Förord. Vatten och avlopp. Sammanfattning Summary. Avfall och återvinning. Miljöpolicy. Natur och biologisk mångfald. Vad händer i omvärlden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Vatten och avlopp. Sammanfattning Summary. Avfall och återvinning. Miljöpolicy. Natur och biologisk mångfald. Vad händer i omvärlden?"

Transkript

1 1

2 03 Förord 17 Vatten och avlopp 04 Sammanfattning Summary 19 Avfall och återvinning 05 Miljöpolicy 21 Natur och biologisk mångfald 07 Vad händer i omvärlden? 23 Miljösituationen i kommunen 08 Klimatpåverkan Energi och uppvärmning, 33 Folkhälsa 11 Kommunikationer 34 Samhällsplanering 14 Kemikalier och miljöfarlig verksamhet 35 Miljöutbildning och -pedagogik 37 Goda exempel från företag Sädesfält i Erstavik Foto Ronny Fors 2

3 Många insatser för en hållbar utveckling I kommunens miljöpolicy, som är vägledande för kommunens miljöinsatser, har vi slagit fast bland annat att miljöarbetet skall följas upp och rapporteras till kommunmedlemmarna Förra året uppfattar nog många som lite av ett mellanår för miljöfrågorna Likväl finner vi i detta bokslut att det är mycket som gjorts och att vi kan vara mycket nöjda med det Det som inte hänt är braskande rubriker och akuta insatser föranledda av något miljölarm Istället är det så att både kommunen, organisationer, företag och inte minst enskilda nackabor gjort mycket betydelsefulla insatser för att vi skall uppnå kommunens mål om en god livsmiljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling Dessa insatser är föranledda av en övertygelse hos många av oss att det nödvändigt och självklart att ta miljöhänsyn i både stora och små beslut som vi träffar dagligen Det kan röra sig om när vi köper in dagligvaror eller när vi i kommunen beslutar om investeringar för att underlätta för kollektivtrafiken Som också framgår spelar vi i kommunen också en betydelsefull roll i det internationella samarbetet för en bättre miljö i Östersjön Miljöbokslutet är en viktig rapport som visar vad som gjorts, men också en viktig delrapport i en långsiktig process Den ger oss underlag för förbättringsområden Så låt oss inte endast glädjas av allt värdefullt som gjorts utan också diskutera vad som kan göras ännu bättre Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande (m) Foto: Bertil Nordahl 3

4 Sammanfattning Kommunens huvudinriktning i miljöarbetet är att utbilda, informera, stimulera och ge stöd till ett miljöanpassat beteende I den andan drivs bland annat naturskolan och den miljöpedagogiska verksamheten på Velamsund Under 2002 invigdes en demonstrationsträdgård i Nyckelviken Här får allmänheten praktisk handledning i hur man med miljöanpassade metoder får ut mer av sin trädgård Miljövänortsprojekt BETNet 1 slutfördes för att ersättas av ett annat projekt BRIDGES 2 Syftet med BETNet har varit utbyte av kunskap inom miljöområdet mellan Nacka kommun och kommunens vänorter i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland Bland större miljöinvesteringar kan nämnas utbyggnaden av kommunala VA-ledningar i Boo, en ny återvinningscentral i Saltsjöbaden samt en ny infartsparkering i Skvaltan Fjärrvärme används alltmer Under året ersattes ett tiotal större oljepanncentraler på Sicklaön med fjärrvärme producerad med biobränsle och spillvärme Därmed minskade Nackas bidrag till växthuseffekten med ca ton koldioxid Skogsö fastställdes under året slutgiltigt som naturreservat Nacka kommun deltog under året i ett projekt för att sanera kvicksilver i avloppsledningar från tandläkarpraktiker Vidare avslutades en miljöinventering av företagen i Kummelbergets industriområde Många små utsläpp i området tros vara orsaken till att dagvattnet från Kummelberget innehåller tungmetaller och oljeföroreningar I maj-juni invigdes fyra Lugna promenader en i varje kommundel för att främja fysisk aktivitet i trygga och säkra miljöer Summary The main emphasis of the municipality s environmental work is to educate, inform, stimulate and support environmentally sound behaviour In this spirit the Nature School and the environmental pedagogic facility at Velamsund are operated During 2002 a demonstration garden was inaugurated in Nyckelviken Here the public can obtain practical guidance on increasing the yield of their garden, utilizing environmental methods The environmental twinning project BETNet 1 was concluded, making way for another project BRIDGES 2 The purpose of BETNet has been to exchange knowledge and practical experiences within the environmental field between Nacka and its twin towns in Estonia, Latvia, Lithuania and Russia Among larger environmental investments the expansion of local water and wastewater lines in Boo can be noted, as well as a new recycling center in Saltsjobaden and a new park-and-ride facility in Skvaltan The use of district heating is steadily increasing During the year ten larger oil-boilers on Sicklaön have been replaced by district heating facilities driven by biofuel and waste heat That reduced Nacka s contributions to the greenhouse effect by approximately 9,000 tonnes of carbon dioxide The establishment of the Skogsö nature reserve was completed during the year Nacka municipality participated in a project to clear the wastewater lines, used by dental practices, of mercury Furthermore, an inventory of the companies in the industrial area of Kummelberget has been completed Many small emissions from this area are believed to be the reason for elevated levels of heavy metals and oil in the surface water from Kummelberget In May and June four Peaceful Walks were inaugurated one for each section of the municipality to promote physical activity in safe and sound surroundings 4 1 Baltic Environmental Twinning Network 2 Baltic Region Development Grid for Enhanced Sustainability

5 MILJÖPOLICY Partierna tycker till om kommunens miljöpolicy I Nacka kommuns miljöpolicy uttrycks kommunens viljeinriktning och principer för miljöarbetet Huvudmålet är att Nacka kommun ska medverka till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling NACKA KOMMUNS MILJÖPOLICY Policyn utgör grunden för att genomföra och följa upp de miljömål som formulerats av ansvariga nämnder Den ska också vara gällande för privata anordnare som verkar inom kommunen Nedan redogör representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige för sin syn på vad miljöpolicyn innebär för kommunens miljöarbete Johan Hedelin Moderaterna Vi moderater ser kommunens roll som spindeln i nätet när det gäller lokalt miljöarbete För framgång måste vi först och främst stödja och uppmuntra både hushållens och företagens miljöarbete Kommunen själv skall alltid föregå med gott exempel samt dessutom reagera snabbt men konstruktivt när någon inte sköter sig Nacka kommun ska medverka till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling Detta sker genom att Kommunens huvudinriktning i miljöarbetet ska vara att utbilda, informera, stimulera och ge stöd till ett miljöanpassat beteende Foto: Håkan Lindgren Ditt och mitt agerande får alltid följder för miljön rent vatten i tillräcklig mängd och avlopp som inte sprider smitta är nåt vi aldrig får välja bort Därför måste vi alltid vara medvetna om konsekvenser för miljön, när vi beslutar om detaljplaner >> Miljöövervakningen ska läggas upp så att den ger alla aktörer ett gensvar på sitt miljöarbete Miljötillsynen ska användas som instrument för att stödja den som bedriver verksamhet med miljörisker så att deras intresse och engagemang tas tillvara Brita Nyman Socialdemokraterna I den fysiska planeringen ska miljöfrågorna tidigt vägas in som en naturlig del, där riktlinjer anges i översiktsplanen och prövning görs främst genom miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbetet >> 5

6 MILJÖPOLICY Kommunens egen verksamhet ska bedrivas på ett miljöanpassat sätt och kommunen ska sträva efter ständiga förbättringar i sitt miljöarbete Miljöhänsyn ska vägas in vid upphandling av varor och tjänster Miljöarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas öppet Uppföljning, utvärdering och återkoppling Miljöövervakningen inom Miljö & Stadsbyggnad utvecklas till ett instrument för uppföljning och utvärdering av miljöarbetet enligt miljöpolicyns intentioner I samband med uppföljning och utvärdering ska också miljöpolicyn följas upp och utvärderas Resultatet av detta liksom uppföljningen av miljösituationen samlas årligen i ett miljöbokslut som rapporteras till fullmäktige och blir föremål för en särskild miljödebatt Återkopplingen ska vara öppen och offentlig samt avrapporteras till medborgarna Vart tredje år kompletteras fullmäktiges utvärdering med en utvärdering av en panel, som tex kan bestå av representanter från våra vänorter och av forskare Utvärderingarna ska användas som stöd för ständiga förbättringar och utgöra grund för omprövning av policyn Foto: Ronny Fors Foto: Bertil Nordahl Eva-Lena Eirefelt Folkpartiet Bengt Eriksson Kristdemokraterna Birthe Kelly Vänsterpartiet Ett hållbart samhälle kräver att alla tar ansvar för sin egen livsstil Politiken ska sätta ramar och ange de spelregler som en uthållig utveckling kräver Individer, organisationer och företag måste stimuleras att agera miljövänligt Saklig uppföljning av gällande lagregler Saklig information till innevånare och företagare om eventuella dolda uppenbara risker pågående i samhället Se till att samhällets planering planeras miljövänligt Mänskliga aktiviteters negativa effekter på miljön ska minska och den ska tillämpas av alla människor och på alla nivåer Välfärden ska inte växa genom ökad materiell konsumtion utan genom att slå vakt om ren luft, rent vatten och friska skogar, goda inomhusmiljöer och kollektivtrafik som inte förorenar All samhällsplanering måste baseras på miljöhänsyn Miljöpolicyn är ett redskap som går att uppnå bättre resultat med om Nackas miljömål är bättre Per Chrisander Miljöpartiet 6

7 Vad händer i omvärlden? Världstoppmötet om hållbar utveckling hölls i fjol i Johannesburg, Sydafrika Mötet var en framgång, trots den svåra uppgiften att sätta frågor om hållbar utveckling på den globala agendan En politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling antogs Genom toppmötet har begreppet hållbar utveckling med dess tre dimensioner ekonomiska, sociala och miljömässiga blivit definitivt erkänt och har börjat översättas till praktisk handling Hållbar utveckling skall inte längre vara ett miljöprojekt utan något som präglar allt beslutsfattande Vi står inför stora utmaningar, behovet av att utrota fattigdom, att förebygga konflikter och att stärka den demokratiska utvecklingen Nya innovativa stödformer måste utvecklas när det gäller livsmedelssäkerhet och vattenförsörjning Världen runt omkring oss är i ständig förändring Arbetet med hållbar utveckling är inget statiskt tillstånd utan en dynamisk process Eftersom omvärlden ständigt förändras måste även mål och medel utvecklas fortlöpande Det behövs också en mångfald alternativa lösningar och arbetssätt Strategier för arbetet måste vara dialog, delaktighet och inflytande Under 1990-talet har en bred enighet utvecklats både i Sverige och inom EU om att hållbar utveckling måste vara en övergripande inriktning av hela samhällsutvecklingen Vi har i Sverige utvecklat en rad olika verktyg och arbetsformer i arbetet för en hållbar utveckling Det gäller till exempel årligen återkommande redovisningar av arbetet för hållbar utveckling, men också uppföljningsverktyg av typen miljöbokslut och indikatorer Nacka kommun har valt att följa upp miljöarbetet i ett särskilt miljöbokslut Genomsynlighet transparency är ett nyckelbegrepp i miljöbokslutet Nacka kommun och andra aktörer i kommunen har på olika sätt försökt att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling Detta framgår inte minst av de goda exempel som finns i detta miljöbokslut Genom att miljöfrågan på viktiga områden handlar om attityder och värderingar och därmed vanor och beteenden i ett långsiktigt perspektiv, måste Nacka kommun ständigt finna nya former för samverkan med alla aktörer i Nacka Det gäller samverkan med aktörer som enskilda Nackabor, industri, handel och småföretag i Nacka, liksom intresseorganisationer, skolor och universitet Miljöfrågan i Nacka har många dimensioner En viktig fråga blir hur informationstekniken kan användas för att spara både resurser och miljö Ett exempel är flexibelt arbete, där individer i stället för att flytta sig själva till en arbetsplats bara flyttar sitt eget arbete Ett annat är effektivare logistik, som minskar transportkostnader och skonar miljön Kanske är den viktigaste dimensionen ändå integrering av miljömedvetenhet och miljöarbete i alla verksamheter och i det dagliga livet Det kan vara den drivkraft för förändring som behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart Nacka Världstoppmötet i Johannesburg Foto: Peter Hanneberg 7

8 Klimatpåverkan i fokus Klimatfrågan och en ökad växthuseffekt utgör en enorm utmaning Utsläppen av koldioxid, som är den främsta klimatpåverkande gasen, kommer från förbränning av fossila bränslen De två stora källorna till koldioxidutsläpp i länet och Nacka är uppvärmning och vägtrafiken Övriga utsläpp kommer från arbetsmaskiner, sjöfart med mera Kraftledningar i Erstavik Foto Ronny Fors Energi Trenden mot ökande användning av fjärrvärme för uppvärmning fortsatte under 2002 i Nacka Bland annat togs ett tiotal större oljepanncentraler ur bruk på Sicklaön Eftersom fjärrvärmen i detta fall till övervägande delen produceras med biobränsle och spillvärme minskade Nackas bidrag till växthuseffekten med ca 9000 ton koldioxid På Henriksdalsberget invigdes en biobränslepanna för Stockholmshems bostadsbestånd Småhusägarna investerar alltmer i värmepumpar och pelletspannor för att ersätta olja och direktverkande el 8 = Oljepanncentraler som är ersatta med fjärrvärme på Sicklaön

9 Biobränsle populärt i Nacka En allt större andel biobränsle används i uppvärming av fastigheter i Nacka Den stora panncentralen i Orminge är ombyggd och eldas sedan 1999 också med biobränsle Biobränslets andel var mer än hälften under 2001, resten utgjordes av el och i viss mån olja Under 2002 var det stora driftstörningar så andelen biobränsle var relativt låg Panncentralen vid Nacka sjukhus är ombyggd och där eldar man delvis med tallbecksolja Tallbecksolja är ett sekundärt biobränsle och utgörs av en restprodukt vid papperstillverkning av sulfatmassa Andelen tallbecksolja var ca 20 procent under 2001 Under 2002 var det problem med leveranser så då användes mindre mängd tallbecksolja Panncentralen i Fisksätra, som ägs av Vattenfall, har under 2002 ansökt om att bygga om sin anläggning till biobränsle under 2003 Information: Biobränsle ersätter olja i villapannor I takt med stigande el- och oljepriser blir det allt populärare att elda med biobränsle i Nackas villapannor Biobränsle bidrar Pellets till skillnad från olja inte till växthuseffekten Om man använder en modern pelletsbrännare kopplad till ackumulatortank blir utsläppen av hälsofarliga ämnen relativt små Eldning i gammaldags ved- eller kombipannor utan ackumulatortank medför däremot ibland störningar för omgivningen Om man eldar med ren, torr ved och undviker att elda vid väderlek när röken stör grannarna minskar problemen Information: Bo Sandström, Tel: Val av uppvärmningskälla för villor i Nacka kommun Sicklaön/Älta Saltsjöbaden Saltsjö-Boo Totalt Olja Statistik saknas för elpannor Källa: Nacka Sotningsdistrikt, 2003 El + ved Pellets Skorstenen på Henriksdalsberget Foto: Ronny Fors Stockholmshem eldar sågspån På Henriksdalsberget har en biobränslepanna sett dagens ljus Allt för att förbättra miljön och minska kostnaderna för uppvärmningen Graninge sköter anläggningen och den gamla oljetanken används för lager av biobränslet Här är det inte fråga om flis utan sågspån Sågspånet kommer från restavfall från golvtillverkare Vi har minskat vårt behov av olja med kubikmeter under 2002, säger en nöjd Göran Henriksson, energiansvarig på Stockholmshem Information: Effektivare vägbelysning sparar pengar och skonar miljön Nacka Energi har under 2002 fortsatt att byta ut kvicksilverlampor i väg- och parkbelysningen mot energisnålare och effektivare natriumlampor De nya armaturerna har gjort att energiförbrukningen har minskat med motsvarigheten till två eluppvärmda villors årsförbrukning Fördelen med natrium är förutom energibesparing, längre livslängd och bättre ljus-utbyte Återstående kvicksilverlampor ska successivt bytas ut mot natriumlampor När hela bytet är genomfört kommer energiförbrukningen ytterligare att ha minskat med motsvarigheten till 25 eluppvärmda villors årsförbrukning Nacka Energi har ansvaret för väg- och parkbelysning i hela Nacka, förutom i Boo Information: 9

10 ENERGI Klimatnu - den stora miljöutmaningen Fem svenska folkrörelser vill visa att svenska folket är berett att göra något för att minska utsläppen av klimatgaser Klimatnu uppmanar enskilda personer att ge klimatlöften och företag, organisationer med flera att göra klimatåtaganden för att ge sitt bidrag till att minska koldioxidutsläppen Nacka hamnade på plats 175 i kommunlistan i löftestävlingen för privatpersoner Vann gjorde Ödeshögs kommun Redovisningen sker på hemsidan wwwklimatnu Målsättningen är att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 2 procent till år 2003 De enskilda klimatlöftena kan handla om enkla saker som att hålla hastighetsbegränsningar, byta till lågenergilampor eller snålspolande duschmunstycke, eller större, som ny energisnålare bil, att köra färre mil eller byta bort sin gamla oljepanna mot ett miljöanpassat alternativ, man väljer själv Bakom klimatnu står Svenska Naturskyddsföreningen med Folkbildningsförbundet studieförbundens intresseorganisation, Svenska FN-förbundet, Svenska Kyrkan och Röda Korset Elever lär sina föräldrar spara energi Med hjälp av datorprogrammet PEAK lär sig eleverna på fyra Nackaskolor hur man sparar energi Kunskapen tar de med sig hem till föräldrarna Resultatet kan bli ett energiavtal där eleverna får en bonus om familjen lyckas spara energi Nacka kommun deltar sedan 10 år tillbaka i ett energisamarbete med två städer i Kalifornien (Santa Monica och Irvine) samt Göteborg Inom ramen för detta samarbete har bland annat PEAK-projektet utvecklats Projektet startade för ett par år sedan när Nacka hade besök av en lärare och en student från USA De visade det egna datorprogrammet PEAK och berättade om hur det användes i skolarbetet för diskussioner kring energibesparing i hem och skola En studieresa till USA följde och sedan har metodiken börjat användas i skolarbetet hemma i Nacka Målet är att eleverna i skolan ska lära sig spara energi och också tillämpa kunskaperna i sina hem Alternativa energikällor står också på schemat Eleverna får bland annat bygga egna solvärmelösningar De skolor som använder PEAK är: Björknäskolan, Myrsjöskolan, Eklidens skola och Samskolan Information: Eklidens skola Nyckeltal Anmälningar till Nacka kommun för installation av mark- och bergvärmepumpar Allt fler Nackabor skaffar sig en värmepump, antalet anmälningar om installation av värmepumpar har fördubblats sedan år 2000 Luftvärmepumpar ingår inte i denna statistik Elpriset och statliga bidrag har bidragit till utvecklingen Caroline Bartholdi och Malin Andersson i klass 9 E på Eklidens skola visar upp sitt embryo till en liten solvärmeanläggning Foto: Lars-Eric Sjölander 10

11 KOMMUNIKATIONER Nackabor satsar på miljöbilar Antalet miljöbilar ökar, faktum är att antalet fördubblades i trafiken under 2002, från till fordon i Sverige Nackafamiljerna Anna Drakenberg-Eriksson och Malena von Huth har under fjolåret privat köpt varsin miljöbil De har valt en Ford Focus som går på etanol Vi är mycket nöjda med bilen, trots vissa inkörningsproblem Bland annat har vi haft problem att den drar mycket bränsle men efter installation av ny programvara hoppas vi att det blir bättre, säger Malena von Huth Priset för en liter etanolbränsle (E-85) är ca 7:50 Vid körning på E-85 bränsle drar bilen ca procent mer än vid körning på bensin (95-oktanig blyfri) Bränslekostnaden per mil blir totalt sett öre lägre vid körning på enbart E-85 bränsle Kylan har också varit ett problem för etanolbilarna Vid cirka minus 10 C har det varit svårt att starta motorn utan motorvärmare Både Anna och Malena saknar en etanolpump i Nacka Helt nyligen har det dock installerats en sådan i Gustavsberg Fakta miljöbilar Definition av miljöbilar enligt Stockholms miljöförvaltning: elbil (batteridriven), elhybridbil (batteri/bensin), bifuelbilar dels (biogas/ bensin) dels etanolbil (etanol/bensin) 1992 var endast 0,2 procent av nybilsförsäljningen miljöbilar i Stockholmsregionen 2002 var 1,9 procent av nybilsförsäljningen miljöbilar i Stockholmsregionen Målsättning: 5 procent av nybilsförsäljningen 2005 i Stockholmsregionen I dag finns det i Stockholmsregionen: 30+ elbilar 700 bifuel, etanolbilar bifuel, biogasbilar och 100+ elhybrider På alla tankställen som säljer 95 oktan bensin i Nacka och i Mälardalsregionen finns sedan 2001 fem procent etanol inblandat Det är möjligt för företag i Nacka att prova en miljöbil under en vecka Den enda kostnad du betalar är det drivmedel du förbrukar Om du vill köpa eller leasa en miljöbil så kan Miljöförvaltningen i Stockholm ge dig mer råd Mer info: wwwmiljobilarstockholmse Nackabon Anna Drakenberg kör miljöbil Foto: Lars-Eric Sjölander 11

12 KOMMUNIKATIONER Nyckeltal: Andelen resenärer som använder kollektivtrafiken Total trafik Andel kolltrafik 53 % 54 % 54 % 54 % Det totala resandet över Danvikstullsbron fortsätter att öka Andelen av trafikanterna som nyttjar kollektivtrafiken har ökat något mellan 1999 till 2002 Totalt passerade ca trafikanter, bilburna och via buss och tåg Danvikstullsbron under dagtid ( ) under 2002 Detta innebär en ökning med ca trafikanter, ca 7 procent jämfört med 1999 Nacka satsar på infartsparkeringar Det finns ett behov av fler platser för infartsparkering i hela kommunen, framför allt i Boo och på Sicklaön Nacka kommun försöker, i samråd med Storstockholms Lokaltrafik (SL), att hitta nya platser som är lämpliga med hänsyn till kollektivtrafiksystemet SL bekostar byggandet av infartsparkeringar, medan kommunen ansvarar för drift och underhåll av dessa anläggningar Under 2002 färdigställdes 50 platser vid Skvaltans väg Parkeringen ligger i direkt anslutning til ICA Maxis kundparkering Därmed finns det nu ca 800 p-platser i Nacka kommun för pendlande Nackabor Du hittar var infartsparkeringarna finns i kommunen på kartan på nästa sida Ett exempel på planering av en ny infartsparkering är det pågående utredningsarbetet för Orminge centrum Målsättningen är att skapa en ny infartsparkering med cirka 200 p-platser Information: Rolf Gustafsson kör elmoped Foto: Lars-Eric Sjölander Kommunanställda glider fram med gott miljösamvete Elmopeder är ingen ovanlig syn i Nacka kommun Under året inköptes en ny elmoped av Teknisk produktion så numera finns det 3 st totalt Att slippa den bullriga och smutsiga tvåtaktsmotorn är till lättnad både för förare och miljön En annan vinst är att elmopeder inte är lika stöldbegärliga som de bensindrivna mopederna Alla mindre tvåtaktsmaskiner hos Nacka kommun, såsom motorsågar och gräsklippare, drivs av alkylatbensin som ger betydligt mindre skadliga utsläpp till miljön Information: Behovet av infartsparkeringar är stort och kommer ytterligare att öka om Stockholms planer på att införa trängselavgifter blir verklighet Foto: Ronny Fors 12

13 Infartsparkeringar i Nacka kommun Hasseluddens brygga 10 platser Värmdöv Kummelnäsv 10 platser Björknäs, klinten 60 platser Skurusundsvägen 30 platser Värmdöv Insjön 30 platser Skvaltans väg 50 platser Järla skolväg 65 platser Järla trafikplats 10 platser Orminge C 205 platser Neglinge stn 15 platser Nacka stn 90 platser Lillängsvägen 15 platser Björknäs centralplan 10 platser Igelboda stn 35 platser Tippen 10 platser Torsvägen, Neglinge stn 20 platser Saltsjögränd 50 platser Tattby stn 10 platser Saltsjöbadens stn 50 platser Älta 80 platser Solsidans stn 30 platser 13

14 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Få stora industrier har blivit många små På år har Nackas industristruktur förändrats kraftigt Förr dominerades industrin av stora företag som Atlas Copco, Klintens färg, tryckeriföretagen i Järla sjö och livsmedelsindustrierna på Kvarnholmen Under 2002 försvann också den stora oljehanteringen på Kvarnholmen i och med att ODAB la ner sin verksamhet Idag är de flesta industriföretag i Nacka små eller medelstora Denna utveckling har också förändrat företagens miljöpåverkan Tidigare dominerade utsläppen från de stora företagen, samtidigt som dessa företag var förhållandevis lätta att kontrollera Numera sker utsläppen från många små och medelstora företag och det har blivit svårare att kartlägga miljöpåverkan Det är också i vissa fall svårare att ställa krav på reningsanordningar för ett litet än ett stort företag Kemikalier och miljöfarlig verksamhet Kommunens kontroll av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken har under året inriktats på att besöka verksamheter som inte tidigare fått besök samt att förhindra att farliga kemikalier sprids till omgivningen Tillsynen genomförs av Miljö & Stadsbyggnad på områdesnämndernas uppdrag Viktiga projekt under året har varit sanering av kvicksilver från tandläkarmottagningar och slutförande av en större inventering av miljöfarlig verksamhet på Kummelbergets industriområde i Boo Miljöfarligt kvicksilver tas om hand Om man vet att så lite som en tesked kvicksilver kan förgifta en hel sjö förstår man att det är angeläget att förhindra att den miljöfarliga tungmetallen kommer ut i det biologiska kretsloppet Användningen av kvicksilver har på senare år begränsats kraftigt men mycket kvicksilver finns ännu kvar ute i samhället Mest kvicksilver finns i våra tänder som amalgamfyllningar När tandläkaren borrar i våra tänder kan en del av kvicksilvret följa med avloppsvattnet till reningsverket Tandläkarmottagningarna har visserligen amalgamavskiljare som samlar upp det mesta av kvicksilvret men mycket kvicksilver finns lagrat i tandläkarpraktikernas avloppsledningar Under 2002 har Nacka kommun medverkat i ett projekt för att sanera tandläkarpraktikernas avlopp från kvicksilver Det är ännu inte klart hur mycket kvicksilver som har samlats upp Projektet har genomförts i samarbete med Stockholm Vatten och de kommuner som tillhör Käppalaförbundet Information: >> Folktandvården i Älta Foto: Lars-Eric Sjölander 14

15 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Användning av freoner hos företag i Nacka Installerad mängd i kg CFC HCFC HFC Källa: Företagens årsrapporter till Miljö & Stadsbyggnad Den för ozonlagret farligaste typen av freoner, CFC, har i stort sett avvecklats 2002 infördes förbud för yrkesmässig användning av CFC Även de mindre ozonskadliga HCFC-föreningarna håller på att ersättas, men finns fortfarande i många kyl-, frys- och klimatanläggningar Ersättningsgruppen HFC påverkar inte ozonlagret men ger däremot ett bidrag till växthuseffekten Lämna fixerbad till miljöstationen! Silver är inte bara vackert att titta på utan kan också vara giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer Det förorenar också slammet i avloppsreningsverken Anne Karlsson på Miljö & Stadsbyggnad har närmare undersökt varifrån det silver som når reningsverken egentligen kommer De största användarna visade sig vara tandläkarmottagningar, större fotolabb, sjukhus samt skolor Sannolikt är det dock hobbyfotografer som släpper ut de största mängderna silver, eftersom de stora anläggningarna samlar upp mycket silver som avfall medan hobbyfotograferna ofta tros släppa ut sina fixerbad direkt i avloppet Förbrukade fixerbad kan lämnas med annat farligt avfall på kommunens miljöstationer Information: >> Större fotolaboratorier använder ofta slutna processer Förbrukade kemikalier lämnas bort som farligt avfall Foto: Lars-Eric Sjölander Farligt gul färg Kadmiumgult är en färg som många konstnärer inte klarar sig utan Eftersom kadmium är ett både miljö- och hälsofarligt ämne, bland annat kan det ge upphov till njurskador, är det dock viktigt att färgrester samlas upp som avfall och inte spolas ner i avloppet Informationsbroschyren på bilden har sänts ut till alla konstnärer i kommunen Fler exemplar kan beställas från Miljö & Stadsbyggnad, Miljöstation på Österviks återvinningscentral Foto: Ronny Fors 15

16 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Lyckad skrotbilskampanj Foto: Lars-Eric Sjölander Bilar innehåller många skadliga kemikalier som bör tas om hand av auktoriserade företag i samband med skrotning Om bilarna hamnar i naturen kan dessa kemikalier göra stor skada Under 2002 deltog Nacka kommun i en skrotbilskampanj i Stockholms län Cirka 300 bilar i kommunen blev insamlade och lämnade till skrotning Tillsammans med de 150 bilar som omhändertogs förra året i Nacka kommuns ordinarie verksamhet med flyttning och skrotning av fordon, innebar kampanjen att naturen besparats cirka 290 ton metall, 3240 kg bly, 2700 liter olja, 2250 liter bränsle, 1125 liter glykol, 675 liter koncentrerad svavelsyra, 900 kg giftig högaromatisk olja (finns i däck) samt 0,5 kg kvicksilver Biltvätt i Kummelberget påverkar Myrsjön Nacka kommun inventerade under 2001 och 2002 cirka 130 företag i Kummelbergets industriområde i norra Boo Kommunen ville i samråd med företagarföreningen i Kummelberget ta ett större grepp om miljöfrågorna i området Främst gällde det att klarlägga hur mycket sjöarna Myrsjön och Kvarnsjön påverkas av utsläpp från Kummelberget Provtagningar visade att dagvattnet från Kummelberget innehöll tungmetaller och oljeföreningar Vid besöken på företagen kunde inte någon särskild verksamhet eller bransch identifieras som orsakar utsläppen Troligen beror de förhöjda nivåerna på många små utsläpp Framförallt misstänks biltvätt inom området vara en stor utsläppskälla Företagen har informerats om att de måste tvätta bilarna någon annan stans För att minska föroreningsbelastningen på Myrsjön har Miljö & Stadsbyggnad föreslagit att det byggs en våtmarksanläggning med oljeavskiljning innan dagvattnet leds ut till Myrsjön Information: Användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel hos Nacka kommun Bekämpningsmedlet Round Up används för bekämpning av jättebjörnlokan Under 2002 har det förbrukats ca 3-4 liter I växthuset i Nyckelviken används försumbara mängder bekämpningsmedel Istället används biologisk bekämpning i form av nyttodjur Handelsgödsel används på kommunens fotbollsgräsplaner Lite över 2 ton långtidsverkande handelsgödsel fördelades ut på 8 st gräsplaner under 2002 Långtidsverkande gödsel är bättre ur miljösynpunkt då det inte spolas ut så lätt till omgivningen Information: Infarten till Kummelbergets industriområde Foto: Ronny Fors 16

17 VATTEN OCH AVLOPP Vatten och avlopp Nacka kommun växer stadigt och kommer så att göra inom överskådlig tid När fler människor bosätter sig i områden med egna lösningar för vatten och avlopp ökar risken för påverkan på sjöar och vattendrag, liksom att brunnar sinar eller blir förorenade Det är framförallt i Boo och på Älgö denna problematik finns I takt med att nya detaljplaner tas fram bygger Nacka kommun kontinuerligt ut det kommunala VA-nätet Under 2002 inleddes också ett projekt för att åtgärda de avloppsanläggningar i Boo som inte uppfyller dagens krav på rening VA-utbyggnad bidrar till friskare sjöar För de områden i Boo där trycket är stort att permanentbosätta sig i fritidshus har Nacka kommun tagit ett beslut om en strategi för planering och utbyggnad av vatten och avlopp Prioritetsordningen framgår av vidstående karta Under 2002 drog Tekniska nämnden ut kommunala vattenoch avloppsledningar till flera bostadsområden i södra Boo, bland annat Västra Eknäs, delar av Lännersta och Bo samt Porfyrvägsområdet Därmed avlastas framförallt Bagarsjön och Skurusundet från avloppsutsläpp Totalt anslöts under fjolåret 2774 personer till kommunalt VA i hela kommunen, varav ca 2/3 avser Boo Enskilda avlopp i Boo inventeras Under 2002 har Områdesnämnden Boo bedrivit projektet VA-sanering i Boo Ett mål har varit att försöka förmå de fastighetsägare som har möjlighet, att ansluta sina avlopp till det kommunala nätet Cirka 600 fastigheter har möjlighet att ansluta men har ännu inte gjort det Ett annat mål har varit att leta upp de sämsta avloppsanläggningarna inom prioritetsområde 3 för VAutbyggnaden och att ställa krav på åtgärder där så behövs Dessa fastigheter kan inte ansluta till kommunalt avlopp förrän om år Hittills har Områdesnämnden Boo ställt krav på åtgärder av 15 avloppsanläggningar och ytterligare 24 är på gång I hela Boo finns det cirka fastigheter som än så länge inte kan anslutas till kommunalt VA Nyckeltal Andelen invånare som är anslutna till det kommunala VA-nätet, procent Sicklaön Älta Fisksätra-Saltsjöbaden Boo Totalt Nacka kommun 99,3 98,2 95,0 87,8 94,6 Observera att statistiken endast avser personer som är skrivna i Nacka Många fritidshusägare som inte är anslutna till kommunalt VA bor i andra kommuner I Boo är permanentningstrycket stort Av det skälet har ett principbeslut fattats när det gäller prioriteringen av dessa områden, se karta ovan Vid prioriteringen har bland annat hänsyn tagits till föroreningsbelastningen på sjöar och risken för att brunnar ska förorenas prioritering 1 prioritering 2 prioritering 3 Kretsloppsavlopp också en möjlighet Det är inte självklart att alla fastigheter ska anslutas till kommunalt avlopp Om fastighetsägaren så vill kan kommunen också godkänna avlopp där avloppsvattnet behandlas lokalt Ett krav är förstås att de naturliga förutsättningarna är de rätta Enligt riktlinj- >> 17

18 Nyckeltal Andelen brukare som aldrig slänger främmande föremål i avloppet Vid en brukarundersökning 2002 uppgav 84 procent av de deltagande Nackaborna att de aldrig slänger ovidkommande saker till avloppet Det var första gången frågan ställdes, men eftersom Stockholm Vatten räknar med 50 procent för sina kunder får resultatet betraktas som mycket bra Nyckeltal Vattenförbrukningen i bostäder, kubikmeter/invånare, kbm/inv Vattenförbrukningen minskade åren 1994 till 1999 med ca 20 procent på grund av mer vattensnål teknik och ett medvetet hushållande med vatten Under 2001 låg förbrukningen på ungefär samma nivå som 1999 erna för kretsloppsavlopp ska allt vatten som används återföras till grundvattnet så nära uttagsplatsen som möjligt Vidare ska avloppsvattnets innehåll av näringsämnena fosfor och kväve tas om hand och utnyttjas som en resurs Tre hushåll har fått tillstånd för kretsloppsavlopp, men hittills är anläggningarna inte tagna i drift Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag om hur urin från urinsorterande toaletter ska tas om hand så att kvävet och fosforn i urinen kan ersätta konstgödsel Information: Hur kan jag själv hjälpa min badsjö? Den enskilde kan göra mycket för att minska miljöpåverkan på sjöar och kustvatten Främst genom att inte slänga skadliga ämnen i avloppet Om avloppet inte är anslutet till det allmänna nätet bör man inte använda tvätt- och diskmedel med fosfat i Fosforn bidrar till övergödningen av sjöar och kustvatten Återhämtning kan ta tid När kan man då förvänta sig att de sjöar som avlastas återgår till ursprungliga näringshalter? Nacka kommuns sjöexpert Birgitta Held-Paulie säger att återhämtningstiden främst beror på hur mycket näringsämnen som finns lagrade i sjöns bottensediment Vill det sig väl kan återhämtningen gå fort För Ulvsjön i Älta, som avlastades för år sedan, märktes positiva effekter redan efter något år Är näringshalten hög kan sjön behöva hjälp på traven genom olika restaureringsåtgärder Information: Bastusjön i höstskrud Foto: Ronny Fors 18

19 Avfall och återvinning Den nya återvinningscentralen i Östervik, som invigdes hösten 2001, har snabbt blivit populär Österviksanläggningen tar bland annat emot trä, wellpapp, metall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall Planeringen för en återvinningscentral i Skuru har stött på patrull eftersom en ansökan om bygglov har överklagats Från 2002 blev det genom ny lagstiftning förbjudet att deponera brännbart avfall Nacka har löst detta bland annat genom att grovavfall sorteras i en brännbar och en icke brännbar fraktion Kommunens hushållsavfall sorteras sedan 20 år tillbaka i den så kallade Brinianläggningen på Kovik Brinipelletsen från Kovik används av Vattenfall för värmeproduktion i Bollmora Utsorterad metall levereras till Metallkretsen för återvinning, medan visst organiskt material används för rötning och energiutvinning Det som blir över, bland annat sten, deponeras på Kovikstippen Under året har hushåll och företag informerats om det nya producentansvaret för el- och elektronikskrot, vilket trädde i kraft i juli 2001 Tekniska nämnden sätter årligen upp mål för verksamheten i form av olika nyckeltal Genom att jämföra år från år och med motsvarande värde för riket får man ledning för hur verksamheten kan utvecklas Utvalda nyckeltal kommenteras i tabellerna på sidan Information: Foto: Lars-Eric Sjölander Stopp för löveldning gläder astmatiker Nacka kommun ändrade under hösten 2002 reglerna för eldning av trädgårdsavfall (genom en ändring i renhållningsordningen) Ändringen innebär att det är helt stopp för eldning av löv, mossa och annat fuktigt trädgårdsavfall Det enda man får elda är torrt vedartat avfall, och bara två veckor på våren och två veckor på hösten Orsaken till de nya bestämmelserna är att dåligt förbränt trädgårdsavfall alstrar många ämnen som är skadliga för hälsan, bland annat kväveoxider, stoft och partiklar samt dioxiner Speciellt barn och personer med andningsproblem, som astmatiker, är känsliga för röken I stället för att elda upp trädgårdsavfallet rekommenderar Nacka kommun att avfallet komposteras Det går också bra att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralerna i Kovik eller Östervik samt att lämna det till grovsophämtningen (men bara fyra säckar per gång) Under 2002 introducerades dessutom möjligheten att beställa ett trädgårdsabonnemang Det innebär att man får ett särskilt sopkärl uppställt på tomten med tömning varannan vecka under april till november Information: 440 kg/inv Hushållsavfall, kg/invånare Mål Riket 2001 Under 2002 ökade totalmängden hushållsavfall med 16 procent jämfört med 2000 Den nya återvinningscentralen i Östervik är en orsak till ökningen Nu är det fler som har en återvinningscentral inom rimligt resavstånd 19

20 AVFALL OCH ÅTERVINNING Insamling av farligt avfall, kg/invånare Ökningsmålet för 2002 uppnåddes precis Nacka ligger dock fortfarande klart under riket beträffande insamling av farligt avfall kg/inv 2,0 1,5 1,0 0, Mål Riket Andelen villahushåll som komposterar själva, i procent Målet för 2002 överträffades med råge Cirka 1750 Nackahushåll komposterar sitt matavfall % Mål Deponiandel av hushållsavfall, totalvolym i procent Tvärtemot målet deponerades en större andel av hushållsavfallet under 2002 Orsaken är en kraftig ökning av mängden grovavfall % Mål Riket Insamling av elektriskt- och elektroniskt avfall, kg/invånare Målet för 2002 överträffades med mycket stor marginal Allmänhetens snabba hörsammande av producentansvaret för elskrot (som infördes 2001) är sannolikt huvudorsaken till detta Dessutom bidrog de informationskampanjer som genomförts och tillkomsten av den nya Österviksanläggningen kg/inv 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Mål Riket Återvinning av metallförpackningar, kg/invånare Målet om en ökning för 2002 uppnåddes inte Konservburkar, aluminiumformar och kapsyler ska lämnas till Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer men många hushåll slarvar med detta kg/inv 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Mål Riket 20

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer