Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn eller via mail: Upprop Val av justerare/justeringstid: Inger KällgrenSawela (M) Fastställande av föredragningslista Gävle kommun Gävle kommun Växel

2 Sid 2 (11) 1. Information/Uppföljning Dnr 14KS4 - LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Kalle Nässén - Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk/joakim Råberg - Bruttolöneavdrag vid synfelsbehandling/joakim Råberg Handlingar i ärendet: Uppföljning av bruttolöneavdrag vid synfelsbehandling enligt kommunstyrelsens beslut mars 2012 Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Dnr 13KS552 Förslag till beslut att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) samt att uppdra till Kommunledningskontoret att arbeta fram förslag till riktlinjer för lokala ställningstaganden. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har i oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF- KL och föreslår att kommunen/landstinget/regionen beslutar detsamma Handlingar i ärendet: Presentation till KS - OPF-KL Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Tjänsteskrivelse - Beslut om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL 3. Heldagar på Kommunstyrelsen sammanträdesdagar år 2014 Dnr 13KS341 Förslag till beslut att Kommunstyrelsens sammanträder heldagar år 2014 Ärendebeskrivning Kommunal- och oppositionsråd har diskuterat sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och föreslår att tidigare beslutade sammanträdesdagar utökas till heldagar år 2014

3 Sid 3 (11) 4. Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Dnr 13KS420 Förslag till beslut att avslå ansökan Ärendebeskrivning Inkommen ansökan om medel från Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott SUH till uppbyggnad av COL (Centrum för Optimalt Lärande) Handlingar i ärendet: MINDMAP Centrum för optimalt lärande Följebrev - ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Budget - Projekt COL Uppbyggnad Specifikation av kostnader - Projekt COL Uppbyggnad Fördjupad projektbeskrivning - COL Förstudie Slutrapport COL Uppbyggnad medfinansiering Synpunkter från Näringsliv och arbetsmarknad - Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Svar på ansökan om bidrag till COL-uppbyggnad 5. Ansökan om bidrag till projekt - Unga valambassadörer Dnr 14KS68 Förslag till beslut att bevilja kronor från särskilda utvecklingsmedel till Valnämnden för utbildning och framtagande av anpassat informationsmaterial till unga valambassadörer inför Supervalåret 2014 Ärendebeskrivning Från Valnämnden har ansökan inkommit till Projektet Unga valambassadörer vars syfte är att öka valdeltagandet bland förstagångsväljarna med särskilt fokus på de stadsdelar och bland de grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val eller där valdeltagandet riskerar att bli lågt. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag - Projekt Unga valambassadörer 6. Ansökan om bidrag till förstudie gällande en Science park i Gävle vid Teknikparken Dnr 14KS72 Förslag till beslut

4 Sid 4 (11) att bevilja kronor från särskilda utvecklingsmedel till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för att genomföra en förstudie gällande en Science park i Gävle Ärendebeskrivning Från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ansökan inkommit om medel till att genomföra en förstudie gällande en Science park vars huvudsakliga syfte är att utreda vad en Science park skulle innebära för utvecklingen av Gävles näringsliv. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag till förstudie gällande en Science park i Gävle - Teknikparken Lägesrapport kring Teknikparken i Gävle Ansökan om bidrag till strategi för lärande för hållbar utveckling Dnr 14KS43 Förslag till beslut att bevilja kr från särskilda utvecklingsmedel till Utbildningsnämnden Gävle för att ta fram en strategi för lärande för hållbar utveckling för samtliga stadier inom kommunens skolor Ärendebeskrivning Från Utbildning Gävle har ansökan om medel inkommit till strategi för lärande för hållbar utveckling vars syfte är att långsiktigt bidra till ökad kunskap och handlingskompetens kring hållbar utveckling hos Gävle kommuns barn och unga för en mer hållbar framtid enligt kommunens Miljöstrategiska program. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag för framtagande av strategi lärande för hållbar utveckling 8. Ansökan om bidrag för utveckling av Brynjans verksamhet för ungdomar Dnr 14KS38 Förslag till beslut Beslutsförslag senare Ärendebeskrivning Från Unga Örnar Bomhus har ansökan inkommit till att bl.a. ha fler fritidsledare, ge ungdomarna vilja till att återgå till skola och dagliga aktiviteter, för att de skall få en delaktighet och vilja ändra sitt destruktiva beteende och vill vara en del av samhället.

5 Sid 5 (11) Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag från Unga Örnar Bomhus för utveckling av Brynjans verksamhet för ungdomar 9. Remiss betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Dnr 13KS534 Förslag till beslut att anta förvaltningen Näringsliv och arbetsmarknad Gävles remissvar som sitt eget Ärendebeskrivning Från Utbildningsdepartementet har remiss inkommit om rubricerade. remissen har behandlats hos Näringsliv och arbetsmarknad Gävles som inlämnat remissvar Handlingar i ärendet: Remiss betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Remissvar från Näringsliv och arbetsmarknad - Svenska för invandrare SOU 2013: Delegation Likviditetsgaranti 2014 Dnr 11KS57 Förslag till beslut att delegera till Kommunledningskontorets ekonomi- och finanschef att inom kommunfullmäktiges ram besluta i enskilda ärenden om likviditetsgarantier 2014 för FPX och Movexum. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om ram för likviditetsgaranti 2014 med maximalt 4,0 mnkr för FPX och maximalt 1,0 mnkr för Movexum, med delegation till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden inom denna ram. Handlingar i ärendet: Tjänsteskrivelse - Delegation likviditetsgarantier Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för Kommunstyrelsen Dnr 14KS6 Förslag till beslut Ärendebeskrivning

6 Sid 6 (11) Handlingar i ärendet: Handlingar senare i enlighet med KS beslut i januari Tidplan för månadsrapporter Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen Dnr 14KS3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ärendebeskrivning Handlingar i ärendet: Handlingar senare i enlighet med KS beslut i januari Tidplan för månadsrapporter Verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 Dnr 14KS40 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Ärendebeskrivning Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014 Handlingar i ärendet: Verksamhetsplan 2014 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 14. Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014 Dnr 14KS44 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Från Utbildningsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014

7 Sid 7 (11) Handlingar i ärendet: Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - Verksamhetsplan för utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

8 Sid 8 (11) 15. Årsredovisning år 2013 för kommunstyrelsen Dnr 13KS417 Förslag till beslut att godkänna 2013 års årsredovisning för Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 Handlingar i ärendet: Verksamhetsrapport helår 2013 för Kommunstyrelsen Resultatrapport år 2013 för Kommunstyrelsen 16. Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Dnr 14KS88 Förslag till beslut att godkänna Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Ärendebeskrivning Sammanställning av verksamhetsrapport 2013 för Barn och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gjorts av tjänstemän från de tidigare förvaltningarna Barn och Ungdom Gävle samt Utbildning och Arbetsmarknad Gävle. Handlingar i ärendet: Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2013 för Barn- och ungdomsnämnden 17. Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dnr 14KS87 Förslag till beslut att godkänna Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendebeskrivning Sammanställning av verksamhetsrapport 2013 för Barn och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gjorts av tjänstemän från de tidigare förvaltningarna Barn och Ungdom Gävle samt Utbildning och Arbetsmarknad Gävle. Handlingar i ärendet: Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2013

9 Sid 9 (11) 18. Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget från Socialnämnden Dnr 14KS47 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att överlåta patientnämndsverksamheten till Landstinget Gävleborg från 1 september 2014 att korrigera Socialnämndens reglemente i den del som gäller patientnämnd Kommunstyrelsen beslutar för egen del att upprätta erforderliga avtal med Landstinget Gävleborg. Ärendebeskrivning I Gävle kommun har Socialnämnden uppdraget att vara Patientnämnd. Övriga kommuner i länet har avtal med Landstinget Gävleborg om gemensam Patientnämnd. Socialnämnden föreslår att även Gävle kommun samverkar med Landstinget Gävleborg om patientnämndsverksamheten. Kostnad 50 öre per innevånare, knappt 50000kr får hanteras i budgetberedningen. Handlingar i ärendet: Socialnämnden - Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget Tjänsteskrivelse - Överflyttning av Patientnämnd till Landstinget 19. Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är under beredning fr o m Dnr 14KS17 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna Ärendebeskrivning Från kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej avslutade motioner/medborgarförslag Handlingar i ärendet: Motioner och medborgarförslag som är under beredning Ändring i Gästrike Återvinnares förbundsordning Dnr 14KS67 Förslag till beslut

10 Sid 10 (11) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att revidera förbundsordningen 15 för kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare med avseende på att nuvarande rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor höjs till maximalt 200 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Från Gästrike Återvinnare har förslag tom revidering av förbundsordningen inkommit Handlingar i ärendet: Protokoll - Ändring i Gästrike återvinnares förbundsordning Förbundsordning för Gästrike Återvinnare Beslutsförslag gällande ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare 21. Medborgarförslag - Nu är det dags att satsa på "Gästhamn Gävle" Dnr 12KS154 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat av Mats Englund, Lars Göran Lundh, Lars Halvarsson och Anders Fogeus, med hänvisning till yttrandet från Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden och Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen. Precis som förslagsställarna skriver är turistnäringen viktig för Gävle och hela regionen och är en av de snabbast växande näringarna i landet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i Gävle. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2012, 84, väckte Anders Fogeus med fler ett medborgarförslag med följande lydelse: Handlingar i ärendet: Medborgarförslagsutlåtande - Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle

11 Sid 11 (11) 22. Anmälningsärenden/Delegationsärenden Dnr 14KS5 Förslag till beslut att lägga anmälnings- och delegationsärenden under tiden till handlingarna Ärendebeskrivning Från Kommunledningskontoret föreligger postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna. Handlingar i ärendet: Anmälningsärenden-Delegationsärenden - Postlista till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars Ansökan om bidrag ur donationsfond till uppdatering av hemsida och informationsskyltar samt uppstart av 2 nya projekt från Sveriges Fängelsemuseum Dnr 14KS27 Förslag till beslut att bevilja kronor från stiftelsen Pehr Muréns donationsfond till Sveriges Fängelsemuseum till att uppdatera sin hemsida samt till två projekt: Häxprocesserna i Gävle 1675 och om hur krigen avtecknat stig i fängelsearkiven Ärendebeskrivning Från Sveriges Fängelsemuseum har ansökan om medel inkommit Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag ur donationsfond till uppdatering av hemsida och informationsskyltar samt uppstart av 2 nya projekt från Sveriges Fängelsemuseum Tjänsteskrivelse Beslutsförslag till ansökan om bidrag ur donationsfond från Sveriges Fängelsemuseum

12 Ärende 1 Information/Uppföljning fotografering? -LUPP -Info från Jokim

13 Ärende 2 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Sid 1 (1) Dnr Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Beslut om lokalt antagande av OPF-KL Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till Kommunledningskontoret att närmare förslag till riktlinjer för lokala ställningstaganden. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avses att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Beslutsunderlag SKL:s cirkulär 13:75 Material från KPA Joakim Råberg HR-Chef Gävle kommun Kommunledningskontoret Besök Växel

43 Ärende 3 Heldagar på Kommunstyrelsen sammanträdesdagar år 2014

44 Ärende 4 Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad

45 NÄTVERK ARBETE & FÖRETAGANDE CENTRE FOR OPTIMAL LEARNING (CENTRUM FÖR OPTIMALT LÄRANDE) FoU LÄRANDE SYNLIGGÖRA

46 En fisk kan göra dig mätt för dagen, men om du lär dig att fiska kan du hålla dig mätt för resten av livet. Nya möjligheter för elever som gått gymnasiessärkolans individuella program Yrkeshögskolan (YH) Lära att lära sig Folkhögskola Hälsoinspiratörsprojektet (HIP) Nå sin fulla potential Högskolan i Gävle Karriärbyte Livslångt lärande för personer med utvecklingsstörning LÄRANDE Idrottslärarutbildning med AFA-profil Speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning Ökad anställningsbarhet Kommersialisera forskningsresultat Läromedelsutveckling Nya produkter Utbilda för framtidens arbetsmarknad Framtidens gymnasiesärskola Länka FoU och praktik Möjliggöra eftergymnasiala studier

47 En gemensam strategi som stimulerar till att anställa personer med funktionsnedsättning Kommuner & landsting Entreprenörskap Anställningsbarhet Utbildningsfokus ARBETE & FÖRETAGANDE Hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen Sociala företag Tillgänglighet HIP Medräkna Resurs på arbetsmarknaden Ett inkluderande förhållningssätt Påvisa personer med funktionsnedsättning som en viktig resurs på arbetsmarknaden inför kommande arbetskraftsbrist Respektera olikheter Attityder

48 ICF Media Funktionsmöjligheter TV & Sociala medier SYNLIGGÖRA Focus on ability, not on disability! Goda exempel Arbetsgivare Arbetstagare

49 Neuro- och biofeedback Interdiciplinärt Kognitiv utveckling och prestation Produktutveckling FoU FORSKNING & UTVECKLING Läromedel Arbetsmarknad Hälsa Biopsykosocial

50 Landstinget Gävleborg Region Gävleborg SKL Riks-FUB UHR Riksdagspolitiker Svenska lärosäten Näringsliv Nationell samverkansgrupp AF Skolverket CSN YH-myndigheten F-kassa Internationella universitet Länets gymnasiesärskolor & folkhögskolor NÄTVERK Alla kommuner i Gävleborgs län Länsstyrelsen Gävleborg INAPSS/IPC IFAPA Tillväxtverket Allmänna arvsfonden Högskolan i Gävle (HiG) Sparbanksstiftelsen Nya INAS/Special Olympics Institutet för handikappvetenskap (IHV)

51 Fylls i av Region Gävleborg Stödid/Diarienr/Ankomstdatum Ansökan regionala projektmedel Del 1 1. Allmänna uppgifter Projektets namn COL Uppbyggnad Datum för projektstart Datum för projektslut Belopp som söks sek Län som omfattas av projektets verksamhet Gävleborg Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Alla länets kommuner, men med fokus på Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. 2. Uppgifter om sökande Sökande organisations namn Organisationsnummer SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott) Juridisk form CFAR-nummer / arbetsställenummer Allmännyttig Ideell Förening Adress Telefonnummer Box Postnummer Ort Webbadress Bollnäs Arbetsställets namn (Tex avdelning/enhet) Arbetsställets besöksadress Framnäsvägen 3, Bollnäs Behörig att företräda sökande (registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande bifogas som styrker detta) Kennet Fröjd 3. Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Kontaktperson ekonomi Kennet Fröjd Marlene Olsson Telefon nr Mobiltelefon nr Telefon nr Mobiltelefon nr e-postadress e-postadress Projektledare Kennet Fröjd Telefon nr e-postadress Mobiltelefon nr

52 4. Betalningssätt Projektstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) 5. Moms plusgiro nr: X bankgiro nr: Är sökande momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? (Om svaret är nej, bifogas intyg från skattemyndigheten som styrker detta.) Ja X Nej 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? X Ja Nej 7. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat offentligt eller annat EU-stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter Ja X Nej Om Ja, ange nedan finansiär och belopp Finansiär Belopp 8. Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Bakgrunden till projektet är den unika samlade kompetens och potential vi har inom Gävleborgs län när det gäller optimalt lärande, personer med funktionsnedsättning och att skapa tillväxt via att utveckla och synliggöra potentiella resurser på arbetsmarknaden och med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning. En annan viktig del i bakgrunden är att vi inom Gävleborgs län har låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet samtidigt som vår bedömning är att det samtidigt finns god potential att förändra nuvarande läge i positiv riktning. Personer med funktionsnedsättning har det ännu svårare än populationen i stort på arbetsmarknaden och i synnerhet personer med utvecklingsstörning har mycket svårt att få jobb, vilket ofta slutar med att de istället tvingas få sin försörjning via socialförsäkringsmedel. Ytterligare en del i bakgrundsbeskrivningen är att vi är allt färre i arbetsför ålder som skall försörj allt fler och samtidigt närmar vi oss avseende högre utbildning mindre årskullar än idag. Båda dessa faktorer är viktiga ur regionalt perspektiv samtidigt som det inom länet finns potential att skapa tillväxt utifrån bland annat dessa bakgrundsfaktorer. Mycket viktigt i bakgrunden till projektet är att arbetsmarknaden inom en relativt snar framtid kommer att förändras såtillvida att det kommer att bli arbetskraftbrist. Inför detta scenario gäller att vi i länet är väl förberedda både avseende arbetskraftsförsörjning till såväl våra privata som offentliga arbetsgivare. Bakgrunden till projektet beskrivs i sin helhet via bifogad förstudie kallad COL Förstudie. 8.2 Syfte Skapa förutsättningar för tillväxt i Gävleborg baserat på COL Förstudie genom att utveckla och bygga upp organisation och genomförande av ett kommande projekt COL. Syftet med detta projekt är alltså att vara ett uppbyggnadsprojekt och ett katalyserande projekt för regional tillväxt. Se bifogad COL Förstudie. 8.3 Mål Utvecklat COL-projekt (Se bifogad COL Förstudie ). Uppbyggd projektorganisation för COL Färdigskriven komplett ansökan inklusive all medfinansiering till regionala fonden avseende COL samt därutöver även ett kompletterande projekt med komplett ansökan till ESF-rådet. Parallellt med projektuppbyggnaden även utreda möjliga spinoff-effekter kopplade till projektet inklusive tänkbara utvecklingssatsningar via andra finansiärer, som kan ge ytterligare synergieffekter i form av såväl tillväxt som andra för regionen angelägna effekter 8.4 Målgrupp Samtliga aktörer/organisationer som redan finns med i detta projekt i kombination med alla potentiella aktörer som 2 (7)

53 identifieras och involveras under uppbyggnadsprocessen inför det kommande COL-projektet. 8.5 Projektorganisation, Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, Projektavgränsning SUH fungerar som operativ genomförare av projektet med en styrgrupp bestående av en person från vardera Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle. Projektledare är SUH:s verksamhetschef Kennet Fröjd. Verksamheten kommer att bestå främst av fysiska möten och workshops i både små och stora grupper. Därutöver omvärldsanalys och utveckling av nätverk via olika typer av kontakter på distans (telefon, skype, etc.) utöver nämnda mer traditionella möten. För projektgruppen i samverkan med alla aktörer som underhand involveras kommer projektarbetet också bestå av att helt enkelt skriva fram COL-projektet inklusive planering av organisationen, genomförande och arbetsmodeller m.m. Projektet kommer att vara helt avgränsat från ordinarie verksamhet såväl inom SUH som inom involverade medfinansiärer och samverkanspartners. Noterbart också att SUH i princip inte har något som i traditionell mening kan kallas reguljär verksamhet. SUH är en renodlad utvecklingsorganisation som är specialiserad på att driva utvecklings- och projektprocesser. 8.6 Koppling till det regionala näringslivet och andra projekt Se bifogad COL Förstudie. Det finns många möjliga kopplingar till nuvarande och tillkommande regionalt näringsliv. Det är en del av projektprocessen att just specifikt utveckla och förbereda dessa kopplingar så effektivt som möjligt. 8.7 Resultatspridning och uppföljning/utvärdering Hela denna punkt hanteras via projektpartnernas ordinarie kanaler och kompetenser/resurser. 3 (7)

54 9. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startdatum Slutdatum Möten med nuvarande och potentiella aktörer/samverkanspartners i länet Workshops Nätverksarbete Omvärldsanalys Skrivarbete Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Projektets start och slutdatum På vilket sätt bidrar projektet till tillväxt i länet? 10.1 Hur förhåller sig projektet till den Regionala utvecklingsstrategin, RUS? På vilket sätt kommer projektet bidra till måluppfyllelse i något/några av målområdena Stärkta individer, Smart samverkan samt Tillgängliga miljöer? Projektet förväntas bidra till måluppfyllelse i minst ett målområde. (RUS finns tillgänglig på Projektet kommer att bidra i hög grad till måluppfyllelse inom alla de tre målområdena, men primärt via det därpå följande oerhört komplexa COL-projektet. Dock är det fullt möjligt att redan detta projekt kommer att börja bidra till måluppfyllelse redan inom ramen för den förhållandevis korta projekttiden. Inom RUS skriver man bl.a. om att Fler människor med högre utbildningsnivå leder till att Gävleborg generellt får en bredare kompetens. och att Möjligheten till livslångt lärande ska finnas både i stad och på landsbygd. Detta stämmer oerhört väl in på projektet och sistnämnda citat från RUS önskar vi komplettera med att Möjligheten till livslångt lärande ska finnas för alla, även för personer med utvecklingsstörning. Huvudrubrikerna inom målområdet Stärkta individer (Entreprenörskap, Kompetens och livslångt lärande samt Tillgänglighet) ser vi som styrkor i det COL-projekt som detta COL Uppbyggnad kommer att bygga och förbereda. Inom målområdet smart samverkan är projektet också starkt förankrat genom att det bidrar till att förbereda regionen på att kunna hantera kompetensförsörjning vid kommande arbetskraftbrist inom arbetslivet och inom ramen för det också synliggöra personer med funktionsnedsättning som en resurs på arbetsmarknaden. Högskolan i Gävle kommer att fungera som en kunskapsdriven tillväxtmotor i det påföljande COL-projektet och det finns stor potential inom området innovationer, men dock inte redan under detta ettåriga projekt. Detta COL Uppbyggnad skapar dock goda förutsättningar också för den delen av målområdet Smart samverkan inför kommande COL-projektet. Det är inte osannolikt att det kommande COL-projektet också kommer att influera målområdet Tillgängliga miljöer. Däremot kommer inte detta projekt COl Uppbyggnad att bidra till måluppfyllelse avseende detta målområde utifrån beskrivningen i RUS. Om man däremot ser tillgänglighet ur ett brett perspektiv så är det oerhört centralt i detta projekt, men mer utifrån ett slags generellt design för alla-perspektiv. Se också bifogad COL Förstudie Inom vilket/vilka av de program som är kopplade till RUS kommer projektet att verka? På vilket sätt har projektet koppling till programmet/programmen? (Programmen kommer att finnas tillgängliga på fr o m 2014) Ej aktuellt ansökningsomgången med sista ansökningsdag (7)

55 11. Hållbart genomförande (Se dokumentet Att arbeta aktivt med horisontella kriterier ) Vilken påverkan har projektet på jämställdhet? X - Syftar direkt till att förbättra jämställdheten - Bidrar till att förbättra jämställdheten - Påverkar inte jämställdheten - Riskerar att försämra jämställdheten Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras. Projektet kommer att verka i enlighet med SUH:s Jämställdhetspolicy (bifogas). Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på miljön? X - Syftar direkt till att förbättra miljön - Bidrar till att förbättra miljön - Påverkar inte miljön - Riskerar att försämra miljön Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Projektet kommer att verka i enlighet med SUH:s Miljöpolicy (bifogas). Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald? X - Syftar direkt till att förbättra integration och mångfald - Bidrar till att förbättra integration och mångfald - Påverkar inte integration och mångfald - Riskerar att försämra integration och mångfald Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Inga specifika aktiviteter med just detta syfte planeras inom ramen för projektet. Samtidigt kan hela projektet och alla ingående aktiviteter sägas syfta mot att förbättra integration och mångfald. Dock kommer man sannolikt att kunna mäta tydliga effekter först i det påföljande COL-projektet. Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på folkhälsa och välfärd? X - Syftar direkt till att förbättra folkhälsa och välfärd - Bidrar till att förbättra folkhälsa och välfärd - Påverkar inte folkhälsa och välfärd - Riskerar att försämra folkhälsa och välfärd Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Inga specifika aktiviteter med just detta syfte planeras inom ramen för projektet. Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet och där kommer det projektet att syfta direkt till förbättringar här och det är sannolikt att redan detta projekt kan komma att börja ha inverkan här även om det kan dröja till en tid efter projektslut (och in i COL-projektet) innan man kan se resultat på området. Avseende alla de horisontella kriterierna bidrar det till förståelse av projektets potential att också läsa bifogad COL Förstudie. 5 (7)

56 12. Förväntade resultat 12.1 Förväntade effekter inom projekttiden Förväntade effekter= måluppfyllelse= se punkt Förväntat resultat efter projekttiden I det här avseendet är förväntad resultat alltså primärt projekt COL med dess kommande resultat Förväntad verksamhet och finansiering efter projektslut Förväntad verksamhet och finansiering efter projektslut består i projekt COL. Se också bifogad COL Förstudie. 6 (7)

57 13. Bilagor för en komplett ansökan Nummer Bilaga 1 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande 14. Tillkommande bilagor Nummer Bilaga 2 Uppgift om mervärdesskattskyldighet 3 Underlag som styrker lokalkostnader 4 Upphandlingspolicy 5 Hyreskontrakt projektlokaler 6 Beräkningsunderlag för resekostnader 7 Fördjupad projektbeskrivning inklusive riskanalys= COL Förstudie 8-12 Medfinansieringsintyg från nationella medfinansiärer Övrig bilaga 13= SUH Jämställdhetspolicy, 14= SUH Miljöpolicy Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls. - projektmedarbetare ska informeras om och acceptera att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datum Behörig att företräda sökanden Namnförtydligande Kennet Fröjd Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Gävleborg, Box 834, Gävle. Ansökan i word/excel-format ska även skickas in via e-post till Se även vår hemsida När webbansökan finns tillgänglig på Region Gävleborgs hemsida skall ansökan göras på webben. Det kommer att framgå på hemsida när det är möjligt. 7 (7)

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer