Sammanträdesdatum Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl Ajournering kl Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Inga-Britt Söderberg, s Birgitta Bolin, s, ersätter Åke Nyhlén, s Inger Persson, s Kent Norlander, s Tage Påhlsson, c Carl-Henric Ohlsson, m Gunilla Thornberg, kd, ersätter Gunn Thornberg, kd Bertil Ericson, fp Jan-Eric Berglund, v Ove Beirot, s Inger Grelsson, v Jan-Owe Dvärby, mp Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom, 65-66, Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 69 Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 70 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 82 Göran Eriksson, Företagarna, 82 Ulla Andersson, utredare, 84 Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdag den 30 maj 2006 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Inga-Britt Söderberg Jan-Owe Dvärby ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2

3 3 Innehållsförteckning: Sid. 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen 6 67 Rapport från strukturgruppen 9 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Avvikelserapport - Ekonomi Omdisponering av budget Öppettider för spontanbesök i kommunhuset i Ånge Rapport - Ledningsgruppen Rapport - Utvecklingsenheten Aktuella rapporter Egenavgifter för färdtjänst - fritidsresor och arbetsresor Delgivningar Delegationsbeslut 36 Tilläggsärenden 87 Översyn för rutinerna för telefonservice för allmänheten Finansiering av Nationaldagen Finansiering av nytt ridhus i Ånge 41

4 4 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Dnr KST 06/173 Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Framtidsstrategi med treårsbudget är framtagen för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild, vägvisning och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Strategin omfattar en treårsperiod, men uppdateras årligen inför beslut om ekonomisk ramfördelning. Materialet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sedda ur Ånge kommuns perspektiv. Beslut om Framtidsstrategi med treårsbudget tas i fullmäktige i juni. Överläggning arbetsutskottet 28 mars Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Gråmarkerat i strategin är nytt från föregående år. Ett helt nytt avsnitt om kommunfullmäktiges verksamhetsmål har införts i punkt 6. Dessa mål ska vara inriktad på god ekonomisk inriktning i kommunen. Önskemål om kompletteringar och ändringar i strategin framställs. Handlingar i ärendet Framtidsstrategi med treårsbudget Beslut arbetsutskottet 28 mars Beredning fortsätter i arbetsutskottet 11 april. Överläggning arbetsutskottet 11 april Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Arbetsutskottet går igenom den av ledningsgruppen reviderade förslaget till Framtidsstrategi och gör en del kompletteringar och ändringar.

5 5 Beslut arbetsutskottet 11 april Ärendet behandlas åter i arbetsutskottet 8 maj. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Förslag diskuteras fram där socialnämndens ram och finansieringen ändras mot tidigare. Socialnämndens ram 2006 ska justeras i särskilt ärende. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål på sid.14 och framåt gås igenom. De kan ses som verksamhetsstyrning för en ekonomi i balans. Sid. 15 om nämndernas mål behöver mer diskussion och beslut kommer att tas i november när budgeten slutligt fastställs. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Carl-Henric Ohlsson vill inte ge socialnämnden 2 mkr ytterligare 2007, vilket arbetsutskottets förslag innebär. Birgitta Bolin påpekar att vård och omsorg håller ramarna, men IFO har svårt klara sin budget. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot att socialnämnden får 2 mkr ytterligare.

6 6 66 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen Dnr KST 05/228 har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen och ser årligen över ägardirektiven. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni och 9 augusti 2005 föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Reviderat förslag till ägardirektiv delas ut och diskuteras. Några punkter bör kollas upp och klargöras inför fortsatt behandling. Ägardirektiven för Ånge Energi AB kan läggas in i ÅFA:s direktiv, eftersom Ånge Energi nu är helägt dotterbolag till ÅFA. En ny version med sammanvävda ägardirektiv ska tas fram. Kommunchefen har i en skrivelse daterad aktualiserat frågan. Saxat ur skrivelsen: Ånge kommun gör regelbundet en översyn av ägardirektiven till Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB. Denna översyn har huvudfokus på att ytterligare utveckla helhetssynen i koncernen samt att dessutom sammanväga direktiven till ett samlat sådant eftersom nu Ånge Energi AB är ett dotterbolag till ÅFA. Dessutom har ny formulering av ekonomiska mål aktualiserats. Under processen har samråd skett med ÅFA:s styrelse vid två tillfällen. Underlag har tagits in i form av genomförda utredningar om ägardirektiv och ägarpolicy i Sundsvalls kommun. Dessutom har Sveriges kommuner och landsting tillsatt en arbetsgrupp som arbetat fram ett ambitiöst dokument God sed för kommun- och landstingsägda bolag. Denna ger god vägledning för det lokala arbetet i bolagsform. Med ovanstående som grund föreslår kommunchefen att ägardirektiven justeras i enlighet med bifogade förslag samt att God sed för kommun- och landstingsägda bolag därmed ska tillämpas i Ånge kommun. Kommunchefen noterar samtidigt att ÅFA initierat former för ett tätare samarbete med kommunen. Noteras att kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv även bör behandlas på nästa bolagsstämma. En ny aktiebolagslag träder i kraft Lagen är bl.a. en modernisering och anpassning till EU-medlemskapet. Den påvisar också behov av vissa smärre korrigeringar i bolagsordningarna, förslag till justeringar bifogas. Överläggningar arbetsutskottet 10 januari 2006 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Koncernekonom Frank Sällström biträder i vissa delar.

7 7 Göran Fjellström delar in genomgången i fyra delar. Ny aktiebolagslag, bolagsordningarna, översyn av ägardirektiv och god sed i kommunala bolag. Den nya aktiebolagslagen innebär inga större förändringar, men påverkar våra bolagsordningar. Göran går igenom föreslagna ändringar i bolagsordningarna. 16 om firmateckning i bolagsordningen för ÅFA diskuteras och skall ses över vad gäller formuleringen, ej det sakliga innehållet. Föreslagna förändringar i ägardirektiven för bolagen gås igenom. Punkt 1 och 2 är nya och har Sundsvall kommun som förebild. Diskuterar punkt 9 ekonomiska ramar om ekonomiska mål inom koncernen. God sed i för kommun- och landstingsägda bolag är ej färdigbehandlat på central nivå. Göran återkommer i denna del. Har senare döps om till Principer för kommun- och landstingsägda bolag. Dotterbolaget Ånge Energi AB är integrerat i ÅFA:s ägardirektiv. I punkten 16 b om syftet med bolagets verksamhet skall meningen om konkurrenskraftiga priser utgå. Beslut arbetsutskottet 10 januari 2006 Fortsätta behandlingen av ärendet vid arbetsutskottet i februari. Tillkommit Frank Sällström har kompletterat punkt 9 Ekonomisk målsättning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen Översyn av ägardirektiv och bolagsordning till de helägda kommunala bolagen daterad Förslag - Bolagsordning ÅFA med ändringar noterade Förslag Bolagsordning Ånge Energi AB med ändringar noterade Förslag Ägardirektiv ÅFA med Ånge Energi integrerat. Ändringar markerade Senast beslutade ägardirektiv för ÅFA , 10 Senast beslutade ägardirektiv för Ånge Energi AB , 73 Frank Sällströms ändring i ÅFA:s ägardirektiv punkt 9 (Ekonomiska förutsättningar för bolag avseende budgetering och redovisning blir eget ärende) Principer för kommun- och landstingsägda bolag Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Går igenom förslagen till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Vissa justeringar görs.

8 8 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Tillägg göras i 2:a stycket punkt 9, ekonomisk målsättning i ägardirektiven: Efter 2010 ska nettokostnadsprincipen råda fullt ut för kommunala förvaltningsfastigheter. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven med ovan nämnda tillägg. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

9 9 67 Rapport från strukturgruppen Dnr KST 06/81 En åtgärdslista för att förbättra kommunens ekonomi presenteras första gången i arbetsutskottet 3 februari 2004 av kommunchefen. 25 oktober 2005 ändras listan till Tänkbar, aktuell och väsentlig lista. Åtgärdslistan ska behandlas vid varje kommunstyrelsemöte och färdiga punkter ska placeras separat. Strukturgruppen med representanter från partierna som kommunstyrelsen bildat arbetar aktivt med Åtgärdslistan. Arbetet i strukturgruppen bör mynna ut i en handlingsplan med tidsatta mål. Minnesanteckningar från struktur-gruppen bör gå ut till partierna för att de ska kunna följa med i händelseförloppet. beslutar 23 augusti 2005 att strukturgruppen äger rätt att initiera utredningar, men eventuella beslut tas i respektive facknämnd. Ur åtgärdslistan lyfts ett antal punkter åt gången, som man fokuserar extra på under en period. Beslutsunderlag , , , 23 Överläggning 21 mars Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han rapporterar från strukturgruppens möte 20 mars 2006 och berör nedanstående frågor. Vård och omsorgsöversynen Översyn av administrativa processer förbereds Skolstrukturen remiss ute nu Kostorganisationen antagen av fullmäktige. Samlar med detta organisationen under en chef Antal arbetsställen delvis se ovan, samt två andra som lyfts av arbetsgruppen Samlingslokaler vad ska ges kommunalt stöd? Politisk behandling Biblioteksservice till invånarna Hyresförhandlingar pågår om bl. a. huvudbibliotek Personalsamverkan med ÅFA ska ske i sommar. Gemensam planering och ledning. Del 2 snö till vintern LSS verksamheten Politisk organisationsstruktur samt anpassning av verksamhet och organisation till denna. Inget ytterligare planeras för närvarande Översyn av utvecklingsenheten inför 2007 Beslut kommunstyrelsen 21 mars Tacka för informationen.

10 10 Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han berör nedanstående punkter. Extern översyn av administrativa processer - Komrev uppföljning juni Lägesrapport av socialchefen Centralhusförhandling efter mötet blivit klart med nytt avtal Kostnadsutveckling Länstrafiken, regional kostnadsutjämning Översyn av LSS, uppföljning Skollokalutredning utgick Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

11 11 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Dnr KST 06/132 Lars-Erik Larsson, m, och Bertil Ericson, fp, föreslår att överförmyndarverksamheten utreds i en motion inkommen 27 februari De skriver: Ånge är en liten kommun som knappast behöver en nämnd av detta slag. Sammanträdena är mycket få och verksamheten sköts huvudsakligen av en tjänsteman på deltid. Ordföranden deltar också i någon mån. Motionärerna föreslår att man löser nämndens arbetsuppgifter i samarbete med annan/andra kommuner och att man lägger ned nämnden och eventuellt behåller en överförmyndare. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till kommunchefen för beredning Förslag till beslut Med hänvisning till bifogat svarsskrivelse föreslår kommunchefen kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig om att även Ånge kommun ska införlivas i den nya gemensamma politiska organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. Om detta inte kan fullföljas föreslås Ånge kommun inrätta en funktion som överförmyndare i stället för en nämnd. 3. Förhandlingar upptas med syfte att ingå i den gemensamma kansliorganisationen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Vissa ändringar i kommunchefens förslag beslutas enligt nedan. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig, om att även Ånge kommun ska ha möjlighet att införlivas i den nya gemensamma organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. I det fall man beslutar om detta föreslås att Ånge kommun ska upphöra med egen överförmyndarnämnd.

12 12 3. Om detta inte kan fullföljas får ärendet återupptas. 4. Med detta anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Gemensam nämnd men ej kommunalförbund, är den juridiska formen för ett samarbete med andra kommuner. Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan beslut tas. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan motionen besvaras och beslut tas.

13 13 69 Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Dnr KST 06/57 Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

14 14 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Jan-Owe Dvärby, en av motionärerna, framför att man är nöjd med svaret. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad.

15 15 70 Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Dnr KST 06/100 Kicki Jeschke och Jan-Owe Dvärby, båda Miljöpartiet de Gröna, har lämnat in en gemensam motion inkommen 16 februari Motionsskrivarna föreslår det egna privata köket kan kontrolleras och godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål. De anser att den EUregel som jämställer småföretag på landsbygden med kaféerna vid Medelhavets turistorter är helt absurd. Det finns nämligen en regel som säger att man inte får ha någon kaféverksamhet utan att ha ett speciellt kök, som hör till kaféet. Det är inte ekonomiskt försvarbart för de minsta företagen att bygga ytterligare ett fullt utrustat kök för att serva turisterna under en sommarmånad. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till bygg- och miljökontoret för beredning. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg har besvarat motionen enligt bifogad skrivelse som kan sammanfattas enligt följande: Enligt den nya livsmedelslagstiftningen kan lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder godkännas eller registreras som livsmedelsanläggningar. Det är den lokala kontrollmyndigheten, miljönämnden, som prövar och kontrollerar detta. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet. Efter 1 jan 2006 är det möjligt godkänna privata bostaden för caféändamål och med det anses motionen besvarad med Lena Selbergs svarsskrivelse. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet.

16 16 Tage Påhlsson föreslår att avgifterna sätts flexibelt. Lena Selberg informerar att det kommer nya taxor som blir klart kommande årsskifte och att Livsmedelsverket sätter taxorna, vilket Tage Påhlsson förklarar sig nöjd med. Lena påpekar att det är den privata bostaden och inte det privata köket som står i lagstiftningen. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att med svarsskivelsen anse motionen besvarad.

17 17 71 Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/248 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har utarbetat ett underlag för delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner delegeringarna. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna delegeringarna. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna delegeringarna. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

18 18 72 Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Dnr KS 06/249 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildning, anhåller att kommunstyrelsen fastställer bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Enligt förordning om kommunal vuxenutbildning, 2 Kap, 10, ska kursplaner för lokala kurser i vuxenutbildningen fastställas av styrelsen för utbildningen. Kursplanerna för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård har upphört att gälla nationellt. Eftersom ingen ny nationell kursplan kommer att ersätta denna, rekommenderar Skolverket de kommuner som anordnar påbyggnadsutbildningen att fastställa kursplanerna lokalt. Beslutsunderlag Lokal kursplan för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Denna utbildning genomförs nu genom Doctus i Torpshammar. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Titel efter utbildning är ambulanssjukvårdare. Elev bör skicka med kursplanen för att arbetsgivaren ska kunna bedöma kompetensen med denna utbildning. Krav att ha gått omvårdnadsprogrammet i normalfallet för att antas. I flera landsting krävs sjuksköterskeexamen för att tjänstgöra på ambulans. Oftast arbetsförmedlingen som betalar denna typ av utbildning. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård.

19 19 73 Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/250 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har skrivit ett utkast till förslag om effektmål baserat på strategidokumentet som kommunstyrelsen behandlat 11 april och föreslagit kommunfullmäktige att anta. Effektmål ska som princip diskuteras av politiker och tjänstemän tillsammans. Förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen för 2006/07. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Utvärdering bör ske halvårsvis. Valideringsbegreppet diskuteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Anta effektmålen för 2006/07.

20 20 74 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Dnr KS 06/247 s arbetsutskott beslutar 8 mars 2006 att uppdra till kommunsekreteraren ta fram förslag på att likforma kommunens olika reglementen i de delar det är möjligt och lämpligt. en är den diskussion som hölls med anledning av att humanistiska nämnden har föreslagit en förändring i sitt reglemente, om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde ska ordförandes uppgifter utövas av den som varit ledamot längst tid i humanistiska nämnden. Tidigare har detta ålagt den till åldern äldste ledamoten. Arbetsutskottet anser att denna ändring ska gälla alla organ samt att man ifrågasätter att humanistiska nämnden tillåter ej tjänstgörande ersättare får delta vid arbetsutskottets sammanträden. En annan skillnad är att tekniska nämnden har en annan skrivning än övriga organ när kallelse skall skickas ut till ledamöterna. I det förslag som nu tagits fram har alla delar som varit lika eller likartade samlats i ett gemensamt reglemente och övriga särskiljande delar finns kvar som specifikt reglemente för kommunstyrelsen och resp. nämnd. Handlingar i ärendet Gemensamt reglemente och specifika delar för ks och nämnderna OH-bild fördelar och nackdelar med gemensamt reglemente Sammanställning över likheter och skillnader för ks och nämnderna Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Humanistiska nämnden har framfört synpunkten att avvakta till efter valet så att nyvalda politiker i humanistiska nämnden får ta ställning till om ej tjänstgörande ersättare ska få delta i utskottets sammanträde, vilket enbart humanistiska nämnden givit möjlighet till. Arbetsutskottet anser dock att det bör vara lika i alla organ, varför man föreslår att denna möjlighet tas bort. Tekniska nämnden har också framfört lite rättelser beträffande vilka frågor som ligger inom nämndens kompetensområde.

21 21 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag. Överläggningar kommunstyrelsen 23 maj Ulf Stecksen föredrar ärendet. Ändring görs i paragrafen om hur många som ska justera protokollet och vilka lagar som styr kommunstyrelsens arbete. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag.

22 22 75 Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Dnr KST 06/138 Revisorerna har genomfört en granskning av att kommunstyrelsen och nämnderna tillämpar kommunallagens bestämmelser för rapportering och uppföljning av delegationsbeslut. Pricewaterhouse Coopers, genom den certifierade kommunala revisorn Maj-Britt Åkerström, har varit behjälplig med revisionsrapporten. Revisorerna vill särskilt lyfta fram två punkter: 1. Vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna kontinuerligt tar del av delegationsbesluten och kontrollerar att de beslut som fattats av delegaterna överensstämmer med nämndens riktlinjer och intentioner samt 2. I kommunstyrelsens och nämndernas interkontrollplaner ta med som en punkt att rutinen för anmälan och rapportering av delegationsbeslut efterlevs. I övrigt hänvisar man till de presenterade förslagen i rapporten. Man önskar svar till 13 april Ärendet har dock inte hunnit beredas, varför kommunsekreteraren har fått anstånd till sista juni. Förslag på svar föreligger från kommunsekreterare och kommunchef. Beslutsunderlag Granskningsrapport om delegationsbeslut daterad 21 februari 2006 Svar från kommunchef och kommunsekreterare Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Förslå kommunstyrelsen godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare.

23 23 76 Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Dnr KS 06/199 Revisorerna i Ånge kommun har genomfört en granskning av kommunens budgetprocess och önskar svar till 29 maj Kommunchef och koncernekonom har lämnat svar på revisionens skrivelse. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Uppdra till Frank Sällström komplettera svaret utifrån förda diskussioner. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom med diskuterade kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny svarsskrivelse med kompletteringar presenteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom.

24 24 77 Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Dnr KS 06/263 Vi sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd 30 mars 2006 har ägarrådet uttalat en utfästelse för att medlemmarna i Mitt Sverige Turism ekonomis förening täcker en uppkommen pensionsskuld och att kostnaden fördelas enligt en fördelningsplan. Denna innebär att Ånge kommun ska täcka 3,8 % av kr vilket blir kr. en till detta är att Mitt Sverige Turism anställde personal 1997 när den ekonomiska föreningen bildades och att man har ett sistahandsansvar för de anställdas tjänstepensioner. Det innebär att Mitt Sverige Turism tvingas betala pensionskostnader som personalen haft hos andra kommunala arbetsgivare så långt tillbaks som på 1970-talet. Man har vidtagit åtgärder för att hantera detta, men det har nu uppdagats att det varit underfinansierat. Se bifogade handlingar för mera detaljer. Handlingar i ärendet Pensionsärende - Skrivelse från VD Anders Huldt i Mitt Sverige Turism Protokoll från sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd Utredning från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers daterad Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj 1. Täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov under förutsättning att övriga betalar sin del. 2. Påskynda att få en ny fördelningsnyckel mellan kommunerna enligt befolkningsstatistiken.

25 25 78 Avvikelserapport - Ekonomi Dnr KST 06/28 får vid varje sammanträde en rapport om kommunens ekonomi. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. s och de olika nämndernas resultat per sista april och prognos för 2006 gås igenom. Mindre avvikelser på humanistiska och tekniska nämnden som kompenseras i särskilt beslut. Total avvikelse i årsprognos är -0,3 % mot budget. Handlingar i ärendet Avvikelserapport Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 8 maj 2006 kl. 9.00 15.30. Ajournering 12.00-13.00 Beslutande Övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson

Torsdag den 14 september 2006 kl. 8.30. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 12 september 2006, kl. 9.00 13.45. Ajournering kl. 12.00-13.00. Sten-Ove Danielsson, s,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 31 maj 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering 56 Träff

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 12 februari 2007, kl. 9.00 10.45. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet.

Kommunstyrelsen. Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Plats och tid för sammanträdet. Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge Kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl 13.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Mats Öberg 3 Ledningsorganisation

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström

Sammanträdesdatum 2007-08-21. Magdalena Flemström 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 augusti 2007, kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.50 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 mars 2006 kl. 15.30-16.45 efter presidieöverläggningarna Föredragande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

6 Motionssvar Utbudet i skolornas kaféer och kiosker - Mp. 7 Motionssvar - Inrättande av "Äldreomsorgen direkt" - Kd

6 Motionssvar Utbudet i skolornas kaféer och kiosker - Mp. 7 Motionssvar - Inrättande av Äldreomsorgen direkt - Kd ÅNGE KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2006-02-27 Plats och dag för sammanträdet 17.00 Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 27 februari 2006 Gruppmöten 13.00 Gruppmöten Allmänpolitisk debatt

Läs mer

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE EXTRA ÄRENDE. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 13 mars 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran Fjellström,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 25 oktober 2005, kl. 10.00 15.00 Föredragande Bertil Holm Bertil Holm Stefan Wallsten Cecilia

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträde Föredragande Anders Lindqvist Frank Sällström Göran Fjellström Göran Fjellström Lena Paulsson Stefan Wallsten Stefan Wallsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 mars 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.40 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Björn Magnusson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 26 maj 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående protokoll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Stem-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare Föredragningslista kommunstyrelsen (extrainsatt) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flatakolocken, torsdag den 13 november 2003, kl 09.00 12.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Äskande

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) 2006-11-01 Sidan 1 av 11 Plats och tid NWP Östavallsågen, onsdag 1 november 2006 kl 08.00-12.00. ande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson

Sonja Martinsson, s Inger Suokas, s Görel Nyhlén, s, ersätter Lars-Olov Löv Britta Påhlsson, v Ain Liivlaid, v, ersätter Inger Grelsson 1 (16) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ange kommunhus, rum Myckelmyrberget, onsdag 13 augusti, 2008, kl. 9.30 12.00, 13.00 14.00 Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), tisdagen den 30 mars 2004, kl. 9.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Anders Lindqvist/

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 oktober 2005 kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Kjell

Läs mer

Tjänstemän och övriga deltagare

Tjänstemän och övriga deltagare 1 (24) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 april 2009, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Göran Fjellström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet. Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdagen den 14 september 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl

Föredragningslista Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 21 september 2004, kl. 10.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Lena Paulsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v)

2008-10-02. Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) 1 (14) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, torsdagen den 2 oktober 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef Ann-Catrin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Konferensrummet hos J. Dahlqvist Skog AB, Östavall, onsdag 1 april 2009, kl 8.00-12.00 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Magdalena Flemström (c) Åke Nyhlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 mars 2006, kl. 10.00 Föredragande Göran Fjellström Göran Fjellström 35 Anki Dahlqvist

Läs mer