GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge"

Transkript

1 GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

2 Författare: Stina Gottlieb, Fyrbodals kommunalförbund Framtagare av undersökning: Annika Daisley, Fyrbodals kommunalförbund Yvonne Samuelsson, Fyrbodals kommunalförbund Anna Ellmarker Fyrbodals kommunalförbund Undersökningar genomfördes av: Projekt Gränshinder för näringslivet tillsammans med Företagarna i Västra Götaland och Värmland samt med Bedriftsforbundet Layout: Profil reklambyrå och MID Reklambyrå Print: Arkitektkopia Maj 214 2

3 Innehåll GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET mellan Sverige och Norge 4 Sammanfattning 4 Syfte med undersökningen 4 Om projektet Gränshinder för näringslivet 5 Varandras viktigaste marknader 6 Sveriges utrikeshandel 6 Norges utrikeshandel 6 Näringslivsstrukturen samt utländskt ägande av företag 8 Näringslivsstrukturen i Västra Götaland, Värmland och Norge 8 Utländskt ägande av företag i våra respektive länder 8 Norska företag i Västra Götaland 9 Norska företag i Värmland 9 Svenska etableringar i Norge 9 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Västra Götaland 1 Företag som inte handlar med utlandet 11 Företag som handlar med utlandet 12 Rådgivningstjänst för näringslivet 13 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 14 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Värmland och Västra Götaland 15 Företag som inte handlar med utlandet 17 Företag som handlar med utlandet 17 Rådgivningstjänst för näringslivet 2 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 21 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Norge 22 Goda grannar som tjänar på varandra 22 Geografiskt koncentrerade handelsflöden 23 Gränshinder för näringslivets undersökning i Norge 23 Företag som inte handlar med utlandet 24 Företag som handlar med utlandet 25 Rådgivningstjänst för näringslivet 27 Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte 28 Slutsats 29 3

4 GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET mellan Sverige och Norge Sammanfattning Projektet Gränshinder för näringslivet, som drivs av Fyrbodals kommunalförbund/gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalslands och Østfold fylkeskommune, har tillsammans med Företagarna i Västra Götaland och Värmland och Bedriftforbundet gjort en kartläggning om gränshinder kopplat till näringslivet mellan Sverige och Norge. Handeln mellan Sverige och Norge är ur ett globalt perspektiv välfungerande och smidig, världens effektivaste tullsamarbete återfinns här. Men det betyder inte att all gränshandel fungerar hindersfritt. Det finns idag många existerande gränshinder och det interaktiva gränsarbetet gör att samtidigt som många gränshinder löses så uppkommer det samtidigt nya hinder mellan Sverige och Norge, som gör det svårare att arbeta, studera eller driva verksamhet över landgränserna. Då Norge, tillsammans med Tyskland, är Sveriges viktigaste handelspartner är det viktigt att ta gräns- och handelshindren på allvar då små eller relativt enkla hinder kan få stora konsekvenser i handelsstatistiken. Gränshinder delas huvudsakligen in i två grupper, dels hinder som beror på att nationella regelverk inte fungerar optimalt tillsammans (formella gränshinder), dels hinder som beror på bristande eller svårtillgänglig information (upplevda gränshinder). Sedan finns det även hinder som beror på administrativa svårigheter som kan uppstå när regelverken stämmer överens, men tolkas olika mellan länderna. Ofta förstärker formella och upplevda gränshinder varandra vilket ger en uppförstorad bild av att handel med utlandet är svårt och problemfyllt. En stor del av företagen i Sverige och Norge upplever att det är krångligt och svårt att göra affärer med grannlandet. De största hinder som företag upplever är tull & moms, olikheter i regelverk och standarder samt informationsbrist. Idag finns mycket information att hämta bl.a. från internet men informationen är utspridd och det kan vara svårt att få en samlad överblick av hela bilden. Gränshinder för näringslivet kartläggning visar att det finns behov av kvalitativa informationstjänster. Företagen efterfrågar en tydlig informationskanal för att erhålla korrekt information och effektiv rådgivning. Syfte med undersökningen Projektet Gränshinder för näringslivet genomförde undersökningen tillsammans med Företagarna i Värmland och Västra Götaland samt norska Bedriftsforbundet. Enkäterna gick ut till totalt 11 företag som representerade fler än tio branscher och hade verksamheter i Västra Götaland, Värmland eller Norge. Syftet med undersökningen är att kartlägga näringslivets erfarenheter, åsikter och attityder om handel mellan Sverige och Norge. Tyngden i undersökningen ligger på vilka gränshinder näringslivet har kommit i kontakt med och hur de gränshindren i ett vidare steg bäst kan hanteras, dvs. finns det ett identifierat stödbehov för gränshinderfrågor kopplat till näringslivets handel mellan Sverige och Norge? Enkätfrågorna är framtagna av Gränskommittén Østfold/Bohuslän-Dalsland projekt Gränshinder för näringslivet. Företagarna och Bedriftforbundet har tillgängliggjort deras medlemslistor och undersökningsprogram. Undersökningen är gjord i tre delar: Västra Götaland utfördes under sommaren 212 i samarbete med Företagarna Västra Götaland, Värmland under våren 213 i samarbete med Företagarna Värmland och Norge under våren 213 i samarbete med Bedriftforbundet. Företagsstrukturen skiljer sig mellan de tre delområdenas upptagningsområden. 4

5 I undersökningen får företagen svara på frågor i flera kategorier: företagets utlandshandel, uppfattning om gränshinder för dem och deras kunder/leverantörer, företagets faktiska gränshinder, inom vilka områden upplevs flest gränshinder och till sist behov av informationstjänst/stöd. Om projektet Gränshinder för näringslivet Sverige och Norge har utbyte av både varor, tjänster och av arbetskraft som antingen tillfälligt flyttar till grannlandet eller pendlar över gränsen för att arbeta. Gränshinder för näringslivets syfte är att erbjuda näringslivet hjälp inom området gränshinder. Kartläggningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt, stärkt konkurrenskraft och bättra lönsamhet hos företagen. Arbetat ska ligga till grund för vidareutveckling av elimineringsarbetet av gränshinder för näringslivet. Projektets mål är att identifiera, sammanställa och presentera en samlad bild av gränshinder som existerar för svenska och norska företag. Projektet ska även undersöka hur näringslivet kan få en starkare position inom gränshinderarbetet mellan Sverige och Norge, samt inom Norden. Projektet drivs av Fyrbodals kommunalförbund / Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalslands och Østfold fylkeskommune under åren inom Interreg IV A Sverige-Norgeprogrammet. 5

6 Varandras viktigaste marknader Sverige och Norge är varandras viktigaste marknader. Detta gör att även små gränshinder kan få stora ekonomiska konsekvenser. Tabellerna nedan visar den nationella import- och exportstatistiken för med de största avsändar- och mottagarländerna. Sveriges utrikeshandel Den svenska statistiken visar att Norge, tillsammans med Tyskland och viss mån Danmark, de senaste åren har varit Sveriges viktigaste marknad. Norge är det land Sverige exporterar mest till. När det kommer till import ligger Norge på en stadig andra plats efter Tyskland. Av de fem största import marknaderna är Norge det enda som inte tillhör EU och EU:s tullunion. Sveriges import- och exportstatistik Sveriges största varuexportmarknader Norge Tyskland USA Storbritannien Danmark Sveriges största varuimportmarknader Tyskland Norge Danmark Nederländerna Storbritannien Norges utrikeshandel Den norska offentliga statistiken är uppdelad i två kategorier. Vid export talar man om total export och fastlandsexport (ibland kallad traditionell export). Fastlandsexport är export utan skepp, oljeplattformar, råolja, kondensat och naturgas. På samma vis räknar Norge totalimport och import utan skepp och oljeplattformar. Uppdelningen av statistiken ger en intressant bild av vad som sker när Norges stora offshoremarknads lyfts ut. 212 så bestod 24 % av Norges BNP av olja och gasverksamhet. 2 Statistiken visar att när man kollar på fastlandsexport och import förutom skepp och oljeplattformar så är Sverige Norges största marknad både för import och export, och är så i hela tidsintervallet Ser man till Norges totala export och import så är Sverige fortfarande den totalt största importmarknaden, men mellan 4-6 plats för totalexporten. 1 Statistiska centralbyrån: Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 212, i löpande priser (213) Statistiska centralbyrån: Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 211, i löpande priser 211, 29, 27, 25 och 23 2 Statistisk årbok 213, sida 253 6

