Driftsöverskottet uppgick till TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)"

Transkript

1 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till TSEK (67 991) och för kvartalet (35 748) Driftsöverskottet uppgick till TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Förvaltningsresultatet uppgick till TSEK (23 375) Värdeförändringar på fastigheter uppgick till TSEK ( ) Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till MSEK (1 737) Periodens resultat uppgick till TSEK (-7 510) vilket motsvarar 111 kr/aktie (-32) samt 41 kr/aktie efter utspädning (-3) Resultatet för kvartalet uppgick till ( ) vilket motsvarar 62 kr/aktie (-52) samt 22 kr/aktie (-13) efter utspädning Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år vid resultatposter. Balansposterna jämförs med närmast föregående årsskifte. Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

2 NP3 Fastigheter AB (publ) äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsvärde per uppgick till drygt 2 miljarder kronor. Bolaget är idag representerat i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund, Luleå, Gävle, Umeå, Skellefteå, Falun, Leksand och Borlänge. Läs gärna mer om NP3 på hemsidan, VISION Genom gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster, investerare och intressenter, skapa Sveriges långsiktigt mest lönsamma fastighetsbolag. AFFÄRSIDÉ Med hyresgäster i fokus förvärva, äga och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. FINANSIELLA MÅL NP3s mål är att över tid ha en god avkastning på eget kapital. Det ska ske genom att hålla en överskottsgrad som överstiger 75 procent och en direktavkastning på fastighetsportföljen som överstiger 7,5. Räntetäckningsgraden ska som lägst vara 2 gånger. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET mm Bolagets årsstämma hölls i Sundsvall den 3 april mm Bolaget har hållit en extra bolagsstämma den 19 juni där stämman beslutade att göra bolaget publikt mm Förvärvsavtal har tecknats om förvärv av fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 540 MSEK mm Bolagets konvertibla skulder har konverterats till nya aktier till ett totalt belopp om 482 MSEK mm En emission har genomförts till kursen 580 kr/aktie och en total emissionslikvid om 410 MSEK före emissionskostnader INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD kommenterar 3 Fastigheter 4 Segmentsrapportering 5 Hyresgäster 6 Finansiering 7 NP3 aktien 8 Händelser efter rapportperiodens utgång 8 Redovisningsprinciper 8 Rapport över totalresultat 9 Rapport över finansiell ställning 10 Rapport över förändring eget kapital 10 Rapport över kassaflöde 11 Moderbolagets rapporter 12 Definitioner 12 Kontaktuppgifter och kalendarium 13 2

3 VD KOMMENTERAR Ett kvartal med stora förvärv, nyanställningar och övertecknad emission Årets andra kvartal har varit mycket positivt för bolaget. Under kvartalet har NP3 genomfört en övertecknad emission om totalt cirka 410 miljoner kronor och NP3 har passerat 3 miljarder i fastighetsvärde med avtalade affärer inräknade. Den lyckade emissionen visar att NP3 har ett starkt förtroende hos sina ägare nya som gamla. Kvartalets utveckling var som jag nämnde positiv med bland annat en rejält stärkt överskottsgrad som för kvartalet uppgick till 83 procent, vilket kan jämföras mot föregående år då den uppgick till 79 procent. För halvåret innebär det 79 procent i överskottsgrad mot bolagets budgeterade mål om 78 procent och vi har goda förhoppningar om att för helåret nå det budgeterade målet. Att överskottsgraden slår igenom på detta sätt beror delvis på den milda vintern men till största delen på att vår uthyrning stärkts. Att NP3s fastighetsbestånd rör sig i rätt riktning syns även på värdeförändringen som är svagt positiv för kvartalet. Förvaltningsresultat exklusive konvertibelränta uppgår för kvartalet till 53 procent och för halvåret 47 procent av omsättningen vilket är betydligt bättre jämfört med föregående år. Det förklaras främst av låga finansieringskostnader då bolaget haft en låg skuldsättning samt av den höga överskottsgraden. NP3 har en väldigt låg andel vakanta lokaler som exklusive hyresrabatter uppgår till mindre än 4 procent. Efter rapportdagen har uthyrningen stärkts något ytterligare med en större uthyrning i Borlänge som kommer få genomslag under framförallt sista kvartalet. Vi har å andra sidan några avflyttningar under andra halvåret som balanserar. I de senaste förvärven har vi en något högre vakansgrad vilket kommer att påverka men sett till marknadsläget och våra egna förutsättningar ser jag optimistiskt på vårt fortsatta arbete med att hålla en låg vakans. Under perioden och in i tredje kvartalet har NP3 genomfört flera stora förvärv. Bland annat en fastighetsportfölj om cirka kvadratmeter. Totalt tillträder vi fastigheter för cirka 1,1 miljarder under kvartal 3 vilket innebär att vi får stora delar av vår kassa i arbete helt enligt vår strategi. Förvärven stärker marknadspositionen och gör NP3 till ett tydligt norrländskt fastighetsbolag. I samband med vår expansion så har ytterligare personal rekryterats. Vi kommer under kvartal 3 att öppna kontor i både Luleå och Umeå som en del i att skapa rätt förutsättningar för att även fortsättningsvis hålla i våra nyckeltal och vår lokala närvaro. Vi kan med kvartalets goda resultat och den lyckade emissionen gå stärkt in i noteringsprocessen och kommande utmaningar. Andreas Nelvig, VD 3

4 FASTIGHETER FASTIGHETSBESTÅND NP3 äger och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgick till cirka 270 tkvm fördelat på 73 fastigheter där Sundsvall representerar den största marknaden. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till MSEK. Jämfört med halvårsskiftet år har NP3s fastighetsbestånd vuxit med cirka 48 procent i värde och med cirka 39 procent i yta. Fastighetsbeståndets fördelning baserat på area, hyresvärde och fastighetsvärde framgår av tabeller och diagram. AREA KVM PER REGION (%) Luleå 8,3 Sundsvall 32 Umeå 5,7 Gävle 20 Östersund 9,8 Dalarna 24 Dalarna 23,8 Östersund 10 Gävle 20,7 Umeå 6 Sundsvall 31,7 Luleå 8 ANTAL REGION FASTIGHETER AREA HYRESVÄRDE TSEK FASTIGHETS- VÄRDE TSEK Sundsvall Gävle Dalarna Östersund Umeå Luleå Totalt Genomsnittlig kontraktslängd 5,2 år HYRESVÄRDE PER REGION (%) Luleå 9 Sundsvall 30 Umeå 5,8 Gävle 22 Östersund 13,8 Dalarna 19 Dalarna 19 Östersund 14 Gävle 22,6 Umeå 6 Sundsvall 29,9 Luleå 9 FASTIGHETSVÄRDE PER REGION (%) Luleå 9,0 Sundsvall 30 Umeå 5,1 Gävle 22 Östersund 15,9 Dalarna 18 Dalarna 18,4 Östersund 16 Gävle 22,3 Umeå 5 Sundsvall 29,4 Luleå 9 Fastighetsbeståndets förändring Fastighetstransaktioner om cirka 540 MSEK har genomförts under kvartalet. Tillsammans med cirka 160 MSEK i första kvartalet ger det totalt cirka 700 MSEK för halvåret. Tillträdda fastigheter uppgår till ett marknadsvärde om 273 MSEK och avser två handelsfastigheter i Gävle, två handelsfastigheter i Luleå, en handelsfastighet och två industrilokaler i Sundsvall. Bolaget har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Bindaren 20 som frånträds per 1 juli. Under perioden har totalt 11 MSEK investerats i befintliga fastigheter. Investeringar avser främst anpassningar och ombyggnader till befintliga och nya hyresgästers behov samt energibesparande åtgärder. Fastighetsvärdering Bolagets förvaltningsfastigheter värderas till ett bedömt verkligt värde varje kvartal i enlighet med NP3s värderingspolicy och bolagets styrelse fastställer portföljens marknadsvärde. Värdering sker i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Bedömning av verkligt värde görs antingen genom ortsprismetod eller genom kassaflödesmodell. Vid ortsprismetoden görs en jämförelse mellan värderingsobjektet och genomförda fastighetstransaktioner med liknande egenskaper. Vid kassaflödesmodellen baseras analysen på ett uppskattat driftsöverskott för respektive fastighet, eller taxeringsenhet, för de kommande tio åren. År 1 baseras på faktiska hyror och drifts- och underhållskostnader (normaliserade driftskostnader). För år 2 till 10 görs marknadsmässig bedömning av hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Driftnetto nuvärdesberäknas tillsammans med restvärdet för att beräkna fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet, som ska spegla ett förväntat pris vid försäljning på den öppna fastighetsmarknaden, jämförs med priser vid kända likvärdiga transaktioner. Kalkylräntor och avkastningskrav, för beräkning av nuvärde av kassaflödet samt beräkning av fastighetens restvärde, ska återspegla fastighetens läge och marknadsutveckling och stäms av med det/ de värderingsinstitut som används. Kalkylränta och avkastningskrav är individuellt för varje fastighet och baseras på antaganden om realränta, inflation samt riskpremie. Riskpremien varierar för varje fastighet och utgör en sammanvägd bedömning av fastighetens kategori, orten, fastighetens placering på orten samt fastighetens beskaffenhet och standard. Hänsyn tas även till kontraktssammansättning, kontaktens längd och storlek. Under en 24 månaders period externvärderas minst 90 procent av totalt bestånd för att säkerställa de interna värderingarna. Externa värderingar inhämtas från Forum Fastighetsekonomi AB samt Newsec Advice AB. Osäkerheten kring uppskattningar i marknadsvärde brukar anges till +/- 5 procent. Det samlade värdet på NP3s fastighetsbestånd uppgick på rapportdagen till MSEK. Värderingen för perioden visar en positiv 4

5 FASTIGHETER orealiserad värdeförändring om cirka 17 MSEK. Den positiva värdeförändringen är främst hänförlig till Dalarna och Sundsvall. I övriga marknadsområden har enbart mindre förändringar skett. KÄNSLIGHETSANALYS FASTIGHETSVÄRDERING PER 30 JUNI Förändring +/- Resultateffekt +/- före skatt Marknadsvärde fastighet 5 % 102 MSEK Avkastningsgrad 0,25 % 63 MSEK Hyresintäkter 80 SEK/kvm 21,5 MSEK Fastighetskostnader 20 SEK/ kvm 5,4 MSEK Vakansgrad 1 % 2,2 MSEK FÖRVALTNINGSFASTIGHETER, VÄRDEFÖRÄNDRING TSEK JAN-JUN JAN-JUN HELÅR Ingående värde Förvärv av fastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Omklassificeringar Realiserad värdeförändring Orealiserad värdeförändring Utgående fastighetsvärde SEGMENTSRAPPORTERING Koncernens verksamhet och interna rapportering sker enligt geografisk uppdelning i marknadsområden vilka också utgör bolagets segment enligt redovisning IFRS 8 Rörelsesegment. Det är Sundsvall, Östersund, Gävle, Dalarna, Umeå och Luleå. Sammanställningen visar intäkter och kostnader för de olika områdena i rapportperioden och för samma period i jämförelseåret. Ej fördelade fastighetskostnader uppgår till TSEK (-1 162) vilket ger koncernens totala driftöverskott. Skillnaden mellan driftöverskott TSEK (51 636) och resultat före skatt (-2 259) består i central administration, finansnetto, ränta konvertibla skulder samt värdeförändringar fastigheter och derivat som inte fördelas per segment. Resultat per segment Marknadsområde Sundsvall har efter omstruktureringar i portföljen tillsammans med nyförvärv och nya uthyrningar sedan första halvåret hämtats upp till en bra nivå avseende överskottsgrad och går från 75 procent till 80 procent. I Marknadsområde Östersund påverkar ett förvärv och ny uthyrning till en högre hyresintäkt med bibehållen hög överskottsgrad. I Gävle tillträddes ett flertal nya förvärvade fastigheter under vilket har höjt hyresintäkterna och bidragit till den ökade överskottsgraden. I Dalarna har vi i perioden högre fastighetskostnader än motsvarande period vilket ger en lägre överskottsgrad. Umeå och Luleå är nya marknadsområden från årsskiftet (6 mån) TSEK Segmentsrapportering i sammandrag SUNDSVALL GÄVLE DALARNA ÖSTERSUND UMEÅ LULEÅ TOTALT KONCERN Hyresintäkter och övriga intäkter Vakans och hyresrabatter Reparationer och underhåll Fastighetskostn Driftsöverskott Överskottsgrad 80 % 75 % 83 % 73 % 76 % 80 % 87 % 86 % 74 % - 96 % % Uthyrningsbar area, kvm Hyresvärde 12 mån fr. rapportdag Eko. vakans 12 mån fr. rapportdag 6 % 3 % 4 % 7 % 6 % 5 % 0 % 8 % 7 % - 23 % - 6 % 6 % Ej fördelade fastighetskostnader är för TSEK och för TSEK 5

6 HYRESGÄSTER NP3 har på helårsbasis hyresintäkter om cirka 222 MSEK fördelat på över 330 hyresavtal. Största kategorin är handel som omfattar 41 procent av hyresvärdet. Kategorin handel innefattar både konsumenthandel och B2B handel som till exempel Ahlsell, där B2B står för cirka 20 procent inom den kategorin. Andra stora kategorier är industri och logistik som står för cirka 20 procent av hyresvärdet vardera. Största hyresgästen till yta är Tibnor som hyr drygt kvadratmeter, de tio största hyresgästerna omfattar cirka 30 procent av NP3s totala area. Vid rapportdagen uppgår uthyrningsgraden till cirka 94 procent och den ekonomiska uthyrningsgraden för perioden till drygt 96 procent. NP3 har som målsättning att den ekonomiska uthyrningsgraden skall uppgå till 95 procent under året. Med de genomförda förvärven beräknas vakansen öka något under kommande delen av året. Avtalslängden på NP3s genomsnitts avtal uppgår till 5,2 år vilket är i nivå med NP3s målsättning. NP3s STÖRSTA HYRESGÄSTER HYRESGÄST HYRD AREA ANDEL AV TOTAL AREA (%) FÖRFALLOSTRUKTUR HYRESKONTRAKT MSEK Tibnor ,2 Wipro ,4 Svensk Cater ,3 Systembolaget ,1 Ramirent ,0 Nordic Flanges ,0 Migrationsverket ,6 Bilbolaget ,3 Swedol ,9 PostNord Logistik , HYRESVÄRDE PER FASTIGHETSKATEGORI, (%) AREA PER FASTIGHETSKATEGORI, (%) UTHYRNINGSGRAD PER KVADRATMETER, (%) Kontor 8,9% Handel 41 Övrigt 9,1% Industri 24 Logistik 16,9% Logistik 17 Industri 24,4% Övrigt 9 Handel 40,7 % Kontor 9 Kontor 8,6% Handel 36 Övrigt 6,2% Industri 31 Logistik 18,3% Logistik 18 Industri 31,1% Övrigt 6 Handel 35,9% Kontor 9 Outhyrt 6,1% Uthyrt 94 Uthyrt 93,9% Vakant 6 6

7 FINANSIERING NP3 har vid periodens utgång räntebärande skulder om MSEK (1 448), varav långfristigt MSEK (1 404) och kortfristigt 20 MSEK (44). Räntebärande skulder till bank Skulder till kreditinstitut uppgår vid periodens utgång till MSEK (1 006) varav kortfristig del (15 MSEK). Förutom den kortfristiga del avseende 12 mån amortering som förfaller till betalning finns ytterligare 150 MSEK (83) avseende lån med förfall inom 12 månader som kommer att omförhandlas och förlängas, vilket ger totalt 0-1 år 169 MSEK (98). Kreditportföljen är fördelad på 52 lån hos sju olika kreditgivare. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 26 MSEK. Per 30 juni uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen till 3,4 år (3,3). Belåningsgraden uppgick till 58,3 procent (58,0), vilket beror på en för tillfället stark kassa som medfört att full upplåning inte har behövt göras vid förvärv. Det långsiktiga målet för belåningsgraden är procent. Räntebindning och genomsnittlig låneränta Av låneportföljen är totalt 74,3 procent motsvarande 883 MSEK bunden till Stibor 3 månader. Resterande del av låneportföljen är bundna via fasträntelån på löptider mellan 1 till 5 år enligt tabell. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 12 månader (17) och genomsnittliga låneräntan, inklusive kostnader för räntederivat, uppgick till 3,31 procent (3,91). Derivat NP3s derivatportfölj, huvudsakligen ränteswapavtal löper med en årlig fast ränta på 4,60 4,92 procent före bankens marginalpåslag. Marknadsvärdet i räntederivatportföljen uppgick till totalt 756 TSEK varav 557 TSEK förfaller under och 199 TSEK under Värdeförändringen i derivat uppgick för perioden till TSEK (853). Derivatportföljen har värderats externt. Eget kapital NP3 har påkallat konvertering av samtliga utställda konvertibla skuldebrev för konvertering under perioden juni. Konvertering har inneburit att NP3 har tillförts eget kapital om cirka 482 MSEK, varav aktiekapital 65 MSEK fördelat på aktier. Under kvartalet har det genomförts en emission av aktier. Emissionen skedde till kursen 580 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 410 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Av totalt 410 MSEK var cirka 380 MSEK kontant och cirka 30 MSEK via kvittning. Eget kapital per uppgår till MSEK. FINANSIERING JUNI Antal lån 52 Total låneskuld i bank, MSEK 1 189,6 Genomsnittlig ränta, låneskuld 3,31 % Konvertibellån, MSEK 0 Likvida medel, MSEK 461 Belåningsgrad 57 % Soliditet 48 % LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR, MSEK Långfristigt år 148,9 186,1 2-3 år 369,5 383,1 3-4 år 116,8 172,6 4-5 år 315,2 90, år 70,6 75,9 Summa 1 021,0 907,8 Kortfristigt 0-1 år 168,6 97,8 Totalt 1 189, ,6 Genomsnittlig löptid på låneavtalen är 3,4 år (3,3) RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR, MSEK år 928,1 743,8 1-2 år år 34, år 119,1 124,1 4-5 år 53,9 83,8 5 år - 53,9 53,9 Totalt 1 189, ,6 Snittränta 3,31 % (3,91) Genomsnittlig räntebindning 12 månader (17) Stiborbaserad upplåning 883 MSEK FINANSIELLA NYCKELTAL JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Överskottsgrad 79 % 76 % 78 % Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Avkastning eget kapital 7,0 % neg 13,99 % Räntetäckningsgrad, ggr 3,06 2,81 2,93 Soliditet 48,02 % 13,52 % 15,37 % Belåningsgrad fastigheter 57,43 % 59,87 % 57,96 % 7

8 NP3 AKTIEN DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I NP3 AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ÄGARANDEL OCH RÖSTVÄRDE Lars-Göran Bäckvall genom bolag ,3 % Östersjöstiftelsen ,7 % NP3 Vänner i Sundsvall AB ,7 % Polarrenen AB ,6 % Erik Selin Fastigheter AB ,1 % Allba Holding AB ,0 % Akilakonsulting AB ,6 % Endicott Sweden AB ,5 % Göthes Järn AB ,5 % NP3 Intressenter i Gävle AB ,4 % Banque Inter. á Luxembourg ,2 % Länsförsäkringar Norrbotten ,2 % Catella Bank S A ,1 % Fastighets AB Granen ,1 % Länsförsäkringar Västernorrland ,7 % Länsförsäkringar Kalmar ,6 % Fyra Linjer Teknik AB ,6 % Gålöstiftelsen ,3 % Fyrwill AB ,3 % Summa största aktieägare ,5 % Övriga aktieägare ,5 % ÖVRIGA AKTIEÄGARE aktier st aktier st aktier st aktier st GENOMFÖRD EMISSION I juni genomfördes bolagets femtonde och hittills största nyemission om aktier till kursen 580 SEK/aktie vilket motsvarande en emissionslikvid om cirka 410 MSEK. Per den 30 juni hade NP3 190 st aktieägare i bolaget. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Bolaget har utfärdat syntetiska optioner till styrelse, vd och anställda. Vidare har transaktioner avseende teckning av aktier och konvertibler gjorts med närstående. Under andra kvartalet har NP3 förvärvat en fastighet via bolag där säljaren var bolag som ägdes av NP3s vd samt av en styrelseledamot, tillika största aktieägare. Transaktionen har genomförts till marknadsvärde med en externa oberoende värdering till grund. Värdet på den förvärvade fastigheten uppgår till 21 MSEK. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Förvärv av en fastighetsportfölj om fyra fastigheter i Gällivare, Kiruna, Luleå och Skellefteå med tillträde den 1 juli. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 160 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter. Förvärv av fyra fastigheter i Borlänge per 1 juli till ett värde om 110 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter samt en fastighet i Sundsvall med tillträde per 30 september till ett värde om 67 MSEK som omfattar kvadratmeter. I juli slutförhandlades och tecknades bolaget hittills största affär om förvärv av en fastighetsportfölj i norra Sverige. Tillträde den 1 september. Värdet på fastigheterna uppgår till 760 MSEK och omfattar cirka kvadratmeter. I samband med förvärvet anställs personalen på lokalkontoret i Umeå. Händelserna efter perioden innebär att NP3s fastighetsbestånd uppgår till drygt kvadratmeter med ett fastighetsvärde om MSEK. Under juli månad har bolaget anslutits till Euroclear för att bli ett avstämningsbolag. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisning för NP3 Fastigheter AB koncernen har upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar som utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) såsom de fastställts av Europeiska Unionen (EU) tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen har tillämpats. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental svenska kronor (TSEK). Delårsrapporten för moderbolaget NP3 Fastigheter AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Förändringar i redovisningsprinciper Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 3 kap 4a och 4 kap 14b får företag som inte omfattas av EG:s förordning (1606/2002) om tillämpning av internationella redovisningsstandards välja att upprätta sin koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). NP3s styrelse har beslutat att koncernredovisningen ska upprättas enligt dessa regler. Detta innebär att delårsrapporten för första kvartalet är den första finansiella rapporten enligt IFRS. En översikt av effekterna per övergångsdatum den 1 januari 2012 samt resultat och eget kapital för jämförelseåret framgår av kvartalsrapporten för kvartal-1. Fullständiga redovisningsprinciper enligt IFRS publiceras i separat dokument. Poster värderade till verkligt värde Fastighetsportföljen värderas i enlighet med NP3s värderingspolicy. Det innebär att samtliga fastigheter skall värderas varje kvartal såväl genom intern värderingsmodell som externa värderingsinstitut och marknadsvärdet fastställs av styrelsen. Under en 24 månaders period externvärderas cirka 90 procent av totalt bestånd. Värdering av förvaltningsfastigheterna är i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Det redovisade värdet avseende finansiella instrument överensstämmer med verkligt värde per 30 juni. Derivatinstrument ligger i nivå 2 enligt IFRS 13 vilket avses finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets finansiella ställning och resultat kan komma att förändras, såväl positivt som negativt, på grund av risker och osäkerhetsfaktorer vilket finns beskrivet i års årsredovisning på sida 40. De finansiella risker som bolaget omfattas av är främst påverkan av förändrade räntenivåer på marknaden för de lån som löper med rörlig ränta samt risk att finansiering inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Riskhantering sköts av ekonomifunktionen enligt finanspolicy fastställd av styrelsen. Inga väsentliga förändringar i riskbedömning har skett sedan årsredovisningens publicerande. 8

9 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT BELOPP I TSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN HELÅR Intäkter Fastighetskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Central administration Finansnetto Ränta konvertibler Förvaltningsresultat Värdeförändringar förvaltningsfastigheter Värdeförändringar derivat Resultat före skatt Skatt årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Summa periodens totalresultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolaget aktieägare då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger. Resultat per aktie före utspädning 62,32-52,09 111,03-31,98 116,89 Resultat per aktie efter efter utspädning 22,22-12,62 40,56-2,62 49,88 Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning* * Utspädningseffekt består i konvertibla skulder samt ränta på dessa som utgår med 5 %. Per har samtliga konvertibler konverterats till aktier. INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT JANUARI-JUNI Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år vid resultatposter. Balansposterna jämförs med närmast föregående årsskifte. Resultat Förvaltningsresultatet för första halvåret, d.v.s resultat exklusive värdeförändringar och skatt uppgick till 33 MSEK (23) vilket motsvarar en förbättring med 44 procent. Resultatförbättringen beror främst på bolagets tillväxt och ett större fastighetsbestånd. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 17 MSEK (-27). Driftsöverskott avseende fastigheterna exklusive central administration uppgick till 74 MSEK (52) vilket motsvarar en överskottsgrad om 79 procent av intäkterna (76) och är enligt plan för bolaget. Bidragande orsaker till den högre överskottsgraden är bland annat en mild vinter och en lägre finansieringskostnad till följd av det låga ränteläget på marknaden. Intäkter och kostnader Koncernens hyresintäkter uppgick till 94 MSEK (68) där den stora förändringen är förvärvade fastigheters bidrag men även nettouthyrning ger effekt av ökade intäkter. Vi ser att vakansläget ser fortsatt mycket positivt ut och vi räknar med en ekonomisk vakans för året kring 5 procent. Fastighetskostnaderna uppgick till 17 MSEK (15), kostnaderna fördelas mellan fastighetsskötsel och drift 14 MSEK samt reparationer och underhåll 3 MSEK. Fastighetsskatt uppgick till 2,8 MSEK (1,6). Centrala administrationskostnader uppgick till 8 MSEK (5). Centrala administrationskostnader består i huvudsak av personalkostnader, koncerngemensamma kostnader, marknads-, och försäljningskostnader. En ökning av administrationskostnader är kopplat till de förvärv som har gjorts vilket bland annat har medfört mer administrativ personal och ekonomitjänster. Externt finansnetto för perioden uppgick till 21 MSEK (16) och ränta på konvertibla skulder uppgick till 11 MSEK (6). Snitträntan på låneportföljen har fortsatt att sjunka och är vid rapportdagen 3,3 procent (4,0). Ränta på konvertibla skulder löper med 5 procent fast ränta. 9

10 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, TSEK JUNI-14 JUNI Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatt Derivat Långfristiga skulder till kreditinstitut Konvertibla skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder och derivat Räntebärande kortfristiga skulder Derivat Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder och derivat Totalt eget kapital och skulder RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL BELOPP I TSEK ANTAL UTESTÅ- ENDE AKTIER (STYCKEN) AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL BALANSERAD VINST TOTALT EGET KAPITAL Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat - Nyemission Eget kapital Periodens resultat jul-dec Övrigt totalresultat jul-dec - Nyemission Justering lånekostnader konvertering Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat jul-jun - Konvertering av utestående konvertibla skulder Nyemission Emissionskostnader Övriga förändringar Eget kapital

11 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE BELOPP I TSEK JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter Sålda förvaltningsfastigheter Investeringar i befintliga fastigheter Investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDET Kassaflödet för perioden före förändring av rörelsekapital uppgick till 29 MSEK (22). Rörelsefordringar har minskat samtidigt som rörelseskulderna har minskat vilket medför att kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt, 71 MSEK (34). Förvärv av fastigheter direkt eller via dotterbolag uppgår till 92 (27) MSEK och investeringar i befintliga fastigheter uppgår till 11 MSEK (10) främst avseende anpassningar och ombyggnader enligt befintliga och nya hyresgästers behov samt energibesparande åtgärder. Finansieringsverksamhetens bidrag för perioden uppgick till 426 MSEK (64) till följd av nyemissioner 399 MSEK (26) och amortering samt omläggning av lån till netto 26 (38). Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 404 MSEK (33). 11

12 MODERBOLAGETS RAPPORTER RESULTATRÄKNING DEFINITIONER TSEK BALANSRÄKNING apr-jun apr-jun jan - dec Intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Ränta konvertibler Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat TSEK Andelar i koncernbolag Andra anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Fordringar koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Konvertibler Andra långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Skulder koncernbolag Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Totalt eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella poster med ränteintäkter dividerat med räntekostnader exklusive konvertibelräntor. Belåningsgrad fastigheter Låneskulder i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde Hyresintäkter på aktuella kontrakt plus bedömt marknadsvärde på outhyrda ytor 12 månader framåt vid rapporttillfället Uthyrningsgrad Uthyrd yta i förhållande till uthyrbar yta. Ekonomisk uthyrningsgrad Vakansvärde i procent av hyresvärdet. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av hyresintäkter. Direktavkastning Driftöverskott i procent av fastighetsportföljens marknadsvärde, omräknat till helårsvärde för delårsperiod. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter består i huvudsak av vidarefakturerade kostnader till dotterbolaget. Ingen sådan har gjorts i perioden varför intäkterna är låga. Moderbolagets kostnader har ökat vilket beror på ökade personalkostnader samt administrativa kostnader. Moderbolagets finansiella kostnader har ökat mot motsvarande period föregående år till följd av högre konvertibla skulder som medför en högre räntekostnad. Moderbolagets balansräkning består i huvudsak av andelar i helägda dotterbolag samt eget kapital och konvertibla skuldebrev. Per är samtliga bolagets konvertibla skuldebrev konverterade till aktiekapital. Risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget är samma som för koncernen. 12

13 KONTAKT OCH KALENDARIUM Kalendarium DELÅRSRAPPORT januari - september 7 november BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 16 februari 2015 Pressmeddelanden under kvartal Galären och NP3 gör nya fastighetsaffärer i Luleå Lars-Erik Larsson Frengen, Linda Ekman och Andreas Nelvig Ledning och stabsfunktion ANDREAS NELVIG VD Tfn Mobil LINDA EKMAN EKONOMICHEF Tfn Mobil NP3 Fastigheter går mot en börsnotering NP3 Fastigheter förvärvar i Sundsvall NP3 Fastigheter förvärvar av Borlänge kommun Övertecknad emission i NP3 Fastigheter NP3 Fastigheter förvärvar för 160 miljoner kronor LARS-ERIK LARSSON FRENGEN FINANSANSVARIG Tfn Mobil Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Sundsvall den 6 augusti ANDREAS NELVIG VD ORDFÖRANDE RICKARD BACKLUND Mobil STYRELSELEDAMÖTER LARS GÖRAN BÄCKVALL LISA FLODIN CHRISTIAN HAHNE PER-OLOF JÄMTBERG STURE KULLMAN ANDERS NILSSON HÅKAN ÖSTLUND ANDERS ÖQUIST Adress NP3 FASTIGHETER AB (PUBL) Tfn växel Besöksadress: Esplanaden 16, Sundsvall Postadress: Box 12, Sundsvall 13

14 En bra idé är till för att vidareutvecklas

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapport januari - mars 2010 Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer