Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012

2 l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar: -Medborgarförslag angående återvinning och återbruk 5. Nämndernas återredovisning till fullmäktige enligt följande ordning: Kommunstyrelsen -Nämndernas kontakter med allmänhet och näringsliv Omsorgsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden 6. Information om Vimmerby turistbyrås verksamhet Föredragshållare: Ulf Berg, ordförande 7. Information om samarbetet mellan Vimmerby och Mukono, Uganda Föredragshållare: Peter Högberg och Therese Jigsved 8. Politisk organisation för Vimmerby kommun mandatperioden förslag till nämndsorganisation för social- och omsorgsnämnd.

3 godkänna. 13. Genomgång av regel verket kring avgiftsuttag för offentlig livsmedelskontroll. 14. Granskning av projektet Etablering aven nod för utomhuspedagogik - förslag från revisions- och demokrati beredningen att varje revisionsrapport ska avrapporteras muntligt av revisorerna. 15. Vimmerby kommuns näringslivs strategi - anta. 16. Riktlinjer för Industrirådet och Näringslivsrådet - anta. 17. Val av lekrnannarevisor till Innovation for children AB för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 18. Begäran om entledigande - Lisette Wästerlund (S). 19. Inkomna handlingar.

4 Leif Larsson Ordförande 1?~ Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: Registrator Marize Viderström: 0492 / Kanslichef Therese Jigsved: Stadshusets växel:

5

6 Protokolljusterare - kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna föreliggande redovisning från personalavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen 2. redovisningen presenteras för fullmäktige vid återredovisningen våren 2012 tillsammans med övriga redovisningar godkända vid kommunstyrelsens sammanträde Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , KS 558, samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontak - ter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes redovisningarna från ekonomiavdelningen, plan- och bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av rutiner från personalavdelningen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Kommunstyrelsens beslut , KS 86. Redovisning från personalavdelningen, Id Utdragsbestyrkning

7 Personalavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 Protokolljusterare - kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna föreliggande redovisningar från ekonomiavdelningen, planoch bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen 2. redovisningarna presenteras för fullmäktige vid återredovisningen våren Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , KS 558, samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontak - ter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Vid dagens sammanträde föreligger redovisningar av rutiner från ekonomiavdelningen, plan- och bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen. Personalavdelningen har inte lämnat in redovisning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Redovisning från ekonomiavdelningen, Id Redovisning från plan- och bygglovavdelningen, Id Utdragsbestyrkning

9 Ekonomiavdelningen Plan- och bygglovavdelningen Näringslivsenheten Mark- och exploateringsavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 Kommunstyrelsen godkänner kansliavdelningens redovisning. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas får fullmäktige vid återrapporteringen våren Kansliavdelningen Kansliavdelningen arbetar framför allt med service och information riktad internt mot kommunens olika verksamheter, förvaltningar och de förtroendevalda. Avdelningen består av tre enheter; kansli, arkiv och media- och service. Vi hanterar bland annat inkommande och utgående post, registrerar handlingar, bereder och utreder ärenden, arkiverar handlingar, ansvarar för telefonväxel och reception, tryckeri, har huvudansvar för kommunens webbplats med mera. Rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv E-post: för hantering ave-post till huvudbrevlåda, till avdelning/enhet eller enskild tjänsteman finns svarsrutiner. Huvudregeln är att e-post besvaras skyndsamt. Vid behov vidarebefordras e-post till annan mottagare för fortsatt hantering. Webbplats: avdelningen arbetar med kontinuerlig utveckling av webbplatsen och dess struktur och iunehåll. Det finns svarsrutiner för de kommentarer som skickas till kommunen via webben. Målet är att ha en medborgaranpassad, aktuell, uppdaterad och lättnavigerad webbplats. Ärendehantering: kansliavdelningen är en drivande part i frågan om rutiner för ärendehantering. Avdelningen har tagit fram rutiner för ärendeberedning som antogs av kommunfullmäktige , KF 263. Telefon och växel: växeln har rutiner för hantering av inkommande samtal. Rutiner för att besvara telefonsamtal finns, exepelvis att alltid svara med namn och avdelning för att den som ringer ska veta vem den pratar med. Vid behov hänvisas samtal vidare. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer O Innehar F-skat!ebevis

11 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Ewa Gunnarsson Kommunsekreterare

12 Sammanfattning Näringslivsenhetens rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv ska styras av Vimmerby kommuns näringslivsstrategi som är under framtagande. I dagsläget bestäms rutinerna i princip av det förslag till näringslivsstrategi som hittills föreligger. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 558, att ge samtliga avdelningar under kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Bakgrund Vimmerby kommuns arbete med näringslivsfrågor har sedan 1990-talets början skett via Vision Vimmerby AB som senare ombildades till Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Från och med 2011 bedrivs näringslivsarbetet inom kommunen via Näringslivsenheten som helt nyligen även bemannats med en näringslivschef. Näringslivsenheten har ärmu inte helt strukturerat arbetsformerna men tanken är de ska styras via Vimmerby kommuns näringslivsstrategi. Strategin finns i dagsläget som ett förslag remitterat till Industri- och Näringslivsråden för synpunkter men är ej politiskt beslutad. Aktuell situation Nedan följer ett utdrag ur näringslivsstrategin som beskriver Näringslivsenhetens mål och rutiner: Övergripande mål för näringslivsarbetet Vimmerby kommun ska basera näringslivsarbetet på ett gott värdskap erbjuda snabb, tydlig och samordnad myndighetsutövning med en tillmötesgående attityd värna om och bidra till tillväxt i befintliga företag Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stängåg.tan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer O Innehar F-skattebevis

13 versitet Aktiviteter och genomförande Genomföra minst fyra möten årligen med respektive industri- och näringslivsråd Anordna minst fyra företagsfrukostar per år Besöka minst 100 företag per år, små som stora inom olika branscher Skicka ut ett nyhetsbrev till företagarna i Vimmerby kommun minst fyra gånger per år Arbeta aktivt med ärendesystemet Dirigo där alla kontakter med företag ska registreras Lotsa företag vid etablering, nyföretagaude och företagsutveckling Stödja och bistå företag med information om företagsstöd och projektstöd Erbjuda detaljplanlagd industri- och företagsmark Erbjuda starta eget-kurs vid behov Aktiviteterna ska genomföras via en tidplan och en resurs- och ansvarsfördelning. Näringslivsenheten Carina Östh

14 Kommunstyrelsen Nämndernas kontakter med allmänhet och näringsliv - nppdrag Ekonomiavdelningens kontakter är till största delen inom internserviceområdet, det vill säga mot förvaltningar och nämnder. Externa kontakter med regelbundenhet är framförallt inom inkassoverksamheten. För inkassoverksamheten finns krav- och avstängningsrutiner fastställda av kommunfullmäktige. På kommunens hemsida finns information om budget, årlig uppföljning, årsbokslut, nyckeltal, verksamhetsnyckeltal samt nyckeltal som följs löpande under året. Sammantaget ger informationen på webbplatsen en bred lägesbild över kommunen. Staffan Leijon Ekonomichef Postadress Besöksadress Stadshuset Stångägatan VIMMERBY Organisationsnummer Innehar F-ska!tebevis Telefon Fax Bankgiro E-post PlusGiro Webbplats O

15 Rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv. Plan- & bygglovavdelningen handlägger ärenden utifrån Plan- och bygglagen och Miljöbalken med hög tillgänglighet. Telefon & besök generellt Avdelningen har såväl telefontid som besökstid 08:00-12:00 samt 13:00-16:30 fem dagar i veckan. Utöver detta är stadsarkitekten normalt tillgänglig per telefon och mail dygnet runt under årets 365 dagar. Ärendehantering - bygg lov Inkomna ärenden bekräftas per brev/telefon/mail och hanteras direkt - om ärendet är komplett lämnas beslut normalt inom 2-4 veckor. Är ärendet ej komplett får sökanden besked per brev om vad som saknas. Ärendehantering - planering Hanteras i den takuordning som kommunstyrelsen har prioriterat. Tajta kontakter förekommer med såväl exploatörer, byggherrar, konsulter, förvaltningar och myndigheter i syfte att hålla så korta tider som möjligt.

16 Sammanställning av kommens markinnehav finns Översikt av samtliga lediga tomter finns presenterade på kommunens hemsida Vid tomtförfrågan idag finns en särskilt turordningslista Vid tomtförfrågan i framtiden inför försäljning av tomter på nytt bostadsområde gäller fastlagd tomtkölista. Vid förvärv eller avyttring av mark följer kommunen fastställd markprislista Vid förvärv eller avyttring av mark görs i regel en värdering av opartisk värderare Vid förfrågan ang. mark noteras intressenten och kommunen återkommer inom en vecka med någon form av besked MEX lyfter upp aktuella ärenden till presidiet i regel varje måndag via kommunchefen. Aktuella markfrågor dryftas i regel med Teknik- och serviceförvaltningen, Planavdelningen och Näringslivsenheten. Övergripande information om Mark- och Exploatering och dess verksamhetsområden finns på kommunens hemsida mc

17 Ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Personalavdelningen Personalavdelningen arbetar framför allt med service och information internt mot kommunens anställda, olika verksamheter och förvaltningar. Vi ansvarar för lönesystem och tidsregistrering samt hela spektrat av personalfrågor på central nivå. I vår interna verksamhet har vi ingen större kontakt med näringslivet. Personalavdelningen är tillgänglig måndag - fredag , samt bemaunad även under semesterperioden. E-post: Avdelningsbrevlåda samt enskild ijänsteman Webbplats: Kommunens hemsida, politik och förvaltning. På hemsidan presenteras kommunen som arbetsgivare, där vi beskriver hur det är att arbeta inom Vimmerby kommun, hur det är att arbeta för en politiskt styrd organisation. Våra lediga tjänster hittar man under Offentliga jobb. På hemsidan beskrivs också bland annat hur vi introducerar nyanställda och hur vi i hela organisationen är delaktiga i samverkan. Vi belyser även samverkan med våra grannkommuner när det gä1ler infrastruktur och näringslivsfrågor, turism, mm. Personalavdelningen kommer att under våren byta till nytt lönesystem vilket kommer att förbättra våra rutiner inom området. Personalavdelningen Annika Rydh PA-konsult

18

19 Year 1: SEK Mukono Municipal Council Year 2: SEK Title of related project: Ref: (to be filled in by the ICLO) Young entrepreneurs for sustainable development Objectlves of the Management and Coordination function Overall goal is to develop the Youth Centre in Vimmerby called "Fabriken" and to get the Youth Centre in Mukono ready in order to be able to: Increase Ihe knowledge of economic and social spirit of enterprise among youngslers by cooperalion and exchange of Ideas wilh NGO:s where Ihe youlh cenlers in bolh counlries serve as platform for meelings, workshops and discussions. Increase Ihe compelence about how young people's involvemenl and Informallearning may be validated by cooperation wilh NGO:s who have experience from informallearning and general education _... _. Develop new aclivilies lo promole and make il possible for young people lo make a living and lake coniroi over Ihelr life situation and raise Iheir employabilily. Increase Ihe posslbililles and Ihe will for you people lo gel engaged and Involved in questions regarding Ihe local sociely, particular Ihose Ihal allecl suslainable developrnent. One aclivily could be lo open up a "world shop" in Ihe youlh cenlers lo sell each olher's suslainable producis. The leading commlllee will logeiher wilh Ihe projecl leader and Ihe olher organizallon in Ihe aclivily projecl meel several limes during Ihe projec!. The applicalions have also been processed logeiher. The leading commillee will follow up how Ihe projecl is developing and how Ihe goals are fulfilled and will be supportive. We plan lo have al leasl four meelings wilh Ihe leading commillee during each year before and alter joinl managemeni meelings wilh Mukono. If needed, we will invile represenlatives from Ihe aclivily projecl lo some of Ihese meelings. Conlacl will also be laken bye-mall and phone lo solve problems or lake some declsions. The firsl meeling in Mukono will be a jolnl meeling wilh Ihe leading commillee from Vimmerby and Mukono logeiher wilh projecl leaders and olhers in Ihe aclivily projec!. By slarting logeiher we believe lo successful. NOTE: Send the summary by clicking "Submit" in the far right corner. [f you have any questions, do contact us by

20 Year 3: Project titel: Ref: (to be filled in by the ICLD) Young entrepreneurs for sustainable development Main cooperation area (as in project application): Local and global sustainable development, young entrepreneurs and valid ity of informal knowledge Overall Objective (describe in short how the project will contributed to change in a long term perspective) 100 word maximum: Overall goal is to develop the Youth Centre in Vimmerby called "Fabriken" and to get the Youth Centre in Mukono ready in order to be able to: Increase the knowledge of economic and social spirit of enterprise among youngsters by cooperation and exchange of ideas with NGO: s where the youth centers in both countries serve as platform for meetings, workshops and discussions. Increase the competence about how young people's involvement and informallearning may be validated by cooperation with NGO: s that has experience frem informallearning and general education. Develop new activities to promote and make it possible for young people to make a living and take contrei over their life situation and raise their employability. Increase the possibilities and the will for young people to get engaged and involved in question regarding the local society, particularly those that affect sustainable development. One activity could be to open up a "world shop" in the youth centers to sell each other's sustainable products. Project Objective (state the objective that the project aims at achieving with in the time frame): 80th municipalities have, at the end of the project period, a platform where youths and adults can meet too collaborate and exchange ideas that develop the local society in an sustainable direction and there youths engagement and creativity will be taken in advantage - in political decisions - trough entrepreneur work in project where youths learning will be validated NOTE: Send the summary by elieking "Submit" in the far right eomer. If you have any questions, do eontaet us by

21 5. Youths and adults(rep. civil society, municipal officer and politicians) have increased their skills regarding sustainable development, youth enterprising and Fairtrade 6. The meeting point, The Globe tree, has been developed in to a arena for democratic development 7. A Global store has opened in the community centre, Allaktiviteteshuset in Vimmerby Indicators (Describe the indicators (monitaring toois) showing whether the project achieves its objectives or not. Indicators should be able to monitor project progress and objectives): A youth centre are evident in Mukono 15 local climate projects are developed in both communities, 10 of this should be completed within the project period At least 5 staff and/or youths in both municipalities have competence to validate voluntary/informal workllearning A local method for validation is adopted in the municipalities At least 60 youths in the communities has gained experience from entrepreneurship in their work with local climate projects At least 15 youths from each community have received a validation certificate for their involvement in the partner project Between youths, in the communities have been participating in lectures, workshops and training regarding climate projects, young entrepreneurship, informal/non/profit learning/work and Fairtrade Representatives for the local civil society, civil servants and politicians have been participating in lectures, workshops and training regarding climate projects, young entrepreneurship, informal/non/profit learning/work and Fairtrade The Globetree has been an official arena for democracy in both communities NOTE: Send the summary by c1icking "Submit" in the far right comer. If you have any questions, do contact us by

22

23 Protokolljusterare förslag till nämndsorganisation för social- och omsorgsnämnd Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisions- och demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige att: 1. inriktningen är att socialnämnden och omsorgsnämnden ersätts aven ny nämnd som kallas socialnämnden 2. revisions- och demokratiberedningen får fortsatt uppdrag att arbeta med frågan. Kommunstyrelsen föreslår att revisions- och demokrati beredningens förslag kompletteras med att revisions- och demokrati beredningen lämnar slutgiltigt förslag senast Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde fastställdes en ny politisk organisation för Vimmerby kommun under mandatperioden Samtidigt beslutades också att en utvärdering av organisationen ska göras våren Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde beslutades att uppdra åt kanslichef Therese Jigsved att ta fram förslag till beslut avseende sammanslagning av socialnämnd och omsorgsnämnd. Flera av ledamöterna var under diskussionen positiva till att slå ihop socialnämnden och omsorgsnämnden till en nämnd. Vid genomgång konstaterades att Hultsfred, Oskarshamn, Västervik, Emmaboda och Kinda kommuner har en nämnd för att hantera både omsorgsfrågor och sociala frågor. Nämnden kallas oftast socialnämnd. Vid fullmäktiges sammanträde , KF 5 fick revisions- och demokratiberedningen i uppdrag att avrapportera förslag till beslut Utdragsbestyrkning

24 Protokolljusterare Revisions- och demolaatiberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att l. inriktningen är att socialnämnden och omsorgsnämnden ersätts aven ny nämnd som kallas socialnämnden 2. revisions- och demokrati beredningen får fortsatt uppdrag att arbeta med frågan. Man diskuterade även vad som kan vara lämpligt antal ledamöter i en nybildad socialnämnd men konstaterade att detta inte ska föreslås vid detta sammanträde utan istället ligga i det fortsatta uppdraget att arbeta vidare med frågan. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag till fullmäktige samt nämndernas yttranden om den nuvarande politiska organisationen. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen instämmer i beredningens förslag. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att sista inlämningsdatum för slutgiltigt förslag angående socialnämnden ska vara PerAke Svensson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 109. Revisions- och demolaatiberedningen , RDB 2. Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Kommunstyrelsens beslut , KS 74. Utdragsbcstyrkning

25 Protokolljusterare Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 7. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

26

27 Protokolljusterare ledning och styrning över socialförvaltning och omsorgsförvaltning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå kommunfullmäktige besluta att organisera arbetet inom socialtjänstens hela verksamhetsområde i en förvaltning (för Vimmerby kommuns del; verksamhet som bedrivs på både omsorgsförvaltning och socialförvaltning) 2. anställa omsorgschefen Anette Nilsson som förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen fråa och med l. Ärendet Under hösten 20 II har en granskning genomförts av ledningsstrukturen inom kommunstyrelseförvaltningen och delar av teknik- och serviceförvaltningen. Rapporten utmynnade i förslag om förändringar av mer omfattande karaktär som påverkar hela den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Utredarna föreslår att "Vimmerby kommun överväger att förändra nämndstrukturen i riktning mot fårre nämnder och det finns flera möjliga förändringar som vi ser när det gäller att ändra strukturen." Det skulle kunna vara möjligt att "samla social- och omsorgsverksamheter i en socialnämnd". Aktuell situation Nuvarande socialchef Hans Eriksson slutar sin tjänst Eftersom hela den kommunala ledningsorganisationen är under översyn så finns behov aven snabb lösning inom ett av kommunens stora och komplexa verksamhetsområden. Båda våra nuvarande förvaltningar har stora utmaningar framför sig. Det handlar om att hantera en ekonomi i obalans, att öka attraktiviteten till att arbeta i Vimmerby kommun. Båda förvaltningarna arbetar även aktivt med kvalitetsförbättringar, våra resultat i bland annat öppna jämförelser pekar på att vi har ett förbättringsarbete att göra. Utdragsbestyrkning

28 Protokolljusterare Kommunchefen har även tagit upp ärendet på CESAM , där man ställde sig positiv till de föreslagna förändringarna. Önskar någon part förhandling enligt MBL så bör signal om detta komma arbetsgivaren till del innan Andra eventuella yttranden från nämnder, RDB eller förvaltningar behöver vara kommunsekreteraren tillhanda senast Bedömning Kommunchefen bedömer att förslaget är den bästa lösningen i dagsläget. En sammanhållen nämnd för socialtjänstens verksamhetsområde är den mest vanliga lösningen. En uppkommen valcans på socialchefstjänsten och "politiska strömningar" som verkar peka i riktningen att man tänker sig att lägga samman socialnämnd och omsorgsnämnd ligger sammantaget till grund för den falctamässiga bedömningen. Därtill kommer den subjektiva bedömningen. Kommunchefen och omsorgschefen har haft ett antal samtal de sista veckorna som utmynnat i att kommunchefen nu föreslår att den sammanlagda förvaltningschefstjänsten som socialchef ska erbjudas Anette Nilsson. Kommunchefen föreslår att det nya uppdraget ska gälla redan från och med l. Anledningen till detta är att vi står inför en rekrytering av IFOchef där tillsättningen ska hanteras i den organisation vi nu är på väg att skapa. Fram tills den nya rekryteringen är på plats kommer en interimslösning att ordnas. Finansiering av interimslösning och nyrekrytering av IFOchef sker inom socialnämndens budgetram. Bedömningen är att det omgående formellt blir en förvaltning. I pralctiken kommer inte så mycket att hända till att börja med utan ett nytt förslag på lösning får växa fram med tiden i dialog med ledning på förvaltningen och fackliga organisationer. Den nya förvaltningens organisering och fördelning av arbetsuppgifter är alltså inte är klar tills den förste april. Det är snarare då tankarna kring hur den nya förvaltningen ska organiseras påbörjas. Initialt kommer förvaltningschefen alltså att arbeta med två nämnder. Detta förslag skapar starkt mandat till den nya förvaltningschefen att successivt leda samman den nya gemensamma förvaltningen där inriktningen är klar redan från start. Utdragsbestyrkning

29 Protokolljusterare Som ledare behöver man en inre lust till uppdraget, motivation och energi. Det kommer att skapa resultat och utveckling. Kommunstyrelsen fattade vid sammanträdet , KS 74, inriktningsbesluten att omgående uppmana omsorgsnämnden, socialnämnden och förvaltningarnas ledningsgrupper att påbörj a dialog om konsekvenser utifrån förslag och att samtidigt uppmana förvaltningarna att påbörja arbetet med arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar samt att skicka förslaget för kännedom till revisions- och demokratiberedningen. Vid dagens sammanträde föreligger nämndernas yttranden om föreslagna organisationsförändringar samt kommunchefens förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Kommunchef Carolina Leijonram föreslår att man ska besluta att organisera arbetet inom omsorgens och socialtjänstens hela verksamhetsområde i en förvaltning anställa omsorgschefen Anette Nilsson som förvaltningschef for den gemensamma förvaltningen från och med Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 27. Kommunstyrelsens beslut , KS 28. Kommunstyrelsens beslut , KS 29. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijonram, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Kultur- och fritidsnämndens beslut/yttrande , KFN 12. Omsorgsnämndens beslut/yttrande , ON 11. Överförmyndarnämnden beslut/yttrande , ÖFN 70. Miljö- och byggnänmdens beslut/yttrande , MBN 46. Utdragsbcstyrkning

30 Prolokolljusterare Kommunfullmäktige Revisions- och demokratiberedningen - för kännedom Kommunchef Carolina Leijomam Omsorgschef Anette Nilsson Personalavdelningen Utdragsbestyrkning

31

32 Protokolljusterare Trygghetsboende i Vimmerby kommun - förfrågan från omsorgen om gemensamhetslokaler och trygghetsboenden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. partigrupperna tar upp frågan om imiktning på trygghetsboende i visionsarbetet för Vimmerby kommun under året 2. beslut i frågan tas i september omsorgsnämnden och teknik- och servicenämnden uppmanas att inte gå ur några lokaler till dess beslut fattas i frågan i september Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en e-post från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Elisabeth Lago Nilsson (KD) skriver att vid en överläggning mellan omsorgsnämndens presidium, socialnämndens presidium och Vimarhems presidium har frågan om gemensamma lokaler för äldre och trygghetsboende diskuterats. Vimarhem AB ställer sig positiv till att vara med och skapa trygghetsboenden i de lokaler kommunen går ur. Man behöver föra en dialog med telmik- och servicenämnden som ansvarar för matsalar och kök. Man anser att detta är en politisk, kommunövergripande fråga och önskar att ett beslut tas om viljeimiktningen gällande trygghetsboende i kommunen och att omsorgsnämnden, telmik- och servicenämnden och Vimarhem AB därefter får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till koncept. Ärendet diskuteras. / Utdragsbestyrkning

33 Protokolljusterare PerÄke Svensson (C) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag E-post från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD), Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

34 stacken, men vi behöver också föra en dialog med teknik och service som har ansvar för matsalar och kök. Det vi ändå kom fram till idag var att detta är en politisk, kommunövergripande fråga! Vad är Vimmerby kommuns inställning till äldre och boende? Vad ska vi satsa på? Ska vi ha trygghetsboenden i Vimmerby? Ska de äldre kunna äta tillsammans? Vi önskar att ett beslut togs om inriktningen när det gäller trygghetsboende i Vimmerby kommun. En vilje inriktning och sen ett uppdrag till omsorgen, teknik o service och Vimarhem att jobba fram ett förslag till koncept. Jag tror nog att vi ska kunna komma överens och dela på kostnaderna nu när vi har Vimarhem med på båten också! När det gäller Nygård i Locknevi så är hyreskontraktet påskrivet å klart med kyrkan. Jättebra! så kanske man kan lösa det på flera ställen...? Kan du ta med dig frågan till KS presidium och sedan vidare till KS och/eller partigrupperna, tack! Mvh Elisabeth

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

7. Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 8. Förslag till regler för uthyrning av kommunhusets möteslokaler

7. Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 8. Förslag till regler för uthyrning av kommunhusets möteslokaler KALLELSE Datum 2014-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer