Redogörelse 1999/2000:JO1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse 1999/2000:JO1"

Transkript

1 SamlingDok Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1999/2000 JO1 1

2 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN Elanders Gotab, Stockholm

3 Innehåll Skrivelse till riksdagen Allmänna domstolar m.m. Frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra brott än de som låg till grund för häktningen ( och ) Långsam handläggning av en fråga om rättegångshinder ( ) Domstolsverket har till samtliga kammar- och länsrätter distribuerat en vid Riksskatteverket upprättad promemoria med begäran om förtursbehandling av vissa mål ( ) En tingsrätts handläggning av ett tvistemål efter det att parterna hade förlikts ( ) Bristfällig redovisning av bevisvärderingen i en dom där den tilltalade dömts mot sitt nekande ( ) Åklagar- och polisväsendena Disciplinansvar för en närpolischef som hade fattat ett beslut om husrannsakan utan att ha behörighet till det ( ) Fråga om rättsenligheten av polismyndighets beslut att med åberopande av 22 första stycket 2 polislagen (1984:387) numera 23 första stycket 2 polislagen spärra av motorcykelorganisationen Hells Angels lokaler i Hasslarp och Malmö; även fråga om överklagbarheten av sådant beslut ( ) Uttalanden om vilka rutiner som bör tillämpas när det gäller handläggningen av yttranden enligt 22 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ( ) Kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet ( ) Beslut om rättsmedicinsk obduktion kan fattas utan att förundersökning har inletts; uttalanden om möjligheten att inhämta yttranden från en myndighet under en s.k. förutredning dvs. utan att förundersökning har inletts ( ) Uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet videofilma en person som var intagen i häkte ( )

4 Kritik mot polischef för dennes agerande i samband med en brottsutredning där han själv var målsägande ( ) Fråga om när polismyndighet skall ta kontakt med åklagare för att bereda denne tillfälle att överta föundersökningsledarskap och därmed sammanhängande frågor om användande av tvångsmedel (i fallet s.k. personell husrannsakan i samband med en gisslansituation) ( ) Fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt 5 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ( ) Under utredningen i ett klagoärende hos JO konstaterade en överåklagare i ett remissvar att det fanns anledning anta att en kammaråklagare hade gjort sig skyldig till tjänstefel. Med anledning av detta konstaterande överlämnades ärendet till Riksåklagaren ( ) Kritik mot en åklagare för att denne inte omgående tog ställning till om förundersökning skulle inledas i ett ärende om påstådd misshandel och tjänstefel ( ) Fråga om polismyndighets skyldighet att låta översätta innehållet i en underrättelse (angående hävt beslag) som sänts till en polsk medborgare i Polen ( ) Fråga huruvida polischef kränkt en underställd tjänstemans grundlagsskyddade yttrandefrihet ( ) Fråga om polismyndighet ägt rätt att vilandeförklara en ansökan om vissa ändringar i ett tillstånd att handla med vapen i avvaktan på domstolsavgörande avseende polismyndighetens dessförinnan fattade beslut att återkalla handelstillståndet ( ) Polisbefäls instruktioner till underlydande polismän i samband med ett ingripande föranlett av en vårdnadstvist; även fråga om polismännens uppträdande på platsen för ingripandet ( ) Fråga om utformningen av polismyndighets uppdrag till Statens kriminaltekniska laboratorium avseende analys och förstöring av misstänkt narkotika ( ) Fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 andra stycket rättegångsbalken angående skyldigheten att, innan förhöret avslutas, låta den som hörs bl.a. granska uppteckning av utsagan ( ) Uttalande angående vissa oreglerade rutiner vid polismyndighet gällande tillstånd för besökande att följa med i polisens tjänstefordon ( )

5 Kriminalvård Kritik med anledning av att personal vid ett häkte låtit en polisman undersöka en häktads egendom, som förvarades i ett låst värdeskåp ( ) Handläggningen av ett ärende om beräkning av strafftid ( ) Kritik mot Kriminalvårdsstyrelsen för dröjsmål med att skriftligen underrätta en intagen om ett beslut ( ) Uttalanden om möjligheterna för en intagen, som är medlem i en motorcykelklubb, att bära viss klädsel under en bevakad permission ( ) Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för ett beslut om frigång ( ) Exekutiva ärenden Delgivning med fåmansbolag under semestertid ( ) Kronofogdemyndighet har kritiserats för dess handläggning av en begäran att få ta del av utsända betalningsuppmaningar, vilka inte fanns i myndighetens akt ( ) Ett initiativärende mot en kronofogdemyndighet angående inspelning av telefonsamtal från allmänheten till myndighetens växel ( ) Förvaltningsdomstolar Fråga om dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande i kammarrätt ( ) Fråga angående offentliggörande av integritetskänsliga uppgifter i en dom, då muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar ( ) Fråga om hållande av muntlig förhandling i parts utevaro samt behov av offentligt biträde i mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om domstolen bort sakpröva ett överklagande av ett beslutsmeddelande ( ) Fråga om en länsrätt bort ta upp en viss skrivelse som ett överklagande; även fråga om innehållet i en skrivelse från domstolen ( )

6 Fråga om lämpligheten av att en länsrätt i kungörelsedelgivningar av domar rörande bistånd enligt 6 g socialtjänstlagen (1980:620) offentliggjort namnuppgifter ( ) Disciplinansvar för en rådman vid länsrätt som utan laga stöd beslutat om fortsatt tvångsvård i ett mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om upprepade anstånd i ett mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen ( ) Fråga om handläggning i kammarrätt och Regeringsrätten av en begäran att få utskrifter av vittnesförhör ( ) På JO:s initiativ upptagen fråga om förutsättning förelegat att vidta självrättelse med stöd av 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ( ) Central statsförvaltning, arbetsmarknadsmyndigheter m.m. Kritik mot arbetsförmedlings tillämpning av urvalskriterier vid inskrivning av arbetssökande ( ) Utlänningsärenden Statens invandrarverks handläggning av ärenden om dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Fråga om tidpunkt för utbetalning av ersättningen ( ) Fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk författad överklagandeskrift till svenska ( ) Länsförvaltningen Kritik mot en länsstyrelse för att styrelsen vidtagit åtgärder med anledning av en anonym anmälan i ett körkortsärende ( ) Kan en länsstyrelse med stöd av 23 jaktförordningen (1987:905) bevilja generella undantag från förbudet att medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng ( )

7 Taxering och uppbörd samt folkbokföring Skattemyndighet har skickat ett beslut om förlängt sekretessskydd till fel person. Även fråga om förfalskande av tjänstemans signatur ( ) Socialtjänst Socialtjänstlagen (SoL) Fråga om socialnämnds möjlighet att ändra ett beslut enligt 37 SoL om att efterge den enskildes ersättningsskyldighet för vistelse på behandlingshem ( ) Det är fel att ange att ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt 6 g SoL inte kan överklagas eftersom beslutet kan bli föremål för prövning enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Av ett beslut att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd måste det tydligt framgå om prövningen har skett enligt 6 b eller 6 g SoL ( ) En socialnämnd har möjlighet att efter en anmälan enligt 71 SoL ta kontakt och diskutera anmälan med barnets vårdnadshavare utan att inleda en utredning enligt 50 SoL ( ) En länsstyrelse uttalade i ett tillsynsbeslut att ett allvarligt fel inträffat vid en socialnämnds handläggning av ett biståndsärende. På grund av brister i socialförvaltningens rutiner föranledde länsstyrelsens beslut inte någon åtgärd från förvaltningens sida ( ) Fråga om när en socialnämnd skall underrätta vårdnadshavare om att en s. k. barnavårdsutredning har inletts ( ) Handläggning av ett ärende rörande återbetalning av bistånd ( ) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) En mor hade rest med sitt barn till Frankrike. Fråga om socialnämnden kunde omhänderta barnet enligt 6 LVU för att återföra barnet till Sverige. Även frågor om formen för återkallande av ett beslut om omhändertagande enligt 6 LVU, dokumentation, m. m. ( ) Fråga om det förelåg förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande av en tonåring med stöd av 3 och 6 LVU. Även fråga om socialnämnden ägde anlita polis för att flytta den unge från ett behandlingshem till ett annat hem ( ) Socialnämnds skyldighet att verka för att ett offentligt biträde utses när ett ingripande enligt LVU blir aktuellt ( )

8 Socialnämnds skyldighet att verka för att en förälder upprätthåller kontakt med sitt barn som har beretts vård enligt LVU ( ) Företrädare för socialnämnd bör som regel närvara vid polishandräckning enligt 43 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ( ) Handläggning Fråga om lämpligheten, särskilt från sekretessynpunkt, av att familjerådgivning enligt bestämmelserna i 12 a socialtjänstlagen (1980:620) bedrivs med anlitande av socialsekreterare som tjänstgör inom kommunens individinriktade socialtjänst ( ) Om en vårdnadsutredning blir fördröjd måste utredaren självmant underrätta tingsrätten om detta ( ) Hur skall en begäran om omplacering av barn i förskolan hanteras om endast en av vårdnadshavarna står bakom framställningen om byte av förskola ( ) Barnomsorgsavgift; verkan av att den som är gift med men inte sammanbor med ett barns förälder inte har lämnat uppgift om sin inkomst ( ) Hälso- och sjukvård Handläggningen av en ansökan om förlängning av etableringstillstånd för sjukgymnast ( ) Socialförsäkring Försäkringskassa borde ha uppfattat ett inkommet läkarutlåtande som en sjukanmälan och fattat ett beslut med fullföljdshänvisning ( ) Ett initiativärende rörande ett beslut att avslå en begäran från en försäkrad om att bli muntligen hörd inför socialförsäkringsnämnd samt fråga om överklagande av beslutet ( ) En försäkringskassa har kritiserats för dess hantering av en framställan från den försäkrade att höra vissa personer vid socialförsäkringsnämndens sammanträde ( ) Försäkringskassa har underlåtit att fatta ett formellt beslut att inte utge tandvårdsersättning ( ) Kritik mot försäkringskassa för att den inte tagit ställning till den försäkrades begäran om anstånd med att yttra sig, dröjt med att utfärda underrättelse om ett beslut fattat av socialförsäk- 8

9 ringsnämnd, underlåtit att besvara även ett ombuds begäran om anstånd samt inte iakttagit bestämmelserna om partsinsyn ( ) Försäkringskassas beslut och underrättelser därom ( ) 304 Fråga om ändring av ett av socialförsäkringsnämnd fattat gynnande beslut sedan underrättelse om beslutet sänts till den försäkrade ( ) Försäkringskassa har kritiserats för att den dröjt med att ompröva ett beslut i avvaktan på att Riksförsäkringsverket skulle överklaga en dom ( ) Försäkringskassa har underlåtit att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt. Även fråga om socialförsäkringsnämnds behörighet att fatta beslut där detta rätteligen skulle ha fattats av tjänsteman ( ) Ett inititativärende om krav på delgivning av omprövningsbeslut enligt 30 lagen (1996:1030) om underhållsstöd ( ) Försäkringskassa har i ett ärende om återbetalningsskyldighet för underhållsstöd inte fattat beslut i en fråga om anstånd på grund av att ansökan inte gjorts på den av RFV fastställda blanketten ( ) Parts begäran att få del av handlingar med stöd av reglerna om partsinsyn, bl.a. fråga om skyndsamhetskravet ( ) Miljö- och hälsoskydd samt djurskydd Fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att han företedde fullmakt, m.m. ( ) Fråga om omprövning av ett länsstyrelsebeslut angående tillstånd till jakt på mink då beslutet enligt föreskrift i jaktförordningen inte fick överklagas, m.m. ( ) Kritik mot en miljönämnd för passivitet och otydlighet i ett ärende rörande tillsyn av ett sågverk ( ) Miljö- och hälsoskyddsnämnds skyldigheter som tillsynsmyndighet när kommunen ansetts ansvarig för nedskräpning i naturen ( )

10 Utbildnings- och kultursektorn Kritik mot skola för användning av s.k. kontrakt i mobbningsfall. Även kritik mot personal som utpekat en elev som mobbare utan att ha tillräckligt underlag härför ( ) Allvarlig kritik mot Luleå tekniska universitet för handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling och för det sätt på vilket universitetet handlagt JO:s remiss ( ) Lärare har genom en elev förmedlat ett brev till dennes målsman innehållande känsliga uppgifter om eleven. Förfarandet har ansetts olämpligt ( ) Plan- och byggnadsväsendet Handläggningen av dels ett bygglovsärende, dels en begäran om utfående av handlingar ( ) Fråga om en byggnadsnämnd ägt låta ett privat företag bestrida kostnaderna för ett extra nämndsammanträde ( ) Överförmyndarnämnder och överförmyndare Kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet att underrätta den underårige om beslut om arvode till förmyndare ( ) Ett på JO:s initiativ upptaget ärende om Länsstyrelsens i Jämtlands län tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder ( ) Övriga kommunalförvaltningsärenden I ett sammanträdesprotokoll från en kommunal nämnd bör tiden och platsen för justering av protokollet anges ( ) Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Socialtjänst samt hälso- och sjukvård Kritik mot socialsekreterare som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddad uppgift till försäkringskassan ( ) Socialförsäkring Försäkringskassa har utlämnat uppgift om att en person var häktad ( )

11 Kritik mot att tjänsteman vid försäkringskassa lämnat ut vissa uppgifter vid ett rehabiliteringsmöte ( ) Fråga om skyndsamhetskravet vid begäran om utlämnande av uppgifter ur allmän handling som inte finns bevarad ( ) Bristande kontroll vid utlämnande av handlingar ( ) Meddelarfrihet Ifrågasatt brott mot meddelarfriheten ( ) Övriga områden Fråga om utlämnande av handling kan ej prövas enligt 23 kap. 18 första stycket rättegångsbalken när den som begärt att få ut handlingen avförts som misstänkt ( ) Fråga om två lokala skattekontor tillhörande samma skattemyndighet är att betrakta som självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra ( ) Kritik mot Försvarsmakten m.fl. för långsam handläggning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar ( ) Kritik mot en skattemyndighet för långsam handläggning av en begäran om att få kopior av handlingar ( ) Fråga om lämpligheten av att vid tillsättning av kommunal chefstjänst genom konsultmedverkan utfärda löfte om konfidentiell handläggning ( och ) Kommunalt bolags skyldighet att expediera allmänna handlingar ( ) Kritik mot kommunalt fastighetsbolag för handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar ( ) Kritik mot Statens institut för regionalforskning för handläggningen av en framställan om att få ta del av en handling; bl.a. fråga om när en handling skall anses allmän ( ) Fråga om rektor genom att neka politiskt ungdomsförbund att bedriva verksamhet i skola handlat grundlagsstridigt ( ) Rektor har förbjudit personalen att använda skolans interna postdistribueringssystem (postfack) för utdelning av privata meddelanden. Fråga om skolan har rätt att ingripa mot spridning av politisk propaganda som läggs i postfacken ( )

12 Kritik mot ordförande i gymnasienämnd för åtgärder som denne vidtagit mot nämndsekreterare för uttalanden i lokalpressen ( ) Tjänstemän vid en förvaltning har i ett diskussionsunderlag, skrivet på förvaltningens papper, framfört vissa åsikter. Diskussionsunderlaget har, utan förvaltningens kännedom, överlämnats av tjänstemännen till ett statsråd och även delats ut till deltagare vid en konferens. Kritik har riktats mot chefen för förvaltningen avseende de åtgärder som vidtagits mot tjänstemännen i anledning av det inträffade ( ) Bilagor Instruktion för Riksdagens ombudsmän Arbetsordning för riksdagens ombudsmannaexpedition Personalorganisationen Sakregister Summary in English

13 Till RIKSDAGEN Riksdagens ombudsmän överlämnar härmed enligt 11 lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (fortsättningsvis benämnd instruktionen) ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 1998 den 30 juni Organisationen m.m. 1.1 Val och entlediganden Genom beslut av riksdagen den 4 februari 1999 entledigades justitieombudsmannen Rune Lavin på egen begäran från sitt uppdrag per den 1 mars Riksdagen omvalde den 3 juni 1999 Leif Ekberg att vara ställföreträdande ombudsman under en period av två år fr.o.m. den 1 september Ställföreträdande ombudsmännens tjänstgöring Stf. ombudsmannen Gunnel Norell Söderblom har varit förordnad att handlägga och avgöra ärenden inom ansvarsområde 3 enligt arbetsordningen den oktober, den oktober och den 16 december 1998 samt inom ansvarsområde 3 den 1 april till den 12 maj, den maj och den juni Stf. ombudsmannen Leif Ekberg tjänstgjorde under tiden den 1 mars till den 24 juni 1999 med ansvar för ansvarsområde 4. Vidare har Leif Ekberg varit förordnad att handlägga och avgöra ärenden inom ansvarsområde 3 den 4 september, den 7 8 september, den 5 9 oktober, den 2 6 november och den 12 november 1998 samt inom ansvarsområde 4 den 24 november den 2 december, den december och den december 1998 samt den februari Vissa ändringar i instruktionen 2 tredje stycket 3 instruktionen har ändrats genom lag (1998:1408). Ändringen innebär en anpassning till ändringar i lagregleringen rörande Riksbankens organisation. 12 instruktionen har ändrats genom lag (1999:204) som träder i kraft den 1 januari Ändringen innebär att chefsjustitieombudsmannen kommer att ansvara för den interna revisionen av myndigheten Riksdagens ombudsmannaexpedition. 1.4 Bilagor Instruktionen i aktuell lydelse den 30 juni 1999 finns intagen som bilaga 1. Arbetsordningen i aktuell lydelse den 30 juni 1999 finns intagen som bilaga 2. En redogörelse för personalorganisationen under verksamhetsåret finns i bilaga 3. 13

14 2 Verksamheten 2.1 Totalstatistiken Balansläget Ingående balans Nya ärenden Remisser och andra skrivelser från myndigheter 48 Klagomål och andra framställningar från enskilda Initiativärenden med anledning av inspektioner 75 Initiativärenden på grund av uppgifter i massmedia m.m Summa balanserade och nya ärenden Avslutade ärenden Utgående balans Under perioden nyregistrerades ärenden, en minskning med 65 (1,3 %) i förhållande till verksamhetsåret 1997/98. Antalet nya inspektions- eller andra initiativärenden var 147, en ökning med 29 jämfört med föregående verksamhetsår. 48 ärenden föranleddes av remisser huvudsakligen från Regeringskansliet, en minskning med ett. Klagomålsärendena uppgick till 4 743, vilket innebär en nedgång med 93 (1,9 %) sedan 1997/98. Antalet avgjorda ärenden uppgick till 4 955, vilket innebär en minskning med 14 eller knappt 0,3 % från föregående års nivå. Av de avslutade ärendena var klagomålsärenden, 45 remissärenden och 137 inspektions- eller andra initiativärenden. De oavgjorda ärendena i balans var vid verksamhetsårets slut Detta betyder att balansen under året gått ned med 17 ärenden (1,5 %). Anmälnings- och initiativärenden År Klagomålsärenden Initiativärenden och remisser 1987/ / / / / / / / / / / /

15 Ärendeutvecklingen under de senaste 10 åren Inkomna Avslutade / / / / / / / / / /99 Månadsöversikt över ärendena under verksamhetsåret Månad Nya Avslutade Balans Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Summa

16 Tablå över utgången i de under tiden den 1 juli 1998 den 30 juni 1999 avgjorda inspektions- och övriga initiativärendena Sakområde Avgjorda utan slutlig anledning till kritik Erinran eller annan kritik Åtal eller anmälan för disciplinär bestraffning Överlämnande till annan myndighet enligt 18 instruktionen Framställning till riksdagen eller regeringen Summa ärenden Domstolsväsendet Åklagarväsendet Polisväsendet Försvarsväsendet 1 1 Kriminalvård Socialtjänst Hälso- och sjukvård 3 3 Allmän försäkring Exekutionsväsendet 1 1 Utbildning och kultur Beskattning, folkbokföring, tull Miljö- och hälsoskydd, djurskydd, m.m. Plan- och byggnadsväsendet Länsstyrelserna 1 1 Väg- och kommunikationsväsendet Överförmyndarväsendet Utrikesförvaltning 1 1 Offentlighet, sekretess, yttrandefrihet Summa ärenden

17 Tablå över utgången i de under tiden den 1 juli 1998 den 30 juni 1999 avgjorda klagomålsärendena Sakområde Avvisning eller avgörande utan särskild utredning Överlämnande enligt 18 instruktionen Avgjorda efter utredning; ingen kritik Erinran eller annan kritik; Vägledande uttalanden Åtal eller anmälan för disciplinär åtgärd Förundersökning inledd; nedlagd utan att åtal väckts Summa ärenden Allmänna domstolar Förvaltningsdomstolar Åklagarväsendet Polisväsendet Försvarsväsendet Kriminalvård Socialtjänst Hälso- och sjukvård Allmän försäkring Arbetsmarknad m.m Plan- och byggnadsväsendet Exekutionsväsendet Kommunal självstyrelse Väg- och kommunikationsväsendet Beskattning, folkbokföring, tull Utbildning och kultur Kyrkoärenden Överförmyndarväsendet Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd m.m Utlänningsärenden Övriga länsstyrelseärenden, serveringstillstånd, spel Tjänstemannaärenden Yttrandefrihet; offentlighet och sekretess Övrig förvaltning Frågor utom kompetensområdet; oklara yrkanden Summa ärenden

18 Besluten i anmälnings- och initiativärenden inom hela tillsynsområdet; Totalt beslut 14% 6% Ej utredn. avskrivna 45% Summarisk utred, avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 35% Besluten inom ansvarsområde 1; Totalt beslut. Omfattar allmänna domstolar, åklagarväsendet och polisväsendet samt klagomål utom JO:s tillsyn 1% 8% 40% Ej utredn. avskrivna Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 51% 18

19 Besluten inom ansvarsområde 2; Totalt beslut. Omfattar kriminalvård, skatte-, tull- och kronofogdemyndigheter, allmän försäkring, försvaret och överförmyndarväsendet 17% Ej utredn. avskrivna 10% 51% Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 22% Besluten inom ansvarsområde 3; Totalt beslut. Omfattar socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildningsväsendet 15% 6% 35% Ej utredn. avskrivna Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 44% 19

20 Besluten inom ansvarsområde 4; Totalt beslut. Omfattar förvaltningsdomstolar samt statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter som ej ingår i ansvarsområde 1, 2 eller 3 15% 8% Ej utredn. avskrivna 22% 55% Summarisk utred. avskrivna Fullständig utredning; ej kritik Fullständig utredning; kritik 20

21 2.2 Besvarande av remisser Riksdagens ombudsmän har besvarat 45 remisser, flertalet från olika departement inom Regeringskansliet. ChefsJO Eklundh har yttrat sig till 1) Justitiedepartementet över Riksåklagarens PM Förslag till ändringar i rättegångsbalken m.fl. författningar för en rationellare hantering av straffförelägganden 2) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:47) Bulvaner och annat 3) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:46) Buggning och andra hemliga tvångsmedel 4) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:74) Styrningen av polisen 5) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:44) En samlad vapenlagstiftning m.m. 6) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:88) Domaren och beredningsorganisationen 7) Justitiedepartementet över promemorian (Ju 94/3147, Ju 98/588) Särskilt målsägandebiträde för barn 8) Justitiedepartementet över två inom departementet upprättade promemorior om informationsteknikens betydelse för straffrätten och straffprocessrätten 9) Utrikesdepartementet över ett underlag för Sveriges rapport 1999 till FN:s rasdiskrimineringskommitté 10) Justitiedepartementet över promemorian (Ju 98/3690) Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader 11) Socialdepartementet över departementspromemorian (Ds 1999:3) Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet 12) Justitiedepartementet över ett utkast till lagrådsremiss om ändring av fridskränkningsbrotten 13) Justitiedepartementet över ett utkast till en civilrättslig konvention om korruption 14) Justitiedepartementet över ett förslag till ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m. JO Pennlöv har yttrat sig till 1) Finansdepartementet över betänkandet (SOU 1998:12) Självdeklaration och kontrolluppgifter förenklade förfaranden 2) Finansdepartementet över två skrivelser rörande en ändring av 118 tullagen (1994:1550) alternativt införande av föreskrifter i tullförordningen (1994:1558) med stöd av bemyndigandet i 14 kap. 1 sekretesslagen (1980:100) 3) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:53) Ny smugglingslag 4) Riksdagens revisorer över rapporten (1998/99:1) Socialförsäkringens administration kostnader och produktivitet 21

22 5) Finansdepartementet över betänkandet (SOU 1998:127) Tullagens överklaganderegler m.m. vid en omorganisation av Tullverket 6) Finansdepartementet över promemorian (Fi 98/972) Översyn av reglerna om beslutsförhet i skattenämnd 7) Socialdepartementet över Riksförsäkringsverkets rapport (RFV anser 1999:1) Översyn av ersättning för personlig assistans LASS. JO André har yttrat sig till 1) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1998:31) Det gäller livet Stöd och vård till ungdomar med psykiska problem 2) Utbildningsdepartementet över en promemoria angående Portalbestämmelse om demokrati i högskolelagen 3) Utbildningsdepartementet över betänkandet (SOU 1998:69) Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 4) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1998:113) I god tro Samhället och nyandligheten 5) Socialdepartementet över betänkandet (SOU 1999:21) Lindqvists Nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. JO Lavin har yttrat sig till 1) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1997:194) Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler 2) Justitiedepartementet över betänkandet (SOU 1998:40) Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras? 3) Justitiedepartementet över Domstolsverkets rapport med förslag till ändringar i rättshjälpslagen Gräns för ekonomiskt underlag enligt 6 rättshjälpslagen (1996:1619) 4) Inrikesdepartementet över betänkandet (SOU 1998:71) Den kommunala revisionen ett demokratiskt kontrollinstrument 5) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:42) Effektivare omprövning av förvaltningsbeslut 6) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:44) Kreditupplysningslagen anpassning till dataskyddsdirektivet samt Datainspektionens rapport med bedömning av förutsättningarna för en ökad tillgång till uppgifter i kreditupplysningar om näringsidkare 7) Inrikesdepartementet över betänkandet (SOU 1998:105) Minska regleringen av kommuner och landsting 8) Justitiedepartementet över departementspromemorian (Ds 1998:60) Myndigheters öppethållande på s.k. klämdagar 9) Justitiedepartementet över ett konventionsutkast antaget av Specialkommissionen vid Haagkonferensen för internationell privaträtt (Ju 97/2843) Preliminary Draft Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of the Protection of Adults samt en förklarande rapport författad av professor Paul Lagarde 22

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Avdelning"Blä"1996. The Parliamentary Ombudsman on Administrative Procedure Division "Blue" 1996

AvdelningBlä1996. The Parliamentary Ombudsman on Administrative Procedure Division Blue 1996 Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nrl24 Acta Socictatis Juridicae Lundensis J O OM FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET Avdelning"Blä"1996 The Parliamentary Ombudsman on Administrative Procedure Division

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-06-19 Dnr 1510-2012 Sid 1 (6) Myndighetsnämnden i Färgelanda kommun får viss kritik för handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun PROTOKOLL Datum Dnr 5601-2013 Aktbil Sid 1 (5) Inspektion den 14 16 oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen Carl-Gustaf Tryblom,

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m.; ÅFS 2006:12 Konsoliderad version Konsoliderad version senast

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Riksdagens kontrollmakt

Riksdagens kontrollmakt Historisk bakgrund Konungens högste ombudsman 1713 Justitiekanslern 1719 JO inrättades genom 1809 års regeringsform Lars Augustin Mannerheim 1810 Självständig granskare Del av riksdagens kontrollmakt I

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar; SFS 2009:773 Utkom från trycket den 7 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Dnr 5783-2016 Sid 1 (5) Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

JO-beslut om utlämnande av allmän handling

JO-beslut om utlämnande av allmän handling JO-beslut om utlämnande av allmän handling Sammanfattning Under tioårsperioden mellan 2001 och 2011 ökade antalet ärenden hos JO (justitieombudsmannen) rörande utlämnande av allmänna handlingar från 126

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Antal ärenden som väckts 1.1.2009 ärenden som inkommit 2006 18 ärenden som inkommit 2007 230 ärenden som inkommit 2008 804 Sammanlagt 1 052 Under 2009

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Law (1986-765) with instructions for the representatives of the Parliament SFST. Databas: SFST

Law (1986-765) with instructions for the representatives of the Parliament SFST. Databas: SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Sekretess inom missbruksoch beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Offentlighetsprincipen - Yttrandefrihet - Tryckfrihet - Meddelarfrihet - Allmänna handlingar 2 Handlingar

Läs mer

REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2017-03- 30 7951-16-80 Aktbilaga Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [7961] Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som 1. följer av en internationell överenskommelse med en annan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2015

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2015 STATENS ANSVARSNÄMND 2016-02-22 Regeringen Socialdepartementet Statens ansvarsnämnd lämnar härmed, enligt 12 förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd, följande REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-10-21 Dnr 228-2013 Sid 1 (5) Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) bl.a. för att ett särskilt ungdomshem försummat att klarlägga

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om en kommun kunde avvakta med att pröva en ansökan om personlig assistans därför att Försäkringskassan ännu inte hade tagit ställning till en framställning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering REMISSYTTRANDE Sid 1 (8) 2006-09-22 AdmD 289-2006 318-2006 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Angående departementspromemorian Barns rätt till information m.m. (S2006/5256/ST), skrivelsen från Statens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); SFS 1999:301 Utkom från trycket den 4 juni 1999 utfärdad den 4 maj 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2013-04-15 Diarienummer 1363-3255/2012 Familjen NN Ombud: Motala kommun 591 86 Motala Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket noterar att

Läs mer