Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 mars 2012

2 l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar: -Medborgarförslag angående återvinning och återbruk 5. Nämndernas återredovisning till fullmäktige enligt följande ordning: Kommunstyrelsen -Nämndernas kontakter med allmänhet och näringsliv Omsorgsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden 6. Information om Vimmerby turistbyrås verksamhet Föredragshållare: Ulf Berg, ordförande 7. Information om samarbetet mellan Vimmerby och Mukono, Uganda Föredragshållare: Peter Högberg och Therese Jigsved 8. Politisk organisation för Vimmerby kommun mandatperioden förslag till nämndsorganisation för social- och omsorgsnämnd.

3 godkänna. 13. Genomgång av regel verket kring avgiftsuttag för offentlig livsmedelskontroll. 14. Granskning av projektet Etablering aven nod för utomhuspedagogik - förslag från revisions- och demokrati beredningen att varje revisionsrapport ska avrapporteras muntligt av revisorerna. 15. Vimmerby kommuns näringslivs strategi - anta. 16. Riktlinjer för Industrirådet och Näringslivsrådet - anta. 17. Val av lekrnannarevisor till Innovation for children AB för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 18. Begäran om entledigande - Lisette Wästerlund (S). 19. Inkomna handlingar.

4 Leif Larsson Ordförande 1?~ Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: Registrator Marize Viderström: 0492 / Kanslichef Therese Jigsved: Stadshusets växel:

5

6 Protokolljusterare - kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna föreliggande redovisning från personalavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen 2. redovisningen presenteras för fullmäktige vid återredovisningen våren 2012 tillsammans med övriga redovisningar godkända vid kommunstyrelsens sammanträde Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , KS 558, samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontak - ter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Vid kommunstyrelsens sammanträde godkändes redovisningarna från ekonomiavdelningen, plan- och bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av rutiner från personalavdelningen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Kommunstyrelsens beslut , KS 86. Redovisning från personalavdelningen, Id Utdragsbestyrkning

7 Personalavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 Protokolljusterare - kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna föreliggande redovisningar från ekonomiavdelningen, planoch bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen 2. redovisningarna presenteras för fullmäktige vid återredovisningen våren Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet , KF 190, att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , KS 558, samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontak - ter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Vid dagens sammanträde föreligger redovisningar av rutiner från ekonomiavdelningen, plan- och bygglovavdelningen, näringslivsenheten, mark- och exploateringsavdelningen och kansliavdelningen. Personalavdelningen har inte lämnat in redovisning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Redovisning från ekonomiavdelningen, Id Redovisning från plan- och bygglovavdelningen, Id Utdragsbestyrkning

9 Ekonomiavdelningen Plan- och bygglovavdelningen Näringslivsenheten Mark- och exploateringsavdelningen Kansliavdelningen Personalavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 Kommunstyrelsen godkänner kansliavdelningens redovisning. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Kommunstyrelsen gav därefter, vid sammanträdet , samtliga avdelningar under kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas får fullmäktige vid återrapporteringen våren Kansliavdelningen Kansliavdelningen arbetar framför allt med service och information riktad internt mot kommunens olika verksamheter, förvaltningar och de förtroendevalda. Avdelningen består av tre enheter; kansli, arkiv och media- och service. Vi hanterar bland annat inkommande och utgående post, registrerar handlingar, bereder och utreder ärenden, arkiverar handlingar, ansvarar för telefonväxel och reception, tryckeri, har huvudansvar för kommunens webbplats med mera. Rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv E-post: för hantering ave-post till huvudbrevlåda, till avdelning/enhet eller enskild tjänsteman finns svarsrutiner. Huvudregeln är att e-post besvaras skyndsamt. Vid behov vidarebefordras e-post till annan mottagare för fortsatt hantering. Webbplats: avdelningen arbetar med kontinuerlig utveckling av webbplatsen och dess struktur och iunehåll. Det finns svarsrutiner för de kommentarer som skickas till kommunen via webben. Målet är att ha en medborgaranpassad, aktuell, uppdaterad och lättnavigerad webbplats. Ärendehantering: kansliavdelningen är en drivande part i frågan om rutiner för ärendehantering. Avdelningen har tagit fram rutiner för ärendeberedning som antogs av kommunfullmäktige , KF 263. Telefon och växel: växeln har rutiner för hantering av inkommande samtal. Rutiner för att besvara telefonsamtal finns, exepelvis att alltid svara med namn och avdelning för att den som ringer ska veta vem den pratar med. Vid behov hänvisas samtal vidare. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer O Innehar F-skat!ebevis

11 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 190. Kommunstyrelsens beslut , KS 558. Ewa Gunnarsson Kommunsekreterare

12 Sammanfattning Näringslivsenhetens rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv ska styras av Vimmerby kommuns näringslivsstrategi som är under framtagande. I dagsläget bestäms rutinerna i princip av det förslag till näringslivsstrategi som hittills föreligger. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade , 558, att ge samtliga avdelningar under kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv anpassade efter respektive verksamhetsområde. Bakgrund Vimmerby kommuns arbete med näringslivsfrågor har sedan 1990-talets början skett via Vision Vimmerby AB som senare ombildades till Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Från och med 2011 bedrivs näringslivsarbetet inom kommunen via Näringslivsenheten som helt nyligen även bemannats med en näringslivschef. Näringslivsenheten har ärmu inte helt strukturerat arbetsformerna men tanken är de ska styras via Vimmerby kommuns näringslivsstrategi. Strategin finns i dagsläget som ett förslag remitterat till Industri- och Näringslivsråden för synpunkter men är ej politiskt beslutad. Aktuell situation Nedan följer ett utdrag ur näringslivsstrategin som beskriver Näringslivsenhetens mål och rutiner: Övergripande mål för näringslivsarbetet Vimmerby kommun ska basera näringslivsarbetet på ett gott värdskap erbjuda snabb, tydlig och samordnad myndighetsutövning med en tillmötesgående attityd värna om och bidra till tillväxt i befintliga företag Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stängåg.tan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer O Innehar F-skattebevis

13 versitet Aktiviteter och genomförande Genomföra minst fyra möten årligen med respektive industri- och näringslivsråd Anordna minst fyra företagsfrukostar per år Besöka minst 100 företag per år, små som stora inom olika branscher Skicka ut ett nyhetsbrev till företagarna i Vimmerby kommun minst fyra gånger per år Arbeta aktivt med ärendesystemet Dirigo där alla kontakter med företag ska registreras Lotsa företag vid etablering, nyföretagaude och företagsutveckling Stödja och bistå företag med information om företagsstöd och projektstöd Erbjuda detaljplanlagd industri- och företagsmark Erbjuda starta eget-kurs vid behov Aktiviteterna ska genomföras via en tidplan och en resurs- och ansvarsfördelning. Näringslivsenheten Carina Östh

14 Kommunstyrelsen Nämndernas kontakter med allmänhet och näringsliv - nppdrag Ekonomiavdelningens kontakter är till största delen inom internserviceområdet, det vill säga mot förvaltningar och nämnder. Externa kontakter med regelbundenhet är framförallt inom inkassoverksamheten. För inkassoverksamheten finns krav- och avstängningsrutiner fastställda av kommunfullmäktige. På kommunens hemsida finns information om budget, årlig uppföljning, årsbokslut, nyckeltal, verksamhetsnyckeltal samt nyckeltal som följs löpande under året. Sammantaget ger informationen på webbplatsen en bred lägesbild över kommunen. Staffan Leijon Ekonomichef Postadress Besöksadress Stadshuset Stångägatan VIMMERBY Organisationsnummer Innehar F-ska!tebevis Telefon Fax Bankgiro E-post PlusGiro Webbplats O

15 Rutiner för kontakter med allmänhet och näringsliv. Plan- & bygglovavdelningen handlägger ärenden utifrån Plan- och bygglagen och Miljöbalken med hög tillgänglighet. Telefon & besök generellt Avdelningen har såväl telefontid som besökstid 08:00-12:00 samt 13:00-16:30 fem dagar i veckan. Utöver detta är stadsarkitekten normalt tillgänglig per telefon och mail dygnet runt under årets 365 dagar. Ärendehantering - bygg lov Inkomna ärenden bekräftas per brev/telefon/mail och hanteras direkt - om ärendet är komplett lämnas beslut normalt inom 2-4 veckor. Är ärendet ej komplett får sökanden besked per brev om vad som saknas. Ärendehantering - planering Hanteras i den takuordning som kommunstyrelsen har prioriterat. Tajta kontakter förekommer med såväl exploatörer, byggherrar, konsulter, förvaltningar och myndigheter i syfte att hålla så korta tider som möjligt.

16 Sammanställning av kommens markinnehav finns Översikt av samtliga lediga tomter finns presenterade på kommunens hemsida Vid tomtförfrågan idag finns en särskilt turordningslista Vid tomtförfrågan i framtiden inför försäljning av tomter på nytt bostadsområde gäller fastlagd tomtkölista. Vid förvärv eller avyttring av mark följer kommunen fastställd markprislista Vid förvärv eller avyttring av mark görs i regel en värdering av opartisk värderare Vid förfrågan ang. mark noteras intressenten och kommunen återkommer inom en vecka med någon form av besked MEX lyfter upp aktuella ärenden till presidiet i regel varje måndag via kommunchefen. Aktuella markfrågor dryftas i regel med Teknik- och serviceförvaltningen, Planavdelningen och Näringslivsenheten. Övergripande information om Mark- och Exploatering och dess verksamhetsområden finns på kommunens hemsida mc

17 Ge samtliga nämnder i uppdrag att se över sina rutiner i syfte att underlätta kontakter och samarbete med allmänhet och näringsliv. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige vid återrapporteringen våren Personalavdelningen Personalavdelningen arbetar framför allt med service och information internt mot kommunens anställda, olika verksamheter och förvaltningar. Vi ansvarar för lönesystem och tidsregistrering samt hela spektrat av personalfrågor på central nivå. I vår interna verksamhet har vi ingen större kontakt med näringslivet. Personalavdelningen är tillgänglig måndag - fredag , samt bemaunad även under semesterperioden. E-post: Avdelningsbrevlåda samt enskild ijänsteman Webbplats: Kommunens hemsida, politik och förvaltning. På hemsidan presenteras kommunen som arbetsgivare, där vi beskriver hur det är att arbeta inom Vimmerby kommun, hur det är att arbeta för en politiskt styrd organisation. Våra lediga tjänster hittar man under Offentliga jobb. På hemsidan beskrivs också bland annat hur vi introducerar nyanställda och hur vi i hela organisationen är delaktiga i samverkan. Vi belyser även samverkan med våra grannkommuner när det gä1ler infrastruktur och näringslivsfrågor, turism, mm. Personalavdelningen kommer att under våren byta till nytt lönesystem vilket kommer att förbättra våra rutiner inom området. Personalavdelningen Annika Rydh PA-konsult

18

19 Year 1: SEK Mukono Municipal Council Year 2: SEK Title of related project: Ref: (to be filled in by the ICLO) Young entrepreneurs for sustainable development Objectlves of the Management and Coordination function Overall goal is to develop the Youth Centre in Vimmerby called "Fabriken" and to get the Youth Centre in Mukono ready in order to be able to: Increase Ihe knowledge of economic and social spirit of enterprise among youngslers by cooperalion and exchange of Ideas wilh NGO:s where Ihe youlh cenlers in bolh counlries serve as platform for meelings, workshops and discussions. Increase Ihe compelence about how young people's involvemenl and Informallearning may be validated by cooperation wilh NGO:s who have experience from informallearning and general education _... _. Develop new aclivilies lo promole and make il possible for young people lo make a living and lake coniroi over Ihelr life situation and raise Iheir employabilily. Increase Ihe posslbililles and Ihe will for you people lo gel engaged and Involved in questions regarding Ihe local sociely, particular Ihose Ihal allecl suslainable developrnent. One aclivily could be lo open up a "world shop" in Ihe youlh cenlers lo sell each olher's suslainable producis. The leading commlllee will logeiher wilh Ihe projecl leader and Ihe olher organizallon in Ihe aclivily projecl meel several limes during Ihe projec!. The applicalions have also been processed logeiher. The leading commillee will follow up how Ihe projecl is developing and how Ihe goals are fulfilled and will be supportive. We plan lo have al leasl four meelings wilh Ihe leading commillee during each year before and alter joinl managemeni meelings wilh Mukono. If needed, we will invile represenlatives from Ihe aclivily projecl lo some of Ihese meelings. Conlacl will also be laken bye-mall and phone lo solve problems or lake some declsions. The firsl meeling in Mukono will be a jolnl meeling wilh Ihe leading commillee from Vimmerby and Mukono logeiher wilh projecl leaders and olhers in Ihe aclivily projec!. By slarting logeiher we believe lo successful. NOTE: Send the summary by clicking "Submit" in the far right corner. [f you have any questions, do contact us by

20 Year 3: Project titel: Ref: (to be filled in by the ICLD) Young entrepreneurs for sustainable development Main cooperation area (as in project application): Local and global sustainable development, young entrepreneurs and valid ity of informal knowledge Overall Objective (describe in short how the project will contributed to change in a long term perspective) 100 word maximum: Overall goal is to develop the Youth Centre in Vimmerby called "Fabriken" and to get the Youth Centre in Mukono ready in order to be able to: Increase the knowledge of economic and social spirit of enterprise among youngsters by cooperation and exchange of ideas with NGO: s where the youth centers in both countries serve as platform for meetings, workshops and discussions. Increase the competence about how young people's involvement and informallearning may be validated by cooperation with NGO: s that has experience frem informallearning and general education. Develop new activities to promote and make it possible for young people to make a living and take contrei over their life situation and raise their employability. Increase the possibilities and the will for young people to get engaged and involved in question regarding the local society, particularly those that affect sustainable development. One activity could be to open up a "world shop" in the youth centers to sell each other's sustainable products. Project Objective (state the objective that the project aims at achieving with in the time frame): 80th municipalities have, at the end of the project period, a platform where youths and adults can meet too collaborate and exchange ideas that develop the local society in an sustainable direction and there youths engagement and creativity will be taken in advantage - in political decisions - trough entrepreneur work in project where youths learning will be validated NOTE: Send the summary by elieking "Submit" in the far right eomer. If you have any questions, do eontaet us by

21 5. Youths and adults(rep. civil society, municipal officer and politicians) have increased their skills regarding sustainable development, youth enterprising and Fairtrade 6. The meeting point, The Globe tree, has been developed in to a arena for democratic development 7. A Global store has opened in the community centre, Allaktiviteteshuset in Vimmerby Indicators (Describe the indicators (monitaring toois) showing whether the project achieves its objectives or not. Indicators should be able to monitor project progress and objectives): A youth centre are evident in Mukono 15 local climate projects are developed in both communities, 10 of this should be completed within the project period At least 5 staff and/or youths in both municipalities have competence to validate voluntary/informal workllearning A local method for validation is adopted in the municipalities At least 60 youths in the communities has gained experience from entrepreneurship in their work with local climate projects At least 15 youths from each community have received a validation certificate for their involvement in the partner project Between youths, in the communities have been participating in lectures, workshops and training regarding climate projects, young entrepreneurship, informal/non/profit learning/work and Fairtrade Representatives for the local civil society, civil servants and politicians have been participating in lectures, workshops and training regarding climate projects, young entrepreneurship, informal/non/profit learning/work and Fairtrade The Globetree has been an official arena for democracy in both communities NOTE: Send the summary by c1icking "Submit" in the far right comer. If you have any questions, do contact us by

22

23 Protokolljusterare förslag till nämndsorganisation för social- och omsorgsnämnd Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisions- och demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige att: 1. inriktningen är att socialnämnden och omsorgsnämnden ersätts aven ny nämnd som kallas socialnämnden 2. revisions- och demokratiberedningen får fortsatt uppdrag att arbeta med frågan. Kommunstyrelsen föreslår att revisions- och demokrati beredningens förslag kompletteras med att revisions- och demokrati beredningen lämnar slutgiltigt förslag senast Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde fastställdes en ny politisk organisation för Vimmerby kommun under mandatperioden Samtidigt beslutades också att en utvärdering av organisationen ska göras våren Vid revisions- och demokratiberedningens sammanträde beslutades att uppdra åt kanslichef Therese Jigsved att ta fram förslag till beslut avseende sammanslagning av socialnämnd och omsorgsnämnd. Flera av ledamöterna var under diskussionen positiva till att slå ihop socialnämnden och omsorgsnämnden till en nämnd. Vid genomgång konstaterades att Hultsfred, Oskarshamn, Västervik, Emmaboda och Kinda kommuner har en nämnd för att hantera både omsorgsfrågor och sociala frågor. Nämnden kallas oftast socialnämnd. Vid fullmäktiges sammanträde , KF 5 fick revisions- och demokratiberedningen i uppdrag att avrapportera förslag till beslut Utdragsbestyrkning

24 Protokolljusterare Revisions- och demolaatiberedningen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att l. inriktningen är att socialnämnden och omsorgsnämnden ersätts aven ny nämnd som kallas socialnämnden 2. revisions- och demokrati beredningen får fortsatt uppdrag att arbeta med frågan. Man diskuterade även vad som kan vara lämpligt antal ledamöter i en nybildad socialnämnd men konstaterade att detta inte ska föreslås vid detta sammanträde utan istället ligga i det fortsatta uppdraget att arbeta vidare med frågan. Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens förslag till fullmäktige samt nämndernas yttranden om den nuvarande politiska organisationen. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen instämmer i beredningens förslag. Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att sista inlämningsdatum för slutgiltigt förslag angående socialnämnden ska vara PerAke Svensson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 109. Revisions- och demolaatiberedningen , RDB 2. Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Kommunstyrelsens beslut , KS 74. Utdragsbcstyrkning

25 Protokolljusterare Revisions- och demokratiberedningens beslut , RDB 7. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

26

27 Protokolljusterare ledning och styrning över socialförvaltning och omsorgsförvaltning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. föreslå kommunfullmäktige besluta att organisera arbetet inom socialtjänstens hela verksamhetsområde i en förvaltning (för Vimmerby kommuns del; verksamhet som bedrivs på både omsorgsförvaltning och socialförvaltning) 2. anställa omsorgschefen Anette Nilsson som förvaltningschef för den gemensamma förvaltningen fråa och med l. Ärendet Under hösten 20 II har en granskning genomförts av ledningsstrukturen inom kommunstyrelseförvaltningen och delar av teknik- och serviceförvaltningen. Rapporten utmynnade i förslag om förändringar av mer omfattande karaktär som påverkar hela den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Utredarna föreslår att "Vimmerby kommun överväger att förändra nämndstrukturen i riktning mot fårre nämnder och det finns flera möjliga förändringar som vi ser när det gäller att ändra strukturen." Det skulle kunna vara möjligt att "samla social- och omsorgsverksamheter i en socialnämnd". Aktuell situation Nuvarande socialchef Hans Eriksson slutar sin tjänst Eftersom hela den kommunala ledningsorganisationen är under översyn så finns behov aven snabb lösning inom ett av kommunens stora och komplexa verksamhetsområden. Båda våra nuvarande förvaltningar har stora utmaningar framför sig. Det handlar om att hantera en ekonomi i obalans, att öka attraktiviteten till att arbeta i Vimmerby kommun. Båda förvaltningarna arbetar även aktivt med kvalitetsförbättringar, våra resultat i bland annat öppna jämförelser pekar på att vi har ett förbättringsarbete att göra. Utdragsbestyrkning

28 Protokolljusterare Kommunchefen har även tagit upp ärendet på CESAM , där man ställde sig positiv till de föreslagna förändringarna. Önskar någon part förhandling enligt MBL så bör signal om detta komma arbetsgivaren till del innan Andra eventuella yttranden från nämnder, RDB eller förvaltningar behöver vara kommunsekreteraren tillhanda senast Bedömning Kommunchefen bedömer att förslaget är den bästa lösningen i dagsläget. En sammanhållen nämnd för socialtjänstens verksamhetsområde är den mest vanliga lösningen. En uppkommen valcans på socialchefstjänsten och "politiska strömningar" som verkar peka i riktningen att man tänker sig att lägga samman socialnämnd och omsorgsnämnd ligger sammantaget till grund för den falctamässiga bedömningen. Därtill kommer den subjektiva bedömningen. Kommunchefen och omsorgschefen har haft ett antal samtal de sista veckorna som utmynnat i att kommunchefen nu föreslår att den sammanlagda förvaltningschefstjänsten som socialchef ska erbjudas Anette Nilsson. Kommunchefen föreslår att det nya uppdraget ska gälla redan från och med l. Anledningen till detta är att vi står inför en rekrytering av IFOchef där tillsättningen ska hanteras i den organisation vi nu är på väg att skapa. Fram tills den nya rekryteringen är på plats kommer en interimslösning att ordnas. Finansiering av interimslösning och nyrekrytering av IFOchef sker inom socialnämndens budgetram. Bedömningen är att det omgående formellt blir en förvaltning. I pralctiken kommer inte så mycket att hända till att börja med utan ett nytt förslag på lösning får växa fram med tiden i dialog med ledning på förvaltningen och fackliga organisationer. Den nya förvaltningens organisering och fördelning av arbetsuppgifter är alltså inte är klar tills den förste april. Det är snarare då tankarna kring hur den nya förvaltningen ska organiseras påbörjas. Initialt kommer förvaltningschefen alltså att arbeta med två nämnder. Detta förslag skapar starkt mandat till den nya förvaltningschefen att successivt leda samman den nya gemensamma förvaltningen där inriktningen är klar redan från start. Utdragsbestyrkning

29 Protokolljusterare Som ledare behöver man en inre lust till uppdraget, motivation och energi. Det kommer att skapa resultat och utveckling. Kommunstyrelsen fattade vid sammanträdet , KS 74, inriktningsbesluten att omgående uppmana omsorgsnämnden, socialnämnden och förvaltningarnas ledningsgrupper att påbörj a dialog om konsekvenser utifrån förslag och att samtidigt uppmana förvaltningarna att påbörja arbetet med arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar samt att skicka förslaget för kännedom till revisions- och demokratiberedningen. Vid dagens sammanträde föreligger nämndernas yttranden om föreslagna organisationsförändringar samt kommunchefens förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Kommunchef Carolina Leijonram föreslår att man ska besluta att organisera arbetet inom omsorgens och socialtjänstens hela verksamhetsområde i en förvaltning anställa omsorgschefen Anette Nilsson som förvaltningschef for den gemensamma förvaltningen från och med Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 27. Kommunstyrelsens beslut , KS 28. Kommunstyrelsens beslut , KS 29. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijonram, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Kultur- och fritidsnämndens beslut/yttrande , KFN 12. Omsorgsnämndens beslut/yttrande , ON 11. Överförmyndarnämnden beslut/yttrande , ÖFN 70. Miljö- och byggnänmdens beslut/yttrande , MBN 46. Utdragsbcstyrkning

30 Prolokolljusterare Kommunfullmäktige Revisions- och demokratiberedningen - för kännedom Kommunchef Carolina Leijomam Omsorgschef Anette Nilsson Personalavdelningen Utdragsbestyrkning

31

32 Protokolljusterare Trygghetsboende i Vimmerby kommun - förfrågan från omsorgen om gemensamhetslokaler och trygghetsboenden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. partigrupperna tar upp frågan om imiktning på trygghetsboende i visionsarbetet för Vimmerby kommun under året 2. beslut i frågan tas i september omsorgsnämnden och teknik- och servicenämnden uppmanas att inte gå ur några lokaler till dess beslut fattas i frågan i september Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en e-post från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Elisabeth Lago Nilsson (KD) skriver att vid en överläggning mellan omsorgsnämndens presidium, socialnämndens presidium och Vimarhems presidium har frågan om gemensamma lokaler för äldre och trygghetsboende diskuterats. Vimarhem AB ställer sig positiv till att vara med och skapa trygghetsboenden i de lokaler kommunen går ur. Man behöver föra en dialog med telmik- och servicenämnden som ansvarar för matsalar och kök. Man anser att detta är en politisk, kommunövergripande fråga och önskar att ett beslut tas om viljeimiktningen gällande trygghetsboende i kommunen och att omsorgsnämnden, telmik- och servicenämnden och Vimarhem AB därefter får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till koncept. Ärendet diskuteras. / Utdragsbestyrkning

33 Protokolljusterare PerÄke Svensson (C) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag E-post från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD), Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

34 stacken, men vi behöver också föra en dialog med teknik och service som har ansvar för matsalar och kök. Det vi ändå kom fram till idag var att detta är en politisk, kommunövergripande fråga! Vad är Vimmerby kommuns inställning till äldre och boende? Vad ska vi satsa på? Ska vi ha trygghetsboenden i Vimmerby? Ska de äldre kunna äta tillsammans? Vi önskar att ett beslut togs om inriktningen när det gäller trygghetsboende i Vimmerby kommun. En vilje inriktning och sen ett uppdrag till omsorgen, teknik o service och Vimarhem att jobba fram ett förslag till koncept. Jag tror nog att vi ska kunna komma överens och dela på kostnaderna nu när vi har Vimarhem med på båten också! När det gäller Nygård i Locknevi så är hyreskontraktet påskrivet å klart med kyrkan. Jättebra! så kanske man kan lösa det på flera ställen...? Kan du ta med dig frågan till KS presidium och sedan vidare till KS och/eller partigrupperna, tack! Mvh Elisabeth

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40.

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40. Sammanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande, Ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 6 mars 2012, klockan 09:00-11:50,13:00-17:40. Micael Glennfalk

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY EE ) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY MILJÖENHBTEN Magnus Gunnarsson 20l 6-09-l 6 DDb: Adm BILAGABMN2016/82/1 1(2) Dnr: 20l6.l565 Bygg- och miljönämnden Revidering av Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet PARTILLE KOMMUN 2015-10-01 T Samhälisbyggnadskontoret ART LL[Z LON1r.iL 2016 01 0 5 Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet Taxa fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område MILJÖNÄMNDEN Bilaga SID 1(5) Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (51) 2016-10-31 Kf Ks 343 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/158-109 Malin Sjölander (M) och

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 26 november 2012 KUNGÖRELSE 2012-11-14 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 26 november 2012, klockan 18:30 Plats Plenisalen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer