Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012"

Transkript

1 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam Serie A 2012:9 (diarienummer 2011/0025) ISBN-nummer Utredare: Karin Åslund, Anna Dahlberg, Magnus Lagercrantz, Anna Klara Mehlich Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 Inledning Handisam har i uppdrag att följa upp regeringens funktionshinderspolitik på alla nivåer i samhället. Kommuner och landsting spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att åtgärda bristande tillgänglighet i exempelvis kollektivtrafiken, men också om att öka delaktigheten i arbetslivet och kulturlivet. Det är ett långsiktigt arbete för hållbarhet ett samhälle för alla. I oktober 2012 presenterade Handisam rapporten Uppföljning som påskyndar. I den finns ett förslag på hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan följas upp. Det går ut på att Handisam får i uppdrag att under 2013 utveckla och redovisa nyckeltal på hur kommuner och landsting verkar för ökad delaktighet. I denna rapport sammanfattar Handisam den uppföljning som finns idag inom sju områden. Den ger en första lägesbild av arbetet med funktionshindersfrågorna i kommunerna. Inom två av områdena, Arbetsmarknad och Kultur och fritid, har Handisam som en del i att utveckla metoder för uppföljning, genomfört enkäter till kommunerna. Avsnitten om Arbetsmarknad och Kultur och fritid baseras på dessa enkäter. Där finns ny statistik och exempel på hur man som kommun kan arbeta med frågorna. Citaten i texten är hämtade från enkätsvaren.

4

5 Innehåll Sammanfattning 6 Arbetsmarknad 11 Kultur och fritid 17 Utbildning 23 Socialpolitik 27 Fysisk tillgänglighet 31 Transport 35 It-politik 39 Referenser 41

6 Sammanfattning Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. De har stort inflytande över de miljöer vi bor, lever och verkar i. Hur de kommunala verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Det pågår mycket arbete med frågorna runt om i landet, men det finns också stor förbättringspotential. I rapporten presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit inom olika områden. Det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat. Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga för samhället. Kommunerna spelar en central roll i detta, dels genom insatser för den lokala arbetsmarknaden, dels som arbetsgivare. En majoritet av kommunerna ser personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp på arbetsmarknaden, men bara hälften har satt tydliga mål för arbetet. De allra flesta kommuner erbjuder praktik för personer med funktionsnedsättning. Två av tre kommuner har de senaste tre åren anställt personer med funktionsnedsättning efter avslutad praktik. Men det saknas ofta centrala beslut och riktlinjer för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen. Det pågår många projekt för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Dessa erfarenheter behöver tas tillvara och komma den ordinarie verksamheten till nytta. Tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Uppföljningen av kommunerna visar att det finns stora skillnader i landet. I genomsnitt är nästan sex av tio bussar i kollektivtrafiken tillgängliga. Som mest är åtta av tio bussar tillgängliga. I andra län är lite drygt en av tio. 6

7 Inom kultur och fritidsområdet är biblioteken den anläggning som har bäst tillgänglighet. 95 procent av kommunerna har fysiskt tillgängliga bibliotek. För idrottsanläggningar är samma andel 63 procent. Genom biblioteken finns det nästan i varje kommun ett exempel på en verksamhet som gjorts tillgänglig för alla. Tillgänglighet och delaktighet kan främjas på flera sätt. En av fem kommuner ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när de ger bidrag till idrottsaktiviteter. 14 procent av kommunerna har inventerat både kommunala skolor och friskolor utifrån fysisk tillgänglighet. Knappt 11 procent har inventerat sitt bostadsbestånd. Det är förstås inte bara den fysiska miljön som behöver fungera för att en verksamhet ska vara tillgänglig för alla. I exempelvis skolan, behöver även pedagogiskt upplägg och stöd motsvara elevernas behov. Varannan rektor anser att undervisningen är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. Resultaten i skolan påverkar möjligheterna till arbete och försörjning, något som i sin tur påverkar hälsan och möjligheterna till ett självständigt liv. De individuella stöden är en förutsättning för att vissa personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället. Även här finns områden som behöver förbättras. Fler boende än rekommenderat i gruppboenden, bristande jämställdhet i handläggningsprocessen, och för lågt inflytande över sin vardag är några exempel. Genom uppföljning skapas en utgångspunkt för en diskussion och en plattform att agera utifrån. Ytterst handlar det om att skapa ett samhälle där allas rättigheter respekteras och allas kompetens tas tillvara. Det är ett förbättringsarbete som söker lösningar som är nödvändiga vissa, men som skapar ett mervärde för de allra flesta. Det är ett socialt hållbart samhälle som skapar tillväxt. 7

8 8

9 Vill du veta mer om funktionshinderspolitiken på nationell nivå? Läs vår rapport Hur är läget? en uppföljning av funktionshinderspolitiken Du hittar rapporten på där du också kan ta del av uppföljningen och fördjupa dig i materialet. 9

10 10

11 Arbetsmarknad Fakta i korthet 64 procent av kommunerna har anställt personer med funktionsnedsättning efter avslutad praktik. För att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete samverkar 64 procent av kommunerna med gymnasieskolan och 73 procent med näringslivet. 42 procent av kommunerna hade personer som under 2011 gick vidare från daglig verksamhet till skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. 11

12 Kommunens möjligheter att påverka arbetsmarknaden För de flesta människor är ett arbete en stor del av tillvaron och viktigt för att kunna leva ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning har i lägre utsträckning ett arbete jämfört med övrig befolkning. En väl fungerande arbetsmarknad kräver åtgärder inom olika politikområden och samverkan mellan samhällets olika aktörer. Genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet kan kommunen påverka arbetsmarknadens förutsättningar. I många delar av landet är kommunen dessutom den största arbetsgivaren, vilket öppnar upp för att vara ett föredöme när det gäller att anställa, erbjuda praktik och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning. I Handisams enkät om arbetsmarknadsfrågor kopplat till personer med funktionsnedsättning ställs frågor om samverkan, praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Lite drygt 140 kommuner svarade på enkäten. 1 Det pågår mycket arbete i kommunerna för att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning, men resultaten visar också på möjligheter till förbättring. Så arbetar kommunerna 93 procent av kommunerna satsar egna pengar på arbetsmarknadsfrågor. I 80 procent av kommunerna ses personer med funktionsnedsättning som en viktig grupp för arbetsmarknadsinsatser. 2 Men det är inte samma sak som att det finns en levande diskussion kring frågan. I 37 procent av kommunerna diskuteras frågan ofta på förvaltningens möte, i 46 procent ibland och 17 procent diskuteras frågan sällan eller aldrig. Bara hälften av kommunerna har satt tydliga mål för funktionshindersfrågorna inom arbetsmarknadsområdet. Vi är en väl fungerande enhet som idag sörjer för arbetsmarknad, näringsliv, turism, integration och kommunutvecklingsfrågor. Detta tror vi är ett lyckat grepp, samt att vi organisatoriskt ligger under Kommunstyrelsen. 1 Enkäten skickades 2012 ut till arbetsmarknadsförvaltningen eller motsvarande funktion i samtliga kommuner. Svarsfrekvensen var 52 procent. Samtliga resultat avser andel av de som svarat på respektive fråga. 2 Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Kommunernas arbetsmarknadsinsatser 12

13 Kommunernas satsningar när det gäller särskilt utsatta grupper har de senaste åren utvecklats i samverkan med den lokala Arbetsförmedlingen. 3 Ett exempel på detta är att arbeta med tillväxten av sociala företag och främjande av egenföretagande. Brukarstyrda sociala företag är ett gott exempel på hur man kan öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar aktivt med att stödja starten av sociala företag genom utbildning, handledare, mindre lån och hjälp att hitta lokaler. Det kan även behövas ett aktivt arbete med andra åtgärder som trygghetsanställningar, praktikprogram, samverkan mellan olika aktörer som Arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunen. Samverkan I princip alla kommuner har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är positivt att fler än hälften av kommunerna samverkar med gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eftersom det underlättar för unga med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är lätt att få praktikplatser hos småföretagen i vår kommun, till exempel en blomsterhandel som själva tog initiativ och erbjöd plats när man byggde nytt och ICA som erbjuder platser i samtliga matvarubutiker i kommunen. Tabell 1: Andel kommuner som samverkar med olika aktörer Aktör Andel kommuner i procent Arbetsförmedlingen 99 Försäkringskassan 92 Näringslivet 73 Gymnasiesärskolan 68 Gymnasieskolan 64 Sociala företag 61 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken: En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 13

14 Kommunen som arbetsgivare Kommunen är ofta en av de större arbetsgivarna i kommunen, vilket skapar förutsättningar för åtgärder med den egna organisationen som utgångspunkt. Då behöver också arbetsplatserna vara tillgängliga för alla. I många fall är det små insatser som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor. Det kan handla om arbetshjälpmedel eller mindre anpassningar. Ett aktivt arbete med attitydförändringar och mot diskriminering är nyckelfaktorer för att öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning. Kompetensutveckling är en central del i ett sådant arbete. Kommunerna står för 42 procent av medfinansieringen i Europeiska Socialfondens projekt, som ger stöd till kompetensutveckling för att minska arbetslösheten. 4 Ett krav för att få medel från fonden, är att det finns ett tillgänglighetsperspektiv i projektet. Bland de som har fått medel anser 60 procent att insatserna om tillgänglighet har byggt upp en varaktig kompetens om tillgänglighet inom organisationen. 5 Det skapar goda förutsättningar för kommunen som arbetsgivare. Det saknas centrala beslut om vad som ska göras för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning i 69 procent av kommunerna. Det är endast 4 procent som har både politiska beslut och riktlinjer för frågan. 6 Vägar till arbete Praktik är ett bra verktyg för att erbjuda en väg till arbete. De flesta kommunerna erbjuder praktik till personer med funktionsnedsättning. Endast fem procent erbjuder inte alls praktik till personer med funktionsnedsättning. Varje förvaltning sätter av ett visst antal praktikplatser för alla arbetslösa, även personer med funktionsnedsättning. En del praktikanter får också arbete inom kommunen. 64 procent av kommunerna känner till någon som har fått arbete efter avslutad praktik under de senaste tre åren. 4 Svenska ESF-rådet (2012) Årsredovisning 5 SWECO (2010) Uppföljning av projektkontakter med Processtöd tillgänglighet 6 Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Funktionsnedsättning och arbete 14

15 Mindre än hälften av kommunerna erbjuder sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning. 7 Insatsen daglig verksamhet inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har som ett mål att personer ska ges möjlighet att gå från daglig verksamhet till olika former av anställningar. 42 procent av kommunerna hade 2011 personer som gick vidare från daglig verksamhet till antingen skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. 8 Frågan kring daglig verksamhet är idag samorganiserad med arbetsmarknadsåtgärderna. Det tror vi kan leda till fokus på lönearbeten istället för sysselsättning. Insatser för arbetslösa Tillgängliga lokaler, information och verksamhet är förutsättningar för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning. På frågan om kommunerna beaktar tillgänglighet då de genomför insatser för arbetslösa svarar 37 procent att det alltid beaktas, 52 procent att det beaktas ibland och 11 procent aldrig. Av kommentarerna framgår att det oftast är lokalernas tillgänglighet som avses, men att man också arbetar med att informationen ska vara tillgänglig för alla. Insatserna ska alltid vara anpassade så att så många som möjligt i målgruppen för insatsen ska kunna delta. Om personer med funktionsnedsättning inte kan delta i insatserna för arbetslösa uppstår onödiga hinder som kan försvåra vägen till ett arbete. Arbetsmarknadsenheten arbetar strategiskt med frågan för att hela tiden beakta och fortlöpande förbättra gruppens integrering hos kommunen. 7 Humana (2012) Humanas tillgänglighetsbarometer 8 Socialstyrelsen (2012) 15

16 SÅ JOBBAR TROSA KOMMUN Framsteget på väg ut på arbetsmarknaden Trosa kommun arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska respekteras och ha full delaktighet i samhället. Som ett led i detta har kommunen startat Framsteget, som samlar personer som kommer från stöd enligt Socialtjänstlagen, LSS och arbetsmarknadsenheten. Framsteget har sin grund i kommunens arbetslinje, som syftar till att ge människor stöd att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Framsteget består av fem verksamheter som ska förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Vi finns på kommunens återvinningscentral, driver återvinningsbutik, sköter friluftsanläggningar, bygger utomhusmiljöer för barn och är vaktmästare på förskolan. Cristina Forssander, enhetschef för arbetsmarknadsenheten på kommunen, lyfter fram exemplet återvinningsbutiken. Sakerna som säljs i butiken har skänkts till verksamheten via kommunens återvinningsstation. Alla saker som kommer därifrån körs till butiken, prismärks och förädlas. Butiken drivs från behovet hos deltagarna. Det finns olika funktionsnedsättningar, men vi pratar inte om vad vi inte kan, utan om vad vi vill och kan. Alla arbetar 100 procent efter sin förmåga. Framsteget har gett god effekt. Somliga deltagare har redan fått jobb utanför verksamheterna. Deltagarna har bland annat varit ute på en arbetsmarknadsmässa, där de frågat företag om företagen skulle vilja träffas för en vidare presentation av Framsteget. Det ville företagen, och kontaktytorna breddades. Framsteget har också gett inre resultat. Den glädje deltagarna upplever inom Framsteget går inte att ta miste på, menar Cristina Forssander: De som deltar i Framsteget har blivit gladare. En deltagare på återvinningsbutiken sade att det verkligen är deras egen butik och att det egna värdet har stärkts tack vare verksamheten. Cristina Forssander lyfter fram hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning får träffas, samverka och utbyta erfarenheter. Alla kommer att behövas på arbetsmarknaden i framtiden. Personer med funktionsnedsättning är en stor resurs. Text: Moa Ranung 16

17 Kultur och fritid Fakta i korthet 95 procent av biblioteken i kommunerna är tillgängliga. Fyra av fem kommuner samarbetar med funktionshindersorganisationer när det gäller kultur- och idrottsverksamheter. Det är 20 procent av kommunerna som ställer krav på tillgänglighet vid bidragsgivning till idrottsaktiviteter. 17

18 Kultur och fritid för alla Att kunna delta i kulturliv, fritidsverksamhet och idrott på lika villkor som andra, är att ha lika rättigheter till välbefinnande, kreativitet och personlig utveckling. Men förutsättningarna ser olika ut. Det är mindre vanligt att personer med funktionsnedsättning har varit på kulturevenemang, som teater, konsert, museum eller liknande. 9 Fysisk aktivitet är mindre vanligt bland personer med funktionsnedsättning. 10 Barn och unga med funktionsnedsättning motionerar mindre än övriga barn. 11 Kommunen har stort inflytande över kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter som genomförs lokalt. Det handlar om allt från bidragsgivning till kulturföreningar till tillgänglighet i egna simhallar och bibliotek samt riktade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar även om att bygga miljöer i bostadsområden, parker och grönområden som fler kan utnyttja. Så arbetar kommunerna I Handisams enkät om delaktighet till kultur och fritid tillfrågades kommunerna om hur de arbetar för att alla ska kunna ta del av kulturoch fritidsutbudet. Drygt 160 kommuner svarade på enkäten. 12 Det pågår mycket arbete både för att göra generella aktiviteter tillgängliga för fler men även för att erbjuda aktiviteter särskilt riktade till personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är ett av de viktigaste perspektiven vi arbetar med. Frågan diskuteras när vi gör arrangemang, vilka former av stöd vi ska bevilja, hur vi informerar om stöd och verksamheter, hur vi kan öka deltagandet genom bland annat prova-på arrangemang, temakonferenser och förvaltningsövergripande samarbeten. 9 Socialdepartementet (2012) Levnadsförhållanden bland personer med funktionsnedsättning mätt med ULF 10 Statens folkhälsoinstitut (2011) Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö 11 Statens folkhälsoinstitut (2011) Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning 12 Enkäten skickades 2012 ut till fritid- och idrottsförvaltningar i samtliga kommuner. Svarsfrekvensen var 59 procent. Samtliga resultat avser andel av de som svarat på respektive fråga. 18

19 54 procent av kommunerna har tydliga mål för att arbeta med kultur och fritid relaterat till personer med funktionsnedsättning. På förvaltningsmöten diskuterar 35 procent av kommunerna ofta möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 55 procent diskuterade frågan ibland och i 10 procent av kommunerna är det sällan uppe till diskussion. Det är framför allt tillgänglighet som diskuteras, kopplat till anläggningar, aktiviteter och arrangemang. Samverkan Samverkan mellan flera aktörer är centralt för framgång inom kultur- och fritidsområdet. 93 procent av kommunerna samverkade med idrottsföreningar, 88 procent med studieförbund och nästan lika många, 85 procent med funktionshindersorganisationer. Ett annat sätt att bredda utbudet för målgruppen är att samverka med andra kommuner. Vi samverkar med grannkommunen och erbjuder ett smörgåsbord av olika verksamheter. Det vanligaste är att man fångar upp behovet av kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen genom samråd med funktionshindersrörelsen. Men det finns också kommuner som tar med perspektivet i sina generella medborgarundersökningar. Vid en analys av medborgarundersökningen framkom att kommuninvånarna månar om tillgänglighet. I samband med det diskuterades sporthallens tillgänglighet, andra fritids- och kulturevenemangs tillgänglighet. 19

20 Inkluderande och riktade aktiviteter För att personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva fysisk aktivitet och kultur på lika villkor behövs dels att aktiviteter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, dels att det finns riktade aktiviteter för dessa. Hälften av kommunerna arbetar i första hand för att alla verksamheter ska vara inkluderande och kompletterar med särskilt anpassade verksamheter. En tredjedel arbetar i lika hög utsträckning med inkluderande som anpassade verksamheter. Endast en tiondel arbetar med särskilt anpassade verksamheter som huvudsaklig strategi. Arbetssätt för att öka delaktigheten Många kommuner samarbetar med föreningar och studieförbund och informerar om vikten av att öka delaktighet och tillgänglighet. Ett annat sätt att öka utbudet av kultur- och idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning är att ställa krav vid bidragsgivning. Det är 17 procent av kommunerna som ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när det gäller kulturområdet och 20 procent som gör det för idrottsområdet. I våra årliga föreningssamtal tar vi upp tillgänglighet och vikten av att alla ska kunna delta. Tabell 2: Kommuners arbetssätt för att öka delaktigheten Andel kommuner i procent Insats Kultur och fritid Idrott Samarbetar med föreningar och studieförbund Informerar om vikten av att öka delaktighet och tillgänglighet Informerar om aktiviteter för målgruppen Villkorar bidrag i syfte att öka delaktighet och tillgänglighet Erbjuder utbildning om delaktighet och tillgänglighet

21 Fysisk tillgänglighet För att aktiviteter ska fungera för personer med funktionsnedsättning behöver lokaler och anläggningar vara fysiskt tillgängliga. Biblioteken i kommunen är den mest tillgängliga anläggningen av de sex kategorier som Handisam har frågat om. Det är 95 procent av kommunerna som säger att biblioteken är helt eller i stor utsträckning fysiskt tillgängliga. Sämst tillgänglighet är det på friluftsanläggningar. Lokaler, anläggningar och arrangemang ska vara tillgängliga för alla som en självklarhet! Tabell 3: Kultur- och idrottsanläggningar i kommunerna som är tillgängliga 13 Andel kommuner i procent Typ av lokal 14 Tillgänglig anläggning Bibliotek 95 Badanläggning 77 Teater/kulturhus/folkets hus 76 Idrottsanläggningar 63 Kulturskolan 63 Museer 55 Friluftsanläggningar Här presenteras den andel som svarat att anläggningarna är tillgängliga Fullt ut och I stor utsträckning. 14 Svaren utgår från de kommuner som har angett att de har den typen av anläggning. 21

22 SÅ JOBBAR LUNDS KOMMUN Rullstolshandboll för alla I Skånes största handbollsklubb, H43 Lund, har man sett till att handboll är en idrott för alla. H43 Wheelers välkomnar både personer med och utan funktionsnedsättning. Rullstolen blir här ett idrottsredskap för alla, precis som skidor i längdåkning. Carina Sacher berättar mer om fördelarna med upplägget. Ledsagarna behöver inte sitta på bänken, utan får möjlighet att göra något tillsammans med brukarna. Och två söner, vars pappa sitter i rullstol, är jätteglada över att kunna göra det här tillsammans med sin pappa. Jag tror att olikheterna i mitt lag gör oss starkare, de stora skillnaderna blir som ett klister som för oss samman. Gemenskapen är otrolig och alla kan vara med utifrån det de är bra på. H43 Wheelers består av 22 spelare i dag, och antalet spelare har ökat över tid. Carina Sacher fortsätter att lyfta fördelarna med laget. Föräldrar säger att det är så bra att barnen i laget behandlas lika. Barn med funktionsnedsättning får här vara med i ett sammanhang som är till för alla. Det finns deltagare som har stannat kvar i fem år nu, de har jätteroligt och gillar att bli tuffare och att växa. Jag ställer krav på dem utifrån förmåga. Vi spelar också på den största arenan här, det bästa stället, och samma arena är också den som har bäst tillgänglighet. I laget tar man också hänsyn till om någon behöver ta en paus ifrån träningen. Vissa spelare med större funktionsnedsättningar kan ibland behöva vara borta under längre perioder, till exempel för att genomgå en operation. Men det gör inget, för det finns också spelare som kan vara med kontinuerligt. Det är skönt för alla att veta att laget finns kvar, oavsett om man själv inte förmår spela just idag. Verksamheten växer så det knakar. Rullstolshandbollen har nu upptagits i Svenska Handbollsförbundet, och Carina Sacher fick nyligen ett meddelande ifrån Brasilien där man bjöd in till VM år Både i och utanför Sverige är responsen stor, och H43 Wheelers hjälper redan andra att starta upp liknande verksamheter. Text: Moa Ranung 22

23 Utbildning Fakta i korthet 53 procent av tillfrågade rektorer anser att skolornas utbildning för elever med funktionsnedsättning är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. 15 procent av de grundskolor som Skolinspektionen granskade under 2011 hade brister i att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. I 14 procent av kommunerna har både kommunala skolor och friskolor inventerats vad gäller fysisk tillgänglighet. 23

24 Det kommunala ansvaret för utbildning Ungefär 45 procent av verksamheten i kommunerna handlar om barnomsorg och skola. 15 Bra skolresultat och delaktighet ger förutsättningar för ett bra liv. Här kan både goda förutsättningar och hinder skapas. Det är kommunen som har ansvaret för att elever med funktionsnedsättning i de kommunala skolorna får utbildning på lika villkor. För friskolor är kommunen bland annat ansvarig för tillsynen över att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade i de publika delarna. 16 Kunskapen om vad som krävs för att skapa goda pedagogiska förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning behöver öka hos kommunledning, skolledning och lärare. Fysisk och pedagogisk tillgänglighet Att den fysiska miljön är tillgänglig för alla påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen och den sociala delaktigheten i skolan. 14 procent av kommunerna har både inventerat kommunala skolor och friskolor vad gäller fysisk tillgänglighet. För 74 procent av kommunerna var enbart de kommunala skolorna inventerade. 12 procent av de svarande kommunerna hade inte inventerat någon skola. 17 Enligt en undersökning från 2011 hade 26 procent av de som inventerat skolorna även åtgärdat samtliga upptäckta brister. 52 procent hade inte gjort det, men planerade att göra det. 18 Kommunerna behöver intensifiera arbetet med tillgänglighet i skolorna. Bland kommunala tjänstemän på skolområdet är det 44 procent som anser att utbildningen på skolorna i deras kommun är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. Tjänstemännen anser att skolorna är mer tillgängliga när det gäller fysisk miljö jämfört med undervisningens pedagogik. Tillfrågade rektorer anser till 53 procent att deras skolor har utbildning som är fullt ut tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Rektorerna anser också att lokalerna är mer tillgängliga än valet av pedagogik Sveriges Kommuner och Landsting (2012) 16 Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är avgörande eller åtminstone gör stor skillnad för om en lokal eller en plats kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 17 Humana (2012) Humanas tillgänglighetsbarometer 18 Humana (2011) Humanas tillgänglighetsbarometer 19 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) Resultat telefonenkät om tillgänglighet 24

25 Runt 15 procent av de grundskolor som Skolinspektionen granskade i samband med tillsynen 2011 brast i att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. Nästan hälften av alla beslut om kritik efter anmälningar inom grundskolan rör särskilt stöd. Skolinspektionen har även i en kvalitetsgranskning sett att elever med läs- och skrivsvårigheter inte får det stöd de behöver i grundskolan. Det finns också brister i de åtgärdsprogram som upprättas. Uppemot hälften av lärarna anser, enligt Skolinspektionens enkät, att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever som behöver det. Men det varierar mellan skolorna. Mer än var femte förälder som besvarat Skolenkäten anser att deras barn behöver mer hjälp än skolan kan ge. 20 Särskolan En granskning av mottagandet i särskolan visar att samtliga undersökta kommuner har kvalitetsbrister i utredningarna och handläggningen. Det kan leda till att vissa elever som nu går i särskolan inte skulle behöva gå där. Skolinspektionen har ställt krav att samtliga kommuner i granskningen ska gå igenom utredningarna och understryker att elever ska ha rätt till stöd i grundskolan oavsett omfattning Skolinspektionen (2012) En skola med tilltro lyfter alla elever 21 Skolinspektionen (2010) Särskolan Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande 25

26 SÅ JOBBAR ESSUNGA KOMMUN Vi arbetar för full inkludering Nossebro skola i Essunga kommun i Västergötland har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd. Åtgärderna ligger helt i linje med vad som föreskrivs i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. År 2007 var Nossebro skola näst sämst i landet vad gäller elevernas gymnasiebehörighet. Utgångsläget var tufft eftersom andelen elever med diagnos är högre än riksgenomsnittet, förhållandevis många barn är placerade i familjehem i kommunen och utbildningsnivån är generellt låg. Skolan förmådde inte ge eleverna utbildning av hög kvalitet och något behövde göras. Vi gick till forskningen och skolpersonalen startade studiecirklar för att lära sig mer, säger Essungas skolchef Bosse Svensson. Pedagogerna kom fram till att man skulle stänga alla små studiegrupper. Det blev helt avgörande. Tidigare lade vi mycket kraft på ett fåtal elever i olika särlösningar utan att lyckas särskilt bra. Nu tog vi istället in speciallärarna i de ordinarie klasserna så att lärarna kunde arbeta två och två. Förändringarna gav snabbt resultat. På tre år lyckades skolan vända utvecklingen. Numera ligger Nossebro i topp med närmare hundra procents behörighet till gymnasieskolan. Vi har utgått från tanken om allas lika värde och har FN-konventionen i bakhuvudet. Den ingår i kommunens övergripande program kring funktionshinder och gäller även för skolan. Att arbeta med full inkludering är krävande för pedagogerna men elevernas olika erfarenheter berikar samtalen i klassrummet och den sociala situationen. Stödet kommer också fler till del. Numera ger vi ett riktat stöd till alla elever, oavsett hur de ligger till. På skolan har man inte arbetat med formella handlingsplaner utan har satsat på förändring i praktiken och kontinuerlig uppföljning. Personalen har haft ett starkt stöd från de ledande politikerna i kommunen. Text: Annika Wallin 26

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det.

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Citat ur Barn äger Idrott Fakta i korthet Det är tio

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012

Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012 Handisam Serie

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-17 102 2 Inledning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2009 att uppdra åt beredningen för Vuxenfrågor

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Utbildning Fakta i korthet

Utbildning Fakta i korthet Jag lär mig mycket bättre när jag gör saker och får vara aktiv själv. Men det är inga ämnen som funkar så mer än gympan. Det är det jag också är bäst på. Citat ur Barn äger Utbildning Fakta i korthet Bland

Läs mer

Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen

Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen Struktur för uppföljning av den handikappolitiska utvecklingen Återrapportering regleringsbrev budgetåret 2007 Handisam, Myndigheten för handikappolitisksamordning, 2007 Titel: Struktur för uppföljning

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet

LÄTTLÄST. Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9. Myndigheten för delaktighet. Tillgänglighet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet LÄTTLÄST Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2016

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kommunuppföljning Innehåll

Kommunuppföljning Innehåll Datum: 2016-05-17 Dokumenttyp: PM Diarienummer: 2015/0130 Kommunuppföljning 2016 Sammanställning av resultat på nationell nivå från årlig undersökning av kommuners arbete med tillgänglighet och delaktighet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer