722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management"

Transkript

1 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Introduktion Företagsinformation och koncernrelationer Syfte och frågeställning Avgränsning Kritik Teoretisk referensram Strategi Affärsmodeller för e-handelsföretag Kategorisering av e-handelsbranschen Supply Chain Management Lagerhållning Bullwhip-effekten Produktlivscykler Inköpsstrategi Empiri Övergripande företagsinformation Marknadsföring Logistik Analys av resultat Tydligt definierad strategi är nödvändigt för konkurrensutsatta företag Hur Adlibris verkar i olika Supply Chains Affärsmodellen ligger till grund för Adlibris framgång Utformningen av bokens produktlivscykel Adlibris inköpsstrategi Risker med lagerhållning Avslutande diskussion Reflektion kring ytterligare två typer av konkurrenter Logistiklösningar i säsongsvariation Tidpunkten då en produkt bör kasseras Slutsats Litteraturförteckning Bilaga Metod Transkribering av intervju med Jonas Nilsson den 27 november

3 1. Inledning Inledningen kommer att kort introducera e-handelsbranschens tillväxt samt en övergripande bakgrund om e-handelsbolaget Adlibris AB och dess moderbolag Bonnier AB. I inledningen presenteras även studiens syfte, frågeställning och avgränsning. 1.1 Introduktion Den svenska e-handel ökade med 17 procent år 2013 och omsatte därmed 37 miljarder kronor, vilket är den starkaste tillväxten under ett enskilt år sedan År 2013 stod e-handeln för sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Om dagligvaruhandel bortses representerar e- handeln tio procent av detaljhandelns omsättning. (E-barometern 2013, PostNord) De produkter som först fick genomslag i e-handeln var böcker och annan media, såsom filmer och CD-skivor. Idag ser dock situationen annorlunda ut, då konkurrensen från övriga produkter har ökat. Böcker och annan media är dock fortfarande en stor del av e-handeln, och representerade 2013 nio procent. 50 procent av intäkterna från försäljning av fysiska böcker från den svenska bokhandeln kommer från e-handeln. (E-barometern 2013, PostNord) 1.2 Företagsinformation och koncernrelationer Adlibris AB (hädanefter refererat som Adlibris) är ett privat aktiebolag som grundades år 1997 och sedan år 2005 ingår i Bonnierkoncernen. Bonnier AB är en av de ledande aktörerna inom media med 350 företag och varumärken i 16 länder. Dess omsättning år 2013 uppgick till 26,7 miljarder kronor. I Bonniers vision kan läsas att koncernen eftersträvar att skapa en plats där media ständigt utmanas och återupptäckas. Genom sin bredd och storlek inom mediabranschen har koncernen unika möjligheter att skapa arenor där kreatörer med olika perspektiv kan möta sin publik. (Bonnier.se, 2014) Adlibris eftersträvar att vara det självklara valet för alla som älskar böcker. Med ett utbud på 10 miljoner titlar och ambitionen att alltid erbjuda de bästa priserna till kunderna är Adlibris den ledande bokhandeln på internet i Norden. (Adlibris.com/se, 2014; Bonnier.se, 2014) Adlibris vision är att med hjälp av internet göra böcker från hela världen tillgängliga i Sverige, Norge och Finland (Adlibris.com/se, 2014) År 2013 omsatte Adlibris 1,1 miljarder kronor vilket är en minskning från föregående års omsättning på 1,2 miljarder. Detta är dock ett undantag då den historiska trenden från år 2004 visar på en fortsatt ökning i omsättning. (Adlibris, årsredovisning 2013) Antalet aktiva kunder uppgår till cirka 1,5 miljoner och Adlibris säljer dagligen böcker till sina kunder i Sverige, Norge och Finland (Bonnier.se). Kundgruppen kännetecknas av att vara bokläsare och kategoriseras i tre grupper; privatperson, företag och offentlig förvaltning (Jonas Nilsson, 2014). Den 23 september 2013 lanserades Adlibris Mondo (Adlibris, årsredovisningen 2014). Adlibris Mondo tillhandahåller en plattform för e- och ljudböcker samt en samlingsplats för digital läsning (Adlibris.com/mondo, 2014). Vid lanseringen av Adlibris Mondo bestod utbudet av 2

4 7000 e-böcker, 2000 ljudböcker, 400 e-singlar (Mynewsdesk.com, 2014). Tjänsten kan köpas i abonnemangsform och även i form av enstaka köp. Adlibris Mondo tillhandahålls till datorer, smartphones samt läsplattor och riktar sig till privatpersoner. Företaget har även utvecklat en egen läsplatta, benämnd Letto. (Adlibris.com/mondo, 2014) 1.3 Syfte och frågeställning Studien syftar till att skapa en övergripande förståelse för Adlibris AB:s marknadsföring och logistik. Till vår hjälp har vi valt att genomföra en fallstudie där merparten av empirin samlas in vid en intervju med en anställd på företaget. För att konkretisera syftet har nedanstående frågeställning formulerats: Är Adlibris strategi väl anpassad för marknaden idag och i framtiden? Finns någon process som kan utvecklas för att förbättra Adlibris effektivitet? 1.4 Avgränsning Med anledning av studiens begränsade tid och omfattning studeras enbart ett fallföretag inom e-bokhandeln. Adlibris är det ledande företaget inom branschen, vilket gör det till vårt förstahandsval. Då Adlibris uttryckligen väljer att rikta sig mot slutanvändare har vi valt att avgränsa oss till B2C i denna teoridel. 1.5 Kritik Empirin kan i vissa fall bli bristfällig, eftersom logistik- och marknadsföringsinformation kan vara känslig och skada företaget om den blev allmänt känd. Vidare var studiens respondent logistikchef Jonas Nilsson, vilket ger en potentiell risk för mindre information gällande marknadsföring kontra logistik. Vi har efter vårt besök på Adlibris valt ut artiklar som vi anser relevanta för rapportens ändamål, detta påverkar också analysens riktning. 3

5 2. Teoretisk referensram Detta avsnitt avser att ge en teoretisk grund i områdena; strategi, affärsmodeller, supply chain management, lagerhållning, bullwhip-effekten, produktlivscykel samt val av inköpsstrategier för att skapa ett ramverk för rapportens senare analys och diskussion. 2.1 Strategi Enligt Porter (1996) är operationell effektivitet inte detsamma som strategi. Operationell effektivitet har ett företag som kan utföra samma processer som sina konkurrenter på ett bättre eller mer effektivt sätt och därmed försvara sin marknadsposition (Porter, 1996). Om företag väljer operationell effektivitet framför annan strategi finns risk för hyperkonkurrens, något som, enligt Porter, kan undvikas. Tanken att företag förmår sig att försvara sin marknadsposition och konkurrensfördelar genom högre operationell effektivitet har kritiserats som allt för statiskt i den mer dynamiska miljön i vilken företag numera verkar (Porter 1996). Strategi däremot definieras kontrasterande som skapandet av en unik och värdefull marknadsposition, genom aktiviteter som är annorlunda jämfört med andra marknadsaktörer. Om företag börjar se på strategisk och operationell effektivitet som två skilda saker skulle det vara bättre anpassat till den nya tiden och samtidigt bidra till att hyperkonkurrens undviks (Porter, 1996). Ett företag kan välja mellan fyra olika, så kallade, generiska strategier för att uppnå långsiktigt värdeskapande; differentiering, lågkostnad, scope och fokus. Vilken strategi ett företag väljer beror på den miljö företaget verkar i, produkten och industrin i sin helhet. (Laudon et al., 2013, s ) Internet har gett nya möjligheter att konkurrera med hjälp av kostnad (Laudon et al., 2013, s ). Laudon et al. (2013, s ) understryker också hur användandet av internet har förändrat miljön i vilken företag verkar. I allmänhet gör internet det enklare för nya företag att agera på marknaden, trösklarna blir lägre tack vare internets tillgänglighet. Internet tenderar också att intensifiera konkurrensen, eftersom det stora och oftast fria informationsflödet skiftar makt från säljare till köpare. Författarna belyser att även om internet är en speciell marknadsplats, gäller samma regler om konkurrens som på övriga marknader. 2.2 Affärsmodeller för e-handelsföretag En affärsmodell är en sammansättning av flertalet aktiviteter som syftar till att skapa vinst för ett företag eller en organisation. En affärsmodell är i många fall väldigt nära relaterad till ett företags strategi, men de skiljer sig åt i den bemärkelsen att en affärsmodell beaktar konkurrensen på marknaden och därmed får en något mer operativ inriktning. (Laudon et al. 2013, s. 325) Affärsmodellen räknas som kärnan i en affärsplan vilken ofta utformas efter denna. För företag i e-handelsbranschen är det avgörande att affärsmodellen tar hänsyn till och drar nytta av de unika kvalitéer samt möjligheter som internet erbjuder. (Laudon et al. 2013, s. 325) 4

6 Enligt Laudon et al. (2013) finns åtta nyckelelement varje företag måste beakta för att utveckla en framgångsrik affärsmodell; kunderbjudande, intäktsmodell, marknadsmöjligheter, konkurrenskraft, komparativa fördelar, marknadsstrategi, organisationsutveckling samt företagets ledning. Av dessa anses kunderbjudande samt intäktsmodellen, som beskriver hur ett företag kan skapa vinster, uppnå en överlägsen avkastning på investerat kapital samt frambringa intäkter, som de viktigaste. Dock är även övriga sex väsentliga i utvecklandet av affärsmodellen. Marknadsmöjligheter betonar att företag måste utvärdera den miljö de befinner sig i, för att utifrån det söka finansiella möjligheter. Konkurrenskraften beskrives utifrån den befintliga miljön hur företag bibehåller sin konkurrenskraft på den delade marknaden gentemot andra konkurrerande företag. Komparativa fördelar har ett företag som kan producera en produkt till ett lägre pris än konkurrenterna, eventuellt för att man gjorde intåg på marknaden först. En marknadsstrategi består av en detaljerad plan över hur ett företag kan hålla sig kvar på en marknad, alternativt komma in på en marknad och attrahera kunder. Organisationsutveckling är vitalt för att företag ska kunna uppfylla de krav på verksamheten som finns. Slutligen är företagets ledning viktig för måluppfyllelse och framgång, den kan ge företaget ett trovärdigt intryck gentemot investerare. 2.3 Kategorisering av e-handelsbranschen Antalet affärsmodeller på internet kan tyckas vara oändligt många, samtidigt som de ständigt utvecklas. Dock går det ändå att urskilja ett antal generiska modeller för att möjliggöra kategorisering. Enklast är att dela upp företag i B2B och B2C. (Laudon et al. 2013, s ) Under kategorin B2C återfinns underkategorin e-handlare. E-handel erbjuder stora möjligheter och låga inträdesbarriärer och därför existerar e-handlare i de flesta storlekar och former. Varje internetanvändare är sedd som en potentiell kund, vilket gör kundspektrumet för e-handlare väldigt stort. Den låga inträdesbarriären till marknaden resulterar i att den blir otroligt konkurrensutsatt med pressade priser. Konkurrensen och de låga priserna leder i sin tur lätt till att företag som riktar sig till ett för stort kundspektrum ofta förbrukar sina resurser, och för att lyckas som e-handlare är det viktigt att hitta sin egen nischstrategi. (Laudon et al. 2013, s ) 2.4 Supply Chain Management Globalisering har gett upphov till ett större behov av logistik och logistikkunskap, enligt Mentzer et al. (2001). Författarna menar vidare att företag måste börja se snabb leverans av felfria produkter som ett grundläggande krav för att förbli på marknaden. Enligt Mentzer et al. (2001) har logistik och logistikkunskap därmed ökat i popularitet på senare tid. Mentzer et al. (2001) definierar supply chain som en förädlingskedja med tre eller fler aktörer som är involverade i ett uppströms eller nedströms flöde av produkter, tjänster från en källa till en kund. Mentzer et al. (2001) presenterar även tre olika grader av komplexitet som kan finnas i en supply chain. Den första komplexitetsgraden benämns direct supply chain och består uteslutande av en leverantör, ett företag och en kund. I en extended supply chain inkluderas inte bara de aktörer som verkar i en direct supply chain, utan även leverantörer till direkt leverantör 5

7 och den direkta kundens kund. Den tredje typen av komplexitet kallas för ultimate supply chain och inkluderar alla organisationer och alla kunder i ett flöde. En organisation kan vara del i flertalet supply chains och axla olika roller i dem. Mentzer et al. (2001) understryker vikten av att särskilja supply chain och supply chain management (SCM), det senare kräver strategisk ansträngning. Mentzer et al. (2001) definierar supply chain management som en systematisk, strategisk koordination av de traditionella affärsfunktionerna och de taktiska aktiviteterna mellan dessa affärsfunktioner. Det inbegriper aktiviteter både i ett visst företag och mellan företag inom en supply chain med det långsiktiga målet att förbättra den långsiktiga prestationen i såväl det enskilda företaget som genomgående i kedjan. Abrahamsson et al. (2003) framhåller att en dynamisk affärsmiljö kräver ständigt ökande dynamisk effektivitet av företag. Marknadsföringsavdelningar och logistikavdelningar samarbetar i ökande grad och logistik kommer i framtiden att ses mer som en strategisk resurs. 2.5 Lagerhållning En annan viktig parameter vid e-handel är lagerhållning, då produktsortiment tenderar att vara väldigt stora samtidigt som kunder vill ha sina varor snabbt. Enligt Wilson (1934) är det viktigt att alla lagerartiklar hålls på ett så effektivt sätt som möjligt. Wilson (1934) menar vidare att ett maximalt lager opereras enligt följande: Lagersaldo Inkomna order = 0 + Reservlager Wilson (1934) definierar två viktiga riktlinjer: den första om vilken som är den ekonomiskt bästa volymen att beställa, och den andra: vilken som är minsta tillåtna volym i lager när ny beställning ska ske. 2.6 Bullwhip-effekten Bullwhip-effekten är en kostsam komplikation som kan uppstå i en supply chain. Lee et al. (1997) beskriver hur tillsynes otillräcklig information resulterar i att aktörer uppåt i supply chain får ökande fluktuationer i orderstorlek och därmed också lagerstorlek. Effekten blir större ju länge upp i kedjan en aktör befinner sig, därav namnet bullwhip en graf över orderkvantitet ser ut som ett piskrapp där effekten sprider sig. Tidigare har vissa forskare, bland dem Sterman (Lee et al., 1997), ansett att bullwhip-effekten beror på mänskliga felbedömningar gällande lagernivåer och otillräcklig information om efterfrågan. Lee et al. (1997) visar tvärtemot i sin artikel att bullwhip-effekten kan härledas direkt till aktörernas rationella beteende. Författarna visar på fyra orsaker till bullwhip-effekten; multipla uppdateringar av efterfrågeinformation, orderstorlek, prisfluktuationer och ransonering eller bristspel (Lee et al., 1997). 6

8 2.7 Produktlivscykler Levitt (1964) beskriver fyra olika stadier som en produkt genomgår under sin livstid (se figur 1.). De fyra stadierna är; market development, market growth, market maturity samt market decline. Figur 1. Produktlivscykeln, vilka steg en produkt går igenom, av Levitt, T, (1964) Stadie 1: Market Development Under första stadiet av en produkts livscykel implementeras den på marknaden. Detta är en kritisk period för produkten då marknaden är full av osäkerheter och risker. Generellt måste efterfråga för produkten skapas under det första steget då den oftast är relativt okänd. Hur lång tid det första steget pågår beror på produktens komplexitet, hur ny den är, på kunders behov samt om det finns direkt substituerbara produkter. (Levitt, 1964) Stadie 2: Market Growth Ett karaktäristiskt drag för en framgångsrik vara är en gradvis stigning under steg ett. Slutligen sker ofta en markant skillnad i försäljning och därmed tar steg två vid. Under steg två ökar risken för nya konkurrenter på marknaden. Eftersom fler företag träder in på marknaden är det under detta steg som produkt och varumärkes differentiering tar vid. Under steg två ligger den väsentliga vikten på att få kunder att välja sitt specifika varumärke, istället för att enbart välja företagets produkt. (Levitt, 1964) Stadie 3: Market Maturity Första tecknet för steg tre, marknadsmognad, är att marknaden blivit mättad. Detta innebär att konsumerande företag samt hushåll som anses som potentiella kunder redan använder varan eller tjänsten. I och med att detta stadie är uppnått så är chansen för nya kunder relativt liten. (Levitt, 1964) Stadie 4: Market Decline När marknadens mognadsgrad sakta avtar för att helt avsluta livscykeln går produkten in i 7

9 steg fyra, marknadsavtagande. Efterfrågan avtar och företag får svårt att hantera överkapacitet som genererats av tidigare perioders efterfrågan. Eftersom utbudet stiger samtidigt som efterfrågan minskar kommer företag att minska sina marginaler och använda sig utav utförsäljningar. Detta försämrar marknaden för företagen samtidigt som det tråkar ut konsumenterna och därmed är produktens livscykel över. (Levitt, 1964) 2.8 Inköpsstrategi För att behålla en långsiktig tillgång på kritiska råvaror, material och komponenter måste företag och producenter, enligt Kraljic (1983) förhålla sig till global sourcing. För att dra fördel av omvärldsutvecklingen måste företag aktivt arbeta för att skaffa sig fördelar gentemot andra istället för att enbart observera omvärldens utveckling. Vidare menar författaren att inköp måste gå från att vara enbart införskaffning av nya produkter, som denne anser är en operationell funktion, till att vara en del i supply management, och därmed bli en strategisk funktion. (Kraljic 1983) Företag behöver enligt Kraljic (1983) ha en supply-strategi, och författaren menar att en sådan främst uppstår av två anledningar. För det första är den strategiska vikten av inköp i termer av ökat värde i produkten, procenten av råmaterial i totalkostnaden och dess inflytande på lönsamhet. För det andra kan supply-strategi uppstå till följd av utbudsmarknadens komplexitet, justerad av utbudsbrist, teknologins takt, och/eller materialsubstitution, inträdesbarriärer, logistikkostnader eller komplexitet, monopol eller oligopol-förhållanden. För att avgöra vilka artiklar ett företag bör lägga fokus på vid inköp, utvecklade Kraljic en inköpsmatris (se figur 2) där lönsamhetspåverkan och supply-risk är avgörande faktorer. Kraljic definierade utefter sin matris fyra produktkategorier; hävstångsartiklar, strategiska artiklar, icke-kritiska artiklar samt flaskhalsartiklar. Dessa används för att avgöra hur mycket engagemang samt resurser det ska läggas ned på respektive produktkategori vid inköp. De strategiska artiklarna kräver god framförhållning och engagemang men har hög påverkan på lönsamheten och bör därför prioriteras. Även hävstångsartiklar bidrar till lönsamheten, men i Figur 2. Kraljics inköpsmatris (1983) 8

10 motsats till de strategiska är utbudet stort och därmed bör de inte vara lika svåra att tillhandahålla. (Kraljic 1983) Vid användandet av denna inköpsportföljsstrategi kan företag lättare förhålla sig till sina leverantörer i situationer såsom prisförhandlingar, samtidigt som man aktivt arbetar med att undvika flaskhalsar samt varubrist. (Kraljic 1983) 9

11 3. Empiri Det empiriska underlaget baseras på en intervju med Adlibris logistikchef Jonas Nilsson utförd den 27 november 2014, om inte annat anges. Intervjun genomfördes under ett besök på Adlibris lager i Morgongåva, där gruppen fick insyn i logistikprocessen. 3.1 Övergripande företagsinformation Affärsmodell Jonas Nilsson förklarar att Adlibris främst är ett B2C-företag, men även ägnar sig åt B2B. Jonas Nilsson ger uttryck för affärsmodellen i meningen:... att vi ska erbjuda en väldigt stor bredd och att vi ska ha ett attraktivt pris. Det är två centrala saker och den tredje är att vi ska ha väldigt bra kundservice. Utmärkande för deras affärsmodell är att de enbart är en e-handlare och måste förhålla sig till de saker som anses kritiska för e-handlare, i vilket Jonas räknar in snabbhet och sortimentsbredd. Han påpekar vidare att de har över 10 miljoner artiklar i sortimentet samtidigt som det ständigt förändras, vissa titlar faller bort medan vissa tillkommer. Livslängden på Adlibris produkter, böcker, är relativt kort. Det innebär att försäljningen når sin topp relativt fort, för att sedan drastiskt avta. Vanligtvis säljer en bok bra en eller de första månaderna innan försäljningen börjar stagnera. Eftersom livstiden för böcker överlag är relativt kort blir det extra viktigt för Adlibris att ha ett ständigt uppdaterat lager med en stor bredd. Att ha en bra kundservice är även en del i den övergripande affärsmodellen enligt Jonas Nilsson. Nöjda kunder leder till återköp vilket naturligtvis är bra för företaget, då det är dyrare att locka nya kunder än bevara befintliga. Kundtjänst som står till förfogande för kunderna är service via telefon, som kan anses ha generösa öppettider, måndag-torsdag, samt på fredagar. Kunder kan även få service via mail som ska besvaras inom 24 timmar under helgfria dagar SWOT Under vårt besök på Adlibris gjorde Jonas Nilsson en enklare SWOT-analys. Gällande styrkor sade Jonas Nilsson att Adlibris största styrka är dess relativt stora storlek, långa erfarenhet av e-handel och kunskap om böcker. Vidare har de ett välkänt varumärke vars hemsida lockar många besökare varje dag. Jonas Nilsson anser att Adlibris i nuläget är väldigt bokcentrerade, vilket han ser som en svaghet i och med att bokförsäljningen överlag håller på att minska. En stor möjlighet för Adlibris som en erfaren aktör på e-marknaden är en vidare spridning av sitt sortiment. Redan nu finns systerbolag såsom Bamba (leksaksförsäljare), samt Discshop (försäljare av spel och film). Jonas Nilsson menar att sortimentet kan breddas ytterligare, både på den befintliga hemsidan men även på helt nya sajter. Det största hot som Adlibris står inför menar Jonas Nilsson är den avtagande efterfrågan på böcker. Ett annat hot är också den stundande digitaliseringen, vilken Jonas Nilsson menar inte 10

12 är ett problem om försäljningen går från fysiska böcker till digitala böcker. Digitaliseringen sätter högre krav på Adlibris att hänga med inom rådande teknologi. Ett annat hot berättade Jonas Nilsson är amerikanska giganten Amazons befarade inträdande på marknaden. Styrkor Marknadsstorlek Lång erfarenhet av e-handel Kunskap om böcker Välkänt varumärke Svagheter Bokcentrerade Möjligheter Sortimentsdiversifiering Hot Avtagande efterfrågan på böcker Digitaliseringen Amazon Figur 3. SWOT av Adlibris enligt Jonas Nilsson Roll i Bonniers portfölj Eftersom Adlibris är helägt av Bonnierkoncernen är det intressant att se vilken funktion de fyller i Bonnierkoncernens företagsportfölj, då det även skulle kunna ha bäring på andra aspekter av företagets verksamhet. Jonas Nilsson menar att Adlibris största betydelse är att de är enorm handelsplats för böcker. Således är de även en stor e-försäljningskanal för många andra företag inom Bonnierkoncernen. I portföljen finns fler företag som ägnar sig åt e-handel, men Adlibris är den absolut största på området. Adlibris Mondo finns med sin slogan din digitala läsning även den på Adlibris hemsida, vidare beskrivning som återfinns på hemsidan är följande: Adlibris Mondo är butiken som samlar all din digitala läsning på ett ställe, med ständigt nya tips från både oss och andra du gillar. Köp, samla och dela digital läsning. I Bonnierkoncernen återfinns flertalet företag i tidningsbranschen, tv-branschen och bokbranschen. Samtliga står inför en digitalisering och därmed blir Adlibris Mondo, enligt Jonas Nilsson, ett hjälpmedel eftersom företaget möjliggör digital läsning via samma hemsida där man förmedlar fysiska böcker. 11

13 3.1.4 Kundsegment Under vår intervju med Jonas Nilsson beskrev han att Adlibris kundsegment är alla som läser böcker. Människor som, av bekvämlighetsskäl eller av tidsbrist, inte vill eller kan ta sig till en bokhandel kan enkelt beställa böcker från hemsidan. Tack vare att butiken är internetbaserad kan Adlibris också erbjuda ett större sortiment än vad fysiska butiker har möjlighet till, vilket gör att Adlibris även vidgar sitt kundsegment Löpande prisjusteringar Eftersom Adlibris verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad är det viktigt att ständigt bevaka och justera priser. De justerar löpande sina priser gentemot andra bokförsäljare, med hjälp av förprogrammerade algoritmer. (Jonas Nilsson, 2014) 3.2 Marknadsföring Marknadsposition Jonas Nilsson berättade under intervjun att Adlibris är den marknadsledande e-handlaren av böcker i Sverige. Adlibris ambition är att fortsätta växa och bli störst även inom den totala e- handeln i Sverige. Idag ligger Adlibris på andra plats i Sverige efter CDON-group, sett till omsättning. Adlibris har även expanderat utomlands till Norge och Finland. Även i dessa länder satsar Adlibris på expansion. Adlibris distribuerar beställningar till Norge och Finland från lagret i Morgongåva Långsiktiga relationer med kunder Jonas Nilsson framhöll ett antal nyckelprocesser för att behålla Adlibris kunder. Först och främst måste kunderna bli så nöjda som möjligt med sitt köp. Adlibris ska leva upp till kundens förväntningar, böckerna ska levereras i tid och vara hela. Om ett fel skulle uppstå så ska Adlibris rätta till det snabbt och smidigt. På det stora hela är majoriteten av kunderna nöjda, berättade Jonas Nilsson. Jonas Nilsson berättar att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla gamla. Man ägnar sig därmed åt att skicka påminnelser, utskick och nyhetsbrev. Dessutom har man ibland så kallade lojalitetskampanjer Marknadsföring B2B Adlibris säljer inte enbart böcker till privatpersoner utan även till företag och offentlig förvaltning såsom bibliotek. Den offentliga förvaltningen köper in varor baserat på lagen om offentlig upphandling, men Adlibris har även en marknadsförande säljstyrka ute i fält som Jonas Nilsson uttryckte sig. Strategin är, för företagskunder såväl som privatkunder, att hålla kunderna så nöjda som möjligt. Adlibris erbjuder även företagskunder ännu en tjänst, man plastar även in böcker. I första hand efterfrågas den tjänsten av bibliotek. Jonas Nilsson uppgav också att tjänsten fungerar väl. 12

14 3.2.4 Konkurrenter Jonas Nilsson berättade att Adlibris i Sverige främst konkurrerar med Bokus och CDON.com om internetförsäljning av böcker. Sett till omsättning är Adlibris idag nästan dubbelt så stora som Bokus, efter Bokus kommer CDON.com. Även dagligvaruhandeln räknas som en konkurrent. Gällande bibliotekskunderna konkurrerar Adlibris främst med företaget Biblioteksmedia. Efter viss konversation nämns även den olagliga nedladdningssidan The Pirate Bay som en konkurrent och ett av de främsta skälen till svårigheterna med e-böcker. The Pirate Bay vänjer nämligen konsumenterna med att allt borde finnas tillgängligt utan kostnad. Företag värjer sig därmed från den initiala kostnaden associerad med handel av e-böcker, eftersom man räknar med svårigheter att få konsumenter villiga att betala för varorna. Man räknar helt enkelt med att inte få igen investeringen, eftersom samma vara ofta finns tillgängligt illegalt på internet gratis. Adlibris erbjuder även e-böcker till sina kunder, genom den egna läsplattan Letto, men också till andra tekniska hjälpmedel. Marknaden för e-handel är inte helt satt i Sverige berättade Jonas Nilsson, exempelvis diskuteras fortfarande mycket hur olika betalflöden ska se ut. Vidare diskuteras också hur stor de olika aktörernas andelar av en eventuell vinst ska vara, förlag, författare och andra intressenter vill naturligtvis få så stor andel som möjligt Branschutmaningar Jonas Nilsson berättar ingående om ett hot mot branschen i sin helhet, nämligen att läsandet i allmänhet går ner. Han berättar att man inte ser e-böcker och fysiska böcker som hot mot varandra, utan snarare att det ligger i alla branschaktörers intresse att öka läsandet och därmed kunna sälja fler böcker, såväl fysiska som e-böcker. En möjlig anledning till att läsandet som sådant gått ner är att böcker nu även konkurrerar med andra medier, berättar Jonas Nilsson. Han besvarar också frågan om vad Adlibris aktivt gör för att öka läsandet genom att hänvisa till marknadsföringen av böcker, som han dock tillägger har minskat. En minskad marknadsföring av böcker är på inget sätt specifikt för Adlibris, framhärdar han. Även andra aktörer, såsom ICA lägger relativt mindre resurser på marknadsföringen av böcker än tidigare. 3.3 Logistik Kritiska processer Jonas Nilsson sade att det i Adlibris främst fanns två kritiska processer, IT och logistik. IT är en extremt kritisk process för Adlibris, företaget bedriver sin försäljning online och dess internetplattform är oerhört IT-intensivt att underhålla. Den kräver ett konstant underhåll, dessutom måste den kunna läsas på flera typer av tekniska enheter, såsom läsplattor och mobiltelefoner. Det finns även flertalet webbsidor, en för företag samt en för privatkunder på flera språk. Adlibris måste dessutom hålla sig tekniskt uppdaterad, den konstanta utvecklingen driver företaget att uppdatera sig så att de behåller ett fortsatt modernt intryck. Jonas Nilsson berättar att IT-avdelningen på Adlibris är en intern funktion på huvudkontoret i Stockholm. Han berättar vidare att alla Adlibris funktioner förutom lagret (i Morgongåva) finns i Stockholm. 13

15 Logistikprocessen, eller supply chain processen, är också central för Adlibris. Adlibris upplever stor variation i försäljningsvolym. Företaget upplever som mest efterfrågan vid jul och terminsstarterna vid universiteten. Även bokrean påverkar volymmässigt, även om den inte alls är lika stor som förr. Böcker har i allmänhet blivit billigare, berättade Jonas Nilsson, och rabatten är inte lika stor idag. Vid storhelger, exempelvis påsk upplever man inte förändrad efterfrågan Informationsteknik Förlag lägger in information om böcker i system, från vilka Adlibris sedan kontinuerligt laddar ner information. Därifrån hämtar Adlibris information om böckerna till sin hemsida. Då en kund lägger en beställning på hemsidan, köper Adlibris in boken via detta system. Alla titlar till försäljning hos Adlibris finns alltså inte fysiskt på lagret i Morgongåva, utan levereras till lagret för samleverans. Alla böcker skickas dock alltid via lagret innan det når slutkunden. Anledningen därtill är att Adlibris vill samförpacka böcker, både vid in- och utleverans. Att skicka en eller ett par böcker åt gången är kostsamt, kan man skicka flera åt gången går marginalkostnaden ner. I en globaliserad värld blir det alltmer viktigt, när titlar kanske ska skickas från en annan kontinent snarare än från en annan stad Lagerhållning Initialt var inte Adlibris tanke att tillhandahålla ett lager, utan man eftersträvade att vara en renodlad hub 1 som förde böckerna från förlagen till konsumenterna. Det finns många anledningar till att man trots allt valde att ha ett lager, bland dem inköpsrabatter. Dessa kan leda till spekulationsinköp av böcker Adlibris tror kan bli storsäljare. Större kvantiteter påverkar även hanteringskostnaden och ledtider. På Adlibris lager i Morgongåva använder man sig av ett flytande lager. Det innebär att artiklarna inte har en särskild eller förutbestämd plats. När en bok kommer in, ställs den upp på en hylla där plats finns. Medarbetaren scannar sedan hyllnamnet och boken, därmed förs bokens exakta position in i ett system. Följden blir även att samma titel kan finnas på olika platser i lagret. Fördelen med ett flytande lager är att inga resurskrävande omflyttningar krävs. Från det att Adlibris fått en leverans till dess att den ska finnas inne på en hylla i lagret är endast ett par timmar, tre i de flesta fall. När böckerna finns på hyllan kan de sändas ut till Adlibris kunder. Jonas Nilsson värjer sig för frågan om Adlibris skickar tillbaka osålda böcker till förlagen, eftersom det är en typisk förhandlingsfråga Inköpsprocessen Så snart en nobelpristagare tillkännages ökar efterfrågan på böcker författade av den personen. Adlibris är särskilt snabba på att lägga in namn och uppgifter i sina system och eftersom order automatiskt går till leverantörer när kund lägger in beställning hinner man ofta få många av de 1 Vi tolkar Jonas Nilssons definition av hub som en knytpunkt för genomströmning av artiklar från leverantör till kund. 14

16 tillgängliga tryckta exemplaren. Jonas Nilsson tillägger att det är inköpsalgoritmer som avgör hur många exemplar som beställs och att brist på böcker sällan uppkommer, eftersom kostnaden för att trycka böcker är låg. Många förlag trycker upp fler böcker än de säljer, bristsärkostnaden överstiger nämligen kostnaden för att trycka ett exemplar till Relationer Med sina leverantörer, förlagen, har Adlibris i allmänhet mycket bra relationer, berättade Jonas Nilsson. Efter viss eftertanke tillägger han att det finns en dag på året när relationerna inte är lika hjärtliga, den dagen priser och villkor ska förhandlas. Detta trots att många leverantörer, liksom Adlibris, finns inom Bonnierkoncernen. Dock tillade Jonas Nilsson det faktum att leverantörerna finns inom samma koncern, vilket med stor sannolikhet bidrar till de goda relationerna. Adlibris har även goda relationer med sina distributörer av logistiktjänster, Postnord och Schenker. Historiskt sett har man även där samarbetat i hög utsträckning och bland annat utvecklat flertalet lösningar gemensamt. Jonas Nilsson bedömer parternas förhandlingsstyrka i kedjan som jämn, dock finns det stor variation i leverantörernas storlek, vilket påverkar. Postnord är speciell att arbeta med, berättade Jonas Nilsson. Många delar av Postnord är reglerat, dessutom är företaget relativt stort. Adlibris ensamt är inte en stor kund, men förhandlingsstyrkan förändras drastiskt om man ser till det faktum att Bonnierkoncernen är Postnords största kund i Sverige. Man samarbetar även med Postnord för att utveckla smarta logistiklösningar. Jonas Nilsson betonade också hur viktigt det är för Adlibris att vara tydlig mot sina leverantörer, bland annat genom att redogöra för sina förväntningar. 15

17 4. Analys av resultat I avsnittet analys av resultat kommer den teoretiska referensramen kopplas samman med empirin. De områden som kommer att belysas är strategi, supply chain, affärsmodeller, bokens produktlivscykel, inköpsstrategier, risker med lagerhållning samt bullwhip-effekten. 4.1 Tydligt definierad strategi är nödvändigt för konkurrensutsatta företag Porter (1996) anser att strategi är skapandet av en unik och värdefull marknadsposition, genom användandet av aktiviteter som är annorlunda jämfört med andra marknadsaktörer. Adlibris har skapat bredd och stort sortiment med kort leveranstid (Jonas Nilsson, 2014). Detta är vitalt då de befinner sig i en väldigt dynamisk miljö, där produkterna har en kort livscykel. Marknaden gällande böcker, både digitalt och fysiskt, lider av hög konkurrens och är prispressad enligt Jonas Nilsson. Detta gör det än mer viktigt att definiera och hålla sig till sin valda strategi. Porter (1996) menar att hyperkonkurrens riskerar att skapas om företag prioriterar operationell effektivitet framför en strategi och positionering. Eftersom läsandet minskar och konkurrensen från andra medier ökar för det med sig likande utmaningar för samtliga bokhandlare (Jonas Nilsson, 2014), detta gör det troligt att dessa använder sig av snarlika operativa aktiviteter, istället för att strategiskt differentiera sig. Operationell likhet kan ta sitt uttryck i strävanden efter operationell effektivitet, på bekostnad av strategi. Om företag blir alltför homogena riskerar de att mista sina konkurrensfördelar och konkurrera enbart på marginalbasis vilket leder till att marknaden upphör att vara lukrativ. Av Jonas Nilssons uttalande och från företagsinformation att döma så har Adlibris valt en lågkostnadsstrategi, vilket ligger i linje med Laudons et al. (2013) resonemang kring hur långsiktigt värdeskapande skapas med hänsyn till omgivningen. Laudon et al. (2013) betonar att internet har förändrat företags omgivning och skapat nya marknadsmöjligheter, eftersom internet öppnar upp för en bredare och större marknad med lägre inträdesbarriärerna. Internet har dock, precis som Jonas Nilsson nämner, gett upphov till nya former av konkurrens. Illegal distribution av böcker på nätet orsakar snedvriden konkurrens, som bokhandlare har svårt att skydda sig emot. Ingen aktör är villig att bekosta de initiala investeringar som krävs för att driva utvecklingen av e-böcker (Jonas Nilsson, 2014). Internet har även orsakat nya hot från det stora och ofta fria informationsflödet vilket har givit upphov till ett maktskifte från företagen till kunderna (Laundon et al., 2013). Att tolka av intervjun är dagens konsumenter betydligt mer medvetna tack vare internet och tjänster såsom Price Runner, vilket ställer högre krav på företagen att övervaka och reglera priserna. 4.2 Hur Adlibris verkar i olika Supply Chains Mentzler et al. (2001) uttrycker även att en organisation kan inneha olika roller i flera kedjor, vilket är fallet med Adlibris. Adlibris utgör en direkt roll i värdekedjan gällande privatkunder och agerar därmed i en direct supply chain. Vad gäller B2B verkar Adlibris i en extended supply chain, eftersom Adlibris säljer till företag och offentliga förvaltning som i sin tur säljer och lånar böckerna vidare till slutanvändare. 16

18 Jonas Nilsson betonar logistikprocessen som en kritisk faktor vilket kopplar till Abrahamsson et al. (2003) resonemang kring en dynamisk affärsmiljö där framtiden kommer att se logistik som en strategisk resurs. Därmed måste Adlibris ständigt förvalta och förbättra sina logistikprocesser för att kunna bibehålla en stark marknadsposition och expandera. 4.3 Affärsmodellen ligger till grund för Adlibris framgång Laudon et al. (2013) skriver att affärsmodellen är nära kopplad till strategin men skiljer sig i den bemärkelsen att affärsmodellen tar hänsyn till företagets konkurrenter och får en mer operativ inriktning. Detta överensstämmer med Adlibris, som har snabbhet och sortimentsbredd. Laudon et al. (2013) betonar åtta nyckelelement för en framgångsrik affärsmodell. Baserat på studiens empiri uppfyller Adlibris kriterierna för samtliga nyckelelement. Dock framhäver Jonas Nilsson särskilt följande fyra element under intervjun; intäktsmodell, marknadsmöjligheter, konkurrenskraftig miljö samt komparativa fördelar. Centrala delar av intäktsmodellen, ett av de viktigaste elementen, enligt Laudon et al. (2013) uppfylls av Adlibris, med sitt breda sortiment, attraktiva pris och goda kundservice. Adlibris är verksamma i en konkurrenskraftig miljö där de kontinuerligt strider om marknadsandelar. Den främsta konkurrensfördelen Adlibris besitter är sin storlek i förhållande till sina främsta konkurrenter i e-bokhandeln, Bokus och CDON.com (Jonas Nilsson, 2014). Laudon et al. (2013) antar att e-handlare ser alla internetanvändare som potentiella kunder, vilket ger ett enormt kundspektrum. Risken med det är ett onödigt resursförbrukande för att nå hela den ansedda kundgruppen. Därför är det viktigt att tydligt definiera sin kundgrupp, vilken enligt Jonas Nilsson är bokläsare. En kritisk faktor för e-handel är lagerhållningen, vilket Adlibris enligt Jonas Nilsson erfar. Jonas Nilsson berättar att Adlibris initialt strävade efter att operera som hub snarare än ett lager av flertalet skäl såsom lagerhållningskostnader samt produkternas korta livscykel. Därmed överensstämmer Adlibris lagerhållningsstrategi in på Wilsons (1934) lagerhållningsteori om hur ett maximalt lager opereras. 4.4 Utformningen av bokens produktlivscykel Som Levitt (1964) skriver i sin artikel om produktlivscykler genomgår alla produkter fyra faser, så även böcker. Jonas Nilsson berättade även i intervjun att böcker dock ofta har en annorlunda livscykelfördelning jämfört med många andra produkter. Det tar sig i uttryck i att toppen i den fördelningskurva som beskriver förhållandet är relativt smal, böcker har en lång svans, eller som Levitt benämner det, market decline. Detta innebär att priset på böcker först stiger fort, för att sedan kraftigt avta. Detta är något Adlibris måste ha i beaktande, eftersom betalningsviljan under nedgångsfasen kommer att understiga bokens totala kostnad och därefter är boken inte längre lönsam. 17

19 4.5 Adlibris inköpsstrategi Då Adlibris ser sig själva som en hub, vilket enligt Wilson (1934) är det mest ekonomiskt effektiva sättet att hålla ett lager på, så utsätter sig företaget för minimala risker. Jonas Nilsson påpekade dock under vår intervju att det ändå händer att böcker köps in när förlagen säljer större order till extrapris. Vi ställer oss här frågande till vilka produkter som är strategiska att köpa in då extrapris från leverantörer erbjuds. För att föra en vidare analys har vi använt oss av Kraljics (1983) inköpsmatris. Kraljic (1983) delar i matrisen in produkter i kategorier beroende på om de har låg/hög supplyrisk samt låg/hög lönsamhet. Enligt Adlibris lagerhållningsstrategi bör de, i det fall de vill hålla ett lager, fokusera på att lagerhålla strategiska produkter med hög lönsamhet samt hög supplyrisk; exempelvis böcker skrivna av nobelpristagare eller andra böcker vars efterfrågan är hög, både till leverantör och från kund. Övriga kategorier i matrisen blir för Adlibris överflödiga att hålla i lager då de varken bidrar till leveranssäkerhet (flaskhalsar bidrar till leveranssäkerhet men eftersom lönsamheten uteblir är de relativt ointressanta) eller lönsamhet. 4.6 Risker med lagerhållning Då Jonas Nilsson konstaterat att böcker har en kort livstid är det rimligt att anta att böcker inte kommer förbli en ansenlig tid inom varje kategori i Kraljics (1983) inköpsmatris. Vi antar dock att böcker med högre supply-risk har en mer långsiktig hållbarhet på marknaden, exempelvis Jonas Nilssons exempel En man som heter Ove som sålt bra under ett helt år. I det fallet att Adlibris gjort ett inköp till extrapris finns en risk för att varan förflyttar sig mellan inköpskategorierna under lagerhållingstiden. Har Adlibris köpt in böcker kategoriserade som hävstångsprodukter, med låg supply-risk samt hög lönsamhet, finns det en risk för att marknaden snart är mättad, vilket innebär att kundernas köpvilja, och därmed betalningsvilja sjunker. Adlibris måste då sänka sina priser och det är inte längre säkert att de minskade inköpspriset täcker de minskade kostnaderna. Då priser tenderar att vara trögrörliga finns det en risk för att Adlibris fortsätter att lagerhålla dessa böcker. Då Adlibris väljer att köpa böcker till extrapris från förlagen signalerar de att efterfrågan är hög, och risken för att en bullwhip-effekt uppstår när företaget sänder ut signaler om en högre efterfrågan än de eventuellt har (Lee et al. 1997). Detta kan i sin tur leda till att förlagen producerar mer böcker, medan Adlibris redan har mer än de behöver i sitt lager. Den ovan nämnda risken verkar dock vara relativt liten, då Jonas Nilsson nämnt att böcker är oerhört billiga att producera och upplagor oftast är större än vad som kommer efterfrågas då bristsärkostnaden överstiger kostnaden av att producera för många böcker. För att en bullwhip-effekt ska starta existerar även ofta dålig kommunikation i supply chain-ledet, vilket vi inte har insyn i. 18

20 5. Avslutande diskussion I denna del kommer en diskussion föras kring områdena ytterligare konkurrenter, logistiklösningar i säsongsvariation samt tidpunkten för att kassera en produkt. 5.1 Reflektion kring ytterligare två typer av konkurrenter Adlibris har som e-bokhandel flertalet konkurrenter, såsom CDON-group och The Pirate Bay berättade Jonas Nilsson om i intervjun. Vi reflekterade över två andra typer av konkurrenter, fysiska bokhandlar och andrahandshandeln för böcker. Under normala förhållanden kan Adlibris konkurrera med fysiska bokhandlar på kostnadsbasis, men när bokrean sätter igång i början på varje år sänker de fysiska bokhandlarna sina priser. Som Jonas Nilsson berättade är bokrean inte lika populär som den varit tidigare, då priserna inte sänks lika kraftigt som förr. Dock kan det göra en skillnad i konsumenternas medvetande. Från en fysisk bokhandel kan kunderna få sina böcker på en gång, dessutom kan det finnas andra, känslomässiga band med den lokala bokhandeln än med en internetbaserad aktör. Andrahandsbokhandeln, bestående av antikvariat och andrahandslitteratur till ett förmånligare pris. Vi har delat in andrahandsbokhandeln i två delar, eftersom vi antar att det finns olika kundgrupper som ger olika förutsättningar för analys. På antikvariat finns många typer av böcker, många kunder söker sig dit för att få tag i äldre böcker eller samlarobjekt. Betalningsviljan för dessa böcker kan inte antas vara lägre än för oanvända varor, men Adlibris erbjuder inte idag (och verkar inte ha för avsikt att erbjuda) produkter som kan mätta den marknaden. Adlibris håller böckerna i lager kortare tid, deras affärsmodell bygger inte på att ha böcker i lager i flera år. En invändning skulle kunna vara att Adlibris kan köpa redan använda böcker från antikvariat och sälja vidare, men vi vill anta att de volymer man då skulle kunna komma upp i inte kan rättfärdiga Adlibris prisstrategi. Därför skulle en sådan verksamhet inte stämma överens med Adlibris strategi och antikvariat kan därmed inte räknas som konkurrenter, eftersom de erbjuder ett helt annat sortiment som inte utan vidare kan anses perfekt substituerbart med Adlibris sortiment. Andrahandsbokhandlar där exempelvis studenter köper sin litteratur däremot är en annorlunda affär. Här handlar studenter som är mest angelägna om ett lågt pris för sina böcker, inte böckernas skick och i många fall inte ens utgåvans exakta tryckår. Man kan anta att dessa handlare, ofta mindre kundarrangemang, är en konkurrent till Adlibris eftersom de säljer kurslitteratur. Dock anser inte vi att de nu kan ses som ett hot, eftersom verksamheten bedrivs i så liten skala idag. 5.2 Logistiklösningar i säsongsvariation Jonas Nilsson nämnde i intervjun att det finns stor variation i den volym Adlibris säljer och därmed också hanterar på lagret. Vi skulle vilja påpeka att dessa fluktuationer säkerligen sätter en press på företagets logistiklösningar. Det faktum att man klarar högsäsongen bra tyder på väl utvecklade logistiklösningar. Vi antar att det är en avvägning mellan att kunna ha så hög kapacitet att man klarar den högsta tänkbara volymen, samtidigt som den inte binder onödiga mängder kapital under lågsäsong. Vi antar därmed viss flexibilitet och att logistiklösningarna kan anpassas efter säsong. 19

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie Om Internet och marknader i förändring Konkurrensverkets A4-serie Konkurrensverket mars 2002 ISSN 1650-8181 Innehållsförteckning 1 Förändring är tidens väsen 7 Referenser 17 2 Att beskriva och analysera

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Juni 2013 Författare: Gracia Kabwita Nina Wennerlund Handledare: Paul Pierce Examinator:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN En studie i varumärkesbyggande Kandidatuppsats/ Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2011 Carolina

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Internethandel med insatsvaror för lantbruket

Internethandel med insatsvaror för lantbruket Internethandel med insatsvaror för lantbruket En fallstudie av Lantmännen Direkt via nätet (eng. titel: E-commerce for trade in agricultural inputs - A case study of Lantmännen Direkt via nätet) SLU, Institutionen

Läs mer

Varans väg till kunden

Varans väg till kunden Örebro Universitet, Handelshögskolan Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete, 30hp Handledare: Frans Prenkert Examinator: Pia Lindell HT14, 2015-01-16 Varans väg till kunden En studie om

Läs mer

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2014, 15 hp Handledare: David Sörhammar 2 juni 2014 När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer

D-UPPSATS. E-handelsrelationer D-UPPSATS 2006:072 E-handelsrelationer En fallstudie av hur e-handelsföretag arbetar med sina relationer till konsumenter Andreas Gerdin Emelie Hellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Då känner man, det här är ju min flygplats

Då känner man, det här är ju min flygplats Då känner man, det här är ju min flygplats En undersökning av kundvärde på Umeå City Airport (LFV) Författare: Tobias Holmberg John Eriksson Handledare: Sofia Isberg Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer