Vår ordförande om En spännande verksamhetsutveckling är på gång Årets händelser och verksamhet...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5"

Transkript

1

2 Vår ordförande om En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat... 7 Våra mötesplatser är populära Intressebevakningen varierar för varje år Kurs- och konferensverksamheten under året Våra projekt Övriga verksamheter inom Kommunförbundet Övrigt Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkning Revisionsberättelse

3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång Förstärkt politisk dialog Det som varit mest utmärkande för verksamhetsåret 2005 är den förstärkta politiska dialogen mellan Kommunförbundet och kommunerna. Vid medlemsdialogerna med kommunerna framgick att det finns olika definitioner av vad vi lägger in i begreppet region och regional utvecklingspolitik. En tillväxtregion är ett geografiskt eller funktionellt samverkansområde inom ett län eller mellan flera län. Den regionala tillväxtförmågan kan uttryckas som summan av de lokala nivåernas funktionella samarbete upphöjt i kvadrat eftersom helheten blir större än summan av delarna. Sådant regionalt samarbete växer fram underifrån utifrån kända lokala behov t ex genom samverkansorgan. Den regionala utvecklingspolitiken Den regionala utvecklingspolitiken kommer i framtiden att ägas av den politiska nivån i länen. Ansvarskommittén kommer 2007 att lägga sitt förslag om ändringar i nuvarande ansvarsfördelning mellan statlig, regional och kommunal nivå. Länsgränserna suddas i praktiken ut redan nu och begreppet statlig regionalpolitik har ersatts av begreppet regional utvecklingspolitik. Statens utjämnande åtgärder sker till största delen genom inkomst och kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting i riket. Regional tillväxt däremot sker i högre grad tack vare den sammanlagda lokala nivåns egen växtkraft än tack vare statliga utjämningsbidrag. Ett strategiskt programarbete utifrån en gemensam regional utvecklingspolitik måste därför läggas under ett medborgerligt inflytande som går att identifiera lokalt och regionalt. Hur ska annars kommunmedborgaren- arbetare liksom företagare- kunna utkräva ansvar för hur det skapas arbetstillfällen, kompetensutveckling och ett bra företagsklimat i länet? Ett underifrånperspektiv är viktigt Länsstyrelsens statliga tillsynsroll gentemot kommunerna är svår att kombinera med rollen som samordnare av utvecklingsarbete för regional tillväxt. Med Länsstyrelsen som programskrivare finns alltid en risk för ett uppifrån perspektiv där tillsynsrollen lyser igenom. Det finns större möjligheter att kommunerna känner igen sig i programarbeten, som RTP och RUP, när de har tagits fram i ett underifrånperspektiv till exempel i ett samverkansorgan. 3

4 Förberedelser för ett Regionförbund Västernorrland Kommunförbundets faktasamling och seminarier 2005 om Kommunala Samverkansorgan och erfarenheter från nuvarande regionförbund bidrog till tydliga viljeyttringar från partierna under året. Vid Samverkansforums möte den 18 november hade samtliga partier meddelat en önskan att inleda beslutsförberedelser för ett Regionförbund Västernorrland utifrån direktionsmodellen och en stegvis uppbyggnad av övertagande ansvarsområden. Kansliet har nu uppdraget att inleda processen tillsammans med ledande tjänstemän på Landstinget och Länsstyrelsen. Ett spännande verksamhetsår 2005 har avslutats med en öppning mot ett än mer spännande verksamhetsår Christer Nilsson Styrelseordförande 4

5 En kort sammanfattning av året Året som gått har präglats av dialogen med kommunerna där meningen med Kommunförbundet har diskuterats grundligt och väl. Samtidigt med dialogen har vi målmedvetet fullföljt våra åtaganden enligt verksamhetsplanen och bedömer att vi har uppfyllt de flesta av våra målsättningar. Vi har förstärkt vår omvärldsbevakning av ansvarskommitténs arbete och regionfrågans utveckling genom att skriva ett KSO-studiematerial till de politiska partierna i länet samt anordnat två KSO-seminarier. Vi har genomfört medlemsdialoger i alla kommuner och medlemsenkäter till våra nätverksgrupper och därigenom skaffat oss en bild av kommunernas önskemål i framtiden. Våra EU-projekt med IT inriktning har hämtat hem en hel del pengar till kommunerna för redan planerad verksamhetsutveckling; en gemensam skolportal och ett handläggnings- och dokumentationssystem. Socialpresidiet har skapat ett samverkansforum tillsammans med Landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation. Miljöpresidiet har verkat för ett bättre samarbete med Länsstyrelsen och även fortsatt det framgångsrika samarbetsprojektet kring egenkontroll enligt miljöbalken. Kulturforum har krävt och erhållit ett ökat kommunalt inflytande genom förlängning av Landstingets kulturutredning. Kommunförbundets styrelse har initierat ett förslag om förändrat huvudmannaskap för naturbruksgymnasiet där man förordar ett kommunalt övertagande och bildande av kommunalförbund. 5

6 Ökad dialog med våra medlemmar Medlemsdialogen har gett klarare riktlinjer Under året har vi genomfört en medlemsdialog med alla kommunerna i länet där kommunstyrelserna i huvudsak varit målgrupp. Det här har skett på två olika sätt. Dels i form av framtidscaféer med processledare från vårt kansli och dels som mer traditionella möten. I medlemsdialogen framgick att kommunerna har hög medvetenhet om behovet av att samverka över kommun- och länsgränserna. De anser också att det är viktigt att all samverkan är behovsstyrd och utgår från meningsfulla geografiska och innehållsmässiga samarbetsområden. Man diskuterade också det fortsatta behovet av Kommunförbundet Västernorrland och konstaterade att om det bildas ett regionförbund på länsnivå behöver länet sannolikt inget eget kommunförbund. Medlemsdialogen visar också att det finns ett ökande behov av kommunal omvärlds- och intressebevakning och att många har hög tilltro till Sveriges kommuner och Landsting på nationell nivå. Att Kommunförbundet Västernorrland bedriver intressebevakning genom yttranden till statliga utredningar samt utövar påtryckningar på andra huvudmän är däremot inte särskilt välkänt. Kommunerna visar också varierande kunskaper om att Mid Sweden Office utför omvärlds- och intressebevakning på Brysselnivå. Däremot känner de flesta till EuropaForums politiska samarbete i de fyra nordliga länen och att våra politiska rapportörer framgångsrikt har bedrivit intressebevakning om den framtida sammanhållningspolitiken. Medlemsenkät genomförd FoU Västernorrland fick i början av året uppdrag av kansliet att genomföra en enkätundersökning bland länets kommuner kring deras uppfattning om och behov av Kommunförbundet Västernorrland. Enkäten vände sig till befintliga nätverk och samverkansgrupper och totalt besvarade 193 personer enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 63 %. Resultatet av enkäten kan sammanfattas i tre punkter. De minsta kommunerna använder sig av Kommunförbundet Västernorrland i högre utsträckning än de stora kommunerna. De är också mest nöjda och anser sig även ha det största behovet av Kommunförbundet i framtiden. Mötesplatser för erfarenhetsutbyte och till gemensamma projekt samt konferens- och seminarieverksamheten är de aktiviteter som används flitigast. Mötesplatserna fungera bra och man önskar behålla tillgången till sina mötesplatser i framtiden. 6

7 Det som efterfrågas och som man inte anser sig få hjälp med idag är omvärldsbevakning och intressebevakning. Man önskar också att Kommunförbundet blir bättre på att hitta finansieringsmöjligheter samt tar på sig rollen som projektledare i kommungemensamma utvecklingsprojekt. Samverkan ger resultat Samverkan sker i både politiskt tillsatta grupper och i gemensamma projekt. Samverkan kan utövas i form av gemensam intressebevakning eller som kvalitetshöjande insatser eller kompetensutveckling. Här följer några exempel på samverkan som kommit igång år Samverkansforum för regional utvecklingspolitik Kommunförbundets styrelse har sedan 2003 tillsammans med Landstingsstyrelsens presidium ett Forum för regional utvecklingspolitik, kallat Samverkansforum. Under våren 2005 tog detta Samverkansforum initiativet att lyfta upp regionfrågan igen och gav Kommunförbundets kansli uppdraget att göra ett studiematerial samt anordna seminarier om erfarenheterna från de KSO som bildats i landet. När detta hade genomförts och de politiska partiernas svar hade inkommit fattade samverkansforum beslutet att inleda ett nytt försök att bilda Regionförbundet Västernorrland. Samverkansforum menar att ett regionförbund kan göra regionala prioriteringar utifrån en lokalt förankrad utvecklingspolitik. Det gäller infrastruktur, kompetensutveckling och ökad sysselsättning. Samverkansforums politiska dialog medverkade också till styrelsens beslut att inleda en utredning om förändrat huvudmannaskap för Naturbruksgymnasiet i Västernorrland. Samverkansråd för socialtjänst, hälso- och sjukvård. Socialpresidiet har utifrån uppdrag i verksamhetsplanen inrättat ett samverkansråd runt gemensamma ansvarsområden. Motivet är att lösa gränsdragningsproblem och uppdatera behov och former för samverkan. Rådet har sammanträtt en gång under detta år och konstaterade då att man behöver samrådsträffar fyra gånger per år. Gemensamma utvärderingsinstrument av sjuksköterskeutbildningen och Hem för vård eller boende Kommunförbundet har i samverkan med kommunerna utvecklat en gemensam struktur dels för utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, dels för utvärdering vid placering vid de gemensamt upphandlade HVB-institutionerna. Då alla kommuner använder sig av samma struktur kommer detta att underlätta att sammanställa resultaten för hela länet. Det medför i sin tur att man inför nästkommande gemensamma HVBupphandling har ett bra underlag för bedömning. När det gäller sjuksköterskeutbildningen kommer en sammanställning att utgöra en bra grund för kommande utvärdering av det gemensamma praktikavtalet. 7

8 Kulturforum har tagit fram en gemensam kulturvision Kommunförbundet, kommunerna och Landstingets utbildnings- och kulturförvaltning har bildat ett gemensamt kulturforum. Forumet bildades som ett resultat av ett långvarigt samarbete inom projektet Gemensam regional kulturplanering. Som värdegrund för Kulturforums samarbete har man under 2005 tagit fram ett gemensamt Kulturprogram för Västernorrland med en gemensam vision och gemensamma inriktningsmål. Värdegrunden i den gemensamma visionen är att Kulturen vilar på humanismens grundval och är en rättighet som tillhör alla Förbättrat samarbete mellan kommuner och Länsstyrelse på miljöområdet Samarbetet mellan kommunernas miljökontor och Länsstyrelsens miljöavdelning har gnisslat under ett antal år. Under året har de första stegen tagits för att förbättra samarbetet. Det finns nu en vilja från alla parter att förbättra dialogen. Från och med nu ska vi gemensamt se över hur tillsynen kan förbättras och effektiviseras. Miljöpresidiet och byggpresidiet slås samman Fler och fler kommuner slår samman sina förvaltningar och nämnder för miljö och bygg. Många frågor inom samhällsbyggnadsområdet berör båda verksamhetsområdena och därför har miljöpresidiet och byggpresidiet beslutat att från och med 2006 skapa en gemensam mötesplats för samhällsbyggnadsområdet. Gemensamt IT-stöd för samordnad vårdplanering Kommunerna har tillsammans med Landstinget genomfört en förstudie om förutsättningar för att införa ett gemensamt IT-stöd för vårdplanering. Det nya verktyget kommer bl.a. att öka säkerheten i informationsöverföringen och spara tid för de olika aktörerna. Man har tagit beslut om att fortsätta projektet med att förbereda ett införande av IT-verktyget. Kommunal vuxenutbildning på distans Samverkansprojektet mellan samtliga kommuner för vuxenutbildning på distans (Åskhöst) fick under 2005 en fastare länsstruktur med Timrå kommun som nav. Ambitionen är att utveckla verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningens ram. Skolledare för vuxenutbildning, pedagoger, tekniker och vägledare samverkade under året både om det gemensamma utbildningsutbudet och om produktion av nya utbildningar/kurser. Partnerskapet för Integration i Västernorrland De parter som undertecknat överenskommelsen om arbetsmarknadsintegration för utrikes födda har inlett sitt operativa samarbete genom att bilda ett partnerskap. Syftet är att stärka den praktiska tillämpningen av överenskommelsen. Ambitionen är att var och en av de 15 deltagande parterna skall nyttja sina regelverk på ett sådant sätt att integrationen underlättas. 8

9 Samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd Under slutet av 2005 enades Kommunförbundet, Landstinget och Specialpedagogiska Institutet om att genom tydligare roll och ansvarsfördelning för barn i behov av särskilt stöd, förbättra verksamhetens kvalitet. Nätverket av kommunala samordnare i elevvårdfrågor kommer att träffa representanter för Landstinget och SIT vid ett första möte på Kommunförbundet i januari Förberedande samverkan inför en reformerad gymnasieskola 2007 Riksdagens beslut om en reformerad gymnasieskola från och med hösten 2007 kommer att få regionalpolitiska effekter och kan därför inte betraktas som endast en skolfråga. För att skapa en beredskap inför de förändrade förutsättningar som uppstår även till följd av det minskande elevunderlaget har kommunerna under året inlett ett förberedelsearbete för ökad planeringssamverkan. 9

10 Våra mötesplatser är populära Vi arrangerar mötesplatser för att skapa möjlighet för kommunens politiker, chefer och handläggare att utbyta erfarenheter kring frågeställningar som är aktuella i det dagliga arbetet. Genom erfarenhetsutbytet blir det också möjligt att kläcka idéer och hitta gemensamma nämnare för samverkan. Vissa grupper träffas under en kortare period med anledning av någon särskild fråga som är aktuell men de flesta träffas mer kontinuerligt. I den enkätundersökning som vi genomfört under året framkommer också att dessa tillfällen till möten är mycket uppskattade och efterfrågade av våra medlemmar. Några aktuella ämnen för mötesplatserna under året De teman och frågor som blir aktuella beror ofta på vad som händer i omvärlden. Det kan vara nya lagar, reformer eller föreskrifter som behöver arbetas med. Men det handlar också om enskilda kommuners egna behov och idéer som ger upphov till diskussioner, samarbeten eller projekt. Nedan ger vi exempel på några frågor som varit aktuella under året. Inköpsområdet Inköpscheferna från alla kommuner har under året arbetat med förberedelserna av ett gemensamt projekt kring miljöanpassad upphandling. Ett aktivt arbete med miljöanpassad upphandling är viktigt för att nå de regionala miljömålen. Det är också ett bra verktyg för att nå miljödriven tillväxt vilket omnämns i det regionala tillväxtprogrammet. Inköpscheferna har svårt att ställa miljökrav liksom att följa upp och utvärdera kraven. Under året har därför en projektbeskrivning utarbetats och arbetet för att hitta finansiering för projektet har påbörjats. Socialtjänsten: IFO-cheferna har valt att fokusera på att utveckla sitt eget arbete och har genom metoden Future café utvecklat en vision för sitt nätverksarbete. Förvaltningsekonomer och verksamhetsansvariga inom omsorg om funktionshindrade har under året gått in i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och Landsting. Projektet syftar till att kvalitetssäkra verksamhetsmått och nyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra kommuner i Sverige. Skolan Skolpresidiets mötesplatser har under året behandlat teman, som t ex kvalitet i skolan, skolverkets inspektioner, samverkan mellan skola och arbetsliv, omvärldsorientering genom att belysa aktualiteter från utbildningsutskottet. Mötesplatserna ledde fram till att vi under våren anordnade seminariedagar i skoljuridik för länets skolpolitiker. 10

11 Våra mötesplatser 2005 Vi har arrangerat mötesplatser för följande grupper under året: Övergripande utvecklingsfrågor: kommunchefer ekonomichefer näringslivschefer chefstjänstemän på länsnivå ledande kommunalpolitiker kulturpolitiker kulturchefer Lärande & arbetsmarknad: skol-/utbildningspolitiker skolchefer kvalitetsnätverket/skolans utvecklingsledare kontaktpersoner för elevvården i kommunerna studie- och yrkesvägledare tjänstemän vid kommunernas arbetsmarknadsenheter EU-samordnare i skolan mötesplats för kommunala representanter i ungdomsfrågor mötesplats för personal inom kommunala uppföljningsprogram (KUP) och ungdomsgarantin (KUG). Integration: partnerskap för integration nätverket av kommunala integrationssamordnare Samhällsbyggnad: miljöchefer miljöhandläggare tekniska/statsbyggnads chefer renhållningschefer MBK/GIS-personal politiker och förvaltningschefer inom miljö och bygg räddningschefer IT-strateger Socialtjänst: politiker och förvaltningschefer inom socialtjänstens område Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) äldreomsorgschefer LSS-chefer IFO-chefer chefer inom socialpsykiatri ansvariga för resurscentra för utvecklingsstörda personer med ansvar för utveckling av kvalitetssystem förvaltningsekonomer Övriga inköpschefer 11

12 Intressebevakningen varierar för varje år En av Kommunförbundets fyra hörnpelare är att bedriva kommunal intressebevakning. Det kan innebära att vi utformar styrelsens remissyttranden till statliga utredningar eller att vi företräder kommunkollektivet på länsnivå i samrådsgrupper med till exempel Länsstyrelsen, Landstinget, Llänsarbetsnämnden, Vägverket, andra län eller organisationer. Vår roll att representerar kommunerna på länsnivå Vi representerar kommunerna i olika arbetsgrupper på länsnivå för att föra fram det kommunala perspektivet på den fråga som är aktuell. I vissa av dessa grupper har kommunerna även egna representanter medan vi i några grupper sitter som kommunal representation på styrelsens uppdrag eller via representation i styrgrupper enligt verksamhetsplan. Under 2005 har vi medverkat i nedanstående grupper. Övergripande utvecklingsfrågor: * Europaforum Norr politisk repr * Lilla Partnerskapet politisk repr * RTP sekretariat tjänstemannarepr * Kulturforum samt beredningsgrupp * Lokal Kooperativ Utveckling * MSO ägarråd, politisk repr * MSO ledningsgrupp och hemmaorg Samhällsbyggnad: * NTF * Projekt Miljölänet Västernorrland * Energikontorets styrgrupp * Projekt Hållbara transporter * Vision 2010, handl linje Livsmiljö * Viltvårdnämnden (via NTF) * Regionala rovdjursgruppen * Projekt Hållbara transporter Lärande & arbetsmarknad: * Regionala Kompetensrådet (LAN) * Visionsgrupp Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning * Regionalt Utvecklings Nätverk vid Mittuniversitetet * Samverkan för pedagogisk utveckling, SAMPU * Växtkraft, styrgrupp * Entreprenör Västernorrland * Entreprenörskap i skolan * Beredningsgruppen till naturbruksgymnasiets samrådsgrupp * AV-Media, styrgrupp Integration: * Mångfald i Västernorrland Socialtjänst: * Regionala rådet Länsstyrelsen * Ledningsgruppen för FoU- Västernorrland * Samverkansråd hälso- och sjukvård * Hjälpmedelsgruppen 12

13 Några exempel på vår intressebevakning Kommunförbundet har yttrat sig i förlaget till nytt strandskydd I samarbete med Örnsköldsviks kommun har Kommunförbundet antagit ett yttrande som innebär att kommunerna borde ges större inflytande vid planeringen av strändernas utnyttjande. Vi anser att strandskyddet bör hanteras som andra riksintressen där kommunerna kan ge riktlinjer i sina översiktplaner. Nu tillåter inte utredningens direktiv detta varför vi även lämnade ett antal detaljsynpunkter på förslaget. En ny strukturfondsorganisation under utredning Ett delbetänkande av Högdahls utredning om en samlad strukturfondsorganisation presenterades under november Kommunförbundet uttalade tillsammans med Landstinget en stark kritik mot de centraliseringssträvanden som präglar utredningen. I det gemensamma yttrandet påtalas att endast den regionala nivån kan avgöra regionens behov av strukturfondsstöd och att det är olyckligt om strukturfondsutredningen tillåts föregå ansvarskommitténs arbete vad gäller regional indelning och funktion. Landstingets kulturutredning Landstingets kulturutredning avser att få kommunerna och Landstinget att samlas för ett gemensamt ansvar för lokal och regional kulturutveckling. Utredningen har pågått under två år och har efter en snabb avstämning på kommunalrådsnivå föreslagit ett antal regionala resurscentra där kommunerna blir utförare med Landstingets Kultur- och utbildningsdelegation som beställarnämnd. Förslaget kritiserades av Kommunförbundet utifrån bristande helhetssyn och avsaknaden av finansieringsmodell inför kommunernas åtaganden som utförare i regionala resurscentra. Landstinget som huvudman och beställare av kommunala kulturåtaganden är ingen självklarhet om man betänker vad som kan följa av Ansvarskommitténs förslag om förändringar i den regionala strukturen och ansvarsfördelningen. Kommunförbundets kommunala representanter i Kulturforum har därför krävt och beviljats att få ett aktivt remissinflytande på Landstingets kulturutredning fram till Naturbruksutbildningar och Räddningsgymnasiet. Under 2005 har Kommunförbundets styrelse initierat en utredning om behov och möjligheter av ett förändrat huvudmannaskap av naturbruksgymnasiet i Nordvik och Skedom. Tre tänkbara framtidsscenarier har skisserats varav alternativet att uppmana kommunerna att bilda ett kommunalförbund bedömdes som det lämpligaste. Utredningen har kompletterats med en bilaga med omvärldsorientering som beskriver konkurrenskraften hos länets naturbruksutbildning jämfört med de kringliggande länens utbud. 13

14 Utredningen bildar underlag till Kommunförbundets förfrågan om Kommunerna intresse att ingå i ett kommunalförbund för naturbruksutbildningarna där även Räddningsgymnasiet på Sandö kan ingå. Kompetensglappet inom yrkesutbildningarna Kommunförbundet har genomfört en undersökning som visar att betoningen av studieförberedande gymnasieutbildningar riskerar att leda till en bristsituation när det gäller yrkesutbildad personal i länet inom områden som är av betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Utredningen har aktualiserats hos Lilla Partnerskapet vid Länsstyrelsen och i det Regionala Kompetensrådet. Den intressebevakning som inletts belyser behovet av en regional utvecklingspolitik som kan styra det samlade utbudet av gymnasieprogram, inriktningen av den kommunala vuxenutbildningen och tillgången till rätt KYutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. 14

15 Kurs- och konferensverksamheten under året Förändring av verksamheten Trots att våra medlemmar i enkätsvaren anger att våra kurser och konferenser är något som de uppskattar mycket så har deltagandet varit väldigt ojämnt de senaste åren. Den här trenden gäller inte bara i Västernorrland utan i hela norra regionen. En av anledningarna är att kommunerna inte har råd att skicka sin personal på utbildningar på samma sätt som tidigare. Under verksamhetsåret har vi haft kurs- och konferensdeltagare vilket är 335 färre än föregående verksamhetsår. Under 2003 hade vi bara 892 kurs- och konferensdeltagare medan vi år 2002 hade deltagare. Vi har blivit alltför sårbara i vår ambition att kunna finansiera en tjänst med intäkterna från kursverksamheten. Vår ambition att hålla låga kursavgifter har givit för låga intäkter och när vi höjt kursavgifterna har vi fått för lågt deltagarantal och underskott på kurserna. Kansliet har därför beslutat att lägga ned den intäktsfinansierade tjänsten som kurs- och konferensansvarig och inlett ett samarbete med Kommunförbundet i Gävleborg som kan erbjuda ett brett kursutbud för båda länen. I övrigt kommer våra respektive handläggare i ökad utsträckning själva arbeta med de kurser och konferenser som efterfrågas. Av årets deltagare deltog i de kurser som vi erbjudit och 135 stycken deltog i Gävleborgs kurser. Kurser och konferenser 2005 Nedanstående lista visar vilka kurser och konferenser vi har genomfört under året och ger en bra bild av den bredd som vi kunnat erbjuda både genom våra handläggares konferensverksamheter och genom det påbörjade samarbetet med Gävleborgs län. Våra egna kurser och konferenser - Partsgemensam lönepolitisk konferens i samarbete med Skl - Samtal som metod vid behovsbedömning - Miljöpresidieträff vår och höst - Samhällsplanering för en hållbar utveckling i hela länet* - Miljöseminarium Green Innovation in Action - Samverkan inom länets avfallsverksamhet - Utbildningar i egenkontroll för företag - Byggpresidieträffar vår och höst - FoU-dagen: Omsorg om funktionshindrade - Familjehemsdag Individuell plan enligt 10 LSS* - Miljöbalksdagar - Är du tagen på sängen? Seminariedag om EU 15

16 - Skolpresidiekonferenser vår och höst - Konferens med inriktning mot omsorg om utvecklingsstörda - Ett seminarium om Kommunala samverkansorgan - Unga utanför - Barns behov i centrum - Läkemedel för äldre - Miljöchefsträff - Skoljuridik - Lösningbyggande metoder i socialtjänsten - Barngruppsledarutbildning - Samverkan inom länets avfallsverksamhet - Ekonomichefsträff med fortbildning om prop. God ekonomisk hushållning - Informationsteknikens betydelse för regional utveckling * dessa kurser har vi erbjudit i samarbete med Länsstyrelsen Kurser och konferenser i samarbete med Gävleborg - Styr och reglering av VA-verk - Kompetensutveckling för administrativ personal - Kommunallagen har ändrats igen! - Allmänna bestämmelser AB 05 Kurs med löneadministrativ inriktning. - Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare - Miljöbedömningar av planer och program - Städkurs för badhuspersonal - Temadagar dricksvattenproduktion för driftpersonal - Chefsakademi - EU:s ramdirektiv för vatten hur berörs vi? - Ny lagstiftning om god ekonomisk hushållning - Utbildnings-/diskussionsdag om bostadsanpassningsbidraget - ALEX arbetsledarutbildning - Avloppsteknik för driftpersonal - Temadagar för assistenter/kanslister inom räddningstjänsten - VA-ledningsteknik - Utbildning - kommunala nämndssekreterare* 16

17 Våra projekt 2005 Kommunförbundet har bedrivit fem projekt under året samt medfinansierat ytterligare fem projekt där vi ingår i styrgrupperna. De projekt som vi själva drivit är Egenkontroll för ditt företag 2005, E-faktura, Birra, Picybu samt Understand där de tre sistnämnda är projekt som vi driver tillsammans med europeiska partners. Du kan läsa mer om alla projekt nedan. Egenkontroll för ditt företag 2005 Fler än 60 företag och organisationer från länet har deltagit i ett projekt om egenkontroll enligt miljöbalken. I projektet har det ingått några kursdagar med information och diskussioner men också så kallade miljöråd. Vid dessa tillfällen har deltagarna träffats i mindre grupper för att lösa uppgifter om egenkontroll tillsammans och med stöd från en miljöinspektör och projektledaren. Alla verksamheter som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön är skyldiga att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Målet med projektet har därför varit att de deltagande verksamheterna ska bygga upp en fungerande egenkontroll eller komplettera den de redan har. Utvärderingen av projektet visar att deltagarna har haft stor nytta av projektet där de fått möjlighet att höja sin kunskapsnivå om egenkontroll för att uppfylla lagkraven i miljöbalken. Projektet har även medverkat till att deltagarna fått nya kontakter, till företagsutveckling och till att deltagarna inser de ekonomiska fördelarna med att ha ett bra miljöarbete. E-faktura projektet har skapat lärdomar Med det här projektet har vi velat hjälpa företag i regionen att skaffa sig förmågan att använda elektronisk fakturering i samband med leveranser till kommuner och andra företag. Målsättningen har varit att 45 små och medelstora leverantörer till kommunerna i länet ska kunna skicka e-fakturor inom två år från projektets slut. Vi kan redan nu konstatera att denna målsättning mycket sannolikt kommer att uppfyllas eftersom många företag som deltagit har förutsättningar att ta till sig den här nya administrativa hanteringen och också har påbörjat processen med att införa nya rutiner. Nytta även hos kommunerna Enligt utvärderingen har projektet varit bra och gjort nytta hos företagen och kommer att fortsätta att ha effekt på utvecklingen av företagens förmåga att e- fakturera. Det här kommer också i förlängningen kommunerna ha nytta av eftersom de hanterar stora mängder leverantörsfakturor varje år. Birra Broadband In Remote and Rural Area Det här projektet vill vara med och utveckla och realisera e-samhället i de glest befolkade områden som ingår i Norra Periferin, det vill säga norra Sverige, Finland och Norge, Island, Färöarna samt Highlands and Islands i Skottland. I 17

18 projektet jämför vi de bredbands- och servicelösningar som gjorts hos de deltagande regionerna och skapar därigenom ett erfarenhetsutbyte mellan regionerna i projektet. Vi i Västernorrland har dessutom en särskild pilotdel i projektet. Under året har vi påbörjat den särskilda informations- och utbildningsinsats som vi ansvarar för. Den vänder sig till småföretagare i regionen och syftar till att få dem att använda sig av IT-stöd i större utsträckning. Vi har skickat ut en inbjudan till 500 utvalda företag, som erbjuds ett personligt besök med en gratis genomgång av olika IT-verktyg som kan vara användbara för företaget. PICYBU Participation in Community for Young Broadband Users Det här projektets målsättning är att testa om olika media och bredbandslösningar kan bidra till att öka allmänhetens, och då särskilt ungdomars, medverkan i samhället och samhällsdebatten. Det ska också bidra till att upprätthålla och förbättra den offentliga sektorns e-service till allmänheten och det lokala näringslivet. Målet för alla partners är att nå steg tre av de fyra som definierats på utvecklingsstegen för offentlig e-service. Projektet bedrivs inom ramen för Norra Periferiprogrammet tillsammans med partners från Finland, Norge och Färöarna. Här i Västernorrland ligger fokus på två områden. Dessa är: utveckling av skolportaler för ökad tillgänglighet och kommunikation mellan skolan och hemmet moderna elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem som ska underlätta allmänhetens insyn och deltagande i lokalsamhället Effekter: Såväl skolportaler som ärende- och dokumenthanteringen har utvecklats snabbt i de aktiva kommunerna under Systemen kommer att sättas i drift i början av 2006 och några kommuner kommer att presentera ett web-diarium där allmänhet och press kan få information om inkomna ärenden till kommunen. Understand - Regional IT-statistik Understand vill skapa gemensamma indikatorer för att kunna mäta ITutveckling på regional nivå. De här indikatorerna ska göra det lättare för beslutsfattare att jämföra, utvärdera och se effekterna på regional nivå av ITinvesteringar av olika slag och därigenom vara till hjälp i framtida beslut. De områden som projektet fokuserar på är hur medborgarna och näringslivet använder sig av internet, vilken offentlig service som finns på nätet och hur utbyggnaden av bredband ser ut. Projektet leds av den Italienska regionen Emilia-Romagna och har partners från 9 regioner från sju olika länder. Vi är den enda svenska regionen som deltar och vi ansvarar för en enkätundersökning som berör IT-mognaden hos företag och 18

19 hushåll i Jämtland och Västernorrland. Projektet pågår till och med juli 2006 och finansieras bland annat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Regional statistik för första gången Vi har genom deltagande i det här projektet för första gången fått en IT-statistik specifik för Västernorrland och som beskriver allmänhetens och företagens ITmognad. En analys av denna statistik är en bra utgångspunkt för framtida ITstrategi för Västernorrland. Vid en större konferens på Regionkommittén i Bryssel i mars, presenterades deltagande regioners resultat. Västernorrlands situation fick vid denna konferens mycket positiv uppmärksamhet. Attraktiva arbetsplatser År 2005 är det sista av projektets aktiva tre år och i projektavslutningen ingick att hitta en arvtagare som kommer att förvalta projektets kunskapsbank av goda idéer och verktyg för arbetsmiljöarbetet. Två konsulter har fått uppdraget att bli projektets arvtagare efter ett noggrant rekryteringsarbete med intervjuer av fem sökande konsultföretag. Projektets arbete med att utveckla aktiva nätverk av privat och offentlig verksamhet har varit mycket lyckosam. Under år 2005 uppnåddes målsättningen att hitta hundra goda exempel på bra arbetsmiljöarbete i privat och offentlig verksamhet i länet. Arbetsplatserna har presenterats i nyhetsbrev och vid konferenser samt tilldelats belöningar och priser. Balans på ledande nivå Kommunförbundet medverkar i styrgruppen i ett tvåårigt jämställdhetsprojekt som initierats av Länsstyrelsen under Projektet genomförs tillsammans med tre av länets kommuner, Västernorrlands läns idrottsförbund, Länspolisen och SIF. Syftet är att genom kunskapshöjande insatser och attitydpåverkan öka andelen kvinnor i ledande ställning inom länets företag, i offentlig verksamhet samt i styrelser och bolag. Formerna för arbetet är att lyfta fram goda exempel och skapa bättre kontaktnät mellan kvinnor och män i ledande position. Mentorsprogram och självutvecklingsprogram, styrelseutbildning och rundabordssamtal är några delar i projektets metodbank. Equalprojektet Mångfald i Västernorrland Projektet som har löpt under tre år har efter projektets slut 2005 medverkat till att fem delprojekt fortsätter sin verksamhet inom reguljär verksamhet. Två utbildningsprodukter har tagits fram, Heja Jobbet, som är ett interaktivt verktyg som kan användas för attitydförändring och organisationsutveckling och Safir, som är en interaktiv utbildningsprodukt för språkinlärning (t ex svenska för invandrare). Utvecklingspartnerskapet för Equal har bestått av bland annat Landstinget, Kommunförbundet, Försäkringskassan, Sundsvalls kommun, 5i12 rörelsen och Svenskt Näringsliv med Länsstyrelsen som koordinator. 19

20 Hållbara transporter Projektet syftar till att arbeta för ett effektivare transportsystem i länet. Arbetet bedrivs inom olika områden, bland annat handlar det om att stimulera användningen av distansoberoende teknik och att effektivisera de transporter som ändå behövs. Projektet arbetar också med utformningen av en regional luftövervaknings- och klimatstrategi. Västernorrlands Energikontor är huvudman för projektet. I styrgruppen för projektet finns Kommunförbundet tillsammans med representanter för Vägverket, Landstinget, kommunerna och Länsstyrelsen. Under 2005 har projektet bland annat arbetat med pendlarparkeringar för att underlätta samåkning. Projektet har också drivit en transportutmaning för företag. Det har handlat om att utveckla en mall för transportutredningar som ett antal pilotföretag har använt med stor framgång. Att stimulera videokonferenser liksom sparsam körning har också varit aktuellt under året. Miljölänet Västernorrland Projektet syftar till att främja miljödriven tillväxt i näringslivet kopplat till livsmiljö- och folkhälsofrågor. Kommunförbundet finns representerade i styrgrupp och referensgrupp tillsammans med företrädare för bland annat Naturvårdverket, Landstinget, kommuner och stora företag. Under 2005 har projektet varit delaktig i en mängd aktiviteter såsom seminarier, exportmässor, miljöpris och dessutom stöttat ett flertal andra projekt inom miljöområdet. Spatial North Projektets syfte är att skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan regionerna kring utvecklingsplanering. Inom begreppet utvecklingsplanering ryms regionförstoring, verktyg för lokal fysisk planering mm. Projektet bedrivs inom ramen för Norra Periferiprogrammet med partners från regioner i Skottland, Island, Finland och Sverige. Länsstyrelsen är huvudman för projektet och Kommunförbundet finns representerade i projektets styrgrupp. 20

Vår verksamhet 2006...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...4. Åtaganden 2006...

Vår verksamhet 2006...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...4. Åtaganden 2006... Verksamhetsplan och budget 2006 1 Innehåll Vår verksamhet 2006...3 Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden 2006...4 Lärande & arbetsmarknad...6

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2005. Vision. Övergripande inriktning. Målsättning. Metod

VERKSAMHETSPLAN 2005. Vision. Övergripande inriktning. Målsättning. Metod Verksamhetsplan och budget 2005 1 VERKSAMHETSPLAN 2005 Vision Kommunförbundet skall som intresse- och serviceorganisation bli en stark resurs för kommunerna i Västernorrland i deras uppgift att klara sina

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer