NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN"

Transkript

1 NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN

2

3 Förord Norden är ett mycket intressant område för att identifiera trender, marknadskrafter och kundbehov som påverkar utvecklingen inom logistiken. Här bor över 25 miljoner människor och logistiktjänsterna är innovativa och ligger i teknisk framkant. Samtidigt ser vi markanta skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller geografi, infrastruktur, centralisering, köpkraft och kostnadsstruktur faktorer som har stor betydelse för logistikbehovet. PostNords strategi är att bli en ledande nordisk logistikaktör och att vara en strategisk partner för våra kunder. I årets logistikbarometer har vi därför fokuserat på samspelet mellan näringslivet och transportbranschen, i synnerhet relationen mellan företagen som logistikköpare och logistikleverantörer. Tidigare sågs logistiken mer som en hyllvara, och inköparna ville kunna handla produkter och jämföra priser precis som inom andra branscher. Men till följd av globalisering, ny teknologi, nya produktionsmönster och ändrade miljökrav är näringslivets affärsmodeller under ständig förändring och logistikbehoven har blivit betydligt mer komplexa, till exempel när det gäller tullfrågor, juridisk kompetens, språk, informationssystem och antalet inblandade aktörer. Detta medför också att näringslivet i allt större utsträckning kommer att behöva fokusera på sin totala leveransservice, samt kostnaden för denna. Henrik Höjsgaard Chef för affärsområdet Logistik PostNord AB Utifrån detta perspektiv blir det allt viktigare att förstå hur relationen mellan företag och logistikleverantörer utvecklas. I Nordisk Logistikbarometer kan du läsa om hur olika index används för att kartlägga denna relationen. Ökad integration mellan kunder och logistikleverantörer genom IT-lösningar öppnar upp för bättre effektivitet och kvalitetskontroll, vilket ger ett ökat mervärde för kunden. Utvecklingen visar även att det ställs allt högre miljökrav på oss logistikleverantörer. Sedan två år tillbaka är trenden tydlig, svenskt näringsliv ställer väsentligt högre krav än sina nordiska kollegor, och danskarna betydligt lägre. Många kunder svarar att de inte tror att priserna kommer sänkas om deras volymer ökar, eller att kostnaderna kommer att minska om de är villiga att sänka kraven på när paketen ska komma fram. Ökade volymer med möjlighet för samordning är det bästa vi vet! Det ger oss möjlighet att planera för ett bättre utnyttjande av leveranskedjan, vilket i sin tur innebär lägre kostnader och mindre belastning på miljön. Självklart ska det komma kunden till godo. Många svarar att de heller inte tror att ett tätare samarbete med leverantören kommer att gagna deras verksamhet. Ge oss chansen så ska vi visa att vi kan leverera! Trevlig läsning! Nordisk Logistikbarometer

4 Om undersökningen Nordisk Logistikbarometer 2012 är framtagen av PostNord och bygger på en frågeenkät som besvarats under perioden mars-juni av logistikansvariga och chefer i olika branscher. Respondenterna tillhör huvudsakligen privat sektor. 1/3 representerar produktion och industri, 1/3 detaljhandel, och resterande del servicenäring eller annat. Omsättningen ligger på mellan 24 miljoner SEK och 6 MDR SEK, med undantag för Finland där verksamheterna är något mindre. Rapporten bygger på svar från 460 företag i Norden och är indelad i två avsnitt. Den ena delen baseras på svar från frågeenkäten och den andra på djupintervjuer med fyra nordiska företag. Undersökningen genomfördes av Eirill Bø (Handelshøyskolen BI) och Marianne Rygvold (BDO). Den kompletta versionen av Nordisk Logistikbarometer 2012 finns på

5 Innehåll Logistikbarometern på två minuter Relationen mellan företag och logistikleverantör Effektivitet i leveranskedjan Kompetens som konkurrensmedel Miljövänlig logistik Case

6 Logistikbarometern på två minuter Ökade krav på effektivisering av leveranskedjan kräver ett tätare samarbete mellan logistikköpare och logistikleverantörer. Ökad integrering leder till mervärde i form av reducerade kostnader och bättre service. Årets Logistikbarometer kartlägger hur samarbete bidrar till att uppnå en mer effektiv logistiklösning. Integration och samarbete lönar sig För att öka integrationen har fler än sju av tio nordiska företag valt en huvudleverantör av logistiktjänster. Så många som nio av tio danska företag har valt en huvudleverantör, medan snittet i Norden är sju av tio. När transportbehovet förändras delar fyra av tio logistikköpare med sig av informationen omedelbart medan sex av tio gör det inom ett dygn, vilket effektiviserar samarbetet. Sex av tio företag uppfattar logistikleverantören som en resurs som kan hjälpa dem effektivisera den egna verksamhetens logistik Hög grad av kompetens Fem av tio nordiska företag menar att utbildning och kompetens är av stor betydelse för konkurrenskraften. I Sverige värderas formell kompetens högre än i de andra länderna. Undersökningen visar att verksamheter med en högutbildad logistikansvarig också tenderar att uppnå en mer effektiv logistiklösning. Express blir viktigare Företagens krav på snabba leveranser ställer höga krav på logistikleverantören. Idag behöver företagen få 25 % av varorna levererade inom 8 timmar, alltså som expressbud. Det vanligaste kravet är annars leverans inom +/- 1 dag. Men snabba leveranser sker ofta på bekostnad av ett optimalt utnyttjande av leveranskedjan, vilket leder till högre kostnader och belastning på miljön. Otillräcklig översikt över transportkostnader Bara hälften av verksamheterna följer upp sina totala logistikkostnader som del av sin redovisning. Med ett väl utvecklat IT-stöd kan kostnaderna minska, kvaliteten förbättras och företagen kan få bättre översikt över den egna logistiken. Detta är tjänster som en professionell logistikleverantör kan bidra med. Ökad miljömedvetenhet Nordiska företag har de senaste två åren ökat kraven på att logistikleverantörer ska kunna uppvisa dokumentation av klimatpåverkan och utsläpp. Idag vill tre av tio företag se en sådan dokumentation. Kravet på att logistikleverantörer ska vara miljöcertifierade har också ökat kraftigt och idag kräver fem av tio nordiska företag ISO-certifiering inom miljö. Samtidigt är betalningsviljan för mer miljöeffektiva tjänster låg. Sverige skiljer sig positivt från de andra länderna med att hela 15 % är villiga att byta till en mer miljöeffektiv transportlösning även om priset går upp med 10 %. I många fall innebär dock miljöeffektivare lösningar lägre kostnader. Sverige har lägst logistikkostnader Svenska företag har de lägsta administrationskostnaderna för styrning och ledning av logistik. Kostnaderna utgör bara 1 % av svenska verksamheters omsättning medan de utgör nästan 5 % för de finska. Nordisk Logistikbarometer 2012 Logisitikköpare tror inte att ökad volym eller längre tidfönster reducerar priset Med större transportvolymer kan kapaciteten ofta utnyttjas bättre och kostnaderna minska. Men bara fem av tio företag tror att transportpriset kommer att gå ner om deras transportvolymer ökar, vilket ger dem få incitament att planera för bättre fyllnadsgrad. Bara tre av tio tror dessutom att priset skulle reduceras om de hade ett längre tidfönster för leverans. Danmark reducerar antalet lager och produktionsplatser En trend är att minska antalet lager och produktionsplatser och istället öka transportsträckan för att få ned kostnaderna. Detta är betydligt vanligare hos danska än hos finska företag. Nästan fyra av tio danska företag har de senaste fem åren reducerat antalet lager eller produktionsplatser, medan färre än en av tio finska gjort detsamma. 6

7 1. Relationen mellan företag och logistikleverantör I hur stor grad är nordiska företag bra på att bygga relation, samarbete och utveckla informationsflödet med sina logistikleverantörer för att utveckla effektiva logistiklösningar? Indexmål: 59 Nordisk Logistikbarometer

8 Relationen mellan företag och logistikleverantör Ökade krav på effektivitet i leveranskedjan kräver ett närmare samarbete mellan logistikköpare och logistikleverantör. Möjligheterna till samarbete är många och komplexiteten i leveranskedjan tvingar fram nya lösningar. Genom att dela leveransinformation i moderna IT-system kan både företag och logistikleverantörer planera så att leveransen kommer fram i tid, med minsta möjliga kostnad och minimal miljöpåverkan. Genom indexbedömning har man sammanfattat informationsutbyte och förmågan att samarbeta parterna sinsemellan, för att bedöma förhållandet. Detta gäller möjligheten att utnyttja varandras resurser för att utveckla lösningar gällande typer av uppföljningsmöten, diskussionsnivå, frekvens och former för informationsutbytet. Genomsnittligt index på 59 av 100 visar att graden av samarbete skulle gynnas av ytterligare utveckling, och att informationsdelning sker på en relativt traditionell nivå i företagen. Skillnaderna är relativt små mellan de enskilda länderna, men Norge har högre index än de andra (62), medan Finland har lägst index (56) Relationsindex 59 Valet av huvudleverantör Relationen mellan företag och logistikleverantör 74% av de nordiska verksamheterna har definierat en huvudleverantör av logistik. En god relation kräver tid och resurser. Det kan därför vara av avgörande betydelse att inte ha för många parter att arbeta med. I arbetet för att utveckla funktionella relationer blir valet av leverantör avgörande. Skillnaden mellan länderna är enorm. I Danmark valde 90 % en huvudleverantör av logistik, medan de som valt huvudleverantör i Finland bara är 53 %. Hälften av de nordiska företagen värderar leveranssäkerhet som det viktigaste kriteriet för en leverantör av logistiktjänster. Priset ses som prioritet nummer två. Svenska företag skiljer sig starkt och prioriterar leveranssäkerhet, IT-lösning, miljö och kompetens före pris. För de nordiska länderna hamnar kompetensen på tredje plats i prioritet, medan miljön är vad som vanligen prioriteras minst. Nordiska verksamheter prioriterar leveranssäkerhet. 90 % 81 % 70 % 53 % DK NO SV FI Verksamheter som har definierat en huvudleverantör av logistik Högsta prioritet 2. pri 3. pri Lägst prioritet Norden Leveranssäkerhet 51 % Pris 33 % Kompetens 30 % Miljö 35 % Sverige Leveranssäkerhet 32 % IT-lösning 25 % Miljö 28 % Rikstäckande 29 % Norge Leveranssäkerhet 62 % Pris 47 % Kompetens 36 % Miljö 44 % Finland Leveranssäkerhet 66 % Pris 38 % Kompetens 35 % Miljö / Rikstäckande % Danmark Leveranssäkerhet 43 % Pris 35 % IT-lösning / Kompetens 28 % Miljö 40 % 8

9 Informationsdelning mellan företag och logistikleverantör 30 % av de nordiska företagen har kvartalsvisa uppföljningsmöten. Dessa möten är viktiga för att utveckla logistiklösningar, klargöra krav och önskemål, men också för att utveckla goda relationer som underlättar samarbetet. Bra IT-lösningar och system för informationsutbyte skulle kunna minska agendapunkterna vid dessa möten. 40 % av logistikköparna ger omedelbar information vid förändringar i transportbehov, medan 25 % delar sådan information under loppet av 24 timmar. Det visar att en hel del har sett värdet i utbytet av information och att ha delvis integrerade system med logistikleverantören. 13 % sade att transportföretaget inte informeras alls. Detta kan få relativt stora konsekvenser gällande kostnad och leverans både för logistikköparen och logistikleverantören. 48 % FI 17 % 47 % 42 % 35 % 33 % 28 % 8 % DK NO SV Informationsdelning mellan logistikköpare och transportör vid plötsliga ändringar i transportvolym till följd av variation i efterfrågan/oförutsedda säsongsfluktuationer Genom relationer kan varje part lära av varandra om parterna sitter på rätt kompetens. I genomsnitt använder 59 % av företagen logistikleverantörer som en resurs för att hitta effektiviserings-områden inom affärsområdet logistik. Det tyder på att företag i Danmark och Norge drar mest nytta av samarbetet med logistikföretag, då 63 % använder den expertis de besitter, medan endast 53 % använder denna möjlighet i Finland. I gengäld kan företagen själva ge förslag till förbättring av logistiklösningar. Finländska företag menar att de i stor grad bistår logistikföretag (74 %), medan det i Norge och Danmark är ungefär hälften som uppger att företagens feedback är en del av relationen. Svenskarna är de som är minst benägna att tro att de bidrar till att förbättra sin logistik och effektivisera logistikleverantörens uppgifter (37 %). Omedelbart / realtid Inom 24 timmar 63 % 63 % 56 % 53 % DK NO SV FI Andel som använder logistikleverantören som en resurs för att hitta effektiviseringsområden inom den egna verksamheten Relationen mellan företag och logistikleverantör 9

10 Incitament för samarbete I en relation är det intressant att se i vilken utsträckning incitament främjar en nära relation. En liten indikation visar att ett nära samarbete med logistikleverantören och de som använder logistikföretagens kompetens har lägre transportkostnader (kostnadsandel av omsättningen). Det varierar mellan 1 till 3,5 procent lägre kostnader jämförelsevis. Många faktorer spelar in, men trenden visar att ett nära samarbete och användningen av logistiskföretagens kompetens leder till lägre transportkostnader. Det är viktigt att alla parter upplever en nytta i att investera tid i samarbetet mot gemensamma effektivitetslösningar. Över 50 % av norska verksamheter tror att de kommer att bidra till att göra en förändring och utveckling i sin logistik, medan Finland i lägre utsträckning tror att de kommer att gynnas. Anledningen till att finska logistikköpare inte upplever samma typ av nytta kan vara att de är mindre benägna att ha definierat en huvudsaklig leverantör av logistik och därför generellt inte ser utvecklingen av partnerskap som lika värdeskapande. Ett annat incitament för samarbete skulle vara om logistikköparen trodde att en förändring i transportvolym skulle ändra transportkostnaden. Ungefär hälften säger att de inte tror att priset på transport skulle förändras, vilket innebär att logisitikköpares motivation att lägga stor kraft på att planera bättre för transportören är relativt begränsad. I Danmark är situationen något bättre, där en tredjedel tror att ökade volymer kommer att leda till förändringar i transportkostnader. 52 % 45 % 43 % 53 % 49 % 54 % 37 % Relationen mellan företag och logistikleverantör NO SV 18 % Andel verksamheter som tror sig tjäna på en ändring av egna logistiklösningar i samarbete med leverantören DK FI NO SV DK Andel som inte tror på en ändring i pris vid ändring av transportvolym FI 10

11 2. Effektivitet i leveranskedjan Hur duktiga är nordiska verksamheter på att utveckla effektiva logistiklösningar och säkra effektivitet i leveranskedjan? Indexmål: 64 Relationen mellan företag och logistikleverantör 11

12 Effektivitet i leveranskedjan I en effektiv leveranskedja utnyttjas alla resurser fullt ut, och vägarna produkterna transporteras är optimala. Differentierade leveranskedjor, vilket innebär att ett företags produkter levereras till kunder på olika sätt beroende på volym- och tidkrav, är lösningen. Denna komplexitet ställer stora krav på alla involverade i leveranskedjan. Globaliseringen har resulterat i längre transportavstånd och ökade ledtider. Fokus måste därför vara på att balansera kostnaderna som uppstår vid både transport och lagring, sett utifrån efterfrågan på snabba och effektiva leveranstider till kund. Index i samband med leveranskedjans effektivitet mäts genom: 58 Hur man arbetar för att utnyttja transportmedlen bättre I vilken utsträckning man delar information och samarbetar med berörda parter i leveranskedjan Vilken roll och inflytande den logistikansvarige har i verksamheten Effektivitet i leveranskedjan Effektivitetsindex för leveranskedjan har ett genomsnitt på 64, i vilket Norge har högst index (68) och Finland lägst (58). De nordiska länderna har därför potential att effektivisera sin logistik. Mätning av effektiviteten skapar fokus 11 % Det är enkelt att lägga både service- och kostnadsmål inom logistik, och uppföljning av dessa mål är mycket viktiga. Leveranssäkerhet är den viktigaste parametern för nordiska företag. 32 % mäter inte detta, antingen därför att de inte kan bryta ut måltalen (13 %) eller att det helt enkelt inte görs. 57 % av företagen mäter leveranspålitligheten, 24 % hämtar det från sina egna system, medan 33 % får rapporter från sin transportör. 33 % 32 % Mäter inte Hämtar ut från egna system Får information från transportörer Ej relevant Effektivitet i leveranskedjan Mätning av leveranssäkerhet 24 % 12

13 Mätning och kontroll 46 % av nordiska företag har ingen översikt över sina logistiskkostnader, utan använder sig hellre av uppskattningar. Över hälften av finländska företag har exakta siffror, medan danskarna så långt som möjligt arbetar med hjälp av estimat. Med dagens IT-system bör det vara möjligt för fler att få exakta siffror. Frågan är varför inte alla företag ser vikten av att få överblick över upplupen logistik. 53 % 35 % 25 % 24 % FI NO SV DK I vilken grad de nordiska verksamheterna har översikt över de egna transportkostnaderna Effekten av variationer i säsong och efterfrågan Svängningar i efterfrågan skapar utmaningar i logistik för att anpassa resurserna i olika perioder. Genomsnittligt upplever 69 % i Norden svängningar, Norge skiljer ut sig med 80 %. Det intressanta är att 70 % anser att mindre än 10 % av fluktuationerna är oförutsägbara tapp i efterfrågan. Nordiska företag har därför god kontroll på svängningar i efterfrågan på sina varor. 80 % 68 % 64 % 62 % FI NO Andel som upplever säsongsfluktuationer som påverkar transportvolymen SV DK Effektivitet i leveranskedjan 13

14 Mekanismer för effektivitet Det finns många verktyg som kan användas för att effektivisera logistik och leveranskedja. Verktyg som innebär medvetenhet kring bestämning av tidfönster till kunden, rent effektivitetsutnyttjande av fysiska resurser, kapacitetsutnyttjande samt reducering av lager. Ett tidfönster är en fördefinierad tidsperiod kunden får inför en leverans. Ett litet tidfönster ställer höga krav på logistiken, vilket ger större utmaningar när det gäller kapacitetsutnyttjande. 10 % av alla transporter levereras inom ett tidfönster på 1-2 timmar, här har Norge den högsta andelen leveranser på 15 %. 9 % ligger inom intervallet 4-8 timmar. Totalt ligger 25 % av transporter inom 8 timmar, vilket anses vara mycket hög servicenivå. Endast 30 % av de nordiska företagen tror att transportkostnaden blir lägre med en förlängning av tidfönstret. Denna procentandel bör vara mycket högre, eftersom transportkostnader i hög grad bestäms utifrån vilken tid leveransen kräver. 22 % 11 % 10 % 10 % 10 % 38 % Hur har du definierat din verksamhets tidfönster på leverans? 38 % 26 % 25 % 32 % +/- 1-2 timmar +/- 4-5 timmar +/-1 dag +/- 2-3 dagar Mer än 3 dagar Annat/ej aktuellt Andel som tror att en förlängning av tidfönstret kommer att reducera transportpriset DK NO SV FI En allmän trend är att antalet lager och produktionsplatser blir färre. Det skapar ett längre avstånd till kunderna och fler transporter, men är ofta ekonomiskt lönsamt. Vi ser att 25 % av de svarande har minskat antalet produktionsanläggningar eller dragit ned på lagerhållning de senaste fem åren. Det varierar stort mellan länderna, Finland ligger lägst på 7 % och Danmark högst på över 38 %. 38 % 29 % 25 % 7 % DK NO SV FI Andel som har reducerat lager/produktionsställe de senaste 5 åren Kostnadseffektivitet inom logistik Effektivitet i leveranskedjan Kostnader för att hantera logistik varierar stort från land till land. Finland har högst kostnader, med 5 % av omsättningen, medan Sverige har lägst med 1 %. Genomsnittet använde 2,6 % av omsättningen till att hantera logistiken. SV 1 % NO 2 % DK 3 % FI 5 % Kostnader för administration och styrning av logistikområdet i % av omsättning 14

15 3. Kompetens som konkurrensmedel I hur stor utsträckning har nordiska verksamheter logistikkompetens som duger till att styra sina relationer och sin leveranskedja effektivt? Indexmål: 97 Effektivitet i leveranskedjan 15

16 Logistikkompetens - en förutsättning Kompetens är en allt viktigare faktor för att hantera en leveranskedja effektivt. Dagens leveranskedjor inom logistik utgör en komplexitet i både systemlösningar, verktygsanvändning och hantering av relationer. Kompetensindex baseras på i vilken utsträckning verksamheterna har möjlighet att lösa komplexa logistiska utmaningar baserade på kompetensnivå och hur mycket inflytande affärsområdet logistik har i verksamheten. Med ett genomsnittligt index på 73 poäng har nordiska verksamheter fortfarande potential att utnyttja den expertis de besitter bättre, men det har ändå gjorts vissa framsteg Logistikkompetens 68 Andel med utbildning ökar Kompetensen inom logistik måste sägas vara relativt hög i Norden. Trenden visar att fler och fler som arbetar inom logistik har utbildning. Av nordiska verksamheter har: 48 % 38 % 41 % Nästan hälften av alla logistikchefer kandidat- eller magisterexamen (48 %) 24 % av Transportansvariga kandidateller magisterexamen, medan 37 % har läst vidare 41 % av Lageransvariga har slutfört gymnasiet, medan 23 % har praktisk erfarenhet 24 % 24 % 14 % Norge och Sverige har relativt högre andel logistikpersonal med kandidateller magisterexamen än Finland och Danmark. Detta gäller särskilt logistikoch transportansvariga. Nordisk utbildningsnivå Logistikansvarig Transportansvarig Lageransvarig Kandidat-/Magisterexamen Kompetens Vidare studier 16

17 Konkurrenskraft Expertis kan vara avgörande för att utveckla effektiv logistik. 55 % av de nordiska verksamheterna tycker att färdigheter genom utbildning är mycket viktigt för företagens konkurrenskraft. Finland och Danmark tillskriver utbildning en något mindre betydelse än de övriga länderna. Sverige är det land som har störst tilltro till utbildning som en viktig konkurrensfaktor. Kombinationen av kompetensnivå och effektivitet i leveranskedjan har ett tydligt samband. Index visar att effektiviteten ökar med cirka 10 indexpunkter för dem med kandidat-/magisterexamen jämfört med dem som inte har logistikexpertis. Analysen visar således att kompetens lönar sig! 70 % 53 % 49 % 46 % Indexpoäng leveranskedjeeffektivitet SV NO DK FI Logistikansvarig Transportansvarig Lageransvarig Andel för vilken kompetens har stor betydelse för verksamhetens konkurrenskraft Kandidat-/Magisterexamen Vidare studier Praktik / erfarenhet Nordisk utbildningsnivå Kompetens 17

18 Expertis främjar inflytande Expertis inom logistik leder till större inflytande och bättre förutsättningar att skapa strategiska logistiklösningar. I de nordiska länderna har 68 % av logistikansvariga stark inverkan på bolagets ledande befattningshavare. Sverige och Norge sticker ut i att nästan 75 % hävdar att de har stort inflytande. Logistikområdet är i relativt stor utsträckning upplyft till en strategisk nivå i Norden: Logistik är för 68 % av våra verksamheter inkluderat i vad som ingår i den övergripande affärsstrategin. Sverige och Norge drar upp genomsnittet med 71 % resp. 78 %. I Sverige och Norge har 64 % resp. 69 % organiserat ansvaret inom logistikområdet i sin egen logistikavdelning, medan genomsnittet för de nordiska länderna är 61 %. Logistikansvaret är organiserat som en stabsfunktion 18 % Logistikansvaret är organiserat som en linjefunktion 31 % Logistikansvaret är organiserat både som stabs- och linjefunktion 40 % Logistikansvaret är organiserat i en egen enhet 60 % Logistikansvaret har stor påverkan på ledningen 63 % Kompetens Logistik är en del av den övergripande verksamhetsstrategin 68 % Organisering av logistik i nordiska verksamheter 18

19 4. Miljövänlig logistik Hur duktiga är nordiska verksamheter på att implementera konkreta miljövänliga logistiklösningar? Indexmål: 33 Kompetens 19

20 Miljövänlig logistik fortfarande en extra kostnad? Val av logistiklösning är av stor betydelse för miljön. Krav på snabbare och mer frekventa transporter med tajtare tidfönster kan leda till suboptimal användning av transporter. Detsamma gäller valet av snabbare och mindre miljövänliga lösningar som bil istället för tåg och båt. Om tågets tillförlitlighet är låg, kommer kunderna hellre att välja bil. Centralisering av lager innebär ofta längre transportsträckor. Användning av miljövänliga bränslen och miljövänliga motorer är i allmänhet dyrare än mindre miljövänliga alternativ, men i många fall kan det miljömässigt ge lägre kostnader och bättre logistik. Detta glöms ofta bort när miljöfrågan förs fram i debatten. Användningen av tåg istället för bil, att skicka mindre och utnyttja kapaciteten av fordon bidrar till att minska kostnaderna och är samtidigt miljövänligt. Index för miljövänlig logistik hamnar på låga 37 poäng och visar att logistikföretag har potential att visa de fördelar som kan uppnås genom att fokusera på miljön. Indexet bygger på vad kraven ligger på, och i vilken utsträckning man är villig att betala mer för miljövänliga lösningar Miljövänlig logistik Konflikt mellan leverans av tjänster och miljövänlighet I genomsnitt säger 37 % att de upplever en konflikt mellan önskan att vara miljövänlig och önskan om ökad service. Detta visar att miljöbelastningen kan minskas genom att minska servicebehovet. Danskarna upplever inte detta dilemma i samma utsträckning som sina grannländer. SV 42 % NO 41 % DK 21 % FI 46 % Upplevd konflikt mellan leveransservice och miljövänlig logistik Miljövänlig logistik 20

21 Låg betalningsvilja för mer miljövänliga lösningar Endast 8 % av våra företag är villiga att byta till en mer miljövänlig transportör om det innebär att priset skulle öka med 10 %. I Sverige är viljan att betala för miljövänliga lösningar relativt hög, så många som 15 % är villiga att betala mer. 15 % 15% av svenska företag är villiga att betala mer för miljövänliga lösningar 6 % 4 % 5 % SV NO DK FI Vilja att ersätta existerande transporter med mer miljövänliga lösningar vid en prisökning på 10 %. Ökande miljökrav på logistikföretag Det ställs allt högre miljökrav från företag på logistikleverantörer. De vanligaste kraven är ISO-certifiering, valet av tåg eller båt, dokumentation av miljöpåverkan och miljöeffektiva drivmedel. ISO-certifiering är det mest förekommande kravet (46 %). Det har skett en ökning med 18 % från mätningen av den nordiska barometern Danskarna drar ner genomsnittet med ett resultat på 32 %. Kravet att tillhandahålla miljöinformationsräknare har också ökat dramatiskt, från 16% i undersökningen år 2010 till nuvarande 30%. Kravet att tillhandahålla miljöinformationsräknare har således fördubblats på två år. Detta innebär att företaget vet exakt vilken typ av energiförbrukning och utsläpp transporten har orsakat, och kan använda informationen till sina kunder. Svenska företag är mer angelägna om att prioritera miljön i logistikfrågor än sina nordiska motsvarigheter. Förutom att de är villiga att betala mer för miljövänliga lösningar, ställer de allt högre krav på ISO-certifiering i miljö, krav på biobränslen och miljödokumentation, än andra nordiska företag. Sverige Norge Finland Danmark ISO 51 % 47 % 44 % 32 % Drivstoff 40 % 23 % 37 % 21 % Miljødokumentasjon 37 % 36 % 19 % 15 % Jernbane 16 % 32 % 9 % 3 % Båt 13 % 21 % 28 % 12 % Miljökrav som ställs på transportörer i förhållande till miljöeffektiva transporter per land Sverige ett föredöme i miljöfrågan Miljövänlig logistik 21

22

23 5. Case Miljövänlig logistik 23

24 Kwintet Kwintet är Europas ledande leverantör av professionella arbetskläder. Med 11 olika varumärken, en organisation med kontor över hela Europa och en marknad som är spridd över hela världen, krävs en övergripande bedömning av logistiksektorn för att uppnå effektivitet och stordriftsfördelar. Ett konsolideringsprojekt har genomförts under de senaste fyra åren vilket har lett till följande: Antal lager har reducerats från 30 till 20 Antal transportörer har reducerats från 40 till 15 Positiva effekter på kostnadssidan, gällande priser och service Transportområdet har Kwintet arbetat mycket med, och förändringar i transporter har varit lättare att genomföra än exempelvis leverans och upphandling. I arbetet ligger fokus på ett kvalitetsuppsving genom att skapa en bra balans i ledtider och service till marknaden. Dessutom försöker de att uppnå fler skalfördelar genom samordning inom distribution med ett närmare partnerskap och reducering av nationella lager. Genom att samordna sin import vill de skapa en egen inkörsport till Europa från Asien. - Det viktigaste utöver kostnader och tillförlitlighet i vårt samarbete med vår logistikleverantör är den personliga relationen. Närhet gör oss mer beredda att mötas på mitten och ta större risker, säger transportansvarige Niklas Millerton. - Vi förväntar oss att våra samarbetspartners ska ta rollen som strategisk rådgivare. Vi outsourcar lager och transport med förväntningen att någon kan detta bättre än vi, säger han. Kwintet AB Säljer: Professionella arbetskläder Omsättning: MSEK 515 Anställda: 3200 Intervju med: Niklas Millerton, Group Transport Manager, Henrik Malmrup, Manager S&OP Case 24

25 Komplett Komplett började sälja på nätet Fram tills för nio år sedan har de även drivit butiksförsäljning. Från 2003 har det varit fullt fokus på e-handel - och idag är de en ledande skandinavisk aktör med 10 nätbutiker. De säljer allt från datorkomponenter till datorer, TV-apparater, kameror och andra produkter inom elektronik som verktyg, husgeråd och produkter för skönhet och välbefinnande. För att vara konkurrenskraftig inom e-handel i Norge krävs plockeffektivitet och låga transaktionskostnader. Komplett använder därför ett automatiserat system för inventering, Autostore. Autostore består av ett kubisk rutnät som ger lagringsutrymme för varorna. Varorna blir åtkomliga genom robotar som rör sig på skenor på toppen av kuberna. Beställningar kommer in i IT-systemet och Autostore skickar de aktuella försändelserna till en arm som plockar objektet av hyllan och armar runt kuben förpackar produkter och förpackningar i lämpligt emballage. Autostore gör automatiskt omorganisering av platser så att de varor med högst omsättning är högst upp i systemet. Komplett Säljer: Elektronik Omsättning: MDR SEK 4,8 Anställda: 430 Intervju med: Pål Vindegg, Logistikdirektör och Steffan Andre Welfler, Logistikchef Under 2011 levererade Komplett ordrar med totalt produkter. Detta ger ett genomsnitt av en beställning var 21 sekund (24/7/365). På de mest trafikerade timmarna levererades en order var 1,9 sekund. Kunden väljer själv hur sina varor ska levereras. 30 % av leveranserna sker via Pick-up-Points, resten levereras antingen via butik eller via hemleverans. Effektiva transportlösningar är avgörande och Komplett arbetar ständigt med att förbättra sina lösningar inom detta område. Case 25

Logistikbarometern på två minuter

Logistikbarometern på två minuter Nordisk Logistikbarometer 13 14 Logistikbarometern på två minuter Finska logistikköpare intar en särställning Finska logistikköpare skiljer sig tydligt från kollegerna i Sverige, Danmark och Norge. De

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder.

Marknadsledande. Allt är lika väl genomtänkt. Det är lönsamt för våra kunder. Genomtänkt. datatillbehör / kontorsmateriel / konferensutrustning & kontorsmaskiner / emballage & förpackningsmateriel engångsartiklar & servering / torkpapper / städ, kem, hygien / skola & förskola Marknadsledande.

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Bilaga. Dataunderlag. Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» E-handelsrapporten 2014

Bilaga. Dataunderlag. Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» E-handelsrapporten 2014 Bilaga Dataunderlag Kompletta tabeller till «Den goda kundresan» FIGUR 1: Hur viktig är följande faktor för dig när du ska välja webbutik? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalningslösning 67% 74% 73% 70%

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB

MediCarrier AB Företagspresentation. MediCarrier AB Företagspresentation MediCarrier AB MediCarrier AB MediCarrier är ett logistikföretag där drygt 100 personer från 24 nationaliteter arbetar. Vi är placerade i Spånga. Omsättningen är ca 550 MSEK. Vi tillhandahåller

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Vi samordnar informationslogistik. Leveranslogistik

Vi samordnar informationslogistik. Leveranslogistik logistiklösningar Vi samordnar informationslogistik och leveranslogistik Tilläggstjänsten logistiklösningar tryggar många olika moment för översikt och kontroll av logistikflödet. Det är vår kommunikationsportal

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Nordisk Logistikbarometer 2008. - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden

Nordisk Logistikbarometer 2008. - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden Nordisk Logistikbarometer 2008 - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden Posten Logistik - Nordisk Logistikbarometer 3 Förord Logistikmarknaden i präglas av ett starkt förändringstryck.

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016

Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Temperaturmätning Julhandeln i Norden 2016 E-handeln i Norden Nordborna planerar att e-handla julklappar för 19,9 miljarder kronor i år SAMMANFATTNING Den nordiska julhandeln är i full

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING)

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING) Brandon GÖTEBORG (LAGER, HQ) STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) BRANDON Helägt av PUMA Huvudkontor i Göteborg Två affärsområden: - Brand Merchandise - Retail Support Experter på sourcing och

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Varför har ett Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden upprättats?

Varför har ett Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden upprättats? Möjligheter med Norra Djurgårdsstadens Bygglogistikcenter Bygglogistikcenter Gasverksvägen 51B 115 42 Stockholm Telefon: 010-214 77 70 Mail: blc@ndslogistik.se Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Transporternas roll i den cirkulära ekonomin Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet Bring Frigo, Maria Jönsson Välkommen till Bring Frigo! Livsmedelslogistik med positiv miljöeffekt

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Julklappsinköp i Sverige

Julklappsinköp i Sverige Julklappsinköp i Sverige 2016 2016-12-22 Mer än en tredjedel av alla julklappar har handlats online METOD PostNord har låtit Kantar SIFO fråga 1 993 konsumenter om deras julklappsinköp i år. Undersökningen

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer