STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet"

Transkript

1 STRÖMSTAD KOMMUN Tekniska nämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

2 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *)Förändring semesterlöneskuld -33 *)Justering arbetsgivaravgift unga/äldre 220 Nettoinvesteringar, tkr -11,4-11,8-5,7 Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 49 49,2 49 Medelålder 48,08 49,46 48,40 Andel heltidsanställda varav kvinnor 85,7 85,7 85,71 varav män 95,4 97,67 95,35 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 1,19 2,17 1,69 varav kvinnor 0,45 2,54 0,65 varav män 1,31 2,11 1,86 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 28,57 27,66 28,57 Verksamhet Hamnverksamhet (1000-tal) Antal resenärer, färjetrafiken Antal personbilar Antal tunga fordon Antal gästnätter Antal dagbesökare Antal småbåtsplatser Antal personer i båtplatskö Gator, vägar och parkering Parkeringsintäkter Återföring av parkeringsmoms (tkr) Felparkeringsintäkter (tkr) Upplåtelseavgifter (tkr) Parkeringstillstånd (tkr) Handikapptillstånd (antal) Nyttoparkeringstillstånd (antal)

3 Trafikmätning (v 29) Uddevallavägen/ antal fordon Oslovägen/ antal fordon Övriga verksamheter Antal sålda biljetter, Kosterlänken Antal besökande på EkoParken Antal sökande i tomtkön

4 TEKNISK NÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Teknisk nämnd och förvaltning Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats Allmän platsmark Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m Service och inköp, fordon, maskiner Allmän markreserv Allmän renhållning Hamnverksamhet Investeringsavsättning Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamhet Avfallshantering Fjärrvärmeverksamheten

5 Verksamhetsberättelse 2013 Tekniska nämnden Sammanfattande ingress med en översiktlig kommentar ur nämndens perspektiv beträffande verksamhetens resultat i förhållande till ekonomiskt utfall, ca 100 ord. Verksamhet Händelser av betydelse Nämnd och förvaltning Arbetssituationen i förvaltningen har märkbart ökat eftersom kommunen har en positiv utveckling av boende och besökande vilket ställer stora krav i samhällsplaneringen. Bemanningen har inte ökat och dessutom har det blivit en uppsägning från anläggningsingenjör vilket ökar trycket än mer. Det har heller inte varit möjligt att rekrytera ersättare. En översyn över situationen är nödvändig under Service och inköp Utredning/kartläggning har genomförts under 2013 avseende verksamheten på centralförrådet med dess service för verksamheterna. Enkäter från verksamheterna har gjorts. Under 2014 skall framarbetas rutiner för framtiden för att utveckla och ge ytterligare högre service åt verksamheterna i enlighet med deras önskemål. Eko Parkens verksamhet Antalet besökande är på en fortsatt hög nivå både från den egna kommunen och våra grannkommuner främst skolelever. Vissa månader är så uppbokat att verksamheten har fått neka besökande. Fastigheten har målats under året. I samband med detta upptäcktes vissa delar i plintar och tak hade ruttnad och måste repareras. Detta har medfört ökade underhållskostnader men som varit tvunget att åtgärdas. Det har sparats på annan i verksamheten som medverkat till att minska underskottet. Solceller har satts upp och med ett beviljat bidrag från staten har kostnaden blivit lägre än beräknat. Allmän markreserv Det pågår fortsatt med översyn över kommunens arrendekontrakt och göra de förändringar i avgifter som är möjliga. Det har medfört att ökningen av intäkter har varit möjlig. Gator, vägar och parkeringsplatser Parkeringsverksamheten redovisar i stort sett ett 0 resultat. Parkeringsintäkterna har ökat och även kostnaderna med motsvarande. Under juni augusti har en parkeings APP testats på långtidsparkeringarna med ett bra resultat. Stora behov på gatuunderhåll har medfört högre kostnad under Bl.a har delar av Karlsgatan och Uddevallavägen fått ny slitlagerbeläggning. För att säkerställa barnens skolväg har Valebacken försetts med bredare gång och cykelväg.

6 Norra Klevgatan har upprustats med samfinansiering från kringliggande fastighetsägare. Cykelkarta har färdigställts under året. Vinterväghållningen har varit lägre under 2013 i jmf med budget Trafikmätningen vid infarterna mot centrum visar att trafiken har förändrats så att Oslovägen har minskat och Uddevallavägen har ökat. Fordonsadministration/ Bilpool Fordonsadministrationen har deltagit i upphandling tillsammans med Västragötalandsregionen samt ytterligare 21 kommuner för fordon i våra verksamheter (enligt energieffektivitets strategin). Första avrop beräknas ske i början av Resurser har satsats på handledning gällande transporter vid dagliga resor för att minska skaderiskerna på fordonen (arbetsmiljön). Deltagande i konferenser angående förnyelsebar energi för drivmedel, cykelseminarier och trafiksäkerhetsfrågor. Uppdatering av transport och resepolicy sker tillsammans med personalchef och miljöavdelningen. Linfärjor Linfärjorna har varit i stort behov av större underhållsinsatser som inte var planerade i budget Kostnader uppgår till ca 400 tkr i ökade kostnader för båda färjorna. Badplatserna Badplatserna har upprustats och tillgänglighetsanpassats med beviljade EU medel. Hamnverksamheten Efter en lång vinter med is och försenad start för besökande i gästhamnen har det med bra sommar varit ca gästnätter även Antalet passagerarna i färjetrafiken till Sandefjord har minskat med ca resenärer i jmf med Antalet anlöp/avgångar har varit färre 2013 som säkert påverkar resandet. Under året har arbete pågått med att möjliggöra Fjord Lines etablering för linjen Strömstad Sandefjord vilket beräknas starta 1 juni Juridiskt biträde, som är nödvändigt, påverkar verksamhetens resultat eftersom det är svårt att uppskatta kostnaderna i förväg och inte har budgeterats. Övertagande har skett av småbåtshamnen på Rossö där det planerats för att utöka antalet fasta båtplatser samt en gästhamn. Planen är att detta skall vara klart till säsongen 2014 men befaras bli försenat ett år p.g.a överklagade av beviljat bygglov. Kvalitet och prestationer Förändringsarbetet inom nämndens verksamheter pågår fortlöpande med anpassningar till krav och behov av förbättringar och utveckling. Detta sker med utgångspunkt från de resurser som finns att tillgå. Resurserna varierar under året beroende främst av låg och högsäsong.

7 Verksamheten i siffror Verksamhetens kostnader är på i stort samma nivå som för Anpassningar sker i verksamheterna för att den budgeterade nivån skall hållas. Intäkterna har minskat i jmf med Det är främst intäkterna från färjeläget som minskat. För intäkterna finns ytterst små möjligheter att kunna påverka dessa då besöksnäringen är den större delen av intäkterna. Resultatet för nämndens verksamheter är ett överskott med ca 300 tkr. En obudgeterad kostnad för juridiskt biträde i samband med etablering av ett nytt rederi i färjeläget med ca 800 tkr ger ett totalt redovisat underskott med 510 tkr. Välfärdsredovisning I 2013 års medarbetarenkät framgår att personal inom hela Tekniska förvaltningen visar ett fortsatt högt nöjdindex. Miljöredovisning Miljöarbetet är en medvetenhet som ligger med i det dagliga arbetet. Främst är det miljöarbetet som pågår på Eko Parken i deras verksamhet. Främst är det studiebesök och föreläsningar för våra egna skolelever. Dessutom är det ett ökat intresse från andra kommuner

8 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen NÄRINGSLIV KF mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Genom god planering säkerställa att tomtmark finns eller kommer att finnas KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR Antal m² planerad tomtmark samt antal m² som har färdigställts KF mål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Industrimark finns färdigställt på Bastekärr med ca m². Etapp II och III planeras. Planering pågår för Brovallen med ca m². Tomter för egnahem är 1 tomt Seläter, och 2 tomter på Monelid. Detaljplan för Hjältsgård (Skee) ca 25 tomter, har antagits. Beräknas färdigställas för byggande under år Planering har påbörjats för framtida bostadsområde på Mällbyhöjden. Målet uppnått Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse En attraktiv och säker gästhamn I dialog med intressenterna i färje och handelshamnar stärka och utveckla hamnanläggningarna. Gästhamnsenkäten ska ha ett bättre resultat än föregående år Oförändrat eller ökat antal anlöp/avgångar Underlaget för årets gästhamnsenkät har ett lågt antal svar. Dock har många muntliga beröm framförts av besökande för hamnen och dess service. Klagomål som framförts har berott på hög ljudnivå från krogar under högsäsong. Bristerna har tillsammans med Miljöförvaltningen lösts genom dialoger. Brister i 2012 års enkät har under 2013 åtgärdats. Målet har uppnåtts Antalet anlöp/avgångar har minskat med 4,7 % tillfällen. Målet ej uppnått. Tekniska nämnden råder inte över resultatet. Förhandlingar pågår om etablering av ytterligare ett rederi under 2014 samt dialog med Color Line pågår löpande kring frågor som rör färjetrafiken.. NATUR KF mål Värna och utveckla de höga natur och friluftsvärden som gör Strömstad unik Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Förbättra skötsel av tätortsnära skogar Minst ett område ska röjas varje år 15 större och mindre röjningar har utförts i tätortsnära områden. Målet har uppnåtts

9 MILJÖ OCH ENERGI KF mål En tydlig miljöprofil Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Inom EkoParkens ramar informera om och stimulera till användandet av förnyelsebar energi. Miljöanpassning av våra hamnar och båtuppställningsplatser. EKONOMIMÅL KF mål Välskött kommunal ekonomi Oförändrat eller ökat antal besökande Minst en miljöåtgärd varje år Fortsatt högt antal besökande. Avser skolor såväl från Strömstad som från grannkommunerna. Ungefär samma nivå som 2012 ca 2700 besökare. Målet har uppnåtts Byte av båt med hög grad av miljöanpassning har gjorts. I övrigt är miljöfrågorna en del av den pågående verksamheten och planering för kommande utbyggnader m.m. Målet är delvis uppnått. Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Fokus på nämndens resultat MEDARBETARMÅL Träffsäkerhet i investeringskalkyler ska vara +/ 5% Analysera nämndens resultat löpande KF mål Engagerade och motiverade medarbetare Målet har uppnåtts Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare. Verksamheten ska bedrivas av medarbetare vars kompetens ska svara mot dagens och framtidens krav. Ekonomi Nettokostnadsutveckling Oförändrat eller förbättrat medarbetarindex. Minst 0,5% av lönekostnaderna ska användas till kompetensutveckling. Målet har uppnåtts Nettokostnadsökningen är ca 2,4 Mkr högre Avsättning till investeringsfond för hamnverksamheten har skett med 2,0 mkr. Exklusive avsättningen är nettokostnaden i stort sett på oförändrad nivå i jmf med Budgetavvikelse Årets nettobudget på 10,6 mkr har överskridits med 0,5 tkr. Effektiviseringsåtgärder Verksamhetsöversyner sker i det löpande dagliga arbetet med anpassningar till behov som finns i verksamheterna som ger ett rationellt resursnyttjande.

10 Investeringsverksamhet Årets investeringar uppgår till 5,7 mkr. Större poster är utveckling av gästhamnen 1,5 mkr, reparation och åtgärder i hamnarna 1,8 mkr, Gatubelysning 0,3 mkr, åtgärder i utemiljö 0,2 mkr, Väg till Tångens förskola 0,2 mkr, Geoteknisk undersökning i hamnen 0,7 mkr. För projekt som medel har beviljats men som inte kommer att utföras är Hålkedalen infart, båtramp mm 3,0 mkr, Förlängning av väg i Skee utgår helt 0,5 mkr samt medel för bro över Strömsån med 3,2 mkr samt medel till Alaska med 0,1 mkr. Överföring av beviljade investeringsmedel har begärts med ca 20 mkr. Största projekten är ombyggnader i färjeläget med 11,4 mkr och kaj till Kustbevakningen 2,5 mkr. Personal Personalstruktur Personalstrukturen visar inga förändringar i jmf med Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är lägre 2013 i jmf med Långtidssjukfrånvaron marginellt högre i jmf med Det är små marginaler för så liten personalstyrka där få sjukdagar får stort genomslag i statistiken. Övrigt Ett stort arbete har gjorts för att dokumentera och upprätta ett arbetsmiljöprogram för verksamheterna. Det är en nedbrytning av kommunens övergripande dokument för arbetsmiljön. Genomgång sker på samtliga arbetsplatsträffar om vilka regler som skall gälla. Det finns fortfarande delar i riktlinjer för arbetsmiljön som fortfarande pågår och skall stämmas av mot kommunens övergripande riktlinjer. Lönekostnaden är något lägre 2013 och beror på att antalet extra arbetare under sommarsäsongen varierar, lägre kostnader för GS personal (vakanser m.m.) då dessa styrs av behovet osv. Framtiden på kort och lång sikt Utvecklingen i färjeläget av hur resandet framöver kommer att se ut efter en sjunkande trend de senaste åren. Hur ett ytterligare rederi kommer att innebära för intäkterna kan vi bara anta. Besöksnäringen med parkeringsintäkter är också ett osäkert område. Tekniska nämndens uppgifter ökar stadigt då det är ett otroligt tryck och behov av nämndens verksamheter som skall genomföras med samma bemanning som under de senaste åren. Nämnden har inte fått något resurstillskott inför 2014 vilket innebär att verksamheten skall bedrivas på samma nivå som Generell kostnadsökning i befintlig verksamhet uppgår till ca 500 tkr (exkl personalkostnader) Inför 2014 kommer ett större behov att finnas av samråd med KSAu om händelser som uppkommer och kräver finansiering.

11 Vatten och avloppsverksamheten BOKSLUT 2013

12 Tekniska nämnden, Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella kostnader Finansiella intäkter Årets resultat *)Förändring semesterlöneskuld -22 Nettoinvesteringar, mkr -13,0-21,0-23,2 Personal Redovisas under skattefinansierad verksamhet för hela Tekniska nämnden Verksamhet Vattenuttag Strömstad/ m³ Vattenuttag Koster/ m³ Vattenuttag övriga orter/m³ Taxeutjämningsfonden Taxeförändringar, brukningstaxan 6 % 7 % 5 % Antal abonnenter

13 RESULTATRÄKNING - specifikation Vatten och avloppsverksamheten 2013 Intäkter Brukningsavgifter Periodiserade anslutningsavgifter Årets periodiserade anslutningsavgifter Destruktionsavgifter Interna intäkter Övriga intäkter Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Drift-och underhållskostnader Personalkostnader VA-sanering ledningsnät, byte av ledningar lagningar och förbättringar, spolning av ledningar Anläggnings-och underhållsmaterial Pumpar/pumpdelar Anläggningsentreprenader Konsultarvoden Slamsugning Destruktionskostnader Larm o bevakning Kemisk-tekniska produkter Elavgifter Interna kostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa driftkostnader Räntekostnader, anläggningar Räntekostnader, löpande Summa efter finansiella poster Verksamhetens resultat Överföring till/från investeringsfonden

14 Tekniska nämnden Vatten- och avloppsverksamheten Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förråd Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld Långfristiga skulder Förinbetalda anslutningsavgifter Investeringsfond/Resultatfond Lån av kommunen Summa skulder Investeringsfonden Ing balans Årets resultat Utgående balans Årets resultat redovisas som en upplösning av resultatfonden.

15 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen BOKSLUT 2013 Redovisning av principer och tillämpningar för Vatten- och avloppsverksamheten Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska nämndens förvaltning. Redovisningen för verksamhetens kostnader och intäkter redovisas med egen verksamhetskod och kan därmed särskiljas från kommunens övriga verksamheter. Redovisningen följer kraven i lagen om vattentjänster så långt det är möjligt. Det kvarstår poster som inte är anpassade som t.ex pensionsskuldens storlek för personalen inom verksamheten (avser intjänade pensioner för 1998). Personalkontoret har uppdraget att se vilka möjligheter det finns att kunna ta fram uppgiften. Ränteberäkning har gjorts för verksamhetens förinbetalda anslutningsavgifter, taxeutjämningsfonden samt löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens kostnader för administration ( lönehantering, telefonväxel, data m.m.) har schablonberäknats. Kapitalkostnaden (intern ränta) beräknas på verksamhetens anläggningstillgångar och fastställs av ekonomikontoret. Grunden för räntans storlek är ett snitt av kommunens fastighetsbolags ränta på lånade medel. Kommunen har inga egna lån i sin finansiering. För år 2014 kommer räntan att vara anpassad till gällande marknadsanpassad låneränta. Varje % förändring av räntesatsen ökar/minskar verksamhetens kostnader med ca 2,1 Mkr/år. Avskrivningstider följer rekommendationer från SKL. För investeringar gjorda före 2008 är avskrivningstiden 33 år och inte omräknade efter lagens tillkomst. Interna tjänsteköp från kommunen för personal som driver löpande undershållsarbeten på ledningsnäten samt fordon och maskiner debiteras efter lämnade arbetssedlar. Debiteringen sker varje månad efter fastställd timpeng ( lön, inget påslag tas ut). Kommunen erlägger avgift till verksamheten för dess behandling av dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen av ytorna har uppskattats via Geosecma. Verksamheten äger sitt varulager och köper tjänsten från kommunens centralförråd som hanterar inköp och kompletteringar. Varulagret inventeras inför varje årsskifte. Årets resultat redovisar underskott med 0,7 mkr som finansieras via uttag ur investeringsfonden. Uttaget är 0,9 mkr lägre än budgeterat uttag ur fond för 2013.

16 AVFALLSVERKSAMHETEN Bokslut 2013

17 Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet Avfallsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader *) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *) Förändring av semesterlöneskuld -31 Nettoinvesteringar, tkr Personal Ingår i redovisningen under Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Verksamhet Återvinning/ Avfall) Avfall till energi (ton) Levererat träflis (ton) Metaller (ton) Farligt avfall (ton) Till deponi (ton) Taxeutjämningsfonden (mkr) 5,9 8,5 7,9 Fonden specificeras i två delar Fond 1 avräkning från driftredovisning 2,2 4,7 1,6 Fond 2 (investeringsfond)avräkning rta+avskr för byggnationen (2011) Lokaler för farligt avfall (2,9mkr) Ombyggn till förråd (0,8 mkr) Kapitalkostnader för energihuset ÅV(5,9 mkr) 3,7 3,8 6,3

18 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Sammanfattning avfallsbehandlingen 2011 Uttransport av brännbart avfall var 8351 ton, ( ökning med 523 ton ).Av den mängden var 6338 ton invägt som brännbart avfall från sopbilar och container bilar. 40 ton kommer från reningsverket ton från ÅV-Centralen och sorteringsanläggningen. Brännbart hushållsavfall från sopbilarna= 3184 ton, en ökning med 44 ton Sortering av blandat avfall var 1775 ton, en ökning med 443 ton (2010) Deponin som var 1566 ton transporterades till Rambo AB, för efterbehandling. Krossning och siktning av deponirest. Resultat blev brännbart 705 ton, metall 47ton. Konstruktion 783 ton. Till deponi 31 ton Uttransport av träflis var 3384 ton vilket motsvarar ca:14000 m3 Lagrad flis ca:1000 ton Glasinsamlingen var 402 ton, en minskning med 62 ton Wellpapp levererades 947 ton (-21 ton), Tidningar 506 ton (-5 ton), mottagare HA-Industri i Trollhättan. Vitvaror,(spis, tvätt,tork, mm)1871 stycken, levereras till Ragnsells Västerås. Freon (kyl, frys)1642 stycken levereras till Halmstad (Stena Metall). Metall skrot till Stena Gotthard var 828 ton, vilket blir en minskning med 22. ton 4018 stycken besök av småföretagare på ÅV-Centralen, en ökning med 1872 stycken transaktioner in på avfallsanläggningen. Uttransporten var 857 stycken, (lastbil+ släp )ca:16500 ton

19 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, avfallsverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -214 tkr. Uttag från taxeutjämningsfonden har gjorts med motsvarande.. Överföring från utjämningsfonden har skett till investeringsfonden med 2 mkr för verksamheten som avsatts för att finansiera kapitalkostnader för gjorda byggnationer. Dessa är lokaler för farligt avfall (2,9 mkr) samt ombyggnation till förråd (0,8 mkr) och uppfördes under Under 2013 har tillkommit byggnationen av Energi- huset (bl.a. personalutrymmen) med en totalkostnad av 5,6 mkr (inkl. bidrag till solceller). Avsättningen är delad i en investeringsfond som skall finansiera kapitalkostnaderna för gjorda byggnationer (se ovan). Fonden uppgår till 6,3 mkr per Taxeutjämningsfonden reglerar resultatet för verksamheten årligen. För 2013 har 214 tkr lyfts ur fonden för att täcka årets underskott. Fonden uppgår till 1,6 mkr per Händelser av betydelse inom nämndens verksamheter Gamla komposteringsanläggningen är nermonterad. Den nedre delen har försetts med tak och kan därmed nyttjas som förråd. Arbete pågår för ny infart med inpasseringskontroll till återvinningscentralen. Byggnation av ny personalbyggnad (energi-huset) på återvinningscentralen har färdigställts och driftsatts under augusti Uppföljning av nämndens mål Ekonomi Anpassning av ekonomin sker med avseende på intäkter och kostnader genom intern utvecklingsverksamhet och reglering av taxor. Ingen taxehöjning under Medborgare och samhällsperspektiv Information sker kontinuerligt via utskick, hemsida, informationstillfällen på återvinningscentralen, tidningsannonser och artiklar. Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter för bättre anpassning av avfallshanteringen till medborgarnas och verksamheternas behov. Medarbetare- och lärandeperspektiv Tillsammans med arbetstagarna sker utbildningar löpande under året. Miljöcertifieringen av återvinningscentralen innebär bra kontroll på verksamhet och arbetsmiljö. Miljöaspekterna blir mer och mer styrande för verksamheternas utveckling.

20 Arbetssätts- och processperspektiv Verksamheten strävar efter medborgarnas förtroende för avfallshanteringen för att ytterligare förstärka känslan av delaktighet i kretsloppssamhällets utveckling. Miljö och Kvalitet är ledord för verksamheten. Framtagande av Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter har skett i samråd med politiker, medborgare, organisationer, fastighetsägare, verksamheter m.fl. Kvalitet och prestationer Insamlingen av avfall sker med mycket hög kvalitet. Miljö och kvalitetsaspekter ingår i upphandlingar och framgår av de behandlingsavtal som tecknats. Som exempel kan nämnas att mindre än 0,5 % av allt avfall som kommer till återvinningscentralen går till deponi. Utredning beträffande insamling av matavfall planerades starta 2013 men har senarelagts. Ekonomisk analys Nettokostnadsutveckling Verksamhetens intäkter har minskat med 2,7 % och kostnaderna har ökat med ca 9 %. Intäkternas minskning beror till stor del på att de ökade intäkterna 2012 som var högre och berodde på rivningar av stora byggnader i en oförutsägbar omfattning. För 2013 har ränteberäkningar gjorts för verksamhetens kostnader och intäkter och reglerats med skattekollektivets finansförvaltning. Personalstatistik Personalstruktur Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Sjukfrånvaro Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Miljöredovisning Återvinningscentalen är i sig en stor miljöverksamhet, väl kontrollerad tack vare miljöcertifiering enl. ISO Ekoparken och återvinningscentralen är delaktiga i samhällets miljöinformation till medborgarna. Den årliga miljörapporten beskriver hur anläggningen uppfyller gällande krav. Den avslutade deponin på Grandalen kontrolleras fortsättningsvis enligt upprättat program.

21 Framtiden på kort och lång sikt Utveckling av återvinningscentralen med inriktning på återbruk. Minskande avfallsmängder. Renare fraktioner. Ökad insamling och utsortering av återvinningsbara fraktioner. Ökad insamling av farligt avfall. Utökning av område för kompostering av trädgårdsavfall. Insamling av matavfall. Verksamheten är konjunkturkänslig eftersom en stor del av avfallet säljs till pris som regleras enl. världsmarknadspris.

22 Tekniska nämnden Bokslut 2013 Fjärrvärmeverksamheten

23 Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet Fjärrvärme Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Årets upplösning av anslutningsavgift 221 Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter, tkr Finansiella kostnader, tkr Årets resultat Taxeutjämningsfonden

24 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, Fjärrvärmeverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -373 tkr netto efter årets upplösning av anslutningsavgifter (221 tkr) som ingår i årets intäkter. Underskottet regleras till taxeutjämningsfonden som totalt visar 472 tkr per Byggande av fjärrvärmeverk på Tångenområdet redovisades som en del av exploateringsområdet. Exploateringsområdet avslutades i bokslut 2012 och fjärrvärmeverket redovisas fortsatt som ett eget taxekollektiv. Historiska resultat fram till har inte belastat kunderna i fjärrvärmeverksamheten års resultat med - 99 tkr och 2013 års underskott med -373 tkr gör att taxeutjämningsfonden har ett totalt underskott med -472 tkr. Underskottet skall återställas inom den antagna taxan för verksamheten. I taxan som antogs att gälla från 1 jan 2014 finns underskottet från 2012 inräknat samt att avskrivning och internränta för anläggningen löper från år Årlig upplösning av anslutningsavgifter med 221 tkr/år under kommande 23 år fr.o.m Det är samma löptid som avskrivningstiden för anläggningen. Med bakgrund av ovan kommer resultatet för 2014 att utvisa om taxan finansierar verksamheten.

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer