STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet"

Transkript

1 STRÖMSTAD KOMMUN Tekniska nämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

2 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *)Förändring semesterlöneskuld -33 *)Justering arbetsgivaravgift unga/äldre 220 Nettoinvesteringar, tkr -11,4-11,8-5,7 Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare 49 49,2 49 Medelålder 48,08 49,46 48,40 Andel heltidsanställda varav kvinnor 85,7 85,7 85,71 varav män 95,4 97,67 95,35 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 1,19 2,17 1,69 varav kvinnor 0,45 2,54 0,65 varav män 1,31 2,11 1,86 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 28,57 27,66 28,57 Verksamhet Hamnverksamhet (1000-tal) Antal resenärer, färjetrafiken Antal personbilar Antal tunga fordon Antal gästnätter Antal dagbesökare Antal småbåtsplatser Antal personer i båtplatskö Gator, vägar och parkering Parkeringsintäkter Återföring av parkeringsmoms (tkr) Felparkeringsintäkter (tkr) Upplåtelseavgifter (tkr) Parkeringstillstånd (tkr) Handikapptillstånd (antal) Nyttoparkeringstillstånd (antal)

3 Trafikmätning (v 29) Uddevallavägen/ antal fordon Oslovägen/ antal fordon Övriga verksamheter Antal sålda biljetter, Kosterlänken Antal besökande på EkoParken Antal sökande i tomtkön

4 TEKNISK NÄMND Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Teknisk nämnd och förvaltning Gatuverksamhet inkl. Näsinge flygplats Allmän platsmark Sidoordnad verksamhet, GS, Bilpool m.m Service och inköp, fordon, maskiner Allmän markreserv Allmän renhållning Hamnverksamhet Investeringsavsättning Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verksamhet Avfallshantering Fjärrvärmeverksamheten

5 Verksamhetsberättelse 2013 Tekniska nämnden Sammanfattande ingress med en översiktlig kommentar ur nämndens perspektiv beträffande verksamhetens resultat i förhållande till ekonomiskt utfall, ca 100 ord. Verksamhet Händelser av betydelse Nämnd och förvaltning Arbetssituationen i förvaltningen har märkbart ökat eftersom kommunen har en positiv utveckling av boende och besökande vilket ställer stora krav i samhällsplaneringen. Bemanningen har inte ökat och dessutom har det blivit en uppsägning från anläggningsingenjör vilket ökar trycket än mer. Det har heller inte varit möjligt att rekrytera ersättare. En översyn över situationen är nödvändig under Service och inköp Utredning/kartläggning har genomförts under 2013 avseende verksamheten på centralförrådet med dess service för verksamheterna. Enkäter från verksamheterna har gjorts. Under 2014 skall framarbetas rutiner för framtiden för att utveckla och ge ytterligare högre service åt verksamheterna i enlighet med deras önskemål. Eko Parkens verksamhet Antalet besökande är på en fortsatt hög nivå både från den egna kommunen och våra grannkommuner främst skolelever. Vissa månader är så uppbokat att verksamheten har fått neka besökande. Fastigheten har målats under året. I samband med detta upptäcktes vissa delar i plintar och tak hade ruttnad och måste repareras. Detta har medfört ökade underhållskostnader men som varit tvunget att åtgärdas. Det har sparats på annan i verksamheten som medverkat till att minska underskottet. Solceller har satts upp och med ett beviljat bidrag från staten har kostnaden blivit lägre än beräknat. Allmän markreserv Det pågår fortsatt med översyn över kommunens arrendekontrakt och göra de förändringar i avgifter som är möjliga. Det har medfört att ökningen av intäkter har varit möjlig. Gator, vägar och parkeringsplatser Parkeringsverksamheten redovisar i stort sett ett 0 resultat. Parkeringsintäkterna har ökat och även kostnaderna med motsvarande. Under juni augusti har en parkeings APP testats på långtidsparkeringarna med ett bra resultat. Stora behov på gatuunderhåll har medfört högre kostnad under Bl.a har delar av Karlsgatan och Uddevallavägen fått ny slitlagerbeläggning. För att säkerställa barnens skolväg har Valebacken försetts med bredare gång och cykelväg.

6 Norra Klevgatan har upprustats med samfinansiering från kringliggande fastighetsägare. Cykelkarta har färdigställts under året. Vinterväghållningen har varit lägre under 2013 i jmf med budget Trafikmätningen vid infarterna mot centrum visar att trafiken har förändrats så att Oslovägen har minskat och Uddevallavägen har ökat. Fordonsadministration/ Bilpool Fordonsadministrationen har deltagit i upphandling tillsammans med Västragötalandsregionen samt ytterligare 21 kommuner för fordon i våra verksamheter (enligt energieffektivitets strategin). Första avrop beräknas ske i början av Resurser har satsats på handledning gällande transporter vid dagliga resor för att minska skaderiskerna på fordonen (arbetsmiljön). Deltagande i konferenser angående förnyelsebar energi för drivmedel, cykelseminarier och trafiksäkerhetsfrågor. Uppdatering av transport och resepolicy sker tillsammans med personalchef och miljöavdelningen. Linfärjor Linfärjorna har varit i stort behov av större underhållsinsatser som inte var planerade i budget Kostnader uppgår till ca 400 tkr i ökade kostnader för båda färjorna. Badplatserna Badplatserna har upprustats och tillgänglighetsanpassats med beviljade EU medel. Hamnverksamheten Efter en lång vinter med is och försenad start för besökande i gästhamnen har det med bra sommar varit ca gästnätter även Antalet passagerarna i färjetrafiken till Sandefjord har minskat med ca resenärer i jmf med Antalet anlöp/avgångar har varit färre 2013 som säkert påverkar resandet. Under året har arbete pågått med att möjliggöra Fjord Lines etablering för linjen Strömstad Sandefjord vilket beräknas starta 1 juni Juridiskt biträde, som är nödvändigt, påverkar verksamhetens resultat eftersom det är svårt att uppskatta kostnaderna i förväg och inte har budgeterats. Övertagande har skett av småbåtshamnen på Rossö där det planerats för att utöka antalet fasta båtplatser samt en gästhamn. Planen är att detta skall vara klart till säsongen 2014 men befaras bli försenat ett år p.g.a överklagade av beviljat bygglov. Kvalitet och prestationer Förändringsarbetet inom nämndens verksamheter pågår fortlöpande med anpassningar till krav och behov av förbättringar och utveckling. Detta sker med utgångspunkt från de resurser som finns att tillgå. Resurserna varierar under året beroende främst av låg och högsäsong.

7 Verksamheten i siffror Verksamhetens kostnader är på i stort samma nivå som för Anpassningar sker i verksamheterna för att den budgeterade nivån skall hållas. Intäkterna har minskat i jmf med Det är främst intäkterna från färjeläget som minskat. För intäkterna finns ytterst små möjligheter att kunna påverka dessa då besöksnäringen är den större delen av intäkterna. Resultatet för nämndens verksamheter är ett överskott med ca 300 tkr. En obudgeterad kostnad för juridiskt biträde i samband med etablering av ett nytt rederi i färjeläget med ca 800 tkr ger ett totalt redovisat underskott med 510 tkr. Välfärdsredovisning I 2013 års medarbetarenkät framgår att personal inom hela Tekniska förvaltningen visar ett fortsatt högt nöjdindex. Miljöredovisning Miljöarbetet är en medvetenhet som ligger med i det dagliga arbetet. Främst är det miljöarbetet som pågår på Eko Parken i deras verksamhet. Främst är det studiebesök och föreläsningar för våra egna skolelever. Dessutom är det ett ökat intresse från andra kommuner

8 Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen NÄRINGSLIV KF mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Genom god planering säkerställa att tomtmark finns eller kommer att finnas KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR Antal m² planerad tomtmark samt antal m² som har färdigställts KF mål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Industrimark finns färdigställt på Bastekärr med ca m². Etapp II och III planeras. Planering pågår för Brovallen med ca m². Tomter för egnahem är 1 tomt Seläter, och 2 tomter på Monelid. Detaljplan för Hjältsgård (Skee) ca 25 tomter, har antagits. Beräknas färdigställas för byggande under år Planering har påbörjats för framtida bostadsområde på Mällbyhöjden. Målet uppnått Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse En attraktiv och säker gästhamn I dialog med intressenterna i färje och handelshamnar stärka och utveckla hamnanläggningarna. Gästhamnsenkäten ska ha ett bättre resultat än föregående år Oförändrat eller ökat antal anlöp/avgångar Underlaget för årets gästhamnsenkät har ett lågt antal svar. Dock har många muntliga beröm framförts av besökande för hamnen och dess service. Klagomål som framförts har berott på hög ljudnivå från krogar under högsäsong. Bristerna har tillsammans med Miljöförvaltningen lösts genom dialoger. Brister i 2012 års enkät har under 2013 åtgärdats. Målet har uppnåtts Antalet anlöp/avgångar har minskat med 4,7 % tillfällen. Målet ej uppnått. Tekniska nämnden råder inte över resultatet. Förhandlingar pågår om etablering av ytterligare ett rederi under 2014 samt dialog med Color Line pågår löpande kring frågor som rör färjetrafiken.. NATUR KF mål Värna och utveckla de höga natur och friluftsvärden som gör Strömstad unik Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Förbättra skötsel av tätortsnära skogar Minst ett område ska röjas varje år 15 större och mindre röjningar har utförts i tätortsnära områden. Målet har uppnåtts

9 MILJÖ OCH ENERGI KF mål En tydlig miljöprofil Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Inom EkoParkens ramar informera om och stimulera till användandet av förnyelsebar energi. Miljöanpassning av våra hamnar och båtuppställningsplatser. EKONOMIMÅL KF mål Välskött kommunal ekonomi Oförändrat eller ökat antal besökande Minst en miljöåtgärd varje år Fortsatt högt antal besökande. Avser skolor såväl från Strömstad som från grannkommunerna. Ungefär samma nivå som 2012 ca 2700 besökare. Målet har uppnåtts Byte av båt med hög grad av miljöanpassning har gjorts. I övrigt är miljöfrågorna en del av den pågående verksamheten och planering för kommande utbyggnader m.m. Målet är delvis uppnått. Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Fokus på nämndens resultat MEDARBETARMÅL Träffsäkerhet i investeringskalkyler ska vara +/ 5% Analysera nämndens resultat löpande KF mål Engagerade och motiverade medarbetare Målet har uppnåtts Nämndsmål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare. Verksamheten ska bedrivas av medarbetare vars kompetens ska svara mot dagens och framtidens krav. Ekonomi Nettokostnadsutveckling Oförändrat eller förbättrat medarbetarindex. Minst 0,5% av lönekostnaderna ska användas till kompetensutveckling. Målet har uppnåtts Nettokostnadsökningen är ca 2,4 Mkr högre Avsättning till investeringsfond för hamnverksamheten har skett med 2,0 mkr. Exklusive avsättningen är nettokostnaden i stort sett på oförändrad nivå i jmf med Budgetavvikelse Årets nettobudget på 10,6 mkr har överskridits med 0,5 tkr. Effektiviseringsåtgärder Verksamhetsöversyner sker i det löpande dagliga arbetet med anpassningar till behov som finns i verksamheterna som ger ett rationellt resursnyttjande.

10 Investeringsverksamhet Årets investeringar uppgår till 5,7 mkr. Större poster är utveckling av gästhamnen 1,5 mkr, reparation och åtgärder i hamnarna 1,8 mkr, Gatubelysning 0,3 mkr, åtgärder i utemiljö 0,2 mkr, Väg till Tångens förskola 0,2 mkr, Geoteknisk undersökning i hamnen 0,7 mkr. För projekt som medel har beviljats men som inte kommer att utföras är Hålkedalen infart, båtramp mm 3,0 mkr, Förlängning av väg i Skee utgår helt 0,5 mkr samt medel för bro över Strömsån med 3,2 mkr samt medel till Alaska med 0,1 mkr. Överföring av beviljade investeringsmedel har begärts med ca 20 mkr. Största projekten är ombyggnader i färjeläget med 11,4 mkr och kaj till Kustbevakningen 2,5 mkr. Personal Personalstruktur Personalstrukturen visar inga förändringar i jmf med Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är lägre 2013 i jmf med Långtidssjukfrånvaron marginellt högre i jmf med Det är små marginaler för så liten personalstyrka där få sjukdagar får stort genomslag i statistiken. Övrigt Ett stort arbete har gjorts för att dokumentera och upprätta ett arbetsmiljöprogram för verksamheterna. Det är en nedbrytning av kommunens övergripande dokument för arbetsmiljön. Genomgång sker på samtliga arbetsplatsträffar om vilka regler som skall gälla. Det finns fortfarande delar i riktlinjer för arbetsmiljön som fortfarande pågår och skall stämmas av mot kommunens övergripande riktlinjer. Lönekostnaden är något lägre 2013 och beror på att antalet extra arbetare under sommarsäsongen varierar, lägre kostnader för GS personal (vakanser m.m.) då dessa styrs av behovet osv. Framtiden på kort och lång sikt Utvecklingen i färjeläget av hur resandet framöver kommer att se ut efter en sjunkande trend de senaste åren. Hur ett ytterligare rederi kommer att innebära för intäkterna kan vi bara anta. Besöksnäringen med parkeringsintäkter är också ett osäkert område. Tekniska nämndens uppgifter ökar stadigt då det är ett otroligt tryck och behov av nämndens verksamheter som skall genomföras med samma bemanning som under de senaste åren. Nämnden har inte fått något resurstillskott inför 2014 vilket innebär att verksamheten skall bedrivas på samma nivå som Generell kostnadsökning i befintlig verksamhet uppgår till ca 500 tkr (exkl personalkostnader) Inför 2014 kommer ett större behov att finnas av samråd med KSAu om händelser som uppkommer och kräver finansiering.

11 Vatten och avloppsverksamheten BOKSLUT 2013

12 Tekniska nämnden, Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella kostnader Finansiella intäkter Årets resultat *)Förändring semesterlöneskuld -22 Nettoinvesteringar, mkr -13,0-21,0-23,2 Personal Redovisas under skattefinansierad verksamhet för hela Tekniska nämnden Verksamhet Vattenuttag Strömstad/ m³ Vattenuttag Koster/ m³ Vattenuttag övriga orter/m³ Taxeutjämningsfonden Taxeförändringar, brukningstaxan 6 % 7 % 5 % Antal abonnenter

13 RESULTATRÄKNING - specifikation Vatten och avloppsverksamheten 2013 Intäkter Brukningsavgifter Periodiserade anslutningsavgifter Årets periodiserade anslutningsavgifter Destruktionsavgifter Interna intäkter Övriga intäkter Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Drift-och underhållskostnader Personalkostnader VA-sanering ledningsnät, byte av ledningar lagningar och förbättringar, spolning av ledningar Anläggnings-och underhållsmaterial Pumpar/pumpdelar Anläggningsentreprenader Konsultarvoden Slamsugning Destruktionskostnader Larm o bevakning Kemisk-tekniska produkter Elavgifter Interna kostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa driftkostnader Räntekostnader, anläggningar Räntekostnader, löpande Summa efter finansiella poster Verksamhetens resultat Överföring till/från investeringsfonden

14 Tekniska nämnden Vatten- och avloppsverksamheten Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förråd Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld Långfristiga skulder Förinbetalda anslutningsavgifter Investeringsfond/Resultatfond Lån av kommunen Summa skulder Investeringsfonden Ing balans Årets resultat Utgående balans Årets resultat redovisas som en upplösning av resultatfonden.

15 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen BOKSLUT 2013 Redovisning av principer och tillämpningar för Vatten- och avloppsverksamheten Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska nämndens förvaltning. Redovisningen för verksamhetens kostnader och intäkter redovisas med egen verksamhetskod och kan därmed särskiljas från kommunens övriga verksamheter. Redovisningen följer kraven i lagen om vattentjänster så långt det är möjligt. Det kvarstår poster som inte är anpassade som t.ex pensionsskuldens storlek för personalen inom verksamheten (avser intjänade pensioner för 1998). Personalkontoret har uppdraget att se vilka möjligheter det finns att kunna ta fram uppgiften. Ränteberäkning har gjorts för verksamhetens förinbetalda anslutningsavgifter, taxeutjämningsfonden samt löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens kostnader för administration ( lönehantering, telefonväxel, data m.m.) har schablonberäknats. Kapitalkostnaden (intern ränta) beräknas på verksamhetens anläggningstillgångar och fastställs av ekonomikontoret. Grunden för räntans storlek är ett snitt av kommunens fastighetsbolags ränta på lånade medel. Kommunen har inga egna lån i sin finansiering. För år 2014 kommer räntan att vara anpassad till gällande marknadsanpassad låneränta. Varje % förändring av räntesatsen ökar/minskar verksamhetens kostnader med ca 2,1 Mkr/år. Avskrivningstider följer rekommendationer från SKL. För investeringar gjorda före 2008 är avskrivningstiden 33 år och inte omräknade efter lagens tillkomst. Interna tjänsteköp från kommunen för personal som driver löpande undershållsarbeten på ledningsnäten samt fordon och maskiner debiteras efter lämnade arbetssedlar. Debiteringen sker varje månad efter fastställd timpeng ( lön, inget påslag tas ut). Kommunen erlägger avgift till verksamheten för dess behandling av dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen av ytorna har uppskattats via Geosecma. Verksamheten äger sitt varulager och köper tjänsten från kommunens centralförråd som hanterar inköp och kompletteringar. Varulagret inventeras inför varje årsskifte. Årets resultat redovisar underskott med 0,7 mkr som finansieras via uttag ur investeringsfonden. Uttaget är 0,9 mkr lägre än budgeterat uttag ur fond för 2013.

16 AVFALLSVERKSAMHETEN Bokslut 2013

17 Teknisk nämnd Taxefinansierad verksamhet Avfallsverksamheten Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader *) Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *) Förändring av semesterlöneskuld -31 Nettoinvesteringar, tkr Personal Ingår i redovisningen under Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Verksamhet Återvinning/ Avfall) Avfall till energi (ton) Levererat träflis (ton) Metaller (ton) Farligt avfall (ton) Till deponi (ton) Taxeutjämningsfonden (mkr) 5,9 8,5 7,9 Fonden specificeras i två delar Fond 1 avräkning från driftredovisning 2,2 4,7 1,6 Fond 2 (investeringsfond)avräkning rta+avskr för byggnationen (2011) Lokaler för farligt avfall (2,9mkr) Ombyggn till förråd (0,8 mkr) Kapitalkostnader för energihuset ÅV(5,9 mkr) 3,7 3,8 6,3

18 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Sammanfattning avfallsbehandlingen 2011 Uttransport av brännbart avfall var 8351 ton, ( ökning med 523 ton ).Av den mängden var 6338 ton invägt som brännbart avfall från sopbilar och container bilar. 40 ton kommer från reningsverket ton från ÅV-Centralen och sorteringsanläggningen. Brännbart hushållsavfall från sopbilarna= 3184 ton, en ökning med 44 ton Sortering av blandat avfall var 1775 ton, en ökning med 443 ton (2010) Deponin som var 1566 ton transporterades till Rambo AB, för efterbehandling. Krossning och siktning av deponirest. Resultat blev brännbart 705 ton, metall 47ton. Konstruktion 783 ton. Till deponi 31 ton Uttransport av träflis var 3384 ton vilket motsvarar ca:14000 m3 Lagrad flis ca:1000 ton Glasinsamlingen var 402 ton, en minskning med 62 ton Wellpapp levererades 947 ton (-21 ton), Tidningar 506 ton (-5 ton), mottagare HA-Industri i Trollhättan. Vitvaror,(spis, tvätt,tork, mm)1871 stycken, levereras till Ragnsells Västerås. Freon (kyl, frys)1642 stycken levereras till Halmstad (Stena Metall). Metall skrot till Stena Gotthard var 828 ton, vilket blir en minskning med 22. ton 4018 stycken besök av småföretagare på ÅV-Centralen, en ökning med 1872 stycken transaktioner in på avfallsanläggningen. Uttransporten var 857 stycken, (lastbil+ släp )ca:16500 ton

19 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, avfallsverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -214 tkr. Uttag från taxeutjämningsfonden har gjorts med motsvarande.. Överföring från utjämningsfonden har skett till investeringsfonden med 2 mkr för verksamheten som avsatts för att finansiera kapitalkostnader för gjorda byggnationer. Dessa är lokaler för farligt avfall (2,9 mkr) samt ombyggnation till förråd (0,8 mkr) och uppfördes under Under 2013 har tillkommit byggnationen av Energi- huset (bl.a. personalutrymmen) med en totalkostnad av 5,6 mkr (inkl. bidrag till solceller). Avsättningen är delad i en investeringsfond som skall finansiera kapitalkostnaderna för gjorda byggnationer (se ovan). Fonden uppgår till 6,3 mkr per Taxeutjämningsfonden reglerar resultatet för verksamheten årligen. För 2013 har 214 tkr lyfts ur fonden för att täcka årets underskott. Fonden uppgår till 1,6 mkr per Händelser av betydelse inom nämndens verksamheter Gamla komposteringsanläggningen är nermonterad. Den nedre delen har försetts med tak och kan därmed nyttjas som förråd. Arbete pågår för ny infart med inpasseringskontroll till återvinningscentralen. Byggnation av ny personalbyggnad (energi-huset) på återvinningscentralen har färdigställts och driftsatts under augusti Uppföljning av nämndens mål Ekonomi Anpassning av ekonomin sker med avseende på intäkter och kostnader genom intern utvecklingsverksamhet och reglering av taxor. Ingen taxehöjning under Medborgare och samhällsperspektiv Information sker kontinuerligt via utskick, hemsida, informationstillfällen på återvinningscentralen, tidningsannonser och artiklar. Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter för bättre anpassning av avfallshanteringen till medborgarnas och verksamheternas behov. Medarbetare- och lärandeperspektiv Tillsammans med arbetstagarna sker utbildningar löpande under året. Miljöcertifieringen av återvinningscentralen innebär bra kontroll på verksamhet och arbetsmiljö. Miljöaspekterna blir mer och mer styrande för verksamheternas utveckling.

20 Arbetssätts- och processperspektiv Verksamheten strävar efter medborgarnas förtroende för avfallshanteringen för att ytterligare förstärka känslan av delaktighet i kretsloppssamhällets utveckling. Miljö och Kvalitet är ledord för verksamheten. Framtagande av Renhållningsordning med Kretsloppsplan och Föreskrifter har skett i samråd med politiker, medborgare, organisationer, fastighetsägare, verksamheter m.fl. Kvalitet och prestationer Insamlingen av avfall sker med mycket hög kvalitet. Miljö och kvalitetsaspekter ingår i upphandlingar och framgår av de behandlingsavtal som tecknats. Som exempel kan nämnas att mindre än 0,5 % av allt avfall som kommer till återvinningscentralen går till deponi. Utredning beträffande insamling av matavfall planerades starta 2013 men har senarelagts. Ekonomisk analys Nettokostnadsutveckling Verksamhetens intäkter har minskat med 2,7 % och kostnaderna har ökat med ca 9 %. Intäkternas minskning beror till stor del på att de ökade intäkterna 2012 som var högre och berodde på rivningar av stora byggnader i en oförutsägbar omfattning. För 2013 har ränteberäkningar gjorts för verksamhetens kostnader och intäkter och reglerats med skattekollektivets finansförvaltning. Personalstatistik Personalstruktur Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Sjukfrånvaro Redovisas under skattefinansierad verksamhet. Miljöredovisning Återvinningscentalen är i sig en stor miljöverksamhet, väl kontrollerad tack vare miljöcertifiering enl. ISO Ekoparken och återvinningscentralen är delaktiga i samhällets miljöinformation till medborgarna. Den årliga miljörapporten beskriver hur anläggningen uppfyller gällande krav. Den avslutade deponin på Grandalen kontrolleras fortsättningsvis enligt upprättat program.

21 Framtiden på kort och lång sikt Utveckling av återvinningscentralen med inriktning på återbruk. Minskande avfallsmängder. Renare fraktioner. Ökad insamling och utsortering av återvinningsbara fraktioner. Ökad insamling av farligt avfall. Utökning av område för kompostering av trädgårdsavfall. Insamling av matavfall. Verksamheten är konjunkturkänslig eftersom en stor del av avfallet säljs till pris som regleras enl. världsmarknadspris.

22 Tekniska nämnden Bokslut 2013 Fjärrvärmeverksamheten

23 Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet Fjärrvärme Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Årets upplösning av anslutningsavgift 221 Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnad, tkr Finansiella intäkter, tkr Finansiella kostnader, tkr Årets resultat Taxeutjämningsfonden

24 Årsredovisning 2013 från Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, Fjärrvärmeverksamheten Verksamhetens nettokostnader redovisar underskott med -373 tkr netto efter årets upplösning av anslutningsavgifter (221 tkr) som ingår i årets intäkter. Underskottet regleras till taxeutjämningsfonden som totalt visar 472 tkr per Byggande av fjärrvärmeverk på Tångenområdet redovisades som en del av exploateringsområdet. Exploateringsområdet avslutades i bokslut 2012 och fjärrvärmeverket redovisas fortsatt som ett eget taxekollektiv. Historiska resultat fram till har inte belastat kunderna i fjärrvärmeverksamheten års resultat med - 99 tkr och 2013 års underskott med -373 tkr gör att taxeutjämningsfonden har ett totalt underskott med -472 tkr. Underskottet skall återställas inom den antagna taxan för verksamheten. I taxan som antogs att gälla från 1 jan 2014 finns underskottet från 2012 inräknat samt att avskrivning och internränta för anläggningen löper från år Årlig upplösning av anslutningsavgifter med 221 tkr/år under kommande 23 år fr.o.m Det är samma löptid som avskrivningstiden för anläggningen. Med bakgrund av ovan kommer resultatet för 2014 att utvisa om taxan finansierar verksamheten.

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer