PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN"

Transkript

1 NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet att fysiskt koppla staden till havet med bostäder, verksamheter och inbjudande och lockande offentliga rum samt gestalta stadens koppling till just sjöfart, badkultur och fiske. NORRTÄLJE HAMN Förslagets grund är en gestaltande strategi där material, landskapskaraktärer och stämningar lånas in från skärgården för att utgöra bas för utformningen av de offentliga rummen i Norrtälje Hamn. Förslaget bygger till stora delar på lokala, platsspecifika funktioner som återknyter till lokala historiska fenomen, som järnvägsspåret, hamnverksamheten, sjöfarten, bad- och kurortskultur mm. SKÄRGÅRDSKLIPPA SANDDYNER KONCEPT Bad, Barn och Båtar är ledord och genomgående tema för stadsbyggnadsprojektet. Förslaget På spåret tolkar och gestaltar, i de ingående delarna vad Bad, Barn och Båtar kan innebära i Norrtälje Hamn. Norrtälje i regionen och skärgårdslandskapet På Spårets mål är att utveckla en platsspecifik identitet och ge en förstärkt fysisk koppling mellan stad och hamn i Norrtälje. Förslaget ger Norrtälje en tydligare identitet som knutpunkt i Stockholms skärgård, ett slags Roslagens huvudstad. Hamnens strategiska läge ger full access till skärgården, både den inre och den yttre, vilket idag inte utnyttjas fullt ut. Nya och gamla stadsdelar möts På Spåret s planupplägg syftar till att strukturellt koppla Norrtälje hamn till den existerande äldre stadskärnan, Norrtälje hamn ska fungera som en sammanvävd del av staden. Detta genomförs genom en ny platsbildning, Roslagstorget, placerad som en länk till den historiska stadskärnan, med rumsliga och kommersiella värden, och Norrtälje hamn, där upplevelse och aktivitet står i fokus. Det nya torget ges en formstark gestaltning som bjuder in norrtäljebor och besökare till både den gamla och den nya staden. I förslaget har även befintliga offentliga rum, målpunkter och funktioner kompletterats för att skapa funktion, upplevelse och flöden i hela staden. Samtliga föreslagna offentliga rum är utformade och programmerade för att erbjuda ett positivt och inbjudande stadsliv året runt, för både norrtäljebor, sommargäster och turister. WAXHOLMSBÅTAR SEKTION, SKALA :00

2 ÖSTRA RÖGÅRDSGATAN PILGATAN 0 SJÖTULLSGATAN ROSLAGSMAGASINET - SALUHALL SJÖTULLSHUSET WAXHOLMSBÅTAR PLATS FÖR KALLBAHUS NORRTÄLJEÅN NORRTÄLJEVIKEN MÖJLIG PLATS NYTT PARKERINGSHUS PAVILJONG - INFONOD SPÅR FÖR DRESSIN LEKPLATS UTSIKTEN VEGETATIONSÖAR ROSLAGSGATAN HAMNPLAN MED FLEXIBELT MÖBELPROGRAM SMÅBÅTSBRYGGA 0 BOLLPLANER 0 STRANDPAVILJONG AVSKÄRMNING BAD SANDUDDEN VASSPARKEN 0 BETONGBRYGGA - AVSKÄRMNING BAD / BÅT SOCITETSPARKEN ILLUSTRATIONSPLAN, SKALA :000 ROSLAGS- TORGET HAMNPLAN BRYGG- TORGET UTSIKTEN DYNAMISKT HAMNSTRÅK SOCITETSPARKEN HISTORISK PARK SPORT HAMNENS ZONER HISTORISK JÄRNVÄGSSTRÄCKNING TAS UPP I UTFORMNINGEN AV HAMNPLAN MED ROSLAGSMAGASINET OCH PAVILJONG BLIR INFORMATIONSNOD I MÖTET MELLAN HAMN OCH STAD SOCITETSPARKEN MED TENNISBANOR FÅR NYA SPORTTILLÄGG. NORRA SIDAN KONTRASTERAR MED ETT DYNAMISKT HAMNSTRÅK ROSLAGSNATUR OCH STAD MÖTS PÅ

3 MARKNADSHALL INDUSTRIHALL SJÖBODAR UPPSTÄLLNINGSPLATS VAGNAR BÅT ROSLAGSMAGASINET PLAN - MARKNADSHALL, SKALA :00 CYKELPARKERING / CYKELUTHYRNING Hon sitter i sin roslagseka med ryggen förut. Solen gnistrar i små krusningar på vattenytan och hon vänder sig om och tittar, jo, hon verkar ro åt rätt håll. Är det en sandstrand därinne? Är det en brygga eller ett torg? Det luktar tjära. Kan du hjälpa mig och ta tag i fören, ge mig en hand också så jag kan kliva ur. Tack. Jag är inte lika ung längre. Inte lika ung som du. Hon har nog fått tillräckligt med hjälp av den här unge mannen, annars kunde hon be honom förtöja åt henne och peka ut en servering med en kopp kaffe. Kan du göra fast mig på pollaren där, unge man? Vet du var jag kan få en kaffe? Det verkar gå att sätta sig ner på en bänk därborta. Bra. Så gör vi. Vår unge man tar sin dotter i handen och frågar vår roslagsroddare om hon klarar sig nu. Hon vaggar bort längs kajen, betong och roslagsmahogny, sätter sig ner och tittar eftrer pappan och dottern. De klarar sig nog, han har en handduk om halsen och hon har en badring runt midjan. HYR-/LÅNECYKLAR SEKTION, SKALA :00 - den gamla stadskärnan möter Norrtälje Hamn RÄLS KONCEPT ROSLAGSMAGASINET PRINCIP MARKBEARBETNING Det föreslagna Roslagstorget är både en entréplats till den historiska stadskärnan och länken till Norrtälje Hamn. Här möter ny bebyggelse och det föränderliga kajstråket den småskaliga och komplexa historiska bebyggelsen i stadskärnan. Här möts även skärgården och inlandet. Torget kompletterar strukturellt platsen vid Tullportsgatan, Stockholmsvägen, som tidigare var en av de viktigaste entréerna till staden. Torget ges en enhetlig karaktär och sträcker sig över Roslagsgatan mot den historiska stadskärnan, funktionellt utformad som en sammanhängande shared-space -yta, trafikerad på de gåendes villkor. Torget tolkar skärgårdstemat i en markmodulering i platsgjuten betong, med uppstickande skär, vattenspeglar och skulpturala martallar som karaktärsträd. I de försänkta och förhöjda ytorna finns sommartid skärgårdsväxter, gräs och vattenfontäner. Vintertid anläggs en samlande skridskobana på torget. Här är platsen för regelbundet återkommande vintermarknader med koppling till Roslagsmagasinets saluhall. Programmering och utformning av sockelvåningen stödjer och utvecklar torgets offentlighet. Torget och byggnaden är förlagt på den plats där ett historiskt stickspår från Norrtälje station nådde fram till kajen. Ett nytt spårsystem byggs med startpunkt i byggnaden och vidare ut på torget, nya spår som utgör en bärande del av gestaltningen av hamnstråket. Golvet i saluhallen fungerar på så vis som förvaring för torgets och kajens flyttbara stadsmöbler. Hamnplanets sektion utformas med en uppdelning i två nivåer, dels den ca meter breda möbleringszonen som är i stort sett plan med en sidolutning på %. Därefter kommer två bryggzoner, ett rörelsestråk på,m och en brygga med,0m bredd. Planen för båtplatser är att mindre småbåtar förläggs i den inre hamnen och större båtar längre ut i befintliga och nya marinor. Strävan i förslaget är att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning i områdets planteringar, samt anlägga mindre och större infiltrationsanläggningar. Byggnadens gestaltning har hämtat inspiration från historiska hamnmagasinen med sågtandade tak samt roslagens karaktäristiska fiske- och båthus. Byggnaden uppförs i trä och är behandlad med klassisk roslagsmahogny, en blandning av trätjära, linolja och terpentin. Byggnaden är en hyllning till den historiska hamnbebyggelsen såväl som till den vackra Roslagsskärgården. Platsen funktion som entréplats stärks genom att en informationspaviljong förläggs till torget. Här får man samlad information om vad som pågår i Norrtälje med omnejd, hyr en lånecykel eller elmoppe, köper evenemangsbiljetter eller bokar spa-behandling. Markparkeringar är mycket ytkrävande och gör staden gles och ödslig. Detta är motivet till det föreslagna parkeringshuset. Lägre parkeringsnorm och möjlighet till uppdelade parkeringshus i mindre skala kan påverka omfattning och utformning av parkering. HAMNPLAN - den flexibla, dynamiska och färänderliga platsen Parker och platser kring hamnbassängen Hamnplan med en robust lite råbarkad hamnkaraktär står i kontrast till den grönskande och sirligt utformade Societetsparken på södra sidan av Norrtäljeviken. På hamnplan erbjuds storskaliga evenemang, utserveringar och restauranger, medans Societetsparken erbjuder lugnare parkupplevelser med utomhusscenen och tennisbanorna. De två offentliga rummen knyts samman av bron över hamnbassängen och kransen av småbåtsbryggor. Hamnplan och Societetsparken kan stärkas genom en utvecklad programmering där nya sportytor kan anläggas på södra sidan och på så vis komplettera den mer flexibla och evenemangsinriktade hamnplan. ROSLAGSMAGASINET För att skapa ett tydligt rum kring Roslagstorget föreslås nya byggrätter norr och väster om platsen. Norr om platsen föreslås en publik byggnad, Roslagsmagasinet, med uppglasad saluhall i sockelvåningen. I denna del förläggs handel med lokala råvaror som fisk, charkuterier, svamp, grönsaker, frukt och bär. HYR-/LÅNECYKLAR ROSLAGSMAGASINET Utgångspunkten för gestaltningen av hamnplan är att återbruka den robusta, funktionsinriktade och föränderliga kajmiljön som utgjort en bärande del av Norrtäljes stadsmiljö under flera århundraden. I förslaget utgörs kajens golv av ett platsgjutet betonggolv mönstrad av industrispår. Storskaliga mönstrande ytor av betonghällar och trätrall markerar rum i rummet som stöd för permanenta eller temporära aktiviteter. Spårens längsriktning samt en konsekvent mönstring i öst-västlig riktning förstärker kajens karaktär och binder samman nivåer och platsbildningar. Till spåret kopplas ett möbleringsprogram som ger möjlighet till stor flexibilitet i användning och anpassning av stråket. Här sätter endast fantasin gränser. Förslaget innefattar även förslag för nya mindre parker och gröna ytor i de gränder och mellanrum som finns i nya stadsplanen och kvartersstrukturen, i dessa parker föreslås parklek riktad till olika åldersgrupper. Här kan träd planteras direkt i mark, vilket är svårt på hamnplan då här byggs ett omfattande betongdäck som nästintill omöjliggör omfattande trädplantering. Huvudkaraktärsträdet i dessa gröna miniparker utgörs av tall, liksom på Roslagstorget och i planteringarna längs hamnstråket. Tallarna står i kontrast till de betydligt mindre träd som planteras i de rörliga planteringslådorna, exempelvis rönn, oxel, björk, salix, apel mm. SJÖTULLSHUSET VATTENSPRUT LÄTT SKÅLAD MARK PAVILJONG VÄXTVAGNAR SPÅR GRADÄNGER DRESSINSPÅR RANDNING AV PLATSGJUT EN BEONG OCH BETONGPL ATTO R ÅTELLET SPÅR STÖDMUR GRADÄNG ROSLAGSMAGASINET: FISKRÖKERI UTHYRNING FISKEREDSKAP UTHYRNING PICNICKORG CYKELUTHYRNING PERSPEKTIV PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH ROSLAGSMAGASINET, SKALA :00 HAMNPLAN ETT FÖRÄNDERLIGT STADSRUM Spårsystemet och stommöbleringen möjliggör att hamnplan kan byta skepnad över årstiderna och anpassas till de krav som ställs av regelbundet återkommande evenemang som Classic Car Week, Custom Bike Show, Hamnkalaset, båttävlingar och utställningar mm. Platsen kan därmed klara av verksamheter och events i alla tänkbara skalor och strukturer. Det flexibla och föränderliga i förslaget ger många fördelar inte minst ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv. Möjligheten till förändring skapar förväntan. Här finns också en stor möjlighet till brukarmedverkan och iscensättande av lokala småskaliga evenemang under för- och eftersäsong, som en pendang till de stora stadsfestivalerna. HAMNKALASET JULMARKNAD KAJAKFESTIVAL CLASSIC CAR WEEK STADSODLING TRÄDGÅRDSCAFÉ

4 HAMNGOLVETS FLEXIBLA MÖBELFAMILJ Möbleringsprogrammet är rikt och innehåller bland annat flyttbara bänkar, bord/långbord, växt- och trädlådor, utegrillar samt en dressinslinga som möjliggör en färd längs hela Hamnplan, från Roslagstorget fram till Bryggtorget. Den industriella dressinlinjen samt spårsystemet skapar flexibilitet, möjlighet att skapa och anpassa rum i rummet, samt ger en fantastisk lekmöjlighet både för vuxna och barn. Drifts- och skötselaspekter kräver att vissa av möbleringsprogrammets delar är fasta och inte går på spåren. Dessa kan flyttas av truck eller frontlastare. BÄNK / SITTFLAK DUBBELSIDIG SOFFA VÄXTVAGN GRILL DRESSIN MARKNADSSTÅND BRYGGA UT MOT UTKIKSPUNKT OCH KALLBADHUS 0 ANGÖRING WAXHOLMS- BÅTAR POOL WAXHOLMSBÅTAR SOLDÄCK RAMP GRADÄNGER OCH TRAPPOR NER TILL VATTNET BARNBAD MED DURKBOTTEN FLOTTE PERSPEKTIV HAMNPLAN UTEGYM VECKAT SOLDÄCK HOPPTORN AVSKÄRMANDE BRYGGA BAD / BÅT 0, PLAN : TURISTCENTER SHOP SERVICE KAJAKUTHYRNING KÖK BAR RESTAURANG UTOMHUSDUSCHAR BASTU SPA UTOMHUSSPA STADSBAD BRYGGA MED PLANTERING HOPPTORN NORRTÄLJE BÖLJANDE TRÄLANDSKAP UTEGYM PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH, SKALA :00 BAD SJÖBODAR, PLAN : STUDIO PLAN : / WORKSHOP FÖRELÄSNINGSSAL UTSTÄLLNINGSLOKAL Han tar sin dotter i handen och fortsätter längs kajen, korsar torget och hon vill titta på ett av marknadsstånden men vi går vidare, vidare. Annars kommer vi inte fram. Hon släpper hans hand och springer, studsar över soldäcket, där klättrar hon upp på något att sitta på och ropar pappa, titta på mig, jag är häruppe! Han ler nu, solen i ögonen och joggar. Handduken och skjortan slänger han på vägen och så hoppar han i poolen. Plask! Han simmar tillbaka och lägger sig vid kanten med hakan på korsade armar och där kommer hon. Jag vill också bada pappa. Hon stampar så det sjunger i trädäcket. Du, säger pappa, vågar du gå ner till stranden själv, mamma är därnere och jag ser dig hela vägen om jag ställer mig i duschen under taket där borta. Hon tittar på honom, stora ögon nu, tittar åt höger, tittar åt vänster och så ler hon, OK pappa. Jag törs. Han ser henne gå ner för rampen längs betongkanten bort mot stranden, han vill ropa att hon inte ska gå för nära kanten men hejdar sig. Mamma vinkar där borta på stranden och flickan börjar springa. De klarar sig nog, tänker han, jag ska nog få en kaffe nu, på en uteservering vid torget. Det blir bra. PROGRAM TURISTCENTER KAJAKUTHYRNING UTOMHUSDUSCHAR BASTU OCH SPA KONFERENS KONFERENS MÖTES- RUM MÖTESRUM UTSTÄLLNINGS- HALL UTSTÄLLNINGSHALL RESTAURANG KAJAK- BASTU / SPA UTHYRNING UTOMHUSDUSCH HOTELL SPA UTOMHUS HOTELL SPA UTOMHUS - PLANLÖSNING PLAN, SKALA :00 Bryggtorgets utformning ger ett signum till hela Norrtälje hamn och utgör Hamnplans målpunkt och clou. Vid platsen ligger stadsbadet, brygglandskapet och bryggbodarna flankerade av bostadshus, hotell och verksamheter i sockelvåningarna. Platsen utformas som ett sammanhållet träddäck, vars storskaliga relief leder över torget och ner till badanläggningen. Organisationen länkar även formmässigt till Hamnplans spårmönster och möblering. Brygglandskapet bjuder in till ett öppet badliv för alla; spontana bad i havsbassängen, utmanande hopptorn och terrasser, solbryggor, plats för picknick, temperade bassängbad, och möjlighet till spa med alg- och tångbad. Hela anläggningen ger upplevelse och förståelse för Östersjön, genom en fysisk upplevelse av badkulturens alla delar. Förslaget återupprättar en historisk koppling till verksamheten vid kallbadhuset mitt över Norrtäljeviken. Brygglandskapet innebär nytt läge för skärgårdsbåtarna på piren. Motivet till detta är att badet blir mer skyddat och fredat genom att få ligga i det skyddade söderläget. Det nya läget innebär även att linjetrafik och turbåtar kan nyttja den nya pirbyggnaden för biljettförsäljning, info, väderskydd, trafik och godshantering. Konflikt och störning mellan båttrafik och bad minimeras på detta sätt. Byggnaden är ett viktigt komplement till staden, en målpunkt och dragare längst ut i den nya stadsdelen. Gestaltningsprincipen är hämtad från de gamla fiskebodslängorna längs östersjökusten, nu i ny skala. Programpunkterna konferens, utställningshall och hotellrum ställer alla olika krav på rummets utbredning och form. Därav de varierade takvolymerna. Byggnaden är uppdelad i plan. På ett nedre plan återfinns ett publikt rum för stadens medborgare, med restaurang, café, bastu med tillhörande omklädnad samt kajakuthyrning mot torget. På ett övre plan ligger en serie bokningsbara rum med koppling till hotellet vid torget. Här finns konferensrum, utställningshall och längst ut på gaveln med skärgården som fond återfinns unika hotellsviter. Byggnaden är uppförd i trä och är behandlad i klassisk faluröd kulör. Även denna byggnad skall uppfattas som en hyllning till den vackra Roslagsskärgården. PIREN Bryggbodarna och piren är en tydlig gestaltad gest mot havet och det öppna och vidsträckta vattenrummet. Piren tar stöd och utvecklar de befintliga betongfundamenten (dykdalber) som ligger i en rytmisk rad och som avslutas av en rund utsiktsplats, platsen kan nyttjas av fritidsfiskare, fågelskådare och flanörer. I ett läge ute på norra sidan av piren finns en möjlighet att anlägga ett renodlat kallbadhus på en skyddad sida i förhållande till vikens båttrafik. Pirens inre del intill bryggbodarna är platsen för en ny angöringsbrygga för skärgårdsbåtar, båttaxi och turbåtar. Här får båttrafiken funktionellt stöd av bryggbodarnas programmering med biljettförsäljning, kiosk, information och väderskydd. Piren har en norrsida som vetter mot Strandparken och en skyddad vik. Här finns möjlighet att lägga i sin kajak samt hyra och lämna lånecyklar inom ramen för hyrcykelsystemet. LJUS- OCH VINTERPLAN: På Roslagstorgets mitt finns en konstfrusen skridskobana som ger liv och funktion åt torget under den kallaste delen av vinterhalvåret. Torget är även platsen där vinter- och julmarknader regelbundet arrangeras. I Bryggbodarna finns året-runt verksamheter som tillsammans med bad- och spaanläggningen lockar till sig besökare under hela året. På hamnplan kan sydvända väderskyddade sittplatser med utegrillar anordnas. I ett översiktligt belysningsprogram finns möjligheter att arbeta med kontraster där en låg och infälld belysning ligger i hamnens framkant och förtydligar former och element i dessa delar medans högre mastbelysning står vid torgen samt intill hamnens yttre husfasader.

5 STRANDPAVILJONG PARKERING SPÄNGER LÄNGS VASSBÄLTE LEKPLATS TRAMPBÅTAR SAMLINGS- PLATS BEACHVOLLEY TORR STRAND- VEGETATION SANDSTRAND RAMP VEGETATIONSÖAR PLATSGJUTEN BETONGKANT, TILLGÄNGLIGT G/C-STRÅK BARN Nu ser hon mamma. Hon ligger på stranden med stråhatt och baddräkt och har rest sig på armbågarna, hon lyfter ena handen och vinkar. Hon börjar springa. Badringen halkar ner, så den måste hon hålla upp med båda händerna annars snubblar hon ju. Spring inte så nära vattnet säger en röst i huvudet, så hon saktar ner litegrann och kisar hon ser hon att mamma ler. Om hon stannar, vänder sig om och tittar ut över vattnet kan hon se pappa som står i duschen, han torkar visst av sig nu och går runt huset, skjortan på igen, på väg mot sin kaffe och sin bok. Tittar hon åt andra hållet ser hon att några spelar volleyboll på sand, och där har någon somnat under ett parasoll. Nu kan du gå bort till stranden, till mamma på stranden och fråga om hon tagit med sig några kex, får jag en festis mamma? Det finns lekplats och plaskdammar här säger mamma. Det finns kakor och festis också. Det blir bra. De sätter sig ner och om de håller handen över ögonen kan de se en roslagseka därute på vattnet, på väg hem igen. Parken tar sin inspiration och utgångspunkt i skärgårdens grus- och sandlandskap med dess karaktärsfulla och enkla vegetation. De böljande sanddynerna bjuder in till solbad, beachvolley, strandtennis, sandlek mm. Ett tillgängligt strandstråk i betong leder från piren ner till vattenlinjen och håller samtidigt sanden på plats. Stråket leder vidare fram till en liten samlande plats med en mindre strandpaviljong. I paviljongen kan man hyra trampbåtar för en upptäcktsfärd i det inre av Norrtäljeviken. Strandparken avslutas i norr av en stödmur samt en lokalgata innehållande urban möblering, cykel- och bilparkering. Vegetationen i parken består av typiska strandväxter som tall, havtorn, pilarter, strandråg, strandkål, sandrör med mera. I vattnet föreslås flytande småöar av vattenväxter som gynnar fågel-, insekts- och fisklivet. SANDUDDEN OCH VASSPARKEN Udden är en fortsättning på strandparken och innehåller en strandmiljö passande för barnbad men också för den som vill uppleva ett naturnära bad med utblickar mot havet i öster. Denna del ska ses som en mjuk övergång och länk från det anlagda till det mer naturpåverkade och det mer anarkistiskt framvuxna strandområdet. Vassområdet ligger utanför tävlingsområdet men vi ser här en intressant befintlig miljö som har potential att förädlas och utvecklas. Genom att anlägga bryggleder så görs området tillgängligt och de små befintliga båthamnar som finns i detta område binds samman. Den småskaliga båthamnsverksamheten kan leva vidare och bli spännande miljöer att besöka på promenader genom vassoch vattenlandskapet. Vassmiljöerna är dessutom unika habitat för fåglar, fiskar, insekter, kräl- och groddjur och bör värnas och behandlas som en stor kvalité i strandområdet. STRANDPAVILJONGEN Strandpaviljongen är en byggnad placerad på stranden med syftet att stötta strandlivet på sommaren respektive skridskoåkande och friluftsliv på vintern. Här finns rum för omklädnad/dusch, mindre kiosk samt wc. Byggnaden är uppförd i faluröd panel och har i form inspirerats av Roslagens klassiska båthus. PLANUTSNITT DELOMRÅDE -, SKALA :00 SANDDYNER STRANDRÅG SEKTION, SKALA :00 MARTALL HAVTORN SANDRÖR PROGRAMMERING NORRTÄLJE HAMN PERSPEKTIV STRANDKÅL

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08 Angereds bad- och isanläggning Juryutlåtande 2009-10-08 Introduktion Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Tävlingen genomförs

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall

Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Egnahemsviken - ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser av Annika Lundwall Kandidatarbete vid institutionen för stad och land VT 2008 Bachelor thesis at the department of urban and rural

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-23 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Projektledare: Karoline Hällgren Foto: Karoline Hällgren Linköpings

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur

symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur Examensarbete i arkitektur, LTH hösten 2010 Student: Kristina Philipson Handledare Gunilla Kronvall Examinator: Lars-Henrik Ståhl CO 2 O

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

FÄRJELÄGEN - som noder för mer hållbara bebyggelsemönster. uppdrag för Trafikverket

FÄRJELÄGEN - som noder för mer hållbara bebyggelsemönster. uppdrag för Trafikverket FÄRJELÄGEN - som noder för mer hållbara bebyggelsemönster uppdrag för Trafikverket dec 2010 hökens gata 2, 2, 116 46 46 stockholm tel: +46 8-442 75 75 85 85 fax: +46 8-643 75 75 80 80 mobil: 070-422 28

Läs mer