Kortfakta om Hedemora kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfakta om Hedemora kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka Kommunikationer huvudvägar Rv 270, Rv 70 och Rv 266. Järnväg Restiden är mellan Hedemora och Stockholm 113 minuter Hedemora och Arlanda 90 minuter. Vänorter Bauska, Lettland Ishozi-Ishunju-Gera, Tanzania Engelsfors LÅNGSHYTTAN Rörshyttan STJÄRNSUND Myckelby HUSBY Kloster Nordansjö VÄSTERBY Olshyttan GARPENBERG VIKMANSHYTTAN HEDEMORA Garpenbergs gård Ingvallsbenning Jönvik Prästhyttan Grådö Nås Norn PRODUKTION: Fernemo Information&Grafik AB, Nora TEXTBEARBETNING: lennart mörner KORREKTUR: maud fryklöf LAYOUT: LAURA MALINOVSKA

3 Innehållsförteckning 4 En bygd med framtidstro 5 Alla är vi ambassadörer för Hedemora 7 Förvaltningsberättelse 14 Verksamheternas berättelser i korthet 14 Revisionen 16 Kommunledningskontor 18 Serviceförvaltningen 20 Kultur- och fritidsnämnden 22 Utbildningsnämnden 24 Omsorgsnämnden / Socialförvaltningen 26 Omsorgsnämnden / Vård- och omsorgsförvaltningen 28 Miljö- och byggnämnden 30 Hedemora Energi AB 31 AB Hedemorabostäder 32 Sammanställd redovisning 33 Barnbokslut 36 Räkenskaper 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Kassaflödesanalys 39 Noter 44 Fem år i sammandrag, kommunen 44 Fem år i sammandrag, koncernen 45 Drift kommunen 45 Investeringar kommunen 46 Ord och uttryck 47 Redovisningsprinciper 48 Revisionsberättelse

4 En bygd med framtidstro Hedemora kommun gjorde ett positivt resultat. Nu har de nyvalda kommunfullmäktige många uppgifter att ta tag i Året började med kyla och snö och slutade på samma vis. För kommunen medförde det högre kostnader. Detsamma gäller de kommunala bolagen Hedemorabostäder och Hedemora Energi. Kostnaderna för snöröjning och uppvärmning ökade och för Hedemora Energi steg kostnaderna för att framställa fjärrvärmen. Ett fortsatt problem var försörjningsstödet som under det första halvåret låg på en extremt hög nivå. Nu kan vi se fram emot en minskning av försörjningsstödet när konjunkturen har vänt och företagen anställer igen. Väsentliga händelser y Projektet Unga till arbete blev framgångsrikt. y Beslut om att fastighetsförvaltningen ska samordnas med Hedemorabostäder. y Skolan i Garpenberg flyttades till nyrenoverade lokaler i centrum. Skolan ligger idag mer trafiksäkert och har också fått ett tillagningskök. y I före detta Skogshögskolans lokaler ska olika verksamheter skapas och utvecklas. Lokalen köptes tillsammans med Hedemorabostäder. y Nya gymnasieutbildningar, anpassade till den växande gruvnäringen, togs fram i samarbete med Boliden AB. y Under hösten kom beskedet att den planerade bergarbetarutbildningen ska få riksintag. y Folkets Hus i Garpenberg installerade bergvärme, en av många åtgärder för att vara en ekokommun. Framtid Förutsättningarna för skatteintäkter ser besvärliga ut eftersom staten minskar stödet till kommunerna. Tillsammans med att befolkningen i Hedemora också minskar medför det mindre pengar till kommunen. Verksamheterna måste hela tiden omprövas och prioriteras. Näringslivet utvecklades däremot bra. Den största kapitalsatsningen i Dalarna är Bolidens investeringar på 3,9 miljarder kronor i Garpenberg. Stort tack! Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare för ett gott genomfört arbete under året. Såväl tillsammans som var och en är vi viktiga för att visa att Hedemora är en bra kommun att leva i. Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Alla är vi ambassadörer för Hedemora Vi kan nu summera det gångna året och jag konstaterar att kommunens resultat före avsättningar blev plus sju miljoner kronor. Det motsvarar visserligen lagens krav på en ekonomi i balans. Men vi uppfyllde inte fullmäktiges resultatmål som var två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Jag ska nämna några mycket angelägna områden som vi behöver satsa på. y Lyfta fram Hedemora som det goda boendet och det goda etablerings alternativet i konkurrens med andra regioner. Hedemora måste behålla sitt skatteunderlag och helst öka det. Samtidigt måste vi anpassa den kommunala servicen till rätt kostnadsnivå. y Fortsätta samordna planeringen av kollektiv trafiken och infrastrukturen för transporter. Det är krav som invånarna och näringslivet har. Förbättrade möjligheter till såväl arbets- som studiependling från kommunens huvudtätorter till regionala och lokala centra kommer att prioriteras högt. y Vi har stora ambitioner när det gäller hållbar utveckling och människors hälsa. Ett aktivt arbete med förebyggande och främjande arbete pågår. y Inom fem sex år behöver omkring femhundra medarbetare rekryteras till Hedemora kommun. Att tillgodose personalförsörjningen är grundläggande för framtiden. Därför ska vi jobba hårt med att göra Hedemora kommun till en attraktivare arbetsgivare. Vi vill erbjuda bra boende, utmärkta förskolor, skolor med hög kvalitet och förstklassig äldreomsorg. Vi måste marknadsföra allt detta intensivt. I höst är alla kommunens invånare inbjudna till Hedemora Helt och Hållet-veckor. Under dessa höstveckor kommer kommunen, landstinget, näringslivet, föreningar, frivilligorganisationer och andra att samarbeta runt sju landmärken: Mer kroppsrörelse i vardagen, Mer frukt och grönsaker i kosten, Plats för föräldraskapet, Plats för mänskliga möten, Balansera stressen, Närhet till naturen samt Närhet till kulturen. Vi ser över kommunens arbete med barn och ungas delaktighet. Målet är att utveckla demokrati arbetet bland barn och unga genom bättre samordning och tydlighet. Hedemora är med som en av fjorton modellkommuner i Sverige i ett utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller i barns och ungas psykiska hälsa. Under 2010 utbildade vi politiker och tjänstemän i jämställdhet (jämt i Hedemora) i samarbete med SKL. Arbetet med ökad jämställdhet fortsätter Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra verksamheter. Vi vill göra det i dialog med medborgarna. En god medborgardialog och ett nära, öppet samhälle med lättillgänglig information om kommunens ansvar och verksamheter skapar engagemang och ger den enskilde inflytande att påverka sin framtid. Vi deltar i jämförande kvalitetsnätverk via SKL. Ett regionalt serviceprogram håller på att utarbetas. Länsstyrelsen och Region Dalarna håller i arbetet där Hedemora kommun deltar. En företagsenkät, Insikt genomförs Ett prioriterat område är arbetet med bilden av Hedemora. Ett inledande seminarium om varumärket Hedemora kommun har genomförts. Arbetet kommer att fortsätta under 2011 och involverar samtliga förvaltningar och bolag. Vår viktigaste resurs är medarbetarna. Att medarbetarna trivs och känner uppskattning är därför av högsta vikt. Endast då kan ett effektivt arbete utföras. Här spelar ledarskapet en stor roll, och det är viktigt att cheferna och medarbetarna får det stöd och den kompetensutveckling som de och verksamheten behöver. Bilden av Hedemora kommun skapas av de upplevelser som människor får av kommunens tjänster och service. Framförallt påverkas människor av hur de bemöts av kommunens medarbetare och hur kommunen refereras i media. Att aktivt arbeta med varumärket Hedemora kommun är därför ett prioriterat mål. Vi är alla ambassadörer för vår kommun. Bilden av Hedemora blir vad vi förmedlar! Vår kommun har mycket positivt att erbjuda låt oss alla hjälpas åt att förmedla bilden Hedemora välkomnar! Jag riktar ett stort tack till all personal för året som gått och med förhoppning om ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter! Lena Stoltz kommunchef Kommunchefens tankar 5

6

7 Förvaltningsberättelse Visionen för hedemora kommun En bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas. Det övergripande målet är att människor väljer att bo i Hedemora på grund av kommunens goda kvalitet och omsorg. Ekokommunen Ekokommunen Hedemora verkar för en långsiktigt hållbar utveckling genom ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Hållbar utveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Omvärldsanalys Under 2010 gjordes ingen omvärldsanalys och förvaltningsberättelsen innehåller endast statistiska uppgifter. Inför budgetarbetet 2012 kommer en omvärldsanalys att göras så att verksamheterna kan pröva hur de övergripande strategierna påverkas. En övergripande analys och handlingsplan för hur förändringsarbetet ska ske presenteras i nästa årsredovisning. Demografi och näringsliv Folkmängden låg på ungefär samma nivå som året innan, främst beroende på en hög invandring och få avlidna. Inrikes flyttnetto visade ett betydande netto underskott beroende på en fortsatt hög arbets- och utbildningsrelaterad utflyttning men uppvägdes av motsvarande nettovinster i utrikes flyttningsrelationer Födelsenetto Flyttningsnetto Män Kvinnor Totalförändring Totalbefolkning /12 respektive år Invandring Utvandring Utrikesnetto /12 respektive år Orts- och områdesutveckling Hedemoras tätorter har under den senaste femårsperioden haft en relativt stabil befolkningsutveckling. Positivt är att bruksorterna Garpenberg och Långshyttan samt även Vikmanshyttan brutit en dyster stagnationsperiod genom påtagligt förbättrade flyttnings- och födelsetal de senaste åren. (antal invånare) Tidigare trend Nuvarande trend Framtida trend Förvaltningsberättelse 7

8 Utveckling tätorter och landsbygd (31/12 respektive år) Område Differens Differens % Hedemora stad ,0 Västerby Vikmanshyttan Garpenberg Husby Stjärnsund Långshyttan Landsbygd Restförda Summa Tätorter definieras som orter med över 200 inv. i samlad bebyggelse. Näringsliv och arbetsmarknad Hedemoras näringsliv har en trygg bas av större internationella stål- och gruvföretag, men även ett stort antal framstående småföretag med ett brett branschomfång. Totalt fanns 2009 över tusen företag och arbetsställen i kommunen med sammanlagt lokala arbetstillfällen. Tillverkningssektorerna hade en framträdande roll på den privata arbetsmarknaden med närmare 33 procent av det totala antalet sysselsatta, mot rikets 24 procent. Den privata tjänstesektorn uppgick till 26 procent av arbetsmarknaden, att jämföra med 39 procent på riksnivå. De offentliga tjänstesektorerna var 36 procent vilket är som för övriga Dalarna (36 procent) men något högre än riksnivån (33 procent). En framgångsrik utveckling av de privata tjänstesektorerna (företags- och hushållstjänster) är en mycket viktig förutsättning för att realisera en framtida lokal arbetsmarknadstillväxt. Under perioden ökade Hedemoras närarbetsmarknad (Hedemora, Avesta, Säter, Falun-Borlänge) med arbetstillfällen (+3,6 procent) vilket är lika med övriga svenska regioner. Perioden efter finanskrisen innebar påtagliga effekter på sysselsättningsnivån med en nedgång för närarbetsmarknaden på 3,8 procent och för Hedemoras lokala arbetsmarknad med 4,8 procent. I likhet med övriga landet är arbetsmarknaden könsuppdelad. I kommunen arbetar 41 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna med vård och omsorg jämfört med 28 procent i riket. Hedemora Säter Avesta Falun Borlänge (antal förvärvsarbetande) Hedemora kommun (antal förvärvsarbetande) Förvaltningsberättelse

9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande kvinnor Näringsgren Antal % % kommunen kommunen Dalarna Jordbruk, % Riket skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Okänd bransch Totalt Arbetstillfällen och förvärvsarbetande män Näringsgren Antal % % kommunen kommunen Dalarna % Riket Personal Frisktal Under de år som kommunen redovisat frisktal har skillnaderna mellan åren varit små. Frisktalet ligger stabilt kring 38 procent för tillsvidareanställda och kring 50 procent för visstidsanställda. För 2010 är frisktalet 37,8 procent för tillsvidareanställda (kvinnor 34,4 %, män 55 %). Ålders- och könsfördelning Andelen personer som arbetar deltid fortsatte att minska för både kvinnor och män. 1 november 2009 arbetade 35,4 procent av de anställda kvinnorna i kommunen deltid, och 2010 var siffran 32,9 procent. För männen var det också en minskning från 14 procent till 13,1 procent. Antalet anställda kvinnor över 50 år var 591 stycken (42 %) och antalet män över 50 år var 138 stycken (10 %). Andelen anställda kvinnor under 50 år ökade från 37,3 procent året innan till 40,3 procent Män under 50 år låg vid båda mättillfällena på 7,5 procent. Åldersstruktur deltidsanställda (antal) Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Okänd bransch Totalt Åldersstruktur heltidsanställda (antal) 180 Män 135 Kvinnor Förvaltningsberättelse 9

10 Årsarbetare (omräknade till heltider) 1 november 2010 var personer tillsvidareanställda (2009: 1 224) och 160 personer visstidsanställda (2009: 221) i kommunen. År 2008 var tillsvidareanställda. Av de tillsvidaretjänsterna innehades 928 stycken av kvinnor (82 procent) och 201 stycken av män (18 procent). Tabellen visar fördelningen mellan tillsvidare- och visstidsanställda uppdelade på kön. Årsarbetare (antal) Totalt Kvinnor Män Visstid Tillsvid. Personalomsättning 1 januari fanns i Hedemora kommun tillsvidare- och visstidsanställningar och vid årets slut tillsvidare- och visstidsanställningar. Under året gjordes 338 nyanställningar. Den största delen av dessa var sommarvikarier på vård- och omsorgsförvaltningen (varje ny vikariatsperiod är en ny anställning). Under 2010 slutade 60 medarbetare med pension (2009: 36 st.). Pensionsavgångar (antal) Vård- och omsorgsf. Utbildningsn. Socialf. Miljö- och byggn. Kultur- och fritidsn. Kommunledningsk. Löner Medellönen för alla anställda var kronor per månad ( kr). För kvinnor var medellönen kronor och för män kronor (skillnad 2009: kr, 2008: kr). Löneskillnaderna varierade mellan åldersgrupperna och var lägst i gruppen år (457 kr till männens fördel) och störst i åldersgruppen 60 år och över (5 165 kr). Lönekartläggningarna som görs uppmärksammar löneskillnaderna mellan könen, och lönerna analyseras. Diskrimineringslagen kräver att de osakliga löneskillnader som upptäcks ska åtgärdas inom tre år. Hälsobokslut 2010 Sjukdomsrelaterad frånvaro per åldersgrupp och kön Åldersgrupp Arbetstid Sjukfrånv Sjukfrånvaro i % av arbetstid Antal timmar 60 dagar eller mer % av total sjukfrånvaro , , , , ,19 Totalt , ,59 Kön Kvinnor , ,72 Män , ,32 Totalt , ,59 Perioden 1 jan 31 dec 2010 Källa: Personec B02 1. Obligatorisk redovisning 10 Förvaltningsberättelse

11 Internkontroll Kommunfullmäktige antog 2007 ett reglemente för intern kontroll. Enligt det ska nämnderna varje år anta en internkontrollplan för sin verksamhet och rapportera uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrev isionen. Under 2009 har en internkontrollgrupp med representanter för samtliga förvaltningar påbörjat ett samarbete. Avsikten är att få till stånd kontroller som genomförs på samma vis och en samsyn i riskbedömningen. Under 2011 kommer en nyanställd controller vid kommunledningskontoret att ansvara för samordningen av nämndernas arbete med den interna kontrollen inför återrapportering till kommunstyrelsen i början av Organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt kommunstyrelsen med 13 ledamöter, utbildningsnämnden med 11 ledamöter, omsorgsnämnden med 11 ledamöter, miljö- och byggnämnden med 9 ledamöter och kultur- och fritidsnämnden med 9 ledamöter. Nytt för innevarande mandatperiod är att en överförmyndarnämnd har inrättats gemensamt med Avesta. I överförmyndarnämnden har Hedemora två ledamöter och Avesta en ledamot. Kommunstyrelsen har tre utskott, ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Utbildningsnämnden har ett arbetsutskott. Omsorgsnämnden har ett vård- och omsorgsutskott samt ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Centerpartiet 8 8 Moderata samlingspartiet 6 7 Vänsterpartiet 3 2 Kristdemokraterna 2 1 Miljöpartiet 2 2 Folkpartiet liberalerna 1 1 Hedemorapartiet 1 0 Sverigedemokraterna 1 3 Långshyttepartiet 0 3 Totalt antal mandat Årets resultat Kommunens resultat för 2010 blev något bättre än 2009, tkr. En frivillig avsättning till pensioner har möjliggjorts med 6 958,5 tkr. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god följsamhet av verksamheterna till budgeten. Så var inte fallet Under året erhöll serviceförvaltningen samt utbildnings- och omsorgsnämnderna tilläggsanslag på grund av prognostiserade underskott vid årets slut. En något dämpad ökningstakt av skatteintäkter och statsbidrag bidrog till att kommunen redovisade ett resultat i balans. Budgetavvikelse nämnderna, tkr (exkl finansförv) Budget (inkl tilläggsanslag) Bokslut Differens Revisionen Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Servicenämnden (inkl tkr) Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden (inkl tkr) Omsorgsnämnden, socialförvaltningen (inkl tkr) Omsorgsnämnden,vårdoch omsorgsförvaltningen (inkl tkr) Miljö- och byggnämnden Balanskravet Kommunallagen kräver att kommuner och landsting har ekonomisk balans. Ett underskott ska återställas inom tre år. Hedemora kommun uppfyller balanskravet och har inget underskott att täcka från föregående år. Även efter frivillig avsättning till pensioner uppfyller resultatet balanskravet. Balanskravet Årets resultat, mkr 6,4 7,0 avgår reavinster, kr 0 0 Resultat enligt balanskravet, mkr 6,4 7,0 Nettokostnadernas andel god ekonomisk hushållning En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. Kommunfullmäktiges mål är att kommunens resultat ska utgöra två procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Det redovisade resultatet uppgår till 0,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För att åstadkomma en god ekonomisk hushållning kan nettokostnaderna ställas i relation till skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. Hedemora kommuns nettokostnader uppgår till 99,99 procent av skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. Förvaltningsberättelse 11

12 Mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ha ett positivt resultat på två procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Kommunens resultat uppgick till 7,0 mkr (före avsättningar till pensioner), vilket betyder att målet inte uppfylldes. Kommunen genomförde en frivillig avsättning till pensioner, inklusive löneskatt vilket uppfyllde målet. Under 2010 gjordes samtliga investeringar utan extern upplåning vilket uppfyllde målet. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse (eget kapital/ tillgångar) ska långsiktigt vara 80 procent var soliditeten 65,6 procent, vilket betyder att målet inte uppfylldes. Målavstämning för god ekonomisk hushållning (tkr) Årets resultat, före avsättningar 151,0 400, , ,2 Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, mål 2 procent 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% Investeringar, utan upplåning ja ja ja ja Soliditet, mål 80 procent 71,0% 69,0% 66,0% 65,6% Under 2011 kommer de finansiella målen för god ekonomisk hushållning att ses över. Investeringar (tkr) Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2010 Avvikelse 2010 Nämnd/förvaltning Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Revision Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Serviceförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltning Utbildningsförvaltningen Barnomsorg, grundskola Gymnasiet Socialförvaltning Vård- och omsorgsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Summa förvaltningar års investeringar uppgick netto till 25,6 mkr, vilket var 11,1 mkr lägre än investeringsbudgeten på 36,7 mkr. Den största avvikelsen fanns hos serviceförvaltningen (7,6 mkr). Övriga nämnder och förvaltningar redovisade sammantaget en avvikelse på 3,5 mkr. 12 Förvaltningsberättelse

13 Investeringssammanställning, större färdigställda projekt (tkr) Investeringsprojekt Total projektbudget Utfall 2010 Totalt utfall Ny modifierad telefonväxel 750,0 785,2 785,2 Datorer och nätverk 2 000, , ,4 Lastmaskin 686,0 686,2 686,2 Ombyggnad, Kraftgatan 5 561, , ,7 Vasaliden friidrottsanläggning 2 728,0 566,1 566,1 Martin Koch, ventilation 2 200, , ,5 Reinvesteringsprogram, gata 2 000, , ,7 Exploatering, Sandvika/Västkusten 2 042, , ,1 Ombyggnad, Smultronstället 759,1 759,1 759,1 Larm, Vinstra/ Tyllingstrand 1 219, , ,5 Bland de större investeringarna som färdigställdes under året var ombyggnaden av fastigheten vid Kraftgatan, ett nytt ventilationssystem i aulan vid Martin Koch-gymnasiet, exploatering av området Sandvika och Västkusten samt nyinvestering av datorer och nätverk. Investeringssammanställning, större pågående eller ej färdigställda investeringsprojekt (tkr) Investeringsprojekt Budget Utfall Ombudgeterat 2011 It, klientadministrativt verktyg 1 150,0 10, ,0 Ekonomisystem, portalen¹ 689,0 416,5 272,5 Gång- och cykelvägar enl trafikplan 500,0 284,9 215,1 Gatubelysning 104,3 50,1 54,2 Sveaparken 500,0 398,6 101,4 Kreosotbehandlad belysning 488,3 313,5 174,8 Resecentrum 5 600,0 241, ,3 Kemikalierum, Vasahallen 600,0 436,7 163,3 Inventarier, utbildningsförvaltningen 432,0 401,0 31,0 Inventarier, socialförvaltningen 80,0 58,3 15,0 Summa 7 525,6 Under året påbörjades ombyggnaden av utemiljön vid Resecentrum och merparten av arbetet kommer att ske under år It-avdelningen kartlade kommunens it-miljö och det stora arbetet med det klientadministrativa verktyget kommer att ske under nästa år. Ekonomiavdelningen installerade en ny leverantörsfakturamodul till ekonomisystemet. Det kvarstår att införa modulerna för kundfakturering och bokföringsorder. Andra projekt som påbörjades men ännu ej färdigställts är gång- och cykel vägar enligt trafikplan, gatubelysning, Sveaparken, kreosot behandlad belysning och kemikalierum i Vasahallen. Investeringssammanställning, ej påbörjade projekt som ombudgeterades till 2011 (tkr) Ombudgeterat Investeringsprojekt 2011 Intranät 22,0 Stationshus 2 000,0 Vasahallen, etapp 2 561,0 Gussarvsrondellen, belysning 48,0 Förråd, Ekorren 100,0 Lekutrustning, Jonsbo 200,0 Arbetskläder, VoO 610,0 Offentlig utsmyckning, Miljö o Bygg 200,0 Summa 3 741,0 Några av de större investeringsprojekt som inte påbörjades under 2010 och blivit ombudgeterade till 2011 är stationshuset där upphandling pågår, Vasahallen etapp 2, som avser införskaffandet av ett nytt larm- och inpasseringssystem, offentlig utsmyckning (Miljö och bygg) och arbetskläder till hemtjänsten och LSS. De ombudgeterade miljöinvesteringarna uppgick till tkr och är ämnade för installation av värmepump i Stjärnsund, pelletsanläggning i Smedby och elhybridbilar till hemtjänsten. Väsentliga händelser efter balansdagen Beslut togs under 2010 att samordna fastighetsförvaltningen till AB Hedemorabostäder. Överlåtelsen av fastigheterna och anställda genomfördes den 1 januari Ett grundläggande bekymmer för kommunen är att det råder obalans mellan resurser och verksamhet. De ökande nettokostnaderna överstiger snart kommunens skatteintäkter och statsbidrag, vilket hotar ett resultat i balans enligt god ekonomisk hushållning. Behovet av framtida pensionsavgångar kvarstår och den demo grafiska utvecklingen med fler äldre invånare innebär att de kommande åren innehåller stora utmaningar för den kommunala ekonomin. Förvaltningsberättelse 13

14 Verksamheternas berättelser i korthet Revisionen Faktaruta (tkr) Drift, netto Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Mål y Räkenskaperna ska vara rättvisande och kontrollen tillfredsställande. y Revisorernas avlämnade rapporter avseende granskningen ska innehålla konkret och framåtriktande rådgivning. Vid dessa granskningar biträddes kommunens revisorer av revisionsfirman KPMG. Utöver ovanstående granskningar följde kommunens revisorer styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter löpande under året. Revisorerna sammanträdde en gång i månaden. 14 Revisionen

15

16 Kommunledningskontor Kommunstyrelsens ordförande: Ulf Hansson Kommunchef: Lena Stoltz Faktaruta (tkr) Drift, netto* Investering, netto Antal årsarbetare** Män, % Kvinnor, % * inkl räddningstjänst ** 1 november Verksamhet Kommunledningskontoret ansvarar för ärende hantering och beredning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tre arbetsutskott: kommunstyrelsens arbetsutskott, serviceutskottet och förhandlingsdelegationen. Kommunledningskontoret ansvarar för att initiera och driva övergripande strategiska frågor i samverkan med övriga förvaltningar. Inom kommunledningskontoret finns kommunövergripande personalfunktion, arbetsmarknadsenhet, hållbar utveckling, funktioner för ekonomi, trafik- och planering samt näringsliv, folkhälsoarbete, informationskontor samt överförmyndare och it-avdelning. Kunder Målgrupperna är kommunens invånare, tänkbara in flyttare, det lokala näringslivet och presumtiva etablerings företag samt samtliga förvaltningar och medarbetare i kommunens organisation. Processer Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för den strategiska planeringen av personal, utveckling, näringsliv, kollektivtrafik, transport- och infrastruktur och informationsarbete samt ska vara den sammanhållande länken i det koncernövergripande arbetet i kommunen. Medarbetare Kommunchefstjänsten tillsattes den 15 augusti efter att ha varit vakant sedan mars 2009 och upprätthållen av en tillförordnad kommunchef. En av pa-konsulterna har varit tillförordnad som personalchef. Under året anställdes en ny ekonomichef. Dessutom rekryterades en controller och utredarfunktion som tillträder 1 mars En befattning som överförmyndar- och kommunjurist inrättades och rekryterades, liksom en befattning som handläggare vid överförmyndarenheten. På kommunledningskontoret anställdes en ny arkivarie och informatör på grund av pensions avgång. Tjänsten som näringslivssamordnare tillsattes också under året. Dessutom inrättades och tillsattes en ny befattning som jämställdhetsstrateg. Förvaltningens medarbetare erhöll under året nödvändig kompetensutveckling för respektive befattning. På kommunledningskontoret arbetade 26 kvinnor och 15 män. Ekonomi Kommunledningskontoret hade ett budgetunderskott på 1,2 mkr. Det negativa resultatet berodde främst på underskott inom ekonomiavdelningen, it-avdelningen samt inom trafik- och planeringsavdelningen. Ekonomi avdelningens underskott orsakades av utbetalningar i samband med avslut av anställning. För it-avdelningen berodde underskottet på att en tjänst varit obudgeterad under året. Förklaringen till trafik- och planerings avdelningens underskott är att kostnaden för omsorgsresor ökade markant liksom skolskjutskostnaden inom gymnasiet. Väsentliga händelser Rekrytering gjordes av kommunchef, ekonomichef, näringslivssamordnare, överförmyndar- och kommunjurist, informatör och arkivarie, jämställdhetsstrateg samt controller och utredare. Beslut togs om en gemensam överförmyndarnämnd med Avesta kommun. Verksamheten är lokaliserad till Hedemora. Inom verksamheten fanns 1,5 tjänster (0,5 jurist, 1,0 handläggare). Beslut fattades om att kommunens fastigheter ska överföras från serviceförvaltningen till Hedemorabostäder vilket sker 1 januari Vissa fastigheter kommer dock att finnas kvar inom kommunen. Serviceförvaltningens övriga verk 16 Kommunledningskontoret

17 samheter överfördes permanent eller tillfälligt till miljö- och byggförvaltningen respektive kommun ledningskontoret. Serviceförvaltningen upphör vid årsskiftet. Hedemora kommun har stora ambitioner när det gäller hälsa och hållbar utveckling. Ett aktivt arbete med förebyggande och främjande arbete pågick. Under två veckor (Hedemora helt-och-hållet-veckor) samverkade kommunen, landstinget, näringslivet, föreningar, frivilligorganisationer med flera runt de sju landmärkena: mer kroppsrörelse i vardagen, mer frukt och grönsaker i kosten, plats för föräldraskapet, plats för mänskliga möten, balansera stressen, närhet till naturen samt närhet till kulturen. En översyn av kommunens arbete med barn och ungas delaktighet pågick. Målet är att samordna och tydliggöra arbetet med demokrati och delaktighet. Ett nytt intranät är under införande. Intranätet ska stärka den interna informationen och underlätta för medarbetare att söka information. Ett prioriterat område är arbetet med bilden av Hedemora. Ett inledande seminarium om varumärket Hedemora kommun arrangerades. Arbetet fortsätter 2011 och involverar samtliga förvaltningar och bolag. Jämställdhetsutbildningen jämt i Hedemora genomfördes. I den deltog politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) finansierade projektet. En extern projektledare och utbildare drev arbetet framåt tillsammans med kommunens genuspedagog. På personalkontoret anställdes en jämställdhetsstrateg. Ett regionalt serviceprogram håller på att utarbetas. Länsstyrelsen och Region Dalarna håller i arbetet där Hedemora kommun deltar. En företagsenkät (insikt) genomfördes i samarbete med SKL. 1 januari 2010 bildades enheten trafik och planering inom kommunledningskontoret. Enheten har ett samlat ansvar för planerings- och utvecklingsfrågor med inriktning på transportinfrastruktur, allmän och särskild kollektiv trafik, kommunal resesamordning och bilpool. Enheten ansvarar även för att ta fram gemensamma planerings förutsättningar, samhälls- och omvärldsanalyser, strategiska utvecklingsbedömningar och regional samverkan inom verksamhetsområdet. Planeringen för Hedemora Resecentrum fortsatte samtidigt med övrig planering av Dalabanan enligt ovan. Nya planeringsförutsättningar kom in sent från Trafikverket vilka innebar betydande förändringar av de ursprungliga detaljplanerna och en avsevärd försening av projektet. Förändringarna innebär bland annat en utbyggnad av den östra perrongen söderut samt en ny tillgänglighetsanpassad gångpassage som ersätter befintlig gångtunnel under jord. Bygget beräknas påbörjas under våren Under 2010 gjordes ett försök i Vikmanshyttan alla invånare över 75 år erbjöds skjuts en gång i veckan till sin lokala butik till samma avgift som för flextrafiken i centrala Hedemora. Försöket gjordes i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna. 1 januari 2010 återtog kommunen ansvaret för pensions administrationen som under ett par år hanterats av löneenheten i Norberg. Framtiden Den aktiva marknadsföringen av kommunen och arbetet med bilden av Hedemora fortsätter. Medelåldern hos kommunens anställda är femtio år. Det betyder att närmare 500 nya medarbetare ska rekryteras inom fem sex år. Hur blir kommunen en attraktiv arbetsgivare? Vad är det specifika med Hedemora? Vad ska lyftas fram? Några exempel: y marknadsföra de möjligheter som Vasaliden arena i centrala Hedemora erbjuder invånarna och besökare y utveckla formerna för medborgardialog y utveckla och förbättra processer och handläggningstider i kommunen y utveckla e-tjänster på kommunens hemsida. Utvidga försöket i Vikmanshyttan (se ovan) till Smedby. Under överskådlig tid kommer det lokala utvecklingsarbetet att vara starkt kopplat till Dalarnas tillväxtprogram (Dalastrategin), Dalarnas Landsbygdsprogram och EU:s strukturfondsprogram Det samarbete som etablerats med kommuner i södra Dalarna och Bergslagen kommer att ytterligare utvecklas och fördjupas. Hedemora är vidare en av de nio kommuner som ingår i EU-programmet Leader Nedre Dalälven. Ett viktigt utvecklingsområde är att utforma en ny attraktiv kollektivtrafik på kommunens landsbygd. Målet är en fortsatt kostnadseffektiv trafiksamordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och ett nytt totalintegrerat trafiksystem som omfattar allt resande. Tillsammans med förvaltningar och bolag ska konkreta handlingsplaner utarbetas för lokala miljömål för Hedemora kommun och framåt. Energiplanen för Hedemora kommun ska följas upp, revideras och utvecklas till en klimatstrategi som bland annat inkluderar konsumtionen. Ett förslag till livsmedelspolicy håller på att arbetas fram. Åtagandena avseende skärpta klimatmål kommer att återspeglas i den kommande energi planen och i klimatstrategin. En uppgradering av kommunens telefonväxel med ett nytt hänvisningssystem samt en uppdatering inom it-verksamheten kommer att genomföras under det närmaste året. Räddningstjänsten Räddningstjänsten ingår i ett räddningstjänstförbund i södra Dalarna. Årsbudgeten för 2010 var tkr och redovisat utfall var tkr, alltså ett underskott på 15 tkr. Dessa siffror ingår i kommunledningens totala kostnader. Räddningstjänstförbundet har redovisat sitt årsbokslut separat till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret 17

18 Serviceförvaltningen Kommunstyrelsens ordförande: Anna-Karin Dahl, Ulf Hansson Tf förvaltningschef: Lars Thoréus Faktaruta (tkr) Drift, netto Investeringsnetto Antal årsarbetare* 68,49 68,27 Män, % Kvinnor, % * 1 november Mål Byggklara tomter för småhus, antal Byggklar mark för industri och handel, ha Väsentliga händelser y Serviceutskottet upphörde i juni och verksamheten övergick till strategiutskottet. y Arbetet med ett resecentrum inleddes vid järnvägsstationen i Hedemora. Framtiden Förvaltningen upphör. Av överskottet på investeringarna föreslås 2,6 mkr överföras till 2011 för Stationshuset, Vasahallen och Gussarvsrondellen. Fastigheterna kommer att överlåtas till Tjäderhuset AB den 1 januari Antalet byggklara tomter steg; i huvudsak på grund av exploatering i Stjärnsund. Markytan för industri och handel minskade beroende på såld mark i Ivarshytteområdet. Medarbetare Antal årsarbetare var 68,49, varav 31 % män och 69 % kvinnor. Alla anställda övergår vid årsskiftet till det kommunala bolaget Hedemorabostäder. Årets resultat Nettokostnaderna var 21,2 mkr vilket innebar ett underskott på 2,5 mkr trots ett tilläggsanslag på 1,5 mkr. Orsaken var nedskrivningar av anläggnings tillgångar, vilket inte fanns budgeterat, lägre intäkter för skog än budgeterat, samt kostnader för gatubelysning, parker och lekplatser. Investeringar Nettoinvesteringarna var 16,6 mkr vilket var 7,6 mkr under budget. Investeringarna omfattade i huvudsak fastigheten Kraftgatan, Vasaliden, Martin Koch-gymnasiet, gator, Sandvika Stjärnsund, Västkusten och resecentrum. 18 Serviceförvaltningen

19

20 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Anna-Karin Dahl Förvaltningschef: Kjell Rosén Faktaruta (tkr) Drift, netto Investering, netto Antal årsarbetare* Män, % Kvinnor, % * 1 november Mål y Kultur-, fritids- och turistaktivitet som är tillgänglig; barn och ungdom prioriteras. y Förutsättningar för rekreation och gemenskap i människors närmiljö. y Stödja och stimulera föreningslivets kultur- och fritidsaktiviteter. y En kulturprofil efter lokala förutsättningar. y Utveckla Hedemora som turist- och arrangemangskommun. Nyckeltal Utfall 2009 Mål 2010 Utfall 2010 Mål 2011 Antalet lokala kultur arrangemang per år Antalet kommersiella gästnätter per år Nöjdheten bland besökarna i Vasahallen 2008 baseras på omdömen 1 10 av öppettider, service/bemötande, kvaliteten på städning, utbud av aktiviteter, simhall, bastur, sporthallar, bowlinghall och cafeteria; medelvärde 7,8 8,2 Verksamhetsmått Utfall 2009 Utfall 2010 Mål 2011 Antal besök på fritidsgårdar Andel flickor på fritidsgårdar, % 45,6 40,5 46 Antal aktivitets- tillfällen, 4 20 år Antal bad och gym i Vasahallen Årets resultat Nettokostnaden var 21,3 mkr vilket var 0,5 mkr bättre än budget. Överskottet berodde på ej besatta tjänster, lägre aktivitet i föreningslivet, mindre planerat underhåll samt att de flesta verksamheterna gick med ett litet överskott. Ett stort problem var skadegörelse som kostade 400 tkr. Antalet kommersiella gästnätter ökade med 7 procent. Antalet lokala kulturarrangemang var stycken. Investeringar Investeringsbudgeten var 0,3 mkr. En betydande del investerades i nya badbryggor. En större upprustning skedde i bowlinghallen. Väsentliga händelser y Vasaliden Arena utnyttjades tusen timmar under sitt första år. Föreningarna svarade för 60 procent och skolan för 40 procent. y Kulturnatt Hedemora och Folkmusikfesten i Stjärnsund arrangerades för sjunde respektive sjätte året i rad. y Martin Koch-sällskapet inrättade och delade ut ett Kerstin Hed-pris. y Hedemora bowlinghall fick en ny arrendator och hallen lockade fler användare. y Täby Basket ordnade för andra året i rad sommarläger med 250 ungdomar. Framtiden Två förstudier ska göras om besöksnäringens utveckling (platser för husbilar och eventuell camping på Brunnsjöliden). Husbyringen beviljades 100 tkr för att projektera ett besökscentrum i Stjärnsund. Solarieverksamheten i kommunal regi ska utvärderas under Marknadsföringen av Vasahallens sim- och sporthall och Vasaliden Arena som Södra Dalarnas Idrottscentrum ska intensifieras. Investeringar och åtgärder ska ske för att locka fler barn och ungdomar till Vasahallen. 20 Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer