ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST"

Transkript

1 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET 10 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 11 RÄDDNINGSTJÄNST 13 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 14 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 17 FASTIGHETSFÖRVALTNING 18 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING 19 BYGGNADSNÄMND 21 UTBILDNINGSNÄMND 23 SOCIALNÄMND 26 MILJÖTILLSYNSNÄMND 28 EKONOMIN I SIFFROR 30 HANDLINGSPLAN

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INLEDNING Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner upprätta en årsredovisning som omfattar verksamheten under årets som gått. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 december. MÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Höganäs kommun utgår i sin styrmodell från kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Den är uppbyggd efter de av kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt att som ledstjärna för kommunen under perioden anta devisen Från kol till diamant och som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka till invånare i Höganäs stad och till totalt invånare i kommunen år Det är utifrån devisen och det övergripande målet som de kommungemensamma målen fastställts. Politisknivå genomförandenivå Genomförandenivå Nämnd mål Verksamhets plan Från kol till diamant Kommunfullmäktigemål Nämnd mål Verksamhets plan Nämnd mål Verksamhets plan Kommunfullmäktige har antagit åtta kommungemensamma mål som är indelade under fyra perspektiv: medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten där balansen mellan dessa är viktig. Nämnderna har sedan att fastställa mål för verksamheterna kopplade till dessa kommungemensamma mål. På så sätt byggs en röd tråd. Det är sedan utifrån nämndmålens resultat som kommunfullmäktigemålen bedöms uppfyllas eller inte. Nämndmålen visar riktningen på det nämnderna vill att verksamheterna ska fokusera på inom de olika Kommunfullmäktige Nämnd Verksamhet Medborgarmål Medborgarmål Medarbetarmål Medarbetarmål Utvecklingsmål Utvecklingsmål Medborgarplan Medarbetarplan Utvecklingsplan Figur X visar de fyra perspektiven där ekonomimålen finns med i kommunfullmäktigemålen men Ekonomimål perspektiven. är övergripande i nämndmålen och verksamhetsplanerna. Utvärderingen av de nämndsrelaterade målen kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas under respektive nämnd/styrelse. Förvaltningsberättelsen har upprättats utifrån de fyra, ovan nämnda, perspektiv. Kommunen har i grunden en stark ekonomi och finansiell ställning. Vår bedömning är också, utifrån ett helhets perspektiv tillsammans med nämndernas verksamhetsberättelser, att verksamhetsoch kvalitetsmässigt finns också en hel del att glädjas åt, men även en del som kräver mer fokus för att utvecklas till det bättre. Undersökningar och inflyttningen visar att Höganäs är en kommun som är attraktiv att bo i och att besöka. Vi arbetar också ständigt med medarbetareperspektivet med syfte att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Det är mycket svårt att göra en sammanvägd värdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunens verksamheter under ett år. Med fyra övergripande mål värderade som helt uppnådd och fyra mål värderade som delvis uppnådd blir vår bedömning att Höganäs kommun hade god ekonomisk hushållning. Det finns givetvis många saker att förbättra och ett ständigt klimat för utvecklingsarbete måste finnas. 4

5 medborgare MÅL Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs. Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. MÅLUPPFYLLELSE Medborgarundersökningen var mycket positiv och visade att 6 av 10 höganäsare är nöjda med kommunens verksamheter och att 7 av 10 kan rekommendera andra att flytta hit. Närhet till fritid och natur är också bidragande orsaker till attraktiviteten. Däremot står befolkningsutvecklingen för närvarande stilla och det beror på att det sker färre inflyttningar just nu. Utmaning: Fånga gruppen åringar bland annat genom att ta fram fler bostadsalternativ. Konjunkturen påverkar dock dagsläget. Skateparken och Sportcenter etapp 2 är påbörjade och arbetet med digitaliseringen av Sagabiografen är klart. Däremot behövs fler platser för ungdomar att vistas på såsom enklare internetcaféer /mötesplatser och fritidsgårdar. Fler prisvärda mindre lägenheter efterfrågas. medarbetare utveckling ekonomi Kommunen ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ett tydligt ledarskap med helhetssyn. Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas. Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. Inflationssäkra kommunens egna kapital. Undvika att låna till den skattefinansierade verksamheten. Medarbetareundersökningen visade att många anställda tycker att det är roligt att gå till jobbet. Samtidigt gavs uttryck för brister till exempel stress och otydligt ledarskap på vissa arbetsplatser. Det ligger en stor utmaning i att marknadsföra kommunen som en god arbetsgivare utåt. Den orättvisa stämpeln att vara en trist arbetsgivare med låg löneprofil måste tvättas bort. Inom den egna verksamheten fungerar det oftast men inte koncernmässigt. Tids- och personalbrist gör att strategiska frågor inte alltid hinns med i den utsträckning som önskas. Många samarbeten sker bland annat med Höganäs AB, Skåne Nordväst, keramiker och småföretagare. Vi kan däremot bli ännu bättre genom att starta gemensamma projekt som inkluderar finansiering inom statsutvecklingsfrågor med näringslivet eller andra aktörer. Keramiskt Center, Visit Höganäs och Keramikbilagan är framgångsrika koncept som startats under året. För att inflationssäkra det egna kapitalet krävdes ett resultat på 9,1 mnkr (1,96 % av det egna kapitalet). Resultatet blev 9,2 mnkr. Samtliga investeringar har självfinansierats. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfyllds ej 5

6 MEDBORGARE Kommunens medborgarmål är att Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs och Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. VI ÄR STOLTA- SKOLAN NÄRA TOP- PEN! En framgångsrik kommun har en framgångsrik skola. När Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankade landets skolkommuner med bäst betygsresultat, då kom Höganäs på 3:e plats och vidare på en 9:e plats med flest andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Lärarförbundet rankade landets bästa skolkommuner och Höganäs kom på 15:e plats! Vi är verkligen stolta över dessa framsteg! HÖGANÄSARNA - MER NÖJDA ÄN ANDRA Under våren deltog kommunen för första gången i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen visar att 6 av 10 höganäsare är mycket nöjda med kommunens verksamheter. De områden som får högst betyg är vatten- och avlopp, räddningstjänsten, förskoleverksamheten, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen visar också att 7 av 10 medborgare kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Höganäs! VI FORTSÄTTER VÄXA Höganäs kommun har länge växt stadigt och vi blir fler och fler. Vid utgången av hade Höganäs invånare vilket är en ökning med 60 personer. Årets befolkningsökning kan helt tillskrivas inflyttningen från utlandet och övriga Sverige. Barnafödandet har till följd av inflyttning av personer i fertil ålder ökat de senaste åren. Sedan 2009 har antal föda barn ökat från 227 till 261 barn per år. Prognoserna fram till år 2020 visar att åldersstrukturen i befolkningen kommer att förändras ganska markant under den kommande tioårsperioden. Befolkningen kommer att bestå av fler barn, fler äldre och fler i yrkesverksam ålder medan antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska. En åldrande befolkning innebär svagare skatteunderlag och högre kommunala kostnader. För att Höganäs kommun ska kunna hålla en fortsatt hög service, behövs alltså ett ökat bostadsbyggande så att fler människor i arbetsför ålder flyttar till kommunen. Detta ökar även möjligheten att fler ur de uppväxande generationerna stannar kvar när de börjar arbeta och betala skatt. BOSTADSPRODUKTIONEN FORTSÄT- TER Kommunens kommande utveckling hänger intimt samman med möjligheten att genom ett ökat byggande öka de viktiga flyttrörelser som ger kommunen ett tillskott av invånare i arbetsför ålder. Under året har 47 hyresrätter i kvarteret Släggan (PEAB) och 22 bostadsrätter i Jonstorp (Riksbyggen) byggts. I Östra Lerberget har 37 fribyggartomter frigjorts och en detaljplan för kvarteret Flora i Centrala Höganäs med 80 nya bostäder har genomförts. Ett 30-tal seniorbostäder har också antagits för kvarteret Lugnet 6. Förtätning inom befintlig stadsstruktur prioriteras och med parallellt uppdrag för Julivallen och Folkparken kommer underlag för ny detaljplan med 200 nya bostäder att bli klart under VI BYGGER UT DEN KOMMUNALA SERVICEN Utbyggnaden av Jonstorpsskolan, för att möta den utökning av antalet elever som sker i Jonstorps upptagningsområde, har påbörjats. Även utanför Tornlyckeskolan uppfördes två nya förskoleavdelningar för att möta behovet av kommunal barnomsorg. AKTIVITETER FÖR ALLA Arbetet med en ny skatepark vid Kullagymnasiet har kommit igång och utformandet och designen bygger på ungdomars egna idéer. Förhoppningen är att skateparken både ska ge nytt liv åt platsen, men också ny identitet till området. Två konstgräsplaner i Lerberget har invigts och nådde genast en uthyrningsgrad på 75 procent. För de yngsta medborgarna har Kvickbadet (Höganäs City beach) varit en populär plats, bland annat tackvare den nya fina lekplatsen i form av en båt. Höganäs Sportcenter har byggt ett könsneutralt omklädningsrum och rustat upp omklädningsrummen i den äldre delen. KALAS HELA ÅRET År fyllde Höganäs 75 år. Det firades under hela året med ett gediget program. Det började med ett nyårskalas i Tivolihuset och har fortsatt med bland annat tårtkalas, kulturnatt, rondellinvigning. Tillsammans med näringslivet utfördes ett antal events som Fashion Evening, skördefest och skyltsöndag. Varannan vatten kampanj genomfördes under hamnfesten. Alkoholhandläggare och andra kommunanställda arbetade i samverkan med lokala krögare, vilket blev mycket uppskattat. Jubileumsåret avslutades med boksläpp om Höganäs historia, del 1. 6

7 VÅR MILJÖ För att komma till rätta med dagens klimatförändringar krävs det åtgärder både på global och lokal nivå. Stigande havs- och grundvattennivåer, mer regn och ökande erosion är några av de förändringar som kommunen väntas möta framöver. För att underlätta fysisk planering i kommunen har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett Klimat-PM som redovisar hur klimatförändringarna kan påverka oss i framtiden. Prioritering av luft, vatten, kemiska produkter och livsmedel görs löpande. Grundvattnet vid förorenade områden i Skättekärr och Hustofta har kontrollerats och ett antal exploateringsområden har undersökts avseende markföroreningar bland annat på Tjörröd och Sjöcrona. Även Görslövsån har undersökts varje månad på fosfor och kväve. Inom bäckarna Oderbäcken, Görsen och Brandstorpsbäcken har förekomsten av fisk kontrollerats för klassning enligt ett vattendirektiv. Gödselhanteringen, kemisk bekämpning och avfallshantering vid lantbruk har också följts upp. Badvattenprofiler (riskklassning av badplats inkl. förslag på kontroll och åtgärder) för samtliga EU-bad har upprättats. Även Höganäshem, Höganäs Energi, Höganäs Fjärrvärme tillsammans med fastighets förvaltningen har fortsatt att ta ett krafttag för miljön. Tillsammans har de skapat en energioptimerings grupp. Flera konkreta förslag har framkommit bland annat sänka energiförbrukningen genom tilläggsisolering, nya ventilationer med återvinning och närvarostyrd belysning. ENSAMKOMMANDE FLYKTING- BARN En villa i Östra Lerberget har köpts in och byggts om för att kunna ta emot fem ensamkommande flyktingbarn. I september gjorde verksamheten Safiren sig redo för att ta emot barnen och samtliga har fått en god man. BÄST I SKÅNE Biblioteksverksamheten i kommunen nådde den högsta utlåningsstatistiken i hela Skåne. Under året påbörjades arbetet med sammanslagningen av bibliotekskatalogen för alla 70 bibliotek i Skåne Nordväst. MEDARBETARE Kommunens medarbetarmål är att vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren och ett tydligt ledarskap med helhetssyn. KOMMUNIKATION & KONCERN- TANKE Under hösten påbörjade den nybildade kommunikationsavdelningen sitt arbete med att ta fram en gemensam grafisk profil och en kommunikationspolicy. Båda dokumenten ska stärka cheferna och medarbetarna i det dagliga arbetet och underlätta för alla att kommunicera enhetligt. För att förmedla de beslut som tagits sammanfattas kommunstyrelsens beslut och skickas till alla ledare senast nästa dag efter mötet. Under hösten påbörjades också arbetet med att förändra intranätet. Tanken är att ett nytt arbetsnät ska lanseras sommaren Två gånger om året träffas alla med personalansvar inom kommunen på så kallat Ledarforum. Årets möte handlade bland annat om det goda värdskapet - konsten att få människor att känna sig välkomna. Fikainformation för alla anställda första måndagen i månaden har varit ett uppskattat inslag under året, där bland annat olika förvaltningar har redovisat sina verksamheter. BEMANNING OCH VOLYM Antalet tillsvidareanställda i kommunen minskade med 16 personer under och var vid årsskiftet Detta beror främst på att det vid årsskiftet fanns vakanser och flera nyrekryteringar var på gång. Allmänt visstidsanställda var 41 stycken fler än i början av året och vikarierna var 26 stycken fler. Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal ligger på totalt 9 procent inom hela kommunen. På socialförvaltningen var personalomsättningen 8 procent och på utbildningsförvaltningen 9 procent. MEDARBETARENKÄTEN -LITE MER NÖJDA De anställda i Höganäs kommun är lite mer nöjda nu än vid senaste mätningen Den stora förändringen ligger dock i nöjdheten med medarbetarsamtalen där det aktivt arbetats med stöttning av cheferna. Där har index gått från 42 procent till 53 procent. Det är också fler som kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra. 7

8 KOMPETENSUTVECKLING All pedagogisk personal kommer att genomgå ICDP utbildning (vägledande samspel) vilket påbörjades under. Utbildningen inom Lärarlyftet pågår och övergår 2012 i Lärarlyftet II, för att alla lärare ska nå full behörighet när krav på lärarlegitimation införs. Arbetet med funktionsnätverk och utvecklingsgrupper fortsätter och under året har en stor andel pedagoger genomgått en processledarutbildning. Vård och omsorg har erhållit stimulansmedel från regeringen för utbildningssatsningar för omvårdnadspersonalen. Dessa har bland annat använts till utbildning i demensvård för all personal, självskydd och bemötande, arbetsmetoder och filosofi enligt Lean och rehabilitering av strokepatienter. All kökspersonal har gått kostutbildning. Inom LSS har i stort sett samtliga anställda fått utbildning i dokumentation och sekretess. Många har också utbildats i förflyttningsteknik och hur man hanterar hot och våld. All personal inom vård och omsorg och LSS har också erbjudits en halvdagsutbildning i anhörigstöd. Inom Skåne Nordväst har chefs- och ledarskapsutbildningar tagits fram och påbörjats för alla chefer och blivande chefer i kommunen. Även för ledare utan chefsansvar. Detta är också ett led i strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Kompetensutveckling i olika former har skett i stor omfattning för att klara de nya lagkraven som riksdagen fattat beslut om. HÖK 10 ger möjlighet att utarbeta olika arbetstidsmodeller i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. Ett arbete med att införa detta påbörjades under året och under 2012 kommer förvaltningen att arbeta enligt avtalet inom sex arbetslag. REKRYTERING Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren och kommer att göra det i konkurrens med andra arbetsgivare. Det är främst på grund av 40-talisternas pensionsavgångar. ANTAL 2010 PENSIONSAVGÅNGAR Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Ålderspension Förtida uttag av ålderspension Särskild avtalspension Sjukersättning Totalt I TJÄNST EFTER ÅRS ÅLDER Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal personer Det råder en förhållandevis jämn fördelning mellan tillgång och efterfrågan inom yrkeskategorierna inom utbildningsförvaltningen. Det märks att det är en ökad konkurrens vid rekrytering av förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under har rekryteringarna till rektorstjänster ökat jämförelsevis med tidigare år, till följd av pensioneringar. 1 april ökades personaltätheten på kommunens vårdboenden, inklusive Sälgen och Revalyckan från 0,45 till 0,50, vilket medförde en ökning med totalt ca 10 årsarbetare. För övrigt är arkitekter och ingenjörer yrken som upplevs svårrekryterade. TABELL VAD KOSTAR PERSONALEN? Personal- och pensionskostnader Löner och ersättningar Löner, anställda 482,7 516,6 Ersättningar uppdragstagare 6,8 6,9 Ersättningar förtroendevalda 2,9 4,1 Kostnadsersättning, rekrytering, friskvård mm 15,7 15,3 Summa: 508,1 542,9 Arbetsgivaravgifter Lagstadgade avgifter ,5 Avtalförsäkrningar 1,4 1 Summa: 151,4 161,5 Pensionskostnader Pensioner 48,1 69,4 Särskild löneskatt på pensioner 7,3 21,8 Summa: 55,4 91,2 SJUKFRÅNVARO På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron för sjunkit till 3,26 procent, jämfört med 3,76 procent år En förklaring till den sjunkande sjukfrånvaron är ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete men också attitydförändringar i samhället och ett förändrar regelsystem. Däremot tenderar sjukfrånvaron över 60 dagar att öka inom socialförvaltningen. Detta kan bero på att personal, som har uppnått maximalt antal dagar inom sjukförsäkringen, har återkommit i sjukskrivning efter arbetslivsintroduktion. För att minska sjukfrånvaron anordnas chefs- och ledarskapsutbildningar men också aktivt friskvårdsarbete. Telefonsamtal till sjukskrivna längre än 2 veckor är obligatoriskt. 8

9 NYCKELTAL I FÖRHÅLLANDE TILL 2010 % Total sjukfrånvarotid % Sammanlagda ordinarie arbetstid 4,3 4,0 Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 Total sjukfrånvarotid dagar) Sjukfrånvarotid för kvinnor Sjukfrånvarotid för män Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 62,2 59,3 Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor 4,7 4,3 Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,1 2,8 Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,5 2,0 Sjukfrånvarotid i åldersgruppen Sammanlagd ordinarie år arbetstid i åldersgrup- pen år 4,5 3,3 Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50- år 4,7 4,9 ANSTÄLLD PÅ OLIKA BEFATTNINGSTYPER (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) Ledningsarbete TOTALT KVINNOR ANTAL ANTAL PERSONALPOLICY Personalpolicyn har reviderats under. Policyn är ett verktyg för arbetsgivare och arbetstagare att klargöra vad som gäller i väsentliga personalfrågor. De flesta nämnder har som målsättning att en tredjedel av de anställda under detta år ska få en individuell utvecklingsplan, ett mål som bedöms uppfyllas totalt sett. Kommunen strävar efter att kunna erbjuda varje anställd som så önskar heltid samt, så långt verksamheten tillåter, kunna anpassa förläggning av arbetstid till individuella behov. Vi vill ha helhetssyn i organisationen. Denna måste börja i ledarskapet och i koncernledningen. För att vidareutveckla gruppen har ett utvecklingsprogram startats tillsammans med coachföretaget Trust. Avsikten är att definiera en gemensam syn bland förvaltningschefer och VD i kommunala bolag kring gruppens roll i organisationen. Samtliga medarbetare med ledarskapsansvar samlas två gånger årligen i så kallade ledarforum. Vid dessa tillfällen avhandlas kommungemensamma frågor av vikt för att skapa helhetssyn. I våras diskuterades framtida lönekriterier och hur man ska arbeta mot ett gemensamt mål i organisationen % MÄN ANTAL % TOTALT KVINNOR ANTAL ANTAL % MÄN ANTAL Ledningsarbete Soc Ledningsarbete Utb Ledningsarbete övriga Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor Skötare/vårdare Vårdbiträden Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare Socialt och kurativt arbete övriga Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/fritidspedagoger Barnskötare Dagbarnvårdare Elev-/pedagogisk assistans Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal Bad-, turism- och fritidspersonal % Teknikarbete Ingenjörer med flera Tekniker Hantverksarbete med mera Räddningstjänstarbetare Köks- och måltidsarbetare Lokalvårdare

10 ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN DEN 31 DECEMBER RESPEKTIVE ÅR (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) ANTAL ANSTÄLLDA TOTALT ANTAL KVINNOR MÄN Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt På grund av organisationsförändringar har statistik för att jämföra 2010 och inte kunnat tas fram på ett tillfredsställande vis. ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 UPP TILL 29 ÅR ÅR ÅR ÅR 60 ÅR OCH ÖVER KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Kommunledningskontoret Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRAD (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 DELTIDSANSTÄLLDA HELTIDANSTÄLLDA ANDEL DELTIDS- KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN TOTALT ANSTÄLLDA (%) Kommunledningskontoret % Fastighetsförvaltningen % Kultur och Fritidsförvaltningen % Räddningstjänsten % Samhällsbyggnadsförvaltningen % Socialförvaltningen % Utbildningsförvaltningen % Totalt % 10

11 UPP TILL 29 ÅR ÅR ÅR ÅR 60 ÅR OCH ÖVER KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN DELTIDSANSTÄLLDA HELTIDSANSTÄLLDA ANDEL DELTIDS- KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN TOTALT ANSTÄLLDA (%) % % % % % % % % 11

12 SJUKDAGAR PER BEFATTNINGSGRUPP ANTAL SJUKDAGAR ANSTÄLLDA 2010 SJUKDAGAR/ ANSTÄLLD ANTAL ANSTÄLLDA SJUKDAGAR SJUKDAGAR/ ANSTÄLLD Ledningsarbete Ledningsarbete Soc , ,8 Ledningsarbete Utb , ,3 Ledningsarbete övriga , ,2 Administration Handläggare , ,1 Administratörer , ,1 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor , ,7 Undersköterskor , ,8 Skötare/vårdare 69 29, ,5 Vårdbiträden , ,6 Personliga assistenter , ,2 Rehabilitering och förebyggande , ,3 Socialsekreterare , ,6 Bistånds- och LSS-handläggare , ,8 Socialt och kurativt arbete övriga , ,1 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare , ,5 Förskollärare/fritidspedagoger , ,6 Barnskötare , ,2 Dagbarnvårdare , ,2 Elev-/pedagogisk assistans , ,3 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal , ,7 Bad-, turism- och fritidspersonal , ,0 Teknikarbete Ingenjörer med flera , ,3 Tekniker , ,8 Hantverksarbete med mera , ,3 Räddningstjänstarbetare , ,4 Köks- och måltidsarbetare , ,1 Lokalvårdare , ,7 12

13 VÅRT NYA STADSHUS Något som de flesta kommuninvånare uppmärksammat under hösten är att en våning har tillkommit på stadshuset. Större delarna av kommunledningskontoret flyttade till Höganäs Energis gamla lokaler ovanför Swedbank när stadshuset skulle renoveras. Renoveringen kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda men också till fräschare lokaler. Den nya översta våningen kommer att bestå av konferensrum och en altan. Ett av rummen kommer att innefatta en videokonferensanläggning som ska användas vid eventuell kris. UTVECKLING De gemensamma utvecklingsmålen är att Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas och Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. OMVÄRLDSANALYS Trots att flera branscher fortfarande är optimistiska syns en tydlig avmattning på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar svagt; personer i år och med nästa år. Färre jobb och större utbud av arbetskraften gör att arbetslösheten ökar till 9,8 procent i slutet av Nedgången innebär att det kommer att bli ännu svårare för personer i så kallade utsatta grupper, korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I Höganäs har däremot de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskat från 903 personer till 841 personer IT- DET LIGGER I TIDEN Nytänk inom alla sektorer är viktig oavsett och det kommer nya motionsformer, ny teknik eller interaktiv gestaltning. Vi måste därför kontinuerligt utveckla vår kompetens för att kunna förhålla oss till denna utveckling på ett medvetet sätt. Kommunfullmäktiges sammanträden har nu på prov sänts via internet under hösten. Beslut finns om fyra sammanträdestillfällen därefter ska en utvärdering göras. I början av juni togs kommunens nya diarie- och ärendehanteringssystem Platina i bruk. Kommun kansliet, som är motorn i att anpassa Platina för kommunens behov, har påbörjat arbetet med att styra kommunens utveckling framåt mot dels modern och effektiv nämnds- och ärendeadministration, dels kvalitetssäkrade ändamålsenliga rutiner och processer. Det pågår även en upphandling av en elevplattform för kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Utbildningsförvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT ansvariga på respektive enhet för att möjliggöra användandet av bland annat läromedel i digital form. Kommunikationsavdelningen har också fortsatt att utveckla den lanserade hemsidan för att förse allmänheten med viktig information om kommunen. GOTT FÖRETAGSKLIMAT Vid Svenskt Näringslivs årliga rankinglista för företagsklimat hade Höganäs kommun i år backat fem placeringar från plats 9 till 14 bland landets 290 kommuner. En av de åtgärder som redan beslutats är att Höganäs kommun som ett verktyg i arbetet att förbättra för företagen ska gå med i SKL:s NKI-undersökning, där NKI står för Nöjd-Kund-Index. Utifrån uppdraget att samarbeta med näringslivet har två fokusgrupper bildats; Visit Höganäs som samarbetar kring turism men också Företag och Handel som arbetar med företagsetableringar och utveckling. Uppdraget har varit att utveckla och marknadsföra Höganäs för boende, besökare, inflyttade och företagare tillsammans med näringslivet i Höganäs. I januari inrättades ett näringslivsutskott bestående av tre politiker. Under våren skapades en ny tjänstemannaorganisation för näringsliv, turism och marknad - Näringsliv och marknad. Avdelningen är en stödjande part vid nyetableringar, medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser företagens intressen. Näringsliv och marknad driver även Turistbyrån, som fortsätter sitt uppdrag med information, samordning och produktutveckling. Sedan en tid har kommunerna i Skåne Nordväst fördjupat samarbetet kring näringslivsfrågorna genom HBR, Helsingborg Business Region. Samarbetet omfattar näringslivs- och turismområdena där Höganäs företräds av personal från Näringsliv och marknad i gruppen av näringslivsansvarig respektive turistansvarig. Nyföretagandet ligger fortsatt på en för Skåne hög nivå och tillsammans med Nyföretagarcentrum genomförs årligen ett antal inspirationsseminarier. Även ett flertal etableringar i Höganäs har skett via HBR där kommunen marknadsförs som bostads- och etableringsort. 13

14 BESÖKARE TILL KULLABERG PER ÅR Kullaberg är en av Skånes tio mest besökta sevärdheter och är ett uppskattat utflyktsmål. Under bildade kommunen tillsammans med aktörer från näringslivet en fokusgrupp för destinationsfrågor, VISIT HÖGANÄS. Gruppen prioriterade tre gemensamma fokusområden; Natur & Kullaberg, Mat och upplevelse och Det goda värdskapet. Gemensamma satsningar i form av foldrar som marknadsför Natur, Mat, Barn, Shopping och Konst arbetades fram under vintern. Stiftelsen för Keramiskt Center haft öppet i provisoriska lokaler under sommarmånaderna och under julhelgen. Utställningar, pedagogisk verksamhet har blandats med dialogforum med allmänheten. Stiftelsen har utrett lokal- och fastighetsfrågan och förväntas komma med förslag under våren SAMVERKAN Ett utökat samarbete mellan utbildningsförvaltningen och idrottsföreningar i kommunen har påbörjats. Elever som studerar vid Kullagymnasiet erbjuds möjlighet att utöva sin idrott i samverkan med skolan. Det har också skapats träningsmöjligheter både före, under och efter skolan. Tillsammans med Höganäs Energi har Räddningstjänsten upprättat en handlingsplan, StyrEl, som ligger under Energimyndigheten. Planen handlar om hur elen kommer att prioriteras till samhällsviktig verksamhet vid en eventuell elbrist i Sverige. Projektet energioptimering, som även omfattar de övriga kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagen, fortsätter med fokusering på fler åtgärder bland annat genom byte av äldre armatur och solcellsbelysning vid nya löparbanan. En utredning är också genomförd tillsammans med Höganäs Energi AB och Höganäs AB angående de ekonomiska konsekvenserna av att förvärva ett vindkraftverk. I samarbete med Höganäs AB och reningsverket har ett förslag tagits fram där biogasen från reningsverkets rötning tas till vara på av Höganäs AB och där kommunen i sin tur får varmvatten i retur. Ett samverkansprojekt mellan kommuner och Region Skåne kring multisjuka äldre har påbörjats och kommunen har också anslutit sig till kvalitetsregister: Senior Alert, Palliativa registret samt Demensregister. Även kommunerna i Skåne Nordväst, SKNV, har under våren arbetat fram en ny verksamhetsplan för mandatperioden Planen anger vilka fokusområde som gäller under perioden. Det handlar om att fördjupa samverkan inom samhällsplaneringen och infrastrukturfrågor, näringslivsutveckling, arbetsgivarfrågor samt utbildning och forskning. FRAMTIDEN- SPÅRBUNDEN TRAFIK Vägg 111 är idag en av de starkaste barriärerna i Höganäs. Den tunga trafiken som trafikerar genomfartsleden i kombination med det breda och utglesade gaturummet skapar en svårgenomtränglig passage. En ny trafiklösning där 111:an leds i en förbi fart runt staden samtidigt som kollektivtrafiken utvecklas med spårbunden koppling till Helsingborg. En förstudie för spårburen trafik kommer att genomföras under God kollektivtrafik är en förutsättning för ökat bostadsbyggande. EKONOMI FINANSIELL ANALYS KOMMUNEN Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter: Resultat: Vilken balans har kommunen mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden. Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna? Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på kort och lång sikt? Risk: Vilka risker kan påverka kommunens ekonomi samt hur är kommunen exponerad finansiellt? Kontroll: vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Ett tecken på god kontroll är att antagen budget och prognos har god överensstämmelse med utfallet. Avsikten med analysen är att identifiera eventuella finansiella problem och att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. RESULTAT OCH KAPACITET Resultatet blev ett överskott på 9,2 mnkr, vilket också är 9,2 mnkr bättre än det budgeterade. Avvikelsen förklaras av: Budgeterade överskott och reserver +21 mnkr. Bättre finansnetto +7 mnkr. Slutavräkningen på skatteintäkterna för 2010 och är+ 26 mnkr bättre än vad tidigare prognoser från SKL visat. Övriga kostnader och intäkter + 9,8 mnkr Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäk ningen sänks med 0,75 % vilket innebär en ökad 14

15 kostnad med -37 mnkr. Underskott bland nämnder -12,4 mnkr Extra avskrivningar med -5,2 mnkr Nämndernas underskott bedöms till delar vara av bestående karaktär. Budgeterade reserver avser framför allt medel avsatta för framtida verksamheter. Slutavräkningen på skatteintäkterna är till större delen av engångskaraktär. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUT- VECKLING Verksamheternas nettokostnader och finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av skatteintäkter och utjämning som går till den löpande driften. Under perioden har verksamheternas nettokostnader inklusive finansnetto understigit 98 % av skatter och utjämning. Detta har gett utrymme att finansiera planerade framtida investeringar samt att tillföra pengar till pensionsfonden. INVESTERINGAR Under året har nettoinvesteringarna uppgått till 84,1 mnkr. Av investeringsbudgeten på 133,8 mnkr har således 37 procent av anslagen inte utnyttjats under året. Detta kan jämföras med förgående år då 39 % av anslagen inte togs i anspråk. Följande större investeringar utfördes under året: Förskola Ö Lerbergets centrum 11,2 mnkr Vattenledning Hulta-Höganäs 11,2 mnkr Utbyggnad och reinvesteringar VA 8,8 mnkr Höganäs sportcenter 2:a etappen 5,9 mnkr Förvärv av Delfinen 8 4,4 mnkr Åtgärder enligt va-saneringsplan 3,2 mnkr Förvärv av Skördevägen 77 2,2 mnkr Utsmyckning av rondell, väg 111 1,6 mnkr Höganäs hamn, brygga C 0,7 mnkr En viktig förklaring till det lägre resultatet är att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procent, vilket innebär en ökad kostnad med 37 mnkr. För kommunernas ekonomi gäller det lagstadgade balanskravet. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr Årets resultat enligt RR 57,8 59,3 9,2 Avgår: Realisationsvinster -1,6-3,7 0,0 Pensionsutbetalningar -20,3-22,8-24,3 Tillägg: Årets skulduppräkning 27,8-0,6 11,8 Sänkt diskonteringsränta 36,6 Periodisering av bromsen 18,5 20,9 JUSTERAT RESULTAT 63,7 50,7 54,2 Det justerade resultatet, 54,2 mnkr, innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. FINANSIERING AV INVESTER- INGARNA OCH SJÄLVFINAN- SIERINGSGRAD Av kassaflödesrapporten framgår att den löpande verksamheten skapade ett överskott på 59,7 mnkr. Överskottet på den löpande verksamheten kunde bara delvis finansierar årets investeringar. Detta innebar att likviditet försämrades under året. Vid årsskiftet var kommunen skuldfri med undantag för lån som vidareförmedlas till dotterbolagen. RISK OCH KONTROLL Likviditet - Vid årsskiftet hade kommunen 71,4 mnkr innestående på kassa och bank. Om de likvida medlen relateras till externa utgifter var betalningsberedskapen xxx dagar. Ränterisk och finansnetto - Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Kom- 15

16 munens totala upplåning uppgick till 175 mnkr. Hela skulden avsåg lån som vidareförmedlats till kommunens bolag. Denna del utgör ingen ränterisk för kommunen eftersom dessa lån utlånas på i stort sätt samma villkor som kommunen har gentemot kreditinstituten. BORGENSÅTAGANDE De totala borgensåtagandena uppgick till 119,6 mnkr och avser bland annat borgensåtagande för Sydvatten AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Höganäs Fjärrvärme AB. Någon risk förknippad med borgensåtagandena bedöms för närvarande inte finnas. KOMMUNENS TOTALA PENSIONS- FÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSME- DEL Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick till 495 mnkr. Åtagandet redovisas i sin helhet som avsättning i balansräkningen. Beräkningen är gjord enligt RIPS07. Mnkr 2010 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser -18,5-20,3 Pensionsskuld före ,3-520,5 Totala förpliktelser -494,8-540,8 Finansiella tillgångar Pensionsfond 161,2 191,2 Kommunen avsätter årligen pengar till en pensionsfond för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Årsskiftet 2010/ uppgick pensionsskulden intjänade före 1998 inklusive löneskatt till 521 mnkr och pensionsfonden till 191 mnkr. Fonden motsvarar 37 procent av skulden. PLACERING BELOPP RÄNTA LÖPTID (MNKR) Swedbank 30 4,20% AB Höganäshem 30 3,7% Höganäs Energi AB 10 Stibor + 0,16% 3 mån Nordea 30 3,05% Den Norske bank 40 3,06% Sparbanken Öresund 47 3,45% Totalt 191 BUDGETFÖLJSAMHET OCH PROG- NOSSÄKERHET En förutsättning för att kunna uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning, är god budgetdisciplin bland nämnder och förvaltningar. Vid årets slut redovisade styrelsen och nämnderna sammantaget en avvikelse mot budget med -12,4 mnkr. Den största positiva avvikelse uppvisade kommunstyrelsen med 3,1 mnkr. Den största negativa avvikelse redovisades av socialnämnden med -11,7 mnkr och utbildningsnämnden med -3,3 mnkr. Avvikelse mot budget Helårsprognos Bokslut Mnkr vid delåret Kommunfullmäktige -0,2-0,3 Valnämnd 0,0 0,0 Revision 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -0,1-0,1 Kommunstyrelse 3,7 3,1 Egen verksamhet 0,2 0,7 Kommunledningskontoret 0,0 1,2 Räddningstjänst 0,3 0,0 SBF, skattefinansierat 2,7-1,5 SBF, avgiftsfinansierat 0,5 2,1 Fastighetsförvaltningen 0,0 0,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 0,0 0,1 Byggnadsnämnd -0,3-0,1 Utbildningsnämnd -2,2-3,3 Socialnämnd -10,0-11,7 Miljönämnd 0,0 0,0 Summa -9,0-12,4 Samtliga nämnder och styrelse har under året upprättat månadsvisa ekonomiska uppföljningar med en prognos för hela verksamhetsåret. FINANSIELL ANALYS KONCERNEN Även om kommunen och dess bolag inte utgör en koncern i aktiebolagsrättslig mening, används begreppet koncern för att beskriva och avgränsa den ekonomiska och politiska beslutsenhet som kommunen och dess bolag utgör. Kommunkoncernen består av AB Höganäshem, Höganäs Energi AB och Höganäs Fjärrvärme AB. Samtliga är helägda bolag. Koncernens ekonomiska resultatuppgick till 18,2 mnkr (97,4). Fastighetsinteckningar och borgenförbindelser uppgick till totalt 310,4 mnkr (302,8). MNKR Höganäs Energi AB 7,1 3,8 8,1 AB Höganäshem 4,4 35,1 4,2 Höganäs Fjärrvärme AB -6,8-0,5 1,1 16

17 Höganäs Energi AB svarar för nätverksamheten och informationsöverföring via bredband. Årets reslutat uppgick till 8,1 mnkr, vilket var 2,7 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet påverkades positivt av bland annat av en högre energiomsättning och större omfattning av externa arbeten. AB Höganäshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och har lägenheter. Bolaget har en bostadskö som vid årsskiftet uppgick till sökande. Under året revs 48 lägenheter på Sjökronaområdet. Det fanns mycket stora fuktproblem i fastigheterna. De rivna byggnaderna ersattes av nya byggnader i området. Vid årsskiftet var 16 lägenheter klara för inflyttning. Under har bolaget förvärvat några fastigheter i kvarteret Oden och Balder. Enligt kommunfullmäktiges beslut skall Höganäshem sälja 10 % av fastighetsbeståndet under mandatperioden Höganäs Fjärrvärme AB. Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med Höganäs Sweden AB, som utvinner spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning. Under året har fjärrvärmebolaget använt biogas och naturgas i mindre omfattning än förra året vilket fått till följd att bolaget kan redovisa ett positivt reslutat. FRAMTIDEN Måluppfyllelsen bland verksamheterna är hög och olika mätningar redovisar goda resultat. Tack vare god ekonomi och bra verksamhet är kommunen attraktiv att leva i. Av verksamhetsberättelserna framgår att utmaningarna är många framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, befolkningens flyttmönster, regelförändringar och reformer, och inte minst konjunkturläge. Kommunal verksamhet i förändring är mer regel än undantag. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna. Höganäs kommun växer i antal invånare. Befolkningsutvecklingen innebär också förändringar i ålderssammansättning. Exempelvis innebär de stora skillnaderna i barnkullarna att verksamheterna måste anpassas efter förändringarna. Verksamheterna måste också anpassa sig till följd av statliga reformer. Exempel på kommande reformer är den nya skollagen och läroplanerna. SKL:s långtidsbedömning visar ett framtida finansieringsproblem när invånarnas behov av och krav på servicen ökar. Det kommer att ställa ännu större krav på utvecklingsarbete i syfte att öka effektiviteten. Så även i Höganäs! Arbetet med att utveckla nämndsmålen samt tillämpning av LEAN inom vissa verksamhetsområden är viktiga verktyg i denna utveckling. Under ett antal år har öppna jämförelser presenterats inom grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Det finns inget samband som visar att man får bättre resultat i de kommuner där verksamheterna fått mer resurser. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver alltså inte nödvändigtvis kräva mer resurser. Såväl kostnader som resultat påverkas av andra faktorer som ledarskap, kultur och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän samt om resultatuppföljningar leder till systematiska åtgärder. I kommuner där man har bra ledare och kultur kan goda resultat uppnås med relativt sett knappa resurser. Kommunens utmaning är att fortsätta utveckla ledarskapet, koncerntänkandet och en god kommunikation i organisationen, men också att vidta åtgärder när och där det behövs. INTERN KONTROLL Till grund för intern kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente där varje nämnd har i uppdrag att ta fram internkontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprövas inför kommande år. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Arbetet med den interna kontrollen har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla kontrollmoment är genomförda och där brister har hittats har förvaltningen kommit med förslag till förbättringar som har godkänts av respektive nämnd. Exempel på brister är att redovisning av representation är ett årligt återkommande problem och att kommunens leverantörsfakturor inte alltid betalas i rätt tid. Uppföljningen har också bland annat visat att kommunen har god skattemässig kontroll av dess leverantörer och att tillgängligheten till kommunens växel är hög. 17

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE ORDFÖRANDE: GÖRAN TORNÉE (M) Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Resultat Politisk verksamhet VALNÄMND ORDFÖRANDE: GUNVOR ANDERSSON (M) Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Resultat Politisk verksamhet VERKSAMHET Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Den består av 41 ledamöter och sammanträder tio gånger per år. MEDBORGARE Under hösten har kommunfullmäktiges sammanträden på prov sänts via Internet. Beslut finns om fyra tillfällen. Därefter ska en utvärdering göras. MEDARBETARE Under tog kommunfullmäktige redan i juni beslut om nästkommande års budget för att öka framförhållningen och planeringen av verksamheterna. UTVECKLING I enlighet med den parlamentariska gruppens förslag om förändringar i kommunfullmäktiges arbetssätt genomfördes under två allmänpolitiska debatter där aktuella politiska frågor diskuterades av fullmäktige. På våren debatterades vård och omsorg i framtiden samt utmaningsrätt, hot eller möjlighet och på hösten Kullagymnasiets framtid. EKONOMISK ANALYS Underskott et på o,4 mnkr berodde på att även ersättarna i kommunfullmäktige fått arvode från. FRAMTIDEN Beslut ska tas om eventuell permanent webb-sändning av sammanträdena. VERKSAMHET Under ett år med allmänt val eller val till EU-parlamentet uppgår välnämndens anslag till cirka 0,4 mnkr per val. Nästa val är Då är det både allmänt val och val till EU-parlamentet. VIKTIGA HÄNDELSER Valnämndens budget har under året avskiljts från kommunfullmäktiges. REVISION ORDFÖRANDE: BONNY FRIDLUND (S) Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Avvikelse Resultat Politisk verksamhet VERKSAMHET Revisionen ska, enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. De ska också kontrollera om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. MEDBORGARE Under året har granskningar genomförts av delårsrapporten, intern kontroll mot mutor och bestickning, kommunens arbete med dementa, överförmyndarnämnden, kvalitet i skolan, inköp i november-december, uppföljning av granskningar gjorda 2010 och årsredovisning. Resultatet från granskningarna har rapporterats genom skriftliga rapporter samt i vissa fall även genom muntliga presentationer för berörda verksamheter. 8

19 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND ORDFÖRANDE: INGA-MAJ HULT (KD) FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Resultat Politisk verksamhet MÅL Överförmyndarnämndens övergripande mål är att ge mer information om och tillgänglighet till överförmyndarnämndens service. Målsättningen att information om verksamheten på hemsidan och digitala blanketter skulle tas fram under hösten har endast i viss mån kunnat uppfyllas på grund av resursbrist. VERKSAMHET Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmynderskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Nämndens uppgift är också att ge tillstånd till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttranden till domstol. MEDBORGARE De senaste åren har verksamheten fått ökad arbetsbelastning på grund av fler och mer komplicerade åtaganden. Särskilda utbildningsinsatser för handläggare och förtroendevalda, har med anledning av de ensamkommande flyktingbarnens rätt till god man, också gjorts. MEDARBETARE Kommunkansliet och i viss mån socialnämnden har genom omfördelning av arbetsuppgifter månad skjutit till personalresurser till överförmyndarnämndens expedition för att möta den ökade arbetsbelastningen. UTVECKLING Under 2010 var ärendeökningen sex procent och under har ärendetillströmningen fortsatt att öka. Denna utveckling förväntas fortgå, vilket gör att det finns ett ständigt behov av fler gode män. EKONOMISK ANALYS Underskottet berodde på att antalet och komplexiteten i uppdragen ökat. FRAMTIDEN Överförmyndarnämnden står inför en brytningstid med den ökande tillsträmningen av nya ärenden. Utan extraresurser kan rättsäkerheten för våra mest utsatta medborgare inte garanteras. Därför har har nämnden fått tillgång till en extraresurs som även framöver ska finnas till hands. KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET ORDFÖRANDE: PÉTER KOVÁCS (M) Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Resultat Politisk verksamhet VERKSAMHET Kommunstyrelsen är ansvarig för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen har 11 ledamöter och sammanträder 11 gånger per år. MEDBORGARE Information om kommunstyrelsens verksamhet har lämnats i Höganäsbilagans alla nummer under. MEDARBETARE Under året har personalavdelningen arbetat med personalrelaterade frågor inom styrelsens olika förvaltningar. UTVECKLING Under kommunstyrelsen har fyra nya utskott införts; planutskott, miljöutskott, utskott för näringsliv och marknad samt kultur- och fritidsutskott. Under hösten har Ernst & Young genomfört en utvärdering av den nya politiska organisationen. - En första intervju med förvaltningschefer och politiker har genomförts angående utvärdering av den nya politiska organisationen. Ytterligare utvärdering kommer ske inför valet 2014 och därefter kommer en sammanställning av resultatet att göras. EKONOMISK ANALYS Avvikelsen mot budget beror till stor del på att Keramiskt Center inte har fått lika stort bidrag som budgeterat. FRAMTIDEN Det har beslutats att införa digitala handlingar för kommunstyrelsen arbetsutskott och planutskottet. Utvärdering kommer att göras 2014 angående en eventuell implementering för hela kommunstyrelsen. 9

20 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNLEDNINGSKONTOR ORDFÖRANDE: PÉTER KOVÁCS (M) FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN MEDBORGARE MÅL Medborgarna ska ha tillgång till ett snabbt webbaserat nyhetsflöde. Vi måste möta ungdomar på deras arenor och efterhand se över språket i våra dokument så att de attraherar en yngre generation. MÅLUPPFYLLELSE Önskan om att publicera tre nyheter/vecka är väl uppfylld och under hösten har snittet varit fem nyheter/vecka. Höganäs kommun deltar i sociala medier genom Facebook och Twitter men också via bloggar. En kommunikationspolicy, där sociala medier behandlas, har tagits fram under hösten. MEDARBETARE Medarbetarna ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid för sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Arbetet med de medarbetare som inte redan har en individuell utvecklingsplan ska ha detta inom tre år. Ledarskapskurs har erbjudits alla nya chefer under hösten. UTVECKLING Höganäs ska marknadsföras som en attraktiv bostads- och etableringsort i Skåne Nordväst. Höganäs ska vara en attraktiv besökskommun där besökarnas behov, krav och förväntningar tillgodoses genom dialog och samverkan med externa aktörer inom besöksnäringen. Fem etableringar har skett via HBR (Helsingborg Business Region) och en marknadsföringsplan är klar och beslutad i kommunstyrelsen. Turistbyrån och besöksnäringen har haft ett positivt år. Nya attraktioner och butiker har medfört fler dagsbesök. Antalet övernattningarna har dock minskat som en följd av det dåliga vädret. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget Bokslut Resultat Information, turism, näringsliv Miljöverksamhet Kommunikation MEDBORGARE I kommunikationsavdelningens uppdrag ingår bland annat att slussa medborgarna via växeln till rätt avdelning eller person i organisationen. Servicedeklarationerna sä- Avvikelse Arbetsmarnadsåtärder Gemensamma funktiner Investeringar VERKSAMHET Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndsadministration. Kontoret ansvarar för övergripande personal-, ekonomi-, näringslivs- och kommunikationsfrågor. ger att växeln ska svara inom 20 sekunder och senaste mätningen visade att växeln svarat inom 10 sekunder. Den nyinrättade avdelningen för näringsliv och marknad har under året samordnat marknadsaktiviteter, varit en stödjande part vid nyetableringar och medverkat till befintliga företags utveckling och intressen. Tillsammans med näringslivet har ett antal events genomförts, till exempel Fashion Evening, skördefest och skyltsöndag. Genom kommunens ungdomssatsning, UngAttack, som vänder sig till arbetslösa ungdomar upp till 24 år, har så många som 55 procent kommit vidare i jobb eller studier. MEDARBETARE En ny tjänst som ungdomssamordnare tillkom. Rollen innebär att samordna kommunens ungdomsarbete bland annat genom att samordna olika slag av inflytandeforum där kommunala beslutsfattare och ungdomar får möjlighet att träffas. I slutet av året tillträddes också tjänsten som beredskaps och säkerhetssamordnare. Samordnarens arbete har initialt inriktats mot att se över kommunens beredskap i olika krissituationer. 10

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING

EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING 12 EKONOMISK ANALYS UTKAST HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÅRSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE... 25 VALNÄMND...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN 10 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN 1 10 2010 färgades av en del spektakulära inslag i form av bland annat cykeltaxi, den rullande turistbyrån och en fantastisk hemsida. Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer