Driftsöverskottet uppgick till TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)"

Transkript

1 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till TSEK (67 991) och för kvartalet (35 748) Driftsöverskottet uppgick till TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Förvaltningsresultatet uppgick till TSEK (23 375) Värdeförändringar på fastigheter uppgick till TSEK ( ) Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till MSEK (1 737) Periodens resultat uppgick till TSEK (-7 510) vilket motsvarar 111 kr/aktie (-32) samt 41 kr/aktie efter utspädning (-3) Resultatet för kvartalet uppgick till ( ) vilket motsvarar 62 kr/aktie (-52) samt 22 kr/aktie (-13) efter utspädning Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år vid resultatposter. Balansposterna jämförs med närmast föregående årsskifte. Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

2 NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsvärde per uppgick till drygt 2 miljarder kronor. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, VISION Genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter, skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. AFFÄRSIDÉ Med hyresgäster i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. FINANSIELLA MÅL NP3s mål är att över tid ha en god avkastning på eget kapital. Det ska ske genom att hålla en överskottsgrad som överstiger 75 procent och en direktavkastning på fastighetsportföljen som överstiger 7,5. Räntetäckningsgraden ska som lägst vara 2 gånger. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET mm Bolagets årsstämma hölls i Sundsvall den 3 april mm Bolaget har hållit en extra bolagsstämma den 19 juni där stämman beslutade att göra bolaget publikt mm Förvärvsavtal har tecknats om förvärv av fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 540 MSEK mm Bolagets konvertibla skulder har konverterats till nya aktier till ett totalt belopp om 482 MSEK mm En emission har genomförts till kursen 580 kr/aktie och en total emissionslikvid om 410 MSEK före emissionskostnader INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD kommenterar 3 Fastigheter 4 Segmentsrapportering 5 Hyresgäster 6 Finansiering 7 NP3 aktien 8 Händelser efter rapportperiodens utgång 8 Redovisningsprinciper 8 Rapport över totalresultat 9 Rapport över finansiell ställning 10 Rapport över förändring eget kapital 10 Rapport över kassaflöde 11 Moderbolagets rapporter 12 Definitioner 12 Kontaktuppgifter och kalendarium 13 2

3 VD KOMMENTERAR Ett kvartal med stora förvärv, nyanställningar och övertecknad emission Årets andra kvartal har varit mycket positivt för bolaget. Under kvartalet har NP3 genomfört en övertecknad emission om totalt cirka 410 miljoner kronor och NP3 har passerat 3 miljarder i fastighetsvärde med avtalade affärer inräknade. Den lyckade emissionen visar att NP3 har ett starkt förtroende hos sina ägare nya som gamla. Kvartalets utveckling var som jag nämnde positiv med bland annat en rejält stärkt överskottsgrad som för kvartalet uppgick till 83 procent, vilket kan jämföras mot föregående år då den uppgick till 79 procent. För halvåret innebär det 79 procent i överskottsgrad mot bolagets budgeterade mål om 78 procent och vi har goda förhoppningar om att för helåret nå det budgeterade målet. Att överskottsgraden slår igenom på detta sätt beror delvis på den milda vintern men till största delen på att vår uthyrning stärkts. Att NP3s fastighetsbestånd rör sig i rätt riktning syns även på värdeförändringen som är svagt positiv för kvartalet. Förvaltningsresultat exklusive konvertibelränta uppgår för kvartalet till 53 procent och för halvåret 47 procent av omsättningen vilket är betydligt bättre jämfört med föregående år. Det förklaras främst av låga finansieringskostnader då bolaget haft en låg skuldsättning samt av den höga överskottsgraden. NP3 har en väldigt låg andel vakanta lokaler som exklusive hyresrabatter uppgår till mindre än 4 procent. Efter rapportdagen har uthyrningen stärkts något ytterligare med en större uthyrning i Borlänge som kommer få genomslag under framförallt sista kvartalet. Vi har å andra sidan några avflyttningar under andra halvåret som balanserar. I de senaste förvärven har vi en något högre vakansgrad vilket kommer att påverka men sett till marknadsläget och våra egna förutsättningar ser jag optimistiskt på vårt fortsatta arbete med att hålla en låg vakans. Under perioden och in i tredje kvartalet har NP3 genomfört flera stora förvärv. Bland annat en fastighetsportfölj om cirka kvadratmeter. Totalt tillträder vi fastigheter för cirka 1,1 miljarder under kvartal 3 vilket innebär att vi får stora delar av vår kassa i arbete helt enligt vår strategi. Förvärven stärker marknadspositionen och gör NP3 till ett tydligt norrländskt fastighetsbolag. I samband med vår expansion så har ytterligare personal rekryterats. Vi kommer under kvartal 3 att öppna kontor i både Luleå och Umeå som en del i att skapa rätt förutsättningar för att även fortsättningsvis hålla i våra nyckeltal och vår lokala närvaro. Vi kan med kvartalets goda resultat och den lyckade emissionen gå stärkt in i noteringsprocessen och kommande utmaningar. Andreas Nelvig, VD 3

4 FASTIGHETER FASTIGHETSBESTÅND NP3 äger och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgick till cirka 270 tkvm fördelat på 73 fastigheter där Sundsvall representerar den största marknaden. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till MSEK. Jämfört med halvårsskiftet år har NP3s fastighetsbestånd vuxit med cirka 48 procent i värde och med cirka 39 procent i yta. Fastighetsbeståndets fördelning baserat på area, hyresvärde och fastighetsvärde framgår av tabeller och diagram. AREA KVM PER REGION (%) Luleå 8,3 Sundsvall 32 Umeå 5,7 Gävle 20 Östersund 9,8 Dalarna 24 Dalarna 23,8 Östersund 10 Gävle 20,7 Umeå 6 Sundsvall 31,7 Luleå 8 ANTAL REGION FASTIGHETER AREA HYRESVÄRDE TSEK FASTIGHETS- VÄRDE TSEK Sundsvall Gävle Dalarna Östersund Umeå Luleå Totalt Genomsnittlig kontraktslängd 5,2 år HYRESVÄRDE PER REGION (%) Luleå 9 Sundsvall 30 Umeå 5,8 Gävle 22 Östersund 13,8 Dalarna 19 Dalarna 19 Östersund 14 Gävle 22,6 Umeå 6 Sundsvall 29,9 Luleå 9 FASTIGHETSVÄRDE PER REGION (%) Luleå 9,0 Sundsvall 30 Umeå 5,1 Gävle 22 Östersund 15,9 Dalarna 18 Dalarna 18,4 Östersund 16 Gävle 22,3 Umeå 5 Sundsvall 29,4 Luleå 9 Fastighetsbeståndets förändring Fastighetstransaktioner om cirka 540 MSEK har genomförts under kvartalet. Tillsammans med cirka 160 MSEK i första kvartalet ger det totalt cirka 700 MSEK för halvåret. Tillträdda fastigheter uppgår till ett marknadsvärde om 273 MSEK och avser två handelsfastigheter i Gävle, två handelsfastigheter i Luleå, en handelsfastighet och två industrilokaler i Sundsvall. Bolaget har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Bindaren 20 som frånträds per 1 juli. Under perioden har totalt 11 MSEK investerats i befintliga fastigheter. Investeringar avser främst anpassningar och ombyggnader till befintliga och nya hyresgästers behov samt energibesparande åtgärder. Fastighetsvärdering Bolagets förvaltningsfastigheter värderas till ett bedömt verkligt värde varje kvartal i enlighet med NP3s värderingspolicy och bolagets styrelse fastställer portföljens marknadsvärde. Värdering sker i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Bedömning av verkligt värde görs antingen genom ortsprismetod eller genom kassaflödesmodell. Vid ortsprismetoden görs en jämförelse mellan värderingsobjektet och genomförda fastighetstransaktioner med liknande egenskaper. Vid kassaflödesmodellen baseras analysen på ett uppskattat driftsöverskott för respektive fastighet, eller taxeringsenhet, för de kommande tio åren. År 1 baseras på faktiska hyror och drifts- och underhållskostnader (normaliserade driftskostnader). För år 2 till 10 görs marknadsmässig bedömning av hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Driftnetto nuvärdesberäknas tillsammans med restvärdet för att beräkna fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet, som ska spegla ett förväntat pris vid försäljning på den öppna fastighetsmarknaden, jämförs med priser vid kända likvärdiga transaktioner. Kalkylräntor och avkastningskrav, för beräkning av nuvärde av kassaflödet samt beräkning av fastighetens restvärde, ska återspegla fastighetens läge och marknadsutveckling och stäms av med det/ de värderingsinstitut som används. Kalkylränta och avkastningskrav är individuellt för varje fastighet och baseras på antaganden om realränta, inflation samt riskpremie. Riskpremien varierar för varje fastighet och utgör en sammanvägd bedömning av fastighetens kategori, orten, fastighetens placering på orten samt fastighetens beskaffenhet och standard. Hänsyn tas även till kontraktssammansättning, kontaktens längd och storlek. Under en 24 månaders period externvärderas minst 90 procent av totalt bestånd för att säkerställa de interna värderingarna. Externa värderingar inhämtas från Forum Fastighetsekonomi AB samt Newsec Advice AB. Osäkerheten kring uppskattningar i marknadsvärde brukar anges till +/- 5 procent. Det samlade värdet på NP3s fastighetsbestånd uppgick på rapportdagen till MSEK. Värderingen för perioden visar en positiv 4

5 FASTIGHETER orealiserad värdeförändring om cirka 17 MSEK. Den positiva värdeförändringen är främst hänförlig till Dalarna och Sundsvall. I övriga marknadsområden har enbart mindre förändringar skett. KÄNSLIGHETSANALYS FASTIGHETSVÄRDERING PER 30 JUNI Förändring +/- Resultateffekt +/- före skatt Marknadsvärde fastighet 5 % 102 MSEK Avkastningsgrad 0,25 % 63 MSEK Hyresintäkter 80 SEK/kvm 21,5 MSEK Fastighetskostnader 20 SEK/ kvm 5,4 MSEK Vakansgrad 1 % 2,2 MSEK FÖRVALTNINGSFASTIGHETER, VÄRDEFÖRÄNDRING TSEK JAN-JUN JAN-JUN HELÅR Ingående värde Förvärv av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Omklassificeringar Realiserad värdeförändring Orealiserad värdeförändring Utgående fastighetsvärde SEGMENTSRAPPORTERING Koncernens verksamhet och interna rapportering sker enligt geografisk uppdelning i marknadsområden vilka också utgör bolagets segment enligt redovisning IFRS 8 Rörelsesegment. Det är Sundsvall, Östersund, Gävle, Dalarna, Umeå och Luleå. Sammanställningen visar intäkter och kostnader för de olika områdena i rapportperioden och för samma period i jämförelseåret. Ej fördelade fastighetskostnader uppgår till TSEK (-1 162) vilket ger koncernens totala driftöverskott. Skillnaden mellan driftöverskott TSEK (51 636) och resultat före skatt (-2 259) består i central administration, finansnetto, ränta konvertibla skulder samt värdeförändringar fastigheter och derivat som inte fördelas per segment. Resultat per segment Marknadsområde Sundsvall har efter omstruktureringar i portföljen tillsammans med nyförvärv och nya uthyrningar sedan första halvåret hämtats upp till en bra nivå avseende överskottsgrad och går från 75 procent till 80 procent. I Marknadsområde Östersund påverkar ett förvärv och ny uthyrning till en högre hyresintäkt med bibehållen hög överskottsgrad. I Gävle tillträddes ett flertal nya förvärvade fastigheter under vilket har höjt hyresintäkterna och bidragit till den ökade överskottsgraden. I Dalarna har vi i perioden högre fastighetskostnader än motsvarande period vilket ger en lägre överskottsgrad. Umeå och Luleå är nya marknadsområden från årsskiftet (6 mån) TSEK Segmentsrapportering i sammandrag SUNDSVALL GÄVLE DALARNA ÖSTERSUND UMEÅ LULEÅ TOTALT KONCERN Hyresintäkter och övriga intäkter Vakans och hyresrabatter Reparationer och underhåll Fastighetskostn Driftsöverskott Överskottsgrad 80 % 75 % 83 % 73 % 76 % 80 % 87 % 86 % 74 % - 96 % % Uthyrningsbar area, kvm Hyresvärde 12 mån fr. rapportdag Eko. vakans 12 mån fr. rapportdag 6 % 3 % 4 % 7 % 6 % 5 % 0 % 8 % 7 % - 23 % - 6 % 6 % Ej fördelade fastighetskostnader är för TSEK och för TSEK 5

6 HYRESGÄSTER NP3 har på helårsbasis hyresintäkter om cirka 222 MSEK fördelat på över 330 hyresavtal. Största kategorin är handel som omfattar 41 procent av hyresvärdet. Kategorin handel innefattar både konsumenthandel och B2B handel som till exempel Ahlsell, där B2B står för cirka 20 procent inom den kategorin. Andra stora kategorier är industri och logistik som står för cirka 20 procent av hyresvärdet vardera. Största hyresgästen till yta är Tibnor som hyr drygt kvadratmeter, de tio största hyresgästerna omfattar cirka 30 procent av NP3s totala area. Vid rapportdagen uppgår uthyrningsgraden till cirka 94 procent och den ekonomiska uthyrningsgraden för perioden till drygt 96 procent. NP3 har som målsättning att den ekonomiska uthyrningsgraden skall uppgå till 95 procent under året. Med de genomförda förvärven beräknas vakansen öka något under kommande delen av året. Avtalslängden på NP3s genomsnitts avtal uppgår till 5,2 år vilket är i nivå med NP3s målsättning. NP3s STÖRSTA HYRESGÄSTER HYRESGÄST HYRD AREA ANDEL AV TOTAL AREA (%) FÖRFALLOSTRUKTUR HYRESKONTRAKT MSEK Tibnor ,2 Wipro ,4 Svensk Cater ,3 Systembolaget ,1 Ramirent ,0 Nordic Flanges ,0 Migrationsverket ,6 Bilbolaget ,3 Swedol ,9 PostNord Logistik , HYRESVÄRDE PER FASTIGHETSKATEGORI, (%) AREA PER FASTIGHETSKATEGORI, (%) UTHYRNINGSGRAD PER KVADRATMETER, (%) Kontor 8,9% Handel 41 Övrigt 9,1% Industri 24 Logistik 16,9% Logistik 17 Industri 24,4% Övrigt 9 Handel 40,7 % Kontor 9 Kontor 8,6% Handel 36 Övrigt 6,2% Industri 31 Logistik 18,3% Logistik 18 Industri 31,1% Övrigt 6 Handel 35,9% Kontor 9 Outhyrt 6,1% Uthyrt 94 Uthyrt 93,9% Vakant 6 6

7 FINANSIERING NP3 har vid periodens utgång räntebärande skulder om MSEK (1 448), varav långfristigt MSEK (1 404) och kortfristigt 20 MSEK (44). Räntebärande skulder till bank Skulder till kreditinstitut uppgår vid periodens utgång till MSEK (1 006) varav kortfristig del (15 MSEK). Förutom den kortfristiga del avseende 12 mån amortering som förfaller till betalning finns ytterligare 150 MSEK (83) avseende lån med förfall inom 12 månader som kommer att omförhandlas och förlängas, vilket ger totalt 0-1 år 169 MSEK (98). Kreditportföljen är fördelad på 52 lån hos sju olika kreditgivare. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 26 MSEK. Per 30 juni uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen till 3,4 år (3,3). Belåningsgraden uppgick till 58,3 procent (58,0), vilket beror på en för tillfället stark kassa som medfört att full upplåning inte har behövt göras vid förvärv. Det långsiktiga målet för belåningsgraden är procent. Räntebindning och genomsnittlig låneränta Av låneportföljen är totalt 74,3 procent motsvarande 883 MSEK bunden till Stibor 3 månader. Resterande del av låneportföljen är bundna via fasträntelån på löptider mellan 1 till 5 år enligt tabell. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 12 månader (17) och genomsnittliga låneräntan, inklusive kostnader för räntederivat, uppgick till 3,31 procent (3,91). Derivat NP3s derivatportfölj, huvudsakligen ränteswapavtal löper med en årlig fast ränta på 4,60 4,92 procent före bankens marginalpåslag. Marknadsvärdet i räntederivatportföljen uppgick till totalt 756 TSEK varav 557 TSEK förfaller under och 199 TSEK under Värdeförändringen i derivat uppgick för perioden till TSEK (853). Derivatportföljen har värderats externt. Eget kapital NP3 har påkallat konvertering av samtliga utställda konvertibla skuldebrev för konvertering under perioden juni. Konvertering har inneburit att NP3 har tillförts eget kapital om cirka 482 MSEK, varav aktiekapital 65 MSEK fördelat på aktier. Under kvartalet har det genomförts en emission av aktier. Emissionen skedde till kursen 580 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 410 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Av totalt 410 MSEK var cirka 380 MSEK kontant och cirka 30 MSEK via kvittning. Eget kapital per uppgår till MSEK. FINANSIERING JUNI Antal lån 52 Total låneskuld i bank, MSEK 1 189,6 Genomsnittlig ränta, låneskuld 3,31 % Konvertibellån, MSEK 0 Likvida medel, MSEK 461 Belåningsgrad 57 % Soliditet 48 % LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR, MSEK Långfristigt år 148,9 186,1 2-3 år 369,5 383,1 3-4 år 116,8 172,6 4-5 år 315,2 90, år 70,6 75,9 Summa 1 021,0 907,8 Kortfristigt 0-1 år 168,6 97,8 Totalt 1 189, ,6 Genomsnittlig löptid på låneavtalen är 3,4 år (3,3) RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR, MSEK år 928,1 743,8 1-2 år år 34, år 119,1 124,1 4-5 år 53,9 83,8 5 år - 53,9 53,9 Totalt 1 189, ,6 Snittränta 3,31 % (3,91) Genomsnittlig räntebindning 12 månader (17) Stiborbaserad upplåning 883 MSEK FINANSIELLA NYCKELTAL JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Överskottsgrad 79 % 76 % 78 % Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Avkastning eget kapital 7,0 % neg 13,99 % Räntetäckningsgrad, ggr 3,06 2,81 2,93 Soliditet 48,02 % 13,52 % 15,37 % Belåningsgrad fastigheter 57,43 % 59,87 % 57,96 % 7

8 NP3 AKTIEN DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I NP3 AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ÄGARANDEL OCH RÖSTVÄRDE Lars-Göran Bäckvall genom bolag ,3 % Östersjöstiftelsen ,7 % NP3 Vänner i Sundsvall AB ,7 % Polarrenen AB ,6 % Erik Selin Fastigheter AB ,1 % Allba Holding AB ,0 % Akilakonsulting AB ,6 % Endicott Sweden AB ,5 % Göthes Järn AB ,5 % NP3 Intressenter i Gävle AB ,4 % Banque Inter. á Luxembourg ,2 % Länsförsäkringar Norrbotten ,2 % Catella Bank S A ,1 % Fastighets AB Granen ,1 % Länsförsäkringar Västernorrland ,7 % Länsförsäkringar Kalmar ,6 % Fyra Linjer Teknik AB ,6 % Gålöstiftelsen ,3 % Fyrwill AB ,3 % Summa största aktieägare ,5 % Övriga aktieägare ,5 % ÖVRIGA AKTIEÄGARE aktier st aktier st aktier st aktier st GENOMFÖRD EMISSION I juni genomfördes bolagets femtonde och hittills största nyemission om aktier till kursen 580 SEK/aktie vilket motsvarande en emissionslikvid om cirka 410 MSEK. Per den 30 juni hade NP3 190 st aktieägare i bolaget. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolaget har utfärdat syntetiska optioner till styrelse, vd och anställda. Vidare har transaktioner avseende teckning av aktier och konvertibler gjorts med närstående. Under andra kvartalet har NP3 förvärvat en fastighet via bolag där säljaren var bolag som ägdes av NP3s vd samt av en styrelseledamot, tillika största aktieägare. Transaktionen har genomförts till marknadsvärde med en externa oberoende värdering till grund. Värdet på den förvärvade fastigheten uppgår till 21 MSEK. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Förvärv av en fastighetsportfölj om fyra fastigheter i Gällivare, Kiruna, Luleå och Skellefteå med tillträde den 1 juli. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 160 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter. Förvärv av fyra fastigheter i Borlänge per 1 juli till ett värde om 110 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter samt en fastighet i Sundsvall med tillträde per 30 september till ett värde om 67 MSEK som omfattar kvadratmeter. I juli slutförhandlades och tecknades bolaget hittills största affär om förvärv av en fastighetsportfölj i norra Sverige. Tillträde den 1 september. Värdet på fastigheterna uppgår till 760 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter. I samband med förvärvet anställs personalen på lokalkontoret i Umeå. Händelserna efter perioden innebär att NP3s fastighetsbestånd uppgår till drygt kvadratmeter med ett fastighetsvärde om MSEK. Under juli månad har bolaget anslutits till Euroclear för att bli ett avstämningsbolag. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisning för NP3 Fastigheter AB koncernen har upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar som utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) såsom de fastställts av Europeiska Unionen (EU) tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen har tillämpats. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental svenska kronor (TSEK). Delårsrapporten för moderbolaget NP3 Fastigheter AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Förändringar i redovisningsprinciper Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 3 kap 4a och 4 kap 14b får företag som inte omfattas av EG:s förordning (1606/2002) om tillämpning av internationella redovisningsstandards välja att upprätta sin koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). NP3s styrelse har beslutat att koncernredovisningen ska upprättas enligt dessa regler. Detta innebär att delårsrapporten för första kvartalet är den första finansiella rapporten enligt IFRS. En översikt av effekterna per övergångsdatum den 1 januari 2012 samt resultat och eget kapital för jämförelseåret framgår av kvartalsrapporten för kvartal-1. Fullständiga redovisningsprinciper enligt IFRS publiceras i separat dokument. Poster värderade till verkligt värde Fastighetsportföljen värderas i enlighet med NP3s värderingspolicy. Det innebär att samtliga fastigheter skall värderas varje kvartal såväl genom intern värderingsmodell som externa värderingsinstitut och marknadsvärdet fastställs av styrelsen. Under en 24 månaders period externvärderas cirka 90 procent av totalt bestånd. Värdering av förvaltningsfastigheterna är i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Det redovisade värdet avseende finansiella instrument överensstämmer med verkligt värde per 30 juni. Derivatinstrument ligger i nivå 2 enligt IFRS 13 vilket avses finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets finansiella ställning och resultat kan komma att förändras, såväl positivt som negativt, på grund av risker och osäkerhetsfaktorer vilket finns beskrivet i års årsredovisning på sida 40. De finansiella risker som bolaget omfattas av är främst påverkan av förändrade räntenivåer på marknaden för de lån som löper med rörlig ränta samt risk att finansiering inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Riskhantering sköts av ekonomifunktionen enligt finanspolicy fastställd av styrelsen. Inga väsentliga förändringar i riskbedömning har skett sedan årsredovisningens publicerande. 8

9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT BELOPP I TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN HELÅR Intäkter Fastighetskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Central administration Finansnetto Ränta konvertibler Förvaltningsresultat Värdeförändringar förvaltningsfastigheter Värdeförändringar derivat Resultat före skatt Skatt årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Summa periodens totalresultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolaget aktieägare då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger. Resultat per aktie före utspädning 62,32-52,09 111,03-31,98 116,89 Resultat per aktie efter efter utspädning 22,22-12,62 40,56-2,62 49,88 Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning* * Utspädningseffekt består i konvertibla skulder samt ränta på dessa som utgår med 5 %. Per har samtliga konvertibler konverterats till aktier. INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT JANUARI-JUNI Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år vid resultatposter. Balansposterna jämförs med närmast föregående årsskifte. Resultat Förvaltningsresultatet för första halvåret, d.v.s resultat exklusive värdeförändringar och skatt uppgick till 33 MSEK (23) vilket motsvarar en förbättring med 44 procent. Resultatförbättringen beror främst på bolagets tillväxt och ett större fastighetsbestånd. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 17 MSEK (-27). Driftsöverskott avseende fastigheterna exklusive central administration uppgick till 74 MSEK (52) vilket motsvarar en överskottsgrad om 79 procent av intäkterna (76) och är enligt plan för bolaget. Bidragande orsaker till den högre överskottsgraden är bland annat en mild vinter och en lägre finansieringskostnad till följd av det låga ränteläget på marknaden. Intäkter och kostnader Koncernens hyresintäkter uppgick till 94 MSEK (68) där den stora förändringen är förvärvade fastigheters bidrag men även nettouthyrning ger effekt av ökade intäkter. Vi ser att vakansläget ser fortsatt mycket positivt ut och vi räknar med en ekonomisk vakans för året kring 5 procent. Fastighetskostnaderna uppgick till 17 MSEK (15), kostnaderna fördelas mellan fastighetsskötsel och drift 14 MSEK samt reparationer och underhåll 3 MSEK. Fastighetsskatt uppgick till 2,8 MSEK (1,6). Centrala administrationskostnader uppgick till 8 MSEK (5). Centrala administrationskostnader består i huvudsak av personalkostnader, koncerngemensamma kostnader, marknads-, och försäljningskostnader. En ökning av administrationskostnader är kopplat till de förvärv som har gjorts vilket bland annat har medfört mer administrativ personal och ekonomitjänster. Externt finansnetto för perioden uppgick till 21 MSEK (16) och ränta på konvertibla skulder uppgick till 11 MSEK (6). Snitträntan på låneportföljen har fortsatt att sjunka och är vid rapportdagen 3,3 procent (4,0). Ränta på konvertibla skulder löper med 5 procent fast ränta. 9

10 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, TSEK JUNI-14 JUNI Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatt Derivat Långfristiga skulder till kreditinstitut Konvertibla skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder och derivat Räntebärande kortfristiga skulder Derivat Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder och derivat Totalt eget kapital och skulder RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL BELOPP I TSEK ANTAL UTESTÅ- ENDE AKTIER (STYCKEN) AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL BALANSERAD VINST TOTALT EGET KAPITAL Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat - Nyemission Eget kapital Periodens resultat jul-dec Övrigt totalresultat jul-dec - Nyemission Justering lånekostnader konvertering Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat jul-jun - Konvertering av utestående konvertibla skulder Nyemission Emissionskostnader Övriga förändringar Eget kapital

11 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE BELOPP I TSEK JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter Sålda förvaltningsfastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDET Kassaflödet för perioden före förändring av rörelsekapital uppgick till 29 MSEK (22). Rörelsefordringar har minskat samtidigt som rörelseskulderna har minskat vilket medför att kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt, 71 MSEK (34). Förvärv av fastigheter direkt eller via dotterbolag uppgår till 92 (27) MSEK och investeringar i befintliga fastigheter uppgår till 11 MSEK (10) främst avseende anpassningar och ombyggnader enligt befintliga och nya hyresgästers behov samt energibesparande åtgärder. Finansieringsverksamhetens bidrag för perioden uppgick till 426 MSEK (64) till följd av nyemissioner 399 MSEK (26) och amortering samt omläggning av lån till netto 26 (38). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 404 MSEK (33). 11

12 MODERBOLAGETS RAPPORTER RESULTATRÄKNING DEFINITIONER TSEK BALANSRÄKNING apr-jun apr-jun jan - dec Intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Ränta konvertibler Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat TSEK Andelar i koncernbolag Andra anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Fordringar koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Konvertibler Andra långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Skulder koncernbolag Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Totalt eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella poster med ränteintäkter dividerat med räntekostnader exklusive konvertibelräntor. Belåningsgrad fastigheter Låneskulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde Hyresintäkter på aktuella kontrakt plus bedömt marknadsvärde på outhyrda ytor 12 månader framåt vid rapporttillfället Uthyrningsgrad Uthyrd yta i förhållande till uthyrbar yta. Ekonomisk uthyrningsgrad Vakansvärde i procent av hyresvärdet. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av hyresintäkter. Direktavkastning Driftöverskott i procent av fastighetsportföljens marknadsvärde, omräknat till helårsvärde för delårsperiod. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter består i huvudsak av vidarefakturerade kostnader till dotterbolaget. Ingen sådan har gjorts i perioden varför intäkterna är låga. Moderbolagets kostnader har ökat vilket beror på ökade personalkostnader samt administrativa kostnader. Moderbolagets finansiella kostnader har ökat mot motsvarande period föregående år till följd av högre konvertibla skulder som medför en högre räntekostnad. Moderbolagets balansräkning består i huvudsak av andelar i helägda dotterbolag samt eget kapital och konvertibla skuldebrev. Per är samtliga bolagets konvertibla skuldebrev konverterade till aktiekapital. Risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget är samma som för koncernen. 12

13 KONTAKT OCH KALENDARIUM Kalendarium DELÅRSRAPPORT januari - september 7 november BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 16 februari 2015 Pressmeddelanden under kvartal Galären och NP3 gör nya fastighetsaffärer i Luleå Lars-Erik Larsson Frengen, Linda Ekman och Andreas Nelvig Ledning och stabsfunktion ANDREAS NELVIG VD Tfn Mobil LINDA EKMAN EKONOMICHEF Tfn Mobil NP3 Fastigheter går mot en börsnotering NP3 Fastigheter förvärvar i Sundsvall NP3 Fastigheter förvärvar av Borlänge kommun Övertecknad emission i NP3 Fastigheter NP3 Fastigheter förvärvar för 160 miljoner kronor LARS-ERIK LARSSON FRENGEN FINANSANSVARIG Tfn Mobil Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Sundsvall den 6 augusti ANDREAS NELVIG VD ORDFÖRANDE RICKARD BACKLUND Mobil STYRELSELEDAMÖTER LARS GÖRAN BÄCKVALL LISA FLODIN CHRISTIAN HAHNE PER-OLOF JÄMTBERG STURE KULLMAN ANDERS NILSSON HÅKAN ÖSTLUND ANDERS ÖQUIST Adress NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) Tfn växel Besöksadress: Esplanaden 16, Sundsvall Postadress: Box 12, Sundsvall 13

14 En bra idé är till för att vidareutvecklas

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 januari - mars o Intäkterna ökade till 89 MSEK (46) o Driftöverskottet ökade till 61 MSEK (34) o Överskottsgraden uppgick till 69 % (75) o Förvaltningsresultatet blev 40 MSEK (13) o Värdeförändringar

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Bokslutskommuniké 2014 Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-december 2014 Fastighetsförvaltning Förvärv och avyttringar Finansiell ställning Januari-december

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer