4 Standardavtal i elektronisk miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Standardavtal i elektronisk miljö"

Transkript

1 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom ett eller ett par klick med musen eller på skärmen, ingå avtal på internet eller i mobila applikationer. Metoden för avtalsslut kallas point-and-click och avtalen som ingås är ofta omfattande standardavtal upprättade av leverantören. Point-and-click-avtalen begränsas inte till okomplicerade avtal rörande köp och leverans av konsumtionsvaror såsom böcker utan används numera även för komplicerade kommersiella avtal rörande exempelvis försäkringar, licenser och molntjänster. Standardavtalen finns i regel tillgängliga för granskning under en länk som presenteras i samband med avtalsslutet men accepteras ofta utan närmare eftertanke eller utan att ens läsas igenom. Frågan uppkommer därför om vad som ska krävas för att inkludera ett standardavtal i ett avtal som ingås online? Kan avtal ingås på detta sätt? Vad krävs för att motparten ska bli bunden och vilka begränsningar finns avtalsrättsligt? Dessa frågor får allt större betydelse i takt med att volymen av elektroniska avtalsslut ökar och används för affärer till allt högre värden. Hur ingås avtal? Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen, är från tidigt 1900-tal och vid dess tillkomst fanns varken internet eller smarta telefoner. Lagen bygger ytterst på principen om att avtal uppstår när två överensstämmande viljeförklaringar föreligger och lagen tillämpar en anbud- och acceptterminologi, se Ramberg & Ramberg (2010 s. 82). Avtalslagen innehåller inga formkrav för hur ett avtal ska ingås och det finns inget hinder mot att elektronisk kommunikationsteknik används för att ingå avtal. I doktrinen råder viss oenighet om hur elektroniska avtalsslut

2 46 Standardavtal i elektronisk miljö ska förklaras rent teoretiskt och vissa jurister menar att avtalslagens viljeförklaringsmodell är otillräcklig. Jag ansluter mig till de jurister som anser att viljeförklaringsmodellen fungerar väl i elektronisk miljö och anser att användarens klick kan liknas vid ett anbud och det automatiserade svaret vid en accept. Även om svaret sker per automatik är det ett uttryck för den svarande partens vilja att ingå avtal eftersom denne kontrollerar den automatiserade processen och förutsättningarna för lämnande av en automatiserad accept, se Hultmark, (1998 s. 23 ff.) och Olsson ( JT s ff.). Oavsett förklaringsmodell råder det ändå enighet i doktrinen om att elektroniska avtalsslut såsom point-and-click-avtal leder till bindande avtal. Även om avtalslagen inte innehåller några generella formkrav som utgör hinder för avtalsslut i elektronisk miljö så finns formkrav för vissa särskilda avtalstyper reglerade i andra lagar. I jordabalken finns, till exempel, krav på att köp av fast egendom måste ske genom skriftligt avtal undertecknat av båda parterna. Formkrav kan vara absoluta hinder mot elektroniska avtalsslut eller innebära att avtalsslutet måste ske på ett särskilt sätt, till exempel med hjälp av en elektronisk signatur. Följer det av lagtexten, eller en tolkning av lagtexten, att kravet på undertecknande kan uppfyllas genom elektronisk signatur regleras vilka krav som får ställas på signaturen i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. För de allra flesta avtalstyper finns dock inga formkrav. För en översyn av formkrav i lagar och förordningar, se Ds 2003:29 Formel, formkrav och elektronisk kommunikation. Allmänt om standardavtal I svensk rätt finns ingen legaldefinition av begreppet standardavtal. Utifrån uttalanden i praxis och doktrin kan det konstateras att begreppet avser avtal som består av villkor som inte varit föremål för förhandling mellan de avtalsslutande parterna, se exempelvis Ramberg & Ramberg (2010 s. 137 ff.) och NJA 2011 s Sådana avtal upprättas på förhand och är avsedda att tillämpas i förhållande till flera avtalsparter och i flera avtalssituationer, jfr Bernitz (2013 s. 16). Ett standardavtal ska särskiljas från ett individuellt avtal som består av avtalsvillkor som parterna tillsammans kommit överens om. Allmänna köpvillkor för e-handel, användarvillkor för en molntjänst och licensvillkor för en mobilapplikation är exempel på standardavtal i elektronisk miljö. Eftersom det ur ett praktiskt perspektiv vore mer eller mindre omöjligt att inför varje enskild affär som ingås förhandla fram individuella avtals-

3 Hur blir standardvillkoren del av avtalet? 47 villkor är standardavtal ofta en förutsättning för effektiva avtalsslut. Detta gäller särskilt för avtal som ingås i elektronisk miljö där de ofta avser en standardiserad och kanske till och med automatiserad tjänst. Hur blir standardvillkoren del av avtalet? För att ett standardavtal ska bli en del av ett individuellt avtal måste det bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet. På så vis inkorporeras standardvillkoren i det individuella avtalet och blir bindande mellan parterna. Det finns däremot inget krav på att motparten faktiskt ska ha läst igenom standardvillkoren, se NJA 2011 s Nedan följer en redogörelse för de metoder att inkorporera villkor som traditionellt accepterats i praxis. Den säkraste metoden att inkorporera standardvillkoren är att infoga dem direkt i det individuella avtalet. På så vis blir det svårt för motparten att hävda att denne inte haft möjlighet att ta del av villkoren. Om standardavtalet återfinns på baksidan av ett avtalsdokument krävs dock en tydlig hänvisning på dokumentets framsida, se NJA 2011 s De individuella villkoren i elektronisk miljö utgörs av den villkorstext som presenteras för användaren i avtalsprocessen, vilket kan begränsas till en mer eller mindre kortfattad beskrivning av vilken vara eller tjänst som avtalet avser och en knapp med en viljeförklaring, till exempel, Jag beställer. I elektronisk miljö motsvaras infogande av ett standardavtal i ett individuellt avtal av att hela standardavtalet presenteras på skärmen i samband med avtalsslutet. Denna metod uppfattas ibland som alltför omständlig, särskilt vid användning av smarta telefoner och annan utrustning med begränsad skärmstorlek. Leverantörer eftersträvar att göra köpprocessen så användarvänlig som möjligt och vill presentera så lite text som möjligt. Om standardvillkoren inte ingår direkt i de individuella villkoren utan finns i en annan handling kan de bringas till motpartens kännedom genom en tydlig hänvisning, en så kallad referensklausul. En förutsättning är att motparten på ett enkelt sätt kan ta del av de villkor som refererats till innan avtalet sluts, se Bernitz (2013 s. 63) och Lindberg & Westman (2001 s. 86). Om motparten haft, eller får antas ha haft, kännedom om att det fanns standardvillkor och om dessa varit lätt tillgängliga vid avtalstillfället krävs inte ens någon hänvisning för att standardvillkoren ska anses gälla, jfr NJA 1978 s Principen är dock inte tillämplig på oväntade eller särskilt betungande avtalsvillkor. I elektronisk miljö utnyttjas ofta referensklausuler i form av länkar till standardvillkor, se vidare nedan.

4 48 Standardavtal i elektronisk miljö Point-and-click Med avtalsslut genom point-and-click avses att användaren måste godkänna leverantörens standardvillkor innan användaren får tillgång till den efterfrågade tjänsten eller produkten. Användare får bekräfta sitt godkännande av leverantörens villkor genom att klicka på en knapp med texten jag godkänner dessa villkor eller liknande. Oftast tillhandahålls villkoren endast under en länk men i vissa fall måste användaren gå igenom villkoren i sin helhet på skärmen innan de kan accepteras. Den standardavtalsrätt som växt fram i praxis och som redovisats ovan baseras på traditionella avtalsmetoder. Det saknas specifik praxis för elektroniska avtalsslut men den slutsats som kan dras utifrån äldre praxis avseende traditionella standardavtal är att det för bundenhet räcker att avtalsparten informeras om standardvillkoren, till exempel genom en referensklausul kombinerat med en länk, och aktivt godkänner dessa. Godkännandet av standardvillkor sker ibland separat från själva avtalsslutet, till exempel genom att en klickruta bredvid länken till standardvillkoren markeras eller genom att motparten i ett särskilt steg före själva avtalsslutet bekräftar att standardvillkoren accepteras. Utgående från en analogi med äldre praxis kan användandet av en klickruta för att särskilt markera accepterandet av standardvillkoren anses överflödigt. Hänvisningen till standardvillkor genom en länk istället för en referensklausul innebär i många fall en förbättring jämfört med en referensklausul i ett avtal på papper eftersom länken möjliggör för motparten att enkelt ta del av standardvillkoren innan avtalet sluts. Inom doktrinen har det ändå framhållits att större krav på inkorporeringsmetoder får ställas i förhållande till avtal som ingås på internet. Användandet av en klickruta rekommenderas därför av flera jurister, se Bernitz (2013 s. 64); Lindberg & Westman (2001 s. 86) och Ramberg & Ramberg (2010 s. 142). Teknikutvecklingen har dock medfört en alltmer ökad användning av smarta telefoner och andra enheter med mindre skärmar som används i en mobil miljö vilket ställer högre krav på enklare processer jämfört med de mer traditionella elektroniska avtalssluten på dator. En klickruta är då inte alltid praktiskt lämplig och jag anser att inkorporering av standardvillkor på samma sätt som i pappersmiljö bör kunna ske genom ett enda moment, till exempel ett knapptryck, förutsatt att hänvisningen till villkoren är tydlig och motparten uppmärksammas på att standardvillkoren blir en del av avtalet. Som stöd för denna ståndpunkt kan även anföras att användandet av standardavtal närmast blivit en sedvänja

5 Click-wrap och uppdatering av standardvillkor 49 vid elektroniska avtalsslut. Motparten förväntar sig att leverantörens standardvillkor kommer att bli tillämpliga på avtalsförhållandet och vet att villkoren normalt tillhandahålls för granskning genom en länk. Det bör här noteras att det finns vissa uttalanden om att god marknadsföringssed ska anses kräva en kryssruta eller godkännande av standardvillkor i ett särskilt steg skilt från avtalsslutet (se exempelvis Svensk Distanshandels branschregler punkt 5.2 och de Nordiska Konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet punkt 6.1.7). Vad som är lämpligt ur ett marknadsrättsligt perspektiv anser jag får avgöras i det enskilda fallet. Kraven bör anpassas efter förutsättningarna, bland annat utifrån vilken elektronisk miljö som avtalet ingås i och om den part som accepterar villkoren är näringsidkare eller konsument. Avgörande för om metoden för avtalsslut är förenlig med god marknadsföringssed bör vara hur tydligt avtalsvillkoren presenteras och risken för vilseledande av motparten, inte antalet klickrutor eller knappar som används för att acceptera villkoren. En annan metod är att inte alls använda någon länk till standardvillkoren utan istället presentera villkoren direkt på skärmen, ibland med en teknisk begränsning innebärande att villkoren måste bläddras igenom i sin helhet innan det går att godkänna dem. Metoden kan närmast liknas vid att direkt infoga standardvillkor i ett individuellt avtal. Ett tekniskt krav på att hela villkoren ska läsas, eller åtminstone bläddras igenom, ger en utökad tydlighet och gör det också lättare att hävda att standardvillkoren i sin helhet ska anses gällande även om de innehåller, till exempel, betungande villkor (jfr nedan i avsnittet Oväntade, särskilt betungande och oskäliga villkor). Click-wrap och uppdatering av standardvillkor En form av avtalsslut som nära anknyter till point-and-click brukar benämnas click-wrap. Föregångaren till click-wrap och anledningen till att click-wrap fått sitt namn är en metod för avtalsslut som kallas shrinkwrap. Med shrink-wrap avses att ett standardavtal placeras under en genomskinlig plastfilm som omsluter en vara, till exempel en diskett eller cd-skiva med ett datorprogram. I standardavtalet anges att dess villkor accepteras och att ett avtal ingås genom att bryta plastfilmen, vilket man är tvungen att göra för att kunna få ut disketten eller cd-skivan och installera programmet. Med click-wrap avses att en uppsättning standardiserade licensvillkor presenteras först då produkten eller tjänsten ska användas, till exempel, för

6 50 Standardavtal i elektronisk miljö en köpare av ett datorprogram då programmet ska installeras. Avtalet om att köpa licensen har ingåtts tidigare, ofta med en av licensgivarens återförsäljare, och licensen har betalats. För att kunna installera och börja använda programmet tvingas användaren dock att först godkänna licensvillkoren. Förfarandet skiljer sig från ett point-and-click-förfarande där villkoren presenteras före köpet, se Lindberg & Westman, (2001 s. 381 ff.). I princip samma inkorporeringsmetoder som används för point-andclick-avtal används för click-wrap-avtal. Det finns dock en viktig skillnad. I ett click-wrap-avtal presenteras villkoren för motparten först efter avtalsslutet med säljaren av, till exempel, programvaran. Eftersom ett standardavtal måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli del av avtalet är det därför mer osäkert om ett click-wrap-avtal anses bindande. Det går dock att argumentera för att avtalen ska anses giltiga förutsatt att villkoren fanns lätt tillgängliga för motparten då köpeavtalet ingicks. Eftersom det i dag bör vara allmänt känt att licensvillkor tillkommer vid köp av ett datorprogram kan det antas att motparten haft kännedom att det fanns standardvillkor. De rekvisit som ställts upp i äldre rättspraxis bör därför vara uppfyllda för de flesta click-wrap-avtal, se Lindberg & Westman, (2001 s. 381 f ). och NJA 1978 s En situation som kan jämföras med click-wrap är när en leverantör av exempelvis en mobilapplikation väljer att uppdatera sina allmänna villkor och kräver att användarna accepterar de nya villkoren för att kunna fortsätta använda applikationen. Eftersom de nya villkoren inte fanns tillgängliga vid köpet av applikationen blir det svårare att hävda att de i efterhand kan inkorporeras i köpeavtalet. Nya villkor knyts därför ofta till lansering av en uppdatering av applikationen, där tillgång till uppdateringen kräver en accept av de nya villkoren, och ett nytt avtal kan då anses ingått för den tillkommande funktionaliteten med inkorporerande av de nya villkoren på samma sätt som för ett point-and-click-avtal. Det är också vanligt att de ursprungliga standardvillkoren innehåller en ensidig rätt för leverantören att göra ändringar. Ett sådant villkor kan vara giltigt bland annat beroende på styrkeförhållandet mellan parterna och vilken typ av ändringar som införs. För ett mer utförligt resonemang, se Ramberg & Ramberg, (2010 s. 179 ff.). En ändring av avtalsvillkoren får dock inte innebära att oskäliga villkor förs in i avtalet, se vidare nedan. I applikationer och tjänster riktade till konsumenter bidrar villkorsändringar dessutom ofta till dålig publicitet om ändringarna innebär försämringar för användarna. Detta kan i sig ha en självreglerande funktion.

7 Oväntade, särskilt betungande och oskäliga villkor 51 Oväntade, särskilt betungande och oskäliga villkor En allmän regel inom standardavtalsrätten är att oväntade eller särskilt betungande villkor måste framhållas särskilt för att bli en del av avtalet, se NJA 2011 s. 600 och Ramberg & Ramberg (2010 s. 142). Med särskilt betungande villkor avses i första hand villkor som ställer motparten i ett betydligt sämre läge än vad som skulle gälla enligt dispositiva lagregler. Ett exempel på betungande villkor är långtgående friskrivningsklausuler. Oväntade villkor kan vara villkor som är undangömda eller i sammanhanget framstår som överraskande, se Bernitz (2013 s. 69 ff.). Det ska påpekas att en näringsidkare i regel har ett större ansvar än en konsument när det gäller att ta reda på innehållet i ett standardavtal. Vid B2C (business to consumer), när en näringsidkare ingår avtal med en konsument, ställs det därför högre krav på att överraskande och särskilt betungande villkor framhålls än vid användning av standardavtal i samband med B2B (business to business), dvs. när en näringsidkare sluter avtal med en annan näringsidkare, se Bernitz (2013 s. 69) och Ramberg & Ramberg (2010 s. 139). I elektronisk miljö finns dessutom bättre möjligheter att framhålla överraskande och särskilt betungande villkor eftersom det går att styra vad som presenteras på motpartens skärm. Även om möjligheterna att uppmärksamma motparten på enskilda villkor är i princip obegränsade i elektronisk miljö bör kraven inte ställas alltför högt eftersom metoden för avtalsslut då riskerar att bli långsam och omständlig, jfr Hultmark ( JT s. 86). Det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg den allmänna jämkningsregeln i 36 avtalslagen. Enligt denna bestämmelse kan oskäliga avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende även om själva inkorporeringen av standardvillkoren anses giltig. Särskilda lagkrav Utöver de regler som följer av standardavtalsrätten måste annan relevant lagstiftning beaktas när ett point-and-click-förfarande tillämpas. Ett exempel är personuppgiftslagen som ställer krav på att ett samtycke till behandling av personuppgifter ska utgöra en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring, se 3 personuppgiftslagen (1998:204). Att godkännandet av standardvillkor innefattar lämnande av ett samtycke till behandling av personuppgifter bör därför uppmärksammas särskilt före avtalsslutet.

8 52 Standardavtal i elektronisk miljö Bevisfrågor Vissa bevisrättsliga frågor uppkommer vid användning av point-and-click och click-wrap-avtal. Den som påstår att ett avtal ingåtts på vissa villkor har bevisbördan för detta påstående, både vad gäller med vem och på vilka villkor avtalet ingicks. Många företag justerar med jämna mellanrum sina standardvillkor. Företaget måste då inte endast kunna visa att motparten accepterat villkoren utan också vilken version av villkoren som har accepterats. I annat fall kan motparten invända att just den bestämmelse som företaget vill åberopa inte fanns med i den version av villkoren som accepterades, jfr Hultmark (1998 s. 75). I dag finns tekniska lösningar för dokumentation av avtalsslut och identifiering av de avtalsslutande parterna. Vilken teknisk lösning som bör väljas avgörs av vilka krav som ställs på säkerhet och tillförlitlighet. Kostnaden för de tekniska lösningarna avgörs framförallt av hur mycket dokumentation som ska sparas och vilka krav som ställs på identifieringen av motparten, till exempel, om lösningen kräver användning av e-legitimation. Avslutande kommentarer Sammanfattningsvis finns inga hinder mot att använda standardavtal i elektronisk miljö. Jag anser inte heller att en klickruta eller ett särskilt moment är nödvändigt för att godkänna standardvillkor. Inkorporerandet och avtalsslutet bör liksom vid ingående av avtal på papper kunna ske genom ett gemensamt moment. En förutsättning är emellertid att standardvillkoren eller en hänvisning till dessa presenteras på ett tydligt sätt före avtalsslutet. Även om inkorporeringen av standardvillkor anses giltig i sig innebär det inte alltid att samtliga villkor är giltiga. Särskilt betungande och oväntade villkor måste uppmärksammas särskilt före avtalsslut och normala jämkningsregler för oskäliga avtalsvillkor gäller för standardvillkor i elektronisk miljö. Slutligen är det viktigt att i bevissyfte använda tekniska lösningar för att dokumentera avtalsslutet, vem som ingick avtalet och vilka standardvillkor som inkorporerades i avtalet.

9 Källförteckning Källförteckning 53 litteratur Bernitz, U. (2013) Standardavtalsrätt, 8 uppl., Norstedts Juridik. Hultmark, C. (1998) Elektronisk handel och avtalsrätt, Norstedts Juridik. Hultmark, C. Konsumentskydd på internet rättsekonomiska synpunkter i Juridisk tidskrift, s. 80. Lindberg, A. och Westman, D. (2001) Praktisk IT-rätt, 3 uppl., Norstedts Juridik. Olsson, M. Ny förklaringsmodell för elektroniskt genererade avtal? i Juridisk tidskrift s Ramberg, J. & Ramberg, C. (2010) Allmän avtalsrätt, 8 uppl., Norstedts Juridik. rättsfall Högsta domstolen NJA 1978 s. 432 NJA 2011 s. 600

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL?

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? JURIDISK PUBLIKATION 1/2013 NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? Av Klara Wessman 1 och Gustav Wiklander 2 I november förra året avgjorde Högsta domstolen ett mål om

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Juridiska förutsättningar för kommunikation i Poosty

Juridiska förutsättningar för kommunikation i Poosty 4 april 2012 Juridiska förutsättningar för kommunikation i Poosty Per Furberg 1 och Erik Sandström 2 1. Bakgrund Vi har blivit ombedda av Poosty AB att kommentera de juridiska förutsättningarna för att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

1 Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer

1 Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer 1 Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer Jon Kihlman, advokat, jur. dr De svenska bestämmelserna om hur avtal ingås är i grunden okomplicerade: Avtal kan ingås lite hur som helst!

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

C-UPPSATS. Avtalstolkning

C-UPPSATS. Avtalstolkning C-UPPSATS 2007:295 Avtalstolkning Jämförelse mellan kommersiella och icke kommersiella förhållanden Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Avtalstolkning De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse Sandra Ramke Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 Till Justitiedepartementet Ju2004/11800/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 december 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Leverantörens felansvar i enlighet med IT-branschens standardavtal

Leverantörens felansvar i enlighet med IT-branschens standardavtal Juridiska institutionen Uppsats för tillämpade studier Handelshögskolan på Juris kandidatprogrammet vid Göteborgs universitet 20 poäng, VT 2003 Leverantörens felansvar i enlighet med IT-branschens standardavtal

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:3 2015-03-09 Mål nr B 3/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB (tidigare firma First Date

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:23 2005-06-23 Dnr B 7/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Canal Digital Sverige Aktiebolag, 115 80 STOCKHOLM Ombud: advokaten Carl Anders Svensson

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

Rättsvetenskapligt utlåtande

Rättsvetenskapligt utlåtande Till: Advokaten Johan Åberg, Advokatfirman Westermark Anjou Box 16030 103 21 Stockholm Rättsvetenskapligt utlåtande 1. Tvisten rörande Holmsäters verk Inför upprättandet av detta utlåtande har jag tagit

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

7. Behörighet att företräda myndigheter

7. Behörighet att företräda myndigheter 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2012-11-13 114/2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ds 2012:35, Behöriga företrädare för myndigheter. Sammantaget är de i promemorian framlagda

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt Marknadsföring 2. Marknadsföringsformer och -metoder 2.1. Reklamidentifiering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Daniel Westman 1 2001-06-20

Daniel Westman 1 2001-06-20 Daniel Westman 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar E-handelsdirektivet (Ds 2001:13) Med anledning av promemorians förslag till svensk implementering av E-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Tolkning av försäkringsavtal

Tolkning av försäkringsavtal JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Nilsson Tolkning av försäkringsavtal JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Eva Lindell- Frantz Termin för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Sid 1 (12) Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Del 1 Realia Provnummer Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel i de frågor

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm

Snabba Pengar. En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån. Handelsrätt C. Uppsats HT 2008. Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Snabba Pengar En Helhetssyn över Tjänsten SMS Lån Författare: Daniel Mikaelsson Handledare: Stephan Alm Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

Skydd för näringsidkare

Skydd för näringsidkare Skydd för näringsidkare Inom avtalsrätten Magisteruppsats inom avtalsrätt Författare: Helena Karlsson Handledare: Jakob Heidbrink Framläggningsdatum 2009-12-15 Jönköping december 2009 Magisteruppsats inom

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:32 2008: Datum 2009-11-10 Dnr B 7/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE ebookers Scandinavia AB, Box 12526, 102 29 STOCKHOLM Ombud: advokat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Underårigas rättshandlingsförmåga. Petter Ericsson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2008:051 Underårigas rättshandlingsförmåga Petter Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer