Leverantörsdag IT & telekom Sid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1"

Transkript

1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1

2 Dagens program Registrering, kaffe & smörgås Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral Nya EU-direktiv och nya LOU Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv Information från IT-upphandlingen Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen Tänka om och tänka nytt Daniel Melin, IT-upphandlare Kaffe & frukt Förstudie IT-drift Per-Erik Andersson, IT-upphandlare

3 Dagens program Förstudie Klient och mobiler Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen Förstudie Server, lagring samt närliggande produkter och tjänster Daniel Melin, IT-upphandlare Senaste nytt från förvaltningsenheten Zofia Sola, enhetschef ramavtalsförvaltningen Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Sebastian Svartz, ramavtalsförvaltare E-handel Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsförvaltare Frågor & diskussion före avslutning med gemensam lunch

4 Nya EU-direktiv och nya LOU Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv

5 Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

6 BOM-projektet Bättre offentliga marknader Lyfta upphandlingens strategiska roll Årliga upphandlingsmöten i samtliga kommuner Lyfta betydelsen av dialog Öka graden av funktionsupphandlingar och färre onödiga ska-krav Köp under direktupphandlingsgränsen på den kommunala hemsidan Visa på goda exempel som leder till nya lösningar och högre kvalitet

7 Nya bestämmelser 2016 Bakomliggande syftet med nya direktiv Både för den klassiska sektorn och för försörjningssektorerna anges fem huvudsakliga syften: Förenklingar och ökad flexibilitet i offentlig upphandling Underlätta för SME:s att delta Strategisk användning av upphandling Sunda förfaranden Tillsyn och vägledning

8 A- och B-tjänster Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner F.n. omfattas B-tjänster av de allmänna rättsprinciperna i primärrätten, framöver kommer de att omfattas av direktiven. Undantag: sociala tjänster och andra tjänster till enskilda Kontrakt för sociala tjänster för eller över: I. kommer att behöva annonseras, och II. efterannonseras, III. men tilldelningsförfarandet kommer troligtvis baseras på de allmänna rättsprinciperna - typ av förenklat förfarande

9 Ökade möjligheter till förhandlingar Förhandlat förfarande med föregående annonsering utökat tillämpningsområdet Ska bli lättare att använda konkurrenspräglad dialog. I huvudsak samma förfarande, ändringar införs avseende förfarandet efter att dialogen har avslutats: I. fortfarande krav på att stänga dialogen och begära slutliga anbud II. men begränsningen till att endast klargöra och förtydliga anbuden har tagits bort, III. istället: när det är nödvändigt för att slutföra förfarandet eller fastställa vissa villkor, så kan den upphandlande myndigheten förhandla om de slutliga villkoren med en anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

10 Förfaranden och tilldelning av kontrakt Innovationspartnerskap Dynamiska inköpssystem I. Elektronisk metod för återkommande inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och som tillgodoser UM:s behov LCC lyfts fram Ett överordnat begrepp det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet I. Pris eller II. Kostnad

11 Ändringar av kontraktet under avtalets löptid Tillåtet att förändra avtal utan ny upphandling i vissa fall I. Mindre värde II. Ändringsklausuler III. Kompletterande behov IV. Oförutsett behov V. Byte av leverantör i vissa fall VI. Icke väsentlig förändring

12 SME Nya regler om delar för att hjälpa SME:s För all upphandling på 500,000 eller över: upphandlande myndigheter måste dela upp i delar, eller förklara i annonsen varför inte delat upp. Upphandlande myndigheter kan: begränsa antalet delar en leverantör kan lägga anbud på, eller begränsa antalet som en leverantör kan vinna, under förutsättning att objektiva regler har angetts i förväg. Det finns dock ingen möjlighet att reservera kontrakt för SME:s

13 SME forts. Nya bestämmelser om kvalificering Ett krav på minsta årsomsättning får inte överstiga: 2 x kontraktets värde om det inte finns särskilda risker förenade med speciella varor, tjänster eller byggentreprenader. Testet avseende omsättning kan göras antingen i förhållande till den totala omsättningen, eller i förhållande till föremålet för kontraktet

14 SME forts. Omfattande krav på dokumentation vid kvalificering är ett problem för alla leverantörer, men särskilt för SME:s Leverantörerna måste besvara frågor och krav, men upphandlande myndigheter måste lita på deras ord upphandlande myndigheter måste begära skriftliga bevis, men bara från den vinnande anbudsgivaren

15 Sociala hänsyn m.m. Uteslutning av leverantörer Oligatorisk uteslutningsgrund I. Människohandel II. Obetalda skatter och sociala avgifter Frivillig uteslutningsgrund bl.a. I. Åsidosättande av tillämpliga miljö, sociala och arbetsrättsliga skyldigheter II. Brister i fullgörande av tidigare kontrakt Möjligt att vidta åtgärder för att undvika uteslutning En upphandlande myndighet ska inte tilldela ett kontrakt till ett anbud som är onormalt lågt p.g.a. brott mot ovanstående bestämmelser eller konventioner

16 Sociala hänsyn m.m Tekniska specifikationer: I. kan utformas i utförande eller funktionella termer, inklusive miljökriterier II. under försutättning att de är tillräckligt precisa. Märken: I. när miljö- eller sociala kriterier är specificerade i utförande eller funktionella termer, II. kan upphandlande myndigheter begära att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna har ett visst märke

17 Jäv Bestämmelserna omfattar situation där vissa kategorier av personer direkt eller indirekt har: ett privat intresse av utgången av en upphandling, vilket kan påverka deras objektivitet. Privat intresse: familj, känsloliv, ekonomisk, politiskt eller andra gemensamma intressen med anbudsgivare, även motstridiga affärsmässiga intressen. Personkategorier: anställda, upphandlingsansvariga, andra som är inblandade i en upphandling styrelseledamot i den uphandlande myndigheten, som utan att vara inblandad ändå kan påverka utgången av upphandlingen

18 Jäv forts. Krav: I. anställda måste uppge sådana intressekonflikter omgående II. leverantörer måste ange relationer till styrelseledamöter eller beslutsfattande personer eller organisationer Om det är en konflikt: I. den upphandlande myndigheten måste vidta åtgärder: II. plocka bort viss personal, i sista hand III. utesluta leverantören

19 Koncessionsdirektiv ny lag Omfattar både bygg- och tjänstekoncessioner Förenklat förfarande, i huvudsak gäller de allmänna rättsprinciperna Ska annonseras över trösklevärdena Krävs förfrågningsunderlag med urvals- och tilldelningskriterier Samma rättsmedel som för upphandlingsdirektiven

20 Nya lagar Nya lagarna ska träda i kraft senast den 18 april

21 Information från IT-upphandlingen Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen

22 Hushålla väl med statens medel icke otidigt förminskas, utan hellre förbättras och förmeras att de icke försnillas, försumes, borttappes och förloras

23 Två upphandlingsprojekt som vi inte säger så mycket om IT-utbildning som är annonserad och där frågor & svar pågår. Användarnära IT-produkter som sannolikt annonseras under september 2015.

24 Statens inköpscentrals och ITupphandlingens roll Vårt uppdrag är att upphandla ramavtal Stödja myndigheterna vid avrop. Ha en kontinuerlig dialog med myndigheterna. Följa upp ramavtal. Ha en kontinuerlig dialog med leverantörerna. Ramavtalen är marknadsutsatta Myndigheterna har en stor självständighet, vilket innebär både befogenheter och ansvar.

25 Den statliga förvaltningen en utmaning när man upphandlar 2011 cirka 250 (AGV) myndigheter Den 31 maj myndigheter 55 myndigheter: upp till 9 anställda 100 myndigheter: anställda 80 myndigheter: anställda 65 myndigheter: anställda 85 myndigheter: anställda 85 myndigheter: anställda 30 myndigheter över tusen anställda Många små myndigheter Många specialiserade myndigheter En effektiv nätverksförvaltning med stort ITberoende

26 Lite om förstudiearbetet Den som vet mest har störst förutsättning att lyckas brukar vara en allmän sanning. All upphandling bygger på att man har ett bra beslutsunderlag. I upphandlingssammanhang är förstudien beslutsunderlaget.

27 Nyttan av förstudier Statliga myndigheter, kommuner och landsting, nuvarande och kommande leverantörer samt intresseorganisationer får en beskrivning av bakgrund och syfte information om försörjningen av produkter exempel på aktuella förstudier inom o IT-drift-tjänster o Klienter och mobiltelefoner o Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster.

28 Förstudier som startar hösten 2015 eller vintern 2016 Förstudie Telefoni Telefoniprodukter med tillhörande tjänster som till exempel abonnentväxlar och hänvisningssystem. Förstudie Nätverk Nätverksprodukter och produktnära tjänster kring kommunikationslösningar med nätverksprodukter. Förstudie AV-produkter AV-produkter med tillhörande tjänster. Förstudie Dokumenthantering Skrivare, MFP och kopiatorer, faxar samt skannrar med tillbehör och förbrukningsmaterial.

29 Ni kommer att få höra mycket om Dynamiska inköpssystem

30 Frågor?

31 Tack! Tänka om och tänka nytt Daniel Melin, IT-upphandlare

32 Våra förstudier Innan en upphandling påbörjas genomförs alltid en förstudie. En förstudie tar ca 6 månaders kalendertid. Vi träffar, i varierande mån och beroende på marknaden och intresset, leverantörer, kunder och andra intressenter. Projektgruppen består bara av IT-upphandlare. Ramavtalsförvaltare är bollplank och granskare. Jurist slutgranskar allt.

33 Andra förutsättningar Exempel på andra förutsättningar är avgränsningar mot andra ramavtal konstruktion av allmänna villkor miljökrav och CSR-krav e-handel, e-auktion och e-faktura direktiv eller annan information från andra myndigheter, t.ex. DI, MSB, PTS och KKV.

34 Förstudie Programvaror & tjänster Förstudien tog ca 8 mån, från sommaren 2013 till februari Mycket öppen och transparent process. Många enskilda möten med olika leverantörer och organisationer. Mycket aktiv referensgrupp med myndighetsrepresentanter. Förstudierapporten publicerades publikt i sin helhet. Seminarium riktat till alla intressenter. Avtalsvillkor på remiss.

35 Tänk om Programvaror idag är inte vad programvaror var igår. Molntjänster finns med på olika sätt och ganska ofta. Öppen källkod finns i nästan allt. Marknaden behövde konkurrensutsättas mer för mycket strid om ÅFmarginalen. Gamla ramavtalen var för mycket silos. Inlåsningseffekter är ett mycket stort problem. Alla leveransmodeller och affärsmodeller i samma ramavtal. Både mindre och större ramavtalsleverantörer.

36 Tänka nytt Fokus på VEM hos kund som är beställaren, INTE på vilken sorts leveransmodell programvaran eller tjänsten har. Stort fokus på öppna standarder och öppen källkod. Möjlighet att kombinera alla sorters programvaror och tjänster i samma kontrakt. Molntjänster, både SaaS och PaaS ingår. Kraftigt omarbetade allmänna villkor för att kunna tillgodose alla kunders olika behov och marknadens olika lösningar.

37 Avtalsstruktur Huvuddokument Ramavtal Avropsregler Avropsberättigade Underleverantörer Kontrakts huvuddokument Allmänna villkor Säkerhetsskyddsavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Kontrakt SV Kundunik tjänsteleverans SV Publik molntjänst SV Konsulttjänst SV Proprietär programvara SV Öppen källkod

38 Upphandlingarna för programvaror och tjänster Fyra upphandlingar för programvaror och tjänster: Grundläggande IT igång sedan 6/5 Informationsförsörjning överprövad Kontorsstöd igång sedan 6/5 Systemutveckling igång sedan 7/4

39 Frågor?

40 Kaffepaus

41 Förstudie IT-drift Per-Erik Andersson, IT-upphandlare

42 Bakgrund Statliga myndigheters kostnader för IT-drift uppgår till 10,5 miljarder kr/år Volymer: o IT-anställda o Datorhallar o IT-arbetsplatser o Servicedesk ärenden o På-platsen-support ärenden st. 780 st st st./år st./år De tolv största myndigheterna står för ca 70 % av kostnaderna. Det finns möjlighet till effektiviseringar/besparingar uppgående till 1-2 miljarder kr/per år, enbart inom staten. 42

43 Behov Myndigheterna anger flera drivkrafter (utöver direkta kostnadsskäl) att utkontraktera IT-driften: Att kunna kravställa IT-driften utifrån verksamhetens behov utifrån ett kundperspektiv på affärsmässiga grunder. Att skapa ett tydligare ansvar mellan användare och utförare. Att myndigheten kan frigöra resurser för utv. av kärnverksamheten. Att IT-driftskostnaderna ska bli tydliga och förutsägbara. Källa: Kammarkollegiet Förstudie IT-drifttjänster 43

44 Erfarenheter I stort ett fungerande RAO. Ambitionen har varit större än utfallet. Standardiserade avtal och villkor. Kvalitetssäkrade leverantörer. Vägledningar och checklistor för o avropsförfarandet o kravspecifikationen o leveransavtalet o vitesmodeller Förvaltningsstöd, erfarenhetsutbyte/nätverkande med Kam.

45 Åtgärdsbehov Bättre tillgodose små myndigheters behov. Möjlighet till förhandling vid avrop. Sammanskrivna och uppdaterade Allmänna villkor: neutrala universella tidlösa Möjliggöra 3:e parts- resp. hybrid -lösningar.

46 Tidplan Annonsering hösten Nya ramavtal våren 2016.

47 Frågor?

48 Tack! Förstudie Klient och mobiler Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen

49 Förstudie: Klienter 1-6 och Mobiltelefoner Förstudien omfattar ramavtalsområdet för Klienter region 1-6 och ramavtalsområdet Mobiltelefoner. Ramavtalen används av myndigheter, landsting och kommuner. Total omsättning för perioden Q t.o.m. Q4 2014: o Klienter 1-6: drygt 1,6 miljarder kr o Mobiltelefoner: ca 164 miljoner kr Avgränsning: Nuvarande Klient 7, rangordnat ramavtal. Motsvarande innehåll ska omfattas av kommande ramavtal, Användarnära ITprodukter, som avser standardprodukter och endast har avropsordning enligt fastställa villkor & rangordning.

50 Förstudien - exempel på aktiviteter Enkäter till avropsberättigade (stat, landsting, kommun) Enkäten skickades ut via e-post till 590 respondenter och 264 svar inkom. En oväntat hög svarsfrekvens som gav ett bra underlag till förstudien avseende behoven m.m. Enkäter till befintliga ramavtalsleverantörer Enkäten skickades ut till samtliga 12 leverantörer som har ramavtal inom Klienter 1-6 och Mobiltelefoner. 11 svar inkom. Enkät till leverantörer, öppen för alla leverantörer på marknaden Enkäten gjordes tillgänglig via avropa.se och var öppen för samtliga leverantörer på marknaden att besvara. Endast sex svar inkom vilket var oväntat få.

51 Förstudien - exempel på aktiviteter (forts.) Leverantörsträffar Projektgruppen bjöd in samtliga befintliga ramavtalsleverantörer inom båda områdena till träffar. Möjlighet att diskutera erfarenheter av nuvarande ramavtal, uppföljning av enkätsvaren och tillfälle att komma med synpunkter inför kommande upphandling. Totalt nio träffar genomfördes med ramavtalsleverantörer. Ytterligare tre möten med olika typer av företag från marknaden hölls. Alla tre inom IT och mobilitet. Övrigt marknaden En oberoende rapport om marknaden avseende datorer och mobiltelefoner beställdes, En analys av den svenska B2Bmarknaden (Radar Ecosystem Specialists AB).

52 Hopslagning av klienter & mobiltelefoner? Utifrån vad som framkommit i förstudien är majoriteten av leverantörer och avropare i nuläget emot att slå ihop klienter och mobiltelefoner till en gemensam upphandling. Projektet delar denna uppfattning. Svårt att ha samma allmänna villkor och service- och garantivillkor etc. för bägge områden och svårt att ta fram allmänna villkor som båda områdenas leverantörer kan acceptera.

53 Hopslagning av klienter & mobiltelefoner? (forts.) Ett fåtal leverantörer på marknaden har möjligtvis både produkterna (som också kan ha olika livscyklar), besitter produktkompetens och har tjänster inom bägge områden vilket begränsar konkurrensen om man exempelvis är antingen klientleverantör eller mobilleverantör. Om man skulle anpassa en upphandling för att slå ihop bägge områden finns risken att man kompromissar med krav och innehåll så att det i förlängning innebär att varken specialister på klienter eller specialister på mobilitet erhåller ramavtal. Dvs. en risk att kompetenta aktörer inom det ena eller andra området utestängs.

54 Kommande upphandlingar Klienter: Idag finns ramavtal för sex separata regioner (Region 1: Norra Sverige samt Uppsala och Örebro, Region 2: Stockholm och Gotland, Region 3: Västra Sverige, Region 4: Sydöstra Sverige, Region 5: Södra Sverige samt Region 6: Rikstäckande (avrop som omfattar leveranser till fler än en region samtidigt) Projektet överväger att minska antal regioner i kommande upphandlingar. Om ett rikstäckande ramavtal ska kvarstå förselår projektet att fem regioner dras ner till förslagsvis tre regioner.

55 Kommande upphandlingar (forts.) Mobiltelefoner: Idag ett ramavtal som är rikstäckande. Förslaget är att kommande upphandling också är rikstäckande. Avseende båda områdena föreslår projektet att innehåll och omfattning i kommande upphandlingar blir liknande som i de nuvarande ramavtalen. Fortsatt endast avrop genom förnyad konkurrensutsättning.

56 Sammanfattning Samtliga ramavtalen används i hela landet, har hög omsättning och är väl kända. Majoriteten av avropare och leverantörer uppger att ramavtalen i stort fungerar bra och omfattar ett bra utbud. Utifrån vad som framkommit i förstudien finns ingen anledning att göra för stora förändringar i kommande upphandlingar. Viss uppdatering av produkter, tjänster och allmänna villkor kommer att ske. Separata upphandlingar av klienter och mobiltelefoner som annonseras hösten 2015 planeras.

57 Frågor?

58 Förstudie Server, lagring samt närliggande produkter & tjänster Daniel Melin, IT-upphandlare

59 Förstudie Servrar & lagring Förstudien påbörjades i april. Beräknas vara klar i september. Enskilda möten med befintliga ramavtalsleverantörer och med dem som hör av sig. Ingen referensgrupp. Förstudierapporten kommer att publiceras publikt i sin helhet. Osäkert om intresse finns för ett seminarium.

60 Frågor?

61 Senaste nytt från förvaltningsenheten Zofia Sola, enhetschef för ramavtalsförvaltningen

62 Senaste nytt förvaltningsenheten Information till leverantörer på avropa.se. Uppföljning av ställda krav. Informationsseminarier för ramavtalsleverantörer. Elektronisk signering av avtalsförlängningar. Kommande leverantörsenkät. Seminarier för myndigheter. Arbetar med att förenkla avropsmallar.

63 Frågor?

64 Uppföljning av ramavtal & ramavtalsleverantörer Sebastian Svartz, ramavtalsförvaltare

65 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Varför uppföljning? o Pacta sunt servanda. o Uppfylla LOU. o Upprätthålla konkurrens. o Erfarenhetsinsamling.

66 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer - organisation Avdelningschef Stabsfunktion Enheten för upphandlings- och avtalsjuridik Enheten för ITupphandling Enheten för upphandling av varor och tjänster Enheten för ramavtalsförvaltning

67 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Uppföljningsmetodik o Planerad och oplanerad uppföljning o Förvaltningsplan o Röda flaggor Systemstöd Bevis Revisioner Sanktioner

68 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Föremål för uppföljning: Ramavtalet huvudtext kravuppfyllnad t.ex. sociala och miljökrav. Ej anmälda avtalsförändringar t.ex. omstruktureringar och UL. Ingen uppföljning av avropsberättigade. Ingen uppföljning av enskilda kontrakt förutom vid misstanke om systematiserade avtalsbrott.

69 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Skriftlig förfrågan Leverantörs svar Intern bedömning Icke godkänd Godkänd Rättelse Komplettering Revision Internt dokument Ytterligare sanktioner

70 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Revisioner Syftet är att på ett mer genomgående sätt kontrollera att en leverantör lever upp till sina kontraktuella åtaganden. Fokus i revisionerna ligger på krav och villkor som är svåra och resurskrävande att följa upp, exempelvis o leverantörskrav o särskilda kontraktsvillkor o skyldigheter enligt ramavtalets huvuddokument. Revision genomförs av tredjepart.

71 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Sanktioner rätt sanktion till rätt avtalsbrott - möjlighet till eskalering upphandlings- och avtalsrättsliga krav dokumentation.

72 Frågor?

73 E-handel Ulla Karin Josefsson, ramavtalsförvaltare

74 Förordning Förordning (2003:770) om myndigheternas elektroniska informationsutbyte samt förordning (2006:606) om myndigheters bokföring. Alla myndigheter ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt (några undantag för Regeringskansliet och försvaret m.fl.). ESV får meddela föreskrifter om standarder (SFTI). ESV har i ett nytt uppdrag att analysera konsekvenser av ett lagkrav på e-faktura (fakturor till staten och övrig offentlig sektor).

75 Krav på e-handel i ramavtal För att myndigheterna ska kunna leva upp till förordningen krävs att SIC ställer krav på e-handel och e-faktura vid upphandling av ramavtal. Standarder och affärsprocesser för e-handel ska vara enligt SFTI Observera att beställare på myndigheter loggar in i leverantörers webbutiker och lägger order räknas inte som e-handel (order ska konteras och attesteras i kundens e-handelssystem innan den skickas till leverantören).

76 Typer av e-handel - lite förenklat (1) Fullständig integration all kommunikation görs direkt mellan två e- handelssystem (EDI- eller SVE format): o katalog, order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura o anslutning till webbutik (punch-out), order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura.

77 Typer av e-handel - lite förenklat (2) Via en leverantörsportal ansluten till kundens e-handelssystem: o katalog (leverantör skickar via portalen, flera olika format) o order o orderbekräftelse o faktura. Enklare variant: o order via e-post (PDF) från kundens e-handelssystem (fritextorder eller från katalog) o importerar katalog i Excelformat (leverantör skickar via e-post) o e-faktura via leverantörens ekonomisystem/operatör eller via leverantörsportal.

78 Förutsättningar för att kunna ställa krav på e-handel i ramavtal Förutsättningar för e-handel varierar mycket mellan olika ramavtalsområden (typ av varor eller tjänster). Leverantörer har olika förutsättningar för att ansluta sig till e-handel (olika stora, olika IT-mognad i olika branscher). Myndigheterna har olika förutsättningar för e-handel och måste själva kunna välja typ av e-handel och vilken affärsprocess de vill tillämpa (olika stora, olika stora inköpsvolymer). SIC behöver utreda förutsättningar för e-handel i förstudier inför varje nytt ramavtal som ska upphandlas. SIC måste lägga kraven på en rimlig nivå. Involvera leverantörer och myndigheter i kommande förstudier.

79 Frågor?

80 Frågor & diskussion

81 Välkommen att kontakta oss För frågor om ett specifikt ramavtalsområde, se vår webbplats avropa.se, eller kontakta ramavtalsförvaltaren. Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär: , avropa.se kammarkollegiet.se Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

82 Gemensam lunch och avslutning

83 Tack!

Välkommen till årets Avropadag!

Välkommen till årets Avropadag! Välkommen till årets Avropadag! Program (förmiddag) 09.00-09.30 Registrering, samt kaffe och smörgås 09.30-09.40 Inledning av Agneeta Anderson, tf. avdelningschef 09.40-10.40 Aktuellt på upphandlingsenheterna

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin

Sid 1. Datacenter. Daniel Melin Sid 1 Datacenter Daniel Melin Nya ramavtal Datacenter ersätter Servrar & Lagring samt Nätverksprodukter Utökar dessa ramavtal med kundunik tjänsteleverans och molntjänst Förhoppningsvis blir avtalsstart

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Upphandlingsdagarna 2015 Avtalsförvaltning i praktiken. Sid 1

Upphandlingsdagarna 2015 Avtalsförvaltning i praktiken. Sid 1 Upphandlingsdagarna 2015 Avtalsförvaltning i praktiken Sid 1 Agenda Om Statens inköpscentral Dagens frågeställning: Hur bedrivs en effektiv avtalsförvaltning i praktiken? Summering och avslutande ord Om

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Dynamiska inköpssystem. Sid 1

Dynamiska inköpssystem. Sid 1 Dynamiska inköpssystem Sid 1 Projekt DIS Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera när det kan vara lämpligt att

Läs mer

Välkommen till vårens Avropadag!

Välkommen till vårens Avropadag! Välkommen till vårens Avropadag! Program (förmiddag) 08.30-09.00 Registrering, samt kaffe och smörgås 09.00-09.10 Inledning av Agneeta Anderson, avdelningschef 09.10 10.30 Aktuellt på upphandlingsenheterna

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Vad får

Läs mer

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström

DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström DYNAMISKA INKÖPSSYSTEM (DIS) - Sara Wedholm och Erik Edström Innehåll: Vad är ett DIS och hur fungerar det? (Sara) När är DIS lämpligt och hur kan det användas? (Erik) Helt elektroniskt system för att

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw

Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen. Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Juridikpass 1 - Grundläggande frågor i avropsprocessen Ann Pietikäinen & Gabriella Sydorw Vårt uppdrag Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Att ingå ramavtal för statliga myndigheter. Inom

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA Principer för offentlig upphandling Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( )

Sid 2. Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw ( ) Sid 2 Statens inköpscentral Upphandling av Datacenter och ett informationssäkerhetsprojekt Jan Lundh & Gabriella Sydorw (2016-09-15) Agenda Presentation av Statens Inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016/2017 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost.

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost. Arkitekturfrukost Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU #arkfrukost www.arkitekt.se Kommande Arkitekturfrukost ons 29 mars Vässa dig inför lönesamtalet Snart är det för många dags för årets lönesamtal

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Ny upphandlingslagstiftning. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

Ny upphandlingslagstiftning. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Ny upphandlingslagstiftning Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Fakta om offentlig upphandling Cirka 600-700 miljarder kronor per år (eller är det 800?) 4 100 organisationer ska följa upphandlingsreglerna

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen.

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Avslutad: 2013/235-KS-061 - IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38388469.aspx Externt anbuds-id 105822-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ

Läs mer

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178155-2012:text:sv:html SE-Umeå: Arkitekt-,

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016

De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn. Fredrik Linder 8 november 2016 KONFERENS OM LOU SVENSK BYGGTJÄNST De väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom byggoch anläggningssektorn Fredrik Linder 8 november 2016 www.hamilton.se 2 Program Förhandling Ny grund

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma

DE NYA UPPHANDLINGSLAGARNA OCH AKTUELLA RÄTTSFALL. Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma OCH AKTUELLA RÄTTSFALL Upphandlingsdagen 2016 HBV Per-Ola Bergqvist Foyen advokatfirma Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

Våra förstudier och upphandlingar

Våra förstudier och upphandlingar Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

Ändringar av kontrakt och ramavtal. Axel Krantz och Sebastian Svartz Avropadagen

Ändringar av kontrakt och ramavtal. Axel Krantz och Sebastian Svartz Avropadagen Ändringar av kontrakt och ramavtal Axel Krantz och Sebastian Svartz Avropadagen 2017-04-28 Ändringar utan krav på en ny upphandling Ett kontrakt eller ett ramavtal får endast ändras om: 1. Ändringen är

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Aktuellt från Avfall Sverige

Aktuellt från Avfall Sverige Nätverk för avfallsupphandlare 11 mars 2014 Aktuellt från Avfall Sverige Reviderad mall för upphandling av avfallshämtning, februari 2014 Hänvisning Avfallsindex, nya tröskelvärden samt lite språkliga

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing Avrop från ramavtal IT-driftstjänster Outsourcing Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet Mathias Lagerros, L&M Lagerros Consulting Sid 1 Drivkrafter Myndigheterna anger fler drivkrafter (utöver direkta kostnadsskäl)

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET

CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET CENTRALA ÄNDRINGAR I EU-FÖRFARANDET 1 Upphandlingsförfaranden Öppet och selektivt förfarande - (nästan) som förut Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog» Samma villkor för användning för båda»

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Nya upphandlingsregler

Nya upphandlingsregler Nya upphandlingsregler Upphandling24 2017 Stockholm 2017-03-09 Henrik Grönberg, Upphandlingsmyndigheten 1 Innehåll Bakgrund och kort historik Tematisk genomgång av nyheterna De viktigaste nyheterna Observanda

Läs mer

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar vägen till enklare och bättre upphandlingar SOI:s Årskonferens 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner Erik Olsson / Jur. kand. / Associate 2 Agenda Hur mycket juridik behövs det i en upphandling?

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte?

Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte? Alternativa avropsmetoder i ramavtal Varför inte? Hilton Hotell Stockholm, 11 mars 2010 Advokat Carl Bokwall Stora ramavtalsdagen Dagens fråga: Kan man kombinera de två avropsmetoderna fast rangordning

Läs mer

Tillägg FFU: Strategisk partnering om-, ny- och tillbyggnad skolor mm i Säffle kommun.

Tillägg FFU: Strategisk partnering om-, ny- och tillbyggnad skolor mm i Säffle kommun. Tillägg FFU: Strategisk partnering om-, ny- och tillbyggnad skolor mm i Säffle kommun. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45160488.aspx Externt anbuds-id 179886-2014 Anbudstyp Upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling senaste nytt på lagstiftningsfronten

Offentlig upphandling senaste nytt på lagstiftningsfronten Offentlig upphandling senaste nytt på lagstiftningsfronten Lunchseminarium Forum för inköp Stockholm den 23 april2013 Anna Ulfsdotter Forssell Advokat / Partner 2 Agenda Förslaget till nya upphandlingsdirektiv

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling

Våra ramavtal. Våra förstudier och upphandlingar. Hållbar upphandling Kammarkollegiets ramavtal 2016 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Dynamiska Inköpssystem

Dynamiska Inköpssystem Dynamiska Inköpssystem - Och inköpscentraler som grossister - Erik Edström, SKL Kommentus Inköpsrådet 2016-02-08 Problem med stora ramavtal 1. Bristande transparens gällande volymer? 2. Bristande flexibilitet.

Läs mer

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster 1 / 5 Meddelande om upphandling försörjningssektorerna Tjänster direktiv 2014/25/EU Avsnitt I: Upphandlande enhet I.1) Namn och adresser Öresundståg AB 556794-3492 Stortorget 29 211 34 Kontaktperson: Mats

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

SE-Göteborg: Gymnastikutrustning 2009/S 17-024071 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Göteborg: Gymnastikutrustning 2009/S 17-024071 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 SE-Göteborg: Gymnastikutrustning 2009/S 17-024071 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget, Stora

Läs mer

Dynamiska Inköpssystem

Dynamiska Inköpssystem Dynamiska Inköpssystem Erik Edström, SKL Kommentus - Upphandling 24, 2016-02-17 Problem med ramavtal 1. Bristande transparens gällande volymer? 2. Bristande flexibilitet. Låst krets i fyra år. 3. Teknisk

Läs mer

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016

Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Utökade möjligheter att förhandla med 2016 (2017?) års lagar Olof Hallberg och Lukas Granlund 27 januari 2016 Disposition och avgränsning Annonserat förhandlat förfarande behandlas Konkurrenspräglad dialog,

Läs mer