Budget för år 2013 med utblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för år 2013 med utblick 2014-2016"

Transkript

1 Budget för år 2013 med utblick

2

3

4

5

6

7

8 Katrin Thoor, TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Budget för år 2013 ( ) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg -bitr kommunchef\budget 2013\hemsidan\budget-pm.docx Bengtsfors kommun Postadress Box Bengtsfors E-post Besöksadress Majbergsvägen 1 Bengtsfors Telefon Organisationsnr Fax Hemsida

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Sammanfattning Under hösten 2011 aktualiserades åter frågan om att tidigarelägga budgetbeslutet. Mot bakgrund av detta togs två förslag till ekonomi- och målprocess tagits fram även för år Alternativen var budgetbeslut i juni respektive oktober och kommunfullmäktige beslutade då att beslut om budget 2013 ( ) skulle tas i juni. Med anledning av svåra och osäkra budgetförutsättningar beslutade dock kommunfullmäktige att skjuta budgetbeslutet till hösten Det innebar att beslut om budget skulle ske i oktober månad, samtidigt som skattesatsen fastställdes. Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2013 ( ) överlämnades därför till de politiska grupperna i maj månad. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget på tre ordinarie gruppmöten inför budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av de svåra ekonomiska förutsättningarna har beslut om budget sedan skjutits ytterligare en månad framåt och beslut kommer därför att ske i kommunfullmäktige i november månad. Budgetberedningen har sedan under september och oktober arbetat fram ett förslag till budget för år 2013 ( ) som kommunstyrelsens allmänna utskott lade fram på sitt sammanträde Förslaget till driftsbudget grundar sig på det tekniska budgetförslaget och har sedan justerats med ett antal poster, se avsnitt 18 nedan. I budgetberedningens förslag till budget för år 2013 ( ) är det budgeterade resultatet 5,1 Mkr. Detta innebär det budgeterade resultatet understiger kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning med 2,3 Mkr. När det gäller investeringsbudget för åren har utgångsläget varit den långtidsbudget som beslutades i samband med budget för år Denna har kompletterats med nya projekt och reducerats med sådana som inte längre är aktuella att genomföra.

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Innehåll 1 Bakgrund Ekonomirapporten oktober Resultatutjämningsreserv Sociala investeringar förebyggande insatser som inte är investeringar Bengtsfors och omvärlden Befolkningsutvecklingen Skatteintäkternas utveckling Sysselsättning Strategiska utvecklingsfrågor för Bengtsfors kommun Förslag till ny översiktsplan för Bengtsfors kommun Kommunens kvalitet i korthet Ekonomiska förutsättningar och ekonomisk strategi Budget och utfall år Budget och prognos år Förvaltningens arbete med budget 2013 ( ) Den fördjupade budgetprocessen Oförändrad verksamhet Mål och handlingsplaner för år Verksamhetsmål med betydelse för en god ekonomisk hushållning Finansiella mål God ekonomisk hushållning Hantering av framtida pensionsförpliktelser Tekniskt budgetförslag för år 2013 med utblick åren Personalpolitiskt arbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Jämställdhetsarbete/önskad sysselsättningsgrad Kompetensutveckling Personalförsörjning Folkhälsoarbete Folkhälsans organisation Strategiskt folkhälsoarbete Psykisk hälsa Stödjande miljöer och socialt kapital Delaktighet och inflytande... 27

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) 16.6 Drogförebyggande De kommunala bolagen Bengtsfors Teknik AB Bengtsfors Utvecklings AB Hotell Dalia AB Förslag till budget 2013 med ekonomisk utblick Driftsbudget Kommunen Koncernen Förutsättningar Finansiering Verksamheten Kommunala bolagen Investeringsbudget Balansräkning Kassaflödesanalys Finansiell analys Nettokostnadsandel Förändring av kostnader och intäkter Investeringsvolym Alternativa budgetförslag Vänsterpartiet Ekonomi- och målprocess för år Bilageförteckning Beslutsförslag... 39

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) 1 Bakgrund I den långsiktiga planeringen i samband med beslut om budget för år 2012 ( ) fattades drygt 15 Mkr i budget för år 2013 för att uppnå nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun. Inför arbetet med budget för år 2011 ( ) beslutade kommunfullmäktige om en förändrad ekonomiprocess där förvaltningen arbetade fram ett tekniskt budgetförslag under våren som sedan överlämnades till politisk de politiska grupperna. Inför år 2011 (budget 2012 ( ) framfördes synpunkter på att budgetbeslutet borde tidigareläggas, gärna under våren. Ett av de starkaste motiven till detta är att det då finns längre tid för att kunna verkställa budgetbeslutet för att vara i fas när budgetåret börjar. Två olika förslag till ekonomi och målprocess togs därför fram; ett med budgetbeslut i juni och ett med budgetbeslut i november. Kommunfullmäktige beslutade dock att även under 2011 fatta beslut om budget i november månad. Nytt ställningstagande skulle dock göras inför år Under hösten 2011 aktualiserades åter frågan om att tidigarelägga budgetbeslutet. Mot bakgrund av detta togs två förslag till ekonomi- och målprocess tagits fram även för år Alternativen var budgetbeslut i juni respektive oktober och kommunfullmäktige beslutade då att beslut om budget 2013 ( ) skulle tas i juni. Med anledning av svåra och osäkra budgetförutsättningar beslutade dock kommunfullmäktige att skjuta budgetbeslutet till hösten Det innebar att beslut om budget skulle ske i oktober månad, samtidigt som skattesatsen fastställdes. Ovanstående innebar att det tekniska budgetförslag som överlämnades under maj månad till de politiska grupperna inte var balanserat, utan innehöll ospecificerade besparingar om 5,9 Mkr. I samband med att budgetberedningen påbörjade sitt arbete under september månad konstaterades att tidsplanen inte kunde ligga fast utan att beslut om budget istället skulle fattas av kommunfullmäktige i november. Under september månad träffades gruppledare och utskottsprecidier för att diskutera förändrade förutsättningar sedan det tekniska budgetförslaget lämnades. Budgetberedningen återupptog sedan arbetet i början av oktober och kommunstyrelsens allmänna utskott lade förslag till budget för år 2013 ( ) den 23 oktober. Detta förslag ligger som grund till denna tjänsteskrivelse jämte bilagor.

13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) 2 Ekonomirapporten oktober 2012 Den 11 oktober publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi oktober Denna rapport ersätter Kommunernas ekonomiska läge som tidigare gavs ut av Svenska Kommunförbundet. Precis som i tidigare utgåvor ägnas ett avsnitt åt utvecklingen i samhällsekonomin, ett åt kommunernas ekonomi och ett åt landstingens ekonomi. När det gäller kommunernas ekonomi görs en jämförelse mellan resultat de senaste åren och soliditet för olika kommuner. Jämförelsen visar att av de 18 kommuner som har ett genomsnittligt negativt resultat för åren har 13 också en negativ soliditet inklusive pensionsskulden. Soliditeten speglar den historiska resultatutvecklingen och visar kommunens långsiktiga beredskap. Sambandet åskådliggörs i nedanstående diagram. Diagram 9 Kommuner med underskott , soliditet för kommun och koncern Kronor per invånare och procent Soliditet koncern Resultat, kr/ inv Resultatsnitt Källa: Statistiska centralbyrån Soliditet kommun 2011 Färgelanda Härnösand Ydre Bräcke Storfors Degerfors Västervik Uddevalla Rättvik Danderyd Malå Bollnäs Laxå Bengtsfors Vansbro Tierp Svenljunga Eda Alla kommuner Rapporten analyserar också kostnadsutvecklingen inom olika verksamheter i förhållande till befolkningsförändringar över tid. I nedanstående diagram redovisas verksamheter inom barn- och utbildning. De streckade linjerna visar befolkningsutvecklingen och de heldragna linjerna utvecklingen av kostnadsvolymen Soliditet, procent

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Diagram 13 Verksamhetens kostnadsvolym och demografisk utveckling inom barn- och utbildning Index år 2000 = 100 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting När det gäller barnomsorg har kostnaderna ökat kraftigare än vad befolkningsförändringarna ger. Den främsta anledningen till detta är att nyttjandegraden i förskolan har ökat från 75,9 % år 2000 till 86,4 % år I grundskolan har befolkningsutvecklingen varit den omvända. Här har kostnaderna inte anpassats till minskat antal elever, vilket inneburit en ökad ambitionsnivå inom grundskolan. En anledning till detta är de riktade statsbidrag som tillfördes kommunerna under åren för att öka personaltätheten. Gymnasieskolan är den enda verksamhet där kostnaderna följt befolkningsutvecklingen. En liknande analys av utvecklingen inom det sociala området redovisas i följande diagram:

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Diagram 14 Verksamhetens kostnadsvolym och demografisk utveckling inom socialtjänsten Index år 2000 = 100 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting Diagrammet visar att kostnaderna för funktionshindrade ökat väsentligt mer än vad befolkningsförändringarna ger. Här handlar det främst om lagstiftning med ökad ambitionsnivå som fått stor genomslagskraft på kommunernas kostnader. Även kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat klart mer än befolkningsförändringen. Det omvända förhållandet gäller dock inom äldreomsorgen, där kostnaderna legat ganska oförändrade trots att befolkningen ökat. Detta kan ses som ett uttryck för kommunernas prioriteringar. Kommunerna har arbetat med att bli effektivare och att arbeta mer med förebyggande åtgärder och stöd i hemmet framför akuta insatser och särskilda boenden. Rapporten behandlar också den höjda investeringsnivån som finns inom sektorn. Kommunernas investeringar ökade med 9 % i löpande priser mellan 2010 och 2011 och i den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2012 beräknas de öka med ytterligare 15 %. Det handlar bl a om utbyggnad av infrastruktur, nya förskolor och ombyggnad av grund- och gymnasieskolor. För att finansiera detta har också kommunerna ökat sina långfristiga skulder. 2.1 Resultatutjämningsreserv I rapporten finns också en beskrivning av regeringens förslag om resultatutjämningsreserv som fanns med i budgetpropositionen Kortfattat innebär detta att kommuner och landsting ska ha möjligheter att under vissa förutsättningar bygga upp resultatutjämningsreserver. Dessa skulle möjliggöra utjämning av resultat mellan goda och dåliga år. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med ett belopp som motsvarar det lägsta av årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag.

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Om det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är negativt gäller istället 2 %. 2.2 Sociala investeringar förebyggande insatser som inte är investeringar Ett annat aktuellt område som behandlas i rapporten är det om sociala investeringar. Namnet sociala investeringar skapar förvirring eftersom det inte rör sig om redovisningsmässiga investeringar. I den kommunala redovisningen har begreppet investering en specifik innebörd. För att en utgift ska kunna betraktas som investering skall den resultera i en tillgång som kommunen kan förfoga över. Den typ av verksamhet som avses med sociala investeringar kan därför aldrig räknas som investering. Utgifter för förebyggande insatser kan inte aktiveras och sedan skrivas av under en längre period. När verksamheten bedrivs är den en kostnad och belastar resultatet samma år på samma sätt som ordinarie verksamhet. Vissa kommuner har via sin balanskravsutredning öronmärkt delar av det egna kapitalet. Detta skapar dock inte, givet resultatkrav, större ekonomiskt utrymme för förebyggande insatser. Det är istället ett sätt att prioritera medel för dessa insatser. 3 Bengtsfors och omvärlden Bengtsfors kommun påverkas i hög grad av faktorer som kommunen bara delvis kan påverka. Dessa är främst: Befintligt skatteutjämningssystem, där sårbarheten för kommunen ligger i sjunkande befolkningssiffror och utvecklingen av medelskattekraften i riket Sysselsättningen och näringslivsutvecklingen i kommunen Minskade befolkningstal och förändringar i åldersstrukturen vilket leder till minskat skatteunderlag och krav på omprioriteringar inom kommunens verksamheter. I detta utsatta läge kan kommunen lindra effekterna av ovanstående punkter genom att ha en ekonomi i balans och ha god ordning och kontroll över sin verksamhet att erbjuda sina invånare en mycket god kommunal service skapa en attraktiv kommun med ett positivt företagsklimat som medverkar till företagsutveckling och nyetableringar, boende, arbete och fritidsverksamhet. Under hösten 2002 påbörjade ledningsgruppen och ekonomer arbetet med att skapa ordning och kontroll på ekonomin. Samtidigt inleddes ett långsiktigt arbete med att anpassa ekonomin och verksamheten till minskade intäkter från Lear för att även efter år 2007 ha en ekonomi i balans, se diagrammet nedan. Nästa steg var att säkerställa viktiga processer och rutiner för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Därför har ett antal reglementen och policys antagits eller reviderats de senaste åren.

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) När det gäller kvalitetsarbete är ovanstående, d v s att använda interna resurser på bästa sätt, endast en del. Andra delar är kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller gentemot medborgare och näringsliv samt kommunens attraktivitet avseende yttre miljöer såsom byggnader, parker etc. Beträffande kvaliteten på den service som medborgare och näringsliv i Bengtsfors kommun erhåller finns ett antal dokument som mäter detta. Genom det arbete som gjordes med att utveckla både ekonomi och verksamhet fungerade de två första punkterna ovan, d v s ordning och balans i ekonomin och mycket god service, bra under åren Efter hand aktualiserades hur den tredje punkten skulle kunna förverkligas för att öka kvaliteten på kommunens arbete ytterligare. Under 2009 ändrades förutsättningarna dock väsentligt. Stora negativa förändringar i den kommunala ekonomin vintern 2008/2009 förorsakade av en djup lågkonjunktur och global finansiell kris vilket i förlängningen medförde mycket stora bortfall av skatteintäkter från 2009 och åren framöver. Dessutom tillkom mycket stora okontrollerade kostnadsökningar som uppstod främst inom socialnämndens ansvarsområde. Detta medförde att en omstart fick göras av det ekonomiska saneringsarbete som inleddes sommaren 2002 men nu utifrån ett mycket svårare utgångsläge än tidigare. Under år 2010 fortsatte kostnaderna inom kommunens verksamheter, främst inom Individ- och familjeomsorg samt Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, att öka kraftigt. Under hösten visade det sig också att verksamheter inom kultur- och utbildningsnämnden inte klarat att anpassa sig till de minskade volymerna. Trots att skatteintäkterna ökade avsevärt jämfört med budgeterat nådde kommunen inte nivån för god ekonomisk hushållning för år 2010, även om balanskravet klarades. Även under 2011 misslyckades kommunen med att nå kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning då resultatet blev -8,1 Mkr och balanskravsresultatet 6,2 Mkr. Av kommunstyrelsens verksamhetsområden var det utbildningsområdet som hade störst budgetavvikelse, -12,5 Mkr. Det prognostiserade resultatet för år 2012 är 15,9 Mkr och balanskravsresultatet bedöms bli 17,5 Mkr. Den främsta anledningen till att kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning nås under året är de intäkter av engångskaraktär i form av återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar för åren 2007 och 2008.

18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Resultat exklusive nedskrivningar Mkr År Diagrammet ovan visar resultatutvecklingen för Bengtsfors kommun de senaste 13 åren. Den långsiktiga strategi som fanns mellan 2002 och 2007 avseende anpassningen till minskande intäkter syns tydligt. Motsvarande strategi saknas dock idag för att kunna hantera samtliga år i planperioden, vilket avspeglas i resultaträkningen, se avsnitt 18 och 21 nedan. 3.1 Befolkningsutvecklingen Befolkningsutvecklingen i Bengtsfors kommun har under de senaste åren varit negativ. Den största minskningen, -211 personer, inträffade under Under åren mattades minskningen något för att sedan åter öka igen. Under 2008 minskade dock befolkningen med endast 60 personer, varav endast 6 under andra halvåret. Den goda trenden höll även i sig under 2009, men under 2010 och 2011 accelererade dock minskningen av antalet invånare igen. Undantaget var under november och december 2010 då invånarantalet ökade med 50 personer. Under 2012 har utvecklingen varit ungefär likadan som under 2010 och Diagrammet nedan visar utvecklingen mellan 1980 och För samtliga år är det befolkningen per 31 december som är angiven.

19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Befolkningsutveckling Antal År Antagandet om hur stor befolkningsminskning som budgeten ska byggas på har varierat mycket under åren. Som mest var det 150 personer och som minst 50 i budget för år Under 2010 blev dock minskningen större vilket ledde till ett antagande om en minskning med 100 personer inför budget Det positiva utfallet under de sista två månaderna 2010 innebar bättre förutsättningar, vilket möjliggjorde en beräknad minskning på 50 personer i budget för år 2012 ( ). Utfallet blev dock 65 personers minskning varför en negativ budgetavvikelse uppstod avseende skatteintäkter och statsbidrag. I det tekniska budgetförslaget för år 2013 ( ) räknades med 50 personers årlig minskning, men utvecklingen under hösten har lett till att budgetförslaget nu bygger på 70 personers minskning. Nedanstående diagram visar på utvecklingen från 1980 inklusive prognos för åren i enlighet med Statisticons befolkningsprognos från februari Den sammanlagda stapeln för varje år visar det totala antalet invånare och de olikfärgade delarna utvecklingen i olika åldersklasser.

20 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Befolkningsutveckling mellan 1980 och 2011 samt prognos till 2021 fördelat på åldersklasser Antal År 65+ år år 0 19 år När det gäller de två yngre åldersklasserna är båda mindre till antalet 2021 än De utgör också en mindre andel av den totala befolkningen. Den äldsta åldersklassen, de som är 65 år eller äldre, ökar både vad gäller antal och andel av befolkningen. Det faktum att antalet invånare i åldersklassen år minskar innebär flera saker för kommunens utveckling eftersom den omfattar de flesta förvärvsarbetande och de som är i fertil ålder. Effekten av att antalet i fertil ålder minskar är att antalet barn efter hand också minskar, vilket i sin tur gör att andelen yngre minskar ytterligare. Genom att de förvärvsarbetande blir färre minskar också kommunens skatteintäkter kontinuerligt samtidigt som andelen äldre, och därmed behovet av äldreomsorg, ökar. 3.2 Skatteintäkternas utveckling Skatteintäkternas och statsbidragens storlek påverkas i hög grad av medelskattekraften och den lokala befolkningsutvecklingen. Bengtsfors sjunkande invånarantal slår därför hårt mot såväl skatteintäkterna som statsbidragen. Den beräknade befolkningsminskningen mellan 2012 och 2013 med 70 personer innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag med 3,1 Mkr jämfört med en situation med bibehållet befolkningsunderlag. 3.3 Sysselsättning I september 2012 var den totala arbetslösheten för Bengtsfors kommun 9,1 % vilket motsvarar 399 personer, det är 19 personer färre i jämförelse med september månad Den totala ungdomsarbetslösheten uppgår till 26 % under september 2012, vilket motsvarar 143 ungdomar. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 22 ungdomar i jämförelse med samma månad i fjol.

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) 4 Strategiska utvecklingsfrågor för Bengtsfors kommun Kommunens vision är Bengtsfors en livskraftig kommun genom samarbete och individuell utveckling. Utvecklingen av invånarantalet i Bengtsfors kommun sedan 1980 har redovisats under avsnitt 3.1 ovan. Eftersom det är kommunens invånare som är förutsättningen för den kommunala verksamheten är det av största vikt att så goda förutsättningar som möjligt skapas för boende och näringsliv. Detta är avgörande för kommunens överlevnad och fortsatta utveckling. Exempel på sådana strategiska utvecklingsfrågor är bl a Skapa förutsättningar för att fler ska flytta till kommunen genom olika attraktivitetsskapande åtgärder såsom möjlighet till attraktiva boendemiljöer m m Ha en väl fungerande infrastruktur Ha en god kvalitet på de kommunala tjänsterna och servicen Ha en budget i balans och en god ekonomisk hushållning Ovanstående frågor är inte enbart kommunala ansvar, exempelvis infrastrukturen, men det är likväl en strategisk fråga med avgörande påverkan på kommunens framtid. I det förslag till översiktsplan för Bengtsfors kommun som varit på samråd fram till 15 oktober har de strategiska frågorna aktualiserats och analyserats. Förslaget innehåller också förslag till vision för kommunen, se avsnitt 4.1 nedan. Inom kommunens verksamheter pågår ständigt ett utvecklings- och förbättringsarbete för att kunna erbjuda kvalitativt bra tjänster så effektivt som möjligt. Exempel på detta är arbetet med att höja resultaten i grundskolan, utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, underhåll av VA-anläggningar, energieffektiviseringar m m. En annan viktig del när det gäller att förbättra servicen till kommuninvånare och företag är bl a införande av e-tjänster och andra tekniska lösningar. När det gäller utvecklingen av antalet invånare i kommunen pågår ett aktivt arbete med att få korrekt folkbokföring, d v s se till att personer som bor i kommunen också är skrivna här. Bland annat skickas brev till samtliga elever på Stenebyskolan och det finns en rutin för att rapportera avvikelser till Skatteverket. Ytterligare ett led i att skapa förutsättningar för att bo och verka i Bengtsfors kommun är de enkäter som skickas ut till alla som flyttar in till eller ut från kommunen. Enkäterna innehåller, förutom uppgifter om ålder, familjesituation etc, frågor om varför de flyttat in eller ut, vad som är bra i kommunen och vad som saknas m m. En första analys av dessa enkäter har gjorts under Ovanstående enkäter är en del av den medborgardialog som kommunen arbetar med att förbättra. Andra delar är de s k pusselbitsmötena (ideéseminarier) som kommunen anordnade för några år sedan för att fånga upp åsikter och synpunkter i de olika kommundelarna. I samband med samråd kring kommunens översiktsplan har nya sådana möten arrangerats under augusti och september; dels för att diskutera förslaget till översiktsplan men

22 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) dels också för att diskutera andra aktuella frågor. För att ytterligare möjliggöra en bra dialog med medborgarna har kommunen i början av 2012 infört ett synpunktshanteringssystem för att på ett metodiskt sätt hantera allmänhetens synpunkter. På kommunens hemsida kommer det att vara möjligt att fylla i en blankett som sedan går vidare till ansvarig i den kommunala organisationen. På sensommaren har också e-förslag lanserats, vilket är en form av medborgarförslag som lämnas via kommunens hemsida och som andra sedan kan skriva under elektroniskt. Lämnaren och de som skriver under måste skaffa ett medborgarkonto knutet till en mailadress och de förslag som får minst 30 underskrifter tas upp till politisk behandling. 4.1 Förslag till ny översiktsplan för Bengtsfors kommun Kommunstyrelsen beslutade under 198 om att upprättat förslag till översiktsplan för Bengtsfors skulle ställas ut för samråd. Förslaget har föregåtts av ett omfattande arbete både på förvaltningsnivå och inom politiken. Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att inrätta en beredning som arbetade med den politiska delen i översiktsplanen och denna beredningen rapporterade sitt arbete till kommunfullmäktige Beredningens rapport har sedan utgjort underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till översiktsplan för Bengtsfors kommun och styrgrupp för detta arbete har varit kommunstyrelsens allmänna utskott. I samrådsförslaget till översiktsplan finns också förslag till vision för kommunen. Denna föreslås vara samma som togs fram i samband med det förra visionsarbetet och som redovisats ovan: Bengtsfors en livskraftig kommun genom samarbete och individuell utveckling. Förslaget innehåller också ett antal viktiga utvecklingsfrågor: Attityder Den viktigaste infrastrukturen i samhället är våra attityder, vår förmåga att samarbeta, våra kunskaper och vår vilja att lära nytt. En öppenhet för nya influenser och ny kunskap kommer att betyda mycket för positiv lokal utveckling. Medborgarnas tillit till den egna bygden får stor betydelse för Bengtsfors kommuns resa mot framtiden. Planera för en ökad inflyttning En viktig målsättning är att behålla och helst öka befolkningsunderlaget i kommunen. För att öka inflyttningen och minska utflyttningen är kommunens attraktivitet och möjlighet att kunna erbjuda livskvalitet av stor betydelse. Att locka fler delårsboende är ett viktigt steg på vägen. Eftersom den demografiska sammansättningen av befolkningen innebär en naturlig befolkningsminskning är det viktigt att fokusera på det som går att påverka; en ökad inflyttning och en minskad utflyttning. Att befolkningsminskningen planar ut är en viktig delseger. Konkurrenskraftigt utbildningsutbud - En betydelsefull utvecklingsfaktor är skolor och utbildningsmöjligheter. En väl fungerande förskola, en god grundskola som följs av en gymnasieskola med fokus på varje elevs unika utvecklingsmöjligheter och ett väl utvecklat samarbete med andra utbildningsinstanser lägger grunden för kommunens framtida attraktionskraft. HDK Steneby, högskolan för design och konsthantverk, som utgör en del av

23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) Göteborgs universitet, har potential att utvecklas till en stark magnet för hantverksintresserade unga människor, vilka bidrar till att marknadsföra Bengtsfors kommun och Dalsland i stora delar av Sverige. Flexibelt näringsliv - Bengtsfors kommun arbetar strategiskt för att skapa goda förutsättningar för utveckling av näringslivet. Bengtsfors ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med fokus på tillväxt inom följande fyra områden: - Högteknologisk skogsindustri - Företagande som drar nytta av närheten till Norge - Besöksnäring - Småföretag Planberedskap är en förutsättning för att kunna erbjuda god tillgång på byggbar mark för verksamheter av olika slag. Goda kommunikationer - Infrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för kommunens och samhällets utveckling, både för transporter av människor och gods. Täta kommunikationer ökar möjligheterna till pendling och skapar en växande arbetsmarknad för invånarna i kommunen. Framförallt kan en satsning på tågtrafik göra väsentlig skillnad. Goda kommunikationer innebär också tillgång till bredband och telefoni för att ge befolkningen och företagen samma förutsättningar att bo och verka som i andra delar av landet. Sjöarnas potential - De många sjöarna är grunden för kommunens attraktivitet. Sjöarna präglar landskapsbilden och är en stor del av vår identitet. Dalslands kanal är motorn i den Dalsländska besöksnäringen. Det finns en enorm utvecklingspotential i de många sjöarna. Möjligheten att skapa attraktiva sjönära boenden är den enskilt viktigaste konkurrensfördelen för kommunen. Särskilt bör påpekas de attraktiva boendemiljöernas betydelse för rekrytering till det lokala näringslivet. För att öka orternas attraktivitet är det nödvändigt att tillvarata det sjönära läget. Likaså är det vattnet som skapar en stor potential för utveckling av besöksnäringen. Hållbar utveckling - Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på lång sikt är en förutsättning för en framgångsrik utveckling såväl i Bengtsfors kommun som på jorden i övrigt. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Social hållbarhet uppnås genom att bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga grundläggande behov kan uppfyllas medan den ekonomiska hållbarheten uppnås genom att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Hållbar utveckling och en god livsmiljö i kommunen påverkas i hög grad av den enskilda individens livsstil, miljömedvetenhet och hälsa.

24 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (40) 4.2 Kommunens kvalitet i korthet Under ett antal år har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, drivit flera projekt med syftet att stärka den kommunala ledningens, såväl förtroendevalda som ledande tjänstemäns, arbete med att utveckla de kvalitativa aspekterna i styrningen och uppföljningen av verksamheterna. Olika verktyg har utvecklats för att stödja detta arbete. Det finns dock ett behov av en fortsatt utveckling av verktyg för att stärka de förtroendevaldas roll i styrningen av den kommunala verksamheten. Därför har förbundet arbetat med att utveckla ett enkelt verktyg för att ge en bild av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. I samband med diskussionerna om ny ekonomimodell i Bengtsfors kommun våren 2008 så var en av kärnfrågorna vad kommunfullmäktige egentligen får för sina pengar. SKL:s projekt syftar till att försöka svara på denna fråga och Bengtsfors kommun beslutade delta i ett nätverk som arbetar med detta verktyg och är nu med för femte året. Flera av dessa mått används i den bilaga till tekniskt budgetförslag med jämförelser inom olika verksamheter som överlämnades till de politiska grupperna i augusti månad. 5 Ekonomiska förutsättningar och ekonomisk strategi Den nya ekonomimodellen som implementerades i samband med arbetet med budget för år 2010 ( ) låg till grund även för budget 2011 ( ). Den innebar att det fanns olika nycklar för att fördela större delen av kommunens budget mellan de olika verksamheterna och demografiska förändringar fick med automatik genomslag i medelstilldelningen. Trots att kommunens verksamheter står sig ganska väl i jämförelse med genomsnittliga kostnadsnivåer är problemet för Bengtsfors finansieringsfrågan. Kommunen har för låga intäkter för att klara normala nivåer i resursfördelningen, vilket innebär att besparingar måste göras på verksamheterna för att få budgeten att gå ihop. Detta gör att ingen riktig resursfördelning gjordes för år 2012 ( ) utan utgångsläget var budget och uppföljning 2011 tillsammans med analys av standardkostnader för Bengtsfors kommun och jämförelser med andra kommuner. Det tekniska budgetförslaget för år 2013 ( ) utgick från de prioriteringar som gjordes politiskt inför budget 2012 ( ). En analys av standardkostnader för Bengtsfors kommun och jämförelser med andra kommuner togs fram när den officiella statistiken fanns tillgänglig och presenterades under sommaren som komplement i det fortsatta arbetet med budget för år 2013 ( ). Precis som under de senaste åren ingår samtliga löneökningar i verksamheternas budgetar för år När det gäller uppräkningarna i budgeten för år 2013 har en beräkning gjorts på 3,3% för år 2012 och 3,1% för år 2013 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar. Kommunfullmäktige beslutade att en resultatnivå på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara tillfredsställande för att uppnå god ekonomisk hushållning för Bengtsfors kommun och att 5 mkr av

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer