Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

2 Resultat efter skatt Mkr Året i korthet Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk uthyrningsgrad Mkr % Hyresintäkter (Mkr) Ekonomisk uthyrningsgrad (%) Uthyrbar area fastigheter Driftsöverskott och direktavkastning Driftsöverskott (Mkr) Direktavkastning (%) Direktavkastning normaliserat (%) 94,5 94,5 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 m 2 % Uthyrt (m 2 ) Vakant (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) Mkr % ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Årets resultat, Mkr 26,4 42,2 Resultat före skatt, Mkr 35,6 39,7 Reavinster, Mkr 12,0 8,1 Rörelsens kassflöde, Mkr 23,8 29,3 Driftsöverskott, Mkr 114,9 112,0 Vinst per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Substansvärde per aktie, kr Uthyrningsgrad area, % 94,1 95,1 Uthyrningsgrad ekonomisk, % 93,0 94,0 Årets resultat Årets resultat exklusive resultat av försäljningar uppgick till 17,7 mkr (36,3). I årets resultat ingår reavinster netto om 8,7 mkr (5,8). Försäljningar och förvärv Inga fastigheter har försålts eller förvärvats Reavinster om 12 mkr är resultat av tidigare garantiavsättning avseende förvärv av aktier. Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var vid årets utgång 79,0 mkr (107,8). För planerad fastighetsutveckling finns fasta lånelöften om 191,5 mkr (78,0). Koncernens justerade soliditet uppgick till 32,4 procent (31,9). Fastigheternas bokförda värde och marknadsvärde Fastigheternas bokförda värde har ökat med 112,6 mkr under året och uppgick till mkr (1 779). Fastigheternas marknadsvärde har ökat med 6,8 mkr under året om hänsyn tas till genomförda investeringar och värdeminskningsavdrag. Marknadsvärdet uppgick till mkr (2 382). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr och 60 öre per aktie (12:60). Marknadsvärde fastigheter Mkr

3 Flerårsjämförelse TKR resultaträkning Fastighetsrörelsen Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat fastighetsrörelsen Jämföreslsestörande poster Fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Finansrörelsen Räntenetto och övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Aktuell betald skatt Uppskjuten skatt Årets resultat balansräkning Fastigheter Övriga tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut fastigheter Uthyrbar area (m 2 ) Vakant area (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) 92,9 92,3 95,9 95,1 94,1 Direktavkastning (%) 7,2 7,3 7,0 6,6 6,4 Direktavkastning, normaliserat driftnetto (%) 8,4 8,1 7,6 7,6 8,0 Överskottsgrad (%) 49,3 53,5 52,2 51,0 51,8 Marknadsvärde (Tkr) per aktie Vinst Eget kapital Substansvärde

4 Detta är Masmästaren Gårdsmiljö Nordstan i Falun. masmästaren är Dalarnas största privata hyresvärd och företaget vill profilera sig som en lokalt förankrad hyresvärd med stor bredd i hyresutbudet. Basen för verksamheten kommer alltid att vara Falun/Borlängeregionen, men det hind rar inte att Masmästaren breddar sig och äger fastigheter på andra orter som Västerås, Uppsala och Stockholm. De valda orterna/regionerna befinner sig oftast på olika stadier i en konjunkturcykel. Bolagets styrelse och ägare bedömer därför att etableringarna är ett bra sätt att sprida riskerna. Genom sitt breda utbud av lägenheter och lokaler där Masmästaren verkar, kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga som presumtiva hyresgäster kan tänkas ställa. Närheten och kunskapen om de lokala marknaderna ska ge korta och enkla beslutsvägar i mötet med hyresgästen. Ambitionerna när det gäller fastigheternas underhåll är högt ställda. Visionen är att en extern betraktare ska kunna se att en fastighet ägs och förvaltas av Masmästaren. Vision Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner som söker bostad och för företag som söker nya lokaler, i städerna Falun/Bor länge, Uppsala/Västerås eller i Stockholm. Till privatpersoner och företag erbjuder vi säkra byggnader med god service. Till företag ska vi också kunna erbjuda flexibla affärslokaler med bra affärslägen och god service. Genom vårt breda utbud av lägenheter och lokaler ska vi kunna möta de flesta krav och önskemål som hyresgäster såväl befintliga som presumtiva kan ställa. Utdrag ur Masmästarens strategiska plan MÅL Före utgången av år 2010 ska fastigheternas marknadsvärde överstiga mkr och det egna avskattade kapitalet över stiga 350 mkr. Avkastningen på eget kapital ska årligen överstiga 15 procent efter aktuell skatt. Delmål och restriktioner Fastighetsinnehavets direktavkastning (inklusive full administration och normaliserade hyror och driftskostnader) ska överstiga 8,5 procent. Likviditeten inklusive lånelöften och checkräkningskrediter bör minst uppgå till 100 mkr. Andelen bostäder/kommersiella lokaler bör vara 60/40. Aktiverade underhållskostnader och lokalanpassningskostnader ska balanseras till en procent av fastigheternas marknadsvärden. Andel långa hyresavtal (längre än tre år) ska överstiga 50 procent av hyresvärdet för kommersiella lokaler. Minst 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta hyra av Masmästaren. Uthyrningsgraden ska överstiga 95 procent. Minst 80 procent av medarbetarna bör definitivt känna betydelsen av sin insats för bolaget. Bakgrund Masmästaren Fastigheter AB bildades i december 2001, då Byggnadsfirman Lund AB i Arboga förvärvade fastigheter i Falun/Borlänge från det börsnoterade Fastighets AB Tornet. Vid förvärvet ingick 24 fastigheter i centrala Falun och Bor- 4

5 länge. Total uthyrbar area var cirka kvadratmeter och omfattade cirka 590 bostadslägenheter, 130 kontor/butiker och 450 övriga hyresobjekt. Antalet anställda var vid detta tillfälle tio stycken. Verksamheten har under kännetecknats av stor aktivitet och med många stora förvärv i Falun/Borlänge samt på orterna Uppsala, Västerås och Stockholm. Masmästaren äger efter dessa förändringar 62 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka kvadratmeter, fördelade på kvadratmeter bostäder och kvadratmeter kommersiella lokaler, eller bostäder och 312 kontor/butiker och övriga hyresobjekt. Personalen uppgår numera till 19 personer i fastighetsförvaltningen. Därutöver finns 42 anställda i dotterbolaget Skepparholmen som bedriver hotell- och konferensverksamhet. Skepparholmen förvärvades under Ägande och ledning Ägandet i Masmästaren Fastigheter AB har förändrats då styrelseledamöterna givits tillfälle att få förvärva aktier från Byggnadsfirman Lund AB. VD för Mas mästaren är Hans-Olof Lund som är ensamägare av Byggnadsfirman Lund AB. Utsikt över takåsarna mot Stora Kopparbergs kyrka i Falun. 5

6 VD har ordet Kung Gustafs Torg i Falun. vi fortsätter att utveckla Masmästarens verksamhet för att uppnå de av styrelsen uppställda finansiella, miljömässiga och kvalitativa målen till utgången av år Masmästarens sjätte verksamhetsår har präglats av återhållen expansion och mer av konsolidering och försiktighet. Under verksamhetsåret har inga fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljningar genomförts. Större investeringar har dock genomförts i fastighetsutveckling och i planerat underhåll. Fastigheternas marknadsvärde var vid årsskiftet mkr. Vår målsättning står fast att fastighetsinnehavet ska ha ett marknadsvärde på cirka mkr med en synlig soliditet i nivå 20 procent före utgången av år 2010 om inte fastighetsmarknaden kollapsar. Under året har vi genomfört en kundenkät och kunde konstatera att mer än 80 procent av de tillfrågade hyresgästerna definitivt vill fortsätta hyra av Masmästaren. Ett kvitto på att vår miljö- och kvalitetssatsning varit framgångsrik. Ingen möda sparas på att för hyresgästernas trivsel och trygghet se till att det är rent, snyggt, hälsosamt och säkert i Masmästarens byggnader och på anslutande tomtmark. År 2007 har präglats av oro på aktie- och räntemarknaderna, delvis som en följd av den ekonomiska nedgången i USA och det ökade inflationstrycket i Kina. De globala effekterna verkar avta och inflationstrycket tilltar. Oron för bubblor i fastighets- och finansbranschen har ökat och styrelsen i Masmästaren har med anledning härav tagit beslut om att tillämpa försiktighetsprincipen. De närmaste åren i Masmästaren kommer att präglas av försiktig konsolidering. Vilket i sig inte hindrar oss från att förvärva fastigheter med god framtida värdetillväxt om vi samtidigt avyttrar mogna fastigheter med mindre framtida värdetillväxt. Vår finansiella ställning är tillfredsställande och genom avtalade kreditlöften med våra affärsbanker är vår likvida situation betryggande. Vår ränteexponering är låg till följd av tidigare räntebindning med olika derivat och låneandelen med kort bindning understiger 17 procent av låneportföljen. Räntebindningstiden överstiger 50 månader och den genomsnittliga räntan på vår låneportfölj understiger 5 procent. Bolagets synliga soliditet uppgår till 14 procent och den justerade soliditeten har under 2007 ökat till drygt 32 procent. Hyresmarknaden Efterfrågan på kommersiella lokaler och hyreslägenheter på de fyra orter där vi verkar är fortsatt stark. Hyresökningar i den oreglerade kommersiella sektorn överstiger inflationen och BNP-tillväxten, emedan hyresökningar i den reglerade bostadssektorn varit låg som en följd av fortsatt låg inflationsutveckling på det sätt som inflationen mäts. Vi kan idag läsa av ett inflationstryck som är större än den som Riksbanken prognosticerar varför vi under de kommande åren förväntar oss ökade hyror. Kraften i ökningen är avhängig hur mycket efterfrågan ökar och på vilken nivå inflationen planar ut. Den nya alliansregeringen avser inte att ingripa i den reglerade bostadssektorn med lägre momsuttag, ROT- och räntebidrag. Det kommer att få till följd att byggandet av nya hyresbostäder blir nära noll. Regeringens understödjande av att kommuners allmännyttiga bostäder ombildas till bostadsrätter kommer att få till följd att utbudet av hyreslägenheter ytterligare minskar. Det mindre utbudet av hyreslägenheter och en stark arbetsmarknad med förbättrad köpkraft ökar möjligheten för hyresökningar som överstiger den underliggande inflationen. 6

7 Vidare förväntar vi oss att regeringens stimulans till tjänstesektorn kommer att öka efterfrågan på kontorslokaler vilket på marginalen stärker hyresflödena genom sänkta vakanser på de orter vi verkar. Kvalitets- och miljösäkring av fastighetsrörelsen Säkra byggnader innebär trygga hyresgäster och trygga hyresgäster vill fortsätta att hyra av oss. Under 2007 har vi investerat stort i planerat underhåll. Bland annat har vi avslutat helrenoveringen av våra innergårdar och balkonger samt i nya sophus med källsortering. Brister som observerats vid vår genomgripande interna el och brandrevision har åtgärdats. Vi strävar efter att ständigt förbättra säkerheten i våra fastigheter och att förbättra vår service till hyresgästerna. Mycket av våra anställdas kompetensutveckling sker genom lärande i anslutning till den dagliga verksamheten. Att vi lagt en större del av fastighetsskötseln på externa lokala förvaltare har också inneburit att vi fått insikter från andras erfarenheter. Den genomförda kundenkäten visar också på en stor kundtillfredställelse. Det finns dock mer att åstadkomma i energieffektivisering och i förebyggande underhållsinsatser. För detta krävs både kompetensutveckling av organisationen samt ett brinnande engagemang från den enskilde medarbetaren. Marknadsföring och kommunikation Vi har utvecklat webbsidan ytterliggare under året. Webbsidan är Masmästarens bästa möjlighet att förse olika intressenter med aktuell information på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. För att synliggöra oss mot allmänheten har vi sponsrat Leksand Hockey med att vara matchvärd för en hockeymatch och bjudit 500 av våra hyresgäster på fri entré. Vidare har vi sponsrat Tällberg Foundation Forum, som samlade forskare och debattörer till Tällberg för att diskutera frågor om mänsklighetens överlevnad. Forumet som samlas årligen kring midsommarhelgen får stort medialt utrymme. Resultat 2007 och resultatprognos 2008 Masmästaren redovisar ett resultat på 35 mkr före skatt för För 2008 beräknas resultatet före skatt ligga på samma nivå, 35 mkr. Detta trots att vi prognosticerar mindre reavinster till resultatet. Resultatet efter skatt beräknas att ligga i nivå 50 mkr som ett resultat av förvärvet av aktierna i Sparta Operation under det första kvartalet Falun i mars 2008 Hans-Olof Lund, VD 7

8 Masmästarens etiska regler Konferensrum hos Acta Kapitalförvaltning, Hattmakaren 9 i Falun. ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Vi arbetar för att skapa goda och hållbara relationer till våra medarbetare, aktieägare, hyresgäster, leverantörer, myndigheter och branschorgan. Målet är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör att vi framstår som en pålitlig och ansvarskännande samarbetspartner. Nedan tecknade uppförandekod gäller för alla som är anställda i Masmästaren. Ärlighet och integritet Som anställd i Masmästaren agerar vi med ärlighet och integritet. Vi gör det som är rätt utan att kompromissa även om omständigheterna innebär att det är svårt. Respekt för människor Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss. Vi visar alla människor vi kommer i kontakt med denna respekt, både inom och utanför Masmästaren. Mobbning och diskriminering mellan Masmästarens medarbetare och av Masmästarens hyresgäster, leverantörer eller konsulter är oacceptabelt. Vi uppmanas att säga ifrån om någon uppför sig så att vi känner oss illa berörda och att rapportera om vi ser sådant inträffa. 8

9 Gården på Bokbindaren 2 i Falun. Vård av tillgångar Vi har ett ansvar att vårda de tillgångar som ägarna gett oss i uppdrag att sköta. Missbruk för personlig vinning eller vårdslöst handhavande är inte acceptabelt. Vår personliga framtoning karak täriseras av enkelhet. Vi avstår från lyx. Samhälle Masmästarens goda namn ska alltid skyddas. Som ansvarstagande företag är det vår plikt att lyda lagen. Om vi någonsin tvivlar på vad som är rätt i en given situation är det ett gott riktmärke att fråga sig om vi vill läsa om detta i tidningen. Affärer Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi gör det med ärlighet och integritet. All marknadsföring ska vara riktig och sanningsenlig. Medveten osanning eller utlämnande av oriktiga fakta är inte acceptabelt. Vi skapar våra affärer med laglydiga och etiska metoder. Gåvor och representation, erhållen och bjuden, ska rymmas inom lagens gränser. Kollegor/medarbetare Vi förstår att inget företag är starkare än sin svagaste länk. Vi lär av varandra och kombinerar alla våra kompetenser efter mottot en för alla, alla för en. Konflikter uppstår alltid i en organisation och vi månar om att utan dröjsmål, med dialogens hjälp bilägga anledningen till konflikt. Ledningsstil Chefer är förebilder och chefens egna etiska standard bestämmer den etiska nivån i organisationen som de är satta att leda och utveckla. Det är därför speciellt viktigt att han eller hon agerar och uttalar sig som goda föredömen.» Åtgärder och beteenden som skadar förtroendet för och tilliten till Masmästaren accepteras ej. Respektive chef är ansvarig för att utbilda och övervaka efterkommanden av denna uppförandekod «. 9

10 Masmästarens kännetecken Gatumiljö i Nordstan, Falun. vi lägger stor vikt vid att förvalta våra fastigheter väl och tillhandahålla våra hyres gäster den service som efter frågas. Interna mätnin gar som genomförts av våra hyresgästers omdömen om oss visar på mycket nöjda svar. Vidare bemödar vi oss att förvalta våra fastigheter så som medborgare och beslutsfattare på de lokala marknader vi verkar, förväntar sig av seriösa fastighetsägare. Under 2007 har upprustningen av våra innergårdar i Falun rönt uppmärksamhet. Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Masmästaren ska kännetecknas av förståelse för kundvärde, miljöhänsyn och trygghet. Kundvärde Vi skapar relationer genom ett gott värdskap präglat av att våra nuvarande hyresgäster ska trivas och att våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaks. Hyresgästen ska tycka att det som erhålls är prisvärt. Det vi tillhandahåller och levererar ska upplevas vara mer värt än vad andra fastighetsbolag kan erbjuda för samma pris. Miljöhänsyn Masmästaren tar hänsyn till miljön genom att arbeta för att minimera bolagets negativa miljöpåverkan. Samtidigt värnar vi om hyresgästers boende- och arbetsmiljö samt medarbetarnas arbetssituation. Trygghet Vi ska för hyresgästernas trivsel och trygghet tillse att det i Masmästarens fastigheter och på tillhörande tomtmark är rent, snyggt, hälsosamt och säkert. Certifiering Det pågår ett ambitiöst arbete i Masmästarens drifts- och serviceorganisation i syfte att kontinuerligt dokumentera fastigheternas tekniska och miljömäs siga status och förvaltningens servicekvalitet samt upprätta handlingsplaner för att åtgärda bristerna. Som ett hjälpmedel i arbetet med att säkra Masmästarens fastigheter och förvaltningsarbete är bolaget kvalitetsoch miljöcertifierat enligt FR

11 Kundvärde 11

12 Kundmätning Gården på Sparbanken 6 och 7 i Falun. masmästaren har flera olika typer av fastigheter med olika kategorier hyresgäster. Med hyresgästerna varierar också behoven och önskemålen. Hyresgäster med barn kanske prioriterar trygga och säkra utemiljöer för sina barn medan en kontorshyresgäst kanhända i första hand ställer krav på flexibiliteten i lokalerna. Men gemensamt för dem alla är en god relation till sin hyresvärd, och då i form av den eller de företrädare för Masmästaren som kunden möter, vilket många gånger betyder mer än vad som står i hyresavtalet. Detta har Masmästaren tagit fasta på i sitt val av kännetecken. Vi bygger långsiktiga relationer till kunderna eftersom vi är övertygade om att detta är till gagn för både hyresgästen och Masmästaren. Svårigheten är inte att hyra ut lokaler och bostäder under högkonjunktur, det svåra är att behålla hyres gästerna när efterfrågan i samhället sjunker. Då kan relationen mellan kund och hyresvärd vara det som fäller avgörandet för om kunden förblir hyresgäst eller inte. Om hyresgästen av något skäl väljer att lämna oss vill vi att vår relation är av sådan kvalitet att hyresgästen längtar tillbaks till Masmästaren. För att få feedback på Masmästarens förvaltningsarbete genomförs en kundmätning där samtliga hyresgäster får ta ställning till olika frågeställningar som lokalens/ bostadens prisvärdhet. De får också betygssätta nivån på den service som erhålls. Det övergripande syftet med undersökningen är att ange vad Masmästaren ska förbättra i verksamheten för att möta hyresgästernas förväntningar. Alla svar vägs samman till ett index som speglar kundens helhetssyn på bolaget. Kundmätningen genomförs på ett enhetligt sätt, vilket innebär att resultaten kan användas dels som jämförelse mellan olika fastighetsbolag under ett enskilt år, dels som jämförelse av det egna bolagets resultat över tiden. Kundmätningen genomfördes under hösten 2007 av företaget Scandinfo, ett av Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Samtliga hyresgäster som hyrde bostad eller lokal av Masmästaren och inte hade sagt upp hyresavtalet för avflytt fick enkäten. Av bostadshyresgästerna lämnade 68 procent av de tillfrågade svar och av lokalhyresgästerna var motsvarande siffra 49 procent. Målet var att nå en svarsfrekvens på 50 procent. Glädjande nog fick Masmästaren mycket goda betyg i undersökningen. Av cirka 70 bostadsföretag som gjort denna undersökning under 2007 placerade sig Masmästaren som tvåa i en jämförelse. Självklart fungerar detta som en sporre för Masmästaren att fortsätta sitt arbete att uppnå kundnöjdhet. Lika väl som en nöjd kund är en självklarhet för Masmästaren, lika självklart är det att detta är ett arbete som aldrig kan prioriteras ner, oavsett resultat i en kundundersökning. Att vila på en framgång är ett säkert sätt att försämra framtida resultat. Målet för Masmästaren är ju att vara det självklara valet för kunden! Index Speglar kundens helhetssyn på oss som hyresvärd. Mäter hur stor andel, i procent, av svaren som var fem på en skala ett till fem, motsvarande»helnöjda «. Bland bostadshyresgäster var Masmästarens index 58 där branschen i genomsnitt har 37. Motsvarande uppgift bland lokalhyresgäster var för Masmästaren 36 där branschen i genomsnitt har 26. Lojalitet Speglar kundens relation till oss som hyresvärd. Mer än 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta att hyra av Masmästaren. 12

13 Prisvärdhet En bedömning av den hyra kunden betalar i relation till läge och standard på lokalen/ bostaden samt nivån på den service kunden erhåller. Kunderna anser att Masmästarens lokaler är mer prisvärda än övriga fastighetsbolag. Anpassning Visar om kunden anser att vi håller våra löften och tar hänsyn till kundens behov. Masmästaren anses ha högre anpassningsförmåga än branschen i genomsnitt. Resultat i övrigt av kundundersökningen Förutom en helhetsbedömning, bryts resultatet ner i åtta delområden rörande bostaden eller lokalen. Masmästarens styrka enligt resultatet på dessa delområden är bemötande och service från fastighetsskötare och övrig personal, vilket självklart är extra glädjande. Det enda område Masmästaren har samma värden som branschen i övrigt är vår tillgänglighet, vilket får ses som en svaghet. Att förbättra vår tillgänglighet är en självklarhet med detta som bakgrund. Masmästaren har redan inlett arbetet med att förbättra funktioner på vår telefonväxel och vår hemsida. Ett arbete vi hoppas se resultat av redan under I övrigt ligger Masmästarens resultat klart över branschgenomsnittet. HYRESGäster hos masmästaren» Snyggt utan lyx! «Högskolan Dalarnas fastighetschef Lars-Olof Nordqvist är nöjd med ombyggnaden av nedervåningen i kanslihuset i Falun, vilken är en direkt följd av att studentkåren flyttat därifrån. Samtidigt som studentkåren har fått nya fina lokaler på stan, så har vår administration i Falun blivit bättre samlad. Det underlättar naturligtvis verksamheten, konstaterar han. Lokalerna renoverades våren 2007 och dit har nu antagningsenheten flyttat in tillsammans med Dalacampus, som är den del av högskolan som utvecklar samarbetet med omvärlden. Sedan tidigare fanns rektorskansliet i huset liksom utbildnings- och forskningskansliet samt avdelningar för information, ekonomi, personal och fastigheter. Den ombyggda våningen är ljus och fräsch och vi har fått både nya personalrum och ett nytt konferensrum. Över huvud taget är hela huset ovanligt trevligt för att vara ett kontorshus, säger Lars-Olof Nordqvist som jobbat här sedan augusti Tidigare undervisade han i ekonomi i den del av Högskolan som finns i Borlänge. Huset ägs av Masmästaren och byggdes från början för en privat vårdklinik. Därför är det sammanbyggt med närbelägna Scandic Hotel, eftersom tanken var att patienter kunde behöva övernatta här. De flesta av Högskolans lokaler ägs av företag som är nära knutna till kommunerna. Kanslihuset i Falun är ett undantag. Det är bra för oss att ha flera olika hyresvärdar, anser Lars-Olof Nordqvist. Han har tidigare arbetat i fastighetsbranschen och tycker det är lätt att komma i kontakt med Masmästaren och lätt att diskutera vad som ska göras. Däremot önskar jag att det vi har kommit överens om kunde genomföras ännu snabbare, säger han. Det som är aktuellt att göras nu i kanslihuset är att förbättra skyltningen och att sätta upp en väv av falubördige konstnären Gösta Ehrenberg i entrén. Där fanns tidigare ett vattenfall, från vårdklinikens tid. Men vattenfallet har fungerat allt sämre med tiden och på slutet stänkte vatten ut i entrén så att golvet blev halt. Vad kanslihuset nu behöver är fler parkeringsplatser, enligt Lars-Olof Nordqvist. Vi har parkeringsplatser för dem som jobbar här, men vi har ont om besöksplatser. Eftersom både Dalacampus och antagningsenheten vänder sig till människor utanför Högskolan, så måste vi ha möjlighet att kunna ta emot fler besökare. Vi vill ju vara en öppen högskola. Lugnet 2:5 i Falun. Lars-Olof Nordqvist, Högskolan Dalarna. 13

14 Genomgripande men varsam renovering Majvor Palander Visst trivdes jag bra förut, men nu är det ännu bättre! Majvor Palander visar runt i sin lägenhet i Borlänge centrum. Här har hon bott i snart fem år, men i september 2006 fick hon flytta ut tillfälligt, eftersom huset skulle renoveras. I februari 2007 var hon tillbaka igen i tvåan på 68 kvadratmeter till kaklat badrum, större balkong och ett kök med rymligare matplats, ny spis och diskmaskin. Allra bäst är nog att det går att elda i den öppna spisen nu, säger Majvor. Hon är glad över att många av de ursprungliga detaljerna i 1930-talshuset har bevarats, till exempel parkettgolvet och trösklarna i vardagsrummet och de rejäla garderoberna med lyse. Att flytta för att ens lägenhet ska renoveras kan vara jobbigt, men Majvor tycker att det löste sig bra. Vi fick ordentlig information i förväg och hjälp med flytt och magasinering av möbler. De som jobbar åt Masmästaren är alltid bra att ha att göra med, och det var de den här gången också. Hyresgästerna blev erbjudna ersättningslägenheter, men Majvor bodde hos vänner under tiden. Nu är hon glad över att vara mitt i stan igen. En del tycker att det är mycket oväsen här, men det stör inte mig. Och tänk att kunna sitta på balkongen och lyssna på banden som spelar på festivalen Peace & Love. Det är häftigt! Kontor blev lägenheter med spännande planlösning Hans Edward I mars 2008 flyttar Hans Edward in i en helt ny lägenhet i Lallarvet nära Falu centrum. Lägenheten finns i ett av de tre hus som Masmästaren gör om till bostadshus efter köpet av området för ett par år sedan. Då var det kontor och andra verksamheter i de sammanlagt sju husen. Hans Edward har länge önskat flytta in till stan. Det är svårt att få tag på hyreslägenheter i centrala Falun, men för något år sedan anmälde jag mig till Masmästarens bostadskö. Jag hade sett de lägenheter som de byggt i Centralpalatset och tyckte att de gjorde ett bra jobb. I slutet av 2006 kom chansen, då Masmästaren började planera ombyggnaden av ett hus om tidigare tillhört landstingets psykiatriska öppenvård. Hans Edward var med från det att de gamla väggarna började rivas. Rumsindelningen är mycket spännande och den bidrog till att jag fastnade för lägenheten. Vardagsrummet är 35 kvadratmeter och har ett burspråk, där man går ut på balkongen från sidan. Lägenheten får ljusa färger och väggarna har inga tapeter, utan målningen görs direkt på det material som finns i väggarna, till exempel puts och betong. Allt är fräscht och tiptop och huset har bara åtta lägenheter. Jag kommer säkert att trivas bra. Lallarvet är välkänt för Hans Edward. Han jobbade tidigare i ett av kontorshusen i området. Så han vet vad han talar om. 14

15 Miljöhänsyn 15

16 Miljöåtgärder Motorvärmare, Kronomagasinet 5 i Falun. masmästaren strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Parallellt med detta arbetar vi för en ständig förbättring av fastigheternas boende- och arbetsmiljöer. Masmästaren bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken. Av våra hyresgäster finns det ingen som bedriver sådan verksamhet. Arbetet med att identifiera och åtgärda fastigheter där miljörisker förekommer, eller befaras uppkomma, pågår kontinuerligt. Masmästaren är inte involverad i någon miljötvist med myndighet eller annan organisation. Masmästarens miljöpolicy Masmästarens miljöarbete ska grunda sig på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav. Minska användningen av ändliga resurser. Minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning. Dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning. Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material- och teknikval välja det mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen med hänsyn till funktion och ekonomi. Välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav. Kontinuerligt informera hyresgäster och genom praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sin verksamhet och i sitt boende. Ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra olika intressenter. Följande är exempel på kvantifierbara mål i vårt miljöarbete. Samtliga fastigheter ska anslutas till fjärrvärme. Källsortering av sopor ska finnas i samtliga fastigheter. El-, värme- och vattenförbrukning ska reduceras med minst två procent per år till och med utgången av år 2012, bland annat ska samtliga motorvärmaruttag (cirka 500 stycken) bytas ut mot moderna digitalstyrda urverk. Gårdsmiljöerna för samtliga inner stadsfastigheter ska uppgraderas kvalitetsmässigt och estetiskt. Fönster ska isoleras mot störande ljud från gatutrafik. Samtliga fastigheter ska kunna garanteras vara mögel och radonfria. Förbrukning och belastning I syfte att följa upp Masmästarens användning av jordens resurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan mäts månatligen förbrukning av bland annat el, värme och vatten samt utsläpp av till exempel koldioxid. År 2007 har präglats av oro för vad klimatförändringar till följd av atmosfärens uppvärmning kan innebära för påfrestning på kommande generationer. Den globala medvetenheten i dessa frågor ökar och kraven ökar på att länderna ska ställa om sin resursanvändning efter en uthållig hållbar utveckling. 16

17 Trygghet 17

18 Trygghetsåtgärder Bokbindaren 2, Falun. vår ambition är att bedriva ett förvaltningsarbete som på ett medvetet sätt förebygger situationer som kan skapa otrygghet för hyresgäster. I arbetet med att bedriva ett säkert förvaltningsarbete är det av yttersta vikt att både egen och inhyrd personal väl förstår bolagsledningens intentioner. Förebyggande kundvårdsarbete Personalen utbildas förutom i yrkesmässig kompetens även i kundvård, där kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla är tydligt definierade. Bästa servicekvalitet uppnås genom att: Ha en pålitlig lokal serviceorganisation som har stor tillgänglighet för hyresgästerna och som till fullo förstått och antagit Masmästarens etiska regler. I serviceorganisationen ska hyresgästerna ges utökade befogen heter. I vår IT-bas för serviceanmälan registreras felanmälan från våra hyresgäster och utvärderas vidtagna åtgärder. All information om felanmälan ska bli väl dokumenterad med statistik över vidtagna åtgärder och serviceönskemål från hyresägsterna. Informationen på anslagstavlor i trapphus samt på vår hemsida masmastaren.se förbättras i interaktiv riktning. 18

19 Förebyggande underhåll Förebyggande underhåll omfattar tillsyn, skötsel och service med en periodicitet upp till ett år. Åtgärderna vidtas för att förebygga förslitning och skador samt driftavbrott på installationer. Ett processorienterat fastighetsskötararbete har implementerats efter sju huvudteman med uppgifter om aktiviteter som ska utföras. I systemet finns inlagda månatliga ronderingar med en så kallad Rondlista som är en förteckning av aktiviteter som ska utföras och kvitteras. Arbetet genomförs därmed på ett planlagt, rationellt sätt efter en metodik som är repetitiv. Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll har budgeterats i vår fleråriga (fem år) underhållsplan. Förutom erforderliga underhållsåtgärder planläggs lagstadgade besiktningar. Planläggningen sker till belopp och tidpunkt för utförande. För den kommande femårsperioden, till och med utgången av år 2012, planeras för underhållsåtgärder uppgående till i genomsnitt 80 kronor per kvadratmeter årligen. Fokus kommer att ligga på det yttre underhållet och på underhåll av installationer. Relationsritningar i digitalt ritningsarkiv Fastigheterna ska dokumenteras i ett digitalt ritningsarkiv. Masmästaren har som policy att ha gällande relationsritningar för alla fastigheter med lägenhetsnummer som är automatiskt länkade till kontraktsnummer i hyresreskontran. Relationsritningarna ska minst omfatta situationsplan, planritningar för lokaler, bostäder och för brandceller. Vid upprättande av ritningarna använder vi oss av befintliga arkitektritningar som kompletteras med inventering och kontrollmätning av utrymmen på plats. Alla fastigheter ska finnas lagrade i det digitala ritningsarkivet vid utgången av år Samordnad driftsinstruktion inklusive installationsöversikter Samordnad driftsinstruktion är ett nödvändigt hjälpmedel för att driftspersonal ska kunna svara för att fastigheter, byggnader och installationer fungerar på ett optimalt sätt ur driftssynpunkt. Driftsäkerhet, funktion och energiförbrukning ska särskilt beaktas. Masmästaren har som policy att alla fastigheter ska ha en samordnad teknisk driftsinstruktion med tillhörande dokument, speciellt med fokus på installationer och brandskydd. Inventering av fastigheter pågår kontinuerligt för att fastställa fastighetens status för installationer, brandskydd och byggnader i övrigt. Både funktionella och okulära fel och brister protokollförs från OVKbesiktningar, el- och brandlarmsrevisioner, brandsyner etc. Alla huvudkomponenter för installationer prickas in på ritningar i vårt digitala ritningsarkiv, vilka därigenom blir lägesbestämda i de installationsöversikter som ska upprättas. Alla installationer, såsom VS, kyla, luftbehandling, el, styr, övervakning, tele samt byggnadstekniska åtgärder ska samtliga ingå i samordnad driftsinstruktion. Den samordnade driftsinstruktionen kommer att kvalitetssäkra det förebyggande underhållsarbetet. Arbetet med de samlade driftsinstruktionerna bedrivs med målsättning att alla fastigheter ska ha en samordnad driftsinstruktion före utgången av Kostnaden för detta är beräknad till 6 mkr. Detalj ur ny gatumiljö Slaggatan i Falun. 19

20 Gården på Kronobränneriet 4 i Falun. Medarbetare i Masmästaren Medarbetarnas engagemang, delaktighet och ansvarstagande är en förutsättning för att lyckas med att tydliggöra Masmästarens kännetecken av trygghet. Ambitionen i Masmästarens personalpolicy är att varje medarbetare ska känna att deras arbete har betydelse för att nå Masmästarens mål. God arbetsmiljö ska bland annat uppnås genom att arbetsklimatet bygger på tydligt, öppet och omtänksamt ledarskap som befrämjar motivation, kreativitet och trivsel, de anställda har tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket befrämjar det personliga initiativet, arbetet bedrivs i säkra, trivsamma och hälsosamma miljöer. Frisk och positiv personal är en förutsättning för engagemang och motivation. Masmästarens medarbetare får regelbundet möjlighet att genomgå en hälsobedömning i syfte att förbättra hälsan. Sjukfrånvaron bland Masmästarens personal uppgick till 4,3 procent, varav andel som utgör långtidssjukskrivning är 73,7 procent I bolaget finns ett belöningssystem som omfattar all personal. Belöningssystemet är uppbyggt efter en ranking av för bolaget viktiga delmål att uppnå. Belöningspott, delmål och ranking fastställs årsvis av styrelsen. Delmålen som befrämjar trygghet för hyresgästen har stor prioritet. Jämställdhetspolitik Målsättningen för jämställdhetsarbetet inom Masmästaren är att medvetet arbeta för att kvinnor och män ska få samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. För att uppnå detta ska vi sträva mot att följande delmål uppnås. Vi ska, så långt verksamheten medger, genom förläggning av arbetstid och uttag av föräldraledighet underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vår arbetsmiljö ska vara lämpad för såväl kvinnor som män. Alla anställda ska ges samma möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Vid rekrytering av personal ska vi verka för att inom varje yrkeskategori uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Lön och andra ersättningar ska vara lika för kvinnor och män vid lika eller likvärdigt arbete. Vår övertygelse är att jämställda organisationer befrämjar tryggheten inom organisationen och mot hyresgästen. 20

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer