Förstärkt skärgårdstrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt skärgårdstrafik"

Transkript

1 Till kommunstyrelsen, Västerviks kommun Förstärkt skärgårdstrafik Sammanfattning Skrivelse från Västervik Framåt på uppdrag av näringen, (se följande sidor). Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar och den har stor betydelse för utvecklingen och livskraften i glesbygdsområden. Den betyder också mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang för möten och konferenser. Västerviks mest unika tillgång är skärgården men den nyttjas inte till sin fulla potential. Utan skärgård ingen skärgårdsstad! Även i skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att företagen ska våga investera inför framtiden. Enligt turismstrategin som kommunstyrelsen antog våren 2013 ska varumärket Västervik - skärgårdsstaden i Småland fyllas med kvalitativt innehåll av alla tillsammans och kommunen har huvudansvaret att se till att det finns välfungerande kommunikationer. Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men att man aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Näringen och representanter från Västervik Framåt har därför efter dialog med samhällsbyggnadskontoret enats om denna skrivelse till kommunstyrelsen i Västervik. Företagare i skärgården vittnar om en osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. För att företagen ska våga investera måste de kunna lita på att infrastrukturen fungerar långsiktigt och att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten och använda företagens kompetens och marknads- och målgruppskunskap för att hitta så effektiva lösningar som möjligt. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Vi önskar att Västerviks kommun hittar en långsiktig och hållbar lösning för den turistiska infrastrukturen för Västerviks skärgård. Under lågsäsong kan befintlig trafik kompletteras i form av skolskjuts, postturer och tiderna kan anpassas med extra turer som även passar besökaren. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Sommarsäsongstrafiken i skärgården behöver handlas upp för en lösning på minst fem år Skrivelse, inklusive bakgrundsbeskrivning och förutsättningar, se följande sidor.

2 2 Förstärkt skärgårdstrafik Bakgrundspresentation från Västervik Framåt Verksamhetsområde Besöksnäring 2010 tog Svensk Turism fram en nationell strategi med målsättningen att fördubbla svensk besöksnäring på tio år. Strategin grundar sig i att Sverige har en stor potential att utvecklas som besöksland, den står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år. Turismexporten, det vill säga den utländska besökarens konsumtion i Sverige har haft en snabb ökningstakt. Storstäderna och vinterdestinationerna är starka attraktioner för varumärket Sverige, men vad som i nationella sammanhang benämns som vår kinesiska mur, som Sveriges Eiffeltorn, vår mest unika tillgång, är skärgården. En tillgång som finns mycket av i Västervik, men som inte nyttjas till sin fulla potential. Besöksnäringen i Västervik För Västervik har besöksnäringen en stor betydelse för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, liksom den betyder mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang, möten och konferenser. Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar. Med utgångspunkt i den nationella strategin och för att ta del av den tillväxt vi ser inom besöksnäringen tog Västerviks turistbyrå tillsammans med ett 15-tal företag från besöksnäringen och under ledning av konsultfirman Tendensor fram en turismstrategi för kommunen som sträcker sig till Målsättningen är att turismstrategin ska visa hur Västervik kan attrahera fler besökare och hur destinationen blir mer upplevelserik, lättillgänglig och bättre koordinerad. Vägledande för destinationen är de strategiska mål som pekas ut och som ska uppnås med hjälp av 11 definierade framgångsfaktorer, varav två är direkt kopplade till skärgårdstrafikfrågan (se framgångsfaktor 3 och 8 nedan). Turismstrategin antogs i Kommunstyrelsen våren Västervik skärgårdsstaden i Småland Övergripande för turismstrategin är varumärket Västervik och positioneringen Skärgårdsstaden i Småland. Bakom val av positioneringen finns insikten om vad besökaren uppfattar som mest attraktivt och särskiljande med Västervik, nämligen vår genuina stadskärna i direkt närhet till vatten och skärgården. Skärgårdsstaden fångar just denna attraktion och skapar förväntningar om upplevelser i både stad och skärgård. Positionen bör uppfattas som attraktiv, vara lätt att begripa, kunna förmedla värdet i en västerviksvistelse samt vara sanningsenlig och trovärdig (Turismstrategi 2020). Varumärket måste fyllas med innehåll och som destination måste vi se till att leverera produkter som andas Skärgårdsstaden i Småland. Det ska vi göra genom att arbeta med turismstrategins 11 framgångsfaktorer, några direkt kopplade till och beroende av väl fungerande skärgårdstrafik. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 3 Företag som vill och kan växa Strategi 3: Goda kommunikationer och en turistisk infrastruktur För att företag ska vilja och våga investera krävs att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. I en sådan ingår all den information, service, transporter och

3 3 tillgång till mat/dryck som besökaren behöver för att ta sig runt på destinationen. En del av denna infrastruktur kan näringen utveckla, men för kommunikationer, sophantering, skyltning och liknande frågor är det den offentliga aktören som ansvarar för. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten. När det gäller skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att investeringar för framtiden ska göras. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 8 En tillgänglig och levande skärgård Strategi 1: Stärk investeringsviljan genom stabil skärgårdstrafik Företagare i skärgården vittnar om den osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. Investeringar blir därmed inte av i befintliga besöksanläggningar och nya företagare lär inte attraheras av skärgården som företagarmiljö. Nationella/regionala myndigheter/västerviks kommun bör senast 2014 hitta en uthållig lösning. Vidare kan man koppla fler framgångsfaktorer till frågan kring skärgårdstrafiken och dess betydelse för Västervik som destination: 1. Framgångsrikt byggande av varumärket 4. Smart samverkan med förtroendefulla relationer 6. Evenemang under hela året 10. Ett attraktivt utbud som förlänger säsongen 11. Kvalitet, omvärldsorientering och lärande Vad menas med stabil skärgårdstrafik? Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Enligt turismstrategin ligger huvudansvaret på kommunen att se till att det finns välfungerande kommunikationer till skärgården, något som fortfarande efterlyses från besöksnäringsföretagen. På ett möte den 7/ tydliggjorde kommunens representant att man från kommunens sida och i KS 2013 fattat ett beslut vad gäller året-runt-trafik, något som man kopplar till turismstrategin och framgångsfaktor 8, strategi 1. En tolkning av dokumentets texts som skiljer sig från hur Västervik Framåt och besöksnäringsföretagen tolkar den. Framgångsfaktor 8, strategi 1 syftar enligt tolkning av besöksnäringen inte till en året-runt-trafik för att underlätta för bosatta i skärgården, utan till en förstärkt och förbättrad säsongstrafik som drivs på ett långsiktigt och hållbart sätt och därmed underlättar för företag att investera i att utveckla skärgården och bidrar till att underlätta för besökare och västervikare att ta sig ut i skärgården under för-, hög- och sensommar. En förlängd och förstärkt skärgårdstrafik. De utökade postturerna som går på året-runt-basis är viktiga som komplement till skärgårdstrafiken, men kan inte likställas med en stabil skärgårdstrafik. Stabil skärgårdstrafik är det som handlar om en trygghet i hur trafiken kommer se ut från år till år, en trygghet i att det kommer att gå ett visst antal turer under en längre period under året än bara 4-5 veckor. I dokumentet skiljer vi således på året-runt-trafik, som handlar om kommunal service, och

4 4 förstärkt skärgårdstrafik, som handlar om besöksnäring och destinationsutveckling som berörs i turismstrategin. Det är viktigt att se dem som komplement till varandra. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Hur ser skärgårdstrafiken ut idag? Bara något decennium tillbaka i tiden fanns det inga utvecklade besöksmål i skärgården. De skärgårdsturer som erbjöds besökaren var rundturer på en timma där man aldrig klev av båten. Så småningom kom det några verksamheter men som långsiktigt hade svårt att överleva utan en kommersiell båttrafik gjorde kommunen en långsiktig upphandling av skärgårdstrafiken på fem år med ett visst nedtrappat stöd från år till år. Stabiliteten som fanns i skärgårdstrafiken tack vare upphandlingen gjorde att företagen vågade investera och det var under denna period som till exempel både Hasselö och Idö växte till att bli de besöksmål de är idag, två av våra starkaste profilerade turistprodukter. Efter femårsperioden valde kommunen att ta bort stödet för skärgårdstrafik, något som resulterade i att nuvarande bolag fick svårt att hitta lönsamhet att köra på ren kommersiell basis. Detta har lett till att man idag har en situation där företagen som verkar i skärgården, men även på land bara lever på hoppet om att det ska finnas skärgårdstrafik till nästa säsong. Det gör det riskfyllt att investera i befintliga verksamheterna eller för nya aktörer att investera i Västervik. Årligen investerar Västervik Framåt och de enskilda företagen - med all rätt - miljoner på att marknadsföra skärgården. Den finns där och är en otrolig tillgång för Västervik som destination och som boendeort. Utan kostnad har vi tillgång till Sveriges Eiffeltorn. Att tillgängliggöra den attraktionen för fler måste få kosta pengar. Det finns idag inte underlag att bedriva kommersiell trafik i skärgården mer än 4-5 veckor under absolut högsäsong. Vill vi utvecklas som destination, vill vi nå den målsättning som vi satt för kommunen att öka omsättningen med 75 % till 2020, bli en exportmogen destination och öka lönsamheten i befintliga företag behövs en investering i skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafikens utbud kan skapa en efterfrågan som bidrar till att förstärka och förlänga högsäsongen. Förlängningen även bidra till nya säsonger. Idag marknadsför vi Västervik - Skärgårdsstaden i Småland inför kommande säsonger med förhoppningen att det är möjligt att som besökare ta sig ut i skärgården utan egen båt även i fortsättningen. Men vi vet inte säkert och kommunikationen blir diffus och osäker. Vad står vi inför? Idag bedrivs skärgårdstrafiken av Rais Skärgårdsturer. De har de senaste åren bedrivit skärgårdstrafiken utan något underliggande upphandlingsavtal och satsat mycket för att utveckla skärgården. Det är en utmaning att bedriva skärgårdstrafik på så kort högsäsong och skapar en osäkerhet övrig tid på året som oroar branschen och leder till en tillfällig lösning med kommunen inför varje ny säsong. En risk är också att båtarna utan upphandling säljs till aktörer på annan ort, något som var aktuellt inför Det ska enligt samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson vara avvärjt att båtarna säljs och det finns idag en tidtabell satt för säsongen 2015.

5 5 SWOT-analys SWOT-analysen är gjord av företag i den berörda näringen och belyser vilka styrkor och svagheter företagen ser i Västervik som skärgårdsdestination, men lyfter också vilka utvecklingsmöjligheter som finns att ta tillvara på. Styrkor med skärgården Sveriges Eiffeltorn Stor utvecklingspotential Unicitet i Västervik Svagheter med skärgården Begränsad tillgänglighet Dyrt att åka kollektiv båttrafik Investeringsviljan påverkas negativt av osäkerheten kring tillgänglighet Möjligheter med skärgården Västervikarna en stor potentiell målgrupp, se Västervik, Loftahammar och Blankaholm som hubbar för skärgårdslinjen för större upptagningsområde Nyetableringar nya produkter Anpassa året-runt-trafiken för besökare Fler och tätare turer under högsäsong Ökande antal besökare till Västervik som destination, starkast tillväxt under lågsäsong Människor tillbringar allt längre tid i sina fritidshus, beroende bland annat på flexiblare arbetstider, möjlighet till pendling eller distansarbete. Det ställer krav på, men ger också större möjligt underlag för service. Hot med skärgården Prisbilden (höjd prisbild 2014) Osäkerheten kring skärgårdstrafiken Försämrad turlista Båtarna säljs Ett bra exempel Med start 1 januari 2011 tecknade Blekingetrafiken ett sexårigt avtal med Hagalund Shipping AB gällande tre båtlinjer i skärgården. En sådan upphandling handlar om avancerad destinationsutveckling, att lyfta skärgården i marknadsföring är en sak, men att bygga ett resmål dimensionerat för att kunna ta emot ökad turism är ett avsevärt mycket större jobb. För varje investerad miljon i marknadsföring krävs mångdubbelt mer i investering för att möta den turism som uppstår. När en destination väljer att fokusera på skärgården gäller det att utveckla flera delar samtidigt. I takt med att skärgården marknadsförs måste verkligheten hänga med. Tillgänglighet, boende, aktiviteter och övrig service måste byggas ut för att möta behoven en utvecklad och ökad turism skulle dra med sig, men det är svårt att våga investera i skärgården utan att tillgängligheten finns.

6 6 Citat från Blekingetrafikens marknadschef Anna Claesson: genom att erbjuda ett brett utbud av linjer kan vi bidra till att utveckla den regionala turistnäri Syfte med denna skrivelse Företagen i kommunen ser samma situation upprepa sig år efter år, direkt berör det de företag som bedriver någon form av verksamhet i skärgården, men också övriga näringsidkare inom besöksnäringen. Det är också i många andra företags intresse att infrastrukturen i skärgården fungerar på ett sådant sätt att de kan dra nytta av det mest unika vi har att erbjuda i sitt företagande. Ett av kommunens största tillverkande företag uttrycker, kopplat till deras verksamhet och skärgårdens betydelse: Att ta med utländska gäster i skärgården är så exotiskt att det öppnar upp för bra relationer framåt. Vi ser också att skärgården och det havsnära läget är direkt avgörande för att locka hit kompetent personal. Det behövs en konstruktiv dialog mellan kommun och näringslivet för att hitta ett långsiktigt sätt att hantera skärgårdstrafiken. Lösning Förslag på lösning utifrån ovanstående: 1) Förstärkt skärgårdstrafik under högsäsong Handla upp sommarsäsongstrafiken över en längre tid. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Genom en upphandling kan kommunen (via turismstrategin och Västervik Framåt) arbeta långsiktigt med destinationsutveckling och marknadsföring av den positionering man valt Skärgårdsstaden i Småland. En upphandling möjliggör att ställa krav på ett antal turer per dag, från valda skärgårdsterminaler (Västervik Loftahammar Rågö Hasselö Idö Blankaholm) under en längre period under säsongen. En stabilitet i turlista för skärgårdstrafiken skulle också innebära en möjlighet för aktörerna att samverka och paketera. För Västervik Framåt innebär det att mer spetsigt och konkurrenskraftigt kunna marknadsföra destinationen. En förstärkt sommartrafik bidrar till att kunna förlänga säsongen och framförallt attrahera fler besökare under april-juni samt augusti-oktober. En förstärkt sommartrafik bör kompletteras med en året-runt-trafik som även bidrar till att utveckla nya säsonger och skapa större underlag under lågsäsong. 2) Året-runt-trafik under lågsäsong Säkerställ en året-runt-trafik som gör det möjligt att ta sig till och från öarna varje dag i veckan, även helger. Komplettera befintlig trafik som idag finns i form av skolskjuts, postturer och anpassa tiderna med extra turer som även passar besökaren och bidrar till att utveckla nya säsonger.

7 7 Västervik 1 april 2015 Anki Nilsson, Västervik Framåt AB VD Christina Thorstensson, Västervik Framåt tf. Områdesansvarig besöksnäring Följande företag står bakom skrivelsen: Ankarsrum Die Casting Ankarsrum Kitchen Ankarsrum Motors Saab Barracuda BEST WESTERN PLUS Västerviks Stadshotell Blankaholms gästhamn Centralhotellet CNC-plåt ELFA Fabrik 7, (Guldkant) Flatholmen.com Gamlebygymnasiet Gränsö slott Hasselö skärgårdsupplevelse Hotell Fängelset Hotell Park ICA Kusten Loftahammar ICA Maxi Idö Skärgårdsliv Kustcamp Gamleby Loftahammars intresseförening Logpart Magasin 5 (Saltmagasinet) MarinCenter Loftahammar Masterflow Mellanskärgårdens intresseförening - MIF PlastoMer Sweden Pro Marina - Västerviks gästhamn Resinit Restaurang Sjökanten Richardssons verktygsservice Rågö (Smågö service) Seaport AB/Hojrock Slipnaxos Smålandskustens skärgårdsförening Smålandsplast Södra infartens företagscenter Sönebuss Tofvehult Totebo Trillin Tättö havsbad Ukna Busstrafik Västervik resort Lysingsbadet Västerviks sjömack Överums bruk Överums vandrarhem företagen i "Vi vill ha tillgång till den verksamhet som finns ute i skärgården. Det är en fantastisk möjlighet för oss att få använda restauranger, konferenslokaler samt naturupplevelser som finns ute på öarna." Sylvia Sundell, Elfa

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad.

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (26) 2015-10-26 Kf Ks 311 Motion om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan remissvar Dnr 2015/235-109 Harald Hjalmarsson (M) har ställt en motion

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN

TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN 2020 1 TURISMSTRATEGI VÄSTERVIKS KOMMUN 2020 Skriven av: Per Ekman, VD Tendensor AB Stina Porsgaard, Turistchef Västerviks kommun

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022

Turismstrategi. för Falkenberg 2012 2022 Turismstrategi för Falkenberg 2012 2022 Denna strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun önskade att kommunen skulle ta initiativet till att bilda en grupp

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Östergötlands besöksnäringsstrategi

Östergötlands besöksnäringsstrategi Östergötlands besöksnäringsstrategi www.regionostergotland.se 1 Östergötlands besöksnäringsstrategi Besöksnäringen är speciell. Det finns få aktörer som ensamma står som anledning till besöket och själva

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTE MED SAMVERKAN... 3 4. MÅLBILD 2020... 4 5. NULÄGE... 4 6. PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna

Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia. Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna FJÄLLBACKA Bolaget grundades 2011 av svensk Turism VisitSweden och Swedavia Vilka vi är Våren 2014 har bolaget tagits över av medarbetarna Svensk Turism Medverka till att utveckla minst 20 nya exportmogna

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

skärgård 2013 Loftahammar Västervik

skärgård 2013 Loftahammar Västervik Tjust skärgård 2013 Loftahammar Västervik Blankaholm TJUST SKÄRGÅRD Björkö (sid 8) Loftahammars Turistinfo Centrumhuset, 590 95 Loftahammar Tfn 0493-681 65 turistinfo@loftahammar.com www.loftahammar.com

Läs mer

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Detta manifest är skrivet för att skapa en gemensam plattform för all turistverksamhet i området. Se det som en kom-ihåg lista över vad som utgör våra gemensamma styrkor och vad som därför bör förstärkas,

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Gruppdiskussioner vägledningsdebatt

Gruppdiskussioner vägledningsdebatt Gruppdiskussioner vägledningsdebatt Övning 1 - Oxelösund 2030 Oxelösund 2030 är en attraktivt hållbar bostadsort med 13 200 invånare. De senaste 15 åren har befolkningen ökat med 1% / år och det har byggts

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen

Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spetsa Visit Swedens

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer