Förstärkt skärgårdstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt skärgårdstrafik"

Transkript

1 Till kommunstyrelsen, Västerviks kommun Förstärkt skärgårdstrafik Sammanfattning Skrivelse från Västervik Framåt på uppdrag av näringen, (se följande sidor). Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar och den har stor betydelse för utvecklingen och livskraften i glesbygdsområden. Den betyder också mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang för möten och konferenser. Västerviks mest unika tillgång är skärgården men den nyttjas inte till sin fulla potential. Utan skärgård ingen skärgårdsstad! Även i skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att företagen ska våga investera inför framtiden. Enligt turismstrategin som kommunstyrelsen antog våren 2013 ska varumärket Västervik - skärgårdsstaden i Småland fyllas med kvalitativt innehåll av alla tillsammans och kommunen har huvudansvaret att se till att det finns välfungerande kommunikationer. Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men att man aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Näringen och representanter från Västervik Framåt har därför efter dialog med samhällsbyggnadskontoret enats om denna skrivelse till kommunstyrelsen i Västervik. Företagare i skärgården vittnar om en osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. För att företagen ska våga investera måste de kunna lita på att infrastrukturen fungerar långsiktigt och att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten och använda företagens kompetens och marknads- och målgruppskunskap för att hitta så effektiva lösningar som möjligt. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Vi önskar att Västerviks kommun hittar en långsiktig och hållbar lösning för den turistiska infrastrukturen för Västerviks skärgård. Under lågsäsong kan befintlig trafik kompletteras i form av skolskjuts, postturer och tiderna kan anpassas med extra turer som även passar besökaren. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Sommarsäsongstrafiken i skärgården behöver handlas upp för en lösning på minst fem år Skrivelse, inklusive bakgrundsbeskrivning och förutsättningar, se följande sidor.

2 2 Förstärkt skärgårdstrafik Bakgrundspresentation från Västervik Framåt Verksamhetsområde Besöksnäring 2010 tog Svensk Turism fram en nationell strategi med målsättningen att fördubbla svensk besöksnäring på tio år. Strategin grundar sig i att Sverige har en stor potential att utvecklas som besöksland, den står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under en följd av år. Turismexporten, det vill säga den utländska besökarens konsumtion i Sverige har haft en snabb ökningstakt. Storstäderna och vinterdestinationerna är starka attraktioner för varumärket Sverige, men vad som i nationella sammanhang benämns som vår kinesiska mur, som Sveriges Eiffeltorn, vår mest unika tillgång, är skärgården. En tillgång som finns mycket av i Västervik, men som inte nyttjas till sin fulla potential. Besöksnäringen i Västervik För Västervik har besöksnäringen en stor betydelse för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, liksom den betyder mycket för staden som attraktivt besöksmål, centrum för evenemang, möten och konferenser. Besöksnäringen är en av Västerviks starkaste tillväxtnäringar. Med utgångspunkt i den nationella strategin och för att ta del av den tillväxt vi ser inom besöksnäringen tog Västerviks turistbyrå tillsammans med ett 15-tal företag från besöksnäringen och under ledning av konsultfirman Tendensor fram en turismstrategi för kommunen som sträcker sig till Målsättningen är att turismstrategin ska visa hur Västervik kan attrahera fler besökare och hur destinationen blir mer upplevelserik, lättillgänglig och bättre koordinerad. Vägledande för destinationen är de strategiska mål som pekas ut och som ska uppnås med hjälp av 11 definierade framgångsfaktorer, varav två är direkt kopplade till skärgårdstrafikfrågan (se framgångsfaktor 3 och 8 nedan). Turismstrategin antogs i Kommunstyrelsen våren Västervik skärgårdsstaden i Småland Övergripande för turismstrategin är varumärket Västervik och positioneringen Skärgårdsstaden i Småland. Bakom val av positioneringen finns insikten om vad besökaren uppfattar som mest attraktivt och särskiljande med Västervik, nämligen vår genuina stadskärna i direkt närhet till vatten och skärgården. Skärgårdsstaden fångar just denna attraktion och skapar förväntningar om upplevelser i både stad och skärgård. Positionen bör uppfattas som attraktiv, vara lätt att begripa, kunna förmedla värdet i en västerviksvistelse samt vara sanningsenlig och trovärdig (Turismstrategi 2020). Varumärket måste fyllas med innehåll och som destination måste vi se till att leverera produkter som andas Skärgårdsstaden i Småland. Det ska vi göra genom att arbeta med turismstrategins 11 framgångsfaktorer, några direkt kopplade till och beroende av väl fungerande skärgårdstrafik. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 3 Företag som vill och kan växa Strategi 3: Goda kommunikationer och en turistisk infrastruktur För att företag ska vilja och våga investera krävs att destinationen har en god tillgänglighet för besökare en turistisk infrastruktur. I en sådan ingår all den information, service, transporter och

3 3 tillgång till mat/dryck som besökaren behöver för att ta sig runt på destinationen. En del av denna infrastruktur kan näringen utveckla, men för kommunikationer, sophantering, skyltning och liknande frågor är det den offentliga aktören som ansvarar för. Västerviks kommun bör vara lyhörd för besöksnäringens och besökarens behov när det gäller tillgängligheten. När det gäller skärgården är tillgängligheten en förutsättning för ett hållbart företagande och för att investeringar för framtiden ska göras. Ur turismstrategin: Framgångsfaktor 8 En tillgänglig och levande skärgård Strategi 1: Stärk investeringsviljan genom stabil skärgårdstrafik Företagare i skärgården vittnar om den osäkerhet som finns runt långsiktigheten i skärgårdstrafiken. Investeringar blir därmed inte av i befintliga besöksanläggningar och nya företagare lär inte attraheras av skärgården som företagarmiljö. Nationella/regionala myndigheter/västerviks kommun bör senast 2014 hitta en uthållig lösning. Vidare kan man koppla fler framgångsfaktorer till frågan kring skärgårdstrafiken och dess betydelse för Västervik som destination: 1. Framgångsrikt byggande av varumärket 4. Smart samverkan med förtroendefulla relationer 6. Evenemang under hela året 10. Ett attraktivt utbud som förlänger säsongen 11. Kvalitet, omvärldsorientering och lärande Vad menas med stabil skärgårdstrafik? Uppfattningen inom besöksnäringen är att skärgårdstrafiken diskuterats inför varje säsong, men aldrig lyckats landa i en långsiktig eller hållbar lösning. Enligt turismstrategin ligger huvudansvaret på kommunen att se till att det finns välfungerande kommunikationer till skärgården, något som fortfarande efterlyses från besöksnäringsföretagen. På ett möte den 7/ tydliggjorde kommunens representant att man från kommunens sida och i KS 2013 fattat ett beslut vad gäller året-runt-trafik, något som man kopplar till turismstrategin och framgångsfaktor 8, strategi 1. En tolkning av dokumentets texts som skiljer sig från hur Västervik Framåt och besöksnäringsföretagen tolkar den. Framgångsfaktor 8, strategi 1 syftar enligt tolkning av besöksnäringen inte till en året-runt-trafik för att underlätta för bosatta i skärgården, utan till en förstärkt och förbättrad säsongstrafik som drivs på ett långsiktigt och hållbart sätt och därmed underlättar för företag att investera i att utveckla skärgården och bidrar till att underlätta för besökare och västervikare att ta sig ut i skärgården under för-, hög- och sensommar. En förlängd och förstärkt skärgårdstrafik. De utökade postturerna som går på året-runt-basis är viktiga som komplement till skärgårdstrafiken, men kan inte likställas med en stabil skärgårdstrafik. Stabil skärgårdstrafik är det som handlar om en trygghet i hur trafiken kommer se ut från år till år, en trygghet i att det kommer att gå ett visst antal turer under en längre period under året än bara 4-5 veckor. I dokumentet skiljer vi således på året-runt-trafik, som handlar om kommunal service, och

4 4 förstärkt skärgårdstrafik, som handlar om besöksnäring och destinationsutveckling som berörs i turismstrategin. Det är viktigt att se dem som komplement till varandra. Vi menar också att skärgården ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de som har tillgång till fritidsbåt. Hur ser skärgårdstrafiken ut idag? Bara något decennium tillbaka i tiden fanns det inga utvecklade besöksmål i skärgården. De skärgårdsturer som erbjöds besökaren var rundturer på en timma där man aldrig klev av båten. Så småningom kom det några verksamheter men som långsiktigt hade svårt att överleva utan en kommersiell båttrafik gjorde kommunen en långsiktig upphandling av skärgårdstrafiken på fem år med ett visst nedtrappat stöd från år till år. Stabiliteten som fanns i skärgårdstrafiken tack vare upphandlingen gjorde att företagen vågade investera och det var under denna period som till exempel både Hasselö och Idö växte till att bli de besöksmål de är idag, två av våra starkaste profilerade turistprodukter. Efter femårsperioden valde kommunen att ta bort stödet för skärgårdstrafik, något som resulterade i att nuvarande bolag fick svårt att hitta lönsamhet att köra på ren kommersiell basis. Detta har lett till att man idag har en situation där företagen som verkar i skärgården, men även på land bara lever på hoppet om att det ska finnas skärgårdstrafik till nästa säsong. Det gör det riskfyllt att investera i befintliga verksamheterna eller för nya aktörer att investera i Västervik. Årligen investerar Västervik Framåt och de enskilda företagen - med all rätt - miljoner på att marknadsföra skärgården. Den finns där och är en otrolig tillgång för Västervik som destination och som boendeort. Utan kostnad har vi tillgång till Sveriges Eiffeltorn. Att tillgängliggöra den attraktionen för fler måste få kosta pengar. Det finns idag inte underlag att bedriva kommersiell trafik i skärgården mer än 4-5 veckor under absolut högsäsong. Vill vi utvecklas som destination, vill vi nå den målsättning som vi satt för kommunen att öka omsättningen med 75 % till 2020, bli en exportmogen destination och öka lönsamheten i befintliga företag behövs en investering i skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafikens utbud kan skapa en efterfrågan som bidrar till att förstärka och förlänga högsäsongen. Förlängningen även bidra till nya säsonger. Idag marknadsför vi Västervik - Skärgårdsstaden i Småland inför kommande säsonger med förhoppningen att det är möjligt att som besökare ta sig ut i skärgården utan egen båt även i fortsättningen. Men vi vet inte säkert och kommunikationen blir diffus och osäker. Vad står vi inför? Idag bedrivs skärgårdstrafiken av Rais Skärgårdsturer. De har de senaste åren bedrivit skärgårdstrafiken utan något underliggande upphandlingsavtal och satsat mycket för att utveckla skärgården. Det är en utmaning att bedriva skärgårdstrafik på så kort högsäsong och skapar en osäkerhet övrig tid på året som oroar branschen och leder till en tillfällig lösning med kommunen inför varje ny säsong. En risk är också att båtarna utan upphandling säljs till aktörer på annan ort, något som var aktuellt inför Det ska enligt samhällsbyggnadschef Bruno Nilsson vara avvärjt att båtarna säljs och det finns idag en tidtabell satt för säsongen 2015.

5 5 SWOT-analys SWOT-analysen är gjord av företag i den berörda näringen och belyser vilka styrkor och svagheter företagen ser i Västervik som skärgårdsdestination, men lyfter också vilka utvecklingsmöjligheter som finns att ta tillvara på. Styrkor med skärgården Sveriges Eiffeltorn Stor utvecklingspotential Unicitet i Västervik Svagheter med skärgården Begränsad tillgänglighet Dyrt att åka kollektiv båttrafik Investeringsviljan påverkas negativt av osäkerheten kring tillgänglighet Möjligheter med skärgården Västervikarna en stor potentiell målgrupp, se Västervik, Loftahammar och Blankaholm som hubbar för skärgårdslinjen för större upptagningsområde Nyetableringar nya produkter Anpassa året-runt-trafiken för besökare Fler och tätare turer under högsäsong Ökande antal besökare till Västervik som destination, starkast tillväxt under lågsäsong Människor tillbringar allt längre tid i sina fritidshus, beroende bland annat på flexiblare arbetstider, möjlighet till pendling eller distansarbete. Det ställer krav på, men ger också större möjligt underlag för service. Hot med skärgården Prisbilden (höjd prisbild 2014) Osäkerheten kring skärgårdstrafiken Försämrad turlista Båtarna säljs Ett bra exempel Med start 1 januari 2011 tecknade Blekingetrafiken ett sexårigt avtal med Hagalund Shipping AB gällande tre båtlinjer i skärgården. En sådan upphandling handlar om avancerad destinationsutveckling, att lyfta skärgården i marknadsföring är en sak, men att bygga ett resmål dimensionerat för att kunna ta emot ökad turism är ett avsevärt mycket större jobb. För varje investerad miljon i marknadsföring krävs mångdubbelt mer i investering för att möta den turism som uppstår. När en destination väljer att fokusera på skärgården gäller det att utveckla flera delar samtidigt. I takt med att skärgården marknadsförs måste verkligheten hänga med. Tillgänglighet, boende, aktiviteter och övrig service måste byggas ut för att möta behoven en utvecklad och ökad turism skulle dra med sig, men det är svårt att våga investera i skärgården utan att tillgängligheten finns.

6 6 Citat från Blekingetrafikens marknadschef Anna Claesson: genom att erbjuda ett brett utbud av linjer kan vi bidra till att utveckla den regionala turistnäri Syfte med denna skrivelse Företagen i kommunen ser samma situation upprepa sig år efter år, direkt berör det de företag som bedriver någon form av verksamhet i skärgården, men också övriga näringsidkare inom besöksnäringen. Det är också i många andra företags intresse att infrastrukturen i skärgården fungerar på ett sådant sätt att de kan dra nytta av det mest unika vi har att erbjuda i sitt företagande. Ett av kommunens största tillverkande företag uttrycker, kopplat till deras verksamhet och skärgårdens betydelse: Att ta med utländska gäster i skärgården är så exotiskt att det öppnar upp för bra relationer framåt. Vi ser också att skärgården och det havsnära läget är direkt avgörande för att locka hit kompetent personal. Det behövs en konstruktiv dialog mellan kommun och näringslivet för att hitta ett långsiktigt sätt att hantera skärgårdstrafiken. Lösning Förslag på lösning utifrån ovanstående: 1) Förstärkt skärgårdstrafik under högsäsong Handla upp sommarsäsongstrafiken över en längre tid. Det ger en stabilitet och säkerhet i destinationen och bjuder in företag att investera i och utveckla befintliga verksamheter, men även att utveckla och etablera nya besöksmål och verksamheter. Genom en upphandling kan kommunen (via turismstrategin och Västervik Framåt) arbeta långsiktigt med destinationsutveckling och marknadsföring av den positionering man valt Skärgårdsstaden i Småland. En upphandling möjliggör att ställa krav på ett antal turer per dag, från valda skärgårdsterminaler (Västervik Loftahammar Rågö Hasselö Idö Blankaholm) under en längre period under säsongen. En stabilitet i turlista för skärgårdstrafiken skulle också innebära en möjlighet för aktörerna att samverka och paketera. För Västervik Framåt innebär det att mer spetsigt och konkurrenskraftigt kunna marknadsföra destinationen. En förstärkt sommartrafik bidrar till att kunna förlänga säsongen och framförallt attrahera fler besökare under april-juni samt augusti-oktober. En förstärkt sommartrafik bör kompletteras med en året-runt-trafik som även bidrar till att utveckla nya säsonger och skapa större underlag under lågsäsong. 2) Året-runt-trafik under lågsäsong Säkerställ en året-runt-trafik som gör det möjligt att ta sig till och från öarna varje dag i veckan, även helger. Komplettera befintlig trafik som idag finns i form av skolskjuts, postturer och anpassa tiderna med extra turer som även passar besökaren och bidrar till att utveckla nya säsonger.

7 7 Västervik 1 april 2015 Anki Nilsson, Västervik Framåt AB VD Christina Thorstensson, Västervik Framåt tf. Områdesansvarig besöksnäring Följande företag står bakom skrivelsen: Ankarsrum Die Casting Ankarsrum Kitchen Ankarsrum Motors Saab Barracuda BEST WESTERN PLUS Västerviks Stadshotell Blankaholms gästhamn Centralhotellet CNC-plåt ELFA Fabrik 7, (Guldkant) Flatholmen.com Gamlebygymnasiet Gränsö slott Hasselö skärgårdsupplevelse Hotell Fängelset Hotell Park ICA Kusten Loftahammar ICA Maxi Idö Skärgårdsliv Kustcamp Gamleby Loftahammars intresseförening Logpart Magasin 5 (Saltmagasinet) MarinCenter Loftahammar Masterflow Mellanskärgårdens intresseförening - MIF PlastoMer Sweden Pro Marina - Västerviks gästhamn Resinit Restaurang Sjökanten Richardssons verktygsservice Rågö (Smågö service) Seaport AB/Hojrock Slipnaxos Smålandskustens skärgårdsförening Smålandsplast Södra infartens företagscenter Sönebuss Tofvehult Totebo Trillin Tättö havsbad Ukna Busstrafik Västervik resort Lysingsbadet Västerviks sjömack Överums bruk Överums vandrarhem företagen i "Vi vill ha tillgång till den verksamhet som finns ute i skärgården. Det är en fantastisk möjlighet för oss att få använda restauranger, konferenslokaler samt naturupplevelser som finns ute på öarna." Sylvia Sundell, Elfa

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer