Copyright the33 KNÄNA SKADOR, DIAGNOS OCH BEHANDLING. George M Hardas & associates

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-10-22. Copyright the33 KNÄNA SKADOR, DIAGNOS OCH BEHANDLING. George M Hardas & associates http://www.spinalcare.com.au/knee_foot_ankle."

Transkript

1 Copyright the33 KNÄNA SKADOR, DIAGNOS OCH BEHANDLING George M Hardas & associates

2 Innehållsförtäckning Knä och knäskador Definition Funktionell anatomi.. 3 Biomekanik. 4 Utredning. 5 Anamnes.. 5 Grad.. 5 Inspektion 5 Palpation.. 6 Prövning av rörelseomfånget... 6 Stabilitetsundersökning... 6 Punktion av knäleden (intro)... 8 Röntgen undersökning. 8 Artroskopi 8 Knäledspunktion... 9 Indikation 9 Att tänka på innan man utföra punktionen.. 9 Tillämpa basala hygienrutiner 9 Lokalbedövning ges enligt ordination.. 9 Material 9 Metod 9 Sannolika diagnoser utefter skademekanism 10 Kollateralligamentskador (MCL & LCL) 10 Skademekanism Symptom 10 Diagnos Behandling. 11 Främre korsbandsskada (ACL). 11 Skademekanism Symptom Diagnos Behandling. 11 Bakre korsband skador (PCL) Skademekanism Symptom Diagnos Behandling. 12 Patellaluxation.. 12 Skademekanism Symptom 13 Diagnos Behandling. 13 Meniskskador Skademekanism Symptom 13 Diagnos Behandling.. 13 Kombinationsskador i knäet. 14 Handläggning av en akutknäskada.. 15 Referenser.. 16

3 Knä och knäskador Definition Knäleden är den led som drabbas av flest skador inom idrotten. De flesta av dessa skador orsakas av extrem belastning vid vrid- och vändrörelser, t.ex. i samband med fotbollsspel. Skador på Lig. Collaterale tibiale (det inre sidoledbandet) samt meniskskador överväger, men bristningar i Lig. Cruciatum anterius (det främre korsbandet) är också vanliga (figur 1). Funktionell anatomi Knäleden förbinder Femur och Tibia (figur 1). Patella ligger i Lig. Patellae och glider vid knärörelser över Facies patellaris (en fåra på framsidan av Femur). Patellan underlättar för m. quadriceps femoris att sträcka knäleden. Stabiliteten i leden upprätthålls av fyra kraftiga ledband (figur 1): Det inre sidoledbandet (Lig. Collaterale tibiale) Det yttre sidoledbandet (Lig. Collaterale fibulare) Det främre korsbandet (Lig cruciatum anterius) Det bakre korsbandet (Lig cruciatum posterius) De inre och yttre ledbanden stabiliserar knäet i sidled, medan de främre och bakre korsbanden begränsar abnorma rörelser framåt och bakåt. Tillsammans förhindrar de översträckning och överböjning. Faktaruta 1. Vid vridskador orsakade av alltför starka krafter mot ledbanden kan dessa brista. Det inre sidoledbandet och det främre korsbandet skadas ofta tillsammans. I de flesta fallen vid denna typ av skador förbättras patienterna ständigt, vilket gör att idrottare ofta kan återgå till sina aktiviteter efter behandling. Skador på det bakre korsbandet och det yttre sidoledbandet är svårare att behandla, särskilt om de omfattar ledkapseln och andra strukturer på knäets bakre yttre delar. De mediala- och laterala meniskerna är två C- formade pluggar av trådbrosk som ligger mellan Famural- och Tibial kondylerna. Den mediala menisken är något mer avlångt C-formad än den laterala som är rundare, vilket beror på att den laterala meniskens bakre och främre horn är fästa vid den del av Tibialens platån som ligger utanför ledytan, medan den mediala meniskens främre och bakre delar ligger utanför platån (figur 2). Figur 1. Schematisk bild av höger knäled, framifrån [1].

4 Den mediala menisken fäster längs sin hela omkrets i ledkapseln. I mitten är den stadigt förankrad i Femur och Tibia. Den mediala menisken har inget direkt fäste i någon muskel. Den laterala menisken är nästan helt rund och täcker en större del av ledytan på Tibia än den mediala menisken. Den laterala menisken är lika bred i hela sin längd. Dess framhorn övergår i det främre korsbandets infästning, medan bakhornet fäster strax bakom upphöjningen mellan Erninentia intercondylaris och ofta går in i den bakre delen av det främre korsbandet (figur 2). Figur 2. De yttre och inre meniskerna [1] Meniskernas kärlförsörjning utgår främst från knäets nedre och övre yttre och inre artärer. I meniskerna hos vuxna personer genomborrar blodkärl % av den mediala meniskens bredd och % av den laterala meniskens bredd. OBS! Ålder Meniskernas blodförsörjning. Cellerna i de centrala och laterala delarna av meniskerna är beroende av diffusionen av ledvätska för att näringsbehovet ska tillgodoses. Meniskhornen är betydligt mer innerverade än själva meniskkropparna. Den centrala tredjedelen saknar helt nervförsörjning. Nervändarna i meniskerna förmedla proprioceptiv information om det läge leden befinner sig i. Biomekanik Det främre korsbandet (knäledens näst starkaste ledband) förhindrar rörelse framåt i Tibia i förhållande till Femur. Ledbandet tar upp 75 % av den framåtriktade kraften vid full extension, 87 % vid 30 böjvinkel och 85 % då knäleden böjs i 90 vinkel. Det främre korsbandet håller strukturerna utanför leden på knäets insida emot framåtglidning (anterior translation) och utåtrotation i hela rörelseomfånget. Det yttre sidoledbandet och de bakre yttre strukturerna håller emot framåtglidning vid sträckt knäled. Den inre menisken håller också emot framåtglidning i hela rörelseomfånget. Det främre och det bakre korsbandet håller emot och begränsar översträckning (hyperextension), överböjning (hyperflexion) och inåtrotation.

5 OBS! Det är främst det främre korsbandet som svarar för stabiliteten vid framåtglidning av Tibia i förhållande till Femur. Menisken viktigaste roll i knäleden kan summeras i följade: Skyddar de viktbärande strukturerna Fördelar belastningen. Hjälper till att reducera den statiska belastningen på ledytorna. Öka anpassningen mellan ledytorna (genom att fylla utrymmet mellan Tibia och Femur där dessa ben inte ligger intill varandra). Stabiliserande funktion i knäleden (genom att reglerar det rätta förhållandet mellan Tibia och Femur). Förhindra att den främre laxiteten ökar vid utebliven korsbands funktion. Begränsning av extrem flexion och extension. Utredning Anamnes En analys av hur skadan har uppkommit exempelviss i samband med Trafikolycka eller fall under idrottsutövning så att man kan få en uppfattning om hur kraftigt våldet har varit i skadeögonblicket eftersom ju höga hastigheter desto större energiabsorption i vävnaden och resultat av det sista är ofta kombinationsskador flera ledband och/eller samtidig fraktur. Skador i knäets ledband brukar indelas efter skadans natur i tre svårighetsgrader: Grad Förklaring I: Bristning i ledbandets mikrostruktur utan uppenbar uttänjning II: Partiell bristning med uttänjning av ledbandet III: Total bristning som har skilt ledbandsändarna från varandra Tabell 1. Svårighetsgrad vid ledbands skador i knä [1] Inspektion Svullnad Svullnad inom minuter till timmar Hemartros En svullnad som kommer dygn traumatisk utlöst synovit, t.ex. vid en meniskskada Missfärgning av huden över ledbanden eller efter ledbandens förlopp talar för en blodutgjutning och en ledbandsskada. Asymmetrin, hälta, genu varum, genu valgum jämför alltid med den friska sidan Muskelhypotrofi Synliga felställningar fraktur eller luxation Sår och exkoriationer direktvåld och har hög infektionsrisk Patella luxationer (oftast spontan reponerats vid ankomst till sjukhuset)

6 Palpation (se även faktaruta 2) Ömhet (lokalisation och även lokalisation av det ömmaste punk) Hydrops Faktaruta 2. Avsaknad av palpabel hydrops/hemartros är ingen garanti för att större skador inte föreligger. Korsbanden är definitionsmässigt extraartikulärt belägna, eftersom de är täckta av synovial vävnad. Även en totalruptur kan vara subsynovial, dvs. utan blödning in i leden. Mjukdelssvullnad talar för kapsulär skada, inkluderande sidoledbanden. Palpabla defekter över extensorapparaten och smärta vid palpation över kollateralligamentens fästen på Femur, Tibia eller Fibula indikerar sen- eller ledbandsskada. Vid patellaluxation finns ofta en diffus ömhet över mediala patellaretinaklet men ännu oftare en distinkt ömhet över mediala Femurepikondylen. En inslagen menisk ger ofta distinkt palpationsömhet över främre delen av ledspringan. Prövning av rörelseomfånget Finns det någon begränsning i extension och flexion (ca 140 ). Patientens rörelseomfång skall testas aktivt som passivt så att smärtan kan kontrolleras. Smärta eller minskat rörelseomfång vid extension och flexion av knäleden kan vara ett tecken på en samtidig meniskskada. Figur 3. Prövning av rörelseomfång i knäet. A. Extension B. Flexion [3] Stabilitetsundersökning Olika undersökningar som i första hand används för att kunna avgöra om en eventuell ledbandsskada är av en svårighetsgrad som kan orsaka instabiliteten (se tabell 1). Det är viktigt att musklerna är avslappnade. Om patienten har alltför svåra smärtor för att kunna medverka i undersökningen får hon vila i något dygn eller utföra undersökningen under narkos. Tester som ingår i stabilitetsundersökning är:

7 Knäledslokalisation Främre korsbandet Undersökningsmetod Lachmans test: där underbenet dras framåt hastigt. Främre draglådeprövning: [3] [3] Bakre korsbandet Bakre draglådeprövning: [3] Lig. Collaterale tibiale Varus stress-test och bakre draglådeprövning [3] Lig. Collaterale fibulare Valgus stress-test [3] Meniskerna McMurray U-rotation i underbenet där hälen pekar mot den menisk som testas. Apley Bukläge, där underbenet roteras med axiell kompression respektive distraktion, så att vid smärta pekar hälen mot den menisk som är skadad. [3] [3] Tabell 2. Tester som ingår i stabilitetsundersökning [1],[3].

8 Punktion av knäleden (se sida 9) Röntgen undersökning Metod Slätröntgen Fynd/indikation Oftast normal vid akuta knäskador. Viktig vid bekräftad eller misstänkt hemartros för att upptäcka frakturer eller avlösning av benfragment från ledbandens fästen mm. Artros förändringar En s.k. Segondfraktur är ett skalformat benfragment indikerande en avulsion av den främre delen av laterala ledkapseln från Tibia och möjligen också de främre delarna av tractus iliotibialis som är starkt associerat med främre korsbandsruptur. En avulsionsfraktur av processus styloideus fibulae, där bicepssena och kollateralligament fäster, kallas för the arcuate sign, och är oftast associerat med bakre eller främre korsbandsskada och skador på posterolaterala ligamentkomplexet. CT MRT Ledytefraktur, vars omfattning måste kartläggas för att välja konservativ eller kirurgisk terapi, Preoperativ bedömning Ej vid ledbandsskador Används vid akuta knäskador Sensitivitet och specificitet ligger nära 100 % för att påvisa korsbandsskador % för att påvisa meniskskador % för att påvisa broskskador Jämfört med artroskopi. Ger viktiga information för att kunna planera inför kirurgiska åtgärder. MR är också ett värdefullt hjälpmedel i utredningen av sträckdefekt. Förekomst av benmärgsödem eller blödning i metafyserna i knäleden [4]. Tabell 3. Röntgen möjligheter vid knäledsskador [1],[4]. Artroskopi Är ingen prioriterat test då diagnosen vanligen framgår genom läkarundersökningen och icke-invasiva radiologiska undersökningsmetoder som MRT. I fall den kliniska undersökningen sviktar och andra prov inte är övertygande kn man erbjuda artroskopi för att granska knäledens inre strukturer. Metoden används inte för bedömning av skador utanför leden (hud, nerver, muskler, senor). Artroskopi utförs under lokalbedövning, ryggbedövning eller narkos [1].

9 Knäledspunktion Indikation Punktion av knäleden kan göras vid omfattande svullnad för att avgöra om en blodig utgjutning föreligger. Aspiration (vätska dras ut genom punktionsnålen) kan utföras. Att tänka på innan man utföra punktionen Tillämpa basala hygienrutiner Desinfektera huden, eventuellt med färgat desinfektionsmedel (om olika personer är inblandade i punktionen). Lokalbedövning ges enligt ordination Faktaruta 3. Vid en blodig utgjutning i knäleden måste en allvarig skada inne i leden misstänkas [1]. Material Sterila handskar och munskydd Sterila dukar att lägga runt leden Spruta och sterila kanyler för punktion OBS! Kanylernas storlek kan variera beroende på ingreppets syfte. Steril rondskål Sterila kompresser Om läkemedel ska injiceras behövs ytterligare en spruta och kanyl Figur 4. Knäledspunktion [4] Det är viktigt att ha provrör till hands vid all ledpunktion, även då syftet endast är att tömma leden på vätska/blod, utseendet på ledvätskan avgör om det ska tas något prov för vidare analys. Även provtagningsmaterial för blodprovtagning bör finnas till hands för provtagning i samband med exempelvis led- leukocyter och led-glukos [2]. Metod Patella dras lateralt med ena handen, varvid laterala kapseln och kvadricepssenan spänns och ledspringan mellan patella och femur vidgas. Nålen riktas horisontellt in under patella (figur 5). Lämpligaste stället identifieras med punktionshandens tumme som en mjuk försänkning under kanten av kvadricepssenan. Man kan med fördel använda ett vacutainer-system alternativt en 20 ml spruta och en rosa nål (figur 4). Att först bedöva i huden är att förlänga pinan och riskera att patienten spänner sig. Figur 5. Insticknings vinkel vid knäledspunktion

10 Det som gör mest ont är inte penetrationen av huden utan om man kommer åt ledslemhinnan, som inte är tillgänglig för bedövning, med nålspetsen. Den smärtlindrande effekten av att evakuera en utspänd led ska heller inte underskattas. En vanlig orsak till att skadan undervärderas initialt är underlåtelse att punktera leden, som ofta motiveras med avsaknad av säker hydrops. Om anamnesen är bestickande får man ofta blod som utbyte vid punktion trots att palpationsfyndet varit u.a. beroende på att ledhålan rymmer ganska många milliliter innan kapseln spänns ut. Fettpärlor i blodet misstanke om fraktur eller ledyteskada (figur 4). Figur 5. Fettpärlor på ytan av blodprovet som tecken till skelettskador [4]. Faktaruta 3. Mediala Sannolika diagnoser utefter skademekanism Kollateralligament skador (MCL & LCL) S83.4 Vanligaste knäskadorna, inre ligament skadan utgöt ca 40 % av alla knäskador. Skademekanism Skada på de inre eller yttre sidoledbanden förekommer huvudsakligen i samband med trauma från sidan med lätt flekterat knä; valgusbelastning Medial kollateral ligamentskada (MCL). OBS! Lateral kollateral ligamentskada (LCL) är sälsynt (extraartikulärt). kollaterala ligamentet har konnex med mediala menisken vilket är viktigt att observera vid undersökningen [6] (se figur 1). Skadan här oftast kombinerad med övriga knäskador, såsom främre eller bakre korsbandsskada samt meniskskada (se O Donoghues unhappy triad). Skadorna indelas efter instabilitetsgraden i tre grad: Grad I-skada lindrig instabilitet (upp till 5 mm) Grad II-skada måttlig instabilitet (5-10 mm) Grad III-skada uttalad instabilitet (> l0 mm) OBS! Jämförelsen görs alltid med den friska sidan [5]. Symptom Diagnos -Omedelbar smärta (över kollaterala ligamenten eller dess fästpunkter) -Instabilitet vid belastning -Svårighet att gå -Måttlig svullnaden, om däremot svullnaden är kraftig en allvarligare skada. Klinisk undersökning stabilitetsprövning med vacklingstest OBS! Sidovackling måste testas med knäet i flexion samt sträckt. Vid ökad instabilitet: Varusinstabilitet yttre sidoledbandet skadat Valgusinstabilitet inre sidoledbandet skadat

11 Röntgenundersökning bör utföras enbart för att utesluta fraktur. OBS! MR är inte nödvändig [5]. Behandling Good prognos med icke-operativ behandling oavsett grad av instabilitet Rehabilitering med sidostabiliserande ledad knäortos. Sjukgymnastik påbörjas efter 2-3 dygn Elastiskt bandage och/eller sidotejpning av knäet vid måttliga skador. OBS! gipsning eller operation av ett isolerat ligament skada är kontrainducerat eftersom den förlänger läkningstiden [6]. Främre korsbandsskada (ACL) S83.5, M23.5 Skademekanism Främre korsbandsskada är mycket vanlig vid fotbollsspel [5]. Skadan uppstår genom rotationsvåld särskilt med valgus- och utåtrotation [6]. Vridvåld utan tackling eller kroppskontakt är också en vanlig skadeorsak. Skadan kan förekomma isolerad eller i kombination med andra knäskador, t ex skada på sidoledband och/eller menisk (se O Donoghues unhappy triad) [5]. Symptom -Snabb svullnad genom Hemartros pga. total rupturen. OBS! en svullnad inom 30 min efter skadan är ACL tills motsatsen är bevisad. -Kraftig bilateral subpatellärt smärtreaktion [5] -Svårt att stödja på benet -Vikningstendens [6]. Faktaruta 4. Hemartros i knäleden orsakas i % av fallen av en främre korsbandsskada [5]. Diagnos Behandling Diagnosen ställs kliniskt via: Lachmans test som görs i 20 flexion positiv med > 90 % säkerhet. Främre draglåda i 90 flexion (kan vara falsk negativ och bör undvikas i det akuta skedet) [5]. Röntgenundersökning utförs för att utesluta fraktur Man kan även punktera knäleden i akuten för att styrka diagnosen (75 % av fallen med blod i ledvätskan vid punktion, har en ACL) Vid svullnad knäpunktion i det akuta skedet Operation (med artroskopi teknik) ofta nödvändig när knäet har återfått full rörlighet samt svullnad och inflammation har försvunnit, oftast cirka 3-6 veckor efter skadan. Rehabiliteringen kan påbörjas direkt efter operation med omedelbar rörelseträning, samt full belastning. OBS! Om operationen utförs tidigare riskeras ärrbildning i ledkapseln som ger upphov till stelhet och smärta [5].

12 Bakre korsband skador (PCL) S83.5 Relativt ovanlig skada, mest hos yngre och vanligigare hos män. Skademekanism -Kraftigt flexionsvåld eller det s.k. Dashboard injury (figur 6 nedan); som träffar proximalt på underbenet framifrån. -Hyperextensionsvåld. Symptom Diagnos Behandling -Kommer snabbt utan svullnad (kan komma efter hand). -Ofta kraftig smärta (lindrigare än vid främre korsbandsskada). -Okaraktäristisk ömhet djupt inne på knäledens baksida. Klinisk undersökning med stabilitetsundersökning (Bakre draglåda). Vid bakre draglåda faller underbenet bakåt i förhållande till lårbenet eller kan förskjutas bakåt då knäleden är böjd i 90. Den bakre instabiliteten delas i tre gradig skala I, II och III beroende på draglådans storlek. Röntgenundersökning görs för att utesluta fraktur. MRT är en känslig vid bakre korsbandsskada och kan i vissa fall vara nödvändig för att säkerställa diagnosen [5]. Rehabilitering med elastisk bandagering och quadricepsträning. Belastning till vad som tolereras. Ej aktuelt med operation [6]. Patellaluxation S83.0 Vanligast i årsåldern och drabbar kvinnliga fotbollspelare oftare än manliga. Skademekanism Relativt kraftigt direkt eller indirekt våld mot knä, ofta vridvåld. I princip alltid lateralt. Oftare hos predisponerade med ökad ledlaxitet eller stor Q-vinkel (>20 hos kvinnor och >15 hos män) se figur 8 [5],[6]. Figur 8. Vid förstorad Q- vinkel ökarrisken för luxation av patellan. Normal Q-vinkel: Kvinnor < 15 Män < 10

13 Symptom Patellan är i de flesta fallen reponerad innan ankomsten till akuten. Ofta kvarstående hemartros och medial patellarandömhet. Diagnos Kliniskundersökning ökad sidorörlighet i patella speciellt mot utsida. Röntgen undersökning av stor betydelse här och kan visa benfragment eller även stora brosk fragment. MRT kan vara av stor värde i de akuta fallen. Behandling 1. Smärtlindring 2. Försiktig knäextension och tryck mot lateral patella (figur 9) Figur 9. Tryck mot patella för reponering av luxationen [5]. 3. Punktion (vid hemartros) 4. Quadricepsträning 5. Vid röntgen bild med benfragment Operation med artroskopi teknik för extraktion och refixation Meniskskador S83.2, M23.2 Skademekanism Rotationstrauma mot knäet ofta i kombination med flexion och vid kombination med utåtrotation en del i unhappy trad. Symptom -Smärta -Upphakning -Låsning och sträckdefekten (patienten kan inte sträcka knäet fullt ut) -Svullnad (kommer sent i jämförelse med främre korsbandskada) OBS! symptomen olika beroende på vilken typ av skada och i vilken menisk (se figur 7 nedan). Diagnos Faktaruta 5. Notera dock att även ett friskt knä har viss ömhet i mediala men inte lateral menisken [5]. Klinisk undersökning med: McMurray test: (se sida 6) positiv McMurray är ett klart tecken till meniskskada. Apleys test: (se sida 6) är mer pålitligt än McMurray eftersom man belasta på knäet med patienten på bukläge så att även en mindre skada upptäcks. Behandling Mycket beroende på typ av meniskskada (figur 7 nedan), men generellt kan man börja med: Knäpunktion (vid svullnad)

14 Meniskskadorkan ser olika ut [5] : Quadricepsträning Elastiskt bandage Sjukgymnastik Ev. kryckkäppar Vid kvarstående extensionsdefekter Operation med artroskopi teknik som möjliggör framgångsrik sutur/fixation av meniskrupturen eller också partiell resektion. Mest smärta Mer smärta än låsning Låsning Upphackningar av knäet Kombinationsskador i knäet Definition O Donoghues unhappy triad eller den klassiska olyckliga triaden som är den vanligaste kombinationsskada i knäleden och förekommer mer hos unga idrottare och är en vanlig fotbollskada. Tiaden innefattas det följande i tur och ordning: 1. MCL-skada 2. Mediala meniskskada 3. Främre korsbandsskada Skademekanism Diagnos och behandling Valgusvåld i kombination med utåtrotation av underbenet exempelvis fotbollspelaren som fastnar med dobbarna i underlaget och attackeras. Se de separata avsnitten

15 Handläggning av en akutknäskada Figur 10. Den akuta handläggningen av knäskador [4]. ACL = främre korsbandet, PCL = bakre korsbandet MCL = mediala kollateralligamentet.

16 Referenser 1. Peterson L. et al. Skador inom idrotten, 3:e upplagan; Kap. 11: Vårdhandboken sökord knäpunktion den 22 oktober Uppsala universitet status undersöknings kompendiet T7, HT Good L. Akut knäskador, läkartidningen nr volym 104: Ekstrand J. et al. Fotbollmedicin, 1998; Kap 7: Sölveborn S.A. Ortopedi på akuten 2007; Knäskador:64-75

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

Knäundersökning. 1.Inspektion

Knäundersökning. 1.Inspektion Akuta knäskador David Roberts, Idrottssektionen, Ortopediska kliniken, SUS Malmö Knäundersökning 1. Inspektion 2. ROM, aktivt/passivt 3. Palpation 4. Menisktester Steinman Mc Murray 5. Stabilitetstester

Läs mer

Ledbandskador i fotleden

Ledbandskador i fotleden Hej jag heter Göran Ohlén och arbetar på Ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset.. och jag tänkte börja snart Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet

Läs mer

Akuta knäskador. klinik och vetenskap. ABC om. medicinens abc

Akuta knäskador. klinik och vetenskap. ABC om. medicinens abc medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Akuta knäskador LARS GOOD, överläkare, docent, Universitetssjukhuset i Linköping, Ortopedicentrum i Östergötland;

Läs mer

Främre korsbandsskador (ACL) Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Djurgården.

Främre korsbandsskador (ACL) Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Djurgården. Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Björn Engström, Docent, Överläkare Capio Artro Clinic Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning 4500 operative procedures Mostly

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Artroskopi av knäled

Artroskopi av knäled ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Artroskopi av knäled - Patientinformation Information till dig som ska genomgå en artroskopi av knäled Vid ditt mottagningsbesök beslutades att du skulle genomgå

Läs mer

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning.

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. .Idrottsortopedi Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. Den övervägande majoriteten av skadorna förekommer på de laterala

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Knäskador. Knä anatomi. Riktningsändring à Valguskollaps. Capio Artro Clinic Stockholm. Klinisk undersökningsteknik är viktigast!

Knäskador. Knä anatomi. Riktningsändring à Valguskollaps. Capio Artro Clinic Stockholm. Klinisk undersökningsteknik är viktigast! Idrottsmedicin Steg 1 Knäskador 4500 operative procedures Mostly arthroscopic 40 000 out-patient visits 13 orthopaedic surgeons National team, Olympic team & elite club level doctors in soccer, golf, snowboard,

Läs mer

Knäskador. Knä anatomi. Fotbollskador. Riktningsändring à Valguskollaps. Capio Artro Clinic Stockholm. Knäskade mekanism. Kontakt

Knäskador. Knä anatomi. Fotbollskador. Riktningsändring à Valguskollaps. Capio Artro Clinic Stockholm. Knäskade mekanism. Kontakt Idrottsmedicin Steg 1 Knäskador Björn Engström, Docent, Överläkare Capio Artro Clinic, Stockholm Sports Trauma Research Center Karolinska Institutet! 4500 operative procedures! Mostly arthroscopic! 40

Läs mer

Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi

Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi Skånevård Sund Division Kirurgi VO Ortopedi Dokumentnamn: Handläggning av intra- och periartikulära knäledsskador Gäller för: Sjukhusvård Psykiatri Primärvård Dokument nr: Gäller fr o m: 2014-10-14 Sida

Läs mer

Knätraumatologi. I Principiellt handläggande på akutmottagningen

Knätraumatologi. I Principiellt handläggande på akutmottagningen Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 2012-09- 15 Reviderad: 2013-06- 10 Gäller tv, längst tom: 2014-10- 15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: David Roberts, Fredrik Nyqvist, Per- Olof Josefsson

Läs mer

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF Artroskopi knäled Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk som fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben och underben ligger

Läs mer

Främre korsbandsplastik

Främre korsbandsplastik Främre korsbandsplastik Knäleden Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål. Ledytorna är klädda med ledbrosk och glider lätt mot varandra. Mellan lår- och underben finns meniskerna, en inre

Läs mer

Mphi Vet-Användarhandbok

Mphi Vet-Användarhandbok Mphi Vet-Användarhandbok Tenosynovit i tåns abductor longus-muskel Ett nyligen beskrivet ortopediskt tillstånd på hundar orsakat av en kronisk inflammation i tåns m.abductor longus synovialhinnan. Den

Läs mer

KNÄKONTROLL. Daniel Papacosta. Leg. Sjukgymnast

KNÄKONTROLL. Daniel Papacosta. Leg. Sjukgymnast KNÄKONTROLL Daniel Papacosta. Leg. Sjukgymnast 1 VARFÖR ÄR NI HÄR? Knäskador Mycket vanligt: 12-40 skador/1000 matchtimmar Frånvaro vid allvarliga knäskador Främre Korsbandsskada, 6-12 månader Mediala/Laterala

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Fotledsskador Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste idrottsskadan (talo fibulara- ledbandet). Står för 25 % av alla idrottsskador. Vid akut skada

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada Idrottsortopedi 040126 Henrik Lundblad Ortopediska kliniken Karolinska sjukhuset Folkrörelse 25000 idrottsföreningar 2 miljoner svenskar motionerar regelbundet 700 000 individer tävlar på elitnivå Idrottsskada

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Patellafrakturer. Specialarbete om knäskador och särskilt. Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19

Patellafrakturer. Specialarbete om knäskador och särskilt. Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19 Specialarbete om knäskador och särskilt Patellafrakturer Carl Tidbeck Ingela Tavemark Marcus Pamnér Marita Fransson Ann Sofi Johansson Sonia Sunesson 1(9)

Läs mer

Menisk- och ledbandsskador i knäleden hos äldre

Menisk- och ledbandsskador i knäleden hos äldre Menisk- och ledbandsskador i knäleden hos äldre Jerker Sandelin En ansenlig del medelålders och äldre personer utövar regelbundet sport och idrott. Intensiteten i sportandet har visserligen minskat, och

Läs mer

Stukningar och luxationer kandidatföreläsning. Brynjólfur Jónsson Ort klin UMAS

Stukningar och luxationer kandidatföreläsning. Brynjólfur Jónsson Ort klin UMAS Stukningar och luxationer kandidatföreläsning Brynjólfur Jónsson Ort klin UMAS Definition Stukning Uttöjning och partiell bristning i ledkapsel och på ledband utan att ledytor separeras och ledkongruens

Läs mer

Info om idrottsskador. - Männen svarar för närmare två tredjedelar av samtliga idrottsskador.

Info om idrottsskador. - Männen svarar för närmare två tredjedelar av samtliga idrottsskador. Info om idrottsskador - Vanligaste idrottsskadorna är fotledsskador. Orsakat av våld mot fotleden som vridit den inåt/uppåt, t.ex. när man trampar snett, står för 25% av alla idrottsskador. Knä och muskelskador

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Dels det mediala som består av Metatarsale 1-3 Dels den laterala pelaren som består av Metatarsale 4-5 Anatomi

Läs mer

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen:

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen: SP Ortopedi Studentinstruktion Remiss till ortopedmottagningen: Diagnos/fråga: Knädistorsion Önskad undersökning: Bedömning Anamnes/status: Pat har ramlat i skidbacken och vridit till i knäet. Rörelsesmärta

Läs mer

Knät hos det växande barnet

Knät hos det växande barnet Knät hos det växande barnet Barnortopedi 400 000 barn Stockholm Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för sjukgymnaster vid meniskskada.

Behandlingsriktlinjer för sjukgymnaster vid meniskskada. Faktabakgrund Meniskens funktion är primärt att fungera som stötdämpare, men den bidrar också till att ge en viss stabilitet i knäet. Det diskuteras även om meniskerna har en proprioceptiv funktion. Menisken

Läs mer

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Hej, jag heter Göran Ohlén och tänkte starta nu om det går bra.. jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Göran Ohlén

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

KODNUMMER.. MEQ C 20 p

KODNUMMER.. MEQ C 20 p KODNUMMER.. MEQ C 20 p 1 KODNUMMER.. Det är söndag eftermiddag på akuten där du vikarierar som underläkare i väntan på AT. Denna eftermiddag har du jour. En 20-årig man inkommer med ambulans efter att

Läs mer

INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND

INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND ANATOMI Knäleden har en relativt komplicerad anatomi där dess funktion bygger på stabilitet och rörlighet där den utför både böj- och sträckrörelser samt vridrörelser

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Ledstatus. Patienten stående

Ledstatus. Patienten stående Introduktion till ledstatus Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Screening-anamnes för problem i rörelseorganen 1. Känner du någon smärta eller stelhet i nacke, rygg, armar eller ben? 2. Kan du gå upp-

Läs mer

Kroppens leder. Niklas Dahrén

Kroppens leder. Niklas Dahrén Kroppens leder Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Ledernas uppbyggnad Olika typer av leder Axelledens anatomi Rotatorkuffen stabiliserar axelleden Hö

Läs mer

Ligamentskador i fotleden

Ligamentskador i fotleden Ligamentskador i fotleden En av de vanligaste skadorna i samband med idrott är ligamentskada i fotleden. Speciellt utsatt är de laterala ligamenten. P.g.a. hur frekventa dessa skador är, finns ökat intresse

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Totalprotes knä. Per Wretenberg

Totalprotes knä. Per Wretenberg Totalprotes knä Per Wretenberg Indikationer, diagnoser Artros Artrit Post traumatiska skador Tumör nästan alltid specialproteser Indikationer, symptom Smärta Instabilitet Antal De vanligaste proteserna

Läs mer

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation Operation av främre korsbandet i din knäled Patientinformation Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion...7 Förband...7 Hemträningsprogram... 8-13 Tips för att minska

Läs mer

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi Anatomi Benet och foten Ola Wahlström ortopedi Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? 1 1 2 1 Henrik, 28 år, fotbollspelare Fälld under löpning på vänsterkanten Intensiv smärta benet Helt instabilt

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

SP station: Ortopedi 14,5 min

SP station: Ortopedi 14,5 min SP station: Ortopedi 14,5 min Student information: Det söker en patient med axel problem. Besvären började för ca 3 år sedan då han spelade handboll och luxerade sin högra axel. Rtg visade en främre axelledsluxation

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten introduktion Fall 1 a Kvinna, 24 år, fotboll trampar snett Laterala fotranden Supination Ligamentum fibulo-talare anterior Ligament

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ ortopedi-anestesiologi

Tentamen kirurgi HT-08 MEQ ortopedi-anestesiologi En 24-årig kvinna söker akut efter att ha skadat sitt ena knä under en handbollsmatch. Akutbladet ser ut så här: Sökorsak: Knä. Spelat handboll Inkomstsätt: Ambulans BT: 145/80 P: 90/min Läkemedel: Inj

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten!

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Ortopedstation 1 Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Bedöm röntgenbilderna! Instruktion till stationsansvarig, ortopedi

Läs mer

MRT knäled. Anatomi. Anatomi. Meniskofemorala ligament. Posterolaterala komplexet 2015-09-08

MRT knäled. Anatomi. Anatomi. Meniskofemorala ligament. Posterolaterala komplexet 2015-09-08 MRT knäled Mats Geijer Docent, överläkare SUS Lund Grundläggande anatomi Grundläggande patofysiologi Menisker Korsband, kollateralligament Extensorapparat Benmärg Vätska Ledbrosk Anatomi Anatomi 4 Meniskofemorala

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion... 7 Förband... 8

Läs mer

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet (Information till patienter som skall opereras för en främre korsbandsskada i knäleden.) Januari 2014 Knäleden är kroppens största

Läs mer

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik Ortopedi HT-13 Fråga 1. Du träffar på vårdcentralen en patient med nyligen diagnosticerad gonartros. Han tar som smärtlindring Diklofenak 50 mg x 3 vilket hjälper ganska bra men han känner av magen. Han

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Hur vanligt är extremitetstrauma? Hur allvarligt är extremitetstrauma? Vad kan vi förvänta oss att

Läs mer

Allvarlig knäskada hos barn

Allvarlig knäskada hos barn Dikteringsmallar/inmatningshjälp för Allvarlig knäskada hos barn Inklusions- och exklusionskriterier: Patienter med svenskt personnummer och som uppfyller följande kriterier ska inkluderas i registret:

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

IDROTTSSKADOR AKUTA IDROTTSSKADOR STUKNING MUSKELBRISTNING BENHINNEINFLAMMATION KNÄSKADOR KRAMP HÄLSPORRE LÖPARKNÄ TENNISARMBÅGE BEHANDLING

IDROTTSSKADOR AKUTA IDROTTSSKADOR STUKNING MUSKELBRISTNING BENHINNEINFLAMMATION KNÄSKADOR KRAMP HÄLSPORRE LÖPARKNÄ TENNISARMBÅGE BEHANDLING IDROTTSSKADOR SPECIALIDROTT A-KURS ÅR 2 AKUTA IDROTTSSKADOR STUKNING MUSKELBRISTNING BENHINNEINFLAMMATION KNÄSKADOR KRAMP HÄLSPORRE LÖPARKNÄ TENNISARMBÅGE BEHANDLING SMÄRTLINDRING Akuta idrottsskador kräver

Läs mer

Främre korsbandsrekonstruktion

Främre korsbandsrekonstruktion Främre korsbandsrekonstruktion Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk. Brosket fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben

Läs mer

Knäortoser. www.camp.se

Knäortoser. www.camp.se www.camp.se Patellavator Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellasenan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal

Läs mer

Utbildningsmaterial - Kontrakturprofylax

Utbildningsmaterial - Kontrakturprofylax 1 (5) Hälso- och sjukvårdsenheten Ansvarig Karin Gunnarsson, enhetschef Upprättad av Madeleine Liljegren, leg. sjukgymnast, Oskar Persson, leg. fysioterapeut Upprättad den 2017-09-13 Reviderad den Utbildningsmaterial

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING T1 (LÄKA14)

TENTAMENSSKRIVNING T1 (LÄKA14) TENTAMENSSKRIVNING T1 (LÄKA14) LÄKARPROGRAMMETS GRUNDKURS 2 0 0 9 1 1 2 4 Namn: Personnr: - texta KOD: Max: 40 poäng Gk: 24 poäng : Skrivtid: 8-12 Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor

Läs mer

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi ortopeden SöS 080820 Ortopedkursen T8 Södersjukhuset HT 2008 Diagnostiskt prov i klinisk anatomi 1. a)markera clavikeln och acromioclavikualr leden. b) Rita ut hur hudkonturen över clavikeln ser ut vid

Läs mer

Knäortoser. www.camp.se

Knäortoser. www.camp.se www.camp.se Patellavator Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellasenan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal

Läs mer

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98 En liten skadehandbok Kubikenborgs IF P98 2010 05 18 0 Detta är en liten sammanställning av det mest förekommande skador som våra ungdomar har eller kommer att få under sitt fotbollsspelande. Dokumentet

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n Böjsenskador av Peter Axelsson, Sahlgrenska, Göteborg saxat ur Läkartidningen Flexorsenskadorna, särskilt inom senskideregionen, har alltid tillhört handkirurgins största utmaningar. Mekanisk skada inom

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Kategorisk indelning av skador

Kategorisk indelning av skador Kategorisk indelning av skador Ø Ø Ø Ø Ø Olycksfallskador Stukningà Bristningar i ledband Sträckning à Bristning i muskelvävnader Spricka/frakturà Bristning i skelett luxation/urled vridningà Bristning

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA

PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA Medicinteknikföretaget Artimplant i Göteborg har fått sin första produkt ett främre korsbandsimplantat godkänd för försäljning

Läs mer

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33 Om författarna Författarnas tack Förord xiv Inledning xv x xii 1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället 1 Introduktion 1 Skador vid idrottande och fysisk aktivitet 3 Kunskapsutbyte med den allmänna

Läs mer

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik 2013-10-15 Icke opererade patellarfrakturer Vertikala frakturer- ingen ortos, full rörlighet och belastning direkt men minskad aktivtitet

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Stretchövningar Fotboll

Stretchövningar Fotboll Stretchövningar Fotboll 4:2 Gluteus medius och minimus. Sitter tillsammans med Gluteus minimus från höftbenskammen och går på utsidan av höften ner till "höftkulan". Stretchas genom att man sitter på en

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN. Frakturer i kotpelaren. Kunnskapskrav. Energivektorer vid axialt trauma 2010-04-13

Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN. Frakturer i kotpelaren. Kunnskapskrav. Energivektorer vid axialt trauma 2010-04-13 Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN Gro Gadeholt Göthlin Muskuloskeletal radiologi SU-Sahlgrenska 1. Skademekanismer 2. Klassifikation av ryggskador AO-klassifikation A-, B- och C-skador 3. Lite skelett-

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

IDROTTSORTOPEDI. Stefan Kauppinen KIC Ortopedkliniken Växjö

IDROTTSORTOPEDI. Stefan Kauppinen KIC Ortopedkliniken Växjö IDROTTSORTOPEDI Stefan Kauppinen KIC Ortopedkliniken Växjö DISPOSITION Axel/skuldra/övre extr övrigt Rygg Bäcken/höftleder/lår knäled/underben Fotled/fot Trauma Överbelastning VARFÖR IDROTTS- MEDICIN Idrott

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Underbensfraktur. Innehållsförtäckning

Underbensfraktur. Innehållsförtäckning Underbensfraktur Copyright the33 Innehållsförtäckning Funktionell anatomi........2 Underbensfraktur (introduktion).....2 Akut handläggning av underbensfraktur...3 Vilka konsekvenser kan en öppen fraktur

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer