Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar"

Transkript

1 Konferens för Europas skärgårdar/små öar Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar SAMMANFATTNING Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund (Sverige) och hölls på Möja, en av de levande öarna i Stockholms Skärgård. Begreppet Skärgårdar/Små öar avser öar med högst ca 1000 fastboende och som inte har egen regional status och som dessutom ofta är del av en annan större kommun. I Sverige inkluderar det också marint präglade kustorter men utesluter större öar som Gotland och Öland som både är folkrika och har hög grad av egen förvaltning. Syftet med konferensen var att bygga ett nätverk mellan små öar för inbördes stöd. De deltagande öarna var samtliga av den uppfattningen att problem som karaktäriserar öar (långa avstånd, transportproblem, minskad befolkning etc) drabbar små öar hårdast. Stora öar eller öar som har egen regional status har kunnat hävda sig bättre både nationellt och i regionernas Europa. Under konferensen gavs presentationer från de olika ö-områdena och likheterna i problemställningarna var stora trots olika geografiska och kulturella tillhörigheter. Konferensen avslutades med en intentionsförklaring om att skapa ett europeiskt nätverk för små öar. Skärgårdarnas Riksförbund åttog sig att ta ansvar under initialfasen med bl a ansökningar om medel etc. Den danska organisationen ska undersöka möjligheterna att hålla en konferens nästa år under Danmarks ordförandetid. Irländarna tog på sig att ordna en hemsida till vilken alla organisationer kan länkas. Konferensen avslutades med följande uttalande: STATEMENT Representatives from small islands in Denmark, Finland, France, Ireland, Scotland and Sweden gathered at Möja in the Stockholm Archipelago in Sweden, may The conference decided unanimously to create a network for the Small European Islands to address the specific issues of insularity. The aim of the network is to promote sustainable social, cultural and economic development of small islands; to maintain a permanent resident population. The Small Islands Network is now seeking recognition and support from the European community for transnational cooperation. May 22, 2001

2 INLEDNING Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande Bengt Almkvist hälsade välkommen och inledde mötet med att berätta om tillkomsten av konferensen. SRF har under de senaste åren sett hur allt mer av svensk regionalpolitik styrs från EU eller åtminstone påstås styras från EU. Det har därmed blivit naturligt att försöka påverka EU:s regionalpolitik men också att försöka använda EU för att påverka den svenska regeringen. Inbjudan till konferensen har förutom till de närvarande gått till organisationer och kommuner på mindre öar såväl i ansökarländerna som medelhavsområdet. Det krävs dock en rätt hög organisationsgrad och att man upplever EU-nivån som en angelägenhet + pengar för resor för att man verkligen vill/kan delta. Så själva arrangerandet av konferensen har givit många kontakter som SRF givetvis kommer att fortsätta att hålla kontakt med. Mötet påpekar vikten av att också ha med Norge eftersom det finns omfattande kontakter mellan öarna mellan Skottland, Irland och Norge. Det djupare syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skärgårdar/små öar 1. Hitta nya vägar för att kunna påverka EU:s politik när det gäller öarnas situation och EU-fondernas regelverk. Tillsammans kan vi påverka de olika programformuleringarna i Bryssel som sedan i sin tur påverkar den nationella politiken. 2. Skapa bättre kunskapsläge om andra öars situation. Ge inspiration åt varandra eftersom man brottas med liknande problem. DE SMÅ ÖARNAS FORMELLA STATUS PRESENTATIONER AV DELTAGARNA Sverige Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) Det finns ca öar i Sverige med omkring invånare. Det finns också två större öar, Gotland med invånare och Öland med ca och som också har en bro till fastlandet. I Sverige är öarna och replipunkterna i land oftast inte egna kommuner utan del av stora fastlandskommuner. I Sverige brukar man dela upp skärgården i storstadsnära skärgård, landsbygdsskärgård och glesbygdsskärgård. Alla med olika förutsättningar men ändå med stora likheter. Den svenska organisationen, Skärgårdarnas Riksförbund tillkom 1982 för att bedriva påverkansarbete när det gäller den nationella skärgårdspolitiken. SRF består av 13 medlemsföreningar som vardera utser en representant till SRF styrelse. Medlemsföreningarna är regionala organisationer en för varje län. Finns fler lokala föreningar i ett län får de tillsammans utse representant i SRF. På västkusten består den regionala organisationen av 34 lokala föreningar och i Stockholms skärgård SIKO av 12 föreningar. Endast organisationer för fastboende får vara medlemmar. I Sverige är också marint präglade kustområden medlemmar medlemskapet styrs av det traditionella skärgårdsbegreppet. SRF har ett årligt bidrag från näringsdepartementet och kan därigenom ha en halvtidsanställd förbundssekreterare och bekosta styrelsemedlemmarnas resor till styrelsemötena. SRF har god kontakt med de olika nationella myndigheterna och deltar i en rad utredningar, har en representation i glesbygdsverkets styrelse och utnyttjas ofta som remissinstans i skärgårdsfrågor.

3 Frankrike - Association pour la promotion et la protection des iles du Ponant APPIP Runt den franska kusten finns små bebodda öar bara utanför Bretagnes kust des iles du Ponant. Därutöver finns de stora öarna i Medelhavet och i Caribien. Iles du Ponant består av 15 små öar med totalt invånare. Öarna domineras av en mycket omfattande turism. Traditionella näringar som jordbruk och fiske minskar. Varje ö är en egen kommun med taxeringsrätt. I Frankrike finns självständiga kommuner och de små ö-kommunerna skiljer sig inte åt från andra glesbygdskommuner. APPIP är en samverkansorganisation mellan de små ö-kommunerna och arbetar mycket för att göra de små öarnas intressen kända, ansöker om pengar till projekt osv. Organisationen bildades 1971 och består av valda representanter för de 15 ö-kommunerna. Det finns 3 anställda. Ekonomiskt stöd får man från regionen, nationella organ och genom EU-fonder. En svårighet i internationellt samarbete är att alla inte talar engelska. Givetvis har det stor betydelse för arbetet att CPMR:s kansli ligger i Rennes i Bretagne Danmark Sammanslutningen av Danske Småöer Föreningen tillkom 1972 efter en storkommunsreform då de små ö-kommunerna försvann och består av 27 mindre öar med sammanlagt invånare. Enbart öar med färja är medlemmar eftersom organisationen har uppdrag när det gäller färjetrafiken. Man har stora problem med en åldrande befolkning på öarna varför mycket av organisationens strategiska arbete går ut på att göra det möjligt för barnfamiljer att flytta ut. Man har god kontakt med miljödepartementet och jordbruks- och skogsvårdstyrelsen. Förbundets kansli har flera anställda och arbetar aktivt också med turismfrågorna. Irland Comhdháil Oileáin na h Éireann Federationen för Irlands öar bildades för 10 år sedan genom EU-bidrag. Det senaste året har man haft pengar från regeringen men räknar med ett större Leader+ projekt för öarna gemensamt. Organisationen omfattar både irländsk och engelskatalande öar inklusive Rathlin Island på Nordirland. Den totala befolkningen på de 33 öarna är personer och kansliet ligger på Aran Island. Medlemmar är permanentboende på öar utan broförbindelse. Man gjorde ett försök att bilda europeiskt nätverk förra året då man bjöd in till konferens på Irland. Pga att det inte funnits några EU-bidrag under år 2000 orkade man inte hålla igång nätverket. Udaras na Galatha som är en organisation för att främja gaelliskan är ett halvstatligt utvecklingsprojekt och ingår i federationen. Förutom språkfrågan arbetar man med ekonomisk, kulturell och social utveckling. Scotland Argyll and Bute Council Är en kommun i västra Skottland och består av såväl fastland (till stor del extrem glesbygdbergsregion) och 26 små befolkade öar med stora problem pga avfolkning och höga kostnader för skola och service. Medan de stora Shetlandsöarna och Orkneyöarna är egna kommuner och har starkt EU-stöd får de små nästan ingenting och Argyll and Bute Council har därför försökt få igång ett utvecklingsarbete. I mars månad bjöd man in till en konferens och beslutade bl a där att försöka stödja

4 bildandet av en ö-organisation. Varje ö har en form av eget kommundelsstyre men saknar beskattningsrätt. Det finns ett rikt föreningsliv på öarna. Finland Pro Åbolands Utskär Föreningen är tämligen nybildad och består av ett 50-tal små öar längst ut i Åbolands skärgård. I Finland finns ingen rikstäckande organisation och vad man vet har ingen försökt att bilda någon trots omfattande skärgårdsområden på flera håll. Det bor mellan 5 och 50 invånare per ö. Eftersom man är svenskspråkiga blir man en minoritet och det känns av att t.ex. skolan blir dyrare. Öarna tillhör Åbo stad och man har svårt att få inflytande. Man önskar genom nätverket få stöd för bildandet av en nationell skärgårdsorganisation. VIKTIGA FRÅGOR Deltagarna redovisar de huvudfrågor man arbetar med inom respektive organisation Finland Skolor på de små öarna saknas och barnen inackorderas på fastlandet eller får väldigt lång arbetsdag. Det finns fördomar hos de styrande mot små skolor. Viktigt att få stöd för att små skolor kan ha hög kvalitet. IT man har arbetat för att alla ska kunna använda tekniken men det tar lång tid att få igång en bra spridning. Hoppas mycket på IT-jobb, fisket är på väg att dö ut. Problem med för få unga på öarna. Problem för unga familjer att få bostad på öarna, marknadspriserna stiger, rika personer köper upp. Finns också problem i skattesystemet som gör det svårt att sälja av enskilda tomter och för ungdomar att ta över efter de gamla. Många brister i transportsystemet, olika former av fraktstöd under diskussion Scotland Kostnaderna för samhällsservice är höga på öarna Finns ett program för bygge av hyreshus Scottish homes men eftersom det är dyrare att bygga på öarna än fastlandet så är det svårt att få tillräckligt med nybyggnation på öarna Man diskuterar strategier för att få öarnas traditionella djurhållning att värderas högre. Här går djuren ute och det borde värderas högt och finnas på alla fina restauranter. Förnyelsebar energi vind har man gott om. Öarna borde lanceras som laboratorier för ny energi med billiga lokala vindkraftsprojekt och elekricitetsdrivna bilar Skottland och dess öar har storslagen natur och underlag finns för ekologisk turism med valar i vattnet utanför etc. Den konferens man höll i mars är ett rejält avstamp för en aktiv ö-politik som också omfattar ett nytt sätt att se på turismen Danmark Svårigheter för det småskaliga jordbruket man arbetar för att hitta ny nischer för öarnas traditionella näringar. Det handlar inte bara om produktion utan också nya metoder för försäljning, transporterna dyra Arbetar för att få barnfamiljer till öarna

5 Utbildning att få skolorna att överleva är en nyckelfråga - gör ordet Ö-skola till ett kvalitetsbegrepp alla känner till Man bjuder ihop olika yrkesgrupper på öarna så att de ska kunna utveckla sina specialiteter Man har använt mål 2 pengar och Leader pengar för sina utbildningsprojekt. Vet inte riktigt ännu vad som gäller Leader+ - om man får ett eget ö-program. Satsning på småskalig turism som man själva har kontroll över d river turistbyrå och har gemensamma turistbroschyrer. Arrangerandet av en Ö-Olympiad för att främja vänskaplig tävlan mellan öarna Man har hoppats mycket på IT men hittills har det inte blivit den utbyggnad och de nya jobb man hoppats på. Irland För att behålla befolkningen på öarna så är skolsystemet centralt både barn och ungdomsskolan och det livslånga lärandet IT har inte infriat förväntningarna Problem med att några öar är i mål 1 andra i mål 1 övergångsprogrammet Man kommer att arbeta med Integrerad Kustzonförvaltning (ICZM) Använder LEADER pengar för att koordinera öarna och få inflytande på det nationella planet Irländsktalande öar har mer EU-pengar än engelsktalande öar. Arbetar med att hitta strategier för att få kontroll över turismen idag är det krafter på fastlandet som styr och tar intäkterna. Intresserade av att hitta bra modeller för hälso- och sjukvård. Arbetar med strategier för att förbättra kommunikationerna Frankrike Hyresbostäder på öarna är en viktig fråga så att unga kan flytta ut. Fastigheterna på öarna blir allt dyrare pga exploateringen. Dessutom är fastighetsbeståndet föråldrat. Det finns ett bostadsbyggnadsprogram med regionalt stöd. Miljöfrågorna är av oerhört stor betydelse, nu stor förslitning, brist på vatten etc. 2 milj turister varje år. Hur bevara traditionella levnadssätt under förändrade förhållanden. Hur få en balans mellan turismen och bevarandet av traditionerna. Man har börjat träffa turismarrangörerna för att försöka komma överens De små öarna har ett eget mål 2 program Sverige Ett stort problem med bostadskostnaderna både marknadsvärden och skatter. Nära Stockholm mycket höga kostnader, lägre ju längre bort från storstäderna man kommer. Den regionala obalansen är ett stort problem Trafikfrågorna ett stort problem även om ö-bor oftast har kraftigt subventionerade priser. IT- omfattande kabeldragning finns i vattnet men liten spridning på land har inte givit fdet man hoppats än så länge. Den svenska allemansrätten måste ses över så att den inte exploateras. Lokalbefolkningen måste få större inflytande över turismen ekologisk turism en lösning Ö-skolorna viktiga för öarnas överlevnad Nya näringar växer upp, bara i Stockholms skärgård finns 10 callcenters. AKTIVITETER

6 En rad av gemensamma studiebesök och föredragningar gjordes. Exempel: Presentation av Glesbygdsverket Generaldirektör Pia Enochsson redovisade Glesbygdsverkets unika uppdrag att granska och koordinera olika myndigheters uppdrag när det gäller glesbygden. I sitt analysarbete av tillgängligheten till service men också av flyttmönster skapas beslutsunderlag. För mer information ICZM Björn Kinberg och Fredrik Berglund presenterade CPMR. CPMR håller på att utveckla ett program för genomförandet av integrerad kustzonförvaltning, ett lobbydokument som också kan användas av de små öarna. Det kommer att ha tre teman: Bostäder Kommunikationer inkl IT Traditionella näringar och nya arbetssätt. I diskussionen framfördes vikten av att de små öarna får påverka dokumentet. CPMR:s grunduppdrag redovisades. CPMR är en lobbyorganisation bestående av kustregioner. Vårt ö-nätverk kan inte bli medlemmar eftersom man inte har något regionalt ansvar. Däremot kan kontakt hållas och ömsesidigt utbyte ske. CPMR:s kansli har varit mycket tillmötesgående när det gäller både denna konferens och den förra på Irland och generalsekreteraren skulle kommit om han inte fått sjukdom i familjen Med tanke på att både ordförande för Baltic commission och ICZM finns i Stockholmsområdet torde påverkansmöjligheterna i Sverige vara synnerligen goda. CPMR är nog EU:s starkaste lobbyorganisation. Just nu arbetar man med EU:s utvidgning och har lyckats att få med öarna som prioriterade områden också i den kommande regionalpolitiken. Det går att skicka dokument till den Cohesion Conference som ägde rum i Bryssel 22.5 och som lägger upp riktlinjerna för EU:s regionalpolitik i och med utvidgningen. Call centers på öarna På öarna finns 3 callcenters för brottsanmälningar och som drivs av Polisväsendet i Stockholm. Det finns också försäkringsbolag och andra myndigheter som driver telefonväxlar/callcenters. Studiebesök hos Folksams callcenter på Möja och Polisens på Sandhamn rönte mycket stort intresse. Ö-konferenser Ett ekonomiskt utvecklingsprojekt som identifierar ö-hotell nära Stockholm som lämpar sig för konferenser och som ger gemensam kompetensutveckling och marknadsföring. Ett projekt som ger jobb också vintertid. Möja

7 Konferensen har lagts på en ö med såväl levande traditionella näringar som nya men som inte är en utpräglad turistö. Möja har ca 300 invånare och många som arbetar med de traditionella komibinationsnäringarna men har också ett callcenter som ett försäkringsbolag driver. Själva konferensen var förlagd hos Möjas enda kvarvarande fiskare som precis byggt en restaurant. Att få del av skärgårdens vällagade husmanskost med smörgåsbord tisdagskvällen var mycket uppskattat. Nattlogi fanns runt om inhyrt i olika stugor och hos befolkningen. Övriga studiebesök Besök gjordes i skolan, kyrkan, posten, på sjöräddningen, läkarbåten och Ingmarsö Båtbyggarskola. PLANERING FRAMÅT DISKUSSION Alla var överens om att nätverket skulle byggas inte nödvändigtvis som en formell organisation utan som ett mer lösligt nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte Sverige kan hålla i det en tid framåt. Möjligt interregprojekt? Möjligt att bedriva både ett nätverk och gemensamma projekt Starta ö-skolesamverkan, projekt där lärare bjuds samman Det behövs pengar det går inte bara att lita till oavlönat arbete Konferenserna kan rotera Danmark undersöker möjligheterna att arrangera nästa år Bra med en hemsida där alla föreningar finns länkande Irland tar ansvaret. Nätverket är ett nytänkande och borde intressera kommissionen Vad menar vi med små öar? Varje land får göra sin definition utifrån sina förhållanden Medlemmar en förening per land Förhållandet till CPMR bör klargöras hur ska kontaktvägarna se ut? Bra att CPMR:s kansli ligger i Bretagne en naturlig kontakt finns Hur gör vi med resten av Europas skärgårdar/små öar. Vi välkomnar givetvis intresserade men går inte aktivt ut och rekryterar just nu konsoliderar arbetet först. Viktigt att vi upprättar ett kort dokument ang vårt samarbete längre dokument som tar upp alla de olika gemensamma intresseområdena kan tas fram senare. SAMMANFATTNING AV HUR VI GÅR VIDARE Sverige koordinerar nätverket något år framåt, ser till att alla får del av information Irland upprättar en hemsida dit alla organisationer länkas Danmark undersöker möjligherna till att hålla konferensen under Danmarks ordförandeskapstid Ett kort uttalande om samverkan utarbetas och sprids omedelbart till EU regionala organ mm TACK FÖR STÖD TILL KONFERENSEN Ett varmt tack till Värmdö kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen i Stockholm som alla bidragit till konferensen.

8 ÖVRIGA DOKUMENT - Närvarolista - Inbjudan till konferensen - Konferensprogram - Rapport från European Women s Islands Conference, Inis Oírr Áirainn febr Inhabited Islands of Ireland en presentation av Irländska Ö Federationen - Islands in Argyll and Bute - Les Iles du Ponant dans LÁ.P.P.I.P. - Hemsön a brief introduction - Overheadbilder ang medlemmar och organisation av CRpm Ansvarig för minnesanteckningarna: Carin Flemström (som fått god hjälp av Adrian Shaw och Terese Sveijer)

Island Youth Co-operation.

Island Youth Co-operation. Island Youth Co-operation. svenska 01 A Young European Islanders newsletter Samarbete mellan ö ungdomar Ett tjugotal öbor i 18-25 års åldern från Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige och Danmark

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND NYHETSBREV NR 9 21 oktober 2004 Sid 1 Ny statlig kustutredning, ICZM I EU pågår sedan länge ett arbete för att utveckla en så kallad integrerad kustzonsförvaltning. I Sverige

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001

VERKSAMHETSPLAN 2001 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2001 SRF ska förstärka sin roll som nätverksorganisation mellan boende över hela Sveriges kust och skärgård samt utåt vara en aktad och känd företrädare för skärgårdsborna

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte på Ven 8 9 juni 2002 Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Mats Ohlsson Närvarande ledamöter Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Värmdö kommun har presenterat ett förslag till skärgårdspolitiskt program. Det övergripande

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post.

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid styrelsemöte med Skärgårdarnas Riksförbund 14-15 november 2003 på Sandhamn. Närvarande: Lars Erik Viklund, Hemsö skärgårdsförening Torsten Norberg, Hemsö skärgårdsförening

Läs mer

Rapport från besök i Paris 29 feb - 4 mars 2012. Slutanförande av EUs vice jordbrukskommissionär.

Rapport från besök i Paris 29 feb - 4 mars 2012. Slutanförande av EUs vice jordbrukskommissionär. Slutanförande av EUs vice jordbrukskommissionär. Rapport från besök i Paris 29 feb - 4 mars 2012 Det var en märklig upplevelse det där! Det svenska fäbodbrukare observeras i ett Europeiskt perspektiv och

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Justeras.. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Bernt Strandberg Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Mikaela

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist och Margareta Florén, Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson och

Läs mer

Glesbygdsmedicinskt/centrum/

Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Glesbygdsmedicinskt/centrum/ Utbildning)anpassad)för)glesbygdsmedicin) Övergripande)forsknings)och) utvecklingsområden) Lands4ngskommunala/samverkansprojekt/ Sjukstugemodellen/

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar.

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte Sankt Anna 21-22/9 2002, i samband med SRF:s 20-årsjubileum Justeras. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Pia Södergren Närvarande ledamöter

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 1 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vad händer med EU:s strukturfonder och skärgården efter 2006 Två stora förändringar är på gång när det gäller hur EU skall arbeta med de så kallade strukturfonderna åren efter

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson Arne Nilsson Hvens Byalag Bengt

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Mars Skärgårdsrådet hur kan vi utveckla arbetet? Jan Lindquist chef Tillväxtavdelningen Stockholms läns landsting

Mars Skärgårdsrådet hur kan vi utveckla arbetet? Jan Lindquist chef Tillväxtavdelningen Stockholms läns landsting 1 Skärgårdsrådet hur kan vi utveckla arbetet? Jan Lindquist chef Tillväxtavdelningen Stockholms läns landsting 2 Enkäten generella slutsatser..är få, deltagarna representerar självklart lite olika intressen

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Möja den 13 14 november 2004 Närvarande: Kjell Björkqvist Dag Lundman Karen Alm Sten-Åke Persson Berndt Strandberg

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Vattenrådet i Bohuslän.VRBK

Vattenrådet i Bohuslän.VRBK Vattenrådet i Bohuslän.VRBK En liten historia om hur vi i Bohuslän under tre år arbetade med att skapa ett Vattenråd i Bohuslän. Metod, svårigheter, något om lagar som måste beaktas, etc. Konstituerande

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

xstockholms läns landsting i (G)

xstockholms läns landsting i (G) Stockholms läns landsting i (G) Handläggare: David Schubert Tillvät- och regionplanenämnden Landsbygd- och skärgårdsstrategi - inriktningsbeslut för fortsatt arbete Ärendebeskrivning Tillvät- och regionplanenämnden

Läs mer

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-09-14 KS 2016/0641 Kommunfullmäktige Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken 1 2014-05-20 Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken Ett viktigt inslag på träffen var kollegialt lärande genom att utbyta erfarenheter på tre olika teman. Deltagarna växlade mellan olika diskussionsbord

Läs mer

Ö-dialogen SDN 28 mars Karin Greenberg och Niklas Hall

Ö-dialogen SDN 28 mars Karin Greenberg och Niklas Hall Ö-dialogen 2016 SDN 28 mars 2017 Karin Greenberg och Niklas Hall Ö-dialogen en tillbakablick Den 3 maj 2011 gav stadsdelsnämnden Västra Göteborg förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett Forum

Läs mer

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Rapport från Läkemedelsverket 2013-01-31 Dnr 1.2-2013-4123 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

ehälsotjänster över gränser!

ehälsotjänster över gränser! ehälsotjänster över gränser! nya utmaningar och möjligheter för vården Daniel Forslund Departementssekreterare Enheten för hälso- och sjukvård EU-samarbete kring hälso- och sjukvård? Traditionellt ett

Läs mer

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se Internationell policy 2016-2020 INRIKTNING OCH ORGANISATION osthammar.se Internationellt samarbete Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och

Läs mer

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande '", Gli., ~,. CENTERPARTIET Till regionstyrelsens ordförande REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET Regionen har under vintersäsongen 2014/15 drivit filial på

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna!

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna! Klimatrisker och krisberedskap Välkomna! Praktikaliteter Wifi: använd guest inget lösenord Prata i mikrofon så att deltagarna via webben kan höra Presentationer och filmer kommer att läggas ut på webben

Läs mer

SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation 20171026 SKÄRGÅRDSKUNSKAP SIKO organiserar de fastboende Enen presentation av SIKO, Skärgårdens brokig skara

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar HÅKAN JOHANSSON (SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET), PRESENTATION CIFRI (CPH) KONFERENS APRIL

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Nu Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd i augusti 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas

Läs mer