7 Norges import- och exportstatistik Norges största varuexportmarknader, fastlandsexport Sverige Nederländerna USA Storbritannien Tyskland Norges största varuimportmarknader, import utom skepp och oljeplattformar Sverige Tyskland Kina Danmark Storbritannien Norges största varuexportmarknader, totalexport Storbritannien Nederländerna Tyskland Sverige Frankrike Norges största varuimportmarknader, totalimport Sverige Tyskland Kina Danmark Storbritannien Statistisk årbok 213, 212, 211, 21, 29, 28, 27, 26, 25 och 24 7

8 Näringslivsstrukturen samt utländskt ägande av företag Näringslivsstrukturen i Västra Götaland, Värmland och Norge Näringslivsstrukturerna i Västra Götaland och Värmland samt i Norge skiljer sig åt samtidigt som de i mycket påminner om varandra. I Norge finns cirka 527 arbetsställen; 99,4% av företagen har färre än 1 anställda och över 6% av företagen har inga anställda 4. De små och medelstora företagen står för en stor del av värdeskapandet i norsk ekonomi. Det är dock i den procentuellt lilla gruppen med storföretag, många koncentrerade till Osloregionen, som de största forsknings- och innovationsinvesteringarna sker. Näringslivsstrukturerna i Västra Götaland och Värmland överensstämmer ganska väl med strukturen i övriga Sverige men det finns några karaktäristiska drag. Även om näringsgrenarna inom tjänstesektorn sysselsätter flest människor i Västra Götaland och Värmland, är tillverkningsindustrin mycket viktig och något större i länen än genomsnittet i riket. Den utmärkande skillnaden branschmässigt mellan Västra Götaland och Värmland är att de areella näringarna i snitt sysselsätter fler i Värmland. 5 6 Det finns cirka 19 arbetsställen i Västra Götaland, närmare 7 procent av alla arbetsställen utgörs av företag utan anställda. 7 I Värmland finns över 37 arbetsställen, varav 73% utgörs av företag utan anställda. 8 Utländskt ägande av företag i våra respektive länder Norge är det land som äger flest utländska företag i Sverige. 212 fanns norskt ägda i Sverige vilket är mer än en fördubbling på 11 år då det bara fanns 1 19 norskägda företag i Sverige fanns det i Sverige totalt utlandsägda företag och Norge toppar som sagt den listan med dryga 16% av ägandet. På andra plats kommer Danmark (1 34 företag) och på tredje plats USA (1323). 9 Även om Norge toppar listan av utlandskontrollerade företag i Sverige så ligger de först på fjärde plats när det kommer till antal anställda i utländska företag i Sverige 212. Först på den listan ligger USA med anställda, följt av Tyskland och Finland med respektive anställda. Sedan kommer Norge med anställda. 1 Merparten av de anställda i norskkontrollerade bolag arbetar inom tjänstesektorn (68%) följt av tillverkningsindustrin (23%) och övriga branscher (9%). 4 Små bedrifter store verdier, sidan 8 (212) 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 Norska Företag i Sverige och Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (212) 1 Utländska företag 212, Tillväxtanalys (213) 8

9 Norska företag i Västra Götaland 211 fanns 885 stycken norskägda företag i Västra Götaland vilka tillsammans hade 11 1 personer anställda. Detta är en markant ökning med 87 respektive 46 % under perioden Merparten av de norskkontrollerade företagen i Västra Götaland är lokaliserade i och omkring Göteborg, följt av Bohuslän. Ser man till kommunstorlek i proportion till antal utländska företag och arbetsplatser är det Strömstads kommun som särskilt utmärker sig då nästan en av tio där är anställd av ett norskkontrollerat företag. 11 Norska företag i Värmland 211 var Värmland det län i Sverige med högst andel anställda i norskkontrollerade företag i Sverige. Svenska etableringar i Norge Hela 749 svenska koncerner hade norska etableringar 211, vilket utgör 31 % av svenska koncerners utlandsetablerade dotterbolag. Tjänstesektorn dominerade även här. 12 Norsk statistik kompletterar bilden med att det 211 fanns svenskkontrollerade företag i Norge, dessa sysselsatte då över 64 personer. Sverige är det land med flest utlandskontrollerade företag i Norge, följt av Danmark och Storbritannien Norska Företag i Sverige och Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (212) 12 Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 211, Tillväxtanalys 13 [ ] 9

10 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Västra Götaland Sommaren 212 skickades det ut enkäter till medlemmarna i Företagarna Västra Götaland, 718 svenska företag svarade, svarandelen blir 9,3 %. Huvuddelen av de svarande var SME-företag med 1-9 anställda, följda av enmansföretag. De svarande företagen var jämt fördelade mellan Västra Götalands olika urbana och rurala segment: storstad, småstad och landsbygd. Även köns- och ålders fördelning av de svarande företagen är representativ för SME-företag i Västra Götaland. Bor du i... Andel Kön Andel Storstad 29 % Man 76 % Mindre stad 39 % Kvinna 24 % Landsbygd/glesbygd 32 % Hur många anställda har ditt företag? Andel Ålder Andel anställda 17 % Upp till 39 år 12 % 1-9 anställda 6 % 4-49 år 28 % 1-25 anställda 14 % 5-59 år 33 % anställda 4,5 % 6 år eller äldre 27 % Fler än 49 anställda 4,5 % De svarade företagen representerar fler än 1 branscher och de flesta inkomna svar kom från branscherna: Bransch Andel Tillverknings- och utvinningsindustri 16, % Handel 13,6 % Byggindustri 11,6 % Företagstjänster 9,6 % Informations- och kommunikationsföretag 7,4 % Energi och miljö 3,6 % Transportföretag 3,5 % Vård och omsorg 1,8 % Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,5 % Personliga och kulturella tjänster m.m. 1,5 % Fastighetsbolag 1,3 % Kreditinstitut och försäkringsbolag,6 % Annat 22,4 % På frågan har ditt företag utländska kunder och leverantörer, svarade 66 % av företagen från Västra Götaland att de bedriver utlandshandel. Merparten bedriver en, globalt sätt, nära utrikeshandel med Norden och Övriga EU. På tredje plats kommer handeln med Asien ovanför handeln med Nordamerika som ligger på fjärdeplats. 1

11 Figur 1: Ni som har utländska aff ärer - Med vilka världsdelar driver du aff ärer med? 1 % 9 % 87 % Import Export 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 4 % 54 % 56 % 3 % 2 % 1 % 13 % 11 % 6 % 6 % 1 % 2% Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien 2 % 6 % 25 % 13 % Företag som inte handlar med utlandet För företag som inte har utländska kunder eller leverantörer uppger företagen att utlandshandel är krångligt (7 %) och de saknar information (7 %) men de fl esta uppger att utlandshandel inte är aktuellt just nu (72 %). Figur 2: Ni som inte har utländska kunder eller leverantörer Varför inte? 8 % 7 % 72 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 16 % 1 % 7 % 7 % Inte aktuellt Saknar information Krångligt Annat Företag som inte har utländska kunder eller leverantörer, men som hade kunnat tänka sig utländska aff ärer, uppger bland annat följande orsaker till varför de inte gör utlandsaff ärer: saknar nätverk och kontakter saknar resurser har inte fått förfrågan från utländsk kund/leverantör vet inte hur man marknadsför, saknar information- och rådgivning 11

12 Företag som handlar med utlandet 66% av de företag i Västra Götaland som svarade på enkäten angav att de gjorde aff ärer med utlandet. Av dem så gör 69% aff ärer med Norge: 53% sysslar med export, 5% import och 11% gör både import och export. Figur 3: Ni som har utländska aff ärer Gör ditt företag aff ärer med Norge? 6 % 69% 53 % 5 % 4 % 3 % 31 % 2 % 1 % 5 % 11 % Ja, importerar Ja, exporterar Ja, både importerar och exporterar Nej Av de företag som gör utlandsaff ärer och som har en bestämd uppfattning om hur lätt eller komplicerat det är att göra aff ärer med utlandet så svarade 33% att de tycker det är mycket komplicerat eller komplicerat att göra aff ärer med Norge, 43% av företagen tycker att det är mycket lätt eller lätt. 24% väger mellan att det både kan vara lätt och krångligt. Det som fi gur 4 visar är att det generellt ses som enklare att göra aff ärer med Danmark och Finland framför Norge och Island. Detta stärker bilden av att handel inom EU:s gränser och tullunion är enklare att bedriva än handel utanför EU. Figur 4: Ni som har utländska aff ärer Hur lätt uppfattar du att det är att göra aff ärer med de olika nordiska länderna? (Exklusive Vet ej : D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan) 6 % 1 = Mycket komplicerat 2 5 % 3 4 % 41 % 43 % 4 5 = Mycket lätt 32% 3 % 27 % 24 % 24% 28% 22% 22% 2 % 1 % 5 % 17 % 1 % 18% 15 % 19 % 3% 5% 17 % 15% 13% Danmark Norge Finland Island De tre största gränshinder som företag upplever är tull & moms, regelverk/standarder och informationsbrist. Detta korrelerar väl med Kommerskollegiums rapport Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? (213) som även den slår fast att tullprocedurer, tullar, momsregler, nationella tekniska regelverk är bland de vanligaste hindren svenska företag möter när de gör aff ärer med Norge. Den rapporten slår 12

13 även fast att många av handelshindren ofta förstoras av att det fi nns en upplevd förväntansbild av att handel med Norge borde vara lika enkelt, eller till och med enklare än handel med exempelvis Danmark. Rätt information ses som en nyckel för att ge företagen både rätt kunskap och rätt förväntningar för att på så vis undvika en del av handelshindren 14. Figur 5: Ni som har utländska kunder Vilka av följande alternativ upplever du som gränshinder för ditt företag i handeln med Norge? 8 % 7 % 68 % 6 % 5 % 4 % 41 % 3 % 2 % 23 % 1 % 5% 1 % 9 % 9 % Informationsbrist Regelverk / standarder Tull och moms Språk Kultur Infrastruktur Annat En fjärdedel av företagen i Västra Götaland uppger att de har kommit i kontakt med gränshinder som har försvårat deras förutsättningar att göra aff ärer mot Norge. När företagarna i Västra Götaland fått svara på vilka direkta gränshinder de kommit i kontakt med som försvårat deras förutsättningar att göra utlandsaff ärer med Norge så svarar de bland annat: Momsregler Tull och tullprocedurer Regelverk Tidskrävande och krånglig byråkrati Långa leveranstider och dyra frakter Brist på samlad och lättillgänglig information Transport av varor, utrustning och verktyg fram och tillbaks över gränsen En stor del av företagen i Västra Götaland anger att gränshinder har påverkan på deras verksamhet, 8% uppger att hinder påverkar mycket men 71% tycker att gränshinder påverkar till viss del eller lite. Motsvarande bedömer 14% bedömer att gränsproblematiken påverkar deras kunder och leverantörer mycket, 42% företagen att gränshinder påverkar lite medan 21 % tycker att de påverkar inget alls. Rådgivningstjänst för näringslivet Frågan ställdes till de företag som har utländska kunder att ange inom vilka områden de skulle värdesätta rådgivning. Företagen fi ck möjligheten att välja mer än ett område och fl era kryssade i ett fl ertal alternativ. 76% av företagen i Västra Götaland önskade rådgivning i export- och importfrågor, 45% önskar rådgivning i lagar, avtal och regel och 31% i tjänsteutövning. 29% värdesätter rådgivning i skatt- & försäkring, 25% i företagsetablering och 19 % inom anställningsförhållanden. 14 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium (213) 13

14 Figur 6: Ni som har utländska aff ärer - inom vilka områden skulle ni värdesätta rådgivning? 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 45 % 4 % 3 % 25 % 31 % 29% 2 % 19 % 1 % Export & import Tjänsteutövning Skatt & försäkring Företagsetablering Anställningsförhållande Lagar, avtal & regler 3 % Annat Företagens tankar om ett förbättrat handelsutbyte Företagen ombads dela med sig av sina egna tankar och idéer beträffande möjligheter att öka aff ärsutbytet mellan Sverige och Norge. Nedan ses en summering av några av de synpunkter som lämnades in. Friare handel Utöka den fria marknaden och tullunionen så att den även inkluderar Norge. Förenkla momsregler och underlätta tullprocedurer. Samarbete, nätverk och marknadsföring Ett utökat samarbete, exempelvis genom en samverkansorganisation mellan Västsverige och Oslo. Många företag upplever att det är svårt att på egen hand fi nna kontakter för nya kunder och leverantörer. Även nätverkande för erfarenhetsutbyte nämns av fl era, inte minst för att få stöd när det går fel eller för att få information om hur andra bemött olika problem eller undvikit fallgropar. Samlad information Det borde fi nnas en informationstjänst dit företag kan vända sig både via telefon och via webb för att få tillgång till samlad och korrekt information. Regelverken fi nns beskrivna hos olika myndigheter och det är besvärligt och tidskrävande att få en samlad bild, speciellt när även information från norska myndigheter behövs samlas in. Mallar, grundläggande checklistor och direkta kontaktuppgifter till rätt tjänstemän (undvika att bli runt slussad telefonväxlar) på de olika myndigheterna kommer upp som förslag på enkla verktyg som kan underlätta i processen att handla med Norge. 14

15 Gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge fokus Värmland och Västra Götaland Under våren 213 skickades det ut 8 enkäter till medlemmarna i Företagarna i Värmland, 135 företag svarade, svarandelen blir 16,9%. Huvuddelen av de svarande var SME-företag med 1-9 anställda, följda av SME-företag med 1-25 anställda och enmansföretag. Köns- och åldersfördelning av de svarande företagen följer samma mönster som i Västra Götaland, dock med en mindre andel under 4 år. Kön Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Man 75,6% ,8% 15 Kvinna 24,4% 89 22,2% 3 Ålder Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Upp till 39 år 12,4% 43 5,2% år 28,% 12 32,8% år 32,6% 12 32,8% 44 6 år eller äldre 27,% ,1% 39 Bor du i Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Storstad 29,1% 17 54,8% 74 Mindre stad 39,1% 15 24,4% 33 Landsbygd/glesbygd 31,8% 119 2,7% 28 Hur många anställda har ditt företag? Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal anställda 17,3% 68 13,3% anställda 59,9% 22 65,2% anställda 13,9% 55 14,8% anställda 4,5% 14 3,7% 5 Fler än 49 anställda 4,5% 19 3,% 4 De svarande branscherna representerar fler än 1 branscher och fördelningen av svaren ses i tabellen nedan. Majoriteten av svaren kom från företag verksamma inom handel, företagstjänster, tillverkningsoch utvinningsindustrin och byggindustrin. Dessa fyra kategorier ligger även i toppen för svaren för Västra Götaland, om än i annan inbördesordning. 15

16 Bransch Västra Götaland Värmland Andel Antal Andel Antal Handel 13,7% 5 17,2% 23 Företagstjänster 9,6% 39 16,4% 22 Tillverknings- och utvinningsindustri 16,% 68 14,2% 19 Byggindustri 11,6% 35 1,4% 14 Utbildning 3,3% 15 5,2% 7 Informations- och kommunikationsföretag 7,4% 26 4,5% 6 Energi och miljö 3,6% 18 2,2% 3 Transportföretag 3,5% 14 2,2% 3 Fastighetsbolag 1,3% 2 2,2% 3 Hotell och restaurang 2,2% 5,7% 1 Kreditinstitut och försäkringsbolag,6% 4,7% 1 Jordbruk, skogsbruk och fi ske 1,5% 7,7% 1 Personliga och kulturella tjänster m.m. 1,5% 9,7% 1 Vård och omsorg 1,8% 7,% Annat 22,4% 77 22,4% 3 På frågan har ditt företag utländska kunder och leverantörer, svarade 6 % av företagen från Värmland att de bedriver utlandshandel. Majoriteten bedriver en, internationellt sätt, nära handel med Norden och övriga EU som handelspartners. I stort följer företagen i Värmland samma mönster som företagen i Västra Götaland. Figur 7: Ni som har utländska aff ärer - Med vilka världsdelar driver du aff ärer med? Västra Götaland 1 % 9 % 87 % Export Import 8 % 76 % 7 % 6 % 5 % 4 % 54 % 56 % 3 % 2 % 1 % 11 % 13 % 6 % 6% 1 % 2 % Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien 6 % 2 % 13 % 25 % 16

17 Värmland 1 % 9 % 84 % Export Import 8 % 7 % 6 % 5 % 51 % 61 % 67 % 4 % 3 % 2 % 1 % 13 % 24 % 5 % 6% 2% 2 % 2 % Norden Övriga EU Nordamerika Sydamerika Afrika Australien Asien % 15 % 24 % Företag som inte handlar med utlandet För företag som inte har utländska kunder eller leverantörer uppger företagen att utlandshandel är krångligt (4%) och att de saknar information (6 %), men de fl esta uppger att utlandshandel inte är aktuellt just nu (78%). Som Figur 8 visar har Västra Götaland och Värmland samma svarsmönster. Av de som svarar att de inte har utlandshandel så uppger 2% av företagarna i Värmland att de kan tänka sig eller planerar att inleda utländska aff ärer, motsvarande siffra för Västra Götaland är 29%. Figur 8: Ni som inte har utländska kunder eller leverantörer Varför inte? 9 % 8 % 7 % 72 % 78 % Västra Götaland Värmland 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 7 % 6 % 7 % 4 % 16 % 12 % Inte aktuellt Saknar information Krångligt Annat Företag som handlar med utlandet 6% av de företag som svarade på enkäten angav att de gjorde aff ärer med utlandet. Av dem så gör 74% aff ärer med Norge, 58% sysslar med export, 3% import och 13% gör både import och export. Även här följer Värmland och Västra Götaland samma mönster. 17

18 Figur 9: Ni som har utländska aff ärer Gör ditt företag aff ärer med Norge? Av de företag som gör utlandsaff ärer i Värmland svarade 37% av företagen att de tycker att det är mycket lätt eller lätt att göra aff ärer med Norge. I motsats till Västra Götaland (15%) tycker bara 6% att det är mycket komplicerat. Värmland har dock en högre andel, 58%, som tycker det är krångligt eller svårt att göra handel med grannlandet än vad Västra Götaland har (42%). Kollar man på nordisk nivå så upplever även värmländska företag att det är enklare att göra aff ärer med Finland och Danmark som befi nner sig inom EU:s tullunion än det är att göra aff ärer med Norge. Det som bryter mönstret är Island, vilket kan förklaras med att bara 8% av de svarande hade en bestämd uppfattning om hur komplicerat det är att göra aff ärer med Island. Jämför man den siffran med Norge så hade 84% en bestämd uppfattning. Figur 1: Ni som har utländska aff ärer Hur lätt uppfattar du att det är att göra aff ärer med de olika nordiska länderna? Exklusive Vet ej : D.v.s. de respondenter som har kunnat ta ställning till frågan Västra Götaland 6 % 1 = Mycket komplicerat 2 5 % 3 4 % 41 % 43 % 4 5 = Mycket lätt 32% 3 % 2 % 1 % 5 % 27 % 17 % 1 % 24 % 24 % 18 % 19 % 15 % 3 % 5% 17 % 28% 22% 22 % 15 % 13% Danmark Norge Finland Island 18

19 Värmland 6 % 1 = Mycket komplicerat 5 % 48 % 47 % % 4% 4 % 5 = Mycket lätt 3 % 29% 29 % 2 % 18 % 23 % 2 % 17 % 23 % 2% 1 % 11 % 6 % 4% 13% 13% % % % Danmark Norge Finland Island De tre största gränshinder som företag i Värmland upplever är samma som för Västra Götaland: tull & moms, regelverk/standarder och informationsbrist. Detta styrker alltså även det Kommerskollegiums undersökning Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? över vad svenska företag upplever som gränshinder. Figur 11: Ni som har utländska kunder - Vilka av följande alternativ upplever du som gränshinder för ditt företag i handeln med Norge? 8 % 7 % 68 % Västra Götaland Värmland 6 % 5 % 53 % 61 % 4 % 41 % 3 % 23 % 29 % 2 % 1 % 5 % 1 % 8 % 9 % 8 % 9 % 12 % Informationsbrist Regelverk / standarder Tull och moms % Språk Kultur Infrastruktur Annat En fjärdedel av företagen i Värmland uppger att de har kommit i kontakt med direkta gränshinder som har försvårat deras förutsättningar att göra aff ärer mot Norge. Lika många uppger att de inte vet om de har kommit i kontakt med något hinder som har försvarat deras aff ärer med Norge. Även här är mönstret för Värmland och Västra Götaland överensstämmande. I en rapport utgiven av Region Värmlands Relationen Sverige-Norge och Värmlands roll undersöks även där det Värmländska näringslivet attityder till att göra aff ärer med Norge, i den rapporten uppger 48% av de svarande företagen (totalt 3) att det fi nns hinder för att etablera sig i Norge. Liksom i Gränshinder för näringslivets undersökning och Kommerskollegiums rapport så är tull och skatt det i särklass största handelshindret Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland (213) 19

20 När företagarna i Värmland har fått svara på vilka direkta gränshinder de kommit i kontakt med som försvårat deras förutsättningar att göra utlandsaff ärer med Norge så svarade de bland annat: Moms, tull och skatteregler Regelverk och olika standarder Passera tull med servicebil och verktyg Komplicerad administration Långa leveranstider Norsk kund måste själv betala tull för vara från svenskt bolag för att förenkla för kund får bolaget öppna fi rma även i Norge 14% av företagen i Värmland uppger att gränshinder påverkar deras verksamhet mycket och 68% tycker att gränshinder påverkar till viss del eller lite. Motsvarande bedömer 15% av företagen att gränshinder påverkar deras kunder och leverantörer mycket, 41% lite och 17% inget alls medan 27% inte har någon uppfattning. Rådgivningstjänst för näringslivet 54% av företagen i Värmland uppger att det skulle vara värdefullt med en informationstjänst som kunde underlätta handeln med Norge. 14% svarar att det inte skulle värdefullt. Både företagen i Värmland och Västra Götaland är positiva till en utökad informationstjänst för näringslivet. Figur 12: Ni som har utländska aff ärer Skulle det vara värdefullt för er med en informationstjänst för att underlätta/öka handeln med Norge? 6 % 5 % 54 % Västra Götaland Värmland 4 % 41 % 3 % 27 % 33% 32% 2 % 14 % 1 % Ja Nej Vet ej Frågan ställdes till de företag som har utländska kunder att ange inom vilka områden de skulle värdesätta rådgivning. Företagen fi ck möjligheten att välja mer än ett område och fl era kryssade i ett fl ertal alternativ. 65% av företagen i Värmland önskade rådgivning i export- och importfrågor, 59% önskar rådgivning i lagar, avtal och regler och 46% värdesätter rådgivning i skatt- & försäkring. 43% i tjänsteutövning, 22% inom anställningsförhållanden och 19% i företagsetablering. 2

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Ole Norrback Ordförande, Gränshinderforum 2007-2013 Nordiskt samarbete är de outnyttjade möjligheternas samarbete. Om politikerna vill uppfylla visionen om ett gränslöst Norden

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011 RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR KGH Presentation June 14, 2011 Sida 1 (11) INNEHÅLL: 1. Sammanfattning s. 2 2. Beskrivning Bakgrund s. 3 3. Introduktion

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer