Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson (s) Lena Karlson (s) JanÅge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Övriga närvarande Tomas Johansson, Piteå, utredare i förstudie om Nasaleden, 1 Jan Ask, personalchef, 3 Kenneth Eklund, 36 Ylva Stråhle Andersson (s), ej tjg ers Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Lotta Åman och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-38 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 1 Förstudie om upprustning av vinterleden Nasaleden Ks 2 Kommunchefens rapport Ks 3 Dnr 00070/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Ks 4 Dnr 00504/ Medfinansiering av webbportalen "Norrbottens hjärta" Ks 5 Dnr 00404/ Medfinansiering av Eu-projekt "Innovationer i Norr - för kvinliga idébärare" Nutek Ks 6 Dnr 00446/ Medfinansiering av projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening Ks 7 Dnr 00035/ Medfinansiering av Filmkommissionen år Ks 8 Dnr 00440/ Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under år 2008 Ks 9 Dnr 00012/ Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening Ks 10 Dnr 00040/ Likabehandlingsplan för gymnasieskolan Ks 11 Dnr 00495/ Revisionsrapport - Granskning av kommunens insatser för tillväxt- och näringsliv forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 12 Dnr 00036/ Organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri Ks 13 Dnr 00473/ Driftstöd till verksamheten för år Teknikens Hus Ks 14 Dnr 00474/ Bidrag för anordnande av arrangemanget drogfri skolavslutning sommaren 2008 Ks 15 Dnr 00008/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Ks 16 Dnr 00015/ Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen Ks 17 Dnr 00426/ Begränsning vid uthyrning av Stockstugan till endast lokalhyra (Medborgarförslag) Ks 18 Dnr 00483/ Remiss - Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ks 19 Dnr 00058/ Överklagande av dom Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering Ks 20 Dnr 00071/ Bokslut år Kommunstyrelsens verksamheter Ks 21 Dnr 00006/ Tilläggsbudget LASS för år 2007 Ks 22 Dnr 00019/ Tilläggsbudget / utökning av ram Barn- och ungdomsnämnden Ks 23 Dnr 00286/ Användande av tillskott utöver ram Barn- och ungdomsnämnden 2008 Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 24 Dnr 00009/ Redovisning av motioner år 2007 Ks 25 Dnr 00010/ Utvärdering av medborgarförslag år 2007 Ks 26 Dnr 00491/ Kommunfullmäktigetema uranbrytning (Medborgarförslag) Ks 27 Dnr 00011/ Arvode till överförmyndare Ks 28 Dnr 00002/ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Ks 29 Dnr 00059/ Riktlinjer för särredovisning av VA-verksamhet Ks 30 Dnr 00047/ Ersättare i Arvidsjaur Kommunföretag AB Ks 31 Dnr 00048/ Revisionsrapport Granskning av fullmäktigeberedningar Ks 32 Dnr 00049/ Revisonsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning/ effektivt resursutnyttjande Ks 33 Dnr 00073/ Val av ordförande till kommunfullmäktiges budgetberedning Ks 34 Prenumeration på Dagens Samhälle Remittering Ks 35 Dnr 00007/ Medfinansiering av EU-projekt " Invest in Norrbotten" - Nutek forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 36 Näringslivsfrågor Ks 37 Information om kurser och konferenser Ks 38 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen Ks 1 Förstudie om upprustning av vinterleden Nasaleden Thomas Johansson, Piteå kommun, berättar om förstudien om Upprustning av Nasaleden om förutsättningarna för en satsning på vinterleden mellan kust och fjäll. I början av 1990-talet tog en grupp snöskoterföreningar initiativet till etableringen av en vinterled som sträcker sig från Piteå via inlandet till Nasafjäll. Vinterleden fick namnet Nasaleden och invigdes i mars Sedan leden togs i bruk har den utgjort ett naturligt nav för snöskotertrafiken i södra delen av Norrbottens län. Leden erbjuder populära destinationer för bl a snöskoteråkare, sportfiskare och skidåkare. Rennäring och andra areella näringar bedrivs i anslutning till Nasaleden. Snöskoter föreningarna har sedan en tid tillbaka drivit frågan om restaurering av Nasaleden. I början av 2007 presenterades preliminära restaureringsplaner för tjänstemän vid Arjeplogs, Arvidsjaurs och Piteås kommuner. Planerna innehåller bland annat förslag på röjning av sly, iordningställande av nya ledmarkeringar och byggandet av robusta broar. Under våren 2007 förde parterna fördjupade diskussioner om restaureringsplanerna och enades om att Kultur Fritid, Piteå kommun skulle ta täten i arbetet med att belysa konsekvenserna av en restaurering. Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner har biträtt förvaltningen i detta arbete. Sammanfattningsvis visar förstudien att totalkostnaden för en restaurering är svårbedömd men att den preliminärt torde uppgå till knappt 12 mkr. Det är troligt att totaltkostanden kan sänkas väsentligt om strategiskt riktiga beslut fattas beträffande restaureringsarbetets organisering. Nasaleden har en stor utvecklingspotential i termer av kommersiella och samhällsnyttiga resultat. Realiseringen av ledens potential blockeras av en rad faktorer som kan kopplas till bristande underhåll. Slutligen argumenteras att planerna på restaurering bör genomgå fortsatt beredning. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen Ks 2 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Kommunstyrelsens budget Kommunstyrelsens verksamheter måste spara väsentligt under kommande år. Kommunchefen uppmanar ledamöterna att börja tänka på var besparingarna ska göras. Sjukdomstalen Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsen Ks 3 Dnr 00070/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Jan Ask, personalchef, informerar om följande; Mål för sysselsättningsenheten 2008 Målet för kommunens sysselsättningsenhet skall under 2008 vara att: Verka för ökad sysselsättning inom Arvidsjaur kommun, främst för de som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad Söka nya samarbetsformer med arbetsförmedlingen Utveckla internt samarbete med förvaltningarna Fortsatt sysselsätta personer i OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) Organisera sommararbetande ungdomar Organisera praktikplatser inom kommunen Sysselsättningsenheten Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa sysselsättning för arbetslösa. Sysselsättningsenheten skall ge arbetslösa ungdomar och andra arbetslösa en möjlighet till meningsfull sysselsättning under arbetslöshetsperioden. Detta skall ske dels i form av kvalificerad vägledning och rådgivning och dels genom utbildning och praktik. Det är i första hand de arbetslösa ungdomarna som skall få ta del av vägledning och rådgivning. Fr.o.m. februari -97 är alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samlade i den s.k. Sysselsättningsenheten. Avsikten med denna organisation är att kommunen skall kunna agera mer kraftfullt och mer rationellt vad avser de lokala insatser som görs för de arbetslösa samt att kunna svara upp mot de ökade krav som statsmakterna lägger på kommunerna i ambitionen att minska den öppna arbetslösheten. Även vissa former av social aktivering av långtidssjukskrivna och personer med psykiskt funktionshinder bedrivs inom sysselsättningsenheten. Sysselsättningsenheten förutsätter att det finns ett antal handledare anställda som ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver projekt för dessa. F.n. finns sju (fem efter ) handledare varav en är ansvarig för Refugen. Handledarna arbetar dagligen mycket nära arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunens Individ- och familjeomsorg. Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

9 Kommunstyrelsen Ks 3 forts. Dnr 00070/ Verka för ökad sysselsättning inom Arvidsjaurs kommun, främst för de som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad Gamla klassiska uppdraget som numera är svårt att förverkliga då AF inte vill samarbeta med oss. Ny lagstiftning ger AF möjlighet men. Söka nya samarbetsformer med Arbetsförmedlingen Träffar AF, visar att vi kan och vill. Svårt att bli samarbetspartner direkt med af, vi söker nu möjlighet att bli underleverantör via skogsstyrelsen. Utveckla internt samarbete med förvaltningarna Flyktingverksamheten samgrupperade i Idéums lokaler, boende i gamla brandstationen, stöd med transporter, säkerhet, praktikplatser Ungdomar med problem i skolan som kräver tydlig vuxenledning (träprojekt) Ungdomar på IV kan genomföra delar av sin utbildning på Idéum. Planeringsstadiet. Fortsatt sysselsätta personer i OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) Cirka åtta personer, för liten omsättning av deltagare Organisera sommararbetande ungdomar Rättviseaspekt, medel räcker inte till alla som vill Organisera praktikplatser inom kommunen Skolor, AF, flykting Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna.. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen Ks 4 Dnr 00504/ Medfinansiering av webbportalen "Norrbottens hjärta" Birgitta Lindström och Eva Elke ansöker om medfinansiering med kr av webbportalen Norrbottens hjärta. Webbplatsen Norrbottens hjärta ska skildra Norrbottens hjärta, själ och tanke. En Webbplats som samlar Norrbottens kultur på ett ställe, ett virtuellt kulturhus för länet. Kenneth Eklund, näringslivschef, Kent Norberg, informatör och kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om medfinansiering av webbportalen Norrbottens hjärta med anledning av det omfattande arbete som pågår med ny webbstruktur och innehåll på Exp till Birgitta Lindström Eva Elke Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen Norrbottens kommuner Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsen Ks 5 Dnr 00404/ Medfinansiering av Euprojekt "Innovationer i Norr - för kvinnliga idébärare" Nutek Nutek, verket för näringslivsutveckling, ansöker om medfinansiering av EUprojektet Innovationer i Norr för kvinnliga idébärare med kr/år, totalt kr under tiden Syftet med projektet är att genom attitydförändringar inspirera kvinnor till utveckling/vidareutveckling av nya och befintliga produkter, processer samt tjänster och medverka till att dessa når ut på marknaden. Detta uppnås genom t ex en satsning på företrädesvis kvinnodominerande arbetsplatser i offentlig och privat sektor. Processerna för innovationsutveckling ska ske i samarbete med entreprenörskap och företagande. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutade att remittera ärendet till utvecklingsenheten för yttrande. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att begära in kompletteringar från projektägarna. Komplettering av ansökan om bidrag för projektet har inlämnats. Exp till: Nutek Västerbottens läns landsting Norrbottens län landsting Länsstyrelsen i Västerbotten Länsstyrelsen i Norrbotten ALMI Luleå kommun Piteå kkommun Umeå kommun Jokkmokk kommun Gällivare kommun Älvsbyn kommun Kiruna kommun Lycksele kommun Pajala kommun Överkalix kommun Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja medfinansiering av EU-projekt Innovationer i Norr för kvinnliga idébärare med hänvisning till att projektet hade varit mer attraktivt om det tydligare riktat sig mot både kvinnor och män. Entréprenörsskap behöver stimuleras hos båda könen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen Ks 6 Dnr 00446/ Medfinansiering av projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening Arvidsjaurs Sameförening ansökan om medfinansiering med totalt kronor till projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening. Projekttiden är beräknad till Arvidsjaurs Sameförening vill med projektet digitalisera de kartor som färdigställts med ca samiska namn och göra dessa tillgängliga på Internet. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projekt Geäddie Digitála med kronor för tiden att pengarna tas från kontot för strukturmedel (036). att en årligt redovisning av projektet ska delges kommunstyrelsen. Exp till Arvidsjaurs Sameförening Jordbruksverket Sametingets kulturråd Länsarbetsnämnden AMS Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Dnr 00035/ Medfinansiering av Filmkommissionen år Swedish Lapland Film Commission ansöker om medfinansiering för åren med 1 kr/kommuninvånare/år. Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbotten Län som ett attraktivt län att förlägga internationella och nationella långfilms-, tv- och reklamfilminspelningar till. Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan om medfinansiering för år 2006 med hänvisning till att filmkommissionens verksamhet bör inrymmas i Filmpool Nords ordinarie verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan för år Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om medfinansiering för åren Exp till Swedish Lapland Film Commission Kommunförbundet Norrbotten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Dnr 00440/ Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under år 2008 Filmpool Nord ansöker om bidrag för sin verksamhet med kr/ år för perioden Kommunstyrelsen beslutade och att bevilja Filmpool Nord bidrag med kronor/år för år 2006 och Bolaget skall medverka till ökad film- och TV-produktion i Norrbotten genom att satsa ekonomiska, tekniska och personella resurser i kort- och dokumentärfilmer, långfilmer och tv-drama. Satsningar ger direkta intäkter till länets näringsliv och skapar resurser för nya filmproduktioner. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Filmpool Nord bidrag med kr för 2008 att pengarna tas från kontot för Bidrag till övriga företag (4723) att utse Lotta Åman (s) som kommunens kontaktperson för Filmpool Nord, att årlig redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen om den verksamhet som bedrivits i Arvidsjaurs kommun. Exp till: Filmpool Nord Lotta Åman Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Dnr 00012/ Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening Framställan har inlämnats om att Arvidsjaurs kommun tillskjuter förlagsinsatser om kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Övre Norrlands Kreditgarantiförening vänder sig till fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i övre norrland. Över 650 småföretagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ekonomisk förening, en kreditgarantiförening, vars ändamål är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar. Föreningen står öppen för alla. Föreningens egna kapital, som står som säkerhet för föreningens borgensåtaganden, består dels av medlemsinsatser från föreningens medlemmar och dels av kapital som tillskjuts till föreningen av större finansiärer, både offentliga och privata, i form av förlagsinsatser. Kenneth Eklund, näringslivschef, har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Exp till: Övre Norrlands Kreditgarantiförening Utvecklingsenheten Företagarna Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta förlagsinsatser om kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening, att anvisa medel ur rörelsekapitalet Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

16 Kommunstyrelsen Ks 10 Dnr 00040/ Likabehandlingsplan för gymnasieskolan Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) ska huvudmännen för de verksamheter som regleras i skollagen se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättad likabehandlingsplan för gymnasieskolan i Arvidsjaurs kommun, enligt bilaga till detta protokoll. Exp till Sandbackaskolan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (3) Likabehandlingsplan för gymnasieskolan i Arvidsjaurs kommun Inledning Att människor behandlas lika är någonting som angår oss alla. Det är aldrig någon annans ansvar när elev diskrimineras eller trakasseras. Skolans målsättning är att alla elever skall bemötas och behandlas med respekt oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. All bedömning av elevers studieprestationer och arbetsinsatser skall vila på saklig grund. Vi har alla, personal och elever, ett ansvar att gynna jämställdhet och jämlikhet och att bekämpa diskriminering och trakasserier. Målsättning Diskriminering och trakasserier tolereras inte. Konstateras diskriminering och eller trakasserier skall detta omedelbart rapporteras till mentor, bitr. rektor eller rektor. Ansvar Yttersta ansvaret för att förhindra diskriminering och trakasserier åvilar rektor. Rektor skall se till att diskriminering och trakasserier i olika former utreds samt att åtgärder vidtages för att förhindra icke önskvärt beteende. Rektor, lärare och övrig personal har en stor betydelse när det gäller att utforma den atmosfär och de umgängesformer som skall råda på skolan. Definitioner Diskriminering: Med diskriminering menas särbehandling av person som inte kan anses vara sakligt motiverad eller när någon inte behandlas på samma sätt som en annan person i likartad situation. Direkt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom behandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, d.v.s. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Indirekt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Trakasserier: Trakasserier är kränkande behandling som innebär att någon eller några bemöter och behandlar en person eller flera andra personer på ett sådant sätt att dessa känner sig kränkta, sårade eller förnedrade. Trakasserier är negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer på ett sådant sätt att de utsatta ställs utanför gruppens eller arbetsplatsens gemenskap genom tex förtal, utfrysning eller medvetet undanhållande av gemensam information.

18 Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Sexuell läggning: homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelse, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Kontaktpersoner vid ärenden som rör diskriminering och trakasserier Rektor: Biträdande rektor Mentor Kurator Skolsköterska Se även: (3)

19 Anmälningsblankett Bilaga 1 3 (3) Anmälare, datum för anmälan Adress Postnummer och ort Telefon dagtid Telefon kvällstid Vem eller vad anmäls? Anmäld, namn Position (inom eller utom Sandbacka Adress Postnummer och ort Telefon dagtid Vad är det som har hänt? Ge en kort beskrivning. Varför handlar det om diskriminering/trakasserier? Därför att Anmälan tagits emot av: För dokumentering av gjorda insatser samt uppföljning svarar:

20 Kommunstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av kommunens insatser för tillväxt- och näringsliv Ks 11 Dnr 00495/ Kommunens revisorer har granskat kommunens insatser för tillväxt och näringsliv. Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om kommunen kan anses som en ändamålsenlig organisation för sina satsningar på tillväxt och näringslivsutveckling samt om styrelsens uppsyn över och kontroll av verksamheten är tillräcklig. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen bör utifrån en fördjupad omvärldsanalys ytterligare precisera målen vad gäller bl a tidsaspekter, aktiviteter och förväntade resultat Kommunen bör överväga behovet av en fastlagd policy för vilka stöd som kan lämnas, samt i vilken uträckning och under vilka former stöd kan lämnas till enskilda företag. Kommunstyrelsens kontroll av hur kommunens tillväxt- och näringslivsbefrämjande verksamhet som bedrivs av utvecklingsenheten bör förtydligas och struktureras Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. Exp till Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr 00036/ Organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri Från mitten på december har en tjänst varit vakant i kommunalhuset växel/reception. Växelarbetet har tillfälligt lösts med köpt tjänst motsvarande halvtid från Sorsele kommun. För tillfället kvarstår tjänst som kontorsvaktmästare/receptionist 1.0 tjänst. Kommunstyrelsen har under 2008 sparkrav inom sitt verksamhetsområde. Serviceenheten har fått i uppdrag att titta över sin organisation då tjänst lämnats vakant. Vid översyn har personalledare konstaterat att bemanning i receptionen kan minskas med 0,5 tjänst. En minskning av bemanning med 0,5 tjänst i receptionen skulle innebära besparing inom kommunstyrelsens verksamhetsområde utan förminskning av service till kommunmedborgare etc. Tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats av kommunchef Barbro Ternert. Facklig samverkan har skett Personal- och organisationsutskottets har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri till 1,5 årsarbetare. Exp till Barbro Ternert SKTF Kommunal Löner Personal Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Kommunstyrelsen Ks 13 Dnr 00473/ Driftstöd till verksamheten för år Teknikens Hus Stiftelsen Teknikens Hus anhåller om att kommunen lämnar bidrag till verksamhetsåret Stiftelsen föreslår ett bidrag på kronor. Yttranden som inlämnats: Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef, Budgetutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag. Exp till Stiftelsen Teknikens Hus Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyrelsen Ks 14 Dnr 00474/ Bidrag för anordnande av arrangemanget drogfri skolavslutning sommaren 2008 I enlighet med Arvidsjaurs kommuns alkohol- och drogpolicy (antagen ) har kommunstyrelsen under beslutat att årligen budgetera kronor till drogfritt skolavslutningsarrangemang. Samrådgruppen ansöker om kronor till 2008 års skolavslutningsarrangemang. Samrådsgruppen är ett nätverk som arbetar förebyggande med barn och ungdomar. Personal från socialtjänst, församlingen, skola, fritidsgård, Ideum, polis och vårdcentral ingår i denna grupp. Budgetutskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens beslutar att anslå kronor till drogfria arrangemang under att uppdra till samrådsgruppen att prioritera dessa aktiviteter. Exp till Samrådsgruppen via Kerstin Rådahl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr 00008/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Exp till Berörda Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Med anledning av vissa förändringar i tjänsteorganisationen måste delegering av beslutanderätt tas upp till behandling. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 4. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 5. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 6. Deltagande i regionala projekt. 7. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 5) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse.

26 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Kommunchef (not. sid 5) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer