Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012"

Transkript

1 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

2 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam Serie A 2012:9 (diarienummer 2011/0025) ISBN-nummer Utredare: Karin Åslund, Anna Dahlberg, Magnus Lagercrantz, Anna Klara Mehlich Rapporten finns att ladda ner från Handisams webbplats Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 Inledning Handisam har i uppdrag att följa upp regeringens funktionshinderspolitik på alla nivåer i samhället. Kommuner och landsting spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att åtgärda bristande tillgänglighet i exempelvis kollektivtrafiken, men också om att öka delaktigheten i arbetslivet och kulturlivet. Det är ett långsiktigt arbete för hållbarhet ett samhälle för alla. I oktober 2012 presenterade Handisam rapporten Uppföljning som påskyndar. I den finns ett förslag på hur funktionshinderspolitiken i kommuner och landsting kan följas upp. Det går ut på att Handisam får i uppdrag att under 2013 utveckla och redovisa nyckeltal på hur kommuner och landsting verkar för ökad delaktighet. I denna rapport sammanfattar Handisam den uppföljning som finns idag inom sju områden. Den ger en första lägesbild av arbetet med funktionshindersfrågorna i kommunerna. Inom två av områdena, Arbetsmarknad och Kultur och fritid, har Handisam som en del i att utveckla metoder för uppföljning, genomfört enkäter till kommunerna. Avsnitten om Arbetsmarknad och Kultur och fritid baseras på dessa enkäter. Där finns ny statistik och exempel på hur man som kommun kan arbeta med frågorna. Citaten i texten är hämtade från enkätsvaren.

4

5 Innehåll Sammanfattning 6 Arbetsmarknad 11 Kultur och fritid 17 Utbildning 23 Socialpolitik 27 Fysisk tillgänglighet 31 Transport 35 It-politik 39 Referenser 41

6 Sammanfattning Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. De har stort inflytande över de miljöer vi bor, lever och verkar i. Hur de kommunala verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Det pågår mycket arbete med frågorna runt om i landet, men det finns också stor förbättringspotential. I rapporten presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit inom olika områden. Det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat. Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga för samhället. Kommunerna spelar en central roll i detta, dels genom insatser för den lokala arbetsmarknaden, dels som arbetsgivare. En majoritet av kommunerna ser personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp på arbetsmarknaden, men bara hälften har satt tydliga mål för arbetet. De allra flesta kommuner erbjuder praktik för personer med funktionsnedsättning. Två av tre kommuner har de senaste tre åren anställt personer med funktionsnedsättning efter avslutad praktik. Men det saknas ofta centrala beslut och riktlinjer för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen. Det pågår många projekt för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Dessa erfarenheter behöver tas tillvara och komma den ordinarie verksamheten till nytta. Tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Uppföljningen av kommunerna visar att det finns stora skillnader i landet. I genomsnitt är nästan sex av tio bussar i kollektivtrafiken tillgängliga. Som mest är åtta av tio bussar tillgängliga. I andra län är lite drygt en av tio. 6

7 Inom kultur och fritidsområdet är biblioteken den anläggning som har bäst tillgänglighet. 95 procent av kommunerna har fysiskt tillgängliga bibliotek. För idrottsanläggningar är samma andel 63 procent. Genom biblioteken finns det nästan i varje kommun ett exempel på en verksamhet som gjorts tillgänglig för alla. Tillgänglighet och delaktighet kan främjas på flera sätt. En av fem kommuner ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när de ger bidrag till idrottsaktiviteter. 14 procent av kommunerna har inventerat både kommunala skolor och friskolor utifrån fysisk tillgänglighet. Knappt 11 procent har inventerat sitt bostadsbestånd. Det är förstås inte bara den fysiska miljön som behöver fungera för att en verksamhet ska vara tillgänglig för alla. I exempelvis skolan, behöver även pedagogiskt upplägg och stöd motsvara elevernas behov. Varannan rektor anser att undervisningen är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. Resultaten i skolan påverkar möjligheterna till arbete och försörjning, något som i sin tur påverkar hälsan och möjligheterna till ett självständigt liv. De individuella stöden är en förutsättning för att vissa personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället. Även här finns områden som behöver förbättras. Fler boende än rekommenderat i gruppboenden, bristande jämställdhet i handläggningsprocessen, och för lågt inflytande över sin vardag är några exempel. Genom uppföljning skapas en utgångspunkt för en diskussion och en plattform att agera utifrån. Ytterst handlar det om att skapa ett samhälle där allas rättigheter respekteras och allas kompetens tas tillvara. Det är ett förbättringsarbete som söker lösningar som är nödvändiga vissa, men som skapar ett mervärde för de allra flesta. Det är ett socialt hållbart samhälle som skapar tillväxt. 7

8 8

9 Vill du veta mer om funktionshinderspolitiken på nationell nivå? Läs vår rapport Hur är läget? en uppföljning av funktionshinderspolitiken Du hittar rapporten på där du också kan ta del av uppföljningen och fördjupa dig i materialet. 9

10 10

11 Arbetsmarknad Fakta i korthet 64 procent av kommunerna har anställt personer med funktionsnedsättning efter avslutad praktik. För att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete samverkar 64 procent av kommunerna med gymnasieskolan och 73 procent med näringslivet. 42 procent av kommunerna hade personer som under 2011 gick vidare från daglig verksamhet till skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. 11

12 Kommunens möjligheter att påverka arbetsmarknaden För de flesta människor är ett arbete en stor del av tillvaron och viktigt för att kunna leva ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning har i lägre utsträckning ett arbete jämfört med övrig befolkning. En väl fungerande arbetsmarknad kräver åtgärder inom olika politikområden och samverkan mellan samhällets olika aktörer. Genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet kan kommunen påverka arbetsmarknadens förutsättningar. I många delar av landet är kommunen dessutom den största arbetsgivaren, vilket öppnar upp för att vara ett föredöme när det gäller att anställa, erbjuda praktik och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning. I Handisams enkät om arbetsmarknadsfrågor kopplat till personer med funktionsnedsättning ställs frågor om samverkan, praktik och arbetsmarknadsåtgärder. Lite drygt 140 kommuner svarade på enkäten. 1 Det pågår mycket arbete i kommunerna för att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning, men resultaten visar också på möjligheter till förbättring. Så arbetar kommunerna 93 procent av kommunerna satsar egna pengar på arbetsmarknadsfrågor. I 80 procent av kommunerna ses personer med funktionsnedsättning som en viktig grupp för arbetsmarknadsinsatser. 2 Men det är inte samma sak som att det finns en levande diskussion kring frågan. I 37 procent av kommunerna diskuteras frågan ofta på förvaltningens möte, i 46 procent ibland och 17 procent diskuteras frågan sällan eller aldrig. Bara hälften av kommunerna har satt tydliga mål för funktionshindersfrågorna inom arbetsmarknadsområdet. Vi är en väl fungerande enhet som idag sörjer för arbetsmarknad, näringsliv, turism, integration och kommunutvecklingsfrågor. Detta tror vi är ett lyckat grepp, samt att vi organisatoriskt ligger under Kommunstyrelsen. 1 Enkäten skickades 2012 ut till arbetsmarknadsförvaltningen eller motsvarande funktion i samtliga kommuner. Svarsfrekvensen var 52 procent. Samtliga resultat avser andel av de som svarat på respektive fråga. 2 Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Kommunernas arbetsmarknadsinsatser 12

13 Kommunernas satsningar när det gäller särskilt utsatta grupper har de senaste åren utvecklats i samverkan med den lokala Arbetsförmedlingen. 3 Ett exempel på detta är att arbeta med tillväxten av sociala företag och främjande av egenföretagande. Brukarstyrda sociala företag är ett gott exempel på hur man kan öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar aktivt med att stödja starten av sociala företag genom utbildning, handledare, mindre lån och hjälp att hitta lokaler. Det kan även behövas ett aktivt arbete med andra åtgärder som trygghetsanställningar, praktikprogram, samverkan mellan olika aktörer som Arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunen. Samverkan I princip alla kommuner har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är positivt att fler än hälften av kommunerna samverkar med gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eftersom det underlättar för unga med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är lätt att få praktikplatser hos småföretagen i vår kommun, till exempel en blomsterhandel som själva tog initiativ och erbjöd plats när man byggde nytt och ICA som erbjuder platser i samtliga matvarubutiker i kommunen. Tabell 1: Andel kommuner som samverkar med olika aktörer Aktör Andel kommuner i procent Arbetsförmedlingen 99 Försäkringskassan 92 Näringslivet 73 Gymnasiesärskolan 68 Gymnasieskolan 64 Sociala företag 61 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken: En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 13

14 Kommunen som arbetsgivare Kommunen är ofta en av de större arbetsgivarna i kommunen, vilket skapar förutsättningar för åtgärder med den egna organisationen som utgångspunkt. Då behöver också arbetsplatserna vara tillgängliga för alla. I många fall är det små insatser som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor. Det kan handla om arbetshjälpmedel eller mindre anpassningar. Ett aktivt arbete med attitydförändringar och mot diskriminering är nyckelfaktorer för att öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning. Kompetensutveckling är en central del i ett sådant arbete. Kommunerna står för 42 procent av medfinansieringen i Europeiska Socialfondens projekt, som ger stöd till kompetensutveckling för att minska arbetslösheten. 4 Ett krav för att få medel från fonden, är att det finns ett tillgänglighetsperspektiv i projektet. Bland de som har fått medel anser 60 procent att insatserna om tillgänglighet har byggt upp en varaktig kompetens om tillgänglighet inom organisationen. 5 Det skapar goda förutsättningar för kommunen som arbetsgivare. Det saknas centrala beslut om vad som ska göras för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning i 69 procent av kommunerna. Det är endast 4 procent som har både politiska beslut och riktlinjer för frågan. 6 Vägar till arbete Praktik är ett bra verktyg för att erbjuda en väg till arbete. De flesta kommunerna erbjuder praktik till personer med funktionsnedsättning. Endast fem procent erbjuder inte alls praktik till personer med funktionsnedsättning. Varje förvaltning sätter av ett visst antal praktikplatser för alla arbetslösa, även personer med funktionsnedsättning. En del praktikanter får också arbete inom kommunen. 64 procent av kommunerna känner till någon som har fått arbete efter avslutad praktik under de senaste tre åren. 4 Svenska ESF-rådet (2012) Årsredovisning 5 SWECO (2010) Uppföljning av projektkontakter med Processtöd tillgänglighet 6 Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Funktionsnedsättning och arbete 14

15 Mindre än hälften av kommunerna erbjuder sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning. 7 Insatsen daglig verksamhet inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har som ett mål att personer ska ges möjlighet att gå från daglig verksamhet till olika former av anställningar. 42 procent av kommunerna hade 2011 personer som gick vidare från daglig verksamhet till antingen skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. 8 Frågan kring daglig verksamhet är idag samorganiserad med arbetsmarknadsåtgärderna. Det tror vi kan leda till fokus på lönearbeten istället för sysselsättning. Insatser för arbetslösa Tillgängliga lokaler, information och verksamhet är förutsättningar för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning. På frågan om kommunerna beaktar tillgänglighet då de genomför insatser för arbetslösa svarar 37 procent att det alltid beaktas, 52 procent att det beaktas ibland och 11 procent aldrig. Av kommentarerna framgår att det oftast är lokalernas tillgänglighet som avses, men att man också arbetar med att informationen ska vara tillgänglig för alla. Insatserna ska alltid vara anpassade så att så många som möjligt i målgruppen för insatsen ska kunna delta. Om personer med funktionsnedsättning inte kan delta i insatserna för arbetslösa uppstår onödiga hinder som kan försvåra vägen till ett arbete. Arbetsmarknadsenheten arbetar strategiskt med frågan för att hela tiden beakta och fortlöpande förbättra gruppens integrering hos kommunen. 7 Humana (2012) Humanas tillgänglighetsbarometer 8 Socialstyrelsen (2012) 15

16 SÅ JOBBAR TROSA KOMMUN Framsteget på väg ut på arbetsmarknaden Trosa kommun arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska respekteras och ha full delaktighet i samhället. Som ett led i detta har kommunen startat Framsteget, som samlar personer som kommer från stöd enligt Socialtjänstlagen, LSS och arbetsmarknadsenheten. Framsteget har sin grund i kommunens arbetslinje, som syftar till att ge människor stöd att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Framsteget består av fem verksamheter som ska förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Vi finns på kommunens återvinningscentral, driver återvinningsbutik, sköter friluftsanläggningar, bygger utomhusmiljöer för barn och är vaktmästare på förskolan. Cristina Forssander, enhetschef för arbetsmarknadsenheten på kommunen, lyfter fram exemplet återvinningsbutiken. Sakerna som säljs i butiken har skänkts till verksamheten via kommunens återvinningsstation. Alla saker som kommer därifrån körs till butiken, prismärks och förädlas. Butiken drivs från behovet hos deltagarna. Det finns olika funktionsnedsättningar, men vi pratar inte om vad vi inte kan, utan om vad vi vill och kan. Alla arbetar 100 procent efter sin förmåga. Framsteget har gett god effekt. Somliga deltagare har redan fått jobb utanför verksamheterna. Deltagarna har bland annat varit ute på en arbetsmarknadsmässa, där de frågat företag om företagen skulle vilja träffas för en vidare presentation av Framsteget. Det ville företagen, och kontaktytorna breddades. Framsteget har också gett inre resultat. Den glädje deltagarna upplever inom Framsteget går inte att ta miste på, menar Cristina Forssander: De som deltar i Framsteget har blivit gladare. En deltagare på återvinningsbutiken sade att det verkligen är deras egen butik och att det egna värdet har stärkts tack vare verksamheten. Cristina Forssander lyfter fram hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning får träffas, samverka och utbyta erfarenheter. Alla kommer att behövas på arbetsmarknaden i framtiden. Personer med funktionsnedsättning är en stor resurs. Text: Moa Ranung 16

17 Kultur och fritid Fakta i korthet 95 procent av biblioteken i kommunerna är tillgängliga. Fyra av fem kommuner samarbetar med funktionshindersorganisationer när det gäller kultur- och idrottsverksamheter. Det är 20 procent av kommunerna som ställer krav på tillgänglighet vid bidragsgivning till idrottsaktiviteter. 17

18 Kultur och fritid för alla Att kunna delta i kulturliv, fritidsverksamhet och idrott på lika villkor som andra, är att ha lika rättigheter till välbefinnande, kreativitet och personlig utveckling. Men förutsättningarna ser olika ut. Det är mindre vanligt att personer med funktionsnedsättning har varit på kulturevenemang, som teater, konsert, museum eller liknande. 9 Fysisk aktivitet är mindre vanligt bland personer med funktionsnedsättning. 10 Barn och unga med funktionsnedsättning motionerar mindre än övriga barn. 11 Kommunen har stort inflytande över kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter som genomförs lokalt. Det handlar om allt från bidragsgivning till kulturföreningar till tillgänglighet i egna simhallar och bibliotek samt riktade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar även om att bygga miljöer i bostadsområden, parker och grönområden som fler kan utnyttja. Så arbetar kommunerna I Handisams enkät om delaktighet till kultur och fritid tillfrågades kommunerna om hur de arbetar för att alla ska kunna ta del av kulturoch fritidsutbudet. Drygt 160 kommuner svarade på enkäten. 12 Det pågår mycket arbete både för att göra generella aktiviteter tillgängliga för fler men även för att erbjuda aktiviteter särskilt riktade till personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är ett av de viktigaste perspektiven vi arbetar med. Frågan diskuteras när vi gör arrangemang, vilka former av stöd vi ska bevilja, hur vi informerar om stöd och verksamheter, hur vi kan öka deltagandet genom bland annat prova-på arrangemang, temakonferenser och förvaltningsövergripande samarbeten. 9 Socialdepartementet (2012) Levnadsförhållanden bland personer med funktionsnedsättning mätt med ULF 10 Statens folkhälsoinstitut (2011) Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö 11 Statens folkhälsoinstitut (2011) Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning 12 Enkäten skickades 2012 ut till fritid- och idrottsförvaltningar i samtliga kommuner. Svarsfrekvensen var 59 procent. Samtliga resultat avser andel av de som svarat på respektive fråga. 18

19 54 procent av kommunerna har tydliga mål för att arbeta med kultur och fritid relaterat till personer med funktionsnedsättning. På förvaltningsmöten diskuterar 35 procent av kommunerna ofta möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 55 procent diskuterade frågan ibland och i 10 procent av kommunerna är det sällan uppe till diskussion. Det är framför allt tillgänglighet som diskuteras, kopplat till anläggningar, aktiviteter och arrangemang. Samverkan Samverkan mellan flera aktörer är centralt för framgång inom kultur- och fritidsområdet. 93 procent av kommunerna samverkade med idrottsföreningar, 88 procent med studieförbund och nästan lika många, 85 procent med funktionshindersorganisationer. Ett annat sätt att bredda utbudet för målgruppen är att samverka med andra kommuner. Vi samverkar med grannkommunen och erbjuder ett smörgåsbord av olika verksamheter. Det vanligaste är att man fångar upp behovet av kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen genom samråd med funktionshindersrörelsen. Men det finns också kommuner som tar med perspektivet i sina generella medborgarundersökningar. Vid en analys av medborgarundersökningen framkom att kommuninvånarna månar om tillgänglighet. I samband med det diskuterades sporthallens tillgänglighet, andra fritids- och kulturevenemangs tillgänglighet. 19

20 Inkluderande och riktade aktiviteter För att personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva fysisk aktivitet och kultur på lika villkor behövs dels att aktiviteter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, dels att det finns riktade aktiviteter för dessa. Hälften av kommunerna arbetar i första hand för att alla verksamheter ska vara inkluderande och kompletterar med särskilt anpassade verksamheter. En tredjedel arbetar i lika hög utsträckning med inkluderande som anpassade verksamheter. Endast en tiondel arbetar med särskilt anpassade verksamheter som huvudsaklig strategi. Arbetssätt för att öka delaktigheten Många kommuner samarbetar med föreningar och studieförbund och informerar om vikten av att öka delaktighet och tillgänglighet. Ett annat sätt att öka utbudet av kultur- och idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning är att ställa krav vid bidragsgivning. Det är 17 procent av kommunerna som ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när det gäller kulturområdet och 20 procent som gör det för idrottsområdet. I våra årliga föreningssamtal tar vi upp tillgänglighet och vikten av att alla ska kunna delta. Tabell 2: Kommuners arbetssätt för att öka delaktigheten Andel kommuner i procent Insats Kultur och fritid Idrott Samarbetar med föreningar och studieförbund Informerar om vikten av att öka delaktighet och tillgänglighet Informerar om aktiviteter för målgruppen Villkorar bidrag i syfte att öka delaktighet och tillgänglighet Erbjuder utbildning om delaktighet och tillgänglighet

21 Fysisk tillgänglighet För att aktiviteter ska fungera för personer med funktionsnedsättning behöver lokaler och anläggningar vara fysiskt tillgängliga. Biblioteken i kommunen är den mest tillgängliga anläggningen av de sex kategorier som Handisam har frågat om. Det är 95 procent av kommunerna som säger att biblioteken är helt eller i stor utsträckning fysiskt tillgängliga. Sämst tillgänglighet är det på friluftsanläggningar. Lokaler, anläggningar och arrangemang ska vara tillgängliga för alla som en självklarhet! Tabell 3: Kultur- och idrottsanläggningar i kommunerna som är tillgängliga 13 Andel kommuner i procent Typ av lokal 14 Tillgänglig anläggning Bibliotek 95 Badanläggning 77 Teater/kulturhus/folkets hus 76 Idrottsanläggningar 63 Kulturskolan 63 Museer 55 Friluftsanläggningar Här presenteras den andel som svarat att anläggningarna är tillgängliga Fullt ut och I stor utsträckning. 14 Svaren utgår från de kommuner som har angett att de har den typen av anläggning. 21

22 SÅ JOBBAR LUNDS KOMMUN Rullstolshandboll för alla I Skånes största handbollsklubb, H43 Lund, har man sett till att handboll är en idrott för alla. H43 Wheelers välkomnar både personer med och utan funktionsnedsättning. Rullstolen blir här ett idrottsredskap för alla, precis som skidor i längdåkning. Carina Sacher berättar mer om fördelarna med upplägget. Ledsagarna behöver inte sitta på bänken, utan får möjlighet att göra något tillsammans med brukarna. Och två söner, vars pappa sitter i rullstol, är jätteglada över att kunna göra det här tillsammans med sin pappa. Jag tror att olikheterna i mitt lag gör oss starkare, de stora skillnaderna blir som ett klister som för oss samman. Gemenskapen är otrolig och alla kan vara med utifrån det de är bra på. H43 Wheelers består av 22 spelare i dag, och antalet spelare har ökat över tid. Carina Sacher fortsätter att lyfta fördelarna med laget. Föräldrar säger att det är så bra att barnen i laget behandlas lika. Barn med funktionsnedsättning får här vara med i ett sammanhang som är till för alla. Det finns deltagare som har stannat kvar i fem år nu, de har jätteroligt och gillar att bli tuffare och att växa. Jag ställer krav på dem utifrån förmåga. Vi spelar också på den största arenan här, det bästa stället, och samma arena är också den som har bäst tillgänglighet. I laget tar man också hänsyn till om någon behöver ta en paus ifrån träningen. Vissa spelare med större funktionsnedsättningar kan ibland behöva vara borta under längre perioder, till exempel för att genomgå en operation. Men det gör inget, för det finns också spelare som kan vara med kontinuerligt. Det är skönt för alla att veta att laget finns kvar, oavsett om man själv inte förmår spela just idag. Verksamheten växer så det knakar. Rullstolshandbollen har nu upptagits i Svenska Handbollsförbundet, och Carina Sacher fick nyligen ett meddelande ifrån Brasilien där man bjöd in till VM år Både i och utanför Sverige är responsen stor, och H43 Wheelers hjälper redan andra att starta upp liknande verksamheter. Text: Moa Ranung 22

23 Utbildning Fakta i korthet 53 procent av tillfrågade rektorer anser att skolornas utbildning för elever med funktionsnedsättning är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. 15 procent av de grundskolor som Skolinspektionen granskade under 2011 hade brister i att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. I 14 procent av kommunerna har både kommunala skolor och friskolor inventerats vad gäller fysisk tillgänglighet. 23

24 Det kommunala ansvaret för utbildning Ungefär 45 procent av verksamheten i kommunerna handlar om barnomsorg och skola. 15 Bra skolresultat och delaktighet ger förutsättningar för ett bra liv. Här kan både goda förutsättningar och hinder skapas. Det är kommunen som har ansvaret för att elever med funktionsnedsättning i de kommunala skolorna får utbildning på lika villkor. För friskolor är kommunen bland annat ansvarig för tillsynen över att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade i de publika delarna. 16 Kunskapen om vad som krävs för att skapa goda pedagogiska förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning behöver öka hos kommunledning, skolledning och lärare. Fysisk och pedagogisk tillgänglighet Att den fysiska miljön är tillgänglig för alla påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen och den sociala delaktigheten i skolan. 14 procent av kommunerna har både inventerat kommunala skolor och friskolor vad gäller fysisk tillgänglighet. För 74 procent av kommunerna var enbart de kommunala skolorna inventerade. 12 procent av de svarande kommunerna hade inte inventerat någon skola. 17 Enligt en undersökning från 2011 hade 26 procent av de som inventerat skolorna även åtgärdat samtliga upptäckta brister. 52 procent hade inte gjort det, men planerade att göra det. 18 Kommunerna behöver intensifiera arbetet med tillgänglighet i skolorna. Bland kommunala tjänstemän på skolområdet är det 44 procent som anser att utbildningen på skolorna i deras kommun är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. Tjänstemännen anser att skolorna är mer tillgängliga när det gäller fysisk miljö jämfört med undervisningens pedagogik. Tillfrågade rektorer anser till 53 procent att deras skolor har utbildning som är fullt ut tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Rektorerna anser också att lokalerna är mer tillgängliga än valet av pedagogik Sveriges Kommuner och Landsting (2012) 16 Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är avgörande eller åtminstone gör stor skillnad för om en lokal eller en plats kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 17 Humana (2012) Humanas tillgänglighetsbarometer 18 Humana (2011) Humanas tillgänglighetsbarometer 19 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) Resultat telefonenkät om tillgänglighet 24

25 Runt 15 procent av de grundskolor som Skolinspektionen granskade i samband med tillsynen 2011 brast i att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. Nästan hälften av alla beslut om kritik efter anmälningar inom grundskolan rör särskilt stöd. Skolinspektionen har även i en kvalitetsgranskning sett att elever med läs- och skrivsvårigheter inte får det stöd de behöver i grundskolan. Det finns också brister i de åtgärdsprogram som upprättas. Uppemot hälften av lärarna anser, enligt Skolinspektionens enkät, att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever som behöver det. Men det varierar mellan skolorna. Mer än var femte förälder som besvarat Skolenkäten anser att deras barn behöver mer hjälp än skolan kan ge. 20 Särskolan En granskning av mottagandet i särskolan visar att samtliga undersökta kommuner har kvalitetsbrister i utredningarna och handläggningen. Det kan leda till att vissa elever som nu går i särskolan inte skulle behöva gå där. Skolinspektionen har ställt krav att samtliga kommuner i granskningen ska gå igenom utredningarna och understryker att elever ska ha rätt till stöd i grundskolan oavsett omfattning Skolinspektionen (2012) En skola med tilltro lyfter alla elever 21 Skolinspektionen (2010) Särskolan Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande 25

26 SÅ JOBBAR ESSUNGA KOMMUN Vi arbetar för full inkludering Nossebro skola i Essunga kommun i Västergötland har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd. Åtgärderna ligger helt i linje med vad som föreskrivs i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. År 2007 var Nossebro skola näst sämst i landet vad gäller elevernas gymnasiebehörighet. Utgångsläget var tufft eftersom andelen elever med diagnos är högre än riksgenomsnittet, förhållandevis många barn är placerade i familjehem i kommunen och utbildningsnivån är generellt låg. Skolan förmådde inte ge eleverna utbildning av hög kvalitet och något behövde göras. Vi gick till forskningen och skolpersonalen startade studiecirklar för att lära sig mer, säger Essungas skolchef Bosse Svensson. Pedagogerna kom fram till att man skulle stänga alla små studiegrupper. Det blev helt avgörande. Tidigare lade vi mycket kraft på ett fåtal elever i olika särlösningar utan att lyckas särskilt bra. Nu tog vi istället in speciallärarna i de ordinarie klasserna så att lärarna kunde arbeta två och två. Förändringarna gav snabbt resultat. På tre år lyckades skolan vända utvecklingen. Numera ligger Nossebro i topp med närmare hundra procents behörighet till gymnasieskolan. Vi har utgått från tanken om allas lika värde och har FN-konventionen i bakhuvudet. Den ingår i kommunens övergripande program kring funktionshinder och gäller även för skolan. Att arbeta med full inkludering är krävande för pedagogerna men elevernas olika erfarenheter berikar samtalen i klassrummet och den sociala situationen. Stödet kommer också fler till del. Numera ger vi ett riktat stöd till alla elever, oavsett hur de ligger till. På skolan har man inte arbetat med formella handlingsplaner utan har satsat på förändring i praktiken och kontinuerlig uppföljning. Personalen har haft ett starkt stöd från de ledande politikerna i kommunen. Text: Annika Wallin 26

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun

Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013-2018 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Funktionshinderpolitiskt program - ett av kommunens styrdokument 4 Programmets

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Grundläggande värden - från teori till praktik

Grundläggande värden - från teori till praktik Grundläggande värden - från teori till praktik Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Innehåll Grundläggande

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM

HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM HANDIKAPPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 2008-12-09 FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna lyder: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer