Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar"

Transkript

1 Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar SAMMANFATTNING Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund (Sverige) och hölls på Möja, en av de levande öarna i Stockholms Skärgård. Begreppet Skärgårdar/Små öar avser öar med högst ca 1000 fastboende och som inte har egen regional status och som dessutom ofta är del av en annan större kommun. I Sverige inkluderar det också marint präglade kustorter men utesluter större öar som Gotland och Öland som både är folkrika och har hög grad av egen förvaltning. Syftet med konferensen var att bygga ett nätverk mellan små öar för inbördes stöd. De deltagande öarna var samtliga av den uppfattningen att problem som karaktäriserar öar (långa avstånd, transportproblem, minskad befolkning etc) drabbar små öar hårdast. Stora öar eller öar som har egen regional status har kunnat hävda sig bättre både nationellt och i regionernas Europa. Under konferensen gavs presentationer från de olika ö-områdena och likheterna i problemställningarna var stora trots olika geografiska och kulturella tillhörigheter. Konferensen avslutades med en intentionsförklaring om att skapa ett europeiskt nätverk för små öar. Skärgårdarnas Riksförbund åttog sig att ta ansvar under initialfasen med bl a ansökningar om medel etc. Den danska organisationen ska undersöka möjligheterna att hålla en konferens nästa år under Danmarks ordförandetid. Irländarna tog på sig att ordna en hemsida till vilken alla organisationer kan länkas. Konferensen avslutades med följande uttalande: STATEMENT Representatives from small islands in Denmark, Finland, France, Ireland, Scotland and Sweden gathered at Möja in the Stockholm Archipelago in Sweden, may The conference decided unanimously to create a network for the Small European Islands to address the specific issues of insularity. The aim of the network is to promote sustainable social, cultural and economic development of small islands; to maintain a permanent resident population. The Small Islands Network is now seeking recognition and support from the European community for transnational cooperation. May 22, 2001

2 INLEDNING Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande Bengt Almkvist hälsade välkommen och inledde mötet med att berätta om tillkomsten av konferensen. SRF har under de senaste åren sett hur allt mer av svensk regionalpolitik styrs från EU eller åtminstone påstås styras från EU. Det har därmed blivit naturligt att försöka påverka EU:s regionalpolitik men också att försöka använda EU för att påverka den svenska regeringen. Inbjudan till konferensen har förutom till de närvarande gått till organisationer och kommuner på mindre öar såväl i ansökarländerna som medelhavsområdet. Det krävs dock en rätt hög organisationsgrad och att man upplever EU-nivån som en angelägenhet + pengar för resor för att man verkligen vill/kan delta. Så själva arrangerandet av konferensen har givit många kontakter som SRF givetvis kommer att fortsätta att hålla kontakt med. Mötet påpekar vikten av att också ha med Norge eftersom det finns omfattande kontakter mellan öarna mellan Skottland, Irland och Norge. Det djupare syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skärgårdar/små öar 1. Hitta nya vägar för att kunna påverka EU:s politik när det gäller öarnas situation och EU-fondernas regelverk. Tillsammans kan vi påverka de olika programformuleringarna i Bryssel som sedan i sin tur påverkar den nationella politiken. 2. Skapa bättre kunskapsläge om andra öars situation. Ge inspiration åt varandra eftersom man brottas med liknande problem. DE SMÅ ÖARNAS FORMELLA STATUS PRESENTATIONER AV DELTAGARNA Sverige Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) Det finns ca öar i Sverige med omkring invånare. Det finns också två större öar, Gotland med invånare och Öland med ca och som också har en bro till fastlandet. I Sverige är öarna och replipunkterna i land oftast inte egna kommuner utan del av stora fastlandskommuner. I Sverige brukar man dela upp skärgården i storstadsnära skärgård, landsbygdsskärgård och glesbygdsskärgård. Alla med olika förutsättningar men ändå med stora likheter. Den svenska organisationen, Skärgårdarnas Riksförbund tillkom 1982 för att bedriva påverkansarbete när det gäller den nationella skärgårdspolitiken. SRF består av 13 medlemsföreningar som vardera utser en representant till SRF styrelse. Medlemsföreningarna är regionala organisationer en för varje län. Finns fler lokala föreningar i ett län får de tillsammans utse representant i SRF. På västkusten består den regionala organisationen av 34 lokala föreningar och i Stockholms skärgård SIKO av 12 föreningar. Endast organisationer för fastboende får vara medlemmar. I Sverige är också marint präglade kustområden medlemmar medlemskapet styrs av det traditionella skärgårdsbegreppet. SRF har ett årligt bidrag från näringsdepartementet och kan därigenom ha en halvtidsanställd förbundssekreterare och bekosta styrelsemedlemmarnas resor till styrelsemötena. SRF har god kontakt med de olika nationella myndigheterna och deltar i en rad utredningar, har en representation i glesbygdsverkets styrelse och utnyttjas ofta som remissinstans i skärgårdsfrågor.

3 Frankrike - Association pour la promotion et la protection des iles du Ponant APPIP Runt den franska kusten finns små bebodda öar bara utanför Bretagnes kust des iles du Ponant. Därutöver finns de stora öarna i Medelhavet och i Caribien. Iles du Ponant består av 15 små öar med totalt invånare. Öarna domineras av en mycket omfattande turism. Traditionella näringar som jordbruk och fiske minskar. Varje ö är en egen kommun med taxeringsrätt. I Frankrike finns självständiga kommuner och de små ö-kommunerna skiljer sig inte åt från andra glesbygdskommuner. APPIP är en samverkansorganisation mellan de små ö-kommunerna och arbetar mycket för att göra de små öarnas intressen kända, ansöker om pengar till projekt osv. Organisationen bildades 1971 och består av valda representanter för de 15 ö-kommunerna. Det finns 3 anställda. Ekonomiskt stöd får man från regionen, nationella organ och genom EU-fonder. En svårighet i internationellt samarbete är att alla inte talar engelska. Givetvis har det stor betydelse för arbetet att CPMR:s kansli ligger i Rennes i Bretagne Danmark Sammanslutningen av Danske Småöer Föreningen tillkom 1972 efter en storkommunsreform då de små ö-kommunerna försvann och består av 27 mindre öar med sammanlagt invånare. Enbart öar med färja är medlemmar eftersom organisationen har uppdrag när det gäller färjetrafiken. Man har stora problem med en åldrande befolkning på öarna varför mycket av organisationens strategiska arbete går ut på att göra det möjligt för barnfamiljer att flytta ut. Man har god kontakt med miljödepartementet och jordbruks- och skogsvårdstyrelsen. Förbundets kansli har flera anställda och arbetar aktivt också med turismfrågorna. Irland Comhdháil Oileáin na h Éireann Federationen för Irlands öar bildades för 10 år sedan genom EU-bidrag. Det senaste året har man haft pengar från regeringen men räknar med ett större Leader+ projekt för öarna gemensamt. Organisationen omfattar både irländsk och engelskatalande öar inklusive Rathlin Island på Nordirland. Den totala befolkningen på de 33 öarna är personer och kansliet ligger på Aran Island. Medlemmar är permanentboende på öar utan broförbindelse. Man gjorde ett försök att bilda europeiskt nätverk förra året då man bjöd in till konferens på Irland. Pga att det inte funnits några EU-bidrag under år 2000 orkade man inte hålla igång nätverket. Udaras na Galatha som är en organisation för att främja gaelliskan är ett halvstatligt utvecklingsprojekt och ingår i federationen. Förutom språkfrågan arbetar man med ekonomisk, kulturell och social utveckling. Scotland Argyll and Bute Council Är en kommun i västra Skottland och består av såväl fastland (till stor del extrem glesbygdbergsregion) och 26 små befolkade öar med stora problem pga avfolkning och höga kostnader för skola och service. Medan de stora Shetlandsöarna och Orkneyöarna är egna kommuner och har starkt EU-stöd får de små nästan ingenting och Argyll and Bute Council har därför försökt få igång ett utvecklingsarbete. I mars månad bjöd man in till en konferens och beslutade bl a där att försöka stödja

4 bildandet av en ö-organisation. Varje ö har en form av eget kommundelsstyre men saknar beskattningsrätt. Det finns ett rikt föreningsliv på öarna. Finland Pro Åbolands Utskär Föreningen är tämligen nybildad och består av ett 50-tal små öar längst ut i Åbolands skärgård. I Finland finns ingen rikstäckande organisation och vad man vet har ingen försökt att bilda någon trots omfattande skärgårdsområden på flera håll. Det bor mellan 5 och 50 invånare per ö. Eftersom man är svenskspråkiga blir man en minoritet och det känns av att t.ex. skolan blir dyrare. Öarna tillhör Åbo stad och man har svårt att få inflytande. Man önskar genom nätverket få stöd för bildandet av en nationell skärgårdsorganisation. VIKTIGA FRÅGOR Deltagarna redovisar de huvudfrågor man arbetar med inom respektive organisation Finland Skolor på de små öarna saknas och barnen inackorderas på fastlandet eller får väldigt lång arbetsdag. Det finns fördomar hos de styrande mot små skolor. Viktigt att få stöd för att små skolor kan ha hög kvalitet. IT man har arbetat för att alla ska kunna använda tekniken men det tar lång tid att få igång en bra spridning. Hoppas mycket på IT-jobb, fisket är på väg att dö ut. Problem med för få unga på öarna. Problem för unga familjer att få bostad på öarna, marknadspriserna stiger, rika personer köper upp. Finns också problem i skattesystemet som gör det svårt att sälja av enskilda tomter och för ungdomar att ta över efter de gamla. Många brister i transportsystemet, olika former av fraktstöd under diskussion Scotland Kostnaderna för samhällsservice är höga på öarna Finns ett program för bygge av hyreshus Scottish homes men eftersom det är dyrare att bygga på öarna än fastlandet så är det svårt att få tillräckligt med nybyggnation på öarna Man diskuterar strategier för att få öarnas traditionella djurhållning att värderas högre. Här går djuren ute och det borde värderas högt och finnas på alla fina restauranter. Förnyelsebar energi vind har man gott om. Öarna borde lanceras som laboratorier för ny energi med billiga lokala vindkraftsprojekt och elekricitetsdrivna bilar Skottland och dess öar har storslagen natur och underlag finns för ekologisk turism med valar i vattnet utanför etc. Den konferens man höll i mars är ett rejält avstamp för en aktiv ö-politik som också omfattar ett nytt sätt att se på turismen Danmark Svårigheter för det småskaliga jordbruket man arbetar för att hitta ny nischer för öarnas traditionella näringar. Det handlar inte bara om produktion utan också nya metoder för försäljning, transporterna dyra Arbetar för att få barnfamiljer till öarna

5 Utbildning att få skolorna att överleva är en nyckelfråga - gör ordet Ö-skola till ett kvalitetsbegrepp alla känner till Man bjuder ihop olika yrkesgrupper på öarna så att de ska kunna utveckla sina specialiteter Man har använt mål 2 pengar och Leader pengar för sina utbildningsprojekt. Vet inte riktigt ännu vad som gäller Leader+ - om man får ett eget ö-program. Satsning på småskalig turism som man själva har kontroll över d river turistbyrå och har gemensamma turistbroschyrer. Arrangerandet av en Ö-Olympiad för att främja vänskaplig tävlan mellan öarna Man har hoppats mycket på IT men hittills har det inte blivit den utbyggnad och de nya jobb man hoppats på. Irland För att behålla befolkningen på öarna så är skolsystemet centralt både barn och ungdomsskolan och det livslånga lärandet IT har inte infriat förväntningarna Problem med att några öar är i mål 1 andra i mål 1 övergångsprogrammet Man kommer att arbeta med Integrerad Kustzonförvaltning (ICZM) Använder LEADER pengar för att koordinera öarna och få inflytande på det nationella planet Irländsktalande öar har mer EU-pengar än engelsktalande öar. Arbetar med att hitta strategier för att få kontroll över turismen idag är det krafter på fastlandet som styr och tar intäkterna. Intresserade av att hitta bra modeller för hälso- och sjukvård. Arbetar med strategier för att förbättra kommunikationerna Frankrike Hyresbostäder på öarna är en viktig fråga så att unga kan flytta ut. Fastigheterna på öarna blir allt dyrare pga exploateringen. Dessutom är fastighetsbeståndet föråldrat. Det finns ett bostadsbyggnadsprogram med regionalt stöd. Miljöfrågorna är av oerhört stor betydelse, nu stor förslitning, brist på vatten etc. 2 milj turister varje år. Hur bevara traditionella levnadssätt under förändrade förhållanden. Hur få en balans mellan turismen och bevarandet av traditionerna. Man har börjat träffa turismarrangörerna för att försöka komma överens De små öarna har ett eget mål 2 program Sverige Ett stort problem med bostadskostnaderna både marknadsvärden och skatter. Nära Stockholm mycket höga kostnader, lägre ju längre bort från storstäderna man kommer. Den regionala obalansen är ett stort problem Trafikfrågorna ett stort problem även om ö-bor oftast har kraftigt subventionerade priser. IT- omfattande kabeldragning finns i vattnet men liten spridning på land har inte givit fdet man hoppats än så länge. Den svenska allemansrätten måste ses över så att den inte exploateras. Lokalbefolkningen måste få större inflytande över turismen ekologisk turism en lösning Ö-skolorna viktiga för öarnas överlevnad Nya näringar växer upp, bara i Stockholms skärgård finns 10 callcenters. AKTIVITETER

6 En rad av gemensamma studiebesök och föredragningar gjordes. Exempel: Presentation av Glesbygdsverket Generaldirektör Pia Enochsson redovisade Glesbygdsverkets unika uppdrag att granska och koordinera olika myndigheters uppdrag när det gäller glesbygden. I sitt analysarbete av tillgängligheten till service men också av flyttmönster skapas beslutsunderlag. För mer information ICZM Björn Kinberg och Fredrik Berglund presenterade CPMR. CPMR håller på att utveckla ett program för genomförandet av integrerad kustzonförvaltning, ett lobbydokument som också kan användas av de små öarna. Det kommer att ha tre teman: Bostäder Kommunikationer inkl IT Traditionella näringar och nya arbetssätt. I diskussionen framfördes vikten av att de små öarna får påverka dokumentet. CPMR:s grunduppdrag redovisades. CPMR är en lobbyorganisation bestående av kustregioner. Vårt ö-nätverk kan inte bli medlemmar eftersom man inte har något regionalt ansvar. Däremot kan kontakt hållas och ömsesidigt utbyte ske. CPMR:s kansli har varit mycket tillmötesgående när det gäller både denna konferens och den förra på Irland och generalsekreteraren skulle kommit om han inte fått sjukdom i familjen Med tanke på att både ordförande för Baltic commission och ICZM finns i Stockholmsområdet torde påverkansmöjligheterna i Sverige vara synnerligen goda. CPMR är nog EU:s starkaste lobbyorganisation. Just nu arbetar man med EU:s utvidgning och har lyckats att få med öarna som prioriterade områden också i den kommande regionalpolitiken. Det går att skicka dokument till den Cohesion Conference som ägde rum i Bryssel 22.5 och som lägger upp riktlinjerna för EU:s regionalpolitik i och med utvidgningen. Call centers på öarna På öarna finns 3 callcenters för brottsanmälningar och som drivs av Polisväsendet i Stockholm. Det finns också försäkringsbolag och andra myndigheter som driver telefonväxlar/callcenters. Studiebesök hos Folksams callcenter på Möja och Polisens på Sandhamn rönte mycket stort intresse. Ö-konferenser Ett ekonomiskt utvecklingsprojekt som identifierar ö-hotell nära Stockholm som lämpar sig för konferenser och som ger gemensam kompetensutveckling och marknadsföring. Ett projekt som ger jobb också vintertid. Möja

7 Konferensen har lagts på en ö med såväl levande traditionella näringar som nya men som inte är en utpräglad turistö. Möja har ca 300 invånare och många som arbetar med de traditionella komibinationsnäringarna men har också ett callcenter som ett försäkringsbolag driver. Själva konferensen var förlagd hos Möjas enda kvarvarande fiskare som precis byggt en restaurant. Att få del av skärgårdens vällagade husmanskost med smörgåsbord tisdagskvällen var mycket uppskattat. Nattlogi fanns runt om inhyrt i olika stugor och hos befolkningen. Övriga studiebesök Besök gjordes i skolan, kyrkan, posten, på sjöräddningen, läkarbåten och Ingmarsö Båtbyggarskola. PLANERING FRAMÅT DISKUSSION Alla var överens om att nätverket skulle byggas inte nödvändigtvis som en formell organisation utan som ett mer lösligt nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte Sverige kan hålla i det en tid framåt. Möjligt interregprojekt? Möjligt att bedriva både ett nätverk och gemensamma projekt Starta ö-skolesamverkan, projekt där lärare bjuds samman Det behövs pengar det går inte bara att lita till oavlönat arbete Konferenserna kan rotera Danmark undersöker möjligheterna att arrangera nästa år Bra med en hemsida där alla föreningar finns länkande Irland tar ansvaret. Nätverket är ett nytänkande och borde intressera kommissionen Vad menar vi med små öar? Varje land får göra sin definition utifrån sina förhållanden Medlemmar en förening per land Förhållandet till CPMR bör klargöras hur ska kontaktvägarna se ut? Bra att CPMR:s kansli ligger i Bretagne en naturlig kontakt finns Hur gör vi med resten av Europas skärgårdar/små öar. Vi välkomnar givetvis intresserade men går inte aktivt ut och rekryterar just nu konsoliderar arbetet först. Viktigt att vi upprättar ett kort dokument ang vårt samarbete längre dokument som tar upp alla de olika gemensamma intresseområdena kan tas fram senare. SAMMANFATTNING AV HUR VI GÅR VIDARE Sverige koordinerar nätverket något år framåt, ser till att alla får del av information Irland upprättar en hemsida dit alla organisationer länkas Danmark undersöker möjligherna till att hålla konferensen under Danmarks ordförandeskapstid Ett kort uttalande om samverkan utarbetas och sprids omedelbart till EU regionala organ mm TACK FÖR STÖD TILL KONFERENSEN Ett varmt tack till Värmdö kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen i Stockholm som alla bidragit till konferensen.

8 ÖVRIGA DOKUMENT - Närvarolista - Inbjudan till konferensen - Konferensprogram - Rapport från European Women s Islands Conference, Inis Oírr Áirainn febr Inhabited Islands of Ireland en presentation av Irländska Ö Federationen - Islands in Argyll and Bute - Les Iles du Ponant dans LÁ.P.P.I.P. - Hemsön a brief introduction - Overheadbilder ang medlemmar och organisation av CRpm Ansvarig för minnesanteckningarna: Carin Flemström (som fått god hjälp av Adrian Shaw och Terese Sveijer)

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer