Kortfakta om Hedemora kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfakta om Hedemora kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka Kommunikationer huvudvägar Rv 270, Rv 70 och Rv 266. Järnväg Restiden är mellan Hedemora och Stockholm 113 minuter Hedemora och Arlanda 90 minuter. Vänorter Bauska, Lettland Ishozi-Ishunju-Gera, Tanzania Engelsfors LÅNGSHYTTAN Rörshyttan STJÄRNSUND Myckelby HUSBY Kloster Nordansjö VÄSTERBY Olshyttan GARPENBERG VIKMANSHYTTAN HEDEMORA Garpenbergs gård Ingvallsbenning Jönvik Prästhyttan Grådö Nås Norn PRODUKTION: Fernemo Information&Grafik AB, Nora TEXTBEARBETNING: lennart mörner KORREKTUR: maud fryklöf LAYOUT: LAURA MALINOVSKA

3 Innehållsförteckning 4 En bygd med framtidstro 5 Alla är vi ambassadörer för Hedemora 7 Förvaltningsberättelse 14 Verksamheternas berättelser i korthet 14 Revisionen 16 Kommunledningskontor 18 Serviceförvaltningen 20 Kultur- och fritidsnämnden 22 Utbildningsnämnden 24 Omsorgsnämnden / Socialförvaltningen 26 Omsorgsnämnden / Vård- och omsorgsförvaltningen 28 Miljö- och byggnämnden 30 Hedemora Energi AB 31 AB Hedemorabostäder 32 Sammanställd redovisning 33 Barnbokslut 36 Räkenskaper 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Kassaflödesanalys 39 Noter 44 Fem år i sammandrag, kommunen 44 Fem år i sammandrag, koncernen 45 Drift kommunen 45 Investeringar kommunen 46 Ord och uttryck 47 Redovisningsprinciper 48 Revisionsberättelse

4 En bygd med framtidstro Hedemora kommun gjorde ett positivt resultat. Nu har de nyvalda kommunfullmäktige många uppgifter att ta tag i Året började med kyla och snö och slutade på samma vis. För kommunen medförde det högre kostnader. Detsamma gäller de kommunala bolagen Hedemorabostäder och Hedemora Energi. Kostnaderna för snöröjning och uppvärmning ökade och för Hedemora Energi steg kostnaderna för att framställa fjärrvärmen. Ett fortsatt problem var försörjningsstödet som under det första halvåret låg på en extremt hög nivå. Nu kan vi se fram emot en minskning av försörjningsstödet när konjunkturen har vänt och företagen anställer igen. Väsentliga händelser y Projektet Unga till arbete blev framgångsrikt. y Beslut om att fastighetsförvaltningen ska samordnas med Hedemorabostäder. y Skolan i Garpenberg flyttades till nyrenoverade lokaler i centrum. Skolan ligger idag mer trafiksäkert och har också fått ett tillagningskök. y I före detta Skogshögskolans lokaler ska olika verksamheter skapas och utvecklas. Lokalen köptes tillsammans med Hedemorabostäder. y Nya gymnasieutbildningar, anpassade till den växande gruvnäringen, togs fram i samarbete med Boliden AB. y Under hösten kom beskedet att den planerade bergarbetarutbildningen ska få riksintag. y Folkets Hus i Garpenberg installerade bergvärme, en av många åtgärder för att vara en ekokommun. Framtid Förutsättningarna för skatteintäkter ser besvärliga ut eftersom staten minskar stödet till kommunerna. Tillsammans med att befolkningen i Hedemora också minskar medför det mindre pengar till kommunen. Verksamheterna måste hela tiden omprövas och prioriteras. Näringslivet utvecklades däremot bra. Den största kapitalsatsningen i Dalarna är Bolidens investeringar på 3,9 miljarder kronor i Garpenberg. Stort tack! Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare för ett gott genomfört arbete under året. Såväl tillsammans som var och en är vi viktiga för att visa att Hedemora är en bra kommun att leva i. Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Alla är vi ambassadörer för Hedemora Vi kan nu summera det gångna året och jag konstaterar att kommunens resultat före avsättningar blev plus sju miljoner kronor. Det motsvarar visserligen lagens krav på en ekonomi i balans. Men vi uppfyllde inte fullmäktiges resultatmål som var två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Jag ska nämna några mycket angelägna områden som vi behöver satsa på. y Lyfta fram Hedemora som det goda boendet och det goda etablerings alternativet i konkurrens med andra regioner. Hedemora måste behålla sitt skatteunderlag och helst öka det. Samtidigt måste vi anpassa den kommunala servicen till rätt kostnadsnivå. y Fortsätta samordna planeringen av kollektiv trafiken och infrastrukturen för transporter. Det är krav som invånarna och näringslivet har. Förbättrade möjligheter till såväl arbets- som studiependling från kommunens huvudtätorter till regionala och lokala centra kommer att prioriteras högt. y Vi har stora ambitioner när det gäller hållbar utveckling och människors hälsa. Ett aktivt arbete med förebyggande och främjande arbete pågår. y Inom fem sex år behöver omkring femhundra medarbetare rekryteras till Hedemora kommun. Att tillgodose personalförsörjningen är grundläggande för framtiden. Därför ska vi jobba hårt med att göra Hedemora kommun till en attraktivare arbetsgivare. Vi vill erbjuda bra boende, utmärkta förskolor, skolor med hög kvalitet och förstklassig äldreomsorg. Vi måste marknadsföra allt detta intensivt. I höst är alla kommunens invånare inbjudna till Hedemora Helt och Hållet-veckor. Under dessa höstveckor kommer kommunen, landstinget, näringslivet, föreningar, frivilligorganisationer och andra att samarbeta runt sju landmärken: Mer kroppsrörelse i vardagen, Mer frukt och grönsaker i kosten, Plats för föräldraskapet, Plats för mänskliga möten, Balansera stressen, Närhet till naturen samt Närhet till kulturen. Vi ser över kommunens arbete med barn och ungas delaktighet. Målet är att utveckla demokrati arbetet bland barn och unga genom bättre samordning och tydlighet. Hedemora är med som en av fjorton modellkommuner i Sverige i ett utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller i barns och ungas psykiska hälsa. Under 2010 utbildade vi politiker och tjänstemän i jämställdhet (jämt i Hedemora) i samarbete med SKL. Arbetet med ökad jämställdhet fortsätter Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra verksamheter. Vi vill göra det i dialog med medborgarna. En god medborgardialog och ett nära, öppet samhälle med lättillgänglig information om kommunens ansvar och verksamheter skapar engagemang och ger den enskilde inflytande att påverka sin framtid. Vi deltar i jämförande kvalitetsnätverk via SKL. Ett regionalt serviceprogram håller på att utarbetas. Länsstyrelsen och Region Dalarna håller i arbetet där Hedemora kommun deltar. En företagsenkät, Insikt genomförs Ett prioriterat område är arbetet med bilden av Hedemora. Ett inledande seminarium om varumärket Hedemora kommun har genomförts. Arbetet kommer att fortsätta under 2011 och involverar samtliga förvaltningar och bolag. Vår viktigaste resurs är medarbetarna. Att medarbetarna trivs och känner uppskattning är därför av högsta vikt. Endast då kan ett effektivt arbete utföras. Här spelar ledarskapet en stor roll, och det är viktigt att cheferna och medarbetarna får det stöd och den kompetensutveckling som de och verksamheten behöver. Bilden av Hedemora kommun skapas av de upplevelser som människor får av kommunens tjänster och service. Framförallt påverkas människor av hur de bemöts av kommunens medarbetare och hur kommunen refereras i media. Att aktivt arbeta med varumärket Hedemora kommun är därför ett prioriterat mål. Vi är alla ambassadörer för vår kommun. Bilden av Hedemora blir vad vi förmedlar! Vår kommun har mycket positivt att erbjuda låt oss alla hjälpas åt att förmedla bilden Hedemora välkomnar! Jag riktar ett stort tack till all personal för året som gått och med förhoppning om ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter! Lena Stoltz kommunchef Kommunchefens tankar 5

6

7 Förvaltningsberättelse Visionen för hedemora kommun En bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas. Det övergripande målet är att människor väljer att bo i Hedemora på grund av kommunens goda kvalitet och omsorg. Ekokommunen Ekokommunen Hedemora verkar för en långsiktigt hållbar utveckling genom ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Hållbar utveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Omvärldsanalys Under 2010 gjordes ingen omvärldsanalys och förvaltningsberättelsen innehåller endast statistiska uppgifter. Inför budgetarbetet 2012 kommer en omvärldsanalys att göras så att verksamheterna kan pröva hur de övergripande strategierna påverkas. En övergripande analys och handlingsplan för hur förändringsarbetet ska ske presenteras i nästa årsredovisning. Demografi och näringsliv Folkmängden låg på ungefär samma nivå som året innan, främst beroende på en hög invandring och få avlidna. Inrikes flyttnetto visade ett betydande netto underskott beroende på en fortsatt hög arbets- och utbildningsrelaterad utflyttning men uppvägdes av motsvarande nettovinster i utrikes flyttningsrelationer Födelsenetto Flyttningsnetto Män Kvinnor Totalförändring Totalbefolkning /12 respektive år Invandring Utvandring Utrikesnetto /12 respektive år Orts- och områdesutveckling Hedemoras tätorter har under den senaste femårsperioden haft en relativt stabil befolkningsutveckling. Positivt är att bruksorterna Garpenberg och Långshyttan samt även Vikmanshyttan brutit en dyster stagnationsperiod genom påtagligt förbättrade flyttnings- och födelsetal de senaste åren. (antal invånare) Tidigare trend Nuvarande trend Framtida trend Förvaltningsberättelse 7

8 Utveckling tätorter och landsbygd (31/12 respektive år) Område Differens Differens % Hedemora stad ,0 Västerby Vikmanshyttan Garpenberg Husby Stjärnsund Långshyttan Landsbygd Restförda Summa Tätorter definieras som orter med över 200 inv. i samlad bebyggelse. Näringsliv och arbetsmarknad Hedemoras näringsliv har en trygg bas av större internationella stål- och gruvföretag, men även ett stort antal framstående småföretag med ett brett branschomfång. Totalt fanns 2009 över tusen företag och arbetsställen i kommunen med sammanlagt lokala arbetstillfällen. Tillverkningssektorerna hade en framträdande roll på den privata arbetsmarknaden med närmare 33 procent av det totala antalet sysselsatta, mot rikets 24 procent. Den privata tjänstesektorn uppgick till 26 procent av arbetsmarknaden, att jämföra med 39 procent på riksnivå. De offentliga tjänstesektorerna var 36 procent vilket är som för övriga Dalarna (36 procent) men något högre än riksnivån (33 procent). En framgångsrik utveckling av de privata tjänstesektorerna (företags- och hushållstjänster) är en mycket viktig förutsättning för att realisera en framtida lokal arbetsmarknadstillväxt. Under perioden ökade Hedemoras närarbetsmarknad (Hedemora, Avesta, Säter, Falun-Borlänge) med arbetstillfällen (+3,6 procent) vilket är lika med övriga svenska regioner. Perioden efter finanskrisen innebar påtagliga effekter på sysselsättningsnivån med en nedgång för närarbetsmarknaden på 3,8 procent och för Hedemoras lokala arbetsmarknad med 4,8 procent. I likhet med övriga landet är arbetsmarknaden könsuppdelad. I kommunen arbetar 41 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna med vård och omsorg jämfört med 28 procent i riket. Hedemora Säter Avesta Falun Borlänge (antal förvärvsarbetande) Hedemora kommun (antal förvärvsarbetande) Förvaltningsberättelse

9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande kvinnor Näringsgren Antal % % kommunen kommunen Dalarna Jordbruk, % Riket skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Okänd bransch Totalt Arbetstillfällen och förvärvsarbetande män Näringsgren Antal % % kommunen kommunen Dalarna % Riket Personal Frisktal Under de år som kommunen redovisat frisktal har skillnaderna mellan åren varit små. Frisktalet ligger stabilt kring 38 procent för tillsvidareanställda och kring 50 procent för visstidsanställda. För 2010 är frisktalet 37,8 procent för tillsvidareanställda (kvinnor 34,4 %, män 55 %). Ålders- och könsfördelning Andelen personer som arbetar deltid fortsatte att minska för både kvinnor och män. 1 november 2009 arbetade 35,4 procent av de anställda kvinnorna i kommunen deltid, och 2010 var siffran 32,9 procent. För männen var det också en minskning från 14 procent till 13,1 procent. Antalet anställda kvinnor över 50 år var 591 stycken (42 %) och antalet män över 50 år var 138 stycken (10 %). Andelen anställda kvinnor under 50 år ökade från 37,3 procent året innan till 40,3 procent Män under 50 år låg vid båda mättillfällena på 7,5 procent. Åldersstruktur deltidsanställda (antal) Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkring Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Okänd bransch Totalt Åldersstruktur heltidsanställda (antal) 180 Män 135 Kvinnor Förvaltningsberättelse 9

10 Årsarbetare (omräknade till heltider) 1 november 2010 var personer tillsvidareanställda (2009: 1 224) och 160 personer visstidsanställda (2009: 221) i kommunen. År 2008 var tillsvidareanställda. Av de tillsvidaretjänsterna innehades 928 stycken av kvinnor (82 procent) och 201 stycken av män (18 procent). Tabellen visar fördelningen mellan tillsvidare- och visstidsanställda uppdelade på kön. Årsarbetare (antal) Totalt Kvinnor Män Visstid Tillsvid. Personalomsättning 1 januari fanns i Hedemora kommun tillsvidare- och visstidsanställningar och vid årets slut tillsvidare- och visstidsanställningar. Under året gjordes 338 nyanställningar. Den största delen av dessa var sommarvikarier på vård- och omsorgsförvaltningen (varje ny vikariatsperiod är en ny anställning). Under 2010 slutade 60 medarbetare med pension (2009: 36 st.). Pensionsavgångar (antal) Vård- och omsorgsf. Utbildningsn. Socialf. Miljö- och byggn. Kultur- och fritidsn. Kommunledningsk. Löner Medellönen för alla anställda var kronor per månad ( kr). För kvinnor var medellönen kronor och för män kronor (skillnad 2009: kr, 2008: kr). Löneskillnaderna varierade mellan åldersgrupperna och var lägst i gruppen år (457 kr till männens fördel) och störst i åldersgruppen 60 år och över (5 165 kr). Lönekartläggningarna som görs uppmärksammar löneskillnaderna mellan könen, och lönerna analyseras. Diskrimineringslagen kräver att de osakliga löneskillnader som upptäcks ska åtgärdas inom tre år. Hälsobokslut 2010 Sjukdomsrelaterad frånvaro per åldersgrupp och kön Åldersgrupp Arbetstid Sjukfrånv Sjukfrånvaro i % av arbetstid Antal timmar 60 dagar eller mer % av total sjukfrånvaro , , , , ,19 Totalt , ,59 Kön Kvinnor , ,72 Män , ,32 Totalt , ,59 Perioden 1 jan 31 dec 2010 Källa: Personec B02 1. Obligatorisk redovisning 10 Förvaltningsberättelse

11 Internkontroll Kommunfullmäktige antog 2007 ett reglemente för intern kontroll. Enligt det ska nämnderna varje år anta en internkontrollplan för sin verksamhet och rapportera uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrev isionen. Under 2009 har en internkontrollgrupp med representanter för samtliga förvaltningar påbörjat ett samarbete. Avsikten är att få till stånd kontroller som genomförs på samma vis och en samsyn i riskbedömningen. Under 2011 kommer en nyanställd controller vid kommunledningskontoret att ansvara för samordningen av nämndernas arbete med den interna kontrollen inför återrapportering till kommunstyrelsen i början av Organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt kommunstyrelsen med 13 ledamöter, utbildningsnämnden med 11 ledamöter, omsorgsnämnden med 11 ledamöter, miljö- och byggnämnden med 9 ledamöter och kultur- och fritidsnämnden med 9 ledamöter. Nytt för innevarande mandatperiod är att en överförmyndarnämnd har inrättats gemensamt med Avesta. I överförmyndarnämnden har Hedemora två ledamöter och Avesta en ledamot. Kommunstyrelsen har tre utskott, ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Utbildningsnämnden har ett arbetsutskott. Omsorgsnämnden har ett vård- och omsorgsutskott samt ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna Centerpartiet 8 8 Moderata samlingspartiet 6 7 Vänsterpartiet 3 2 Kristdemokraterna 2 1 Miljöpartiet 2 2 Folkpartiet liberalerna 1 1 Hedemorapartiet 1 0 Sverigedemokraterna 1 3 Långshyttepartiet 0 3 Totalt antal mandat Årets resultat Kommunens resultat för 2010 blev något bättre än 2009, tkr. En frivillig avsättning till pensioner har möjliggjorts med 6 958,5 tkr. En förutsättning för en ekonomi i balans är en god följsamhet av verksamheterna till budgeten. Så var inte fallet Under året erhöll serviceförvaltningen samt utbildnings- och omsorgsnämnderna tilläggsanslag på grund av prognostiserade underskott vid årets slut. En något dämpad ökningstakt av skatteintäkter och statsbidrag bidrog till att kommunen redovisade ett resultat i balans. Budgetavvikelse nämnderna, tkr (exkl finansförv) Budget (inkl tilläggsanslag) Bokslut Differens Revisionen Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Servicenämnden (inkl tkr) Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden (inkl tkr) Omsorgsnämnden, socialförvaltningen (inkl tkr) Omsorgsnämnden,vårdoch omsorgsförvaltningen (inkl tkr) Miljö- och byggnämnden Balanskravet Kommunallagen kräver att kommuner och landsting har ekonomisk balans. Ett underskott ska återställas inom tre år. Hedemora kommun uppfyller balanskravet och har inget underskott att täcka från föregående år. Även efter frivillig avsättning till pensioner uppfyller resultatet balanskravet. Balanskravet Årets resultat, mkr 6,4 7,0 avgår reavinster, kr 0 0 Resultat enligt balanskravet, mkr 6,4 7,0 Nettokostnadernas andel god ekonomisk hushållning En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. Kommunfullmäktiges mål är att kommunens resultat ska utgöra två procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Det redovisade resultatet uppgår till 0,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. För att åstadkomma en god ekonomisk hushållning kan nettokostnaderna ställas i relation till skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. Hedemora kommuns nettokostnader uppgår till 99,99 procent av skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. Förvaltningsberättelse 11

12 Mål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ha ett positivt resultat på två procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Kommunens resultat uppgick till 7,0 mkr (före avsättningar till pensioner), vilket betyder att målet inte uppfylldes. Kommunen genomförde en frivillig avsättning till pensioner, inklusive löneskatt vilket uppfyllde målet. Under 2010 gjordes samtliga investeringar utan extern upplåning vilket uppfyllde målet. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse (eget kapital/ tillgångar) ska långsiktigt vara 80 procent var soliditeten 65,6 procent, vilket betyder att målet inte uppfylldes. Målavstämning för god ekonomisk hushållning (tkr) Årets resultat, före avsättningar 151,0 400, , ,2 Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, mål 2 procent 0,0% 0,0% 0,8% 0,9% Investeringar, utan upplåning ja ja ja ja Soliditet, mål 80 procent 71,0% 69,0% 66,0% 65,6% Under 2011 kommer de finansiella målen för god ekonomisk hushållning att ses över. Investeringar (tkr) Utfall 2009 Utfall 2010 Budget 2010 Avvikelse 2010 Nämnd/förvaltning Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Revision Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Serviceförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltning Utbildningsförvaltningen Barnomsorg, grundskola Gymnasiet Socialförvaltning Vård- och omsorgsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Summa förvaltningar års investeringar uppgick netto till 25,6 mkr, vilket var 11,1 mkr lägre än investeringsbudgeten på 36,7 mkr. Den största avvikelsen fanns hos serviceförvaltningen (7,6 mkr). Övriga nämnder och förvaltningar redovisade sammantaget en avvikelse på 3,5 mkr. 12 Förvaltningsberättelse

13 Investeringssammanställning, större färdigställda projekt (tkr) Investeringsprojekt Total projektbudget Utfall 2010 Totalt utfall Ny modifierad telefonväxel 750,0 785,2 785,2 Datorer och nätverk 2 000, , ,4 Lastmaskin 686,0 686,2 686,2 Ombyggnad, Kraftgatan 5 561, , ,7 Vasaliden friidrottsanläggning 2 728,0 566,1 566,1 Martin Koch, ventilation 2 200, , ,5 Reinvesteringsprogram, gata 2 000, , ,7 Exploatering, Sandvika/Västkusten 2 042, , ,1 Ombyggnad, Smultronstället 759,1 759,1 759,1 Larm, Vinstra/ Tyllingstrand 1 219, , ,5 Bland de större investeringarna som färdigställdes under året var ombyggnaden av fastigheten vid Kraftgatan, ett nytt ventilationssystem i aulan vid Martin Koch-gymnasiet, exploatering av området Sandvika och Västkusten samt nyinvestering av datorer och nätverk. Investeringssammanställning, större pågående eller ej färdigställda investeringsprojekt (tkr) Investeringsprojekt Budget Utfall Ombudgeterat 2011 It, klientadministrativt verktyg 1 150,0 10, ,0 Ekonomisystem, portalen¹ 689,0 416,5 272,5 Gång- och cykelvägar enl trafikplan 500,0 284,9 215,1 Gatubelysning 104,3 50,1 54,2 Sveaparken 500,0 398,6 101,4 Kreosotbehandlad belysning 488,3 313,5 174,8 Resecentrum 5 600,0 241, ,3 Kemikalierum, Vasahallen 600,0 436,7 163,3 Inventarier, utbildningsförvaltningen 432,0 401,0 31,0 Inventarier, socialförvaltningen 80,0 58,3 15,0 Summa 7 525,6 Under året påbörjades ombyggnaden av utemiljön vid Resecentrum och merparten av arbetet kommer att ske under år It-avdelningen kartlade kommunens it-miljö och det stora arbetet med det klientadministrativa verktyget kommer att ske under nästa år. Ekonomiavdelningen installerade en ny leverantörsfakturamodul till ekonomisystemet. Det kvarstår att införa modulerna för kundfakturering och bokföringsorder. Andra projekt som påbörjades men ännu ej färdigställts är gång- och cykel vägar enligt trafikplan, gatubelysning, Sveaparken, kreosot behandlad belysning och kemikalierum i Vasahallen. Investeringssammanställning, ej påbörjade projekt som ombudgeterades till 2011 (tkr) Ombudgeterat Investeringsprojekt 2011 Intranät 22,0 Stationshus 2 000,0 Vasahallen, etapp 2 561,0 Gussarvsrondellen, belysning 48,0 Förråd, Ekorren 100,0 Lekutrustning, Jonsbo 200,0 Arbetskläder, VoO 610,0 Offentlig utsmyckning, Miljö o Bygg 200,0 Summa 3 741,0 Några av de större investeringsprojekt som inte påbörjades under 2010 och blivit ombudgeterade till 2011 är stationshuset där upphandling pågår, Vasahallen etapp 2, som avser införskaffandet av ett nytt larm- och inpasseringssystem, offentlig utsmyckning (Miljö och bygg) och arbetskläder till hemtjänsten och LSS. De ombudgeterade miljöinvesteringarna uppgick till tkr och är ämnade för installation av värmepump i Stjärnsund, pelletsanläggning i Smedby och elhybridbilar till hemtjänsten. Väsentliga händelser efter balansdagen Beslut togs under 2010 att samordna fastighetsförvaltningen till AB Hedemorabostäder. Överlåtelsen av fastigheterna och anställda genomfördes den 1 januari Ett grundläggande bekymmer för kommunen är att det råder obalans mellan resurser och verksamhet. De ökande nettokostnaderna överstiger snart kommunens skatteintäkter och statsbidrag, vilket hotar ett resultat i balans enligt god ekonomisk hushållning. Behovet av framtida pensionsavgångar kvarstår och den demo grafiska utvecklingen med fler äldre invånare innebär att de kommande åren innehåller stora utmaningar för den kommunala ekonomin. Förvaltningsberättelse 13

14 Verksamheternas berättelser i korthet Revisionen Faktaruta (tkr) Drift, netto Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Mål y Räkenskaperna ska vara rättvisande och kontrollen tillfredsställande. y Revisorernas avlämnade rapporter avseende granskningen ska innehålla konkret och framåtriktande rådgivning. Vid dessa granskningar biträddes kommunens revisorer av revisionsfirman KPMG. Utöver ovanstående granskningar följde kommunens revisorer styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter löpande under året. Revisorerna sammanträdde en gång i månaden. 14 Revisionen

15

16 Kommunledningskontor Kommunstyrelsens ordförande: Ulf Hansson Kommunchef: Lena Stoltz Faktaruta (tkr) Drift, netto* Investering, netto Antal årsarbetare** Män, % Kvinnor, % * inkl räddningstjänst ** 1 november Verksamhet Kommunledningskontoret ansvarar för ärende hantering och beredning till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tre arbetsutskott: kommunstyrelsens arbetsutskott, serviceutskottet och förhandlingsdelegationen. Kommunledningskontoret ansvarar för att initiera och driva övergripande strategiska frågor i samverkan med övriga förvaltningar. Inom kommunledningskontoret finns kommunövergripande personalfunktion, arbetsmarknadsenhet, hållbar utveckling, funktioner för ekonomi, trafik- och planering samt näringsliv, folkhälsoarbete, informationskontor samt överförmyndare och it-avdelning. Kunder Målgrupperna är kommunens invånare, tänkbara in flyttare, det lokala näringslivet och presumtiva etablerings företag samt samtliga förvaltningar och medarbetare i kommunens organisation. Processer Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för den strategiska planeringen av personal, utveckling, näringsliv, kollektivtrafik, transport- och infrastruktur och informationsarbete samt ska vara den sammanhållande länken i det koncernövergripande arbetet i kommunen. Medarbetare Kommunchefstjänsten tillsattes den 15 augusti efter att ha varit vakant sedan mars 2009 och upprätthållen av en tillförordnad kommunchef. En av pa-konsulterna har varit tillförordnad som personalchef. Under året anställdes en ny ekonomichef. Dessutom rekryterades en controller och utredarfunktion som tillträder 1 mars En befattning som överförmyndar- och kommunjurist inrättades och rekryterades, liksom en befattning som handläggare vid överförmyndarenheten. På kommunledningskontoret anställdes en ny arkivarie och informatör på grund av pensions avgång. Tjänsten som näringslivssamordnare tillsattes också under året. Dessutom inrättades och tillsattes en ny befattning som jämställdhetsstrateg. Förvaltningens medarbetare erhöll under året nödvändig kompetensutveckling för respektive befattning. På kommunledningskontoret arbetade 26 kvinnor och 15 män. Ekonomi Kommunledningskontoret hade ett budgetunderskott på 1,2 mkr. Det negativa resultatet berodde främst på underskott inom ekonomiavdelningen, it-avdelningen samt inom trafik- och planeringsavdelningen. Ekonomi avdelningens underskott orsakades av utbetalningar i samband med avslut av anställning. För it-avdelningen berodde underskottet på att en tjänst varit obudgeterad under året. Förklaringen till trafik- och planerings avdelningens underskott är att kostnaden för omsorgsresor ökade markant liksom skolskjutskostnaden inom gymnasiet. Väsentliga händelser Rekrytering gjordes av kommunchef, ekonomichef, näringslivssamordnare, överförmyndar- och kommunjurist, informatör och arkivarie, jämställdhetsstrateg samt controller och utredare. Beslut togs om en gemensam överförmyndarnämnd med Avesta kommun. Verksamheten är lokaliserad till Hedemora. Inom verksamheten fanns 1,5 tjänster (0,5 jurist, 1,0 handläggare). Beslut fattades om att kommunens fastigheter ska överföras från serviceförvaltningen till Hedemorabostäder vilket sker 1 januari Vissa fastigheter kommer dock att finnas kvar inom kommunen. Serviceförvaltningens övriga verk 16 Kommunledningskontoret

17 samheter överfördes permanent eller tillfälligt till miljö- och byggförvaltningen respektive kommun ledningskontoret. Serviceförvaltningen upphör vid årsskiftet. Hedemora kommun har stora ambitioner när det gäller hälsa och hållbar utveckling. Ett aktivt arbete med förebyggande och främjande arbete pågick. Under två veckor (Hedemora helt-och-hållet-veckor) samverkade kommunen, landstinget, näringslivet, föreningar, frivilligorganisationer med flera runt de sju landmärkena: mer kroppsrörelse i vardagen, mer frukt och grönsaker i kosten, plats för föräldraskapet, plats för mänskliga möten, balansera stressen, närhet till naturen samt närhet till kulturen. En översyn av kommunens arbete med barn och ungas delaktighet pågick. Målet är att samordna och tydliggöra arbetet med demokrati och delaktighet. Ett nytt intranät är under införande. Intranätet ska stärka den interna informationen och underlätta för medarbetare att söka information. Ett prioriterat område är arbetet med bilden av Hedemora. Ett inledande seminarium om varumärket Hedemora kommun arrangerades. Arbetet fortsätter 2011 och involverar samtliga förvaltningar och bolag. Jämställdhetsutbildningen jämt i Hedemora genomfördes. I den deltog politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) finansierade projektet. En extern projektledare och utbildare drev arbetet framåt tillsammans med kommunens genuspedagog. På personalkontoret anställdes en jämställdhetsstrateg. Ett regionalt serviceprogram håller på att utarbetas. Länsstyrelsen och Region Dalarna håller i arbetet där Hedemora kommun deltar. En företagsenkät (insikt) genomfördes i samarbete med SKL. 1 januari 2010 bildades enheten trafik och planering inom kommunledningskontoret. Enheten har ett samlat ansvar för planerings- och utvecklingsfrågor med inriktning på transportinfrastruktur, allmän och särskild kollektiv trafik, kommunal resesamordning och bilpool. Enheten ansvarar även för att ta fram gemensamma planerings förutsättningar, samhälls- och omvärldsanalyser, strategiska utvecklingsbedömningar och regional samverkan inom verksamhetsområdet. Planeringen för Hedemora Resecentrum fortsatte samtidigt med övrig planering av Dalabanan enligt ovan. Nya planeringsförutsättningar kom in sent från Trafikverket vilka innebar betydande förändringar av de ursprungliga detaljplanerna och en avsevärd försening av projektet. Förändringarna innebär bland annat en utbyggnad av den östra perrongen söderut samt en ny tillgänglighetsanpassad gångpassage som ersätter befintlig gångtunnel under jord. Bygget beräknas påbörjas under våren Under 2010 gjordes ett försök i Vikmanshyttan alla invånare över 75 år erbjöds skjuts en gång i veckan till sin lokala butik till samma avgift som för flextrafiken i centrala Hedemora. Försöket gjordes i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna. 1 januari 2010 återtog kommunen ansvaret för pensions administrationen som under ett par år hanterats av löneenheten i Norberg. Framtiden Den aktiva marknadsföringen av kommunen och arbetet med bilden av Hedemora fortsätter. Medelåldern hos kommunens anställda är femtio år. Det betyder att närmare 500 nya medarbetare ska rekryteras inom fem sex år. Hur blir kommunen en attraktiv arbetsgivare? Vad är det specifika med Hedemora? Vad ska lyftas fram? Några exempel: y marknadsföra de möjligheter som Vasaliden arena i centrala Hedemora erbjuder invånarna och besökare y utveckla formerna för medborgardialog y utveckla och förbättra processer och handläggningstider i kommunen y utveckla e-tjänster på kommunens hemsida. Utvidga försöket i Vikmanshyttan (se ovan) till Smedby. Under överskådlig tid kommer det lokala utvecklingsarbetet att vara starkt kopplat till Dalarnas tillväxtprogram (Dalastrategin), Dalarnas Landsbygdsprogram och EU:s strukturfondsprogram Det samarbete som etablerats med kommuner i södra Dalarna och Bergslagen kommer att ytterligare utvecklas och fördjupas. Hedemora är vidare en av de nio kommuner som ingår i EU-programmet Leader Nedre Dalälven. Ett viktigt utvecklingsområde är att utforma en ny attraktiv kollektivtrafik på kommunens landsbygd. Målet är en fortsatt kostnadseffektiv trafiksamordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och ett nytt totalintegrerat trafiksystem som omfattar allt resande. Tillsammans med förvaltningar och bolag ska konkreta handlingsplaner utarbetas för lokala miljömål för Hedemora kommun och framåt. Energiplanen för Hedemora kommun ska följas upp, revideras och utvecklas till en klimatstrategi som bland annat inkluderar konsumtionen. Ett förslag till livsmedelspolicy håller på att arbetas fram. Åtagandena avseende skärpta klimatmål kommer att återspeglas i den kommande energi planen och i klimatstrategin. En uppgradering av kommunens telefonväxel med ett nytt hänvisningssystem samt en uppdatering inom it-verksamheten kommer att genomföras under det närmaste året. Räddningstjänsten Räddningstjänsten ingår i ett räddningstjänstförbund i södra Dalarna. Årsbudgeten för 2010 var tkr och redovisat utfall var tkr, alltså ett underskott på 15 tkr. Dessa siffror ingår i kommunledningens totala kostnader. Räddningstjänstförbundet har redovisat sitt årsbokslut separat till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret 17

18 Serviceförvaltningen Kommunstyrelsens ordförande: Anna-Karin Dahl, Ulf Hansson Tf förvaltningschef: Lars Thoréus Faktaruta (tkr) Drift, netto Investeringsnetto Antal årsarbetare* 68,49 68,27 Män, % Kvinnor, % * 1 november Mål Byggklara tomter för småhus, antal Byggklar mark för industri och handel, ha Väsentliga händelser y Serviceutskottet upphörde i juni och verksamheten övergick till strategiutskottet. y Arbetet med ett resecentrum inleddes vid järnvägsstationen i Hedemora. Framtiden Förvaltningen upphör. Av överskottet på investeringarna föreslås 2,6 mkr överföras till 2011 för Stationshuset, Vasahallen och Gussarvsrondellen. Fastigheterna kommer att överlåtas till Tjäderhuset AB den 1 januari Antalet byggklara tomter steg; i huvudsak på grund av exploatering i Stjärnsund. Markytan för industri och handel minskade beroende på såld mark i Ivarshytteområdet. Medarbetare Antal årsarbetare var 68,49, varav 31 % män och 69 % kvinnor. Alla anställda övergår vid årsskiftet till det kommunala bolaget Hedemorabostäder. Årets resultat Nettokostnaderna var 21,2 mkr vilket innebar ett underskott på 2,5 mkr trots ett tilläggsanslag på 1,5 mkr. Orsaken var nedskrivningar av anläggnings tillgångar, vilket inte fanns budgeterat, lägre intäkter för skog än budgeterat, samt kostnader för gatubelysning, parker och lekplatser. Investeringar Nettoinvesteringarna var 16,6 mkr vilket var 7,6 mkr under budget. Investeringarna omfattade i huvudsak fastigheten Kraftgatan, Vasaliden, Martin Koch-gymnasiet, gator, Sandvika Stjärnsund, Västkusten och resecentrum. 18 Serviceförvaltningen

19

20 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Anna-Karin Dahl Förvaltningschef: Kjell Rosén Faktaruta (tkr) Drift, netto Investering, netto Antal årsarbetare* Män, % Kvinnor, % * 1 november Mål y Kultur-, fritids- och turistaktivitet som är tillgänglig; barn och ungdom prioriteras. y Förutsättningar för rekreation och gemenskap i människors närmiljö. y Stödja och stimulera föreningslivets kultur- och fritidsaktiviteter. y En kulturprofil efter lokala förutsättningar. y Utveckla Hedemora som turist- och arrangemangskommun. Nyckeltal Utfall 2009 Mål 2010 Utfall 2010 Mål 2011 Antalet lokala kultur arrangemang per år Antalet kommersiella gästnätter per år Nöjdheten bland besökarna i Vasahallen 2008 baseras på omdömen 1 10 av öppettider, service/bemötande, kvaliteten på städning, utbud av aktiviteter, simhall, bastur, sporthallar, bowlinghall och cafeteria; medelvärde 7,8 8,2 Verksamhetsmått Utfall 2009 Utfall 2010 Mål 2011 Antal besök på fritidsgårdar Andel flickor på fritidsgårdar, % 45,6 40,5 46 Antal aktivitets- tillfällen, 4 20 år Antal bad och gym i Vasahallen Årets resultat Nettokostnaden var 21,3 mkr vilket var 0,5 mkr bättre än budget. Överskottet berodde på ej besatta tjänster, lägre aktivitet i föreningslivet, mindre planerat underhåll samt att de flesta verksamheterna gick med ett litet överskott. Ett stort problem var skadegörelse som kostade 400 tkr. Antalet kommersiella gästnätter ökade med 7 procent. Antalet lokala kulturarrangemang var stycken. Investeringar Investeringsbudgeten var 0,3 mkr. En betydande del investerades i nya badbryggor. En större upprustning skedde i bowlinghallen. Väsentliga händelser y Vasaliden Arena utnyttjades tusen timmar under sitt första år. Föreningarna svarade för 60 procent och skolan för 40 procent. y Kulturnatt Hedemora och Folkmusikfesten i Stjärnsund arrangerades för sjunde respektive sjätte året i rad. y Martin Koch-sällskapet inrättade och delade ut ett Kerstin Hed-pris. y Hedemora bowlinghall fick en ny arrendator och hallen lockade fler användare. y Täby Basket ordnade för andra året i rad sommarläger med 250 ungdomar. Framtiden Två förstudier ska göras om besöksnäringens utveckling (platser för husbilar och eventuell camping på Brunnsjöliden). Husbyringen beviljades 100 tkr för att projektera ett besökscentrum i Stjärnsund. Solarieverksamheten i kommunal regi ska utvärderas under Marknadsföringen av Vasahallens sim- och sporthall och Vasaliden Arena som Södra Dalarnas Idrottscentrum ska intensifieras. Investeringar och åtgärder ska ske för att locka fler barn och ungdomar till Vasahallen. 20 Kultur- och fritidsnämnden

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer