/23. Hinder för e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "011107 01-25818/23. Hinder för e-handel"

Transkript

1 DATUM DIARIENUMMER /23 Hinder för e-handel

2 Innehållsförteckning 1. Uppdraget Introduktion Hinder för e-handel... 7 Företagsperspektiv... 8 Kompetens, kultur och attityder internt och externt... 8 Organisatoriska trösklar... 8 Förändrade roller och relationer... 9 Affärsmässiga hinder Tekniska svårigheter Kostnadsrelaterade problem Tillgänglighet Tillit Legala hänsynstaganden Otillräcklig kapacitet Konkurrensrelaterade problem Konsumentperspektiv Kompetens, kultur och attityder Utbud och efterfrågan Tekniska svårigheter Kostnadsrelaterade problem Tillgänglighet Tillit Praktiska problem Konkurrensrelaterade problem Policyperspektiv Fortsatt arbete Bilaga Litteratur Post- och telestyrelsen 1

3 1. Uppdraget Bakgrund I den av riksdagen beslutade propositionen Ett informationssamhälle för alla (1999/2000:86) fastslås mål, inriktning och prioritering av områden för ITpolitiken. Regeringens bedömning är att e-handel är ett viktigt medel för att öka tillväxten. Statens roll är att följa utvecklingen samt att vid behov införa lagreglering. Som ett led i verkställandet av riksdagens beslut om IT-politiken har regeringen beslutat att utöka Post- och telestyrelsens (PTS) uppgifter genom verksamhetsgrenarna: tillgänglighet till IT och tillit till IT. Därtill har PTS uppdraget att löpande rapportera om möjligheter att stimulera elektronisk handel och eventuella hinder för en utveckling i riktning mot en ökad elektronisk handel. Ur regleringsbrevet för år 2001: PTS ska inom ramen för sitt sektorsansvar följa utvecklingen av den tekniska tillgängligheten till Internet. PTS skall vidare rapportera till regeringen angående möjligheterna att inom PTS sektorsområde stimulera elektronisk handel och rapportera eventuella hinder för en utveckling i riktning mot en ökad elektronisk handel. Myndigheten skall löpande vid behov rapportera om hinder och möjligheter till regeringen. En samlad generell redovisning med en beskrivning av Internettillgång och Internetmarknaden skall göras i samband med årsredovisningen. E-handel är ett sammanfattande begrepp för att hantera olika typer av affärsrelationer via elektronisk kommunikation, vilket har en lång tradition inom vissa branscher. Allmänheten har uppmärksammats på elektronisk handel de senaste åren, i takt med att användandet av Internet har ökat. Internet är en fundamental förutsättning för den fortsatta utvecklingen av elektronisk handel, såväl mellan företag som mellan företag och privatpersoner. Tillgången till Internet är därvidlag en betydelsefull faktor. Utvecklingen är inte entydig och flera olika parallella utvecklingslinjer kan iakttas, där elektronisk kommunikation för affärsändamål används på olika sätt och med olika syfte, t.ex. för att knyta kunder och leverantörer närmare sig eller för att på ett effektivare sätt hantera många och ytliga affärsrelationer. Det har rått ett fokus på elektronisk handel i media, vilket i viss utsträckning har varit missriktat, då mer marginella aktörers uppgång och fall tidvis har rönt orimligt stor uppmärksamhet. Utvecklingen pågår emellertid och alltfler aktörer visar stort intresse. Den elektroniska handeln antas ha stor betydelse för det svenska näringslivets utveckling och omställning till en ny affärslogik i stort, och regeringen och andra aktörer önskar stimulera e-handelns utveckling och undanröja hinder för att företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner ska dra nytta av e-handel. Den kunskap som idag finns om villkoren för att bedriva e-handel bland olika kategorier av användare, vilka problem och hinder som upplevs som bromsande, är emellertid otillräcklig. Post- och telestyrelsen 2

4 Frågeställningar och förutsättningar för uppdraget/utredningen Utredningens huvudfrågor är: Vilka hinder finns för elektronisk handel? Vilka möjligheter finns att stimulera elektronisk handel? På vilket sätt påverkar Internetuppkoppling (accessform och bandbredd) elektronisk handel? Denna delrapport har syftet att redovisa den första punkten, i form av en preliminär lista över hinder för e-handel. Detta arbete ska vidareutvecklas i den fortsatta utredningen, där också de övriga huvudfrågorna ska utredas, se kapitel 4. Fortsatt arbete. Uppdraget ska slutredovisas i samband med årsredovisningen i mars år Metod Definition E-handel har under årens lopp givits olika definitioner. Ett exempel är ITpropositionens definition: d.v.s. alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett ekonomiskt intresse av kommunikationen. Denna breda definition utnyttjas i föreliggande utredning. I den allmänna debatten används ett antal olika begrepp för elektronisk handel i en vid mening, exempelvis elektronisk affärsverksamhet, elektronisk affärskommunikation eller informationssamhällets tjänster. I denna studie skrivs elektronisk handel i kortformen e-handel, och avser företeelsen i en bred mening. E-handel är ett område som utvecklas kontinuerligt, och det är därför viktigt att inte låsa sig vid alltför snäva avgränsningar. Avgränsningar I denna delrapport betraktas hinder för e-handel för företag och för konsumenter. Hinder för e-handel mellan myndigheter och företag samt mellan myndigheter och individer, är också betydelsefullt, men har inte rymts inom ramen för denna delrapport. Tillvägagångssätt Utredningen bygger på tidigare publicerat material från olika källor, utredningar, artiklar i pressen och diskussioner med insatta personer. Uppdraget har presenterats och diskuterats vid ett möte med ett nätverk för e-handel, där representanter för bland andra E-handelskammaren, Gemenskapen för elektroniska affärer, IT-företagen, IT-kommissionen, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Näringsdepartementet, Statskontoret, Utrikesdepartementet med flera ingår som deltagare. Denna delrapport har författats av Teresia Widigs Ahlin. Inom ramen för projektet har samarbete med konsultföretaget Stelacon bedrivits. Post- och telestyrelsen 3

5 2. Introduktion E-handel en grund för genomgripande förändringar E-handel är ett genomgripande fenomen, som av många bedömare förväntas ge effekter på lokal, regional, nationell och global nivå. E-handel handlar i grunden om ökade möjligheter att samla in, bearbeta, analysera och utnyttja information om kunder, leverantörer, affärsparter och konkurrenter i syfte att utveckla affärsverksamheten. Detta, tillsammans med avreglerade marknader, samt den ökade möjligheten att marknadsföra sig och kommunicera med kunder och leverantörer oberoende av tid och rum, antas skapa nya möjligheter för alla kategorier av företag och konsumenter. Samtidigt finns också hot och potentiella problem, såväl för aktörer som satsar på e-handel, liksom för aktörer som väljer att inte göra det. Olika aktörer har olika incitament och varierande strategier för att ta till sig och utnyttja ny teknik. I vissa företag kan de utvecklingsmöjligheter som tillämpningen erbjuder vara det primära, medan andra kan vara mer teknikdrivna. En ökad konkurrens kan tvinga fram ett ökat teknikutnyttjande. Fokus kan t.ex. vara att minska transaktionskostnaderna, öka servicegraden, kundanpassa produkter och tjänster, öka kvaliteten, generera nya intäktsströmmar och/eller att införa nya affärsmodeller. Logistik och distribution är centrala begrepp i e-handel, med förbättrade möjligheter att göra prognoser över behov och produktion. För närvarande, på grund av den sviktande konjunkturen, råder ett fokus på kostnadsreduktioner. En bidragande orsak till att kostnadsreduktioner är drivande, är att investeringar tydligare kan motiveras i kvantitativa termer. E-handel bidrar till ökade möjligheter att koppla diverse tilläggstjänster till försäljningen av en produkt, t.ex. support, finansiering, att skicka interaktiva manualer och mycket mer. Tjänster blir allt viktigare som komplement till fysiska produkter. Den ökade och mer sofistikerat utnyttjade informationen om processerna och aktörer till vilka företaget har en relation, skapar förutsättningar att förändra värdekedjan. Exempelvis kan ett företag genom automatiserade processer utesluta mellanhänder och på egen hand ta hand om mindre kunder för att tillgodogöra sig större andel av förädlingsvärdet. E-handel kan dessutom vara en utgångspunkt för helt nya verksamheter och affärsmodeller. Ett exempel är mäklare av olika typer av produkter och tjänster. E-handel kan följaktligen både bidra till att göra mellanhänder överflödiga, men samtidigt skapas förutsättningar för nya mellanhänder. E-handel får konsekvenser för företaget i rollen som köpare och säljare, och centrala frågor är vem som har tillgång till vilken information vid olika tidpunkter. Följden blir förändrade roller och relationer, för organisationen och för de anställda inom olika yrkeskategorier. Det ställs krav på organisationens anpassningsförmåga liksom på individens. Post- och telestyrelsen 4

6 För individen i sin roll som konsument förmodas utvecklingen innebära en rad fördelar, som en större överblickbarhet över marknaden med bättre möjligheter att jämföra priser och villkor. Tillgängligheten till information blir oberoende av tid och geografiska avstånd. Liksom för företagen varierar drivkrafter och intresse av att pröva och använda ny teknik. E-handel och Internetanvändning är kopplat till tillgång till dator och Internetuppkoppling, vilket medför att e-handel för närvarande inte är en självklar möjlighet för alla. Sammantaget innebär ovanstående att frågorna om e-handel, även om den s.k. IT-bubblan har spruckit, alltjämt är aktuella. Viktiga aspekter av e-handel Elektronisk handel används på varierande sätt och som stöd för skilda typer av affärsrelationer. Produkten eller tjänsten sätter i många avseenden ramarna för vilken typ av e-handel som är aktuell, tillsammans med graden av samarbete mellan säljare och köpare. Härvidlag är det viktigt att skilja mellan olika aspekter av e-handel, vilka ofta blandas ihop i debatten. Nedan redovisas en tabell, i syfte att klargöra och sammanfatta dessa viktiga aspekter. Indirekt elektronisk handel (beställs elektroniskt men levereras på annat sätt) Direkt elektronisk handel (beställs elektroniskt och levereras elektroniskt) Distribution Per post eller bud T.ex. nedladdning av fil eller via e-post Betalningsmodell Efterskott T.ex. betalning per nedladdning, prenumeration Betalningssätt Faktura, postförskott T.ex. mikrobetalningar, kreditkort Affärsmodell Auktion, marknadsplatser T.ex. gratistjänster, finansierade via reklamintäkter Exempel på varianter av e-handel I denna rapport fokuseras på handel mellan företag och på handel mellan företag och konsumenter. Nedan görs en kort sammanfattning av de typer av e-handel som ingår i detta fokus för rapporten och läsaren hänvisas till litteraturen för mer ingående beskrivningar av hur e-handel kan tillämpas. E-handel för företag Företag som utnyttjar e-handel i sina affärsrelationer till andra företag (s.k. B2B, business-to-business), kan grovt delas in i två grupper: a) Marknadsplatser för kortvarigare eller ytligare relationer, kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Horisontaler, där företag från olika branscher möts för att köpa och sälja olika produkter och vertikaler, där företag från samma bransch handlar med varandra. Sätten att göra affärer kan vara många, auktion är ett vanligt tillvägagångssätt. b) Intensiva relationer med ett nära samarbete: företag som integrerar sina system i större eller mindre utsträckning för att bättre kunna samla in, Post- och telestyrelsen 5

7 bearbeta och analysera information om varandras processer t.ex. i syfte att korta ledtider, delta i gemensamt utvecklingsarbete och rationalisera inköpsoch säljprocesserna. E-handel för konsumenter a) Företag till konsument (s.k. B2C, business-to-consumer) kan ske genom det säljande företagets egen webbsida eller via olika typer av mellanhänder som portaler eller marknadsplatser. Relationen mellan säljare och köpare kan vara ytlig med försäljning enligt prislistor eller auktionsförfarande. Relationen kan också vara mer intensiv, med förmåner och rabatter för stamkunder eller kunder som bjuder på mer ingående information om sig själva och sina konsumtionsmönster, t.ex. som medlemmar i kundklubbar. b) E-handel erbjuder utvecklade möjligheter för konsumenter att handla med varandra (s.k. C2C, consumer-to-consumer). Småannonser i dagspressen, Gula Tidningen och Text-TV är mycket populära sätt att sälja begagnade varor men Internet svarar för en växande andel av småannonsmarknaden. Post- och telestyrelsen 6

8 3. Hinder för e-handel Det finns en rad hinder och potentiella hot mot framgångsrikt utnyttjande av e- handel i företag och organisationer. Också för privatpersoner finns problem och trösklar för att använda e-handel på ett effektivt sätt. I detta avsnitt redovisas kortfattat en lista av hinder för företag respektive konsumenter, grupperade i huvudkategorier. Vissa problem är gemensamma för företag och individer, varför en viss upprepning mellan avsnitten förekommer. Vidare redovisas hinder mot e- handel i ett policyperspektiv. Det bör understrykas att alla redovisade hinder är relevanta för utveckling av e-handel, men inte nödvändigtvis endast förekommer vid e-handel. Listan över hinder är heller inte uttömmande och ambitionen är att redovisa de viktigaste hindren för e-handel. I och med införlivandet av e- handelsdirektivet i svensk lagstiftning, kan ett antal legala hinder komma att försvinna. Det är viktigt att hålla i minnet att det råder stora skillnader mellan vilken typ av verksamhet som e-handel ska integreras i, exempelvis om det är ett helt nytt företag som bygger sin verksamhet på e-handel, eller om det är ett etablerat företag som önskar ställa om sitt arbetssätt helt eller delvis med hjälp av e-handel. Problemen skiljer också mellan vilken typ av e-handel som ska implementeras, t.ex. e-handel via en portal eller i en intensifierad affärsförbindelse mellan två företag som redan har en etablerad relation. Post- och telestyrelsen 7

9 Företagsperspektiv Nedan har hinder relaterade till företagens möjligheter att utnyttja e-handel kategoriserats under följande rubriker: Kompetens, kultur och attityder internt och externt Organisatoriska trösklar Tekniska svårigheter Kostnadsrelaterade problem Tillgänglighet Tillit Legala hänsynstaganden Otillräcklig kapacitet Konkurrensrelaterade problem Hindren är inte rangordnade efter dignitet eller prioritet. Kompetens, kultur och attityder internt och externt Otillräcklig IT-mognad. Den rådande kulturen och IT-kompetensen i det säljande företaget, dess kunder och leverantörer, har stor betydelse för intresset av och kunskapen om e-handel. Organisationen måste inse värdet av och vara förberedd på de uppoffringar och investeringar som krävs för utveckling, implementering, drift och underhåll av e-handelssystemet. Bristande utbildning och motivation. En mycket viktig del är att motivera och utbilda ledning och anställda som får förändrade roller och uppgifter till följd av introduktionen av e-handel. Detta kan vara delikat och komplicerat, eftersom e- handel kan medföra både förändrad yrkesidentitet och övertalighet, såväl på säljsom inköpssidan. Tidigare kunskaper och erfarenheter kan bli obsoleta. Exempelvis kommer säljpersonalen inte att behöva ha lika god kunskap om de produkter och tjänster som erbjuds, då detaljerad information kommer att finnas tillgänglig för kunden över nätet. Tyngdpunkten förskjuts mot service och olika slags tilläggstjänster. För högt ställda förväntningar. Förväntningarna beträffande e-handel var under en period högt upptrissade, vilket lett till bakslag och misstro bland många användare. Begreppet e-handel har i vissa kretsar idag en relativt laddad negativ stämpel. Förväntningar bl.a. om att tjänster och varor på nätet skall vara billigare än i traditionella fysiska butiker (genom mindre lager, inga dyra lokaler och förbigående av mellanhänder) skapades, vilka i många fall hittills inte har kunnat infrias. Organisatoriska trösklar Problem vid ansvarsfördelning. Det är inte självklart var ansvaret för drift, underhåll och utveckling av systemen för e-handel ska finnas i organisationen, vilket kan orsaka slitningar och problem. Å ena sidan finns behov av att centralisera ansvaret för att ha en övergripande kontroll, å andra sidan finns behov av att ansvar och befogenheter finns inom de funktioner där verksamhetskunskapen och engagemanget för den dagliga verksamheten finns. Post- och telestyrelsen 8

10 Intern konkurrens. När en e-handelslösning introduceras som en ytterligare försäljningskanal, kan e-handeln ge draghjälp till den fysiska handeln, men det kan även uppstå en konkurrens med de traditionella försäljningskanalerna. En sådan kanalkonflikt är inte unik vad gäller introduktionen av e-handel, utan kan generellt uppstå när en ny kanal introduceras. Ett exempel är när samma produkter säljs över webben och i fysiska butiker. Webbutiken kan upplevas utgöra ett hot mot den fysiska butiken, även om den primärt önskar konkurrera med andra webbutiker. Det blir extra problematiskt när webbutiken drivs av en aktör högre upp i värdekedjan, då en fysisk butik som drivs av en återförsäljare riskerar att bli förbigången. Samtidigt ökar kraven på att både vara representerad på nätet och i verkliga världen. Konkurrensen om marknadens uppmärksamhet hårdnar kontinuerligt, och ett nytt helt webbaserat företag utan förankring i aktuell bransch står inför behov av stora marknadsföringsinsatser. Det tilltagande bruset på webben, gör också att det blir allt svårare att höras och synas på. Det tar tid och är förenat med stora kostnader att inarbeta ett varumärke, och stora välkända aktörer har en stor konkurrensfördel. Anpassning av logistiksystem. För vissa typer av verksamheter krävs mer eller mindre radikala förändringar av logistiken. Ett incitament för att införa e-handel är ofta att korta ledtiderna och att skapa en bättre kontroll över både produktion och lager, för att kunna minska volymen av lagerhållna produkter. Detta gäller i synnerhet då företaget väljer att integrera sina system med viktiga kunders och leverantörers, för ett fördjupat samarbete. Vid webbförsäljning av standardvaror till ett stort antal kunder med vilka företaget har en ytlig relation, är inte möjligheten att göra bättre prognoser en lika stor drivkraft. Snarare krävs att lager och distribution anpassas till den faktiska efterfrågan och att utlovade leveranstider kan hållas. Det är dyrt och komplext att bygga upp ett effektivt plocklager till en rimlig kostnad, en svårighet som ofta underskattas. Att inte ha ett lager, utan att förlita sig på underleverantörer eller tillverkare kan vara fatalt. Returer. Ett relaterat problem är hanteringen av kundernas returer. Detta har alltid utgjort något av den traditionella postorderns akilleshäl, och det är inte mindre problematiskt för webbhandeln. Ett tänkbart skäl till detta är att kunden inte vet om han eller hon har beställt en vara eller ej, p.g.a. mindre lyckade användargränssnitt och dålig information om hur och när en pågående beställning kan avbrytas. Det har hävdats att i takt med att Internet används för beställning av dyrare varor, ökar antalet returer, då kunden anser det vara mödan värt att returnera en produkt som inte motsvarade förväntningarna. Förändrade roller och relationer Låg grad av integration. Om inte samarbetsparter, leverantörer eller kunder är villiga att satsa på e-handel, kan resultatet bli en halvmesyr ju större del av värdekedjan som integreras genom e-handelssystem, desto större utväxling skapas. Införandet av e-handel kan orsaka merarbete för en part, i jämförelse med traditionella metoder. Exempelvis skiftas arbetsuppgifter över till köparen, när köparen måste mata in orderuppgifterna två gånger; dels i det egna systemet och dels i säljarens system, via t.ex. ett webbgränssnitt. Om systemen är integrerade, behöver uppgifterna endast matas in en enda gång, med färre felkällor till följd. Post- och telestyrelsen 9

11 Nya roller. Det kan vara svårt att ställa om organisationen efter nya arbetsmodeller: Individen: Den personliga kontakten som upparbetats mellan säljare och köpare under lång tid, minskar i betydelse när information om produkter, tjänster, priser och villkor som tidigare varit förbehållen säljaren, istället blir tillgängliggjord för kunder och kanske även för konkurrenter. På motsvarande vis blir information om kunder och konkurrenter gemensam egendom i företaget, och inte förbehållen säljaren. Organisationen: Förändringarna i roller och relationer olika är olika beroende av hur företaget avser att utnyttja e-handel. När e-handel utnyttjas som ett verktyg för att fördjupa relationen till ett fåtal nyckelkunder- och/eller leverantörer, uppstår nya hänsynstaganden bl.a. vad gäller hantering av tidigare intern information. Företagets roll i värdekedjan kan förändras dramatiskt, om det väljer att gå förbi återförsäljare och sälja direkt till slutkunderna. Detta innebär en balansgång, om företaget önskar sälja till återförsäljarna även fortsättningsvis. Personal och ledning kan vara ovilliga att släppa möten och mötesplatser av sociala skäl, vilket i sig kan utgöra ett hinder mot e-handel. Samordning. Förutom att tekniska standarder är viktiga för e-handel (se Tekniska svårigheter nedan) krävs annan typ av samordning mellan affärsparterna, exempelvis vad gäller redovisningstekniska lösningar. Affärsmässiga hinder Avsaknad av kritisk massa. Det är viktigt att kunna erbjuda ett sortiment som motsvarar en kritisk mängd av de tjänster och produkter som kunderna efterfrågar, för att kunna behålla kunden på den egna webbplatsen och utgöra ett alternativ till fysiska butiker. Okunskap om lokala marknader. Vid etablering av e-handel riktad mot utländska kunder uppstår ett antal krav. För att lyckas måste företaget ha god kunskap om den kultur som råder i det land där produkterna avses att säljas. Produktinformation på marknadens språk är betydelsefullt, liksom möjlighet att ge service och support på kundernas villkor. På samma sätt som för etablering av traditionella affärer i utlandet eller export till utländska marknader, behöver säljaren ha kunskap om hur bl.a. marknadsföring bör utformas för att passa lokala förhållanden. Att inte ha fysisk representation på den lokala marknaden (eventuellt genom partnerskap med en lokal aktör) kan utgöra ett stort problem. Bristande kunskap om kunderna. En otillräcklig kännedom om kundernas behov, vilka produkter de önskar köpa via e-handel, hur användargränssnitt bör utformas för att passa olika kundgrupper etc., utgör en stor risk för att en e-handelssatsning inte ska bli lyckosam. Bristande kunskap om konsumenträtt hos aktörerna. Nya aktörer på e-handelsområdet har i många fall bristande kunskap om svensk konsumenträtt. Vertikal integration. Telekommunikations- (mobil- och bredbands-)marknaderna har i vissa delar kännetecknats av vertikal integration. Det förekommer att Post- och telestyrelsen 10

12 nätägare knyter till sig vissa innehållsleverantörer och utestänger andra, vilket innebär reducerad valfrihet för kunden och får konsekvenser för vilken typ av e- handel som erbjuds via operatörernas nät. Svårigheter att ta betalt av konsumenter. Idag anser somliga aktörer att det saknas system för att smidigt, säkert och lönsamt ta betalt av konsumenter. De alternativ som finns upplevs ofta vara kostsamma, där mellanhänder tar en andel i provision eller har en fast kostnad per transaktion. Tekniska svårigheter Integrationsproblem. Trots en ökad öppenhet med kontinuerlig utveckling av öppna standarder och större möjligheter att via s.k. mellanvara integrera olika system, kan tekniken orsaka problem, och brist på standarder anses fortfarande vara ett hinder för många företag. Ett väl fungerande e-handelssystem med integration av affärsstödsystem (logistik, ekonomi etc.) är komplicerat och förenat med stora kostnader. Systemanpassning till flera kunder. Små företag med flera starka kunder kan tvingas att anpassa sina system på flera olika sätt, för att kunna behålla sina kunder. Detta leder till stora initiala kostnader, men också fortsatta kostnader för drift och underhåll. Låg användbarhet. Bristande kunskaper i utformning av gränssnitt och informationsstrukturer kan ge en sämre användbarhet hos e-handelssystemen. Detta skapar osäkerhet och irritation hos användarna, ökar riskerna för felaktiga inmatningar och gör att arbetet tar längre tid än nödvändigt. Kostnadsrelaterade problem Investeringar. Inledningsvis krävs investeringar för bl.a. system, anpassningar, utbildning, marknadsföring etc., samtidigt som traditionella system måste fungera under den inledande perioden eller för en längre tid. Finansieringen av dessa satsningar kan för etablerade och/eller större företag komma från basverksamhetens överskott, medan nya företag eller företag med små resurser måste få externt tillskott. Den tidigare investeringsviljan hos riskkapitalister och kreditinstitut har det senaste året, p.g.a. stagnation i IT-branschen, ersatts av en mer avvaktande attityd, vilket kan försena satsningar på e-handel för somliga företag. E-handelssystemet blir i de flesta fall ytterligare en försäljnings- /marknadsföringskanal, som drivs parallellt med de traditionella försäljningskanalerna, med ökade totala driftskostnader som följd. Kostnader för support och service. Även om mycket av informationen till kunderna kan ges automatiskt via webbplatsen, kommer behovet av personlig service att kvarstå. När webbplatsen är öppen dygnet runt, förväntar sig kunden att erbjudas säljservice och tekniksupport under dygnets alla timmar. Detta är i synnerhet komplicerat för mindre företag som saknar resurser till 24-timmars service. För företag med fysisk representation i olika tidszoner kan det innebära stora fördelar med ett gemensamt gränssnitt, med möjlighet att dirigera om förfrågningar och servicebehov till lämplig tidszon, men dessa möjligheter saknar de flesta mindre företag. Post- och telestyrelsen 11

13 Interna konflikter. För att finansiera en satsning på e-handel, kan omallokering av resurser från andra verksamheter behöva göras, vilket kan skapa interna prioriteringsdiskussioner och konflikter. Tillgänglighet Otillräcklig kapacitet/tillgänglighet. Kunderna: För företag som säljer till vissa typer av kunder, kan kundernas typ av uppkoppling och tekniska standard vara av avgörande betydelse. Dels kan detta avse den överföringskapacitet som kunden har tillgång till, men det kan också avse om det är en fast uppkoppling eller uppringd. Detta gäller tydligast företag som säljer till konsumenter, men också de som riktar sig till små företag. När det är krävande digitala tjänster som tillhandahålls eller digitala produkter som ska levereras över nätet blir detta extra kännbart. Orsakerna kan t.ex. vara ett geografiskt ogynnsamt läge i förhållande till den IT-infrastrukturen, avsaknad av intresse eller kompetens för att uppgradera sin anslutning eller sin tekniska utrustning, eller att kostnaderna för en bättre kvalitet eller kapacitet upplevs vara för höga. Leverantörerna: Ovanstående resonemang kan också gälla för leverantörerna till det företag som önskar utnyttja e-handel och som vill få med sina leverantörer i systemet. Tillit Bristande leveranssäkerhet. Normalt är leveranssäkerheten en betydelsefull parameter vid val av leverantör. Detta kan bli ännu viktigare vid tillämpning av e- handel, då ett motiv för att satsa på e-handel ofta är att korta ledtiderna och att effektivisera processerna. Samtidigt upplevs e-handel inte sällan vara mer anonym än traditionell handel och nya e-handelsaktörer kan mötas av misstänksamhet från branschen. Blotta aningen om att leveransen inte kan genomföras i tid kan vara ett tillräckligt skäl för att välja en annan leverantör. Detta gäller e-handel mellan företag, men även konsumenter har blivit mer försiktiga. Lättillgänglig information. Genom bl.a. systemintegration, ökar mängden tillgänglig information som kan användas till olika ändamål. Det krävs ett förtroende för dem som får ta del av uppgifter om företaget. Misstanken om att offentliggjord information skapar ett mindre gynnsamt konkurrensläge, kan medföra att vissa företag inte deltar i portaler, marknadsplatser eller på andra ställen på Internet, där priser och villkor kan jämföras på ett direkt och öppet sätt. Bristande sekretess. Vid mer djupgående affärssamarbeten genom e-handel, där tillgång till varandras system skapar en insikt och kunskap om bl.a. den andra partens ekonomiska förhållanden och strategier, kan bristande sekretess skapa stora problem. Problem med säkerhet i betalningssystem. Existerande betalningsslösningar för e- handel anses ibland inte vara tillräckligt säkra och användarvänliga för att vara godtagbara alternativ till traditionella metoder. Komplexiteten ökar när användaren behöver hålla reda på olika betalningssystem och sätt att identifiera sig hos olika leverantörer (t.ex. nätbutiker), till skillnad mot i den "fysiska världen", där exempelvis körkort och andra godkända identitetshandlingar är accepterade som legitimation för individer i de flesta sammanhang. Dessutom kan i vissa fall Post- och telestyrelsen 12

14 kunskap om regelverk saknas, och medvetenheten är på sina håll låg om att elektroniska signaturer i de flesta fall är tillåtet som identifiering. En viktig uppgift för e-handelsleverantören är förutom att utnyttja säkra tekniska lösningar, att också förmå skapa trygghet och tillit hos kunderna. Virus. Okunskap om hur systemen ska skyddas mot virus och andra typer av dataintrång, utgör ett problem. Öppen e-handel t.ex. via marknadsplatser och portaler kan vara sårbara för angrepp. Legala hänsynstaganden Immaterialrätt Intellektuella rättigheter har hög relevans för e-handel, i synnerhet när det gäller digitaliserbara produkter. Tveksamhet till hur rättighetsinnehavare skyddas och hur rättigheterna ska bevakas kan orsaka osäkerhet och en avvaktande attityd till e-handel. Hit hör hur intäkter ska komma rätt person och organisation tillgodo och hur digitala produkter ska skyddas från piratkopiering. Ökade risker för intrång. Det blir också svårare att skydda och övervaka varumärken vid anonym handel på nätet, där de illegalt kan utnyttjas för exempelvis försäljning av piratkopior (digitala eller fysiska). Förvanskning, otillåtet utnyttjande. Internet gör det enklare att manipulera och sprida digitalt material olovligen. När det gäller digitala produkter är viktiga frågor hur förändringar av skyddat material ska kunna beivras och hur användning av material i ej godkända sammanhang ska kunna beivras. Otillräcklig kapacitet Andra prioriteringar. En förklaring till att företagen inte har arbetat mer intensivt med e-handelslösningar hittills, antas ibland vara att företagen har arbetat med andra stora frågor som har tagit all kraft från annan systemutveckling. Tidigare var år 2000-problematiken en dominerande fråga och nu pågår arbetet med konverteringen av systemen för att hantera valutan Euro. (En annan tolkning som har framförts är emellertid att företagen vid anpassningen till Euro, samtidigt passar på att förbereda systemen för e-handel.) Brist på utbildad personal. Kvalificerad personal behövs för utveckling och systemintegrering, men även för drift, underhåll och utbildning av den övriga personalen. Konkurrensrelaterade problem Territoriella indelningar. Traditionella territoriella indelningar av marknaden har alltid utgjort ett problem för företag som önskar bryta dessa barriärer. Problemen blir emellertid extra tydliga när e-handel diskuteras. Diskriminering. Prisdiskriminering och leveransvägran är problem som e-handlare har utsatts för av vissa leverantörer, vilket har skapat stora problem för verksamheten. När elektroniska marknadsplatser har ägare som själva är aktörer på aktuell marknad, finns risken att konkurrerande aktörer inte ges tillträde till marknadsplatsen eller ges sämre villkor. Post- och telestyrelsen 13

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie Om Internet och marknader i förändring Konkurrensverkets A4-serie Konkurrensverket mars 2002 ISSN 1650-8181 Innehållsförteckning 1 Förändring är tidens väsen 7 Referenser 17 2 Att beskriva och analysera

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Godtrosförvärv av lösöre

Godtrosförvärv av lösöre UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-28 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer