PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN"

Transkript

1 NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet att fysiskt koppla staden till havet med bostäder, verksamheter och inbjudande och lockande offentliga rum samt gestalta stadens koppling till just sjöfart, badkultur och fiske. NORRTÄLJE HAMN Förslagets grund är en gestaltande strategi där material, landskapskaraktärer och stämningar lånas in från skärgården för att utgöra bas för utformningen av de offentliga rummen i Norrtälje Hamn. Förslaget bygger till stora delar på lokala, platsspecifika funktioner som återknyter till lokala historiska fenomen, som järnvägsspåret, hamnverksamheten, sjöfarten, bad- och kurortskultur mm. SKÄRGÅRDSKLIPPA SANDDYNER KONCEPT Bad, Barn och Båtar är ledord och genomgående tema för stadsbyggnadsprojektet. Förslaget På spåret tolkar och gestaltar, i de ingående delarna vad Bad, Barn och Båtar kan innebära i Norrtälje Hamn. Norrtälje i regionen och skärgårdslandskapet På Spårets mål är att utveckla en platsspecifik identitet och ge en förstärkt fysisk koppling mellan stad och hamn i Norrtälje. Förslaget ger Norrtälje en tydligare identitet som knutpunkt i Stockholms skärgård, ett slags Roslagens huvudstad. Hamnens strategiska läge ger full access till skärgården, både den inre och den yttre, vilket idag inte utnyttjas fullt ut. Nya och gamla stadsdelar möts På Spåret s planupplägg syftar till att strukturellt koppla Norrtälje hamn till den existerande äldre stadskärnan, Norrtälje hamn ska fungera som en sammanvävd del av staden. Detta genomförs genom en ny platsbildning, Roslagstorget, placerad som en länk till den historiska stadskärnan, med rumsliga och kommersiella värden, och Norrtälje hamn, där upplevelse och aktivitet står i fokus. Det nya torget ges en formstark gestaltning som bjuder in norrtäljebor och besökare till både den gamla och den nya staden. I förslaget har även befintliga offentliga rum, målpunkter och funktioner kompletterats för att skapa funktion, upplevelse och flöden i hela staden. Samtliga föreslagna offentliga rum är utformade och programmerade för att erbjuda ett positivt och inbjudande stadsliv året runt, för både norrtäljebor, sommargäster och turister. WAXHOLMSBÅTAR SEKTION, SKALA :00

2 ÖSTRA RÖGÅRDSGATAN PILGATAN 0 SJÖTULLSGATAN ROSLAGSMAGASINET - SALUHALL SJÖTULLSHUSET WAXHOLMSBÅTAR PLATS FÖR KALLBAHUS NORRTÄLJEÅN NORRTÄLJEVIKEN MÖJLIG PLATS NYTT PARKERINGSHUS PAVILJONG - INFONOD SPÅR FÖR DRESSIN LEKPLATS UTSIKTEN VEGETATIONSÖAR ROSLAGSGATAN HAMNPLAN MED FLEXIBELT MÖBELPROGRAM SMÅBÅTSBRYGGA 0 BOLLPLANER 0 STRANDPAVILJONG AVSKÄRMNING BAD SANDUDDEN VASSPARKEN 0 BETONGBRYGGA - AVSKÄRMNING BAD / BÅT SOCITETSPARKEN ILLUSTRATIONSPLAN, SKALA :000 ROSLAGS- TORGET HAMNPLAN BRYGG- TORGET UTSIKTEN DYNAMISKT HAMNSTRÅK SOCITETSPARKEN HISTORISK PARK SPORT HAMNENS ZONER HISTORISK JÄRNVÄGSSTRÄCKNING TAS UPP I UTFORMNINGEN AV HAMNPLAN MED ROSLAGSMAGASINET OCH PAVILJONG BLIR INFORMATIONSNOD I MÖTET MELLAN HAMN OCH STAD SOCITETSPARKEN MED TENNISBANOR FÅR NYA SPORTTILLÄGG. NORRA SIDAN KONTRASTERAR MED ETT DYNAMISKT HAMNSTRÅK ROSLAGSNATUR OCH STAD MÖTS PÅ

3 MARKNADSHALL INDUSTRIHALL SJÖBODAR UPPSTÄLLNINGSPLATS VAGNAR BÅT ROSLAGSMAGASINET PLAN - MARKNADSHALL, SKALA :00 CYKELPARKERING / CYKELUTHYRNING Hon sitter i sin roslagseka med ryggen förut. Solen gnistrar i små krusningar på vattenytan och hon vänder sig om och tittar, jo, hon verkar ro åt rätt håll. Är det en sandstrand därinne? Är det en brygga eller ett torg? Det luktar tjära. Kan du hjälpa mig och ta tag i fören, ge mig en hand också så jag kan kliva ur. Tack. Jag är inte lika ung längre. Inte lika ung som du. Hon har nog fått tillräckligt med hjälp av den här unge mannen, annars kunde hon be honom förtöja åt henne och peka ut en servering med en kopp kaffe. Kan du göra fast mig på pollaren där, unge man? Vet du var jag kan få en kaffe? Det verkar gå att sätta sig ner på en bänk därborta. Bra. Så gör vi. Vår unge man tar sin dotter i handen och frågar vår roslagsroddare om hon klarar sig nu. Hon vaggar bort längs kajen, betong och roslagsmahogny, sätter sig ner och tittar eftrer pappan och dottern. De klarar sig nog, han har en handduk om halsen och hon har en badring runt midjan. HYR-/LÅNECYKLAR SEKTION, SKALA :00 - den gamla stadskärnan möter Norrtälje Hamn RÄLS KONCEPT ROSLAGSMAGASINET PRINCIP MARKBEARBETNING Det föreslagna Roslagstorget är både en entréplats till den historiska stadskärnan och länken till Norrtälje Hamn. Här möter ny bebyggelse och det föränderliga kajstråket den småskaliga och komplexa historiska bebyggelsen i stadskärnan. Här möts även skärgården och inlandet. Torget kompletterar strukturellt platsen vid Tullportsgatan, Stockholmsvägen, som tidigare var en av de viktigaste entréerna till staden. Torget ges en enhetlig karaktär och sträcker sig över Roslagsgatan mot den historiska stadskärnan, funktionellt utformad som en sammanhängande shared-space -yta, trafikerad på de gåendes villkor. Torget tolkar skärgårdstemat i en markmodulering i platsgjuten betong, med uppstickande skär, vattenspeglar och skulpturala martallar som karaktärsträd. I de försänkta och förhöjda ytorna finns sommartid skärgårdsväxter, gräs och vattenfontäner. Vintertid anläggs en samlande skridskobana på torget. Här är platsen för regelbundet återkommande vintermarknader med koppling till Roslagsmagasinets saluhall. Programmering och utformning av sockelvåningen stödjer och utvecklar torgets offentlighet. Torget och byggnaden är förlagt på den plats där ett historiskt stickspår från Norrtälje station nådde fram till kajen. Ett nytt spårsystem byggs med startpunkt i byggnaden och vidare ut på torget, nya spår som utgör en bärande del av gestaltningen av hamnstråket. Golvet i saluhallen fungerar på så vis som förvaring för torgets och kajens flyttbara stadsmöbler. Hamnplanets sektion utformas med en uppdelning i två nivåer, dels den ca meter breda möbleringszonen som är i stort sett plan med en sidolutning på %. Därefter kommer två bryggzoner, ett rörelsestråk på,m och en brygga med,0m bredd. Planen för båtplatser är att mindre småbåtar förläggs i den inre hamnen och större båtar längre ut i befintliga och nya marinor. Strävan i förslaget är att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning i områdets planteringar, samt anlägga mindre och större infiltrationsanläggningar. Byggnadens gestaltning har hämtat inspiration från historiska hamnmagasinen med sågtandade tak samt roslagens karaktäristiska fiske- och båthus. Byggnaden uppförs i trä och är behandlad med klassisk roslagsmahogny, en blandning av trätjära, linolja och terpentin. Byggnaden är en hyllning till den historiska hamnbebyggelsen såväl som till den vackra Roslagsskärgården. Platsen funktion som entréplats stärks genom att en informationspaviljong förläggs till torget. Här får man samlad information om vad som pågår i Norrtälje med omnejd, hyr en lånecykel eller elmoppe, köper evenemangsbiljetter eller bokar spa-behandling. Markparkeringar är mycket ytkrävande och gör staden gles och ödslig. Detta är motivet till det föreslagna parkeringshuset. Lägre parkeringsnorm och möjlighet till uppdelade parkeringshus i mindre skala kan påverka omfattning och utformning av parkering. HAMNPLAN - den flexibla, dynamiska och färänderliga platsen Parker och platser kring hamnbassängen Hamnplan med en robust lite råbarkad hamnkaraktär står i kontrast till den grönskande och sirligt utformade Societetsparken på södra sidan av Norrtäljeviken. På hamnplan erbjuds storskaliga evenemang, utserveringar och restauranger, medans Societetsparken erbjuder lugnare parkupplevelser med utomhusscenen och tennisbanorna. De två offentliga rummen knyts samman av bron över hamnbassängen och kransen av småbåtsbryggor. Hamnplan och Societetsparken kan stärkas genom en utvecklad programmering där nya sportytor kan anläggas på södra sidan och på så vis komplettera den mer flexibla och evenemangsinriktade hamnplan. ROSLAGSMAGASINET För att skapa ett tydligt rum kring Roslagstorget föreslås nya byggrätter norr och väster om platsen. Norr om platsen föreslås en publik byggnad, Roslagsmagasinet, med uppglasad saluhall i sockelvåningen. I denna del förläggs handel med lokala råvaror som fisk, charkuterier, svamp, grönsaker, frukt och bär. HYR-/LÅNECYKLAR ROSLAGSMAGASINET Utgångspunkten för gestaltningen av hamnplan är att återbruka den robusta, funktionsinriktade och föränderliga kajmiljön som utgjort en bärande del av Norrtäljes stadsmiljö under flera århundraden. I förslaget utgörs kajens golv av ett platsgjutet betonggolv mönstrad av industrispår. Storskaliga mönstrande ytor av betonghällar och trätrall markerar rum i rummet som stöd för permanenta eller temporära aktiviteter. Spårens längsriktning samt en konsekvent mönstring i öst-västlig riktning förstärker kajens karaktär och binder samman nivåer och platsbildningar. Till spåret kopplas ett möbleringsprogram som ger möjlighet till stor flexibilitet i användning och anpassning av stråket. Här sätter endast fantasin gränser. Förslaget innefattar även förslag för nya mindre parker och gröna ytor i de gränder och mellanrum som finns i nya stadsplanen och kvartersstrukturen, i dessa parker föreslås parklek riktad till olika åldersgrupper. Här kan träd planteras direkt i mark, vilket är svårt på hamnplan då här byggs ett omfattande betongdäck som nästintill omöjliggör omfattande trädplantering. Huvudkaraktärsträdet i dessa gröna miniparker utgörs av tall, liksom på Roslagstorget och i planteringarna längs hamnstråket. Tallarna står i kontrast till de betydligt mindre träd som planteras i de rörliga planteringslådorna, exempelvis rönn, oxel, björk, salix, apel mm. SJÖTULLSHUSET VATTENSPRUT LÄTT SKÅLAD MARK PAVILJONG VÄXTVAGNAR SPÅR GRADÄNGER DRESSINSPÅR RANDNING AV PLATSGJUT EN BEONG OCH BETONGPL ATTO R ÅTELLET SPÅR STÖDMUR GRADÄNG ROSLAGSMAGASINET: FISKRÖKERI UTHYRNING FISKEREDSKAP UTHYRNING PICNICKORG CYKELUTHYRNING PERSPEKTIV PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH ROSLAGSMAGASINET, SKALA :00 HAMNPLAN ETT FÖRÄNDERLIGT STADSRUM Spårsystemet och stommöbleringen möjliggör att hamnplan kan byta skepnad över årstiderna och anpassas till de krav som ställs av regelbundet återkommande evenemang som Classic Car Week, Custom Bike Show, Hamnkalaset, båttävlingar och utställningar mm. Platsen kan därmed klara av verksamheter och events i alla tänkbara skalor och strukturer. Det flexibla och föränderliga i förslaget ger många fördelar inte minst ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv. Möjligheten till förändring skapar förväntan. Här finns också en stor möjlighet till brukarmedverkan och iscensättande av lokala småskaliga evenemang under för- och eftersäsong, som en pendang till de stora stadsfestivalerna. HAMNKALASET JULMARKNAD KAJAKFESTIVAL CLASSIC CAR WEEK STADSODLING TRÄDGÅRDSCAFÉ

4 HAMNGOLVETS FLEXIBLA MÖBELFAMILJ Möbleringsprogrammet är rikt och innehåller bland annat flyttbara bänkar, bord/långbord, växt- och trädlådor, utegrillar samt en dressinslinga som möjliggör en färd längs hela Hamnplan, från Roslagstorget fram till Bryggtorget. Den industriella dressinlinjen samt spårsystemet skapar flexibilitet, möjlighet att skapa och anpassa rum i rummet, samt ger en fantastisk lekmöjlighet både för vuxna och barn. Drifts- och skötselaspekter kräver att vissa av möbleringsprogrammets delar är fasta och inte går på spåren. Dessa kan flyttas av truck eller frontlastare. BÄNK / SITTFLAK DUBBELSIDIG SOFFA VÄXTVAGN GRILL DRESSIN MARKNADSSTÅND BRYGGA UT MOT UTKIKSPUNKT OCH KALLBADHUS 0 ANGÖRING WAXHOLMS- BÅTAR POOL WAXHOLMSBÅTAR SOLDÄCK RAMP GRADÄNGER OCH TRAPPOR NER TILL VATTNET BARNBAD MED DURKBOTTEN FLOTTE PERSPEKTIV HAMNPLAN UTEGYM VECKAT SOLDÄCK HOPPTORN AVSKÄRMANDE BRYGGA BAD / BÅT 0, PLAN : TURISTCENTER SHOP SERVICE KAJAKUTHYRNING KÖK BAR RESTAURANG UTOMHUSDUSCHAR BASTU SPA UTOMHUSSPA STADSBAD BRYGGA MED PLANTERING HOPPTORN NORRTÄLJE BÖLJANDE TRÄLANDSKAP UTEGYM PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH, SKALA :00 BAD SJÖBODAR, PLAN : STUDIO PLAN : / WORKSHOP FÖRELÄSNINGSSAL UTSTÄLLNINGSLOKAL Han tar sin dotter i handen och fortsätter längs kajen, korsar torget och hon vill titta på ett av marknadsstånden men vi går vidare, vidare. Annars kommer vi inte fram. Hon släpper hans hand och springer, studsar över soldäcket, där klättrar hon upp på något att sitta på och ropar pappa, titta på mig, jag är häruppe! Han ler nu, solen i ögonen och joggar. Handduken och skjortan slänger han på vägen och så hoppar han i poolen. Plask! Han simmar tillbaka och lägger sig vid kanten med hakan på korsade armar och där kommer hon. Jag vill också bada pappa. Hon stampar så det sjunger i trädäcket. Du, säger pappa, vågar du gå ner till stranden själv, mamma är därnere och jag ser dig hela vägen om jag ställer mig i duschen under taket där borta. Hon tittar på honom, stora ögon nu, tittar åt höger, tittar åt vänster och så ler hon, OK pappa. Jag törs. Han ser henne gå ner för rampen längs betongkanten bort mot stranden, han vill ropa att hon inte ska gå för nära kanten men hejdar sig. Mamma vinkar där borta på stranden och flickan börjar springa. De klarar sig nog, tänker han, jag ska nog få en kaffe nu, på en uteservering vid torget. Det blir bra. PROGRAM TURISTCENTER KAJAKUTHYRNING UTOMHUSDUSCHAR BASTU OCH SPA KONFERENS KONFERENS MÖTES- RUM MÖTESRUM UTSTÄLLNINGS- HALL UTSTÄLLNINGSHALL RESTAURANG KAJAK- BASTU / SPA UTHYRNING UTOMHUSDUSCH HOTELL SPA UTOMHUS HOTELL SPA UTOMHUS - PLANLÖSNING PLAN, SKALA :00 Bryggtorgets utformning ger ett signum till hela Norrtälje hamn och utgör Hamnplans målpunkt och clou. Vid platsen ligger stadsbadet, brygglandskapet och bryggbodarna flankerade av bostadshus, hotell och verksamheter i sockelvåningarna. Platsen utformas som ett sammanhållet träddäck, vars storskaliga relief leder över torget och ner till badanläggningen. Organisationen länkar även formmässigt till Hamnplans spårmönster och möblering. Brygglandskapet bjuder in till ett öppet badliv för alla; spontana bad i havsbassängen, utmanande hopptorn och terrasser, solbryggor, plats för picknick, temperade bassängbad, och möjlighet till spa med alg- och tångbad. Hela anläggningen ger upplevelse och förståelse för Östersjön, genom en fysisk upplevelse av badkulturens alla delar. Förslaget återupprättar en historisk koppling till verksamheten vid kallbadhuset mitt över Norrtäljeviken. Brygglandskapet innebär nytt läge för skärgårdsbåtarna på piren. Motivet till detta är att badet blir mer skyddat och fredat genom att få ligga i det skyddade söderläget. Det nya läget innebär även att linjetrafik och turbåtar kan nyttja den nya pirbyggnaden för biljettförsäljning, info, väderskydd, trafik och godshantering. Konflikt och störning mellan båttrafik och bad minimeras på detta sätt. Byggnaden är ett viktigt komplement till staden, en målpunkt och dragare längst ut i den nya stadsdelen. Gestaltningsprincipen är hämtad från de gamla fiskebodslängorna längs östersjökusten, nu i ny skala. Programpunkterna konferens, utställningshall och hotellrum ställer alla olika krav på rummets utbredning och form. Därav de varierade takvolymerna. Byggnaden är uppdelad i plan. På ett nedre plan återfinns ett publikt rum för stadens medborgare, med restaurang, café, bastu med tillhörande omklädnad samt kajakuthyrning mot torget. På ett övre plan ligger en serie bokningsbara rum med koppling till hotellet vid torget. Här finns konferensrum, utställningshall och längst ut på gaveln med skärgården som fond återfinns unika hotellsviter. Byggnaden är uppförd i trä och är behandlad i klassisk faluröd kulör. Även denna byggnad skall uppfattas som en hyllning till den vackra Roslagsskärgården. PIREN Bryggbodarna och piren är en tydlig gestaltad gest mot havet och det öppna och vidsträckta vattenrummet. Piren tar stöd och utvecklar de befintliga betongfundamenten (dykdalber) som ligger i en rytmisk rad och som avslutas av en rund utsiktsplats, platsen kan nyttjas av fritidsfiskare, fågelskådare och flanörer. I ett läge ute på norra sidan av piren finns en möjlighet att anlägga ett renodlat kallbadhus på en skyddad sida i förhållande till vikens båttrafik. Pirens inre del intill bryggbodarna är platsen för en ny angöringsbrygga för skärgårdsbåtar, båttaxi och turbåtar. Här får båttrafiken funktionellt stöd av bryggbodarnas programmering med biljettförsäljning, kiosk, information och väderskydd. Piren har en norrsida som vetter mot Strandparken och en skyddad vik. Här finns möjlighet att lägga i sin kajak samt hyra och lämna lånecyklar inom ramen för hyrcykelsystemet. LJUS- OCH VINTERPLAN: På Roslagstorgets mitt finns en konstfrusen skridskobana som ger liv och funktion åt torget under den kallaste delen av vinterhalvåret. Torget är även platsen där vinter- och julmarknader regelbundet arrangeras. I Bryggbodarna finns året-runt verksamheter som tillsammans med bad- och spaanläggningen lockar till sig besökare under hela året. På hamnplan kan sydvända väderskyddade sittplatser med utegrillar anordnas. I ett översiktligt belysningsprogram finns möjligheter att arbeta med kontraster där en låg och infälld belysning ligger i hamnens framkant och förtydligar former och element i dessa delar medans högre mastbelysning står vid torgen samt intill hamnens yttre husfasader.

5 STRANDPAVILJONG PARKERING SPÄNGER LÄNGS VASSBÄLTE LEKPLATS TRAMPBÅTAR SAMLINGS- PLATS BEACHVOLLEY TORR STRAND- VEGETATION SANDSTRAND RAMP VEGETATIONSÖAR PLATSGJUTEN BETONGKANT, TILLGÄNGLIGT G/C-STRÅK BARN Nu ser hon mamma. Hon ligger på stranden med stråhatt och baddräkt och har rest sig på armbågarna, hon lyfter ena handen och vinkar. Hon börjar springa. Badringen halkar ner, så den måste hon hålla upp med båda händerna annars snubblar hon ju. Spring inte så nära vattnet säger en röst i huvudet, så hon saktar ner litegrann och kisar hon ser hon att mamma ler. Om hon stannar, vänder sig om och tittar ut över vattnet kan hon se pappa som står i duschen, han torkar visst av sig nu och går runt huset, skjortan på igen, på väg mot sin kaffe och sin bok. Tittar hon åt andra hållet ser hon att några spelar volleyboll på sand, och där har någon somnat under ett parasoll. Nu kan du gå bort till stranden, till mamma på stranden och fråga om hon tagit med sig några kex, får jag en festis mamma? Det finns lekplats och plaskdammar här säger mamma. Det finns kakor och festis också. Det blir bra. De sätter sig ner och om de håller handen över ögonen kan de se en roslagseka därute på vattnet, på väg hem igen. Parken tar sin inspiration och utgångspunkt i skärgårdens grus- och sandlandskap med dess karaktärsfulla och enkla vegetation. De böljande sanddynerna bjuder in till solbad, beachvolley, strandtennis, sandlek mm. Ett tillgängligt strandstråk i betong leder från piren ner till vattenlinjen och håller samtidigt sanden på plats. Stråket leder vidare fram till en liten samlande plats med en mindre strandpaviljong. I paviljongen kan man hyra trampbåtar för en upptäcktsfärd i det inre av Norrtäljeviken. Strandparken avslutas i norr av en stödmur samt en lokalgata innehållande urban möblering, cykel- och bilparkering. Vegetationen i parken består av typiska strandväxter som tall, havtorn, pilarter, strandråg, strandkål, sandrör med mera. I vattnet föreslås flytande småöar av vattenväxter som gynnar fågel-, insekts- och fisklivet. SANDUDDEN OCH VASSPARKEN Udden är en fortsättning på strandparken och innehåller en strandmiljö passande för barnbad men också för den som vill uppleva ett naturnära bad med utblickar mot havet i öster. Denna del ska ses som en mjuk övergång och länk från det anlagda till det mer naturpåverkade och det mer anarkistiskt framvuxna strandområdet. Vassområdet ligger utanför tävlingsområdet men vi ser här en intressant befintlig miljö som har potential att förädlas och utvecklas. Genom att anlägga bryggleder så görs området tillgängligt och de små befintliga båthamnar som finns i detta område binds samman. Den småskaliga båthamnsverksamheten kan leva vidare och bli spännande miljöer att besöka på promenader genom vassoch vattenlandskapet. Vassmiljöerna är dessutom unika habitat för fåglar, fiskar, insekter, kräl- och groddjur och bör värnas och behandlas som en stor kvalité i strandområdet. STRANDPAVILJONGEN Strandpaviljongen är en byggnad placerad på stranden med syftet att stötta strandlivet på sommaren respektive skridskoåkande och friluftsliv på vintern. Här finns rum för omklädnad/dusch, mindre kiosk samt wc. Byggnaden är uppförd i faluröd panel och har i form inspirerats av Roslagens klassiska båthus. PLANUTSNITT DELOMRÅDE -, SKALA :00 SANDDYNER STRANDRÅG SEKTION, SKALA :00 MARTALL HAVTORN SANDRÖR PROGRAMMERING NORRTÄLJE HAMN PERSPEKTIV STRANDKÅL

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24 KONCEPTPROGRAM 0 0 INSPIRATION SJÖBUD OCH BÅTHUS TYPOLOGI KONTAKT MED HAVET OCH SIMBASSÄNG DIAGRAM : OFFENTLIGA AKTIVITETER SKJUTBARA GLASPARTIER OMKLÄDNING TEKNIK METERS SIMBASSÄNG POOL-SIDE RESTAURANG

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3)

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3) cykelställ ca 5 platser F omklädning och WC utedusch bef. ilastning för båt behålls Befintliga solitärträd behålls, sly röjs och marken rensas från ytligt skräp/skrot. Ny jord påförs och besås med ängsfröblandning.

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner

Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107. Anna Bärring. Ori Merom & Maria Papafingos. Supervisor. Examiner Fisktorget Kajplats 107 Fish market Berth 107 Anna Bärring Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom & Maria Papafingos Eric Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET I NORRTÄLJE HAMN

UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET I NORRTÄLJE HAMN UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET I NORRTÄLJE HAMN Porten till Roslagen. Från Norrtäljes småskaliga centrum, genom den nyskapande hamnmiljön och vidare ut i Roslagens skärgård. På 400 meter färdas vi

Läs mer

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06

Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Strandängarna Tyresö kommun TÄVLINGSHANDLING 20 06 Spången Fiskeläget Långa bryggan med sjöbodar och sittplatser Strandängarna Vattenparken Skärgårdstorget J-huset Innehållsförteckning Strandängarna

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Marinlägenheter. Exteriör, Marinlägenheter

Marinlägenheter. Exteriör, Marinlägenheter Längst ute vid Marinstadens östra kaj kommer en lägenhetspråm med 14 unika Marinlägenheter att ligga. Pråmen sluter sig mot kaj och öppnar sig mot ljus och vatten. Mellan lägenheterna skapas smarta avgränsningar

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS Beskrivning Nybyggt och stilrent Inflyttningsklara Skidstahus, byggår 2010, av modell Hattudden finns att förvärva i det natursköna området Hattudden beläget ca

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

hornsbergs strand stockholm 62 sjönära bostadsrätter på kungsholmen

hornsbergs strand stockholm 62 sjönära bostadsrätter på kungsholmen hornsbergs strand stockholm 62 sjönära bostadsrätter på kungsholmen Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Medeldjupet är åtta

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN

NORRTÄLJE HAMN 04 DESIGNPRINCIP: ANVÄND SKÄRGÅRDEN PÅ HAMNEN 01 VÄRDEN: MÄTBART & MÄRKBART Utvecklingen av Norrtälje Hamn ska både kunna mätas och märkas. I vårt förslag till utveckling av området använder vi oss av kompletterande tillvägagångssätt där alla åtgärder

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

STADENS NATUR. 2011.11.11 Parallellt uppdrag om Kvarteret Valand, Kungsbacka Etapp 2. Norra entréplatsen Utsnitt 1. Vid Valand 4 Utsnitt 2

STADENS NATUR. 2011.11.11 Parallellt uppdrag om Kvarteret Valand, Kungsbacka Etapp 2. Norra entréplatsen Utsnitt 1. Vid Valand 4 Utsnitt 2 Borgmästaregatan Norra entréplatsen Utsnitt 1 med infälld träsits PLANUTSNITT 1 - NORRA PLATSEN bredkronigt träd i rundel av blommande marktäckare uteservering lekskulpturer med infälld träsits skärm och

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer