Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn eller via mail: Upprop Val av justerare/justeringstid: Inger KällgrenSawela (M) Fastställande av föredragningslista Gävle kommun Gävle kommun Växel

2 Sid 2 (11) 1. Information/Uppföljning Dnr 14KS4 - LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Kalle Nässén - Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk/joakim Råberg - Bruttolöneavdrag vid synfelsbehandling/joakim Råberg Handlingar i ärendet: Uppföljning av bruttolöneavdrag vid synfelsbehandling enligt kommunstyrelsens beslut mars 2012 Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Dnr 13KS552 Förslag till beslut att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) samt att uppdra till Kommunledningskontoret att arbeta fram förslag till riktlinjer för lokala ställningstaganden. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har i oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF- KL och föreslår att kommunen/landstinget/regionen beslutar detsamma Handlingar i ärendet: Presentation till KS - OPF-KL Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL Tjänsteskrivelse - Beslut om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL 3. Heldagar på Kommunstyrelsen sammanträdesdagar år 2014 Dnr 13KS341 Förslag till beslut att Kommunstyrelsens sammanträder heldagar år 2014 Ärendebeskrivning Kommunal- och oppositionsråd har diskuterat sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och föreslår att tidigare beslutade sammanträdesdagar utökas till heldagar år 2014

3 Sid 3 (11) 4. Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Dnr 13KS420 Förslag till beslut att avslå ansökan Ärendebeskrivning Inkommen ansökan om medel från Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott SUH till uppbyggnad av COL (Centrum för Optimalt Lärande) Handlingar i ärendet: MINDMAP Centrum för optimalt lärande Följebrev - ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Budget - Projekt COL Uppbyggnad Specifikation av kostnader - Projekt COL Uppbyggnad Fördjupad projektbeskrivning - COL Förstudie Slutrapport COL Uppbyggnad medfinansiering Synpunkter från Näringsliv och arbetsmarknad - Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad Svar på ansökan om bidrag till COL-uppbyggnad 5. Ansökan om bidrag till projekt - Unga valambassadörer Dnr 14KS68 Förslag till beslut att bevilja kronor från särskilda utvecklingsmedel till Valnämnden för utbildning och framtagande av anpassat informationsmaterial till unga valambassadörer inför Supervalåret 2014 Ärendebeskrivning Från Valnämnden har ansökan inkommit till Projektet Unga valambassadörer vars syfte är att öka valdeltagandet bland förstagångsväljarna med särskilt fokus på de stadsdelar och bland de grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val eller där valdeltagandet riskerar att bli lågt. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag - Projekt Unga valambassadörer 6. Ansökan om bidrag till förstudie gällande en Science park i Gävle vid Teknikparken Dnr 14KS72 Förslag till beslut

4 Sid 4 (11) att bevilja kronor från särskilda utvecklingsmedel till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för att genomföra en förstudie gällande en Science park i Gävle Ärendebeskrivning Från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ansökan inkommit om medel till att genomföra en förstudie gällande en Science park vars huvudsakliga syfte är att utreda vad en Science park skulle innebära för utvecklingen av Gävles näringsliv. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag till förstudie gällande en Science park i Gävle - Teknikparken Lägesrapport kring Teknikparken i Gävle Ansökan om bidrag till strategi för lärande för hållbar utveckling Dnr 14KS43 Förslag till beslut att bevilja kr från särskilda utvecklingsmedel till Utbildningsnämnden Gävle för att ta fram en strategi för lärande för hållbar utveckling för samtliga stadier inom kommunens skolor Ärendebeskrivning Från Utbildning Gävle har ansökan om medel inkommit till strategi för lärande för hållbar utveckling vars syfte är att långsiktigt bidra till ökad kunskap och handlingskompetens kring hållbar utveckling hos Gävle kommuns barn och unga för en mer hållbar framtid enligt kommunens Miljöstrategiska program. Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag för framtagande av strategi lärande för hållbar utveckling 8. Ansökan om bidrag för utveckling av Brynjans verksamhet för ungdomar Dnr 14KS38 Förslag till beslut Beslutsförslag senare Ärendebeskrivning Från Unga Örnar Bomhus har ansökan inkommit till att bl.a. ha fler fritidsledare, ge ungdomarna vilja till att återgå till skola och dagliga aktiviteter, för att de skall få en delaktighet och vilja ändra sitt destruktiva beteende och vill vara en del av samhället.

5 Sid 5 (11) Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag från Unga Örnar Bomhus för utveckling av Brynjans verksamhet för ungdomar 9. Remiss betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Dnr 13KS534 Förslag till beslut att anta förvaltningen Näringsliv och arbetsmarknad Gävles remissvar som sitt eget Ärendebeskrivning Från Utbildningsdepartementet har remiss inkommit om rubricerade. remissen har behandlats hos Näringsliv och arbetsmarknad Gävles som inlämnat remissvar Handlingar i ärendet: Remiss betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Remissvar från Näringsliv och arbetsmarknad - Svenska för invandrare SOU 2013: Delegation Likviditetsgaranti 2014 Dnr 11KS57 Förslag till beslut att delegera till Kommunledningskontorets ekonomi- och finanschef att inom kommunfullmäktiges ram besluta i enskilda ärenden om likviditetsgarantier 2014 för FPX och Movexum. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om ram för likviditetsgaranti 2014 med maximalt 4,0 mnkr för FPX och maximalt 1,0 mnkr för Movexum, med delegation till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens delegat att besluta i enskilda ärenden inom denna ram. Handlingar i ärendet: Tjänsteskrivelse - Delegation likviditetsgarantier Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för Kommunstyrelsen Dnr 14KS6 Förslag till beslut Ärendebeskrivning

6 Sid 6 (11) Handlingar i ärendet: Handlingar senare i enlighet med KS beslut i januari Tidplan för månadsrapporter Ekonomiska månadsrapporter år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen Dnr 14KS3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ärendebeskrivning Handlingar i ärendet: Handlingar senare i enlighet med KS beslut i januari Tidplan för månadsrapporter Verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 Dnr 14KS40 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Ärendebeskrivning Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014 Handlingar i ärendet: Verksamhetsplan 2014 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 14. Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014 Dnr 14KS44 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Från Utbildningsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014

7 Sid 7 (11) Handlingar i ärendet: Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - Verksamhetsplan för utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

8 Sid 8 (11) 15. Årsredovisning år 2013 för kommunstyrelsen Dnr 13KS417 Förslag till beslut att godkänna 2013 års årsredovisning för Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 Handlingar i ärendet: Verksamhetsrapport helår 2013 för Kommunstyrelsen Resultatrapport år 2013 för Kommunstyrelsen 16. Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Dnr 14KS88 Förslag till beslut att godkänna Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Ärendebeskrivning Sammanställning av verksamhetsrapport 2013 för Barn och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gjorts av tjänstemän från de tidigare förvaltningarna Barn och Ungdom Gävle samt Utbildning och Arbetsmarknad Gävle. Handlingar i ärendet: Årsredovisning år 2013 för Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2013 för Barn- och ungdomsnämnden 17. Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dnr 14KS87 Förslag till beslut att godkänna Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendebeskrivning Sammanställning av verksamhetsrapport 2013 för Barn och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gjorts av tjänstemän från de tidigare förvaltningarna Barn och Ungdom Gävle samt Utbildning och Arbetsmarknad Gävle. Handlingar i ärendet: Årsredovisning år 2013 för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2013

9 Sid 9 (11) 18. Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget från Socialnämnden Dnr 14KS47 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att överlåta patientnämndsverksamheten till Landstinget Gävleborg från 1 september 2014 att korrigera Socialnämndens reglemente i den del som gäller patientnämnd Kommunstyrelsen beslutar för egen del att upprätta erforderliga avtal med Landstinget Gävleborg. Ärendebeskrivning I Gävle kommun har Socialnämnden uppdraget att vara Patientnämnd. Övriga kommuner i länet har avtal med Landstinget Gävleborg om gemensam Patientnämnd. Socialnämnden föreslår att även Gävle kommun samverkar med Landstinget Gävleborg om patientnämndsverksamheten. Kostnad 50 öre per innevånare, knappt 50000kr får hanteras i budgetberedningen. Handlingar i ärendet: Socialnämnden - Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget Tjänsteskrivelse - Överflyttning av Patientnämnd till Landstinget 19. Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är under beredning fr o m Dnr 14KS17 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna Ärendebeskrivning Från kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej avslutade motioner/medborgarförslag Handlingar i ärendet: Motioner och medborgarförslag som är under beredning Ändring i Gästrike Återvinnares förbundsordning Dnr 14KS67 Förslag till beslut

10 Sid 10 (11) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att revidera förbundsordningen 15 för kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare med avseende på att nuvarande rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor höjs till maximalt 200 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Från Gästrike Återvinnare har förslag tom revidering av förbundsordningen inkommit Handlingar i ärendet: Protokoll - Ändring i Gästrike återvinnares förbundsordning Förbundsordning för Gästrike Återvinnare Beslutsförslag gällande ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare 21. Medborgarförslag - Nu är det dags att satsa på "Gästhamn Gävle" Dnr 12KS154 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat av Mats Englund, Lars Göran Lundh, Lars Halvarsson och Anders Fogeus, med hänvisning till yttrandet från Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden och Kommunledningskontoret, Näringslivsavdelningen. Precis som förslagsställarna skriver är turistnäringen viktig för Gävle och hela regionen och är en av de snabbast växande näringarna i landet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i Gävle. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2012, 84, väckte Anders Fogeus med fler ett medborgarförslag med följande lydelse: Handlingar i ärendet: Medborgarförslagsutlåtande - Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle

11 Sid 11 (11) 22. Anmälningsärenden/Delegationsärenden Dnr 14KS5 Förslag till beslut att lägga anmälnings- och delegationsärenden under tiden till handlingarna Ärendebeskrivning Från Kommunledningskontoret föreligger postlista på anmälningsärenden och delegationsärenden under tiden till handlingarna. Handlingar i ärendet: Anmälningsärenden-Delegationsärenden - Postlista till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars Ansökan om bidrag ur donationsfond till uppdatering av hemsida och informationsskyltar samt uppstart av 2 nya projekt från Sveriges Fängelsemuseum Dnr 14KS27 Förslag till beslut att bevilja kronor från stiftelsen Pehr Muréns donationsfond till Sveriges Fängelsemuseum till att uppdatera sin hemsida samt till två projekt: Häxprocesserna i Gävle 1675 och om hur krigen avtecknat stig i fängelsearkiven Ärendebeskrivning Från Sveriges Fängelsemuseum har ansökan om medel inkommit Handlingar i ärendet: Ansökan om bidrag ur donationsfond till uppdatering av hemsida och informationsskyltar samt uppstart av 2 nya projekt från Sveriges Fängelsemuseum Tjänsteskrivelse Beslutsförslag till ansökan om bidrag ur donationsfond från Sveriges Fängelsemuseum

12 Ärende 1 Information/Uppföljning fotografering? -LUPP -Info från Jokim

13 Ärende 2 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Sid 1 (1) Dnr Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Beslut om lokalt antagande av OPF-KL Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till Kommunledningskontoret att närmare förslag till riktlinjer för lokala ställningstaganden. Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna avses att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Beslutsunderlag SKL:s cirkulär 13:75 Material från KPA Joakim Råberg HR-Chef Gävle kommun Kommunledningskontoret Besök Växel

43 Ärende 3 Heldagar på Kommunstyrelsen sammanträdesdagar år 2014

44 Ärende 4 Ansökan om bidrag till projekt COL Uppbyggnad

45 NÄTVERK ARBETE & FÖRETAGANDE CENTRE FOR OPTIMAL LEARNING (CENTRUM FÖR OPTIMALT LÄRANDE) FoU LÄRANDE SYNLIGGÖRA

46 En fisk kan göra dig mätt för dagen, men om du lär dig att fiska kan du hålla dig mätt för resten av livet. Nya möjligheter för elever som gått gymnasiessärkolans individuella program Yrkeshögskolan (YH) Lära att lära sig Folkhögskola Hälsoinspiratörsprojektet (HIP) Nå sin fulla potential Högskolan i Gävle Karriärbyte Livslångt lärande för personer med utvecklingsstörning LÄRANDE Idrottslärarutbildning med AFA-profil Speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning Ökad anställningsbarhet Kommersialisera forskningsresultat Läromedelsutveckling Nya produkter Utbilda för framtidens arbetsmarknad Framtidens gymnasiesärskola Länka FoU och praktik Möjliggöra eftergymnasiala studier

47 En gemensam strategi som stimulerar till att anställa personer med funktionsnedsättning Kommuner & landsting Entreprenörskap Anställningsbarhet Utbildningsfokus ARBETE & FÖRETAGANDE Hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen Sociala företag Tillgänglighet HIP Medräkna Resurs på arbetsmarknaden Ett inkluderande förhållningssätt Påvisa personer med funktionsnedsättning som en viktig resurs på arbetsmarknaden inför kommande arbetskraftsbrist Respektera olikheter Attityder

48 ICF Media Funktionsmöjligheter TV & Sociala medier SYNLIGGÖRA Focus on ability, not on disability! Goda exempel Arbetsgivare Arbetstagare

49 Neuro- och biofeedback Interdiciplinärt Kognitiv utveckling och prestation Produktutveckling FoU FORSKNING & UTVECKLING Läromedel Arbetsmarknad Hälsa Biopsykosocial

50 Landstinget Gävleborg Region Gävleborg SKL Riks-FUB UHR Riksdagspolitiker Svenska lärosäten Näringsliv Nationell samverkansgrupp AF Skolverket CSN YH-myndigheten F-kassa Internationella universitet Länets gymnasiesärskolor & folkhögskolor NÄTVERK Alla kommuner i Gävleborgs län Länsstyrelsen Gävleborg INAPSS/IPC IFAPA Tillväxtverket Allmänna arvsfonden Högskolan i Gävle (HiG) Sparbanksstiftelsen Nya INAS/Special Olympics Institutet för handikappvetenskap (IHV)

51 Fylls i av Region Gävleborg Stödid/Diarienr/Ankomstdatum Ansökan regionala projektmedel Del 1 1. Allmänna uppgifter Projektets namn COL Uppbyggnad Datum för projektstart Datum för projektslut Belopp som söks sek Län som omfattas av projektets verksamhet Gävleborg Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Alla länets kommuner, men med fokus på Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. 2. Uppgifter om sökande Sökande organisations namn Organisationsnummer SUH (Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott) Juridisk form CFAR-nummer / arbetsställenummer Allmännyttig Ideell Förening Adress Telefonnummer Box Postnummer Ort Webbadress Bollnäs Arbetsställets namn (Tex avdelning/enhet) Arbetsställets besöksadress Framnäsvägen 3, Bollnäs Behörig att företräda sökande (registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande bifogas som styrker detta) Kennet Fröjd 3. Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Kontaktperson ekonomi Kennet Fröjd Marlene Olsson Telefon nr Mobiltelefon nr Telefon nr Mobiltelefon nr e-postadress e-postadress Projektledare Kennet Fröjd Telefon nr e-postadress Mobiltelefon nr

52 4. Betalningssätt Projektstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) 5. Moms plusgiro nr: X bankgiro nr: Är sökande momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? (Om svaret är nej, bifogas intyg från skattemyndigheten som styrker detta.) Ja X Nej 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? X Ja Nej 7. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat offentligt eller annat EU-stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter Ja X Nej Om Ja, ange nedan finansiär och belopp Finansiär Belopp 8. Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Bakgrunden till projektet är den unika samlade kompetens och potential vi har inom Gävleborgs län när det gäller optimalt lärande, personer med funktionsnedsättning och att skapa tillväxt via att utveckla och synliggöra potentiella resurser på arbetsmarknaden och med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning. En annan viktig del i bakgrunden är att vi inom Gävleborgs län har låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet samtidigt som vår bedömning är att det samtidigt finns god potential att förändra nuvarande läge i positiv riktning. Personer med funktionsnedsättning har det ännu svårare än populationen i stort på arbetsmarknaden och i synnerhet personer med utvecklingsstörning har mycket svårt att få jobb, vilket ofta slutar med att de istället tvingas få sin försörjning via socialförsäkringsmedel. Ytterligare en del i bakgrundsbeskrivningen är att vi är allt färre i arbetsför ålder som skall försörj allt fler och samtidigt närmar vi oss avseende högre utbildning mindre årskullar än idag. Båda dessa faktorer är viktiga ur regionalt perspektiv samtidigt som det inom länet finns potential att skapa tillväxt utifrån bland annat dessa bakgrundsfaktorer. Mycket viktigt i bakgrunden till projektet är att arbetsmarknaden inom en relativt snar framtid kommer att förändras såtillvida att det kommer att bli arbetskraftbrist. Inför detta scenario gäller att vi i länet är väl förberedda både avseende arbetskraftsförsörjning till såväl våra privata som offentliga arbetsgivare. Bakgrunden till projektet beskrivs i sin helhet via bifogad förstudie kallad COL Förstudie. 8.2 Syfte Skapa förutsättningar för tillväxt i Gävleborg baserat på COL Förstudie genom att utveckla och bygga upp organisation och genomförande av ett kommande projekt COL. Syftet med detta projekt är alltså att vara ett uppbyggnadsprojekt och ett katalyserande projekt för regional tillväxt. Se bifogad COL Förstudie. 8.3 Mål Utvecklat COL-projekt (Se bifogad COL Förstudie ). Uppbyggd projektorganisation för COL Färdigskriven komplett ansökan inklusive all medfinansiering till regionala fonden avseende COL samt därutöver även ett kompletterande projekt med komplett ansökan till ESF-rådet. Parallellt med projektuppbyggnaden även utreda möjliga spinoff-effekter kopplade till projektet inklusive tänkbara utvecklingssatsningar via andra finansiärer, som kan ge ytterligare synergieffekter i form av såväl tillväxt som andra för regionen angelägna effekter 8.4 Målgrupp Samtliga aktörer/organisationer som redan finns med i detta projekt i kombination med alla potentiella aktörer som 2 (7)

53 identifieras och involveras under uppbyggnadsprocessen inför det kommande COL-projektet. 8.5 Projektorganisation, Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning, Projektavgränsning SUH fungerar som operativ genomförare av projektet med en styrgrupp bestående av en person från vardera Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Landstinget Gävleborg och Högskolan i Gävle. Projektledare är SUH:s verksamhetschef Kennet Fröjd. Verksamheten kommer att bestå främst av fysiska möten och workshops i både små och stora grupper. Därutöver omvärldsanalys och utveckling av nätverk via olika typer av kontakter på distans (telefon, skype, etc.) utöver nämnda mer traditionella möten. För projektgruppen i samverkan med alla aktörer som underhand involveras kommer projektarbetet också bestå av att helt enkelt skriva fram COL-projektet inklusive planering av organisationen, genomförande och arbetsmodeller m.m. Projektet kommer att vara helt avgränsat från ordinarie verksamhet såväl inom SUH som inom involverade medfinansiärer och samverkanspartners. Noterbart också att SUH i princip inte har något som i traditionell mening kan kallas reguljär verksamhet. SUH är en renodlad utvecklingsorganisation som är specialiserad på att driva utvecklings- och projektprocesser. 8.6 Koppling till det regionala näringslivet och andra projekt Se bifogad COL Förstudie. Det finns många möjliga kopplingar till nuvarande och tillkommande regionalt näringsliv. Det är en del av projektprocessen att just specifikt utveckla och förbereda dessa kopplingar så effektivt som möjligt. 8.7 Resultatspridning och uppföljning/utvärdering Hela denna punkt hanteras via projektpartnernas ordinarie kanaler och kompetenser/resurser. 3 (7)

54 9. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startdatum Slutdatum Möten med nuvarande och potentiella aktörer/samverkanspartners i länet Workshops Nätverksarbete Omvärldsanalys Skrivarbete Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Projektets start och slutdatum På vilket sätt bidrar projektet till tillväxt i länet? 10.1 Hur förhåller sig projektet till den Regionala utvecklingsstrategin, RUS? På vilket sätt kommer projektet bidra till måluppfyllelse i något/några av målområdena Stärkta individer, Smart samverkan samt Tillgängliga miljöer? Projektet förväntas bidra till måluppfyllelse i minst ett målområde. (RUS finns tillgänglig på Projektet kommer att bidra i hög grad till måluppfyllelse inom alla de tre målområdena, men primärt via det därpå följande oerhört komplexa COL-projektet. Dock är det fullt möjligt att redan detta projekt kommer att börja bidra till måluppfyllelse redan inom ramen för den förhållandevis korta projekttiden. Inom RUS skriver man bl.a. om att Fler människor med högre utbildningsnivå leder till att Gävleborg generellt får en bredare kompetens. och att Möjligheten till livslångt lärande ska finnas både i stad och på landsbygd. Detta stämmer oerhört väl in på projektet och sistnämnda citat från RUS önskar vi komplettera med att Möjligheten till livslångt lärande ska finnas för alla, även för personer med utvecklingsstörning. Huvudrubrikerna inom målområdet Stärkta individer (Entreprenörskap, Kompetens och livslångt lärande samt Tillgänglighet) ser vi som styrkor i det COL-projekt som detta COL Uppbyggnad kommer att bygga och förbereda. Inom målområdet smart samverkan är projektet också starkt förankrat genom att det bidrar till att förbereda regionen på att kunna hantera kompetensförsörjning vid kommande arbetskraftbrist inom arbetslivet och inom ramen för det också synliggöra personer med funktionsnedsättning som en resurs på arbetsmarknaden. Högskolan i Gävle kommer att fungera som en kunskapsdriven tillväxtmotor i det påföljande COL-projektet och det finns stor potential inom området innovationer, men dock inte redan under detta ettåriga projekt. Detta COL Uppbyggnad skapar dock goda förutsättningar också för den delen av målområdet Smart samverkan inför kommande COL-projektet. Det är inte osannolikt att det kommande COL-projektet också kommer att influera målområdet Tillgängliga miljöer. Däremot kommer inte detta projekt COl Uppbyggnad att bidra till måluppfyllelse avseende detta målområde utifrån beskrivningen i RUS. Om man däremot ser tillgänglighet ur ett brett perspektiv så är det oerhört centralt i detta projekt, men mer utifrån ett slags generellt design för alla-perspektiv. Se också bifogad COL Förstudie Inom vilket/vilka av de program som är kopplade till RUS kommer projektet att verka? På vilket sätt har projektet koppling till programmet/programmen? (Programmen kommer att finnas tillgängliga på fr o m 2014) Ej aktuellt ansökningsomgången med sista ansökningsdag (7)

55 11. Hållbart genomförande (Se dokumentet Att arbeta aktivt med horisontella kriterier ) Vilken påverkan har projektet på jämställdhet? X - Syftar direkt till att förbättra jämställdheten - Bidrar till att förbättra jämställdheten - Påverkar inte jämställdheten - Riskerar att försämra jämställdheten Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras. Projektet kommer att verka i enlighet med SUH:s Jämställdhetspolicy (bifogas). Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på miljön? X - Syftar direkt till att förbättra miljön - Bidrar till att förbättra miljön - Påverkar inte miljön - Riskerar att försämra miljön Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Projektet kommer att verka i enlighet med SUH:s Miljöpolicy (bifogas). Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald? X - Syftar direkt till att förbättra integration och mångfald - Bidrar till att förbättra integration och mångfald - Påverkar inte integration och mångfald - Riskerar att försämra integration och mångfald Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Inga specifika aktiviteter med just detta syfte planeras inom ramen för projektet. Samtidigt kan hela projektet och alla ingående aktiviteter sägas syfta mot att förbättra integration och mångfald. Dock kommer man sannolikt att kunna mäta tydliga effekter först i det påföljande COL-projektet. Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet. Vilken påverkan har projektet på folkhälsa och välfärd? X - Syftar direkt till att förbättra folkhälsa och välfärd - Bidrar till att förbättra folkhälsa och välfärd - Påverkar inte folkhälsa och välfärd - Riskerar att försämra folkhälsa och välfärd Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som kommer att genomföras Inga specifika aktiviteter med just detta syfte planeras inom ramen för projektet. Projektet kommer att förbereda och planera arbetet med horisontella kriterier till det påföljande COL-projektet och där kommer det projektet att syfta direkt till förbättringar här och det är sannolikt att redan detta projekt kan komma att börja ha inverkan här även om det kan dröja till en tid efter projektslut (och in i COL-projektet) innan man kan se resultat på området. Avseende alla de horisontella kriterierna bidrar det till förståelse av projektets potential att också läsa bifogad COL Förstudie. 5 (7)

56 12. Förväntade resultat 12.1 Förväntade effekter inom projekttiden Förväntade effekter= måluppfyllelse= se punkt Förväntat resultat efter projekttiden I det här avseendet är förväntad resultat alltså primärt projekt COL med dess kommande resultat Förväntad verksamhet och finansiering efter projektslut Förväntad verksamhet och finansiering efter projektslut består i projekt COL. Se också bifogad COL Förstudie. 6 (7)

57 13. Bilagor för en komplett ansökan Nummer Bilaga 1 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande 14. Tillkommande bilagor Nummer Bilaga 2 Uppgift om mervärdesskattskyldighet 3 Underlag som styrker lokalkostnader 4 Upphandlingspolicy 5 Hyreskontrakt projektlokaler 6 Beräkningsunderlag för resekostnader 7 Fördjupad projektbeskrivning inklusive riskanalys= COL Förstudie 8-12 Medfinansieringsintyg från nationella medfinansiärer Övrig bilaga 13= SUH Jämställdhetspolicy, 14= SUH Miljöpolicy Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls. - projektmedarbetare ska informeras om och acceptera att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Datum Behörig att företräda sökanden Namnförtydligande Kennet Fröjd Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Gävleborg, Box 834, Gävle. Ansökan i word/excel-format ska även skickas in via e-post till Se även vår hemsida När webbansökan finns tillgänglig på Region Gävleborgs hemsida skall ansökan göras på webben. Det kommer att framgå på hemsida när det är möjligt. 7 (7)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (26) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 13.00-14.40 Paragraf 32 55 40 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2.

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2. Tillväxtverket 14E 2. 9917 Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 27-213 Version 2. 9917 1. Allmänna uppgifter Projektets namn

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77

Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 112 Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolan. KS 2013-77 KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna delrapporten

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer