Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar"

Transkript

1 Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar SAMMANFATTNING Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund (Sverige) och hölls på Möja, en av de levande öarna i Stockholms Skärgård. Begreppet Skärgårdar/Små öar avser öar med högst ca 1000 fastboende och som inte har egen regional status och som dessutom ofta är del av en annan större kommun. I Sverige inkluderar det också marint präglade kustorter men utesluter större öar som Gotland och Öland som både är folkrika och har hög grad av egen förvaltning. Syftet med konferensen var att bygga ett nätverk mellan små öar för inbördes stöd. De deltagande öarna var samtliga av den uppfattningen att problem som karaktäriserar öar (långa avstånd, transportproblem, minskad befolkning etc) drabbar små öar hårdast. Stora öar eller öar som har egen regional status har kunnat hävda sig bättre både nationellt och i regionernas Europa. Under konferensen gavs presentationer från de olika ö-områdena och likheterna i problemställningarna var stora trots olika geografiska och kulturella tillhörigheter. Konferensen avslutades med en intentionsförklaring om att skapa ett europeiskt nätverk för små öar. Skärgårdarnas Riksförbund åttog sig att ta ansvar under initialfasen med bl a ansökningar om medel etc. Den danska organisationen ska undersöka möjligheterna att hålla en konferens nästa år under Danmarks ordförandetid. Irländarna tog på sig att ordna en hemsida till vilken alla organisationer kan länkas. Konferensen avslutades med följande uttalande: STATEMENT Representatives from small islands in Denmark, Finland, France, Ireland, Scotland and Sweden gathered at Möja in the Stockholm Archipelago in Sweden, may The conference decided unanimously to create a network for the Small European Islands to address the specific issues of insularity. The aim of the network is to promote sustainable social, cultural and economic development of small islands; to maintain a permanent resident population. The Small Islands Network is now seeking recognition and support from the European community for transnational cooperation. May 22, 2001

2 INLEDNING Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande Bengt Almkvist hälsade välkommen och inledde mötet med att berätta om tillkomsten av konferensen. SRF har under de senaste åren sett hur allt mer av svensk regionalpolitik styrs från EU eller åtminstone påstås styras från EU. Det har därmed blivit naturligt att försöka påverka EU:s regionalpolitik men också att försöka använda EU för att påverka den svenska regeringen. Inbjudan till konferensen har förutom till de närvarande gått till organisationer och kommuner på mindre öar såväl i ansökarländerna som medelhavsområdet. Det krävs dock en rätt hög organisationsgrad och att man upplever EU-nivån som en angelägenhet + pengar för resor för att man verkligen vill/kan delta. Så själva arrangerandet av konferensen har givit många kontakter som SRF givetvis kommer att fortsätta att hålla kontakt med. Mötet påpekar vikten av att också ha med Norge eftersom det finns omfattande kontakter mellan öarna mellan Skottland, Irland och Norge. Det djupare syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skärgårdar/små öar 1. Hitta nya vägar för att kunna påverka EU:s politik när det gäller öarnas situation och EU-fondernas regelverk. Tillsammans kan vi påverka de olika programformuleringarna i Bryssel som sedan i sin tur påverkar den nationella politiken. 2. Skapa bättre kunskapsläge om andra öars situation. Ge inspiration åt varandra eftersom man brottas med liknande problem. DE SMÅ ÖARNAS FORMELLA STATUS PRESENTATIONER AV DELTAGARNA Sverige Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) Det finns ca öar i Sverige med omkring invånare. Det finns också två större öar, Gotland med invånare och Öland med ca och som också har en bro till fastlandet. I Sverige är öarna och replipunkterna i land oftast inte egna kommuner utan del av stora fastlandskommuner. I Sverige brukar man dela upp skärgården i storstadsnära skärgård, landsbygdsskärgård och glesbygdsskärgård. Alla med olika förutsättningar men ändå med stora likheter. Den svenska organisationen, Skärgårdarnas Riksförbund tillkom 1982 för att bedriva påverkansarbete när det gäller den nationella skärgårdspolitiken. SRF består av 13 medlemsföreningar som vardera utser en representant till SRF styrelse. Medlemsföreningarna är regionala organisationer en för varje län. Finns fler lokala föreningar i ett län får de tillsammans utse representant i SRF. På västkusten består den regionala organisationen av 34 lokala föreningar och i Stockholms skärgård SIKO av 12 föreningar. Endast organisationer för fastboende får vara medlemmar. I Sverige är också marint präglade kustområden medlemmar medlemskapet styrs av det traditionella skärgårdsbegreppet. SRF har ett årligt bidrag från näringsdepartementet och kan därigenom ha en halvtidsanställd förbundssekreterare och bekosta styrelsemedlemmarnas resor till styrelsemötena. SRF har god kontakt med de olika nationella myndigheterna och deltar i en rad utredningar, har en representation i glesbygdsverkets styrelse och utnyttjas ofta som remissinstans i skärgårdsfrågor.

3 Frankrike - Association pour la promotion et la protection des iles du Ponant APPIP Runt den franska kusten finns små bebodda öar bara utanför Bretagnes kust des iles du Ponant. Därutöver finns de stora öarna i Medelhavet och i Caribien. Iles du Ponant består av 15 små öar med totalt invånare. Öarna domineras av en mycket omfattande turism. Traditionella näringar som jordbruk och fiske minskar. Varje ö är en egen kommun med taxeringsrätt. I Frankrike finns självständiga kommuner och de små ö-kommunerna skiljer sig inte åt från andra glesbygdskommuner. APPIP är en samverkansorganisation mellan de små ö-kommunerna och arbetar mycket för att göra de små öarnas intressen kända, ansöker om pengar till projekt osv. Organisationen bildades 1971 och består av valda representanter för de 15 ö-kommunerna. Det finns 3 anställda. Ekonomiskt stöd får man från regionen, nationella organ och genom EU-fonder. En svårighet i internationellt samarbete är att alla inte talar engelska. Givetvis har det stor betydelse för arbetet att CPMR:s kansli ligger i Rennes i Bretagne Danmark Sammanslutningen av Danske Småöer Föreningen tillkom 1972 efter en storkommunsreform då de små ö-kommunerna försvann och består av 27 mindre öar med sammanlagt invånare. Enbart öar med färja är medlemmar eftersom organisationen har uppdrag när det gäller färjetrafiken. Man har stora problem med en åldrande befolkning på öarna varför mycket av organisationens strategiska arbete går ut på att göra det möjligt för barnfamiljer att flytta ut. Man har god kontakt med miljödepartementet och jordbruks- och skogsvårdstyrelsen. Förbundets kansli har flera anställda och arbetar aktivt också med turismfrågorna. Irland Comhdháil Oileáin na h Éireann Federationen för Irlands öar bildades för 10 år sedan genom EU-bidrag. Det senaste året har man haft pengar från regeringen men räknar med ett större Leader+ projekt för öarna gemensamt. Organisationen omfattar både irländsk och engelskatalande öar inklusive Rathlin Island på Nordirland. Den totala befolkningen på de 33 öarna är personer och kansliet ligger på Aran Island. Medlemmar är permanentboende på öar utan broförbindelse. Man gjorde ett försök att bilda europeiskt nätverk förra året då man bjöd in till konferens på Irland. Pga att det inte funnits några EU-bidrag under år 2000 orkade man inte hålla igång nätverket. Udaras na Galatha som är en organisation för att främja gaelliskan är ett halvstatligt utvecklingsprojekt och ingår i federationen. Förutom språkfrågan arbetar man med ekonomisk, kulturell och social utveckling. Scotland Argyll and Bute Council Är en kommun i västra Skottland och består av såväl fastland (till stor del extrem glesbygdbergsregion) och 26 små befolkade öar med stora problem pga avfolkning och höga kostnader för skola och service. Medan de stora Shetlandsöarna och Orkneyöarna är egna kommuner och har starkt EU-stöd får de små nästan ingenting och Argyll and Bute Council har därför försökt få igång ett utvecklingsarbete. I mars månad bjöd man in till en konferens och beslutade bl a där att försöka stödja

4 bildandet av en ö-organisation. Varje ö har en form av eget kommundelsstyre men saknar beskattningsrätt. Det finns ett rikt föreningsliv på öarna. Finland Pro Åbolands Utskär Föreningen är tämligen nybildad och består av ett 50-tal små öar längst ut i Åbolands skärgård. I Finland finns ingen rikstäckande organisation och vad man vet har ingen försökt att bilda någon trots omfattande skärgårdsområden på flera håll. Det bor mellan 5 och 50 invånare per ö. Eftersom man är svenskspråkiga blir man en minoritet och det känns av att t.ex. skolan blir dyrare. Öarna tillhör Åbo stad och man har svårt att få inflytande. Man önskar genom nätverket få stöd för bildandet av en nationell skärgårdsorganisation. VIKTIGA FRÅGOR Deltagarna redovisar de huvudfrågor man arbetar med inom respektive organisation Finland Skolor på de små öarna saknas och barnen inackorderas på fastlandet eller får väldigt lång arbetsdag. Det finns fördomar hos de styrande mot små skolor. Viktigt att få stöd för att små skolor kan ha hög kvalitet. IT man har arbetat för att alla ska kunna använda tekniken men det tar lång tid att få igång en bra spridning. Hoppas mycket på IT-jobb, fisket är på väg att dö ut. Problem med för få unga på öarna. Problem för unga familjer att få bostad på öarna, marknadspriserna stiger, rika personer köper upp. Finns också problem i skattesystemet som gör det svårt att sälja av enskilda tomter och för ungdomar att ta över efter de gamla. Många brister i transportsystemet, olika former av fraktstöd under diskussion Scotland Kostnaderna för samhällsservice är höga på öarna Finns ett program för bygge av hyreshus Scottish homes men eftersom det är dyrare att bygga på öarna än fastlandet så är det svårt att få tillräckligt med nybyggnation på öarna Man diskuterar strategier för att få öarnas traditionella djurhållning att värderas högre. Här går djuren ute och det borde värderas högt och finnas på alla fina restauranter. Förnyelsebar energi vind har man gott om. Öarna borde lanceras som laboratorier för ny energi med billiga lokala vindkraftsprojekt och elekricitetsdrivna bilar Skottland och dess öar har storslagen natur och underlag finns för ekologisk turism med valar i vattnet utanför etc. Den konferens man höll i mars är ett rejält avstamp för en aktiv ö-politik som också omfattar ett nytt sätt att se på turismen Danmark Svårigheter för det småskaliga jordbruket man arbetar för att hitta ny nischer för öarnas traditionella näringar. Det handlar inte bara om produktion utan också nya metoder för försäljning, transporterna dyra Arbetar för att få barnfamiljer till öarna

5 Utbildning att få skolorna att överleva är en nyckelfråga - gör ordet Ö-skola till ett kvalitetsbegrepp alla känner till Man bjuder ihop olika yrkesgrupper på öarna så att de ska kunna utveckla sina specialiteter Man har använt mål 2 pengar och Leader pengar för sina utbildningsprojekt. Vet inte riktigt ännu vad som gäller Leader+ - om man får ett eget ö-program. Satsning på småskalig turism som man själva har kontroll över d river turistbyrå och har gemensamma turistbroschyrer. Arrangerandet av en Ö-Olympiad för att främja vänskaplig tävlan mellan öarna Man har hoppats mycket på IT men hittills har det inte blivit den utbyggnad och de nya jobb man hoppats på. Irland För att behålla befolkningen på öarna så är skolsystemet centralt både barn och ungdomsskolan och det livslånga lärandet IT har inte infriat förväntningarna Problem med att några öar är i mål 1 andra i mål 1 övergångsprogrammet Man kommer att arbeta med Integrerad Kustzonförvaltning (ICZM) Använder LEADER pengar för att koordinera öarna och få inflytande på det nationella planet Irländsktalande öar har mer EU-pengar än engelsktalande öar. Arbetar med att hitta strategier för att få kontroll över turismen idag är det krafter på fastlandet som styr och tar intäkterna. Intresserade av att hitta bra modeller för hälso- och sjukvård. Arbetar med strategier för att förbättra kommunikationerna Frankrike Hyresbostäder på öarna är en viktig fråga så att unga kan flytta ut. Fastigheterna på öarna blir allt dyrare pga exploateringen. Dessutom är fastighetsbeståndet föråldrat. Det finns ett bostadsbyggnadsprogram med regionalt stöd. Miljöfrågorna är av oerhört stor betydelse, nu stor förslitning, brist på vatten etc. 2 milj turister varje år. Hur bevara traditionella levnadssätt under förändrade förhållanden. Hur få en balans mellan turismen och bevarandet av traditionerna. Man har börjat träffa turismarrangörerna för att försöka komma överens De små öarna har ett eget mål 2 program Sverige Ett stort problem med bostadskostnaderna både marknadsvärden och skatter. Nära Stockholm mycket höga kostnader, lägre ju längre bort från storstäderna man kommer. Den regionala obalansen är ett stort problem Trafikfrågorna ett stort problem även om ö-bor oftast har kraftigt subventionerade priser. IT- omfattande kabeldragning finns i vattnet men liten spridning på land har inte givit fdet man hoppats än så länge. Den svenska allemansrätten måste ses över så att den inte exploateras. Lokalbefolkningen måste få större inflytande över turismen ekologisk turism en lösning Ö-skolorna viktiga för öarnas överlevnad Nya näringar växer upp, bara i Stockholms skärgård finns 10 callcenters. AKTIVITETER

6 En rad av gemensamma studiebesök och föredragningar gjordes. Exempel: Presentation av Glesbygdsverket Generaldirektör Pia Enochsson redovisade Glesbygdsverkets unika uppdrag att granska och koordinera olika myndigheters uppdrag när det gäller glesbygden. I sitt analysarbete av tillgängligheten till service men också av flyttmönster skapas beslutsunderlag. För mer information ICZM Björn Kinberg och Fredrik Berglund presenterade CPMR. CPMR håller på att utveckla ett program för genomförandet av integrerad kustzonförvaltning, ett lobbydokument som också kan användas av de små öarna. Det kommer att ha tre teman: Bostäder Kommunikationer inkl IT Traditionella näringar och nya arbetssätt. I diskussionen framfördes vikten av att de små öarna får påverka dokumentet. CPMR:s grunduppdrag redovisades. CPMR är en lobbyorganisation bestående av kustregioner. Vårt ö-nätverk kan inte bli medlemmar eftersom man inte har något regionalt ansvar. Däremot kan kontakt hållas och ömsesidigt utbyte ske. CPMR:s kansli har varit mycket tillmötesgående när det gäller både denna konferens och den förra på Irland och generalsekreteraren skulle kommit om han inte fått sjukdom i familjen Med tanke på att både ordförande för Baltic commission och ICZM finns i Stockholmsområdet torde påverkansmöjligheterna i Sverige vara synnerligen goda. CPMR är nog EU:s starkaste lobbyorganisation. Just nu arbetar man med EU:s utvidgning och har lyckats att få med öarna som prioriterade områden också i den kommande regionalpolitiken. Det går att skicka dokument till den Cohesion Conference som ägde rum i Bryssel 22.5 och som lägger upp riktlinjerna för EU:s regionalpolitik i och med utvidgningen. Call centers på öarna På öarna finns 3 callcenters för brottsanmälningar och som drivs av Polisväsendet i Stockholm. Det finns också försäkringsbolag och andra myndigheter som driver telefonväxlar/callcenters. Studiebesök hos Folksams callcenter på Möja och Polisens på Sandhamn rönte mycket stort intresse. Ö-konferenser Ett ekonomiskt utvecklingsprojekt som identifierar ö-hotell nära Stockholm som lämpar sig för konferenser och som ger gemensam kompetensutveckling och marknadsföring. Ett projekt som ger jobb också vintertid. Möja

7 Konferensen har lagts på en ö med såväl levande traditionella näringar som nya men som inte är en utpräglad turistö. Möja har ca 300 invånare och många som arbetar med de traditionella komibinationsnäringarna men har också ett callcenter som ett försäkringsbolag driver. Själva konferensen var förlagd hos Möjas enda kvarvarande fiskare som precis byggt en restaurant. Att få del av skärgårdens vällagade husmanskost med smörgåsbord tisdagskvällen var mycket uppskattat. Nattlogi fanns runt om inhyrt i olika stugor och hos befolkningen. Övriga studiebesök Besök gjordes i skolan, kyrkan, posten, på sjöräddningen, läkarbåten och Ingmarsö Båtbyggarskola. PLANERING FRAMÅT DISKUSSION Alla var överens om att nätverket skulle byggas inte nödvändigtvis som en formell organisation utan som ett mer lösligt nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte Sverige kan hålla i det en tid framåt. Möjligt interregprojekt? Möjligt att bedriva både ett nätverk och gemensamma projekt Starta ö-skolesamverkan, projekt där lärare bjuds samman Det behövs pengar det går inte bara att lita till oavlönat arbete Konferenserna kan rotera Danmark undersöker möjligheterna att arrangera nästa år Bra med en hemsida där alla föreningar finns länkande Irland tar ansvaret. Nätverket är ett nytänkande och borde intressera kommissionen Vad menar vi med små öar? Varje land får göra sin definition utifrån sina förhållanden Medlemmar en förening per land Förhållandet till CPMR bör klargöras hur ska kontaktvägarna se ut? Bra att CPMR:s kansli ligger i Bretagne en naturlig kontakt finns Hur gör vi med resten av Europas skärgårdar/små öar. Vi välkomnar givetvis intresserade men går inte aktivt ut och rekryterar just nu konsoliderar arbetet först. Viktigt att vi upprättar ett kort dokument ang vårt samarbete längre dokument som tar upp alla de olika gemensamma intresseområdena kan tas fram senare. SAMMANFATTNING AV HUR VI GÅR VIDARE Sverige koordinerar nätverket något år framåt, ser till att alla får del av information Irland upprättar en hemsida dit alla organisationer länkas Danmark undersöker möjligherna till att hålla konferensen under Danmarks ordförandeskapstid Ett kort uttalande om samverkan utarbetas och sprids omedelbart till EU regionala organ mm TACK FÖR STÖD TILL KONFERENSEN Ett varmt tack till Värmdö kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen i Stockholm som alla bidragit till konferensen.

8 ÖVRIGA DOKUMENT - Närvarolista - Inbjudan till konferensen - Konferensprogram - Rapport från European Women s Islands Conference, Inis Oírr Áirainn febr Inhabited Islands of Ireland en presentation av Irländska Ö Federationen - Islands in Argyll and Bute - Les Iles du Ponant dans LÁ.P.P.I.P. - Hemsön a brief introduction - Overheadbilder ang medlemmar och organisation av CRpm Ansvarig för minnesanteckningarna: Carin Flemström (som fått god hjälp av Adrian Shaw och Terese Sveijer)

Island Youth Co-operation.

Island Youth Co-operation. Island Youth Co-operation. svenska 01 A Young European Islanders newsletter Samarbete mellan ö ungdomar Ett tjugotal öbor i 18-25 års åldern från Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige och Danmark

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)

e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl) Gotlands läge Till och från ön Goda kommunikationer är mycket betydelsefulla för regionens utveckling. Färjetrafik Flyg Gotlands vision Gotland är

Läs mer

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning.

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. 1 DOKUMENTATION FRÅN NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM PÅ TJURKÖ DEN 26-27 SEPTEMBER 2000 Inledning Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. Pia Enochsson hälsar välkommen och

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

fakta Om Sveriges kust och skärgårdar

fakta Om Sveriges kust och skärgårdar fakta Om Sveriges kust och skärgårdar 1 Många öar med få invånare på varje ö I Sverige finns många olika skärgårdsområden, inte bara vid kusterna utan också i alla våra insjöar. Karaktäristiskt för den

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND NYHETSBREV NR 8 16 juni 2004 Sid 1 SRF styrelsemöte på Gräsö 15-16.5 I mitten på maj samlades SRF till styrelsemöte på Rävsten utanför Gräsö i Norduppland. Mötets första dag ägnades

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Möjligheternas skärgård

Möjligheternas skärgård Socialdemokraterna i Stockholmsregionen Stockholm 2010 Möjligheternas skärgård Socialdemokraternas i Stockholmsregionens skärgårdspolitiska program 2 (10) Möjligheternas skärgård Stockholms skärgård är

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund BOENDE I SKÄRGÅRDEN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med dessa

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Möte med Regionalt Skärgårdsråd 1 (7) Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum Tid 10.00-12.30 Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Kjell Jansson förklarade mötet öppnat. 2 Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 Närvarande: Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Pia Södergren Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM 2013

NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM 2013 Minnesanteckningar från NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM 2013 29-30 maj i Skärhamn på Tjörn Nationellt Skärgårdsforum är ett forum för samråd och dialog mellan olika aktörer inom skärgårdarna. Temat för 2013

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29

Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29 Anteckningar från CLLD-klustermöte samt NRN-träff i Dijon, Frankrike 131127-29 CLLD-klustermöte - Charlotta Heimersson, Verksamhetsledare Leader Norra Mälarstranden Arbetsgruppen för CLLD-klustret kom

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer