Affärsidé. Mål. Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé. Mål. Strategi"

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2

3 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk. Utfors mål är att bli en av Nordens ledande leverantörer av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. I syfte att nå det uppsatta målet har Utfors formulerat en strategi med följande huvudpunkter: Fokusera på att erbjuda den nordiska företagsmarknaden högkvalitativa bredbandstjänster genom en enda anslutning Etablera effektiva försäljningskanaler Erbjuda värdeadderande tjänster Erbjuda en ny pris/prestandarelation för kommunikationstjänster Bygga och äga det tekniskt mest avancerade pan-nordiska stamnätet Använda den kostnadseffektiva IP-teknologin Vara öppen och drivande för ny teknologi och nya tjänster Innehåll 4 Utfors i korthet 5 Året i sammandrag 6 Intervju med Jan Werne, Utfors VD 9 Bombardier Transportation och Utfors 10 Marknadsöversikt 13 Deloitte & Touche och Utfors 14 Koncernöversikt 15 Historik 17 Strategi 18 Erbjudandet 21 Marknadskommunikation och varumärke 23 Försäljning och leverans 24 Kundservice 26 Utfors i Norden 27 Ericsson och Utfors 28 Nätet 30 Medarbetarna 32 Miljöaspekter 33 Regelverk 34 Riskhantering 36 Koncernens utveckling i sammandrag 38 Aktien och information till aktieägare 40 Ordlista 41 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkningar 44 Balansräkningar 46 Kassaflödesanalyser 47 Redovisningsprinciper 48 Noter 53 Revisionsberättelse 54 Styrelse, revisor och ledande befattningshavare

4 Utfors i Korthet Utfors är en snabbt växande leverantör av bredbandsbaserade kommunikationstjänster på den nordiska marknaden. Utfors erbjudande har sin grund i ett eget pan-nordiskt fiberoptiskt nät, byggt med den mest kostnadseffektiva teknik som är möjlig att använda idag. Genom att nätet redan från början är optimerat för höghastighetstjänster kan Utfors erbjuda sina kunder högre kapacitet till samma pris som konkurrenterna tar för tjänster med lägre kapacitet. Kärnverksamheten Utfors prioriterade målgrupp utgörs av större och medelstora företag i Norden med behov av hög kvalitet och kapacitet i sin data- och telekommunikation. De viktigaste tjänsterna för dessa kunder finns samlade inom IP-portsfamiljen, en paketering av höghastighetsaccesser för Internet, datakom-vpn samt telefoni. Genom IP-porten kan företagen låta all sin data- och teletrafik gå via en enda anslutning, med en kapacitet på 2, 10, 100 eller Mbit/s. Inom IP-portsfamiljen finns en rad olika tjänster för att tillgodose varje företags speciella behov av enkel, kostnadseffektiv, snabb och flexibel kommunikation. Mervärdestjänster, indirekta tjänster och nättjänster Utfors erbjuder även ett antal värdeadderande tjänster för företagsmarknaden. Ett exempel är Utfors E-meeting, en helt ny digital mötesform där man genom bild, ljud och gemensam dokumenthantering kan träffas och arbeta ihop oberoende av avstånd. Vidare erbjuds företag en problemfri och säker IT-miljö genom olika co-location- och hostingtjänster. Utfors erbjudande gentemot privatmarknaden omfattar indirekt telefoni samt uppringd Internet. Som grossist erbjuder Utfors även nättjänster till andra operatörer och tjänsteleverantörer. Eget IP-baserat höghastighetsnät Utfors kommunikationstjänster tillhandahålls via ett eget fiberoptiskt nät. Nätet är från början optimerat för höghastighetstjänster, dels genom en omfattande tillgång till optisk fiber, dels genom ett konsekvent utnyttjande av IP- och Ethernetteknologi. Vid utgången av 2001 var cirka kilometer av nätet fullt operationellt och mer än 30 städer i Norden täckta. Under 2002 kommer Utfors att förtäta nätet ytterligare för att komma närmare ännu fler kunder. I områden där Utfors idag inte har egen fiber använder sig bolaget av samarbetspartners. Utveckling justerad EBITDA MSEK Antal Kv Kv Utveckling sålda och aktiva IP-portar Ackumulerat antal aktiva IP-portar Ackumulerat antal sålda IP-portar Utforskoncernens utveckling i siffror Nettoomsättning, MSEK 445,2 283,4 91,2 EBITDA 1, MSEK 360,0 39,1 59,7 Justerad EBITDA 2, MSEK 355,1 173,3 59,7 Rörelseresultat, MSEK 556,5 119,2 84,6 Resultat efter finansiella poster, MSEK 675,5 131,8 124,6 Eget kapital per aktie, SEK 16,62 33,96 10,59 Resultat per aktie, SEK 14,60 4,38 9,93 Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster, st Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster, st Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster IP-portar, st Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster övrigt, st Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 2 Exklusive resultat från nätförsäljning och jämförelsestörande poster. Ekonomisk information 2002 Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 14 maj 2002 kl på Utfors huvudkontor, Råsundavägen 12, Solna. Utfors publicerar följande ekonomiska rapporter 2002: Delårsrapport januari mars publiceras 26 april. Delårsrapport januari juni publiceras 30 juli. Delårsrapport januari september publiceras 31 oktober. Bokslutskommuniké för helåret 2002 publiceras 7 februari Rapporterna publiceras på svenska och engelska. Ekonomiska rapporter och övrig bolagsinformation finns på Utfors hemsida 4

5 Året i sammandrag Vid årsskiftet 2000/2001 lämnade Utfors den stora nätbyggnadsfasen var därmed det första året då Utfors helt har kunnat fokusera på att leverera och utveckla tjänster inom kärnaffären, IP-baserad höghastighetskommunikation för företag. Stark försäljningsutveckling för IP-porten De ekonomiska omvärldsfaktorerna försämrades betydligt under årets första hälft, och den marknad som Utfors verkar på har sedan dess präglats av försiktighet grundad i en osäkerhet inför den framtida utvecklingen. Trots marknadsförutsättningarna har Utfors under året etablerat en stark position som leverantör av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. Detta bekräftas inte minst av försäljningsutvecklingen för IP-portstjänsterna, med accesser avtalade under året. Den 31 december hade Utfors därmed uppnått en ackumulerad försäljning av IPportar, varav portar var installerade och aktiva. Kundernas förtroende är naturligtvis Utfors största tillgång. Det är därför både med glädje och stolthet som Utfors kan räkna in företag som Bombardier Transportation, Deloitte & Touche, Eterra, Expressen, Intentia, Preem, Riksbyggen, Saab, TietoEnator och Svenska Volkswagen som nya kunder under Under det andra kvartalet utsågs dessutom Utfors som leverantör i Statskontorets ramavtalsupphandling för offentlig förvaltning. Som en följd av detta avtal har viktiga kontrakt vunnits med bland andra Domstolsverket och Skolverket. Omsättning och resultat Under 2001 uppgick nettoomsättningen till 445,2 MSEK (283,4), vilket motsvarar en ökning med 57 procent jämfört med Justerad EBITDA 1 uppgick till -355,1 MSEK (-173,3). Som förväntat nådde justerad EBITDA sin lägsta nivå under det tredje kvartalet och har därefter utvecklats positivt. Investeringsnivån har stadigt minskat under året som följd av en förskjutning från nätuppbyggnadsdrivna till kunddrivna investeringar. Refinansierad affärsplan Under det tredje kvartalet underrättades Utfors om att en av bolagets infrastrukturkunder hade råkat i akuta ekonomiska problem och inställt betalningarna. Utfors drabbades därigenom av en utebliven intäkt för nätförsäljning samt ett bortfall av intäkter för underhåll och hyror. Detta, i kombination med den försämrade konjunkturen, föranledde Utfors att se över såväl möjligheten till kostnadsreduceringar som bolagets långsiktiga finansiering. Ett kostnadsbesparingsprogram genomfördes, i huvudsak bestående av neddragningar av tio procent av personalstyrkan samt en frivillig och tidsbegränsad lönesänkning kopplad till ett vinstdelningsprogram. Under det fjärde kvartalet genomfördes en kapitalanskaffning bestående av tre nyemissioner och en utökad kreditfacilitet. Den sista av de tre nyemissionerna slutfördes framgångsrikt i januari Förstärkt erbjudande och nordisk närvaro Utfors erbjudande utvecklas kontinuerligt, utifrån ambitionen att vara den självklara nordiska partnern för högkvalitativa data-, Internet- och telefonitjänster. Under året har IP-portsfamiljen kompletterats med flera kundanpassade tjänster. I november lanserades Utfors E-meeting, ett helt nytt sätt att mötas och arbeta via bild, ljud och gemensam dokumenthantering. Även Utfors erbjudande mot privatmarknaden har utökats, bland annat med ett helkundserbjudande. Vid årets slut hade Utfors drygt aktiva privatabonnemang ( ). Året har också präglats av uppbyggnaden av Utfors nordiska närvaro. Bolagets position i Finland och Norge har förstärkts väsentligt, både genom breddning av erbjudandet och genom utökad geografisk täckning. I och med öppnandet av kontoret i Danmark i januari 2002 uppnåddes ytterligare en milstolpe i bolagets utveckling, och Utfors är nu en till fullo nordisk bredbandsoperatör. Väsentliga händelser efter årets utgång Utfors slutförde framgångsrikt den finansiering som inleddes i december. Ett treårigt avtal tecknades med SIF omfattande datakommunikation och telefoni. Utfors och AT&T tecknade avtal om globalt samarbete. Samarbetet innebär att Utfors nordiska nät kopplas ihop med AT&T:s världsomspännande nät. Utfors kommer därigenom att kunna erbjuda sina kunder högkapacitetstjänster även utanför Norden samtidigt som man kommer att fungera som underleverantör åt AT&T gentemot AT&T:s nordiska kunder. 1 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive resultat från nätförsäljning och jämförelsestörande poster. 5

6 Intervju med Jan Werne, Utfors VD Hur vill du översiktligt beskriva år 2001 för Utfors? 2001 var året då Utfors gick från ord till handling. I mitten av december 2000 tände vi de sista delarna i huvudnätet och lämnade byggfasen blev därmed det första hela året då vi levererade tjänster kring vår kärnaffär, IP-baserad höghastighetskommunikation för företagsmarknaden. Vårt erbjudande har tagits emot på ett mycket bra sätt och har under året accepterats av allt fler företag som det självklara sättet att bygga nya företagsnät. Samtidigt har 2001 på många sätt varit ett tufft år, såväl på telekommarknaden som på den finansiella marknaden. Vi har upplevt en kraftig avmattning i konjunkturen, vilket förlängt säljcyklerna och gjort många kunder försiktigare. Att vi i detta marknadsklimat har fått så många nya viktiga kunder, och nått upp till över sålda IP-portar ser jag som en betydande framgång för Utfors affär. Vilka ser du som de viktigaste händelserna under året? Det utan tvivel viktigaste är att vi etablerade oss som en av huvudaktörerna inom data- och telefonitjänster på den svenska marknaden. Att vi så snabbt nått en position som ett naturligt val för många företag har faktiskt förändrat hela marknaden. När vi lanserade våra direkta tjänster sålde ingen mer än 2 Mbit i kapacitet. Snittkapaciteten på våra sålda IP-portar ligger idag på 13 Mbit. Det vi sett under året är också ett genombrott för vår vision. Bredbandskapacitet handlar inte, som många trodde för ett år sedan, så mycket om att köra nya tuffa applikationer över Internet. Istället har det blivit ett viktigt verktyg för att förenkla företagens kommunikation och för att effektivisera IT-driften samt komma till rätta med skenande IT-kostnader. På så sätt blir bredbandsnäten en fjärde våg i IT-utvecklingen. Från stordatorn via minidatorn till nätverken och nu centralisering genom höghastighetskommunikation. Under 2001 har förväntningarna på bredbandsutvecklingen skruvats ned, hur har det påverkat Utfors? Det som inträffade under 2001 var, som jag ser det, att man tog steget från eufori till en mer realistisk syn på hur bredband kommer att användas. Utvecklingen under året har bekräftat att Utfors gjort helt rätt när vi fokuserat på företagsmarknaden. Att det är här marknaden finns framgår inte minst av att Internettrafik endast står för några få procent av intäkterna på bredbandsmarknaden, medan företagsinterna datanät står för långt över 90 procent. Konsumentmarknaden för bredband, som det fanns så stora förväntningar på, dröjer helt enkelt. Trots prisjusteringarna tjänar ingen pengar på bredband för privatkunderna. Samtidigt har priset på kapacitet sjunkit drastiskt, vilket slagit hårt mot de bolag som har som affärsidé att hyra ut fiber till operatörerna. Tyvärr har brustna förväntningar på delar av marknaden smittat av sig på de bolag, däribland Utfors, som fokuserar på att förse företagsmarknaden med högkvalitativa bredbandstjänster. Kan du kommentera finansieringssituationen? Att ha en fullfinansierad affärsplan är naturligtvis viktigt, inte minst för att skapa trygghet för kunden. Tyvärr drabbades vi under hösten av en engångsförlust och framtida intäktsbortfall på ett betydande belopp orsakad av en av våra infrastrukturkunder, Pangea. Eftersom infrastrukturförsäljning är en del av vår finansiering blev vi tvungna att vidta åtgärder. Visst kan man säga att Pangeaförlusten inträffade vid den sämsta tänkbara tidpunkten. Villkoren för att ta in nytt kapital var tuffare än någonsin tidigare. Att Utfors trots detta kunde genomföra en framgångsrik refinansiering ser jag som ännu ett bevis på att vi har rätt affärsmodell. Ser du några tendenser vad gäller kundernas agerade som kommer att påverka Utfors? Som jag nämnde tidigare drivs marknaden i huvudsak av de effektiviseringsmöjligheter som höghastighetsnäten för med sig när det gäller IT-driften. Det borgar för en fortsatt efterfrågetillväxt. Bland de företag som redan gått över till den nya tekniken ser vi också hur de börjar intressera sig för applikationer inom multimedia och bildstödd kommunikation, exempelvis vår tjänst för e-möte. Höghastighetsnäten får därmed en allt tydligare roll som ett strategiskt verktyg för företagens externa och interna kommunikation. Samtidigt som förutsättningarna för tillväxt är mycket goda präglas marknaden dock av fortsatt försiktighet och förlängda säljcykler, vilket självklart dämpar takten i tillväxten. Många företag talar idag om att låta en extern partner ta över IT-funktionerna, hur påverkar detta Utfors? Outsourcing är en naturlig del i företagens arbete med att reducera IT-kostnaderna. Höghastighetsnät av det slag som Utfors erbjuder skapar förutsättningar för outsourcing att fungera. Med ett höghastighetsnät kan du lägga dina ITsystem hos en extern part, utan att oroa dig över tillgängligheten. Jag tror därför att systemintegratörerna, som är de stora aktörerna på outsourcingmarknaden, kommer att bli allt viktigare för Utfors, både som kunder och partners. Vi levererar infrastrukturen, som systemintegratörerna sedan erbjuder som en del av sin lösning till kunderna. 6

7 För att lägga grunden för denna typ av uppdrag har vi etablerat samarbeten med de flesta stora systemintegratörerna i Norden. Hur har era nya tjänster mottagits och hur kommer ni att utveckla tjänsterbjudandet? Vi har under året breddat familjen av IP-portar, för att kunna erbjuda våra kunder fler valmöjligheter. Detta arbete kommer att fortsätta under Vår e-mötestjänst som vi lanserade i november, har också mötts av ett stort intresse. Många företag ser att den kan hjälpa dem att arbeta effektivare, både genom att göra det enklare att träffas och arbeta tillsammans och genom minskad restid. Inför 2002 är det särskilt två områden som är aktuella för nya tjänster. Dels distansarbete, där det handlar om möjligheten att ansluta sig till företagsnätet från hemmet med en kapacitet för både ljud och bild som kommer att revolutionera hemarbetsplatsen. Dels vad vi kallar Remote VPN, som gör det möjligt att använda externa datorer för att ansluta sig direkt till det egna företagets intranät. Detta är en tjänst för företag där medarbetarna tillbringar stor tid utanför det egna kontoret, exempelvis konsultbolag. Hur ser du på privatmarknaden för bredbandstjänster? Vårt fokus ligger idag till 100 procent på företagsmarknaden, där det nu gäller att ta vara på de möjligheter som det ökande intresset för höghastighetskommunikation för med sig. Som jag nämnt tidigare ser vi inte motsvarande utveckling på privatsidan. Även om prisbilden vad gäller bredbandsaccesser i hemmet har rört sig åt rätt håll under 2001, så är det fortfarande en bit kvar till en affärsmässigt sund nivå. Men på längre sikt är det självklart en intressant marknad för Utfors, då det handlar om att utnyttja samma infrastruktur som i våra företagstjänster. En framtida satsning på privatkunder är med andra ord inte utesluten. Men det förutsätter att man kan nå lönsamhet, något som vi alltså hittills inte har sett som möjligt. Hur har etableringarna i övriga Norden utvecklats? Mycket bra. Det är dock ännu lite för tidigt att begära några större volymer, då det handlar om nya etableringar. I slutet av 2001 var vi helt igång i Norge, där vi under året har fokuserat på att bygga upp en tillräcklig storlek för att vara en viktig spelare på marknaden. I Finland är vi också på god väg att etablera en stark ställning. Och i Danmark lanserade vi vårt tjänsteerbjudande i januari i år, vilket mottagits mycket positivt. Vi räknar med att ha full täckning och ett komplett tjänsteerbjudande på samtliga nordiska marknader i slutet av

8 Vad är det som får kunderna att välja Utfors? I de allra flesta fall handlar det om att Utfors kan leverera hög prestanda till mycket konkurrenskraftiga priser. En annan konkurrensfördel är vår teknik. IT-chefer känner igen sig i den tekniska plattformen och ser lätt fördelarna med Utfors IP-baserade teknologi, vilket självklart är positivt i upphandlingarna. Ni har sagt att ni räknar med att nå ett positivt resultat på EBITDA-nivå mot slutet av Ligger den prognosen fast? Ja, förutsatt en fortsatt stark tillväxt på marknaden så räknar vi med att nå ett positivt resultat före avskrivningar till årsskiftet. Kan du kommentera den konkurrens Utfors möter? På den svenska marknaden har det under året utkristalliserat sig tre operatörer som gjort den tunga investeringen i infrastruktur och som är professionella och långsiktiga. Förutom Utfors rör det sig om Song och Telia. I princip ser marknaderna i övriga Norden ut på samma sätt, med en operatör med rötter i statliga telemonopol och ett par nya duktiga spelare. För dessa inte allt för många operatörer finns en marknad som jag tror mer än väl kommer att räcka till framöver. Vad vi sett under året är att priserna bottnade under sommaren, för att sedan ha rört sig svagt uppåt. Visst finns det en priskonkurrens när vi förhandlar om större kontrakt, men idag så utgår den från en mer hälsosam nivå. De företag som klarade prispressen bör nu kunna fokusera på att förbättra marginalerna. Det innebär samtidigt att konkurrensen i högre utsträckning sker med andra kriterier än pris, exempelvis mervärdestjänster som e-möten. Vilken är den största utmaningen för er att klara av för att nå det målet? Vi måste fortsätta att konsekvent verkställa vår plan, när det gäller att sälja och driftsätta IP-portar. Förutom att erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga tjänster gäller det också att fortsätta att bygga förtroende hos kunder, partners och andra i vår omvärld. Det handlar om att bygga vidare på Utfors starka varumärke, men samtidigt skapa förståelse för att det tar 3-5 år innan en mångmiljardinvestering i helt ny kommunikationsinfrastruktur visar vinst. På så sätt skiljer vi oss inte från exempelvis mobiloperatörerna, som tog stora kostnader för sina GSM-nät innan de började tjäna pengar. 8

9 Bombardier Transportation får effektivare serverutnyttjande med Utfors bredband Bombardier Transportation är en världsledande leverantör av järnvägsutrustning. Företaget tillverkar passagerarfordon, lok, godsvagnar, driv- och styrsystem samt signalsystem. I Sverige sysselsätter Bombardier Transportation cirka personer inom tågverksamheten samt cirka 500 inom signalverksamheten. Tågverksamheten bedrivs i huvudsak vid anläggningar i Västerås, Kalmar och Helsingborg samt vid ett flertal mindre servicekontor. Signalverksamheten är baserad i Stockholm, Hässleholm och Göteborg. Med verksamheten utspridd på flera anläggningar runtom i Sverige, med mycket avancerad utvecklings- och konstruktionsverksamhet, är möjligheten att snabbt utbyta stora mängder information en avgörande framgångsfaktor för Bombardier Transportation. Därför har Bombardier Transportation valt att länka ihop sina anläggningar med ett höghastighetsnät för datakommunikation från Utfors. I lösningen ingår flera IP-portar, varav en med kapacitet på 100 Mbit/s. Med Utfors har vi kunnat öka bandbredden mellan våra kontor till ett mycket rimligt pris. Tack vare de nya länkarna kan vi använda servrarna på ett mycket effektivt sätt. Exempelvis har vårt team som arbetar med avancerade beräkningar för aerodynamik och strukturmekanik fått betydligt högre överföringshastighet. För dem innebär det att data som tidigare tog en timme att överföra idag tar en minut, säger Marie Hagberg, nätverks- och kommunikationsansvarig. Genom den ökade bandbredden mellan Bombardier Transportations kontor har man också kunnat dra ner på antalet servrar på de mindre lokalkontoren, som nu kan arbeta mot centralt placerade servrar. Något som bidrar till att minska IT-kostnaderna ytterligare. Utfors har levererat en IP-port med 100 Mbit kapacitet mellan kontoret i Västerås och enheterna i Kalmar och Helsingborg. Lösningen ger också 2 Mbit mellan Västerås och Köpenhamn, mellan Västerås och Mörby samt mellan Västerås och Gävle. Bombardiers signalverksamhet kopplas samman med 10 Mbit. 9

10 Marknadsöversikt Utfors är en IT/IP-entreprenör som gör det möjligt för organisationer och företag att arbeta i nätverk utan friktion och flaskhalsar. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sina affärer. Antal företag med Internetaccess, samt typ av access (avser företag i Sverige med minst en anställd) Företag utan datorer Företag med datorer men ej Internet Företag med modem/isdn access till Internet Företag med fast access till Internet AB Stelacon 2002 Vad är bredband? Bredband är inte en teknik, utan ett samlingsnamn för tekniker som möjliggör mycket snabb överföring av information mellan två punkter. Regeringens definition av bredband i rapporten Bredband för tillväxt i hela landet, SOU 1999:85, har blivit den mest vedertagna. Där definieras bredband som verklig överföringskapacitet på minst 2 Mbit/sekund i en ledning (trådburet) eller bärvåg (trådlöst) i båda riktningarna. 2 Mbit/s innebär att man kan överföra tecken per sekund. Som jämförelse klarar ett vanligt modem högst tecken per sekund. I båda riktningarna betyder att kapaciteten gäller för överföring både till och från användaren. Benämningen bredband används dock av många operatörer för accesstjänster med avsevärt lägre kapacitet än 2 Mbit/s, exempelvis för ADSL-uppkoppling där kapaciteten vanligen uppgår till cirka 500 kbit/s, och då endast i en riktning. Denna kapacitet räcker för många privatpersoners behov av överföring av text och enklare grafik från Internet, men är otillräckligt om man vill använda mera avancerade och därmed kapacitetskrävande tjänster med exempelvis rörliga bilder. För att tillgodose behoven hos de flesta företag, där kraven på snabb överföring och tillgång till stora mängder information är höga, krävs dock överföringskapaciteter på minst 2 Mbit/s och oftast ännu mer. Norden utgör en av de mest avancerade marknaderna för kommunikationstjänster i världen, med en IT-mogen befolkning och ett stort antal företag där Internet- och datakommunikation utgör en viktig förutsättning för verksamheten. Internationellt sett ligger de nordiska länderna i täten när det gäller användandet av nya tjänster och tekniker för kommunikation. Detta skapar en god tillväxtpotential för Utfors bredbandsbaserade kommunikationstjänster, något som bekräftats av utvecklingen under Marknadstrender Undersökningsföretaget Stelacon gör årligen en marknadsundersökning kring svenska företags IT-användning. Bland faktorerna som undersöks återfinns bland annat vilken typ av anslutning företagen använder för att få tillgång till Internet. I årets undersökning som visar förhållandena vid årsskiftet 2001/2002 gör Stelacon bedömningen att antalet företag med fast anslutning till Internet kommer att tredubblas under de närmaste tre åren. Enbart under 2002 bedömer man att ytterligare svenska företag kommer att investera i en fast anslutning. Till största delen kommer det att röra sig om höghastighetsanslutningar av det slag som Utfors erbjuder, med en kapacitet på 2 Mbit/s eller mer. Denna utveckling drivs i huvudsak av att Internet och datakommunikation får en affärskritisk betydelse i allt fler företag. För de företag som idag skaffar fast access till Internet handlar det i första hand om tillgång till Internet som extern kommunikationskanal, med e-post, extranät och andra tillämpningar. Men Internettekniken blir även allt viktigare för den interna datakommunikationen. Denna utveckling leds av företag i Utfors huvudmålgrupp, stora och medelstora företag, som sedan tidigare har fast access till Internet. Intern datakommunikation ökar kraven på tillgänglighet i Internetanslutningar och i de VPN-nät som binder ihop företagens lokala datanät, vilket driver behoven av bandbredd. Internet kommer samtidigt att fortsätta att utvecklas som ett redskap för att arbeta bättre och effektivare. Den utveckling som inleddes med introduktionen av e-posten kommer exempelvis att fortsätta med nya applikationer som effektiviserar kommunikation och kontakter inom och mellan företag. Även denna utveckling driver företagens behov av ökad bandbredd. 10

11 Samtidigt som IT-infrastrukturen blir allt viktigare upplever många företag problem med stora kostnader för inköp och drift av IT-systemen. Ökad bandbredd genom höghastighetsnät gör det möjligt att centralisera ITfunktioner och utrustning, som servrar och datalagring. Administrationen av IT-systemen kan därigenom effektiviseras och kostnaderna för underhåll minskas. Investeringarna i bandbredd kan på så sätt vara ett medel för att minska IT-kostnaderna, något som har hög prioritet i många företag idag. Informationshanteringens och kommunikationens ökade betydelse för företagen driver enligt Stelacon långsiktigt utvecklingen i riktning mot en gemensam anslutningspunkt för Internet och datakommunikation, samt i förlängningen även telefoni. Parallellt med den snabba utvecklingen på företagsmarknaden gör Stelacon bedömningen att de senaste årets intresse för Internetanslutningar på privatmarknaden kommer att hålla i sig, givet dagens prisnivå. Till skillnad från företagsmarknaden rör det sig dock om anslutningar med lägre kapacitet, exempelvis ADSL-anslutningar som ger en överföring på cirka 500 kbit/s. Den konvergens mellan Internet, TV och digital-tv som många förutspådde kommer dock att dröja. Utvecklingen under 2001 I den allmänna debatten var 2001 året då förväntningarna på en snabb bredbandsutveckling brast. Detta har dock inte påverkat den faktiska utvecklingen på marknaden. Antalet företag som investerat i höghastighetskommunikation har stigit konstant under året och förväntas få en fortsatt snabb ökning under innevarande år. Utvecklingen under 2001 visar därmed att det finns en stor marknad för bredbandstjänster bland svenska företag, men att de förväntningar som fanns på hur snabbt den nya tekniken skulle få genomslag i många fall var allt för högt ställda. Att efterfrågan på bredbandstjänster varit förhållandevis stark under 2001 visar också att investeringarna i bandbredd är relativt konjunkturokänsliga. Behoven att kommunicera internt och externt växer oavsett konjunkturläge. Vidare ser många företag ökad bandbredd som ett medel för att arbeta effektivare och minska kostnaderna, vilket ökar viljan att investera i bredbandsaccess även i tider som präglas av svag ekonomisk utveckling. De nedskruvade förväntningarna på bredbandsutvecklingen har dock påverkat priset på kapacitet i stamnäten. Många företag har investerat stora summor i att bygga stamnät för att vidaresälja kapacitet till operatörer, som i likhet med Utfors erbjuder bredbandstjänster till slutkunder. Detta har lett till överkapacitet och påföljande prisfall, då efterfrågan inte ökat i samma takt som nya fibernät färdigställts, vilket slagit hårt mot de företag som byggt sin affär på att sälja kapacitet till andra operatörer. Konkurrenssituationen Som en effekt av tidig avreglering och marknadens öppenhet är den nordiska marknaden för kommunikationstjänster mycket konkurrensintensiv. Särskilt gäller detta på privatmarknaden, med ett stort antal aktörer inom Internet och fast och mobil telefoni. Konkurrensen har lett till en mångfald av tjänster, ofta tekniskt mycket avancerade, samtidigt som prisnivån vid en internationell jämförelse är låg. Utfors erbjudande på den svenska privatmarknaden omfattar indirekt telefoni samt uppringd Internet. Även på företagsmarknaden finns en mängd aktörer som erbjuder olika typer av kommunikationstjänster, men då företrädesvis med lägre kapacitet. Inom Utfors kärnverksamhet, höghastighetstjänster för företagsmarknaden, är konkurrensen mer begränsad. Utfors prioriterade målgrupp utgörs av större och medelstora företagskunder i Norden med behov av hög kvalitet och kapacitet i sin dataoch telekommunikation. Utvecklingen på den svenska marknaden har inneburit att det utkristalliserats tre aktörer med en stark position inom denna målgrupp och som tack vare gjorda investeringar i nätinfrastruktur och kundbas etablerat sig som långsiktiga aktörer. Förutom Utfors rör det sig om Song Networks och Telia. Konkurrenssituationen på marknaderna i övriga Norden skiljer sig inte så mycket från Sverige, med en större operatör med rötter i det statliga telemonopolet samt ett mindre antal alternativa operatörer. Den nordiska företagsmarknaden för bredbandstjänster präglades det första halvåret 2001 av en viss prispress. Under andra halvåret har priserna stabiliserats och därmed minskat något i betydelse som konkurrensmedel. I stället handlar konkurrensen i ökad utsträckning om att erbjuda olika former av mervärdesskapande tjänster som integrerade delar av bredbandserbjudandet. 11

12 Teknikutveckling högre kapacitet till lägre kostnad Utvecklingen mot en gemensam anslutning för datakommunikation, Internet och telefoni bygger på användande av IP, Internet Protocol, som i och med Internetrevolutionen har etablerat sig som en global kommunikationsstandard för telefoni, data, bild och video. Nät för IP-kommunikation kan baseras på en rad olika transportprotokoll, exempelvis ATM, Ethernet, Frame relay och SDH. Utfors har i sitt nät valt att använda Ethernet. Ethernetstandarden möjliggör stora produktionsvolymer med låga kostnader som resultat. Detta gör Ethernet mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra tekniker för IP-baserad bredbandskommunikation. IP är ett öppet och flexibelt protokoll som möjliggör att olika typer av kommunikationsutrustning kan samspela med varandra. Flexibiliteten i IP-tekniken gör det även möjligt att utveckla den allteftersom kraven förändras. På så sätt kan IP utgöra grunden även för framtida tekniker på bredbandsområdet. En annan betydelsefull drivkraft på marknaden är givetvis den kraftiga kapacitetsökningen inom infrastrukturen för kommunikation, en utveckling som kommer att fortsätta. De gamla kopparbaserade näten ersätts mer och mer med högkapacitetsfiber, och tekniska genombrott inom mikroelektronik, optik och mjukvaror ökar kapaciteten i såväl de gamla traditionella näten som i de nya fiberbaserade näten. Infrastrukturen för kommunikationstjänster Infrastrukturen för data- och telekommunikation kan delas upp i fyra huvudnät; stamnät, stadsnät, accessnät och lokala datanät (LAN). Stamnät Stadsnät Accessnät Accessnät Fastighets nät Företag Fastighets nät Bostäder Stamnät (Backbone network eller långdistansnät) Stamnät är rikstäckande nät utformade för att transportera mycket stora mängder tal- och datatrafik längre sträckor, mellan städer, länder och kontinenter. Stamnäten i Norden har traditionellt ägts och drivits av ett fåtal större statsägda aktörer, i Sverige framför allt av Telia, Banverket och Svenska Kraftnät. Utfors konstruktion av ett fiberbaserat stamnät har därmed inneburit en betydande förändring på den nordiska marknaden för nätkapacitet. Stadsnät (Metropolitan Area Network, MAN) Stadsnät är regionala och lokala stamnät som exempelvis ger en ort tillgång till lokal trafik samt anslutning till de nationella stamnäten. I Sverige finns över 200 ägare av stadsnät. Vid sidan av Telia har ett stort antal kommuner byggt fiberbaserade stadsnät. Det största kommunala stadsnätet drivs av Stokab, ett företag ägt av Stockholms stad. Bland övriga aktörer finns till exempel energibolag och så kallade cityleverantörer. Stadsnäten är vanligen relativt små och konkurrensen mellan olika nät inom ett område är ofta begränsad. Accessnät (Local loop) Ett accessnät är anslutningen från ett stadsnät fram till slutanvändaren, det vill säga fram till ett företags-lan eller till bostaden. Accessnätet kan utgöras av olika överföringsmedier, exempelvis fiberbaserade datanät, kopparbaserade telenät, kabel-tv-nät och trådlösa nät. De accessnät som finns i bostadsområden är fortfarande med få undantag baserade på koppartrådar. Med sitt rikstäckande nät för telefoni är Telia den största aktören inom accessnät och når i princip alla svenska hushåll. Fiberbaserade accessnät har mycket hög kapacitet. I många områden, framför allt i bostadsområden, är det dock alltför kostsamt att bygga fiberbaserade nät. Stora resurser har därför lagts på att utveckla tekniker för att lösa kapacitetsproblemet i de andra accessnäten, både i det ursprungliga kopparnätet och i de alternativa näten. Idag är det möjligt att med exempelvis xdsl- och Etherlooptekniker på korta avstånd öka kapaciteten betydligt i det kopparbaserade accessnätet. Telia tillåter dock inte användning av dessa tekniker i det svenska kopparbaserade accessnätet. Även inom det trådlösa accessnätet finns idag flera tekniker som ger mycket hög kapacitet, exempelvis LMDS (höghastighetsradio, även kallad fast yttäckande radioaccess) och Free Space Optics, en teknik som Utfors var först att lansera i Europa under Med Free Space Optics överförs data med ljusvågor, en form av laser, med hastighet upp till 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s). UMTS är den teknikstandard som nu används i byggandet av den tredje generationens mobiltelefoninät (3G). Med UMTS kommer kapaciteten i det mobila accessnätet att öka tillräckligt mycket för att det ska bli möjligt att erbjuda höghastighetstjänster. Lokala datanät (Local Area Network, LAN) Ett LAN är ett lokalt datanät med hög kapacitet, vanligen Ethernetbaserat, inom ett kontor eller fastighet för kommunikation mellan exempelvis persondatorer, skrivare och servrar. 12

13 Utfors sparar tid och pengar åt Deloitte & Touche Deloitte & Touche är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med 800 anställda på ett femtiotal orter över hela landet. Företaget erbjuder konsulttjänster inom bland annat revision, redovisning, skattefrågor, riskhantering och corporate finance. Bland kunderna återfinns både stora internationellt ledande företag och småföretag. Deloitte & Touche i Sverige är en del av internationella Deloitte Touche Tohmatsu med mer än anställda i 140 länder. För att öka bandbredden och på så sätt lösa kapacitetsproblemen i bolagets datakommunikationsnät har Deloitte & Touche under 2001 knutit samman sina 32 största kontor i Sverige med hjälp av Utfors bredbandsnät. De faktorer som fick Deloitte & Touche att välja Utfors var dels pris i relation till prestanda, dels Utfors förmåga att snabbt leverera och installera hög kapacitet utan överbokning. Även Utfors teknik och de utvecklingsmöjligheter den för med sig var viktiga faktorer. Vi hade behov av att snabbt skaffa oss bättre bandbredd. I samband med detta bestämde vi oss för att satsa på ett nät som bygger på den allra senaste tekniken. IP-baserad bredbandskommunikation av det slag som Utfors erbjuder kommer att bli den självklara lösningen för företagskommunikation under lång tid framöver. För oss på Deloitte, som alltid strävar efter att ligga i framkant när det gäller våra egna kunderbjudanden, var Utfors därför en naturlig partner, säger Mats Skröder, IT-chef på Deloitte & Touche. Utfors har levererat en fullständig IP-portslösning till Deloitte & Touche. I lösningen ingår en port med 100 Mbit i kapacitet för huvudkontoret i Stockholm, portar med 10 Mbit i kapacitet för kontoren i Göteborg och Malmö samt portar med 2 Mbit i kapacitet för övriga lokalkontor. Dessutom kopplas Deloitte & Touches kontor i Oslo upp på Utfors nät med hjälp av en 2 Mbit-port. Deloitte & Touche använder idag höghastighetsnätet för e-post, filöverföringar mellan kontoren, applikationssystem inom exempelvis ekonomi samt Internetaccess. I framtiden ser Deloitte & Touche även möjligheter i att använda tjänster som e-möten. Med Utfors bredbandsnät har vi fått ökad bandbredd till en lägre kostnad än tidigare. Våra kontor har inte längre prestandaproblem i sin datakommunikation. Bandbredden gör det också möjligt att centralisera IT-funktioner. Allt detta påverkar vår verksamhet positivt. Vi arbetar effektivare och sparar tid och pengar, säger Mats Skröder. 13

14 Koncernöversikt Från och med 2002 är Utfors en i full skala pan-nordisk bredbandsoperatör. Organisationen stödjer målet att uppfattas som Lokala, Innovativa och Utmanare. Utfors verksamhet bedrivs i fyra operatörsbolag som tillsammans täcker den nordiska marknaden. Utfors Bredband ansvarar för marknadsföring och försäljning av Utfors kommunikationstjänster på den svenska marknaden, samt för installation och kundsupport. Utfors Bredband ansvarar även för driften av nätet och utveckling av det samlade produkterbjudandet i Norden. Marknaderna i Danmark, Finland och Norge bearbetas från Utfors bolag i respektive land. Dotterbolagen i Finland och Norge bildades i januari 2000 och dotterbolaget i Danmark bildades i februari Verksamheten utanför Sverige har byggts upp successivt under de senaste två åren, med lansering av Utfors tjänster i Norge och Finland i början av 2001 och i Danmark i januari Utfors Fibre Network äger det fysiska stamnätet. Uteb bildades 1999 för att konstruera och sälja dukter i den så kallade huvudringen i nätet. Uteb East bildades samma år för projektering och dragning av sjökablar mellan Sverige och Finland. Båda bolagen ägdes inledningsvis till lika delar av Utfors Fibre Network och det holländska bolaget N.V. Ebcon Holding. Utfors utökade sitt ägande i Uteb East i juni 2000 och i Uteb i december samma år och bolagen blev därmed dotterbolag i koncernen. Koncernledning och vissa koncerngemensamma funktioner finns samlade i moderbolaget. Utfors huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och Utfors kundcenter finns i Överkalix. Verksamheten bedrivs därutöver från kontor i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Uppsala, Oslo, Helsingfors samt Albertslund utanför Köpenhamn. Den 31 december 2001 hade Utfors 322 medarbetare, varav 39 utanför Sverige.. Utfors AB.... Utfors Bredband AB 100% Utfors AS Norge 100% Utfors Oy Finland 100% Utfors A/S Danmark 100% Uteb AB 99,9% Utfors Fibre Network AB 100% Uteb East AB 100% 14

15 Historik UTH Gård Datakommunikation AB grundas av studenter vid Uppsala Tekniska Högskola. Företaget var ursprungligen en avknoppning från ett projekt med målet att studenterna skulle kunna utnyttja universitetets datanät från hemmet. Ganska snart växer dock en vision fram inom företaget som sträcker sig betydligt längre; att bryta upp monopolet på fiber och att erbjuda Internet- och datatjänster till ett pris och en kvalitet som helt skulle revolutionera den svenska kommunikationsmarknaden. Under 1996 svetsar man ihop trådarna i den första fiberkabeln och kopplar in en radiomast som ordnar Internetanslutningar. Företaget byter namn till Utfors. Svagheter i affärsmodellen och i styrningen av bolaget leder dock till att man vid slutet av 1997 befinner sig i ett finansiellt kritiskt skede. Utfors har vid denna tidpunkt 17 medarbetare Jan Werne, tidigare europaansvarig för divisionen Internet & Telecom inom Bay Networks, anställs som VD och koncernchef. Detta markerar inledningen av en betydelsefull förändring i Utfors affärsmodell, vilket närmast kan liknas vid en omstart av bolaget, dock utifrån samma vision som tidigare. Utfors nuvarande ledningsgrupp byggs upp och kapitalanskaffning sker. De första fiberkablarna läggs mellan Uppsala och Stockholm och driftsätts mot slutet av året. Företaget är nu en oberoende telekomoperatör. Den första stora satsningen är uppringd Internet och leder bland annat till att Utfors blir först i Norden med att erbjuda gratis Internetabonnemang, där användaren endast betalar för uppkopplingstiden Kundtillströmningen till Utfors Internettjänst är mycket stor. Utfors andra stora satsning är förvald telefoni i samband med införandet av lika tillträde för operatörer. När företaget lanserar sin telefonitjänst i juni är man först i Norden (och kanske i världen) med att införa lokaltaxa för all inrikes telefoni. Också denna tjänst får ett gott mottagande på marknaden. Under det första halvåret pågår ett parallellt arbete med att säkra kapital för att kunna realisera bolagets kärnaffär; att erbjuda högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster utifrån ett eget fiberoptiskt stamnät. Samtidigt bygger Utfors vidare på den indirekta affären, det vill säga indirekt telefoni och uppringd Internet. Med start i augusti börjar Utfors schakta sig genom Sverige och gräva ned fiberkabel. Ett avtal tecknas med KPN/Qwest om försäljning av två av dukterna i nätet, vilket innebär en kostnadsdelning av nätbyggnationen. Vid slutet av året är kilometer av duktstrukturen färdigställd. Företaget har cirka företagskunder och cirka privatabonnemang. Antalet medarbetare uppgår till Året präglas i hög grad av färdigställandet av Utfors nordiska bredbandsnät och av lanseringen av IP-porten, en helt ny tjänst för såväl datakommunikation, Internet och telefoni, till en oöverträffad relation mellan pris och prestanda. Ett exempel på detta är att Utfors blir första operatör i Norden att erbjuda gratis telefoni inom och mellan företag är därmed det år som markerar starten av Utfors kärnverksamhet, högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster för företagsmarknaden. IP-porten lanseras under våren och det första kontraktet skrivs i juli. Företagens intresse för höghastighetskommunikation är stort och Utfors IP-portserbjudande får ett kraftigt genomslag. Vid slutet av året är avtal om 358 IP-portar tecknade, varav 172 är aktiva. Under det andra halvåret utvecklas erbjudandet med fler tjänster inom IP-portsfamiljen, samt även tjänster kring co-location och webhosting. Utfors nordiska närvaro börjar även byggas upp genom etablering av verksamheter i Finland och Norge. Under hela året pågår byggandet av det fiberoptiska nätet och i december 2000 tänds de sista delarna i den så kallade huvudringen. I och med detta är kilometer av nätet fullt operationellt och täcker Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo samt ytterligare ett antal städer i södra och mellersta Sverige. Utfors kundbas vid årets slut består, förutom av IP-portskunder enligt ovan, även av cirka företagskunder och cirka privata abonnemang. I december noteras Utforsaktien på Stockholmsbörsens O-lista. Antalet medarbetare uppgår till 248, varav fem utanför Sverige. 15

16 16 Anna Lönnqvist är produktchef för IP-porten, en paketering av höghastighetsaccesser för Internet, datakommunikation och telefoni. Som produktchef jobbar Anna med allt ifrån omvärldsanalys, prissättning och utbildning till att projektleda utvecklingen av nya tjänster inom IP-portsfamiljen.

17 Strategi Utfors mål är att bli en av Nordens ledande leverantörer av bredbandsbaserade kommunikationstjänster. I syfte att nå detta mål har Utfors formulerat en strategi med följande huvudpunkter: Fokusera på att erbjuda den nordiska företagsmarknaden högkvalitativa bredbandstjänster genom en enda anslutning Utfors prioriterade målgrupp utgörs av stora och medelstora företagskunder i Norden med behov av hög kvalitet och kapacitet i sin data- och telekommunikation. De viktigaste tjänsterna för denna målgrupp ryms inom IP-porten, en paketering av höghastighetsaccesser för Internet, företagsdatanät (VPN) samt telefoni med ett mycket attraktivt pris/prestandaförhållande. Utfors erbjudande utvecklas kontinuerligt utifrån ambitionen att vara den självklara nordiska partnern för högkvalitativa data-, Internet- och telefonitjänster. Etablera effektiva försäljningskanaler Utfors försäljningsorganisation bygger dels på en egen säljkår, dels på partnersamarbeten som ökar försäljningsorganisationens räckvidd. En viktig försäljningskanal utgörs av större systemintegratörer. Dessa bolag designar och implementerar företagsdatanät och är verksamma över hela Norden. Genom att paketera Utfors IP-portserbjudande tillsammans med sitt eget tjänsteerbjudande kan systemintegratörerna erbjuda sina kunder en integrerad helhetslösning för bredbandskommunikation. Bygga och äga det tekniskt mest avancerade pan-nordiska stamnätet För att kunna erbjuda nordiska företagskunder bredbandstjänster med hög kapacitet och kvalitet har Utfors byggt ett pan-nordiskt fiberbaserat stamnät. Genom en omfattande dragning av optisk fiber och en konsekvent användning av IP- och Ethernetteknologi är nätet redan från början optimerat för höghastighetstjänster. Den duktbaserade strukturen gör det enkelt att lägga in ytterligare fiberkablar, vilket gör det möjligt att öka kapaciteten till låga marginalkostnader. Den stora tillgången till fiber skapar även förutsättningar för att utöka nätets sträckning genom byte av fiber med andra nätoperatörer. Använda den kostnadseffektiva IP-teknologin Utfors nätverk består rent fysiskt av optiska fiberkablar. Ovanpå denna fiber används, lite förenklat, IP över Ethernet, vilka är globala och kostnadseffektiva standarder för kommunikation. Genom att konstruera nätet på det här sättet kan Utfors erbjuda bredbandsbaserade data-, Internet- och telefonitjänster i ett och samma nät, med stora kostnadsfördelar vad gäller konstruktion och drift. Vara öppen och drivande för ny teknologi och nya tjänster Utfors ska vara öppen för att tillägna sig ny teknologi och erbjuda nya tjänster som passar väl in i och förstärker affärsmodellen. Erbjuda värdeadderande tjänster Marknaden för denna typ av tjänster förväntas växa kraftigt framöver. Idag erbjuder Utfors en helt ny e-mötestjänst samt tjänster kring co-location och hosting. Utfors kärnerbjudande kommer att kompletteras med fler värdeadderande tjänster. Erbjuda en ny pris/prestandarelation för kommunikationstjänster Genom att konsekvent använda de senaste teknologierna har Utfors konstruerat ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt nät. Detta gör att Utfors kan erbjuda högre kapacitet till samma pris som andra operatörer tar för tjänster med lägre kapacitet. Att tjänsterna är baserade på icke överbokad kapacitet gör också att kvaliteten är mycket hög. Inom ramen för IP-porten erbjuder Utfors dessutom, som första operatör i Norden, gratis telefoni inom det egna nätet. 17

18 ... Erbjudandet Vi på Utfors är övertygade om att nya tider innebär ett nytt sätt att arbeta, och att detta arbetssätt kräver nya verktyg. Vår uppgift är att hitta verktyg som utgår från användarnas behov och inte från vad vi tekniskt kan lösa just nu. Utfors erbjudande kan delas upp i fyra grupper: direkta tjänster, indirekta tjänster, mervärdestjänster samt nätförsäljning och uthyrning. Direkta tjänster En direkt tjänst innebär att kunden kopplas till Utfors nät via en fast anslutning. Utfors direkta tjänster består av IPportstjänster, direkt telefoni och fast Internet. Utfors IP-port En koppling för: Internet Fast telefoni Datakom-VPN, intranät och extranät med en mängd fördelar: En anslutning för flera tjänster Aldrig överbokad kapacitet Kapacitet upp till Mbit/s Gratis telefoni inom Utfors nät En leverantör, en faktura Möjliggör servercentralisering Enklare administration, felsökning och support Flexibel och framtidssäker lösning Mindre företag Fast telefoni... Utfors IP-port... Internet... Datakom- VPN, intranät och extranät... Medelstort företag med lokalkontor Stort företag med många lokalkontor Utfors IP-port IP-porten är samlingsnamnet för ett antal olika erbjudanden av höghastighetstjänster där hela företagets data- och telefonitrafik går genom en anslutning. I sin fulla form består IP-porten av ett antal tjänster paketerade via en enda anslutning: Internetaccess, fast telefoni och VPN för telefoni, samt VPN för datakommunikation, genom intranät och extranät. Genom IP-porten får företagen en högkvalitativ och snabb Internettjänst. Företagets telefonväxel ansluts till Utfors pan-nordiska bredbandsnät, och om kunden har flera kontor med var sin IP-port kan dessa kopplas ihop till ett eget telefoninät (VPN). Telefonitjänsten är sedan gratis inom företagets telefoni-vpn och även till andra företag som är direkt anslutna till Utfors nät. Den viktigaste tjänsten inom IP-porten är dock VPN för datakommunikation. Om företaget har flera kontor med var sin IP-port kan dessa kopplas samman kostnadsfritt över ett företagsprivat nät oberoende av avstånd. Detta datakom-vpn ersätter då alla befintliga förbindelser mellan kontoren. IP-porten möjliggör besparingar För kunden innebär detta stora besparingsmöjligheter, bland annat genom att antalet servrar kan minskas och att de servrar man fortfarande behöver kan centraliseras, med en effektivare administration av datanätet som följd. Billigare underhåll och färre fakturor är ytterligare några av fördelarna med IP-porten. Dessutom ökar effektiviteten i kommunikationen då det går lika snabbt att överföra data mellan kontoren som inom kontorens lokala datanät. ger en säker kommunikation En viktig säkerhetsaspekt i Utfors VPN för datakommunikation är att företagets datanät är helt åtskiljt från Internet och från andra företags datanät. De är därmed inte utsatta för intrångsrisker, till skillnad från traditionella VPN där trafiken skickas i krypterad form över Internet men är åtkomlig för andra. 18

19 tar bort flaskhalsarna En av Utfors ledstjärnor säger att kapacitet aldrig får vara en bristvara. Därför kan kunden välja mellan en anslutningskapacitet på 2, 10, 100 eller Mbit/s. IP-porten bygger dessutom på icke överbokad kapacitet. Med detta menas att kunden alltid har tillgång till full kapacitet även om alla Utfors andra kunder samtidigt utnyttjar sin fulla kapacitet. 2, 10, 100 eller Mbit i anslutning innebär således 2, 10, 100 eller Mbit hela vägen. och ger kunden en framtidssäker lösning Med IP-porten får kunden en ur många aspekter framtidssäker kommunikation. Utfors teknik bygger på Ethernet, världens mest använda protokoll för IP-baserad kommunikation, istället för de traditionella nätens SDH eller ATM-teknik. Företagets kommunikation är säker i Utfors nät, med fullservice för alla anslutningar och med dygnetrunt-övervakning av nätet. Genom IP-porten kan företaget dessutom försäkra sig om en kommunikationskapacitet som räcker och blir över, oavsett vilka nya behov, tjänster och applikationer som kan bli aktuella framöver. Övriga tjänster inom ramen för IP-porten Corporate Connect (CC) är en något mindre variant av IPporten med datakom-vpn för intranät och extranät samt fast telefoni, men ej Internetaccess. Telefonitjänsten är kostnadsfri inom Utfors nät. Erbjuds i kapacitetsnivåerna 2, 10, 100 och Mbit/s. City Corporate Connect (CCC) är en speciellt kostnadseffektiv lösning för företag med flera kontor inom ett geografiskt begränsat område, vanligen motsvarande en kommun. Tjänsten innehåller datakom-vpn och telefoni. Med CCC får företaget höghastighetskommunikation mellan kontoren och tjänsten kan även användas till att ansluta ett lokalkontor till företagets IP-port inom samma område. Även här ringer företaget gratis inom Utfors nät. CCC erbjuds i kapacitetsnivåerna 10, 100 och Mbit/s. Övriga direkta tjänster Direkt telefoni och fast Internetaccess erbjöds av Utfors som separata tjänster innan IP-porten lanserades. Ett mindre antal aktiva kundavtal finns kvar men dessa tjänster erbjuds inte för närvarande. Indirekta tjänster Indirekt telefoni Den indirekta telefonitjänsten erbjuds via förval av Utfors som operatör eller genom att använda Utfors prefix (9545). Enligt flera undersökningar, bland annat en undersökning publicerad i Svenska Dagbladet den 2 februari 2002, har Utfors bland de lägsta telefoniavgifterna på den svenska marknaden. Uppringd Internet Utfors Internettjänst erbjuds via två typer av abonnemang. Med Internet Bassurf betalar kunden inte några fasta avgifter utan endast en minutbaserad avgift för uppkopplingstiden. Med Internet Storsurf betalar kunden en fast månadsavgift för upp till 25 timmars uppkopplingstid, därefter en låg minutbaserad avgift utan någon öppningsavgift. Utfors Helkund. Under 2001 lanserades ett erbjudande för kunder som både ringer med Utfors som förvald operatör och som använder Utfors Internet Bassurf. Som Helkund till Utfors sänks priset för Internettjänsten ytterligare på helger och röda dagar. Helkunder får även ta del av ytterligare förmånliga erbjudanden. I februari 2002 lanserades exempelvis ett säkerhetspaket med antivirusprogram och personlig brandvägg mot virus och intrång. En så kallad föräldrakontrollsfunktion som tidsbegränsar Internetanvändandet och hindrar tillgång till olämpliga webbsidor ingår också. Helkunder får säkerhetspaketet kostnadsfritt och övriga Internetkunder betalar en mindre avgift per månad. Corporate Connect Lite (CCL) är en tjänst för företag som har behov av datakom-vpn mellan ett eller flera lokalkontor och där man samtidigt vill kunna utnyttja den IPport man redan har för lokalkontorens Internetaccess. Telefonitjänsten ingår ej. En av fördelarna med denna tjänst är att endast det kontor där IP-portsanslutningen finns behöver ha en brandvägg. CCL erbjuds med kapaciteten 2 Mbit/s. 19

20 Mervärdestjänster Co-location och hosting Så länge en webbserver är kopplad till Internet via en anslutning med hög kapacitet har det ingen betydelse var servern är placerad. Detta har medfört ett ökat intresse från företag att outsourca hanteringen av sina servrar och applikationer, i syfte att minska kostnaderna för support, drift och underhåll. Co-location innebär att kunden placerar sin datorutrustning i en av Utfors speciellt anpassade datahallar. Hostingtjänsten innebär att kundens webbapplikationer installeras i en serverpark som tillhandahålls av Utfors. För kunden innebär co-location- och hostingtjänsterna att de förutom direktanslutning till Utfors nordiska bredbandsnät även får en säker och serveranpassad driftsmiljö med närhet till personal med hög teknisk kompetens. Backup görs enligt kundens önskemål och utrustningen står under bevakning dygnet runt, har ett högt skydd mot brand och intrång och har ständig tillgång till reservkraft. Utfors E-meeting I november 2001 lanserades Utfors E-meeting, omfattande bild, ljud och dokumenthantering. Med mötestjänsten kan företagets medarbetare mötas, diskutera, arbeta med bilder och texter, presentera och informera, allt utan att behöva resa. För företagen skapas helt nya möjligheter till att stärka närvarokänslan och gemenskapen bland medarbetarna, samtidigt som företaget kan spara avsevärt i form av tid och kostnader. Utfors E-meeting bygger på en programvara som installeras på en server som är placerad hos kunden eller hos Utfors. De som vill använda tjänsten gör det sedan från valfri PC via ett användarvänligt gränssnitt. En enkel videokamera och ett headset är det enda som behövs vid PC:n. Jämfört med traditionella videokonferenser innebär Utfors E-meeting hög kvalitet på bild och ljud helt utan rörliga trafikavgifter. Utfors E-meeting gör det också möjligt för mötesdeltagarna att läsa och arbeta i gemensamma dokument från sin egen skärm. Alla e-möten sker med en mycket hög säkerhetsnivå som skydd mot avlyssning och intrång. Utfors Remote VPN Utfors Remote VPN är en klient/serverlösning speciellt framtagen för företag som har datakom-vpn från Utfors och vars medarbetare till stor del arbetar utanför kontoret, exempelvis konsultbolag. Genom denna tjänst kan medarbetarna koppla upp sig från hemmet eller från annan plats där de befinner sig direkt till företagets intranät. VPNförbindelsen är krypterad och oberoende av vilken typ av Internetanslutning som används. Utfors Remote VPN började levereras i januari Nätförsäljning och uthyrning Utfors erbjuder även en rad nättjänster till andra operatörer och tjänsteleverantörer på den så kallade carriermarknaden. Erbjudandet omfattar bland annat kanalisation, uthyrd svart fiber, drift och underhåll av den uthyrda fibern, uthyrning av utrymme i siter (så kallad telehousing) samt administrerad bandbredd. Mer information om dessa tjänster finns på sidan

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Karlstad den 25 augusti 2005 Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Intäkterna för perioden uppgick till cirka 1,3 MSEK. Rörelseresultatet efter finansiella poster

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2017-01-01 till 2017-09-30 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer