Sammanträdesdatum Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl Ajournering kl Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Inga-Britt Söderberg, s Birgitta Bolin, s, ersätter Åke Nyhlén, s Inger Persson, s Kent Norlander, s Tage Påhlsson, c Carl-Henric Ohlsson, m Gunilla Thornberg, kd, ersätter Gunn Thornberg, kd Bertil Ericson, fp Jan-Eric Berglund, v Ove Beirot, s Inger Grelsson, v Jan-Owe Dvärby, mp Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom, 65-66, Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 69 Lena Selberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 70 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 82 Göran Eriksson, Företagarna, 82 Ulla Andersson, utredare, 84 Justeringens plats Ånge kommunkontor, tisdag den 30 maj 2006 kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Inga-Britt Söderberg Jan-Owe Dvärby ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2

3 3 Innehållsförteckning: Sid. 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen 6 67 Rapport från strukturgruppen 9 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Avvikelserapport - Ekonomi Omdisponering av budget Öppettider för spontanbesök i kommunhuset i Ånge Rapport - Ledningsgruppen Rapport - Utvecklingsenheten Aktuella rapporter Egenavgifter för färdtjänst - fritidsresor och arbetsresor Delgivningar Delegationsbeslut 36 Tilläggsärenden 87 Översyn för rutinerna för telefonservice för allmänheten Finansiering av Nationaldagen Finansiering av nytt ridhus i Ånge 41

4 4 65 Framtidsstrategi med treårsbudget Dnr KST 06/173 Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Framtidsstrategi med treårsbudget är framtagen för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild, vägvisning och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Strategin omfattar en treårsperiod, men uppdateras årligen inför beslut om ekonomisk ramfördelning. Materialet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sedda ur Ånge kommuns perspektiv. Beslut om Framtidsstrategi med treårsbudget tas i fullmäktige i juni. Överläggning arbetsutskottet 28 mars Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Gråmarkerat i strategin är nytt från föregående år. Ett helt nytt avsnitt om kommunfullmäktiges verksamhetsmål har införts i punkt 6. Dessa mål ska vara inriktad på god ekonomisk inriktning i kommunen. Önskemål om kompletteringar och ändringar i strategin framställs. Handlingar i ärendet Framtidsstrategi med treårsbudget Beslut arbetsutskottet 28 mars Beredning fortsätter i arbetsutskottet 11 april. Överläggning arbetsutskottet 11 april Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Arbetsutskottet går igenom den av ledningsgruppen reviderade förslaget till Framtidsstrategi och gör en del kompletteringar och ändringar.

5 5 Beslut arbetsutskottet 11 april Ärendet behandlas åter i arbetsutskottet 8 maj. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Förslag diskuteras fram där socialnämndens ram och finansieringen ändras mot tidigare. Socialnämndens ram 2006 ska justeras i särskilt ärende. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål på sid.14 och framåt gås igenom. De kan ses som verksamhetsstyrning för en ekonomi i balans. Sid. 15 om nämndernas mål behöver mer diskussion och beslut kommer att tas i november när budgeten slutligt fastställs. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström, koncernekonom Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. Carl-Henric Ohlsson vill inte ge socialnämnden 2 mkr ytterligare 2007, vilket arbetsutskottets förslag innebär. Birgitta Bolin påpekar att vård och omsorg håller ramarna, men IFO har svårt klara sin budget. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun Reservation Carl-Henric Ohlsson reserverar sig mot att socialnämnden får 2 mkr ytterligare.

6 6 66 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen Dnr KST 05/228 har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen och ser årligen över ägardirektiven. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni och 9 augusti 2005 föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet. Reviderat förslag till ägardirektiv delas ut och diskuteras. Några punkter bör kollas upp och klargöras inför fortsatt behandling. Ägardirektiven för Ånge Energi AB kan läggas in i ÅFA:s direktiv, eftersom Ånge Energi nu är helägt dotterbolag till ÅFA. En ny version med sammanvävda ägardirektiv ska tas fram. Kommunchefen har i en skrivelse daterad aktualiserat frågan. Saxat ur skrivelsen: Ånge kommun gör regelbundet en översyn av ägardirektiven till Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB. Denna översyn har huvudfokus på att ytterligare utveckla helhetssynen i koncernen samt att dessutom sammanväga direktiven till ett samlat sådant eftersom nu Ånge Energi AB är ett dotterbolag till ÅFA. Dessutom har ny formulering av ekonomiska mål aktualiserats. Under processen har samråd skett med ÅFA:s styrelse vid två tillfällen. Underlag har tagits in i form av genomförda utredningar om ägardirektiv och ägarpolicy i Sundsvalls kommun. Dessutom har Sveriges kommuner och landsting tillsatt en arbetsgrupp som arbetat fram ett ambitiöst dokument God sed för kommun- och landstingsägda bolag. Denna ger god vägledning för det lokala arbetet i bolagsform. Med ovanstående som grund föreslår kommunchefen att ägardirektiven justeras i enlighet med bifogade förslag samt att God sed för kommun- och landstingsägda bolag därmed ska tillämpas i Ånge kommun. Kommunchefen noterar samtidigt att ÅFA initierat former för ett tätare samarbete med kommunen. Noteras att kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv även bör behandlas på nästa bolagsstämma. En ny aktiebolagslag träder i kraft Lagen är bl.a. en modernisering och anpassning till EU-medlemskapet. Den påvisar också behov av vissa smärre korrigeringar i bolagsordningarna, förslag till justeringar bifogas. Överläggningar arbetsutskottet 10 januari 2006 Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Koncernekonom Frank Sällström biträder i vissa delar.

7 7 Göran Fjellström delar in genomgången i fyra delar. Ny aktiebolagslag, bolagsordningarna, översyn av ägardirektiv och god sed i kommunala bolag. Den nya aktiebolagslagen innebär inga större förändringar, men påverkar våra bolagsordningar. Göran går igenom föreslagna ändringar i bolagsordningarna. 16 om firmateckning i bolagsordningen för ÅFA diskuteras och skall ses över vad gäller formuleringen, ej det sakliga innehållet. Föreslagna förändringar i ägardirektiven för bolagen gås igenom. Punkt 1 och 2 är nya och har Sundsvall kommun som förebild. Diskuterar punkt 9 ekonomiska ramar om ekonomiska mål inom koncernen. God sed i för kommun- och landstingsägda bolag är ej färdigbehandlat på central nivå. Göran återkommer i denna del. Har senare döps om till Principer för kommun- och landstingsägda bolag. Dotterbolaget Ånge Energi AB är integrerat i ÅFA:s ägardirektiv. I punkten 16 b om syftet med bolagets verksamhet skall meningen om konkurrenskraftiga priser utgå. Beslut arbetsutskottet 10 januari 2006 Fortsätta behandlingen av ärendet vid arbetsutskottet i februari. Tillkommit Frank Sällström har kompletterat punkt 9 Ekonomisk målsättning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen Översyn av ägardirektiv och bolagsordning till de helägda kommunala bolagen daterad Förslag - Bolagsordning ÅFA med ändringar noterade Förslag Bolagsordning Ånge Energi AB med ändringar noterade Förslag Ägardirektiv ÅFA med Ånge Energi integrerat. Ändringar markerade Senast beslutade ägardirektiv för ÅFA , 10 Senast beslutade ägardirektiv för Ånge Energi AB , 73 Frank Sällströms ändring i ÅFA:s ägardirektiv punkt 9 (Ekonomiska förutsättningar för bolag avseende budgetering och redovisning blir eget ärende) Principer för kommun- och landstingsägda bolag Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Går igenom förslagen till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Vissa justeringar görs.

8 8 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Tillägg göras i 2:a stycket punkt 9, ekonomisk målsättning i ägardirektiven: Efter 2010 ska nettokostnadsprincipen råda fullt ut för kommunala förvaltningsfastigheter. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven med ovan nämnda tillägg. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

9 9 67 Rapport från strukturgruppen Dnr KST 06/81 En åtgärdslista för att förbättra kommunens ekonomi presenteras första gången i arbetsutskottet 3 februari 2004 av kommunchefen. 25 oktober 2005 ändras listan till Tänkbar, aktuell och väsentlig lista. Åtgärdslistan ska behandlas vid varje kommunstyrelsemöte och färdiga punkter ska placeras separat. Strukturgruppen med representanter från partierna som kommunstyrelsen bildat arbetar aktivt med Åtgärdslistan. Arbetet i strukturgruppen bör mynna ut i en handlingsplan med tidsatta mål. Minnesanteckningar från struktur-gruppen bör gå ut till partierna för att de ska kunna följa med i händelseförloppet. beslutar 23 augusti 2005 att strukturgruppen äger rätt att initiera utredningar, men eventuella beslut tas i respektive facknämnd. Ur åtgärdslistan lyfts ett antal punkter åt gången, som man fokuserar extra på under en period. Beslutsunderlag , , , 23 Överläggning 21 mars Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han rapporterar från strukturgruppens möte 20 mars 2006 och berör nedanstående frågor. Vård och omsorgsöversynen Översyn av administrativa processer förbereds Skolstrukturen remiss ute nu Kostorganisationen antagen av fullmäktige. Samlar med detta organisationen under en chef Antal arbetsställen delvis se ovan, samt två andra som lyfts av arbetsgruppen Samlingslokaler vad ska ges kommunalt stöd? Politisk behandling Biblioteksservice till invånarna Hyresförhandlingar pågår om bl. a. huvudbibliotek Personalsamverkan med ÅFA ska ske i sommar. Gemensam planering och ledning. Del 2 snö till vintern LSS verksamheten Politisk organisationsstruktur samt anpassning av verksamhet och organisation till denna. Inget ytterligare planeras för närvarande Översyn av utvecklingsenheten inför 2007 Beslut kommunstyrelsen 21 mars Tacka för informationen.

10 10 Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Han berör nedanstående punkter. Extern översyn av administrativa processer - Komrev uppföljning juni Lägesrapport av socialchefen Centralhusförhandling efter mötet blivit klart med nytt avtal Kostnadsutveckling Länstrafiken, regional kostnadsutjämning Översyn av LSS, uppföljning Skollokalutredning utgick Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

11 11 68 Motionssvar - Förändring av överförmynderiverksamheten Dnr KST 06/132 Lars-Erik Larsson, m, och Bertil Ericson, fp, föreslår att överförmyndarverksamheten utreds i en motion inkommen 27 februari De skriver: Ånge är en liten kommun som knappast behöver en nämnd av detta slag. Sammanträdena är mycket få och verksamheten sköts huvudsakligen av en tjänsteman på deltid. Ordföranden deltar också i någon mån. Motionärerna föreslår att man löser nämndens arbetsuppgifter i samarbete med annan/andra kommuner och att man lägger ned nämnden och eventuellt behåller en överförmyndare. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till kommunchefen för beredning Förslag till beslut Med hänvisning till bifogat svarsskrivelse föreslår kommunchefen kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig om att även Ånge kommun ska införlivas i den nya gemensamma politiska organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. Om detta inte kan fullföljas föreslås Ånge kommun inrätta en funktion som överförmyndare i stället för en nämnd. 3. Förhandlingar upptas med syfte att ingå i den gemensamma kansliorganisationen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Vissa ändringar i kommunchefens förslag beslutas enligt nedan. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. Uppta förhandling med de tre samverkande kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig, om att även Ånge kommun ska ha möjlighet att införlivas i den nya gemensamma organisationen från om man beslutar bilda en sådan. 2. I det fall man beslutar om detta föreslås att Ånge kommun ska upphöra med egen överförmyndarnämnd.

12 12 3. Om detta inte kan fullföljas får ärendet återupptas. 4. Med detta anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Gemensam nämnd men ej kommunalförbund, är den juridiska formen för ett samarbete med andra kommuner. Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan beslut tas. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Uppdras till kommunchefen att ytterligare utreda samarbetet med de andra kommunerna innan motionen besvaras och beslut tas.

13 13 69 Motionssvar - Gör som motorsporten - styr över till biobränslen Dnr KST 06/57 Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Miljöpartiet har genom Jan-Ove Dvärby, Kicki Jeschke och Annmari Lööf Rimbe lämnat in en motion inkommen 26 januari 2006 om att kommunen ska ställa krav på att bilar som leasas eller upphandlas helt eller delvis ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst vara klassade som miljöfordon. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Uppdra till upphandlingssamordnare Margit Mogren att lämna förslag till motionssvar. Förslag till beslut Margit Mogren och Sten-Ove Danielsson har lämnat ett förslag till motionssvar. Överläggningar 8 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

14 14 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Jan-Owe Dvärby, en av motionärerna, framför att man är nöjd med svaret. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige 1. Anta föreslagen policy i sista stycket i svarsskrivelsen och att denna inarbetas i kommunens upphandlingspolicy. 2. Med antagande av denna policy anse motionen besvarad.

15 15 70 Motionssvar - Att det egna privata köket kan godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål Dnr KST 06/100 Kicki Jeschke och Jan-Owe Dvärby, båda Miljöpartiet de Gröna, har lämnat in en gemensam motion inkommen 16 februari Motionsskrivarna föreslår det egna privata köket kan kontrolleras och godkännas av miljönämnden för tillfälliga kaféändamål. De anser att den EUregel som jämställer småföretag på landsbygden med kaféerna vid Medelhavets turistorter är helt absurd. Det finns nämligen en regel som säger att man inte får ha någon kaféverksamhet utan att ha ett speciellt kök, som hör till kaféet. Det är inte ekonomiskt försvarbart för de minsta företagen att bygga ytterligare ett fullt utrustat kök för att serva turisterna under en sommarmånad. Beslut kommunfullmäktige 27 februari 2006 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslut arbetsutskottet 8 mars Överlämna motionen till bygg- och miljökontoret för beredning. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg har besvarat motionen enligt bifogad skrivelse som kan sammanfattas enligt följande: Enligt den nya livsmedelslagstiftningen kan lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder godkännas eller registreras som livsmedelsanläggningar. Det är den lokala kontrollmyndigheten, miljönämnden, som prövar och kontrollerar detta. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet. Efter 1 jan 2006 är det möjligt godkänna privata bostaden för caféändamål och med det anses motionen besvarad med Lena Selbergs svarsskrivelse. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Selberg föredrar ärendet.

16 16 Tage Påhlsson föreslår att avgifterna sätts flexibelt. Lena Selberg informerar att det kommer nya taxor som blir klart kommande årsskifte och att Livsmedelsverket sätter taxorna, vilket Tage Påhlsson förklarar sig nöjd med. Lena påpekar att det är den privata bostaden och inte det privata köket som står i lagstiftningen. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige att med svarsskivelsen anse motionen besvarad.

17 17 71 Delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/248 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har utarbetat ett underlag för delegering av ansvarsområden inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen godkänner delegeringarna. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna delegeringarna. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna delegeringarna. Reservation Carl-Henric Ohlsson, m, reserverar sig mot beslutet.

18 18 72 Kursplan för påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge Dnr KS 06/249 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildning, anhåller att kommunstyrelsen fastställer bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård för användning inom vuxenutbildningen i Ånge kommun. Enligt förordning om kommunal vuxenutbildning, 2 Kap, 10, ska kursplaner för lokala kurser i vuxenutbildningen fastställas av styrelsen för utbildningen. Kursplanerna för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård har upphört att gälla nationellt. Eftersom ingen ny nationell kursplan kommer att ersätta denna, rekommenderar Skolverket de kommuner som anordnar påbyggnadsutbildningen att fastställa kursplanerna lokalt. Beslutsunderlag Lokal kursplan för påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Denna utbildning genomförs nu genom Doctus i Torpshammar. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Titel efter utbildning är ambulanssjukvårdare. Elev bör skicka med kursplanen för att arbetsgivaren ska kunna bedöma kompetensen med denna utbildning. Krav att ha gått omvårdnadsprogrammet i normalfallet för att antas. I flera landsting krävs sjuksköterskeexamen för att tjänstgöra på ambulans. Oftast arbetsförmedlingen som betalar denna typ av utbildning. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Fastställa bifogade lokala kursplaner i ambulanssjukvård.

19 19 73 Effektmål för vuxenutbildningen i Ånge kommun Dnr KS 06/250 Mats Öberg, ansvarig för vuxenutbildningen, har skrivit ett utkast till förslag om effektmål baserat på strategidokumentet som kommunstyrelsen behandlat 11 april och föreslagit kommunfullmäktige att anta. Effektmål ska som princip diskuteras av politiker och tjänstemän tillsammans. Förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen anta effektmålen för 2006/07. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Mats Öberg föredrar ärendet. Utvärdering bör ske halvårsvis. Valideringsbegreppet diskuteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Anta effektmålen för 2006/07.

20 20 74 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Dnr KS 06/247 s arbetsutskott beslutar 8 mars 2006 att uppdra till kommunsekreteraren ta fram förslag på att likforma kommunens olika reglementen i de delar det är möjligt och lämpligt. en är den diskussion som hölls med anledning av att humanistiska nämnden har föreslagit en förändring i sitt reglemente, om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde ska ordförandes uppgifter utövas av den som varit ledamot längst tid i humanistiska nämnden. Tidigare har detta ålagt den till åldern äldste ledamoten. Arbetsutskottet anser att denna ändring ska gälla alla organ samt att man ifrågasätter att humanistiska nämnden tillåter ej tjänstgörande ersättare får delta vid arbetsutskottets sammanträden. En annan skillnad är att tekniska nämnden har en annan skrivning än övriga organ när kallelse skall skickas ut till ledamöterna. I det förslag som nu tagits fram har alla delar som varit lika eller likartade samlats i ett gemensamt reglemente och övriga särskiljande delar finns kvar som specifikt reglemente för kommunstyrelsen och resp. nämnd. Handlingar i ärendet Gemensamt reglemente och specifika delar för ks och nämnderna OH-bild fördelar och nackdelar med gemensamt reglemente Sammanställning över likheter och skillnader för ks och nämnderna Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Humanistiska nämnden har framfört synpunkten att avvakta till efter valet så att nyvalda politiker i humanistiska nämnden får ta ställning till om ej tjänstgörande ersättare ska få delta i utskottets sammanträde, vilket enbart humanistiska nämnden givit möjlighet till. Arbetsutskottet anser dock att det bör vara lika i alla organ, varför man föreslår att denna möjlighet tas bort. Tekniska nämnden har också framfört lite rättelser beträffande vilka frågor som ligger inom nämndens kompetensområde.

21 21 Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag. Överläggningar kommunstyrelsen 23 maj Ulf Stecksen föredrar ärendet. Ändring görs i paragrafen om hur många som ska justera protokollet och vilka lagar som styr kommunstyrelsens arbete. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Föreslå kommunfullmäktige godkänna att reglementena omfattar ett gemensamt reglemente kompletterad av specifika delar för varje nämnd och kommunstyrelsen och att godkänna föreliggande förslag.

22 22 75 Svar på granskningsrapport från Ånge kommuns revisorer om delegationsbeslut Dnr KST 06/138 Revisorerna har genomfört en granskning av att kommunstyrelsen och nämnderna tillämpar kommunallagens bestämmelser för rapportering och uppföljning av delegationsbeslut. Pricewaterhouse Coopers, genom den certifierade kommunala revisorn Maj-Britt Åkerström, har varit behjälplig med revisionsrapporten. Revisorerna vill särskilt lyfta fram två punkter: 1. Vikten av att kommunstyrelsen och nämnderna kontinuerligt tar del av delegationsbesluten och kontrollerar att de beslut som fattats av delegaterna överensstämmer med nämndens riktlinjer och intentioner samt 2. I kommunstyrelsens och nämndernas interkontrollplaner ta med som en punkt att rutinen för anmälan och rapportering av delegationsbeslut efterlevs. I övrigt hänvisar man till de presenterade förslagen i rapporten. Man önskar svar till 13 april Ärendet har dock inte hunnit beredas, varför kommunsekreteraren har fått anstånd till sista juni. Förslag på svar föreligger från kommunsekreterare och kommunchef. Beslutsunderlag Granskningsrapport om delegationsbeslut daterad 21 februari 2006 Svar från kommunchef och kommunsekreterare Överläggning arbetsutskottet 8 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Förslå kommunstyrelsen godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna föreliggande svar från kommunchef och kommunsekreterare.

23 23 76 Svar på revisorernas granskning av budgetprocessen i Ånge kommun Dnr KS 06/199 Revisorerna i Ånge kommun har genomfört en granskning av kommunens budgetprocess och önskar svar till 29 maj Kommunchef och koncernekonom har lämnat svar på revisionens skrivelse. Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Uppdra till Frank Sällström komplettera svaret utifrån förda diskussioner. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom med diskuterade kompletteringar. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny svarsskrivelse med kompletteringar presenteras. Beslut kommunstyrelsen 23 maj Godkänna förslaget till svar från kommunchef och koncernekonom.

24 24 77 Täckande av pensionsskuld för Mitt Sverige Turism ekonomisk förening Dnr KS 06/263 Vi sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd 30 mars 2006 har ägarrådet uttalat en utfästelse för att medlemmarna i Mitt Sverige Turism ekonomis förening täcker en uppkommen pensionsskuld och att kostnaden fördelas enligt en fördelningsplan. Denna innebär att Ånge kommun ska täcka 3,8 % av kr vilket blir kr. en till detta är att Mitt Sverige Turism anställde personal 1997 när den ekonomiska föreningen bildades och att man har ett sistahandsansvar för de anställdas tjänstepensioner. Det innebär att Mitt Sverige Turism tvingas betala pensionskostnader som personalen haft hos andra kommunala arbetsgivare så långt tillbaks som på 1970-talet. Man har vidtagit åtgärder för att hantera detta, men det har nu uppdagats att det varit underfinansierat. Se bifogade handlingar för mera detaljer. Handlingar i ärendet Pensionsärende - Skrivelse från VD Anders Huldt i Mitt Sverige Turism Protokoll från sammanträde med Mitt Sverige Turism ägarråd Utredning från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers daterad Överläggning arbetsutskottet 8 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut arbetsutskottet 8 maj Föreslå kommunstyrelsen täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 23 maj Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Beslut kommunstyrelsen 23 maj 1. Täcka Ånge kommuns andel av pensionsskulden med kr och finansiera ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov under förutsättning att övriga betalar sin del. 2. Påskynda att få en ny fördelningsnyckel mellan kommunerna enligt befolkningsstatistiken.

25 25 78 Avvikelserapport - Ekonomi Dnr KST 06/28 får vid varje sammanträde en rapport om kommunens ekonomi. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. s och de olika nämndernas resultat per sista april och prognos för 2006 gås igenom. Mindre avvikelser på humanistiska och tekniska nämnden som kompenseras i särskilt beslut. Total avvikelse i årsprognos är -0,3 % mot budget. Handlingar i ärendet Avvikelserapport Beslut kommunstyrelsen 23 maj Tacka för rapporten.

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer