Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft"

Transkript

1 Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen Rapport 2

2

3

4 Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen STMØ rapport 2 1

5 2

6 Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen STMØ rapport 2 Interreg llla-projektet Strategic Transport Management i Øresundsregionen Carl-Magnus Carlsson (red) Lennart Andersson, Peter Arnfalk, Michael Bruhn Barfod, Klas Cederin, Janus Day Larsen, Eva Ericsson, Britta Gammelgaard, Sara Lise Jeppesen, Paul D. Larson, Everth Larsson, Steen Leleur, Anders Olshov, Patrik Ryden, Jens Rørbech, Lise Skovby, András Várhelyi, Anders Vestergaard Jensen, Lena Winslott Hiselius 3

7 Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft: Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen Strategic Transport Management i Öresundsregionen Malmö högskola Omslag och layout: Rolf Åberg ISSN ISBN Samtliga rapporter finns på: Utgivare: Malmö högskola Printed in Sweden Prinfo Team Offset & Media Malmö Copyright STMØ & Författarna 2008 Författare: C-M Carlsson (red), L Andersson, P Arnfalk, M Bruhn Barfod, K Cederin, J Day Larsen, E Ericsson, B Gammelgaard, S L Jeppesen, P D Larson, E Larsson, S Leleur, A Olshov, P Ryden, J Rørbech, L Skovby, A Várhelyi, A Vestergaard Jensen, L Winslott Hiselius 4

8 Innehållsförteckning KORT OM FÖRFATTARNA... 9 FÖRORD INLEDNING: INRE ELLER YTTRE ATTRAKTIONSKRAFT? BAKGRUND Transport, logistik och energi tillväxtens drivkrafter Transportbarriärer KLIMATFRÅGAN UPPMÄRKSAMMAD OCH POLITISKA NYHETER REFERENSER BOKENS INNEHÅLL ÖRESUNDSINTEGRATIONENS TRAFIKEFFEKTER INLEDNING UTVECKLINGSTRENDER I ÖRESUNDSREGIONEN Nordiseringen av ekonomin och påverkan på lokaliseringsmönster och trafik Den gemensamma bostadsmarknadens påverkan på pendlarmönstren Gemensamma arbetsmarknadens påverkan på pendlarmönstren EFFEKTERNA AV ATT SVENSKA FÖRETAG SÖKER SIG TILL ÖRESUNDSREGIONEN KONSEKVENSER OCH SLUTSATSER REFERENSER MÅLKONFLIKTER OCH EKONOMISKA STYRMEDEL TRAFIKENS KOSTNADSANSVAR Marginalkostnadsprissättning Åtgärdsoptimering Vad vill man mer uppnå med ekonomiska styrmedel? EKONOMISKA STYRMEDEL Drivmedelsskatt Kilometerskatt Vägavgifter/trängselavgift Flygskatt STATUS I SVERIGE OCH DANMARK Drivmedelsskatt Kilometerskatt Trängselavgifter Flygskatt MÅLKONFLIKTER INOM SVERIGE RESPEKTIVE DANMARK Trafikpolitiska mål Målkonflikter och ekonomiska styrmedel MÅLKONFLIKTER MELLAN SVERIGE OCH DANMARK Målkonflikter och ekonomiska styrmedel Målkonflikt tillväxt miljö Målkonflikt tillväxt tillväxt Målkonflikt miljömål miljömål MÅLKONFLIKTER I ÖRESUNDSREGIONEN Regionala mål MÅLKONFLIKTER OCH EKONOMISKA STYRMEDEL Målkonflikt tillväxt miljö Målkonflikt transportkostnader - integration Sammantaget DISKUSSION REFERENSER TRAFIKSÄKERHET MILJÖ. FINNS DET MÅLKONFLIKTER? TRANSPORTSEKTORNS EXTERNA EFFEKTER PÅ MILJÖ OCH HÄLSA Miljö- och trafiksäkerhetsmål FAKTORER AV BETYDELSE FÖR VÄGTRANSPORTERNAS PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHET

9 5.2.1 Samhällsstruktur Transportinfrastruktur Fordon Hastighet och körmönster ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA VÄGTRANSPORTERNAS NEGATIVA MILJÖ- OCH TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTER Planering och lokalisering av verksamheter Planering av transportsystemet inkl dess olika transportslag Utformning av den lokala trafikmiljön Fordonens utformning och konstruktion Påverkan på transportefterfrågan och färdmedelsval Påverkan av körstil SAMMANFATTNING OM ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET OCH BÄTTRE MILJÖ REFERENSER EN HÅLLBAR FÖRBINDELSE HUR IT KAN BIDRA TILL INTEGRATIONEN HUR KAN IT PÅVERKA RESANDET? IT och resande sambandskategorier IT miljö och hållbarhet Resor i Öresundsregionen och över Öresund HUR KAN IT PÅVERKA INTEGRATIONSARBETET INOM ÖRESUNDSREGIONEN? Vad menar vi med en ökad integration i Öresundsregionen? IT- tillämpningar med implikationer för integration i Öresundsregionen URVAL AV INTRESSANTA IT-TILLÄMPNINGAR Analys av effekter på resandet i Öresunsregionen Urval av IT-tillämpningar ANALYS AV IT-TILLÄMPNINGAR; BARRIÄRER OCH MÖJLIGHETER Underlätta arbetssökande, söka arbetskraft Flexibla arbetsformer Om arbetsformen Resfria möten Underlätta studier Hälso- och sjukvård IT SOM BROBYGGARE HUR KAN TEKNIKEN HJÄLPA TILL ATT ÖVERBRYGGA BARRIÄRER? Slutsats REFERENSER HÅLLBAR KOMMUNIKATION ICT-SAMHÄLLET I ÖRESUNDSREGIONEN INLEDNING BAKGRUND ICT-Teknik Integration Tillväxt Kompetensutvecklingen INFRASTRUKTUR Bredband I regionen Operatörer Statliga initiativ ICT-STRATEGIER Integration Tillväxt Kompetensutvecklingen ANALYS INTEGRATION Tillväxt Kompetensutveckling REFERENSER BILAGA CENTRALISERING AV DISTRIBUTIONSVERKSAMHET TILL ØRESUNDSREGIONEN LOGISTIKKOSTNADER

10 8.2 BERÄKNING AV LOGISTIKKOSTNAD Kostnader kopplat till antalet lagerpunkter Besparingspotential vid lagerrationalisering LOKALISERINGSFAKTORER LAGERRATIONALISERING OCH LOKALISERINGSVAL I PRAKTIKEN Bakgrund Øresundsregionen Lokaliseringsfaktorer i Øresundsregionen MARKNAD OCH TILLGÄNGLIGHET EXEMPEL FRÅN ØRESUNDSREGIONEN Acerinox Scandinavia AB Royal Scandinavia BMW Nordic LÓreal Sony Nordic Logistics CENTRALISERADE DISTRIBUTIONSCENTRALER - EN SAMMANFATTNING Framtidsutsikterna för Øresundsregionen som logistikhub REFERENSER SCANDINAVIAN SHUTTLE: GODSTRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG EU KOMMISSIONENS MILJÖENGAGEMANG Marco Polo programmet Marco Polo II SCANDINAVIAN SHUTTLE SCANDINAVIAN SHUTTLE CATALYST ACTION TRE IDENTIFIERADE BARRIÄRER Barriär 1 Signal- och elektricitetssystem Barriär 2 Punktlighet och pålitlighet Barriär 3 Bristande konkurrens TRE LÖSNINGAR Lösning 1 Lokomotiv med multipla system Lösning 2 Just in time med Track and Correct Lösning 3 Öppet för alla SCANDINAVIAN SHUTTLE, STEG FÖR STEG KUND- OCH SAMHÄLLSFÖRDELAR VERKSAMHETER SOM STÅR BAKOM PROJEKTET REFERENSER TRANSPORT LOGISTICS, TECHNOLOGY, TRADE AND INDUSTRY INTRODUCTION Borders/barriers and different levels of economic analysis LOGISTICS INTEGRATION ON A MACRO LEVEL International collaboration: Corridors and regions COPENHAGEN MALMÖ PORT (CMP) - THE CHALLENGE OF LOGISTICS INTEGRATION: A MESO LEVEL ANALYSIS Potential contradictory interests between cities and port operators Logistics policy? CMP:s container handling Alternative solutions Major considerations FINAL REMARKS REFERENCES ØRESUNDSINTEGRATION I ET TRANSPORTRETLIGT ASPEKT ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER ÉN VIRKSOMHED I TO STATER MED ET REGELGRUNDLAG I HVER STAT Terminalaftalen almindelige bemærkninger Terminalaftalens indgåelse, ugyldighed og uvirksomhed Terminalaftalens forpligtelser og misligholdelse Særligt om CMP s terminalansvar Sammenfatning af én virksomhed i to stater med et regelgrundlag i hver stat

11 11.3 ÉN BRANCHE I TO STATER MED ET REGELGRUNDLAG I ÉN AF STATERNE Skibsmæglingsaftalen almindelige bemærkninger Skibmæglingsaftalens indgåelse, ugyldighed og uvirksomhed Skibsmæglingsaftalens forpligtelser og misligholdelse Særligt om skibsmæglerens transportformidlingsansvar Sammenfatning af én branche i to stater med et regelgrundlag i én af stater ÉT ERHVERV I TO STATER MED ÉT REGELGRUNDLAG I TO RETSOMRÅDER Transportørens sikkerhedsrettigheder almindelige bemærkninger Den almindelige ulovbestemte tilbageholdsret den legale tilbageholdsret Den aftalte tilbageholdsret - Lien Den lovbestemte tilbageholdsret Den aftalte panteret Den lovbestemte panteret - søpanteret Afsluttende bemærkninger om transportørens sikkerhedsrettigheder i gods AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OM ØRESUNDSINTEGRATION I ET TRANSPORTRETLIGT ASPEKT VTS SÄKERT SUND FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FRÅN VERKLIGHET TILL UTVÄRDERING FRÅN UTVÄRDERING TILL VERKLIGHET? SISTA ORDET INTE SAGT! INVIGNINGEN SLUTSATSER REFERENSER STMA BESLUTNINGSANALYSE: METODER, PROCES OG SOFTWARE INTRODUKTION SCENARIEUDVIKLING I ØRESUNDSREGIONEN Baggrund Forudsætninger Baselinescenarie Monocentrisk scenarie Polycentrisk scenarie Vurdering af scenarier SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Cost-benefit analyse Multi-kriterie analyse Hvornår benyttes hhv. CBA og MCA? Sammensat modelvurdering BESLUTNINGSKONFERENCE METODEGENNEMGANG ILLUSTRERET VED STRATEGISK LOKALISERINGSVALG Trans-IT Consult Cost-benefit analyse Opstilling af beslutningstræ Multi-kriterie analyse CBA/MCA forhold Scenarieanalyse Risikoanalyse Opsummering vedr. lokaliseringscase PROCESGENNEMGANG ILLUSTRERET VED VTS I ØRESUND Baggrund Gennemgang ved brug af den illustrerede beslutningskonference Test-afviklingen af beslutningskonferencen Evaluering af aftestningen af beslutningskonferencen PERSPEKTIVER VED EN STMA BESLUTNINGSANALYSE REFERENCER APPENDIX TILL KAPITEL SAMMANFATTANDE KOMMENTARER SLUTORD

12 Kort om författarna Lennart Andersson, svensk chef för Sound VTS, Malmö Peter Arnfalk, lektor på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Michael Bruhn Barfod, civilingeniør og ph.d. studerende ved DTU-Transport, underviser bl.a. i vurderingsmetoder til brug for samfundsøkonomiske beregninger samt forsker i beslutningsstøttemodeller. Carl-Magnus Carlsson, fil. mag. är programansvarig för kandidatutbildningen Transport Management på Malmö högskola samt undervisar i bl a samhällsekonomisk transportanalys och forskar i informationsekonomi. Carlsson har också varit redaktör för föreliggande bok. Klas Cederin, fil. kand. undervisar i bl a storskalig kartteknik och geografiska informationssystem (GIS) vid Yrkeshögskolan i Helsingborg. Janus Day Larsen, civilingeniør med eksamensprojekt fra DTU-Transport vedr. Øresundsregionenens by- og infrastrukturudvikling. Eva Ericsson, är docent på Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Universitet och forskar kring trafik och miljö. Britta Gammelgaard er lektor på Copenhagen Business School, Department of Operations Management. Hun forsker og underviser i logistik og Supply Chain Management (SCM) og er studieleder for diplomuddannelsen HD SCM. Sara Lise Jeppesen, civilingeniør og ph.d. studerende ved DTU-Transport, underviser bl.a. i planlægningsteori samt forsker i bæredygtighed og problemstrukturerende metoder. Everth Larsson, är professor i Transportteknik och avdelningsföreståndare för Teknisk logistik, LTH, Lunds Universitet. Paul D. Larson, är professor och prefekt för institutionen för Supply Chain Management samt Director of Transport Institute, University of Manitoba, Winnipeg, Canada. Steen Leleur, professor ved DTU-Transport, underviser og forsker bl.a. i vurderingsmetoder til brug for samfundsøkonomiske beregninger samt i beslutningsstøttemodeller og planlægningsteori. Anders Olshov, är administrerande direktör för Øresundsinstituttet. Han har en bakgrund som makroekonom på Nordea Markets Research. Patrik Rydén, är projektledare på Öresund logistics, en nätverksorganisation som stödjer logistikutvecklingen i Öresundsregionen. 9

13 Jens Rørbech, adjungeret professor ved DTU-Transport og tidligere planlægningschef i Vejdirektoratet samt stadsingeniør i København, underviser i trafik- og byplanlægning. Lise Skovby, är lektor och Legal Risk Manager och knuten till Copenhagen Buisness School. András Várhelyi, är professor i trafikteknik vid Lunds Universitet med 20 års erfarenhet av forskning och undervisning i ämnet Trafiksäkerhet med fokus på trafikantbeteende, trafiksäkerhetsåtgärder och deras effekter. Anders Vestergaard Jensen, civilingeniør og ph.d. studerende ved DTU-Transport, underviser bl.a. i vurderingsmetoder til brug for samfundsøkonomiske beregninger samt forsker i beslutningsstøttemodeller. Lena Winslott Hiselius, fil. dr. undervisar bl a i transportekonomi vid LTH och arbetar som trafikkonsult på Trivector. Hon är även adjungerad lektor på Trafik och Väg, LTH, Lunds Universitet. Projektet medfinansieras av EU, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Projektansvarig Kerstin Gamelius, Malmö högskola Projektledare Rolf Åberg, Malmö högskola Författare C-M Carlsson (red), L Andersson, P Arnfalk, M Bruhn Barfod, K Cederin, J Day Larsen, E Ericsson, B Gammelgaard, S L Jeppesen, P D Larson, E Larsson, S Leleur, A Olshov, P Ryden, J Rørbech, L Skovby, A Várhelyi, A Vestergaard Jensen, L Winslott Hiselius STMØ är ett samarbete mellan: Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet Helsingborgs stad Københavns kommune Landskrona kommun Malmö högskola Malmö stad Sjöfartsverket Øresundsuniversitetet Copyright STMØ & Författarna

14 Förord Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) syftar till att skapa ett Öresundsövergripande utbildningssamarbete på master/candidatnivå i det tvärvetenskapliga kunskapsområdet Strategic Transport Management. Ett sådant utbildningssamarbete med ett Öresundsintegrerande perspektiv kommer att bidra inte bara till till ökad integration mellan den danska och svenska sidan i Öresundsregionen, utan också till att målet om ett hålllbart transportsystem i regionen lättare kan uppnås. Därigenom blir STMØ också en viktig faktor för att stärka Öresundsregionens konkurrenskraft i det globala perspektivet. Samtidigt som de transportrelaterade utbildningsresurserna utnyttjas på ett effektivare sätt, skapar samarbetet också bättre förutsättningar för samsyn på hur transportbarriärer lättare kan undvikas bland framtidens aktörer. I projektets inledande fas analyserades transportbarriärer som kan påverka utvecklingen i regionen brett och utifrån olika synvinklar. Publikationerna var tematiskt ämnesuppdelade (logistik och teknologi, transportjuridik, ekonomi och struktur samt transportnät, planering, miljö och trafiksäkerhet). I denna andra fas har analyserna fördjupats på några centrala områden där transportbarriärer deras orsaker, effekter och möjliga lösningar studeras på såväl samhälls- och sektors-/branschnivå som på företags- och individplanet, modelleras och slutligen kopplas till kunskapsområdet Strategic Transport Magement. Alla projektets publikationer kommer kunna användas, och används, i undervisningen på de utbildningar som ingår i utbildningssamarbetet. I och med denna bok börjar STMØ-projektet lida mot sitt slut. Samtidigt börjar nu resan mot ett hållbarare och mer integrerat transportsystem i Öresundsregionen stärkt av de gemensamma utbildningsresurserna som projektet tillgängliggjort och utvecklat. Dessa insatser gör att Öresundsregionen står rustat för att möta många av framtidens utmaningar inom transport och logistik med gemensamma krafter. På hela STMØ-projektets vägnar vill vi tacka alla som bidragit med artiklar i denna bok, projektets alla medfinansiärer samt Interreg IIIA Øresundsregionen och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond för att ha möjliggjort detta arbete! Malmö och København i april 2008 Kerstin Gamelius Projektansvarig Rolf Åberg Projektledare 11

15 12

16 1 Inledning: Inre eller yttre attraktionskraft? Carl-Magnus Carlsson Bara under det senaste året har den massmediala integrationsrapporteringen exploderat. Nästan varje dag står i tidningarna att läsa om nya möjligheter i Öresundsintegrationens spår men nästan lika ofta framskymtar indignation, uppgivenhet och ibland t o m ren ilska över de barriärer som hindrar integrationen. På sätt och vis ligger detta i sakens natur: Ju längre integrationen drivs ju närmre varandra vi kommer desto fler barriärer och hinder för fortsatt integration kommer i dagen, samtidigt som nya skapas: Det kan alltså med fog skyllas integrationen att barriärer synliggörs eller t o m att de uppstår. Det kanske mest påtagliga på senaste tiden är den i dagspressen ofta uppmärksammade trängseln på Öresundstågen. Detta är ett lysande exempel på integrationens baksida, eller kanske snanare på att integrationen kräver mer än bara att underlättas. För att de positiva effekterna skall bestå i detta fall ökad arbetspendling måste infrastruktur- och transportplaneringen hänga med, för att flaskhalseffekter på sikt inte skall hämma den fortsatta integrationen. Nog är trängsel på Öresundstågen ett tecken på ökad integration men för att det skall bli ett hållbart tecken, måste den minska igen: Men inte för att passagerarantalet minskar för att folk tar bilen istället, utan genom att tågen blir fler och längre. Ett tag har det verkat som att det inte skulle gå; Citytunneln befaras av Öresundsinstitutet vara underdimensionerad, och perrongerna för korta. Senaste budet är emellertid att Region Skåne lyckats skaka fram finansiering åt Banverket. 1 Men infrastrukturen är enligt Niels Paarup-Pedersen, analytiker på Øresundsinstituttet, knappast drivande för utvecklingen. 2 Snarare är det den danska arbetsmarknaden som drar svenskar och det billiga svenska boendet som lockar danskar över Sundet. Dessutom har godsflödena framförallt transittrafiken - ökat explosionsartat. Visserligen har bron möjliggjort att denna utveckling överhuvud kommit till stånd; som kataysator, men nu driver utvecklingen sig själv. Man skulle kunna säga att den blivit hållbar! Men även om den Sundsförbindande infrastrukturen tycks ha blivit en flaskhals, verkar samtidigt drivkrafterna blivit ekonomiska fundamenta och då torde inte för korta perronger eller liknande hinder utgöra några större barriärer för fortsatt integration, för fortsatt bätte resursutnyttjande av regionens samlade utbud av arbete, boende, varor, tjänster finansiering, nöjen o s v. Infrastrukturens roll som drivkraft är måhända överspelad andra drivkrafter har tagit över, men dettta innebär inte att bygandet av Citytunneln i Malmö, förändringar av tåglängder, införskaffandet av nya tågsätt, fortsatta analyser av t ex den s k HH-förbindelsen eller utbyggnaden av spåren genom Burlöv o s v inte skall fortsätta. Samtidigt bör planerare, politiker och allmänhet på bägge sidor sundet inte rusa iväg alltför snabbt. Allt kan inte ske samtidigt. Även om god planering krävs och många grundinvesteringar i bl infrastruktur, marknadsföring, regelharmonisering et c måste komma samtidigt i en balanserad tillväxtprocess, är det också nödvändigt att låta andra initiativ komma obalanserat för att resurserna skall allokeras rätt. 3 Med största sannolikhet kommer sysselsättnings- och tillväxtmönster i Öresundsregionen att drastiskt förändras de närmsta åren i takt med att tekniken, produktionen, konsumtions- 1 SDS 6/ Längre tåg kräver längre perronger 2 SDS 12/ Se också Paarup-Pedersen, N, Øresundsintegrationen overrasker trafikplanlæggere ÖI analyse dec2006/feb2007 s 8 3 Vid obalanserad (eller ickereglerad) tillväxt antas marknaden känna av vilka verksamheter det finns behov av och allokera resurserna i enlighet med detta. Vid balanserad tillväxt, anses marknaden vara oförmögen till detta, vilket skulle kräva att politiker och myndigheter på olika nivåer måste gripa in och planera för ett samtidigt igångsättande av en rad komplementära verksamheter alternativt skapa förutsättningar i form av regelverk, institutioner, infrastruktur et c.. 13

17 och bosättningsmönster och inte minst transport-, logistik-, energi- och kommunikationslösningarna tar nya banor. Oavsett planering och politiska beslut kommer av allt att döma slutresultatet att bli marknadsintegration, prisutjämning och kulturharmonisering; och då kommer det att lugna ner sig. Det är i detta perspektiv som det skulle kunna löna sig att planeringsmässigt ha is i magen och avvakta alltför drastisk politisk-finansiell styrning och satsningar. Samtidigt, mitt i all tillväxttro, håller integrationen att bli en vardagsföreteelse; en utveckling från portfölj och status till blåställ och kneg. För bara några år sedan kunde det åtminstone från svenska sidan ibland uppfattas som lite exklusivt att vara pendlare. Att jobba på andra sidan var att jobba på kontinenten, men idag är det i allt större utsträckning helt vanliga arbeten som lockar pendlarna över Sundet. En icke ringa del är dessutom danskar som bor i Sverige och arbetar i Danmark. Nog är detta integration. Men integrationsdiskussionerna har kommit in i en ny fas: Från att barriärerna varit möjligheten att över huvud ta sig snabbt över sundet för att arbeta eller leverera gods, till att att handla om att det inte kan ske tillräckligt bekvämt eller snabbt. Också samtidigt: I en rapport som presenterades dagarna innan julhelgen 2006 hette det att integrationen inte går tillräckligt snabbt, att visionerna saknas och att Stockholm motarbetar utvecklingen. Lösningen enligt rapporten är att helt enklt släppa begreppet Öresundsregionen och istället satsa på Copenhagen som det samlande varumärket - man undrar vilka reaktionerna då blir i det avoga Stockholm. Mer konkret skulle Copenhagenregionen lanseras vid ett sommar-os 2024 samtidigt som rapporten föreslår att Øresundskomiteen avskaffas. Om det går bra för kärnan Köpenhamn tjänar även Skåne på det, är tanken. 4 Å ena sidan håller alltså integrationen på att spränga alla vallar åtminstone kollektivtrafikala sådana å andra sidan ges bilden av att det går för långsamt. Hur hänger detta ihop? Svaret står nog att finna i perspektivvalet. Den senare bilden, att det går långsamt, är troligen färgad av att beställarna till rapporten var Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Steen & Strøm (ett köpcenterföretag) och Öresundsbrokonsortiet, men också Region Skåne. Förutom den sistnämnda, företag och organisationer vars framgång till stor del hänger på ett starkt och växande Köpenhamn: Trängsel och krångel på Öresundstågen är således användarens perspektiv, medan infrastrukturkapaciteten handlar om planerarnas försök till tolkningar av utvecklingstendenserna. Vad man också måste komma ihåg i sammanhanget är att en regions eller regiondels ökade attraktionskraft mycket väl skulle kunna dränera omland och regionala ytterområden. Detta gäller i högsta grad också för Öresundsregionen och det gäller att vara uppmärksam på detta. Samtidigt kan attraktivitetsgraden snabbt svänga. I takt med att trängsel, stress och föroreningar i Regionens kärnan utmed Öresundskusten ökar, kan ytterområdenas natur, rekreation och kultur ge ny- och återvunna värden. Det kan alltså tyckas som att det finns två slags Öresundsregionen ; en inre och en yttre det som skall fungera avseende bl a infrastruktur, transport och logistik och det som skall visas upp för att locka: Utåt handlar det om att skaffa ett varumärke som drar till sig utländska gärna långväga investerare och besökare, inåt om att skapa en identitet som alla kan samlas kring och en infrastruktur som fungerar; om att dels få in finansiella medel i regionen, dels förvalta och fördela dessa. Copenhagen är ett bra exempel på det förra, men ett sämre på det senare; åtminstone för en Helsingborgare, eller t o m riktigt dåligt för en Kristianstadbo eller Bornholmare medan det för Öresundsregionen väl må förhålla sig omvänt. Det som konkret utgör den inre respektive yttre attraktionskraften kan mycket väl vara samma sak; tillgänglighet och infrastruktur är viktigt för såväl invånare som för att locka företagsetableringar och turister, liksom god miljö och natur är viktig för både invånarna och för att dra till sig besökare. Det hela beror på vilka grupper man i regionen man väljer att prioritera och inte sällan 4 Wichmann Matthiessen mfl, Öresundsregionen 2020 samt SDS 20/

18 kan starka målkonflikter uppstå i denna prioritering mellan inre och yttre attraktionskraft, men båda dessa dimensioner är nödvändiga för att uppnå respektive mål om inre och yttre attraktionskraft: Men hur kan man få dimensionerna att samverka? Ett sätt är att bryta ner analysen av yttre och inre attraktionskraft är att fokusera på några konkreta undersökningsobjekt, så som görs i denna bok. Visserligen kan generaliseringsmöjligheterna gå förlorade men samtidigt är det i denna antologi just Öresundsregionens framtida tillväxtpotential och hållbara utveckling som står i centrum. Just inre och yttre attraktionskraft kan utgöra en samlande kategorisering för de många barriärer eller målkonflikter som uppstår i ett integrationsarbete mellan nationellt, regionalt och lokalt, mellan Danmark och Sverige, mellan politiker företag och allmänhet. Frågor som: Hur ska regelverken eller infrastrukturen utformas för att integrationen skall fungera smidigt; vilka regler eller vilken infrastruktur är attraktiv gentemot omvärlden; och vilka effekter har olika regler, infrastruktursatsningar, transportlösningar eller andra förändringar det enskilda företaget eller individen? Ett mycket konkret exempel på sådana överväganden är t ex valet mellan att bygga kombiterminal i ett visst hamnområde som kan locka till sig utländska företagsetableringar och investerare, eller att bygga bostäder som kan locka till sig bosättare från andra sidan Sundet. Ett annat kan vara diskussionerna kring en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg som i grunden handlar om huruvida det skall fraktas gods eller färdas personer på Öresundsbron. Men behöver det verkligen vara antingen eller? I denna bok skall vi i stället lyfta frågan: Kan man inte få både och både inre och yttre attraktionskraft! Att stärka Öresundsregionens konkurrenskraft, hållbara utveckling och attraktivitet kräver av allt att döma att man använder flera verktygslådor eller modeller vid en analys. Detta innebär inte en svensk och en dansk verktygslåda, utan snarare olika analysmodeller för olika perspektiv eller samhällsnivåer. Att plocka ihop sådana verktygslådor är också ett av syftena med denna bok och att dessutom få dem att användas och fungera är syftet med Strategic Transport Management i Øresundsregionen. Detta sker genom det utbildningssamarbete inom Strategic Transport Management mellan Öresundsregionens lärosäten som också är hela projektets huvudresultat Bakgrund Strategic Transport Management i Øresundsregionen (STMØ) är ett projeksamarbete mellan universitet och högskolor samt kommuner och myndigheter på båda sidor av Öresund och delfinansierat av Europeiska Regionela Utvecklingsfonden. Det som initierade projektsamarbetet var den gemensamma insikten om att många av de barriärer som finns mot en ökad integration av Öresundsregionens bägge länder, står att finna i just transport- och infrastrukturen och inte minst de delvis skiljaktiga uppfatningarna om hur dessa barriärer skall hanteras för att utnyttja hela regionens samlade transportkapacitet på bästa sätt. Om de nationella transportresurserna kan frigöras från att enbart tillgodose nationella behov och istället planeras, samordnas och utnyttjas gemensamt för att för tillsammans stärka hela regionens yttre och inre attraktionskraft och därmed internationella konkurrenskraft, skulle ökad integration på allt fler områden följa naturligt, och målen om hållbar samhällsutveckling lättare nås. 5 Utbildningssamarbetet redovisas i STMØ-projektets slutrapport. 15

19 1.1.1 Transport, logistik och energi tillväxtens drivkrafter Genom åtminstone den industriella epoken i västvärlden, har uppfinningar och innovationer inom just transport-, logistik- och energiöverföring ofta varit drivande i de förändringsprocesser som skapat nya tillväxt- och konkurrensmöjligheter. Anledningen till detta är att förbättrade möjligheter för transport, logistik, kommunikation och energiöverföring är grundförutsättninger för ökad produktion, arbetsdelning, specialisering och handel. Samtidigt är det just detta som ligger i begreppet tillväxt. Sedan industrialismens genombrott vid mitten av 1800-talet framträder distinkta långa vågor på ca 40 år i den ekonomiska utvecklingen mätt som BNPtillväxten eller investeringskvoten i industrin, där de första 20 åren känneteknas av strukturell omvandling och innovation och de senare 20 av rationalisering och förbättringar av den kända tekniken. Mot slutet av denna senare period uppstår marknadsmättnad och slutligen kris. I omvandlingsfasen börjar nya innovationer inom transport-, logistik och energiöverföring komma på marknaden och detta skapar ny dynamik som driver fram komplementära industrioch näringsgrenar i en obalanserad tillväxtprocess. Detta ökar i sin tur den allmänna efterfrågan och därmed investeringsviljan hos företagen, vilket också driver på inflationen. Efter ca 20 år börjar tillväxtpotentialen hos de nya transport- logistik- och energilösningarna mattas av. Istället koncentreras fortsatt FoU-verksamhet på att förbättra, effektivisera och rationalisera den existerande tekniken, ekonomin mättats på den existerande aktivitetsnivån, konkurrensen hårdnar, priserna faller och företagen söker sig nya marknader, inte minst utomlands. Denna process innebär också längre driven arbetsdelning, specialisering och utnyttjande av stordriftsfördelar. De innovationskluster eller utvecklingsblock som drivit den långvågiga cykliciteten sedan mitten av 1800-talet har vart ångkraften och järnvägarna, elmotorn, oljan och bilen och ca datorn och Internet. 6 Figur 1. Investeringskvoten i Svensk industri. Femårs löpande medeltal (procent). Källa: Presentation av Lennart Schön på ESBRI Denna tolkning av det historiska förloppet beskrivs i t ex: Schön, L (2006), Tankar om cykler, SNS förlag. 7 ESBRI: Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Dessa data avser den svenska utvecklingen, men med något förskjutna vågor ser mönstret snarlikt ut för såväl Danmark som för övriga Västeuropa.. Se även Schön, L, En modern svensk ekonomisk historia, SNS 2000, s

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

I ljuset av framtiden

I ljuset av framtiden I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år 2050 Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Nora Smedby

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning

Nya steg mot hållbara städer. Antologi från Global Utmaning Nya steg mot hållbara städer Antologi från Global Utmaning Drygt hälften av världens invånare lever nu i städer och urbaniseringstakten är snabb. Under 5000 år har vi byggt städer för 3 miljarder människor.

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet SOU 1998:148 1 Till statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer