Förord. Vatten och avlopp. Sammanfattning Summary. Avfall och återvinning. Miljöpolicy. Natur och biologisk mångfald. Vad händer i omvärlden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Vatten och avlopp. Sammanfattning Summary. Avfall och återvinning. Miljöpolicy. Natur och biologisk mångfald. Vad händer i omvärlden?"

Transkript

1 1

2 03 Förord 17 Vatten och avlopp 04 Sammanfattning Summary 19 Avfall och återvinning 05 Miljöpolicy 21 Natur och biologisk mångfald 07 Vad händer i omvärlden? 23 Miljösituationen i kommunen 08 Klimatpåverkan Energi och uppvärmning, 33 Folkhälsa 11 Kommunikationer 34 Samhällsplanering 14 Kemikalier och miljöfarlig verksamhet 35 Miljöutbildning och -pedagogik 37 Goda exempel från företag Sädesfält i Erstavik Foto Ronny Fors 2

3 Många insatser för en hållbar utveckling I kommunens miljöpolicy, som är vägledande för kommunens miljöinsatser, har vi slagit fast bland annat att miljöarbetet skall följas upp och rapporteras till kommunmedlemmarna Förra året uppfattar nog många som lite av ett mellanår för miljöfrågorna Likväl finner vi i detta bokslut att det är mycket som gjorts och att vi kan vara mycket nöjda med det Det som inte hänt är braskande rubriker och akuta insatser föranledda av något miljölarm Istället är det så att både kommunen, organisationer, företag och inte minst enskilda nackabor gjort mycket betydelsefulla insatser för att vi skall uppnå kommunens mål om en god livsmiljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling Dessa insatser är föranledda av en övertygelse hos många av oss att det nödvändigt och självklart att ta miljöhänsyn i både stora och små beslut som vi träffar dagligen Det kan röra sig om när vi köper in dagligvaror eller när vi i kommunen beslutar om investeringar för att underlätta för kollektivtrafiken Som också framgår spelar vi i kommunen också en betydelsefull roll i det internationella samarbetet för en bättre miljö i Östersjön Miljöbokslutet är en viktig rapport som visar vad som gjorts, men också en viktig delrapport i en långsiktig process Den ger oss underlag för förbättringsområden Så låt oss inte endast glädjas av allt värdefullt som gjorts utan också diskutera vad som kan göras ännu bättre Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande (m) Foto: Bertil Nordahl 3

4 Sammanfattning Kommunens huvudinriktning i miljöarbetet är att utbilda, informera, stimulera och ge stöd till ett miljöanpassat beteende I den andan drivs bland annat naturskolan och den miljöpedagogiska verksamheten på Velamsund Under 2002 invigdes en demonstrationsträdgård i Nyckelviken Här får allmänheten praktisk handledning i hur man med miljöanpassade metoder får ut mer av sin trädgård Miljövänortsprojekt BETNet 1 slutfördes för att ersättas av ett annat projekt BRIDGES 2 Syftet med BETNet har varit utbyte av kunskap inom miljöområdet mellan Nacka kommun och kommunens vänorter i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland Bland större miljöinvesteringar kan nämnas utbyggnaden av kommunala VA-ledningar i Boo, en ny återvinningscentral i Saltsjöbaden samt en ny infartsparkering i Skvaltan Fjärrvärme används alltmer Under året ersattes ett tiotal större oljepanncentraler på Sicklaön med fjärrvärme producerad med biobränsle och spillvärme Därmed minskade Nackas bidrag till växthuseffekten med ca ton koldioxid Skogsö fastställdes under året slutgiltigt som naturreservat Nacka kommun deltog under året i ett projekt för att sanera kvicksilver i avloppsledningar från tandläkarpraktiker Vidare avslutades en miljöinventering av företagen i Kummelbergets industriområde Många små utsläpp i området tros vara orsaken till att dagvattnet från Kummelberget innehåller tungmetaller och oljeföroreningar I maj-juni invigdes fyra Lugna promenader en i varje kommundel för att främja fysisk aktivitet i trygga och säkra miljöer Summary The main emphasis of the municipality s environmental work is to educate, inform, stimulate and support environmentally sound behaviour In this spirit the Nature School and the environmental pedagogic facility at Velamsund are operated During 2002 a demonstration garden was inaugurated in Nyckelviken Here the public can obtain practical guidance on increasing the yield of their garden, utilizing environmental methods The environmental twinning project BETNet 1 was concluded, making way for another project BRIDGES 2 The purpose of BETNet has been to exchange knowledge and practical experiences within the environmental field between Nacka and its twin towns in Estonia, Latvia, Lithuania and Russia Among larger environmental investments the expansion of local water and wastewater lines in Boo can be noted, as well as a new recycling center in Saltsjobaden and a new park-and-ride facility in Skvaltan The use of district heating is steadily increasing During the year ten larger oil-boilers on Sicklaön have been replaced by district heating facilities driven by biofuel and waste heat That reduced Nacka s contributions to the greenhouse effect by approximately 9,000 tonnes of carbon dioxide The establishment of the Skogsö nature reserve was completed during the year Nacka municipality participated in a project to clear the wastewater lines, used by dental practices, of mercury Furthermore, an inventory of the companies in the industrial area of Kummelberget has been completed Many small emissions from this area are believed to be the reason for elevated levels of heavy metals and oil in the surface water from Kummelberget In May and June four Peaceful Walks were inaugurated one for each section of the municipality to promote physical activity in safe and sound surroundings 4 1 Baltic Environmental Twinning Network 2 Baltic Region Development Grid for Enhanced Sustainability

5 MILJÖPOLICY Partierna tycker till om kommunens miljöpolicy I Nacka kommuns miljöpolicy uttrycks kommunens viljeinriktning och principer för miljöarbetet Huvudmålet är att Nacka kommun ska medverka till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling NACKA KOMMUNS MILJÖPOLICY Policyn utgör grunden för att genomföra och följa upp de miljömål som formulerats av ansvariga nämnder Den ska också vara gällande för privata anordnare som verkar inom kommunen Nedan redogör representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige för sin syn på vad miljöpolicyn innebär för kommunens miljöarbete Johan Hedelin Moderaterna Vi moderater ser kommunens roll som spindeln i nätet när det gäller lokalt miljöarbete För framgång måste vi först och främst stödja och uppmuntra både hushållens och företagens miljöarbete Kommunen själv skall alltid föregå med gott exempel samt dessutom reagera snabbt men konstruktivt när någon inte sköter sig Nacka kommun ska medverka till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling Detta sker genom att Kommunens huvudinriktning i miljöarbetet ska vara att utbilda, informera, stimulera och ge stöd till ett miljöanpassat beteende Foto: Håkan Lindgren Ditt och mitt agerande får alltid följder för miljön rent vatten i tillräcklig mängd och avlopp som inte sprider smitta är nåt vi aldrig får välja bort Därför måste vi alltid vara medvetna om konsekvenser för miljön, när vi beslutar om detaljplaner >> Miljöövervakningen ska läggas upp så att den ger alla aktörer ett gensvar på sitt miljöarbete Miljötillsynen ska användas som instrument för att stödja den som bedriver verksamhet med miljörisker så att deras intresse och engagemang tas tillvara Brita Nyman Socialdemokraterna I den fysiska planeringen ska miljöfrågorna tidigt vägas in som en naturlig del, där riktlinjer anges i översiktsplanen och prövning görs främst genom miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbetet >> 5

6 MILJÖPOLICY Kommunens egen verksamhet ska bedrivas på ett miljöanpassat sätt och kommunen ska sträva efter ständiga förbättringar i sitt miljöarbete Miljöhänsyn ska vägas in vid upphandling av varor och tjänster Miljöarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas öppet Uppföljning, utvärdering och återkoppling Miljöövervakningen inom Miljö & Stadsbyggnad utvecklas till ett instrument för uppföljning och utvärdering av miljöarbetet enligt miljöpolicyns intentioner I samband med uppföljning och utvärdering ska också miljöpolicyn följas upp och utvärderas Resultatet av detta liksom uppföljningen av miljösituationen samlas årligen i ett miljöbokslut som rapporteras till fullmäktige och blir föremål för en särskild miljödebatt Återkopplingen ska vara öppen och offentlig samt avrapporteras till medborgarna Vart tredje år kompletteras fullmäktiges utvärdering med en utvärdering av en panel, som tex kan bestå av representanter från våra vänorter och av forskare Utvärderingarna ska användas som stöd för ständiga förbättringar och utgöra grund för omprövning av policyn Foto: Ronny Fors Foto: Bertil Nordahl Eva-Lena Eirefelt Folkpartiet Bengt Eriksson Kristdemokraterna Birthe Kelly Vänsterpartiet Ett hållbart samhälle kräver att alla tar ansvar för sin egen livsstil Politiken ska sätta ramar och ange de spelregler som en uthållig utveckling kräver Individer, organisationer och företag måste stimuleras att agera miljövänligt Saklig uppföljning av gällande lagregler Saklig information till innevånare och företagare om eventuella dolda uppenbara risker pågående i samhället Se till att samhällets planering planeras miljövänligt Mänskliga aktiviteters negativa effekter på miljön ska minska och den ska tillämpas av alla människor och på alla nivåer Välfärden ska inte växa genom ökad materiell konsumtion utan genom att slå vakt om ren luft, rent vatten och friska skogar, goda inomhusmiljöer och kollektivtrafik som inte förorenar All samhällsplanering måste baseras på miljöhänsyn Miljöpolicyn är ett redskap som går att uppnå bättre resultat med om Nackas miljömål är bättre Per Chrisander Miljöpartiet 6

7 Vad händer i omvärlden? Världstoppmötet om hållbar utveckling hölls i fjol i Johannesburg, Sydafrika Mötet var en framgång, trots den svåra uppgiften att sätta frågor om hållbar utveckling på den globala agendan En politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling antogs Genom toppmötet har begreppet hållbar utveckling med dess tre dimensioner ekonomiska, sociala och miljömässiga blivit definitivt erkänt och har börjat översättas till praktisk handling Hållbar utveckling skall inte längre vara ett miljöprojekt utan något som präglar allt beslutsfattande Vi står inför stora utmaningar, behovet av att utrota fattigdom, att förebygga konflikter och att stärka den demokratiska utvecklingen Nya innovativa stödformer måste utvecklas när det gäller livsmedelssäkerhet och vattenförsörjning Världen runt omkring oss är i ständig förändring Arbetet med hållbar utveckling är inget statiskt tillstånd utan en dynamisk process Eftersom omvärlden ständigt förändras måste även mål och medel utvecklas fortlöpande Det behövs också en mångfald alternativa lösningar och arbetssätt Strategier för arbetet måste vara dialog, delaktighet och inflytande Under 1990-talet har en bred enighet utvecklats både i Sverige och inom EU om att hållbar utveckling måste vara en övergripande inriktning av hela samhällsutvecklingen Vi har i Sverige utvecklat en rad olika verktyg och arbetsformer i arbetet för en hållbar utveckling Det gäller till exempel årligen återkommande redovisningar av arbetet för hållbar utveckling, men också uppföljningsverktyg av typen miljöbokslut och indikatorer Nacka kommun har valt att följa upp miljöarbetet i ett särskilt miljöbokslut Genomsynlighet transparency är ett nyckelbegrepp i miljöbokslutet Nacka kommun och andra aktörer i kommunen har på olika sätt försökt att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling Detta framgår inte minst av de goda exempel som finns i detta miljöbokslut Genom att miljöfrågan på viktiga områden handlar om attityder och värderingar och därmed vanor och beteenden i ett långsiktigt perspektiv, måste Nacka kommun ständigt finna nya former för samverkan med alla aktörer i Nacka Det gäller samverkan med aktörer som enskilda Nackabor, industri, handel och småföretag i Nacka, liksom intresseorganisationer, skolor och universitet Miljöfrågan i Nacka har många dimensioner En viktig fråga blir hur informationstekniken kan användas för att spara både resurser och miljö Ett exempel är flexibelt arbete, där individer i stället för att flytta sig själva till en arbetsplats bara flyttar sitt eget arbete Ett annat är effektivare logistik, som minskar transportkostnader och skonar miljön Kanske är den viktigaste dimensionen ändå integrering av miljömedvetenhet och miljöarbete i alla verksamheter och i det dagliga livet Det kan vara den drivkraft för förändring som behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart Nacka Världstoppmötet i Johannesburg Foto: Peter Hanneberg 7

8 Klimatpåverkan i fokus Klimatfrågan och en ökad växthuseffekt utgör en enorm utmaning Utsläppen av koldioxid, som är den främsta klimatpåverkande gasen, kommer från förbränning av fossila bränslen De två stora källorna till koldioxidutsläpp i länet och Nacka är uppvärmning och vägtrafiken Övriga utsläpp kommer från arbetsmaskiner, sjöfart med mera Kraftledningar i Erstavik Foto Ronny Fors Energi Trenden mot ökande användning av fjärrvärme för uppvärmning fortsatte under 2002 i Nacka Bland annat togs ett tiotal större oljepanncentraler ur bruk på Sicklaön Eftersom fjärrvärmen i detta fall till övervägande delen produceras med biobränsle och spillvärme minskade Nackas bidrag till växthuseffekten med ca 9000 ton koldioxid På Henriksdalsberget invigdes en biobränslepanna för Stockholmshems bostadsbestånd Småhusägarna investerar alltmer i värmepumpar och pelletspannor för att ersätta olja och direktverkande el 8 = Oljepanncentraler som är ersatta med fjärrvärme på Sicklaön

9 Biobränsle populärt i Nacka En allt större andel biobränsle används i uppvärming av fastigheter i Nacka Den stora panncentralen i Orminge är ombyggd och eldas sedan 1999 också med biobränsle Biobränslets andel var mer än hälften under 2001, resten utgjordes av el och i viss mån olja Under 2002 var det stora driftstörningar så andelen biobränsle var relativt låg Panncentralen vid Nacka sjukhus är ombyggd och där eldar man delvis med tallbecksolja Tallbecksolja är ett sekundärt biobränsle och utgörs av en restprodukt vid papperstillverkning av sulfatmassa Andelen tallbecksolja var ca 20 procent under 2001 Under 2002 var det problem med leveranser så då användes mindre mängd tallbecksolja Panncentralen i Fisksätra, som ägs av Vattenfall, har under 2002 ansökt om att bygga om sin anläggning till biobränsle under 2003 Information: Biobränsle ersätter olja i villapannor I takt med stigande el- och oljepriser blir det allt populärare att elda med biobränsle i Nackas villapannor Biobränsle bidrar Pellets till skillnad från olja inte till växthuseffekten Om man använder en modern pelletsbrännare kopplad till ackumulatortank blir utsläppen av hälsofarliga ämnen relativt små Eldning i gammaldags ved- eller kombipannor utan ackumulatortank medför däremot ibland störningar för omgivningen Om man eldar med ren, torr ved och undviker att elda vid väderlek när röken stör grannarna minskar problemen Information: Bo Sandström, Tel: Val av uppvärmningskälla för villor i Nacka kommun Sicklaön/Älta Saltsjöbaden Saltsjö-Boo Totalt Olja Statistik saknas för elpannor Källa: Nacka Sotningsdistrikt, 2003 El + ved Pellets Skorstenen på Henriksdalsberget Foto: Ronny Fors Stockholmshem eldar sågspån På Henriksdalsberget har en biobränslepanna sett dagens ljus Allt för att förbättra miljön och minska kostnaderna för uppvärmningen Graninge sköter anläggningen och den gamla oljetanken används för lager av biobränslet Här är det inte fråga om flis utan sågspån Sågspånet kommer från restavfall från golvtillverkare Vi har minskat vårt behov av olja med kubikmeter under 2002, säger en nöjd Göran Henriksson, energiansvarig på Stockholmshem Information: Effektivare vägbelysning sparar pengar och skonar miljön Nacka Energi har under 2002 fortsatt att byta ut kvicksilverlampor i väg- och parkbelysningen mot energisnålare och effektivare natriumlampor De nya armaturerna har gjort att energiförbrukningen har minskat med motsvarigheten till två eluppvärmda villors årsförbrukning Fördelen med natrium är förutom energibesparing, längre livslängd och bättre ljus-utbyte Återstående kvicksilverlampor ska successivt bytas ut mot natriumlampor När hela bytet är genomfört kommer energiförbrukningen ytterligare att ha minskat med motsvarigheten till 25 eluppvärmda villors årsförbrukning Nacka Energi har ansvaret för väg- och parkbelysning i hela Nacka, förutom i Boo Information: 9

10 ENERGI Klimatnu - den stora miljöutmaningen Fem svenska folkrörelser vill visa att svenska folket är berett att göra något för att minska utsläppen av klimatgaser Klimatnu uppmanar enskilda personer att ge klimatlöften och företag, organisationer med flera att göra klimatåtaganden för att ge sitt bidrag till att minska koldioxidutsläppen Nacka hamnade på plats 175 i kommunlistan i löftestävlingen för privatpersoner Vann gjorde Ödeshögs kommun Redovisningen sker på hemsidan wwwklimatnu Målsättningen är att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 2 procent till år 2003 De enskilda klimatlöftena kan handla om enkla saker som att hålla hastighetsbegränsningar, byta till lågenergilampor eller snålspolande duschmunstycke, eller större, som ny energisnålare bil, att köra färre mil eller byta bort sin gamla oljepanna mot ett miljöanpassat alternativ, man väljer själv Bakom klimatnu står Svenska Naturskyddsföreningen med Folkbildningsförbundet studieförbundens intresseorganisation, Svenska FN-förbundet, Svenska Kyrkan och Röda Korset Elever lär sina föräldrar spara energi Med hjälp av datorprogrammet PEAK lär sig eleverna på fyra Nackaskolor hur man sparar energi Kunskapen tar de med sig hem till föräldrarna Resultatet kan bli ett energiavtal där eleverna får en bonus om familjen lyckas spara energi Nacka kommun deltar sedan 10 år tillbaka i ett energisamarbete med två städer i Kalifornien (Santa Monica och Irvine) samt Göteborg Inom ramen för detta samarbete har bland annat PEAK-projektet utvecklats Projektet startade för ett par år sedan när Nacka hade besök av en lärare och en student från USA De visade det egna datorprogrammet PEAK och berättade om hur det användes i skolarbetet för diskussioner kring energibesparing i hem och skola En studieresa till USA följde och sedan har metodiken börjat användas i skolarbetet hemma i Nacka Målet är att eleverna i skolan ska lära sig spara energi och också tillämpa kunskaperna i sina hem Alternativa energikällor står också på schemat Eleverna får bland annat bygga egna solvärmelösningar De skolor som använder PEAK är: Björknäskolan, Myrsjöskolan, Eklidens skola och Samskolan Information: Eklidens skola Nyckeltal Anmälningar till Nacka kommun för installation av mark- och bergvärmepumpar Allt fler Nackabor skaffar sig en värmepump, antalet anmälningar om installation av värmepumpar har fördubblats sedan år 2000 Luftvärmepumpar ingår inte i denna statistik Elpriset och statliga bidrag har bidragit till utvecklingen Caroline Bartholdi och Malin Andersson i klass 9 E på Eklidens skola visar upp sitt embryo till en liten solvärmeanläggning Foto: Lars-Eric Sjölander 10

11 KOMMUNIKATIONER Nackabor satsar på miljöbilar Antalet miljöbilar ökar, faktum är att antalet fördubblades i trafiken under 2002, från till fordon i Sverige Nackafamiljerna Anna Drakenberg-Eriksson och Malena von Huth har under fjolåret privat köpt varsin miljöbil De har valt en Ford Focus som går på etanol Vi är mycket nöjda med bilen, trots vissa inkörningsproblem Bland annat har vi haft problem att den drar mycket bränsle men efter installation av ny programvara hoppas vi att det blir bättre, säger Malena von Huth Priset för en liter etanolbränsle (E-85) är ca 7:50 Vid körning på E-85 bränsle drar bilen ca procent mer än vid körning på bensin (95-oktanig blyfri) Bränslekostnaden per mil blir totalt sett öre lägre vid körning på enbart E-85 bränsle Kylan har också varit ett problem för etanolbilarna Vid cirka minus 10 C har det varit svårt att starta motorn utan motorvärmare Både Anna och Malena saknar en etanolpump i Nacka Helt nyligen har det dock installerats en sådan i Gustavsberg Fakta miljöbilar Definition av miljöbilar enligt Stockholms miljöförvaltning: elbil (batteridriven), elhybridbil (batteri/bensin), bifuelbilar dels (biogas/ bensin) dels etanolbil (etanol/bensin) 1992 var endast 0,2 procent av nybilsförsäljningen miljöbilar i Stockholmsregionen 2002 var 1,9 procent av nybilsförsäljningen miljöbilar i Stockholmsregionen Målsättning: 5 procent av nybilsförsäljningen 2005 i Stockholmsregionen I dag finns det i Stockholmsregionen: 30+ elbilar 700 bifuel, etanolbilar bifuel, biogasbilar och 100+ elhybrider På alla tankställen som säljer 95 oktan bensin i Nacka och i Mälardalsregionen finns sedan 2001 fem procent etanol inblandat Det är möjligt för företag i Nacka att prova en miljöbil under en vecka Den enda kostnad du betalar är det drivmedel du förbrukar Om du vill köpa eller leasa en miljöbil så kan Miljöförvaltningen i Stockholm ge dig mer råd Mer info: wwwmiljobilarstockholmse Nackabon Anna Drakenberg kör miljöbil Foto: Lars-Eric Sjölander 11

12 KOMMUNIKATIONER Nyckeltal: Andelen resenärer som använder kollektivtrafiken Total trafik Andel kolltrafik 53 % 54 % 54 % 54 % Det totala resandet över Danvikstullsbron fortsätter att öka Andelen av trafikanterna som nyttjar kollektivtrafiken har ökat något mellan 1999 till 2002 Totalt passerade ca trafikanter, bilburna och via buss och tåg Danvikstullsbron under dagtid ( ) under 2002 Detta innebär en ökning med ca trafikanter, ca 7 procent jämfört med 1999 Nacka satsar på infartsparkeringar Det finns ett behov av fler platser för infartsparkering i hela kommunen, framför allt i Boo och på Sicklaön Nacka kommun försöker, i samråd med Storstockholms Lokaltrafik (SL), att hitta nya platser som är lämpliga med hänsyn till kollektivtrafiksystemet SL bekostar byggandet av infartsparkeringar, medan kommunen ansvarar för drift och underhåll av dessa anläggningar Under 2002 färdigställdes 50 platser vid Skvaltans väg Parkeringen ligger i direkt anslutning til ICA Maxis kundparkering Därmed finns det nu ca 800 p-platser i Nacka kommun för pendlande Nackabor Du hittar var infartsparkeringarna finns i kommunen på kartan på nästa sida Ett exempel på planering av en ny infartsparkering är det pågående utredningsarbetet för Orminge centrum Målsättningen är att skapa en ny infartsparkering med cirka 200 p-platser Information: Rolf Gustafsson kör elmoped Foto: Lars-Eric Sjölander Kommunanställda glider fram med gott miljösamvete Elmopeder är ingen ovanlig syn i Nacka kommun Under året inköptes en ny elmoped av Teknisk produktion så numera finns det 3 st totalt Att slippa den bullriga och smutsiga tvåtaktsmotorn är till lättnad både för förare och miljön En annan vinst är att elmopeder inte är lika stöldbegärliga som de bensindrivna mopederna Alla mindre tvåtaktsmaskiner hos Nacka kommun, såsom motorsågar och gräsklippare, drivs av alkylatbensin som ger betydligt mindre skadliga utsläpp till miljön Information: Behovet av infartsparkeringar är stort och kommer ytterligare att öka om Stockholms planer på att införa trängselavgifter blir verklighet Foto: Ronny Fors 12

13 Infartsparkeringar i Nacka kommun Hasseluddens brygga 10 platser Värmdöv Kummelnäsv 10 platser Björknäs, klinten 60 platser Skurusundsvägen 30 platser Värmdöv Insjön 30 platser Skvaltans väg 50 platser Järla skolväg 65 platser Järla trafikplats 10 platser Orminge C 205 platser Neglinge stn 15 platser Nacka stn 90 platser Lillängsvägen 15 platser Björknäs centralplan 10 platser Igelboda stn 35 platser Tippen 10 platser Torsvägen, Neglinge stn 20 platser Saltsjögränd 50 platser Tattby stn 10 platser Saltsjöbadens stn 50 platser Älta 80 platser Solsidans stn 30 platser 13

14 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Få stora industrier har blivit många små På år har Nackas industristruktur förändrats kraftigt Förr dominerades industrin av stora företag som Atlas Copco, Klintens färg, tryckeriföretagen i Järla sjö och livsmedelsindustrierna på Kvarnholmen Under 2002 försvann också den stora oljehanteringen på Kvarnholmen i och med att ODAB la ner sin verksamhet Idag är de flesta industriföretag i Nacka små eller medelstora Denna utveckling har också förändrat företagens miljöpåverkan Tidigare dominerade utsläppen från de stora företagen, samtidigt som dessa företag var förhållandevis lätta att kontrollera Numera sker utsläppen från många små och medelstora företag och det har blivit svårare att kartlägga miljöpåverkan Det är också i vissa fall svårare att ställa krav på reningsanordningar för ett litet än ett stort företag Kemikalier och miljöfarlig verksamhet Kommunens kontroll av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken har under året inriktats på att besöka verksamheter som inte tidigare fått besök samt att förhindra att farliga kemikalier sprids till omgivningen Tillsynen genomförs av Miljö & Stadsbyggnad på områdesnämndernas uppdrag Viktiga projekt under året har varit sanering av kvicksilver från tandläkarmottagningar och slutförande av en större inventering av miljöfarlig verksamhet på Kummelbergets industriområde i Boo Miljöfarligt kvicksilver tas om hand Om man vet att så lite som en tesked kvicksilver kan förgifta en hel sjö förstår man att det är angeläget att förhindra att den miljöfarliga tungmetallen kommer ut i det biologiska kretsloppet Användningen av kvicksilver har på senare år begränsats kraftigt men mycket kvicksilver finns ännu kvar ute i samhället Mest kvicksilver finns i våra tänder som amalgamfyllningar När tandläkaren borrar i våra tänder kan en del av kvicksilvret följa med avloppsvattnet till reningsverket Tandläkarmottagningarna har visserligen amalgamavskiljare som samlar upp det mesta av kvicksilvret men mycket kvicksilver finns lagrat i tandläkarpraktikernas avloppsledningar Under 2002 har Nacka kommun medverkat i ett projekt för att sanera tandläkarpraktikernas avlopp från kvicksilver Det är ännu inte klart hur mycket kvicksilver som har samlats upp Projektet har genomförts i samarbete med Stockholm Vatten och de kommuner som tillhör Käppalaförbundet Information: >> Folktandvården i Älta Foto: Lars-Eric Sjölander 14

15 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Användning av freoner hos företag i Nacka Installerad mängd i kg CFC HCFC HFC Källa: Företagens årsrapporter till Miljö & Stadsbyggnad Den för ozonlagret farligaste typen av freoner, CFC, har i stort sett avvecklats 2002 infördes förbud för yrkesmässig användning av CFC Även de mindre ozonskadliga HCFC-föreningarna håller på att ersättas, men finns fortfarande i många kyl-, frys- och klimatanläggningar Ersättningsgruppen HFC påverkar inte ozonlagret men ger däremot ett bidrag till växthuseffekten Lämna fixerbad till miljöstationen! Silver är inte bara vackert att titta på utan kan också vara giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer Det förorenar också slammet i avloppsreningsverken Anne Karlsson på Miljö & Stadsbyggnad har närmare undersökt varifrån det silver som når reningsverken egentligen kommer De största användarna visade sig vara tandläkarmottagningar, större fotolabb, sjukhus samt skolor Sannolikt är det dock hobbyfotografer som släpper ut de största mängderna silver, eftersom de stora anläggningarna samlar upp mycket silver som avfall medan hobbyfotograferna ofta tros släppa ut sina fixerbad direkt i avloppet Förbrukade fixerbad kan lämnas med annat farligt avfall på kommunens miljöstationer Information: >> Större fotolaboratorier använder ofta slutna processer Förbrukade kemikalier lämnas bort som farligt avfall Foto: Lars-Eric Sjölander Farligt gul färg Kadmiumgult är en färg som många konstnärer inte klarar sig utan Eftersom kadmium är ett både miljö- och hälsofarligt ämne, bland annat kan det ge upphov till njurskador, är det dock viktigt att färgrester samlas upp som avfall och inte spolas ner i avloppet Informationsbroschyren på bilden har sänts ut till alla konstnärer i kommunen Fler exemplar kan beställas från Miljö & Stadsbyggnad, Miljöstation på Österviks återvinningscentral Foto: Ronny Fors 15

16 KEMIKALIER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET Lyckad skrotbilskampanj Foto: Lars-Eric Sjölander Bilar innehåller många skadliga kemikalier som bör tas om hand av auktoriserade företag i samband med skrotning Om bilarna hamnar i naturen kan dessa kemikalier göra stor skada Under 2002 deltog Nacka kommun i en skrotbilskampanj i Stockholms län Cirka 300 bilar i kommunen blev insamlade och lämnade till skrotning Tillsammans med de 150 bilar som omhändertogs förra året i Nacka kommuns ordinarie verksamhet med flyttning och skrotning av fordon, innebar kampanjen att naturen besparats cirka 290 ton metall, 3240 kg bly, 2700 liter olja, 2250 liter bränsle, 1125 liter glykol, 675 liter koncentrerad svavelsyra, 900 kg giftig högaromatisk olja (finns i däck) samt 0,5 kg kvicksilver Biltvätt i Kummelberget påverkar Myrsjön Nacka kommun inventerade under 2001 och 2002 cirka 130 företag i Kummelbergets industriområde i norra Boo Kommunen ville i samråd med företagarföreningen i Kummelberget ta ett större grepp om miljöfrågorna i området Främst gällde det att klarlägga hur mycket sjöarna Myrsjön och Kvarnsjön påverkas av utsläpp från Kummelberget Provtagningar visade att dagvattnet från Kummelberget innehöll tungmetaller och oljeföreningar Vid besöken på företagen kunde inte någon särskild verksamhet eller bransch identifieras som orsakar utsläppen Troligen beror de förhöjda nivåerna på många små utsläpp Framförallt misstänks biltvätt inom området vara en stor utsläppskälla Företagen har informerats om att de måste tvätta bilarna någon annan stans För att minska föroreningsbelastningen på Myrsjön har Miljö & Stadsbyggnad föreslagit att det byggs en våtmarksanläggning med oljeavskiljning innan dagvattnet leds ut till Myrsjön Information: Användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel hos Nacka kommun Bekämpningsmedlet Round Up används för bekämpning av jättebjörnlokan Under 2002 har det förbrukats ca 3-4 liter I växthuset i Nyckelviken används försumbara mängder bekämpningsmedel Istället används biologisk bekämpning i form av nyttodjur Handelsgödsel används på kommunens fotbollsgräsplaner Lite över 2 ton långtidsverkande handelsgödsel fördelades ut på 8 st gräsplaner under 2002 Långtidsverkande gödsel är bättre ur miljösynpunkt då det inte spolas ut så lätt till omgivningen Information: Infarten till Kummelbergets industriområde Foto: Ronny Fors 16

17 VATTEN OCH AVLOPP Vatten och avlopp Nacka kommun växer stadigt och kommer så att göra inom överskådlig tid När fler människor bosätter sig i områden med egna lösningar för vatten och avlopp ökar risken för påverkan på sjöar och vattendrag, liksom att brunnar sinar eller blir förorenade Det är framförallt i Boo och på Älgö denna problematik finns I takt med att nya detaljplaner tas fram bygger Nacka kommun kontinuerligt ut det kommunala VA-nätet Under 2002 inleddes också ett projekt för att åtgärda de avloppsanläggningar i Boo som inte uppfyller dagens krav på rening VA-utbyggnad bidrar till friskare sjöar För de områden i Boo där trycket är stort att permanentbosätta sig i fritidshus har Nacka kommun tagit ett beslut om en strategi för planering och utbyggnad av vatten och avlopp Prioritetsordningen framgår av vidstående karta Under 2002 drog Tekniska nämnden ut kommunala vattenoch avloppsledningar till flera bostadsområden i södra Boo, bland annat Västra Eknäs, delar av Lännersta och Bo samt Porfyrvägsområdet Därmed avlastas framförallt Bagarsjön och Skurusundet från avloppsutsläpp Totalt anslöts under fjolåret 2774 personer till kommunalt VA i hela kommunen, varav ca 2/3 avser Boo Enskilda avlopp i Boo inventeras Under 2002 har Områdesnämnden Boo bedrivit projektet VA-sanering i Boo Ett mål har varit att försöka förmå de fastighetsägare som har möjlighet, att ansluta sina avlopp till det kommunala nätet Cirka 600 fastigheter har möjlighet att ansluta men har ännu inte gjort det Ett annat mål har varit att leta upp de sämsta avloppsanläggningarna inom prioritetsområde 3 för VAutbyggnaden och att ställa krav på åtgärder där så behövs Dessa fastigheter kan inte ansluta till kommunalt avlopp förrän om år Hittills har Områdesnämnden Boo ställt krav på åtgärder av 15 avloppsanläggningar och ytterligare 24 är på gång I hela Boo finns det cirka fastigheter som än så länge inte kan anslutas till kommunalt VA Nyckeltal Andelen invånare som är anslutna till det kommunala VA-nätet, procent Sicklaön Älta Fisksätra-Saltsjöbaden Boo Totalt Nacka kommun 99,3 98,2 95,0 87,8 94,6 Observera att statistiken endast avser personer som är skrivna i Nacka Många fritidshusägare som inte är anslutna till kommunalt VA bor i andra kommuner I Boo är permanentningstrycket stort Av det skälet har ett principbeslut fattats när det gäller prioriteringen av dessa områden, se karta ovan Vid prioriteringen har bland annat hänsyn tagits till föroreningsbelastningen på sjöar och risken för att brunnar ska förorenas prioritering 1 prioritering 2 prioritering 3 Kretsloppsavlopp också en möjlighet Det är inte självklart att alla fastigheter ska anslutas till kommunalt avlopp Om fastighetsägaren så vill kan kommunen också godkänna avlopp där avloppsvattnet behandlas lokalt Ett krav är förstås att de naturliga förutsättningarna är de rätta Enligt riktlinj- >> 17

18 Nyckeltal Andelen brukare som aldrig slänger främmande föremål i avloppet Vid en brukarundersökning 2002 uppgav 84 procent av de deltagande Nackaborna att de aldrig slänger ovidkommande saker till avloppet Det var första gången frågan ställdes, men eftersom Stockholm Vatten räknar med 50 procent för sina kunder får resultatet betraktas som mycket bra Nyckeltal Vattenförbrukningen i bostäder, kubikmeter/invånare, kbm/inv Vattenförbrukningen minskade åren 1994 till 1999 med ca 20 procent på grund av mer vattensnål teknik och ett medvetet hushållande med vatten Under 2001 låg förbrukningen på ungefär samma nivå som 1999 erna för kretsloppsavlopp ska allt vatten som används återföras till grundvattnet så nära uttagsplatsen som möjligt Vidare ska avloppsvattnets innehåll av näringsämnena fosfor och kväve tas om hand och utnyttjas som en resurs Tre hushåll har fått tillstånd för kretsloppsavlopp, men hittills är anläggningarna inte tagna i drift Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag om hur urin från urinsorterande toaletter ska tas om hand så att kvävet och fosforn i urinen kan ersätta konstgödsel Information: Hur kan jag själv hjälpa min badsjö? Den enskilde kan göra mycket för att minska miljöpåverkan på sjöar och kustvatten Främst genom att inte slänga skadliga ämnen i avloppet Om avloppet inte är anslutet till det allmänna nätet bör man inte använda tvätt- och diskmedel med fosfat i Fosforn bidrar till övergödningen av sjöar och kustvatten Återhämtning kan ta tid När kan man då förvänta sig att de sjöar som avlastas återgår till ursprungliga näringshalter? Nacka kommuns sjöexpert Birgitta Held-Paulie säger att återhämtningstiden främst beror på hur mycket näringsämnen som finns lagrade i sjöns bottensediment Vill det sig väl kan återhämtningen gå fort För Ulvsjön i Älta, som avlastades för år sedan, märktes positiva effekter redan efter något år Är näringshalten hög kan sjön behöva hjälp på traven genom olika restaureringsåtgärder Information: Bastusjön i höstskrud Foto: Ronny Fors 18

19 Avfall och återvinning Den nya återvinningscentralen i Östervik, som invigdes hösten 2001, har snabbt blivit populär Österviksanläggningen tar bland annat emot trä, wellpapp, metall, el- och elektronikavfall samt farligt avfall Planeringen för en återvinningscentral i Skuru har stött på patrull eftersom en ansökan om bygglov har överklagats Från 2002 blev det genom ny lagstiftning förbjudet att deponera brännbart avfall Nacka har löst detta bland annat genom att grovavfall sorteras i en brännbar och en icke brännbar fraktion Kommunens hushållsavfall sorteras sedan 20 år tillbaka i den så kallade Brinianläggningen på Kovik Brinipelletsen från Kovik används av Vattenfall för värmeproduktion i Bollmora Utsorterad metall levereras till Metallkretsen för återvinning, medan visst organiskt material används för rötning och energiutvinning Det som blir över, bland annat sten, deponeras på Kovikstippen Under året har hushåll och företag informerats om det nya producentansvaret för el- och elektronikskrot, vilket trädde i kraft i juli 2001 Tekniska nämnden sätter årligen upp mål för verksamheten i form av olika nyckeltal Genom att jämföra år från år och med motsvarande värde för riket får man ledning för hur verksamheten kan utvecklas Utvalda nyckeltal kommenteras i tabellerna på sidan Information: Foto: Lars-Eric Sjölander Stopp för löveldning gläder astmatiker Nacka kommun ändrade under hösten 2002 reglerna för eldning av trädgårdsavfall (genom en ändring i renhållningsordningen) Ändringen innebär att det är helt stopp för eldning av löv, mossa och annat fuktigt trädgårdsavfall Det enda man får elda är torrt vedartat avfall, och bara två veckor på våren och två veckor på hösten Orsaken till de nya bestämmelserna är att dåligt förbränt trädgårdsavfall alstrar många ämnen som är skadliga för hälsan, bland annat kväveoxider, stoft och partiklar samt dioxiner Speciellt barn och personer med andningsproblem, som astmatiker, är känsliga för röken I stället för att elda upp trädgårdsavfallet rekommenderar Nacka kommun att avfallet komposteras Det går också bra att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralerna i Kovik eller Östervik samt att lämna det till grovsophämtningen (men bara fyra säckar per gång) Under 2002 introducerades dessutom möjligheten att beställa ett trädgårdsabonnemang Det innebär att man får ett särskilt sopkärl uppställt på tomten med tömning varannan vecka under april till november Information: 440 kg/inv Hushållsavfall, kg/invånare Mål Riket 2001 Under 2002 ökade totalmängden hushållsavfall med 16 procent jämfört med 2000 Den nya återvinningscentralen i Östervik är en orsak till ökningen Nu är det fler som har en återvinningscentral inom rimligt resavstånd 19

20 AVFALL OCH ÅTERVINNING Insamling av farligt avfall, kg/invånare Ökningsmålet för 2002 uppnåddes precis Nacka ligger dock fortfarande klart under riket beträffande insamling av farligt avfall kg/inv 2,0 1,5 1,0 0, Mål Riket Andelen villahushåll som komposterar själva, i procent Målet för 2002 överträffades med råge Cirka 1750 Nackahushåll komposterar sitt matavfall % Mål Deponiandel av hushållsavfall, totalvolym i procent Tvärtemot målet deponerades en större andel av hushållsavfallet under 2002 Orsaken är en kraftig ökning av mängden grovavfall % Mål Riket Insamling av elektriskt- och elektroniskt avfall, kg/invånare Målet för 2002 överträffades med mycket stor marginal Allmänhetens snabba hörsammande av producentansvaret för elskrot (som infördes 2001) är sannolikt huvudorsaken till detta Dessutom bidrog de informationskampanjer som genomförts och tillkomsten av den nya Österviksanläggningen kg/inv 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Mål Riket Återvinning av metallförpackningar, kg/invånare Målet om en ökning för 2002 uppnåddes inte Konservburkar, aluminiumformar och kapsyler ska lämnas till Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer men många hushåll slarvar med detta kg/inv 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Mål Riket 20

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Södertälje och växthuseffekten

Södertälje och växthuseffekten Södertälje och växthuseffekten - vad kan jag göra? Detta är växthuseffekten Jorden omges av atmosfären, ett gastäcke som sträcker sig cirka 10 mil upp i luften. Gastäcket består av kväve, syre, vattenånga

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

11 Svanfamilj, September 2012 Ältaån (strax före Natura 2000-områdets början), 2012-09-02

11 Svanfamilj, September 2012 Ältaån (strax före Natura 2000-områdets början), 2012-09-02 Sammanträde i MMD 2012-09-11 11 Svanfamilj, September 2012 Ältaån (strax före Natura 2000-områdets början), 2012-09-02 I målet kvarstår följande frågor från Föreningen Rädda Ältasjön obesvarade: 1. angivande

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n SP3 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Motionen förklaras besvarad. 2015-09-09 Tom Andersson Datum Kommunalråd

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2014-09-30 Tid: Måndag den 6 oktober 2014, kl. 14.00 Plats: Trosa Stadshotell sal Hedeby, Trosa. Mötet inleds med information från länsstyrelsen

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Ekosystemtjänster Vad handlar miljö om? Miljökunskap Överkonsumtion Jorden Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Naturreservat Utfiskning Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer