Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

2 Resultat efter skatt Mkr Året i korthet Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk uthyrningsgrad Mkr % Hyresintäkter (Mkr) Ekonomisk uthyrningsgrad (%) Uthyrbar area fastigheter Driftsöverskott och direktavkastning Driftsöverskott (Mkr) Direktavkastning (%) Direktavkastning normaliserat (%) 94,5 94,5 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 m 2 % Uthyrt (m 2 ) Vakant (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) Mkr % ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Årets resultat, Mkr 26,4 42,2 Resultat före skatt, Mkr 35,6 39,7 Reavinster, Mkr 12,0 8,1 Rörelsens kassflöde, Mkr 23,8 29,3 Driftsöverskott, Mkr 114,9 112,0 Vinst per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Substansvärde per aktie, kr Uthyrningsgrad area, % 94,1 95,1 Uthyrningsgrad ekonomisk, % 93,0 94,0 Årets resultat Årets resultat exklusive resultat av försäljningar uppgick till 17,7 mkr (36,3). I årets resultat ingår reavinster netto om 8,7 mkr (5,8). Försäljningar och förvärv Inga fastigheter har försålts eller förvärvats Reavinster om 12 mkr är resultat av tidigare garantiavsättning avseende förvärv av aktier. Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var vid årets utgång 79,0 mkr (107,8). För planerad fastighetsutveckling finns fasta lånelöften om 191,5 mkr (78,0). Koncernens justerade soliditet uppgick till 32,4 procent (31,9). Fastigheternas bokförda värde och marknadsvärde Fastigheternas bokförda värde har ökat med 112,6 mkr under året och uppgick till mkr (1 779). Fastigheternas marknadsvärde har ökat med 6,8 mkr under året om hänsyn tas till genomförda investeringar och värdeminskningsavdrag. Marknadsvärdet uppgick till mkr (2 382). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr och 60 öre per aktie (12:60). Marknadsvärde fastigheter Mkr

3 Flerårsjämförelse TKR resultaträkning Fastighetsrörelsen Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat fastighetsrörelsen Jämföreslsestörande poster Fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Finansrörelsen Räntenetto och övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Aktuell betald skatt Uppskjuten skatt Årets resultat balansräkning Fastigheter Övriga tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut fastigheter Uthyrbar area (m 2 ) Vakant area (m 2 ) Uthyrningsgrad (%) 92,9 92,3 95,9 95,1 94,1 Direktavkastning (%) 7,2 7,3 7,0 6,6 6,4 Direktavkastning, normaliserat driftnetto (%) 8,4 8,1 7,6 7,6 8,0 Överskottsgrad (%) 49,3 53,5 52,2 51,0 51,8 Marknadsvärde (Tkr) per aktie Vinst Eget kapital Substansvärde

4 Detta är Masmästaren Gårdsmiljö Nordstan i Falun. masmästaren är Dalarnas största privata hyresvärd och företaget vill profilera sig som en lokalt förankrad hyresvärd med stor bredd i hyresutbudet. Basen för verksamheten kommer alltid att vara Falun/Borlängeregionen, men det hind rar inte att Masmästaren breddar sig och äger fastigheter på andra orter som Västerås, Uppsala och Stockholm. De valda orterna/regionerna befinner sig oftast på olika stadier i en konjunkturcykel. Bolagets styrelse och ägare bedömer därför att etableringarna är ett bra sätt att sprida riskerna. Genom sitt breda utbud av lägenheter och lokaler där Masmästaren verkar, kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga som presumtiva hyresgäster kan tänkas ställa. Närheten och kunskapen om de lokala marknaderna ska ge korta och enkla beslutsvägar i mötet med hyresgästen. Ambitionerna när det gäller fastigheternas underhåll är högt ställda. Visionen är att en extern betraktare ska kunna se att en fastighet ägs och förvaltas av Masmästaren. Vision Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner som söker bostad och för företag som söker nya lokaler, i städerna Falun/Bor länge, Uppsala/Västerås eller i Stockholm. Till privatpersoner och företag erbjuder vi säkra byggnader med god service. Till företag ska vi också kunna erbjuda flexibla affärslokaler med bra affärslägen och god service. Genom vårt breda utbud av lägenheter och lokaler ska vi kunna möta de flesta krav och önskemål som hyresgäster såväl befintliga som presumtiva kan ställa. Utdrag ur Masmästarens strategiska plan MÅL Före utgången av år 2010 ska fastigheternas marknadsvärde överstiga mkr och det egna avskattade kapitalet över stiga 350 mkr. Avkastningen på eget kapital ska årligen överstiga 15 procent efter aktuell skatt. Delmål och restriktioner Fastighetsinnehavets direktavkastning (inklusive full administration och normaliserade hyror och driftskostnader) ska överstiga 8,5 procent. Likviditeten inklusive lånelöften och checkräkningskrediter bör minst uppgå till 100 mkr. Andelen bostäder/kommersiella lokaler bör vara 60/40. Aktiverade underhållskostnader och lokalanpassningskostnader ska balanseras till en procent av fastigheternas marknadsvärden. Andel långa hyresavtal (längre än tre år) ska överstiga 50 procent av hyresvärdet för kommersiella lokaler. Minst 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta hyra av Masmästaren. Uthyrningsgraden ska överstiga 95 procent. Minst 80 procent av medarbetarna bör definitivt känna betydelsen av sin insats för bolaget. Bakgrund Masmästaren Fastigheter AB bildades i december 2001, då Byggnadsfirman Lund AB i Arboga förvärvade fastigheter i Falun/Borlänge från det börsnoterade Fastighets AB Tornet. Vid förvärvet ingick 24 fastigheter i centrala Falun och Bor- 4

5 länge. Total uthyrbar area var cirka kvadratmeter och omfattade cirka 590 bostadslägenheter, 130 kontor/butiker och 450 övriga hyresobjekt. Antalet anställda var vid detta tillfälle tio stycken. Verksamheten har under kännetecknats av stor aktivitet och med många stora förvärv i Falun/Borlänge samt på orterna Uppsala, Västerås och Stockholm. Masmästaren äger efter dessa förändringar 62 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka kvadratmeter, fördelade på kvadratmeter bostäder och kvadratmeter kommersiella lokaler, eller bostäder och 312 kontor/butiker och övriga hyresobjekt. Personalen uppgår numera till 19 personer i fastighetsförvaltningen. Därutöver finns 42 anställda i dotterbolaget Skepparholmen som bedriver hotell- och konferensverksamhet. Skepparholmen förvärvades under Ägande och ledning Ägandet i Masmästaren Fastigheter AB har förändrats då styrelseledamöterna givits tillfälle att få förvärva aktier från Byggnadsfirman Lund AB. VD för Mas mästaren är Hans-Olof Lund som är ensamägare av Byggnadsfirman Lund AB. Utsikt över takåsarna mot Stora Kopparbergs kyrka i Falun. 5

6 VD har ordet Kung Gustafs Torg i Falun. vi fortsätter att utveckla Masmästarens verksamhet för att uppnå de av styrelsen uppställda finansiella, miljömässiga och kvalitativa målen till utgången av år Masmästarens sjätte verksamhetsår har präglats av återhållen expansion och mer av konsolidering och försiktighet. Under verksamhetsåret har inga fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljningar genomförts. Större investeringar har dock genomförts i fastighetsutveckling och i planerat underhåll. Fastigheternas marknadsvärde var vid årsskiftet mkr. Vår målsättning står fast att fastighetsinnehavet ska ha ett marknadsvärde på cirka mkr med en synlig soliditet i nivå 20 procent före utgången av år 2010 om inte fastighetsmarknaden kollapsar. Under året har vi genomfört en kundenkät och kunde konstatera att mer än 80 procent av de tillfrågade hyresgästerna definitivt vill fortsätta hyra av Masmästaren. Ett kvitto på att vår miljö- och kvalitetssatsning varit framgångsrik. Ingen möda sparas på att för hyresgästernas trivsel och trygghet se till att det är rent, snyggt, hälsosamt och säkert i Masmästarens byggnader och på anslutande tomtmark. År 2007 har präglats av oro på aktie- och räntemarknaderna, delvis som en följd av den ekonomiska nedgången i USA och det ökade inflationstrycket i Kina. De globala effekterna verkar avta och inflationstrycket tilltar. Oron för bubblor i fastighets- och finansbranschen har ökat och styrelsen i Masmästaren har med anledning härav tagit beslut om att tillämpa försiktighetsprincipen. De närmaste åren i Masmästaren kommer att präglas av försiktig konsolidering. Vilket i sig inte hindrar oss från att förvärva fastigheter med god framtida värdetillväxt om vi samtidigt avyttrar mogna fastigheter med mindre framtida värdetillväxt. Vår finansiella ställning är tillfredsställande och genom avtalade kreditlöften med våra affärsbanker är vår likvida situation betryggande. Vår ränteexponering är låg till följd av tidigare räntebindning med olika derivat och låneandelen med kort bindning understiger 17 procent av låneportföljen. Räntebindningstiden överstiger 50 månader och den genomsnittliga räntan på vår låneportfölj understiger 5 procent. Bolagets synliga soliditet uppgår till 14 procent och den justerade soliditeten har under 2007 ökat till drygt 32 procent. Hyresmarknaden Efterfrågan på kommersiella lokaler och hyreslägenheter på de fyra orter där vi verkar är fortsatt stark. Hyresökningar i den oreglerade kommersiella sektorn överstiger inflationen och BNP-tillväxten, emedan hyresökningar i den reglerade bostadssektorn varit låg som en följd av fortsatt låg inflationsutveckling på det sätt som inflationen mäts. Vi kan idag läsa av ett inflationstryck som är större än den som Riksbanken prognosticerar varför vi under de kommande åren förväntar oss ökade hyror. Kraften i ökningen är avhängig hur mycket efterfrågan ökar och på vilken nivå inflationen planar ut. Den nya alliansregeringen avser inte att ingripa i den reglerade bostadssektorn med lägre momsuttag, ROT- och räntebidrag. Det kommer att få till följd att byggandet av nya hyresbostäder blir nära noll. Regeringens understödjande av att kommuners allmännyttiga bostäder ombildas till bostadsrätter kommer att få till följd att utbudet av hyreslägenheter ytterligare minskar. Det mindre utbudet av hyreslägenheter och en stark arbetsmarknad med förbättrad köpkraft ökar möjligheten för hyresökningar som överstiger den underliggande inflationen. 6

7 Vidare förväntar vi oss att regeringens stimulans till tjänstesektorn kommer att öka efterfrågan på kontorslokaler vilket på marginalen stärker hyresflödena genom sänkta vakanser på de orter vi verkar. Kvalitets- och miljösäkring av fastighetsrörelsen Säkra byggnader innebär trygga hyresgäster och trygga hyresgäster vill fortsätta att hyra av oss. Under 2007 har vi investerat stort i planerat underhåll. Bland annat har vi avslutat helrenoveringen av våra innergårdar och balkonger samt i nya sophus med källsortering. Brister som observerats vid vår genomgripande interna el och brandrevision har åtgärdats. Vi strävar efter att ständigt förbättra säkerheten i våra fastigheter och att förbättra vår service till hyresgästerna. Mycket av våra anställdas kompetensutveckling sker genom lärande i anslutning till den dagliga verksamheten. Att vi lagt en större del av fastighetsskötseln på externa lokala förvaltare har också inneburit att vi fått insikter från andras erfarenheter. Den genomförda kundenkäten visar också på en stor kundtillfredställelse. Det finns dock mer att åstadkomma i energieffektivisering och i förebyggande underhållsinsatser. För detta krävs både kompetensutveckling av organisationen samt ett brinnande engagemang från den enskilde medarbetaren. Marknadsföring och kommunikation Vi har utvecklat webbsidan ytterliggare under året. Webbsidan är Masmästarens bästa möjlighet att förse olika intressenter med aktuell information på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. För att synliggöra oss mot allmänheten har vi sponsrat Leksand Hockey med att vara matchvärd för en hockeymatch och bjudit 500 av våra hyresgäster på fri entré. Vidare har vi sponsrat Tällberg Foundation Forum, som samlade forskare och debattörer till Tällberg för att diskutera frågor om mänsklighetens överlevnad. Forumet som samlas årligen kring midsommarhelgen får stort medialt utrymme. Resultat 2007 och resultatprognos 2008 Masmästaren redovisar ett resultat på 35 mkr före skatt för För 2008 beräknas resultatet före skatt ligga på samma nivå, 35 mkr. Detta trots att vi prognosticerar mindre reavinster till resultatet. Resultatet efter skatt beräknas att ligga i nivå 50 mkr som ett resultat av förvärvet av aktierna i Sparta Operation under det första kvartalet Falun i mars 2008 Hans-Olof Lund, VD 7

8 Masmästarens etiska regler Konferensrum hos Acta Kapitalförvaltning, Hattmakaren 9 i Falun. ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Vi arbetar för att skapa goda och hållbara relationer till våra medarbetare, aktieägare, hyresgäster, leverantörer, myndigheter och branschorgan. Målet är att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör att vi framstår som en pålitlig och ansvarskännande samarbetspartner. Nedan tecknade uppförandekod gäller för alla som är anställda i Masmästaren. Ärlighet och integritet Som anställd i Masmästaren agerar vi med ärlighet och integritet. Vi gör det som är rätt utan att kompromissa även om omständigheterna innebär att det är svårt. Respekt för människor Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss. Vi visar alla människor vi kommer i kontakt med denna respekt, både inom och utanför Masmästaren. Mobbning och diskriminering mellan Masmästarens medarbetare och av Masmästarens hyresgäster, leverantörer eller konsulter är oacceptabelt. Vi uppmanas att säga ifrån om någon uppför sig så att vi känner oss illa berörda och att rapportera om vi ser sådant inträffa. 8

9 Gården på Bokbindaren 2 i Falun. Vård av tillgångar Vi har ett ansvar att vårda de tillgångar som ägarna gett oss i uppdrag att sköta. Missbruk för personlig vinning eller vårdslöst handhavande är inte acceptabelt. Vår personliga framtoning karak täriseras av enkelhet. Vi avstår från lyx. Samhälle Masmästarens goda namn ska alltid skyddas. Som ansvarstagande företag är det vår plikt att lyda lagen. Om vi någonsin tvivlar på vad som är rätt i en given situation är det ett gott riktmärke att fråga sig om vi vill läsa om detta i tidningen. Affärer Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi gör det med ärlighet och integritet. All marknadsföring ska vara riktig och sanningsenlig. Medveten osanning eller utlämnande av oriktiga fakta är inte acceptabelt. Vi skapar våra affärer med laglydiga och etiska metoder. Gåvor och representation, erhållen och bjuden, ska rymmas inom lagens gränser. Kollegor/medarbetare Vi förstår att inget företag är starkare än sin svagaste länk. Vi lär av varandra och kombinerar alla våra kompetenser efter mottot en för alla, alla för en. Konflikter uppstår alltid i en organisation och vi månar om att utan dröjsmål, med dialogens hjälp bilägga anledningen till konflikt. Ledningsstil Chefer är förebilder och chefens egna etiska standard bestämmer den etiska nivån i organisationen som de är satta att leda och utveckla. Det är därför speciellt viktigt att han eller hon agerar och uttalar sig som goda föredömen.» Åtgärder och beteenden som skadar förtroendet för och tilliten till Masmästaren accepteras ej. Respektive chef är ansvarig för att utbilda och övervaka efterkommanden av denna uppförandekod «. 9

10 Masmästarens kännetecken Gatumiljö i Nordstan, Falun. vi lägger stor vikt vid att förvalta våra fastigheter väl och tillhandahålla våra hyres gäster den service som efter frågas. Interna mätnin gar som genomförts av våra hyresgästers omdömen om oss visar på mycket nöjda svar. Vidare bemödar vi oss att förvalta våra fastigheter så som medborgare och beslutsfattare på de lokala marknader vi verkar, förväntar sig av seriösa fastighetsägare. Under 2007 har upprustningen av våra innergårdar i Falun rönt uppmärksamhet. Ett framgångsrikt företag skapar värde för sina hyresgäster, värde för aktieägare, värde för samhället och är en bra och säker arbetsplats för sina anställda. I Masmästaren ska vi arbeta långsiktigt och enligt principer som garanterar hög etik och moral i våra relationer till omvärlden. Masmästaren ska kännetecknas av förståelse för kundvärde, miljöhänsyn och trygghet. Kundvärde Vi skapar relationer genom ett gott värdskap präglat av att våra nuvarande hyresgäster ska trivas och att våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaks. Hyresgästen ska tycka att det som erhålls är prisvärt. Det vi tillhandahåller och levererar ska upplevas vara mer värt än vad andra fastighetsbolag kan erbjuda för samma pris. Miljöhänsyn Masmästaren tar hänsyn till miljön genom att arbeta för att minimera bolagets negativa miljöpåverkan. Samtidigt värnar vi om hyresgästers boende- och arbetsmiljö samt medarbetarnas arbetssituation. Trygghet Vi ska för hyresgästernas trivsel och trygghet tillse att det i Masmästarens fastigheter och på tillhörande tomtmark är rent, snyggt, hälsosamt och säkert. Certifiering Det pågår ett ambitiöst arbete i Masmästarens drifts- och serviceorganisation i syfte att kontinuerligt dokumentera fastigheternas tekniska och miljömäs siga status och förvaltningens servicekvalitet samt upprätta handlingsplaner för att åtgärda bristerna. Som ett hjälpmedel i arbetet med att säkra Masmästarens fastigheter och förvaltningsarbete är bolaget kvalitetsoch miljöcertifierat enligt FR

11 Kundvärde 11

12 Kundmätning Gården på Sparbanken 6 och 7 i Falun. masmästaren har flera olika typer av fastigheter med olika kategorier hyresgäster. Med hyresgästerna varierar också behoven och önskemålen. Hyresgäster med barn kanske prioriterar trygga och säkra utemiljöer för sina barn medan en kontorshyresgäst kanhända i första hand ställer krav på flexibiliteten i lokalerna. Men gemensamt för dem alla är en god relation till sin hyresvärd, och då i form av den eller de företrädare för Masmästaren som kunden möter, vilket många gånger betyder mer än vad som står i hyresavtalet. Detta har Masmästaren tagit fasta på i sitt val av kännetecken. Vi bygger långsiktiga relationer till kunderna eftersom vi är övertygade om att detta är till gagn för både hyresgästen och Masmästaren. Svårigheten är inte att hyra ut lokaler och bostäder under högkonjunktur, det svåra är att behålla hyres gästerna när efterfrågan i samhället sjunker. Då kan relationen mellan kund och hyresvärd vara det som fäller avgörandet för om kunden förblir hyresgäst eller inte. Om hyresgästen av något skäl väljer att lämna oss vill vi att vår relation är av sådan kvalitet att hyresgästen längtar tillbaks till Masmästaren. För att få feedback på Masmästarens förvaltningsarbete genomförs en kundmätning där samtliga hyresgäster får ta ställning till olika frågeställningar som lokalens/ bostadens prisvärdhet. De får också betygssätta nivån på den service som erhålls. Det övergripande syftet med undersökningen är att ange vad Masmästaren ska förbättra i verksamheten för att möta hyresgästernas förväntningar. Alla svar vägs samman till ett index som speglar kundens helhetssyn på bolaget. Kundmätningen genomförs på ett enhetligt sätt, vilket innebär att resultaten kan användas dels som jämförelse mellan olika fastighetsbolag under ett enskilt år, dels som jämförelse av det egna bolagets resultat över tiden. Kundmätningen genomfördes under hösten 2007 av företaget Scandinfo, ett av Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Samtliga hyresgäster som hyrde bostad eller lokal av Masmästaren och inte hade sagt upp hyresavtalet för avflytt fick enkäten. Av bostadshyresgästerna lämnade 68 procent av de tillfrågade svar och av lokalhyresgästerna var motsvarande siffra 49 procent. Målet var att nå en svarsfrekvens på 50 procent. Glädjande nog fick Masmästaren mycket goda betyg i undersökningen. Av cirka 70 bostadsföretag som gjort denna undersökning under 2007 placerade sig Masmästaren som tvåa i en jämförelse. Självklart fungerar detta som en sporre för Masmästaren att fortsätta sitt arbete att uppnå kundnöjdhet. Lika väl som en nöjd kund är en självklarhet för Masmästaren, lika självklart är det att detta är ett arbete som aldrig kan prioriteras ner, oavsett resultat i en kundundersökning. Att vila på en framgång är ett säkert sätt att försämra framtida resultat. Målet för Masmästaren är ju att vara det självklara valet för kunden! Index Speglar kundens helhetssyn på oss som hyresvärd. Mäter hur stor andel, i procent, av svaren som var fem på en skala ett till fem, motsvarande»helnöjda «. Bland bostadshyresgäster var Masmästarens index 58 där branschen i genomsnitt har 37. Motsvarande uppgift bland lokalhyresgäster var för Masmästaren 36 där branschen i genomsnitt har 26. Lojalitet Speglar kundens relation till oss som hyresvärd. Mer än 80 procent av hyresgästerna vill definitivt fortsätta att hyra av Masmästaren. 12

13 Prisvärdhet En bedömning av den hyra kunden betalar i relation till läge och standard på lokalen/ bostaden samt nivån på den service kunden erhåller. Kunderna anser att Masmästarens lokaler är mer prisvärda än övriga fastighetsbolag. Anpassning Visar om kunden anser att vi håller våra löften och tar hänsyn till kundens behov. Masmästaren anses ha högre anpassningsförmåga än branschen i genomsnitt. Resultat i övrigt av kundundersökningen Förutom en helhetsbedömning, bryts resultatet ner i åtta delområden rörande bostaden eller lokalen. Masmästarens styrka enligt resultatet på dessa delområden är bemötande och service från fastighetsskötare och övrig personal, vilket självklart är extra glädjande. Det enda område Masmästaren har samma värden som branschen i övrigt är vår tillgänglighet, vilket får ses som en svaghet. Att förbättra vår tillgänglighet är en självklarhet med detta som bakgrund. Masmästaren har redan inlett arbetet med att förbättra funktioner på vår telefonväxel och vår hemsida. Ett arbete vi hoppas se resultat av redan under I övrigt ligger Masmästarens resultat klart över branschgenomsnittet. HYRESGäster hos masmästaren» Snyggt utan lyx! «Högskolan Dalarnas fastighetschef Lars-Olof Nordqvist är nöjd med ombyggnaden av nedervåningen i kanslihuset i Falun, vilken är en direkt följd av att studentkåren flyttat därifrån. Samtidigt som studentkåren har fått nya fina lokaler på stan, så har vår administration i Falun blivit bättre samlad. Det underlättar naturligtvis verksamheten, konstaterar han. Lokalerna renoverades våren 2007 och dit har nu antagningsenheten flyttat in tillsammans med Dalacampus, som är den del av högskolan som utvecklar samarbetet med omvärlden. Sedan tidigare fanns rektorskansliet i huset liksom utbildnings- och forskningskansliet samt avdelningar för information, ekonomi, personal och fastigheter. Den ombyggda våningen är ljus och fräsch och vi har fått både nya personalrum och ett nytt konferensrum. Över huvud taget är hela huset ovanligt trevligt för att vara ett kontorshus, säger Lars-Olof Nordqvist som jobbat här sedan augusti Tidigare undervisade han i ekonomi i den del av Högskolan som finns i Borlänge. Huset ägs av Masmästaren och byggdes från början för en privat vårdklinik. Därför är det sammanbyggt med närbelägna Scandic Hotel, eftersom tanken var att patienter kunde behöva övernatta här. De flesta av Högskolans lokaler ägs av företag som är nära knutna till kommunerna. Kanslihuset i Falun är ett undantag. Det är bra för oss att ha flera olika hyresvärdar, anser Lars-Olof Nordqvist. Han har tidigare arbetat i fastighetsbranschen och tycker det är lätt att komma i kontakt med Masmästaren och lätt att diskutera vad som ska göras. Däremot önskar jag att det vi har kommit överens om kunde genomföras ännu snabbare, säger han. Det som är aktuellt att göras nu i kanslihuset är att förbättra skyltningen och att sätta upp en väv av falubördige konstnären Gösta Ehrenberg i entrén. Där fanns tidigare ett vattenfall, från vårdklinikens tid. Men vattenfallet har fungerat allt sämre med tiden och på slutet stänkte vatten ut i entrén så att golvet blev halt. Vad kanslihuset nu behöver är fler parkeringsplatser, enligt Lars-Olof Nordqvist. Vi har parkeringsplatser för dem som jobbar här, men vi har ont om besöksplatser. Eftersom både Dalacampus och antagningsenheten vänder sig till människor utanför Högskolan, så måste vi ha möjlighet att kunna ta emot fler besökare. Vi vill ju vara en öppen högskola. Lugnet 2:5 i Falun. Lars-Olof Nordqvist, Högskolan Dalarna. 13

14 Genomgripande men varsam renovering Majvor Palander Visst trivdes jag bra förut, men nu är det ännu bättre! Majvor Palander visar runt i sin lägenhet i Borlänge centrum. Här har hon bott i snart fem år, men i september 2006 fick hon flytta ut tillfälligt, eftersom huset skulle renoveras. I februari 2007 var hon tillbaka igen i tvåan på 68 kvadratmeter till kaklat badrum, större balkong och ett kök med rymligare matplats, ny spis och diskmaskin. Allra bäst är nog att det går att elda i den öppna spisen nu, säger Majvor. Hon är glad över att många av de ursprungliga detaljerna i 1930-talshuset har bevarats, till exempel parkettgolvet och trösklarna i vardagsrummet och de rejäla garderoberna med lyse. Att flytta för att ens lägenhet ska renoveras kan vara jobbigt, men Majvor tycker att det löste sig bra. Vi fick ordentlig information i förväg och hjälp med flytt och magasinering av möbler. De som jobbar åt Masmästaren är alltid bra att ha att göra med, och det var de den här gången också. Hyresgästerna blev erbjudna ersättningslägenheter, men Majvor bodde hos vänner under tiden. Nu är hon glad över att vara mitt i stan igen. En del tycker att det är mycket oväsen här, men det stör inte mig. Och tänk att kunna sitta på balkongen och lyssna på banden som spelar på festivalen Peace & Love. Det är häftigt! Kontor blev lägenheter med spännande planlösning Hans Edward I mars 2008 flyttar Hans Edward in i en helt ny lägenhet i Lallarvet nära Falu centrum. Lägenheten finns i ett av de tre hus som Masmästaren gör om till bostadshus efter köpet av området för ett par år sedan. Då var det kontor och andra verksamheter i de sammanlagt sju husen. Hans Edward har länge önskat flytta in till stan. Det är svårt att få tag på hyreslägenheter i centrala Falun, men för något år sedan anmälde jag mig till Masmästarens bostadskö. Jag hade sett de lägenheter som de byggt i Centralpalatset och tyckte att de gjorde ett bra jobb. I slutet av 2006 kom chansen, då Masmästaren började planera ombyggnaden av ett hus om tidigare tillhört landstingets psykiatriska öppenvård. Hans Edward var med från det att de gamla väggarna började rivas. Rumsindelningen är mycket spännande och den bidrog till att jag fastnade för lägenheten. Vardagsrummet är 35 kvadratmeter och har ett burspråk, där man går ut på balkongen från sidan. Lägenheten får ljusa färger och väggarna har inga tapeter, utan målningen görs direkt på det material som finns i väggarna, till exempel puts och betong. Allt är fräscht och tiptop och huset har bara åtta lägenheter. Jag kommer säkert att trivas bra. Lallarvet är välkänt för Hans Edward. Han jobbade tidigare i ett av kontorshusen i området. Så han vet vad han talar om. 14

15 Miljöhänsyn 15

16 Miljöåtgärder Motorvärmare, Kronomagasinet 5 i Falun. masmästaren strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Parallellt med detta arbetar vi för en ständig förbättring av fastigheternas boende- och arbetsmiljöer. Masmästaren bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken. Av våra hyresgäster finns det ingen som bedriver sådan verksamhet. Arbetet med att identifiera och åtgärda fastigheter där miljörisker förekommer, eller befaras uppkomma, pågår kontinuerligt. Masmästaren är inte involverad i någon miljötvist med myndighet eller annan organisation. Masmästarens miljöpolicy Masmästarens miljöarbete ska grunda sig på vår mest betydande miljöpåverkan samt gällande lagar, branschöverenskommelser och hyresgästernas miljökrav. Minska användningen av ändliga resurser. Minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning. Dokumentera fastighetsbeståndets miljöstatus och upprätta handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning. Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material- och teknikval välja det mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen med hänsyn till funktion och ekonomi. Välja konsulter, entreprenörer och leverantörer utifrån deras förutsättningar att uppfylla ställda miljökrav. Kontinuerligt informera hyresgäster och genom praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sin verksamhet och i sitt boende. Ständigt förbättra miljöarbetet och öppet redovisa resultaten för våra olika intressenter. Följande är exempel på kvantifierbara mål i vårt miljöarbete. Samtliga fastigheter ska anslutas till fjärrvärme. Källsortering av sopor ska finnas i samtliga fastigheter. El-, värme- och vattenförbrukning ska reduceras med minst två procent per år till och med utgången av år 2012, bland annat ska samtliga motorvärmaruttag (cirka 500 stycken) bytas ut mot moderna digitalstyrda urverk. Gårdsmiljöerna för samtliga inner stadsfastigheter ska uppgraderas kvalitetsmässigt och estetiskt. Fönster ska isoleras mot störande ljud från gatutrafik. Samtliga fastigheter ska kunna garanteras vara mögel och radonfria. Förbrukning och belastning I syfte att följa upp Masmästarens användning av jordens resurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan mäts månatligen förbrukning av bland annat el, värme och vatten samt utsläpp av till exempel koldioxid. År 2007 har präglats av oro för vad klimatförändringar till följd av atmosfärens uppvärmning kan innebära för påfrestning på kommande generationer. Den globala medvetenheten i dessa frågor ökar och kraven ökar på att länderna ska ställa om sin resursanvändning efter en uthållig hållbar utveckling. 16

17 Trygghet 17

18 Trygghetsåtgärder Bokbindaren 2, Falun. vår ambition är att bedriva ett förvaltningsarbete som på ett medvetet sätt förebygger situationer som kan skapa otrygghet för hyresgäster. I arbetet med att bedriva ett säkert förvaltningsarbete är det av yttersta vikt att både egen och inhyrd personal väl förstår bolagsledningens intentioner. Förebyggande kundvårdsarbete Personalen utbildas förutom i yrkesmässig kompetens även i kundvård, där kraven på uppträdande, tillgänglighet och servicekänsla är tydligt definierade. Bästa servicekvalitet uppnås genom att: Ha en pålitlig lokal serviceorganisation som har stor tillgänglighet för hyresgästerna och som till fullo förstått och antagit Masmästarens etiska regler. I serviceorganisationen ska hyresgästerna ges utökade befogen heter. I vår IT-bas för serviceanmälan registreras felanmälan från våra hyresgäster och utvärderas vidtagna åtgärder. All information om felanmälan ska bli väl dokumenterad med statistik över vidtagna åtgärder och serviceönskemål från hyresägsterna. Informationen på anslagstavlor i trapphus samt på vår hemsida masmastaren.se förbättras i interaktiv riktning. 18

19 Förebyggande underhåll Förebyggande underhåll omfattar tillsyn, skötsel och service med en periodicitet upp till ett år. Åtgärderna vidtas för att förebygga förslitning och skador samt driftavbrott på installationer. Ett processorienterat fastighetsskötararbete har implementerats efter sju huvudteman med uppgifter om aktiviteter som ska utföras. I systemet finns inlagda månatliga ronderingar med en så kallad Rondlista som är en förteckning av aktiviteter som ska utföras och kvitteras. Arbetet genomförs därmed på ett planlagt, rationellt sätt efter en metodik som är repetitiv. Långtidsplanerat underhåll Långtidsplanerat underhåll har budgeterats i vår fleråriga (fem år) underhållsplan. Förutom erforderliga underhållsåtgärder planläggs lagstadgade besiktningar. Planläggningen sker till belopp och tidpunkt för utförande. För den kommande femårsperioden, till och med utgången av år 2012, planeras för underhållsåtgärder uppgående till i genomsnitt 80 kronor per kvadratmeter årligen. Fokus kommer att ligga på det yttre underhållet och på underhåll av installationer. Relationsritningar i digitalt ritningsarkiv Fastigheterna ska dokumenteras i ett digitalt ritningsarkiv. Masmästaren har som policy att ha gällande relationsritningar för alla fastigheter med lägenhetsnummer som är automatiskt länkade till kontraktsnummer i hyresreskontran. Relationsritningarna ska minst omfatta situationsplan, planritningar för lokaler, bostäder och för brandceller. Vid upprättande av ritningarna använder vi oss av befintliga arkitektritningar som kompletteras med inventering och kontrollmätning av utrymmen på plats. Alla fastigheter ska finnas lagrade i det digitala ritningsarkivet vid utgången av år Samordnad driftsinstruktion inklusive installationsöversikter Samordnad driftsinstruktion är ett nödvändigt hjälpmedel för att driftspersonal ska kunna svara för att fastigheter, byggnader och installationer fungerar på ett optimalt sätt ur driftssynpunkt. Driftsäkerhet, funktion och energiförbrukning ska särskilt beaktas. Masmästaren har som policy att alla fastigheter ska ha en samordnad teknisk driftsinstruktion med tillhörande dokument, speciellt med fokus på installationer och brandskydd. Inventering av fastigheter pågår kontinuerligt för att fastställa fastighetens status för installationer, brandskydd och byggnader i övrigt. Både funktionella och okulära fel och brister protokollförs från OVKbesiktningar, el- och brandlarmsrevisioner, brandsyner etc. Alla huvudkomponenter för installationer prickas in på ritningar i vårt digitala ritningsarkiv, vilka därigenom blir lägesbestämda i de installationsöversikter som ska upprättas. Alla installationer, såsom VS, kyla, luftbehandling, el, styr, övervakning, tele samt byggnadstekniska åtgärder ska samtliga ingå i samordnad driftsinstruktion. Den samordnade driftsinstruktionen kommer att kvalitetssäkra det förebyggande underhållsarbetet. Arbetet med de samlade driftsinstruktionerna bedrivs med målsättning att alla fastigheter ska ha en samordnad driftsinstruktion före utgången av Kostnaden för detta är beräknad till 6 mkr. Detalj ur ny gatumiljö Slaggatan i Falun. 19

20 Gården på Kronobränneriet 4 i Falun. Medarbetare i Masmästaren Medarbetarnas engagemang, delaktighet och ansvarstagande är en förutsättning för att lyckas med att tydliggöra Masmästarens kännetecken av trygghet. Ambitionen i Masmästarens personalpolicy är att varje medarbetare ska känna att deras arbete har betydelse för att nå Masmästarens mål. God arbetsmiljö ska bland annat uppnås genom att arbetsklimatet bygger på tydligt, öppet och omtänksamt ledarskap som befrämjar motivation, kreativitet och trivsel, de anställda har tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket befrämjar det personliga initiativet, arbetet bedrivs i säkra, trivsamma och hälsosamma miljöer. Frisk och positiv personal är en förutsättning för engagemang och motivation. Masmästarens medarbetare får regelbundet möjlighet att genomgå en hälsobedömning i syfte att förbättra hälsan. Sjukfrånvaron bland Masmästarens personal uppgick till 4,3 procent, varav andel som utgör långtidssjukskrivning är 73,7 procent I bolaget finns ett belöningssystem som omfattar all personal. Belöningssystemet är uppbyggt efter en ranking av för bolaget viktiga delmål att uppnå. Belöningspott, delmål och ranking fastställs årsvis av styrelsen. Delmålen som befrämjar trygghet för hyresgästen har stor prioritet. Jämställdhetspolitik Målsättningen för jämställdhetsarbetet inom Masmästaren är att medvetet arbeta för att kvinnor och män ska få samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. För att uppnå detta ska vi sträva mot att följande delmål uppnås. Vi ska, så långt verksamheten medger, genom förläggning av arbetstid och uttag av föräldraledighet underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vår arbetsmiljö ska vara lämpad för såväl kvinnor som män. Alla anställda ska ges samma möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Vid rekrytering av personal ska vi verka för att inom varje yrkeskategori uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Lön och andra ersättningar ska vara lika för kvinnor och män vid lika eller likvärdigt arbete. Vår övertygelse är att jämställda organisationer befrämjar tryggheten inom organisationen och mot hyresgästen. 20

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

INNEHÅLL. Året i korthet 2 Flerårsjämförelse 3 Detta är Masmästaren 4 Masmästarens etiska regler 7 Vd har ordet 8

INNEHÅLL. Året i korthet 2 Flerårsjämförelse 3 Detta är Masmästaren 4 Masmästarens etiska regler 7 Vd har ordet 8 INNEHÅLL Året i korthet 2 Flerårsjämförelse 3 Detta är Masmästaren 4 Masmästarens etiska regler 7 Vd har ordet 8 Masmästarens kännetecken 10 Det är för kunden vi finns till 12 Miljöåtgärder 16 Trygghetsåtgärder

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 1998

Halvårsrapport januari - juni 1998 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-08-20 Halvårsrapport januari - juni 1998 Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1999-08-24 Delårsrapport januari - juni 1999 Resultatet efter skatt för perioden januari - juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

1 (10) Pandox. Delårsrapport. januari mars 2000

1 (10) Pandox. Delårsrapport. januari mars 2000 1 (10) Pandox Delårsrapport januari mars 2000 2 (10) Fortsatt stark utveckling Resultatet efter skatt för perioden januari-mars 2000 uppgick, exklusive engångsintäkter, till 23,4 (17,8) Mkr. Detta motsvarade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer