Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 2010-04-21"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Årets resultat God ekonomisk hushållning och balanskravet Kommunfullmäktiges ekonomiska mål Årets resultat för kommunen Driftredovisning och budgetutfall för nämnder Investeringsredovisning SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Den sammanställda redovisningens resultat Brandkåren Attunda Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag PERSONALREDOVISNING Personalnyckeltal Sjukfrånvaro Lönekostnader Lönejämförelser heltidslön män och kvinnor för DRIFTREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL FÖR NÄMNDER RESULTATRÄKNING FÖR KONCERN OCH KOMMUN BALANSRÄKNING FÖR KONCERN OCH KOMMUN BALANSRÄKNING FÖR KONCERN OCH KOMMUN KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERN OCH KOMMUN NOTER I TKR FÖR KONCERN OCH KOMMUN INVESTERINGSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHETENS BALANS- OCH RESULTATRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER VERKSAMHETSBERÄTTELSER REVISION DRIFTREDOVISNING REVISION KOMMUNSTYRELSEN DRIFTREDOVISNING Kommunstyrelsen INVESTERINGSREDOVISNING Plan- och exploateringsredovisning EXPLOATERINGSREDOVISNING BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Miljö och hälsoskydd - myndighetsutövning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING Nämndens verksamhet INVESTERINGSREDOVISNING... 58

3 VATTEN OCH AVLOPP DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING VA-VERKSAMHET AVFALLSVERKSAMHET DRIFTREDOVISNING BILDNINGSNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING Kultur- och fritidsverksamhet Pedagogisk verksamhet INVESTERINGSREDOVISNING BILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING

4

5 Kommunstyrelsens ordförandes förord till årsredovisning 2009 Upplands-Bro fortsätter att växa. Upplands-Bro kommun har expanderat kraftigt de senaste åren och under 2009 ökade befolkningen med 520 invånare. Ökningen i befolkning innebär på sikt ökade intäkter men samtidigt ökar behoven och kraven på verksamheterna. Detta ställer krav på planering särskilt då de ekonomiska förutsättningarna har varit sämre under året på grund av mindre skatteintäkter. Upplands-Bro kommun har en ekonomi i balans och för 2009 gör kommunen ett överskott på 10,2 miljoner kronor. Balanskravet och god ekonomisk hushållning uppnås. Det är bra eftersom en välskött ekonomi lägger grunden för en bra verksamhet till god kvalitet. Vi lever således upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans. I december invigdes kommunens nya hemsida som ligger i framkant när det gäller layout och tillgänglighet. Avsikten är att hemsidan ska vara en flexibel mötesplats för kommunens kontakter med medborgarna. Vår kommun fortsätter att vara en inflyttningskommun och en ny förskola har byggts i Norrboda med 6 avdelningar. Råby förskola samt förskolan Finnstaberg har byggts ut med 4 respektive 3 avdelningar. Resultaten i skolan för svenska och engelska har förbättrats. Det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att öka och är nu för kommunen högre än riksgenomsnittet. Arbetet med såväl akuta insatser som förebyggande för att långsiktigt skapa en främjande miljö för barn och unga i vår kommun fortsätter i samverkan med polisen, skolor, socialtjänsten och andra som arbetar gentemot barn och ungdomar. Särskilt fokus läggs på ungdomar och unga vuxna år som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden. Barn och ungdomars fritid är betydelsefull och under året har planeringen av Bro fotbollshall och arbetet med att projektera och upphandla nytt föreningshus, för bl.a. sjöscouternas verksamhet pågått. Planeringen av Kungsängens nya idrottsplats har fortgått under året. Ungdomens hus har blivit en populär mötesplats och har under året haft aktiviteter som pågått runt om i kommunen. Andelen äldre fortsätter att öka. En arbetsgrupp har under året arbetat med trädgårdarnas utformning på våra äldreboenden utifrån de boendes behov och önskemål. Byggandet av äldreboendet i Tibble fortgår. Fler rätter att välja på inom äldreomsorgen, aktiviteter och utevistelser som en prioriterad del av omvårdnaden. Arbetet med att planera ny gruppbostad för personer med beslut om insats enligt LSS har startats upp under året. Träffpunktsverksamhet för äldre och ensamma har startats i Bro och Kungsängen under året. Projekt volontärverksamhet har medverkat i träffpunktsverksamheten med volontärer som deltar och håller i olika aktiviteter. Folkhälsoarbetet fortgår och folkhälsoplanen genomförs i verksamheternas arbete. Kommunen har gjorts mer tillgänglig under året och ett 60-tal bänkar har utplacerats längs prome- 5

6 nadstråk. Belysningar i gångtunnlar har skadesäkrats. En gång och cykelväg har utförts längs med Lejondalsvägen. Upplands-Bro kommun är en grön kommun och hållbar utveckling är en ledstjärna. Förslag till miljöplan är ute på remiss hos nämnderna. Människan har behov av natur och grönska. Under året har kommunens planteringar utvecklats. Arbetet med att upprätta en skötselplan för park- och grönytor har påbörjats under året. Möjligheten att utnyttja allmänna kommunikationer är avgörande för en kommuns utveckling och förbättringarna av infartsparkeringen i Kungsängen, där en överdäckning har gett 80 nya parkeringsplatser och i Bro, där infartsparkeringen har utökats med 26 platser är välkomna förbättringar. Upplands-Bro kommun värnar om ett rikt näringsliv och för en aktiv närings- och etableringspolitik. Under 2009 etablerades 113 nya företag i vår kommun. Nyföretagarcentrum har haft en ökning av ansökningar. Vår kommun fortsätter att vara en kommun som för en ansvarsfull politik. 6

7 Organisationsöversikt Kommunkoncernen omfattar Upplands-Bro kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsentligt inflytande över. I kommunkoncernen ingår Upplands-Bro Kommunföretag AB som moderbolag och de helägda dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB samt AB Upplands-Brohus. Fr o m 1 januari 2009 är kommunens andel 10,4 % i räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda. Kommunen har dessutom mindre engagemang i följande bolag, kommunalförbund och föreningar som i likhet med Räddningstjänstförbundet Attunda inte ingår i den sammanställda redovisningen: Mälardalens Intressenter (MIAB), AB Vårljus (25 kommuner äger bolaget tillsammans) Kommuninvest ekonomisk förening, (248 medlemmar) Käppalaförbundet (11 kommuner äger förbundet tillsammans) samt Kommunalförbundet Norrvatten (13 kommuner äger förbundet tillsammans). Kommunfullmäktige 41 ledamöter S M Kd Fp C Mp V Sd Valberedning Revision Kommunstyrelse 13 ledamöter Kommunstyrelseförvaltning Upplands-Bro Kommunföretag AB 7 ledamöter Andel: 100 % Bildningsnämnd 11 ledamöter Bildningsförvaltning Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 7 ledamöter Andel: 100 % Bygg- och miljönämnd 7 ledamöter Samhällsbyggnadsförvaltning Upplands-Bro Lokalvård AB 7 ledamöter Andel: 100 % Samhällsbyggnadsnämnd 11 ledamöter Samhällsbyggnadsförvaltning AB Upplands-Brohus 7 ledamöter Andel: 100 % Socialnämnd 11 ledamöter Socialförvaltning Valnämnd 6 ledamöter Överförmyndare 7

8 Hur användes skattepengarna 2009? Så här fick kommunen sina pengar: 76 % kommer från skatter och statsbidrag 22 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 1% kommer från exploaterings- och realisationsvinster 1 % är finansiella intäkter Exploaterings- o reavinster 1% Finansiella intäkter 1% Avgifter o ersättningar 22% Skatter o statbidrag 76% 100 kronor i skatt till kommunen fördelades så här: 39,81 kr gick till för- och grundskoleverksamhet 19,07 kr gick till hälsa, vård och omsorg 12,96 kr gick till gymnasieskola och vuxenutbildning 9,36 kr gick till individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet 5,36 kr gick till kommunövergripande verksamhet 3,66 kr gick till gator,vägar, park, plan, bygglov mm 2,73 kr gick till fritidsverksamhet 2,58 kr gick till avskrivningar 1,64 kr gick till räddningstjänst 1,51 kr gick till kulturverksamhet 1,09 kr gick till årets överskott 0,23 kr gick till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 8

9 Fem år i sammandrag Nyckeltal Folkmängd 31 December Folkmängd 1 November Utdebitering Kommunalskatt, kr 19:58 19:58 19:58 19:58 19:58 Landstingsskatt, kr 12:10 12:10 12:27 12:27 12:27 Resultat Resultat, mkr 10,2 8,6 41,4 31,1 131,1 Verksamhetens nettokostnad, 873,5 848,2 773,6 733,1 580,3 mkr Nettokostnadernas andel av 98,9% 98,6% 95,3% 95,8% 81,5% skatter och utjämning Verksamhetens nettokostnad kr/invånare Balans Balansomslutning, mkr Eget kapital kr/invånare Soliditet % 1 43,6 42,3 48, Tillgångar kr/invånare Anläggningtillgångar kr/invånare Nettoinvestering mkr Nettolåneskuld % av anläggningstillgångar 3 Borgensåtagande och ansvarsåtagande kr/invånare Personal Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare ca Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar. 2 Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar. 3 Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunföretagkoncernen. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår. 9

10 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Siffror som presenteras i parentes avser föregående år, d v s år Årets resultat Trots den finansiella krisen och kraftigt minskade skatteintäkter och statsbidrag i jämförelse mot vad som budgeterades för året (- 18 mkr) klarar kommunen ett positivt resultat. Årets resultat uppgår till 10,2 mkr (8,7 mkr). Det motsvarar 1,2 % av skatter och utjämning. Kommunen budgeterade med ett nollresultat för Det innebär att årets resultat är 10,2 mkr bättre än budgeterat. En av anledningarna till det positiva resultatet är att kommunen fått in intäkter vid försäljning av tomträtter 11,9 mkr och reavinst på 2,2 mkr vid försäljning av anläggningstillgångar. Premierna för avtalsförsäkringarna AGS-KL respektive avgiftsbefrielseförsäkringen sänktes till noll för år 2009 och den preliminärt erlagda premien återbetalas, vilket innebar en kostnadsminskning med 4,3 mkr. Samtliga nämnder redovisar överskott i sina verksamheter, totalt 15 mkr års höga resultat som visas i diagrammet består av att detta år såldes aktierna i AB Upplands-Brohus till Upplands-Bro Kommunföretag AB med en stor reavinst vilket ger jämförelsestörande värden mot övriga år. Resultat , ,3 41,4 25,3 31,1 10,2 20,4 4,6 8,2 8,7 10,2-2, God ekonomisk hushållning och balanskravet Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget ekonomiska mål för kommunen. Samtliga mål är uppfyllda under God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 10

11 skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar kommunfullmäktige om mål och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. Kommunstyrelsen har bland annat ett uppdrag att vidareutveckla verksamhetsstyrningen, ekonomi och administration i kommunen för att skapa goda förutsättningar för en effektiv styrning och ledning av kommunens organisation. För redovisning och uppföljning av måluppfyllelsen i kommunens verksamheter av de olika målen och uppdragen hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. För att uppnå en god läsbarhet av hela årsredovisningen redovisas därför inte dessa i förvaltningsberättelsen. Kommunallagens balanskrav Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2009 uppgår dessa till 2,2 mkr och avser försäljning av förskolan Ekbacken. Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans då avstämning mot kommunallagens balanskrav visar ett positivt resultat på 8 mkr. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, tkr Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel Årets resultat enlig RR Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav Kommunfullmäktiges ekonomiska mål Kommunfullmäktige har i budgeten 2009 fastställt följande ekonomiska mål för 2009 Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att ha en god ekonomisk hushållning. Med den expansion som kommunen för närvarande genomgår bedöms en resultatnivå på plus/minus noll vara godtagbar för budgetåret Årets resultat 10,2 mkr innebär att kommunens mål att ha en resultatnivå på plus/minus noll för budgetåret har uppnåtts. Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad Kommunens skattesats är oförändrad. Kommunens investeringar ska skattefinansieras till minst 75 procent. Kommunens investeringar har egenfinansierats under året. Nämnder och förvaltningar ska ha god budgetdisciplin och framförhållning. Ekonomiska ramar ska hållas. Samtliga nämnder redovisar överskott i sina verksamheter, totalt 15 mkr. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. I nämndernas verksamhetsberättelser för 2009 redovisas måluppfyllelsen under året. För att uppnå en god läsbarhet av hela årsredovisningen redovisas därför inte dessa i förvaltningsberättelsen. 11

12 Skatter och utjämningssystem Totalt uppgick skatteintäkterna inklusive utjämning och bidrag till 883 mkr. Det är 22,6 mkr eller 2,6 % mer än För 2008 var ökningen 48,4 mkr vilket motsvarade en ökning med 6 %. Skatteintäkterna uppgick till 777 mkr. Det är 20 mkr mindre än vad som budgeterades för Eftersom Upplands-Bro kommun har en skattekraft som inte uppgår till 115 % av genomsnittet i landet fick kommunen 112 mkr i inkomstutjämning, det är i nivå med budget. Kommunen belastades med 38 mkr för kostnads- och LSS-utjämningen samt regleringsavgiften till staten, vilket är 2 mkr mindre än budget. Den nya fastighetsavgiften gav kommunen 32 mkr i intäkter. Kommunen expanderar och satsar på framtiden En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under 2009 ökade nettokostnaderna (exklusive exploateringsnetto och realisationsvinster) med 3,2 %. Detta att jämföras med ökningen av intäkterna som uppgick till 2,6 %. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar mm. Upplands-Bro kommun har expanderat kraftigt de senaste åren och under 2009 ökade befolkningen med 520 invånare. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade intäkter men samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på ökad verksamhet. Årets resultat för kommunen Tkr Not Förändring Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT

13 Verksamheternas intäkter har ökat med 9,2 mkr vilket är en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år. Nettokostnaden för nämndernas verksamhet uppgår till 873,5 mkr (848,2 mkr). Det är en ökning med 25,3 mkr eller 3,0 %. Verksamhetens bruttokostnader, inklusive räntekostnader och avskrivningar, ökade med 28,3 mkr eller 2,5 %. Finansiella kostnader har minskat med 6,1 mkr på grund av ett lägre ränteläge och lägre upplåning än Finansiella intäkter uppgår till 12,5 mkr. Upplands-Bro Kommunföretag AB har betalat ränta på en revers på 125 mkr till kommunen Denna fordran har kommunen fått tillbaka i slutet av året vilket innebär att dessa intäkter inte återkommer 2009, stället får kommunen avkastning på kapitalet. Reversen utfärdades när kommunen sålde sina aktier i AB Upplands-Brohus till Upplands-Bro Kommunföretag AB. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning i procent ,4 99,3 98,7 100,5 96,9 81,5 95,8 95,3 98,6 98, Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med utjämning och bidrag som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 98,9 % av kommunens skatteintäkter inklusive utjämning och bidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett över tiden. Finansnetto Finansnettot har varierat mellan åren. För 2009 redovisar kommunen ett positivt finansnetto med 0,6 mkr. Räntekostnaderna har minskat med 6,2 mkr jämfört med 2008, dels med anledning av lägre räntenivåer och dels på grund av lägre upplåning. 13

14 Driftredovisning och budgetutfall för nämnder Nämnderna har fortsatt kommunens tradition med god budgetdisciplin. Samtliga nämnder redovisar positiva resultat. Affärsverksamhetens negativa budgetavvikelse förklaras i huvudsak av slutreglering av avgiften för 2008 till Käppala förbundet. Intäkter från markförsäljningar uppgår till 11,9 mkr och för tomträttsavgälder 2,5 mkr. Kommunen har även sålt förskolan Ekbacken och därigenom redovisat realisationsvinst på 2,2 mkr. Familjerättsnämnden Järfälla/Upplands-Bro Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 2008 en gemensam familjerätt under en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Järfälla är värdkommun. Bokslutet för 2009 visar ett överskott på 215 tkr. Överskottet överförs till nämndens eget kapital. Ärenden Järfälla Upplands-Bro Totalt Fastställa faderskap Samarbetssamtal Snabbupplysning Remisser från tingsrätten angående vårdnad, umgänge, boende Ny lag om vattentjänster En ny lag om allmänna vattentjänster (2006:412) trädde i kraft 1 januari Denna lag ökar kraven på huvudmannens ekonomiska redovisning. All redovisning för VA-verksamhet ska kunna särskiljas från kommunens övriga verksamhet. VA-verksamheten ska även ha egen balansräkning och resultaträkning. I samband med kommunens årsbokslut 2007 upprättades egen balansräkning för VA-verksamheten. 14

15 Den nya VA-lagstiftnings krav på särredovisning tvingar fram ett förändrat arbetssätt för exploateringsverksamheten. All exploateringsverksamhet som avser VA-verksamhet särredovisas. Tidigare har exploateringsprojekt budgeterats med ett totalbelopp inklusive VA-verksamhet. Från 2009 är VA-verksamheten helt särredovisad från exploateringsredovisningen. Nya exploateringsprojekt (2007 och framåt) kan slutredovisas med projektets totala ekonomi. Exploateringsredovisning Pågående exploateringsprojekt redovisas inom balansräkningen på särskilda konton. Varje projekt har ett unikt projektnummer. Det är först när projektet är fullt avslutat som projektets resultat beräknas. Samtliga kostnader för projektet avräknas mot samtliga intäkter för projektet. Därefter avräknas tillgångens bokförda värde. Eventuella överskott redovisas som realisationsvinst det bokföringsår som projektet är fullt avslutat. För nystartade projekt (2007 och framåt) kan projektets totala kostnad och totala intäkt redovisas. Pensioner KPA administrerar kommunens pensioner. Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 54,3 mkr. Kommunen har inte några särskilda placerade medel för pensioner. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del kostnadsförs också vid intjänande och redovisas som kortfristig skuld. Denna del utbetalas i mars Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Kommunens samlade pensionsåtaganden Avsättning pensioner (Not 16) Avsättning garantipensioner (Not 16) Intjänad tjänstepension enligt PFA 2005 (Not 18) Pensionsförpliktelser (Not 19) Summa totalt pensionsåtagande inkl löneskatt Förvaltade pensionsmedel Återlånade medel Aktualiseringsgrad 74 % Övriga avsättningar I slutet av år 2006 sålde kommunen 24 fastigheter till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kostnaden för lagfart ska enligt kontraktet bekostas av kommunen. Maximalt kan den uppgå till 6,1 mkr. Genom lantmäteriförrättningar kan den förväntas bli väsentligt lägre. Avsättning för dessa kostnader har gjorts med 3,0 mkr. Kostnaden beräknas att redovisas under Låneskuld Kommunens långfristiga lån uppgick till vid årets slut 288 mkr (311 mkr). Av dessa lån är 138 mkr vidareförmedlade till dotterbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (75 mkr). Kommunen får full kostnadstäckning för dessa lån. Checkkrediten har inte utnyttjats under året då likviditeten varit god. Soliditet Av kommunens balansomslutning på 1 180,6 mkr (1 191,4 mkr) uppgår det egna kapitalet till 514,5 mkr, vilket innebär en soliditet på 43,6 (42,3%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 15

16 Likviditet Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har under året varit god. Vid årets slut fanns 93 mkr redovisat på bankräkning. Kassalikviditeten uppgick till 73 %. Betalningsberedskapen ger information om hur länge kommunens likvida medel räcker för att finansiera externa utgifter om inga ytterligare inkomster inkommer. Kommunens betalningsberedskap är 29 dagar. Borgensåtaganden Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt kräva lämplig säkerhet. Kommunens borgensåtaganden uppgår till 999,8 mkr vilket är 1,1 mkr lägre än vid årets ingång. Borgensåtagandet gentemot AB Upplands-Brohus uppgår till 772,9 mkr och är oförändrad jämfört med Det gäller även Upplands-Bro Kommunföretag ABs lån från Kommuninvest på 127 mkr. Åtaganden och dess risker för kommunen Av kommunens borgensåtaganden till bostadsrättsföreningar finns ett på 33 mkr där det finns viss befarad risk för förlust. Kommunen har begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Förvaltningen av den individuella delen av kommunala pensionsskulden har överlämnats till den anställde. Pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår vid årets utgång till 526 mkr (515 mkr) och återlånas i verksamheten. Från 2006 har ett nytt pensionsavtal träffats vilket innebär att ökningstakten i framtida åtaganden för pensioner kan begränsas. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas dels av kommunala beslut, dels av omvärldsbeslut. Nedan framgår hur olika händelser var för sig hade påverkat resultatet för Det ger en uppfattning om hur känslig ekonomin är för ändrade betingelser. Resultateffekt om följande inträffat: Mkr Ökning/minskning av utdebiteringen med 1 kr 40,6 Löneökning med 1 % inkl sociala avgifter 8,8 Prisförändring med 1 % på varor och tjänster 2,5 Förändrad låneränta med 1 %-enhet på befintliga lån 2,9 16

17 Investeringsredovisning Årets investeringar uppgår till 55,3 mkr (125,5 mkr). De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och maskiner uppgick vid årets slut till 431,5 mkr, en ökning under året med 13,8 mkr. De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 24,1 mkr till 381,1 mkr. Det avser ökning av aktiekapitalet i Upplands-Bro Kommunföretag AB med 9 mkr och ökning av långfristig fordran på Upplands-Bro kommunfastigheter AB med 15,4 mkr. Kommunen har i sin redovisning 1,5 mkr som immateriell tillgång för 2009 och avser investering i ny web-plattform. Ekonomin och framtiden Omvärldsanalys Sveriges ekonomi störtdök under hösten 2008 i och med den globala finansiella krisen. Den snabba och överraskande kraftiga konjunkturförsvagningen försämrade drastiskt de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna under året. Skatteintäkternas bortfall innebär att den preliminära slutavräkningen 2009 för Upplands-Bro kommun landar på - 27 mkr. Det redovisade utfallet för skatteintäkter och utjämning blev sammantaget 18 mkr lägre än vad kommunen budgeterade. Det har inneburit stora påfrestningar för kommunens verksamheter att under året klara en ekonomi i balans. Under våren 2009 kunde de första tecknen ses på att fallet bromsats in och under hösten inleddes en återhämtning i Sveriges ekonomi. Den ekonomiska situationen för kommunerna har därmed förbättrats något. De statliga förstärkningarna, 17 miljarder kronor, som regeringen aviserat till år 2010 innebär ett visst andrum. Men eftersom konjunkturstödet är av engångskaraktär är problemen fortsatt stora åren därefter. I prognosen för 2010 och 2011 bedömer Sveriges kommuner och landsting att BNP växer med omkring 2,5 procent per år. Trots det bedöms sysselsättningen 2011 bli lägre än vad den är idag samtidigt som arbetslösheten förutses öka till upp över 10 %. Budgeten för 2010 är upprättad utan marginaler. Kommunens samtliga beräknade intäkter är utfördelade till nämnderna och dess verksamheter. Förändrade förutsättningar måste hanteras inom respektive nämnd. Inför 2011 har kommunen mycket begränsat utrymme att höja ambitionsnivån. Statsbidraget minskar och därmed försämras också de ekonomiska förutsättningarna påtagligt. Även om kostnadsutvecklingen hålls på en låg nivå under 2009 och 2010 krävs stora anpassningsåtgärder

18 Sammanställd redovisning Omfattning I den sammanställda redovisningen ingår kommunen och den helägda kommunkoncernen som består av moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB och AB Upplands- Brohus. Fram till 2008 uppgick Upplands-Bro kommuns andel i Räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda till 25 % och ingick därmed i den sammanställda redovisningen. Från och med 2009 ändrades kommunens andel på grund av att fler kommuner tillkom. Andelen av förbundet är numera 10,4 %. Det innebär att Räddningstjänstförbundet inte ingår i den sammanställda redovisningen för Vid jämförelser mellan åren 2008 och 2009 i den sammanställda redovisningen bör detta beaktas. Kommunen har dessutom ett mindre engagemang i följande företag, kommunalförbund och föreningar som inte ingår i den sammanställda redovisningen: Mälardalens Intressenter (MIAB), AB Vårljus (25 kommuner äger bolaget tillsammans) Kommuninvest ekonomisk förening, (248 medlemmar) Käppalaförbundet (11 kommuner äger förbundet tillsammans) samt Kommunalförbundet Norrvatten (13 kommuner äger förbundet tillsammans). Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild över kommunens ekonomiska ställning, åtaganden och resultat. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier som finns i kommunen eliminerats mot företagens egna kapital vid förvärvstillfället. Eliminering har skett av koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader. Den sammanställda redovisningens resultat Koncern Kommun prel Tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER ÅRETS RESULTAT Den sammanställda redovisningens resultat är 19,3 mkr (14,1 mkr). Interna mellanhavanden mellan kommunen och kommunkoncernen har eliminerats i enlighet med förvärvsmetoden. Även kommunens reavinster vid försäljningen av fastigheter till Upplands-Bro Kommunfas- 18

19 tigheter AB har minskat resultatet i den sammanställda redovisningen. Soliditeten för kommunkoncernen är 25,1 % (24,7 %). Balansomslutningen för den sammanställda redovisningen är 2 156,0 mkr (2 163,7 mkr). Brandkåren Attunda Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund bildat av Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner. Från och med 2009 ingår även Sigtuna och Knivsta kommuner. Därmed ändrades kommunens andel av förbundet till 10,4 %. Syftet är att genom samverkan inom räddningstjänsten förstärka det förebyggande arbetet och öka effektiviteten i utryckningsverksamheten samt minska kostnaderna. Brandkåren Attunda redovisar 2009 ett resultat som uppgår till 2,7 mkr (1,4 mkr). Förbundet omsluter 168,7 mkr (103,6 mkr) och har en balansomslutning på 133,1 mkr (90,7 mkr). Soliditeten uppgår till 13% (15,8 %). Likviditeten är i likhet med föregående år god. För 2008 ingick Brandkåren Attunda i den sammanställda redovisningen vilket förbundet inte gör för år Detta bör beaktas när jämförelser görs mellan åren. Koncernen Upplands-Bro Kommunföretag Upplands-Bro kommun bildade i december 2005 en aktiebolagsrättslig koncern. Upplands- Bro Kommunföretag AB är moderbolag medan AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och Upplands-Bro Lokalvård AB, är dotterbolag. Samtliga bolag är helägda av kommunen. En aktiv styrning sker genom att kommunfullmäktige fastställt bolagsordningar, policy för bolagen, grundläggande ägardirektiv, årligt ägardirektiv samt instruktion för rollfördelning mellan kommunen och Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter. Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag med ändamål att äga och förvalta aktier i Upplands-Bro kommuns bolag och initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet. AB Upplands-Brohus är ett bostadsföretag med ändamål att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden Upplands-Bro Lokalvård AB ska förse kommunens förvaltningar och andra organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med lokalvårdstjänster och liknande tjänster samt i övrigt i begränsad omfattning tillhandahålla motsvarande tjänster till andra företag och organisationer inom kommunen Ägardirektiv, resultat och koncernbidrag För kommunens bolag har kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv för Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Verksamheten ska bedrivas med målsättningen att kommunen som ägare kan 19

20 få skälig utdelning på insatt kapital. AB Upplands-Brohus ska lämna koncernbidrag med belopp som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med statslåneräntan plus en procentenhet. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska lämna koncernbidrag med 3,7 % av insatt kapital och Upplands-Bro Lokalvård AB ska lämna koncernbidrag med 5 % på insatt kapital. I ägardirektiven för 2009 beslutades om följande aktiviteter för bolagsgruppen Planera och uppföra nytt äldreboende i Tibble Förbättra tillgängligheten för äldre inom Upplands-Brohus bostadsbestånd Arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan Planera och uppföra ny förskola i Norrboda. Planera och uppföra kulturhus i Kungsängens centrum Samordna den kortfristiga finansförvaltningen inom kommunkoncernen Förenkla och förbättra de administrativa rutinerna mellan bolagen och kommunen Produktionen av ett nytt äldreboende i Tibble, om 36 lägenheter, har startat och beräknas vara klart i augusti Planerat underhåll har genomförts för 30 mkr, bland annat injustering av värme på Örn- och Fasanstigen och stamrenovering genom relining. Inre lägenhetsunderhåll har gjorts för 6,5 mkr. En kartläggning av tillgängligheten generellt har påbörjats och ska vara klar Värmeinjusteringen av Örn- och Fasanstigen är ett led till att minska klimatpåverkan. Under året har Upplands-Brohus fortsatt att arbeta för ett boende med trygghet, trivsel och service, bland annat har tvättstugevärdar anställts, soprumsvärdar anlitats. Trygghetstält har anordnats tillsammans med andra intressenter och boinflytandearbetet tillsammans med Hyresgästföreningen har fortsatt. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har nyproducerat Norrboda förskola och byggt till två förskolor med sammanlagt 13 nya förskoleavdelningar. Bolaget har under året förvärvat förskolorna Ekbacken och Artisten av kommunen. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har under året bistått kommunen som sakkunniga i ett flertal projekt såsom fotbollshall i Bro, Föreningshus i Kungsängen, ny idrottsplats i Kungsängen samt ombyggnad av Härneviskolan. Bolaget har även tagit fram förslag till ett kulturhus i Kungsängen. Finansförvalningen är samordnad inom kommunkoncernen i den mån att all upplåning sker via kommunen. De administrativa rutinerna står ständigt i fokus att förbättra. Inga stora förändringar har dock skett under året. Koncernbidragen uppgick sammanlagt till 2,2 mkr (2,8 mkr). Minskningen förklaras av att koncernbidraget som lämnas av Upplands-Brohus beräknas med utgångspunkt från statslåneräntan som var lägre jämfört med Årets resultat för AB Upplands-Brohus är tkr (6 689 tkr). Koncernbidraget tkr (2 370 tkr) som lämnats till moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med statslåneräntan plus en procentenhet. Soliditeten var 15,7 % (15,0 %). Årets resultat för Upplands-Bro Kommunfastigheter är 579 tkr (402 tkr). Koncernbidrag lämnades med 370 tkr till moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Soliditeten var 2,6 % (2,8 %). 20

21 Upplands-Bro Lokalvårds resultat är 152 tkr (307 tkr). Koncernbidrag lämnades med 50 tkr till moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Soliditeten var 29,4% (29,7 %). Soliditeten var 29,4 % (29,7%) Årets resultat i moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB är en förlust med 285 tkr (+342 tkr). Koncernresultatet för den aktiebolagsrättsliga koncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB är tkr (6 516 tkr). 21

22 Personalredovisning Personalnyckeltal År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Antal tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar (ej timanställda) Antal årsarbetare Tillsvidareanställda (individer): Varav kvinnor Varav män Antal årsarbetare Andel anställda som arbetar deltid 25 % 25 % 25 % 25 % Varav kvinnor 33 % 27 % 27 % 28 % Varav män 16 % 11 % 12 % 10 % Antal kvinnor som arbetar deltid Antal män som arbetar deltid Antal tillsvidareanställda / förvaltning: Bildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Sjukdagar (kalenderdagar), ej timanställda 31,0 27,4 22,6 20,0 Sjukdagar (omräknat till heltidsfrånvaro) 24,5 21,7 18,5 17,3 Medelålder 47,0 46,9 45,9 46,1 Sjukfrånvaro Obligatoriskt redovisade nyckeltal År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Total sjukfrånvaro 9,1 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % Sjukfrånvaro kvinnor 10,0 % 8,6 % 7,6 % 6,6 % Sjukfrånvaro män 5,1 % 5,4 % 4,5 % 3,0 % Sjukfrånvaro 29 år och yngre 4,5 % 3,7 % 3,2 % 4,4 % Sjukfrånvaro år 9,0 % 7,8 % 6,8 % 5,8 % Sjukfrånvaro 50 år och äldre 10,4 % 9,0 % 8,1 % 6,6 % Långtidssjukfrånvaro >60 dagar i % av total sjukfrånvaro 70,0 % 68,4 % 64,3 % 54,6 % Andel personer med max sju sjukdagar under året (sk långtidsfriska) 63 % 64 % 72 % 63 % 22

23 Sjukfrånvaron De Sjukdagar som redovisas ovan är beräknade på de personer som varit månadsanställda (tv eller vikarier) mer än tre månader och inte har lönebidrag. Den del av sjukfrånvaron som består av sjukersättning är inte medräknad i dessa dagar. I De obligatoriskt redovisade nyckeltal finns alla ordinarie arbetade timmar med både i form av månadslön och timlön. Som sjukfrånvaro räknas tid då arbetstagare inte kan arbeta till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada, tid då arbetstagare på grund av medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering får sjukpenning, samt tid då arbetstagaren på grund av arbetslivsinriktad rehabilitering får ersättning enligt lagen om allmän försäkring, AFL. Arbetstagare med sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt AFL räknas också som sjukfrånvarande så länge anställningen består. Sjuklönekostnader Kostnaderna för den sjuklön som arbetsgivaren står för, dag 2 till 14 i varje sjukperiod var, 2009, kronor en ökning med kronor ( 5 %) från De totala lönekostnaderna har ökat med 3.71 %. Trots att sjukfrånvaron minskar så har kostnaderna ökar för kommunen. Orsaken är att korttidsfrånvaron har ökat i förhållande till långtidsfrånvaron. Kommunen bekostar 80 % av lönen de första 14 dagarna och därefter 10 %. Åldersföredelning tv-anställda Antal 150 År 2006 År 2007 År 2008 År Lönekostnader År Löner Obl. arb.giv.avg Fakt.arb.giv.avg Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 4 Arbetsgivaravgift för 2009 avses här. I slutet av 2009 fick kommunen beslut om att få tillbaka från skattemyndigheten för löneskatt för arvodesanställda tkr som ej är medräknade tkr är totalkostnad inkl återbetalningen. 23

24 Timanställda 2009 Förvalt Personer Timmar Lön t.kr PO Total kostnad KSF 7 (7) (1 227) 175 (148) SBF 6 (6) 961 (1292) 98 (167) BIF 439 (427) 83,5 (76) tusen (8 374) SOF 517 (585) 233 (252) tusen (26 477) Totalt 969 (1025) (330) (35,2) 14,2 (14,1) 49,5 milj (49,2) Lönejämförelser heltidslön män och kvinnor för 2009 Medellön total Medellön kvinnor kronor Medellön män kronor Skillnad i kronor, män-kv Kvinnors andel av mäns lön Alla anställda ,3 91,3 Kommunledning ,4 107, Avdelningschefer ,5 97,5 Gymnasielärare ,6 97,3 Grundskollärare, ,6 103,2 tidiga år Grundskollärare, ,7 95,7 senare år Fritidspedagoger ,1 101,9 Teknikarbete: ,7 Arkietekt, ingenjör, miljöinspektör Lärargrupperna grundskollärare var tidigare uppdelade i år 1-7 och år 4-9. Det nya befattningssystemet AID sorterar istället på tidiga och senare år. Detta har medfört att vissa lärare därmed har bytt grupp, vilket kan avspegla sig i statistiken ovan. Andel kvinnor och män inom olika yrkeskategorier Kommunledningsgruppen är totalt nio personer, fem kvinnor och fyra män. Av avdelningscheferna, dvs de chefer som har budget och personalansvar, är 32 personer kvinnor (29) och sex (5) män. Inom skol- och barnomsorgen arbetar 150 (142) förskollärare. Av dessa är 145 kvinnor (138) och fem (4) män. Bland barnskötarna är 154 (122) kvinnor och tio (4) män. I kommunen arbetar 22 personer med teknikarbeten, dvs som miljöinspektörer, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, ingenjörer och arkitekter. Av dessa är 11 kvinnor och 11 män. Föräldraledighet Den ledighet som har att göra med barn, (d.v.s. dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, s.k. pappadagar i samband med barns födelse, samt nedsättning i arbetstid p.g.a. barn under 12 år), uppgår i genomsnitt till 26,9 dagar per år och anställd kvinnorna tar ut 30,1 dagar och männen 12,3 dagar per år. 24

25 Rekrytering Under året har 142 (176) tjänster utannonserats internt och de flesta av dessa har även annonserats externt. Platsannonskostnaderna totalt för år 2009 uppgick till kr ( ) fördelat enligt följande: Kommunstyrelseförvaltningen kr (54 506), Samhällsbyggnadsförvaltningen kr (78 676), Bildningsförvaltningen kr (87 151) och Socialförvaltningen kr ( ). Förtur till bostad I samband med rekrytering har två anställda fått förtur till bostad under Friskvård Den första juli 2009 infördes friskvårdspeng, med max 1000:-/helår och den anställde ska dessutom betala minst 25%. Under 2009 var friskvårdsersättningen 500:- med en minsta egenfinansiering med 125:-. Detta första halvår har 260 personer utnyttjat möjligheten. Pensioner Under 2009 har 593 (571) personer uppburit pension. Av dessa har 185 (180) personer intjänad pensionsrätt i enlighet med pensionsavtalet KAP-KL. En (en) person har visstidspension och ingen (ingen) person har avtalspension (tidigare benämning garantipension). Utöver dessa har 28 (24) personer familje-/efterlevandepension. totalt är det 621 (595) personer som uppbär någon form av pensionsförmån, siffrorna inom parantes avser Framtida pensionsavgångar, personer födda Yrkesgrupp f-43 f-44 f-45 f-46 f-47 f-48 f-49 f-50 Totalt Lärare/förskollärare Vårdpersonal Barnskötare/fritidsledare Chefer/arbetsledare Administrativ personal Kock/köksbiträde Övriga Summa Aktualiseringsgrad, andel färdigutredda inom pensionssystemet, är 74,0% av samtlig personal. Arbetsmiljöutbildning Under februari och mars 2009 genomfördes en arbetsmiljöutbildning i samverkan med en företagshälsovård. Utbildningen genomfördes under fyra halvdagar. Det var 12 fackliga ombud och 11 arbetsledare/chefer som deltog i utbildningen. Arbetsskador Under 2009 inrapporterades 67 (65) arbetsskador och incidenter. Gränsdragningen mellan arbetsskador och incidenter är flytande varför bägge rapporteras tillsammans. Under året har det varit ungefär lika många tillbud och arbetsskador som året innan. Hot och våld inom, framförallt omsorgen, är kopplat till några speciella personer på gruppboendena. Personalen arbetar med denna fråga kontinuerligt de senaste åren. De skapar rutiner för hur personalen ska agera när vissa boenden blir aggressiva. Under gångna året var det ovanligt många halkolyckor och dessutom 3 bilolyckor. Inga bilolyckor har någonsin rapporterats förut. 25

26 Rehabilitering Redovisning visar personalavdelningens aktiva rehabiliteringsarbete under 2009 samt hur situationen var Under året har totalt 100 personer varit aktuella för aktiva insatser i rehabiliteringsarbetet i samarbete med bl.a. personalansvariga chefer, försäkringskassan, företagshälsovården, vårdcentraler. Av dessa har totalt 61 personer återgått i arbete på heleller deltid. Antalet personer som varit aktuella för rehabilitering förvaltningsvis: 40 på bildningsförvaltningen 55 på socialförvaltningen 5 på samhällsbyggnadsförvaltningen 0 på kommunstyrelseförvaltningen Åter ord. arbete i kommun Nytt arbete i kommun Ny arbetsgivare Omskol./utbi ldn. Sjukersättning Arbetsträning Anst. avslutad Sjukskriv./ med.utred. Totalt Lönebidrag Totalt hade 38 (43) personer lönebidragsanställningar i kommunen. De flesta administreras från IFO, men det finns även personer som är anställda direkt på enheterna. Chefsavtal oförändrade Sedan 1992 tillämpas tillsvidareanställning vid nyrekrytering av förvaltningschefer. Sedan 2001 finns inga visstidsavtal. Fyra chefer har anställningsavtal med två årslöner i avgångsvederlag vid uppsägning från kommunens sida. Avräkning sker mot nya inkomster. 26

27 Driftredovisning och budgetutfall för nämnder tkr (tusentals kronor) 27

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Årsredovisning 2011. Omslagsbild: Marco Gustafsson

Årsredovisning 2011. Omslagsbild: Marco Gustafsson Årsredovisning 2011 Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014 Sidan 3 av 308 Ärende 1 Sidan 4 av 308 Sidan 5 av 308 Från: kommunstyrelsen Skickat: den 5 maj 2014 15:38 Till: kommunstyrelsen Ämne: VB:

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2011 Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Ärende 4 Ärende 5 Ärende 6 Ärende 7 Ärende 8 Ärende 9 Ärende 10 Ärende 11 Ärende

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer