Förstärkt skärgårdstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt skärgårdstrafik"

Transkript

1 Till kommunstyrelsen, Västerviks kommun Förstärkt skärgårdstrafik Sammanfattning Skrivelse från Västervik Framåt på uppdrag av näringen, (se följande sidor). Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar och den har stor betydelse för utvecklingen och livskraften i glesbygdsområden. Den betyder också mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang för möten och konferenser. Västerviks mest unika tillgång är skärgården men den nyttjas inte till sin fulla potential. Utan skärgård ingen skärgårdsstad! Även i skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att företagen ska våga investera inför framtiden. Enligt turismstrategin som kommunstyrelsen antog våren 2013 ska varumärket Västervik - skärgårdsstaden i Småland fyllas med kvalitativt innehåll av alla tillsammans och kommunen har huvudansvaret att se till att det finns välfungerande kommunikationer. Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men att man aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Näringen och representanter från Västervik Framåt har därför efter dialog med samhällsbyggnadskontoret enats om denna skrivelse till kommunstyrelsen i Västervik. Företagare i skärgården vittnar om en osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. För att företagen ska våga investera måste de kunna lita på att infrastrukturen fungerar långsiktigt och att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten och använda företagens kompetens och marknads- och målgruppskunskap för att hitta så effektiva lösningar som möjligt. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Vi önskar att Västerviks kommun hittar en långsiktig och hållbar lösning för den turistiska infrastrukturen för Västerviks skärgård. Under lågsäsong kan befintlig trafik kompletteras i form av skolskjuts, postturer och tiderna kan anpassas med extra turer som även passar besökaren. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Sommarsäsongstrafiken i skärgården behöver handlas upp för en lösning på minst fem år Skrivelse, inklusive bakgrundsbeskrivning och förutsättningar, se följande sidor.

2 2 Förstärkt skärgårdstrafik Bakgrundspresentation från Västervik Framåt Verksamhetsområde Besöksnäring 2010 tog Svensk Turism fram en nationell strategi med målsättningen att fördubbla svensk besöksnäring på tio år. Strategin grundar sig i att Sverige har en stor potential att utvecklas som besöksland, den står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år. Turismexporten, det vill säga den utländska besökarens konsumtion i Sverige har haft en snabb ökningstakt. Storstäderna och vinterdestinationerna är starka attraktioner för varumärket Sverige, men vad som i nationella sammanhang benämns som vår kinesiska mur, som Sveriges Eiffeltorn, vår mest unika tillgång, är skärgården. En tillgång som finns mycket av i Västervik, men som inte nyttjas till sin fulla potential. Besöksnäringen i Västervik För Västervik har besöksnäringen en stor betydelse för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, liksom den betyder mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang, möten och konferenser. Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar. Med utgångspunkt i den nationella strategin och för att ta del av den tillväxt vi ser inom besöksnäringen tog Västerviks turistbyrå tillsammans med ett 15-tal företag från besöksnäringen och under ledning av konsultfirman Tendensor fram en turismstrategi för kommunen som sträcker sig till Målsättningen är att turismstrategin ska visa hur Västervik kan attrahera fler besökare och hur destinationen blir mer upplevelserik, lättillgänglig och bättre koordinerad. Vägledande för destinationen är de strategiska mål som pekas ut och som ska uppnås med hjälp av 11 definierade framgångsfaktorer, varav två är direkt kopplade till skärgårdstrafikfrågan (se framgångsfaktor 3 och 8 nedan). Turismstrategin antogs i Kommunstyrelsen våren Västervik skärgårdsstaden i Småland Övergripande för turismstrategin är varumärket Västervik och positioneringen Skärgårdsstaden i Småland. Bakom val av positioneringen finns insikten om vad besökaren uppfattar som mest attraktivt och särskiljande med Västervik, nämligen vår genuina stadskärna i direkt närhet till vatten och skärgården. Skärgårdsstaden fångar just denna attraktion och skapar förväntningar om upplevelser i både stad och skärgård. Positionen bör uppfattas som attraktiv, vara lätt att begripa, kunna förmedla värdet i en västerviksvistelse samt vara sanningsenlig och trovärdig (Turismstrategi 2020). Varumärket måste fyllas med innehåll och som destination måste vi se till att leverera produkter som andas Skärgårdsstaden i Småland. Det ska vi göra genom att arbeta med turismstrategins 11 framgångsfaktorer, några direkt kopplade till och beroende av väl fungerande skärgårdstrafik. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 3 Företag som vill och kan växa Strategi 3: Goda kommunikationer och en turistisk infrastruktur För att företag ska vilja och våga investera krävs att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. I en sådan ingår all den information, service, transporter och

3 3 tillgång till mat/dryck som besökaren behöver för att ta sig runt på destinationen. En del av denna infrastruktur kan näringen utveckla, men för kommunikationer, sophantering, skyltning och liknande frågor är det den offentliga aktören som ansvarar för. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten. När det gäller skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att investeringar för framtiden ska göras. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 8 En tillgänglig och levande skärgård Strategi 1: Stärk investeringsviljan genom stabil skärgårdstrafik Företagare i skärgården vittnar om den osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. Investeringar blir därmed inte av i befintliga besöksanläggningar och nya företagare lär inte attraheras av skärgården som företagarmiljö. Nationella/regionala myndigheter/västerviks kommun bör senast 2014 hitta en uthållig lösning. Vidare kan man koppla fler framgångsfaktorer till frågan kring skärgårdstrafiken och dess betydelse för Västervik som destination: 1. Framgångsrikt byggande av varumärket 4. Smart samverkan med förtroendefulla relationer 6. Evenemang under hela året 10. Ett attraktivt utbud som förlänger säsongen 11. Kvalitet, omvärldsorientering och lärande Vad menas med stabil skärgårdstrafik? Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Enligt turismstrategin ligger huvudansvaret på kommunen att se till att det finns välfungerande kommunikationer till skärgården, något som fortfarande efterlyses från besöksnäringsföretagen. På ett möte den 7/ tydliggjorde kommunens representant att man från kommunens sida och i KS 2013 fattat ett beslut vad gäller året-runt-trafik, något som man kopplar till turismstrategin och framgångsfaktor 8, strategi 1. En tolkning av dokumentets texts som skiljer sig från hur Västervik Framåt och besöksnäringsföretagen tolkar den. Framgångsfaktor 8, strategi 1 syftar enligt tolkning av besöksnäringen inte till en året-runt-trafik för att underlätta för bosatta i skärgården, utan till en förstärkt och förbättrad säsongstrafik som drivs på ett långsiktigt och hållbart sätt och därmed underlättar för företag att investera i att utveckla skärgården och bidrar till att underlätta för besökare och västervikare att ta sig ut i skärgården under för-, hög- och sensommar. En förlängd och förstärkt skärgårdstrafik. De utökade postturerna som går på året-runt-basis är viktiga som komplement till skärgårdstrafiken, men kan inte likställas med en stabil skärgårdstrafik. Stabil skärgårdstrafik är det som handlar om en trygghet i hur trafiken kommer se ut från år till år, en trygghet i att det kommer att gå ett visst antal turer under en längre period under året än bara 4-5 veckor. I dokumentet skiljer vi således på året-runt-trafik, som handlar om kommunal service, och

4 4 förstärkt skärgårdstrafik, som handlar om besöksnäring och destinationsutveckling som berörs i turismstrategin. Det är viktigt att se dem som komplement till varandra. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Hur ser skärgårdstrafiken ut idag? Bara något decennium tillbaka i tiden fanns det inga utvecklade besöksmål i skärgården. De skärgårdsturer som erbjöds besökaren var rundturer på en timma där man aldrig klev av båten. Så småningom kom det några verksamheter men som långsiktigt hade svårt att överleva utan en kommersiell båttrafik gjorde kommunen en långsiktig upphandling av skärgårdstrafiken på fem år med ett visst nedtrappat stöd från år till år. Stabiliteten som fanns i skärgårdstrafiken tack vare upphandlingen gjorde att företagen vågade investera och det var under denna period som till exempel både Hasselö och Idö växte till att bli de besöksmål de är idag, två av våra starkaste profilerade turistprodukter. Efter femårsperioden valde kommunen att ta bort stödet för skärgårdstrafik, något som resulterade i att nuvarande bolag fick svårt att hitta lönsamhet att köra på ren kommersiell basis. Detta har lett till att man idag har en situation där företagen som verkar i skärgården, men även på land bara lever på hoppet om att det ska finnas skärgårdstrafik till nästa säsong. Det gör det riskfyllt att investera i befintliga verksamheterna eller för nya aktörer att investera i Västervik. Årligen investerar Västervik Framåt och de enskilda företagen - med all rätt - miljoner på att marknadsföra skärgården. Den finns där och är en otrolig tillgång för Västervik som destination och som boendeort. Utan kostnad har vi tillgång till Sveriges Eiffeltorn. Att tillgängliggöra den attraktionen för fler måste få kosta pengar. Det finns idag inte underlag att bedriva kommersiell trafik i skärgården mer än 4-5 veckor under absolut högsäsong. Vill vi utvecklas som destination, vill vi nå den målsättning som vi satt för kommunen att öka omsättningen med 75 % till 2020, bli en exportmogen destination och öka lönsamheten i befintliga företag behövs en investering i skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafikens utbud kan skapa en efterfrågan som bidrar till att förstärka och förlänga högsäsongen. Förlängningen även bidra till nya säsonger. Idag marknadsför vi Västervik - Skärgårdsstaden i Småland inför kommande säsonger med förhoppningen att det är möjligt att som besökare ta sig ut i skärgården utan egen båt även i fortsättningen. Men vi vet inte säkert och kommunikationen blir diffus och osäker. Vad står vi inför? Idag bedrivs skärgårdstrafiken av Rais Skärgårdsturer. De har de senaste åren bedrivit skärgårdstrafiken utan något underliggande upphandlingsavtal och satsat mycket för att utveckla skärgården. Det är en utmaning att bedriva skärgårdstrafik på så kort högsäsong och skapar en osäkerhet övrig tid på året som oroar branschen och leder till en tillfällig lösning med kommunen inför varje ny säsong. En risk är också att båtarna utan upphandling säljs till aktörer på annan ort, något som var aktuellt inför Det ska enligt samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson vara avvärjt att båtarna säljs och det finns idag en tidtabell satt för säsongen 2015.

5 5 SWOT-analys SWOT-analysen är gjord av företag i den berörda näringen och belyser vilka styrkor och svagheter företagen ser i Västervik som skärgårdsdestination, men lyfter också vilka utvecklingsmöjligheter som finns att ta tillvara på. Styrkor med skärgården Sveriges Eiffeltorn Stor utvecklingspotential Unicitet i Västervik Svagheter med skärgården Begränsad tillgänglighet Dyrt att åka kollektiv båttrafik Investeringsviljan påverkas negativt av osäkerheten kring tillgänglighet Möjligheter med skärgården Västervikarna en stor potentiell målgrupp, se Västervik, Loftahammar och Blankaholm som hubbar för skärgårdslinjen för större upptagningsområde Nyetableringar nya produkter Anpassa året-runt-trafiken för besökare Fler och tätare turer under högsäsong Ökande antal besökare till Västervik som destination, starkast tillväxt under lågsäsong Människor tillbringar allt längre tid i sina fritidshus, beroende bland annat på flexiblare arbetstider, möjlighet till pendling eller distansarbete. Det ställer krav på, men ger också större möjligt underlag för service. Hot med skärgården Prisbilden (höjd prisbild 2014) Osäkerheten kring skärgårdstrafiken Försämrad turlista Båtarna säljs Ett bra exempel Med start 1 januari 2011 tecknade Blekingetrafiken ett sexårigt avtal med Hagalund Shipping AB gällande tre båtlinjer i skärgården. En sådan upphandling handlar om avancerad destinationsutveckling, att lyfta skärgården i marknadsföring är en sak, men att bygga ett resmål dimensionerat för att kunna ta emot ökad turism är ett avsevärt mycket större jobb. För varje investerad miljon i marknadsföring krävs mångdubbelt mer i investering för att möta den turism som uppstår. När en destination väljer att fokusera på skärgården gäller det att utveckla flera delar samtidigt. I takt med att skärgården marknadsförs måste verkligheten hänga med. Tillgänglighet, boende, aktiviteter och övrig service måste byggas ut för att möta behoven en utvecklad och ökad turism skulle dra med sig, men det är svårt att våga investera i skärgården utan att tillgängligheten finns.

6 6 Citat från Blekingetrafikens marknadschef Anna Claesson: genom att erbjuda ett brett utbud av linjer kan vi bidra till att utveckla den regionala turistnäri Syfte med denna skrivelse Företagen i kommunen ser samma situation upprepa sig år efter år, direkt berör det de företag som bedriver någon form av verksamhet i skärgården, men också övriga näringsidkare inom besöksnäringen. Det är också i många andra företags intresse att infrastrukturen i skärgården fungerar på ett sådant sätt att de kan dra nytta av det mest unika vi har att erbjuda i sitt företagande. Ett av kommunens största tillverkande företag uttrycker, kopplat till deras verksamhet och skärgårdens betydelse: Att ta med utländska gäster i skärgården är så exotiskt att det öppnar upp för bra relationer framåt. Vi ser också att skärgården och det havsnära läget är direkt avgörande för att locka hit kompetent personal. Det behövs en konstruktiv dialog mellan kommun och näringslivet för att hitta ett långsiktigt sätt att hantera skärgårdstrafiken. Lösning Förslag på lösning utifrån ovanstående: 1) Förstärkt skärgårdstrafik under högsäsong Handla upp sommarsäsongstrafiken över en längre tid. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Genom en upphandling kan kommunen (via turismstrategin och Västervik Framåt) arbeta långsiktigt med destinationsutveckling och marknadsföring av den positionering man valt Skärgårdsstaden i Småland. En upphandling möjliggör att ställa krav på ett antal turer per dag, från valda skärgårdsterminaler (Västervik Loftahammar Rågö Hasselö Idö Blankaholm) under en längre period under säsongen. En stabilitet i turlista för skärgårdstrafiken skulle också innebära en möjlighet för aktörerna att samverka och paketera. För Västervik Framåt innebär det att mer spetsigt och konkurrenskraftigt kunna marknadsföra destinationen. En förstärkt sommartrafik bidrar till att kunna förlänga säsongen och framförallt attrahera fler besökare under april-juni samt augusti-oktober. En förstärkt sommartrafik bör kompletteras med en året-runt-trafik som även bidrar till att utveckla nya säsonger och skapa större underlag under lågsäsong. 2) Året-runt-trafik under lågsäsong Säkerställ en året-runt-trafik som gör det möjligt att ta sig till och från öarna varje dag i veckan, även helger. Komplettera befintlig trafik som idag finns i form av skolskjuts, postturer och anpassa tiderna med extra turer som även passar besökaren och bidrar till att utveckla nya säsonger.

7 7 Västervik 1 april 2015 Anki Nilsson, Västervik Framåt AB VD Christina Thorstensson, Västervik Framåt tf. Områdesansvarig besöksnäring Följande företag står bakom skrivelsen: Ankarsrum Die Casting Ankarsrum Kitchen Ankarsrum Motors Saab Barracuda BEST WESTERN PLUS Västerviks Stadshotell Blankaholms gästhamn Centralhotellet CNC-plåt ELFA Fabrik 7, (Guldkant) Flatholmen.com Gamlebygymnasiet Gränsö slott Hasselö skärgårdsupplevelse Hotell Fängelset Hotell Park ICA Kusten Loftahammar ICA Maxi Idö Skärgårdsliv Kustcamp Gamleby Loftahammars intresseförening Logpart Magasin 5 (Saltmagasinet) MarinCenter Loftahammar Masterflow Mellanskärgårdens intresseförening - MIF PlastoMer Sweden Pro Marina - Västerviks gästhamn Resinit Restaurang Sjökanten Richardssons verktygsservice Rågö (Smågö service) Seaport AB/Hojrock Slipnaxos Smålandskustens skärgårdsförening Smålandsplast Södra infartens företagscenter Sönebuss Tofvehult Totebo Trillin Tättö havsbad Ukna Busstrafik Västervik resort Lysingsbadet Västerviks sjömack Överums bruk Överums vandrarhem företagen i "Vi vill ha tillgång till den verksamhet som finns ute i skärgården. Det är en fantastisk möjlighet för oss att få använda restauranger, konferenslokaler samt naturupplevelser som finns ute på öarna." Sylvia Sundell, Elfa

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN

TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN TURISMSTRATEGI 2020 VÄSTERVIKS KOMMUN 2020 1 TURISMSTRATEGI VÄSTERVIKS KOMMUN 2020 Skriven av: Per Ekman, VD Tendensor AB Stina Porsgaard, Turistchef Västerviks kommun

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

skärgård 2013 Loftahammar Västervik

skärgård 2013 Loftahammar Västervik Tjust skärgård 2013 Loftahammar Västervik Blankaholm TJUST SKÄRGÅRD Björkö (sid 8) Loftahammars Turistinfo Centrumhuset, 590 95 Loftahammar Tfn 0493-681 65 turistinfo@loftahammar.com www.loftahammar.com

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden 0490-25 40 88 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2012-05-09 Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

ACTIONPLAN SKÖVDE I VÅR STAD NEXT

ACTIONPLAN SKÖVDE I VÅR STAD NEXT 2014 ACTIONPLAN I VÅR STAD NEXT SKÖVDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKÖVDE SATSAR PÅ EN FRAMTIDSNÄRING 5 NEXT SKÖVDE DESTINATIONSUTVECKLING AB 6 VISION 9 AFFÄRSIDÉ 10 2-3 4-5 6-7 8-9 MÅL 1210-11 STRATEGIER 1512-13

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Innehåll. (karta) Upplevelser året om 4 5 Loftahammar 6 D Stora Grindö 6 E. C D Torrö (Östra Ed) 6 A Rågö 7 G Björkö 7 F Hula Gård 7 C

Innehåll. (karta) Upplevelser året om 4 5 Loftahammar 6 D Stora Grindö 6 E. C D Torrö (Östra Ed) 6 A Rågö 7 G Björkö 7 F Hula Gård 7 C Tjust skärgård 2009 Innehåll A Sida Markering (karta) Upplevelser året om 4 5 Loftahammar 6 D Stora Grindö 6 E C D Torrö (Östra Ed) 6 A Rågö 7 G Björkö 7 F Hula Gård 7 C F B G E Smågö 7 B Hasselö 8 H H

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

TJUST SKÄRGÅRD LOFTAHAMMAR VÄSTERVIK BLANKAHOLM GAMLEBY VALDEMARSVIK. www.vastervik.com

TJUST SKÄRGÅRD LOFTAHAMMAR VÄSTERVIK BLANKAHOLM GAMLEBY VALDEMARSVIK. www.vastervik.com TJUST SKÄRGÅRD 2015 LOFTAHAMMAR VÄSTERVIK BLANKAHOLM GAMLEBY VALDEMARSVIK TJUST SKÄRGÅRD LOFTAHAMMARS TURISTBYRÅ Guldknappssvägen 2, 590 95 Loftahammar Tfn 0493-681 65 loftahammar@vastervik.com /loftahammar

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Skärgården väntar! Gärdsholmen sid 11 och A

Skärgården väntar! Gärdsholmen sid 11 och A Tjust skärgård 2011 Skärgården väntar! Kära gäst, välkommen till livet i skärgården och till en vistelse fylld av kontrastrika naturupplevelser! Ingen skärgårdsö är den andra lik. Lummiga öar i innerskärgården,

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk

Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk Föreläsare Lotti Jilsmo är landsbygdsutvecklare och jobbar för Västerviks kommun med allt från kommunikationer och service,

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Tjust skärgård och båtliv i Västervik

Tjust skärgård och båtliv i Västervik 2012 Tjust skärgård och båtliv i Västervik Spårö båk är ett av Ostkustens vackraste sjömärken och numera en välkänd symbol för hela Västervik. Broschyren ges ut genom ett samarbetsprojekt mellan alla deltagande

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Vingåkers kommun satsar på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

skärgård 2014 Loftahammar Västervik gamleby

skärgård 2014 Loftahammar Västervik gamleby Tjust skärgård 2014 Loftahammar Västervik Blankaholm gamleby valdemarsvik TJUST SKÄRGÅRD Björkö Paddeltur från Hasselö till Stora Grindö (se sid 7) Båt från Loftahammar till Rågö M/S Freden från Västervik,

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer