OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN"

Transkript

1 OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN SSEn^a Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 22 april 2015 kl Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1. Upprop. 2. Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning. 3. Anmälningar. 4. Anmälan av delegationsbeslut. 5 Kl Arbetsmiljörapport 2014 Christina Mårtensson, personalchef, och Anna Olsson, personalspecialist 6. Kl Vindkraftinformation Peter Vago, Gamesa Energy Sweden AB 7. Kl Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar 8. Kl Tf. kommunchef Pia Lindvall Bengtson informerar 9. Kl Förslag till krisledningsplan för Osby kommun samt reglemente för krisledningsnämnd för mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 10. Kl Förslag till policy för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 11. Kl Förslag till riktlinjer för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap för mandatperioden Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare 12. Kl Kultur och fritidspolitiskt program samt biblioteksplan Arne Grau Amnér, kultur- och fritidschef 13. Kl Näringslivsprogram med benchmarking för Osby kommun 2015 Paul Philips, näringslivschef 14. Ny taxa för trädgårdsservice. 15. Värdskapspris Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa, ansökan om extra kommunbidrag samt anstånd med kredit. 17. Kommunens tillstyrkande vid tillståndsprövning av anläggning för vindkraft. 18. Skånes luftvårdsförbund, förslag till styrelseledamöter och ersättare.

2 Ärende 19. Ny kvalitetsstandard för Skåneleden, yttrande till Region Skåne. 20. Svar på medborgarförslag "Friskvård för den del av Osbys befolkning som närmare Gamleby än Klinten" från Karl-Gösta Ekespong. 21. Vård- och omsorsnämndens rapport över ej verkställda beslut för fjärde kvartalet Uppdrag till ombud vid fortsatt bolagsstämma i Osbybostäder AB. Marika Bjerstedt Hansen (S) Ordförande Benny Nilsson Kanslichef

3 m OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 1(26) Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses till justerare Långa salongen, Borgen kl. 10:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Carl-Magnus Nilsson (M), Daniel Landin (S) Agne Ingvardsson (SD) Niklas Larsson (C), vice ordförande Margot Malmqvist (S) Ingmar Bernthsson (S) Jan Kornemalm (SD) Sonja Svenle-Pettersson (M) Rose-Marie Riling (S) Jimmy Ekborg (C) Tommy Augustsson (S) Carl Bejvel (SD) Emma Lundbeck (V) Stephan Hellqvist (KD) Reimer Maria (S) Dag Ivarsson (M) Bjerg Joes (S) Nordqvist Kenneth (SD) Lotte Melin (C) Folkunger Nathalie (S) Petersson Mattias (S) Hansson Esbjörn (SD) Lars-Erik Svensson (M) Diana Ledin (S) Ernstsson Mats (C) Nielsen Joakim (S) Nilsson Johan (SD) David Szemenkår (V) Maria Owiredu (KD), Tjänstemän/-kvinnor Pia Lindvall Bengtsson, t.f. kommunchef Evy Ågren, t.f. ekonomichef Christina Mårtensson, personalchef Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Peter Vago, Gamesa Energy Sweden AB Bertil Håkansson, säkerhets- och beredskapssamordnare Arne Grau Amnér, kultur- och fritidschef Paul Philips, näringslivschef Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 29 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Benny Nilsson Paragrafer 114- Ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) Juste ra re ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 22 april 2015 Datum då anslaget sätts upp 29 april 2015 Datum då anslaget tas ned 21 maj 2015 Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby Underskrift Benny Nilsson

4 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 2(26) Ärendelista 1 Upprop 3 2 Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning 4 3 Anmälningar 5 4 Anmälan av delegationsbeslut 6 5 Arbetsmiljörapport 7 6 Information 8 7 Information 9 8 Information 10 9 Krisledningsplan för Osby kommun samt reglemente för krisledningsnämnd för mandatperioden Policy för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden Riktlinjer för Osby kommuns säkerhet och krisberedskap för mandatperioden Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Osby kommun Näringslivsprogram med benchmarking för Osby kommun Ny taxa för trädgårdsservice Värdskapspris Ansökan om extra kommunbidrag samt anstånd med kredit, Lönsboda Folkets Hus- och Parkförening upa Kommunens tillstyrkande vid tillståndsprövning av anläggning för vindkraft Skånes luftvårdsförbund, förslag till styrelseledamöter och ersättare Ny kvalitetsstandard för Skåneleden Svar på medborgarförslag "Motionsslingor Gamleby" från Karl-Gösta Ekespong Ej verkställda beslut för fjärde kvartalet Uppdrag till ombud vid fortsatt bolagsstämma i Osbybostäder AB 26 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

5 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samman trädesdatum 22 april 2015 Sida 3(26) 1 Upprop Samtliga ledamöter, med undantag för I deras ställe tjänstgör för är närvarande. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

6 OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(26) Kommunstyrelsen KO M M U N Sammanträdesdatum 22 april Val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning Kommunstyrelsen utser N N (?) att tillsammans med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll. Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokoll justeras onsdagen den 29 april 2015, kl Dagordningen godkänns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

7 OSBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 april 2015 Sida 5(26) 3 Anmälningar Kommunstyrelsens beslut Anmälningarna läggs till handlingarna. Sammanfattning Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar. 1. Kommuninvest ekonomisk förening, handlingar till föreningsstämma Länsstyrelsen Skåne "Miljöhjältar i Skåne Miljötillståndet i Skåne 2015". 3. Osbybostäder AB, protokoll från styrelsesammanträde den 1 april Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

8

9 OSBY- BOSTÄDER Osbybostäders styrelse SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdasdatum Sida 1(4) Plats och tid Beslutande Ekelund, kl 08:30-11:00 Torsten Johansson (M) Sten Andersson (S) Henry Nilsson (C) Annelie Frostensson (S) Ingvar Andrén (KD) Lars-Olof Nilsson (S) Rita Ziemba-MarszaleK (FP) Oddbjörn Aasvold (M ersätter Jan Kornemalm (SD) Christer Christensson (-) -04- os Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: Inga Magnusson (S) Yvonne Klintenheim (3) Göran Larsson (-) övriga tjänstemän: Izabela Ahlin Björn Wemmenborn Ingvar Wimhed Utses till justerare Christer Christensson Justeringens plats och tid Ekelund Underskrifter Sekreterare Izabela Ahlin Paragrafer Ordförande vi Torsten Johansson Juste ra re Christer Christensson ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Osbybostäders styrelse Datum då anslaget tas ned Underskrift Expedlsrat

10 W OSBY- BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse ÄRENDELISTA g Ändring av årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna 3 ) Information 4 Juslerandes sign Expedierat Utdragsbostyrkande

11 » QSBY- BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse 8 Ändring av årsredovisningen 2014 avseende utdelning till ägarna Förslag till nytt beslut om utdelning av ränta på insatt kapital till ägarna på 2,62 % på 26 miljoner kr vilket är kr som i årsredovisningen då skall ändras i "Förslag till vinstdisposition" vilket innebär att lydelsen blir: Förslag till vinstdisposition: Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Kronor Utdelning till ägaren Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinstmedlen disponeras så att I ny räkning överförs Kronor Styrelsen har i protokollet tagit beslut att inte ge ägaren utdelning på insatt kapital för 2014 som genom nytt beslut ändrades till att dela ut ränta på insatt kapital med kr i enlighet med ägardirektivet. Beslut a) Punkten bordläggs. b) Presidiet och vd får uppdraget att kommunicera med ägarna om ändrade ägardirektiv om maximal utdelning enligt Allvill-lagen. c) Förslag på att ärendet behandlas på ordinarie styrelsemöte ons. den 29 april. Omedelbar justering av paragrafen. Juslerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

12 X) OSBY- B O S T A D E R SAMMANTRÄDESPROTOK Sida Osbybostäders styrelse 9 Information Båtbyggaren Redovisning av upphandlingsläget på Båtbyggaren Killeberg Färgsättning på väg att tas fram. Beslut Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

13 Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(26) Sammanträdesdatum 22 april 2015 Kommunstyrelsen 4 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. OBSERVERA! Listan med anmälda delegationsbeslut kommer att läggas på bordet vid sammanträdet den 22 april Sammanfattning I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, 333, har kommunstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska bifogas blanketten. En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

14

15

16 OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(26) KO M M U N Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 22 april Arbetsmiljörapport Dnr KS/2015: Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar. Arbetsmiljörapport 2014 godkänns och överlämnas till kommunens nämnder i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmilj öarbetet Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Skrivelse "Arbetsmiljörapport 2014", daterad den 23 mars 2015, från personalchef Christina Mårtensson och personalspecialist Anna Olsson. Arbetsmiljörapport 2014, daterad den 17 mars Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

17 OSBY KOMMUN Kommunledningskontoret Anna Olsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Arbetsmiljörapport 2014 Dnr KS/2015: Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut - att lägga informationen till handlingarna - att överlämnar arbetsmiljörapporten till nämnderna i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sammanfattning Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna uppföljning ska dokumenteras. I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat under året. Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive verksamhetsområde. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och olycksfallsstatistik från Flexite, användning av friskvårdscheck, kommunens rutiner samt verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner. Beslutsunderlag Arbetsmiljörapport 2014 Personalchef Personalspecialist Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

18 OSBY KOMMUN Arbetsmiljörapport 2014

19 Osby kommun Sammanfattning Policy, rutiner och riktlinjer Under 2014 arbetades det fram en nya arbetsmiljöpolicy som började gälla 1 januari En ny likabehandlingsplan har tagits fram och gäller för åren Rutiner för arbetsmiljöarbetet finns i form av en årsplaneringen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årsplaneringen beskriver när under året vissa arbetsmiljöuppgifter ska genomföras. Utöver årsplaneringen finns det policy/rutiner inom arbetsmiljöområdet som medarbetare inom Osby kommun ska förhålla sig till. Friskvård Sedan 2012 har Osby kommun erbjudit sina medarbetare att beställa Friskvårdscheckar. Totalt har 703 medarbetare beställt friskvårdscheckar under Detta i jämförelse med 2013 då 811 medarbetare valde att beställa checkar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljning sker genom en enkät som chefer och skyddsombud besvarar. 93 % av cheferna och 48 % av skyddsombuden besvarade enkäten. Den totala svarsfrekvensen blev 69 % vilket är ett tillförlitligt resultat. Utifrån de resultat som redovisas kan man dra slutsatsen att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra i våra verksamheter. Anmälda arbetsskador och tillbud Under 2014 anmäldes 56 arbetsskador jämfört med 44 anmälningar 2013, fördelat på olycksfall, färdolycksfall och sjukdom. Totalt anmäldes det, under 2014, 31 tillbud jämfört med 45 anmälningar Verksamhetsområdenas övergripande handlingsplaner Alla fem verksamhetsområden har lämnat in den övergripande handlingsplanen gällande brister i arbetsmiljön. Handlingsplanerna finns i bilaga 1. 1

20 Osby kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Genomförande 3 3. Policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet 3 4. Friskvård 4 5. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM som en naturlig del i verksamheterna Medverkan Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och arbetsmiljörutiner Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Allmänt om kunskaper Undersökning av arbetsförhållanden Rapportering av arbetsskador och tillbud Företagshälsovård Slutsats Anmälda arbetsskador Yrkeskategori Anmälda tillbud Övergripande handlingsplan 17 Bilaga 1. Övergripande handlingsplan för verksamhetsområdena - systematiskt arbetsmiljöarbete 18 Bilaga 2. Förteckning över när chefer och skyddsombud senast gick utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) 23 2

21 Osby kommun Inledning Enligt Arbetsmiljö verkets föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska varje arbetsgivare årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska söka, finna och åtgärda bristerna innan det händer någon olycka. Man ska helt enkelt ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Det gäller både olycksfallsrisker, kroppsliga belastningar och psykiska påfrestningar som exempelvis stress. Alla arbetsförhållanden ska undersökas. Det handlar om att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar även om att utföra tillsyn av arbetsmiljön, följa regler och föreskrifter, samt skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet för att så långt det är möjligt kunna påverka sin arbetssituation. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal är viktiga forum för delaktigheten i arbetsmiljön. Chef, medarbetare och skyddsombud ska tillsammans driva och utveckla arbetsmiljöarbetet framåt. Chefen har ansvaret för arbetsmiljön och är den som initierar, dokumenterar och utvärderar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är en viktig samarbetspart samtidigt som denne bevakar att arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar i förhållande till arbetsmiljölagen. Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att följa de rutiner och riktlinjer som finns för att förebygga ohälsa och olycksfall. Förutsättningen för detta är att chefer och skyddsombud får den utbildning och kompetens som krävs för att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är varandras arbetsmiljö! 2. Genomförande Uppgifterna i arbetsmiljörapporten är hämtade från rapporteringssystemet -flexite vilket data för tillbud och arbetsskador hämtats, data från enkäten systematiskt arbetsmiljöarbete - en enkät som chefer och skyddsombud har fått besvara. Statistik har även hämtats från Friskvårdschecken. 3. Policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 5 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheterna för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppstår. Under 2014 antog kommunstyrelsen en ny arbetsmiljöpolicy som började gälla 1 januari Den beskriver ansvarsfördelningen, samarbete, vilket mål vi har, riktlinjer och hur uppföljningen ska gå till. 3

22 Osby kommun Bortsett från arbetsmiljöpolicy finns det ett flertal andra policy och riktlinjer som styr/påverkar arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna. Ett viktigt dokument för en god arbetsmiljö är den likabehandlingsplan som har tagits fram för åren Likabehandlingsarbetet ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, god hälsa, bra arbetsmiljö och verksamhetsutveckling där likabehandling har sin givna plats. Våra policys och riktlinjer finns i vår kommungemensamma personalhandbok. 4. Friskvård Osby kommun erbjudit sina anställda, tillsvidare samt anställda med en sammanhängande anställning på sex månader eller längre, att nyttja Friskvårdschecken. De anställda har möjlighet att plocka ut friskvårdscheckar för ett belopp på 750 kronor. Under 2014 beställde totalt 703 checkar jämfört med 2013 då 811 medarbetare beställde checkar. Av de som har beställt checkar har 62 % nyttjat checkarna. Många av de checkar som inte har nyttjats under 2014 har en giltighetstid som löper in på Friskvårdsaktiviteter Bowling Diagram 1. Friskvårdsaktiviteter Diagrammet visar att de flesta medarbetare har nyttjat sina friskvårdscheckar till massage och till gym. 9 % har använt checkarna till simning/vattengymnastik. Enstaka har nyttja sina checkar till bowling, hälsoutveckling, innebandy och kostrådgivning. 5. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp genom en enkät som har besvarats av både chefer och skyddsombud. Frågorna i enkäten bygger på de krav som ställs i föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det skickades ut 40 enkäter till chefer varav 37 valde att besvara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 93 % jämfört med 86 % år enkäter skickades ut till skyddsombuden 4

23 Osby kommun varav 20 valde att svara. Det motsvarar en svarsfrekvens på 48 % vilket är samma svarsfrekvens som år Den totala svarsfrekvensen hamnade på 69 % vilket ses som ett tillförlitligt resultat. Svarsfrekvens inom respektive verksamhetsområde Vård och omsorg Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola Skyddsombud Chefer Diagram 2. Antal svar/verksamhetsområde, chefer och skyddsombud Då svarsfrekvens från skyddsombuden inte är tillförlitligt kommer deras resultat redovisas gemensamt med chefernas. Det vill sägas att någon jämförelse mellan chefer och skyddsombudens svar kommer inta att redovisas. Flertalet av frågorna kommer att redovisas verksamhetsområdesvis. 5.1 SAM som en naturlig del i verksamheterna Enligt 3 i AFS 2001:1 skall det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Tre frågor ställdes för att se om detta lagkrav uppfylls i våra verksamheter. Diagrammen nedan visar på att arbetsmiljöfaktorer finns med i det vardagliga arbetet. Vård och omsorg 11 Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola Neg Neu Pos Diagram 3. Arbetsmiljöfaktorer finns med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet. 5

24 Osby kommun Utifrån resultatet kan vi se att arbetsmiljöfaktorer finns med i de beslut som fattas i det vardagliga arbetet. En ställer sig negativ till påståendet och 7 personer ställer sig neutrala till påståendet. Kommentarer som lämnats: Att det kan bli bättre, pratar aldrig om arbetsmiljö på arbetsplatsen, tar alltid upp i olika forum som APT, enhetsråd etc. Diskuterar tillsammans hot och våld, ensamarbete, schemaläggning, hjälpmedel, arbetsbelastning. Vård och omsorg Utbildning och arbete I 1! 1 6 Vård och omsorg Utbildning och arbete l^j^ Samhällsbyggnad 4 Samhällsbyggnad f*l Kommunledningskont.. Barn och skola 4 1 i 23 Kommunledningskont... m t m Barn och skola g g X Neg Neu Pos Neg Neu Pos Diagram 4. Fysiska arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten på ett bra sätt. Diagram5. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden hanteras i verksamheten på ett bra sätt. Utifrån diagrammen ovan kan vi utläsa att flertalet av de svarande anser att de fysiska och psykosociala arbetsförhållandena hanteras på ett bra sätt. Sex av de svarande ställer sig negativa till påståendena. Följande kommentar har lämnats: Diskuteras på APT. Försöker att ha ergonomiskt riktiga möbler, byter ut efterhand, svårt att påverka de lokaler vi använder. 5.2 Medverkan Enligt 4 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren ge arbetstagarna, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I enkäten ställdes en fråga för att följa upp hur detta fungerar. Besvarad av: 56 (90%) Ej besvarad av: 6 (10%) 1 1. Stämmer mycket dåligt Varken bra eller dåligt Stämmer mycket bra Medel: 4,45 Diagram 6. Skyddsombud (elevskyddsombud på skolorna) och medarbetare har möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet * 5 Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att arbetsgivaren ger skyddsombud (elevskyddsombud) möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett skyddsombud och en chef har svarat att de inte finns möjlighet till medverkan. 6

25 Osby kommun Några kommentarer som har lämnats: Jag som skyddsombud blir alltid kallad, elevskyddsombud deltar inte i alla frågor. Skyddsombuden är en stor tillgång och vi arbetar tillsammans i alla arbetsmiljöfrågor. Finns inget skyddsombud på plats vilken är en brist. Huvudskyddsombud kallas då skyddsombud saknas. 5.3 Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömål och arbetsmiljörutiner Enligt 5 AFS 2001:1 skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att ta fram arbetsmiljömål för verksamheten är ett sätt att arbeta med områden som verksamheten behöver förbättra. Arbetsmiljörutiner syftar till att få systematik i arbetsmiljöarbetet vilket kan förhindra felaktiga beslut. Utifrån denna paragraf ställdes fyra frågor Diagrammet nedan visar om personalen har kännedom om arbetsmiljöpolicyn. i 1 j ; Vård och omsorg HaMaaaBBaaaaaaBa*4 Utbildning och arbete ^ i Samhällsbyggnad Bl 2 Kommunledningskontoret H l Barn och skola i»»m»mmgba^sasbimbmmi^mi^^mmm^^^mi? B Pos Neu Neg Diagram 7. På min arbetsplats har personalen kännedom om arbetsmiljöpolicyn Inom Barn och skola och Utbildning och arbete anser övervägande av de svarande att personal har kännedom om policyn. Inom Vård och omsorg, Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret är svaren av en mer blandad karaktär. Kommentarer: Ny personal har inte blivit informerad, arbetsmiljöpärm finns på varje arbetsplats och jag tror att personalen har kunskaper. Ingen vet. Har haft utbildning av personalavdelningen för ett par år sedan, kunskaperna kan behöva uppdateras. Diagrammet nedan visar om det finns tydliga mål för arbetsmiljöarbete. Vård och omsorg B 2 3 Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn och skola ^^^^^M^SSBttKBSai&S^XS^^XBMSMBBSSA i Pos Neu Neg Diagram 8. Vi har tydliga mål för arbetsmiljöarbetet 7

26 Osby kommun Utifrån diagrammet kan vi utläsa att det finns tydliga mål inom alla verksamhetsområden. Av de svarande anser 53 % att målen är kända i verksamheten, 32 % svarar varken eller och 14 % anser att målen inte är kända i verksamheten. Diagrammet nedan visar om våra arbetsmiljörutiner kända i verksamheten. Vård och omsorg H l Utbildning och arbete WKKSBBBBBBBå Samhällsbyggnad 3 Kommunledningskontoret B Barn skola Pos Neu B Neg Diagram 9. Våra arbetsmiljörutiner är kända i verksamheten. Resultatet visar på att cirka hälften av de svarande anser att våra arbetsmiljörutiner är kända i verksamheten. Cirka 30 % anser varken eller och övriga anser att de inte är kända i verksamheten. Av de svarande anser 60 % att rutinerna följas, 32 % ställer sig neutral och 8 % anser att rutinerna inte följs. Kommentarer: Finns handlingsplaner inom varje verksamhet som följs upp årligen, mål för 2015 är att få ut kunskapen om arbetsmiljö i verksamheten, personal kan tappa bort rutiner och mål om det inte är aktuellt för tillfället. Behöver repeteras med jämna mellanrum. Personal vet vem de ska kontakta samt har de kännedom om handlingsplaner. Ett förbättringsområde. 5.4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt 6 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Till cheferna ställdes fyra frågor utifrån denna paragraf. Diagrammet nedan visar om cheferna lar skrivit på blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgift Diagram 10. Har du skrivit under blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 8

27 Osby kommun Utifrån diagrammet kan vi utläsa att alla chefer inte har skrivit under blanketten fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Detta kan dels bero på att några är nyanställda men också på den omorganisation som har pågått sedan Arbetet med att förnya fördelningar pågår inom respektive verksamhetsområde där några ska upp till beslut i kommunstyrelsen innan fördelning kan ske. Kommentarer: Behöver förnyas, inte skrivit på någon på flera år, är ny som chef, tror inte det. Den andra frågan som ställdes var om man anser sig ha de befogenheter som krävs för att klara sitt uppdrag Diagram 11. Jag har de befogenheter som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Utifrån diagrammet kan vi utläsa att alla svarande utom tre anser att de har de befogenheter som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Kommentarer: Både ja och nej, inte fullt ut inom alla områden, kan inte påverka våra lokaler. Diagrammet nedan visar om cheferna anser sig ha de resurser som krävs för att klara sina arbetsmiljöuppgifter. Diagram 12. Jag har dem resurser som krävs för att kunna utföra arbetsmiljöarbetet. Sex chefer anser att de inte har de resurser som krävs för att klara arbetsmiljöuppgifterna på ett bra sätt. 9

28 Osby kommun Kommentarer: Tid saknas samt ekonomiska resurser. Har en bra chef som jag kan rådgöra med om jag behöver det. Den fjärde frågan som ställdes var om de upplever att de behöver mer kunskaper inom något område. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs det att den som har blivit tilldelad en arbetsmiljöuppgift har tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. Här har även fem skyddsombuden svarat. Vård och omsorg Utbildning och arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Barn skola anjbbhifaaaaajajajgajajb^^ Tillräckliga kunskper Kommunens arbetsmiljörutiner i Psykosocial arebtsmiljö Annat Diagram 13. Jag upplever att jag behöver mer kunskap inom följande område. Cirka hälften av de svarande anser att de har de kunskaper som krävs. 20 % svarar att de behöver en grundläggande introduktion till kommunens arbetsmiljörutiner. Som ny chef ingår detta i den nya introduktionsplan som har tagits fram. 32 % behöver mer kunskap om psykosocial arbetsmiljö och 7 % har svarat annat. Varje år anordnas en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Här prioriteras nya chefer och deras skyddsombud samt de som har en äldre utbildning. Utbildning behandlar områdena arbetsmiljöansvar utifrån lagen, riskanalyser, psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering. Denna utbildning ger en mycket bra grund att stå på. Kommentarer: Kunskap får man aldrig för mycket av, vill fördjupa mig i kommunens arbete, den psykosociala arbetsmiljön är så komplex så det behövs ständig utveckling av kunskap inom det området. 5.5 Allmänt om kunskaper Enligt 7 AFS 2001:1 ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner. Utifrån denna paragraf ställdes två frågor. Den första frågan som ställdes var om introduktion av nyanställda sker på ett tillfredsställande sätt. Utifrån diagrammet nedan kan vi utläsa att introduktionen av nyanställda fungerar överlag tillfredsställande, men att det finns förbättringar att genomföra. 10

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fastighetsnämnden. kl. 16.15-18.08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fastighetsnämnden. kl. 16.15-18.08 1(10) Plats och tid Ekelunds sammanträdeslokal i Osby, torsdagen den 13 december 2012 kl. 16.15-18.08 ande ledamöter Torsten Johansson (m)ordförande Sten Andersson (s) Henry Nilsson (c) Annelie Frostensson

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-29 Sida 1 (8) Plats och tid Ekelund, kl 09:00-12:05 Beslutande Torsten Johansson (M) Sten Andersson (S) Henry Nilsson (C) Lennart Hansson (S) ersätter Annelie

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PVIOSBY ~KOMMUN 1(5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset klockan 09.30-10.15 Marika Bjerstedt Hansen(S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 M OSBY 1(8) Plats och lid Beslutande Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 114 Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utförd

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00-20.50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ersättare Se närvarolista sid 2 Övriga närvarande Anders Nylander, Energikontor Skåne, 4 Johan Nyqvist,

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55

Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Socialnämnden 2012-01-17 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 17 januari 2012 kl 08.30-09.55 Beslutande Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Personalutskott 2017-10-24 1 (1) Sida 27 Dnr KS/2017:292 Riktlinjer arbetsmiljö Bakgrund Mjölby kommun antog 2003-05-27 en arbetsmiljöpolicy som nu är reviderad.

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete - en översikt AFS 2001:1 Gäller för alla arbetsgivare och omfattar alla arbetstagare. Omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Preciserar krav på grundläggande aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. 2 Syften

Läs mer

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00 1(15) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Britta-Lena Ljungman (MP) Rose-Marie

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer