Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut och verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2009 och överlämna till kommunstyrelsen Margareta Heimer Socialdirektör Bilaga 1. Rapportering av måluppfyllelse i socialnämnden verksamhetsberättelse 2009 Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2009, kort version Bilaga 3. Ekonomiskt utfall 2009 Bilaga 4. Redovisning av hur nämnden har arbetat för att förbättra näringslivsservicen Bilaga 5. Uppföljning av miljöprogrammets mål Bilaga 6. Redovisning Intern kontroll 2009

2 2 Verksamhet - Socialnämnd och socialkontor Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. För beslut i enskilda ärenden finns ett socialutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Socialnämnden har under året haft 11 sammanträden och socialutskottet 17 sammanträden. Socialkontoret är ett beställarkontor som består av tre enheter, vilka är familjeenheten, vuxenenheten och enheten för äldre- och handikappomsorg. De tre cheferna för enheterna är direkt underställda socialdirektören. För övergripande planering och stöd till enheterna finns en stab och administrativ service under ledning av socialdirektören. Socialdirektör Stab Administrativ service Familjeenheten Vuxenenheten Äldre- o handikappomsorgsenheten Socialdirektör med stab och administrativ service I stabens ansvar ingår ekonomisk planering och uppföljning, övergripande planering och tillsyn/utvärderingar samt samordning av verksamhets- och utvecklingsfrågor. Staben arbetar i nära samverkan med enheterna och utgör därmed en stödresurs. Staben består av sju tjänster varav en socialdirektör, en controller, två utvecklingsledare, en kvalitetsutvecklare, en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), en nämndesekreterare/jurist samt 0,5 alkoholhandläggare som köps av Österåkers kommun. Administrativ service består av fem tjänster varav en administratör, en it-samordnare/systemförvaltare samt två assistenter för telefonistuppgifter och reception. De två senare är en del av kommunens telefonväxel men ingår i vuxenenhetens organisation. Socialkontoret delar en vaktmästartjänst med biblioteket, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret. Ekonomi (belopp i Mkr) Budget Bokslut Nämnd och socialkontor Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,1 1,6-0,5 Verksamhetens kostnader - 39,6-42,8 3,2 Nettokostnader - 38,5-41,2 2,7 För 2009 redovisar nämnden och socialkontoret ett nettounderskott på 2,7 mkr. På kostnadssidan redovisas ett underskott på 3,2 mkr som är på socialkontoret. Intäkterna ökar med 0,5 mkr beroende på ökat statsbidrag för LOV, uthyrning av lokal samt försäljning av tjänst (växel).

3 3 Nedanstående tabeller visar var i socialkontorets utfall underskottet på 3.2 mkr finns. Socialkontorets underskott på 3,2 mkr beror i huvudsak på ökade kostnader för personal 1,1 mkr (bl.a. social beredskap och övertidsersättningar) och interna kostnader 1,1 mkr såsom lokalkostnader och köp av tjänst från kommunledningskontoret. Kostnadsförändring Mkr Budget 2009 Utfall 2009 Dif Dif % Köp av tjänst etc 4,5 4,8-0,3 5,6 Personalkostnad 26,1 27,2-1,1 4,2 Personalsociala kostnader 0,4 0,8-0,3 75,8 Intern kostnad 7,4 8,5-1,1 14,5 Projekt LOV - 0,5 - Summa kostnadsökning 38,6 41,8-3,2 8,4 Nedanstående tabell redovisar ökningen av de interna kostnaderna på 1.1 mkr. Interna kostnader Mkr Budget 2009 Utfall 2009 Dif Dif % Hyror, nya lokaler 3,4 3,9 0,5 14,5 Kostnader kommunledningskontoret 3,9 4,4 0,6 15,3 Kapitaltjänstkostnad - 0,1 0,1 Övriga interna kostnader 0,2 0,1-0,1-32,6 Summa tkr 7,4 8,5 1,1 14,5 Viktiga händelser i verksamheten 2009 Kvalitet och uppföljning I socialnämndens uppgifter ingår att kontinuerligt genomföra uppföljningar av kvaliteten av socialkontorets arbete och dem som utför insatser för socialnämnden. Det skall finnas ett ändamålsenligt kvalitetssystem i syfte att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten. Socialnämnden antog 2008 ett ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS i enlighet med föreskriften SOSFS 2006:11. Under 2009 har det inrättade kvalitetsrådet arbetat med kvalitetsfrågor för kontoret. Synpunkter/klagomål, fel och brister samt allvarliga missförhållande har under året hanterats enligt ledningssystemet och rapporterats till nämnden. Utförarna har fått oanmälda besök. Under våren 2009 har uppföljning genomförts av de upphandlade verksamheterna inom LSS. Resultatet visar att kvaliteten i det stöd och den service som ges i bostäderna är god. Samtliga verksamheter har ett pågående arbete med att säkra kvaliteten såväl vad det gäller den enskildes individuellt riktade stöd och service, som verksamhetens kvalitetssystem. Förbättringsmöjligheter finns avseende dokumentation, kunskap om gällande lagar och föreskrifter samt att förbättra möjligheterna att skaffa nya och upprätthålla gamla fritidsintressen. Återkoppling till utförarna har skett. Gruppbostäder inom socialpsykiatrin har granskats utifrån gällande lagstiftning, avtal och tidigare uppföljningar samt kommunens mål. Resultatet visar att de boende uppfattas vara nöjda. Förbättringsområden finns för en av verksamheterna, avseende utveckling av dokumentation, utveckling av utvärderingar av utförda insatser, kännedom om gällande föreskrifter och verksamhetens utvecklingsbenägenhet. Båda verksamheterna behöver förbättra samverkan med landstingets psykiatri såväl inom öppenvården som inom slutenvården. Återkoppling till berörda har skett med begäran om åtgärdsplan. Uppföljning av avtal för Träffpunkt Ringen och boendestödjare inom socialpsykiatrin har genomförts. Resultatet visar att verksamheten har genomfört flera förbättringar sedan förra uppföljningen, dock har antalet besökare inte ökat som efterfrågats. Boendestödjarna arbetar utifrån arbetsmetodiken är ett självständigt liv, ESL i högre utsträckning än tidigare. I uppgiften ingår att bl.a. att utveckla verksamheten. Flera av åtgärder har genomförts och vissa åtgärder pågår fortlöpande. Återkoppling till berörda har skett.

4 4 Tillsyn har gjorts av enskilda verksamheter inom LSS belägna inom kommunen. Resultatet visar att samtliga har god kvalitet. Tillstånden för två av verksamheterna var inte aktuella men åtgärder vidtogs. Rapporterna har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Uppföljning av Fritidsträffen, verksamhet enligt 9 punkt 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år har genomförts. Resultatet visar att Fritidsträffens placering i Träffpunkt Enebybergs lokaler tillgodoser lagens målsättning att den enskilde skall få möjlighet att integreras med andra ungdomar. Personalen trivs i lokalerna. Förbättringsområden avser kunskap om de lagar som styr verksamheten och de krav som detta medför. Uppföljningen har återkopplats till verksamheten som skall återkomma till nämnden med en åtgärdsplan. Tillsyn har gjorts av hem för vård eller boende inom individ- och familjeomsorgen. Resultatet visar att förbättringar genomförts sedan förra uppföljningen och pågår. Rapporten har överlämnats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Under november genomfördes en brukarundersökning avseende handläggarnas bemötande av brukarna inom socialkontorets individ- och familjeenhet och äldre- och handikappenhet. Besökande fick för tredje året i rad svara på samma frågeenkät. Resultatet visar ett gott resultat för socialkontoret, högre andel nöjda än tidigare år, drygt 90 procent var nöjda. De svarande var mest nöjda med bemötandet och den information som de fått. Resultatet kommer att publiceras i Danderyds Aktuellt och läggas på hemsidan. I december genomfördes en totalundersökning av äldre- och handikappomsorgen. Personer med hemtjänstinsatser, på särskilda boenden och anhöriga till personer på gruppboende för personer med demenssjukdomar, personer i bostäder enligt LSS och SoL, dagverksamheter, träffpunkt Ringen, daglig sysselsättning och de som har boendestödjare fick besvara en enkät med frågor baserade på socialnämndens resultatmål. Resultatet redovisas till socialnämnden i mars 2010 och verksamheterna kommer därefter att få återkoppling av resultaten. Olika nätverk för kvalitetsutveckling inom Stockholms län finns i syfte att utveckla uppföljningar av verksamheter. Presentation av socialkontorets kvalitetsarbete har gjorts vid upphandlingsdagarna samt deltagande med ett ärende vid Socialstyrelsens etiska råd. Hälso- och sjukvård Enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen skall det inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Denne har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård som bedrivs är av en god och säker kvalitet inom den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boenden, biståndsbedömd dagverksamhet och psykiatriboenden samt för tillsynen av den hälso- och sjukvård som bedrivs på LSS-boenden inom handikappomsorgen. MAS har besökt alla särskilda boenden för äldre regelbundet under året, då bland annat alla avvikelser har gåtts igenom. En kvalitetsgranskning har gjorts av den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för på psykiatriboenden, bostäder med särskild service har besökts inom handikappomsorgen och möten hållits med de vårdcentraler som ansvarar för hälso- och sjukvården på LSS-boenden. Resultaten har visat att hälso- och sjukvården är av god kvalitet men att det finns förbättringsområden vad gäller upprättandet av lokala rutiner. Socialnämnden har beslutat om återkoppling av vidtagna åtgärder från utförarna inom en viss tidpunkt. Uppföljning har gjorts av omvårdnadsdokumentationen av hälso- och sjukvård på särskilda boenden under hösten enligt kvalitetsgranskningsinstrumentet QUSTA. Resultatet har visat att det fortfarande finns stora förbättringsområden då denna uppföljning görs regelbundet. Varje enhet har fått en redovisning av sitt resultat. De viktigaste förbättringsområdena är att varje verksamhet upprättar lokala skriftliga rutiner, som ska göras kända i personalgrupperna. Syftet med uppföljning av avvikelser och kvalitetsgranskningar är att upptäcka brister och se till att dessa blir åtgärdade samt att åtgärder som har vidtagits har följts upp.

5 5 De riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård som antogs av socialnämnden år 2003 har reviderats under året. Under året har en händelse på ett särskilt boende anmälts enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. MAS har regelbundet deltagit i möten med Smittskyddsenheten, Vårdhygien, och Tandvårdsenheten. Dessutom har MAS haft regelbunden kontakt med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och KSL i frågor som gäller läkartillsynen och läkemedelshanteringen på särskilda boenden, informationsöverföring mellan landsting och kommun samt lämnat synpunkter på förslag till avtal och överenskommelser. MAS har under året deltagit i den pandemigrupp som bildades i samband med utbrottet av nya influensan och administrerat vaccinationen till personer på särskilda boenden och en del av dess personal. Tillståndsfrågor Socialnämnden har under året fattat beslut i tillståndsärenden avseende stadigvarande serveringstillstånd. Socialkontoret i sin tur har fattat beslut i ärenden rörande tillfälliga tillstånd till allmänheten och till slutna sällskap. Under 2009 har socialkontoret genomfört tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare med serveringstillstånd. Tillsynen har skett i samarbete med bland annat närpolisen. Utöver tillsynsbesök på serveringsstället genomförs även så kallad inre tillsyn, vilket bland annat innebär kontroll avseende ekonomisk skötsamhet och vandel. Den inre tillsynen sker genom registerförfrågningar och remisser. Samtliga folköls- och tobaksförsäljare har under 2009 fått tillsynsbesök av socialkontoret. Socialnämnden har sedan ändring av reglementet 2008 även ansvar för tillsyn av försäljning av nikotinläkemedel. Denna lagstiftning upphörde i november 2009 och ersätts med ny lagstiftning kring tillsyn av försäljning av läkemedel hos detaljhandeln. Läkemedelsverket beviljar tillstånd och kommunen ska utöva tillsyn. Länsstyrelsen genomförde under december en tillsyn av socialkontorets arbete med tillståndsfrågorna. Rapporten har ej ännu inkommit till nämnden. Posom Socialkontoret ansvarar för kommunens psykologiska och sociala omhändertagande vid stora katastrofer och olyckor. Styrgruppen består av representanter från socialkontoret, produktionskontoret, utbildnings- och kulturkontoret, Danderyds civilförsvarsförening, primärvården, Svenska kyrkan, närpolisen och räddningstjänsten. Dessa träffas regelbundet under ledning av enhetschefen på familjeenheten. Inom varje verksamhet har ett antal medarbetare anmält sig som stödpersoner som kan mobiliseras av styrgruppen när behov uppstår. Under sommaren 2009 har Posom mobiliserats vid en brand som uppstått i en villa där ett antal ungdomar befann sig. Alla stödpersoner har erbjudits att delta vid ett seminarium med föreläsning av Robert Eriksson från Stockholms Brandförsvar som har erfarenhet av stora katastrofer. Social beredskap Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö stad och Vaxholms stad samverkar sedan 2008 i en gemensam social beredskap som löper under alla årets dagar. Beredskapen nås via polisen som tar kontakt med den tjänsteman som är i beredskap i sitt hem. Den sociala beredskapen avser ärenden rörande barn och ungdom, familjerelaterat våld samt akut omhändertagande enligt lag om vård av missbrukare (LVM). Varje kommun bidrar med personal till den sociala beredskapen i proportion till sin kommuns folkmängd enligt fastställt schema. Även politiker i respektive kommun står i beredskap enligt fastställt schema. Under 2009 har de inkomna ärendena varit totalt 299 varav 36 i Danderyd, 41 i Lidingö, 65 i Täby, 47 i Vallentuna, 16 i Vaxholm, 67 i Österåker och 16 i annan kommun. 258 ärenden har kunnat lösas per telefon

6 6 och 28 genom utryckning. Kostnaderna har stigit kraftigt sedan förändringarna 2008, framförallt p.g.a. tidsåtgången i ärendena under beredskapstid. Beredskapen har under hösten följts upp via en enkät till både politiker och tjänstemän som haft beredskap. Uppföljningen presenterades för socialnämnden i januari Upphandlingar avslutade och pågående Larmmottagning inom äldreomsorgen avslutad Korttidsboende inom äldreomsorgen avslutad Ramavtal socialpsykiatri avslutad, tillsammans med övriga nordostkommuner Ramavtal barn och unga öppenvården avslutad, slutenvård delvis avslutad, en del är överklagad till länsrätten, tillsammans med övriga nordostkommuner Turbundna resor inom äldre- och handikappomsorgen avslutad Mattransporter inom äldreomsorgen avslutad Gruppboende inom handikappomsorgen pågående Kvalitet och Trygghet i Hemtjänsten (KTH) tidsregistreringssystem och elektronisk nyckelhantering pågående Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten pågående Lag om valfrihetssystem (LOV) inom familjerådgivningen pågående Lag om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende under utredning Kompetensutveckling Personalens kunskaper och erfarenhet är bland de viktigaste kvalitetsaspekterna i socialnämndens arbete. Detta anges i 3 kap. 3 socialtjänstlagen och i 4 kap. 5 socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11), om personal- och kompetensförsörjning. Tre skyldigheter tas upp för nämnden, som att se till att den bemanning finns som behövs för socialtjänstens uppdrag, att kompetens finns samt att det finns förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Inom både område barn och unga och biståndshandläggare finns allmänna råd om vilken kompetens som ska krävas för tjänsterna. Den totala kompetensen och erfarenheten hos personalen är hög och personalomsättningen relativt låg. Personalomsättningen beror främst på pensionsavgångar och föräldraledigheter. Kommunfullmäktige fattade beslut i juni att sänka ramen för socialnämnden vad gäller medel till kompetensutveckling. Personalens möjligheter till kompetensutveckling har därför under året varit ojämn. Individ- och familjeomsorgen har under året haft tillgång till FoU-nordost där tillfällen givits till utbildning och kompetensutveckling (se nedan). Vid kommunens arbetsmiljöenkät till personalen under året framkom en fortsatt tydlig negativ uppfattning om tillgång och möjlighet till kompetensutveckling. Friskvårdsbidrag och återkommande personalvård i form av vårfest och julbord (på kontoret) har anordnats och en friskvårdsgrupp finns. FoU-nordost och FoU-Seniorium Danderyds kommun är ansluten till en forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-Nordost, där även Vallentuna, Österåker, Lidingö, Norrtälje, Täby och Vaxholm deltar. FoU ska genom praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser och genom utbildning utgöra en resurs för utvärdering och utveckling av kvaliteten i de sociala tjänsterna samt av personalens kompetens. Syftet med verksamheten är att utifrån politiska mål, kommunala riktlinjer och klienternas behov bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling så att nyttan och värdet av socialtjänstens insatser bättre kan mätas och värderas. FoU är en viktig resurs för att uppfylla socialtjänstlagens krav på en kunskapsbaserad socialtjänst. Personal inom individ- och familjeomsorgen är aktiva i olika verksamheter inom FoU såsom läsecirklar, utvärderingsprojekt, temadagar och seminarier.

7 7 I och med fullmäktiges beslut om budget för 2009 ingår även Danderyd i FoU-Seniorium, FoU-verksamhet för äldreomsorgen, där samtliga nordostkommuner och landstinget ingår. Verksamheten har inte haft full årskapacitet p g a chefsbyte. Utveckling av jämförelsekriterier mellan nordostkommunernas äldreomsorg planeras bland annat. Genom FoU-seniorium förväntas olika kompetensutvecklingsinsatser genomföras. Inhyrd personal/arbetsmiljö Den korta sjukfrånvaron på socialkontoret har under åren 2008 och 2009 varit jämn ( 6,6 % respektive 6,5 %), dock har andelen långtidssjukskrivningar i procent ökat (49 % respektive 62 %, utgörs av långtidssjukvaro). Under 2008 hade socialkontoret bättre närvaro än övriga i kommun, under 2009 har det svängt till större sjukfrånvaro än övriga. Arbetsbelastningen har för vissa grupper varit fortsatt mycket hög. Detta har medfört att socialkontoret har behövt hyra in arbetskraft tillfälligt. Behovet har dock fortsatt att minska under året. Familjenheten har delvis p.g.a. arbetsbelastning, men även av andra orsaker, behövt köpa in stöd för vissa utredningar. Enligt arbetsmiljöenkäten ökade andelen personer som svarade att de inte hinner med sina arbetsuppgifter markant, socialkontoret redovisar klart högre stressnivåer än övriga förvaltningar i kommunen. Socialkontoret har med anledning av detta genomfört en separat enkät om stress med stöd av personalavdelningen och arbetat med frågan i enheterna, bl.a. har extra handledning genomförts med inriktning på stresshantering. Enkäten ska följas upp under IT-verksamheten Socialnämnden har upphandlat ett nytt verksamhetsstöd för handläggning och tecknat avtal med Logica. Det nya systemet, Treserva, infördes under hösten 2008 vid individ- och familjeomsorgen och samma arbete görs inom äldre- och handikappenheten under mars 2010, vilket är ett år försenat på grund av brister i upphandlat system. Socialkontoret har även utrett förutsättningarna för att införa ett nytt tidsredovisningssystem samt nyckelhantering inom hemtjänsten under året, det s.k. KTH-projektet. Upphandling pågår och kommer att slutföras under våren Under våren 2010 kommer ett nytt ärendehanteringssystem W3D3 att införas i hela kommunen. Det har periodvis varit stora problem med nätverk och telefoni under Det har inneburit fördröjning och merarbete i handläggningsarbetet, eftersom det har varit svårt att komma in i datasystemet för att dokumentera regelbundet och dels att telefonsamtal avbrutits. Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag att verka för att alla kommuner och landsting antar och tillämpar den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Syftet är att tillgängliggöra information och tjänster för medborgarna oberoende av vem som är huvudman för tjänsten. Vårdguiden har gjort det möjligt att förutom landstingets information, publicera gemensam information om kommunernas vård och omsorg. Framtiden är att danderydsborna kommer att kunna använda en ingång till nödvändig information till socialtjänsten, d.v.s. Vårdguiden. Länkar mellan landstinget och kommunen kommer sedan att finnas. I samband med detta arbete kommer även hemsidan att förnyas. Bidrag till föreningar Bidrag har lämnats till pensionärsorganisationerna PRO och SPF Idun. Andra organisationer som fått bidrag är Mörbygårdens vänner, SeniorNet, RSMH, IFS, Reumatikerföreningen, Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN), Södra Roslagens brottsofferjour, DHR, HRF, SRF-norrort, FUB, Mansjouren, Nattvandrarna, Hopp Stockholm samt BRIS region Mitt.

8 8 Måluppfyllelse hela nämnden Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyd bedriver socialnämnden kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. (gul) Målet är uppnått. Socialnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet inom sina olika programområden. Budgeten visar för året ett överskott. Kvalitetsundersökningar visar att nämnden får goda resultat men att förbättringsområden finns. Nämnden har under året genomfört en bemötandeundersökning vid socialkontoret. Den genomförs under fyra veckor i november, för tredje året i rad samma enkät. Undersökningen tar upp bemötande, tillräcklig information, lämna synpunkter, beaktande av behov, kompetent personal samt tillgänglighet. Resultatet är mycket gott, 98 % anser vid kontakt att de får ett bra bemötande. Sämst resultat får tillgängligheten. Kontoret har arbetat med att förbättra servicen i växeln för framförallt äldre personer i kommunen för att öka tillgängligheten. Socialnämnden har även genomfört en brukarundersökning av nämndens mål. En enkät har skickats ut till samtliga brukare inom äldre- och handikappomsorgen. Undersökningen visar att nämndens mål är uppfyllda, med ca 73 % nöjda svar, vilket är en förbättring mot föregående år. Socialnämnden kan även visa att inom nämndens samtliga program är kostnaderna lägre än standardkostnaden. Nettokostnadsutvecklingen för 2009 i förhållande till 2008 har minskat med 1.6 % d.v.s. nettokostnaderna har minskat i förhållande till bokslut I förhållande till budget 2009 har vårdtyngdskostnaderna för boende minskat både inom äldre- och handikappomsorg. Inom äldreomsorg har vårdtyngden minskat vilket medfört sänkta kostnader. Definition till färger. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Ekonomi Socialnämnd Budget 2009 Utfall t o m december Utfall Resultat Intäkt Kostnad Netto Intäkt % Kostnad % netto netto Nämnd och socialkontor 1,1 39,6 38,5 1, , ,2-2,7 Individ- o familjeomsorg 11,6 33,6 22,0 18, , ,7 1,3 Äldreomsorg 36,4 343,0 306,7 41, , ,4 18,3 Handikappomsorg 5,1 101,5 96,3 6, , ,9 4,4 Social psykiatri 1,1 15,1 14,1 1, , ,0 0,1 Totalt 55,2 532,8 477,6 69, , ,1 21,4

9 9 För 2009 redovisar socialnämnden ett nettoöverskott på 21,4 mkr. På kostnadssidan redovisas ett överskott på 7,5 mkr. Intäktssidan redovisar ett överskott på 13,9 mkr på grund av ökade statsbidrag för flyktingmottagning och de statsfinansierade projekten samt försäljning av verksamhet. Nettoöverskottet beror på minskade kostnader inom samtliga programområdet utom administration och nämnd som redovisar ett nettounderskott på 2,7 mkr på grund av ökade kostnader för personal, lokalkostnader och köp av tjänst från kommunledningskontoret. Programområdet äldreomsorg och handikappomsorg redovisar ett nettoöverskott på 22,7 mkr. Kostnadsminskningen inom äldreomsorg beror på minskade insatser samt minskad vårdtyngd inom särskilda boenden samt minskade insatser inom öppen hemtjänst såsom dagverksamhet, utskrivningsklara, korttidsboende och bostadsanpassning.. Kostnadsminskningen inom handikappomsorg beror på minskade insatser inom boenden och daglig verksamhet. Budgetavvikelse per programområde 2009 Verksamhet/programområde Uppnått resultat Nettobudgetavvikelse, % Kommentar Nämnd och socialkontor röd -7,0% Kostnader för personal och interna hyror ökat Individ- o familjeomsorg gul 6,0% Minskade insatser och kostnader för HVB/Behandlingshem Äldreomsorg grön 6,0% Minskade insatser och kostnader för äldreboende och hemtjänstinsatser i hemmet Handikappomsorg grön 4,6% Minskade insatser och kostnader för boende och dagligverksamhet Social psykiatri gul 0,6% Utfall på budgeterad nivå, minskade insatser och boendestöd Totalt grön 4,5% Minskade prestationer inom äldre o handikappomsorg Definition till färger ovan. Grön anger ett utfall bättre än budgeterat, gult anger ett utfall i enlighet med budget och rött anger ett utfall sämre än budget. Diagram nettokostnadsutveckling mellan åren 2002 till 2009 Mkr 600,0 500,0 400,0 364,1 384,9 398,4 421,5 418,4 433,5 463,4 456,1 300,0 200,0 100,0 - Utfall 2002 Utfall 2003 Utfall 2004 Utfall 2005 År Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 I ovanstående diagram set man nettokostnadsutvecklingen vid socialnämnden under två har nettokostnaden minskat, 2006 och I nedanstående diagram visas denna utveckling i procent.

10 10 Procent 13,0% 8,0% 3,0% -2,0% 8,9% 5,7% 5,8% 6,9% 3,5% 3,6% -0,7% -1,6% ,0% Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen SN 2008/0117 SN 2009/0012 SN 2009/0055 SN 2009/0078 SN 2009/0088 Uppdrag om utredning om orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar samt förslag om åtgärder för att bringa ner kostnaderna. Ärendet rapporterades på socialnämnden Nämnden genomförde ett antal åtgärder, vilket har medfört att ökningen har planat ut och bedömningen är att timmarna ryms inom budget Uppdrag om att ta fram underlag för översyn av modell för kvalitetssäkring och ersättning för utförd hemtjänst samt nyckelhantering, det s.k. KTH-projektet. Socialnämnden behandlade ärendet Därefter återremitterade KSAU ärendet till nämnden för omarbetning och komplettering. Ärendet har återbehandlats på socialnämnden och kommunstyrelsen. Upphandling pågår och kommer att vara avslutad till sommaren Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen en viss tid efter igångsättandet. Uppdrag att ta fram underlag för beslut om en tillgänglighetsplan (tidigare kallad handikapplan). Socialnämnden uppdrogs att vara samordnade nämnd för kommunens arbete att ta fram planen, enligt en ny struktur över kommunens styrdokument. Ärendet var på remiss hos de olika nämnderna under hösten och kommunfullmäktige antog den nya planen i december Uppdrag att redovisa kostnadsanpassningar med konsekvensbeskrivningar inom socialnämndens budget, som skulle kunna ge effekt redan Ärendet redovisades till socialnämnden på ett extra sammanträde i maj Uppdrag att redovisa förslag till beslut angående införande av lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Kommunfullmäktige fattade under 2009 beslut om att införande av LOV ska ske inom hemtjänst och familjerådgivning Socialnämnden har antagit förfrågningsunderlag inom båda områden vilka nu publiceras på kammarkollegiets hemsida den s.k. valfrihetswebben. Socialnämnden har även ett uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV inom särskilt boende, vilket ska redovisas till fullmäktige senast i juni Besvarad Besvarad Besvarad Besvarad Besvarad Utmaningar för framtiden Under 2009 har kommunernas ekonomiska situation bedömts som ytterst besvärliga och socialnämnden har liksom andra nämnder behövt att ta fram besparingsförslag och konsekvensanalyser. Mot slutet av året har dock en viss förbättring kunnat skönjas. Socialnämndens verksamheter, som styrs av lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer m.m. påverkas mycket av förändringar i omvärlden. Det innebär att socialnämnden hela tiden står

11 11 inför stora utmaningar. Socialkontoret har under året arbetat med att se till att resurserna används på ett effektivt sätt men ändå att på bästa sätt komma danderydsborna tillgodo. De största utmaningarna för kommande år är kunna bedöma vad kommande lagförändringar får för konsekvenser för verksamheten, att kunna genomföra de förändringar som lagstiftaren beslutar om och att utveckla verksamheten efter individers behov. Det är även fortsatt en utmaning framåt att kunna presentera en god ekonomisk hushållning inom nämndens alla områden och formulera mål som blir styrande. Det finns planerade lagförändringar inom de flesta av nämndens områden. Inom missbruksvården finns ett betänkande som ska leda till lagförslag som får effekter Redan nu vem man dock att det väntas en ny alkohollag som ska träda ikraft i juli 2010 som rör tillståndsfrågorna. En del ändringar i alkohollagen kan få till följd att antalet ansökningar ökar. Socialkontoret märker redan idag en ökning av antalet frågor kring serveringstillstånd och de föreslagna ändringarna i alkohollagen. LSS-kommittén har lagt ett förslag som kan komma att få effekter Inom området barn och unga finns en lagrådsremiss med lagförslag om vissa förändringar som ska gälla från En egen balk för barnavården utreds. Inom äldreomsorgen förväntas ny lagstiftning om boende och värdegrund. De största projekten inom socialnämndens ansvar de närmaste åren bedöms vara: - Införande av projektet Kvalitet och Trygghet i Hemtjänsten (KTH) innebär att den manuella redovisningen av utförd hemtjänsttid upphör och att den faktiskt utförda tiden registreras i ett itsystem. Detta blir sedan ett underlag för ersättning till utföraren och avgift för kunden. Beräknad kostnad uppskattas till cirka 250 tkr i fem år. - Införa ett nyckelhanteringssystem som bör medföra att hemtjänstpersonalens tid för hämtning och lämning av nycklar minskar och därmed minskar kostnader för hemtjänsten. Om det nya nyckelhanteringssystemet minskade hemtjänstkostnaderna skall utvärderas. Nyckelsystemet beräknas att finansiera genom minskade hemtjänsttimmar. - Planeringen av ett nytt äldreboende behöver påbörjas för att kunna ersätta äldreboendena Mörbylund och Odinslunds icke ändamålsenliga lokaler. Formerna för att etablera ett sådant boende behöver klargöras. Ett nytt äldreboende innebär stora investeringskostnader samt att socialkontoret kommer att behöva en projektledare (en kostnad på cirka 550 tkr per år). - Under de kommande åren finns behov av ett nytt serviceboende och även ett nytt gruppboende utöver det planerade, inom området funktionsnedsatta. Gruppboendet på Korsövägen har inte ändamålsenliga lokaler, vilket har en negativ inverkan på möjligheten att driva verksamheten optimalt. Ett nytt serviceboende kan startas med befintliga lägenheter som socialnämnden förfogar över om en överenskommelse kan göras med hyresvärdar. Kostnader för tomhållning av lägenheter under en period och möblering av gemensamhetslägenhet kommer. Ett nytt gruppboende medför investeringskostnader. Nedläggning av Korsövägen innebär intäkter för kommunen vid en försäljning av befintlig fastighet. - Socialtjänstlagen har reviderats och innebär att kommunerna ska tillhandahålla anhörigstöd inom hela socialtjänstens område. Ett arbete behöver därför vidtas för att fullgöra detta uppdrag. Under 2009 och 2010 har socialnämnden erhållit statliga medel för anhörigstöd under en uppbyggnadsperiod. Nya kostnader kommer att uppstå 2011 då medel till anhörigstöd kommer att ingå i de generella statsbidragen. - Flyktingmottagandet genomgår omfattande förändringar under Socialnämnden deltar i projektet Samverk Nordost med målet att skapa en effektiv och individanpassad introduktion för nyanlända flyktingar. Projektet pågår även 2011 och förväntas också ta ställning till frågan om en gemensam organisation för flyktingmottagning i region Nordost. Medel till Samverk Nordost tas av de statliga ersättningarna under Det är oklart hur finansieringen och de statliga ersättningarna till flyktingar kommer att se ut från den 1 december 2010 då Arbetsförmedlingen ska ta över en del av arbetet. - För närvarande pågår diskussioner på länsnivå om ett förändrat mottagande när det gäller de ensamkommande asylsökande flyktingbarnen. Om de förslag som nu finns, kommer att realiseras, kan socialnämnden räkna med betydligt fler barn än tidigare. Detta kräver att familjeenheten tillförs mer personalresurser, dessa uppskattas till cirka 500 tkr per år i ökade driftskostnader.

12 12 - LOV ( lag om valfrihet) införs inom hemtjänst och familjerådgivningen Om särskilda boenden ska omfattas av LOV skall utredas under En fråga att lösa är bl.a. besittningsrätten enligt hyresrättslagstiftningen om man tecknar avtal med en privat utförare som är verksam i en kommunägd fastighet. Kostnadsfrågan är i dagsläget mycket oklar. - För att klara alla framtida utmaningar är personalen och dess erfarenhet en av de viktigaste resurserna. Tidigare har en övergripande kompetensplan börjat tas fram. Då beslut togs under året att minska medel till kompetensutvecklingen stannade arbetet av. Stressåtgärder, kompetensplan och övriga arbetsmiljöfrågor är stora utmaningar samt att bedöma arbetstyngden för enheterna. Kostnad för denna satsning uppskattas till cirka 600 tkr per år i ökade driftskostnader. - Andra stora förändringar i omvärlden som mycket starkt kommer att påverka socialnämndens verksamhet är it-frågorna. Det finns sedan några år tillbaka en nationell it-strategi för vård och omsorg. Den omarbetas nu och kommer att beröra hela socialtjänstens område. Inom it-området sker en mycket snabb utveckling och de frågor som närmast berör är identifikations- och säkerhetsfrågor i kommunikationerna. Den ekonomiska bedömningen är mycket svår att göra. Eventuellt kan det handla om personella resurser för att kunna genomföra förändring/utveckling. Verksamhet - Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i två enheter; familjeenheten och vuxenenheten. I familjeenheten handläggs ärenden som rör utredningar av stöd och skydd för barn och unga, familjerådgivning, familjebehandling, familjerätt samt rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Till enheten hör även fältverksamheten. Sedan 2007 har socialnämnden avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Familjeenheten består av en enhetschef, 5,2 socialsekreterare, en socialsekreterare familjehem, 1,5 socialsekreterare familjerätt, 2,25 familjebehandlare, tre fältsekreterare och en administratör. Till enheten hör också en projektanställd flyktingsekreterare samt 0,75 familjebehandlare i försöksverksamhet I vuxenenheten handläggs ärenden som rör ekonomiskt bistånd, missbruk, psykiskt funktionsnedsatta, skuldsanering/ekonomisk rådgivning och dödsboanmälan. I enheten ingår även OSA-verksamhet (offentligt skyddat arbete) och flyktingmottagning. Vuxenenheten består av en enhetschef, en samordnare, en budget- och skuldrådgivare, två socialsekreterare missbruk, tre socialsekreterare försörjningsstöd, 0,75 arbetscoach och en administratör. Till enheten hör även 1,8 växeltelefonister/receptionister. En case manager/projektledare och en behandlingsassistent är projektanställda under Ekonomi (belopp i Mkr) Budget Bokslut IFO totalt Avvikelse Verksamhetens intäkter 11,6 18,3-6,7 Verksamhetens kostnader - 33,6-39,0 5,4 Nettokostnader - 22,0-20,7-1,3 För 2009 redovisar Individ- och familjeomsorgen ett nettoöverskott på 1,3 mkr. På kostnadssidan redovisas ett underskott på 5,4 mkr, främst på grund av ökade kostnader för flyktingmottagandet. Intäktssidan redovisar ett överskott på 6,7 mkr på grund av ökade statsbidrag för flyktingmottagning och de statsfinansierade projekten. Familjeenheten

13 13 Ekonomi (belopp i Mkr) Budget Bokslut IFO barn och ungdom Avvikelse Verksamhetens intäkter 5,6 10,4-4,8 Verksamhetens kostnader - 17,6-21,9 4,3 Nettokostnader - 12,0-11,5-0,5 För 2009 redovisar familjeenheten ett nettoöverskott på 0,5 mkr. På kostnadssidan redovisas ett underskott på 4,3 mkr främst beroende på ökade kostnader för flyktingmottagandet. Intäktssidan redovisar ett överskott på 4,8 mkr beroende på ökade statsbidrag för flyktingmottagning och de statsfinansierade projekten. Viktiga händelser i verksamheten Barn- och ungdomsgruppen Barn- och ungdomsgruppen är den enhet som ansvarar för handläggning av ärenden som rör barn och ungdomar och deras familjer enligt SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lagen om vård av unga). Det innebär också akutansvaret för barn som far illa. Arbetet innebär förebyggande insatser, konsultation, råd och stöd, utredning och beslut, behandling och uppföljning av beslutade insatser för barn och ungdomar. Efter utredning kan beslut fattas om kontaktperson/familj, familjebehandling eller andra öppenvårdsinsatser. En del barn och ungdomar får insatser i form av dagvård. Om barnet behöver vård utanför hemmet sker placering i familjehem eller HVB-hem (hem för vård eller boende). Familjeenheten svarar även för rekrytering av kontaktfamiljer och kontaktpersoner till vuxenenheten.. Arbetsmiljö Barn- och ungdomsgruppen har enligt beslut i socialnämnden 2008 enheten förstärkts med ytterligare en heltidstjänst. Efter omdisponeringar bland personalen består därmed barn- och ungdomsgruppen av 5,2 helårstjänster socialsekreterare. Förstärkningen har fått stor betydelse för att minska stressen och öka rättssäkerheten. De senaste åren har dock antal nya aktualiserade barn ökat (se nedan) så en stor del av förstärkningen togs i anspråk av volymökningen. Under 2009 har flera förändringar i personalgruppen inträffat och det har blivit alltmer uppenbart att barn- och ungdomsgruppen behöver ett mer kraftfullt chefsstöd. I budget för 2010 beslutades också att arbetsgruppen skulle förstärkas med ytterligare 0,5 tjänst. Detta möjliggjorde att en av tjänsterna kunde omvandlas till en samordnare, d.v.s. arbetsledare och ärendeansvarig för handläggningen, vilket träder i kraft februari Verksamheten under året Barn- och ungdomsgruppen har fortsatt att fokusera på att förbättra handläggningsarbetet och öka rättsäkerheten i enlighet med nämndens mål. Arbetsgruppen har regelbundna träffar för att arbeta med rutinbeskrivningar. Implementeringen av BBIC har inte kunnat genomföras i sin helhet och det förekommer fortfarande att utredningar inte kan färdigställas inom den fyra-månadersperiod som lagstiftaren anger. Den ständiga inströmningen av nya ärenden tvingar handläggarna till att prioritera akuta arbetsuppgifter och lägga andra åt sidan och det är svårt att få kontinuitet i det löpande arbetet. Familjeenheten har, vid några tillfällen, tvingats anlita externa konsulter. Aktualiserade barn och ungdomar År

14 Av årets nya 247 aktualiserade har ca 151 gällt ungdomar födda 1995 eller tidigare. Familjeenheten antecknar alltid den mest framträdande orsaken till att anmälan gjordes. Nedan följer några siffror kring detta men man ska komma ihåg att bilden av ärendets problematik kan vara helt annorlunda efter en färdig utredning. Uppgifterna ger således bara en fingervisning av hur de barn/ungdomar som aktualiseras har det. 31 anmälningar gällde misstänkt missbruk hos ungdomar vilket är en ökning jämfört med föregående år. I 19 (22, år 2008 och 13, år 2007 ) av anmälningarna förekom familjevåld, i 3 fanns det uppgift om barnmisshandel och i 3 om sexuella övergrepp. Anmälningar där den främsta anmälningsorsaken är missbruksproblem hos en eller båda föräldrarna har förekommit i 16 anmälningar och när det gäller psykisk sjukdom hos föräldrar har det förekommit i 14 fall. Av de 247 aktualiserade barnen inleddes utredning i 107 fall. 89 utredningar har avslutats under året vilket är en liten minskning. De 140 aktualiseringar som inte ledde till utredning består ofta av anmälningar för snatteri och andra ungdomsförseelser eller andra ärenden där det framgår redan från början att socialtjänstens insatser inte behövs. I regel har dock familjen haft kontakt med eller träffat en socialsekreterare eller en fältsekreterare för en förhandsbedömning och fått information om vilken stöd och hjälp de kan få på annat sätt. Sammanfattningsvis kan konstateras att familjeenhetens barn- och ungdomsgrupp hade 50 % volymökning 2008 och den resursförstärkning som då tillkom med en socialsekreterartjänst inte kunde ge det utrymme att arbeta med metodfrågor gällande handläggning och dokumentation. Under 2009 har inte belastningen varit riktigt lika stor men personalsituationen har i gengäld varit mer sårbar eftersom flera i personalgruppen varit föräldralediga och personalkontinuiteten varit bristfällig. Detta är förklaringen till att inte arbetsgruppen lyckades nå målen Samtidigt skall sägas att i jämförelse med tidigare år har sårbarheten minskat och tillgängligheten ökat för klienterna och att handläggarna har kunnat arbeta två och två har medfört att man har kunnat att göra mer rättssäkra bedömningar och mer kostnadseffektiva insatser. Insatser Kostnaderna för insatstypen kontaktfamilj/kontaktperson har minskat och det är 22 barn/ungdomar som haft denna insats under året. Föregående år var det 25 barn. Det har varit 45 barn/familjer som fått öppenvårdsinsatser av externa vårdgivare i form av kvalificerad kontaktperson eller familjebehandling eller liknande. Under året har tre barn har varit inskrivna i det som kallas dagvård eller strukturerad öppenvård, oftast en form av skola med behandlingsinslag. Det har varit två barn som varit placerade på HVB och en ungdom på stödboende. En placering av förälder och barn för utredning har genomförts. Det har varit fem barn placerade i familjehem för längre tids vård under året. Sex barn har varit placerade i jourhem varav två i kommunens kontrakterade jourhem. Kostnaderna för öppenvårdsinsatser ökar varje år. Under 2009 har enheten prövat alternativa vägar för att se om det är möjligt att minska de externa insatserna. En väg är att en av de erfarna socialsekreterarna i barn- och ungdomsgruppen har arbetat hemma hos de mest utsatta familjerna i nära samarbete med handläggarna, tanken är att förenkla samarbetet kring familjen och arbeta mer kostnadseffektivt. I jämförelse med timkostnaderna för externa utförare har det visat sig att den egna insatsen blir betydligt billigare. I tabellen nedan redovisas förändring av antal vårddygn vid placering dygnet runt. Av tabellen framgår att vårddygn gällande HVB har minskat medan antalet vårddygn gällande familjehem har ökat för de två senaste åren. Siffror inom parentes redovisar antal vårddygn för flyktingbarnen, för en totalsumma ska siffrorna summeras. År Vårddygn HVB Vårddygn familjehem

15 (380) (244) 3566 (1933) (1970) 1773 (2859) Maria Ungdom Socialkontoret har avtal med Maria Ungdom där ungdomarna kan få råd, stöd och behandling för missbruksproblematik. Maria Ungdom ger även stöd till hela familjen. Under 2009 har barn- och ungdomsgruppen haft flera samverkansmöten med personalen på Maria Ungdom. Aladdin Socialkontoret beviljades utvecklingsmedel 2006 av Länsstyrelsen för att arbeta med en barngrupp för barn som lever med missbruk i sin familj. Projektet avslutades med gott resultat och tanken är att barngrupperna ska vara en permanent del av familjeenhetens verksamhet. Under 2009 har stora ansträngningar gjorts för att kunna starta en grupp men man har inte lyckats rekrytera barn. Ensamkommande asylsökande flyktingbarn Enligt avtal med Migrationsverket skall Danderyd ta emot fem ensamkommande asylsökande flyktingbarn per år. Avtalet löper från 1 april till sista mars varje år. Under 2009 har familjeenheten tagit emot två barn utöver avtalet vilket innebär att sammanlagt 17 barn har tagits emot sedan Av dessa återstår 11 barn som kommunen fortfarande har ansvar för. Flera av barnen är syskon. Åldrar är mellan 8 till 17 vid ankomsten. Företrädesvis har barnen placerats i familjehem. Kostnaderna för flyktingbarnen har ökat dramatiskt beroende på att flera av barnen har så stora vårdbehov att HVB-placering har varit nödvändigt. Några av barnen vårdas idag med stöd av LVU. Men en del av kostnaderna beror också på att Danderyd tvingats överta dyra placeringar som första mottagningskommunen har gjort. Vårdkostnaderna för barnen återsöks till Migrationsverket. Danderyds kommun får också ersättning för administrativa kostnader för lön m.m. Familjerätten Familjerätten består av 1,5 tjänst såsom familjerättssekreterare och familjeenhetens administratör som handlägger enklare faderskapsärenden. Inom familjerätten handläggs ärenden som gäller faderskap, adoptioner, samarbetssamtal, upprättande av avtal samt frågor rörande vårdnad, umgänge och boende. Samarbetssamtal kan ske på frivillig grund eller på begäran av tingsrätten. Avsikten med samtalen är att bistå separerade föräldrar att finna ett fungerande samarbete och att göra överenskommelser vad gäller barnen. Föräldrarna kan få hjälp med att upprätta ett skriftligt avtal vad avser vårdnad, boende och umgänge, vilket efter godkännande av familjerättssekreterare får samma rättsliga status som en dom. I år har 16 (10 år 2008) avtal undertecknats. Antalet barn, där föräldrarna har varit aktuella för samarbetssamtal, har uppgått till 79 (81), medan 24 (16) barn har varit aktuella för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Inom ramen för handläggning av adoptionsärenden arbetar familjerätten med yttranden till tingsrätt, medgivandeutredningar och uppföljningsrapporter. Medgivandeutredningarna till adoption har varit 16 (6). Fastställande av faderskap har skett för 92 (110) barn. Det kan konstateras att familjerätten haft en betydande volymökning när det gäller de mest resurskrävande arbetsuppgifterna, utredningar enligt 6 kap.19 föräldrabalken och medgivandeutredningar enligt 6 kap. 6 socialtjänstlagen. Adoptionsutbildning Socialtjänstlagens regler om adoption ändrades 2005 i syfte att stärka blivande adoptivföräldrars kunskaper om adopterade barn och deras behov. I lagen infördes bestämmelser om en obligatorisk föräldrautbildning för dem som vill få medgivande att adoptera sitt första barn. För att på bästa sätt arbeta i enlighet med lagens intentioner och ge kommuninnevånarna god tillgång till bra utbildning har familjerätten tagit initiativ till ett samarbete mellan tio kommuner i norrort. Genom detta samarbete har en gemensam struktur arbetats fram för den nya adoptionsutbildningen. Det finns för närvarande tre anordnare av utbildning för adoptionsintresserade i Danderyd. Samverkansgruppen kommer kontinuerligt att följa att god kvalitet upprätthålls och bevaka om nya utbildare skall föras till listan.

16 16 Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner Familjehemssekreteraren rekryterar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Rekrytering sker på uppdrag av familjeenheten och vuxenenheten. I arbetsuppgifterna ingår att utreda uppdragstagarnas lämplighet för arbetsuppgiften, avtala om ersättning samt handleda och stödja uppdragstagarna. Insatsen kontaktperson/kontaktfamilj har minskat betydligt om man ser medeltal per månad. Det går inte att förklara minskningen, den kan vara tillfällig. I tabellen nedan redovisas antal kontaktpersoner/familjer mellan åren År Kontaktpersoner/familjer, medelvärde Under året har familjehemssekreteraren placerat ett barn i familjehem för stadigvarande vård. Enheten har kontrakterat ett familjehem som jourhem för Danderyds räkning. Uppdraget innebär att ha ständig beredskap att ta emot barn i akuta situationer. Hitintills har jourhemmet utnyttjats väl. Familjeenheten har ändå i viss utsträckning tvingats anlita olika företag för att köpa jourhemstjänsten även om det är betydligt mindre än tidigare år. Familjeteamet Familjeteamet består av 2,25 tjänster familjeterapeuter som bedriver dels familjebehandling på uppdrag av socialsekreterare, dels familjerådgivning på direkt beställning av kommuninnevånare samt familjebehandling utan remissförfarande, s.k. Fria kvoten. Under 2009 har teamet tillförts 0,75 familjebehandlartjänst med särskild uppgift att i nära samverkan med socialsekreterarna i utredargruppen arbeta med familjebehandling i hemmet. Tjänsten har finansierats genom att minska köp av extern vård. Tanken har varit att finna former för att arbeta mer kostnadseffektivt i de mest vårdkrävande ärendena. Försöket har slagit väl ut, under året har familjebehandlaren arbetat med sju familjer med sammanlagt 14 barn, varje familj har haft stöd mellan tre och tio timmar i veckan. Extern vård med samma omfattning hade kostat dubbelt så mycket. Fria kvoten innebär att familjerna utan biståndsbedömning själva kan ta kontakt med familjeteamet och få tre fem samtal med någon av behandlarna i teamet. Om familjerna har behov av fortsatt stöd anmäls ärendet till enhetschefen som gör en förenklad biståndsbedömning. De personer som sökte hjälp via fria kvoten har oftast hänvisats från skola och andra enheter inom socialkontoret men även från BVC, BUP, vårdcentral och ungdomsmottagningen. Några har tagit kontakt på eget initiativ utifrån information från kommunens hemsida eller genom privat rekommendation. Under 2009 har 82 (72) ärenden varit aktuella för familjebehandling varav 20 (18) var uppdrag från socialsekreterarna. Inom fria kvoten har 205 barn varit berörda av stödet vilket är en stor ökning jämfört med 2008 då 118 barn berördes. År Ärenden familjebehandling

17 17 Familjeteamet bedriver även ett utåtriktat och förebyggande arbete i form av samverkansmöten med t.ex. BUP, BVC och kuratorer på vårdcentralen. Under året deltog familjebehandlarna i 24 (19) föräldragrupper för nyblivna föräldrar. Syftet med arbetet är att förebygga kriser i parrelationen och tidigt uppmärksamma föräldrarna på hur viktigt det är att stärka självförtroendet hos barnet, inte minst med tanke på tonårstidens svårigheter. Flera familjer som teamet kommit i kontakt med i träffarna har sedan vänt sig till teamet för samtalsstöd i föräldrarollen. Kundval inom familjerådgivningen År 2002 infördes kundval inom familjerådgivningen. Kundvalsmodellen innebär att kommuninvånarna kan välja utförare för familjerådgivning bland de nio uppdragstagare som kommunen har auktoriserat och den kommunala enheten. Ersättning till uppdragstagaren utgår enligt en s.k. familjerådgivningscheck. Familjerådgivningen bedrivs som en självständig verksamhet skild från andra delar av socialtjänsten och med sträng sekretess. Familjeteamet har tagit emot 39(43) nya par i familjerådgivning under Antal par som deltagit i familjerådgivning är lika som föregående år men kostnaderna har ökat, p.g.a. att fler väljer en privat utförare. År Kommunal Kundval Total Komet Familjeteamet och fältteamet beviljades statsbidrag för 2008 för att utbilda sig till ledare i KOMET som är en evidensbaserad metod att i grupp stödja och träna föräldrar att bättre hantera trots och bråk i förhållande till sina barn. Familjeteamet vände sig till föräldrar med yngre barn och fältteamet till tonårsföräldrar. Under 2009 genomfördes en grupp med sju föräldrar till 14 barn. Alla föräldrar har genomgående varit positiva och ansett de har fått hjälp. Barnkraft Under lång tid har familjeenheten funderat på hur samverkan ska utvecklas med den psykiatriska mottagningen för vuxna i Danderyd - Mörbymottagningen. Under 2009 har familjeteamet sökt anslag hos Länsstyrelsen för att genomföra ett projekt som kallas barnkraft tillsammans med personal från Mörbymottagningen. Länsstyrelsen beviljade 190 tkr för personalutbildning. Utbildningen går ut på att socialtjänsten och psykiatrin tillsammans träffar föräldrar och barn antingen enskilt eller i grupp för lyfta fram barnets behov som lätt kommer i skymundan i en familj där någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Detta är en grupp barn som ofta lämnas utan hjälp och stöd och som i vuxen ålder ofta själva får stora problem. Projektet pågår under hela 2010 och ska utvärderas. Fältteamet I fältteamet arbetar tre fältsekreterare. Fältarbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. Målgruppen är ungdomar mellan år bosatta i Danderyds kommun och målet är att tillsammans med föräldrar och andra aktörer i kommunen verka för att ungdomar har en trygg uppväxtmiljö. Fältteamets förebyggande arbete innefattar tidig prevention såsom enskilda stödkontakter, stöd till ungdomar vid polisförhör och ibland uppföljande samtal med ungdom och förälder med anledning av inkomna polisrapporter. Under 2009 har 12 polisrapporter handlagts (34 år 2008), vilket är en minskning mot tidigare år. Av dessa har nio uppföljningsträffar skett med föräldrar och ungdom. Fältteamet har haft enskilda stödkontakter med 17 ungdomar. De har träffat ungdomen varje vecka under t.ex. ett år. För 12 ungdomar har de även haft samtal med föräldrarna.

18 18 Fältteamet kan nu erbjuda ART till ungdomar i Danderyds kommun som en del av sitt förebyggande arbete. Under året har fältteamet endast haft enskild ART med två ungdomar (vardera 18 tillfällen). Fältteamet har haft två omgångar föräldrautbildning i Komet som vänder sig till föräldrar som vill förbättra kommunikationen med sin ungdom och på så sätt minska konflikter. Satsningen på Komet har prioriterats under året vilket har fått som konsekvens att en del av det andra arbetet fått mindre uppmärksamhet tillfälligtvis.18 föräldrar till 13 ungdomar har deltagit i den uppskattade verksamheten. Varje omgång har varit 9-10 träffar. Föräldrarna har varit mycket positiva och står i kö för att få delta vid nästa omgång. Fältteamet ansvarar också för inköpsförsök av folköl och tobak. Under 2009 har inte detta genomförts på grund av tidsbrist. Det är också oklart om det är fullt tillåtet att göra inköpsförsök enligt ett JO-utlåtande. Familjeenheten avvaktar nu beslut i frågan. Fältteamets uppsökande arbete handlar om att möta ungdomar i offentliga ungdomsmiljöer på skolor under dagtid, på fritidsgårdar och ute i kommunen under helgkvällar. I skolans förebyggande arbete deltar fältteamet i frågor som rör tonårstiden och vuxenblivandet på föräldramöten och i andra sammanhang. Helgarbetet sker i ett samarbete med fritidsförvaltningen. Fältteamet har uppmärksammat att droganvändandet bland ungdomarna i kommunen har ökat och bl.a. genast mobiliserat föräldrar genom att bjuda in till möten för att informera och skapa nätverk. Samarbetet med polisen har förbättrats då polisen har förstärkt personal som kan arbeta i yttre tjänst tillsamman med fältteamet. Alla de sammanhang då det brukar vara risk för att ungdomar berusar sig och far illa har fungerat mycket bättre de senaste åren. Både Valborg, skolavslutningen och Lucia gick lugnt till även i år, vilket kan vara ett resultat av den samverkan som sker i kommunen. Samverkan Ett viktigt mål för familjeenhetens verksamhet har varit socialnämndens mål att öka samverkan med förskola, skola, BVC, närpolisen och Ungt Fokus. Alla medarbetare i familjeenheten har ett eller flera ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för att kontakt upprätthålls med respektive samverkanspartner, att regelbundna träffar genomförs och att det som där bestäms följs upp och återförs tillbaka till familjeenheten så att alla få del av arbetet. Under 2009 har ett kontinuerligt övergripande samarbete funnits. Enheten har tidigare inte förmått komma igång med samverkan med förskolorna, vuxenpsykiatrin och kring familjevåldsfrågorna. I år har detta förbättrats betydligt. Enhetschefen har träffat alla förskolechefer, både för enskilda och kommunala förskolor samt alla dagmammor och även de öppna förskolorna och informerat om anmälningsplikt och andra gemensamma frågor. Överenskommelser har gjorts om fortsatta träffar. När det gäller vuxenpsykiatrin har enheten tagit initiativ till projektet Barnkraft. Familjevåldsarbetet har också kommit igång. En arbetsgrupp har bildats som består av medarbetare från alla enheterna och man arbetar med att revidera riktlinjerna i dessa frågor samt att ha en gemensam utbildning. BUS (barn och ungdom med särskilda behov) Landstinget och kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har antagit ett gemensamt policydokument för samverkan om barn och ungdomar med särskilda behov. Avtalet gällde till och med Nytt avtal skulle tecknas under 2009 men detta har inte blivit klart ännu. En viktig del av det tidigare avtalet är att kommunen och landstinget var för sig och gemensamt skall tillse att det finns strukturerade mötesformer för dem som arbetar med barn med särskilda behov av stöd och som har behov av stöd från både kommun och landsting. Ett formellt samverkansavtal har arbetats fram av de ingående lokala parterna. Under 2009 har alla ingående parter träffats vid två tillfällen per termin för information om varandras verksamheter, eventuella förändringar och gemensamma utvecklingsfrågor. Möjligheten att diskutera tvistiga resursfrågor har inte behövt tas upp under BUS-avtalet påverkar också det interna samarbetet i kommunen gällande barn med särskilda behov. Enligt avtalet träffas beslutsfattare från skolan/förskolan, familjeenheten, handikappomsorgen en gång per månad vilket har blivit ett allt viktigare forum för att diskutera hur samarbetet ska bedrivas kring ett enskilt barn.

19 19 Nordostsamverkan Familjeenheten deltar i samverkan med övriga nordostkommuner i flera frågor. Under 2009 har samverkan skett när det gäller barncentrum, stödcentrum för unga brottsutsatta och medling. Barncentrum var ett projekt som permanentades under 2009 enligt beslut av socialnämnderna i alla de ingående nordostkommunerna. Avsikten med barncentrum är att bättre utreda barn som blivit utsatta för allvarliga brott av någon inom familjen. I Barncentrums styrgrupp ingår chefer för polisen, åklagaren, BUP och från kommunerna. Samordnaren arbetar för att alla de ingående professionerna ska träffas och göra en gemensam planering för varje barn samt andra viktiga frågor. En viktig tanke för barncentrum är att barnet ska komma till samma lokal vid alla utredningstillfällen som är anpassad för barnets behov och där det ska känna trygghet. Lokal kommer att finnas i Täby från april Stödcentrum för unga brottsutsatta och medling har permanentats i januari Verksamheten riktar sig till alla ungdomar i nordost som varit utsatta för brott och till ungdomar som själva begått brott och som vill medverka i medling. Två heltidsanställda socialsekreterare arbetar i verksamheten. Under 2009 har 215 ärenden varit aktuella för stödcentrum, varav 26 från Danderyd. När det gäller medling har 57 ärenden varit aktuella varav Danderyd har haft 12. Måluppfyllelse Verksamhet Mål Uppnått resultat Kommentar I Danderyd bedriver socialnämnden kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. (gul) Familjeenheten har inte räknat upp budgeten på tre år och har ändå kunnat redovisa ett överskott alla tre åren. Detta har skett trots att det har varit en volymökning när det gäller antalet aktualiserade barn. Dessutom har barncentrum och stödcentrum finansierats inom ramen. Kostnaderna för barn- och ungdomsvård räknat per invånare är cirka hälften så stor som genomsnittet i länets kommuner och har varit så en följd av år. Familjeenhetens strävan att nå barn, ungdomar och deras familjer med så tidiga insatser som möjligt, har varit framgångsrikt, eftersom antalet vårddygn i familjehem och HVB har minskat kraftigt. Målet om kostnadseffektivitet och omsorg om Danderyds barn och ungdomar bedöms vara uppnått, därför att barn och ungdomar har fått vårdbehoven tillgodosedda i ett tidigt skede, vilket förhoppningsvis kan leda till att senare ingripande insatser kan undvikas. (gul) I brukarenkäten och i utvärderingarna för KOMET:s föräldragrupper är föräldrar positiva till medarbetarnas insatser. När det gäller de myndighetsutövande verksamheterna återstår en del innan målet är helt uppnått, beroende på att akutstyrningen i verksamheten inte kunnat undvikas och det långsiktiga arbetet med att förbättra handläggningsrutiner och rättsäkerhet har fått nedprioriteras. Satsningen på förebyggande och tidiga insatser bedöms möjliggöra att barn, ungdomar och deras familjer stärker den egna förmågan att ta ansvar. Definition till färger. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

20 20 Måluppfyllelse av resultatmålen - analys Familjeenheten är bra på att samverka i både stora och små sammanhang, och får ofta positiv feedback från samverkanspartners. Enheten tar ofta initiativ till nya samverkanssammanhang såsom ex.vis samverkan med vuxenpsykiatrin där projektet Barnkraft har underlättat goda relationer mellan socialtjänst och psykiatrin till gagn för föräldrar med psykisk ohälsa. Fältteamets projekt med ART i skolorna är ytterligare ett exempel på en bred samverkan som familjeenheten bedriver. ART i skolan har visat sig vara ett naturligt och enkelt sätt att nå ungdomar. Målet med samverkan är att alla aktörer kring barnet d.v.s. föräldrar, skola, polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst m.fl. ska känna varandra och tillsammans skapa ett skyddsnät som främjar barnets utveckling. Familjeenheten har under 2009 vidtagit de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med bristerna i handläggningsrutiner och rättssäkerheten och för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö. Enheten har fokuserat på att utveckla rutiner och identifiera bristerna i handläggningen. En del återstår att göra men förutsättningarna inför nästa år är mycket bättre genom att samordnare tillsätts som förstärkning av chefsstödet i familjeenheten. Utifrån det arbete som bedrivits på familjeenheten vad gäller rättssäkrare och effektivare utredningar kommer enheten att ta fram rutinbeskrivningar på alla arbetsmoment. Målet är att alla ska känna till och använda sig av handläggningsrutinerna för arbetet. Införandet av en samordnare kommer också minska akutstyrningen i socialsekreterarnas arbete och därför medföra rättssäkrare utredningar. Utmaningar för framtiden Socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning, både inom den sociala barn- och ungdomsvården och inom familjerätten, står ofta för svåra bemötandefrågor gentemot föräldrar som är aktuella. En framtidsfråga är om familjeenheten behöver erbjuda sina medarbetare en mer omfattande utbildning för familjer med svåra relationsproblem. Detta är ett önskemål från medarbetarna och det finns anledning att återkomma i frågan. Kostnaderna för extern vård uppgår till 5,2 miljoner kronor för 45 familjer. Det motsvarar 10 helårs familjebehandlartjänster. Diskussionen fortsätter om resurserna används på rätt sätt, eller om det gagnar verksamheten att familjebehandling i större utsträckning sker i egen regi. Utan tvekan är det svårare för enhetschefen att följa upp externa vårdinsatser jämfört med möjligheten att följa upp de interna vårdinsatser, t.ex. de som sker på familjeteamet. Det underlättar betydligt när chefen kan ha tät kontakt med medarbetarna för att undvika arbete med för omfattande insatser. Om ökningen av antalet aktuella barn och ungdomar fortsätter den närmaste tiden tvingas familjeenheten att fundera på hur kostnaderna för extern vård ska minska. Under 2009 har enheten arbetat så, att en av socialsekreterarna i barn- och ungdomsgruppen har övergått till att arbeta med familjebehandling i hemmet hos några familjer som bedöms ha särskilt stora psykosociala vårdbehov. Det är i dessa familjer behovet av stöd kan vara oändligt varför det är särskilt viktigt att insatserna inte sväller ut i motsvarande grad och att insatserna kan följas noga. Det har visat sig att kostnaderna för de egna insatserna var ca hälften i jämförelse med externa utförare. Det är dock viktigt att framhålla att familjeenheten aldrig kommer att kunna erbjuda samma variation av kompetenser som finns bland de enskilda utförarna, troligen är det mångfalden av resurser i hela utbudet, både externa och interna utförare, som är mest kostnadseffektivt. Det är svårt att bevisa att det förebyggande arbetet som utförs av familjeteamet och fältteamet medför förbättringar för barn, ungdomar och deras föräldrar men utan dem skulle inte alla småbarnsföräldrar ha någon stans att vända sig vid kriser i äktenskapet eller för föräldrar med struliga tonåringar som behöver stöd när det stormar hemma. Sammanlagt har 27 barn varit berörda av att deras föräldrar deltagit i Komet, 205 barn har berörts av insatsen fria kvoten, 56 barn av den kommunala familjerådgivningen och 20 föräldragrupper på BVC har träffat familjebehandlarna och fått råd och stöd i början av sitt föräldraskap. Ett oräkneligt antal ungdomar möter fältsekreterarna både vardag och helg, en trygghet på väg ut i vuxenvärlden. I en kommun

Bokslut och verksamhetsberättelse 2010

Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth och Avdelningschefer Tjänsteutlåtande 2011-02-25 1(48) Socialnämnden 2011-03-07 SN 2011/0015 Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 Förslag

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2008

Bokslut och verksamhetsberättelse 2008 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Tjänsteutlåtande 2009-02-24 1(37) SN 2009/0034 Bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna förslag till bokslut

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 52 Verksamhetsberättelse 2014 Socialjouren Nordost (SN 2015.077) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd

Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande 2009-06-30 1(5) SN 2009/0077 Uppföljning av träfflokal Ringen och boendestöd Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (21) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-03 71 Verksamhetsberättelse Socialjouren Nordost 2015 (SN 2016.092) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer