ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST"

Transkript

1 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET 10 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 11 RÄDDNINGSTJÄNST 13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 17 FASTIGHETSFÖRVALTNING 18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING 19 BYGGNADSNÄMND 21 UTBILDNINGSNÄMND 23 SOCIALNÄMND 26 MILJÖTILLSYNSNÄMND 28 EKONOMIN I SIFFROR 30 HANDLINGSPLAN

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INLEDNING Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner upprätta en årsredovisning som omfattar verksamheten under årets som gått. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 december. MÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Höganäs kommun utgår i sin styrmodell från kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Den är uppbyggd efter de av kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt att som ledstjärna för kommunen under perioden anta devisen Från kol till diamant och som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka till invånare i Höganäs stad och till totalt invånare i kommunen år Det är utifrån devisen och det övergripande målet som de kommungemensamma målen fastställts. Politisknivå genomförandenivå Genomförandenivå Nämnd mål Verksamhets plan Från kol till diamant Kommunfullmäktigemål Nämnd mål Verksamhets plan Nämnd mål Verksamhets plan Kommunfullmäktige har antagit åtta kommungemensamma mål som är indelade under fyra perspektiv: medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten där balansen mellan dessa är viktig. Nämnderna har sedan att fastställa mål för verksamheterna kopplade till dessa kommungemensamma mål. På så sätt byggs en röd tråd. Det är sedan utifrån nämndmålens resultat som kommunfullmäktigemålen bedöms uppfyllas eller inte. Nämndmålen visar riktningen på det nämnderna vill att verksamheterna ska fokusera på inom de olika Kommunfullmäktige Nämnd Verksamhet Medborgarmål Medborgarmål Medarbetarmål Medarbetarmål Utvecklingsmål Utvecklingsmål Medborgarplan Medarbetarplan Utvecklingsplan Figur X visar de fyra perspektiven där ekonomimålen finns med i kommunfullmäktigemålen men Ekonomimål perspektiven. är övergripande i nämndmålen och verksamhetsplanerna. Utvärderingen av de nämndsrelaterade målen kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas under respektive nämnd/styrelse. Förvaltningsberättelsen har upprättats utifrån de fyra, ovan nämnda, perspektiv. Kommunen har i grunden en stark ekonomi och finansiell ställning. Vår bedömning är också, utifrån ett helhets perspektiv tillsammans med nämndernas verksamhetsberättelser, att verksamhetsoch kvalitetsmässigt finns också en hel del att glädjas åt, men även en del som kräver mer fokus för att utvecklas till det bättre. Undersökningar och inflyttningen visar att Höganäs är en kommun som är attraktiv att bo i och att besöka. Vi arbetar också ständigt med medarbetareperspektivet med syfte att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Det är mycket svårt att göra en sammanvägd värdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunens verksamheter under ett år. Med fyra övergripande mål värderade som helt uppnådd och fyra mål värderade som delvis uppnådd blir vår bedömning att Höganäs kommun hade god ekonomisk hushållning. Det finns givetvis många saker att förbättra och ett ständigt klimat för utvecklingsarbete måste finnas. 4

5 medborgare MÅL Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs. Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. MÅLUPPFYLLELSE Medborgarundersökningen var mycket positiv och visade att 6 av 10 höganäsare är nöjda med kommunens verksamheter och att 7 av 10 kan rekommendera andra att flytta hit. Närhet till fritid och natur är också bidragande orsaker till attraktiviteten. Däremot står befolkningsutvecklingen för närvarande stilla och det beror på att det sker färre inflyttningar just nu. Utmaning: Fånga gruppen åringar bland annat genom att ta fram fler bostadsalternativ. Konjunkturen påverkar dock dagsläget. Skateparken och Sportcenter etapp 2 är påbörjade och arbetet med digitaliseringen av Sagabiografen är klart. Däremot behövs fler platser för ungdomar att vistas på såsom enklare internetcaféer /mötesplatser och fritidsgårdar. Fler prisvärda mindre lägenheter efterfrågas. medarbetare utveckling ekonomi Kommunen ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ett tydligt ledarskap med helhetssyn. Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas. Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. Inflationssäkra kommunens egna kapital. Undvika att låna till den skattefinansierade verksamheten. Medarbetareundersökningen visade att många anställda tycker att det är roligt att gå till jobbet. Samtidigt gavs uttryck för brister till exempel stress och otydligt ledarskap på vissa arbetsplatser. Det ligger en stor utmaning i att marknadsföra kommunen som en god arbetsgivare utåt. Den orättvisa stämpeln att vara en trist arbetsgivare med låg löneprofil måste tvättas bort. Inom den egna verksamheten fungerar det oftast men inte koncernmässigt. Tids- och personalbrist gör att strategiska frågor inte alltid hinns med i den utsträckning som önskas. Många samarbeten sker bland annat med Höganäs AB, Skåne Nordväst, keramiker och småföretagare. Vi kan däremot bli ännu bättre genom att starta gemensamma projekt som inkluderar finansiering inom statsutvecklingsfrågor med näringslivet eller andra aktörer. Keramiskt Center, Visit Höganäs och Keramikbilagan är framgångsrika koncept som startats under året. För att inflationssäkra det egna kapitalet krävdes ett resultat på 9,1 mnkr (1,96 % av det egna kapitalet). Resultatet blev 9,2 mnkr. Samtliga investeringar har självfinansierats. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfyllds ej 5

6 MEDBORGARE Kommunens medborgarmål är att Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs och Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. VI ÄR STOLTA- SKOLAN NÄRA TOP- PEN! En framgångsrik kommun har en framgångsrik skola. När Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankade landets skolkommuner med bäst betygsresultat, då kom Höganäs på 3:e plats och vidare på en 9:e plats med flest andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Lärarförbundet rankade landets bästa skolkommuner och Höganäs kom på 15:e plats! Vi är verkligen stolta över dessa framsteg! HÖGANÄSARNA - MER NÖJDA ÄN ANDRA Under våren deltog kommunen för första gången i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen visar att 6 av 10 höganäsare är mycket nöjda med kommunens verksamheter. De områden som får högst betyg är vatten- och avlopp, räddningstjänsten, förskoleverksamheten, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen visar också att 7 av 10 medborgare kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Höganäs! VI FORTSÄTTER VÄXA Höganäs kommun har länge växt stadigt och vi blir fler och fler. Vid utgången av hade Höganäs invånare vilket är en ökning med 60 personer. Årets befolkningsökning kan helt tillskrivas inflyttningen från utlandet och övriga Sverige. Barnafödandet har till följd av inflyttning av personer i fertil ålder ökat de senaste åren. Sedan 2009 har antal föda barn ökat från 227 till 261 barn per år. Prognoserna fram till år 2020 visar att åldersstrukturen i befolkningen kommer att förändras ganska markant under den kommande tioårsperioden. Befolkningen kommer att bestå av fler barn, fler äldre och fler i yrkesverksam ålder medan antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska. En åldrande befolkning innebär svagare skatteunderlag och högre kommunala kostnader. För att Höganäs kommun ska kunna hålla en fortsatt hög service, behövs alltså ett ökat bostadsbyggande så att fler människor i arbetsför ålder flyttar till kommunen. Detta ökar även möjligheten att fler ur de uppväxande generationerna stannar kvar när de börjar arbeta och betala skatt. BOSTADSPRODUKTIONEN FORTSÄT- TER Kommunens kommande utveckling hänger intimt samman med möjligheten att genom ett ökat byggande öka de viktiga flyttrörelser som ger kommunen ett tillskott av invånare i arbetsför ålder. Under året har 47 hyresrätter i kvarteret Släggan (PEAB) och 22 bostadsrätter i Jonstorp (Riksbyggen) byggts. I Östra Lerberget har 37 fribyggartomter frigjorts och en detaljplan för kvarteret Flora i Centrala Höganäs med 80 nya bostäder har genomförts. Ett 30-tal seniorbostäder har också antagits för kvarteret Lugnet 6. Förtätning inom befintlig stadsstruktur prioriteras och med parallellt uppdrag för Julivallen och Folkparken kommer underlag för ny detaljplan med 200 nya bostäder att bli klart under VI BYGGER UT DEN KOMMUNALA SERVICEN Utbyggnaden av Jonstorpsskolan, för att möta den utökning av antalet elever som sker i Jonstorps upptagningsområde, har påbörjats. Även utanför Tornlyckeskolan uppfördes två nya förskoleavdelningar för att möta behovet av kommunal barnomsorg. AKTIVITETER FÖR ALLA Arbetet med en ny skatepark vid Kullagymnasiet har kommit igång och utformandet och designen bygger på ungdomars egna idéer. Förhoppningen är att skateparken både ska ge nytt liv åt platsen, men också ny identitet till området. Två konstgräsplaner i Lerberget har invigts och nådde genast en uthyrningsgrad på 75 procent. För de yngsta medborgarna har Kvickbadet (Höganäs City beach) varit en populär plats, bland annat tackvare den nya fina lekplatsen i form av en båt. Höganäs Sportcenter har byggt ett könsneutralt omklädningsrum och rustat upp omklädningsrummen i den äldre delen. KALAS HELA ÅRET År fyllde Höganäs 75 år. Det firades under hela året med ett gediget program. Det började med ett nyårskalas i Tivolihuset och har fortsatt med bland annat tårtkalas, kulturnatt, rondellinvigning. Tillsammans med näringslivet utfördes ett antal events som Fashion Evening, skördefest och skyltsöndag. Varannan vatten kampanj genomfördes under hamnfesten. Alkoholhandläggare och andra kommunanställda arbetade i samverkan med lokala krögare, vilket blev mycket uppskattat. Jubileumsåret avslutades med boksläpp om Höganäs historia, del 1. 6

7 VÅR MILJÖ För att komma till rätta med dagens klimatförändringar krävs det åtgärder både på global och lokal nivå. Stigande havs- och grundvattennivåer, mer regn och ökande erosion är några av de förändringar som kommunen väntas möta framöver. För att underlätta fysisk planering i kommunen har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett Klimat-PM som redovisar hur klimatförändringarna kan påverka oss i framtiden. Prioritering av luft, vatten, kemiska produkter och livsmedel görs löpande. Grundvattnet vid förorenade områden i Skättekärr och Hustofta har kontrollerats och ett antal exploateringsområden har undersökts avseende markföroreningar bland annat på Tjörröd och Sjöcrona. Även Görslövsån har undersökts varje månad på fosfor och kväve. Inom bäckarna Oderbäcken, Görsen och Brandstorpsbäcken har förekomsten av fisk kontrollerats för klassning enligt ett vattendirektiv. Gödselhanteringen, kemisk bekämpning och avfallshantering vid lantbruk har också följts upp. Badvattenprofiler (riskklassning av badplats inkl. förslag på kontroll och åtgärder) för samtliga EU-bad har upprättats. Även Höganäshem, Höganäs Energi, Höganäs Fjärrvärme tillsammans med fastighets förvaltningen har fortsatt att ta ett krafttag för miljön. Tillsammans har de skapat en energioptimerings grupp. Flera konkreta förslag har framkommit bland annat sänka energiförbrukningen genom tilläggsisolering, nya ventilationer med återvinning och närvarostyrd belysning. ENSAMKOMMANDE FLYKTING- BARN En villa i Östra Lerberget har köpts in och byggts om för att kunna ta emot fem ensamkommande flyktingbarn. I september gjorde verksamheten Safiren sig redo för att ta emot barnen och samtliga har fått en god man. BÄST I SKÅNE Biblioteksverksamheten i kommunen nådde den högsta utlåningsstatistiken i hela Skåne. Under året påbörjades arbetet med sammanslagningen av bibliotekskatalogen för alla 70 bibliotek i Skåne Nordväst. MEDARBETARE Kommunens medarbetarmål är att vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren och ett tydligt ledarskap med helhetssyn. KOMMUNIKATION & KONCERN- TANKE Under hösten påbörjade den nybildade kommunikationsavdelningen sitt arbete med att ta fram en gemensam grafisk profil och en kommunikationspolicy. Båda dokumenten ska stärka cheferna och medarbetarna i det dagliga arbetet och underlätta för alla att kommunicera enhetligt. För att förmedla de beslut som tagits sammanfattas kommunstyrelsens beslut och skickas till alla ledare senast nästa dag efter mötet. Under hösten påbörjades också arbetet med att förändra intranätet. Tanken är att ett nytt arbetsnät ska lanseras sommaren Två gånger om året träffas alla med personalansvar inom kommunen på så kallat Ledarforum. Årets möte handlade bland annat om det goda värdskapet - konsten att få människor att känna sig välkomna. Fikainformation för alla anställda första måndagen i månaden har varit ett uppskattat inslag under året, där bland annat olika förvaltningar har redovisat sina verksamheter. BEMANNING OCH VOLYM Antalet tillsvidareanställda i kommunen minskade med 16 personer under och var vid årsskiftet Detta beror främst på att det vid årsskiftet fanns vakanser och flera nyrekryteringar var på gång. Allmänt visstidsanställda var 41 stycken fler än i början av året och vikarierna var 26 stycken fler. Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal ligger på totalt 9 procent inom hela kommunen. På socialförvaltningen var personalomsättningen 8 procent och på utbildningsförvaltningen 9 procent. MEDARBETARENKÄTEN -LITE MER NÖJDA De anställda i Höganäs kommun är lite mer nöjda nu än vid senaste mätningen Den stora förändringen ligger dock i nöjdheten med medarbetarsamtalen där det aktivt arbetats med stöttning av cheferna. Där har index gått från 42 procent till 53 procent. Det är också fler som kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra. 7

8 KOMPETENSUTVECKLING All pedagogisk personal kommer att genomgå ICDP utbildning (vägledande samspel) vilket påbörjades under. Utbildningen inom Lärarlyftet pågår och övergår 2012 i Lärarlyftet II, för att alla lärare ska nå full behörighet när krav på lärarlegitimation införs. Arbetet med funktionsnätverk och utvecklingsgrupper fortsätter och under året har en stor andel pedagoger genomgått en processledarutbildning. Vård och omsorg har erhållit stimulansmedel från regeringen för utbildningssatsningar för omvårdnadspersonalen. Dessa har bland annat använts till utbildning i demensvård för all personal, självskydd och bemötande, arbetsmetoder och filosofi enligt Lean och rehabilitering av strokepatienter. All kökspersonal har gått kostutbildning. Inom LSS har i stort sett samtliga anställda fått utbildning i dokumentation och sekretess. Många har också utbildats i förflyttningsteknik och hur man hanterar hot och våld. All personal inom vård och omsorg och LSS har också erbjudits en halvdagsutbildning i anhörigstöd. Inom Skåne Nordväst har chefs- och ledarskapsutbildningar tagits fram och påbörjats för alla chefer och blivande chefer i kommunen. Även för ledare utan chefsansvar. Detta är också ett led i strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Kompetensutveckling i olika former har skett i stor omfattning för att klara de nya lagkraven som riksdagen fattat beslut om. HÖK 10 ger möjlighet att utarbeta olika arbetstidsmodeller i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. Ett arbete med att införa detta påbörjades under året och under 2012 kommer förvaltningen att arbeta enligt avtalet inom sex arbetslag. REKRYTERING Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren och kommer att göra det i konkurrens med andra arbetsgivare. Det är främst på grund av 40-talisternas pensionsavgångar. ANTAL 2010 PENSIONSAVGÅNGAR Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Ålderspension Förtida uttag av ålderspension Särskild avtalspension Sjukersättning Totalt I TJÄNST EFTER ÅRS ÅLDER Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal personer Det råder en förhållandevis jämn fördelning mellan tillgång och efterfrågan inom yrkeskategorierna inom utbildningsförvaltningen. Det märks att det är en ökad konkurrens vid rekrytering av förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under har rekryteringarna till rektorstjänster ökat jämförelsevis med tidigare år, till följd av pensioneringar. 1 april ökades personaltätheten på kommunens vårdboenden, inklusive Sälgen och Revalyckan från 0,45 till 0,50, vilket medförde en ökning med totalt ca 10 årsarbetare. För övrigt är arkitekter och ingenjörer yrken som upplevs svårrekryterade. TABELL VAD KOSTAR PERSONALEN? Personal- och pensionskostnader Löner och ersättningar Löner, anställda 482,7 516,6 Ersättningar uppdragstagare 6,8 6,9 Ersättningar förtroendevalda 2,9 4,1 Kostnadsersättning, rekrytering, friskvård mm 15,7 15,3 Summa: 508,1 542,9 Arbetsgivaravgifter Lagstadgade avgifter ,5 Avtalförsäkrningar 1,4 1 Summa: 151,4 161,5 Pensionskostnader Pensioner 48,1 69,4 Särskild löneskatt på pensioner 7,3 21,8 Summa: 55,4 91,2 SJUKFRÅNVARO På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron för sjunkit till 3,26 procent, jämfört med 3,76 procent år En förklaring till den sjunkande sjukfrånvaron är ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete men också attitydförändringar i samhället och ett förändrar regelsystem. Däremot tenderar sjukfrånvaron över 60 dagar att öka inom socialförvaltningen. Detta kan bero på att personal, som har uppnått maximalt antal dagar inom sjukförsäkringen, har återkommit i sjukskrivning efter arbetslivsintroduktion. För att minska sjukfrånvaron anordnas chefs- och ledarskapsutbildningar men också aktivt friskvårdsarbete. Telefonsamtal till sjukskrivna längre än 2 veckor är obligatoriskt. 8

9 NYCKELTAL I FÖRHÅLLANDE TILL 2010 % Total sjukfrånvarotid % Sammanlagda ordinarie arbetstid 4,3 4,0 Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 Total sjukfrånvarotid dagar) Sjukfrånvarotid för kvinnor Sjukfrånvarotid för män Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 62,2 59,3 Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor 4,7 4,3 Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,1 2,8 Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,5 2,0 Sjukfrånvarotid i åldersgruppen Sammanlagd ordinarie år arbetstid i åldersgrup- pen år 4,5 3,3 Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50- år 4,7 4,9 ANSTÄLLD PÅ OLIKA BEFATTNINGSTYPER (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) Ledningsarbete TOTALT KVINNOR ANTAL ANTAL PERSONALPOLICY Personalpolicyn har reviderats under. Policyn är ett verktyg för arbetsgivare och arbetstagare att klargöra vad som gäller i väsentliga personalfrågor. De flesta nämnder har som målsättning att en tredjedel av de anställda under detta år ska få en individuell utvecklingsplan, ett mål som bedöms uppfyllas totalt sett. Kommunen strävar efter att kunna erbjuda varje anställd som så önskar heltid samt, så långt verksamheten tillåter, kunna anpassa förläggning av arbetstid till individuella behov. Vi vill ha helhetssyn i organisationen. Denna måste börja i ledarskapet och i koncernledningen. För att vidareutveckla gruppen har ett utvecklingsprogram startats tillsammans med coachföretaget Trust. Avsikten är att definiera en gemensam syn bland förvaltningschefer och VD i kommunala bolag kring gruppens roll i organisationen. Samtliga medarbetare med ledarskapsansvar samlas två gånger årligen i så kallade ledarforum. Vid dessa tillfällen avhandlas kommungemensamma frågor av vikt för att skapa helhetssyn. I våras diskuterades framtida lönekriterier och hur man ska arbeta mot ett gemensamt mål i organisationen % MÄN ANTAL % TOTALT KVINNOR ANTAL ANTAL % MÄN ANTAL Ledningsarbete Soc Ledningsarbete Utb Ledningsarbete övriga Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor Skötare/vårdare Vårdbiträden Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare Socialt och kurativt arbete övriga Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/fritidspedagoger Barnskötare Dagbarnvårdare Elev-/pedagogisk assistans Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal Bad-, turism- och fritidspersonal % Teknikarbete Ingenjörer med flera Tekniker Hantverksarbete med mera Räddningstjänstarbetare Köks- och måltidsarbetare Lokalvårdare

10 ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN DEN 31 DECEMBER RESPEKTIVE ÅR (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) ANTAL ANSTÄLLDA TOTALT ANTAL KVINNOR MÄN Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt På grund av organisationsförändringar har statistik för att jämföra 2010 och inte kunnat tas fram på ett tillfredsställande vis. ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 UPP TILL 29 ÅR ÅR ÅR ÅR 60 ÅR OCH ÖVER KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Kommunledningskontoret Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRAD (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 DELTIDSANSTÄLLDA HELTIDANSTÄLLDA ANDEL DELTIDS- KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN TOTALT ANSTÄLLDA (%) Kommunledningskontoret % Fastighetsförvaltningen % Kultur och Fritidsförvaltningen % Räddningstjänsten % Samhällsbyggnadsförvaltningen % Socialförvaltningen % Utbildningsförvaltningen % Totalt % 10

11 UPP TILL 29 ÅR ÅR ÅR ÅR 60 ÅR OCH ÖVER KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN DELTIDSANSTÄLLDA HELTIDSANSTÄLLDA ANDEL DELTIDS- KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN TOTALT ANSTÄLLDA (%) % % % % % % % % 11

12 SJUKDAGAR PER BEFATTNINGSGRUPP ANTAL SJUKDAGAR ANSTÄLLDA 2010 SJUKDAGAR/ ANSTÄLLD ANTAL ANSTÄLLDA SJUKDAGAR SJUKDAGAR/ ANSTÄLLD Ledningsarbete Ledningsarbete Soc , ,8 Ledningsarbete Utb , ,3 Ledningsarbete övriga , ,2 Administration Handläggare , ,1 Administratörer , ,1 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor , ,7 Undersköterskor , ,8 Skötare/vårdare 69 29, ,5 Vårdbiträden , ,6 Personliga assistenter , ,2 Rehabilitering och förebyggande , ,3 Socialsekreterare , ,6 Bistånds- och LSS-handläggare , ,8 Socialt och kurativt arbete övriga , ,1 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare , ,5 Förskollärare/fritidspedagoger , ,6 Barnskötare , ,2 Dagbarnvårdare , ,2 Elev-/pedagogisk assistans , ,3 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal , ,7 Bad-, turism- och fritidspersonal , ,0 Teknikarbete Ingenjörer med flera , ,3 Tekniker , ,8 Hantverksarbete med mera , ,3 Räddningstjänstarbetare , ,4 Köks- och måltidsarbetare , ,1 Lokalvårdare , ,7 12

13 VÅRT NYA STADSHUS Något som de flesta kommuninvånare uppmärksammat under hösten är att en våning har tillkommit på stadshuset. Större delarna av kommunledningskontoret flyttade till Höganäs Energis gamla lokaler ovanför Swedbank när stadshuset skulle renoveras. Renoveringen kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda men också till fräschare lokaler. Den nya översta våningen kommer att bestå av konferensrum och en altan. Ett av rummen kommer att innefatta en videokonferensanläggning som ska användas vid eventuell kris. UTVECKLING De gemensamma utvecklingsmålen är att Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas och Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. OMVÄRLDSANALYS Trots att flera branscher fortfarande är optimistiska syns en tydlig avmattning på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar svagt; personer i år och med nästa år. Färre jobb och större utbud av arbetskraften gör att arbetslösheten ökar till 9,8 procent i slutet av Nedgången innebär att det kommer att bli ännu svårare för personer i så kallade utsatta grupper, korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I Höganäs har däremot de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskat från 903 personer till 841 personer IT- DET LIGGER I TIDEN Nytänk inom alla sektorer är viktig oavsett och det kommer nya motionsformer, ny teknik eller interaktiv gestaltning. Vi måste därför kontinuerligt utveckla vår kompetens för att kunna förhålla oss till denna utveckling på ett medvetet sätt. Kommunfullmäktiges sammanträden har nu på prov sänts via internet under hösten. Beslut finns om fyra sammanträdestillfällen därefter ska en utvärdering göras. I början av juni togs kommunens nya diarie- och ärendehanteringssystem Platina i bruk. Kommun kansliet, som är motorn i att anpassa Platina för kommunens behov, har påbörjat arbetet med att styra kommunens utveckling framåt mot dels modern och effektiv nämnds- och ärendeadministration, dels kvalitetssäkrade ändamålsenliga rutiner och processer. Det pågår även en upphandling av en elevplattform för kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Utbildningsförvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT ansvariga på respektive enhet för att möjliggöra användandet av bland annat läromedel i digital form. Kommunikationsavdelningen har också fortsatt att utveckla den lanserade hemsidan för att förse allmänheten med viktig information om kommunen. GOTT FÖRETAGSKLIMAT Vid Svenskt Näringslivs årliga rankinglista för företagsklimat hade Höganäs kommun i år backat fem placeringar från plats 9 till 14 bland landets 290 kommuner. En av de åtgärder som redan beslutats är att Höganäs kommun som ett verktyg i arbetet att förbättra för företagen ska gå med i SKL:s NKI-undersökning, där NKI står för Nöjd-Kund-Index. Utifrån uppdraget att samarbeta med näringslivet har två fokusgrupper bildats; Visit Höganäs som samarbetar kring turism men också Företag och Handel som arbetar med företagsetableringar och utveckling. Uppdraget har varit att utveckla och marknadsföra Höganäs för boende, besökare, inflyttade och företagare tillsammans med näringslivet i Höganäs. I januari inrättades ett näringslivsutskott bestående av tre politiker. Under våren skapades en ny tjänstemannaorganisation för näringsliv, turism och marknad - Näringsliv och marknad. Avdelningen är en stödjande part vid nyetableringar, medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser företagens intressen. Näringsliv och marknad driver även Turistbyrån, som fortsätter sitt uppdrag med information, samordning och produktutveckling. Sedan en tid har kommunerna i Skåne Nordväst fördjupat samarbetet kring näringslivsfrågorna genom HBR, Helsingborg Business Region. Samarbetet omfattar näringslivs- och turismområdena där Höganäs företräds av personal från Näringsliv och marknad i gruppen av näringslivsansvarig respektive turistansvarig. Nyföretagandet ligger fortsatt på en för Skåne hög nivå och tillsammans med Nyföretagarcentrum genomförs årligen ett antal inspirationsseminarier. Även ett flertal etableringar i Höganäs har skett via HBR där kommunen marknadsförs som bostads- och etableringsort. 13

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer