PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN"

Transkript

1 NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet att fysiskt koppla staden till havet med bostäder, verksamheter och inbjudande och lockande offentliga rum samt gestalta stadens koppling till just sjöfart, badkultur och fiske. NORRTÄLJE HAMN Förslagets grund är en gestaltande strategi där material, landskapskaraktärer och stämningar lånas in från skärgården för att utgöra bas för utformningen av de offentliga rummen i Norrtälje Hamn. Förslaget bygger till stora delar på lokala, platsspecifika funktioner som återknyter till lokala historiska fenomen, som järnvägsspåret, hamnverksamheten, sjöfarten, bad- och kurortskultur mm. SKÄRGÅRDSKLIPPA SANDDYNER KONCEPT Bad, Barn och Båtar är ledord och genomgående tema för stadsbyggnadsprojektet. Förslaget På spåret tolkar och gestaltar, i de ingående delarna vad Bad, Barn och Båtar kan innebära i Norrtälje Hamn. Norrtälje i regionen och skärgårdslandskapet På Spårets mål är att utveckla en platsspecifik identitet och ge en förstärkt fysisk koppling mellan stad och hamn i Norrtälje. Förslaget ger Norrtälje en tydligare identitet som knutpunkt i Stockholms skärgård, ett slags Roslagens huvudstad. Hamnens strategiska läge ger full access till skärgården, både den inre och den yttre, vilket idag inte utnyttjas fullt ut. Nya och gamla stadsdelar möts På Spåret s planupplägg syftar till att strukturellt koppla Norrtälje hamn till den existerande äldre stadskärnan, Norrtälje hamn ska fungera som en sammanvävd del av staden. Detta genomförs genom en ny platsbildning, Roslagstorget, placerad som en länk till den historiska stadskärnan, med rumsliga och kommersiella värden, och Norrtälje hamn, där upplevelse och aktivitet står i fokus. Det nya torget ges en formstark gestaltning som bjuder in norrtäljebor och besökare till både den gamla och den nya staden. I förslaget har även befintliga offentliga rum, målpunkter och funktioner kompletterats för att skapa funktion, upplevelse och flöden i hela staden. Samtliga föreslagna offentliga rum är utformade och programmerade för att erbjuda ett positivt och inbjudande stadsliv året runt, för både norrtäljebor, sommargäster och turister. WAXHOLMSBÅTAR SEKTION, SKALA :00

2 ÖSTRA RÖGÅRDSGATAN PILGATAN 0 SJÖTULLSGATAN ROSLAGSMAGASINET - SALUHALL SJÖTULLSHUSET WAXHOLMSBÅTAR PLATS FÖR KALLBAHUS NORRTÄLJEÅN NORRTÄLJEVIKEN MÖJLIG PLATS NYTT PARKERINGSHUS PAVILJONG - INFONOD SPÅR FÖR DRESSIN LEKPLATS UTSIKTEN VEGETATIONSÖAR ROSLAGSGATAN HAMNPLAN MED FLEXIBELT MÖBELPROGRAM SMÅBÅTSBRYGGA 0 BOLLPLANER 0 STRANDPAVILJONG AVSKÄRMNING BAD SANDUDDEN VASSPARKEN 0 BETONGBRYGGA - AVSKÄRMNING BAD / BÅT SOCITETSPARKEN ILLUSTRATIONSPLAN, SKALA :000 ROSLAGS- TORGET HAMNPLAN BRYGG- TORGET UTSIKTEN DYNAMISKT HAMNSTRÅK SOCITETSPARKEN HISTORISK PARK SPORT HAMNENS ZONER HISTORISK JÄRNVÄGSSTRÄCKNING TAS UPP I UTFORMNINGEN AV HAMNPLAN MED ROSLAGSMAGASINET OCH PAVILJONG BLIR INFORMATIONSNOD I MÖTET MELLAN HAMN OCH STAD SOCITETSPARKEN MED TENNISBANOR FÅR NYA SPORTTILLÄGG. NORRA SIDAN KONTRASTERAR MED ETT DYNAMISKT HAMNSTRÅK ROSLAGSNATUR OCH STAD MÖTS PÅ

3 MARKNADSHALL INDUSTRIHALL SJÖBODAR UPPSTÄLLNINGSPLATS VAGNAR BÅT ROSLAGSMAGASINET PLAN - MARKNADSHALL, SKALA :00 CYKELPARKERING / CYKELUTHYRNING Hon sitter i sin roslagseka med ryggen förut. Solen gnistrar i små krusningar på vattenytan och hon vänder sig om och tittar, jo, hon verkar ro åt rätt håll. Är det en sandstrand därinne? Är det en brygga eller ett torg? Det luktar tjära. Kan du hjälpa mig och ta tag i fören, ge mig en hand också så jag kan kliva ur. Tack. Jag är inte lika ung längre. Inte lika ung som du. Hon har nog fått tillräckligt med hjälp av den här unge mannen, annars kunde hon be honom förtöja åt henne och peka ut en servering med en kopp kaffe. Kan du göra fast mig på pollaren där, unge man? Vet du var jag kan få en kaffe? Det verkar gå att sätta sig ner på en bänk därborta. Bra. Så gör vi. Vår unge man tar sin dotter i handen och frågar vår roslagsroddare om hon klarar sig nu. Hon vaggar bort längs kajen, betong och roslagsmahogny, sätter sig ner och tittar eftrer pappan och dottern. De klarar sig nog, han har en handduk om halsen och hon har en badring runt midjan. HYR-/LÅNECYKLAR SEKTION, SKALA :00 - den gamla stadskärnan möter Norrtälje Hamn RÄLS KONCEPT ROSLAGSMAGASINET PRINCIP MARKBEARBETNING Det föreslagna Roslagstorget är både en entréplats till den historiska stadskärnan och länken till Norrtälje Hamn. Här möter ny bebyggelse och det föränderliga kajstråket den småskaliga och komplexa historiska bebyggelsen i stadskärnan. Här möts även skärgården och inlandet. Torget kompletterar strukturellt platsen vid Tullportsgatan, Stockholmsvägen, som tidigare var en av de viktigaste entréerna till staden. Torget ges en enhetlig karaktär och sträcker sig över Roslagsgatan mot den historiska stadskärnan, funktionellt utformad som en sammanhängande shared-space -yta, trafikerad på de gåendes villkor. Torget tolkar skärgårdstemat i en markmodulering i platsgjuten betong, med uppstickande skär, vattenspeglar och skulpturala martallar som karaktärsträd. I de försänkta och förhöjda ytorna finns sommartid skärgårdsväxter, gräs och vattenfontäner. Vintertid anläggs en samlande skridskobana på torget. Här är platsen för regelbundet återkommande vintermarknader med koppling till Roslagsmagasinets saluhall. Programmering och utformning av sockelvåningen stödjer och utvecklar torgets offentlighet. Torget och byggnaden är förlagt på den plats där ett historiskt stickspår från Norrtälje station nådde fram till kajen. Ett nytt spårsystem byggs med startpunkt i byggnaden och vidare ut på torget, nya spår som utgör en bärande del av gestaltningen av hamnstråket. Golvet i saluhallen fungerar på så vis som förvaring för torgets och kajens flyttbara stadsmöbler. Hamnplanets sektion utformas med en uppdelning i två nivåer, dels den ca meter breda möbleringszonen som är i stort sett plan med en sidolutning på %. Därefter kommer två bryggzoner, ett rörelsestråk på,m och en brygga med,0m bredd. Planen för båtplatser är att mindre småbåtar förläggs i den inre hamnen och större båtar längre ut i befintliga och nya marinor. Strävan i förslaget är att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning i områdets planteringar, samt anlägga mindre och större infiltrationsanläggningar. Byggnadens gestaltning har hämtat inspiration från historiska hamnmagasinen med sågtandade tak samt roslagens karaktäristiska fiske- och båthus. Byggnaden uppförs i trä och är behandlad med klassisk roslagsmahogny, en blandning av trätjära, linolja och terpentin. Byggnaden är en hyllning till den historiska hamnbebyggelsen såväl som till den vackra Roslagsskärgården. Platsen funktion som entréplats stärks genom att en informationspaviljong förläggs till torget. Här får man samlad information om vad som pågår i Norrtälje med omnejd, hyr en lånecykel eller elmoppe, köper evenemangsbiljetter eller bokar spa-behandling. Markparkeringar är mycket ytkrävande och gör staden gles och ödslig. Detta är motivet till det föreslagna parkeringshuset. Lägre parkeringsnorm och möjlighet till uppdelade parkeringshus i mindre skala kan påverka omfattning och utformning av parkering. HAMNPLAN - den flexibla, dynamiska och färänderliga platsen Parker och platser kring hamnbassängen Hamnplan med en robust lite råbarkad hamnkaraktär står i kontrast till den grönskande och sirligt utformade Societetsparken på södra sidan av Norrtäljeviken. På hamnplan erbjuds storskaliga evenemang, utserveringar och restauranger, medans Societetsparken erbjuder lugnare parkupplevelser med utomhusscenen och tennisbanorna. De två offentliga rummen knyts samman av bron över hamnbassängen och kransen av småbåtsbryggor. Hamnplan och Societetsparken kan stärkas genom en utvecklad programmering där nya sportytor kan anläggas på södra sidan och på så vis komplettera den mer flexibla och evenemangsinriktade hamnplan. ROSLAGSMAGASINET För att skapa ett tydligt rum kring Roslagstorget föreslås nya byggrätter norr och väster om platsen. Norr om platsen föreslås en publik byggnad, Roslagsmagasinet, med uppglasad saluhall i sockelvåningen. I denna del förläggs handel med lokala råvaror som fisk, charkuterier, svamp, grönsaker, frukt och bär. HYR-/LÅNECYKLAR ROSLAGSMAGASINET Utgångspunkten för gestaltningen av hamnplan är att återbruka den robusta, funktionsinriktade och föränderliga kajmiljön som utgjort en bärande del av Norrtäljes stadsmiljö under flera århundraden. I förslaget utgörs kajens golv av ett platsgjutet betonggolv mönstrad av industrispår. Storskaliga mönstrande ytor av betonghällar och trätrall markerar rum i rummet som stöd för permanenta eller temporära aktiviteter. Spårens längsriktning samt en konsekvent mönstring i öst-västlig riktning förstärker kajens karaktär och binder samman nivåer och platsbildningar. Till spåret kopplas ett möbleringsprogram som ger möjlighet till stor flexibilitet i användning och anpassning av stråket. Här sätter endast fantasin gränser. Förslaget innefattar även förslag för nya mindre parker och gröna ytor i de gränder och mellanrum som finns i nya stadsplanen och kvartersstrukturen, i dessa parker föreslås parklek riktad till olika åldersgrupper. Här kan träd planteras direkt i mark, vilket är svårt på hamnplan då här byggs ett omfattande betongdäck som nästintill omöjliggör omfattande trädplantering. Huvudkaraktärsträdet i dessa gröna miniparker utgörs av tall, liksom på Roslagstorget och i planteringarna längs hamnstråket. Tallarna står i kontrast till de betydligt mindre träd som planteras i de rörliga planteringslådorna, exempelvis rönn, oxel, björk, salix, apel mm. SJÖTULLSHUSET VATTENSPRUT LÄTT SKÅLAD MARK PAVILJONG VÄXTVAGNAR SPÅR GRADÄNGER DRESSINSPÅR RANDNING AV PLATSGJUT EN BEONG OCH BETONGPL ATTO R ÅTELLET SPÅR STÖDMUR GRADÄNG ROSLAGSMAGASINET: FISKRÖKERI UTHYRNING FISKEREDSKAP UTHYRNING PICNICKORG CYKELUTHYRNING PERSPEKTIV PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH ROSLAGSMAGASINET, SKALA :00 HAMNPLAN ETT FÖRÄNDERLIGT STADSRUM Spårsystemet och stommöbleringen möjliggör att hamnplan kan byta skepnad över årstiderna och anpassas till de krav som ställs av regelbundet återkommande evenemang som Classic Car Week, Custom Bike Show, Hamnkalaset, båttävlingar och utställningar mm. Platsen kan därmed klara av verksamheter och events i alla tänkbara skalor och strukturer. Det flexibla och föränderliga i förslaget ger många fördelar inte minst ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv. Möjligheten till förändring skapar förväntan. Här finns också en stor möjlighet till brukarmedverkan och iscensättande av lokala småskaliga evenemang under för- och eftersäsong, som en pendang till de stora stadsfestivalerna. HAMNKALASET JULMARKNAD KAJAKFESTIVAL CLASSIC CAR WEEK STADSODLING TRÄDGÅRDSCAFÉ

4 HAMNGOLVETS FLEXIBLA MÖBELFAMILJ Möbleringsprogrammet är rikt och innehåller bland annat flyttbara bänkar, bord/långbord, växt- och trädlådor, utegrillar samt en dressinslinga som möjliggör en färd längs hela Hamnplan, från Roslagstorget fram till Bryggtorget. Den industriella dressinlinjen samt spårsystemet skapar flexibilitet, möjlighet att skapa och anpassa rum i rummet, samt ger en fantastisk lekmöjlighet både för vuxna och barn. Drifts- och skötselaspekter kräver att vissa av möbleringsprogrammets delar är fasta och inte går på spåren. Dessa kan flyttas av truck eller frontlastare. BÄNK / SITTFLAK DUBBELSIDIG SOFFA VÄXTVAGN GRILL DRESSIN MARKNADSSTÅND BRYGGA UT MOT UTKIKSPUNKT OCH KALLBADHUS 0 ANGÖRING WAXHOLMS- BÅTAR POOL WAXHOLMSBÅTAR SOLDÄCK RAMP GRADÄNGER OCH TRAPPOR NER TILL VATTNET BARNBAD MED DURKBOTTEN FLOTTE PERSPEKTIV HAMNPLAN UTEGYM VECKAT SOLDÄCK HOPPTORN AVSKÄRMANDE BRYGGA BAD / BÅT 0, PLAN : TURISTCENTER SHOP SERVICE KAJAKUTHYRNING KÖK BAR RESTAURANG UTOMHUSDUSCHAR BASTU SPA UTOMHUSSPA STADSBAD BRYGGA MED PLANTERING HOPPTORN NORRTÄLJE BÖLJANDE TRÄLANDSKAP UTEGYM PLANUTSNITT DELOMRÅDE - OCH, SKALA :00 BAD SJÖBODAR, PLAN : STUDIO PLAN : / WORKSHOP FÖRELÄSNINGSSAL UTSTÄLLNINGSLOKAL Han tar sin dotter i handen och fortsätter längs kajen, korsar torget och hon vill titta på ett av marknadsstånden men vi går vidare, vidare. Annars kommer vi inte fram. Hon släpper hans hand och springer, studsar över soldäcket, där klättrar hon upp på något att sitta på och ropar pappa, titta på mig, jag är häruppe! Han ler nu, solen i ögonen och joggar. Handduken och skjortan slänger han på vägen och så hoppar han i poolen. Plask! Han simmar tillbaka och lägger sig vid kanten med hakan på korsade armar och där kommer hon. Jag vill också bada pappa. Hon stampar så det sjunger i trädäcket. Du, säger pappa, vågar du gå ner till stranden själv, mamma är därnere och jag ser dig hela vägen om jag ställer mig i duschen under taket där borta. Hon tittar på honom, stora ögon nu, tittar åt höger, tittar åt vänster och så ler hon, OK pappa. Jag törs. Han ser henne gå ner för rampen längs betongkanten bort mot stranden, han vill ropa att hon inte ska gå för nära kanten men hejdar sig. Mamma vinkar där borta på stranden och flickan börjar springa. De klarar sig nog, tänker han, jag ska nog få en kaffe nu, på en uteservering vid torget. Det blir bra. PROGRAM TURISTCENTER KAJAKUTHYRNING UTOMHUSDUSCHAR BASTU OCH SPA KONFERENS KONFERENS MÖTES- RUM MÖTESRUM UTSTÄLLNINGS- HALL UTSTÄLLNINGSHALL RESTAURANG KAJAK- BASTU / SPA UTHYRNING UTOMHUSDUSCH HOTELL SPA UTOMHUS HOTELL SPA UTOMHUS - PLANLÖSNING PLAN, SKALA :00 Bryggtorgets utformning ger ett signum till hela Norrtälje hamn och utgör Hamnplans målpunkt och clou. Vid platsen ligger stadsbadet, brygglandskapet och bryggbodarna flankerade av bostadshus, hotell och verksamheter i sockelvåningarna. Platsen utformas som ett sammanhållet träddäck, vars storskaliga relief leder över torget och ner till badanläggningen. Organisationen länkar även formmässigt till Hamnplans spårmönster och möblering. Brygglandskapet bjuder in till ett öppet badliv för alla; spontana bad i havsbassängen, utmanande hopptorn och terrasser, solbryggor, plats för picknick, temperade bassängbad, och möjlighet till spa med alg- och tångbad. Hela anläggningen ger upplevelse och förståelse för Östersjön, genom en fysisk upplevelse av badkulturens alla delar. Förslaget återupprättar en historisk koppling till verksamheten vid kallbadhuset mitt över Norrtäljeviken. Brygglandskapet innebär nytt läge för skärgårdsbåtarna på piren. Motivet till detta är att badet blir mer skyddat och fredat genom att få ligga i det skyddade söderläget. Det nya läget innebär även att linjetrafik och turbåtar kan nyttja den nya pirbyggnaden för biljettförsäljning, info, väderskydd, trafik och godshantering. Konflikt och störning mellan båttrafik och bad minimeras på detta sätt. Byggnaden är ett viktigt komplement till staden, en målpunkt och dragare längst ut i den nya stadsdelen. Gestaltningsprincipen är hämtad från de gamla fiskebodslängorna längs östersjökusten, nu i ny skala. Programpunkterna konferens, utställningshall och hotellrum ställer alla olika krav på rummets utbredning och form. Därav de varierade takvolymerna. Byggnaden är uppdelad i plan. På ett nedre plan återfinns ett publikt rum för stadens medborgare, med restaurang, café, bastu med tillhörande omklädnad samt kajakuthyrning mot torget. På ett övre plan ligger en serie bokningsbara rum med koppling till hotellet vid torget. Här finns konferensrum, utställningshall och längst ut på gaveln med skärgården som fond återfinns unika hotellsviter. Byggnaden är uppförd i trä och är behandlad i klassisk faluröd kulör. Även denna byggnad skall uppfattas som en hyllning till den vackra Roslagsskärgården. PIREN Bryggbodarna och piren är en tydlig gestaltad gest mot havet och det öppna och vidsträckta vattenrummet. Piren tar stöd och utvecklar de befintliga betongfundamenten (dykdalber) som ligger i en rytmisk rad och som avslutas av en rund utsiktsplats, platsen kan nyttjas av fritidsfiskare, fågelskådare och flanörer. I ett läge ute på norra sidan av piren finns en möjlighet att anlägga ett renodlat kallbadhus på en skyddad sida i förhållande till vikens båttrafik. Pirens inre del intill bryggbodarna är platsen för en ny angöringsbrygga för skärgårdsbåtar, båttaxi och turbåtar. Här får båttrafiken funktionellt stöd av bryggbodarnas programmering med biljettförsäljning, kiosk, information och väderskydd. Piren har en norrsida som vetter mot Strandparken och en skyddad vik. Här finns möjlighet att lägga i sin kajak samt hyra och lämna lånecyklar inom ramen för hyrcykelsystemet. LJUS- OCH VINTERPLAN: På Roslagstorgets mitt finns en konstfrusen skridskobana som ger liv och funktion åt torget under den kallaste delen av vinterhalvåret. Torget är även platsen där vinter- och julmarknader regelbundet arrangeras. I Bryggbodarna finns året-runt verksamheter som tillsammans med bad- och spaanläggningen lockar till sig besökare under hela året. På hamnplan kan sydvända väderskyddade sittplatser med utegrillar anordnas. I ett översiktligt belysningsprogram finns möjligheter att arbeta med kontraster där en låg och infälld belysning ligger i hamnens framkant och förtydligar former och element i dessa delar medans högre mastbelysning står vid torgen samt intill hamnens yttre husfasader.

5 STRANDPAVILJONG PARKERING SPÄNGER LÄNGS VASSBÄLTE LEKPLATS TRAMPBÅTAR SAMLINGS- PLATS BEACHVOLLEY TORR STRAND- VEGETATION SANDSTRAND RAMP VEGETATIONSÖAR PLATSGJUTEN BETONGKANT, TILLGÄNGLIGT G/C-STRÅK BARN Nu ser hon mamma. Hon ligger på stranden med stråhatt och baddräkt och har rest sig på armbågarna, hon lyfter ena handen och vinkar. Hon börjar springa. Badringen halkar ner, så den måste hon hålla upp med båda händerna annars snubblar hon ju. Spring inte så nära vattnet säger en röst i huvudet, så hon saktar ner litegrann och kisar hon ser hon att mamma ler. Om hon stannar, vänder sig om och tittar ut över vattnet kan hon se pappa som står i duschen, han torkar visst av sig nu och går runt huset, skjortan på igen, på väg mot sin kaffe och sin bok. Tittar hon åt andra hållet ser hon att några spelar volleyboll på sand, och där har någon somnat under ett parasoll. Nu kan du gå bort till stranden, till mamma på stranden och fråga om hon tagit med sig några kex, får jag en festis mamma? Det finns lekplats och plaskdammar här säger mamma. Det finns kakor och festis också. Det blir bra. De sätter sig ner och om de håller handen över ögonen kan de se en roslagseka därute på vattnet, på väg hem igen. Parken tar sin inspiration och utgångspunkt i skärgårdens grus- och sandlandskap med dess karaktärsfulla och enkla vegetation. De böljande sanddynerna bjuder in till solbad, beachvolley, strandtennis, sandlek mm. Ett tillgängligt strandstråk i betong leder från piren ner till vattenlinjen och håller samtidigt sanden på plats. Stråket leder vidare fram till en liten samlande plats med en mindre strandpaviljong. I paviljongen kan man hyra trampbåtar för en upptäcktsfärd i det inre av Norrtäljeviken. Strandparken avslutas i norr av en stödmur samt en lokalgata innehållande urban möblering, cykel- och bilparkering. Vegetationen i parken består av typiska strandväxter som tall, havtorn, pilarter, strandråg, strandkål, sandrör med mera. I vattnet föreslås flytande småöar av vattenväxter som gynnar fågel-, insekts- och fisklivet. SANDUDDEN OCH VASSPARKEN Udden är en fortsättning på strandparken och innehåller en strandmiljö passande för barnbad men också för den som vill uppleva ett naturnära bad med utblickar mot havet i öster. Denna del ska ses som en mjuk övergång och länk från det anlagda till det mer naturpåverkade och det mer anarkistiskt framvuxna strandområdet. Vassområdet ligger utanför tävlingsområdet men vi ser här en intressant befintlig miljö som har potential att förädlas och utvecklas. Genom att anlägga bryggleder så görs området tillgängligt och de små befintliga båthamnar som finns i detta område binds samman. Den småskaliga båthamnsverksamheten kan leva vidare och bli spännande miljöer att besöka på promenader genom vassoch vattenlandskapet. Vassmiljöerna är dessutom unika habitat för fåglar, fiskar, insekter, kräl- och groddjur och bör värnas och behandlas som en stor kvalité i strandområdet. STRANDPAVILJONGEN Strandpaviljongen är en byggnad placerad på stranden med syftet att stötta strandlivet på sommaren respektive skridskoåkande och friluftsliv på vintern. Här finns rum för omklädnad/dusch, mindre kiosk samt wc. Byggnaden är uppförd i faluröd panel och har i form inspirerats av Roslagens klassiska båthus. PLANUTSNITT DELOMRÅDE -, SKALA :00 SANDDYNER STRANDRÅG SEKTION, SKALA :00 MARTALL HAVTORN SANDRÖR PROGRAMMERING NORRTÄLJE HAMN PERSPEKTIV STRANDKÅL

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON 5m Hamntorget Det nya Hamntorget är ett vackert och spännande nytt torg för alla okarshamnsbor, i alla åldrar och med olika fritidsintressen. En plats som människor på resa

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården GESTALTNINGSPROGRAM Kv. Mården Dec 2013 Medverkande Beställare: Umeå Kommun, Detaljplanering Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Umeå Uppdragsansvarig: Eva Henriksson Medv landskapsarkitekt: Stina Åslund Allmänt

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

REVIDERAD Knivsta resecenter

REVIDERAD Knivsta resecenter Knivsta resecenter SKISSFÖRSLAG 2010.05.28 REV 2010.10.05 Översikt Längs med järnvägen som sträcker sig genom Knivsta planeras för en grön zon som förstärks vid utvecklingen av Knivsta centrum. På den

Läs mer

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24 KONCEPTPROGRAM 0 0 INSPIRATION SJÖBUD OCH BÅTHUS TYPOLOGI KONTAKT MED HAVET OCH SIMBASSÄNG DIAGRAM : OFFENTLIGA AKTIVITETER SKJUTBARA GLASPARTIER OMKLÄDNING TEKNIK METERS SIMBASSÄNG POOL-SIDE RESTAURANG

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05 LILLA BOMEN VISION LILLA BOMEN VISION ANALYS BEFINTLIG ÄLVRUM MER VARIERAT ÄLVRUM BRON OCH HUVUDLEDER LILLA BOMEN VISION ANALYS byggfas 1 & 2 BEFINTLIGA BYGGNADER BYGGFAS 1 & 2 LILLA BOMEN VISION ANALYS

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

PARKER MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 55

PARKER MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 55 PARKER 55 5.1 GRÖNSTRUKTUR GENERELLT Sigtuna Stadsängar ska vara en grönskande stadsdel. Upplevelsen av en grön stad är beroende av både goda publika, gröna rum och privata initiativ på till exempel balkonger

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

handel torpavallen göteborg Gestaltnings- och kvalitetsprogram Torpavallen - Kålltorp 2009.11.30 OMRÅDET IDAG TRÄD OMRÅDET SHURGARD E20

handel torpavallen göteborg Gestaltnings- och kvalitetsprogram Torpavallen - Kålltorp 2009.11.30 OMRÅDET IDAG TRÄD OMRÅDET SHURGARD E20 OMRÅDET IDAG MUNKEBÄCKSMOTET BENSIN SYSTEM BOLAGET OMRÅDET Området består av två fotbollsplaner och en klubbstuga som ligger mellan E20 och Torpavallsgatan. E20 TORPAVALLSGATAN TORPAVALLEN TRÄD Stora träd

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

Söderut vid kristallfasaden

Söderut vid kristallfasaden O m r å d e t Å n g f ä r j a n Söderut vid kristallfasaden Vy söderut längs med Helsingörskajen. Hamnpromenaden och den allmänna platsmarken skapar en naturlig övergång från Norra hamnen. Med reservation

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden.

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Även på ytan oansenliga byggnader kan vara intressanta inuti. Många

Läs mer

BESKRIVNING STRATEGI

BESKRIVNING STRATEGI BESKRIVNING STRATEGI URVA L AV U T SN I T T I STR ATEGIN Utifrån den stora skalan har jag zoomat in på utsnitt i strategiplanen. Dessa har detaljerats och beskrivits i planer, modeller, sektioner och isometrier.

Läs mer

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5 Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB Allmänt - Gården i Kv.5 utformas så att den blir en samlande och gemensam gård för de två fastigheterna. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Entréplan, 412 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 412 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 10 20 Tillträde: Omgående Utsikt Konferens

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

KUSTSTADEN LULEÅ KUSTSTAD LULEÅ JUNI 2013 TIRSÉN & AILI ARKITEKTER

KUSTSTADEN LULEÅ KUSTSTAD LULEÅ JUNI 2013 TIRSÉN & AILI ARKITEKTER KUSTSTADEN LULEÅ Läget är Luleås bästa med sol och vidsträckt utsikt. i föreslår en bebyggelse i 4-5 våningar som ansluter till centrumhalvöns skala. Som kontrast reser sig ett futuristiskt sjömärke i

Läs mer

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN EXPLOATERINGSSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Denna studie syftar till att utreda lämplig exploateringsgrad och tänkbar bebyggelsestruktur i Nya Älvstaden, Trollhättan. Arbetsområdet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN tar dig närmare vattnet

NORRTÄLJE HAMN tar dig närmare vattnet Tillbaka till havet Norrtälje omges av vatten, och stadens historia bygger på dess placering mellan sjö, å och skärgård. Kontakten till havet har varit en avgörande bricka i stadens utveckling, med fabriker,

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35

GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35 GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35 4.1 GATORS UTFORMNING - GENERELLT ETT VARIERAT GATURUM Den nya stadsdelen tar sin inspiration från det historiska Sigtuna. Stadsdelens

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3)

Ljusdal Östernäs etapp II - STRANDPROMENADEN Förslagskiss 2013-02-08 Illustrationsplan skala 1:800 (A3) cykelställ ca 5 platser F omklädning och WC utedusch bef. ilastning för båt behålls Befintliga solitärträd behålls, sly röjs och marken rensas från ytligt skräp/skrot. Ny jord påförs och besås med ängsfröblandning.

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, Stockholm ,

ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, Stockholm , ANN FRÖSSÉN Sibyllegatan 28, 114 43 Stockholm. 070 453 68 48, ann@annfrossen.info, Fb Ann Frössén, Instagram annfrossen. www.annfrossen.info Född 1953. Verksam i Stockholm och delvis i Paris. Ann Frössén

Läs mer

På våran gård En pusselbit med egen identitet

På våran gård En pusselbit med egen identitet På våran gård Nöjda hyresgäster hållbart byggande. Ålidhem har som område genomgått en klassresa från i det närmaste ett miljonprojekt där produktion och kranspår styrde utformning till ett bevarandevärt

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING 150922 SITUATIONSPLAN 1:1000 Lek utanför hämta/läma-tider bostäder gruppboende I inlast frd II avdelande gungor 2 hcp p I frd cykelparkering (36 platser)

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM?

VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM? Planprogram för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM VAD ÄR ETT GESTALTNINGSPROGRAM? Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för styrning av den yttre

Läs mer

Tre starka karaktärer skall mötas och utvecklas i den nya stadsdelen: KUNSKAP NÄRINGSLIV. -Naturen med ekologi & rekreation VALLASTADEN

Tre starka karaktärer skall mötas och utvecklas i den nya stadsdelen: KUNSKAP NÄRINGSLIV. -Naturen med ekologi & rekreation VALLASTADEN Perspektiv längs Smedstadsbäcken Vi har valt att gestalta den nya stadsdelen som en öppen struktur där mellanrummens gemensamma ytor formas till ett mjukt nätverk av shared space. Bebyggelsen samlas i

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Förslag 2 Höjdplatå i grönområdet

Förslag 2 Höjdplatå i grönområdet Cecilia Sjölin Examensarbete 2004 Södra Guldheden Förslag 2 Höjdplatå i grönområdet Nytt parkeringsdäck (II vån) Befintlig bollplan Beskrivning av platsen Förslaget innebär att man bebygger en del av grönområdet,

Läs mer

Rekreationsområde Heerhugowaard-Syd >>>

Rekreationsområde Heerhugowaard-Syd >>> Rekreationsområde Heerhugowaard-Syd >>> Rekreationsområde Heerhugowaard-Syd inträde EURPA 2010 Rosa Barba Prize nominering 2010 projekt Ledning och utformning av rekreationsområde plats Heerhugowaard,

Läs mer

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Visualisering Görvälns slott Inledning Ett upplyst slottsområde är en tillgång för kommunen i fl era aspekter, bla förstärker förslaget platsens motionsområde

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer