Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson (s) Lena Karlson (s) JanÅge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Övriga närvarande Tomas Johansson, Piteå, utredare i förstudie om Nasaleden, 1 Jan Ask, personalchef, 3 Kenneth Eklund, 36 Ylva Stråhle Andersson (s), ej tjg ers Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Lotta Åman och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-38 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 1 Förstudie om upprustning av vinterleden Nasaleden Ks 2 Kommunchefens rapport Ks 3 Dnr 00070/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Ks 4 Dnr 00504/ Medfinansiering av webbportalen "Norrbottens hjärta" Ks 5 Dnr 00404/ Medfinansiering av Eu-projekt "Innovationer i Norr - för kvinliga idébärare" Nutek Ks 6 Dnr 00446/ Medfinansiering av projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening Ks 7 Dnr 00035/ Medfinansiering av Filmkommissionen år Ks 8 Dnr 00440/ Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under år 2008 Ks 9 Dnr 00012/ Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening Ks 10 Dnr 00040/ Likabehandlingsplan för gymnasieskolan Ks 11 Dnr 00495/ Revisionsrapport - Granskning av kommunens insatser för tillväxt- och näringsliv forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 12 Dnr 00036/ Organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri Ks 13 Dnr 00473/ Driftstöd till verksamheten för år Teknikens Hus Ks 14 Dnr 00474/ Bidrag för anordnande av arrangemanget drogfri skolavslutning sommaren 2008 Ks 15 Dnr 00008/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Ks 16 Dnr 00015/ Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen Ks 17 Dnr 00426/ Begränsning vid uthyrning av Stockstugan till endast lokalhyra (Medborgarförslag) Ks 18 Dnr 00483/ Remiss - Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ks 19 Dnr 00058/ Överklagande av dom Storavan-Uddjaurs utvidgade reglering Ks 20 Dnr 00071/ Bokslut år Kommunstyrelsens verksamheter Ks 21 Dnr 00006/ Tilläggsbudget LASS för år 2007 Ks 22 Dnr 00019/ Tilläggsbudget / utökning av ram Barn- och ungdomsnämnden Ks 23 Dnr 00286/ Användande av tillskott utöver ram Barn- och ungdomsnämnden 2008 Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 24 Dnr 00009/ Redovisning av motioner år 2007 Ks 25 Dnr 00010/ Utvärdering av medborgarförslag år 2007 Ks 26 Dnr 00491/ Kommunfullmäktigetema uranbrytning (Medborgarförslag) Ks 27 Dnr 00011/ Arvode till överförmyndare Ks 28 Dnr 00002/ Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Ks 29 Dnr 00059/ Riktlinjer för särredovisning av VA-verksamhet Ks 30 Dnr 00047/ Ersättare i Arvidsjaur Kommunföretag AB Ks 31 Dnr 00048/ Revisionsrapport Granskning av fullmäktigeberedningar Ks 32 Dnr 00049/ Revisonsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning/ effektivt resursutnyttjande Ks 33 Dnr 00073/ Val av ordförande till kommunfullmäktiges budgetberedning Ks 34 Prenumeration på Dagens Samhälle Remittering Ks 35 Dnr 00007/ Medfinansiering av EU-projekt " Invest in Norrbotten" - Nutek forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 36 Näringslivsfrågor Ks 37 Information om kurser och konferenser Ks 38 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen Ks 1 Förstudie om upprustning av vinterleden Nasaleden Thomas Johansson, Piteå kommun, berättar om förstudien om Upprustning av Nasaleden om förutsättningarna för en satsning på vinterleden mellan kust och fjäll. I början av 1990-talet tog en grupp snöskoterföreningar initiativet till etableringen av en vinterled som sträcker sig från Piteå via inlandet till Nasafjäll. Vinterleden fick namnet Nasaleden och invigdes i mars Sedan leden togs i bruk har den utgjort ett naturligt nav för snöskotertrafiken i södra delen av Norrbottens län. Leden erbjuder populära destinationer för bl a snöskoteråkare, sportfiskare och skidåkare. Rennäring och andra areella näringar bedrivs i anslutning till Nasaleden. Snöskoter föreningarna har sedan en tid tillbaka drivit frågan om restaurering av Nasaleden. I början av 2007 presenterades preliminära restaureringsplaner för tjänstemän vid Arjeplogs, Arvidsjaurs och Piteås kommuner. Planerna innehåller bland annat förslag på röjning av sly, iordningställande av nya ledmarkeringar och byggandet av robusta broar. Under våren 2007 förde parterna fördjupade diskussioner om restaureringsplanerna och enades om att Kultur Fritid, Piteå kommun skulle ta täten i arbetet med att belysa konsekvenserna av en restaurering. Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner har biträtt förvaltningen i detta arbete. Sammanfattningsvis visar förstudien att totalkostnaden för en restaurering är svårbedömd men att den preliminärt torde uppgå till knappt 12 mkr. Det är troligt att totaltkostanden kan sänkas väsentligt om strategiskt riktiga beslut fattas beträffande restaureringsarbetets organisering. Nasaleden har en stor utvecklingspotential i termer av kommersiella och samhällsnyttiga resultat. Realiseringen av ledens potential blockeras av en rad faktorer som kan kopplas till bristande underhåll. Slutligen argumenteras att planerna på restaurering bör genomgå fortsatt beredning. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen Ks 2 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Kommunstyrelsens budget Kommunstyrelsens verksamheter måste spara väsentligt under kommande år. Kommunchefen uppmanar ledamöterna att börja tänka på var besparingarna ska göras. Sjukdomstalen Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsen Ks 3 Dnr 00070/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Jan Ask, personalchef, informerar om följande; Mål för sysselsättningsenheten 2008 Målet för kommunens sysselsättningsenhet skall under 2008 vara att: Verka för ökad sysselsättning inom Arvidsjaur kommun, främst för de som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad Söka nya samarbetsformer med arbetsförmedlingen Utveckla internt samarbete med förvaltningarna Fortsatt sysselsätta personer i OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) Organisera sommararbetande ungdomar Organisera praktikplatser inom kommunen Sysselsättningsenheten Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa sysselsättning för arbetslösa. Sysselsättningsenheten skall ge arbetslösa ungdomar och andra arbetslösa en möjlighet till meningsfull sysselsättning under arbetslöshetsperioden. Detta skall ske dels i form av kvalificerad vägledning och rådgivning och dels genom utbildning och praktik. Det är i första hand de arbetslösa ungdomarna som skall få ta del av vägledning och rådgivning. Fr.o.m. februari -97 är alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samlade i den s.k. Sysselsättningsenheten. Avsikten med denna organisation är att kommunen skall kunna agera mer kraftfullt och mer rationellt vad avser de lokala insatser som görs för de arbetslösa samt att kunna svara upp mot de ökade krav som statsmakterna lägger på kommunerna i ambitionen att minska den öppna arbetslösheten. Även vissa former av social aktivering av långtidssjukskrivna och personer med psykiskt funktionshinder bedrivs inom sysselsättningsenheten. Sysselsättningsenheten förutsätter att det finns ett antal handledare anställda som ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver projekt för dessa. F.n. finns sju (fem efter ) handledare varav en är ansvarig för Refugen. Handledarna arbetar dagligen mycket nära arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunens Individ- och familjeomsorg. Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

9 Kommunstyrelsen Ks 3 forts. Dnr 00070/ Verka för ökad sysselsättning inom Arvidsjaurs kommun, främst för de som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad Gamla klassiska uppdraget som numera är svårt att förverkliga då AF inte vill samarbeta med oss. Ny lagstiftning ger AF möjlighet men. Söka nya samarbetsformer med Arbetsförmedlingen Träffar AF, visar att vi kan och vill. Svårt att bli samarbetspartner direkt med af, vi söker nu möjlighet att bli underleverantör via skogsstyrelsen. Utveckla internt samarbete med förvaltningarna Flyktingverksamheten samgrupperade i Idéums lokaler, boende i gamla brandstationen, stöd med transporter, säkerhet, praktikplatser Ungdomar med problem i skolan som kräver tydlig vuxenledning (träprojekt) Ungdomar på IV kan genomföra delar av sin utbildning på Idéum. Planeringsstadiet. Fortsatt sysselsätta personer i OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) Cirka åtta personer, för liten omsättning av deltagare Organisera sommararbetande ungdomar Rättviseaspekt, medel räcker inte till alla som vill Organisera praktikplatser inom kommunen Skolor, AF, flykting Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna.. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen Ks 4 Dnr 00504/ Medfinansiering av webbportalen "Norrbottens hjärta" Birgitta Lindström och Eva Elke ansöker om medfinansiering med kr av webbportalen Norrbottens hjärta. Webbplatsen Norrbottens hjärta ska skildra Norrbottens hjärta, själ och tanke. En Webbplats som samlar Norrbottens kultur på ett ställe, ett virtuellt kulturhus för länet. Kenneth Eklund, näringslivschef, Kent Norberg, informatör och kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om medfinansiering av webbportalen Norrbottens hjärta med anledning av det omfattande arbete som pågår med ny webbstruktur och innehåll på Exp till Birgitta Lindström Eva Elke Norrbottens läns landsting Länsstyrelsen Norrbottens kommuner Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsen Ks 5 Dnr 00404/ Medfinansiering av Euprojekt "Innovationer i Norr - för kvinnliga idébärare" Nutek Nutek, verket för näringslivsutveckling, ansöker om medfinansiering av EUprojektet Innovationer i Norr för kvinnliga idébärare med kr/år, totalt kr under tiden Syftet med projektet är att genom attitydförändringar inspirera kvinnor till utveckling/vidareutveckling av nya och befintliga produkter, processer samt tjänster och medverka till att dessa når ut på marknaden. Detta uppnås genom t ex en satsning på företrädesvis kvinnodominerande arbetsplatser i offentlig och privat sektor. Processerna för innovationsutveckling ska ske i samarbete med entreprenörskap och företagande. Utbildnings- och näringslivsutskottet beslutade att remittera ärendet till utvecklingsenheten för yttrande. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att begära in kompletteringar från projektägarna. Komplettering av ansökan om bidrag för projektet har inlämnats. Exp till: Nutek Västerbottens läns landsting Norrbottens län landsting Länsstyrelsen i Västerbotten Länsstyrelsen i Norrbotten ALMI Luleå kommun Piteå kkommun Umeå kommun Jokkmokk kommun Gällivare kommun Älvsbyn kommun Kiruna kommun Lycksele kommun Pajala kommun Överkalix kommun Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja medfinansiering av EU-projekt Innovationer i Norr för kvinnliga idébärare med hänvisning till att projektet hade varit mer attraktivt om det tydligare riktat sig mot både kvinnor och män. Entréprenörsskap behöver stimuleras hos båda könen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen Ks 6 Dnr 00446/ Medfinansiering av projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening Arvidsjaurs Sameförening ansökan om medfinansiering med totalt kronor till projekt "Geäddie Digitála" - Arvidsjaurs Sameförening. Projekttiden är beräknad till Arvidsjaurs Sameförening vill med projektet digitalisera de kartor som färdigställts med ca samiska namn och göra dessa tillgängliga på Internet. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Utvecklingsenheten har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projekt Geäddie Digitála med kronor för tiden att pengarna tas från kontot för strukturmedel (036). att en årligt redovisning av projektet ska delges kommunstyrelsen. Exp till Arvidsjaurs Sameförening Jordbruksverket Sametingets kulturråd Länsarbetsnämnden AMS Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Dnr 00035/ Medfinansiering av Filmkommissionen år Swedish Lapland Film Commission ansöker om medfinansiering för åren med 1 kr/kommuninvånare/år. Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbotten Län som ett attraktivt län att förlägga internationella och nationella långfilms-, tv- och reklamfilminspelningar till. Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan om medfinansiering för år 2006 med hänvisning till att filmkommissionens verksamhet bör inrymmas i Filmpool Nords ordinarie verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan för år Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om medfinansiering för åren Exp till Swedish Lapland Film Commission Kommunförbundet Norrbotten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Dnr 00440/ Bidrag till Filmpool Nords verksamhet under år 2008 Filmpool Nord ansöker om bidrag för sin verksamhet med kr/ år för perioden Kommunstyrelsen beslutade och att bevilja Filmpool Nord bidrag med kronor/år för år 2006 och Bolaget skall medverka till ökad film- och TV-produktion i Norrbotten genom att satsa ekonomiska, tekniska och personella resurser i kort- och dokumentärfilmer, långfilmer och tv-drama. Satsningar ger direkta intäkter till länets näringsliv och skapar resurser för nya filmproduktioner. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Filmpool Nord bidrag med kr för 2008 att pengarna tas från kontot för Bidrag till övriga företag (4723) att utse Lotta Åman (s) som kommunens kontaktperson för Filmpool Nord, att årlig redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen om den verksamhet som bedrivits i Arvidsjaurs kommun. Exp till: Filmpool Nord Lotta Åman Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Dnr 00012/ Förlagsinsatser till Övre Norrlands Kreditgarantiförening Framställan har inlämnats om att Arvidsjaurs kommun tillskjuter förlagsinsatser om kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Övre Norrlands Kreditgarantiförening vänder sig till fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i övre norrland. Över 650 småföretagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ekonomisk förening, en kreditgarantiförening, vars ändamål är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar. Föreningen står öppen för alla. Föreningens egna kapital, som står som säkerhet för föreningens borgensåtaganden, består dels av medlemsinsatser från föreningens medlemmar och dels av kapital som tillskjuts till föreningen av större finansiärer, både offentliga och privata, i form av förlagsinsatser. Kenneth Eklund, näringslivschef, har yttrat sig i ärendet. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Exp till: Övre Norrlands Kreditgarantiförening Utvecklingsenheten Företagarna Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta förlagsinsatser om kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening, att anvisa medel ur rörelsekapitalet Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

16 Kommunstyrelsen Ks 10 Dnr 00040/ Likabehandlingsplan för gymnasieskolan Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) ska huvudmännen för de verksamheter som regleras i skollagen se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättad likabehandlingsplan för gymnasieskolan i Arvidsjaurs kommun, enligt bilaga till detta protokoll. Exp till Sandbackaskolan Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (3) Likabehandlingsplan för gymnasieskolan i Arvidsjaurs kommun Inledning Att människor behandlas lika är någonting som angår oss alla. Det är aldrig någon annans ansvar när elev diskrimineras eller trakasseras. Skolans målsättning är att alla elever skall bemötas och behandlas med respekt oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. All bedömning av elevers studieprestationer och arbetsinsatser skall vila på saklig grund. Vi har alla, personal och elever, ett ansvar att gynna jämställdhet och jämlikhet och att bekämpa diskriminering och trakasserier. Målsättning Diskriminering och trakasserier tolereras inte. Konstateras diskriminering och eller trakasserier skall detta omedelbart rapporteras till mentor, bitr. rektor eller rektor. Ansvar Yttersta ansvaret för att förhindra diskriminering och trakasserier åvilar rektor. Rektor skall se till att diskriminering och trakasserier i olika former utreds samt att åtgärder vidtages för att förhindra icke önskvärt beteende. Rektor, lärare och övrig personal har en stor betydelse när det gäller att utforma den atmosfär och de umgängesformer som skall råda på skolan. Definitioner Diskriminering: Med diskriminering menas särbehandling av person som inte kan anses vara sakligt motiverad eller när någon inte behandlas på samma sätt som en annan person i likartad situation. Direkt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom behandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, d.v.s. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Indirekt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Trakasserier: Trakasserier är kränkande behandling som innebär att någon eller några bemöter och behandlar en person eller flera andra personer på ett sådant sätt att dessa känner sig kränkta, sårade eller förnedrade. Trakasserier är negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda personer på ett sådant sätt att de utsatta ställs utanför gruppens eller arbetsplatsens gemenskap genom tex förtal, utfrysning eller medvetet undanhållande av gemensam information.

18 Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Sexuell läggning: homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födelse, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Kontaktpersoner vid ärenden som rör diskriminering och trakasserier Rektor: Biträdande rektor Mentor Kurator Skolsköterska Se även: (3)

19 Anmälningsblankett Bilaga 1 3 (3) Anmälare, datum för anmälan Adress Postnummer och ort Telefon dagtid Telefon kvällstid Vem eller vad anmäls? Anmäld, namn Position (inom eller utom Sandbacka Adress Postnummer och ort Telefon dagtid Vad är det som har hänt? Ge en kort beskrivning. Varför handlar det om diskriminering/trakasserier? Därför att Anmälan tagits emot av: För dokumentering av gjorda insatser samt uppföljning svarar:

20 Kommunstyrelsen Revisionsrapport - Granskning av kommunens insatser för tillväxt- och näringsliv Ks 11 Dnr 00495/ Kommunens revisorer har granskat kommunens insatser för tillväxt och näringsliv. Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om kommunen kan anses som en ändamålsenlig organisation för sina satsningar på tillväxt och näringslivsutveckling samt om styrelsens uppsyn över och kontroll av verksamheten är tillräcklig. För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen bör utifrån en fördjupad omvärldsanalys ytterligare precisera målen vad gäller bl a tidsaspekter, aktiviteter och förväntade resultat Kommunen bör överväga behovet av en fastlagd policy för vilka stöd som kan lämnas, samt i vilken uträckning och under vilka former stöd kan lämnas till enskilda företag. Kommunstyrelsens kontroll av hur kommunens tillväxt- och näringslivsbefrämjande verksamhet som bedrivs av utvecklingsenheten bör förtydligas och struktureras Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. Exp till Revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr 00036/ Organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri Från mitten på december har en tjänst varit vakant i kommunalhuset växel/reception. Växelarbetet har tillfälligt lösts med köpt tjänst motsvarande halvtid från Sorsele kommun. För tillfället kvarstår tjänst som kontorsvaktmästare/receptionist 1.0 tjänst. Kommunstyrelsen har under 2008 sparkrav inom sitt verksamhetsområde. Serviceenheten har fått i uppdrag att titta över sin organisation då tjänst lämnats vakant. Vid översyn har personalledare konstaterat att bemanning i receptionen kan minskas med 0,5 tjänst. En minskning av bemanning med 0,5 tjänst i receptionen skulle innebära besparing inom kommunstyrelsens verksamhetsområde utan förminskning av service till kommunmedborgare etc. Tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats av kommunchef Barbro Ternert. Facklig samverkan har skett Personal- och organisationsutskottets har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa organisation i växel/reception/kontorsvaktmästeri till 1,5 årsarbetare. Exp till Barbro Ternert SKTF Kommunal Löner Personal Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Kommunstyrelsen Ks 13 Dnr 00473/ Driftstöd till verksamheten för år Teknikens Hus Stiftelsen Teknikens Hus anhåller om att kommunen lämnar bidrag till verksamhetsåret Stiftelsen föreslår ett bidrag på kronor. Yttranden som inlämnats: Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef, Budgetutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag. Exp till Stiftelsen Teknikens Hus Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyrelsen Ks 14 Dnr 00474/ Bidrag för anordnande av arrangemanget drogfri skolavslutning sommaren 2008 I enlighet med Arvidsjaurs kommuns alkohol- och drogpolicy (antagen ) har kommunstyrelsen under beslutat att årligen budgetera kronor till drogfritt skolavslutningsarrangemang. Samrådgruppen ansöker om kronor till 2008 års skolavslutningsarrangemang. Samrådsgruppen är ett nätverk som arbetar förebyggande med barn och ungdomar. Personal från socialtjänst, församlingen, skola, fritidsgård, Ideum, polis och vårdcentral ingår i denna grupp. Budgetutskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens beslutar att anslå kronor till drogfria arrangemang under att uppdra till samrådsgruppen att prioritera dessa aktiviteter. Exp till Samrådsgruppen via Kerstin Rådahl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr 00008/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Exp till Berörda Kommunstyrelsen beslutade att anta delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen. Med anledning av vissa förändringar i tjänsteorganisationen måste delegering av beslutanderätt tas upp till behandling. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till protokollet att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (6) DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR KOMMUNSTYRELSEN Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt enligt följande: Arbetsutskottet 1. Utdelning av kommunala stipendier om ej donationsföreskrifter föreskriver annat eller kommunfullmäktige annorlunda beslutat. 2. Överlåtelse eller upplåtelse av mark till enskild för villabebyggelse enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 3. Försäljning av industrimark i Arvidsjaurs samhälle enligt villkor och priser fastställda av kommunfullmäktige. 4. Yttrande angående ansökningar om tillstånd att använda övervakningskamera. 5. Bidrag till särskilda arrangemang och händelser gällande föreningar och organisationer. 6. Deltagande i regionala projekt. 7. Bostadsanpassningsbidrag över två basbelopp enligt bostadsanpassningskungörelsen. Budgetutskottet 1. Bidrag till föreningar och organisationer där det finns normer (2007). 2. Ombudgeteringar inom givna ramar. 3. Internkredit koncernkontot. 4. Anvisningar för årsredovisning och delårsbokslut. 5. Upphandling till följd av anläggningsbeslut eller särskilt finansieringsbeslut. 6. Placering av donationsmedel från donationsfonder. Utbildnings- och näringslivsutskottet 1. Godkännande av avtal med andra kommuner i gymnasiala frågor. 2. Beslut om interkommunala avgifter och övriga ersättningar i gymnasiala frågor. 3. Fastställande av lokala kurser. Personal- och organisationsutskottet (not. sid 5) 1. Beslut om stridsåtgärd. 2. Anställningsvillkor för kommunchef, förvaltningschefer och personalchef. Anm: Respektive nämndsordförande skall lämna synpunkten till förhandlingsdelegationen innan beslut fattas. 3. Beviljande av tjänstledighet för kommunchef, förvaltningschef eller personalchef för att pröva annan tjänst då det bedöms ligga i kommunens intresse.

26 2 (6) Kommunstyrelsens ordförande KSO: 1. Ärenden angående kommunal förköpsrätt samt tillståndsprövning hos hyresnämnden, besluta att avstå från att utöva kommunal förköpsrätt. 2. Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 3. Framställningar till och yttrande över remisser från miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden eller lantmäteriet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 4. Underhandsförsäljning av småhus med kommunal borgen före exekutiv auktion då det bedöms som förmånligast för kommunen. 5. Utarrendering av kommunens mark och vatten om högst 1 år i sänder. 6. Konvertering av lån. 7. Återbetalning av lån. 8. Upptagande av anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget. 9. Yttrande över ansökningar om övertagande av statliga lån. 10. Förmedling av statliga ersättningslån. 11. Yttrande angående investeringsstöd och servicebidrag för kommersiell service. 12. Inköp av mindre markområden understigande kronor. 13. Avgörande om investeringsäskanden, som ej anses ha sådan prioritet att de är föremål för beslut, ska sättas bort och betraktas som avslutade. 14. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Utbildnings- och näringslivsutskottets ordförande UNU: 1. Intagningsnämnd. Kommunchef (not. sid 5) KCH: 1. Beslut om utlämnande av allmän handling. 2. Avskrivning av fordran upp till kronor. 3. Tillstånd att använda Arvidsjaurs kommunvapen. 4. Placering av likvida medel. 5. Tillsvidareanställning. 6. Enskild löneförhandling och löneförhandling vid nyanställning. Anm: Beslut får fattas efter samråd med personalchef. Är ej personalchef och förvaltningschef överens ska ärendet föras vidare till personal- och organisationsutskottet. 7. Uppsägning. Anm: Efter samråd med personalchef.

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer