Färgelanda kommun. delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgelanda kommun. delårsrapport"

Transkript

1 Färgelanda kommun delårsrapport 2006

2 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och servicenämnden Miljö- och byggnämnden Drifts- och investeringsredovisning - januari-augusti Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Drifts- och investeringsredovisning - prognos Redovisningsprinciper Revisionsyttrande De fyra bilderna på framsidan av Färgelanda kommuns delårsrapport representerar minnessten efter von Döbeln, skylt vid eko-returen, bild från Harvens dag 2006 samt vy över Ellenösjön. Utgivare: Färgelanda kommun Färgelanda Telefon: Foto: Färgelanda kommun Tryck: Inlaga: Multi art silk 130 gram Omslag: Multi art gloss 170 gram

3 Kommentarer delårsbokslut Inledning Denna delårsrapport är kommunens andra att redovisa verksamheten utifrån målstyrning som fastlagts i kommunens verksamhetsplan. Målstyrningens struktur är uppdelad i inriktningsmål med uppdrag och direktiv. De övergripande målen skall vara vägledande för förvaltningarna i deras arbete. Återrapporteringen i delårsrapporten är ett axplock av nämndernas måluppfyllelse, en mer ingående rapportering kommer ske i årsredovisningen. Periodens resultat Koncernen visar ett positivt resultat för perioden på tkr, vilket är tkr sämre än motsvarande period föregående år. Valbohem AB, som ingår i kommunkoncernen, redovisar ett överskott på 144 tkr för perioden. Nämndernas samlade resultat för perioden är på tkr mot budget, endast Kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden redovisar positiva avvikelser mot budget. Sett på kommunen som helhet för perioden har verksamhetens intäkter ökat marginellt med 648 tkr (+1,9 %) och verksamhetens kostnader har ökat med tkr (+3,9 %). Även avskrivningarna har ökat med 328 tkr (+4,6 %). Verksamhetens nettokostnader uppgår till tkr, vilket är tkr (+4,3 %) högre än motsvarande period föregående år. Nettokostnadsandelen, dvs. verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till 96,7 % mot 95,2 % motsvarande period föregående år. Skatteintäkterna uppgår till tkr, vilket är 406 tkr lägre än budget. Prognosen för den slutliga kollektiva skatteavräkningen för 2005 innebär en ökning av skatteintäkterna med 986 tkr, som påverkat perioden, samt att prognosen för den preliminära kollektiva skatteavräkningen för 2006 medfört en ökning av skatteintäkterna med 149 tkr för perioden. Generella statsbidrag och utjämning visar en ökning med 966 tkr mot budget för perioden. Finansnettot ger ett överskott på 723 tkr mot budget, där främst räntekostnaderna är 761 tkr lägre än budgeterat, då det allmänna ränteläget är lågt. Soliditeten per den sista augusti uppgår till 40,0 % för koncernen och 59,6 % för kommunen, vilket skall jämföras med 39,4 % respektive 58,6 % per den sista augusti föregående år. Soliditeten beräknad inklusive pensionsförpliktelser under ansvarsförbindelser uppgår för koncernen till 30,1 % och kommunen till 40,2 % jämfört med 29,4 % för koncernen respektive 39,2 % för kommunen föregående år. Kommunens gemensamma övergripande mål 1. Medborgarna skall sättas i centrum. 2. Kommunen skall ha en god ekonomi. 3. Färgelanda kommun ska upplevas som trygg och säker. 4. Verksamheten skall präglas av god kvalitet och serviceanda. 5. Den kulturella mångfalden skall främjas. 6. Arbetet skall vara inriktat för en positiv befolkningsutveckling i kommunen. 7. Kommunen ska arbeta för en god levnadsmiljö inom alla områden där kommunen verkar eller kan påverka. Det är kommunens ambition att en god levnadsmiljö i kommunen skall medverka till att förbättra invånarnas psykiska och fysiska hälsa. 8. Arbetet inom den kommunala organisationen skall vara starkt inriktat på strategiska utvecklingsfrågor. Prognos helår Resultatet för 2006 beräknas till cirka tkr för koncernen, där Valbohem AB:s resultat uppgår till cirka 200 tkr. För kommunen beräknas resultatet till tkr, vilket är tkr lägre än budget. Kommunen har för 2006 som övergripande ekonomiskt mål att resultatet skall uppgå till 1,5 2,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatprognosen innebär att kommunen inte uppnår detta resultatmål utan hamnar på 0,5 %. 1

4 Kommentarer delårsbokslut För nämnderna är prognosen att det samlade underskottet uppgår till tkr, där Omsorgsnämndens underskott på tkr och Kommunstyrelsens underskott på tkr är orsaken till detta. Övriga nämnder beräknar en mindre avvikelse mot budget. Investeringarna och kostnaderna som är förknippade med dessa beräknas uppgå till ett något lägre belopp än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader beräknas ge ett underskott, efter justering av interna kapitalkostnader, på tkr mot budget. Utvecklingen av nettokostnadsandelen beräknas bli försämrad under resten av året från 96,7 % för perioden till 99,1 % för helåret, som även är sämre än budgeterade 97,4 %. Skatteintäkterna beräknas bli 569 tkr lägre än budget, och statsbidragen beräknas bli 1507 tkr högre än budget, främst beroende på inkomstutjämningen. Finansnettot beräknas ge ett överskott på 896 tkr mot budget och är i nivå med överskottet vid delårsbokslutet. Sjuknärvaro / sjukfrånvaro Sjukfrånvaro I procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden (Januari - juli) Total sjukfrånvarotid 10,0 10,0 -andel långtidssjukfrånvaro ( 60 dagar) 78,8 77,1 Sjukfrånvaro kvinnor 10,8 10,6 Sjukfrånvaro män 6,7 7,8 Sjukfrånvaro åldergruppen -29 år 4,1 4,6 Sjukfrånvaro åldergruppen år 8,6 8,6 Sjukfrånvaro åldersgruppen 50- år 12,9 12,8 Av antalet anställda har 44 % av kvinnorna inte haft någon sjukfrånvaro under året, vilket är oförändrat jämfört med samma tid Av männen har 63 % inte haft någon sjukfrånvaro under året, vilket innebär att antalet friska män har ökat med 7% jämfört med samma tid Sjukfrånvaron är hittills i år 10 % vilket är oförändrat jämfört med samma tid Det varierar dock mellan förvaltningarna. Antalet sjukdagar per anställd är oförändrat i genomsnitt 26 dagar jämfört med föregående år, inkluderat timanställda. Man kan konstatera att sjukfrånvaron ökar med stigande ålder, att kvinnor är mer sjuka än män. Den högsta sjukfrånvaron finns hittills i år inom administrationen, vilket är en förändring jämfört med att för samma period 2005 varit högst inom vården. Antal sjukfrånvarotimmar i jan var Motsvarande siffra för juli är 5 974, en minskning med sjukfrånvarotimmar om man jämför dessa månader. Största minskningen finns inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaro per nämnd I procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden (Januari - juli) Kommunstyrelsen 12,9 4,5 Barn- och utbildningsnämnden 10,3 9,9 Omsorgsnämnden 10,5 10,9 Kultur- och servicenämnden 6,2 9,5 Miljö- och byggnämnden 16,5 16,7 Kommunen totalt 10,0 10,0 Hösten 2005 startades projektet HälsoSteget som skall pågå under två år och arbeta aktivt för att stärka hälsoutvecklingen för anställda i kommunen. Först ut var Omsorgsnämnden därefter följde Barn- och utbildningsnämnden. En svag minskning kan påvisas på sjukfrånvaron inom omsorgsnämnden. Det är dock för kort tid för att det skall märkas någon positiv effekt på ekonomin. Arbetet med utveckling och uppbyggnad är indelad i tre grupper: SJUK - de som är långtidssjukskrivna RISK - de som riskerar att bli långtidssjuk-skrivna FRISK - de som ännu är friska Syftet är att tydliggöra sambanden mellan hälsa välbefinnande prestation kompetens - lönsamhet eget ansvar. 2

5 Kommunfullmäktige Ekonomiskt utfall och prognos Kommunfullmäktige visar ett överskott på 145 tkr mot budget. Prognosen för helåret pekar på ett överksott på 50 tkr. Under perioden har kommunfullmäktige haft 5 sammanträden enligt fastställd plan. För året som helhet kommer kommunfullmäktige att ha 10 sammanträden. Kostnader för revision av kommunens verksamhet belastar kommunfullmäktiges budget. I slutet av året kommer kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för Kommunfullmäktige - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Kommunfullmäktige - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat

6 Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall och prognos Kommunstyrelsen - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på tkr för perioden. De största avvikelserna för perioden hänförs till kostnader för outhyrda fastigheter (-737 tkr) samt uppgörelse med Kommunalförbundet Dalsland om Polymertekniskt centrum och fastigheten vid Plogvägen (f d Vägverkets lokaler) (-467 tkr). Helårsprognosen visar på ett underskott på tkr, vilket främst beror på att outhyrda fastigheter påverkar resultatet negativt ( tkr) samt uppgörelsen med Kommunalförbundet Dalsland (-467 tkr). Satsning på bredbandsutbyggnad kommer innebära att kommunen får bidrag på tkr men skall självt tillskjuta ytterligare 400 tkr, vilket ej var budgeterat. Frånvaro för sjukdom beräknas i ett par fall resultera i extra kostnader. Redovisning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv Kommunstyrelsen - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Kommunstyrelsens specifika inriktningsmål 1. Samordna och följa upp att kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål omsätts till effekt- och produktionsmål inom nämnderna. 2. Verka för effektivitet i hela administration. 3. Verka för ett positivt näringslivs- och arbetsmarknadsklimat i och stimulera till kreativitet och tillväxt. 4. Arbetsmiljön skall förbättras och jämställdheten skall öka inom kommunen. 5. Vara vägledande och stödjande för övriga förvaltningar och stimulera till kreativitet och tillväxt. 6. Sträva mot att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. I delårsbokslutet redovisas endast ett axplock av Kommunstyrelsens måluppfyllelse. En mer ingående redovisning görs i årsredovisningen. 2. Ett arbete för framtagande av en ny budgetmodell har startat, där fokus hamnar på verkligt utfall, demografiförändringar och standardkostnadsjämförelser istället för uppräkning av tidigare års budget. En bemanningspool inom Äldreomsorgen har införts och omfattar 13 personer. 3. Genom medverkan i olika nätverk med näringslivet verkar kommunen för attitydförändringar och kunskapsspridning med syfte att öka medvetenheten om hur vi tillsammans ska agera för ett bättre näringslivsklimat. I detta ingår också att få fler företag att våga utvecklas och växa, med ökat behov av arbetskraft som resultat. Vi genomför också personliga möten med företagare i kommunen i syfte att i dialog lyfta fram strategiskt viktiga frågor för näringslivet, företagarnas behov och framtida utvecklingsplaner. 4. En arbetsmiljöpolicy är upprättad och utbildning inom arbetsmiljöområdet har genomförts under året. Rekryteringspolicy, där jämställdhet ingår är under utredning. 5. Införandet av staben inför den nya organisationen som träder ikraft efter årsskiftet etablerar internkonsulter till de övriga förvaltningarnas förfogande. 6. Ett äldreboende samt bemanningspoolen har infört ett system där personalen arbetar efter önskvärd sysselsättningsgrad. Ytterligare ett boende är under utredning. 8. Det operativa näringslivsarbetet har under våren sammanförts med Arbetsmarknadenheten för att skapa bättre förutsättningar för samverkan. Genom detta kan kommunen också snabbare svara upp på behov från kommunens småföretag när det gäller praktiska åtgärder. Industrigruppen har etablerat samarbete med motsvarigheten i Uddevalla, VMU (Verkstadsmekanisk Union), för att ytterligare stärka konkurrenskraften hos medlemsföretagen. Under våren har kontakterna med den tyska orten Schönberg och kringliggande region intensifierats. Detta har lett till ett ökande intresse från den tyska marknaden inom främst besöksnäringen och konsthantverk men också handel. Många ideella organisationer har knutit kontakter och öm- 4

7 Kommunstyrelsen sesidiga besök görs. Ett Växtkraft Mål-3 har genomförts under första halvåret med ett 30- tal företag i kommunen. Projektet har haft som syfte att stödja företagen i att göra SWOT-analyser samt skapa samverkan och bygga nätverk. En utvärdering av projektet kommer att visa om behov finns av kompetensutveckling. Det kan då bli aktuellt med gemensamma utbildningsinsatser med stöd av EU-medel. 9. Under våren har AME och Communicare tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnat gruppaktiviteter för att öka ungdomarnas möjligheter till fortsatta studier. Det har bland annat handlat om träning och genomgång av högskoleprovet, vilket har medfört att fler ungdomar har genomfört detta prov under våren med bra resultat och därigenom fått möjlighet till fortsatta studier. Antalet praktikplatser har utökats och därigenom har fler ungdomar mellan år givits möjlighet till praktik ( sysselsättning). Under sommaren (juni, juli och augusti) har 32 ungdomar haft praktikplatser som är knutna till deras studier på det nationella programmet (gymnasieungdomar). Under september månad 2006 startar kommunen och Communicare tillsammans med Arbetsförmedlingen en jobbletarutbildning för arbetslösa ungdomar mellan år. Jämförelse ungdomsarbetslöshet: Juli ,4 % Juli %, ovannämnda satstning på ungdomar har bidragit till en minskning med 1,4 % det senaste året och en bedömning i dagsläget visar att det fortsatt sjunker. 10. Omorganisationen har som syfte att bland annat effektivisera, en gemensam administrativ enhet införs där merparten av de administrativa resurserna placeras. Ett gemensamt PA-system med samtliga Dalslandskommuner har startat. Självservice, vilket exempelvis medför att personalen själva hanterar sin semester digitalt då de ansöker via datorn, har införts. 11. Arbetet pågår inför omorganisationen. 12. Hälsosteget pågår enligt tidplan. Sjukskrivningstalet är i stort oförändrat och ligger på ca 10%. 13. I den nya organisationen skall merparten av kommunens verksamheter vara resultatenheter, under 2006 har omsorgsnämnden infört resultatenheter i merparten av sina verksamheter. 14. En kartläggning av ett miljöstyrningssystem har genomförts. Kommunstyrelsens uppdrag och direktiv 7. Beredskap för genomförande av ny verkställande organisation utifrån den politiska. 8. Medverka till ökad sysselsättning, stimulera till entreprenörskap, utveckla näringslivet samt skapa attraktiva boendemiljöer. 9. Se över möjligheten att tillsammans med andra aktörer minska ungdomsarbetslösheten. 10. Fortsätta arbetet med att effektivisera administrationen. 11. Fortsätta utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet. 12. Intensifiera arbetet för minskat sjuktal bland kommunens personal. 13. Fortsätta arbetet med att inrätta resultatenheter för att omfatta fler verksamheter. 14. Initiera ett miljöstyrningssystem för kommunen. 5

8 Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiskt utfall och prognos Barn- & utbildningsnämnden - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Barn- & utbildningsnämnden - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Barn- och utbildningsnämndens specifika inriktningsmål 1. Att främja barns och vuxnas lärande och utveckling i en trygg och vänlig miljö. 2. Att ta stor hänsyn till barn och elever i behov av särskilt stöd. 3. Att främja barns och ungdomars insikt i demokratins principer. 4. Att främja barns och ungdomars kunskaper om god hälsa och välbefinnande. 5. Att verksamheten skall präglas av god kvalitet, serviceanda och arbetsmiljö. 6. Våra elever skall gå i en skola som upplevs som trygg och vänlig. Vår skola ska vara fri från mobbning. Alla barn skall ha möjlighet att få grundläggande kunskaper i att läsa och kommunicera i tal och skrift på svenska samt engelska och att få grund-läggande kunskaper i matematik 7. Utvecklingen inom tekniken och vårt stora internationella beroende förändrar vårt samhälle och vårt levnadsmönster. Det är därför extra viktigt att utbildningen i våra skolor är av hög kvalitet och att skolundervisningen kan möta kraven från en föränderlig värld. Barn och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på tkr för perioden mot budget. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är färre antal elever under vårterminen på gymnasieskolan, obligatoriska särskolan och på gymnasiesärskolan. Därutöver har vuxenutbildningen haft lägre personalkostnader jämfört med budget beroende på att verksamheten haft en vakant vårdlärartjänst under Vt. 06 och en sjukskrivning på 50 %. Dock uppvisar grundskolan ett negativt resultat på tkr, vilket till största del beror på högre personalkostnader än vad som budgeterats. Dessutom har verksamheterna belastats med obudgeterade kostnader, såsom köp av plats på skoldaghem i annan kommun samt köp av platser på fristående skolor. Prognosen för helåret är att Barn- och utbildningsnämnden gör ett överskott på 582 tkr mot budget, främst beroende på lägre personalkostnader på vuxenutbildningen och en allmän återhållsamhet i övriga verksamheter. Av förvaltningens totala resultat utgjorde ansvarsenheterna följande resultat: Nämnd +35 tkr, Utbildningschef tkr, Särskola +574 tkr, Valbo tkr, Höjden +74 tkr, Norr +116 tkr, Söder +262 tkr, PTG,IV,VUX +278 tkr och musikskolan +91 tkr. Redovisning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv I delårsbokslutet redovisas endast ett axplock av Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse. En mer ingående redovisning görs i årsredovisningen. 1. Lärande Nationella prov I 2006 års nationella provresultat för årskurs 5 var det 8 elever som ej nådde målen i svenska. Av dessa elever bedöms 6 elever att nå målen i 6:an. I matematik visade provresultaten på att 15 elever ej nådde upp till de uppsatta målen men att 11 av dessa elever bedöms kunna nå målen i årskurs 6. Slutligen visade provresultaten i engelska att 11 elever ej nådde upp till målen men av dessa bedöms 8 elever att nå målen i 6:an. För de elever som ej nått målen sätter enheterna in extra stöd utifrån de lokala resursmöjligheterna. Betyg Avgångseleverna 2006 presterade ett gott resultat. Det genomsnittliga meritvärdet hamnade på 198,0, vilket kan jämföras med 2005 års meritvärde (190,7). Individuella programmet Inför årets antagning till gymnasieskolan i Uddevalla märks en större konkurrens. Många program har en högre antagningspoäng än tidigare och fler elever blir därför inte antagna på sitt förstahandsval. Trycket på IVprogrammet kommer därför att öka. Fler elever väljer att läsa upp sina betyg på IV-programmet samtidigt som noteringar gjorts att avhoppsfrekvensen från nationella program ökar bland de ungdomar som först gått på IV-programmet. 2. Ett förslag till s.k. samarbetsskola har utarbetats tillsammans med representanter för skola och socialtjänst i tre andra Dalslandskommuner samt barnpsykiatriska mottagningen (BUP) i Bäckefors. Samarbetsskolan 6

9 Barn- och utbildningsnämnden av avsedd att utgöra en mobil stödresurs för barn och deras familjer när man förutom i skolan har behov av stöd också från socialtjänst och BUP. Arbetet beräknas komma igång under andra halvåret Temaarbeten om frukt och grönsaker, inbjudande salladsbord till varje skollunch, morgonsamling med massage, vinter-os och föreläsningar för föräldrar, både i förskolan och i skolan, om vikten av att äta rätt och att röra på sig är några exempel på hälsofrämjande aktiviteter. Enheterna arbetar också med en medvetenhet om att personalens välbefinnande i stor grad påverkar arbetet med barn och ungdomar. Killgrupp/brobyggarverksamhet startar i slutet av september på ett par av våra enheter. Föreläsningar för elever, föräldrar och personal planeras under senare delen av höstterminen. 5. Vissa arbetsmoment har förlagts till Medborgarkontoret för att i större utsträckning möta medborgarnas behov av tillgänglighet, t.ex. utlämnande av busskort för gymnasieskjutsar. Två av våra administratörer ingår i ett projekt kring 24-timarsmyndigheten i syfte att utveckla interaktiv medborgarkommunikation. 10. Färgelanda kommun ingår i ett större projekt tillsammans med nio andra Fyrbodalskommuner kring entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Projektet finansieras bl.a. av Västra Götalandsregionen och Nutek och sträcker sig över 2006 och Som ett led i projektet har gemensam kompetensutveckling skett under augusti 2006 för alla lärare i vår kommun. I november hålls en stor projektgemensam mässa för alla deltagande kommuner i Bengtsfors. En särskild lokal projektplan för Färgelanda har utarbetats. 11. Barnomsorg, skola Föräldramöten, samrådsgrupper, öppet hus och aktivitets- och friluftsdagar där föräldrarna inbjuds att medverka tillsammans med barn och personal är exempel på några forum som ger föräldrarna möjligheter till kunskap om och inflytande på skolornas verksamhet, mål och planering. Genom loggbok och utvecklingssamtal kan föräldrarna följa sitt eget barns utveckling. IV Varje förälder inbjuds/kallas till planering av varje elevs individuella studieplan som sedan följs upp med regelbundna träffar. 12. Vuxenutbildningen har anordnat orienteringskurser i marknadsföring, entreprenörskap och data. Detta har skett i samarbete med kommunens idé- och utvecklingsgrupp, Communicare och omsorgsförvaltningen. I augusti 2006 startade distansutbildningar återigen, med högskolekurser från Högskolan Väst. Samtliga kurser sker på Färgelanda Lärcentra i lokaler på vuxenutbildningen eller Dalslands folkhögskola. Samarbetet mellan Vuxenutbildningen och Dalslands folkhögskola gäller främst lokaler och personal. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och direktiv 8. Alla elever skall få kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 9. Fler barn och ungdomar blir allt mer stillasittande och får därför sämre ork, vilket kan leda till sämre livskvalitet. Alla elever skall få grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, samt få förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. 10. Kunskaper i entreprenörskap och företagande ska införlivas i undervisningen, även i de tidigare skolåren. 11. Föräldrarnas möjligheter att medverka i de enskilda skolornas arbete och planering skall stimuleras. 12. Det är av stor betydelse att utbildningsförvaltningen använder sig av möjligheterna till samarbete med Dalslands folkhögskola och det lokala näringslivet kring ett kompetenscenter. 7

10 Omsorgsnämnden Ekonomiskt utfall och prognos Omsorgsnämnden - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Omsorgsnämnden - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Omsorgsnämndens specifika inriktningsmål 1. Att främja goda levnadsförhållanden. 2. Att ge det stöd och den hjälp som behövs till individer och familjer. 3. Att verka för att alla som bor och vistas i Färgelanda kommun får tillgång till såväl god omvårdnad som god hälso- och sjukvård. Omsorgsnämndens nettokostnader uppgick till tkr för perioden och avvikelsen mot budgeten blev tkr. De främsta orsakerna är det särskilda boendet som står för tkr, vilket beror på att de budgetanpassningar som skulle genomföras 2006 inte kommit igång fullt ut. LSS gör ett underskott på -877 tkr, vilket bl.a. beror på nya ärenden och vårdtagare som fått ökat vårdbehov. Individ- och familjeomsorgen gör ett resultat på -308 tkr, p.g.a. att placeringarna har ökat i år, vilket till viss del beror på mer information i skolorna och därmed ökade antal anmälningar. Dessutom har ekonomiskt bistånd ökat under året med i genomsnitt 4 hushåll och under sommaren med totalt 13 stycken. För respektive resultatenhet uppgick resultatet per augusti månad till; Nämnd och administration +449 tkr, Individ- och familjeomsorg -308 tkr, LSS -877 tkr, äldreomsorg Norr +152 tkr, äldreomsorg SÖ tkr, äldreomsorg SV -932 tkr, Kommunrehab +114 tkr, Överförmyndaren +5 tkr. Den beräknade årsprognosen för omsorgsnämnden uppgår till tkr efter åtgärder. Redovisning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv I delårsbokslutet redovisas endast ett axplock av Omsorgsnämndens måluppfyllelse. En mer ingående redovisning görs i årsredovisningen. 1. Genom samverkan med t.ex. skola, polis, Försäkringskassa och Arbetsförmedling tillgodogörs resurser och kunskap för kommunens invånare. Äldreomsorgen erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg efter den enskildes önskemål och förmåga. Personalen är lyhörd och empatisk och arbetar utifrån ett omvärldsperspektiv. Vårdtagare erbjuds utevistelse i stort sett varje dag. Frivilligverksamheten har aktiviteter 2 ggr/vecka, då den som behöver erbjuds ledsagning. Goda levnadsförhållanden främjas också genom att kontaktmannaskapet fungerar väl, kännedomen om varje enskild boende och deras närstående är hög. 2. Individ- och familjeomsorgen arbetar både förebyggande och med individuellt stöd. Förebyggande arbete sker genom familjebehandling och som deltagande på familjecentralen Rosetten. Livlinan och Bryggan förebygger och stöttar vuxna med missbruksproblem och psykiska problem. Individuellt arbetar personalen med utredning och arbetsplaner utifrån den enskildes situation. Inom LSS planeras beslut och verkställighet utifrån bästa möjliga sätt att tillgodose behov. 3. Förvaltningen strävar efter att beslut verkställs med så hög omvårdnadskvalité som möjligt. Det innebär ibland verksamhetsförändringar utifrån den enskildas behov. En personlig kontaktperson är utsedd till alla vårdtagare i hemtjänsten och i det permanenta boendet. Hemsjukvården arbetar stödjande mot all personal både vad det gäller omvårdnad och Hälso- och Sjukvård. Social dokumentation är ett nödvändigt redskap. Sjuksköterskornas kompetens håller en hög nivå och uppdateras med anpassad kompetenshöjning ex. studiebesök/undervisning på Uddevalla lasarett ang. tekniskt utrustning för vårdtagare i hemsjukvård. Det förekommer även utbildningar av olika slag som nämnts ovan. 8

11 Omsorgsnämnden 4. Se punkt 2 Inriktningsmål. 5. Genom att ha ett bra bemötande, utarbetade rutiner, tydlig information om insatser och ett tydligt forum för kritik skall kommuninvånarna känna att de möts med respekt och att de har möjlighet att ge sina synpunkter på den omsorg och den hjälp de får. Individens behov står alltid i centrum och alla har en individuell arbetsplan med mål och delmål. Det pågår ständigt kvalitetssäkringsarbete som är individanpassat med ett välutvecklat kontaktmannaskap. Etik och moral har hög prioritet, personalen har ett professionellt förhållningssätt, ger ett gott bemötande med öppenhet och värme. De granskningar som Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket har genomfört har hjälpt till att sätta fokus på den enskildes behov och integritet och bidragit till vidareutveckling i verksamheterna. 6. Genom handikapprådet, där representanter från de olika handikapporganisationerna deltar, finns det möjligheter att lämna sina synpunkter. Handläggningen av bostadsanpassning sker inom förvaltningens arbetsuppgifter och skall utföras inom en viss tid. Kommunrehab tränar den enskilde vid ett tillfälligt eller varaktigt handikapp. De delar också ut hjälpmedel till vårdtagare i sitt ordinära eller särskilda boende. Inom LSS stöttas Föräldraföreningen genom erbjudande om lokal för mötesplats samt deltagande i möten vissa tillfällen under höst- respektive vårtermin. 7. Ledningsgruppen har som förslag att renodla verksamheterna inom äldreomsorgen för att möta framtida behov. Ett förslag kommer att utarbetas under hösten Under året har de biståndsbedömda hemtjänsttimmarna minskat kraftigt, vilket medfört beslut om att flexteamet skall utökas. Dels för att bevara den kunskap och kompetens som finns, men också för att utnyttja resurserna där behoven ökar. Kompetensutveckling av personalen fortskrider och det finns specialutbildade sjuksköterskor i kommunen som utbildar hemtjänstpersonalen. Möjlighet att söka bostadsanpassningsbidrag och få olika hjälpmedel av Kommunrehab finns också för att underlätta ett kvarboende. 9. Nämnden erbjuder idag anhöriga som vårdar sjuka en delaktighet genom ankomstsamtal, planering och anhörigträffar. Samarbete och överenskommelser med anhöriga är viktigt för att få en bra kvalité i verkställigheterna. Nämnden har under 2006 ansökt om medel för ett utökat anhörigstöd med uppsökande verksamhet hos Länsstyrelsen. Omsorgsnämndens uppdrag och direktiv 4. Individ- och familjeomsorgen skall ge stöd till den som behöver det för att stärka den enskildes resurser. 5. Kommunen skall slå vakt om en bra vård och en värdig omsorg. Alla skall känna att de möts med värdighet, värme, närhet, trygghet och rättvisa. Alla skall erbjudas den vård de behöver. 6. De handikappade skall känna att kommunen tar hänsyn till deras situation i sitt vardagliga arbete. Synpunkter som framförs av deras organisationer skall tas tillvara. 7. Behovet av vård och omsorg kommer att öka i framtiden samtidigt som antalet människor i arbetsför ålder minskar. Detta ökar påfrestningarna på ekonomin. Detta skall mötas genom att fortsätta att utveckla äldrevårdscentrumet med rehabilitering, korttidsboende och avlastningsplatser vid Håvestensgården. 8. Fortsatt satsning på hemtjänsten och hemsjukvården skall ske så att det blir möjligt att, för den som vill och kan, bo kvar hemma. Människor som bor i kommunen och behöver en plats inom äldreomsorgen skall få det. 9. Övriga, t ex anhöriga som vårdar sjuka, svarar för en stor social samhällsinsats. Deras arbete måste beaktas på ett bra sätt. 9

12 Kultur- och servicenämnden Ekonomiskt utfall och prognos Kultur- och servicenämnden - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat De främsta avvikelserna för perioden kan hänföras till följande: Centralförrådet har inte kunnat sälja tjänster i den omfattning som budgeterats. Detta gäller i första hand till Valbohem AB som investerar i egna maskiner och utför arbetet med egen personal (-250 tkr). Kostnaden för vinterväghållningen påverkar flera verksamheter negativt men snöröjningen på gator och vägar i kommunen överskrider kraftigt budget ( tkr). Kultur- och servicekontoret genererar ett överskott mot budget bl.a. beroende på att en tjänst som mark- och anläggningschef inte är tillsatt samt att köp av konsulttjänster är minimerade (+350 tkr) Helårsprognosen visar ett underskott på -323 tkr. De affärsdrivande verksamheterna beräknas göra ett överskott med 277 tkr. Vinterväghållning överskrider budget med minst tkr, centralförrådet överskrider budget med ca 200 tkr, kultur- och servicekontoret generar ett överskott på ca 650 tkr. Kultur- och servicenämnden - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Kultur- och servicenämndens specifika inriktningsmål 1. Kultur- och servicenämnden skall ge kommuninvånarna, besökare och kommunens förvaltningar god service inom områdena kultur, fritid, teknik, kost, städ och övriga serviceverksamheter. Redovisning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv I delårsbokslutet redovisas endast ett axplock av Kultur- och servicenämndens måluppfyllelse. En mer ingående redovisning görs i årsredovisningen. 1. Kultur- och servicenämnden har ett antal nyckeltal / indikatorer för att mäta hur nämnden uppfyller det specifika inriktningsmålet, 88 % av skolbarnen på högstadiet äter skolmaten varje dag (målet är 90 %) Hälften av kökspersonalen på Håvestensgården har hitintills följt maten från köket till avd. och varit med under en måltid Antalet vattenläckor har varit 7 (målet är mindre än 10 på ett år) from tom Arbete pågår för att upprätta egenkontrollprogram för alla vattenverk gjordes en liten jämförelse för lokalkostnader i kommunens internhyreslokaler med några andra kommuner. Under 2006 deltar vi i en mer omfattande jämförelse där resultatet kan redovisas i bokslutet för Vi kvalitetssäkrar städningen i våra lokaler genom att vi har en städsignatur i varje rum som visar när rummet städades sist. Simundervisningen utomhus har genomförts som planerat med en ökning av antalet barn. Inomhusundervisningen har inte genomförts på grund av att vi inte fick tillgång till någon bassäng. Genomförs dock hösten 2006 i Mellerud. Fritidsgårdsverksamheten har haft öppet i beslutad omfattning. Kommunens telefonväxel samarbetar med Melleruds kommun för att säkra att det alltid finns kompetent personal som svarar i telefon. Svarstiderna är 11,3 sekunder i genomsnitt för de första 6 månaderna. Utlåningsfrekvens för våra bibliotek är 7,4 medialån per invånare där huvudbiblioteket ligger på +-0 i förändring men där Högsäter minskar med 16 % Under året har en biblioteksplan för kommunens biblioteksverksamhet tagits fram samt en tillgänglighetsplan. En enkät har genomförts som riktat sig till de kommuninvånare som inte besöker biblioteket för att utröna varför man inte utnyttjar denna möjlighet. 10

13 Kultur- och servicenämnden Konstutställningar och kulturarrangemang har genomförts i beslutad omfattning. 4. Diskussioner pågår om vägval. Alternativen är ett ytvattenverk i Nyckelvattnet eller en ev. sammankoppling med Uddevallas vattenförsörjningsnät, via Lane. 5. Under året har oljeeldning ersatts med pelletseldning i Stigen skola. En upphandling av fjärrvärmekulvert samt fliseldningsanläggning i Färgelanda har genomförts. Dock har inte avtal skrivits ännu. Kyrkskolan i Färgelanda skall anslutas till Kyrkans bioenergianläggning när anläggningen på Församlingshemmet är klart. En spannmåls/pelletsvärmeanläggning är under uppbyggnad på Ödeborgs reningsverk. 6. Slammet går inte längre till deponi på Häljestorp utan en entreprenör använder det som sluttäckningsmassor i Mellerud. 7. Centrumparken är i princip färdigställd. Några belysningspunkter saknas. Kultur- och servicenämndens uppdrag och direktiv 2. Nämnden ges i uppdrag att lägga ut verksamheter på entreprenad till nytta för kommunen. 3. Nämnden ges i uppdrag att arbeta för fler gång- och cykelbanor. 4. Nämnden skall arbeta fram en långsiktig strategi för vattenförsörjningen i Stigen. Färgelanda, Ödeborg och Ellenö samhälle. 5. Nämnden skall arbeta för att bryta olje- och elberoendet för uppvärmning av kommunens lokaler till förmån för alternativ energi. 6. Nämnden skall undersöka om slammet kan ingå i kretsloppet. 7. Centrumparken i Färgelanda skall färdigställas. 11

14 Miljö- och byggnämnden Ekonomiskt utfall och prognos Miljö- och byggnämnden - resultat jan-aug 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Miljö- och byggnämnden - resultatprognos 2006 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Internräntekostnader Resultat Miljö- och byggnämndens specifika inriktningsmål 1. Kommunens invånare ska erbjudas en god miljö att bo och arbeta i. 2. Verka för en god miljö genom sitt arbete med tillsyn, planering och information på miljö-, hälsoskydds- och djurskyddsområdet 3. Verka för ökad trafiksäkerhet i kommunen och bidra till att riksdagens nollvision på sikt kan nås. Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott på 58 tkr mot budget. Orsaken till detta är framför allt att personalkostnaderna är större än budgeterat. Nämndens prognos för helåret är ett underskott på 52 tkr mot budget på grund av personalkostnaderna. Redovisning av inriktningsmål, uppdrag och direktiv I delårsbokslutet redovisas endast ett axplock av Miljö- och byggnämndens måluppfyllelse. En mer ingående redovisning görs i årsredovisningen. 1. Arbetet med kommunens nya översiktplan är nu avslutat och planen har vunnit laga kraft. Planen pekar bland annat ut nya bostadsområden där även sjönära lägen ingår. MBN arbetar även fortsättningsvis med bebyggelsefrågor vid detaljplanering, bygglovgivning samt vid rådgivning i byggfrågor. Trafiksäkerhetsfrågor ingår också i nämndens verksamhet. 2. Kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete innefattar miljöövervakning, tillsyn (enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och djurskyddslagen), tillståndsprövningar, rådgivning, information och miljöplanering. En radonkartläggning slutfördes under året. Sjökalkningar, för att motverka försurningen, genomfördes enligt planerna. Vattenprovtagningar i Valbosystemet har utförts och strandbadvattnet har kontrollerats vid alla kommunala badplatser. Mätningar av utomhusluftens kvalitet har skett i Luft i Västs regi. Miljöprövningen av Lear Corporations verksamhet i Färgelanda pågår, en tidigare bensinstationstomt i Färgelanda centrum har sanerats. En kartläggning av radonhalterna i skolor, förskolor och hyreslägenheter har slutförts under våren. Mätningar har skett i 250 lokaler. Projektet har möjliggjorts genom bidrag från hälsopolitiska rådet (HÄPO). 3. Kommunen samverkar när det gäller trafiksäkerhets och miljöfrågor i KUSTOM projektet. KUSTOM är ett samarbete mellan Vägverket och Bengtfors kommun, Dals-Ed kommun, Mellerud kommun och Färgelanda kommun. Den gemensamma trafikinformatören har haft en bred informationsverksamhet som främst riktat sig till barn, ungdomar, yrkesverksamma och äldre. Kommunen har utfärdat kompletterande lokala trafikföreskrifter avseende t.ex. hastighetsbegränsningar. 12

15 Miljö- och byggnämnden 4. Förstudie för detaljplaneläggning av bostadsområde i Färgelanda centrum, motorbana vid Bredmossen och vildmarkcamping vid Håmule pågår. Detaljplaneläggning för utbyggnadsmöjlighet vid LEAR har varit ute på samråd och är snart klar för utställning. MBN har även aktivt medverkat till att en ny detaljplan för Rådandefors camping tagit fram. Detaljplanen har under våren 2006 antagits av kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. Bygglovprövning och rådgivning i byggfrågor av såväl teknisk som kulturell inriktning är verksamhet som pågår kontinuerligt. 5. Ett förslag har tagits fram om införande av ett miljöstyrningssystem för kommunens verksamheter. Förslaget godkändes under våren i KS och innebär ett uppdrag åt hela den kommunala organisationen att påbörja arbetet med miljöstyrning. 6. Kommunen har deltagit i Gullmarn / NOLIMP-projektet, som är ett pilotprojekt för en bättre vattenförvaltning, i enlighet med det nya vattendirektivet. Projektet har givit en god grund för fortsatt vattenvårdsarbete. En ny kartläggning av sjöarna och vattendragen inom Gullmarns avrinningsområde har gjorts och finns redovisad i rapporter. Ett förslag till bildande av ett Vattenråd för avrinningsområdet utarbetas nu och avsikten är att remittera detta förslag, till kommunerna och andra berörda parter, före årsskiftet. Miljö- och byggnämndens uppdrag och direktiv 4. Arbeta för tillgång till en god mark- och vattenanvändning, skapande av attraktiva boendemiljöer och samhällen. 5. Det är angeläget att alla delar av kommunens verksamheter aktivt arbetar med miljöstyrning. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till upplägg av arbetet. 6. Arbetet mot övergödningen i sjöar och vattendrag ska ha en hög prioritet. 13

16 Drifts- och investeringsredovisning - januari-augusti 2006 Driftsredovisning Belopp i tkr Nämnd Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och servicenämnden Miljö- och byggnämnden Summa nämndsrelaterade intäkter och kostnader Justering utfördelade intäkter och kostnader Avgår interna poster Avgår interna kapitalkostnader Summa resultatpåverkande intäkter och kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Investeringsredovisning Belopp i tkr Nämnd Inkomst Utgift Ej avslutat Investerat Investerat mot anläggn. anläggn.tillg. anläggn.tillg tillgångar Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Kultur- och servicenämnd Miljö- och byggnämnd Totalt samtliga verksamheter

17 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Koncernen Kommunen Belopp i tkr jan-aug 2006 jan-aug 2005 jan-aug 2006 jan-aug 2005 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balansräkning Koncernen Kommunen Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser Borgensförbindelser Fastighetsinteckningar

18 Finansieringsanalys Koncernen Kommunen Belopp i tkr jan-aug 2006 jan-aug 2005 jan-aug 2006 jan-aug 2005 Den löpande verksamheten Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering av gjorda avsättningar Justering för ianspråkstagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före användning av röreslekapital Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager 407 Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

19 Drifts- och investeringsredovisning - prognos 2006 Driftsredovisning Belopp i tkr Nämnd Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kultur- och servicenämnden Miljö- och byggnämnden Summa nämndsrelaterade intäkter och kostnader Justering utfördelade intäkter och kostnader Avgår interna poster Avgår interna kapitalkostnader Summa resultatpåverkande intäkter och kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Investeringsredovisning Belopp i tkr Nämnd Inkomst Utgift Ej avslutat Investerat Investerat mot anläggn. anläggn.tillg. anläggn.tillg. tillgångar Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Kultur- och servicenämnd Miljö- och byggnämnd Totalt samtliga verksamheter

20 Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapportens utformning följer Lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. God redovisningssed inom den kommunala sfären utarbetas bl.a. av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Koncernredovisning Koncernen består av kommunen och bolaget Valbohem AB (org.nr ) som ägs till 100 % av kommunen. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att Valbohem AB:s aktiekapital är eliminerat mot kommunens aktieinnehav i bolaget. I övrigt har elimineringar gjorts för interna mellanhavanden inom koncernen. Skatteintäkter Den kollektiva slutavräkningen av kommunalskatt för 2005 (slutavräkning) och 2006 (preliminär) är baserad på prognos från Sveriges kommuner och landsting enligt cirkulär 2006:52 från Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet utgörs av anskaffningsutgiften minskad med eventuella investeringsinkomster. Avskrivningar enligt plan sker fr.o.m. efterföljande kvartal som investeringen tas i bruk. Avskrivningar görs linjärt under investeringens bedömda ekonomiska livslängd. Nedskrivning av anläggningstillgång sker vid behov när värdet varaktigt gått ner. De avskrivningstider som tillämpas är enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Fordringar Fordringar har efter individuell värdeing upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Pensionsskuld Pensionsskulden redovisas enligt den sk. blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse medan pensioner intjänade från 1998 redovisas i resultaträkningen som en kostnad och den del som avser framtida utbetalningar redovisas under avsättningar i balansräkningen. 18

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer