Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB"

Transkript

1 i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast!

2

3 Innehåll Erbjudandet i sammandrag 4 Tidpunkter för ekonomisk information 4 Sammanfattning 5 Risker 6 Inbjudan till teckning av aktier 8 VD har ordet 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar 10 Tele5:s verksamhet 12 Mål 12 Affärsmodell 13 Organisation 14 Marknaden 15 Målgrupp 16 Marknadsföring och försäljning 16 Återförsäljare 17 Marknadskommunikation & PR 17 Konkurrenter och positionering 18 Kostnadsjämförelse 18 Tele5:s produktkoncept 19 Tele5:s förvärvsstrategi 21 Internationalisering 21 Nyckeltal 22 Finansiell översikt 23 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 25 Tele5:s aktie 26 Skattefrågor i Sverige 27 Allmänt 27 Beskattning vid avyttring av aktier 27 Fysiska personer 27 Juridiska personer 27 Förmögenhetsbeskattning 27 Beskattning av utdelning 27 Övrig information 28 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 30 Ledning 34 Delårsrapport Q Koncernens finansiella ställning per Förvaltningsberättelse Räkenskaper 44 Revisionsberättelser 51 Räkenskaper enligt IFRS 52 Revisorernas granskningsberättelse 54 Adresser till Tele5 koncernen 55 3

4 Sammanfattning Med Tele5, Bolaget och Tele5 Voice Services AB (publ) avses Tele5 Voice Services AB (publ) med org.nr Med Aphone avses Aphone i Sverige AB med org.nr , dotterbolag till Tele5 Voice Services AB. Med Utmärkt IT avses Utmärkt IT Sverige AB med org.nr , dotterbolag till Tele5 Voice Services AB. Med "Levonline" avses Levonline AB med org. nr Med Thenberg & Kinde Fondkommission AB avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) med org.nr Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till Voice Services AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ). Informationen i prospektet är såvitt Thenberg & Kinde känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp (högst): SEK Kurs: 21 SEK Antal emitterade aktier (högst): st Poster: Aktier som tecknas utan företräde tecknas i poster om 100 aktier Anmälningstid: 12 juni 30 juni 2006 Tidpunkter för ekonomisk information Kvartalsrapport april juni aug 2006 Kvartalsrapport juli september nov 2006 Bokslutskommuniké feb

5 Sammanfattning Sammanfattningen skall endast ses som en introduktion till prospektet och beslut om att investera i de aktier Tele5 erbjuder genom prospektet skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett prospekt väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av prospektet. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i prospektet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. Om Bolaget Tele5 Voice Services AB grundades 2001 av Bolagets VD Ari Liukko och noterades på Nordic Growth Markets Equity lista i juni Bolagets affärsidé är att under eget varumärke erbjuda integrerade högvärdestjänster inom telefoni och it till små och medelstora företag. Genom att prenumerera på virtuella tjänster får det lilla företaget en kommunikationslösning som tidigare bara stora företag haft tillgång till. Tele5:s tjänsteplattform minskar dessutom kostnaderna för data och telefoni drastiskt i och med att investeringar i dyr teknisk utrustning är överflödig samtidigt som behovet av manuella tjänster minskar. Tele5:s tjänster karakteriseras av enkelhet och innovation för att öka kundattraktionen. Bolaget strävar efter att genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt uppnå kontinuerlig lönsamhet med bra marginaler. Bolaget har även etablerat en förvärvsmodell där man tar tillvara på det goda marknadsklimatet för att uppnå snabbare tillväxt. Sedan Tele5 noterades på NGM har bolaget fortsatt att förbättra sin tjänsteplattform och successivt utökat produktutbudet, dels genom egen utveckling och dels kombinerat med förvärv av Aphone i Sverige AB och Utmärkt IT Sverige AB. Dessa förvärv har givit Bolaget försäljningsavdelningar i Sveriges tre storstadsområden samt ett kompletterat utbud av tjänster till småföretagssegmentet. Tele5 har för avsikt att fortsätta leta efter intressanta förvärvsmöjligheter som kan komplettera bolagets nuvarande verksamhet och frambringa skalfördelar. Avtal har tecknats om förvärv av Levonline AB till vars förvärv Tele5 avser att använda del av likviden från innevarande nyemission. Styrelsen bedömer att marknaden för Bolagets produktkoncept med fokus på prenumerationstjänster inom IT och telekom kommer att ha en fortsatt kraftig tillväxt de kommande åren. Omsättningen har ökat kraftigt från att under första halvåret 2005 varit 772 KSEK till att under kvartal ett 2006 varit 6 222,7 KSEK (proformainklusive Utmärkt IT som förvärvades under kvartal ett). Samtidigt har lönsamheten utvecklats positivt med ett proformarörelseresultat för kvartal ett på 1024,1 KSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5%. Proforma omsättningen för kvartal ett inklusive Levonline AB uppgick till 11,4 MSEK med ett rörelseresultat på ca 2,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 24,6%. Risker Det är mycket viktigt att läsaren av detta prospekt tar sig tid att, förutom granskning av hela prospektet, i synnerhet beakta följande risker som beskrivs på sidan 67: Kort verksamhetshistoria, Risker i samband med förvärv, Beroende av nyckelpersoner, Marknadsrisker, Konkurrenter, Framtida kapitalbehov, Risker associerade med geografisk expansion, Teknikutveckling, Tekniska risker, Generella marknadsförhållanden och regleringar, Begränsade resurser, Leverantörsrisker, Valutaexponering, Risker relaterade till investeringen och Likviditetsrisk. Tele5 koncernens utveckling proforma inklusive Levonline % 25,00% 2% 15,00% 1% 5,00% % Omsättning Q3 Q4 Q Rörelseresultat Rörelsemarginal 5

6 Risker En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Tele5. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Tele5:s framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Tele5:s verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Kort verksamhetshistoria Tele5:s korta verksamhetshistoria ger begränsad information för att kunna utvärdera Bolaget och dess framtidsutsikter. Eftersom Bolaget historiskt har haft begränsade intäkter och har först under 2005 etablerat en egen marknads och försäljningsorganisation är det inte möjligt att uppskatta organisationens effektivitet baserat på historiska resultat. Risker i samband med förvärv Tele5 har en strategi att växa genom bland annat företagsförvärv. Bolaget skall söka efter potentiella bolag där befintlig verksamhet kan integreras i Tele5:s verksamhet och skapa skalfördelar. Det finns åtskilliga risker som är förankrade med företagsförvärv. Några av dessa risker innefattar asymmetrisk information, legala, finansiella och operationella risker. Svårigheter med integration av olika verksamheter kan uppstå. Kundflykt efter konsolidering kan också utgöra en stor risk. Risk finns att nyckelpersoner kan lämna organisationen trots att de genom avtal förbundit sig att stanna kvar i det köpande bolaget under en längre tidsperiod. Risken att kulturkrockar uppstår kan vara svåra att gardera sig mot i förvärvsprocesser. Tele5 genomför alltid en noggrann due diligence av förvärvskandidater samt utformar avtal för att minimera att ovanstående risker uppstår. Beroende av nyckelpersoner Tele5 är beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Bolaget kommer med den förväntade tillväxten att behöva rekrytera ytterligare personal, vilket ställer stora krav på Tele5:s ledningsgrupp. Om Tele5 inte kan hantera den snabba tillväxten på ett framgångsrikt sätt kan Bolagets omsättning och resultat komma att påverkas negativt. Marknadsrisker Tele5 är i ett uppbyggnadsskede vad gäller marknads och försäljningsorganisation, partners och återförsäljare samt kundbearbetning. Tele5:s produktkoncept är fortfarande relativt okänt på marknaden och att etablera ett nytt produktkoncept tar tid och är resurskrävande. Tele5 är beroende av att kunderna får en förhöjd känsla av nytta och kvalitet i relation till priset. Konkurrenter Tele5 konkurrerar med ett flertal stora och etablerade företag inom fast och mobiltelefoni, samt växeltillverkning. Flera aktörer har större finansiella och personella resurser än Bolaget. Det kan även komma nya konkurrenter som till exempel kabel och bredbandsoperatörer inom samma valda marknadsnisch som Tele5. Konkurrenter kan introducera jämförbara produktkoncept, vilket kan leda till prispress och minskade marginaler för Bolaget. Framtida kapitalbehov Tele5 kan i framtiden komma att behöva nytt kapital för att Bolaget skall kunna förändra sin verksamhet till marknadens förutsättningar. Bolagets möjlighet att klara av framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av hur verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för att Tele5 kommer att lyckas med ny kapitalanskaffning även om verksamheten utvecklas positivt. Detta avgörs även av det allmänna marknadsläget för riskkapital. Risker associerade med geografisk expansion Tele5 har som långsiktig målsättning att etablera sig på marknader utanför Sverige. Även om detta avses ske med en kostnadseffektiv franchisemodell alternativt genom förvärv kan detta inledningsvis få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. Teknikutveckling Webbaserade företagsväxlar, röststyrning och IPtelefoni är fortfarande under utveckling och det finns risk att Bolaget förlorar i konkurrenskraft om inte löpande investeringar görs i ny teknik. Bolaget måste också löpande säkerställa att dess patent ger det konkurrensskydd som de är avsedda för. 6

7 Tekniska risker Problem kan uppstå med Bolagets tekniska driftsmiljö som påverkar Bolaget negativt. Bolaget är beroende av en fungerande kommunikation från Bolagets serverpark mot Internet och PSTN nätverken. Skulle problem uppstå med denna kommunikation påverkar det Bolagets möjlighet att bibehålla och attrahera kunder. Generella marknadsförhållanden och regleringar Bolagets verksamhet och resultat kan påverkas negativt av faktorer utanför Bolagets direkta kontroll inklusive, men inte begränsade till, force majeure, nya ekonomiska marknadsförhållanden, branschspecifika konjunktursvängningar, ändrat kundbeteende, samt att Internet och IPtelefoni kan bli föremål för regleringar. Likviditeten i Tele5:s aktie kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av uppköp av nya bolag, nya produkter, teknikskiften, kvartalsvariationer i Bolagets rörelseresultat, förändringar i vinst och intäktsprognoser, rekommendationer av aktieanalytiker, allmänna marknadsförhållanden samt andra faktorer som inte har med Bolagets verksamhetsutveckling att göra. Sådana faktorer och svängningar, liksom allmänna ekonomiska, politiska och marknadsförhållanden, t.ex. konjunkturnedgångar, på marknader där Tele5 bedriver verksamhet eller har kunder kan få avsevärd inverkan på Bolagets aktiekurs. Tele5:s aktie är noterad på NGM Equity. Risken finns att omsättningen kan variera under perioder och avståndet mellan köp och säljkurs kan från tid till annan vara stort. Med det större antal aktier och nya ägare som en nyemission medför förbättras normalt aktiens likviditet. Det finns dock ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt. Det kan vara viktigt att framhålla att aktieägande per definition är ett risktagande. Begränsade resurser Tele5 är ett litet företag med begränsade finansiella och personella resurser. Om Bolaget misslyckas med att använda sina resurser på bästa sätt och därmed får finansiella eller styrningsrelaterade problem kan detta påverka Bolaget negativt. Leverantörsrisker Bolaget säljer Telenors mobiltelefonitjänster samt kommer efter genomfört förvärv av Levonline även att sälja Telenors ADSLtjänster och är således beroende av villkoren i avtalen med Telenor. Den förändrade ägarbilden i Vodafones mobilnät i Sverige (numera ägt av Telenor) och den kontinuerliga förändring som pågår i mobil och ADSL branscherna kan påverka Bolaget negativt. Valutaexponering Bolaget har i dagsläget inga kunder i andra valutor än SEK och gör bedömningen att valutaexponeringen är begränsad. Risker relaterade till investeringen Framtida eller nuvarande investerare i Tele5 bör beakta att en investering i Tele5 är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamheten beroende av en rad externa faktorer vilka Tele5 inte har möjlighet att påverka vilket kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i Tele5 inget undantag. Likviditetsrisk 7

8 Inbjudan till teckning av aktier Aktieägarna i Tele5 inbjudes att teckna nya Baktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att kapitalisera bolaget inför kommande förvärv. Styrelsen beslöt den 31 maj 2006 med bemyndigande från ordinarie bolagsstämman att genomföra en nyemission och öka aktiekapitalet med högst kr, genom nyteckning av högst Baktier, envar med ett kvotvärde om 0,5 kr. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras kr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna är beräknade att uppgå till kr. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i nyemissionen att uppgå till högst ,50 kr fördelat på aktier. Emissionen riktar sig till de aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 9 juni Samtliga A och Baktieägare i Bolaget äger rätt att teckna nya Baktier. Varje befintlig A eller Baktie ger fyra (4) teckningsrätter av serie B och det krävs fem (5) teckningsrätter av serie B för att teckna en ny Baktie. Teckningskursen är 21 kr. under vecka 27. Styrelsen kommer att bestämma om hur fördelning av resterande aktier sker till dem som anmält intresse att förvärva aktier utan företrädesrätt. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Varje nyemitterad aktie berättigar till 1/10 röst och medför rätt till utdelning för räkenskapsåret VPC kommer ombesörja eventuell utdelning. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Utspädning Om en aktieägare inte utnyttjar sina teckningsrätter kommer dennes innehav av aktiekapitalet att spädas ut. Maximalt kan utspädningen i företrädesemissionen bli cirka 44% för aktieägare vilka väljer att inte utnyttja någon del av teckningsrätterna. Teckning utan företräde Institutionella investerare samt allmänheten erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas med företrädesrätt av de i första hand berättigade aktieägarna. Teckningsgraden kommer att offentliggöras 2008 kommer mer än 50% av all mjukvara att köpas som prenumererad tjänst Gartner Group (2005) 8

9 VD har ordet Integrationen av telefoni och datatjänster möjliggör Tele5:s tillväxt. Sedan 2001 har Tele5 gradvis förenklat arbetet för företag med behov av telefoni och datakommunikation. Vi har idag, som enda bolag på marknaden, lyckats skapa ett unikt paket där vi erbjuder mindre och medelstora bolag ett komplett utbud av telefoni och data som en enkel prenumerationstjänst. Vårt erbjudande resulterar i stora kostnadsbesparingar, främst för att investeringar i växlar, serveranläggningar, hård eller mjukvara i princip elimineras. Samtidigt erhåller företagen en professionell IT och telekommiljö de normalt inte skulle ha råd att investera i själva. Vi skapar alltså mer värde men sänker samtidigt kostnaderna för våra kunder. Tele5 har strävat efter att förenkla arbetet för tusentals företag genom att utnyttja vår mångåriga kunskap och kompetens inom telefoni och datakommunikation. Vi är idag ett lönsamt bolag som lyckats etablera oss på marknaden och samtidigt skapat tillväxt för våra aktieägare. Tele5 har idag en stabil plattform att stå på: Kontinuerlig lönsamhet genom skalbarhet och bra marginaler Enkelhet och innovation för ökad kundattraktion Etablerad förvärvsmodell för snabbare tillväxt på en snabbt växande marknad Denna plattform har skapats av följande framgångsfaktorer: Lönsamhet. Vår strategi för att kombinera organisk tillväxt med förvärv av bolag möjliggör både kontinuerlig lönsamhet och snabb tillväxt. Genom att förvärven fokuserar på idag lönsamma bolag där kostnadssynergier kan tillvaratas kan Tele5 uppnå bättre marginaler. Förvärven kommer även att leda till ett utökat antal tjänster vilket möjliggör en merförsäljning till varje kund utan att försäljnings eller leveranskostnaderna ökar nämnvärt. Skalbarhet. Skalbarhet är en viktig ingrediens i vår affärsmodell. Nyckeln är den webbaserade affärslogiken som möjliggör att försäljning, leverans och kundsupport kan skötas över nätet. Dvs det kostar lite och är inte speciellt personalintensivt att lägga till och supporta nya kunder. Tack vare utvecklingen inom Internet och IPtelefoniområdet kan vi dessutom rikta erbjudanden utanför den svenska marknaden utan betydande investeringar. Ekonomi, enkelhet och effektivitet. Då våra tjänster i regel varken kräver någon installation av mjukvara eller hårdvara minskar behovet av kapitalkrävande investeringar för våra kunder. Anslutningen och tillgängligheten för våra tjänster är mycket enkel och tjänsterna fungerar oavsett vilken teknik eller leverantör som företagen använder sig av idag. Aktiv förvärvsstrategi med kontinuerlig lönsamhet. Tele5:s styrelse har utarbetat en aktiv förvärvsstrategi som ett komplement till den organiska tillväxten. Huvuddragen av denna strategi består av att: 1. Förvärva lönsamma bolag och höja marginalerna genom att realisera kostnadssynergier för administration, lokaler, drift och försäljning. 2. Skapa ett större utbud av elektroniska tjänster för att öka värdet för våra kunder samt till de förvärvade bolagens kunder. Vi har tidigare kommunicerat vår ambition att under året, genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt, uppnå en omsättningstakt om 100 miljoner kronor på rullande årsbasis. Det är en målsättning vi håller fast vid. Förvärvet av Levonline som redovisas proforma i det här prospektet, är en del av detta. Vår position och kunnande parade med vår förvärvsstrategi ger oss en fantastisk möjlighet att växa, och den tänker vi utnyttja till fullo. Du är inbjuden att vara med. Ari Liukko, VD och grundare av Tele5 9

10 Bakgrund och motiv Syftet med den nu aktuella emissionen är att stärka bolagets balansräkning och kapitalbas för att kunna expandera genom både organisk tillväxt och genom framtida förvärv i enlighet med bolagets affärsmodell. Marknaderna för virtuella växellösningar och prenumerationsbaserade ITtjänster växer kraftigt samtidigt som tjänsterna integreras i allt högre utsträckning. Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade tjänster samtidigt som de söker enkelhet och sänkta kostnader. Allt fler ser värdet i att "outsourca" samtliga IT och telekomfunktioner för att kunna fokusera på den egna kärnverksamheten. Tele5:s tjänster, som kännetecknas av att de är lätta att sälja och administrera via webbaserade gränssnitt, är väl positionerade för denna växande marknad. Tjänsteplattformen möjliggör en snabb utveckling och integration av nya typer av telefoni och datatjänster. Det är Tele5:s avsikt att fortsätta komplettera den organiska tillväxten med en aktiv förvärvsstrategi för att snabbt bygga upp volymer och för att komplettera utbudet. Tele5 Voice Services AB, med säte i Danderyd, grundades 2001 av Bolagets VD Ari Liukko och noterades på Nordic Growth Markets Equity lista i juni Sedan noteringen har Tele5 fortsatt att förbättra sin tjänsteplattform och successivt utökat produktutbudet, dels genom egen utveckling och dels kombinerat med förvärv av Aphone i Sverige AB och Utmärkt IT Sverige AB. Dessa förvärv har givit Bolaget en säljkår i de tre storstadsområdena i Sverige samt ett kompletterat utbud mot småföretagssegmentet. Styrelsen bedömer att marknaden för Bolagets produktkoncept med fokus på prenumerationstjänster inom IT och telekom kommer att ha en fortsatt kraftig tillväxt de kommande åren. För att komplettera Bolagets utbud och för att öka dess kundbas har Styrelsen beslutat att förvärva Levonline AB. Levonlines omsättning var under kvartal ett 2006 ca 5 MSEK med en vinst före skatt på ca 1,6 MSEK, vilket gör detta till ett betydande förvärv för Tele5. Genom förvärvet tillförs Tele5 ca nya kunder. Delar av emissionslikviden kommer att användas till föreliggande förvärv av Levoline AB Dessutom har Tele5:s styrelse som målsättning att bredda ägandet för att öka likviditeten i Bolagets aktie. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, som är upprättat med anledning av erbjudandet. Styrelsen för Tele5 Voice Services AB är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Tele5 som skapats av prospektet. Danderyd den 10 maj 2006 Styrelsen för Tele5 Voice Services AB (publ) Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning för innehavare av A och/eller Baktier De som på avstämningsdagen den 9 juni, 2006 är registrerade som A eller B aktieägare i Tele5 Voice Services AB (publ) äger rätt att för fem (5) befintliga A eller B aktier teckna fyra (4) nya Baktier för 21 kr under teckningstiden. Teckningskurs Teckningskursen för en (1) ny Baktie är fastställd till 21 kr. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i emissionen är den 9 juni, Aktierna handlas inklusive teckningsrätt till och med den 5 juni, 2006 och exklusive teckningsrätt från och med den 7 juni Nyemissionens totala belopp Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst kr. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i nyemissionen därefter att uppgå till högst ,50 kr fördelat på st aktier med ett kvotvärde om 0,50 kr. Teckningsrätter En (1) A eller Baktie i Tele5 som innehas på avstämningsdagen den 9 juni, 2006 berättigar till erhållande av fyra (4) teckningsrätter, fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Handel med teckningsrätter Teckningsrätterna kommer att vara föremål för handel på NGM under perioden 12 juni 27 juni,

11 Redovisning från VPC De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 9 juni 2006 är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande inbetalningsavi, prospekt samt Särskild anmälningssedel för teckning med företräde (mer information under rubriken: Vilken blankett skall användas? ). VPavi avseende inbokning av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto ( VPkonto ) kommer ej att skickas ut. Förvaltar eller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Anmälan om teckning och betalning skall istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptagen i det i anslutning till aktiebokens särskilt förda register över panthavare m.fl. kommer panthavaren eller förmyndaren att meddelas separat. Teckningstid och betalning Teckning och kontant betalning av aktier i Tele5 skall ske under perioden 12 juni 30 juni, Efter teckningstidens utgång saknar outnyttjade teckningsrätter värde. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning enligt anvisningar på antingen emissionsredovisning eller Särskild anmälningssedel. Betalning sker till Thenberg & Kinde. Observera att teckning genom utnyttjande av samtliga erhållna teckningsrätter skall ske senast den 30 juni 2006 på den av VPC förtryckta inbetalningsavin. Särskild anmälningssedel skall inte användas i detta fall. Efter teckningstidens utgång blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Dessa kommer därefter att avregistreras från VPkontot utan avisering. För att förhindra att innehavare förlorar värdet på teckningsrätterna måste denne antingen: Utnyttja teckningsrätter för att teckna nya aktier i Tele5 senast den 30 juni Sälja teckningsrätterna senast den 27 juni Teckning av Baktier utan stöd av teckningsrätter De Baktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas befintliga aktieägare, institutionella investerare samt allmänheten. I händelse av överteckning så kommer styrelsen att bestämma om hur tilldelning skall ske samt hur aktierna skall fördelas. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på Anmälningssedel för teckning utan företräde som kan rekvireras från Thenberg & Kinde på telefon eller via epost Utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB kvarstår aktieägarens fordran på Tele5 avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Tele5. Erhållande av aktier De nya aktierna registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket innebär några bankdagar efter teckningstidens utgång. Därefter erhåller tecknaren en VPavi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VPkonto. Till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket (tidigare PRV) kommer de nya aktierna att registreras som Betald Tecknad Aktie (BTA). Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2006 då BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier utan avisering från VPC. De nya aktierna avses bli föremål för handel på NGM Equity. Handel med BTA Handel med BTA sker på NGM under perioden 12 juni 17 juli, Vilken blankett skall användas? Anmälningssedlarna skall skickas till: Direktregistrerade aktieägare erhåller två blanketter, dels en emissionsredovisning från VPC med förtryckt inbetalningsavi, dels en Särskild anmälningssedel för teckning med företräde med vidhängande inbetalningsavi. Emissionsredovisningen från VPC med förtryckt inbetalningsavi skall användas om teckning sker med stöd av SAMTLIGA erhållna teckningsrätter. Särskild anmälningssedel skall användas om teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller om av annat skäl teckning inte sker med stöd av samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från VPC. Anmälningssedel för teckning utan företräde skall användas vid anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Betalning för aktier utan stöd av teckningsrätter skall erläggas enligt anvisning på avräkningsnota och inte vid tidpunkt för anmälan om intresse för sådan teckning. Vid eventuell tilldelning skickas avräkningsnotor ut cirka en vecka efter teckningstidens utgång. Blanketten Särskild anmälningssedel och Anmälningssedel för teckning utan företräde kan rekvireras från Thenberg & Kinde, telefon , fax , samt på Tele5:s webbplats Thenberg & Kinde Fondkommission AB Att: Emissioner Strandvägen 7B, entré Stockholm alternativt Thenberg & Kinde Fondkommission AB Att: Emissioner Box Göteborg 11

12 Tele5:s verksamhet Tele5 Voice Services AB har ett ledande utbud av integrerade prenumerationstjänster inom data och telefoni för små och medelstora företag. Bolagets unika totalpaket för telefoni och datatjänster eliminerar behovet av andra telefoni och datatjänster. Se avsnittet om Tele5:s produktkoncept för en utförlig beskrivning av dessa. Genom att prenumerera på virtuella tjänster får det lilla företaget en kommunikationslösning som tidigare bara stora företag haft tillgång till. Tele5:s tjänsteplattform minskar dessutom kostnaderna för data och telefoni drastiskt i och med att investeringar i dyr teknisk utrustning är överflödig samtidigt som behovet av manuella tjänster minskar. Se även avsnittet om Kostnadsjämförelse. Äntligen kan företagen fokusera på det som är allra viktigast Höga samtalskostnader. Ständigt behov av uppdateringar. Funderingar kring datorvirus och brandväggar. Dyra växelsystem och servrar som snabbt blir omoderna. Frågor inom tele och informationsteknik slukar allt mer tid och pengar för mindre och medelstora företag. Men nu är problemen historia. Lösningen är att företaget prenumererar på alla sina telefoni och ITtjänster. Mål Tele5 vill befästa sin position som teknikledare genom att utnyttja de nya affärsmöjligheter som den gradvisa övergången till prenumererade högvärdestjänster inom telefoni och IT skapar. Tele5 har som målsättning att erbjuda målgruppen»små och medelstora företag med upp till 200 anställda» ett komplett tjänsteutbud med en kostnadsminskning om ca 30 50% på utvalda kommunikationstjänster. Bolaget vill positionera sig som marknadsledande leverantör mot denna målgrupp genom att erbjuda enkla totalpaket som eliminerar behovet av andra IT och telekomkostnader för denna kundgrupp. Se även avsnittet om Tele5:s produktkoncept. Tele5:s styrelse gör bedömningen att integrationen mellan tele och data skapar nya möjligheter att kombinera verksamheter så att synergier uppstår. Tele5 avser att fortsätta vara aktiv i utvecklingen och konsolideringen av IT och telekombranschen och förhandlar kontinuerligt med ett flertal förvärvskandidater. Målsättningen är att kunna kombinera en snabb tillväxt med en god kontinuerlig lönsamhet. Gör du rätt saker om dagarna? 12

13 Affärsmodell Tele5 levererar integrerade prenumerationstjänster inom data och telefoni för små och medelstora företag. Målsättningen är att ytterligare öka antalet prenumerationskunder av data och telefonitjänster samt att öka medelintäkten per kund. Det är Tele5:s avsikt att kontinuerligt öka värdet av de prenumerationstjänster som erbjuds. Genom att dela in tjänsterna i tre distributionskategorier skapas en effektiv försäljning: Årlig nyförsäljning per säljare (kkr) Årlig nyförsäljning per säljare (kkr) A. Produkter som enbart säljs via Web eller butik B. Produkter som säljs via den egna telemarketingorganisationen C. Produkter som säljs av de egna Key Account Managers via kundbesök Försäljningen via web och butik är tänkt, förutom att generera försäljning, att fungera både som varumärkesbyggare och leadgenerator till den egna säljkåren. En säljare på Tele5 bygger upp sina prenumerationsintäkter månad för månad och beräknas, baserat på Bolagets erfarenhet, nå breakeven efter ca tre månader. Marginalkostnaden för en ny kund är minimal. Det räcker således med en relativt liten nettoförsäljningsökning per säljare och år för att erhålla en kraftig omsättningstillväxt för Tele5 som helhet. Exemplet nedan illustrerar hur en nyförsäljningsökning för en säljare på endast 10% netto (justerat för förlorade prenumerationskunder), resulterar i en ackumulerad omsättningstillväxt per säljare på ca 110% år två och ca 57% år tre. Samma analys kan göras för Tele5 som helhet. Tele5 har som målsättning att uppnå ca 90% förnyelsegrad hos prenumerationskunder. År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 Ackumulerad omsättning per säljare (kkr) Ackumulerad omsättning per säljare (kkr) År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 De skalfördelar som fullständigt webbaserade tjänster ger ökar avsevärt konkurrenskraften gentemot stora etablerade operatörer och drift i egen regi. Genom att dessutom förvärva bolag med kompletterande utbud och egna kundbaser kompletteras affärsmodellen med de försäljningssynergier som uppstår. Nya tjänster kan säljas mot den befintliga kundbasen samtidigt som det befintliga utbudet kan erbjudas de nya kundbaserna. 13

14 Organisation Tele5 Voice Services AB Ari Liukko VD Tele5:s utbud bestod vid noteringen av virtuella växeltjänster, taligenkänningsbaserad telefonisttjänster, IPtelefoni samt med dessa tjänster förenliga kringtjänster. Tele5 skall dock transformeras till ett rent moderbolag utan egen verksamhet. Johan Flodin Försäljningschef Ulrik Dahlerus Teknikchef Torkel Nyberg Webförsäljning Aphone AB Jan Jakvik Marknadschef Maud Jansson Ekonomichef Ledningsgruppen består för närvarande av: VD Ari Liukko, försäljningschef Johan Flodin, marknadschef Jan Jakvik, teknikchef Ulrik Dahlerus samt ekonomichef Maud Jansson, som tillsammans har en mycket gedigen bas av utbildning, erfarenheter, och branschrelationer som är relevanta för Tele5. Planen är att efter förvärvet av Levonline inkludera Torkel Nyberg i ledningsgruppen som ansvarig för produktgrupper som säljs via Web. Bolagets ledningsgrupp, styrelse och medarbetare har en gedigen entreprenörs och branscherfarenhet; från att etablera varumärken för marknadsledande teleoperatörer, till att utveckla och marknadsföra innovativa IT och kommunikationstjänster med hög igenkänningsfaktor inom svenskt näringsliv. Försäljningskontor finns förutom i Stockholm även i Göteborg och Helsingborg. För att uppnå maximal konkurrenskraft har Tele5:s skalbara tjänsteplattform utformats så att den stödjer företagets verksamhetskritiska funktioner. Vår webbaserade plattform stödjer Tele5:s marknadsföring och försäljning, samt leverans, administration och kundsupport. Detta möjliggör en organisation, och därmed kostnadsstruktur, som skiljer sig avsevärt från de etablerade operatörerna. Målet är att skapa ekonomiska incitament för kunderna att i allt större utsträckning betjäna sig själva för att därmed kunna erbjuda resterande kunder en unik kundsupport. Är en av Sveriges mest expansiva säljbolag av fast och mobiltelefoni. Aphone samarbetar med de största mobiltillverkarna och tillhandahåller tjänster från Tele5, UIT, Levonline och Telenor. Aphone utvecklas som Tele5 koncernens säljbolag. Aphone ingår i Tele5 koncernen sedan den 30 november Innan detta datum förelåg inget koncernförhållande. Utmärkt IT Utmärkt IT:s utbud inkluderar prenumerationsbaserade ITtjänster som Pushmail, Exchange, MS Office, virtuellt skrivbord, brandväggar, virusskydd, säkerhetkopiering av data (sk backup). Utmärkt IT är ett rent driftsbolag som integrerats med Tele5:s egen tjänstedrift. Planen är att Utmärkt IT skall integreras med Levonline AB. Utmärkt IT ingår i Tele5 koncernen sedan den 31 mars VD Tele5 Voice Services AB Ari Liukko Aphone i Sverige AB Utmärkt IT AB Levonline AB Tele5 koncernens legala struktur, efter genomfört förvärv av Levonline AB, framgår av bilden ovan. Samtliga dotterbolag är bildade i Sverige och ägs till 100% av moderbolaget. Avsikten är även att köpa 100% av Levonline AB. Bolagets målsättning är att driva koncernen som en integrerad verksamhet med tydliga roller för respektive juridiska enhet. I korthet: 14

15 Levonline AB Levonline AB med ca kunder kompletterar Tele5:s utbud genom att tillföra Webhosting, domänregistrering samt ADSL. Styrelsen gör bedömningen att stora synergier uppstår genom att erbjuda Tele5:s fullständiga sortiment till Levonlines kundbas. En genomsnittlig Levonlinekund genererar en månadsfakturering om ca 130 kr / mån. En liten ökning av denna medelfakturering ger en stor resultatpåverkan samtidigt som stora synergier erhålls för drift, underhåll, kundsupport och ekonomifunktionerna. Sammantaget förväntas detta ge ett positivt resultat och marginalpåverkan. Tele5 har villkorat avtalet om förvärv av Levonline för att kunna säkerställa finansieringen av förvärvet. Om det avtalade förvärvet genomförs kommer Levonline att ingå i Tele5 koncernen senast den 15 september Proforma inkl Levonline och Utmärkt IT Resultaträkning i sammandrag (tkr) Omsättning , ,5 521, , , ,9 Rörelsens kostnader 8 631, ,5 571, , , ,6 Rörelseresultat 2 768,9 687,0 50,0 212,0 32,0 189,7 Finansiella poster 18,5 0 1,7 10,3 0,0 1,0 Resultat efter finansiella poster 2750,4 687,0 51,7 201,7 32,0 188,7 Bokslutsdisposition * 12,7 178,5 Skatt 774,6 196,6 8,9 196,8 6,8 60,2 Årets resultat 1 975,7 490,4 42,8 398,5 12,5 50,0 Balansräkning i sammandrag Balansomslutning , ,8 778, ,2 582, ,9 Anläggningstillgångar 5 909, ,0 55,7 571,2 58,9 13,3 Omsättningstillgångar , ,8 722, ,0 523, ,6 Eget kapital , ,6 89, ,7 122,9 110,4 Långfristiga skulder 170, Kortfristiga skulder , ,2 689, ,5 446,9 1808,5 * Före år 2005 förelåg inget koncernförhållande Marknaden Tele5 adresserar den svenska marknaden för prenumerationsbaserade högvärdestjänster inom områdena IT och telefoni för mindre företag. Tjänsterna benämns även Managed Services eller ibland Software as a Service. Detta är tjänster som normalt skulle kräva egen personal och maskinvara som t.ex. telefonister, datatekniker, administratörer och ekonomer. Tele5:s styrelse bedömer att marknaden för Bolagets beprövade tjänstekoncept kommer att ha en kraftig tillväxt de kommande åren, inte minst genom trenden mot en ökad integration mellan tele och data samt ett ökat inslag av prenumerationstjänster. Prenumerationskonceptet bedöms också vara speciellt intressant för bolagets målgrupp av små och medelstora företag som nu har möjlighet att både sänka kostnaderna och erhålla en professionell IT och telekommiljö. Gartner Group uppskattar att företag med anställda förväntas öka sin ITbudget med 7% samtidigt som en förflyttningar av investeringar kommer att ske från köp av mjukvara till prenumerationsbaserade lösningar. Tele5 uppskattar att marknaden för webbaserade företagsväxlar i Sverige växer med ca 30% årligen och analysföretaget IDC bedömer att marknaden för IPbaserad telefoni i Västeuropa ökar med ca 50% per år från 2005 till Marknaden för prenumerationsbaserade lösningar beräknas enligt IDC växa med 21%. Tele5:s undersökningar indikerar att bolagets målgrupp i Sverige spenderar mellan 3 till 6% av omsättningen på IT och telekom. Detta ger en marknadsstorlek på betydligt över 10 Miljarder SEK. Sammantaget gör Bolagets styrelse bedömningen att marknaden håller på att förändras i grunden, dels genom ökat inslag av prenumerationsbaserade tjänster och dels genom att en integration håller på att ske mellan tele och ITtjänster, samt att Tele5 är väl positionerat för att ta vara på denna förändring. 15

16 Marknadsföring och försäljning Marknaden för prenumerationsbaserade ITlösningar förväntas växa med 21% tom 2009 IDC (2005) 2008 kommer mer än 50% av all mjukvara att köpas som prenumererad tjänst Gartner Group (2005) De som spenderar mest på teknologi under 2006 är företag med anställda, de förväntas öka sin ITbudget med 7% Gartner Group (2005) Målgrupp För att nå framgång med marknadskommunikation och försäljning är identifieringen och definitionen av målgruppen mycket viktiga. Mottagarna har alltid tolkningsföreträde vid det vi kommunicerar till dem och därför är det oerhört viktigt att vi vet vilka vi kommunicerar till, att vi förstår deras behov och anpassar vårt erbjudande efter det. Ett aktivt målgruppsurval med riktad kommunikation är en viktig del i framgångsreceptet. Tele5 riktar sig i första hand till företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag, det så kallade SME (small, medium enterprises) segmentet med upp till 200 anställda per företag. Totalt är det dock en mycket stor marknad med vitt skilda behov och mycket olika företagsstrukturer. För att bättre kunna erbjuda rätt utbud till rätt del av målgruppen har vi delat marknaden i 4 olika företagssegment på den svenska marknaden, baserade på parametrarnas storlek och bransch. Av dessa är 4 st våra primära målgrupper som har behov av hela Tele5:s produktportfölj och som har stort behov av mer avancerade och smarta tele/datatjänster. Tele5:s marknadsföring och försäljning är inriktad på att, med hög tillväxttakt, attrahera och behålla nya kunder på en starkt konkurrensutsatt marknad. En viktig framgångsfaktor är att etablera Tele5 som ett ledande varumärke på marknaden genom en differentierad och tydlig position som det bästa alternativet för det smarta företaget. Detta stärks genom Tele5:s koncept med den senaste och bästa tekniken, hög servicenivå, lågt pris och funktionell och smart paketering av erbjudanden till den krävande företagsmålgruppen. Tele5 skapar även en unikt låg införsäljningströskel genom den differentierade distributionsformen av tjänsterna. Denna låga införsäljningströskel kan exemplifieras genom att kunden kan ges omedelbar tillgång till Tele5:s tjänsteutbud utan att hårdvara eller mjukvara behöver installeras hos, eller betalas av, kunden. Kunderna kan administrera tjänsterna antingen via webben eller via Tele5:s kundtjänst. Kunderna skall uppfatta att Tele5 ger dem allt de behöver genast, till ett mycket bra pris och på ett för dem mycket enkelt sätt. De skall även uppfatta Tele5 som det alternativ som förutom ett flertal rationella anledningar även på det emotionella planet känns bäst att välja som leverantör det ska vara smart, roligt och enkelt. Tele5:s marknadsföring och försäljning sker via hemsidan (www.tele5.se), via uppsökande verksamhet, via telemarketing och DM. Detta kompletteras med sökmotorer och annonsplatser på nätet och i andra media. Tele5 skickar även riktade erbjudanden till utvalda målgrupper via epost och DR, som sedan följs upp och bearbetas med TM. Därefter har kundstocken kunnat byggas vidare genom rekommendationer från nöjda abonnenter. Tele5 kommer även att marknadsföra sina tjänster i samarbete med olika återförsäljare och partners. Bolagets hemsida, används kontinuerligt för att öka medvetenheten om hur enkelt ett företag kan gå över till att använda kraftfulla prenumerationlösningar för telefoni och data. Tele5 kan på detta sätt ständigt öka antalet kunder som beställer och lär sig administrera tjänsterna på egen hand. Efter förvärvet av Levonline erhålls dels en kraftig förstärkning av direktförsäljningen via Web samt en stor kundbas som Bolagets övriga utbud kan erbjudas till. 16

17 Återförsäljare Tele5 har efter förvärvet av Aphone fokuserat på att bygga upp den egna försäljningen i de tre storstadsregionerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget genomför nu en uppbyggnad av ett program och en struktur för indirekt försäljning av produktpaketen genom återförsäljare. Genom att tjänsterna paketerats unikt och på ett för kunderna enkelt sätt kan de säljas i princip av vilken återförsäljare som helst som har liknande kundbas som Tele5:s målgrupper. Butikskedjor inom affärsområdet att bli intressanta partners. Även fackhandel inom exempelvis kontor och specifik fackhandel för utvalda segment i målgrupperna skall kunna återförsälja produktpaketen med framgång. För att nå ut och få ta utrymme hos dessa partners krävs enkelhet, god lönsamhet för återförsäljarna samt efterfrågan hos marknaden. Vi vet hur vi kan skapa god lönsamhet för återförsäljarna och genom vårt unika produktkoncept, marknadskommunikation och PR kommer kunderna att efterfråga våra produkter hos våra återförsäljare och partners. I Tele5:s återförsäljarprogram ingår förutom god lönsamhet även ett strukturerat incitamentsprogram som syftar till att skapa top of mind hos återförsäljarnas säljpersonal där Tele5 alltid ska vara det främsta alternativet. Att erbjuda tjänsterna även i butiksledet genererar inte bara försäljning utan bidrar även till att stärka varumärket och kommunicera enkelheten i Bolagets produktkoncept. Målsättningen är att fortsätta öka antalet återförsäljare som bidrar till både försäljning och fortsatt varumärkesbyggnad. Ett återförsäljaravtal har tecknats med 16 Expertbutiker i Stockholm som nu erbjuder Tele5:s unika produktpaket i sina butiker. Även Levonlines ca 200 registrerade återförsäljare kommer att kunna sälja Tele5:s fullständiga sortiment av produkter. Dessa återförsäljare består till stor del av mindre tjänsteföretag, exempelvis webbyråer som idag inkluderar webhosting och bredband som delar i sitt erbjudande till sina kunder. Tele5:s produkter kommer att kunna integreras i Levonlines existerande webbaserade system för hantering av provisioner och administration av tjänster. Marknadskommunikation & PR Arbetet med bolagets PRinsatser har kontinuerligt intensifierats, och precis som tidigare gett mycket goda resultat. Som exempel kan nämnas att Tele5:s undersökning om besparingspotential för den offentliga sektorn publicerades i ett flertal olika tidningar under november månad. PR har också under hela perioden kombinerats med andra marknadsinsatser i syfte att öka försäljningen och rekrytera personal och återförsäljare. Integrationen av PR och marknadskommunikationen är ett viktigt verktyg för att öka varumärkets trovärdighet och skapa ökad kännedom om Tele5 på marknaden. 17

18 Konkurrenter och positionering Tele5 konkurrerar främst med etablerade operatörer inom fastoch mobiltelefoni. Tele5 har positionerat sig mot integrerade prenumerationstjänster för tele och data. Till skillnad från större konkurrenter utnyttjar Tele5 en egenutvecklad webbaserad affärslogik med en integrerad och skalbar tjänsteplattform som skapar bestående kostnadsfördelar både gentemot befintliga operatörer och gentemot alternativet att kunderna driftar tjänsterna i egen regi. Tele5 har identifierat följande fem grupper av aktörer som skulle kunna utgöra ett konkurrerande hot mot Bolagets position i Sverige: Stora teleoperatörer inom fast och mobiltelefoni som har, eller avser erbjuda röststyrda växelfunktioner och andra företagstelefonitjänster i sina tjänstepaket är Tele5:s allvarligaste konkurrenter. Telia är med sina växellösningar, Centrex och Digitala, Tele5:s största konkurrent idag. Tele5 särskiljer sig från Telia genom ett integrerat webbaserat och mer prisvärt erbjudande samt framför allt ett större fokus på IPtelefoni. Tele2 och Telenor är exempel på andra potentiella konkurrenter samtidigt som Telenor är Bolagets viktigaste partner. Växeltillverkare som Ericsson, Netwise och Trio har insett fördelarna med IPtelefoni och röststyrda funktioner i företagsväxlar. Företagen är dock inriktade på att marknadsföra kostsamma, fysiska växelprodukter snarare än outsourcade högvärdestjänster som Tele5 erbjuder. Dessa erbjuder inte heller ett komplett utbud av tjänster inom ITområdet. Kostnadsjämförelse Tele5:s integrerade tjänst ger markanta kostnadsfördelar för små och medelstora företag samtidigt som de erbjuds en unik förenkling kring administrationen av sin egen telekom och IT miljö. Exemplet nedan baseras på kostnadsposter från kunders resultaträkningar: Utdrag ur resultatrapport 2005 IT/Telekom kostnader Möjlig Besparing 5420 Dataprogram o likvärdigt Dataprodukter Kommunikationsprodukter Underhåll datorer Telefon Mobiltelefon Kostnad fast lina Fax Websida Internet ITtjänster Löner till anställda (ITsupport och telefonist) Förändring sem.lön skuld anst Avskrivning på inventarier (server och gemensam IT) Avskrivning på inventarier (telefonväxel mm) Tele5 småföretagspaket Antal anställda 11 Företagspaket Bas Stor kr/mån Användarpaket Bas Stor kr/mån Total I exemplet ovan erhålls en faktisk besparing om drygt 50%. Tele5:s paketlösningar ger en möjlig vinstökning enligt summeringen nedan utan hänsyn tagen till eventuella positiva effekter pga att tid frigörs till kärnverksamheten Serverleverantörer som Dell, HP, IBM och SUN erbjuder i allt större utsträckning mjukvara för företagssegmentet i samband med sin maskinvaru och systemförsäljning. Dessa fokuserar dock i huvudsak på större företag alternativt fungerar enbart som maskinvaruleverantör för bolagets målgrupp. Mjukvaruföretag som t ex Microsoft är en tänkbar framtida konkurrentgrupp. De marknadsför redan i viss mån prenumerationsbaserade licenslösningar. Dock erbjuder de inte i dagsläget fullständiga lösningar inklusive drift för Bolagets målgrupp. Utan Tele5 Med Tele5 Summa Intäkter Beräknat Resultat ,9% ,0% Möjlig vinstökning 37% Tele5:s undersökningar visar att småföretagen spenderar mellan 2% och 6% av sin omsättning på IT och telekom. Tele5:s tjänstepaket ger beroende på bransch/itmognad en besparing på 3050%. 5. Outsourcingföretag som t ex IBM och Telecomputing erbjuder prenumerationsbaserade lösningar för företagsektorn. Dock fokuserar de i dagsläget huvudsakligen på större företag samtidigt som de saknar ett integrerat telekomerbjudande. 18

19 Tele5:s produktkoncept Tele5:s affärsmodell säkrar försäljning på kort och lång sikt! Inom Tele5:s koncept Allt. Genast! ryms en god försäljning över tid. Vi ser att kunden handlar av Tele5 i två steg. Först kan kunden prenumerera på allt företaget behöver inom IToch telekom, ca 30 50% billigare än hos konkurrenterna. Antingen får man ett komplett kontor på en gång eller så kopplar man på tjänster till den teknik kunden redan har köpt. Tele5 ser kontinuerligt till att kundens företag blir uppdaterat med den senaste tekniken inom IT och telekom. Dessutom har kunden alltid tillgång till det antal användarpaket som behövs i takt med att antalet anställda växer. Allt detta utan den gamla tidens bindningstider. På Tele5 är man kund så länge man vill betala för tjänsterna. Fördelarna för Tele5:s kund är att denne alltid har ett skräddarsytt IT och telesystem för sitt företag. Kunden slipper alla initiala kostnader i och med att de prenumererar. De har alltid tillgång till den senaste tekniken och betalar 30 50% mindre än om de valt att köpa från någon av IT eller telejättarna. Framförallt sitter de inte fast med gammal teknik, i värsta fall med långa bindningstider och kontrakt. Fördelarna för Tele5 är att vi har en hög frekvens på åter och tilläggsköp hos våra kunder. Inget företag är det andra likt, men genom att paketera Tele5:s tjänster kan företagaren lätt och överskådligt välja att prenumerera på de tjänster som behövs. Det finns två typer av paket: kontorspaket och användarpaket. Till kontorspaketen kopplas valda tjänster till det antal användare som finns i företaget. Nivåerna är följande: Kontorspaket. Vänder sig både till de företag som behöver allt och till dem som redan har tillgång till viss teknik, kanske en växel, men behöver tilläggstjänster som exempelvis telefonist och support. Start vänder sig till de nyföretagare som i dagsläget inte har någon teknik alls. Ett komplett paket som rymmer allt från telefoni till webb och bredband. Allt. Genast! Grund Telefonist Växelnummer Webhosting/Domän/Mail Spam/virusfilter Support Premium Telefonist Växelnummer Växel Bredband Webhosting/Domän/Mail Spam/virusfilter Support Total Telefonist Växelnummer Växel Bredband Webhosting/Domän/Mail Spam/virusfilter Exchange Serverbackup Support Start Telefonist Växelnummer Bredband Webhosting/Domän/Mail Pushmail Spam/virusfilter Support Användarpaket. Till Tele5:s Grundpaket väljs det antal användare som ska använda tjänsterna, t.ex. antal fasta och mobiltelefoner. Säljs i färdiga paket. Allt. Genast! Användare Grund Mobiltelefoni Pushmail Användare Premium Mobiltelefoni Pushmail Klient backup Användare Total Mobiltelefoni Pushmail Klient backup Officepaketet 19

20 TELE 5 // KONTOR A LA CARTE À la carte. Alla Tele5:s paket består av sammankopplade tjänster. Självklart kan kunden skräddarsy sina egna paket. Enklare produkter och tjänster kan säljas direkt över nätet, medan försäljningen av mer krävande tjänster alltid sker efter behovsanalys tillsammans med kunden. Gemensamt för alla tjänster: Allt. Genast! Tele5:s högvärdestjänster skapar följande fördelar för bolagen: Ekonomi Effektivitet Då det varken behövs någon installation av mjukvara eller hårdvara minskar behovet av kapitalkrävande investeringar. De prenumererade tjänsterna kan dessutom ofta ersätta egna eller inhyrda medarbetare och maskiner, vilket sparar pengar. Lägg därtill låga samtalskostnader, gratis interntelefoni samt kostnadsfri service och programuppdatering. Enkelhet En kontaktperson, tydlig prissättning och enkel administration. Tjänsterna fungerar oavsett vilken teknik eller leverantör som företaget använder idag. Allt som behövs för att komma igång är en anslutning till internet och en kontakt med Tele5. Omedelbar och ständig tillgång till ett komplett utbud av tjänster varhelst man har en anslutning till internet. Hela kontoret finns alltså precis där man behöver det. Och företaget är alltid utrustat med den senaste tekniken. Tjänsterna från Tele5 kan göra det mindre företaget större genom att tekniklösningar blir tillgängliga som annars bara de större haft råd med. Samtidigt kan de göra det större företaget både mer tillgängligt, mer effektivt och mer personligt. Tjänsterna är dels tillgängliga i form av kompletta företags och användarpaket, dels som "à la carte". Det är hög tid att Sveriges företag får möjlighet att ägna sig åt det som är allra viktigast: de egna affärerna. Det är dags att glömma uttryck som när vi är lite större, då har vi råd. Företagarna kan få allt, och de kan få det genast. Det känns obehagligt att knyta upp sig för en dyr teknikplattform som snabbt kan bli omodern. Man har ingen aning om vilken lösning man behöver, bara vilka behov man har 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008

Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008 Tele5 Voice Services AB (publ) under namnändring till Servage AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission, april 2008 Den 12 februari 2008 gav Tele5 information i pressmeddelande om att

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer