Statens bokslutsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens bokslutsberättelse"

Transkript

1 Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet

2

3 B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet

4 FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) STATSRÅDET Telefon (växeln) Internet: Loyout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Edita Prima Ab Helsingfors 2009

5 Till riksdagen överlämnas statens bokslutsberättelse för 2008 såsom den berättelse om skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten som föreskrivs i 46 i grundlagen. Enligt 17 i lag om statsbudgeten (423/1988) innefattar bokslutsberättelsen statsbokslutet och andra nödvändiga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och resultatet av verksamheten, liksom även de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten inom ministeriernas ansvarsområden.bokslutsberättelsen innefattar dessutom resultat- och balansräkningarna för statliga affärsverk samt intäkts- och kostnadskalkylerna eller resultat- och balansräkningarna för statliga fonder utanför budgeten, liksom även uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på affärsverkens och fondernas verksamhet, ekonomi och resultat samt utvecklingen av dessa. Helsingfors den 15 maj 2009 Republikens President TARJA HALONEN Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

6

7 Innehåll Band I DEL I 1 Den ekonomiska utvecklingen samt den ekonomiska politiken och finanspolitiken Inledning Den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna Finanspolitiken Det statsfinansiella läget Skatteinkomster och en analys av dem Avgiftsinkomsterna och utvecklingen av den avgiftsbelagda verksamheten Övriga inkomster och en analys av dem Statens budgetutgifter och kostnader Statens ekonomiska ställning, statsskulden och statens ansvarsförbindelser Finansieringsanalys Statsfinansiella risker Utvecklingen med avseende på de statliga fonderna utanför budgeten Statens affärsverk och deras utveckling Penningflödet mellan statsekonomin och EU Regeringens politikprogram och vissa politikkomplex som överskrider förvaltningsområdesgränserna Översikt över verkningarna av politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv Översikt för bokslutsberättelsen för 2008 när det gäller verkningarna av, kostnaderna för och användningen av medel inom politikprogrammet för hälsofrämjande Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd Basserviceprogrammet och basservicebudgeten Statens strategiska personalledning Bekämpning av svart ekonomi Översikt över EU:s strukturfonders effektivitet...66

8 4 Regeringens svar med anledning av riksdagens budgetuttalanden Revisionsanmärkningsberättelse Utlåtande av controllern vid statsrådet om huruvida uppgifterna i bokslutsberättelsen är riktiga och tillräckliga DEL II 7 Statsrådets kansli Utrikesministeriet Justitieministeriet Inrikesministeriet Försvarsministeriet Finansministeriet Undervisningsministeriet Jord- och skogsbruksministeriet Kommunikationsministeriet Arbets- och näringsministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Miljöministeriet Band II DEL III Bokslutskalkylerna

9 DEL I Regeringens redogörelse för verkningarna De samhälleliga verkningarna av statsfinanserna och regeringens verksamhet

10

11 11 1 Den ekonomiska utvecklingen samt den ekonomiska politiken och finanspolitiken 1.1 Inledning Den internationella finansiella krisen som fick sin början under senare hälften av 2007 på bolånemarknaden i Förenta Staterna och sedan spred sig till banksektorn svällde ut och fördjupades och började småningom anta formen av en fullskalig ekonomisk kris. En avgörande vändning skedde hösten 2008 när svårigheterna på den finansiella sektorn började komma allt tydligare till synes också i realekonomin, vilket i sin tur också ökade den finansiella sektorns trångmål. Det handlar om en global störning, vilket märks i att världshandeln som länge hade varit i stark tillväxt vände nedåt, och den nedåtgående kurvan blev markant brantare under årets sista månader. Arvet från 2008 till 2009 är alltså mycket dåligt. Det låga utgångsläget torde innebära att tillväxttalen kommer att förbli negativa, även om det sker ett uppsving under den senare hälften av året. Det är värt att notera att krisen består av många delfaktorer, vilket gör att verkningarna av recessionen påverkar olika länder på olika sätt och det kan därför också variera hur långvarig krisen blir. En annan slutsats är att de ekonomiska tillväxtutsikterna under de kommande åren av nödtvång blir svaga, eftersom mycket ny barlast ackumuleras i samband med kriser. Den ekonomiska utvecklingen i Finland kan inte i dess högre grad avvika från utvecklingen i den ekonomiska omvärlden. Även om utgångspunkten och de grundläggande faktorerna i många hänseenden är positiva och hindrar ekonomin från att dyka alltför djupt, visade utvecklingen senaste höst också hur sårbar och beroende av utrikeshandeln och industrin inte endast av närmiljön utan av hela den världsekonomiska utvecklingen nationalekonomin i Finland är.

12 Den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna Den internationella ekonomin Utvecklingen inom världsekonomin var förra året mycket tudelad. Efterfrågan fortsatte öka och produktionen växa starkt ända till slutet av sommaren. Priserna på råämnen steg snabbt. Priset på råolja nådde sin kulmen i juli, då den som mest kostade 147 dollar per fat. Därifrån framåt började emellertid de ekonomiska utsikterna bli allt dystrare. Förtroendet för finansmarknaden hade sedan slutet av 2007 upprepade gånger backats upp. Det oaktat tillspetsade sig problemen som hade börjat på bolånemarknaden i Förenta Staterna i september till en kris som riskerade att fälla hela det globala finanssystemet. Med centralbankernas och regeringarnas hjälp kunde det allra värsta förhindras, men förtroendet på marknaden har inte återställts och utlåningen har inte heller normaliserats. När tillgången till finansiering temporärt stannade av nästan helt började krisens konsekvenser i slutet av året synas allt tydligare också i realekonomin. I november december avtog industriproduktionen och exportkvantiteterna drastiskt. Under årets sista kvartal gick produktionstillväxten tillbaka och allt flere länder gick in i en recession. Också läget för utvecklingsekonomierna försämrades markant. En ond cirkel, där utvecklingen inom realekonomin började begränsa bankernas kreditgivning, hade tagit sin början. I Förenta Staterna blev omsvängningen mycket häftig. Även om produktionen på årsnivå ökade med 1,1 %, avtog tillväxten under det fjärde kvartalet redan med över 6 procent på årsnivå. Utsikterna för 2009 är inte bra och bedömningen är att produktionen kommer att avta med ett par procent, även om ekonomin har backats upp genom att styrräntan sänkts till närmare noll, genom att penningemissionen ökats, bankernas och andra finansinstituts balans har stärkts och genom att omfattande stimulansåtgärder inom den offentliga sektorn har initierats. Arbetslösheten kan detta år överskrida 10 % och underskottet i den offentliga ekonomin torde stiga till 14 procent. Under hösten blev det också i Europa uppenbart att en recession inte går att undvika. I december antog europeiska rådet en ekonomisk stimulansplan som ska stimulera unionens ekonomi med 200 miljarder euro, vilket motsvarar 1,5 % av bruttonationalprodukten. En procentenhet ska verkställas 2009 och resten senare. När prisstegringen har underskridit centralbankens mål tros styrräntan sjunka ytterligare. Produktionen i Europeiska unionen avtog under det sista kvartalet 2008 i samma takt som i Förenta Staterna och ökade också på årsnivå i det stora hela lika mycket, med 0,9 %. Det här året uppskattas produktionen gå ner med knappa 3 %. Recessionen slår till värst hos en del av de nya medlemsländerna, där några har varit tvungna att ty sig till valutafondens och kommissionens hjälp. Arbetslösheten har snabbt börjat öka och den offentliga ekonomin försämras. Den internationella ekonomin har gått in i en djup global recession. För att recessionen ska lossa sitt grepp måste förtroendet på finansmarknaden återställas. Lyckas det, förväntas produktionen börja repa sig mot slutet av pågående år eller i början av nästa år.

13 13 Den ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionen och inom euroområdet och riskerna den medför Bilden av den ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionen och inom euroområdet blir klarare när vi vet hur mycket tillväxten avtog under årets sista månader av konjunkturnedgång. Det är uppenbart att förra årets ekonomiska tillväxt i slutändan kommer att visa sig vara svagare än den ökning på en procent som prognosen i januari 2009 visade. När bruttonationalproduktens tillväxt flackades ut saktade också inflationen av. Under året hade inflationen på grund av förhöjda priser på energi och livsmedel hållits på toppnivå och tärt ansenligt på konsumenternas köpkraft och företagens lönsamhet. Som helhet var utgångspunkten inte nödvändigtvis särskilt dålig när EU gled in i recessionen, eftersom den offentliga ekonomin i många länder hade tagit sig under högkonjunkturen, helt förenligt med rådets rekommendationer till medlemsstaterna. Det är dock problematiskt att mycket få länder fattade beslut om att målmedvetet utnyttja de gynnsamma konjunkturerna till att stärka den offentliga ekonomin. I stället förbättrades den offentliga ekonomin till följd av automatiska stabilisatorer och delvis också till följd av förhöjda skatteintäkter av engångsnatur, vilket dock inte ledde till strukturella förbättringar. En motsvarande, men omvänd, utveckling kan skönjas under 2008 och särskilt 2009, när skatteintäkterna snabbt minskar och den offentliga ekonomins konjunkturautomatik börjar försvaga balansen. Stödåtgärderna för bankerna som har vidtagits i många länder har klart ökat utgiftstrycket inom den offentliga ekonomin, även om man inte räknar med de villkorliga stödåtgärder som inte med säkerhet kommer att realiseras. Följaktligen började en del länders offentliga skuldsättning öka märkbart och samma utvecklingstrend kommer att fortsätta under Det finns ingen klar föreställning om att den ekonomiska utvecklingen skulle vända. Kommissionens prognos från januari säger att vändpunkten infaller i slutet av Följande år ska man således kunna se positiva, om än låga tillväxtsiffror. Sedan dess har dock riskerna svängt mot scenarier med svagare utveckling. Till stor del beror det på att den svaga utvecklingen inom realekonomin i sin tur har börjat påverka den finansiella marknaden, vilket leder till en fördjupad kris. De många åtgärderna till trots är det fortfarande tydligt att de normala finansiella kanalerna inte fungerar och att det bristande inbördes förtroendet inom banksektorn utgör ett dominerande hinder för en positiv utveckling. Om kreditkanalerna inte öppnas, finns det inga förutsättningar för en återhämtning av företagsverksamheten eller investeringarna. Med tanke på återhämtningen inom den globala ekonomin har man också med oro kunnat konstatera att finansieringen för den internationella handeln inte heller fungerar. Detta torde ha varit den viktigaste bakgrundsfaktorn till kraschen inom världshandeln som vi fick bevittna vid årsskiftet. En spridning av arbetslösheten kan utgöra en ny risk för den fortsatta utvecklingen, eftersom det påverkar den privata konsumtionen och tilltron, som visserligen redan en längre tid har legat nere både inom industrin och bland konsumenterna.

14 14 Samordningen av den ekonomiska politiken inom EU och euroområdet Medan den ekonomiska och finansiella krisen har fördjupats har samordningen av den ekonomiska politiken inom EU och euroområdet också gett viktiga erfarenheter. En betydelsefull iakttagelse är att stabiliserings- och tillväxtpaktens betydelse för att upprätthålla förtroendet för den ekonomiska politiken har ökat. Samtidigt har en del nya medlemsstater, som är utsatta för ett starkt tryck utifrån, satt fart på sina strävanden efter medlemskap i euroområdet. I princip borde penningpolitiken stå i fokus när det ekonomiska området utsätts för en s.k. symmetrisk störning. Det har visserligen skett en uppluckring i penningpolitiken samtidigt som trycket mot prisstabiliteten har gett vika. Särdeles stark stimulanseffekt torde detta knappast ha haft, eftersom förtroendet är svagt. Satsningarna inom penningpolitiken och på finansmarknaden har därför koncentrerats till förtroendeskapande åtgärder och kapitalökningen till bankerna har gett resultat. Däremot har effekten av olika slags garantiinstrument varit sämre. För att lösa situationen förbereds som följande åtgärd ingrepp för att isolera bankernas värdeminskade tillgångar. Inom alla dessa åtgärdssektorer har samarbetet och samordningen på EU-nivå spelat en central roll. I bästa fall har man på det här sättet lyckats begränsa de gränsöverskridande skadorna som räddningsoperationerna förorsakar. I slutet av november publicerade kommissionen en stimulansplan som Europeiska rådets inofficiella möte hade bett om. Det hopräknade målet för stimulansåtgärderna uppställdes till 1,5 % av BNP i unionsområdet och tyngdpunkten ska ligga vid nationella åtgärder som kanaliseras rätt, sker i rätt tid och är temporära. De nationella stimulansåtgärdernas andel ska uppgå till 1,2 % av bruttonationalprodukten och den kompletteras av en unionsandel (0,3 % av BNP) som delas upp mellan gemenskapens budget och EIB. Med beaktande av att de automatiska stabilisatorerna spelar en central roll i den europeiska konjunkturpolitiken, i motsats till Förenta Staterna, har man kommit till en siffra som ger finanspolitiken en stimulerande effekt på sammanlagt 3,3 % av BNP. Denna siffra ligger förhållandevis nära de uppskattningar som har framförts om Förenta Staternas stimulansåtgärder. Avigsidan är att underskottet i den offentliga ekonomin inom unionsområdet i sin helhet kommer att stiga till 4 5 % av BNP det här året och nästa år, medan skuldsättningsgraden samtidigt märkbart stiger. Eftersom många länder dessutom har ett behov av att förnya sin lånestock, föreligger det en risk för att den offentliga skulden, förutom att den växer och ökar trycket på långsiktig hållbarhet, i allt högre grad börjar åsidosätta privata behov av investeringar och i sig börjar utgöra ett hinder för återhämtning och tillväxt. Av denna orsak är många medlemsstater försiktiga med att öka sin skuldsättning och har börjat skära ner de offentliga utgifterna. Det här gäller särskilt många nya medlemsstater där den finansiella krisen blir allt svårare. Resultatet av allt detta är att behovet av en bättre samordning i medlemsstaternas finanspolitik har ökat. Det är uppenbart att det långsiktiga hållbarhetsdeficitet ökar och att det därför behövs ett allt tydligare engagemang på mellanlång och lång sikt. I många länder har man redan antagit eller håller på att anta nya budgetregler, såsom till exempel i Tyskland, där man genomför en ny ram på författningsnivå.

15 15 Samhällsekonomin i Finland Den ekonomiska tillväxten rasade till 0,9 procent Tillväxten inom den totala produktionen underskred med nästan två och en halv procentenhet den totalekonomiska prognos som utgjort underlag för budgetpropositionen. Bakgrunden till den exceptionellt stora skillnaden kan ses i att den globala finanskrisen utvecklades till en realekonomisk recession i alla utvecklade nationalekonomier, vilket ännu inte kunde förutses till fullo i slutet av sommaren Också utvecklingsekonomiernas aktiviteter stagnerade kraftigt. Det snabba och häftiga fallet i den internationella efterfrågan stärkte den avmattning i den finländska ekonomin som redan tidigare hade börjat skönjas inom bostadsbyggandet. Under förra årets första hälft minskade den inhemska efterfrågan, medan exportföretagens efterfrågan avtog under årets andra hälft. Följden var ett ras i industriproduktionen samt en anpassning i företagens lager. På grund av detta ökade den totala produktionen inte alls förra året, men tack vare det starka läget vid utgången av föregående år var årsmedeltalet för produktionen fortfarande större än året innan Figur 1. BNP, förändring i kvantitet, % BNP Export Import Investeringar Konsumtion Källa: Statistikcentralen Både den inhemska och den utländska efterfrågan utvecklades förra året klart sämre än det hade uppskattats i slutet av sommaren De största skillnaderna kom till uttryck i utrikeshandeln och i hushållens efterfrågan. Att utrikeshandeln utvecklades sämre än beräknat kan hänföras till nedgången i den internationella ekonomin och den internationella handeln i slutet av året. Hushållens svaga konsumtion berodde främst på förändrade sysselsättningsförväntningar och därmed relaterat ras i konsumenternas förtroende från mitten av året, eftersom hushållens inkomstutveckling hade kunnat

16 16 förutses mycket bra. Inte heller investeringsverksamheten uppfyllde förväntningarna, eftersom företagens efterfrågeutsikter försvagades och kapacitetens användningsgrad snabbt sjönk under året. Skillnaden var särskilt stor i de offentliga investeringarna, för ännu 2007 antogs de offentliga investeringarna öka med ungefär sex procent, i stället krympte de med en dryg procent. Trycket på priserna hade kunnat förutses bra, eftersom prisändringen i bruttonationalprodukten motsvarade det som prognostiserats Den totala produktionens värde avvek alltså från det förväntade endast i den mån kvantiteten hade ändrats. BNPnivån blev därmed drygt två procent lägre än förväntat enligt budgetpropositionen. Inflationen accelererade 2008 och såväl pris- som lönestegringen blev högre än någonsin sedan Det uppdämda pristrycket på livsmedel slog ut på konsumentpriserna till största delen i januari och världsmarknadspriset på råolja fortsatte sin branta stegring under årets första hälft. Också arbetskostnaderna började stiga i snabbare takt och dessutom ökades inflationen av accisförhöjningarna och av de höjda klientpriserna inom hälsovården. Även om inflationstrycket i slutet av året märkbart började lättas upp på grund av den globala recessionen och dykningen i världsmarknadspriset på råolja, steg konsumentprisindex 2008 i genomsnitt till 4,1 %. Löntagarnas inkomstnivå steg nominellt med 5,2 %, reellt dock endast med ca en procent. Inkomstnivån motsvarade den bedömning som gjorts upp i september 2007, men prisstegringen blev 1,5 % högre. Antalet sysselsatta ökade under hela året, även om den totala produktionen redan började minska under årets sista kvartal. I genomsnitt fanns det fler arbetsplatser än året innan och en större del av dem var också heltidsanställningar. Efterfrågan på arbetskraft var livlig i synnerhet inom byggsektorn och i servicenäringarna, medan arbetsplatserna inom industrin minskade något. Sysselsättningsgraden steg till 70,6 procent, utan säsongfluktuationer till en nivå den varit på senast sommaren Arbetslöshetsgraden sjönk till 6,4 procent, dvs. ungefär till den nivå som beräknats i september Enligt statistikcentralens arbetskraftsenkät fanns det i genomsnitt arbetslösa I slutet av året började antalet lediga arbetsplatser minska och tillgången på arbetskraft underlättas. Arbetsplatsbyråerna hade i genomsnitt ca lediga arbetsplatser 2008, dvs. ca färre än året innan. Den sjunkande trenden började redan under vintersäsongen. Företagens tillgång till yrkeskunnig arbetskraft blev märkbart bättre under årets lopp. Den offentliga ekonomin i Finland I internationell jämförelse är den offentliga ekonomin i Finland i proportion större i genomsnitt än i andra utvecklade marknadsekonomier. Den offentliga ekonomin spelar således en betydande roll i samhällsekonomin både för sysselsättningen och som tjänsteproducent, men också som en faktor som inverkar på inkomstfördelningen. Det är den offentliga maktens uppgift att främja välfärden genom att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den ekonomiska verksamheten. Den relativt omfat-

17 tande offentliga ekonomin kommer sedan till synes i en skattebörda som är tyngre än genomsnittet. Den offentliga ekonomins storlek i kombination med den demografiska förändring som redan kan skönjas utgör en krävande konstellation för den ekonomiska politiken. När befolkningens åldersstruktur förändras minskar utbudet på arbetskraft. Samtidigt som den för ekonomin tillgängliga arbetskraftsinsatsen minskar, stiger de åldersrelaterade offentliga utgifterna. Den ekonomiska tillväxten blir med nödtvång långsammare, vilket tvingar den offentliga ekonomin att satsa på höjd produktivitet. Det här eftersträvas i synnerhet genom produktivitetsprogrammet och kommun- och servicestrukturreformen som initierats av regeringen. För att basservicen ska kunna tryggas krävs beredskap för strukturella reformer genom vilka lönsamheten och effektiviteten kan höjas betydligt och därmed en hållbar finansiering säkerställas. Den förestående snabba pensioneringen gör det möjligt att rationalisera verksamheten och allokera resurserna till kärnfunktionerna. Nästan hälften av dem som arbetar inom den offentliga sektorn avgår med pension före mitten av nästa decennium. Högkonjunkturen började brytas som en följd av den internationella finanskrisen 2008, vilket snabbt återspeglade sig också i den offentliga ekonomin. De konjunkturkänsliga skatteintäkterna, såsom samfundsskatten och skatten på överlåtelsevinster, vände nedåt i slutet av året. Statens kapitalinkomster hölls ännu 2008 på mycket hög nivå, men den ekonomiska krisen kommer de närmaste åren att försvaga den offentliga ekonomins finansieringsställning kraftigt. De försvagade ekonomiska utsikterna i den internationella omvärlden blev allt sämre mot slutet av året. Verkningarna på den offentliga ekonomin märks emellertid först med en viss fördröjning. Den offentliga ekonomins intäktsökning flackades ut till 3,5 procent, medan utgiftsökningen stegrades till 6 procent. Den offentliga ekonomins finansieringsställning uppvisade ett överskott på 4,3 % i relation till totalproduktionen. Den offentliga ekonomins finansieringsställning var något starkare än vad som hade beräknats när budgeten för 2008 gjordes upp. Trots den mot slutet av året försämrade ekonomiska utvecklingen fortsatte hela den offentliga sektorns skuldsättning att minska Vid utgången av året var EMUskulden i förhållande till totalproduktionen 33,4 %, dvs. ca 1,5 procentenheter mindre än året innan. Den kommunala ekonomin uppvisade alltjämt ett smärre underskott 2008 (-0,1 % av BNP), trots den ytterst snabba ökningen i skatteintäkter och statsandelar på inalles nästan 8 procent. I och med ökade intäkter kommunernas konsumtionsutgifter nominellt med 7 procent och investeringarna med nästan 8 procent, med resultatet att kommunernas lånestock snabbt fortsatte att växa. Även om kommunernas finansieringsställning de senaste åren har blivit starkare, tack vare de snabbt ökande skatteintäkterna, och den kommunala ekonomin 2008 trots den snabba avmattningen i den ekonomiska tillväxten ännu var relativt bra, försämrades kommunernas ekonomiska utsikter snabbt av den ekonomiska krisen. Den kommunala ekonomin kommer att stramas åt märkbart under pågående år, eftersom skatteintäkterna krymper jämfört med nivån för De reducerade intäkterna kommer att förorsaka den kommunala 17

18 18 ekonomin ett stort underskott, om utgiftsökningen det här och nästa år fortsätter i nuvarande snabba takt. Det här kommer att påverka kommunerna ännu i flera år, även om det allmänna ekonomiska läget nästa år småningom skulle bli bättre. Den ekonomiska krisen kommer mycket olägligt för kommunerna, eftersom de borde börja förbereda sig för en tid då den åldrande befolkningen höjer efterfrågan på tjänster och ökar utgifterna samtidigt som den ekonomiska tillväxten avtar. Utgifterna inom driftsekonomin har ökat snabbt samtidigt som kommunernas investeringar under det senaste året kraftigt har ökat. Följden är att kommunernas lånestock har vuxit snabbt och att den kommunala ekonomins buffertar mot ekonomisk recession och den åldrande befolkningens utmaningar trots den långa högkonjunkturen är svaga. Då den kommunala ekonomin under pågående år verkar sjunka ner i ett djupt underskott och hållas stram de närmaste åren, är trycket starkt på skärpt kommunalbeskattning och kraftigt ökad belåning. I kommunerna krävs det nu anpassningsåtgärder samtidigt både för konjunkturnedgången och för att rätta till den strukturella obalansen på lång sikt. Därmed accentueras betydelsen av produktivitetshöjande reformer och moderata löneavtal ytterligare. Socialskyddsfondernas starka överskott kvarstod under året, 3,2 procent i förhållande till totalproduktionen. Merparten av socialskyddsfondernas överskott härrörde från arbetspensionsfonderna. Framtida pensionsutgifter förbereds genom partiell fondering av arbetspensionerna. Också arbetslöshetsförsäkringsfonden uppvisade ett överskott, med vilket den utökade sin konjunkturbuffert. Krisen på den internationella finansmarknaden försämrade dock arbetspensionsfondernas marknadsvärde kraftigt, särskilt under årets senare hälft. Marknadsvärdet uppgick vid utgången av året till 105,1 miljarder euro, dvs. 5,9 % i förhållande till totalproduktionen. Jämfört med läget vid utgången av föregående år sjönk marknadsvärdet med ca 17 miljarder euro, dvs. med 14 procent. I slutet av året godkände riksdagen en temporär lindring i kraven på arbetspensionsanstalternas soliditet för att undvika en situation där de blir tvungna att sälja ut aktier i ett ofördelaktigt marknadsläge. Regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen Den försämrade ekonomiska utvecklingen och därmed sammanhängande anpassningsbehov har varit aktuella såväl i halvtidsuppföljningen av regeringsprogrammet som i ramverksbeslutet. Den snabba förändringen i den ekonomiska omvärlden har också tvingat fram en ekonomipolitisk anpassning. Besluten är i det stora hela förenliga med vad som rekommenderats också av utomstående bedömare, internationella ekonomiska organisationer och Europeiska unionen. Den färskaste bedömningen, som beaktar de allra senaste åtgärderna såsom den första tilläggsbudgeten för 2009, är ett utlåtande som grundar sig på kommissionens rekommendation antagen av Europeiska unionens råd i mars Läget inom den offentliga ekonomin i Finland bedöms som positivt, även om överskotten uppskattas minska märkbart. Stimulansåtgärderna anses motiverade och motsvara principerna i stimulansplanen för Europa jämförelsevis bra. Utvecklingen i den

19 19 offentliga ekonomin är förenad med nedåtgående risker och åtgärder åberopas för säkerställande av hållbarheten på lång sikt. I enlighet med detta uppmanas Finland att (i) planenligt genomföra finanspolitiken för 2009 i enlighet med stimulansplanen för Europa och inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten (ii) därefter upphäva de finanspolitiska stimulansåtgärdernas negativa effekt på budgeten och återgå till målet på mellanlång sikt samt att verkställa lämpliga strukturella reformer för att säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Vissa stimulansåtgärder som den finska regeringen har beslutat om, såsom skattesänkningarna, är avsedda att vara av bestående karaktär och avviker såtillvida från den plan kommissionen har lagt fram. Liknande kritik har kommissionen fört fram också i många andra länder (t.ex. Sverige) som i likhet med Finland dels av strukturella skäl har beslutat att lindra beskattningen. För att kompensera de negativa verkningarna av stimulansåtgärderna på den offentliga ekonomin och för att stärka hållbarheten har det därför ansetts befogat att också ta i bruk andra åtgärder, såsom de strukturella reformer däribland beslutet om pensionsåldern som det hänvisas till i rekommendationen ovan. 1.3 Finanspolitiken Utfallet av den finanspolitiska linjen och ramarna för statsfinanserna samt den offentliga ekonomins hållbarhet Utgiftsramen för 2008 höll I rambeslutet i maj 2007 fastställdes utgiftsramen för berättelseåret 2008 till miljoner euro enligt prisnivån för år I enlighet med rambeslutet har utgiftsramen korrigerats tekniskt med pris- och strukturändringar, varefter utgiftsramarna preciserades till miljoner euro enligt prisnivån för år Det totala beloppet av ramutgifterna i regeringens budgetproposition uppgick till miljoner euro, vilket lämnade en ofördelad reserv på 46 miljoner euro. I den ordinarie budgeten utökade riksdagen de utgifter som ska hänföras till ramen med 44 miljoner euro. Utöver den ordinarie budgetpropositionen överlämnade regeringen under berättelseåret tre tilläggsbudgetpropositioner till riksdagen. I tilläggsbudgetarna höjdes anslagen med sammanlagt 714 miljoner euro I regeringsprogrammet sägs att om de årliga inkomsterna från försäljningen av aktier överstiger 400 miljoner euro kan högst 25 procent av den överskjutande delen, dock högst 150 miljoner euro, utan hinder av ramen, användas för investeringar av engångsnatur avsedda för att främja kompetens, innovationer och ekonomisk tillväxt.

20 20 Inkomsterna av försäljningen av egendom uppgick till 60,8 miljoner euro, så tilläggspengar som kunde användas till engångsprojekt som överstiger ramen fanns inte. Statsfinanserna uppvisade ett överskott och statsskulden minskade De budgetutgifter som regeringen föreslog för 2008 uppgick till sammanlagt miljoner euro, som vid behandlingen i riksdagen steg med 44 miljoner euro. I den ordinarie budgeten uppskattades att budgetekonomin kommer att uppvisa ett överskott på miljoner euro. Enligt den utfallskalkyl som ingår i bokslutet uppgick inkomsterna inom budgetekonomin till miljoner euro och utgifterna utan minskning av statskulden till miljoner euro. Av de budgeterade utgifterna blev 960 miljoner euro oanvända, vilket var 335 miljoner euro mera än år Inkomsterna inom budgetekonomin var 763 miljoner euro större än de faktiska utgifterna. Skulden inom budgetekonomin amorterades med miljoner euro, varav 630 miljoner euro täcktes med överskott från tidigare räkenskapsperioder. För kommande år kvarstår 454 miljoner euro i överskott från tidigare räkenskapsperioder som inom ramen för lagen om statsbudgeten får användas för täckning av budgeten. Statsskuldens nominella värde vid utgången av år 2008 uppgick till 54 miljarder euro. Statsskulden minskade till 29,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Skuldförhållandet beräknas öka i fortsättningen. Statsskulden behandlas närmare i kapitel 2.5. År 2008 uppvisade statsfinanserna som helhet ett överskott på 0,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, mätt med de begrepp som används i nationalräkenskaperna. Under nuvarande premisser beräknas överskottet mot slutet av valperioden övergå till ett underskott på 4,3 procent år Tabell 1. Balansen inom budgetekonomin och statsfinanserna, , mn euro Förändring , % Budgetekonomin Inkomsterna inom budgetekonomin Utgifterna inom budgetekonomin Egentligt underskott Utgifter för skuldhantering Nettofinansieringsbehov Återstoden av statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna ,5 7,9-73,6-150,0-73, Den offentliga ekonomins hållbarhet Under berättelseåret minskade överskottet i den offentliga ekonomin till 4,1 procent i förhållande till totalproduktionen från 5,2 procent året innan. Till största delen berodde nedgången i överskottet på att överskottet i statsfinanserna drastiskt mins-

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens publikationsserie 5/2014 Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Budgetöversikt 2011 September 2010

Budgetöversikt 2011 September 2010 Budgetöversikt 2011 September 2010 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 09 160 01 eller 09 578 11 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Läs mer

Budgetöversikt 2013 Januari 2013

Budgetöversikt 2013 Januari 2013 Budgetöversikt 2013 Januari 2013 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 0295 16001 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi Informationen:

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008. Finlands Banks årsberättelse 2008

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008. Finlands Banks årsberättelse 2008 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2008 Finlands Banks årsberättelse 2008 Finlands Banks årsberättelse 2008 Finlands Bank Grundad 1811 Besöksaddress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress PB 160, 00101 Helsingfors

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 Den ekonomiska krisen och vad som bör göras åt den. 2008-11-26, andra upplagan 2009-02-23 Författare: Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Avdelningen

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT Det

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer