Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

2 Resultat efter skatt Mkr Året i korthet Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk uthyrningsgrad Mkr % Hyresintäkter (Mkr) Ekonomisk uthyrningsgrad (%) Uthyrbar area fastigheter Driftsöverskott och direktavkastning Driftsöverskott (Mkr) Direktavkastning (%) Direktavkastning normaliserat (%) 94,5 94,5 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 m 2 % Uthyrt (m 2 ) Vakant (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) Mkr % ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Årets resultat, Mkr 26,4 42,2 Resultat före skatt, Mkr 35,6 39,7 Reavinster, Mkr 12,0 8,1 Rörelsens kassflöde, Mkr 23,8 29,3 Driftsöverskott, Mkr 114,9 112,0 Vinst per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Substansvärde per aktie, kr Uthyrningsgrad area, % 94,1 95,1 Uthyrningsgrad ekonomisk, % 93,0 94,0 Årets resultat Årets resultat exklusive resultat av försäljningar uppgick till 17,7 mkr (36,3). I årets resultat ingår reavinster netto om 8,7 mkr (5,8). Försäljningar och förvärv Inga fastigheter har försålts eller förvärvats Reavinster om 12 mkr är resultat av tidigare garantiavsättning avseende förvärv av aktier. Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var vid årets utgång 79,0 mkr (107,8). För planerad fastighetsutveckling finns fasta lånelöften om 191,5 mkr (78,0). Koncernens justerade soliditet uppgick till 32,4 procent (31,9). Fastigheternas bokförda värde och marknadsvärde Fastigheternas bokförda värde har ökat med 112,6 mkr under året och uppgick till mkr (1 779). Fastigheternas marknadsvärde har ökat med 6,8 mkr under året om hänsyn tas till genomförda investeringar och värdeminskningsavdrag. Marknadsvärdet uppgick till mkr (2 382). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr och 60 öre per aktie (12:60). Marknadsvärde fastigheter Mkr

3 Flerårsjämförelse TKR resultaträkning Fastighetsrörelsen Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat fastighetsrörelsen Jämföreslsestörande poster Fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Finansrörelsen Räntenetto och övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Aktuell betald skatt Uppskjuten skatt Årets resultat balansräkning Fastigheter Övriga tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut fastigheter Uthyrbar area (m 2 ) Vakant area (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) 92,9 92,3 95,9 95,1 94,1 Direktavkastning (%) 7,2 7,3 7,0 6,6 6,4 Direktavkastning, normaliserat driftnetto (%) 8,4 8,1 7,6 7,6 8,0 Överskottsgrad (%) 49,3 53,5 52,2 51,0 51,8 Marknadsvärde (Tkr) per aktie Vinst Eget kapital Substansvärde

4 Detta är Masmästaren Gårdsmiljö Nordstan i Falun. masmästaren är Dalarnas största privata hyresvärd och företaget vill profilera sig som en lokalt förankrad hyresvärd med stor bredd i hyresutbudet. Basen för verksamheten kommer alltid att vara Falun/Borlängeregionen, men det hind rar inte att Masmästaren breddar sig och äger fastigheter på andra orter som Västerås, Uppsala och Stockholm. De valda orterna/regionerna befinner sig oftast på olika stadier i en konjunkturcykel. Bolagets styrelse och ägare bedömer därför att etableringarna är ett bra sätt att sprida riskerna. Genom sitt breda utbud av lägenheter och lokaler där Masmästaren verkar, kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga som presumtiva hyresgäster kan tänkas ställa. Närheten och kunskapen om de lokala marknaderna ska ge korta och enkla beslutsvägar i mötet med hyresgästen. Ambitionerna när det gäller fastigheternas underhåll är högt ställda. Visionen är att en extern betraktare ska kunna se att en fastighet ägs och förvaltas av Masmästaren. Vision Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner som söker bostad och för företag som söker nya lokaler, i städerna Falun/Bor länge, Uppsala/Västerås eller i Stockholm. Till privatpersoner och företag erbjuder vi säkra byggnader med god service. Till företag ska vi också kunna erbjuda flexibla affärslokaler med bra affärslägen och god service. Genom vårt breda utbud av lägenheter och lokaler ska vi kunna möta de flesta krav och önskemål som hyresgäster såväl befintliga som presumtiva kan ställa. Utdrag ur Masmästarens strategiska plan MÅL Före utgången av år 2010 ska fastigheternas marknadsvärde överstiga mkr och det egna avskattade kapitalet över stiga 350 mkr. Avkastningen på eget kapital ska årligen överstiga 15 procent efter aktuell skatt. Delmål och restriktioner Fastighetsinnehavets direktavkastning (inklusive full administration och normaliserade hyror och driftskostnader) ska överstiga 8,5 procent. Likviditeten inklusive lånelöften och checkräkningskrediter bör minst uppgå till 100 mkr. Andelen bostäder/kommersiella lokaler bör vara 60/40. Aktiverade underhållskostnader och lokalanpassningskostnader ska balanseras till en procent av fastigheternas marknadsvärden. Andel långa hyresavtal (längre än tre år) ska överstiga 50 procent av hyresvärdet för kommersiella lokaler. Minst 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta hyra av Masmästaren. Uthyrningsgraden ska överstiga 95 procent. Minst 80 procent av medarbetarna bör definitivt känna betydelsen av sin insats för bolaget. Bakgrund Masmästaren Fastigheter AB bildades i december 2001, då Byggnadsfirman Lund AB i Arboga förvärvade fastigheter i Falun/Borlänge från det börsnoterade Fastighets AB Tornet. Vid förvärvet ingick 24 fastigheter i centrala Falun och Bor- 4

5 länge. Total uthyrbar area var cirka kvadratmeter och omfattade cirka 590 bostadslägenheter, 130 kontor/butiker och 450 övriga hyresobjekt. Antalet anställda var vid detta tillfälle tio stycken. Verksamheten har under kännetecknats av stor aktivitet och med många stora förvärv i Falun/Borlänge samt på orterna Uppsala, Västerås och Stockholm. Masmästaren äger efter dessa förändringar 62 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka kvadratmeter, fördelade på kvadratmeter bostäder och kvadratmeter kommersiella lokaler, eller bostäder och 312 kontor/butiker och övriga hyresobjekt. Personalen uppgår numera till 19 personer i fastighetsförvaltningen. Därutöver finns 42 anställda i dotterbolaget Skepparholmen som bedriver hotell- och konferensverksamhet. Skepparholmen förvärvades under Ägande och ledning Ägandet i Masmästaren Fastigheter AB har förändrats då styrelseledamöterna givits tillfälle att få förvärva aktier från Byggnadsfirman Lund AB. VD för Mas mästaren är Hans-Olof Lund som är ensamägare av Byggnadsfirman Lund AB. Utsikt över takåsarna mot Stora Kopparbergs kyrka i Falun. 5

6 VD har ordet Kung Gustafs Torg i Falun. vi fortsätter att utveckla Masmästarens verksamhet för att uppnå de av styrelsen uppställda finansiella, miljömässiga och kvalitativa målen till utgången av år Masmästarens sjätte verksamhetsår har präglats av återhållen expansion och mer av konsolidering och försiktighet. Under verksamhetsåret har inga fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljningar genomförts. Större investeringar har dock genomförts i fastighetsutveckling och i planerat underhåll. Fastigheternas marknadsvärde var vid årsskiftet mkr. Vår målsättning står fast att fastighetsinnehavet ska ha ett marknadsvärde på cirka mkr med en synlig soliditet i nivå 20 procent före utgången av år 2010 om inte fastighetsmarknaden kollapsar. Under året har vi genomfört en kundenkät och kunde konstatera att mer än 80 procent av de tillfrågade hyresgästerna definitivt vill fortsätta hyra av Masmästaren. Ett kvitto på att vår miljö- och kvalitetssatsning varit framgångsrik. Ingen möda sparas på att för hyresgästernas trivsel och trygghet se till att det är rent, snyggt, hälsosamt och säkert i Masmästarens byggnader och på anslutande tomtmark. År 2007 har präglats av oro på aktie- och räntemarknaderna, delvis som en följd av den ekonomiska nedgången i USA och det ökade inflationstrycket i Kina. De globala effekterna verkar avta och inflationstrycket tilltar. Oron för bubblor i fastighets- och finansbranschen har ökat och styrelsen i Masmästaren har med anledning härav tagit beslut om att tillämpa försiktighetsprincipen. De närmaste åren i Masmästaren kommer att präglas av försiktig konsolidering. Vilket i sig inte hindrar oss från att förvärva fastigheter med god framtida värdetillväxt om vi samtidigt avyttrar mogna fastigheter med mindre framtida värdetillväxt. Vår finansiella ställning är tillfredsställande och genom avtalade kreditlöften med våra affärsbanker är vår likvida situation betryggande. Vår ränteexponering är låg till följd av tidigare räntebindning med olika derivat och låneandelen med kort bindning understiger 17 procent av låneportföljen. Räntebindningstiden överstiger 50 månader och den genomsnittliga räntan på vår låneportfölj understiger 5 procent. Bolagets synliga soliditet uppgår till 14 procent och den justerade soliditeten har under 2007 ökat till drygt 32 procent. Hyresmarknaden Efterfrågan på kommersiella lokaler och hyreslägenheter på de fyra orter där vi verkar är fortsatt stark. Hyresökningar i den oreglerade kommersiella sektorn överstiger inflationen och BNP-tillväxten, emedan hyresökningar i den reglerade bostadssektorn varit låg som en följd av fortsatt låg inflationsutveckling på det sätt som inflationen mäts. Vi kan idag läsa av ett inflationstryck som är större än den som Riksbanken prognosticerar varför vi under de kommande åren förväntar oss ökade hyror. Kraften i ökningen är avhängig hur mycket efterfrågan ökar och på vilken nivå inflationen planar ut. Den nya alliansregeringen avser inte att ingripa i den reglerade bostadssektorn med lägre momsuttag, ROT- och räntebidrag. Det kommer att få till följd att byggandet av nya hyresbostäder blir nära noll. Regeringens understödjande av att kommuners allmännyttiga bostäder ombildas till bostadsrätter kommer att få till följd att utbudet av hyreslägenheter ytterligare minskar. Det mindre utbudet av hyreslägenheter och en stark arbetsmarknad med förbättrad köpkraft ökar möjligheten för hyresökningar som överstiger den underliggande inflationen. 6

7 Vidare förväntar vi oss att regeringens stimulans till tjänstesektorn kommer att öka efterfrågan på kontorslokaler vilket på marginalen stärker hyresflödena genom sänkta vakanser på de orter vi verkar. Kvalitets- och miljösäkring av fastighetsrörelsen Säkra byggnader innebär trygga hyresgäster och trygga hyresgäster vill fortsätta att hyra av oss. Under 2007 har vi investerat stort i planerat underhåll. Bland annat har vi avslutat helrenoveringen av våra innergårdar och balkonger samt i nya sophus med källsortering. Brister som observerats vid vår genomgripande interna el och brandrevision har åtgärdats. Vi strävar efter att ständigt förbättra säkerheten i våra fastigheter och att förbättra vår service till hyresgästerna. Mycket av våra anställdas kompetensutveckling sker genom lärande i anslutning till den dagliga verksamheten. Att vi lagt en större del av fastighetsskötseln på externa lokala förvaltare har också inneburit att vi fått insikter från andras erfarenheter. Den genomförda kundenkäten visar också på en stor kundtillfredställelse. Det finns dock mer att åstadkomma i energieffektivisering och i förebyggande underhållsinsatser. För detta krävs både kompetensutveckling av organisationen samt ett brinnande engagemang från den enskilde medarbetaren. Marknadsföring och kommunikation Vi har utvecklat webbsidan ytterliggare under året. Webbsidan är Masmästarens bästa möjlighet att förse olika intressenter med aktuell information på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. För att synliggöra oss mot allmänheten har vi sponsrat Leksand Hockey med att vara matchvärd för en hockeymatch och bjudit 500 av våra hyresgäster på fri entré. Vidare har vi sponsrat Tällberg Foundation Forum, som samlade forskare och debattörer till Tällberg för att diskutera frågor om mänsklighetens överlevnad. Forumet som samlas årligen kring midsommarhelgen får stort medialt utrymme. Resultat 2007 och resultatprognos 2008 Masmästaren redovisar ett resultat på 35 mkr före skatt för För 2008 beräknas resultatet före skatt ligga på samma nivå, 35 mkr. Detta trots att vi prognosticerar mindre reavinster till resultatet. Resultatet efter skatt beräknas att ligga i nivå 50 mkr som ett resultat av förvärvet av aktierna i Sparta Operation under det första kvartalet Falun i mars 2008 Hans-Olof Lund, VD 7

8 Masmästarens etiska regler Konferensrum hos Acta Kapitalförvaltning, Hattmakaren 9 i Falun. ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Vi arbetar för att skapa goda och hållbara relationer till våra medarbetare, aktieägare, hyresgäster, leverantörer, myndigheter och branschorgan. Målet är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör att vi framstår som en pålitlig och ansvarskännande samarbetspartner. Nedan tecknade uppförandekod gäller för alla som är anställda i Masmästaren. Ärlighet och integritet Som anställd i Masmästaren agerar vi med ärlighet och integritet. Vi gör det som är rätt utan att kompromissa även om omständigheterna innebär att det är svårt. Respekt för människor Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss. Vi visar alla människor vi kommer i kontakt med denna respekt, både inom och utanför Masmästaren. Mobbning och diskriminering mellan Masmästarens medarbetare och av Masmästarens hyresgäster, leverantörer eller konsulter är oacceptabelt. Vi uppmanas att säga ifrån om någon uppför sig så att vi känner oss illa berörda och att rapportera om vi ser sådant inträffa. 8

9 Gården på Bokbindaren 2 i Falun. Vård av tillgångar Vi har ett ansvar att vårda de tillgångar som ägarna gett oss i uppdrag att sköta. Missbruk för personlig vinning eller vårdslöst handhavande är inte acceptabelt. Vår personliga framtoning karak täriseras av enkelhet. Vi avstår från lyx. Samhälle Masmästarens goda namn ska alltid skyddas. Som ansvarstagande företag är det vår plikt att lyda lagen. Om vi någonsin tvivlar på vad som är rätt i en given situation är det ett gott riktmärke att fråga sig om vi vill läsa om detta i tidningen. Affärer Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi gör det med ärlighet och integritet. All marknadsföring ska vara riktig och sanningsenlig. Medveten osanning eller utlämnande av oriktiga fakta är inte acceptabelt. Vi skapar våra affärer med laglydiga och etiska metoder. Gåvor och representation, erhållen och bjuden, ska rymmas inom lagens gränser. Kollegor/medarbetare Vi förstår att inget företag är starkare än sin svagaste länk. Vi lär av varandra och kombinerar alla våra kompetenser efter mottot en för alla, alla för en. Konflikter uppstår alltid i en organisation och vi månar om att utan dröjsmål, med dialogens hjälp bilägga anledningen till konflikt. Ledningsstil Chefer är förebilder och chefens egna etiska standard bestämmer den etiska nivån i organisationen som de är satta att leda och utveckla. Det är därför speciellt viktigt att han eller hon agerar och uttalar sig som goda föredömen.» Åtgärder och beteenden som skadar förtroendet för och tilliten till Masmästaren accepteras ej. Respektive chef är ansvarig för att utbilda och övervaka efterkommanden av denna uppförandekod «. 9

10 Masmästarens kännetecken Gatumiljö i Nordstan, Falun. vi lägger stor vikt vid att förvalta våra fastigheter väl och tillhandahålla våra hyres gäster den service som efter frågas. Interna mätnin gar som genomförts av våra hyresgästers omdömen om oss visar på mycket nöjda svar. Vidare bemödar vi oss att förvalta våra fastigheter så som medborgare och beslutsfattare på de lokala marknader vi verkar, förväntar sig av seriösa fastighetsägare. Under 2007 har upprustningen av våra innergårdar i Falun rönt uppmärksamhet. Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Masmästaren ska kännetecknas av förståelse för kundvärde, miljöhänsyn och trygghet. Kundvärde Vi skapar relationer genom ett gott värdskap präglat av att våra nuvarande hyresgäster ska trivas och att våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaks. Hyresgästen ska tycka att det som erhålls är prisvärt. Det vi tillhandahåller och levererar ska upplevas vara mer värt än vad andra fastighetsbolag kan erbjuda för samma pris. Miljöhänsyn Masmästaren tar hänsyn till miljön genom att arbeta för att minimera bolagets negativa miljöpåverkan. Samtidigt värnar vi om hyresgästers boende- och arbetsmiljö samt medarbetarnas arbetssituation. Trygghet Vi ska för hyresgästernas trivsel och trygghet tillse att det i Masmästarens fastigheter och på tillhörande tomtmark är rent, snyggt, hälsosamt och säkert. Certifiering Det pågår ett ambitiöst arbete i Masmästarens drifts- och serviceorganisation i syfte att kontinuerligt dokumentera fastigheternas tekniska och miljömäs siga status och förvaltningens servicekvalitet samt upprätta handlingsplaner för att åtgärda bristerna. Som ett hjälpmedel i arbetet med att säkra Masmästarens fastigheter och förvaltningsarbete är bolaget kvalitetsoch miljöcertifierat enligt FR

11 Kundvärde 11

12 Kundmätning Gården på Sparbanken 6 och 7 i Falun. masmästaren har flera olika typer av fastigheter med olika kategorier hyresgäster. Med hyresgästerna varierar också behoven och önskemålen. Hyresgäster med barn kanske prioriterar trygga och säkra utemiljöer för sina barn medan en kontorshyresgäst kanhända i första hand ställer krav på flexibiliteten i lokalerna. Men gemensamt för dem alla är en god relation till sin hyresvärd, och då i form av den eller de företrädare för Masmästaren som kunden möter, vilket många gånger betyder mer än vad som står i hyresavtalet. Detta har Masmästaren tagit fasta på i sitt val av kännetecken. Vi bygger långsiktiga relationer till kunderna eftersom vi är övertygade om att detta är till gagn för både hyresgästen och Masmästaren. Svårigheten är inte att hyra ut lokaler och bostäder under högkonjunktur, det svåra är att behålla hyres gästerna när efterfrågan i samhället sjunker. Då kan relationen mellan kund och hyresvärd vara det som fäller avgörandet för om kunden förblir hyresgäst eller inte. Om hyresgästen av något skäl väljer att lämna oss vill vi att vår relation är av sådan kvalitet att hyresgästen längtar tillbaks till Masmästaren. För att få feedback på Masmästarens förvaltningsarbete genomförs en kundmätning där samtliga hyresgäster får ta ställning till olika frågeställningar som lokalens/ bostadens prisvärdhet. De får också betygssätta nivån på den service som erhålls. Det övergripande syftet med undersökningen är att ange vad Masmästaren ska förbättra i verksamheten för att möta hyresgästernas förväntningar. Alla svar vägs samman till ett index som speglar kundens helhetssyn på bolaget. Kundmätningen genomförs på ett enhetligt sätt, vilket innebär att resultaten kan användas dels som jämförelse mellan olika fastighetsbolag under ett enskilt år, dels som jämförelse av det egna bolagets resultat över tiden. Kundmätningen genomfördes under hösten 2007 av företaget Scandinfo, ett av Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Samtliga hyresgäster som hyrde bostad eller lokal av Masmästaren och inte hade sagt upp hyresavtalet för avflytt fick enkäten. Av bostadshyresgästerna lämnade 68 procent av de tillfrågade svar och av lokalhyresgästerna var motsvarande siffra 49 procent. Målet var att nå en svarsfrekvens på 50 procent. Glädjande nog fick Masmästaren mycket goda betyg i undersökningen. Av cirka 70 bostadsföretag som gjort denna undersökning under 2007 placerade sig Masmästaren som tvåa i en jämförelse. Självklart fungerar detta som en sporre för Masmästaren att fortsätta sitt arbete att uppnå kundnöjdhet. Lika väl som en nöjd kund är en självklarhet för Masmästaren, lika självklart är det att detta är ett arbete som aldrig kan prioriteras ner, oavsett resultat i en kundundersökning. Att vila på en framgång är ett säkert sätt att försämra framtida resultat. Målet för Masmästaren är ju att vara det självklara valet för kunden! Index Speglar kundens helhetssyn på oss som hyresvärd. Mäter hur stor andel, i procent, av svaren som var fem på en skala ett till fem, motsvarande»helnöjda «. Bland bostadshyresgäster var Masmästarens index 58 där branschen i genomsnitt har 37. Motsvarande uppgift bland lokalhyresgäster var för Masmästaren 36 där branschen i genomsnitt har 26. Lojalitet Speglar kundens relation till oss som hyresvärd. Mer än 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta att hyra av Masmästaren. 12

13 Prisvärdhet En bedömning av den hyra kunden betalar i relation till läge och standard på lokalen/ bostaden samt nivån på den service kunden erhåller. Kunderna anser att Masmästarens lokaler är mer prisvärda än övriga fastighetsbolag. Anpassning Visar om kunden anser att vi håller våra löften och tar hänsyn till kundens behov. Masmästaren anses ha högre anpassningsförmåga än branschen i genomsnitt. Resultat i övrigt av kundundersökningen Förutom en helhetsbedömning, bryts resultatet ner i åtta delområden rörande bostaden eller lokalen. Masmästarens styrka enligt resultatet på dessa delområden är bemötande och service från fastighetsskötare och övrig personal, vilket självklart är extra glädjande. Det enda område Masmästaren har samma värden som branschen i övrigt är vår tillgänglighet, vilket får ses som en svaghet. Att förbättra vår tillgänglighet är en självklarhet med detta som bakgrund. Masmästaren har redan inlett arbetet med att förbättra funktioner på vår telefonväxel och vår hemsida. Ett arbete vi hoppas se resultat av redan under I övrigt ligger Masmästarens resultat klart över branschgenomsnittet. HYRESGäster hos masmästaren» Snyggt utan lyx! «Högskolan Dalarnas fastighetschef Lars-Olof Nordqvist är nöjd med ombyggnaden av nedervåningen i kanslihuset i Falun, vilken är en direkt följd av att studentkåren flyttat därifrån. Samtidigt som studentkåren har fått nya fina lokaler på stan, så har vår administration i Falun blivit bättre samlad. Det underlättar naturligtvis verksamheten, konstaterar han. Lokalerna renoverades våren 2007 och dit har nu antagningsenheten flyttat in tillsammans med Dalacampus, som är den del av högskolan som utvecklar samarbetet med omvärlden. Sedan tidigare fanns rektorskansliet i huset liksom utbildnings- och forskningskansliet samt avdelningar för information, ekonomi, personal och fastigheter. Den ombyggda våningen är ljus och fräsch och vi har fått både nya personalrum och ett nytt konferensrum. Över huvud taget är hela huset ovanligt trevligt för att vara ett kontorshus, säger Lars-Olof Nordqvist som jobbat här sedan augusti Tidigare undervisade han i ekonomi i den del av Högskolan som finns i Borlänge. Huset ägs av Masmästaren och byggdes från början för en privat vårdklinik. Därför är det sammanbyggt med närbelägna Scandic Hotel, eftersom tanken var att patienter kunde behöva övernatta här. De flesta av Högskolans lokaler ägs av företag som är nära knutna till kommunerna. Kanslihuset i Falun är ett undantag. Det är bra för oss att ha flera olika hyresvärdar, anser Lars-Olof Nordqvist. Han har tidigare arbetat i fastighetsbranschen och tycker det är lätt att komma i kontakt med Masmästaren och lätt att diskutera vad som ska göras. Däremot önskar jag att det vi har kommit överens om kunde genomföras ännu snabbare, säger han. Det som är aktuellt att göras nu i kanslihuset är att förbättra skyltningen och att sätta upp en väv av falubördige konstnären Gösta Ehrenberg i entrén. Där fanns tidigare ett vattenfall, från vårdklinikens tid. Men vattenfallet har fungerat allt sämre med tiden och på slutet stänkte vatten ut i entrén så att golvet blev halt. Vad kanslihuset nu behöver är fler parkeringsplatser, enligt Lars-Olof Nordqvist. Vi har parkeringsplatser för dem som jobbar här, men vi har ont om besöksplatser. Eftersom både Dalacampus och antagningsenheten vänder sig till människor utanför Högskolan, så måste vi ha möjlighet att kunna ta emot fler besökare. Vi vill ju vara en öppen högskola. Lugnet 2:5 i Falun. Lars-Olof Nordqvist, Högskolan Dalarna. 13

14 Genomgripande men varsam renovering Majvor Palander Visst trivdes jag bra förut, men nu är det ännu bättre! Majvor Palander visar runt i sin lägenhet i Borlänge centrum. Här har hon bott i snart fem år, men i september 2006 fick hon flytta ut tillfälligt, eftersom huset skulle renoveras. I februari 2007 var hon tillbaka igen i tvåan på 68 kvadratmeter till kaklat badrum, större balkong och ett kök med rymligare matplats, ny spis och diskmaskin. Allra bäst är nog att det går att elda i den öppna spisen nu, säger Majvor. Hon är glad över att många av de ursprungliga detaljerna i 1930-talshuset har bevarats, till exempel parkettgolvet och trösklarna i vardagsrummet och de rejäla garderoberna med lyse. Att flytta för att ens lägenhet ska renoveras kan vara jobbigt, men Majvor tycker att det löste sig bra. Vi fick ordentlig information i förväg och hjälp med flytt och magasinering av möbler. De som jobbar åt Masmästaren är alltid bra att ha att göra med, och det var de den här gången också. Hyresgästerna blev erbjudna ersättningslägenheter, men Majvor bodde hos vänner under tiden. Nu är hon glad över att vara mitt i stan igen. En del tycker att det är mycket oväsen här, men det stör inte mig. Och tänk att kunna sitta på balkongen och lyssna på banden som spelar på festivalen Peace & Love. Det är häftigt! Kontor blev lägenheter med spännande planlösning Hans Edward I mars 2008 flyttar Hans Edward in i en helt ny lägenhet i Lallarvet nära Falu centrum. Lägenheten finns i ett av de tre hus som Masmästaren gör om till bostadshus efter köpet av området för ett par år sedan. Då var det kontor och andra verksamheter i de sammanlagt sju husen. Hans Edward har länge önskat flytta in till stan. Det är svårt att få tag på hyreslägenheter i centrala Falun, men för något år sedan anmälde jag mig till Masmästarens bostadskö. Jag hade sett de lägenheter som de byggt i Centralpalatset och tyckte att de gjorde ett bra jobb. I slutet av 2006 kom chansen, då Masmästaren började planera ombyggnaden av ett hus om tidigare tillhört landstingets psykiatriska öppenvård. Hans Edward var med från det att de gamla väggarna började rivas. Rumsindelningen är mycket spännande och den bidrog till att jag fastnade för lägenheten. Vardagsrummet är 35 kvadratmeter och har ett burspråk, där man går ut på balkongen från sidan. Lägenheten får ljusa färger och väggarna har inga tapeter, utan målningen görs direkt på det material som finns i väggarna, till exempel puts och betong. Allt är fräscht och tiptop och huset har bara åtta lägenheter. Jag kommer säkert att trivas bra. Lallarvet är välkänt för Hans Edward. Han jobbade tidigare i ett av kontorshusen i området. Så han vet vad han talar om. 14

15 Miljöhänsyn 15

16 Miljöåtgärder Motorvärmare, Kronomagasinet 5 i Falun. masmästaren strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Parallellt med detta arbetar vi för en ständig förbättring av fastigheternas boende- och arbetsmiljöer. Masmästaren bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken. Av våra hyresgäster finns det ingen som bedriver sådan verksamhet. Arbetet med att identifiera och åtgärda fastigheter där miljörisker förekommer, eller befaras uppkomma, pågår kontinuerligt. Masmästaren är inte involverad i någon miljötvist med myndighet eller annan organisation. Masmästarens miljöpolicy Masmästarens miljöarbete ska grunda sig på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav. Minska användningen av ändliga resurser. Minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning. Dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning. Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material- och teknikval välja det mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen med hänsyn till funktion och ekonomi. Välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav. Kontinuerligt informera hyresgäster och genom praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sin verksamhet och i sitt boende. Ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra olika intressenter. Följande är exempel på kvantifierbara mål i vårt miljöarbete. Samtliga fastigheter ska anslutas till fjärrvärme. Källsortering av sopor ska finnas i samtliga fastigheter. El-, värme- och vattenförbrukning ska reduceras med minst två procent per år till och med utgången av år 2012, bland annat ska samtliga motorvärmaruttag (cirka 500 stycken) bytas ut mot moderna digitalstyrda urverk. Gårdsmiljöerna för samtliga inner stadsfastigheter ska uppgraderas kvalitetsmässigt och estetiskt. Fönster ska isoleras mot störande ljud från gatutrafik. Samtliga fastigheter ska kunna garanteras vara mögel och radonfria. Förbrukning och belastning I syfte att följa upp Masmästarens användning av jordens resurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan mäts månatligen förbrukning av bland annat el, värme och vatten samt utsläpp av till exempel koldioxid. År 2007 har präglats av oro för vad klimatförändringar till följd av atmosfärens uppvärmning kan innebära för påfrestning på kommande generationer. Den globala medvetenheten i dessa frågor ökar och kraven ökar på att länderna ska ställa om sin resursanvändning efter en uthållig hållbar utveckling. 16

17 Trygghet 17

18 Trygghetsåtgärder Bokbindaren 2, Falun. vår ambition är att bedriva ett förvaltningsarbete som på ett medvetet sätt förebygger situationer som kan skapa otrygghet för hyresgäster. I arbetet med att bedriva ett säkert förvaltningsarbete är det av yttersta vikt att både egen och inhyrd personal väl förstår bolagsledningens intentioner. Förebyggande kundvårdsarbete Personalen utbildas förutom i yrkesmässig kompetens även i kundvård, där kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla är tydligt definierade. Bästa servicekvalitet uppnås genom att: Ha en pålitlig lokal serviceorganisation som har stor tillgänglighet för hyresgästerna och som till fullo förstått och antagit Masmästarens etiska regler. I serviceorganisationen ska hyresgästerna ges utökade befogen heter. I vår IT-bas för serviceanmälan registreras felanmälan från våra hyresgäster och utvärderas vidtagna åtgärder. All information om felanmälan ska bli väl dokumenterad med statistik över vidtagna åtgärder och serviceönskemål från hyresägsterna. Informationen på anslagstavlor i trapphus samt på vår hemsida masmastaren.se förbättras i interaktiv riktning. 18

19 Förebyggande underhåll Förebyggande underhåll omfattar tillsyn, skötsel och service med en periodicitet upp till ett år. Åtgärderna vidtas för att förebygga förslitning och skador samt driftavbrott på installationer. Ett processorienterat fastighetsskötararbete har implementerats efter sju huvudteman med uppgifter om aktiviteter som ska utföras. I systemet finns inlagda månatliga ronderingar med en så kallad Rondlista som är en förteckning av aktiviteter som ska utföras och kvitteras. Arbetet genomförs därmed på ett planlagt, rationellt sätt efter en metodik som är repetitiv. Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll har budgeterats i vår fleråriga (fem år) underhållsplan. Förutom erforderliga underhållsåtgärder planläggs lagstadgade besiktningar. Planläggningen sker till belopp och tidpunkt för utförande. För den kommande femårsperioden, till och med utgången av år 2012, planeras för underhållsåtgärder uppgående till i genomsnitt 80 kronor per kvadratmeter årligen. Fokus kommer att ligga på det yttre underhållet och på underhåll av installationer. Relationsritningar i digitalt ritningsarkiv Fastigheterna ska dokumenteras i ett digitalt ritningsarkiv. Masmästaren har som policy att ha gällande relationsritningar för alla fastigheter med lägenhetsnummer som är automatiskt länkade till kontraktsnummer i hyresreskontran. Relationsritningarna ska minst omfatta situationsplan, planritningar för lokaler, bostäder och för brandceller. Vid upprättande av ritningarna använder vi oss av befintliga arkitektritningar som kompletteras med inventering och kontrollmätning av utrymmen på plats. Alla fastigheter ska finnas lagrade i det digitala ritningsarkivet vid utgången av år Samordnad driftsinstruktion inklusive installationsöversikter Samordnad driftsinstruktion är ett nödvändigt hjälpmedel för att driftspersonal ska kunna svara för att fastigheter, byggnader och installationer fungerar på ett optimalt sätt ur driftssynpunkt. Driftsäkerhet, funktion och energiförbrukning ska särskilt beaktas. Masmästaren har som policy att alla fastigheter ska ha en samordnad teknisk driftsinstruktion med tillhörande dokument, speciellt med fokus på installationer och brandskydd. Inventering av fastigheter pågår kontinuerligt för att fastställa fastighetens status för installationer, brandskydd och byggnader i övrigt. Både funktionella och okulära fel och brister protokollförs från OVKbesiktningar, el- och brandlarmsrevisioner, brandsyner etc. Alla huvudkomponenter för installationer prickas in på ritningar i vårt digitala ritningsarkiv, vilka därigenom blir lägesbestämda i de installationsöversikter som ska upprättas. Alla installationer, såsom VS, kyla, luftbehandling, el, styr, övervakning, tele samt byggnadstekniska åtgärder ska samtliga ingå i samordnad driftsinstruktion. Den samordnade driftsinstruktionen kommer att kvalitetssäkra det förebyggande underhållsarbetet. Arbetet med de samlade driftsinstruktionerna bedrivs med målsättning att alla fastigheter ska ha en samordnad driftsinstruktion före utgången av Kostnaden för detta är beräknad till 6 mkr. Detalj ur ny gatumiljö Slaggatan i Falun. 19

20 Gården på Kronobränneriet 4 i Falun. Medarbetare i Masmästaren Medarbetarnas engagemang, delaktighet och ansvarstagande är en förutsättning för att lyckas med att tydliggöra Masmästarens kännetecken av trygghet. Ambitionen i Masmästarens personalpolicy är att varje medarbetare ska känna att deras arbete har betydelse för att nå Masmästarens mål. God arbetsmiljö ska bland annat uppnås genom att arbetsklimatet bygger på tydligt, öppet och omtänksamt ledarskap som befrämjar motivation, kreativitet och trivsel, de anställda har tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket befrämjar det personliga initiativet, arbetet bedrivs i säkra, trivsamma och hälsosamma miljöer. Frisk och positiv personal är en förutsättning för engagemang och motivation. Masmästarens medarbetare får regelbundet möjlighet att genomgå en hälsobedömning i syfte att förbättra hälsan. Sjukfrånvaron bland Masmästarens personal uppgick till 4,3 procent, varav andel som utgör långtidssjukskrivning är 73,7 procent I bolaget finns ett belöningssystem som omfattar all personal. Belöningssystemet är uppbyggt efter en ranking av för bolaget viktiga delmål att uppnå. Belöningspott, delmål och ranking fastställs årsvis av styrelsen. Delmålen som befrämjar trygghet för hyresgästen har stor prioritet. Jämställdhetspolitik Målsättningen för jämställdhetsarbetet inom Masmästaren är att medvetet arbeta för att kvinnor och män ska få samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. För att uppnå detta ska vi sträva mot att följande delmål uppnås. Vi ska, så långt verksamheten medger, genom förläggning av arbetstid och uttag av föräldraledighet underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vår arbetsmiljö ska vara lämpad för såväl kvinnor som män. Alla anställda ska ges samma möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Vid rekrytering av personal ska vi verka för att inom varje yrkeskategori uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Lön och andra ersättningar ska vara lika för kvinnor och män vid lika eller likvärdigt arbete. Vår övertygelse är att jämställda organisationer befrämjar tryggheten inom organisationen och mot hyresgästen. 20

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen 2011 Bokslutsrapport 2011 Årets resultat efter skatt blev 157 mkr. AMF Pensionsförsäkring AB blev ny delägare till Rikshem den 29 april 2011. Fjärde AP-fonden kvarstår

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

K2A i korthet Flexibla planlösningar 7 K2A i korthet Flexibla planlösningar (forts) 8 Fastighets- och projektportföljen samt finansiell information Resultaträkning och kassaflöde Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan mars Jan mars April 2002 Helår Mkr 2003 2002 mars 2003 2002 Vasakronan DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 23 Hyresintäkterna ökade till 755 (712). Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (33) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091). 2 Substansvärdet

Läs mer