Sammanträdesdatum Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl Ajournering kl Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Inga-Britt Söderberg, s Birgitta Bolin, s, ersätter Åke Nyhlén, s Inger Persson, s Kent Norlander, s Tage Påhlsson, c Carl-Henric Ohlsson, m Gunilla Thornberg, kd, ersätter Gunn Thornberg, kd Bertil Ericson, fp Jan-Eric Berglund, v Ove Beirot, s Inger Grelsson, v Jan-Owe Dvärby, mp Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom, 65-66, Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 69 Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 70 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 82 Göran Eriksson, Företagarna, 82 Ulla Andersson, utredare, 84 Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdag den 30 maj 2006 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Inga-Britt Söderberg Jan-Owe Dvärby ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2

3 3 Innehållsförteckning: Sid. 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen 6 67 Rapport från strukturgruppen 9 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Avvikelserapport - Ekonomi Omdisponering av budget Öppettider för spontanbesök i kommunhuset i Ånge Rapport - Ledningsgruppen Rapport - Utvecklingsenheten Aktuella rapporter Egenavgifter för färdtjänst - fritidsresor och arbetsresor Delgivningar Delegationsbeslut 36 Tilläggsärenden 87 Översyn för rutinerna för telefonservice för allmänheten Finansiering av Nationaldagen Finansiering av nytt ridhus i Ånge 41

4 4 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Dnr KST 06/173 Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Framtidsstrategi med treårsbudget är framtagen för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild, vägvisning och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Strategin omfattar en treårsperiod, men uppdateras årligen inför beslut om ekonomisk ramfördelning. Materialet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sedda ur Ånge kommuns perspektiv. Beslut om Framtidsstrategi med treårsbudget tas i fullmäktige i juni. Överläggning arbetsutskottet 28 mars Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Gråmarkerat i strategin är nytt från föregående år. Ett helt nytt avsnitt om kommunfullmäktiges verksamhetsmål har införts i punkt 6. Dessa mål ska vara inriktad på god ekonomisk inriktning i kommunen. Önskemål om kompletteringar och ändringar i strategin framställs. Handlingar i ärendet Framtidsstrategi med treårsbudget Beslut arbetsutskottet 28 mars Beredning fortsätter i arbetsutskottet 11 april. Överläggning arbetsutskottet 11 april Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Arbetsutskottet går igenom den av ledningsgruppen reviderade förslaget till Framtidsstrategi och gör en del kompletteringar och ändringar.

5 5 Beslut arbetsutskottet 11 april Ärendet behandlas åter i arbetsutskottet 8 maj. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Förslag diskuteras fram där socialnämndens ram och finansieringen ändras mot tidigare. Socialnämndens ram 2006 ska justeras i särskilt ärende. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål på sid.14 och framåt gås igenom. De kan ses som verksamhetsstyrning för en ekonomi i balans. Sid. 15 om nämndernas mål behöver mer diskussion och beslut kommer att tas i november när budgeten slutligt fastställs. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Carl-Henric Ohlsson vill inte ge socialnämnden 2 mkr ytterligare 2007, vilket arbetsutskottets förslag innebär. Birgitta Bolin påpekar att vård och omsorg håller ramarna, men IFO har svårt klara sin budget. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot att socialnämnden får 2 mkr ytterligare.

6 6 66 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen Dnr KST 05/228 har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen och ser årligen över ägardirektiven. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni och 9 augusti 2005 föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Reviderat förslag till ägardirektiv delas ut och diskuteras. Några punkter bör kollas upp och klargöras inför fortsatt behandling. Ägardirektiven för Ånge Energi AB kan läggas in i ÅFA:s direktiv, eftersom Ånge Energi nu är helägt dotterbolag till ÅFA. En ny version med sammanvävda ägardirektiv ska tas fram. Kommunchefen har i en skrivelse daterad aktualiserat frågan. Saxat ur skrivelsen: Ånge kommun gör regelbundet en översyn av ägardirektiven till Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB. Denna översyn har huvudfokus på att ytterligare utveckla helhetssynen i koncernen samt att dessutom sammanväga direktiven till ett samlat sådant eftersom nu Ånge Energi AB är ett dotterbolag till ÅFA. Dessutom har ny formulering av ekonomiska mål aktualiserats. Under processen har samråd skett med ÅFA:s styrelse vid två tillfällen. Underlag har tagits in i form av genomförda utredningar om ägardirektiv och ägarpolicy i Sundsvalls kommun. Dessutom har Sveriges kommuner och landsting tillsatt en arbetsgrupp som arbetat fram ett ambitiöst dokument God sed för kommun- och landstingsägda bolag. Denna ger god vägledning för det lokala arbetet i bolagsform. Med ovanstående som grund föreslår kommunchefen att ägardirektiven justeras i enlighet med bifogade förslag samt att God sed för kommun- och landstingsägda bolag därmed ska tillämpas i Ånge kommun. Kommunchefen noterar samtidigt att ÅFA initierat former för ett tätare samarbete med kommunen. Noteras att kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv även bör behandlas på nästa bolagsstämma. En ny aktiebolagslag träder i kraft Lagen är bl.a. en modernisering och anpassning till EU-medlemskapet. Den påvisar också behov av vissa smärre korrigeringar i bolagsordningarna, förslag till justeringar bifogas. Överläggningar arbetsutskottet 10 januari 2006 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Koncernekonom Frank Sällström biträder i vissa delar.

7 7 Göran Fjellström delar in genomgången i fyra delar. Ny aktiebolagslag, bolagsordningarna, översyn av ägardirektiv och god sed i kommunala bolag. Den nya aktiebolagslagen innebär inga större förändringar, men påverkar våra bolagsordningar. Göran går igenom föreslagna ändringar i bolagsordningarna. 16 om firmateckning i bolagsordningen för ÅFA diskuteras och skall ses över vad gäller formuleringen, ej det sakliga innehållet. Föreslagna förändringar i ägardirektiven för bolagen gås igenom. Punkt 1 och 2 är nya och har Sundsvall kommun som förebild. Diskuterar punkt 9 ekonomiska ramar om ekonomiska mål inom koncernen. God sed i för kommun- och landstingsägda bolag är ej färdigbehandlat på central nivå. Göran återkommer i denna del. Har senare döps om till Principer för kommun- och landstingsägda bolag. Dotterbolaget Ånge Energi AB är integrerat i ÅFA:s ägardirektiv. I punkten 16 b om syftet med bolagets verksamhet skall meningen om konkurrenskraftiga priser utgå. Beslut arbetsutskottet 10 januari 2006 Fortsätta behandlingen av ärendet vid arbetsutskottet i februari. Tillkommit Frank Sällström har kompletterat punkt 9 Ekonomisk målsättning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen Översyn av ägardirektiv och bolagsordning till de helägda kommunala bolagen daterad Förslag - Bolagsordning ÅFA med ändringar noterade Förslag Bolagsordning Ånge Energi AB med ändringar noterade Förslag Ägardirektiv ÅFA med Ånge Energi integrerat. Ändringar markerade Senast beslutade ägardirektiv för ÅFA , 10 Senast beslutade ägardirektiv för Ånge Energi AB , 73 Frank Sällströms ändring i ÅFA:s ägardirektiv punkt 9 (Ekonomiska förutsättningar för bolag avseende budgetering och redovisning blir eget ärende) Principer för kommun- och landstingsägda bolag Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Går igenom förslagen till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Vissa justeringar görs.

8 8 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Tillägg göras i 2:a stycket punkt 9, ekonomisk målsättning i ägardirektiven: Efter 2010 ska nettokostnadsprincipen råda fullt ut för kommunala förvaltningsfastigheter. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven med ovan nämnda tillägg. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

9 9 67 Rapport från strukturgruppen Dnr KST 06/81 En åtgärdslista för att förbättra kommunens ekonomi presenteras första gången i arbetsutskottet 3 februari 2004 av kommunchefen. 25 oktober 2005 ändras listan till Tänkbar, aktuell och väsentlig lista. Åtgärdslistan ska behandlas vid varje kommunstyrelsemöte och färdiga punkter ska placeras separat. Strukturgruppen med representanter från partierna som kommunstyrelsen bildat arbetar aktivt med Åtgärdslistan. Arbetet i strukturgruppen bör mynna ut i en handlingsplan med tidsatta mål. Minnesanteckningar från struktur-gruppen bör gå ut till partierna för att de ska kunna följa med i händelseförloppet. beslutar 23 augusti 2005 att strukturgruppen äger rätt att initiera utredningar, men eventuella beslut tas i respektive facknämnd. Ur åtgärdslistan lyfts ett antal punkter åt gången, som man fokuserar extra på under en period. Beslutsunderlag , , , 23 Överläggning 21 mars Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han rapporterar från strukturgruppens möte 20 mars 2006 och berör nedanstående frågor. Vård och omsorgsöversynen Översyn av administrativa processer förbereds Skolstrukturen remiss ute nu Kostorganisationen antagen av fullmäktige. Samlar med detta organisationen under en chef Antal arbetsställen delvis se ovan, samt två andra som lyfts av arbetsgruppen Samlingslokaler vad ska ges kommunalt stöd? Politisk behandling Biblioteksservice till invånarna Hyresförhandlingar pågår om bl. a. huvudbibliotek Personalsamverkan med ÅFA ska ske i sommar. Gemensam planering och ledning. Del 2 snö till vintern LSS verksamheten Politisk organisationsstruktur samt anpassning av verksamhet och organisation till denna. Inget ytterligare planeras för närvarande Översyn av utvecklingsenheten inför 2007 Beslut kommunstyrelsen 21 mars Tacka för informationen.

10 10 Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han berör nedanstående punkter. Extern översyn av administrativa processer - Komrev uppföljning juni Lägesrapport av socialchefen Centralhusförhandling efter mötet blivit klart med nytt avtal Kostnadsutveckling Länstrafiken, regional kostnadsutjämning Översyn av LSS, uppföljning Skollokalutredning utgick Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

11 11 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Dnr KST 06/132 Lars-Erik Larsson, m, och Bertil Ericson, fp, föreslår att överförmyndarverksamheten utreds i en motion inkommen 27 februari De skriver: Ånge är en liten kommun som knappast behöver en nämnd av detta slag. Sammanträdena är mycket få och verksamheten sköts huvudsakligen av en tjänsteman på deltid. Ordföranden deltar också i någon mån. Motionärerna föreslår att man löser nämndens arbetsuppgifter i samarbete med annan/andra kommuner och att man lägger ned nämnden och eventuellt behåller en överförmyndare. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till kommunchefen för beredning Förslag till beslut Med hänvisning till bifogat svarsskrivelse föreslår kommunchefen kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig om att även Ånge kommun ska införlivas i den nya gemensamma politiska organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. Om detta inte kan fullföljas föreslås Ånge kommun inrätta en funktion som överförmyndare i stället för en nämnd. 3. Förhandlingar upptas med syfte att ingå i den gemensamma kansliorganisationen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Vissa ändringar i kommunchefens förslag beslutas enligt nedan. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig, om att även Ånge kommun ska ha möjlighet att införlivas i den nya gemensamma organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. I det fall man beslutar om detta föreslås att Ånge kommun ska upphöra med egen överförmyndarnämnd.

12 12 3. Om detta inte kan fullföljas får ärendet återupptas. 4. Med detta anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Gemensam nämnd men ej kommunalförbund, är den juridiska formen för ett samarbete med andra kommuner. Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan beslut tas. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan motionen besvaras och beslut tas.

13 13 69 Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Dnr KST 06/57 Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

14 14 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Jan-Owe Dvärby, en av motionärerna, framför att man är nöjd med svaret. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad.

15 15 70 Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Dnr KST 06/100 Kicki Jeschke och Jan-Owe Dvärby, båda Miljöpartiet de Gröna, har lämnat in en gemensam motion inkommen 16 februari Motionsskrivarna föreslår det egna privata köket kan kontrolleras och godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål. De anser att den EUregel som jämställer småföretag på landsbygden med kaféerna vid Medelhavets turistorter är helt absurd. Det finns nämligen en regel som säger att man inte får ha någon kaféverksamhet utan att ha ett speciellt kök, som hör till kaféet. Det är inte ekonomiskt försvarbart för de minsta företagen att bygga ytterligare ett fullt utrustat kök för att serva turisterna under en sommarmånad. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till bygg- och miljökontoret för beredning. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg har besvarat motionen enligt bifogad skrivelse som kan sammanfattas enligt följande: Enligt den nya livsmedelslagstiftningen kan lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder godkännas eller registreras som livsmedelsanläggningar. Det är den lokala kontrollmyndigheten, miljönämnden, som prövar och kontrollerar detta. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet. Efter 1 jan 2006 är det möjligt godkänna privata bostaden för caféändamål och med det anses motionen besvarad med Lena Selbergs svarsskrivelse. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet.

16 16 Tage Påhlsson föreslår att avgifterna sätts flexibelt. Lena Selberg informerar att det kommer nya taxor som blir klart kommande årsskifte och att Livsmedelsverket sätter taxorna, vilket Tage Påhlsson förklarar sig nöjd med. Lena påpekar att det är den privata bostaden och inte det privata köket som står i lagstiftningen. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att med svarsskivelsen anse motionen besvarad.

17 17 71 Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/248 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har utarbetat ett underlag för delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner delegeringarna. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna delegeringarna. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna delegeringarna. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

18 18 72 Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Dnr KS 06/249 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildning, anhåller att kommunstyrelsen fastställer bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Enligt förordning om kommunal vuxenutbildning, 2 Kap, 10, ska kursplaner för lokala kurser i vuxenutbildningen fastställas av styrelsen för utbildningen. Kursplanerna för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård har upphört att gälla nationellt. Eftersom ingen ny nationell kursplan kommer att ersätta denna, rekommenderar Skolverket de kommuner som anordnar påbyggnadsutbildningen att fastställa kursplanerna lokalt. Beslutsunderlag Lokal kursplan för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Denna utbildning genomförs nu genom Doctus i Torpshammar. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Titel efter utbildning är ambulanssjukvårdare. Elev bör skicka med kursplanen för att arbetsgivaren ska kunna bedöma kompetensen med denna utbildning. Krav att ha gått omvårdnadsprogrammet i normalfallet för att antas. I flera landsting krävs sjuksköterskeexamen för att tjänstgöra på ambulans. Oftast arbetsförmedlingen som betalar denna typ av utbildning. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård.

19 19 73 Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/250 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har skrivit ett utkast till förslag om effektmål baserat på strategidokumentet som kommunstyrelsen behandlat 11 april och föreslagit kommunfullmäktige att anta. Effektmål ska som princip diskuteras av politiker och tjänstemän tillsammans. Förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen för 2006/07. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Utvärdering bör ske halvårsvis. Valideringsbegreppet diskuteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Anta effektmålen för 2006/07.

20 20 74 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Dnr KS 06/247 s arbetsutskott beslutar 8 mars 2006 att uppdra till kommunsekreteraren ta fram förslag på att likforma kommunens olika reglementen i de delar det är möjligt och lämpligt. en är den diskussion som hölls med anledning av att humanistiska nämnden har föreslagit en förändring i sitt reglemente, om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde ska ordförandes uppgifter utövas av den som varit ledamot längst tid i humanistiska nämnden. Tidigare har detta ålagt den till åldern äldste ledamoten. Arbetsutskottet anser att denna ändring ska gälla alla organ samt att man ifrågasätter att humanistiska nämnden tillåter ej tjänstgörande ersättare får delta vid arbetsutskottets sammanträden. En annan skillnad är att tekniska nämnden har en annan skrivning än övriga organ när kallelse skall skickas ut till ledamöterna. I det förslag som nu tagits fram har alla delar som varit lika eller likartade samlats i ett gemensamt reglemente och övriga särskiljande delar finns kvar som specifikt reglemente för kommunstyrelsen och resp. nämnd. Handlingar i ärendet Gemensamt reglemente och specifika delar för ks och nämnderna OH-bild fördelar och nackdelar med gemensamt reglemente Sammanställning över likheter och skillnader för ks och nämnderna Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Humanistiska nämnden har framfört synpunkten att avvakta till efter valet så att nyvalda politiker i humanistiska nämnden får ta ställning till om ej tjänstgörande ersättare ska få delta i utskottets sammanträde, vilket enbart humanistiska nämnden givit möjlighet till. Arbetsutskottet anser dock att det bör vara lika i alla organ, varför man föreslår att denna möjlighet tas bort. Tekniska nämnden har också framfört lite rättelser beträffande vilka frågor som ligger inom nämndens kompetensområde.

21 21 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag. Överläggningar kommunstyrelsen 23 maj Ulf Stecksen föredrar ärendet. Ändring görs i paragrafen om hur många som ska justera protokollet och vilka lagar som styr kommunstyrelsens arbete. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag.

22 22 75 Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Dnr KST 06/138 Revisorerna har genomfört en granskning av att kommunstyrelsen och nämnderna tillämpar kommunallagens bestämmelser för rapportering och uppföljning av delegationsbeslut. Pricewaterhouse Coopers, genom den certifierade kommunala revisorn Maj-Britt Åkerström, har varit behjälplig med revisionsrapporten. Revisorerna vill särskilt lyfta fram två punkter: 1. Vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna kontinuerligt tar del av delegationsbesluten och kontrollerar att de beslut som fattats av delegaterna överensstämmer med nämndens riktlinjer och intentioner samt 2. I kommunstyrelsens och nämndernas interkontrollplaner ta med som en punkt att rutinen för anmälan och rapportering av delegationsbeslut efterlevs. I övrigt hänvisar man till de presenterade förslagen i rapporten. Man önskar svar till 13 april Ärendet har dock inte hunnit beredas, varför kommunsekreteraren har fått anstånd till sista juni. Förslag på svar föreligger från kommunsekreterare och kommunchef. Beslutsunderlag Granskningsrapport om delegationsbeslut daterad 21 februari 2006 Svar från kommunchef och kommunsekreterare Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Förslå kommunstyrelsen godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare.

23 23 76 Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Dnr KS 06/199 Revisorerna i Ånge kommun har genomfört en granskning av kommunens budgetprocess och önskar svar till 29 maj Kommunchef och koncernekonom har lämnat svar på revisionens skrivelse. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Uppdra till Frank Sällström komplettera svaret utifrån förda diskussioner. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom med diskuterade kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny svarsskrivelse med kompletteringar presenteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom.

24 24 77 Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Dnr KS 06/263 Vi sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd 30 mars 2006 har ägarrådet uttalat en utfästelse för att medlemmarna i Mitt Sverige Turism ekonomis förening täcker en uppkommen pensionsskuld och att kostnaden fördelas enligt en fördelningsplan. Denna innebär att Ånge kommun ska täcka 3,8 % av kr vilket blir kr. en till detta är att Mitt Sverige Turism anställde personal 1997 när den ekonomiska föreningen bildades och att man har ett sistahandsansvar för de anställdas tjänstepensioner. Det innebär att Mitt Sverige Turism tvingas betala pensionskostnader som personalen haft hos andra kommunala arbetsgivare så långt tillbaks som på 1970-talet. Man har vidtagit åtgärder för att hantera detta, men det har nu uppdagats att det varit underfinansierat. Se bifogade handlingar för mera detaljer. Handlingar i ärendet Pensionsärende - Skrivelse från VD Anders Huldt i Mitt Sverige Turism Protokoll från sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd Utredning från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers daterad Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj 1. Täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov under förutsättning att övriga betalar sin del. 2. Påskynda att få en ny fördelningsnyckel mellan kommunerna enligt befolkningsstatistiken.

25 25 78 Avvikelserapport - Ekonomi Dnr KST 06/28 får vid varje sammanträde en rapport om kommunens ekonomi. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. s och de olika nämndernas resultat per sista april och prognos för 2006 gås igenom. Mindre avvikelser på humanistiska och tekniska nämnden som kompenseras i särskilt beslut. Total avvikelse i årsprognos är -0,3 % mot budget. Handlingar i ärendet Avvikelserapport Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Ulf Stecksen Ordförande. Sten-Ove Danielsson Justerande. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen Ordförande. Sten-Ove Danielsson Justerande. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (38) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Tjänstemän Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 22 augusti 2006, kl. 10.00 15.15. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-09-10

Sammanträdesdatum 2008-09-10 1 (17) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, onsdag 10 september, 2008, kl. 9.00 12.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande Victoria Lund, s, ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer