Genomförandebeskrivning Dnr P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandebeskrivning Dnr P 2005-388"

Transkript

1 Antagandehandling DETALJPLAN för del av SVÄRDSKLOVA 2:1, Svärta, Nyköpings kommun Genomförandebeskrivning Dnr P ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt förfarande. Tidplanen är preliminär och kan förändras under arbetets gång. Beslut om plansamråd Samråd november 2005 Beslut om utställning Utställning augusti 2006 Godkännande Antagande december 2006 Laga kraft januari 2007 Genomförandetid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Avtal Genomförandetiden är 15 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen skall inte vara huvudman för allmän platsmark. Området med verksamheter skall vara en tillgång för det rörliga friluftslivet. Kommunen som markägare ansvarar för planens genomförande. Samverkan skall ske med staten. Utredning pågår om bildande av en skärgårdsstiftelse vari detta planområde kan komma att ingå. Naturhänsyn enligt Miljökonsekvensbeskrivningen ställer krav på skyddsåtgärder vid byggnation samt att skötselplanupprättas för naturområdena. Åkermarken i planområdets norra del är utarrenderad. Detta avtal behöver sägas upp för att planen skall kunna genomföras. Hyresavtal finns för att driva befintlig verksamhet fram till Avtalet behöver därefter ses över. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Tillfart till området skall ske via Vålarövägen. Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning för att införliva Svärdsklova 2:1 i delägarkretsen för gemensamhetsanläggningen för vägen, Vålarö ga:1. Allt eftersom utbyggnaden sker i området skall omräkning ske av gemensamhetsanläggningens andelstal. Grusvägen västerut skall ej användas för in och utfart till planområdet. Gemensamhetsanläggningen för den vägen, Valsta ga:7, behöver delas upp i två delar, en för vägsträckan inom planområdet och en för sträckan västerut.

2 Antagandehandling MYNDIGHETSTILLSTÅND Kommunen ansöker om att strandskyddet upphävs inom kvartersmark. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planen möjliggör en utökad verksamhet genom tillkommande uthyrningsstugor, konferensanläggning, korttidscamping, båtplatser, sjömack, bostäder och övriga verksamheter som gynnar det rörliga friluftslivet. Ett fullständigt genomförande av planen kräver stora investeringar i bl a VA-anläggningar i olika etapper (ev överföringsledning), vägar, bryggor, campingplatser, konferensanläggning, bastu, toaletter, lekplaner, badplatser, ev arkitekttävling mm. Kommunens kostnader ska täckas av arrenden, hyror, avgifter och ev försäljning. Vissa investeringar görs direkt av arrendator /brukare. Fördelning av finansiering, ansvar, upprustning, nyttjande o dyl skall regleras i kommande avtal. Möjlighet till EU-bidrag skall utredas. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Kontroll En geoteknisk utredning har utförts för det låglänta området öster om infartsvägen till restaurangen. Den visar på dålig bärighet på marken. En utredning om anslutning av VA-systemet till kommunens reningsverk via en överföringsledning pågår. Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. En utredning om kostnaderna för att öppna ett område för korttidscamping med husvagnar har utförts. En kompletterande grund- och radonundersökning erfordras samt en utredning om kostnaderna för upprustning av befintlig bebyggelse och anslutning av denna till ett gemensamt VA-system. Uppföljning och kontroll av åtgärder som förutsätts i en till planen upprättad MKB kan komma att erfordras.

3 Antagandehandling MEDVERKANDE I UTREDNINGSARBETET Planarbetet har bedrivits i samarbete med arkitekt SAR/MSA Ulf Zettersten, Carlstedt Arkitekter; Bengt Sjöberg, SWECO VBB; Fredrik Idevall, Agneta Karlsson och Kajsa Nilsson på planeringsenheten, Mats Karlsson, skärgårdssamordnare i Nyköpings kommun samt Hans Karlsson, hyresgäst och ansvarig för drift av nuvarande anläggningen. Upprättad och reviderad Ewa Collin Exploateringslantmätare

4

5 KOMMUN 1(9) Svärdsklova - Sörmlands nya skärgårdscentrum vars syfte är - öka attraktionskraften av området som besöksmål genom ökade aktiviteter och bättre tillgänglighet för det rörliga friluftslivet och befolkningen i skärgården -ökad bofast befolkning i den skärgårdsnära landsbygden och ökade arbetstillfällen Den strandnära zonen blir tillgänglig för rörligt friluftsliv och lyfter fram naturoch kulturvärdena. Skärgårdscentrum underlättar för den bofasta befolkningen och bidrar till en attraktiv och hållbar utveckling i kusten och skärgården. Åtgärder skall överensstämma med huvudsyftet och skapa arbetstillfällen DETALJPLAN för del av SVÄRDSKLOVA 2:1 Svärta Nyköpings kommun Upprättad Reviderad Bo Åhl Arkitektkontor ANTAGANDEHANDLING Dnr P

6 KOMMUN 2(9) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, plan- och genomförandebeskrivningar, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande och fastighetsförteckning. BAKGRUND Historik Svärdsklovas semesteranläggning kom till för de anställda inom dåvarande ASEA i Västerås, Stockholm och Finspång. Anläggningarna är nerslitna och en allmän upprustning var nödvändig av såväl byggnader som tekniska anläggningarna för vatten och avlopp varför ASEA Personalstiftelse som ägare beslöt sälja anläggningen. Nyköpings kommun förvärvade anläggningen med det primära intresset att trygga allmänhetens tillträde till den strandnära delen, KS , 34. Besöksfrekvens Området är livligt frekventerat av badgäster, sommarstugeägare, friluftsmänniskor, jägare, motionärer, båtturister, skridskoåkare och fritidsfiskare. Antalet gästnätter var ca under Ett ökande intresse för konferenser i lågprissegmentet gör Svärdsklova-anläggningen alltmer eftersökt. Planer finns att bygga ut en byggnad till att ta emot ett något större antal gäster. Ett tidsbegränsat tillstånd för perioden finns för en mindre campingplats. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Nyköpings kommun har förvärvat Svärdsklova i syfte att ytterligare öppna skärgårdsmiljön för besökare. Här finns redan restaurang, stuguthyrning, båtuthyrning, vandrarhem, mindre butik m.m. Här finns förutsättningar att bygga upp en målpunkt som kan fylla ett viktigt behov både för båtlivet och för friluftsliv och besökare som kommer landvägen. En fortsatt och utökad användning av Svärdsklova som åretruntanläggning dels för konferensverksamhet och korttidsboende och dels för rekreation och friluftsliv är syftet. Inriktning skall vara att anläggningen skall bära sina egna kostnader och utnyttjandet skall vara kommersiellt under alla fyra årstiderna. Den befintliga anläggningen har sin huvudsakliga intäktsperiod under 3 månader per år. Intäktsperioden måste ändras till 12 månader per år för att ge nödvändig ekonomisk bärkraft. Intentionen är att utveckla ett levande skärgårdscentrum med anläggningar för friluftslivets åretruntintressen men också en levande sörmlandsby med naturnära permanentboende, arbetstillfällen och landfäste för skärgårdsbefolkningen i likhet med Studsvik och Källvik.

7 KOMMUN 3(9) Anläggningens innehåll och karaktär bibehålles och kompletteras genom en kraftfull satsning på aktivitetstillskott och kostnadsbärare för att uppfylla målsättningen för hela området som åretruntanläggning. Möjligheter skall ges till etableringar som bidrar till områdets attraktivitet och på så sätt blir en fortsättning på de satsningar som tidigare gjorts vid Stendörren och Nynäs. FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 kap. MB Enligt 3 kap skall mark- och vattenområden användas för de ändamål för vilka områden är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Med hänsyn till efterfrågesituationen och att planområdet redan är ianspråktaget för avsett ändamål är planen förenlig med 1 och 6 MB Enligt 4 kap skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas inom kustområdet i Södermanland. Planen innebär satsningar på det rörliga friluftslivets intresseområden med förbättrad och utvidgad tillgänglighet, nya campingplatser för korttidsuppställning av husvagnar och tält, förbättrade anläggningar för båtsport mm. Exploateringsföretag skall genomföras på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets naturoch kulturvärden varför planen överensstämmer med riksintresset enligt 1 och 2. 5 kap behandlar behovet av föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Några miljökvalitetsnormer är inte meddelade som berör planområdet. PLANDATA Läge, avgränsning och areal Området är beläget längs kusten ca 2 mil öster om Nyköping mellan Trosavägen och havet. Avståndet till Trosavägen är ca 2 km. Avgränsning av planområdet följer ägogränsen i väster och öster. I söder ingår Fagerö inom planområdet och i norr ingår befintlig åkermark samt den närmaste skogsvegetationen norr om åkermarken. Arealen är ca 66 ha varav vattenområde ca 24 ha. Markägare Nyköpings kommun är markägare till det aktuella området.

8 KOMMUN 4(9) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer och riksintressen Översiktsplan 2003 ÖP 2003, antagen av kommunfullmäktige , ska - möjliggöra en attraktiv och hållbar utveckling i kusten och skärgården - lyfta fram natur- och kulturvärdena och dess betydelse för kommunen - öka möjligheterna till permanentboende i kust och skärgården - underlätta för det rörliga friluftslivet - möjliggöra förutsättningar för nya verksamheter. I ÖP 2003 uttryckes kommunens vilja och ambition att utveckla Svärdsklova som centrum för det rörliga friluftslivet genom tillkomst av anläggningar och permanentbebyggelse. Riksintressen Sörmlandskusten är av riksintresse för naturvård, turism och rörligt friluftsliv och skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Exploateringsföretag får endast komma till stånd om de inte möter några hinder ur främst turismens och det rörliga friluftslivets intressen. Detaljplan och förordnanden Detaljplan Semesteranläggningen är belägen inom detaljplan nr P 91-13, fastställd av länsstyrelsen Denna plan ingår i sin helhet i den nya planen. Angränsande kommunägda område som ingår i planförslaget är ej detaljplanelagt. Området gränsar till detaljplan för Vålarö fritidsområde, fastställd 22 februari Strandskydd Strandskydd gäller till 300 meter från strandlinjen utanför kvartersmark i gällande plan. Kommunen avser begära upphävande av strandskyddet för anläggningar för det rörliga friluftslivet samt för justeringar av kvartersmark för bebyggelse. Program för planområdet Kommunstyrelsen har antagit ett planprogram efter omarbetning enligt samrådsredogörelse och beslutat att ny detaljplan skall upprättas i enlighet med Översiktsplan Miljöbedömning Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats som separat dokument. Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen har , 283 beslutat godkänna inriktning, funktionellt innehåll och omfattning av ny detaljplan i enlighet med , 254 godkänt planprogram. Bygg- och tekniknämnden har , 78 beviljat bygglov för tillfällig korttidscamping intill

9 KOMMUN 5(9) FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation/landskapsbild Svärdsklova semesteranläggning är belägen i ett synnerligen naturskönt skärgårdsområde med klippor, gles tallskog och öppna ängar. Anläggningen ligger i omedelbar anslutning till inre farleden och Viktorialeden. Befintlig vegetation skall sparas och skyddas mot ingrepp som kan störa landskapsbilden. Strandområdet är till viss del svårframkomligt och strandlinjen stenig och vassbevuxen. Vid några partier finns dock badklippor och sandstrand. Dessa områden skall vara allmänt tillgängliga. Terrängen utanför gården och semesteranläggningen övergår till skogsmark som delvis är mycket kuperad och svårframkomlig och några bekväma promenadvägar finns inte. Visst jordbruk och djurhållning förekommer i anslutning till semesteranläggningen. Odlingsmarken är liten och av dålig kvalitet. Geotekniska förhållanden och radon Markförhållandena är överlag goda. En geoteknisk undersökning har utförts för marken inom planområdets östra del. Denna visar på låglänt mark med dålig bärighet. Förorenad mark Ingen verksamhet har såvitt bekant bedrivits inom området som kan ha orsakat markföroreningar. Risk för skred eller höga vattenstånd Ingen risk för skred torde föreligga. Bebyggelse bör ej placeras lägre än 2 meter över normalvattenståndet. Fornlämningar Sökning i fornminnesarkivet raa.se visar inga fornlämningar på Svärdsklova. Bebyggelse Befintlig bebyggelse och anläggningar Bebyggelsen består av ett äldre skärgårdshemman med brygga och ekonomibyggnader samt själva semesteranläggningen med restaurang, kiosk, konferenslokal och uthyrningsstugor. De senare i varierande standard och med storlekar 15, 23 och 40 kvm för de enklare stugorna med sommarvatten och köksavlopp samt kvm för de vinterbonade stugorna vilka även har VA-anslutning. I dag finns ca 150 sängplatser. Byggrätt finns för tillbyggnad av de befintliga uthyrningsstugorna samt nybyggnad av 13 nya uthyrningsstugor. Den rejäla bryggan kan ta emot även större båtar. I lä för det tidvis hårda vädret på det öppna vattnet finns en småbåtshamn med båtuthyrning. Båthuset och bryggan i anslutning till gården är utgångspunkten för kajakpaddling.

10 KOMMUN 6(9) Ny bebyggelse och nya anläggningar I anslutning till restaurangen föreslås utvidgade möjligheter till etablering av centrumbebyggelse (konferens, övernattning, skärgårdskapell). Möjlighet finns även att bygga ut vandrarhemmet. Skärgårdsbyn omfattar ca 30 nya bostäder avsedda enbart för permanent bosättning. Målsättningen är att prioritera boende i kombination med näringsverksamhet. Det unika läget skall utnyttjas för att stödja verksamheter som hantverk, försäljning, m m. Bebyggelsen är lokaliserad till två områden. Utformningen skall anpassas till skärgårdens byggnadstradition med en varierad bebyggelse i en våning, en våning med förhöjt väggliv och två våningar. Friluftsanläggningar De 7 befintliga vinterbonade övernattningsstugorna flyttas till norr om ängen vid Svärdsklova gård, samt kompletteras med ytterligare 5 stugor för korttidsuthyrning. Planen medger alternativa placeringar, varför illustrationen visar placering i två grupper, där några av stugorna placeras med sjöutsikt samt några mera centralt i campingområdet. De mindre övernattningsstugorna moderniseras med köksutrustning, dusch och toalett. I den norra gruppen tillåts ytterligare 5 stugor tillkomma. I den södra gruppen kan en byggnad invid restaurangen behöva flyttas om centrum expanderar. Samtliga övernattningsstugor kan kompletteras med en mindre förrådsbyggnad. Korttidscamping för tält och husvagnar etableras på åkermarken i planområdets norra del. Strandområdet vid Byängen nyttjas som tidigare för vattenanknuten verksamhet som kajakpaddling m m. Båthuset ges en ny placering som medför förbättrad visuell vattenkontakt från Byängen. Tillfart och parkering byggs ut fram till båthuset. Byängen hålls i övrigt fri för gemensamma aktiviteter som midsommarfirande, underhållning, solbad och lek m m. Den låglänta hagmarken i öster längs huvudinfarten nyttjas för bollspel, lek och parkering. Kommersiell service Planområdet erbjuder ett serviceutbud anpassat till friluftslivets och de boendes behov och önskemål med restaurang, kiosk, korttidsuthyrning av stugor och campingplatser, båtuthyrning, konferensmöjligheter, båthamn och guidade turer i skärgården för dagsutflykter med fiske, rekreation och bad m m. För det rörliga friluftslivet till land och till sjöss förbättras tillgången till färskvatten, toatömning, tvätt-, dusch- och toalettmöjligheter. Tillgänglighet Områdets tillgänglighet förbättras med handikappanpassade bekväma promenadvägar och byggnader, lättillgängliga utsiktsplatser m m. Byggnadskultur och gestaltning Bebyggelsen anpassas till skärgårdens byggnadstradition beträffande byggnadsutformning och färgsättning. Den slutliga bebyggelseutformningen avses avgöras genom en inbjuden arkitekttävling.

11 KOMMUN 7(9) Friytor Lek och rekreation Strandområdet vid ångbåtsbryggan nyttjas sommartid för klippbad, bastubad, vila och rekreation och närmare restaurangen finns grillplatser, kiosk och sittbänkar. Vintertid är här samlingsplatsen för vinteridrott såsom långfärdsskridsko, skridskosegling, vinterbad och pimpelfiske m m.. Den öppna centrala ytan vid Svärdsklova gård, Byängen bevaras och nyttjas som samlingsplats för organiserade utomhusaktiviteter och rekreation. Stranden kan med enkla medel iordningställas som ytterligare en badplats för området. Nuvarande betesmarken i öster längs huvudinfarten mot restaurangen föreslås, efter en uppfyllnad på ca en halv meter, iordningställas för parkering, bollplan, tennisbana och lekplats. Närmast vattnet rensas området från sly så den vackra skärgårdsnaturen med sin överdådiga havsutsikt kommer till sin rätt. Den befintliga, centralt inom stugområdet belägna, badplatsen med sandstrand och lekplats upprustas och kompletteras med badbrygga och lekredskap. Den befintliga badplatsen i väster görs mer tillgänglig och kan vid behov kompletteras med en badbrygga. Naturmiljö Åtgärder vidtas för att skydda naturmiljön mot förslitning med attraktiva promenadvägar och information om varsamhet med naturen. I miljökonsekvensbeskrivningen har en rad med åtgärder redovisats som skydd för naturmiljön. En skötselplan upprättas för hur naturmarken ska skötas och krav på skyddsåtgärder sammanställs för bevarandet inom kvartersmarken. Fagerö med omgivande småöar nyttjas enligt allemansrätten. Öarnas status som naturområden säkerställs med planbestämmelser. Vattenområden Inom planens vattenområden ges utökade möjligheter till bryggor för bad och båtar för badgäster och det rörliga friluftslivet. Vid restaurangen ges möjlighet att bygga en vågbrytare för att skapa en inbjudande skyddad hamn för tillfällig angöring. Inloppet markeras med hänsyn till det begränsade vattendjupet. En eventuell sjömack kräver tillstånd enligt gällande lagstiftning. Vågbrytare och brygga fungerar som läns för sjömacken. Centrum för båtuthyrning, kajakpaddling och annan vattensport sker från bryggorna vid båthuset nedanför Svärdsklova gård där även en ramp för sjösättning av mindre båtar, stationära eller medhavda, kan anordnas. Befintliga gästhamnen väster om restaurangen bibehålles som gästbrygga för övernattning och utvidgas efter behov. Vid områdets två badplatser på fastlandet kan badbryggor byggas.

12 KOMMUN 8(9) Väg- och trafik Vägnät, gång- och cykeltrafik Området har sin tillfart via Vålarövägen. De två lokalgatorna asfalteras och förses med belysning. Bärigheten skall tåla tung långsamtgående nyttotrafik. Vägar och gångvägar skall i övrigt ges en enkel standard vad gäller bredd och beläggning. Kollektivtrafik Landsvägsbuss finns på kustvägen. Beroende på efterfrågan kan infartsparkering för bilar och cyklar anläggas i anslutning till busshållplats. Parkering Parkering skall ske på därför avsedda markerade platser vid områdets infart, vid Byängen, vid Svärdsklova gård samt vid restaurangen. Störningar Störande verksamhet skall ej förekomma inom planområdet. Teknisk försörjning Vatten och spillvatten Ny vattentäkt måste anläggas innan området byggs ut. Särskild uppmärksamhet bör ägnas frågan om brandvattenförsörjningen. Avloppsanläggningen är nybyggd med en kapacitet om 200 personekvivalenter. Med hänsyn till den begränsade kapaciteten i reningsverket torde en utbyggnad av camping, konferensanläggning, korttidsboende eller helårsboende snabbt medföra krav på investering i utökad kapacitet. En etapputbyggnad måste fysiskt anpassas till denna realitet genom en tidig satsning på helårsboende och campingplats som underlag för en avloppsanläggning med tillräcklig och säker kvalitet och kapacitet. Dagvatten Ett större naturområde avvattnas via diket i planområdets östra del. Avvattningsfunktionen får inte försämras för detta dike. Inom planområdet sker dagvattenavledningen likaså i öppna diken. Värme Uppvärmning med förnyelsebara energikällor bör eftersträvas. Det rekommenderas att vattenburna värmesystem användes för att underlätta konvertering till alternativa uppvärmningssystem. El och tele Befintlig el-ledning vid skärgårdsbyn föreslås jordförläggas. Två platser för transformatorstationer redovisas på plankartan. Avfall Återvinningsstationer för utsorterade förpackningar skall etableras inom området för såväl båt- som campinggäster, boende och övriga besökande.

13 KOMMUN 9(9) NAMNSÄTTNING Namnberedningen har föreslagit att planområdets lokalgator benämns Svärdsklovavägen mot Svärdsklova gård samt Turbinvägen mot hamnområdet. Detta med anknytning till Asea i Västerås och tidigare ägare. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandefrågor framgår av genomförandebeskrivningen. MEDVERKANDE I UTREDNINGSARBETET Planarbetet har bedrivits i samarbete med arkitekt SAR/MSA Ulf Zettersten, Carlstedt Arkitekter; Bengt Sjöberg, SWECO VBB; Ewa Collin, exploateringsenheten, Agneta Karlsson, Kajsa Nilsson, Fredrik Idevall och Alberto Castro, planeringsenheten; Mats Karlsson, skärgårdssamordnare Nyköpings kommun samt Hans Karlsson, hyresgäst och ansvarig för drift av nuvarande anläggningen. Bo Åhl Arkitekt SAR/MSA

14

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer