Leverantörsdag IT & telekom Sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörsdag IT & telekom 2015. Sid 1"

Transkript

1 Leverantörsdag IT & telekom 2015 Sid 1

2 Dagens program Registrering, kaffe & smörgås Välkomstord Ylva Grahn Agering, avdelningschef på Statens inköpscentral Nya EU-direktiv och nya LOU Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv Information från IT-upphandlingen Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen Tänka om och tänka nytt Daniel Melin, IT-upphandlare Kaffe & frukt Förstudie IT-drift Per-Erik Andersson, IT-upphandlare

3 Dagens program Förstudie Klient och mobiler Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen Förstudie Server, lagring samt närliggande produkter och tjänster Daniel Melin, IT-upphandlare Senaste nytt från förvaltningsenheten Zofia Sola, enhetschef ramavtalsförvaltningen Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Sebastian Svartz, ramavtalsförvaltare E-handel Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsförvaltare Frågor & diskussion före avslutning med gemensam lunch

4 Nya EU-direktiv och nya LOU Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv

5 Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

6 BOM-projektet Bättre offentliga marknader Lyfta upphandlingens strategiska roll Årliga upphandlingsmöten i samtliga kommuner Lyfta betydelsen av dialog Öka graden av funktionsupphandlingar och färre onödiga ska-krav Köp under direktupphandlingsgränsen på den kommunala hemsidan Visa på goda exempel som leder till nya lösningar och högre kvalitet

7 Nya bestämmelser 2016 Bakomliggande syftet med nya direktiv Både för den klassiska sektorn och för försörjningssektorerna anges fem huvudsakliga syften: Förenklingar och ökad flexibilitet i offentlig upphandling Underlätta för SME:s att delta Strategisk användning av upphandling Sunda förfaranden Tillsyn och vägledning

8 A- och B-tjänster Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner F.n. omfattas B-tjänster av de allmänna rättsprinciperna i primärrätten, framöver kommer de att omfattas av direktiven. Undantag: sociala tjänster och andra tjänster till enskilda Kontrakt för sociala tjänster för eller över: I. kommer att behöva annonseras, och II. efterannonseras, III. men tilldelningsförfarandet kommer troligtvis baseras på de allmänna rättsprinciperna - typ av förenklat förfarande

9 Ökade möjligheter till förhandlingar Förhandlat förfarande med föregående annonsering utökat tillämpningsområdet Ska bli lättare att använda konkurrenspräglad dialog. I huvudsak samma förfarande, ändringar införs avseende förfarandet efter att dialogen har avslutats: I. fortfarande krav på att stänga dialogen och begära slutliga anbud II. men begränsningen till att endast klargöra och förtydliga anbuden har tagits bort, III. istället: när det är nödvändigt för att slutföra förfarandet eller fastställa vissa villkor, så kan den upphandlande myndigheten förhandla om de slutliga villkoren med en anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

10 Förfaranden och tilldelning av kontrakt Innovationspartnerskap Dynamiska inköpssystem I. Elektronisk metod för återkommande inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och som tillgodoser UM:s behov LCC lyfts fram Ett överordnat begrepp det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet I. Pris eller II. Kostnad

11 Ändringar av kontraktet under avtalets löptid Tillåtet att förändra avtal utan ny upphandling i vissa fall I. Mindre värde II. Ändringsklausuler III. Kompletterande behov IV. Oförutsett behov V. Byte av leverantör i vissa fall VI. Icke väsentlig förändring

12 SME Nya regler om delar för att hjälpa SME:s För all upphandling på 500,000 eller över: upphandlande myndigheter måste dela upp i delar, eller förklara i annonsen varför inte delat upp. Upphandlande myndigheter kan: begränsa antalet delar en leverantör kan lägga anbud på, eller begränsa antalet som en leverantör kan vinna, under förutsättning att objektiva regler har angetts i förväg. Det finns dock ingen möjlighet att reservera kontrakt för SME:s

13 SME forts. Nya bestämmelser om kvalificering Ett krav på minsta årsomsättning får inte överstiga: 2 x kontraktets värde om det inte finns särskilda risker förenade med speciella varor, tjänster eller byggentreprenader. Testet avseende omsättning kan göras antingen i förhållande till den totala omsättningen, eller i förhållande till föremålet för kontraktet

14 SME forts. Omfattande krav på dokumentation vid kvalificering är ett problem för alla leverantörer, men särskilt för SME:s Leverantörerna måste besvara frågor och krav, men upphandlande myndigheter måste lita på deras ord upphandlande myndigheter måste begära skriftliga bevis, men bara från den vinnande anbudsgivaren

15 Sociala hänsyn m.m. Uteslutning av leverantörer Oligatorisk uteslutningsgrund I. Människohandel II. Obetalda skatter och sociala avgifter Frivillig uteslutningsgrund bl.a. I. Åsidosättande av tillämpliga miljö, sociala och arbetsrättsliga skyldigheter II. Brister i fullgörande av tidigare kontrakt Möjligt att vidta åtgärder för att undvika uteslutning En upphandlande myndighet ska inte tilldela ett kontrakt till ett anbud som är onormalt lågt p.g.a. brott mot ovanstående bestämmelser eller konventioner

16 Sociala hänsyn m.m Tekniska specifikationer: I. kan utformas i utförande eller funktionella termer, inklusive miljökriterier II. under försutättning att de är tillräckligt precisa. Märken: I. när miljö- eller sociala kriterier är specificerade i utförande eller funktionella termer, II. kan upphandlande myndigheter begära att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna har ett visst märke

17 Jäv Bestämmelserna omfattar situation där vissa kategorier av personer direkt eller indirekt har: ett privat intresse av utgången av en upphandling, vilket kan påverka deras objektivitet. Privat intresse: familj, känsloliv, ekonomisk, politiskt eller andra gemensamma intressen med anbudsgivare, även motstridiga affärsmässiga intressen. Personkategorier: anställda, upphandlingsansvariga, andra som är inblandade i en upphandling styrelseledamot i den uphandlande myndigheten, som utan att vara inblandad ändå kan påverka utgången av upphandlingen

18 Jäv forts. Krav: I. anställda måste uppge sådana intressekonflikter omgående II. leverantörer måste ange relationer till styrelseledamöter eller beslutsfattande personer eller organisationer Om det är en konflikt: I. den upphandlande myndigheten måste vidta åtgärder: II. plocka bort viss personal, i sista hand III. utesluta leverantören

19 Koncessionsdirektiv ny lag Omfattar både bygg- och tjänstekoncessioner Förenklat förfarande, i huvudsak gäller de allmänna rättsprinciperna Ska annonseras över trösklevärdena Krävs förfrågningsunderlag med urvals- och tilldelningskriterier Samma rättsmedel som för upphandlingsdirektiven

20 Nya lagar Nya lagarna ska träda i kraft senast den 18 april

21 Information från IT-upphandlingen Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen

22 Hushålla väl med statens medel icke otidigt förminskas, utan hellre förbättras och förmeras att de icke försnillas, försumes, borttappes och förloras

23 Två upphandlingsprojekt som vi inte säger så mycket om IT-utbildning som är annonserad och där frågor & svar pågår. Användarnära IT-produkter som sannolikt annonseras under september 2015.

24 Statens inköpscentrals och ITupphandlingens roll Vårt uppdrag är att upphandla ramavtal Stödja myndigheterna vid avrop. Ha en kontinuerlig dialog med myndigheterna. Följa upp ramavtal. Ha en kontinuerlig dialog med leverantörerna. Ramavtalen är marknadsutsatta Myndigheterna har en stor självständighet, vilket innebär både befogenheter och ansvar.

25 Den statliga förvaltningen en utmaning när man upphandlar 2011 cirka 250 (AGV) myndigheter Den 31 maj myndigheter 55 myndigheter: upp till 9 anställda 100 myndigheter: anställda 80 myndigheter: anställda 65 myndigheter: anställda 85 myndigheter: anställda 85 myndigheter: anställda 30 myndigheter över tusen anställda Många små myndigheter Många specialiserade myndigheter En effektiv nätverksförvaltning med stort ITberoende

26 Lite om förstudiearbetet Den som vet mest har störst förutsättning att lyckas brukar vara en allmän sanning. All upphandling bygger på att man har ett bra beslutsunderlag. I upphandlingssammanhang är förstudien beslutsunderlaget.

27 Nyttan av förstudier Statliga myndigheter, kommuner och landsting, nuvarande och kommande leverantörer samt intresseorganisationer får en beskrivning av bakgrund och syfte information om försörjningen av produkter exempel på aktuella förstudier inom o IT-drift-tjänster o Klienter och mobiltelefoner o Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster.

28 Förstudier som startar hösten 2015 eller vintern 2016 Förstudie Telefoni Telefoniprodukter med tillhörande tjänster som till exempel abonnentväxlar och hänvisningssystem. Förstudie Nätverk Nätverksprodukter och produktnära tjänster kring kommunikationslösningar med nätverksprodukter. Förstudie AV-produkter AV-produkter med tillhörande tjänster. Förstudie Dokumenthantering Skrivare, MFP och kopiatorer, faxar samt skannrar med tillbehör och förbrukningsmaterial.

29 Ni kommer att få höra mycket om Dynamiska inköpssystem

30 Frågor?

31 Tack! Tänka om och tänka nytt Daniel Melin, IT-upphandlare

32 Våra förstudier Innan en upphandling påbörjas genomförs alltid en förstudie. En förstudie tar ca 6 månaders kalendertid. Vi träffar, i varierande mån och beroende på marknaden och intresset, leverantörer, kunder och andra intressenter. Projektgruppen består bara av IT-upphandlare. Ramavtalsförvaltare är bollplank och granskare. Jurist slutgranskar allt.

33 Andra förutsättningar Exempel på andra förutsättningar är avgränsningar mot andra ramavtal konstruktion av allmänna villkor miljökrav och CSR-krav e-handel, e-auktion och e-faktura direktiv eller annan information från andra myndigheter, t.ex. DI, MSB, PTS och KKV.

34 Förstudie Programvaror & tjänster Förstudien tog ca 8 mån, från sommaren 2013 till februari Mycket öppen och transparent process. Många enskilda möten med olika leverantörer och organisationer. Mycket aktiv referensgrupp med myndighetsrepresentanter. Förstudierapporten publicerades publikt i sin helhet. Seminarium riktat till alla intressenter. Avtalsvillkor på remiss.

35 Tänk om Programvaror idag är inte vad programvaror var igår. Molntjänster finns med på olika sätt och ganska ofta. Öppen källkod finns i nästan allt. Marknaden behövde konkurrensutsättas mer för mycket strid om ÅFmarginalen. Gamla ramavtalen var för mycket silos. Inlåsningseffekter är ett mycket stort problem. Alla leveransmodeller och affärsmodeller i samma ramavtal. Både mindre och större ramavtalsleverantörer.

36 Tänka nytt Fokus på VEM hos kund som är beställaren, INTE på vilken sorts leveransmodell programvaran eller tjänsten har. Stort fokus på öppna standarder och öppen källkod. Möjlighet att kombinera alla sorters programvaror och tjänster i samma kontrakt. Molntjänster, både SaaS och PaaS ingår. Kraftigt omarbetade allmänna villkor för att kunna tillgodose alla kunders olika behov och marknadens olika lösningar.

37 Avtalsstruktur Huvuddokument Ramavtal Avropsregler Avropsberättigade Underleverantörer Kontrakts huvuddokument Allmänna villkor Säkerhetsskyddsavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Kontrakt SV Kundunik tjänsteleverans SV Publik molntjänst SV Konsulttjänst SV Proprietär programvara SV Öppen källkod

38 Upphandlingarna för programvaror och tjänster Fyra upphandlingar för programvaror och tjänster: Grundläggande IT igång sedan 6/5 Informationsförsörjning överprövad Kontorsstöd igång sedan 6/5 Systemutveckling igång sedan 7/4

39 Frågor?

40 Kaffepaus

41 Förstudie IT-drift Per-Erik Andersson, IT-upphandlare

42 Bakgrund Statliga myndigheters kostnader för IT-drift uppgår till 10,5 miljarder kr/år Volymer: o IT-anställda o Datorhallar o IT-arbetsplatser o Servicedesk ärenden o På-platsen-support ärenden st. 780 st st st./år st./år De tolv största myndigheterna står för ca 70 % av kostnaderna. Det finns möjlighet till effektiviseringar/besparingar uppgående till 1-2 miljarder kr/per år, enbart inom staten. 42

43 Behov Myndigheterna anger flera drivkrafter (utöver direkta kostnadsskäl) att utkontraktera IT-driften: Att kunna kravställa IT-driften utifrån verksamhetens behov utifrån ett kundperspektiv på affärsmässiga grunder. Att skapa ett tydligare ansvar mellan användare och utförare. Att myndigheten kan frigöra resurser för utv. av kärnverksamheten. Att IT-driftskostnaderna ska bli tydliga och förutsägbara. Källa: Kammarkollegiet Förstudie IT-drifttjänster 43

44 Erfarenheter I stort ett fungerande RAO. Ambitionen har varit större än utfallet. Standardiserade avtal och villkor. Kvalitetssäkrade leverantörer. Vägledningar och checklistor för o avropsförfarandet o kravspecifikationen o leveransavtalet o vitesmodeller Förvaltningsstöd, erfarenhetsutbyte/nätverkande med Kam.

45 Åtgärdsbehov Bättre tillgodose små myndigheters behov. Möjlighet till förhandling vid avrop. Sammanskrivna och uppdaterade Allmänna villkor: neutrala universella tidlösa Möjliggöra 3:e parts- resp. hybrid -lösningar.

46 Tidplan Annonsering hösten Nya ramavtal våren 2016.

47 Frågor?

48 Tack! Förstudie Klient och mobiler Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen

49 Förstudie: Klienter 1-6 och Mobiltelefoner Förstudien omfattar ramavtalsområdet för Klienter region 1-6 och ramavtalsområdet Mobiltelefoner. Ramavtalen används av myndigheter, landsting och kommuner. Total omsättning för perioden Q t.o.m. Q4 2014: o Klienter 1-6: drygt 1,6 miljarder kr o Mobiltelefoner: ca 164 miljoner kr Avgränsning: Nuvarande Klient 7, rangordnat ramavtal. Motsvarande innehåll ska omfattas av kommande ramavtal, Användarnära ITprodukter, som avser standardprodukter och endast har avropsordning enligt fastställa villkor & rangordning.

50 Förstudien - exempel på aktiviteter Enkäter till avropsberättigade (stat, landsting, kommun) Enkäten skickades ut via e-post till 590 respondenter och 264 svar inkom. En oväntat hög svarsfrekvens som gav ett bra underlag till förstudien avseende behoven m.m. Enkäter till befintliga ramavtalsleverantörer Enkäten skickades ut till samtliga 12 leverantörer som har ramavtal inom Klienter 1-6 och Mobiltelefoner. 11 svar inkom. Enkät till leverantörer, öppen för alla leverantörer på marknaden Enkäten gjordes tillgänglig via avropa.se och var öppen för samtliga leverantörer på marknaden att besvara. Endast sex svar inkom vilket var oväntat få.

51 Förstudien - exempel på aktiviteter (forts.) Leverantörsträffar Projektgruppen bjöd in samtliga befintliga ramavtalsleverantörer inom båda områdena till träffar. Möjlighet att diskutera erfarenheter av nuvarande ramavtal, uppföljning av enkätsvaren och tillfälle att komma med synpunkter inför kommande upphandling. Totalt nio träffar genomfördes med ramavtalsleverantörer. Ytterligare tre möten med olika typer av företag från marknaden hölls. Alla tre inom IT och mobilitet. Övrigt marknaden En oberoende rapport om marknaden avseende datorer och mobiltelefoner beställdes, En analys av den svenska B2Bmarknaden (Radar Ecosystem Specialists AB).

52 Hopslagning av klienter & mobiltelefoner? Utifrån vad som framkommit i förstudien är majoriteten av leverantörer och avropare i nuläget emot att slå ihop klienter och mobiltelefoner till en gemensam upphandling. Projektet delar denna uppfattning. Svårt att ha samma allmänna villkor och service- och garantivillkor etc. för bägge områden och svårt att ta fram allmänna villkor som båda områdenas leverantörer kan acceptera.

53 Hopslagning av klienter & mobiltelefoner? (forts.) Ett fåtal leverantörer på marknaden har möjligtvis både produkterna (som också kan ha olika livscyklar), besitter produktkompetens och har tjänster inom bägge områden vilket begränsar konkurrensen om man exempelvis är antingen klientleverantör eller mobilleverantör. Om man skulle anpassa en upphandling för att slå ihop bägge områden finns risken att man kompromissar med krav och innehåll så att det i förlängning innebär att varken specialister på klienter eller specialister på mobilitet erhåller ramavtal. Dvs. en risk att kompetenta aktörer inom det ena eller andra området utestängs.

54 Kommande upphandlingar Klienter: Idag finns ramavtal för sex separata regioner (Region 1: Norra Sverige samt Uppsala och Örebro, Region 2: Stockholm och Gotland, Region 3: Västra Sverige, Region 4: Sydöstra Sverige, Region 5: Södra Sverige samt Region 6: Rikstäckande (avrop som omfattar leveranser till fler än en region samtidigt) Projektet överväger att minska antal regioner i kommande upphandlingar. Om ett rikstäckande ramavtal ska kvarstå förselår projektet att fem regioner dras ner till förslagsvis tre regioner.

55 Kommande upphandlingar (forts.) Mobiltelefoner: Idag ett ramavtal som är rikstäckande. Förslaget är att kommande upphandling också är rikstäckande. Avseende båda områdena föreslår projektet att innehåll och omfattning i kommande upphandlingar blir liknande som i de nuvarande ramavtalen. Fortsatt endast avrop genom förnyad konkurrensutsättning.

56 Sammanfattning Samtliga ramavtalen används i hela landet, har hög omsättning och är väl kända. Majoriteten av avropare och leverantörer uppger att ramavtalen i stort fungerar bra och omfattar ett bra utbud. Utifrån vad som framkommit i förstudien finns ingen anledning att göra för stora förändringar i kommande upphandlingar. Viss uppdatering av produkter, tjänster och allmänna villkor kommer att ske. Separata upphandlingar av klienter och mobiltelefoner som annonseras hösten 2015 planeras.

57 Frågor?

58 Förstudie Server, lagring samt närliggande produkter & tjänster Daniel Melin, IT-upphandlare

59 Förstudie Servrar & lagring Förstudien påbörjades i april. Beräknas vara klar i september. Enskilda möten med befintliga ramavtalsleverantörer och med dem som hör av sig. Ingen referensgrupp. Förstudierapporten kommer att publiceras publikt i sin helhet. Osäkert om intresse finns för ett seminarium.

60 Frågor?

61 Senaste nytt från förvaltningsenheten Zofia Sola, enhetschef för ramavtalsförvaltningen

62 Senaste nytt förvaltningsenheten Information till leverantörer på avropa.se. Uppföljning av ställda krav. Informationsseminarier för ramavtalsleverantörer. Elektronisk signering av avtalsförlängningar. Kommande leverantörsenkät. Seminarier för myndigheter. Arbetar med att förenkla avropsmallar.

63 Frågor?

64 Uppföljning av ramavtal & ramavtalsleverantörer Sebastian Svartz, ramavtalsförvaltare

65 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Varför uppföljning? o Pacta sunt servanda. o Uppfylla LOU. o Upprätthålla konkurrens. o Erfarenhetsinsamling.

66 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer - organisation Avdelningschef Stabsfunktion Enheten för upphandlings- och avtalsjuridik Enheten för ITupphandling Enheten för upphandling av varor och tjänster Enheten för ramavtalsförvaltning

67 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Uppföljningsmetodik o Planerad och oplanerad uppföljning o Förvaltningsplan o Röda flaggor Systemstöd Bevis Revisioner Sanktioner

68 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Föremål för uppföljning: Ramavtalet huvudtext kravuppfyllnad t.ex. sociala och miljökrav. Ej anmälda avtalsförändringar t.ex. omstruktureringar och UL. Ingen uppföljning av avropsberättigade. Ingen uppföljning av enskilda kontrakt förutom vid misstanke om systematiserade avtalsbrott.

69 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Skriftlig förfrågan Leverantörs svar Intern bedömning Icke godkänd Godkänd Rättelse Komplettering Revision Internt dokument Ytterligare sanktioner

70 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Revisioner Syftet är att på ett mer genomgående sätt kontrollera att en leverantör lever upp till sina kontraktuella åtaganden. Fokus i revisionerna ligger på krav och villkor som är svåra och resurskrävande att följa upp, exempelvis o leverantörskrav o särskilda kontraktsvillkor o skyldigheter enligt ramavtalets huvuddokument. Revision genomförs av tredjepart.

71 Uppföljning av ramavtal och ramavtalsleverantörer Sanktioner rätt sanktion till rätt avtalsbrott - möjlighet till eskalering upphandlings- och avtalsrättsliga krav dokumentation.

72 Frågor?

73 E-handel Ulla Karin Josefsson, ramavtalsförvaltare

74 Förordning Förordning (2003:770) om myndigheternas elektroniska informationsutbyte samt förordning (2006:606) om myndigheters bokföring. Alla myndigheter ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt (några undantag för Regeringskansliet och försvaret m.fl.). ESV får meddela föreskrifter om standarder (SFTI). ESV har i ett nytt uppdrag att analysera konsekvenser av ett lagkrav på e-faktura (fakturor till staten och övrig offentlig sektor).

75 Krav på e-handel i ramavtal För att myndigheterna ska kunna leva upp till förordningen krävs att SIC ställer krav på e-handel och e-faktura vid upphandling av ramavtal. Standarder och affärsprocesser för e-handel ska vara enligt SFTI Observera att beställare på myndigheter loggar in i leverantörers webbutiker och lägger order räknas inte som e-handel (order ska konteras och attesteras i kundens e-handelssystem innan den skickas till leverantören).

76 Typer av e-handel - lite förenklat (1) Fullständig integration all kommunikation görs direkt mellan två e- handelssystem (EDI- eller SVE format): o katalog, order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura o anslutning till webbutik (punch-out), order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura.

77 Typer av e-handel - lite förenklat (2) Via en leverantörsportal ansluten till kundens e-handelssystem: o katalog (leverantör skickar via portalen, flera olika format) o order o orderbekräftelse o faktura. Enklare variant: o order via e-post (PDF) från kundens e-handelssystem (fritextorder eller från katalog) o importerar katalog i Excelformat (leverantör skickar via e-post) o e-faktura via leverantörens ekonomisystem/operatör eller via leverantörsportal.

78 Förutsättningar för att kunna ställa krav på e-handel i ramavtal Förutsättningar för e-handel varierar mycket mellan olika ramavtalsområden (typ av varor eller tjänster). Leverantörer har olika förutsättningar för att ansluta sig till e-handel (olika stora, olika IT-mognad i olika branscher). Myndigheterna har olika förutsättningar för e-handel och måste själva kunna välja typ av e-handel och vilken affärsprocess de vill tillämpa (olika stora, olika stora inköpsvolymer). SIC behöver utreda förutsättningar för e-handel i förstudier inför varje nytt ramavtal som ska upphandlas. SIC måste lägga kraven på en rimlig nivå. Involvera leverantörer och myndigheter i kommande förstudier.

79 Frågor?

80 Frågor & diskussion

81 Välkommen att kontakta oss För frågor om ett specifikt ramavtalsområde, se vår webbplats avropa.se, eller kontakta ramavtalsförvaltaren. Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär: , avropa.se kammarkollegiet.se Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

82 Gemensam lunch och avslutning

83 Tack!

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster) Mikael Larsson Sid 1 Agenda Kort om befintliga ramavtal och förstudien. Nya ramavtalen programvaror och tjänster

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17

Programvaror & tjänster. Kivos 2015-09-17 Programvaror & tjänster Kivos 2015-09-17 Sid 2 Om upphandlingarna Tidslinje Programvaror & tjänster Sommar 2013 till februari 2014 - Förstudie Sex ramavtal blev fyra Juni 2014 - Avtalsvillkor på remiss

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Skillnader mellan LOU och LUF

Skillnader mellan LOU och LUF Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare. Innovativa upphandlingar. Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare Innovativa upphandlingar Upphandling24:s konferens i Stockholm den 25 september 2008 Innovativa upphandlingar det är möjligt! 2008-09-26 Company presentation

Läs mer

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02)

Publicerad 2011-11-28. Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Publicerad 2011-11-28 Version 2011:5.2 (reviderad 2012-03-02) Om vägledningen Bakgrund och syfte Kammarkollegiets upphandlingsstöd har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Ramavtal - möjligheter och begränsningar

Ramavtal - möjligheter och begränsningar Ramavtal - möjligheter och begränsningar 4 oktober 2012 Advokat Carl Bokwall i samarbete med Upphandling24 Aktuella rättsliga frågor om ramavtal 1. Alternativa avropsmetoder 2. Avropsberättigade myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Spårvagnshallarna 27 maj 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Förstudie Klienter och Mobiltelefoner. Dnr 96-98-2014 2015-06-08

Förstudie Klienter och Mobiltelefoner. Dnr 96-98-2014 2015-06-08 Förstudie Klienter och Mobiltelefoner Dnr 96-98-2014 2015-06-08 Sammanfattning De nuvarande ramavtalen avseende Klienter 1-6 går efter maximal förlängning ut den 30 juni 2016. Ramavtalet avseende Mobiltelefoner

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev augusti 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Nya ramavtal för flyttjänster

Nya ramavtal för flyttjänster Nyhetsbrev april 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På ITområdet gäller

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh

Programvaror & tjänster 2014. Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Programvaror & tjänster 2014 Mikael Larsson, Karl Ekman, Jan Lundh Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler, PuL,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 Jonna Törnroos Jurist, vicehäradsdhövding Finlands Kommunförbund rf. och arbets- och näringsministeriet

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev februari 2014 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT området

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015

Informationsseminarium Programvaror & tjänster. Sundsvall 29 september 2015 Informationsseminarium Programvaror & tjänster Sundsvall 29 september 2015 Agenda Inledning och presentation Om upphandlingarna Ramavtalens struktur, innehåll och leverantörer Allmänna villkor, Avropsregler,

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion 2 3 Del 1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) sid 5 Del 2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) sid 37 Ordlista sid

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Statens inköpscentral Ramavtal för säkerhetsteknik

Statens inköpscentral Ramavtal för säkerhetsteknik Statens inköpscentral Ramavtal för säkerhetsteknik Statens inköpscentral Fr.o.m. den 1 januari 2011, ansvar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen, Upphandlar och förvaltar ramavtal

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer