OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN"

Transkript

1 OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning. 3. Anmälningar. 4. Anmälan av delegationsbeslut. 5 Kl Arbetsmiljörapport 2014 Christina Mårtensson, personalchef, och Anna Olsson, personalspecialist 6. Kl Vindkraftinformation Peter Vago, Gamesa Energy Sweden AB 7. Kl Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar 8. Kl Tf. kommunchef Pia Lindvall Bengtson informerar 9. Kl Förslag till krisledningsplan för Osby kommun samt reglemente för krisledningsnämnd för mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 10. Kl Förslag till policy för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 11. Kl Förslag till riktlinjer för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap för mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 12. Kl Kultur och fritidspolitiskt program samt biblioteksplan Arne Grau Amnér, kultur- och fritidschef 13. Kl Näringslivsprogram med benchmarking för Osby kommun 2015 Paul Philips, näringslivschef 14. Ny taxa för trädgårdsservice. 15. Värdskapspris Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa, ansökan om extra kommunbidrag samt anstånd med kredit. 17. Kommunens tillstyrkande vid tillståndsprövning av anläggning för vindkraft. 18. Skånes luftvårdsförbund, förslag till styrelseledamöter och ersättare.

2 Ärende 19. Ny kvalitetsstandard för Skåneleden, yttrande till Region Skåne. 20. Svar på medborgarförslag "Friskvård för den del av Osbys befolkning som närmare Gamleby än Klinten" från Karl-Gösta Ekespong. 21. Vård- och omsorsnämndens rapport över ej verkställda beslut för fjärde kvartalet Uppdrag till ombud vid fortsatt bolagsstämma i Osbybostäder AB. Marika Bjerstedt Hansen (S) Ordförande Benny Nilsson Kanslichef

3 m OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 1(26) Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses till justerare Långa salongen, Borgen kl. 10:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Carl-Magnus Nilsson (M), Daniel Landin (S) Agne Ingvardsson (SD) Niklas Larsson (C), vice ordförande Margot Malmqvist (S) Ingmar Bernthsson (S) Jan Kornemalm (SD) Sonja Svenle-Pettersson (M) Rose-Marie Riling (S) Jimmy Ekborg (C) Tommy Augustsson (S) Carl Bejvel (SD) Emma Lundbeck (V) Stephan Hellqvist (KD) Reimer Maria (S) Dag Ivarsson (M) Bjerg Joes (S) Nordqvist Kenneth (SD) Lotte Melin (C) Folkunger Nathalie (S) Petersson Mattias (S) Hansson Esbjörn (SD) Lars-Erik Svensson (M) Diana Ledin (S) Ernstsson Mats (C) Nielsen Joakim (S) Nilsson Johan (SD) David Szemenkår (V) Maria Owiredu (KD), Tjänstemän/-kvinnor Pia Lindvall Bengtsson, t.f. kommunchef Evy Ågren, t.f. ekonomichef Christina Mårtensson, personalchef Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Peter Vago, Gamesa Energy Sweden AB Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare Arne Grau Amnér, kultur- och fritidschef Paul Philips, näringslivschef Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 29 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Benny Nilsson Paragrafer 114- Ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) Juste ra re ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 22 april 2015 Datum då anslaget sätts upp 29 april 2015 Datum då anslaget tas ned 21 maj 2015 Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby Underskrift Benny Nilsson

4 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 2(26) Ärendelista 1 Upprop 3 2 Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning 4 3 Anmälningar 5 4 Anmälan av delegationsbeslut 6 5 Arbetsmiljörapport 7 6 Information 8 7 Information 9 8 Information 10 9 Krisledningsplan för Osby kommun samt reglemente för krisledningsnämnd för mandatperioden Policy för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden Riktlinjer för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap för mandatperioden Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Osby kommun Näringslivsprogram med benchmarking för Osby kommun Ny taxa för trädgårdsservice Värdskapspris Ansökan om extra kommunbidrag samt anstånd med kredit, Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa Kommunens tillstyrkande vid tillståndsprövning av anläggning för vindkraft Skånes luftvårdsförbund, förslag till styrelseledamöter och ersättare Ny kvalitetsstandard för Skåneleden Svar på medborgarförslag "Motionsslingor Gamleby" från Karl-Gösta Ekespong Ej verkställda beslut för fjärde kvartalet Uppdrag till ombud vid fortsatt bolagsstämma i Osbybostäder AB 26 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

5 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samman trädesdatum 22 april 2015 Sida 3(26) 1 Upprop Samtliga ledamöter, med undantag för I deras ställe tjänstgör för är närvarande. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

6 OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(26) Kommunstyrelsen KO M M U N Sammanträdesdatum 22 april Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning Kommunstyrelsen utser N N (?) att tillsammans med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokoll justeras onsdagen den 29 april 2015, kl Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

7 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 5(26) 3 Anmälningar Kommunstyrelsens beslut Anmälningarna läggs till handlingarna. Sammanfattning Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar. 1. Kommuninvest ekonomisk förening, handlingar till föreningsstämma Länsstyrelsen Skåne "Miljöhjältar i Skåne Miljötillståndet i Skåne 2015". 3. Osbybostäder AB, protokoll från styrelsesammanträde den 1 april Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

8

9 OSBY- BOSTÄDER Osbybostäders styrelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdasdatum Sida 1(4) Plats och tid Beslutande Ekelund, kl 08:30-11:00 Torsten Johansson (M) Sten Andersson (S) Henry Nilsson (C) Annelie Frostensson (S) Ingvar Andrén (KD) Lars-Olof Nilsson (S) Rita Ziemba-MarszaleK (FP) Oddbjörn Aasvold (M ersätter Jan Kornemalm (SD) Christer Christensson (-) -04- os Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: Inga Magnusson (S) Yvonne Klintenheim (3) Göran Larsson (-) övriga tjänstemän: Izabela Ahlin Björn Wemmenborn Ingvar Wimhed Utses till justerare Christer Christensson Justeringens plats och tid Ekelund Underskrifter Sekreterare Izabela Ahlin Paragrafer Ordförande vi Torsten Johansson Juste ra re Christer Christensson ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Osbybostäders styrelse Datum då anslaget tas ned Underskrift Expedlsrat

10 W OSBY- BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse ÄRENDELISTA g Ändring av årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna 3 ) Information 4 Juslerandes sign Expedierat Utdragsbostyrkande

11 » QSBY- BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse 8 Ändring av årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna Förslag till nytt beslut om utdelning av ränta på insatt kapital till ägarna på 2,62 % på 26 miljoner kr vilket är kr som i årsredovisningen då skall ändras i "Förslag till vinstdisposition" vilket innebär att lydelsen blir: Förslag till vinstdisposition: Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Kronor Utdelning till ägaren Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinstmedlen disponeras så att I ny räkning överförs Kronor Styrelsen har i protokollet tagit beslut att inte ge ägaren utdelning på insatt kapital för 2014 som genom nytt beslut ändrades till att dela ut ränta på insatt kapital med kr i enlighet med ägardirektivet. Beslut a) Punkten bordläggs. b) Presidiet och vd får uppdraget att kommunicera med ägarna om ändrade ägardirektiv om maximal utdelning enligt Allvill-lagen. c) Förslag på att ärendet behandlas på ordinarie styrelsemöte ons. den 29 april. Omedelbar justering av paragrafen. Juslerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

12 X) OSBY- B O S T A D E R SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse 9 Information Båtbyggaren Redovisning av upphandlingsläget på Båtbyggaren Killeberg Färgsättning på väg att tas fram. Beslut Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

13 Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(26) Sammanträdesdatum 22 april 2015 Kommunstyrelsen 4 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. OBSERVERA! Listan med anmälda delegationsbeslut kommer att läggas på bordet vid sammanträdet den 22 april Sammanfattning I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, 333, har kommunstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska bifogas blanketten. En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

14

15

16 OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(26) KO M M U N Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 22 april Arbetsmiljörapport Dnr KS/2015: Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar. Arbetsmiljörapport 2014 godkänns och överlämnas till kommunens nämnder i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmilj öarbetet Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Skrivelse "Arbetsmiljörapport 2014", daterad den 23 mars 2015, från personalchef Christina Mårtensson och personalspecialist Anna Olsson. Arbetsmiljörapport 2014, daterad den 17 mars Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

17 OSBY KOMMUN Kommunledningskontoret Anna Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Arbetsmiljörapport 2014 Dnr KS/2015: Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut - att lägga informationen till handlingarna - att överlämnar arbetsmiljörapporten till nämnderna i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Arbetsmiljörapport 2014 Personalchef Personalspecialist Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

18 OSBY KOMMUN Arbetsmiljörapport 2014

19 Osby kommun Sammanfattning Policy, rutiner och riktlinjer Under 2014 arbetades det fram en nya arbetsmiljöpolicy som började gälla 1 januari En ny likabehandlingsplan har tagits fram och gäller för åren Rutiner för arbetsmiljöarbetet finns i form av en årsplaneringen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årsplaneringen beskriver när under året vissa arbetsmiljöuppgifter ska genomföras. Utöver årsplaneringen finns det policy/rutiner inom arbetsmiljöområdet som medarbetare inom Osby kommun ska förhålla sig till. Friskvård Sedan 2012 har Osby kommun erbjudit sina medarbetare att beställa Friskvårdscheckar. Totalt har 703 medarbetare beställt friskvårdscheckar under Detta i jämförelse med 2013 då 811 medarbetare valde att beställa checkar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljning sker genom en enkät som chefer och skyddsombud besvarar. 93 % av cheferna och 48 % av skyddsombuden besvarade enkäten. Den totala svarsfrekvensen blev 69 % vilket är ett tillförlitligt resultat. Utifrån de resultat som redovisas kan man dra slutsatsen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra i våra verksamheter. Anmälda arbetsskador och tillbud Under 2014 anmäldes 56 arbetsskador jämfört med 44 anmälningar 2013, fördelat på olycksfall, färdolycksfall och sjukdom. Totalt anmäldes det, under 2014, 31 tillbud jämfört med 45 anmälningar Verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner Alla fem verksamhetsområden har lämnat in den övergripande handlingsplanen gällande brister i arbetsmiljön. Handlingsplanerna finns i bilaga 1. 1

20 Osby kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Genomförande 3 3. Policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet 3 4. Friskvård 4 5. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM som en naturlig del i verksamheterna Medverkan Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och arbetsmiljörutiner Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Allmänt om kunskaper Undersökning av arbetsförhållanden Rapportering av arbetsskador och tillbud Företagshälsovård Slutsats Anmälda arbetsskador Yrkeskategori Anmälda tillbud Övergripande handlingsplan 17 Bilaga 1. Övergripande handlingsplan för verksamhetsområdena - systematiskt arbetsmiljöarbete 18 Bilaga 2. Förteckning över när chefer och skyddsombud senast gick utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) 23 2

21 Osby kommun Inledning Enligt Arbetsmiljö verkets föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska varje arbetsgivare årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska söka, finna och åtgärda bristerna innan det händer någon olycka. Man ska helt enkelt ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Det gäller både olycksfallsrisker, kroppsliga belastningar och psykiska påfrestningar som exempelvis stress. Alla arbetsförhållanden ska undersökas. Det handlar om att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar även om att utföra tillsyn av arbetsmiljön, följa regler och föreskrifter, samt skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet för att så långt det är möjligt kunna påverka sin arbetssituation. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal är viktiga forum för delaktigheten i arbetsmiljön. Chef, medarbetare och skyddsombud ska tillsammans driva och utveckla arbetsmiljöarbetet framåt. Chefen har ansvaret för arbetsmiljön och är den som initierar, dokumenterar och utvärderar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är en viktig samarbetspart samtidigt som denne bevakar att arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar i förhållande till arbetsmiljölagen. Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att följa de rutiner och riktlinjer som finns för att förebygga ohälsa och olycksfall. Förutsättningen för detta är att chefer och skyddsombud får den utbildning och kompetens som krävs för att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är varandras arbetsmiljö! 2. Genomförande Uppgifterna i arbetsmiljörapporten är hämtade från rapporteringssystemet -flexite vilket data för tillbud och arbetsskador hämtats, data från enkäten systematiskt arbetsmiljöarbete - en enkät som chefer och skyddsombud har fått besvara. Statistik har även hämtats från Friskvårdschecken. 3. Policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 5 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheterna för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppstår. Under 2014 antog kommunstyrelsen en ny arbetsmiljöpolicy som började gälla 1 januari Den beskriver ansvarsfördelningen, samarbete, vilket mål vi har, riktlinjer och hur uppföljningen ska gå till. 3

22 Osby kommun Bortsett från arbetsmiljöpolicy finns det ett flertal andra policy och riktlinjer som styr/påverkar arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna. Ett viktigt dokument för en god arbetsmiljö är den likabehandlingsplan som har tagits fram för åren Likabehandlingsarbetet ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, god hälsa, bra arbetsmiljö och verksamhetsutveckling där likabehandling har sin givna plats. Våra policys och riktlinjer finns i vår kommungemensamma personalhandbok. 4. Friskvård Osby kommun erbjudit sina anställda, tillsvidare samt anställda med en sammanhängande anställning på sex månader eller längre, att nyttja Friskvårdschecken. De anställda har möjlighet att plocka ut friskvårdscheckar för ett belopp på 750 kronor. Under 2014 beställde totalt 703 checkar jämfört med 2013 då 811 medarbetare beställde checkar. Av de som har beställt checkar har 62 % nyttjat checkarna. Många av de checkar som inte har nyttjats under 2014 har en giltighetstid som löper in på Friskvårdsaktiviteter Bowling Diagram 1. Friskvårdsaktiviteter Diagrammet visar att de flesta medarbetare har nyttjat sina friskvårdscheckar till massage och till gym. 9 % har använt checkarna till simning/vattengymnastik. Enstaka har nyttja sina checkar till bowling, hälsoutveckling, innebandy och kostrådgivning. 5. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp genom en enkät som har besvarats av både chefer och skyddsombud. Frågorna i enkäten bygger på de krav som ställs i föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det skickades ut 40 enkäter till chefer varav 37 valde att besvara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 93 % jämfört med 86 % år enkäter skickades ut till skyddsombuden 4

23 Osby kommun varav 20 valde att svara. Det motsvarar en svarsfrekvens på 48 % vilket är samma svarsfrekvens som år Den totala svarsfrekvensen hamnade på 69 % vilket ses som ett tillförlitligt resultat. Svarsfrekvens inom respektive verksamhetsområde Vård och omsorg Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola Skyddsombud Chefer Diagram 2. Antal svar/verksamhetsområde, chefer och skyddsombud Då svarsfrekvens från skyddsombuden inte är tillförlitligt kommer deras resultat redovisas gemensamt med chefernas. Det vill sägas att någon jämförelse mellan chefer och skyddsombudens svar kommer inta att redovisas. Flertalet av frågorna kommer att redovisas verksamhetsområdesvis. 5.1 SAM som en naturlig del i verksamheterna Enligt 3 i AFS 2001:1 skall det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Tre frågor ställdes för att se om detta lagkrav uppfylls i våra verksamheter. Diagrammen nedan visar på att arbetsmiljöfaktorer finns med i det vardagliga arbetet. Vård och omsorg 11 Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola Neg Neu Pos Diagram 3. Arbetsmiljöfaktorer finns med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet. 5

24 Osby kommun Utifrån resultatet kan vi se att arbetsmiljöfaktorer finns med i de beslut som fattas i det vardagliga arbetet. En ställer sig negativ till påståendet och 7 personer ställer sig neutrala till påståendet. Kommentarer som lämnats: Att det kan bli bättre, pratar aldrig om arbetsmiljö på arbetsplatsen, tar alltid upp i olika forum som APT, enhetsråd etc. Diskuterar tillsammans hot och våld, ensamarbete, schemaläggning, hjälpmedel, arbetsbelastning. Vård och omsorg Utbildning och arbete I 1! 1 6 Vård och omsorg Utbildning och arbete l^j^ Samhällsbyggnad 4 Samhällsbyggnad f*l Kommunledningskont.. Barn och skola 4 1 i 23 Kommunledningskont... m t m Barn och skola g g X Neg Neu Pos Neg Neu Pos Diagram 4. Fysiska arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten på ett bra sätt. Diagram5. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten på ett bra sätt. Utifrån diagrammen ovan kan vi utläsa att flertalet av de svarande anser att de fysiska och psykosociala arbetsförhållandena hanteras på ett bra sätt. Sex av de svarande ställer sig negativa till påståendena. Följande kommentar har lämnats: Diskuteras på APT. Försöker att ha ergonomiskt riktiga möbler, byter ut efterhand, svårt att påverka de lokaler vi använder. 5.2 Medverkan Enligt 4 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren ge arbetstagarna, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I enkäten ställdes en fråga för att följa upp hur detta fungerar. Besvarad av: 56 (90%) Ej besvarad av: 6 (10%) 1 1. Stämmer mycket dåligt Varken bra eller dåligt Stämmer mycket bra Medel: 4,45 Diagram 6. Skyddsombud (elevskyddsombud på skolorna) och medarbetare har möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet * 5 Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att arbetsgivaren ger skyddsombud (elevskyddsombud) möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud och en chef har svarat att de inte finns möjlighet till medverkan. 6

25 Osby kommun Några kommentarer som har lämnats: Jag som skyddsombud blir alltid kallad, elevskyddsombud deltar inte i alla frågor. Skyddsombuden är en stor tillgång och vi arbetar tillsammans i alla arbetsmiljöfrågor. Finns inget skyddsombud på plats vilken är en brist. Huvudskyddsombud kallas då skyddsombud saknas. 5.3 Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och arbetsmiljörutiner Enligt 5 AFS 2001:1 skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att ta fram arbetsmiljömål för verksamheten är ett sätt att arbeta med områden som verksamheten behöver förbättra. Arbetsmiljörutiner syftar till att få systematik i arbetsmiljöarbetet vilket kan förhindra felaktiga beslut. Utifrån denna paragraf ställdes fyra frågor Diagrammet nedan visar om personalen har kännedom om arbetsmiljöpolicyn. i 1 j ; Vård och omsorg HaMaaaBBaaaaaaBa*4 Utbildning och arbete ^ i Samhällsbyggnad Bl 2 Kommunledningskontoret H l Barn och skola i»»m»mmgba^sasbimbmmi^mi^^mmm^^^mi? B Pos Neu Neg Diagram 7. På min arbetsplats har personalen kännedom om arbetsmiljöpolicyn Inom Barn och skola och Utbildning och arbete anser övervägande av de svarande att personal har kännedom om policyn. Inom Vård och omsorg, Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret är svaren av en mer blandad karaktär. Kommentarer: Ny personal har inte blivit informerad, arbetsmiljöpärm finns på varje arbetsplats och jag tror att personalen har kunskaper. Ingen vet. Har haft utbildning av personalavdelningen för ett par år sedan, kunskaperna kan behöva uppdateras. Diagrammet nedan visar om det finns tydliga mål för arbetsmiljöarbete. Vård och omsorg B 2 3 Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola ^^^^^M^SSBttKBSai&S^XS^^XBMSMBBSSA i Pos Neu Neg Diagram 8. Vi har tydliga mål för arbetsmiljöarbetet 7

26 Osby kommun Utifrån diagrammet kan vi utläsa att det finns tydliga mål inom alla verksamhetsområden. Av de svarande anser 53 % att målen är kända i verksamheten, 32 % svarar varken eller och 14 % anser att målen inte är kända i verksamheten. Diagrammet nedan visar om våra arbetsmiljörutiner kända i verksamheten. Vård och omsorg H l Utbildning och arbete WKKSBBBBBBBå Samhällsbyggnad 3 Kommunledningskontoret B Barn skola Pos Neu B Neg Diagram 9. Våra arbetsmiljörutiner är kända i verksamheten. Resultatet visar på att cirka hälften av de svarande anser att våra arbetsmiljörutiner är kända i verksamheten. Cirka 30 % anser varken eller och övriga anser att de inte är kända i verksamheten. Av de svarande anser 60 % att rutinerna följas, 32 % ställer sig neutral och 8 % anser att rutinerna inte följs. Kommentarer: Finns handlingsplaner inom varje verksamhet som följs upp årligen, mål för 2015 är att få ut kunskapen om arbetsmiljö i verksamheten, personal kan tappa bort rutiner och mål om det inte är aktuellt för tillfället. Behöver repeteras med jämna mellanrum. Personal vet vem de ska kontakta samt har de kännedom om handlingsplaner. Ett förbättringsområde. 5.4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt 6 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Till cheferna ställdes fyra frågor utifrån denna paragraf. Diagrammet nedan visar om cheferna lar skrivit på blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgift Diagram 10. Har du skrivit under blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 8

27 Osby kommun Utifrån diagrammet kan vi utläsa att alla chefer inte har skrivit under blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta kan dels bero på att några är nyanställda men också på den omorganisation som har pågått sedan Arbetet med att förnya fördelningar pågår inom respektive verksamhetsområde där några ska upp till beslut i kommunstyrelsen innan fördelning kan ske. Kommentarer: Behöver förnyas, inte skrivit på någon på flera år, är ny som chef, tror inte det. Den andra frågan som ställdes var om man anser sig ha de befogenheter som krävs för att klara sitt uppdrag Diagram 11. Jag har de befogenheter som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Utifrån diagrammet kan vi utläsa att alla svarande utom tre anser att de har de befogenheter som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Kommentarer: Både ja och nej, inte fullt ut inom alla områden, kan inte påverka våra lokaler. Diagrammet nedan visar om cheferna anser sig ha de resurser som krävs för att klara sina arbetsmiljöuppgifter. Diagram 12. Jag har dem resurser som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Sex chefer anser att de inte har de resurser som krävs för att klara arbetsmiljöuppgifterna på ett bra sätt. 9

28 Osby kommun Kommentarer: Tid saknas samt ekonomiska resurser. Har en bra chef som jag kan rådgöra med om jag behöver det. Den fjärde frågan som ställdes var om de upplever att de behöver mer kunskaper inom något område. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs det att den som har blivit tilldelad en arbetsmiljöuppgift har tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. Här har även fem skyddsombuden svarat. Vård och omsorg Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn skola anjbbhifaaaaajajajgajajb^^ Tillräckliga kunskper Kommunens arbetsmiljörutiner i Psykosocial arebtsmiljö Annat Diagram 13. Jag upplever att jag behöver mer kunskap inom följande område. Cirka hälften av de svarande anser att de har de kunskaper som krävs. 20 % svarar att de behöver en grundläggande introduktion till kommunens arbetsmiljörutiner. Som ny chef ingår detta i den nya introduktionsplan som har tagits fram. 32 % behöver mer kunskap om psykosocial arbetsmiljö och 7 % har svarat annat. Varje år anordnas en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Här prioriteras nya chefer och deras skyddsombud samt de som har en äldre utbildning. Utbildning behandlar områdena arbetsmiljöansvar utifrån lagen, riskanalyser, psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering. Denna utbildning ger en mycket bra grund att stå på. Kommentarer: Kunskap får man aldrig för mycket av, vill fördjupa mig i kommunens arbete, den psykosociala arbetsmiljön är så komplex så det behövs ständig utveckling av kunskap inom det området. 5.5 Allmänt om kunskaper Enligt 7 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner. Utifrån denna paragraf ställdes två frågor. Den första frågan som ställdes var om introduktion av nyanställda sker på ett tillfredsställande sätt. Utifrån diagrammet nedan kan vi utläsa att introduktionen av nyanställda fungerar överlag tillfredsställande, men att det finns förbättringar att genomföra. 10

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer