Sollentuna kommun. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter. Revisionsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollentuna kommun. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter. Revisionsrapport."

Transkript

1 Revisionsrapport Joanna Hägg Jenny Nyholm Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter Sollentuna kommun

2 Granskning av etik, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning... 2 Bakgrund... 2 Revisionsfrågor Revisionskriterier Kontrollmål... 2 Avgränsning... 2 Revisionsmetod Iakttagelser... 4 Riskbedömningar Risker inom inköp och upphandling... 5 Förebyggande arbete... 5 Kontroller... 5 Beredskap för händelser... 7 Uppföljning och rapportering Revisionell bedömning Avstämning mot kontrollmål Bedömning av kontrollmål Bedömning av kontrollmål Bedömning av kontrollmål Bedömning av kontrollmål Bedömning av kontrollmål Bedömning av kontrollmål Svar på revisionsfrågorna Rekommendationer Bilagor Bilaga 1: Granskad dokumentation Sollentuna kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört en granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter (EKO-frågor). Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfrågor: Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt? Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor inte är fullt ut ändamålsenligt. Den interna kontrollen avseende EKOfrågor är inte i alla delar tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de sex kontrollmålen. Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi kommunstyrelsen med följande rekommendationer: Överväga att ta fram en samlad dokumentation med vägledning avseende frågor mot korruption och oegentligheter. Vid introduktionstillfället för nyanställda särskilt utbilda inom dessa frågor. Ta fram en handlingsplan för händelser för att säkerställa att det finns en rutin för att hantera och rapportera eventuella oegentligheter. Säkerställa att nämnderna i större utsträckning belyser frågor kring etik, korruption och oegentligheter i sina interkontrollplaner, till exempel inom upphandling och inköp. Sollentuna kommun 1 av 14

4 2. Inledning Bakgrund Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas. Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll, samt pröva dess ändamålsenligt. Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har revisorerna i Sollentuna kommun besluta att övergripande granska kommunens arbete med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter). Revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt? Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? Revisionskriterier Lagstiftning samt kommunens föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc Kontrollmål Utifrån revisionsfrågorna har följande sex kontrollmål formulerats: Har kommunstyrelsen genomfört bedömningar av var i verksamheterna risker kan uppträda? Har styrelsen utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet? Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer? Genomförs kontroller av risker för oegentligheter? Finns det en beredskap för händelser? Vilken uppföljning och rapportering förekommer? Avgränsning Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen. Granskningen avser främst kommunens förebyggande arbete avseende frågor som rör etik, korruption och oegentligheter. Granskningen sker på övergripande nivå. Revisionsmetod Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med: Ekonomichef Kommunjurist Chef för inköp och upphandling Säkerhetschef Verksamhetscontroller Förvaltningschef Miljö- och byggnadskontoret Sollentuna kommun 2 av 14

5 Förvaltningschef Vård- och omsorgskontoret Presschef Studier av styrdokument har genomförts. Genomgång har även skett av rutiner, interna processbeskrivningar och uppföljningar kopplat till området. I bilaga 1 redovisas granskad dokumentation. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Sollentuna kommun 3 av 14

6 3. Iakttagelser Riskbedömningar Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet. Det görs således inga särskilda riskbedömningar för dessa frågor, utan de tas upp i de riskanalyser som verksamheterna gör. Däremot har ett antal områden uppmärksammats, och särskilda policys och regelverk har utarbetats för de identifierade områdena. Se exempelvis Regler för upphandling och Upphandlingspolicy för Sollentuna kommun samt Policy för representation, Regler för bisysslor, Regler för gåvor och Regler för gåvor till förtroendevalda. Inköp och upphandling beskrivs vidare nedan. Trots att Sollentuna kommun har antagit policys för bland annat representation och för gåvor kan anställda och förtroendevalda ändå uppleva att avvägningar om vad som kan accepteras eller inte är komplicerade. Enligt kommunjuristen ska försiktighetsprincipen styra och i tveksamma fall är det således att föredra att undvika all form av risk, för att säkra ett fortsatt gott förtroende. I dokumentet Regler för intern kontroll i Sollentuna kommun som beslutades av kommunfullmäktige regleras ansvar och uppföljning i internkontrollarbetet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen medan nämnderna inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål och riktlinjer samt föreskrifter för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De nu gällande reglerna för internkontroll tydliggör i större utsträckning än tidigare att internkontrollen inte bara ska avse ekonomiadministrativa frågor utan omfatta hela verksamheten. Av Tillämpningsanvisningar till Regler för intern kontroll i Sollentuna kommun framgår att en riskbedömning ska göras. Riskbedömningen ska innefatta en bedömning av vilka risker eller hot som kan finnas, av sannolikheten för att dessa förekommer samt av de konsekvenser detta skulle ha för förtroende, verksamhet och ekonomi. Utifrån identifierade risker ska en prioritering och värdering utifrån en särskild mall göras och en lista upprättas som visar på de risker som tas med i kontrollplanen. Riskbedömningarna görs inom kommunens olika verksamheter och rapporteras i ett samlat ärende till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan föreslå så kallade kommunövergripande risker och kontrollaktiviteter, som sedan ska gälla för hela kommunen eller utvalda nämnder. Sollentuna kommun 4 av 14

7 Risker inom inköp och upphandling Inköp och upphandling är ett område där risker för oegentligheter kan uppstå. Kommunen har under det senaste året arbetat fram nya styrdokument för inköp och upphandling samt genomfört förändringar i arbetssätt. Bland annat för att ansvaret mellan kommunstyrelsen och nämnderna ska förtydligas. Inom kommunens inköps- och upphandlingsarbete finns några branscher som ansvarig för området uppger vara särskilt utsatta för oegentligheter och som uppmärksamheten därför är särskilt stor kring, exempelvis städtjänster, transport/taxi, bygg samt LOV inom vård och omsorg. Förebyggande arbete Eftersom det huvudsakliga arbetet med frågor rörande etik, korruption och oegentligheter uppges ske inom ramen för kommunens arbete med intern kontroll sker även delar av det förebyggande arbetet där. Kommunen har bland annat infört begränsningar i system för fakturahantering. I samband med ny process och riktlinjer kring inköp och upphandling genomförs en större utbildningsinsats. Samtliga kommunens ca 400 beställare, inklusive AB Solom, har eller ska genomgå en obligatorisk utbildning gällande regler och riktlinjer vid inköp och upphandling. I utbildningen inkluderas vad som gäller exempelvis vid ekonomiska kontroller samt vid mutor/gåvor. Hittills bedöms ca 200 personer ha genomgått utbildningen. Vid sidan av utbildningsinsatserna och översynen av process och riktlinjer har även antalet beställare begränsats, vilket uppges bidra till det förebyggande arbetet. Nyanställda informeras under en introduktionsdag om bland annat regler för offentlighet och sekretess av kommunjuristen, men det ges vid det tillfället ingen särskild information kring förhållningsregler avseende etik, korruption och oegentligheter. Inte heller i kommunens Personalpolicy som samtliga nyanställda får tas frågorna upp. Kommunjuristen informerar även direkt på enskilda förvaltningar om jäv, bisysslor med mera, vid särskilda tillfällen. Dessa utbildningar upplevs som positiva i verksamheterna och bidrar oftast till att de anställda ställer frågor. Bisysslor kommuniceras även vid det årliga medarbetarsamtalet. Vissa förvaltningar är särskilt utsatta (se ovan), men också kunskapen mellan förvaltningarna skiljer sig åt. Inom myndighetsutövande funktion uppfattas kunskapsnivån vara något högre. Kontroller Generella kontroller av kommunens verksamhet och ekonomi utförs inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar enligt Plan för kommunstyrelsens uppsiktsarbete kommunövergripande analyser, analyser av enskilda verksamheter samt granskning av enskild nämnd/verksamhet. Uppsiktsarbetet är kommunstyrelsens skyldighet att genomföra gentemot nämnderna. Det görs dock inga särskilda kontroller för oegentligheter. Sollentuna kommun 5 av 14

8 Som ovan nämns ska risker för oegentligheter hanteras inom ramen för arbetet med intern kontroll. I planerna för internkontroll anges prioriterade risker (utifrån ett högt riskvärde eller annan prioritering), vilken typ av kontroll som ska göras (vad), på vilket sätt kontroll ska ske (hur), vid vilka tidpunkter kontroll ska ske (när) samt vem som ansvarar för kontrollen (vem kontrollerar). Planerna för internkontroll 2016/2017 visar följande: Kommunstyrelsens Plan för intern kontroll 2016/2017 redovisar fyra nämndspecifika risker. En av dessa risker berör momsredovisning vid representation, men i övrigt omfattar planen andra områden. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar sex nämndspecifika risker, varav tre har bäring på granskningsområdet: Att det vid representation/kurs/konferens-fakturor, inte finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna., Bisyssla samt Rubbad opartiskhet. Av planen framgår vilken typ av kontroller som ska genomföras. Trafik- och fastighetsnämnden redovisar fem nämndspecifika risker, varav tre har bäring på granskningsområdet: Att skriftlig beställning saknas till leverantörsfaktura, Att beställning/inköp inte görs enligt gällande ramavtal, samt Att deltagarförteckning, syfte och program finns vid redovisning av representation/kurs/ konferensfakturor. Av planen framgår vilken typ av kontroller som ska genomföras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar fem nämndspecifika risker. Av dessa har en till viss del bäring på granskningsområdet: Hot och våldssituation på skolan. Överförmyndarnämnden redovisar fyra nämndspecifika risker, varav tre har bäring på granskningsområdet: Att fel moms betalas vid representation, Att fakturor inte betalas i rätt tid och Att fel arvode betalas ut. Av planen framgår vilken typ av kontroller som ska genomföras. Socialnämnden redovisar sju nämndspecifika risker, varav tre har bäring på granskningsområdet: Säkerställa att avgifter tas ut enligt gällande rutiner, Kontroll av Ludvika moms och Kontroller vid representation/kurs/ konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna. I Barn- och ungdomsnämndens plan för internkontroll redovisas fyra nämndspecifika risker, varav en har bäring på granskningsområdet: Att felaktiga betyg rapporteras till gymnasieintagningen. Vård- och omsorgsnämnden redovisar tre nämndspecifika risker. Ingen av riskerna har bäring på granskningsområdet. Sollentuna kommun 6 av 14

9 Kultur- och fritidsnämnden redovisar tre nämndspecifika risker. Ingen av riskerna har bäring på granskningsområdet. Under 2015 fanns två kommunövergripande risker, varav en avsåg Att det vid representation/kurs/konferens-fakturor, inte finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna. Ett arbete pågår med att se över rutiner inom kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. Kontroller ska ske såväl inom enskilda nämnder och centralt via inköpsenheten. Under intervjuerna framkommer att upphandling och inköp är väsentliga områden att kontrollera. Det förs även fram att det kan vara svårt att kontrollera för oegentligheter. Information och kunskap anses därför vara av stor vikt. Inom Miljö- och byggnadsförvaltningen, som hanterar bygglovsärenden, betonas frågor om oegentligheter och korruption i stor utsträckning. Dialog inom organisationen och visselblåsning bedöms som viktiga instrument utöver den stadgade internkontrollen. Besvärliga ärenden redovisas i handläggargrupper för att undvika att rubbad opartiskhet ska uppstå. Ärenden av samma typ ska bedömas likvärdigt. Förvaltningen utför även årligen en egen kontroll av bisysslor. Beredskap för händelser Det uppges i intervjuerna inte finnas riktlinjer för hantering av en eventuell händelse (oegentlighet). Vid intervjuerna framkommer att det är ett ansvar hos den enskilde chefen att ha beredskap för eventuella händelser. Stöd finns att få från exempelvis personalavdelning, inom ramen för hantering av personalärenden. Inom kommunen finns en omfattande krisplan, men den har framförallt bäring på krisberedskap för yttre omständigheter och händelser som kan inträffa. För anställda finns ett händelserapporteringssystem som ska användas vid polisanmälan etc. Här finns säkerhetschefen som stöd. Det framkommer att systemet bygger på enkelhet eftersom det gäller att hantera de frågor som uppkommer. Det är många förtroendefrågor som behöver tas hänsyn till. Kommunen är under ständig bevakning av media. Vid intervju uppges att det finns en medial beredskap och rutin för hantering av eventuella händelser (oegentligheter). Kommunen har en kommunikationspolicy och samtliga förvaltningschefer och andra nyckelpersoner ges övning i hur de ska förhålla sig till media. Huvudregeln är att förtroendefrågor hanteras med transparens och öppenhet. Tjänstemän (berörda verksamhetschefer) och politiker bör vara tillgängliga och bemöta samtliga frågor som inkommer. Sollentuna kommun har ingen formaliserad visselblåsarfunktion i dagsläget. I praktiken hanteras frågan av personalchefen och kommunjuristen. Frågan har utretts, men ett visselblåsarsystem kräver att kommunen löser frågor kring anonymitet/offentlighetsprincip och inget sådant system har införts. Sollentuna kommun 7 av 14

10 Uppföljning och rapportering Kommunens internkontrollplaner följs upp av nämnderna. Senast den sista mars varje år ska nämndernas uppföljning rapporteras till kommunstyrelsen. År 2016 lämnas dock nämndernas rapportering av internkontroll till kommunstyrelsen senast den 31 maj, enligt tidplan beslutad av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas uppföljning utvärdera kommunens samlade arbete med intern kontroll. Uppföljningen av 2015-års internkontrollplaner visar följande utfall: Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden hade en nämndspecifik risk med bäring på granskningsområdet: Kunskap om mutor och bestickning hos samtliga medarbetare. Den planerade utbildningsinsatsen blev framflyttad till 2016 som följd av att en powerpointpresentation i ämnet skulle tas fram centralt. Miljö- och byggnadsnämnden hade två nämndspecifika risker med bäring på granskningsområdet: Att fakturaattestant vid representation/utbildning/konferensfakturor inte deltagit. Vid uppföljning noterades mindre avvikelser. Uppföljning av risken Otillåten bisyssla kan förekomma visade inga avvikelser. Barn- och ungdomsnämnden hade sex risker med bäring på granskningsområdet: Vid uppföljning av Kontroll av att det inte förekommer jäv i samband med fattade beslut, Att betygsättning inte sker likvärdigt och Att skolvalsreglerna tillämpas felaktigt noterades inga avvikelser. Att felaktiga betyg rapporteras till gymnasieintagningen noterades mindre avvikelser och Att kränkningar inte rapporteras in till huvudmannen noterades större avvikelser. För risken Att ramavtal ej följs har ingen åtgärd gjorts med förklaringen att detta görs på KLK nivå. Socialnämnden hade fyra risker med bäring på granskningsområdet: Kontroll att beslutsattest är gjord av behörig attestant och att det inte förekommer jäv i samband med fattade beslut. Vid uppföljning noterades inga avvikelser. Följs ramavtal, finns en förklaring om varför ramavtal inte följts och Felaktiga utbetalningar ekonomiskt bistånd. För dessa två risker noterades mindre avvikelser. Kontroll av Ludvika moms. För denna risk noterades större avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden hade två risker med bäring på granskningsområdet: Kontroll att beslutsattest är gjord av behörig attestant och att det inte förekommer jäv i samband med fattade beslut och Följs ramavtal, finns en förklaring om varför ramavtal inte följts. Av uppföljningen framgår inte vilken bedömning som görs för dessa två risker (enligt kommunens standard med bedömning/färgsymboler). Däremot framgår av kommentarerna till uppföljningen att endast mindre avvikelser har noterats. Sollentuna kommun 8 av 14

11 Överförmyndarnämnden hade en nämndspecifik risk med bäring på granskningsområdet: Att rätt moms betalas vid representation Trafik- och fastighetsnämnden hade inga nämndspecifika risker med bäring på granskningsområdet. Vård- och omsorgsnämnden hade inga nämndspecifika risker med bäring på granskningsområdet. Under 2015 fanns två kommunövergripande risker, varav en avsåg Att det vid representation/kurs/konferensfakturor, inte finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna. Kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av risken visar följande: Kommunstyrelsen noterade mindre avvikelser. Trafik- och fastighetsnämnden noterade större avvikelser. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden noterade små avvikelser. Miljö- och byggnadsnämnden noterade mindre avvikelser. Socialnämnden noterade mindre avvikelser. Överförmyndarnämnden noterade mindre avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden noterade mindre avvikelser. Barn- och ungdomsnämnden noterade mindre avvikelser. Vård- och omsorgsnämnden noterade inga avvikelser. Sollentuna kommun 9 av 14

12 4. Revisionell bedömning Avstämning mot kontrollmål Bedömning av kontrollmål 1 Har kommunstyrelsen genomfört bedömningar av var i verksamheterna risker kan uppträda? Frågeställningarna inom etik, korruption och oegentligheter hanteras inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet och tas upp i de riskanalyser som verksamheterna gör. Det varierar mellan nämnder och år huruvida risker kopplade till oegentligheter identifieras. Däremot har ett antal områden uppmärksammats och särskilda policys och regelverk har utarbetats för dessa (bl.a. representation, gåvor, bisysslor). Kommunstyrelsen har därutöver inte genomfört någon övergripande riskbedömning eller kartläggning av var i verksamheterna eller vilka funktioner som kan vara speciellt utsatta för förhöjda risker. Kommunstyrelsen och respektive nämnd har ändå identifierat ett antal områden som särskilt utsatta. Bedömning: Ej uppfyllt Bedömning av kontrollmål 2 Har kommunstyrelsen utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet? Det finns inget sammantaget regelverk/policy för korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen har däremot utarbetat ett antal särskilda regelverk/policys utifrån de områden som identifierats enligt ovan. Av dessa styrdokument framgår väsentliga förhållningsregler kring vad som är tillåtet och ej tillåtet. Det finns inga riktlinjer som särskilt berör hur kommunen ska arbeta förebyggande. Samtliga styrdokument som vi har tagit del av anges i bilaga 1. Bedömning: Delvis uppfyllt Bedömning av kontrollmål 3 Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer? Kommunen har inte antagit riktlinjer för det förebyggande arbetet och därmed går det inte att bedöma efterlevnad. Däremot genomförs olika typer av utbildningsinsatser med viss bäring på granskningsområdet och frågorna diskuteras vid vissa tillfällen. De intervjuade upplever att det finns en medvetenhet hos de anställda och en vilja att göra rätt för sig. Bedömning: Delvis uppfyllt Sollentuna kommun 10 av 14

13 Bedömning av kontrollmål 4 Genomförs kontroller av risker för oegentligheter? Frågeställningarna inom etik, korruption och oegentligheter hanteras inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet. Kontroller därutöver är begränsade. Det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med kontroller och uppföljning inom upphandlings- och inköpsverksamheten Bedömning: Delvis uppfyllt Bedömning av kontrollmål 5 Finns det beredskap för händelser? Det finns inga riktlinjer eller någon konkret rutin för beredskap av eventuella händelser (oegentligheter). Det är ett ansvar hos den enskilde chefen och hanteras inom ordinarie chefsled. Stöd finns att tillgå om detta efterfrågas. Bedömning: Ej uppfyllt Bedömning av kontrollmål 6 Vilken uppföljning och rapportering förekommer? Inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet sker uppföljning årligen av föregående års plan. Uppsiktsarbetet redovisas löpande till kommunstyrelsen. Uppföljning och rapportering därutöver är begränsat. Bedömning: Delvis uppfyllt Svar på revisionsfrågorna Granskningen syftade till att besvara följande två revisionsfrågor: Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt? Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor inte är fullt ut ändamålsenligt. Den interna kontrollen avseende EKOfrågor är inte i alla delar tillräcklig. Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de sex kontrollmålen. Rekommendationer Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi kommunstyrelsen med följande rekommendationer: Överväga att ta fram en samlad dokumentation med vägledning avseende frågor mot korruption och oegentligheter. Sollentuna kommun 11 av 14

14 Vid introduktionstillfället för nyanställda särskilt utbilda inom dessa frågor. Ta fram en handlingsplan för händelser för att säkerställa att det finns en rutin för att hantera och rapportera eventuella oegentligheter. Säkerställa att nämnderna i större utsträckning belyser frågor kring etik, korruption och oegentligheter i sina interkontrollplaner, till exempel inom upphandling och inköp. Sollentuna kommun 12 av 14

15 5. Bilagor Bilaga 1: Granskad dokumentation Regler för upphandling Upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp Policy för representation Regler för bisysslor Regler för gåvor Regler för gåvor till förtroendevalda Regler för internkontroll Tillämpningsanvisningar till regler för intern kontroll Kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplan 2016 och uppföljning av internkontrollplan 2015 Plan för kommunstyrelsens uppsiktsarbete Plan för kommunstyrelsens uppsikt 2016 och 2015 Trygghets- och säkerhetsstrategi Kommunikationspolicy Gåvo- och representationspolicy för Sollentunahem AB Utdrag ur representationspolicy för Sollentuna Energi och Miljö AB Sollentuna kommun 13 av 14

16 Joanna Hägg Projektledare Anders Haglund Uppdragsledare Sollentuna kommun 14 av 14

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor Mora kommun Leif Karlsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Revisionsrapport. Att förebygga och upptäcka. oegentligheter. Ängelholms kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Att förebygga och upptäcka. oegentligheter. Ängelholms kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter Ängelholms kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Februari 2013 Sammanfattning Revisorerna i Ängelholms kommun har gett PwC i uppdrag

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

GNESTA KOMMUN -X. rr; Revisionsskrivelse. Kommunstyrelsen Kultur- och tekniknämnen,

GNESTA KOMMUN -X. rr; Revisionsskrivelse. Kommunstyrelsen Kultur- och tekniknämnen, GNESTA KOMMUN -X 2012-09-19 rr; Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen reg, Kultur- och tekniknämnen, För kännedom Kommunfullmäktige Revisionsrapport: Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor - etik,

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Ny förvaltningsorganisation

Ny förvaltningsorganisation www.pwc.se Översiktlig granskning Joanna Hägg Ny förvaltningsorganisation Solna stads förtroendevalda revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter Landstingets skydd mot oegentligheter en uppföljande granskning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015 09 02 15REV37 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer genomförde år 2011 en granskning av

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016 Intern kontrollplan Kommunstyrelse 2016 Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare

Läs mer

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän www.pwc.se Förstudie Joanna Hägg Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän Sollentuna kommun Förstudie Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Frågeställningar...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer