Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)"

Transkript

1 Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats inför upptagande till handel av aktier som emitterats i en riktad emission av aktier av serie B i Fingerprint Cards AB (publ) ( Bolaget eller FPC ). Prospektet är upprättat i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktie kan innebära. Då detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm innefattar det inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor och hemsida (www.fingerprints.com). Styrelsen i Bolaget är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Förutom vad som anges i kapitlet Historisk finansiell information har ingen information som ingår i eller hänvisas till i detta Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat i kapitlen Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknadsöversikt och Verksamhet, och inkluderar uttalanden rörande FPC nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under kapitlet Riskfaktorer. FPC har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt eller redovisat i studier, varför sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen sådan tredje part har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i FPC. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt i förhållande till källan för informationen och, såvitt styrelsen i FPC känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. 2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Riskfaktorer... 9 Bakgrund och motiv Ansvarsförsäkran beträffande Prospektet Information om aktierna som tas upp till handel Marknadsöversikt Verksamhet Historisk finansiell information Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Legala frågor och övrig information Bolagsordning Skattefrågor i Sverige Ordlista Adresser HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats ska införlivas via hänvisning och utgöra en del av Prospektet: års reviderade årsredovisning för Fingerprint Cards AB (publ), inklusive revisionsberättelse års reviderade årsredovisning för Fingerprint Cards AB (publ), inklusive revisionsberättelse års bokslutsrapport för Fingerprint Cards AB (publ). ANTAL AKTIER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ANSÖKAN ATT TAS UPP TILL HANDEL Högst aktier av serie B upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm. VIKTIGA DATUM Datum för upptagande till handel Perioden fram till den 30 april 2013 ÖVRIG INFORMATION Handelsplats Kortnamn ISIN-koden Aktier Aktier NASDAQ OMX Stockholm FING B SE FINANSIELL KALENDER Delårsrapport januari-mars 2013 Årsredovisning 2012 Halvårsrapport april-juni 2013 Delårsrapport juli-september april maj augusti oktober

4 Sammanfattning Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar A.2 Samtycke avseende vidareförsäljning genom finansiella mellanhänder Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. Ej tillämpligt, inga aktier erbjuds genom detta Prospekt. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform etc. B.3 Huvudsaklig verksamhet Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Fingerprint Cards AB (publ). Bolagets organisationsnummer är Bolaget grundades och har sitt säte i Göteborg, Sverige. Bolaget är ett publikt aktiebolag och bedriver sin verksamhet under svensk rätt. FPC utvecklar och säljer biometriska produkter och lösningar för fingeravtrycksverifikation till myndigheter och företag som utvecklar säkerhets- och bekvämlighetssystem för personlig verifiering. Bolaget utvecklar och marknadsför komponenter i två produktkategorier - areasensorer och linjesensorer. De geografiska marknader där FPC säljer Bolagets produkter är Kina, Taiwan, Korea, Japan, USA och Europa. B.4a Tendenser Prisläget på insatsvaror och framför allt råvaror har präglats av viss kostnadsökning. Detta kompenseras av ökad mognadsgrad på teknologin och dess produktion. Det allmänna konjunkturläget i världen är fortsatt osäkert, vilket har medfört att tillgången på produktionsresurser har varit tillräcklig och produktionskostnaden per enhet har därmed fortsatt att minska under Till följd av lägre försäljning har produktionen hållits nere varvid lagret hållits på en måttfull nivå. Försäljningen av areasensorer har legat på en låg nivå på huvudmarknaden Kina och försäljningen från det hos distributörer 4

5 uppbyggda överlagret har gått enligt plan. Den försäljning som under 2012 ägt rum från FPC har skett till prisnivåer som ligger i linje med prislistor. Den temporära nedgången i areasensorförsäljningen i Kina under 2012 förväntas därför under 2013 återgå till de nivåer som gällde under 2011 eller högre. Utvecklingen av ett nytt kisel-chip som inleddes under det andra kvartalet 2012 fortlöper enligt plan. FPC har ökat insatserna för att stödja utvärdering av teknik hos potentiella kunder, t ex genom att anpassa sensorsystem till ett antal olika teknikplattformar och operativsystem. Arbetet består inte bara av integration av en sensor i en hårdvara samt installation av rätt mjukvara, utan även av att förse kunderna med en bättre systemförståelse för biometri och vilka inställningar som ger optimal funktionalitet i en viss applikation. B.5 Koncern FPC är moderbolag i koncernen som består av två bolag. B.6 Anmälningspliktigaaktieägare I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (så kallad flaggning) 5 procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas Bolagets aktieägare med innehav motsvarande minst 5 procent av aktierna eller av rösterna i Bolaget per den 28 december Sunfloro AB (Johan Carlström, Urban Fagerstedt och Mats Svensson) med 2,3 procent av kapitalet och 18,4 procent av rösterna. Cyber Medics Company Ltd (WWTT) med 5,9 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna. Avanza Pension Insurance AB med 9,9 procent av kapitalet och 8,0 procent av rösterna. 5

6 B.7 Finansiell information i sammandrag KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Enhet ) Nettoomsättning Mkr 10,3 68,6 60,9 Bruttoresultat Mkr -5,7 31,6 20,4 Bruttomarginal % neg 46,0 33,0 Rörelseresultat Mkr -38,7 2,7 1,6 Rörelsemarginal % neg 4,0 2,6 Periodens resultat Mkr -38,1 3,4 2,0 Vinstmarginal % neg 5,0 3,3 Av skriv ningar Mkr -10,7-4,9-6,4 Nedskriv ningar Mkr EBITDA Mkr -27,4 8,2 8,3 EBITDA-marginal % neg 12,0 13,6 KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG Enhet dec dec dec 31 TILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Mkr 29,1 28,2 22,9 Materiella anläggningstillgångar Mkr 4,8 4,2 3,7 Finansiella anläggningstillgångar Mkr - 0,9 - Omsättningstillgångar Mkr 81,3 83,5 59,7 Varav likvida medel + kortfristiga placeringar Mkr 60,6 23,0 30,8 SUMMA TILLGÅNGAR Mkr 115,3 116,8 86,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Mkr 101,9 106,3 78,0 Långfristiga av sättningar Mkr - 1,2 - Långfristig skuld Mkr 0,7 - - Kortfristiga skulder Mkr 12,7 9,3 8,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Mkr 115,3 116,8 86, KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Enhet Kassaflöde från rörelsen Mkr 15,6-22,2-0,6 Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten Mkr -10,9-11,7-20,4 Kassaflöde från finansieringsv erksamheten Mkr 32,8 26,1 1,8 PERIODENS KASSAFLÖDE Mkr 37,6-7,8-19,3 DATA PER AKTIE Enhet Resultat per aktie för perioden Kr -0,89 0,08 0,05 Resultat per aktie efter full utspädning för perioden 2) Kr -0,89 0,08 0,05 Aktier vid periodens slut tusental Aktier genomsnitt perioden tusental Aktier efter full utspädning genomsnitt perioden 2) tusental Utdelning per aktie Kr NYCKELTAL Enhet Soliditet % 88,0 91,0 90,4 Räntabilitet Sysselsatt kapital % neg 4,0 2,6 Räntabilitet Eget kapital % neg 4,0 2,6 Börskurs v id periodens slut Kr 12,35 9,30 8,95 Börsv ärde v id periodens slut Mkr Anställda vid periodens slut Antal Orderstock vid periodens slut Mkr 19,7 6,1 11,0 1)Siffrorna för 2012 har endast översiktligt granskats av Bolagets revisor. 2) Teckningsoptioner ger endast upphov till utspädningseffekt när genomsnittskursen för aktier under perioden överstiger lösenkursen för teckningsoptionerna. B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig; ingen proformaredovisning har tagits fram. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig; ingen resultatprognos lämnas i detta prospekt. B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig; revisionsanmärkning saknas. B.11 Rörelsekapital Styrelsen i FPC gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att betala Bolagets aktuella förpliktelser vartefter de förfaller under tolvmånadersperioden från att Prospektet godkänns. 6

7 AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som tas upp till handel Aktier av serie B i Fingerprint Cards AB (publ) (ISIN-kod SE ). C.2 Denominering Aktierna i Bolaget är denominerade i svenska kronor. C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepappren C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till kr och är fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 kr. För det fall nyemissionerna blir fulltecknade och kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till högst kr fördelat på högst aktier. Alla aktier har samma rätt till vinst och överskott vid likvidation. Aktier av serie A berättigar till 10 röster vardera vid Bolagets bolagsstämma medan aktier av serie B berättigar till en röst vardera vid Bolagets bolagsstämma. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Ej tillämplig; Bolagets aktier av serie B är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem. Bolagets aktier av serie B är sedan 2000 upptagna på listan Small Cap på NASDAQ OMX, Stockholm, och handlas under namnet FING B. C.7 Utdelningspolicy Bolagets kassaflöde under innevarande år ska användas för att finansiera fortsatt expansion. Detta innebär att styrelsen i FPC inte har för avsikt att föreslå utdelning för innevarande år. Styrelsen kommer årligen att pröva den fastlagda utdelningspolicyn. AVSNITT D RISKER D.1 Risker relaterade till emittenten eller branschen D.3 Risker relaterade till värdepappren FPC:s verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller medföra att värdet på FPC:s aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i FPC förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till FPC eller den bransch inom vilken FPC opererar, samt risker förenade med aktien. Risker relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar risker avseende utveckling av nya produkter, Bolagets förmåga och möjlighet att skydda sig mot intrång i dess patent och övriga immateriella rättigheter samt undvika intrång i andra bolags rättigheter, finansiering, konkurrens, politiska risker, valutakursförändringar, produktion, råvarupriser, konjunktur, miljöfaktorer, nyckelpersoner, kreditrisker samt svårigheter kopplade till det faktum att branschen fortfarande är under utveckling. Risker relaterade till Bolagets aktie inkluderar risker avseende aktiekurs och likviditet, utdelning samt aktieägare med betydande inflytande. AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Teckningskurs för de emitterade aktierna kommer att vara rådande marknadspris vid varje emissionstillfälle, där marknadspris beräknas som den volymvägda genomsnittskursen till vilken Carnegie placerat eller sålt aktier under handelsdagen. Kostnaderna för samtliga emissioner under bemyndigandet beräknas uppgå till högst omkring 4,3 miljoner kronor. 7

8 E.2a Motiv och användning av emissionslikviden Motivet för de riktade nyemissionerna är att Bolaget ska erhålla tillräcklig finansiering finansiera en accelererad tillväxt och intensifiera deltagandet i pågående marknadsexpansion. E.3 Erbjudandets former och villkor Ej tillämplig; då detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm innefattar det inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet Då detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm innefattar det inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. Carnegie agerar som finansiell rådgivare åt bolaget i samband med nyemissionerna. Carnegie är även likviditetsgarant för Bolagets aktie. Emissionerna riktar sig till Carnegie eller en begränsad krets av investerare som anvisas av Carnegie. Samtliga styrelseledamöter och flertalet av de ledande befattningshavarna i Bolaget äger aktier i Bolaget och har därför ett intresse av Bolagets fortsatta utveckling. E.5 Namn på den person som erbjuder att sälja värdepapperen och lock-up avtal. E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investerare Bolaget och Carnegie har i anledning av nyemissionerna ingått ett placeringsavtal för de nyemitterade aktierna. Överenskommelse om att inte sälja aktier av serie B under en viss period saknas. Då detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm innefattar det inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. Förutsatt att samtliga emissioner blir fulltecknade kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor och en utspädning kommer att ske med 6,4 procent av antalet utestående aktier av serie B vid tidpunkten för emissionsbesluten. Ej tillämplig; då detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm innefattar det inte något erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. 8

9 Riskfaktorer En investering i aktier är alltid förenad med risktagande och i detta avseende utgör Bolaget inget undantag. Potentiella investerare bör noga överväga all information som lämnas i Prospektet och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktier innebär. Var och en av nedanstående risker och övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan är inte ordnade efter betydelse och utgör inte heller de enda risker och osäkerheter som Bolaget ställs inför. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget för närvarande inte känner till eller inte bedömer som väsentliga kan också komma att utvecklas till faktorer som kan komma att ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. Bransch- och/eller emittentrelaterade risker Behov av framtida kapital, finansiering: Behovet av framtida kapital för finansiering av verksamhet, utveckling och expansion kan ej uteslutas. Behovet kan uppstå i ett ogynnsamt marknadsläge och till villkor, vilka är mindre fördelaktiga än styrelsen anser dem vara idag. Extern finansiering i ett hårdare kreditgivnings- och investeringsklimat skulle kunna påverka FPC:s verksamhet negativt, medan upplåning, om möjligt, kan medföra begränsad handlingsfrihet. Rättigheter: Verksamheten är till stor del beroende av att FPC skyddar sin teknik genom patent och immateriella rättigheter. Strategin är att skydda de viktigaste delarna men det finns ingen garanti för att alla patentansökningar beviljas. Bedömningen är att FPC:s teknologi inte inkräktar på immateriella rättigheter tillhörande andra bolag. Trots detta kan inga garantier ges för att Bolaget inte kan anses göra intrång i annans patent eller immateriella rättigheter. I de eventuella fall FPC inte kan skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter, eller kan anses göra intrång i andras, kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt. Utveckling: FPC:s framgång är till stor del beroende av att driva och anpassa sig till teknikutvecklingen. FPC driver utvecklingsprojekt avseende biometri, sensorteknologi och dess tillämpningar. Projekten drivs i samarbete med konsulter och underleverantörer. Projekten kan vara omfattande och komplexa, förseningar i tidplaner kan inte uteslutas. Allvarliga fördröjningar, störningar eller oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser skulle kunna påverka FPC:s framtida verksamhet negativt. Kompetens: Biometri är ännu ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos medarbetare. Inom FPC finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för en framgångsrik utveckling av FPC:s verksamhet. Förlust av nyckelpersoner skulle kunna medföra störning och ökade kostnader i samband med rekrytering av ersättare. Politisk risk: FPC arbetar på många marknader med vitt skilda förutsättningar. Förändringar av regleringar och lagar avseende t.ex. utländskt ägande, skatter, statligt deltagande, royalty och tullar samt övriga politiska och ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer inbegripet t.ex. krigshandlingar, terrorism m.m. kan påverka resultat och ställning negativt. Skatt: FPC har förlustavdrag per om 190 Mkr, motsvarande 42 Mkr i skatt vid 22 procents inkomstskatt, att utnyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Skattebeloppet är ej redovisat som tillgång i balansräkningen. När dessa och eventuella framtida ytterligare underskottsavdrag är utnyttjade kommer FPC att belastas med inkomstskatt i Sverige. FPC är i dagsläget endast svenskt skattesubjekt men kan i framtiden genom eventuell etablering i andra länder eller genom verksamhet i andra länder bli skattesubjekt med åtföljande beskattning och där åläggas att betala skatt. Valutakurser: Materialinköp, tillverkning och försäljning sker i princip endast i USD. Valutakursen säkras med terminskontrakt upp till 90 procent av nettoexponeringen i USD för att motverka valutakursfluktuationer. Fluktuationer i övriga valutakurser har begränsad påverkan på resultatet. En procents förändring i kursen mellan svenska kronan och USD skulle om osäkrad påverka 2011 års resultat med +/-0,4 Mkr. Det kan därmed inte uteslutas att valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. 9

10 Råvarupriser: Produkternas råvaruinnehåll som kan påverkas av prisförändringar är främst kisel och guld. Andelen guld i produkterna är marginell och prisfluktuationer påverkar endast i begränsad omfattning slutproduktens pris. Kisel är den största beståndsdelen i produkterna. Priset på kisel har historiskt inte fluktuerat i betydande grad och tillgången är god. Skulle utbudet av kisel minska på världsmarknaden finns risk för prishöjningar. Bolagets inköp från externa leverantörer skulle därmed kunna öka i pris per enhet. Det finns ingen garanti för att FPC i sin tur kan överföra ökade kostnader till sina kunder. Oförmågan att överföra ökade kostnader till Bolagets kunder skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konjunktur: Den globala konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna investeringsviljan hos FPC:s nuvarande och potentiella kunder. En svag konjunkturutveckling i hela eller delar av världen kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för biometrimarknaden än vad som förväntas. Det finns därmed en risk att FPC:s förväntade försäljning kan komma att påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling vilket skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kunderna finns i dagsläget till största delen i Asien. Turbulensen i Europa och Nordamerika har inte påverkat verksamheten i betydande grad. Det finns dock ingen garanti för att detta inte skulle kunna ske i framtiden (eller att turbulensen i Europa och Nordamerika inte skulle sprida sig till den asiatiska marknaden). Produktion: FPC har ingen egen produktion. Tillverkning, försäljning och leverans av teknik och produkter förutsätter överensstämmelse med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Produktions- och leveransproblem hos leverantörer kan ha negativ påverkan genom försening eller kvalitetsproblem i leverans till kund. Produktionsplanering sker med upp till ett halvårs framförhållning. Bindande order från kund erhålls normalt inte med samma framförhållning. Osäkerhet i försäljningsprognoser kan leda till lageruppbyggnad och negativ likviditetspåverkan. Koncentration av produktion till få leverantörer med möjlighet till lägre kostnad måste vägas mot risken som detta innebär. Miljö: FPC har ingen egen tillverkning. Komponenter köps från utvalda leverantörer som uppfyller krav på funktion, kvalitet, stabilitet och miljö. FPC:s produkter har genomgått tester och uppfyller det sk RoHS-direktivet 1 avseende begränsning av farliga ämnen i elektroniska produkter. För det fall produkterna inte skulle uppfylla krav på funktion, kvalitet, stabilitet och miljö eller om Bolagets produkter inte skulle uppfylla RoHS-direktivet avseende begränsning av farliga ämnen i elektroniska produkter skulle detta kunna ha negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. Försäljning: FPC är verksamt på en relativt ung marknad. Detta medför försvårade möjligheter att förutsäga den framtida utvecklingen för verksamheten. FPC:s utveckling är beroende av att marknaden för biometri fortsätter expandera, särskilt avseende utvecklingen av biometri för den mobila marknaden. En fördröjd penetration på fler tillämpningar och marknader, eller en långsam utveckling på den mobila marknaden, påverkar därför Bolagets försäljning och resultat negativt. FPC är även beroende av den kinesiska marknaden med en etablerad återförsäljare med stark position för FPC:s teknik. En förlust av en väsentlig distributör på den kinesiska marknaden eller annan väsentlig distributör eller återförsäljare skulle därför kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Motpartsrisk: Kreditrisk definierad som risken att motparten inte fullgör sina förpliktelser och betalar sina skulder till FPC är I sin helhet hänförlig till kreditrisk i kundfordringar. Bolagets kunder utgörs idag i huvudsak av de företag som agerar återförsäljare eller distributör av Bolagets produkter men kan även komma att utgöras av tillverkande bolag och underleverantörer inom mobil och IT-industrin. En utebliven förmåga att fullgöra förpliktelse att betala medför en kostnad till följd av att redan redovisad intäkt reverseras samt att kassaflödet från försäljningen inte erhålls medan kostnaden för den levererade varan eller tjänsten belastar FPC. 1 RoHS-direktivet, (direktiv 2002/95/EG), trädde i kraft 1 januari 2006 syftar till att begränsa, och i vissa fall förbjuda, användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektroniska produkter. 10

11 Värdepappersrelaterade risker Utdelning: Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. FPC förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas det närmaste året varför FPC:s eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för FPC bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas det kommande året. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie på kort sikt främst är beroende av aktiekursen. Ägare med betydande inflytande: En enskild aktieägare äger en väsentlig röstandel av Bolagets samtliga utestående aktier. Följaktligen har denna aktieägare möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla av FPC:s tillgångar samt andra företagstransaktioner. Aktiekurs och likviditet: Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att värdet på investeringen kan gå ned. Det finns ingen garanti för hur kursen kommer att utvecklas för de aktier som tas upp till handel i samband med nyemissionen. Bolagets aktiekurs kan komma att falla, bland annat på grund av det ökade antalet aktier i Bolaget men även som en konsekvens av marknadens reaktioner på faktorer helt utanför FPC:s kontroll. FPC:s aktiekurs har varit volatil sedan Bolagets aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Handeln i Bolagets aktier har generellt sett haft låg aktivitet. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i FPC leder till en aktiv handel i aktierna eller hur handel i aktierna kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavare av aktier att sälja sina aktier utan att påverka marknadspriset negativt, eller överhuvudtaget. Aktiemarknadsrisk: Nuvarande och potentiella investerare i FPC bör beakta att en investering i FPC är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om FPC:s verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. 11

12 Bakgrund och motiv FPC lanserade 2011 världens minsta och mest energieffektiva linjesensor för mobiltelefoner och surfplattor, FPC1080A. Sedan Apple under oktober 2012 genomfört förvärvet av FPC:s amerikanska konkurrent AuthenTec, har nya intressanta möjligheter öppnats inom biometrimarknaden för fingeravtryck. Bolaget ser Apples förvärv som en bekräftelse på att FPC har satsat på rätt produkter och rätt utvecklingsprojekt biometri för den mobila marknaden. Sedan tidigare har FPC framgångsrikt utvecklat och på flera marknader lanserat en annan typ av fingeravtrycksensor, areasensorn. Tillsammans utgör de båda fingeravtrycksensorerna en kompletterande produktportfölj för olika marknader. En direkt följd av Apples förvärv av AuthenTec är att antalet kundförfrågningar och diskussioner med potentiella samarbetspartners ökat avsevärt. Detta är delvis kopplat till att AuthenTecs sensorer framöver enbart kommer tillhandahållas för Apple-produkter, vilket har medfört att ett antal av AuthenTecs kunder har kontaktat FPC och inlett dialog om samarbete. FPC bedömer dessutom att samtliga tillverkare av mobiler som vill konkurrera med Apple, men som inte tidigare påbörjat projekt kring biometri och fingeravtryckssensorer, nu fått detta på sin radarskärm. Konkurrensen på ett års sikt är begränsad och FPC bedömer att endast Validity, ett privatägt amerikanskt bolag, kan konkurrera med FPC inom marknaden för smartphones och tablets på ett års sikt. Vidare pekar prognoser för på en kraftig expansion i antalet Internet-anslutna mobila enheter 1. Utöver detta förväntas antalet tjänster med krav på autentiserings och verifieringslösningar fortsätta att öka, bland annat drivet av ökad användning av antalet mobila betalningar 2. Biometri kopplar individen till transaktionen med en lösning som inte kräver pinkoder och nycklar för sin funktion och ger samtidigt säkerhet. FPC förutser således en kraftig marknadsexpansion för fingeravtrycksensorer, är väl positionerat inom marknadens mest intressanta nisch och förväntar sig flertalet nya samarbeten och affärsprojekt under För att ta en aktiv roll i denna utveckling krävs initialt investeringar och ökade kostnader inom såväl marknads- som produktutvecklingsorganisationen. Under den kommande tolvmånadersperioden förväntar sig FPC ha kostnader och investeringar, utöver Bolagets nuvarande kostnadsbas, som uppgår till ca 50 Mkr hänförliga till de möjligheter som Bolaget nu står inför. Dessa investeringar och kostnader avser främst rekrytering av personal och konsulter för att möta kundförfrågningar, men även för att vidareutveckla befintliga produkter och lansera nya generationer av produkter. 1. En organisation i tillväxt ställer krav på nyckelkompetens, förstärkning av befintliga funktioner, samt upprättandet av nya funktioner. Exempel på områden där Bolaget avser att stärka sin organisation är a. Tekniska specialister inom hård- och mjukvaruutveckling, affärsutveckling, produkt- och projektledning, både för att hantera kundprojekt och utvecklingsprojekt. b. Sälj- och marknadskompetens med rekryteringar av sales executives, field application engineers samt technical customer support. Rekrytering inom detta område kommer framförallt att ske på platser nära kunderna. c. Kundprojektmedarbetare. FPC förväntar sig en ökning av samarbeten med ODM/OEM, vilket kommer ställa ökade krav på anpassning och utveckling av mjukvara. 2. Ytterligare rörelsekapital för att hantera större volymer och fler kunder. En ökad försäljning kan komma att binda rörelsekapital i produktion. 3. Förvärv av framtida teknologi. Styrelsen i Bolaget bemyndigandes av årsstämman 2012 att innan nästa stämma genomföra en eller flera nyemissioner om högst B-aktier med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt. Styrelsen beslutade i december 2012 att emittera aktier av serie B och avser nu att, mot bakgrund av ovanstående, utnyttja del av det utestående bemyndigandet (uppgående till B-aktier) och emittera högst aktier av serie B. Bolagets avsikt är att genomföra en eller flera nyemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande sammanlagt högst B-aktier till marknadspris under en begränsad period. Förutsatt att samtliga emissioner blir fulltecknade kommer bolagets aktiekapital att öka med kronor och en utspädning kommer att ske med 6,4 procent av antalet utestående aktier av serie B vid tidpunkten för emissionsbesluten. Aktierna ska löpande, i samband med att varje enskild emission registreras, tas upp till handel och samtliga emitterade aktier under perioden förväntas att vara upptagna till handel senast den 30 april Teckningskurs för de emitterade aktierna kommer att vara rådande marknadspris vid varje tillfälle, där marknadspris beräknas som den 1 Press release från Gartner 6 november 2012 (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id= ( )), Press release från Gartner 23 oktober 2012 (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id= ( )) 2 IDEX presentation Q

13 volymvägda genomsnittskursen till vilken Carnegie placerat eller sålt aktier under handelsdagen. Kostnaderna för samtliga emissioner under bemyndigandet beräknas uppgå till högst omkring 4,3 miljoner kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Carnegie eller den begränsade krets investerare som anvisas av Carnegie. Styrelsen i FPC beslutade den 11 mars 2013 om riktade nyemissioner till Carnegie eller den begränsade krets investerare som anvisas av Carnegie (inom ramen för det ingångna placeringsavtalet, se avsnittet Legala frågor, Väsentliga avtal). I besluten bemyndigades styrelsens ordförande att fastställa antalet nyemitterade aktier, ökning av aktiekapitalet och teckningskurs under respektive beslut. Efter att ha tillförts likviden från den riktade emissionerna anser styrelsen att Bolaget har tillräcklig finansiering för att finansiera en accelererad tillväxt och intensifiera deltagandet i pågående marknadsexpansion. Den 12 mars 2013 offentliggjordes att FPC genomfört en riktad nyemission till Carnegie om aktier av serie B till en teckningskurs om 28,81 kronor vilket innebar att Bolaget tillfördes en emissionslikvid cirka 40,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Detta Prospekt har upprättats av styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) med anledning av Bolagets ansökan om upptagande till handel av de aktier av serie B som emitteras i enlighet med styrelsens ovan nämnda beslut. De nyemitterade aktierna beräknas kunna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i under perioden fram till och med den 30 april Prospektet innehåller inte något erbjudande om att förvärva aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Göteborg den 12 mars 2013 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen 13

14 Ansvarsförsäkran beträffande Prospektet Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ) ( Bolaget ) är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Styrelsen för Bolaget försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. 14

15 Information om aktierna som tas upp till handel Nyemissionerna Bolagets styrelse beslutade, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, den 11 mars 2013 om riktade nyemissioner om högst aktier av serie B. Aktierna ska tecknas av Carnegie eller den begränsade krets anvisad av Carnegie (inom ramen för placeringsavtalet, se avsnittet Legala frågor, - Väsentliga avtal). Det är dessa aktier som är föremål för ansökan om upptagande till handel. Om emissionerna blir fulltecknade innebär det att Bolagets aktiekapital uppgår till kr fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 0,20 kr. De nya aktierna förväntas att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm under perioden fram till den 30 april ISINkoden för aktierna är SE Allmän information om FPC-aktien, Euroclear-anslutning, utdelning mm Aktierna i FPC är emitterade i enlighet med svensk rätt. Aktieägarnas rättigheter, inklusive minoritetsaktieägarnas kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier finns registrerade hos Euroclear (Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, Box 191, Stockholm) i elektronisk form, med ISIN-kod SE Utbetalning och utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning De nya aktierna av serie B medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna av serie B registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna av serie B har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna (Se även avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden Utdelningspolitik). 15

16 Marknadsöversikt De uppgifter avseende marknadsutveckling och Bolagets marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenterna som anges i detta Prospekt är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Bolaget har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en heltäckande och relevant bild av Bolagets marknader som gör att marknadsandelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. De externa källor som Bolaget baserat sin bedömning på är framförallt uppgifter från oberoende undersökningsinstitut och övrig branschstatistik. Denna information har återgivits korrekt i Prospektet och, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. FPC verkar på marknaden för biometri, vilken omfattar lösningar för en verifiering av uppgiven identitet genom att avläsa en persons fysiska egenskaper. Marknaden drivs framförallt av privatpersoners, företags och myndigheters ökade behov av säkerhet för att skydda pengar och information samt efterfrågan av enklare och snabbare metoder för personlig verifiering. Mobila betalningar och säkerhet driver efterfrågan av FPC:s produkter FPC gör bedömningen att användning av biometrisk id-information, inklusive fingeravtryck, kommer att öka kraftigt. Bedömningen bygger på ett flertal faktorer och underliggande trender och drivkrafter. Bolaget redogör i detta avsnitt för de viktigaste och vilka implikationer de kan ha för kommande tillväxt. Samtidigt ser Bolaget också ett ökat behov av en kombinerad fingeravtryckssensor och fingerstyrd navigering för skärmar på mobiler, surfplattor och smart-tv. Biometri Biometriska lösningar används för att länka en specifik person till en registrerad identitet. Biometrin delas in i två huvudgrupper; fysiska och beteendemässiga. Fysisk verifiering sker främst via fingeravtryck, iris, röst, ansikte, hand, venerna i finger-toppen eller handen samt DNA. Beteendemässig verifiering mäter till exempel av rörelsemönster i anslagen på ett tangentbord, avlästa beteenden som kan skapa en elektronisk signatur. Marknadsstorlek och tillväxt GIA (Global Industry Analysts) förutser i sin rapport Global Biometrics Market publicerad i oktober 2011 att marknaden för biometri kommer att år 2017 omsätta 16,5 miljarder USD. USA utgör för närvarande den största marknaden medan Asien tros ha den kraftigaste årliga tillväxten på nära 24 procent och tros därmed bli störst på medellång sikt. 1 GIA förutser en accelererande acceptans som leder till efterfrågan och därmed tillväxt av biometrisk identifiering då lösningar och infrastruktur byggs ut. GIA förutser att fingeravtrycksteknologin kommer att bli ledande inom handhållna konsumentprodukter såsom mobiltelefoner och surfplattor. Även Goode Intelligences marknadsrapport, publicerad i juni 2011, anser att marknaden för biometri i mobiltelefoner kommer att växa kraftigt fram till Framförallt bedöms att fingeravtryckssensorerna svarar för tillväxten. Säkerhet och bekvämlighet skapar efterfrågan Efterfrågan av biometrin finns hos två huvudaktörer: den kommersiella sektorn för att säkra och underlätta konsumenters användande av elektronik för åtkomst av digitaliserade tjänster såsom betalningar och åtkomst av information, samt den offentliga sektorn, grundat på myndigheternas behov av att registrera medborgare. 1 GIA, Global Industry Analyst report, Global Biometrics Market, October

17 Drivkrafter MOBILEN TAR ÖVER SOM PLÅNBOK Möjligheten att använda mobilen som betalmedel vid kassan eller t ex kollektivtrafiken har förbättrats tack vare närfältskommunikationen NFC (Near Field Communication) som är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor (typiskt runt 10 cm). Ett chip sitter i mobilen som hålls mot en terminal för att betala, i stället för att sätta in ett kreditkort i en kortterminal. Mobila betalningar benämns som Tap and Pay i branschen. Bland annat Blackberry, HTC, Huawei, Fujitsu, Nokia, Motorola, Samsung och Sony har idag NFC-försedda mobiler på marknaden och fler modeller förväntas att lanseras inom kort. 1 Flera aktörer har tagit fram transaktionssystem för mobila betalningar. Google har i samarbete med bl a Master Card tagit fram tjänsten Google Wallet, en app till vilken användaren kan koppla sitt kredit-/betalkort. Till tjänsten finns också ett färdigt transaktionssystem för butik med en betalterminal kopplad till kassan. Användning av Google Wallet är redan möjlig i USA. I Kina kommer också mobila betalningar introduceras genom nationens enda rådande bankkortsutgivare CUP (China Union Pay). 2 Stor volym i utvecklingsländerna I många utvecklingsländer svarar kontanter för över 90 procent av transaktionerna då en stor del av befolkningen saknar bankkonto. 3 Nu lanserar flera mobiloperatörer mobila plånbokstjänster som gör det möjligt för deras abonnenter att skicka pengar till varandra, eller betala med mobilen. I praktiken är mobilerna och mobilnäten ofta den enda moderna infrastrukturen i dessa länder. I en TT-intervju hävdar Lars Arvidsson, försäljningschef för Ericssons mobil-betalningstjänster, att mobilbetalningar och pengaförsändelser förväntas bli de mest populära mobilapplikationer globalt framöver. 4 Ericsson hänvisar till undersökningar som pekar på att mobilerna under 2016 kommer att användas för betalningar och överföringar värda 800 miljarder dollar. Analysfirman Berg Insight räknar med att det om tre år, 2015, kommer att finnas över 700 miljoner användare av mobila betaltjänster i tillväxtländerna, upp från drygt 133 miljoner Ökad användning av mobilen för bankärenden driver acceptansen Enligt Forrester ökar användningen av smartphones för bankärenden kraftigt i USA. En tredjedel av bankkunderna som är on-linekunder använder idag mobilen. Andelen tros dubblas fram till 2017, drivet av de yngre s k Y och Z- generationerna, dvs 80- och 90-talisterna. I takt med att användningen ökar sker det också med större andel av olika sorters transaktioner. US ONLINE BANKERS Källa: Forrester Research Mobile Banking, 2012 to 2017 (US) and Forrester Research Online Banking, 2012 to 2017 (US) 1 NFC World, A definitive list of NFC phones, (http://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/#available) ( ) 2 NFC New, China Mobile, China UnionPay join forces for mobile payments (http://www.nfcnews.com/2012/06/25/china-mobilechina-unionpay-join-forces-for-mobile-payments) ( ) 3 The Economist, 28 april Dagens Nyheter, 1 mars 2012, Mobila betalningar på väg att explodera 17

18 SÄKERHET FÖRUTSÄTTNING FÖR ÖKAD ACCEPTANS Mobilen blir enligt ovan beskriven utveckling en värdehandling och med en fingeravtryckssensor bedöms användningen få acceptans då missbruk vid t ex stöld nära nog omöjliggörs. Spridning av tjänster SMART-TV EN NY TEKNIKFUSION FPC ser nya applikationsmöjligheter i och med lanseringen av smart-tv:n, en tv med inbyggd dator för att möjliggöra direktuppkoppling till internet. Smart-tv-konceptet tros vinna mark snabbt då tv-vanorna är under förändring och tvtablån överges i allt högre utsträckning i och med att tv-programmen blir tillgängliga via internet samtidigt som utbudet av andra program och filmer också ökar. Fingeravtrycksavläsare appliceras i fjärrkontrollen för olika huvudfunktioner såsom navigering på tv-skärmen genom att röra på fingret, identifiering av användaren samt som genvägar. Identifieringen kan gälla betalningar, t.ex. TVon-demand eller som accesskontroll, t.ex. vid så kallad parental control för att begränsa tillgång till TV-utbudet eller införa tidsbegränsningar. UPPKOPPLINGSKAPACITET OCH MOLNTJÄNSTERNA ÖKAR I takt med den ökade användningen av personliga kommunikationsmedel ökar även molntjänsterna, så kallad cloud computing. Känslig information lagras därmed alltmer på externa servrar, åtkomliga via internet. Acceptansen av molnburna tjänster befästs genom användningen av sociala media som facebook och twitter. Egen data kan lagras via t ex Apples icloud, Dropbox med flera. Det är FPC:s bedömning att behovet av att skydda åtkomsten av personlig information såväl som företagsinformation ökar i takt med dess ökade spridning. ÖKAD INTEGRATION PRIVAT OCH ARBETSPLATS Trenden Consumerisation, ett ökat konsumentperspektiv, innebär att nya användningsområden inom internetburna tjänster ofta introduceras först på konsumentarenan för att sedan spridas till B2B. Det innebär att både arbetsrelaterad och personlig information samlas på samma plats. Människor föredrar att använda samma utrustning, såsom laptop, smartphone eller surfplatta, på arbetsplatsen som privat. På arbetsplatsen används utrustningen ofta som en terminal som kopplas upp mot intranätet, vilket kräver någon form av säker inloggning. I en undersökning genomförd av Forrester under andra kvartalet 2012 använder 2/3 av amerikanska och europeiska informatörer/kommunikatörer egenvald dator/mobil. Samma undersökning visar också på att 46 procent av anställda använder laptops som inte är godkända av deras arbetsgivare. Då samma utrustning används både privat och på arbetsplatsen är det FPC:s bedömning att säkerhetsfrågan blir alltmer central för att förhindra åtkomst av personlig information och företagsinformation. Enligt Forrester införs policys för anställda angående vilka datorer/smartphones/surfplattor de får använda och hur de får använda dem, genom sk BYOD-program (Bring Your Own Device). PERSONLIG ANPASSNING I FORDON Individuell identifiering ökar accessäkerheten och gör det möjligt att anpassa t ex en bil till den som ska köra. En fingeravtryckssensor kan antingen appliceras på bilnyckeln eller i bilen så att säte, backspeglar, radio-station etc, ställs in enligt tidigare definierat önskemål. SÄKRARE AUTENTISERING Identitetsstölder och utnyttjande av falska identiteter har historiskt varit ett problem i samhället. Identitetsstölder har avsett identitetshandlingar som pass, ID- och körkort. Numer avser dessa stölder i en allt större utsträckning elektroniska identiteter, som är helt avpersonifierade. Biometriska säkerhetslösningar har vuxit fram som en lösning på denna problematik och är ett växande produktsegmentet för elektronisk verifiering av identitet. EID OCH EPASS eid och epass ökar kraftigt drivkraften för att förhindra ID-stölder och ett flertal ID-projekt har startats, däribland annat Kinas direktiv för ny ID, gällande från 2013, Indiens ID-standard som är under implementering i takt med att folkräkningen fullbordas och medborgarnas iris och fingeravtryck registreras, ICAO:s (International Civil Aviation Organization) kravspecifikation, visabefriade nationaliteter resande till USA, Schengen Information System (SIS II) och EURODAC (databas över fingeravtryck från asylsökande till EU). ID-handlingarna innehåller då i samtliga fall även biometrisk information i form av fingeravtryck. Det är FPC:s bedömning att ökade regulatoriska säkerhetskrav kommer att öka användningen av och acceptansen för fingeravtryck som metod för identifiering. 18

19 ÖKAT BEHOV AV APPARATUR FÖR IDENTIFIERING Utfärdade eid-handlingar driver i sin tur behovet av apparatur för identifiering. FPC:s bedömning är att behovet av sensorer för inläsning av fingeravtryck utgör cirka tio procent av antalet utgivna eid. I Kinas fall blir volymerna av sensorer därför betydande, då 500 miljoner utgivna eid skulle innebära 50 miljoner sensorer, i första hand av areasensortyp. Myndigheter och organisationers höjda krav på autentisering driver också efterfrågan. I Kina har exempelvis regler införts i finanssektorn vilka kräver ett långt mer omfattande användande av biometri för ökad IT-säkerhet. I de flesta fall rör det sig om biometriska applikationer för inloggning på datorer och nätverk men det förekommer även att tekniken används för fysisk access. Genom att använda biometri förbättras säkerheten väsentligt samtidigt som transaktionen blir spårbar. ÖKAD BEKVÄMLIGHET VID AUTENTISERING För individen som ska identifiera sig avgör användarvänligheten hur väl funktionen accepteras. Befintliga IDhandlingar och kort kan förloras, mängden av pinkoder, användarnamn och lösenord är svåra att hantera. Risken är också stor att obehöriga kan få åtkomst till skyddad egendom och information. Biometri gör autentiseringen enklare och snabbare och ger också möjlighet till att öka graderna av rättigheter och privilegier vid access. Det blir mindre komplicerat att göra känslig information tillgänglig på ett nätverk som skyddas av biometri jämfört med ett nätverk som skyddas av lösenord. KOSTNADSBESPARINGAR En annan drivkraft för implementering av biometriska autentiseringssystem för företag är möjliga kostnadsbesparingar. Med hjälp av biometri behöver exempelvis inte supportavdelningar på företag lägga resurser på att ställa ut nya lösenord eller säkerhetskort. LÄGRE STYCKKOSTNADER DRIVER APPLIKATIONERNA Den tekniska utvecklingen på både hård- och mjukvarusidan har pressat ner priserna på biometrisk teknik för autentisering till en intressant nivå för den breda kommersiella applikationsmarknaden. Dessutom har prestanda i datorer, nätverk och databassystem ökat, vilket gjort att biometriska system har blivit snabbare och enklare att hantera. Verifiering av fingeravtryck är den marknadsledande tekniken inom biometri tack vare dess förmåga att leverera bra prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. FLERA RATIONELLA SKÄL STYR PRODUCENTERNA Komponentköpare på den biometriska marknaden väljer lösning på grundval av faktorer såsom tillförlitlighet och funktion, användarvänlighet, robusthet, pris, kvalitet, strategiska partnerskap och allianser samt referenskunder. Inom konsumentledet tillkommer även behovet av en icke-skrymmande multifunktionsenhet för fingeravtryck och fingerstyrd navigering. SNABBARE PRODUKTUTVECKLING INRIKTAD MOT ANVÄNDARVÄNLIGHET FPC:s bedömning är att tiden för en mobiltillverkare för att ta fram en produkt, från koncept till lansering på marknaden, minskat avsevärt jämfört med för två år sedan. Begreppet Moores lag återspeglar också trenden, dvs att antalet transistorer på ett mikrochip fördubblas vartannat år. Samtidigt blir produktutvecklingen alltmer inriktad på att anpassa produkterna utifrån användarvänlighet och inte tvärtom. Datorn blir inte bara ett administrationsverktyg på ett skrivbord utan alltmer en personlig accessoar som alltid finns till hands. KORTARE PRODUKT- OCH KONSUMTIONSLIVSCYKEL ÖKAR OMSÄTTNINGEN Mobiltelefonen utgör det mest spridda personliga kommunikationsmedlet och dess omsättning är hög. Enligt FPC:s uppskattning och erfarenhet är den genomsnittliga produktlivscykeln för en mobiltelefonmodell för närvarande ca 3-5 kvartal. Trenden är att produktlivscykeln kortas då konkurrensen är fortsatt hög mellan mobilproducenterna. Konkurrensen leder till att nya modeller med nya funktioner lanseras i en allt snabbare takt samtidigt som mobilernas pris sänks och konsumenterna tenderar att byta telefon allt oftare. En annan trend Bolaget urskiljer som driver volymen av mobiltelefoner är att fler och fler mobilanvändare har mer än ett abonnemang och därmed flera mobiler i sin ägo. 19

20 ÖKNING AV SMARTPHONES OCH SURFPLATTOR Försäljningen av smartphones överstiger och kommer att vida överstiga antalet uppkopplade laptops och läsplattor. Enligt Forrester såldes år 2012 cirka 660 miljoner smartphones jämfört med drygt 100 miljoner läsplattor och cirka 325 miljoner laptops. Gapet kommer att öka med nära 1,3 miljarder sålda smartphones 2016 jämfört med cirka 350 miljoner läsplattor och 350 miljoner laptops. 1 Enligt researchföretaget Gartner beräknas antalet sålda smartphones år 2015 att uppgå till 1 miljard, att jämföra med beräknade 468 miljoner FPC:s bedömer att år 2015 kommer 30 procent av dessa, dvs drygt 300 miljoner smartphones, att ha fingeravtryckssensor. ÖKNING AV SMARTPHONES MED NFC Enligt Forrester kommer antalet sålda smartphones med NFC under 2012 hamna i storleksordningen 100 miljoner enheter. Enligt Analysfirman Berg Insight beräknas det ske en ökning från 30 miljoner smartphones under 2011 till 700 miljoner år FINGERAVTRYCKSENSORER I MOBILTELEFONER Enligt vad FPC erfar gör fler och fler aktörer inom mobilmarknaden färdiga anpassningar i sina mjukvarusystem för FPC:s linjesensoralgoritmer. Det sker genom gemensamma projekt där FPC genomför så kallade porteringar av mjukvaran för fingeravtryckssensorn. Det sker i nära samarbete med flera aktörer utvecklare av mobila plattformar, med OEM-mobiltillverkare samt med tillverkare av Secure-element-chips, separata chip med mycket hög säkerhetströskel, vilka i branschtermer kallas för unhackable chips. Dessa mjukvaruanpassningar ger FPC en unik position för lansering av linjesensor. FPC:s marknader LINJESENSORN Hösten 2009 fattade FPC beslutet att satsa på att ta fram en linjesensor primärt avsedd för mobiltelefoner. Försäljningen av linjesensorn började våren Marknadsföring sker mot ledande mobilplattformsutvecklare, mobilproducenter på en global skala samt mot ledande underleverantörer, så kallade tier 2 leverantörer som levererar systemmoduler till mobiltelefoner, surfplattor, laptops och fjärrkontroller. Flera företag tar för närvarande fram prototyper med FPC:s linjesensorer för test och utvärdering. FPC genomför också ett antal projekt med portering, dvs mjukvaruanpassning till större mjukvaruplattformar. Det innebär att leverantörer som tillhandahåller mobila plattformar eller säkerhetssystem för mobiler och/eller surfplattor kan erbjuda färdiganpassade system för implementering av en linjesensor. FPC erhöll vidare sin första Design Win hos en ledande Japansk mobiltelefontillverkare i oktober Det betyder att FPC:s teknologi blir implementerad i mobiltillverkarens kommande mobilmodell vars lansering beräknas ske med initialt en miljon exemplar under andra kvartalet Sedan oktober har FPC erhållit fler Design Wins för mobila enheter i Japan och Kina. I januari 2013 erhöll FPC en Design Win för tillbehör till mobiltelefoner och surfplattor med en initial order om enheter från World Wide Touch Technology (WWTT), ett ledande kinesiskt bolag inom tillverkning och utformning av biometriska moduler för fingeravtrycksidentifiering för bärbara datorer samt applikationer för konsument-marknaden. De initiala enheterna ska levereras under AREASENSORN FPC:s areasensor står för närvarande för absoluta merparten av Bolagets försäljning. Areasensorförsäljningen har hittills skett i framför allt Kina för applicering i autentiseringsapparatur inom bank och finanssektorn. FPC:s komponenter återfinns hos flertalet av de Kinesiska storbankerna och provinsbankerna, vilket innebär drygt 50 olika bankkoncerner. De används främst för autentisering av bankanställda för att kunna utföra transaktioner och löpande bankarbete. FPC uppskattar att antalet bankanställda som dagligen använder areasensorn överstiger 1 miljon. I november 2012 samt mars 2013 erhölls ytterligare order om 20 Mkr vardera. AREASENSORNS UTÖKADE ANVÄNDNING En växande applikation för areasensorer är i så kallade U-keys som sätts i en USB-kontakt i datorn för identifiering vid bankärenden via internet. FPC uppskattar att det årligen säljs 50 miljoner U-keys utan fingeravtryckssensor. 1 The Economist, Tablets from on high, (http://www.economist.com/news/business/ microsoft-makes-its-pitch-mobile-agetablets-high) ( ) 2 Press release från Gartner den 7 april 2011, (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id= ) ( ) 20

21 Förutom försäljning till Kina har FPC:s övriga försäljning av areasensorer mellan gått till ett stort antal kunder i ett flertal länder i Asien, Europa samt i viss mån till Nord- och Sydamerika. Försäljningsvolymerna har i de flesta fall avsett mindre serier. KINESISKA BANKSEKTORN AREA- SENSOR Bankanställda + 2 miljoner FPC:s nuvarande slutkunder VIP bankkunder +20 miljoner LINJE- SENSOR Privatkunder (online) +400 miljoner Företag i försäkringsbranschen, aktiemäklare, bilindustrin och offentlig sektor Källa: FPC uppskattning POTENTIAL FÖR AREASENSORMARKNADEN Med de kinesiska bankernas användning av areasensorn som referens avser FPC att marknadsföra areasensorn också inom närliggande kinesiska branscher där personalens och/eller brukarens autentisering ökar säkerheten. Det gäller primärt försäkringsbranschen, värdepappershandeln, bilbranschen samt den offentliga sektorn. Marknader där FPC har för avsikt att öka försäljningen är Indien, Sydkorea, Japan samt Brasilien. För mer information om FPC:s affärsmodell se även avsnittet Verksamhet. Konkurrenter ALTERNATIVA AUTENTISERINGSMETODER Den största delen av all autentisering sker fortfarande med andra metoder än biometri, dvs med ID-handlingar, pinkoder till kort, digipass, konventionella lås, användarnamn och lösenord, rfid-kort, etc. Gemensamt för alla dessa metoder är att de inte är kopplade till individen och kan utsättas för identitetsstölder. FRAGMENTERAD MARKNAD Biometrimarknaden är fragmenterad med ett stort antal aktörer. Aktörerna på biometrimarknaden kan delas in i tre kategorier; komponent-, system/lösnings- samt algoritmleverantörer. Det företag som idag kan betraktas som FPC:s direkta konkurrent är det amerikanska företaget Validity. AUTHENTEC Inom FPC:s segment för kapacitiva fingeravtryckssensorer, finns amerikanska AuthenTec som 2011 omsatte 69,8 (45) miljoner USD med ett resultat om -10,9 (-37,8) miljoner USD. Bolaget har gått med förlust sedan I och med att Bolaget förvärvades av Apple under juli 2012 för 382 MUSD och därmed avnoterades från Nasdaq finns inga senare kända siffror. Uppköpet av AuthenTec innebär att flera av deras tidigare kunder som är konkurrenter till Apple nu söker andra leverantörer. FPC ser ett påtagligt ökat intresse från dessa tidigare AuthenTec-kunder. 21

22 VALIDITY Validity är en amerikansk privatägd aktör som säljer ett flertal linjesensormodeller. Information om omsättning och resultat är inte tillgängligt. FPC bedömer, baserat på genomgång av de konkurrerande sensorerna, att Bolagets linjesensor står sig väl i jämförelse ur det kritiska perspektivet strömförbrukning. Validity genomförde en kapitalanskaffning om 20 MUSD i oktober 2012 för fortsatt utveckling av sina sensorer för mobiler och surfplattor. 22

23 Verksamhet Mål Bolaget ska växa med lönsamhet. Tillväxten ska ske såväl organiskt som med kompletterande förvärv. Lanseringen av linjesensorer påbörjades 2011 och under 2012 fokuserade FPC primärt på att utveckla marknaden för linjesensorn i Asien. Affärsmål FPC ska vara en ledande aktör på volymmarknaden inom system för verifiering av fingeravtryck. När det gäller nya projekt och förhandlingar kring dessa, är ambitionen att förse marknaden med fyllig och relevant information. Bolaget begränsas dock av sekretessavtal med partners och kunder. Goda möjligheter ses även inom andra tillämpningar såsom SMART TV och USB-nycklar. FPC:s mål är att år 2015 ha en marknadsandel om minst 25 procent av fingeravtryckssensormarknaden för mobiltelefoner med sensorer. Strategier PRODUKTSTRATEGI FPC ska vara en leverantör av komponenter och system för fingeravtrycksverifikation. FPC ska utveckla och marknadsföra komponenter i två produktkategorier areasensorer och linjesensorer. PATENTSTRATEGI FPC arbetar med en aktiv patentstrategi som bygger på att noga följa marknaden för att utvärdera nya möjligheter för patent och identifiera eventuella intrång i Bolagets patent. Patent skydd av egna teknologin FPC: s patent täcker in flera av de viktigaste konkurrensfördelarna; sensorarkitekturen med dess realtidsprogrammering, pixeldesignen med lågt brus, matchningsalgoritmen, linjesensorns metod att analysera delbilder av den biometriska identiteten samt metodik för sensorernas paketeringslösning. För information om vilka patent och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget se avsnittet Legal information. PRODUKTIONSSTRATEGI FPC: s produktion sker genom nära samarbete med utvalda underleverantörer. Produktionskritiska delar av tillverkningen ska ske i verktyg ägda av FPC men opererade av underleverantören. All tillverkning ska ske på prognoser baserade på kunders och distributörers information. MARKNADS- OCH SÄLJSTRATEGI FPC ska i första hand marknadsföra sina produkter mot produktutvecklare/systemintegratörer via distributörer eller direkt. Försäljningen till producentledet ska ske i nära samarbete med distributörer. FPC ska delta aktivt i säljarbetet. Linjesensorer ska marknadsföras mot produktutvecklare/systemintegratörer av mobiltelefoner och andra bärbara applikationer såsom t ex läsplattor, USB-nycklar, smarta kort etc. Som ett led i lanseringen av linjesensorer ska Bolaget aktivt delta i utvecklingsprojekt tillsammans med mobiltillverkare och leverantörer av delsystem. Geografiskt sker marknadsbearbetningen i Asien; framför allt i Kina, Taiwan, Sydkorea, Singapore, Japan, Indien, Malaysia samt Indonesien, i Europa samt USA. Försäljningen av Areasensorer ska breddas utöver volymsegmentet inom bank-itapplikationer även till andra IT-segment inom försäkring, värdepappershandel, bilbranschen samt offentliga sektorn. Geografiskt ska areasensorn med referens till bankapplikationerna i första hand marknadsföras i Indien, Sydkorea, Japan och Brasilien men även i Europa och USA. Produktutveckling FOKUS PÅ DE KRITISKA DELARNA I FÖRÄDLINGSKEDJAN FPC fokuserar på de affärskritiska delarna i förädlingskedjan utveckling, produktionsprocesser, marknadsföring och försäljning. FPC:s målsättning är att vara den ledande aktören inom fingeravtryckssensorer baserade på kapacitiv teknik, genom att utveckla användarvänliga produkter med världsledande prestanda till mycket konkurrenskraftiga priser. FPC tar regelbundet fram utvecklingsplaner för nya sensorer, nya versioner av sensorer, förbättrade funktioner och nya egenskaper hos sensorer, mjukvaruutveckling samt övriga marknadsdrivna utvecklingsområden. All produktutveckling sker i egen regi, i huvudsak på huvudkontoret i Göteborg. Applikationsutveckling sker även i samarbete med kunder genom projektuppdrag. 23

24 Kostnadsförda och balanserade utgifter för utveckling 1) Kostnadsförda utgifter för utveckling 8,9 Mkr 2) 5,6 Mkr 2) 8,4 Mkr 2) Balanserade utgifter för utveckling 10,4 Mkr 9,4 Mkr 16,7 Mkr Totalt 19,3 Mkr 15,0 Mkr 25,1 Mkr 1) Sifforna för 2011 och 2010 är hämtade från årsredovisningen för respektive år, siffrorna för 2012 är hämtade från bokslutsrapporten för ) Minskat med avskrivningar av tidigare balanserad utveckling. År 2010 gjorde Bolaget den största delen av investeringarna för den linjesensor som lanserades Sedan dess har endast mindre utvecklingsprojekt startats. Ett projekt för att utveckla nytt kiselchip pågår under en period om cirka 6-12 månader, varvid Bolagets investeringar under denna period ökar. Produkter FPC: s tekniska unicitet bygger på konstruktionen av kiselchipet som avläser fingeravtrycket, dess paketering till en hel komponent och anpassning för rationell produktion. På kiselchipets ovansida finns en matris med bildpunkter som kan läsa av fingrets elektriska egenskaper i varje bildpunkt. Designen i FPC: s kiselchip är mycket avancerad och helt unik för FPC. Sensorn i FPC: s produkter är av kapacitiv typ som inte bara känner av ytan utan även tredimensionellt på djupleden. Det eliminerar i stort sett fusk, som exempelvis kan vara att använda en bild av ett fingeravtryck. Från kiselchipet leds den tredimensionella bilden av fingeravtrycket till en biometrisk processor som är styrd av en algoritm för att matcha och verifiera fingeravtrycket. FPC erbjuder en egenutvecklad processor, lämpad för mindre volymer av användare. När en större mängd av individer ska matchas och verifieras sker detta vanligtvis via större processorer och/eller databaser. FPC: s tekniska unicitet bygger på konstruktionen av kiselchipet som avläser fingeravtrycket, dess paketering till en hel komponent och anpassning för rationell produktion. FINGERAVTRYCKSSENSORER MED TYDLIGA SÄLJARGUMENT FPC: s huvudprodukter är fingeravtryckssensorer för två typer av avläsning; Linjesensorn och Areasensorn. Linjesensorn Linjesensorn avläser ett fingeravtryck genom att användaren drar sitt finger över den (swipe sensor på engelska). Fingeravtrycket scannas in som delbilder från sensorn. Med en mindre avläsningsyta är linjesensorn väl lämpad i applikationer där stora krav ställs på att den är kompakt, t.ex. mobiltelefoner. Förutom fingeravtrycksbiometrin kan den även fungera för navigering på en bildskärm. Linjesensorn FPC 1080A lanserades Under det fjärde kvartalet har även navigeringsfunktionen förbättrats i sensorsystemet, dvs funktionen att använda sensorn som en touch pad. Dess fördelar är kompakt format och strömsnålhet, kombinerat med mycket god prestanda. Upplösningen är på 508 dpi. Samtidigt är sensorn anpassad för storskalig serieproduktion vilket ger en konkurrenskraftig kostnadsnivå. FPC: s linjesensor lanseras primärt mot utvecklare och tillverkare av mobiltelefoner och läsplattor för implementering i kommande generationer. Introduktionen av Smart-TV medför att fjärrkontrollen blir mer multifunktionell med tillkommande funktioner som navigering på tv-skärmen, identifiering av användaren vid transaktioner, förälderkontroll etc. Andra applikationsområden är för U-keys, smarta kort, dataspelskontroller, kameror samt andra massmarknadsprodukter där identifiering av användaren ger ett mervärde för produkten. Areasensorn Areasensorn avläser ett helt fingeravtryck genom att användaren lägger sitt finger på sensorn. Areasensorns fördelar är dess höga bildkvalitet, robusta konstruktion och användarvänlighet. Den tidigare versionen av FPC: s areasensor FPC1011F som tillverkades och marknadsfördes sedan 2008 ersattes av en ny i juni 2012, FPC1011F3. Den nya versionen är tunnare och har marknadens högsta tålighet mot elektrostatisk urladdning (ESD), en egenskap som förlänger produktens livstid. FPC bedömer att Bolagets areasensor är ansedd som de facto standard i Kina som komponent i ett antal applikationer. Areasensorn ingår också i ett brett spektrum av applikationer världen över. MODULER OCH KOMPONENTER FPC säljer även moduler med en areasensor och en processor integrerade till en funktionell enhet som medger ett stort antal användare (med produkten FPC2020 ASIC) i och med dess användning för fysisk access/låssystem, USB- 24

25 minnen, i autentiseringsmoduler för banktransaktioner, point-of-sales-terminaler, stämpelklocka/tidsredovisning, smarta betalkort etc. Förutom huvudkomponenterna sensorerna säljer Bolaget även andra komponenter inom teknikområdet, såsom den biometriska processorn (med produkten FPC2020 ASIC) samt algoritmmjukvaran (inklusive Distinct Area Detection och Verification, Identification and Enrolment ). Kiselchipet som utgör själva sensorn tillverkas i form av wafers, en tunn cirkulär skiva av kisel. För en areasensor ryms något hundratal kiselchipenheter på en wafer medan mängden ökar betydligt för en linjesensor med flera tusen enheter på samma yta. Även hela wafers säljs separat, dvs som ej separerade kiselchip med flera opaketerade sensorchip (med FPC:s produkter FPC1011W, FPC1080W). PILOTKIT FÖR TESTNING För att underlätta kundernas utvärdering och möjlighet till egen framtagning av prototyper/pilotserie säljs utvecklings- och pilotkit med FPC: s komponenter. Samarbetspartners PRODUKTION I SAMARBETE MED ETABLERADE VÄRLDSAKTÖRER FPC samarbetar med specialiserade, certifierade och väl etablerade underleverantörer för produktion av sensorer och processorer. För kiseltillverkningen samarbetar FPC främst med SMIC. För paketering av sensorerna anlitas bland annat Amkor Technology i vars anläggning FPC även har installerat egen specialanpassad produktionsutrustning för ingjutning av kiselchip. FÖRSTA STORA MARKNADSSATSNINGEN I SAMARBETE MED CRUCIALTEC FPC och Sydkoreanska börsnoterade CrucialTec undertecknade i mars 2012 ett gemensamt utvecklings- och produktionsavtal. CT är världens största leverantör av optiska styrmoduler, bland annat till en majoritet av världens tio största tillverkare av mobiltelefoner och fjärrkontroller för Smart TV (Tier 1-företagen), med en sammanlagd volym på 200 miljoner sålda enheter. Bland deras kunder märks Samsung och LG, RIM, Motorola, Sony, HTC samt Sharp. FPC och CrucialTec offentliggjorde 29 november 2012 att parterna tecknat ett treårigt leveransavtal samt gjort ett tillägg till det gemensamma utvecklings- och produktionsavtalet som träffades i mars I januari 2013 la CrucialTec en initial order för massproduktion av linjesensorer till mobiltelefoner. I samarbetet har FPC:s linjesensorteknik kombinerats med CrucialTecs kompetens inom styrmoduler för mobiltelefoner. CrucialTec har integrerat FPC:s kiselchip i en flexibel styrmodul, som kallas, BTP, Biometric Track pad. FPC:s kisel med mjukvaruteknik såsom drivrutin och algoritm för biometri kommer, utöver fingeravtrycksläsning, att tillhandahålla navigeringsfunktioner samt stöd för Android-appar för säkerhet, betalning och andra funktioner men även kunna styra andra funktioner t ex genvägar till olika applikationer beroende på vilket finger som används. Den biometriska modulen (BTP) står nu klar för masstillverkning och finns tillgänglig i många olika färger, former och modeller för att möta det ökande intresset från ledande leverantörer av mobiltelefoner och surfplattor. BTP kommer att tillverkas på CrucialTecs paketeringsanläggning. CrucialTec har även finslipat navigeringsfunktionen utifrån bolagets erfarenheter av navigeringsfunktionerna i optiska styrplattor (Optical Trackpad). Användningsområden SÄKRA TRANSAKTIONER FÖR BANKTJÄNSTEMÄN Hittills har en majoritet av FPC:s levererade sensorer använts som komponen i identifieringssystem för att säkra transaktioner utförda av bankanställda. Deras biometriska identitet i form av fingeravtryck är lagrade i bankens ITsystem. För att kunna utföra en transaktion måste banktjänstemannen identifiera sig. Kopplingen mellan person och transaktion säkras och det tidigare svinnet har i stort sett eliminerats med hjälp av fingeravtrycksidentifieringen, vilket begränsar svinnet och försvårar oönskad dataaccess. SÄKRA TRANSAKTIONER FÖR BANKKUNDER En bank i Kina tillhandahåller en U-Key med en finger-avtryckssensor som sätts i USB-kontakten i datorn för identifiering vid bankärenden via internet. Kunden behöver inte hantera pinkoder och/eller mobiltelefonen för att identifiera sig, vilket i de fallen fortfarande inte är en garanti att det är just den personen som utför transaktionen. Med en U-Key med fingeravtryckssensor säkras kopplingen mellan person och transaktion. TIDREDOVISNING Personlig identifiering underlättar och säkrar tidredovisning vid in- och utloggning på arbetsplatsen. Applikationer i användning finns bl a i Sverige, Sydafrika, Kina och Tyskland. 25

26 ACCESSKONTROLL Applikationer finns för personlig identifiering som underlättar öppnande eller inpassering, bl a i lås för dörrar (bl.a. Sverige, Sydkorea, Kina, Taiwan), väskor (Kina), kassaskåp (Taiwan), vapenskåp (USA), medicin-utrustning (Italien) samt värdetransportfordon (Sverige och Kina). IT-SÄKERHET Sensorer används för ökad IT-säkerhet vid access till USB-minnen (bl a i Japan och Sydkorea) och för tangentbord (bl a i Belgien). KASSATERMINAL ELLER POINT-OF -SALE Sensorer används för säkrare betalningsregistrering på plats, Point of sale, på bl a restauranger, banker, posten samt affärer för att identifierar vem som stämplar in en försäljning i kassaterminalen (bl a i Kina, Frankrike, Indien). Viktiga händelser i utvecklingen av Bolagets verksamhet 1997 FPC påbörjar sin verksamhet och prototyparbeten inleds En första version av den kapacitiva areasensorn presenteras 1998 Bolagets aktie tas upp för handel på Nya Marknaden (numera First North) Bolagets första processor ASIC i produktion Andra versionen av den kapacitiva areasensorn färdigställs Bolaget noteras på Stockholmsbörsens O-lista (numera Stockholmsbörsen, segmentet Small Cap) Prototypproduktion av linjesensorn påbörjas 2001 Prototypproduktion av processor ASIC för linjesensorn påbörjas Licensavtal tecknas med flera distributörer, bland andra Hardware & Software Technology Co. Ltd (HST), för marknaderna Taiwan och Kina En tredje version av areasensorn och en andra version av linjesensorn tas fram med förbättrad bildkvalitet och lägre strömförbrukning 2004 En större kostnadsreducering genomförs med en bantad organisation som följd 2005 Systemmoduler baserade på båda sensorversionerna börjar marknadsföras Bolaget får en första order på sensorer för IT-säkerhet till banker i Kina 2007 Tredje generationen av Bolagets egenutvecklade biometriska processor ASIC introduceras på marknaden 2008 Ny areasensorpaketering lanseras 2009 Ny VD, Johan Carlström, utses som har en gedigen telekomkunskap och ett omfattande kontaktnät inom telekombranschen 2010 Lansering av världens minsta och mest energieffektiva fingeravtrycksensor för mobiltelefoner Första ram-avtal med mobiltillverkare. Första kommersiella ordern för linjesensorn FPC1080A. VP Sales Thomas Rex anställs Apple förvärvar AuthenTec vilket innebär ett genombrott för biometri i konsumentprodukter FPC säkrar Bolagets första Design-Win med en mobiltillverkare i Japan Investeringar 1 JANUARI DECEMBER 2012 Investeringar i balanserade utvecklingsprojekt uppgick under perioden till 10,4 Mkr (9,4). Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 1,8 Mkr (1,3). Under perioden efter bokslutsrapporten för helåret 2012 har Bolaget gjort fortsatta investeringar i utveckling samt maskiner och inventarier, varav inget väsentligt avviker från den löpande verksamheten. 1 JANUARI DECEMBER 2011 Investeringar i balanserade utvecklingskostnader uppgick under perioden till 9,4 Mkr (16,7). Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 1,3 Mkr (3,7). 26

27 1 JANUARI DECEMBER 2010 Investeringar i balanserade utvecklingskostnader uppgick under perioden till 16,7 Mkr (1,5). Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 3,7 Mkr (0,1). PÅGÅENDE OCH PLANERADE INVESTERINGAR FPC gör löpande investeringar i immateriella tillgångar genom aktivering av utvecklingskostnader för system och komponenter avseende fingeravtrycksensorer. Framtida investeringar i utveckling är framförallt hänförligt till nyrekryteringar av anställda samt externa resurser i samband med detta. FPC gör även löpande investeringar i produktionskapacitet. Dessa utgörs av maskiner och inventarier varav inget enskilt objekt utgör ett väsentligt belopp. Under perioden december 2012 december 2013 beräknas investeringar i maskiner och inventarier uppgå till mindre än 1 Mkr. I allt väsentligt består beloppet av investeringar i inventarier, utrustning till utvecklingsavdelning och laboratorium varav allt är lokaliserat i Sverige. Finansiering av pågående och planerade investeringar ska ske med eget kapital (för framtida investeringar se även avsnittet Bakgrund och motiv). 27

28 Kapitalstruktur den 31december 2012 Nedan redovisas Bolagets kapitalisering per den 31 december Eget kapital och skulder Belopp i miljoner kronor Kortfristiga skulder Mot säkerhet - Mot borgen - Blancokrediter - Summa kortfristiga skulder - Långfristiga skulder Mot säkerhet 0.7 Mot borgen - Blancokrediter - Summa Långfristiga skulder 0.7 Eget kapital Aktiekapital 9,6 Övrigt tillskjutet kapital 337,1 Andra reserver -244,7 Summa eget kapital 101,9 Nettoskuld Belopp i miljoner kronor A) Kassa 60,6 B) Likvida medel - C) Lätt realiserbara värdepapper - D) Summa likviditet (A+B+C) 60,6 E) Kortfristiga fordringar 9,3 F) Kortfristiga bankskulder - G) Kortfristig del av långfristiga skulder - H) Andra kortfristiga skulder 10,8 I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 10,8 J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -59,1 K) Långfristiga banklån - L) Emitterade obligationer - M) Andra långfristiga lån 0,7 N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 0,7 O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -58,4 Redogörelse för rörelsekapital Styrelsen i FPC gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att betala Bolagets aktuella förpliktelser vartefter de förfaller under den tolvmånadersperiod som följer från dagen för detta Prospekts offentliggörande. 1 Siffrorna har endast översiktligt granskats av Bolagets revisor. 28

29 Efter att ha tillförts likviden från den riktade emissionen anser styrelsen även att Bolaget har tillräcklig finansiering för att genomföra den föreliggande planen i syfte att möta den kraftiga marknadsexpansionen (se även avsnittet Bakgrund och motiv). Viktiga förändringar i verksamheten I oktober 2012 förvärvade Apple AuthenTec, en betydande konkurrent för FPC, vilket möjliggör ett globalt genombrott för biometri inom konsumentelektronik. Vidare öppnade FPC ett kontor i San Fransisco, USA, samma månad. Samarbetet med CrucialTec fortskrider i högre takt än enligt plan och i dagsläget finns flera olika versioner framtagna av BTP som lämpar sig för skilda placeringar på en telefon. I januari 2013 erhöll FPC den första serietillverkningsordern om sensorer avsedda för mobiler från CrucialTec. I oktober 2012 säkrade FPC en Design Win i Japan för mobiltelefoner med planerad lansering i Q vilket innebär att FPC stärker sin ställning på marknaden för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner. I december erhölls ytterligare två Design Wins för mobiler i Japan, med planerad lansering i Q3 2013, samt den första för mobiler i Kina, med förväntad start av massproduktion kring halvårsskiftet I januari 2013 säkrade FPC sin fösta Design Win för linjesensorer i surfplattor i Kina och samma månad valde även, världens, enligt Bolaget, ledande leverantör av finansiell information FPC:s teknologi för sina autensieringslösningar, med planerad lansering under andra halvåret I januari 2013 mottog FPC en första order om linjesensorer från WWTT som ska levereras under 2013 (varav enheter under det första halvåret) och användas i tillbehör för mobiltelefoner och surfplattor. FPC har även delgetts en prognostiserad ökad takt i efterfrågan och leveranser under senare delen av 2013 och fortsatt under I november 2012 samt mars 2013 erhöll FPC beställningar av areasensorer värda sammanlagt drygt 20 Mkr vardera från HST, bolagets distributör i Kina och Taiwan, för leverans under första respektive andra halvan av Tendenser Prisläget på insatsvaror och framför allt råvaror har ökat. Detta kompenseras av ökad mognadsgrad på teknologin och dess produktion. Det allmänna konjunkturläget i världen är fortsatt osäkert, vilket har medfört att tillgången på produktionsresurser och produktionskostnaden per enhet fortsatte att minska under Till följd av lägre försäljning har FPC:s produktion hållits nere varvid lagret hållits på en måttfull nivå. Försäljningen av areasensorer var på en låg nivå på huvudmarknaden Kina under 2012, men försäljningen av det hos distributörer uppbyggda överlagret gick enligt plan. Bolaget bedömer att försäljningen till Kina av areasensorer kommer igång under Q och under 2013 förväntas den sålda volymen återgå till 2011 års nivå eller högre. Utvecklingen av ett nytt kisel-chip som inleddes under det andra kvartalet 2012 fortlöper enligt plan. FPC har ökat insatserna för att stödja utvärdering av teknik hos potentiella kunder, t ex genom att anpassa sensorsystem till ett antal olika teknikplattformar och operativsystem. Arbetet består inte bara av integration av en sensor i en hårdvara samt installation av rätt mjukvara, utan även av att förse kunderna med en bättre systemförståelse för biometri och vilka inställningar som ger optimal funktionalitet i en viss applikation. 1 Pressmeddelande FPC

30 Historisk finansiell information Prospektet består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som införlivas genom hänvisning: års reviderade årsredovisning för Bolaget, inklusive revisionsberättelse års reviderade årsredovisning för Bolaget, inklusive revisionsberättelse års bokslutsrapport avseende perioden januari till och med december för Bolaget. Årsredovisningarna för 2010 och 2011 har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 och har reviderats av Bolagets revisor. Bokslutsrapporten avseende perioden januari till och med december 2012 har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Utöver vad gäller FPC:s konsoliderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2010 och 2011 och den översiktliga granskning som har skett av bokslutsrapporten för 2012 har ingen information i detta Prospekt granskats eller reviderats av FPC:s revisor. Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller FPC:s finansiella ställning sedan offentliggörandet av Bolagets bokslutsrapport för perioden 1 januari 31 december 2012 utöver förestående riktade emission. Samtliga ovanstående handlingar kommer under Prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbsida, Utvald finansiell information Nedanstående sammandrag avser räkenskapsåren samt bokslutsrapporten för 2012 för koncernen. Informationen är hämtad från FPC:s årsredovisningar för åren 2010 och 2011 vilka har reviderats av Bolagets revisor samt från Bolagets publicerade icke reviderade men översiktligt granskade bokslutsrapport för De konsoliderade finansiella rapporterna för 2010 och 2011 samt bokslutsrapporten för 1 januari 31 december 2012 är upprättade i enlighet med IFRS. För kommentarer till nedanstående information hänvisas till Bokslutsrapport 2012 samt Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren som införlivats genom hänvisning. Från och med 2012 har redovisningen av sålda varors kostnad ändrats till följd av omklassificering av kostnader. Ändringen innebär främst att avskrivning enligt plan av balanserade utvecklingsutgifter nu klassificeras som sålda varors kostnad, med följd att bruttoresultat och bruttomarginal uppvisar lägre värden jämfört med den tidigare klassificeringen av kostnader. Nedan redovisas värden enligt det nya beräkningssättet för 2012 samt motsvarande jämförelsetal för 2011 och

31 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Enhet ) Nettoomsättning Mkr 10,3 68,6 60,9 Bruttoresultat Mkr -5,7 31,6 20,4 Bruttomarginal % neg 46,0 33,0 Rörelseresultat Mkr -38,7 2,7 1,6 Rörelsemarginal % neg 4,0 2,6 Periodens resultat Mkr -38,1 3,4 2,0 Vinstmarginal % neg. 5,0 3,3 Avskrivningar Mkr -10,7-4,9-6,4 EBITDA Mkr -27,4 8,2 8,3 KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG Enhet dec dec dec TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Mkr 29,1 28,2 22,9 Materiella anläggningstillgångar Mkr 4,8 4,2 3,7 Finansiella anläggningstillgångar Mkr - 0,9 - Omsättningstillgångar Mkr 81,3 83,5 59,7 Varav likvida medel + kortfristiga placeringar Mkr 60,6 23,0 30,8 SUMMA TILLGÅNGAR Mkr 115,3 116,8 86,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Mkr 101,9 106,3 78,0 Långfristiga avsättningar Mkr - 1,2 - Långfristig skuld Mkr 0,7 - - Kortfristiga skulder Mkr 12,7 9,3 8,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Mkr 115,3 116,8 86,3 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Enhet Kassaflöde från rörelsen Mkr 15,6-22,2-0,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Mkr -10,9-11,7-20,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Mkr 32,8 26,1 1,8 PERIODENS KASSAFLÖDE Mkr 37,6-7,8-19,3 31

32 DATA PER AKTIE Enhet Resultat per aktie för perioden Kr -0,89 0,08 0,05 Resultat per aktie efter full utspädning för perioden 2) Kr -0,89 0,08 0,05 Aktier vid periodens slut tusental Aktier genomsnitt perioden tusental Aktier efter full utspädning genomsnitt perioden 2) tusental Utdelning per aktie Kr NYCKELTAL Enhet Soliditet % 88,0 91,0 90,0 Räntabilitet Sysselsatt kapital % neg 3,0 2,6 Räntabilitet Eget kapital % neg 3,0 2,6 Börskurs vid periodens slut Kr 12,35 9,30 8,95 Börsvärde vid periodens slut Mkr Anställda vid periodens slut Antal Orderstock vid periodens slut Mkr 19,7 6,1 11,0 1) Siffrorna är endast översiktligt granskade av Bolagets revisor, 2) Teckningsoptioner ger endast upphov till utspädningseffekt när genomsnittskursen för aktier under perioden överstiger lösenkursen för teckningsoptionerna. NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. Räntabilitet Räntabilitet Eget kapital Orderstock Sysselsatt kapital - Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader, eller rörelseresultat plus finansiella intäkter, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastningsförmåga på eget kapital Skillnaden mellan periodens orderingång och upparbetade intäkter plus orderstocken vid periodens ingång. Kommentar till kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive rörelsekapitalförändringar, uppgick under perioden 2012 till 15,6 Mkr (-22,2). Kassaflödet till investeringar uppgick till -10,9 Mkr (-11,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 32,8 Mkr (26,1). För 2012 uppgick därmed det totala kassaflödet till 37,6 Mkr (-7,8), en ökning som huvudsakligen var hänförlig till den löpande verksamheten, minskade kundfordringar, investeringar samt nyemission. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2011 till -22,2 Mkr (-0,6) där minskningen framförallt orsakades av ökningen av kundfordringar till följd av förlängd kredittid. Kassaflödet till investeringar uppgick till -11,7 Mkr (-20,4), en minskning som framförallt var en följd av att linjesensorprogrammet, som stod för stor del av kassaflödet till investeringar år 2010, avslutades. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 26,1 Mkr (1,8) där ökningen var en följd av genomförd riktad nyemission samt incitamentsprogram. För 2011 uppgick det totala kassaflödet till -7,8 Mkr (-19,3). 32

33 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktier och aktiekapital Bolagets aktier har emitterats enligt svensk lag och finns registrerade hos Euroclear Sweden AB (Klarabergsviadukten 63, Box 191, Stockholm) i elektronisk form, med ISIN-kod SE Bolagets samtliga aktier är denominerade i svenska kronor. Enligt Bolagets bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst kr och högst kr. Antalet aktier ska vara lägst och högst Aktiens kvotvärde är 0,20 kr. Alla aktier har samma rätt till vinst och överskott vid likvidation. Aktier av serie A kan utges till ett antal av maximalt och aktier av serie B till ett antal av högst Aktier av serie A berättigar till 10 röstandelar vardera vid Bolagets bolagsstämma medan aktier av serie B berättigar till en röst vardera vid Bolagets bolagsstämma. Samtliga aktier av serie B är fritt överlåtbara. Bolaget hade per den 7 mars aktier utestående, varav av serie A och av serie B, motsvarande ett aktiekapital om kr. För det fall den nu beslutade emissionerna tecknas till fullo ökar antalet aktier i Bolaget med och det sammanlagda antalet aktier till , motsvarande ett aktiekapital om kr. De aktier som emitterades genom beslut av Bolagets styrelse den 11 mars 2013 ska betalas senast den 14 mars Förutom dessa aktier är Bolagets samtliga utestående aktier betalda. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalets utveckling sedan 1997 framgår av nedanstående tabell: År Händelse kr Nytt antal aktier Tot. antal aktier Ökning aktiekapital Aktiekapital (totalt) 1997 Split 500:1 0, Fondemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Utbyte av teckningsoptioner 0, Nyemission 0, ) Under förutsättning att emissionerna blir fulltecknade. Utdelningspolitik Bolagets kassaflöde under innevarande år ska användas för att finansiera fortsatt expansion. Detta innebär att styrelsen i Bolaget inte har för avsikt att föreslå utdelning för innevarande år. Styrelsen kommer årligen att pröva den fastlagda utdelningspolicyn. Bemyndiganden Vid Bolagets årsstämma den 31 maj 2012 bemyndigades styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier. Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om nyemission av sammanlagt högst aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning ska huvudsakligen kunna ske av finansiella och institutionella investerare. Bemyndigandena registrerades hos Bolagsverket den 3 september Styrelsen i Bolaget beslutade den 11 mars 2013 om nyemissioner i enlighet med det senare bemyndigandet och det är dessa aktier som nu är föremål för ansökan om upptagande till handel. 33

34 Utestående optioner På extra bolagsstämma den 9 november 2010 beslutades om emission av teckningsoptioner med löptid till Av programmet innehas teckningsoptioner av Bolagets anställda. Resterande har makulerats. Teckningskurs är 15,74 kr per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i programmet kan nya B-aktier ges ut, motsvarande 1,92 procent av totala antalet aktier och 1,54 procent av totala röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning av aktiekapitalet med kr. Programmet benämns TO2. En första inlösen under programmet gjordes den 5 mars 2013 varpå Bolagets aktier ökade med och aktiekapitalet ökade med kronor. På extra bolagsstämma den 17 november 2011 beslutades om emission av teckningsoptioner med löptid till Av programmet innehas teckningsoptioner av Bolagets anställda. Resterande har makulerats. Teckningskurs är 13,64 kr per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i programmet kan nya B-aktier ges ut, motsvarande 3,88 procent av totala antalet aktier och 3,13 procent av totala röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning av aktiekapitalet med kr. Programmet benämns TO3. På extra bolagsstämma den 5 september 2012 beslutades om emission av teckningsoptioner med löptid till Programmets samtliga teckningsoptioner innehas av Bolagets anställda. Teckningskurs är 9,72 kr per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i programmet kan nya B-aktier ges ut, motsvarande 9,95 % av totala antalet aktier och 8,13 procent av totala röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning av aktiekapitalet med kr. Programmet benämns TO4. På extra bolagsstämma den 4 mars 2013 beslutades om emission av högts teckningsoptioner där teckning av aktier ska ske från och med den 5 februari 2016 till och med den 5 mars Programmets samtliga teckningsoptioner innehas av Fingerprint Security System Databärare AB, org. nr i syfte att överlåta dessa till nyanställd nyckerperson i Bolaget (förutsatt att personen vid anmälningstidens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagd). Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 18 februari 2013 till och med den 1 mars Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,9 procent av det totala röstetalet i Bolaget, med hänsyn tagen till de aktier som kan tillkomma vid fullt utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner och teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt beslutet. Programmet benämns TO5. Tillsammans motsvarar de fyra optionsprogrammen en total utspädning, före den nu besluta nyemissionerna, om cirka 15,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 13,0 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Aktieägaravtal Såvitt styrelsen för FPC känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av FPC:s aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för FPC känner till finns inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 34

35 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 SEK Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Ägarförhållanden Den 28 december 2012 hade Bolaget cirka aktieägare varav de tio största ägarna ägde cirka 29 procent av aktiekapitalet och cirka 42 procent av rösterna Antal A-aktier Antal B-aktier Andel kapital (%) Andel röster (%) Avanza Pension Försäkring ,90 8,00 Cyber Medics Company 0 (WWTT) ,90 4,80 Nordnet Pensionsförsäkring ,10 2,50 Sunfloro 1) ,60 20,40 Swedbank Försäkring ,10 1,70 Skandia Försäkring ,50 1,20 Tommy Hansen ,20 0,90 Jörn Johannsen ,90 0,70 Danica Pension ,90 0,70 Johan Carlström ,80 0,60 Övriga ,10 58,50 TOTALT ,0 100,0 1) Inkluderar Tixtan Ltd Källa: SIS ägarservice Aktien FPC:s aktie i serie B noterad på Stockholmsbörsens Small Cap lista sedan FPC introducerades initialt på Stockholmsbörsens lista Nya marknaden Bolaget handlas under namnet FING B. En handelspost omfattar 1 aktie. Kursutvecklingen för de senaste två åren för FPC aktie på NASDAQ OMX Stockholm framgår av följande diagram. KURSUTVECKLING FÖR FPC:S AKTIE SEDAN MARS Antal omsatta aktier (tusental) FPC OMX Stockholm (index) Volym 35

36 Likviditetsgaranti FPC har ingått avtal om likviditetsgaranti med Carnegie innebärande att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i Bolagets aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Åtagandet innebär i huvudsak att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser avseende en volym motsvarande kr på både köpoch säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en nivå om 3 procent. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie. Övrig information FPC:s aktie är inte föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i FPC har förekommit. Det föreligger inga lock-up avtal eller liknande avtal avseende aktier av serie B i Bolaget. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Det föreligger inte några restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. 36

37 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse FPC:s styrelse består av fem styrelseledamöter utan suppleanter. I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbets- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelse. Därtill har styrelsen antagit en arbetsordning avseende dess arbete. Denna arbetsordning beskriver bland annat styrelsens övergripande uppgifter avseende Bolagets organisation och ekonomiska förvaltning. Vidare beskrivs vilka ärenden som ska behandlas på styrelsemötena, jämte vilken rapportering som ska ske till styrelsen. Ekonomiskt utfall liksom finansiell ställning avstäms regelbundet mot styrelsens godkända budgetar. I sammanställningen nedan har styrelseledamöters eller ledande befattningshavares uppdrag eller delägarskap som avslutats för mer än fem år sedan inte inkluderats i uppräkningen. Nedan angivet antal innehavda aktier inkluderar, om inte särskilt anges, innehav via bolag och närstående. Styrelsens mandattid löper för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontorsadress Västra Hamngatan 8, Box 2412, Göteborg. Christer Bergman Styrelseledamot sedan 2008 Född: 1955 Sysselsättning: VD Novexus LLC Utbildning: Civilingenjör Lunds universitet, civilingenjör University of California Berkeley samt marinofficersexamen Innehav i FPC: aktier av serie B Andra uppdrag Styrelseledamot i WWC Group BV Tidigare uppdrag de senaste fem åren Vice President Biometric Solutions, Fujitsu Frontech North America Styrelseledamot i Ubiqo AB Styrelseordförande i Quard Technology A/S VD, styrelseledamot och styrelseordförande i IdentiPHI Inc. Styrelseledamot och styreleordförande i SweCard AB Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja Urban Fagerstedt Styrelseledamot sedan 2009 Född: 1953 Sysselsättning: Vice president, Huawei Technologies Sweden AB Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola Innehav i FPC: aktier av serie A via Sunfloro AB Andra uppdrag Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB Anställd av Huawei Technologies Sweden AB Styrelseledamot i Sunfloro AB Tidigare uppdrag de senaste fem åren Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB Styrelseledamot i Netcom Consultants AB Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja 37

38 Sigrun Hjelmquist Styrelseledamot sedan 2010 Född: 1956 Sysselsättning: styrelsearbete & executive partner Facesso AB Utbildning: Civilingenjör, KTH Stockholm Innehav i FPC: aktier av serie B Andra uppdrag Ordförande för Addnode Group AB samt Almi Invest östra Mellansverige och Stockhom samt styrelseledamot i Bluetest AB, Silex AB, Atea ASA, Eolous Vind AB, Ragnsellsföretagen AB och Orexplore AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren Styrelseledamot i Seamless Distribution AB, AU Systems AB, Sandvik AB, Svenska Handelsbanken AB, EON Sverige AB, Audiodev AB, Micronic Lasersystems AB, Symsoft AB, RAE Systems Inc, Setra Group AB, C2SAT Holding AB (ordförande), ComHem AB och One Media Hoiding AB. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja Anders Hultqvist Styrelseledamot sedan 2009 Född: 1951 Sysselsättning: VD Anders Hultqvist AB, generalagent Skandinavien för Westa GmbH, Mils, Österrike Utbildning: Examen Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på marknadsföring och kommunikation, Reservofficersutbildning intendent flygvapnet Innehav i FPC: aktier av serie B Andra uppdrag VD Anders Hultqvist AB Tidigare uppdrag de senaste fem åren Inga Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja Mats Svensson, ordförande Styrelseledamot sedan 2010, ordförande sedan 2011 Född: 1964 Sysselsättning: Oberoende investerare, konsult, rådgivare och styrelseledamot inom järnvägsindustrin Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, Ledarskapsutbildning Cardo Innehav i FPC: aktier av serie A via Sunfloro AB Andra uppdrag Inga Tidigare uppdrag de senaste fem åren Produktchef Faiveley Transport Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja Ledande befattningshavare Fingerprint Cards ledning består av fem personer. Nedan angivet antal innehavda aktier inkluderar innehav via bolag och närstående. Johan Carlström VD sedan 2009 Född: 1963 Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet, Innehav i FPC: aktier av serie A via Sunfloro AB, aktier av serie B och teckningsoptioner avseende aktier av serie B. Andra uppdrag Inga Tidigare uppdrag de senaste fem åren Global Account Manager & Regional Sales Director, Ulticom Inc. VP Sales Artificial Solutions 38

39 Jörgen Lantto Teknisk chef sedan 2012 Född: 1963 Utbildning: Gymnasieingenjör 4-årig teknisk linje Innehav i FPC: aktier av serie B, teckningsoptioner avseende aktier av serie B Andra uppdrag Inga. Tidigare uppdrag de senaste fem åren Teknisk chef på ST-Ericsson S.A , VD och styrelseordförande i ST-Ericsson AB och ST- Ericsson AT AB , styrelseledamot i ST-Ericsson Norway SA, ST-Ericsson Finland OV, ST-Ericsson Netherlands och ST-Ericsson India , styrelseledamot. Jens Reckman Ekonomichef sedan 2010 Född: 1963 Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet Innehav i FPC: teckningsoptioner avseende aktier av serie B Andra uppdrag Inga. Tidigare uppdrag de senaste fem åren Styrelseledamot i eget konsultbolag, ledningsfunktion, ekonomichef. Thomas Rex Marknadschef sedan 2011 Född: 1963 Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet Innehav i FPC: av serie B, teckningsoptioner avseende aktier av serie B Andra uppdrag Kisel ASB, styrelseledamot Tidigare uppdrag de senaste fem åren Nanoradio AB, VP Sales. Pontus Jägemalm Utveklingsansvarig (anställd i bolaget sedan 2009) Född: 1971 Utbildning: Teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola Innehav i FPC: teckningsoptioner avseende aktier av serie B Andra uppdrag Delägare samt styrelseledamot i Orthocone Innovation Technologies AB Enskild firma Optocol Desplay and design Tidigare uppdrag de senaste fem åren Ingått i DisplayTech Inc:s styrgrupp där han innehade befattningarna Technical Lead Display Development och som Manager för Display System Department. Henrik Storm Kundprojektansvarig sedan 2012 (anställd i Bolaget sedan 2004) Född: 1972 Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, teknisk licenciat, tillämpad matematik Chalmers tekniska högskola Innehav i FPC: aktier av serie B, teckningsoptioner avseende aktier av serie B Andra uppdrag Inga Tidigare uppdrag de senaste fem åren Inga Revisorer Vid årsstämman 2010 valdes KPMG med huvudansvarig revisor Johan Kratz, till FPC:s revisor fram till och med årsstämman Johan Kratz har varit auktoriserad revisor sedan 1995, och är medlem i FAR. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Concordia Maritime AB, Eka Chemicals AB och Nobel Biocare AB. Övrig information Förutom vad som här anges har ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål, eller varit medlem i ledningen eller styrelsen eller varit delägare i bolag som försatts i konkurs eller likvidation. Christer Bergman, som var styrelseledamot i IdentiPHI, Inc., accepterade däremot under 2008 uppdragen som styrelseordförande och VD i det då redan hårt skuldsatta IdentiPHI, Inc. Trots stora ansträngningar för att inhämta nytt kapital, tvingades IdentiPHI, Inc. att genomföra en rekonstruktion under februari 2009, under våren 2009 upphörde sedan Bolaget med sin verksamhet och tillgångarna såldes. Dessutom var Sigrun 39

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT juli - september 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16,3 Mkr (14,9). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,4). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer