STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet"

Transkript

1 STRÖMSTAD KOMMUN Tekniska nämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

2 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *)Förändring semesterlöneskuld -33 *)Justering arbetsgivaravgift unga/äldre 220 Nettoinvesteringar, tkr -11,4-11,8-5,7 Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 49 49,2 49 Medelålder 48,08 49,46 48,40 Andel heltidsanställda varav kvinnor 85,7 85,7 85,71 varav män 95,4 97,67 95,35 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 1,19 2,17 1,69 varav kvinnor 0,45 2,54 0,65 varav män 1,31 2,11 1,86 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 28,57 27,66 28,57 Verksamhet Hamnverksamhet (1000-tal) Antal resenärer, färjetrafiken Antal personbilar Antal tunga fordon Antal gästnätter Antal dagbesökare Antal småbåtsplatser Antal personer i båtplatskö Gator, vägar och parkering Parkeringsintäkter Återföring av parkeringsmoms (tkr) Felparkeringsintäkter (tkr) Upplåtelseavgifter (tkr) Parkeringstillstånd (tkr) Handikapptillstånd (antal) Nyttoparkeringstillstånd (antal)

3 Trafikmätning (v 29) Uddevallavägen/ antal fordon Oslovägen/ antal fordon Övriga verksamheter Antal sålda biljetter, Kosterlänken Antal besökande på EkoParken Antal sökande i tomtkön

4 TEKNISK NÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Teknisk nämnd och förvaltning Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats Allmän platsmark Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m Service och inköp, fordon, maskiner Allmän markreserv Allmän renhållning Hamnverksamhet Investeringsavsättning Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamhet Avfallshantering Fjärrvärmeverksamheten

5 Verksamhetsberättelse 2013 Tekniska nämnden Sammanfattande ingress med en översiktlig kommentar ur nämndens perspektiv beträffande verksamhetens resultat i förhållande till ekonomiskt utfall, ca 100 ord. Verksamhet Händelser av betydelse Nämnd och förvaltning Arbetssituationen i förvaltningen har märkbart ökat eftersom kommunen har en positiv utveckling av boende och besökande vilket ställer stora krav i samhällsplaneringen. Bemanningen har inte ökat och dessutom har det blivit en uppsägning från anläggningsingenjör vilket ökar trycket än mer. Det har heller inte varit möjligt att rekrytera ersättare. En översyn över situationen är nödvändig under Service och inköp Utredning/kartläggning har genomförts under 2013 avseende verksamheten på centralförrådet med dess service för verksamheterna. Enkäter från verksamheterna har gjorts. Under 2014 skall framarbetas rutiner för framtiden för att utveckla och ge ytterligare högre service åt verksamheterna i enlighet med deras önskemål. Eko Parkens verksamhet Antalet besökande är på en fortsatt hög nivå både från den egna kommunen och våra grannkommuner främst skolelever. Vissa månader är så uppbokat att verksamheten har fått neka besökande. Fastigheten har målats under året. I samband med detta upptäcktes vissa delar i plintar och tak hade ruttnad och måste repareras. Detta har medfört ökade underhållskostnader men som varit tvunget att åtgärdas. Det har sparats på annan i verksamheten som medverkat till att minska underskottet. Solceller har satts upp och med ett beviljat bidrag från staten har kostnaden blivit lägre än beräknat. Allmän markreserv Det pågår fortsatt med översyn över kommunens arrendekontrakt och göra de förändringar i avgifter som är möjliga. Det har medfört att ökningen av intäkter har varit möjlig. Gator, vägar och parkeringsplatser Parkeringsverksamheten redovisar i stort sett ett 0 resultat. Parkeringsintäkterna har ökat och även kostnaderna med motsvarande. Under juni augusti har en parkeings APP testats på långtidsparkeringarna med ett bra resultat. Stora behov på gatuunderhåll har medfört högre kostnad under Bl.a har delar av Karlsgatan och Uddevallavägen fått ny slitlagerbeläggning. För att säkerställa barnens skolväg har Valebacken försetts med bredare gång och cykelväg.

6 Norra Klevgatan har upprustats med samfinansiering från kringliggande fastighetsägare. Cykelkarta har färdigställts under året. Vinterväghållningen har varit lägre under 2013 i jmf med budget Trafikmätningen vid infarterna mot centrum visar att trafiken har förändrats så att Oslovägen har minskat och Uddevallavägen har ökat. Fordonsadministration/ Bilpool Fordonsadministrationen har deltagit i upphandling tillsammans med Västragötalandsregionen samt ytterligare 21 kommuner för fordon i våra verksamheter (enligt energieffektivitets strategin). Första avrop beräknas ske i början av Resurser har satsats på handledning gällande transporter vid dagliga resor för att minska skaderiskerna på fordonen (arbetsmiljön). Deltagande i konferenser angående förnyelsebar energi för drivmedel, cykelseminarier och trafiksäkerhetsfrågor. Uppdatering av transport och resepolicy sker tillsammans med personalchef och miljöavdelningen. Linfärjor Linfärjorna har varit i stort behov av större underhållsinsatser som inte var planerade i budget Kostnader uppgår till ca 400 tkr i ökade kostnader för båda färjorna. Badplatserna Badplatserna har upprustats och tillgänglighetsanpassats med beviljade EU medel. Hamnverksamheten Efter en lång vinter med is och försenad start för besökande i gästhamnen har det med bra sommar varit ca gästnätter även Antalet passagerarna i färjetrafiken till Sandefjord har minskat med ca resenärer i jmf med Antalet anlöp/avgångar har varit färre 2013 som säkert påverkar resandet. Under året har arbete pågått med att möjliggöra Fjord Lines etablering för linjen Strömstad Sandefjord vilket beräknas starta 1 juni Juridiskt biträde, som är nödvändigt, påverkar verksamhetens resultat eftersom det är svårt att uppskatta kostnaderna i förväg och inte har budgeterats. Övertagande har skett av småbåtshamnen på Rossö där det planerats för att utöka antalet fasta båtplatser samt en gästhamn. Planen är att detta skall vara klart till säsongen 2014 men befaras bli försenat ett år p.g.a överklagade av beviljat bygglov. Kvalitet och prestationer Förändringsarbetet inom nämndens verksamheter pågår fortlöpande med anpassningar till krav och behov av förbättringar och utveckling. Detta sker med utgångspunkt från de resurser som finns att tillgå. Resurserna varierar under året beroende främst av låg och högsäsong.

7 Verksamheten i siffror Verksamhetens kostnader är på i stort samma nivå som för Anpassningar sker i verksamheterna för att den budgeterade nivån skall hållas. Intäkterna har minskat i jmf med Det är främst intäkterna från färjeläget som minskat. För intäkterna finns ytterst små möjligheter att kunna påverka dessa då besöksnäringen är den större delen av intäkterna. Resultatet för nämndens verksamheter är ett överskott med ca 300 tkr. En obudgeterad kostnad för juridiskt biträde i samband med etablering av ett nytt rederi i färjeläget med ca 800 tkr ger ett totalt redovisat underskott med 510 tkr. Välfärdsredovisning I 2013 års medarbetarenkät framgår att personal inom hela Tekniska förvaltningen visar ett fortsatt högt nöjdindex. Miljöredovisning Miljöarbetet är en medvetenhet som ligger med i det dagliga arbetet. Främst är det miljöarbetet som pågår på Eko Parken i deras verksamhet. Främst är det studiebesök och föreläsningar för våra egna skolelever. Dessutom är det ett ökat intresse från andra kommuner

8 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen NÄRINGSLIV KF mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Genom god planering säkerställa att tomtmark finns eller kommer att finnas KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR Antal m² planerad tomtmark samt antal m² som har färdigställts KF mål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Industrimark finns färdigställt på Bastekärr med ca m². Etapp II och III planeras. Planering pågår för Brovallen med ca m². Tomter för egnahem är 1 tomt Seläter, och 2 tomter på Monelid. Detaljplan för Hjältsgård (Skee) ca 25 tomter, har antagits. Beräknas färdigställas för byggande under år Planering har påbörjats för framtida bostadsområde på Mällbyhöjden. Målet uppnått Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse En attraktiv och säker gästhamn I dialog med intressenterna i färje och handelshamnar stärka och utveckla hamnanläggningarna. Gästhamnsenkäten ska ha ett bättre resultat än föregående år Oförändrat eller ökat antal anlöp/avgångar Underlaget för årets gästhamnsenkät har ett lågt antal svar. Dock har många muntliga beröm framförts av besökande för hamnen och dess service. Klagomål som framförts har berott på hög ljudnivå från krogar under högsäsong. Bristerna har tillsammans med Miljöförvaltningen lösts genom dialoger. Brister i 2012 års enkät har under 2013 åtgärdats. Målet har uppnåtts Antalet anlöp/avgångar har minskat med 4,7 % tillfällen. Målet ej uppnått. Tekniska nämnden råder inte över resultatet. Förhandlingar pågår om etablering av ytterligare ett rederi under 2014 samt dialog med Color Line pågår löpande kring frågor som rör färjetrafiken.. NATUR KF mål Värna och utveckla de höga natur och friluftsvärden som gör Strömstad unik Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Förbättra skötsel av tätortsnära skogar Minst ett område ska röjas varje år 15 större och mindre röjningar har utförts i tätortsnära områden. Målet har uppnåtts

9 MILJÖ OCH ENERGI KF mål En tydlig miljöprofil Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Inom EkoParkens ramar informera om och stimulera till användandet av förnyelsebar energi. Miljöanpassning av våra hamnar och båtuppställningsplatser. EKONOMIMÅL KF mål Välskött kommunal ekonomi Oförändrat eller ökat antal besökande Minst en miljöåtgärd varje år Fortsatt högt antal besökande. Avser skolor såväl från Strömstad som från grannkommunerna. Ungefär samma nivå som 2012 ca 2700 besökare. Målet har uppnåtts Byte av båt med hög grad av miljöanpassning har gjorts. I övrigt är miljöfrågorna en del av den pågående verksamheten och planering för kommande utbyggnader m.m. Målet är delvis uppnått. Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Fokus på nämndens resultat MEDARBETARMÅL Träffsäkerhet i investeringskalkyler ska vara +/ 5% Analysera nämndens resultat löpande KF mål Engagerade och motiverade medarbetare Målet har uppnåtts Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare. Verksamheten ska bedrivas av medarbetare vars kompetens ska svara mot dagens och framtidens krav. Ekonomi Nettokostnadsutveckling Oförändrat eller förbättrat medarbetarindex. Minst 0,5% av lönekostnaderna ska användas till kompetensutveckling. Målet har uppnåtts Nettokostnadsökningen är ca 2,4 Mkr högre Avsättning till investeringsfond för hamnverksamheten har skett med 2,0 mkr. Exklusive avsättningen är nettokostnaden i stort sett på oförändrad nivå i jmf med Budgetavvikelse Årets nettobudget på 10,6 mkr har överskridits med 0,5 tkr. Effektiviseringsåtgärder Verksamhetsöversyner sker i det löpande dagliga arbetet med anpassningar till behov som finns i verksamheterna som ger ett rationellt resursnyttjande.

10 Investeringsverksamhet Årets investeringar uppgår till 5,7 mkr. Större poster är utveckling av gästhamnen 1,5 mkr, reparation och åtgärder i hamnarna 1,8 mkr, Gatubelysning 0,3 mkr, åtgärder i utemiljö 0,2 mkr, Väg till Tångens förskola 0,2 mkr, Geoteknisk undersökning i hamnen 0,7 mkr. För projekt som medel har beviljats men som inte kommer att utföras är Hålkedalen infart, båtramp mm 3,0 mkr, Förlängning av väg i Skee utgår helt 0,5 mkr samt medel för bro över Strömsån med 3,2 mkr samt medel till Alaska med 0,1 mkr. Överföring av beviljade investeringsmedel har begärts med ca 20 mkr. Största projekten är ombyggnader i färjeläget med 11,4 mkr och kaj till Kustbevakningen 2,5 mkr. Personal Personalstruktur Personalstrukturen visar inga förändringar i jmf med Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är lägre 2013 i jmf med Långtidssjukfrånvaron marginellt högre i jmf med Det är små marginaler för så liten personalstyrka där få sjukdagar får stort genomslag i statistiken. Övrigt Ett stort arbete har gjorts för att dokumentera och upprätta ett arbetsmiljöprogram för verksamheterna. Det är en nedbrytning av kommunens övergripande dokument för arbetsmiljön. Genomgång sker på samtliga arbetsplatsträffar om vilka regler som skall gälla. Det finns fortfarande delar i riktlinjer för arbetsmiljön som fortfarande pågår och skall stämmas av mot kommunens övergripande riktlinjer. Lönekostnaden är något lägre 2013 och beror på att antalet extra arbetare under sommarsäsongen varierar, lägre kostnader för GS personal (vakanser m.m.) då dessa styrs av behovet osv. Framtiden på kort och lång sikt Utvecklingen i färjeläget av hur resandet framöver kommer att se ut efter en sjunkande trend de senaste åren. Hur ett ytterligare rederi kommer att innebära för intäkterna kan vi bara anta. Besöksnäringen med parkeringsintäkter är också ett osäkert område. Tekniska nämndens uppgifter ökar stadigt då det är ett otroligt tryck och behov av nämndens verksamheter som skall genomföras med samma bemanning som under de senaste åren. Nämnden har inte fått något resurstillskott inför 2014 vilket innebär att verksamheten skall bedrivas på samma nivå som Generell kostnadsökning i befintlig verksamhet uppgår till ca 500 tkr (exkl personalkostnader) Inför 2014 kommer ett större behov att finnas av samråd med KSAu om händelser som uppkommer och kräver finansiering.

11 Vatten och avloppsverksamheten BOKSLUT 2013

12 Tekniska nämnden, Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella kostnader Finansiella intäkter Årets resultat *)Förändring semesterlöneskuld -22 Nettoinvesteringar, mkr -13,0-21,0-23,2 Personal Redovisas under skattefinansierad verksamhet för hela Tekniska nämnden Verksamhet Vattenuttag Strömstad/ m³ Vattenuttag Koster/ m³ Vattenuttag övriga orter/m³ Taxeutjämningsfonden Taxeförändringar, brukningstaxan 6 % 7 % 5 % Antal abonnenter

13 RESULTATRÄKNING - specifikation Vatten och avloppsverksamheten 2013 Intäkter Brukningsavgifter Periodiserade anslutningsavgifter Årets periodiserade anslutningsavgifter Destruktionsavgifter Interna intäkter Övriga intäkter Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Drift-och underhållskostnader Personalkostnader VA-sanering ledningsnät, byte av ledningar lagningar och förbättringar, spolning av ledningar Anläggnings-och underhållsmaterial Pumpar/pumpdelar Anläggningsentreprenader Konsultarvoden Slamsugning Destruktionskostnader Larm o bevakning Kemisk-tekniska produkter Elavgifter Interna kostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa driftkostnader Räntekostnader, anläggningar Räntekostnader, löpande Summa efter finansiella poster Verksamhetens resultat Överföring till/från investeringsfonden

14 Tekniska nämnden Vatten- och avloppsverksamheten Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förråd Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld Långfristiga skulder Förinbetalda anslutningsavgifter Investeringsfond/Resultatfond Lån av kommunen Summa skulder Investeringsfonden Ing balans Årets resultat Utgående balans Årets resultat redovisas som en upplösning av resultatfonden.

15 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen BOKSLUT 2013 Redovisning av principer och tillämpningar för Vatten- och avloppsverksamheten Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska nämndens förvaltning. Redovisningen för verksamhetens kostnader och intäkter redovisas med egen verksamhetskod och kan därmed särskiljas från kommunens övriga verksamheter. Redovisningen följer kraven i lagen om vattentjänster så långt det är möjligt. Det kvarstår poster som inte är anpassade som t.ex pensionsskuldens storlek för personalen inom verksamheten (avser intjänade pensioner för 1998). Personalkontoret har uppdraget att se vilka möjligheter det finns att kunna ta fram uppgiften. Ränteberäkning har gjorts för verksamhetens förinbetalda anslutningsavgifter, taxeutjämningsfonden samt löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens kostnader för administration ( lönehantering, telefonväxel, data m.m.) har schablonberäknats. Kapitalkostnaden (intern ränta) beräknas på verksamhetens anläggningstillgångar och fastställs av ekonomikontoret. Grunden för räntans storlek är ett snitt av kommunens fastighetsbolags ränta på lånade medel. Kommunen har inga egna lån i sin finansiering. För år 2014 kommer räntan att vara anpassad till gällande marknadsanpassad låneränta. Varje % förändring av räntesatsen ökar/minskar verksamhetens kostnader med ca 2,1 Mkr/år. Avskrivningstider följer rekommendationer från SKL. För investeringar gjorda före 2008 är avskrivningstiden 33 år och inte omräknade efter lagens tillkomst. Interna tjänsteköp från kommunen för personal som driver löpande undershållsarbeten på ledningsnäten samt fordon och maskiner debiteras efter lämnade arbetssedlar. Debiteringen sker varje månad efter fastställd timpeng ( lön, inget påslag tas ut). Kommunen erlägger avgift till verksamheten för dess behandling av dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen av ytorna har uppskattats via Geosecma. Verksamheten äger sitt varulager och köper tjänsten från kommunens centralförråd som hanterar inköp och kompletteringar. Varulagret inventeras inför varje årsskifte. Årets resultat redovisar underskott med 0,7 mkr som finansieras via uttag ur investeringsfonden. Uttaget är 0,9 mkr lägre än budgeterat uttag ur fond för 2013.

16 AVFALLSVERKSAMHETEN Bokslut 2013

17 Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet Avfallsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader *) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *) Förändring av semesterlöneskuld -31 Nettoinvesteringar, tkr Personal Ingår i redovisningen under Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Verksamhet Återvinning/ Avfall) Avfall till energi (ton) Levererat träflis (ton) Metaller (ton) Farligt avfall (ton) Till deponi (ton) Taxeutjämningsfonden (mkr) 5,9 8,5 7,9 Fonden specificeras i två delar Fond 1 avräkning från driftredovisning 2,2 4,7 1,6 Fond 2 (investeringsfond)avräkning rta+avskr för byggnationen (2011) Lokaler för farligt avfall (2,9mkr) Ombyggn till förråd (0,8 mkr) Kapitalkostnader för energihuset ÅV(5,9 mkr) 3,7 3,8 6,3

18 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Sammanfattning avfallsbehandlingen 2011 Uttransport av brännbart avfall var 8351 ton, ( ökning med 523 ton ).Av den mängden var 6338 ton invägt som brännbart avfall från sopbilar och container bilar. 40 ton kommer från reningsverket ton från ÅV-Centralen och sorteringsanläggningen. Brännbart hushållsavfall från sopbilarna= 3184 ton, en ökning med 44 ton Sortering av blandat avfall var 1775 ton, en ökning med 443 ton (2010) Deponin som var 1566 ton transporterades till Rambo AB, för efterbehandling. Krossning och siktning av deponirest. Resultat blev brännbart 705 ton, metall 47ton. Konstruktion 783 ton. Till deponi 31 ton Uttransport av träflis var 3384 ton vilket motsvarar ca:14000 m3 Lagrad flis ca:1000 ton Glasinsamlingen var 402 ton, en minskning med 62 ton Wellpapp levererades 947 ton (-21 ton), Tidningar 506 ton (-5 ton), mottagare HA-Industri i Trollhättan. Vitvaror,(spis, tvätt,tork, mm)1871 stycken, levereras till Ragnsells Västerås. Freon (kyl, frys)1642 stycken levereras till Halmstad (Stena Metall). Metall skrot till Stena Gotthard var 828 ton, vilket blir en minskning med 22. ton 4018 stycken besök av småföretagare på ÅV-Centralen, en ökning med 1872 stycken transaktioner in på avfallsanläggningen. Uttransporten var 857 stycken, (lastbil+ släp )ca:16500 ton

19 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, avfallsverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -214 tkr. Uttag från taxeutjämningsfonden har gjorts med motsvarande.. Överföring från utjämningsfonden har skett till investeringsfonden med 2 mkr för verksamheten som avsatts för att finansiera kapitalkostnader för gjorda byggnationer. Dessa är lokaler för farligt avfall (2,9 mkr) samt ombyggnation till förråd (0,8 mkr) och uppfördes under Under 2013 har tillkommit byggnationen av Energi- huset (bl.a. personalutrymmen) med en totalkostnad av 5,6 mkr (inkl. bidrag till solceller). Avsättningen är delad i en investeringsfond som skall finansiera kapitalkostnaderna för gjorda byggnationer (se ovan). Fonden uppgår till 6,3 mkr per Taxeutjämningsfonden reglerar resultatet för verksamheten årligen. För 2013 har 214 tkr lyfts ur fonden för att täcka årets underskott. Fonden uppgår till 1,6 mkr per Händelser av betydelse inom nämndens verksamheter Gamla komposteringsanläggningen är nermonterad. Den nedre delen har försetts med tak och kan därmed nyttjas som förråd. Arbete pågår för ny infart med inpasseringskontroll till återvinningscentralen. Byggnation av ny personalbyggnad (energi-huset) på återvinningscentralen har färdigställts och driftsatts under augusti Uppföljning av nämndens mål Ekonomi Anpassning av ekonomin sker med avseende på intäkter och kostnader genom intern utvecklingsverksamhet och reglering av taxor. Ingen taxehöjning under Medborgare och samhällsperspektiv Information sker kontinuerligt via utskick, hemsida, informationstillfällen på återvinningscentralen, tidningsannonser och artiklar. Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter för bättre anpassning av avfallshanteringen till medborgarnas och verksamheternas behov. Medarbetare- och lärandeperspektiv Tillsammans med arbetstagarna sker utbildningar löpande under året. Miljöcertifieringen av återvinningscentralen innebär bra kontroll på verksamhet och arbetsmiljö. Miljöaspekterna blir mer och mer styrande för verksamheternas utveckling.

20 Arbetssätts- och processperspektiv Verksamheten strävar efter medborgarnas förtroende för avfallshanteringen för att ytterligare förstärka känslan av delaktighet i kretsloppssamhällets utveckling. Miljö och Kvalitet är ledord för verksamheten. Framtagande av Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter har skett i samråd med politiker, medborgare, organisationer, fastighetsägare, verksamheter m.fl. Kvalitet och prestationer Insamlingen av avfall sker med mycket hög kvalitet. Miljö och kvalitetsaspekter ingår i upphandlingar och framgår av de behandlingsavtal som tecknats. Som exempel kan nämnas att mindre än 0,5 % av allt avfall som kommer till återvinningscentralen går till deponi. Utredning beträffande insamling av matavfall planerades starta 2013 men har senarelagts. Ekonomisk analys Nettokostnadsutveckling Verksamhetens intäkter har minskat med 2,7 % och kostnaderna har ökat med ca 9 %. Intäkternas minskning beror till stor del på att de ökade intäkterna 2012 som var högre och berodde på rivningar av stora byggnader i en oförutsägbar omfattning. För 2013 har ränteberäkningar gjorts för verksamhetens kostnader och intäkter och reglerats med skattekollektivets finansförvaltning. Personalstatistik Personalstruktur Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Sjukfrånvaro Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Miljöredovisning Återvinningscentalen är i sig en stor miljöverksamhet, väl kontrollerad tack vare miljöcertifiering enl. ISO Ekoparken och återvinningscentralen är delaktiga i samhällets miljöinformation till medborgarna. Den årliga miljörapporten beskriver hur anläggningen uppfyller gällande krav. Den avslutade deponin på Grandalen kontrolleras fortsättningsvis enligt upprättat program.

21 Framtiden på kort och lång sikt Utveckling av återvinningscentralen med inriktning på återbruk. Minskande avfallsmängder. Renare fraktioner. Ökad insamling och utsortering av återvinningsbara fraktioner. Ökad insamling av farligt avfall. Utökning av område för kompostering av trädgårdsavfall. Insamling av matavfall. Verksamheten är konjunkturkänslig eftersom en stor del av avfallet säljs till pris som regleras enl. världsmarknadspris.

22 Tekniska nämnden Bokslut 2013 Fjärrvärmeverksamheten

23 Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet Fjärrvärme Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Årets upplösning av anslutningsavgift 221 Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter, tkr Finansiella kostnader, tkr Årets resultat Taxeutjämningsfonden

24 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, Fjärrvärmeverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -373 tkr netto efter årets upplösning av anslutningsavgifter (221 tkr) som ingår i årets intäkter. Underskottet regleras till taxeutjämningsfonden som totalt visar 472 tkr per Byggande av fjärrvärmeverk på Tångenområdet redovisades som en del av exploateringsområdet. Exploateringsområdet avslutades i bokslut 2012 och fjärrvärmeverket redovisas fortsatt som ett eget taxekollektiv. Historiska resultat fram till har inte belastat kunderna i fjärrvärmeverksamheten års resultat med - 99 tkr och 2013 års underskott med -373 tkr gör att taxeutjämningsfonden har ett totalt underskott med -472 tkr. Underskottet skall återställas inom den antagna taxan för verksamheten. I taxan som antogs att gälla från 1 jan 2014 finns underskottet från 2012 inräknat samt att avskrivning och internränta för anläggningen löper från år Årlig upplösning av anslutningsavgifter med 221 tkr/år under kommande 23 år fr.o.m Det är samma löptid som avskrivningstiden för anläggningen. Med bakgrund av ovan kommer resultatet för 2014 att utvisa om taxan finansierar verksamheten.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader Verksamhetsberättelse 2015 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Årets nettoöverskott är 2,8 mkr bättre än budget. Det beror på högre intäkter men även lägre kostnader. Under året har det inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer