Redogörelse 1999/2000:JO1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse 1999/2000:JO1"

Transkript

1 SamlingDok Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1999/2000 JO1 1

2 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN Elanders Gotab, Stockholm

3 Innehåll Skrivelse till riksdagen Allmänna domstolar m.m. Frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra brott än de som låg till grund för häktningen ( och ) Långsam handläggning av en fråga om rättegångshinder ( ) Domstolsverket har till samtliga kammar- och länsrätter distribuerat en vid Riksskatteverket upprättad promemoria med begäran om förtursbehandling av vissa mål ( ) En tingsrätts handläggning av ett tvistemål efter det att parterna hade förlikts ( ) Bristfällig redovisning av bevisvärderingen i en dom där den tilltalade dömts mot sitt nekande ( ) Åklagar- och polisväsendena Disciplinansvar för en närpolischef som hade fattat ett beslut om husrannsakan utan att ha behörighet till det ( ) Fråga om rättsenligheten av polismyndighets beslut att med åberopande av 22 första stycket 2 polislagen (1984:387) numera 23 första stycket 2 polislagen spärra av motorcykelorganisationen Hells Angels lokaler i Hasslarp och Malmö; även fråga om överklagbarheten av sådant beslut ( ) Uttalanden om vilka rutiner som bör tillämpas när det gäller handläggningen av yttranden enligt 22 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ( ) Kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet ( ) Beslut om rättsmedicinsk obduktion kan fattas utan att förundersökning har inletts; uttalanden om möjligheten att inhämta yttranden från en myndighet under en s.k. förutredning dvs. utan att förundersökning har inletts ( ) Uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet videofilma en person som var intagen i häkte ( )

4 Kritik mot polischef för dennes agerande i samband med en brottsutredning där han själv var målsägande ( ) Fråga om när polismyndighet skall ta kontakt med åklagare för att bereda denne tillfälle att överta föundersökningsledarskap och därmed sammanhängande frågor om användande av tvångsmedel (i fallet s.k. personell husrannsakan i samband med en gisslansituation) ( ) Fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt 5 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ( ) Under utredningen i ett klagoärende hos JO konstaterade en överåklagare i ett remissvar att det fanns anledning anta att en kammaråklagare hade gjort sig skyldig till tjänstefel. Med anledning av detta konstaterande överlämnades ärendet till Riksåklagaren ( ) Kritik mot en åklagare för att denne inte omgående tog ställning till om förundersökning skulle inledas i ett ärende om påstådd misshandel och tjänstefel ( ) Fråga om polismyndighets skyldighet att låta översätta innehållet i en underrättelse (angående hävt beslag) som sänts till en polsk medborgare i Polen ( ) Fråga huruvida polischef kränkt en underställd tjänstemans grundlagsskyddade yttrandefrihet ( ) Fråga om polismyndighet ägt rätt att vilandeförklara en ansökan om vissa ändringar i ett tillstånd att handla med vapen i avvaktan på domstolsavgörande avseende polismyndighetens dessförinnan fattade beslut att återkalla handelstillståndet ( ) Polisbefäls instruktioner till underlydande polismän i samband med ett ingripande föranlett av en vårdnadstvist; även fråga om polismännens uppträdande på platsen för ingripandet ( ) Fråga om utformningen av polismyndighets uppdrag till Statens kriminaltekniska laboratorium avseende analys och förstöring av misstänkt narkotika ( ) Fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 andra stycket rättegångsbalken angående skyldigheten att, innan förhöret avslutas, låta den som hörs bl.a. granska uppteckning av utsagan ( ) Uttalande angående vissa oreglerade rutiner vid polismyndighet gällande tillstånd för besökande att följa med i polisens tjänstefordon ( )

5 Kriminalvård Kritik med anledning av att personal vid ett häkte låtit en polisman undersöka en häktads egendom, som förvarades i ett låst värdeskåp ( ) Handläggningen av ett ärende om beräkning av strafftid ( ) Kritik mot Kriminalvårdsstyrelsen för dröjsmål med att skriftligen underrätta en intagen om ett beslut ( ) Uttalanden om möjligheterna för en intagen, som är medlem i en motorcykelklubb, att bära viss klädsel under en bevakad permission ( ) Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för ett beslut om frigång ( ) Exekutiva ärenden Delgivning med fåmansbolag under semestertid ( ) Kronofogdemyndighet har kritiserats för dess handläggning av en begäran att få ta del av utsända betalningsuppmaningar, vilka inte fanns i myndighetens akt ( ) Ett initiativärende mot en kronofogdemyndighet angående inspelning av telefonsamtal från allmänheten till myndighetens växel ( ) Förvaltningsdomstolar Fråga om dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande i kammarrätt ( ) Fråga angående offentliggörande av integritetskänsliga uppgifter i en dom, då muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar ( ) Fråga om hållande av muntlig förhandling i parts utevaro samt behov av offentligt biträde i mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om domstolen bort sakpröva ett överklagande av ett beslutsmeddelande ( ) Fråga om en länsrätt bort ta upp en viss skrivelse som ett överklagande; även fråga om innehållet i en skrivelse från domstolen ( )

6 Fråga om lämpligheten av att en länsrätt i kungörelsedelgivningar av domar rörande bistånd enligt 6 g socialtjänstlagen (1980:620) offentliggjort namnuppgifter ( ) Disciplinansvar för en rådman vid länsrätt som utan laga stöd beslutat om fortsatt tvångsvård i ett mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om upprepade anstånd i ett mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen ( ) Fråga om handläggning i kammarrätt och Regeringsrätten av en begäran att få utskrifter av vittnesförhör ( ) På JO:s initiativ upptagen fråga om förutsättning förelegat att vidta självrättelse med stöd av 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ( ) Central statsförvaltning, arbetsmarknadsmyndigheter m.m. Kritik mot arbetsförmedlings tillämpning av urvalskriterier vid inskrivning av arbetssökande ( ) Utlänningsärenden Statens invandrarverks handläggning av ärenden om dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Fråga om tidpunkt för utbetalning av ersättningen ( ) Fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk författad överklagandeskrift till svenska ( ) Länsförvaltningen Kritik mot en länsstyrelse för att styrelsen vidtagit åtgärder med anledning av en anonym anmälan i ett körkortsärende ( ) Kan en länsstyrelse med stöd av 23 jaktförordningen (1987:905) bevilja generella undantag från förbudet att medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng ( )

7 Taxering och uppbörd samt folkbokföring Skattemyndighet har skickat ett beslut om förlängt sekretessskydd till fel person. Även fråga om förfalskande av tjänstemans signatur ( ) Socialtjänst Socialtjänstlagen (SoL) Fråga om socialnämnds möjlighet att ändra ett beslut enligt 37 SoL om att efterge den enskildes ersättningsskyldighet för vistelse på behandlingshem ( ) Det är fel att ange att ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt 6 g SoL inte kan överklagas eftersom beslutet kan bli föremål för prövning enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Av ett beslut att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd måste det tydligt framgå om prövningen har skett enligt 6 b eller 6 g SoL ( ) En socialnämnd har möjlighet att efter en anmälan enligt 71 SoL ta kontakt och diskutera anmälan med barnets vårdnadshavare utan att inleda en utredning enligt 50 SoL ( ) En länsstyrelse uttalade i ett tillsynsbeslut att ett allvarligt fel inträffat vid en socialnämnds handläggning av ett biståndsärende. På grund av brister i socialförvaltningens rutiner föranledde länsstyrelsens beslut inte någon åtgärd från förvaltningens sida ( ) Fråga om när en socialnämnd skall underrätta vårdnadshavare om att en s. k. barnavårdsutredning har inletts ( ) Handläggning av ett ärende rörande återbetalning av bistånd ( ) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) En mor hade rest med sitt barn till Frankrike. Fråga om socialnämnden kunde omhänderta barnet enligt 6 LVU för att återföra barnet till Sverige. Även frågor om formen för återkallande av ett beslut om omhändertagande enligt 6 LVU, dokumentation, m. m. ( ) Fråga om det förelåg förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande av en tonåring med stöd av 3 och 6 LVU. Även fråga om socialnämnden ägde anlita polis för att flytta den unge från ett behandlingshem till ett annat hem ( ) Socialnämnds skyldighet att verka för att ett offentligt biträde utses när ett ingripande enligt LVU blir aktuellt ( )

8 Socialnämnds skyldighet att verka för att en förälder upprätthåller kontakt med sitt barn som har beretts vård enligt LVU ( ) Företrädare för socialnämnd bör som regel närvara vid polishandräckning enligt 43 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ( ) Handläggning Fråga om lämpligheten, särskilt från sekretessynpunkt, av att familjerådgivning enligt bestämmelserna i 12 a socialtjänstlagen (1980:620) bedrivs med anlitande av socialsekreterare som tjänstgör inom kommunens individinriktade socialtjänst ( ) Om en vårdnadsutredning blir fördröjd måste utredaren självmant underrätta tingsrätten om detta ( ) Hur skall en begäran om omplacering av barn i förskolan hanteras om endast en av vårdnadshavarna står bakom framställningen om byte av förskola ( ) Barnomsorgsavgift; verkan av att den som är gift med men inte sammanbor med ett barns förälder inte har lämnat uppgift om sin inkomst ( ) Hälso- och sjukvård Handläggningen av en ansökan om förlängning av etableringstillstånd för sjukgymnast ( ) Socialförsäkring Försäkringskassa borde ha uppfattat ett inkommet läkarutlåtande som en sjukanmälan och fattat ett beslut med fullföljdshänvisning ( ) Ett initiativärende rörande ett beslut att avslå en begäran från en försäkrad om att bli muntligen hörd inför socialförsäkringsnämnd samt fråga om överklagande av beslutet ( ) En försäkringskassa har kritiserats för dess hantering av en framställan från den försäkrade att höra vissa personer vid socialförsäkringsnämndens sammanträde ( ) Försäkringskassa har underlåtit att fatta ett formellt beslut att inte utge tandvårdsersättning ( ) Kritik mot försäkringskassa för att den inte tagit ställning till den försäkrades begäran om anstånd med att yttra sig, dröjt med att utfärda underrättelse om ett beslut fattat av socialförsäk- 8

9 ringsnämnd, underlåtit att besvara även ett ombuds begäran om anstånd samt inte iakttagit bestämmelserna om partsinsyn ( ) Försäkringskassas beslut och underrättelser därom ( ) 304 Fråga om ändring av ett av socialförsäkringsnämnd fattat gynnande beslut sedan underrättelse om beslutet sänts till den försäkrade ( ) Försäkringskassa har kritiserats för att den dröjt med att ompröva ett beslut i avvaktan på att Riksförsäkringsverket skulle överklaga en dom ( ) Försäkringskassa har underlåtit att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt. Även fråga om socialförsäkringsnämnds behörighet att fatta beslut där detta rätteligen skulle ha fattats av tjänsteman ( ) Ett inititativärende om krav på delgivning av omprövningsbeslut enligt 30 lagen (1996:1030) om underhållsstöd ( ) Försäkringskassa har i ett ärende om återbetalningsskyldighet för underhållsstöd inte fattat beslut i en fråga om anstånd på grund av att ansökan inte gjorts på den av RFV fastställda blanketten ( ) Parts begäran att få del av handlingar med stöd av reglerna om partsinsyn, bl.a. fråga om skyndsamhetskravet ( ) Miljö- och hälsoskydd samt djurskydd Fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att han företedde fullmakt, m.m. ( ) Fråga om omprövning av ett länsstyrelsebeslut angående tillstånd till jakt på mink då beslutet enligt föreskrift i jaktförordningen inte fick överklagas, m.m. ( ) Kritik mot en miljönämnd för passivitet och otydlighet i ett ärende rörande tillsyn av ett sågverk ( ) Miljö- och hälsoskyddsnämnds skyldigheter som tillsynsmyndighet när kommunen ansetts ansvarig för nedskräpning i naturen ( )

10 Utbildnings- och kultursektorn Kritik mot skola för användning av s.k. kontrakt i mobbningsfall. Även kritik mot personal som utpekat en elev som mobbare utan att ha tillräckligt underlag härför ( ) Allvarlig kritik mot Luleå tekniska universitet för handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling och för det sätt på vilket universitetet handlagt JO:s remiss ( ) Lärare har genom en elev förmedlat ett brev till dennes målsman innehållande känsliga uppgifter om eleven. Förfarandet har ansetts olämpligt ( ) Plan- och byggnadsväsendet Handläggningen av dels ett bygglovsärende, dels en begäran om utfående av handlingar ( ) Fråga om en byggnadsnämnd ägt låta ett privat företag bestrida kostnaderna för ett extra nämndsammanträde ( ) Överförmyndarnämnder och överförmyndare Kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet att underrätta den underårige om beslut om arvode till förmyndare ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende om Länsstyrelsens i Jämtlands län tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder ( ) Övriga kommunalförvaltningsärenden I ett sammanträdesprotokoll från en kommunal nämnd bör tiden och platsen för justering av protokollet anges ( ) Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Socialtjänst samt hälso- och sjukvård Kritik mot socialsekreterare som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddad uppgift till försäkringskassan ( ) Socialförsäkring Försäkringskassa har utlämnat uppgift om att en person var häktad ( )

11 Kritik mot att tjänsteman vid försäkringskassa lämnat ut vissa uppgifter vid ett rehabiliteringsmöte ( ) Fråga om skyndsamhetskravet vid begäran om utlämnande av uppgifter ur allmän handling som inte finns bevarad ( ) Bristande kontroll vid utlämnande av handlingar ( ) Meddelarfrihet Ifrågasatt brott mot meddelarfriheten ( ) Övriga områden Fråga om utlämnande av handling kan ej prövas enligt 23 kap. 18 första stycket rättegångsbalken när den som begärt att få ut handlingen avförts som misstänkt ( ) Fråga om två lokala skattekontor tillhörande samma skattemyndighet är att betrakta som självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra ( ) Kritik mot Försvarsmakten m.fl. för långsam handläggning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar ( ) Kritik mot en skattemyndighet för långsam handläggning av en begäran om att få kopior av handlingar ( ) Fråga om lämpligheten av att vid tillsättning av kommunal chefstjänst genom konsultmedverkan utfärda löfte om konfidentiell handläggning ( och ) Kommunalt bolags skyldighet att expediera allmänna handlingar ( ) Kritik mot kommunalt fastighetsbolag för handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar ( ) Kritik mot Statens institut för regionalforskning för handläggningen av en framställan om att få ta del av en handling; bl.a. fråga om när en handling skall anses allmän ( ) Fråga om rektor genom att neka politiskt ungdomsförbund att bedriva verksamhet i skola handlat grundlagsstridigt ( ) Rektor har förbjudit personalen att använda skolans interna postdistribueringssystem (postfack) för utdelning av privata meddelanden. Fråga om skolan har rätt att ingripa mot spridning av politisk propaganda som läggs i postfacken ( )

12 Kritik mot ordförande i gymnasienämnd för åtgärder som denne vidtagit mot nämndsekreterare för uttalanden i lokalpressen ( ) Tjänstemän vid en förvaltning har i ett diskussionsunderlag, skrivet på förvaltningens papper, framfört vissa åsikter. Diskussionsunderlaget har, utan förvaltningens kännedom, överlämnats av tjänstemännen till ett statsråd och även delats ut till deltagare vid en konferens. Kritik har riktats mot chefen för förvaltningen avseende de åtgärder som vidtagits mot tjänstemännen i anledning av det inträffade ( ) Bilagor Instruktion för Riksdagens ombudsmän Arbetsordning för riksdagens ombudsmannaexpedition Personalorganisationen Sakregister Summary in English

13 Till RIKSDAGEN Riksdagens ombudsmän överlämnar härmed enligt 11 lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (fortsättningsvis benämnd instruktionen) ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 1998 den 30 juni Organisationen m.m. 1.1 Val och entlediganden Genom beslut av riksdagen den 4 februari 1999 entledigades justitieombudsmannen Rune Lavin på egen begäran från sitt uppdrag per den 1 mars Riksdagen omvalde den 3 juni 1999 Leif Ekberg att vara ställföreträdande ombudsman under en period av två år fr.o.m. den 1 september Ställföreträdande ombudsmännens tjänstgöring Stf. ombudsmannen Gunnel Norell Söderblom har varit förordnad att handlägga och avgöra ärenden inom ansvarsområde 3 enligt arbetsordningen den oktober, den oktober och den 16 december 1998 samt inom ansvarsområde 3 den 1 april till den 12 maj, den maj och den juni Stf. ombudsmannen Leif Ekberg tjänstgjorde under tiden den 1 mars till den 24 juni 1999 med ansvar för ansvarsområde 4. Vidare har Leif Ekberg varit förordnad att handlägga och avgöra ärenden inom ansvarsområde 3 den 4 september, den 7 8 september, den 5 9 oktober, den 2 6 november och den 12 november 1998 samt inom ansvarsområde 4 den 24 november den 2 december, den december och den december 1998 samt den februari Vissa ändringar i instruktionen 2 tredje stycket 3 instruktionen har ändrats genom lag (1998:1408). Ändringen innebär en anpassning till ändringar i lagregleringen rörande Riksbankens organisation. 12 instruktionen har ändrats genom lag (1999:204) som träder i kraft den 1 januari Ändringen innebär att chefsjustitieombudsmannen kommer att ansvara för den interna revisionen av myndigheten Riksdagens ombudsmannaexpedition. 1.4 Bilagor Instruktionen i aktuell lydelse den 30 juni 1999 finns intagen som bilaga 1. Arbetsordningen i aktuell lydelse den 30 juni 1999 finns intagen som bilaga 2. En redogörelse för personalorganisationen under verksamhetsåret finns i bilaga 3. 13

14 2 Verksamheten 2.1 Totalstatistiken Balansläget Ingående balans Nya ärenden Remisser och andra skrivelser från myndigheter 48 Klagomål och andra framställningar från enskilda Initiativärenden med anledning av inspektioner 75 Initiativärenden på grund av uppgifter i massmedia m.m Summa balanserade och nya ärenden Avslutade ärenden Utgående balans Under perioden nyregistrerades ärenden, en minskning med 65 (1,3 %) i förhållande till verksamhetsåret 1997/98. Antalet nya inspektions- eller andra initiativärenden var 147, en ökning med 29 jämfört med föregående verksamhetsår. 48 ärenden föranleddes av remisser huvudsakligen från Regeringskansliet, en minskning med ett. Klagomålsärendena uppgick till 4 743, vilket innebär en nedgång med 93 (1,9 %) sedan 1997/98. Antalet avgjorda ärenden uppgick till 4 955, vilket innebär en minskning med 14 eller knappt 0,3 % från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var klagomålsärenden, 45 remissärenden och 137 inspektions- eller andra initiativärenden. De oavgjorda ärendena i balans var vid verksamhetsårets slut Detta betyder att balansen under året gått ned med 17 ärenden (1,5 %). Anmälnings- och initiativärenden År Klagomålsärenden Initiativärenden och remisser 1987/ / / / / / / / / / / /

15 Ärendeutvecklingen under de senaste 10 åren Inkomna Avslutade / / / / / / / / / /99 Månadsöversikt över ärendena under verksamhetsåret Månad Nya Avslutade Balans Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Summa

16 Tablå över utgången i de under tiden den 1 juli 1998 den 30 juni 1999 avgjorda inspektions- och övriga initiativärendena Sakområde Avgjorda utan slutlig anledning till kritik Erinran eller annan kritik Åtal eller anmälan för disciplinär bestraffning Överlämnande till annan myndighet enligt 18 instruktionen Framställning till riksdagen eller regeringen Summa ärenden Domstolsväsendet Åklagarväsendet Polisväsendet Försvarsväsendet 1 1 Kriminalvård Socialtjänst Hälso- och sjukvård 3 3 Allmän försäkring Exekutionsväsendet 1 1 Utbildning och kultur Beskattning, folkbokföring, tull Miljö- och hälsoskydd, djurskydd, m.m. Plan- och byggnadsväsendet Länsstyrelserna 1 1 Väg- och kommunikationsväsendet Överförmyndarväsendet Utrikesförvaltning 1 1 Offentlighet, sekretess, yttrandefrihet Summa ärenden

17 Tablå över utgången i de under tiden den 1 juli 1998 den 30 juni 1999 avgjorda klagomålsärendena Sakområde Avvisning eller avgörande utan särskild utredning Överlämnande enligt 18 instruktionen Avgjorda efter utredning; ingen kritik Erinran eller annan kritik; Vägledande uttalanden Åtal eller anmälan för disciplinär åtgärd Förundersökning inledd; nedlagd utan att åtal väckts Summa ärenden Allmänna domstolar Förvaltningsdomstolar Åklagarväsendet Polisväsendet Försvarsväsendet Kriminalvård Socialtjänst Hälso- och sjukvård Allmän försäkring Arbetsmarknad m.m Plan- och byggnadsväsendet Exekutionsväsendet Kommunal självstyrelse Väg- och kommunikationsväsendet Beskattning, folkbokföring, tull Utbildning och kultur Kyrkoärenden Överförmyndarväsendet Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd m.m Utlänningsärenden Övriga länsstyrelseärenden, serveringstillstånd, spel Tjänstemannaärenden Yttrandefrihet; offentlighet och sekretess Övrig förvaltning Frågor utom kompetensområdet; oklara yrkanden Summa ärenden

18 Besluten i anmälnings- och initiativärenden inom hela tillsynsområdet; Totalt beslut 14% 6% Ej utredn. avskrivna 45% Summarisk utred, avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 35% Besluten inom ansvarsområde 1; Totalt beslut. Omfattar allmänna domstolar, åklagarväsendet och polisväsendet samt klagomål utom JO:s tillsyn 1% 8% 40% Ej utredn. avskrivna Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 51% 18

19 Besluten inom ansvarsområde 2; Totalt beslut. Omfattar kriminalvård, skatte-, tull- och kronofogdemyndigheter, allmän försäkring, försvaret och överförmyndarväsendet 17% Ej utredn. avskrivna 10% 51% Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 22% Besluten inom ansvarsområde 3; Totalt beslut. Omfattar socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildningsväsendet 15% 6% 35% Ej utredn. avskrivna Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 44% 19

20 Besluten inom ansvarsområde 4; Totalt beslut. Omfattar förvaltningsdomstolar samt statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter som ej ingår i ansvarsområde 1, 2 eller 3 15% 8% Ej utredn. avskrivna 22% 55% Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 20

21 2.2 Besvarande av remisser Riksdagens ombudsmän har besvarat 45 remisser, flertalet från olika departement inom Regeringskansliet. ChefsJO Eklundh har yttrat sig till 1) Justitiedepartementet över Riksåklagarens PM Förslag till ändringar i rättegångsbalken m.fl. författningar för en rationellare hantering av straffförelägganden 2) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:47) Bulvaner och annat 3) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:46) Buggning och andra hemliga tvångsmedel 4) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:74) Styrningen av polisen 5) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:44) En samlad vapenlagstiftning m.m. 6) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:88) Domaren och beredningsorganisationen 7) Justitiedepartementet över promemorian (Ju 94/3147, Ju 98/588) Särskilt målsägandebiträde för barn 8) Justitiedepartementet över två inom departementet upprättade promemorior om informationsteknikens betydelse för straffrätten och straffprocessrätten 9) Utrikesdepartementet över ett underlag för Sveriges rapport 1999 till FN:s rasdiskrimineringskommitté 10) Justitiedepartementet över promemorian (Ju 98/3690) Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader 11) Socialdepartementet över departementspromemorian (Ds 1999:3) Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet 12) Justitiedepartementet över ett utkast till lagrådsremiss om ändring av fridskränkningsbrotten 13) Justitiedepartementet över ett utkast till en civilrättslig konvention om korruption 14) Justitiedepartementet över ett förslag till ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m. JO Pennlöv har yttrat sig till 1) Finansdepartementet över betänkandet (SOU 1998:12) Självdeklaration och kontrolluppgifter förenklade förfaranden 2) Finansdepartementet över två skrivelser rörande en ändring av 118 tullagen (1994:1550) alternativt införande av föreskrifter i tullförordningen (1994:1558) med stöd av bemyndigandet i 14 kap. 1 sekretesslagen (1980:100) 3) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:53) Ny smugglingslag 4) Riksdagens revisorer över rapporten (1998/99:1) Socialförsäkringens administration kostnader och produktivitet 21

22 5) Finansdepartementet över betänkandet (SOU 1998:127) Tullagens överklaganderegler m.m. vid en omorganisation av Tullverket 6) Finansdepartementet över promemorian (Fi 98/972) Översyn av reglerna om beslutsförhet i skattenämnd 7) Socialdepartementet över Riksförsäkringsverkets rapport (RFV anser 1999:1) Översyn av ersättning för personlig assistans LASS. JO André har yttrat sig till 1) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1998:31) Det gäller livet Stöd och vård till ungdomar med psykiska problem 2) Utbildningsdepartementet över en promemoria angående Portalbestämmelse om demokrati i högskolelagen 3) Utbildningsdepartementet över betänkandet (SOU 1998:69) Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 4) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1998:113) I god tro Samhället och nyandligheten 5) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1999:21) Lindqvists Nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. JO Lavin har yttrat sig till 1) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1997:194) Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler 2) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:40) Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras? 3) Justitiedepartementet över Domstolsverkets rapport med förslag till ändringar i rättshjälpslagen Gräns för ekonomiskt underlag enligt 6 rättshjälpslagen (1996:1619) 4) Inrikesdepartementet över betänkandet (SOU 1998:71) Den kommunala revisionen ett demokratiskt kontrollinstrument 5) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:42) Effektivare omprövning av förvaltningsbeslut 6) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:44) Kreditupplysningslagen anpassning till dataskyddsdirektivet samt Datainspektionens rapport med bedömning av förutsättningarna för en ökad tillgång till uppgifter i kreditupplysningar om näringsidkare 7) Inrikesdepartementet över betänkandet (SOU 1998:105) Minska regleringen av kommuner och landsting 8) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:60) Myndigheters öppethållande på s.k. klämdagar 9) Justitiedepartementet över ett konventionsutkast antaget av Specialkommissionen vid Haagkonferensen för internationell privaträtt (Ju 97/2843) Preliminary Draft Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of the Protection of Adults samt en förklarande rapport författad av professor Paul Lagarde 22

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:93

Regeringens proposition 2003/04:93 Regeringens proposition 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Prop. 2003/04:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011 Hanteringen av anmälningar mot poliser har i många år varit ett omdebatterat och återkommande utrett område: Däremot har det saknats en översikt av vad dessa anmälningar handlar om. Denna studie av anmälningar

Läs mer

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011 Hanteringen av anmälningar mot poliser har i många år varit ett omdebatterat och återkommande utrett område: Däremot har det saknats en översikt av vad dessa anmälningar handlar om. Denna studie av anmälningar

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer