Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Elving Andersson. Florence Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Jan-Olof Andersson alternativt Nora Åkare Beräknad tid: måndagen den 28 oktober, kl Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen SN/2013:149 SN/2013: Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort SN/2013: Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg SN/2013: Remiss från kommunstyrelsen om förändrad förvaltningsorganisation 7. Återrapportering av översyn av måltidsverksamheten inom socialtjänsten (Handlingar kommer senare) SN/2013:249 SN/2013: Socialnämndens flerårsplan Investeringar SN/2013:95 9. Ombyggnation/förändring av gruppbostäderna på Tant Bruns väg 98 och Inventering av utnyttjande av lokaler och medarbetarresurser inom daglig verksamhet SN/2013:263 SN/2013:264

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Utvecklad metod och organisation inom daglig verksamhet SN/2013: Sammanträdesdagar 2014 för socialnämnden och arbetsutskottet 13. Ansökan från Mortens krog AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen vid Mortens krog, Kungsgatan 17, Uddevalla (Handlingar återfinns under sekretessdelen) SN/2013:252 SN/2013: Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 15. Socialnämndens månadsmått september 2013 SN/2013: Information från familjerätten om handläggning av adoptioner 17. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:5 18. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 19. Information från förvaltningen 20. Socialnämndens ärendebalanslista oktober Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 (SN/2013:149) Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige gett uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade socialnämnden avslutats. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:149 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från kommunfullmäktige i strategisk plan och förklara dessa som avslutade:

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013: Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till Socialtjänstens ledningsgrupp Socialtjänstens utredare

6 Avrapportering av uppdrag från 1 (2) strategisk plan och andra styrdokument Dnr: Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att aktivt arbeta för en förbättrad integration. Uppdraget har fullföljts då en familjecentral med deltagande av öppna förskolan, barnhälsovård, barnmorskemottagning samt socialtjänst med särskilt fokus på invandraföräldrar och integration har öppnats på Dalaberg. Familjecentralen har etablerat sig som en aktiv mötesplats för alla boende på Dalaberg och erbjuder en levande integration. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att stödja familjer genom förebyggande verksamhet. Uppdraget har fullföljts då socialtjänstens arbete med att aktivt stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov har implementerats i verksamheterna. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet prioriteras med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. Arbetet med att stödja familjer genom förebyggande verksamhetens öppna förskolor har väsentligt reducerats pga. en kraftig nedskärning av resurser. Två förskolärare har blivit uppsagda vilket inneburit färre tillfällen med öppna grupper för småbarnsföräldrar. Verksamheten på Familjecentralen har prioriterats och nedskärningen har enbart drabbats de båda övriga öppna förskolorna. Familjecentralen på Dalaberg har ett stort och ökande antal besök framförallt av invandrare. Samarbetet sker löpande med vårdcentralen och BVC samt med MVC och delvis även med tandvården. Många familjer som besöker centralen har komplexa behov och befinner sig i en livssituation som kan påverka barnens framtida hälsa. Av den anledningen har socialsekreterartjänsten trots minskad total budget, på familjecentralen förstärkts med 25 %. Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

7 Avrapportering av uppdrag från strategisk plan och andra styrdokument (2) Dnr: Kommunen har under flera år arbetat för att utveckla det generella stödet till föräldrar bl.a. så har man deltagit i ett projektet Föräldrastöd i samverkan och kommunledningen har tydligt angett detta i ovanstående mål. Trots detta så har socialnämnden beslutat om att kraftigt minska det generella föräldrastödet genom att minska budgeten för öppna förskolan med 1 mkr. Ur ett genusperspektiv drabbar denna besparing i högre grad kvinnor eftersom flertalet av besökarna till öppna förskolan är mammor med barn. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att förbättra näringslivsklimatet för framförallt småföretag. Uppdraget har fullföljts utifrån socialnämndens ansvarsområde. Lagen om valfrihet (LOV) är infört. Tillsynsenheten på förebyggandeavdelningen deltar regelbundet i "En-dörr-in" gruppen. Projektet imedtech för att öka kreativiteten i verksamheterna i syfte att stödja produktutveckling har haft en fantastisk utveckling i verksamheterna och kan komma att generera nya uppfinningar, företag och arbete. Med vänlig hälsning Socialtjänsten Camilla Karlsson Utredare

8 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen (SN/2013:245) Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Återrapportering till Socialstyrelsen för bidragsår 2012 och 2013 föreligger för nämndens kännedom. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Återrapportering för bidragsår 2012 och Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna informationen om återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen. Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:245 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av stadsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Blankett - återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om återrapporteting för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundaarbetet inom äldreomsorgen. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare

10 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:245 Expediera till Camilla Karlsson Jana Persson-Edgren Eva Andresson Jan-Erik Samuelsson Bo Lundgren

11 ji Socialstyrelsen Dnr /2012 1(7) Aterrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Rapporten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 oktober 2013 E-posta rapporten som bifogad W ord-dokument till Sänd samtidigt en underskriven rapport till Socialstyrelsen, Regler och tillstånd, statsbidrag, l Stockholm. Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten för återrapportering Spara blanketten i din dator - namnge filen med kommunens namn, återrapportering (till exempel ("kommunens namn - återrapportering värdegrundsarbetet 2013 "). Fyll i blanketten i de gråmarkerade fälten - använd musen eller tabtangenten för att gå till nästa fålt. Spara den ifyllda blanketten. 1. Ansvarig kommun Kommunens namn Organisationsnummer Uddevalla kommun Postadress till kommunen Varvsvägen l Uddevalla Kontaktperson Camilla Karlsson Kontaktpersonens befattning Utredare E-postadress till kontaktperson Telefon till kontaktperson Beviljade statsbidrag 2 1 Ange beviljade medel för de två ansöknin~ somgangarna. Har kommunen sökt och beviljats medel i Har kommunen sökt och beviljats medel i omgång 1? (sista ansökningsdatum 16 augusti omgång 2? (sista ansökningsdatum 17 januari 2012) 2013) 1:8] Ja ange belopp D Nej 1:8] Ja ange belopp D Nej Beviljades kommunen ytterligare medel ur så kallade "återstående medel" efter att fördelningen för 2012 var gjord? 1:8] Ja ange belopp D Nej Totalt beviljade medel Plussa ihop alla mottagna medel, omgång 1, omgång 2 och eventuellt mottagna s.k. "återstående medel"

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 2(7) 2.2 Ansökningsomgång 1. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2? 1Z1 Ja ange belopp D Nej OJa D Nej ange belopp 2.3 Ansökningsomgång 2. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor.. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2?!Z! Ja ange belopp D Nej O Ja D Nej ange belopp 3. Enskilda utförare Ange om enskilda utförare har tagit del av satsningen. IZI Ja D Nej, ange orsak D Enskild utförare saknas i kommunens äldreomsorg Om ja, beskriv i vilken omfattning enskilda utförare har tagit del av satsningen? Uddevalla kommun har sedan 2009 konkurrensutsatt några äldreboende och 201 O infört LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Med hänsyn tagen till att socialnämnden är huvudman så anses det vara av stor vikt att våra privata utförare med personal erbjuds samma möjligheter som personalen i egen regi. De enskilda utförarna har således varit med på utbildningar och givits information fortlöpande. 4. Aterrapportering av användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare 4.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för personal med särskilt ansvar för värdegrundsfrå_gor?!z! Ja D Nej

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 3(7) 4.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 1, vilka ur personalen som fått u tb"ld l mng. sam t d e t an t a l personer som h ar u tb"ld l a t s fil 1 var.. d egrun d s l e d are. Ange inom vilka områden Ange i vilken form utbildning Personalkategori som Antal utbildning har anordnats har anordnats deltagit i utbildningen personer satsning på utbildning får Workshops, salutogent Hemtj änst- och särskilt Ca250 personal med särskilt medarbetarskap. boendepersonal, ansvar får Reflektions/värdegreunds- enhetschefer inom värdegrundsfrågor handledarutbildning med äldreomsorgen, utbildning och handledning huvudansvarig till och får värdegrundsledare reflektionshandledare. biståndshandläggare och Värdegrundutbildning 7,5 p avdelningschef 4.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l ~Ja O Nej 4.4 Om ja, ange i vilken omfattning personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% [8] 51-99% D 1oo% D Inte alls

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 4(7) 5. Aterrapportering av användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar 5.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för att vidareutveckla en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor? OJa [g! Nej 5.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 2, vilka ur personalen som fått utbildning samt det antal personer som har utbildats till att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar. Ange inom vilka områden Ange i vilken form Personalkategori som deltagit i Antal personer utbildninq har anordnats utbildning har anordnats utbildninqen 5.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l OJa O Nej 5.4. Ange i vilken omfattning har den personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% D 51-99% D 10o% D Inte alls

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 5(7) 6. Kommunens fortsatta värdegrundsarbete inom äldreomsorgen 6.1. Har statsbidraget varit ett stöd i arbetet med den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen? l ~Ja ~Nej 6.2. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Genom att ge viss utvald personal specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor, kommer de äldre att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg Om nej, ange orsak Planerar kommunen att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen? l ~Ja D Nej 6.5. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Uddevalla kommun ser inte värdegrundarbetet som ett projekt med start och slut utan ett arbete som ständigt behöver fortgå ute i verksamheterna. Genom att fortsätta stötta/utbilda våra värdegrundsledare kommer implementeringen av värdegrundsarbetet fortgå och utvecklas så att de de äldre ges ökade föutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Om nej, ange orsak. 7. Övrig information

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8. Ekonomi Ekonomisk redovisning är uppdelad per användningsområde (1 och 2) Ekonomi, användningsområde 1 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: O Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? rgj Ja D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostn ader för persqnijl som utbildats Resor Lokalhyra o Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning o Summa förbrukade medel l

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8.2. Ekonomi, användningsområde 2 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? OJa D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostnader för personr~l som utbildats Resor Lokalhyra Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning ~ Summa förbrukade medel 9. Försäkranlunderskrift Behörig företrädaren för kommunen intygar härmed att uppgifterna som lämnats i denna återrapportering är riktiga och att redovisningen har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enli het med beslutad dele ationsordnin Ort och datum Uddevalla Befattning Socialnämndens ordfårande

18 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort (SN/2013:262) Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort. Socialtjänsten har tagit fram förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort. Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (1) Dnr SN/2013:262 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort I bilagda dokument framgår förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till

20 Bilaga 1 till anvisning verksamhetsplan Nämndens bedömning av målnivåer i kommunfullmäktiges styrkort Här ges förslag på: ändrad målnivå i befintligt mått (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) och en kommentar När det gäller målet om brukarnöjdhet anger nämnden sin prognos för att nå de egna satta målen för brukarnöjdet. Måttet angående brukarnöjdhet på kommunfullmäktiges styrkort mäter hur många brukarundersökningar totalt, som når sitt satta nämndsmål om brukarnöjdhet. Det är därför mycket viktigt att varje nämnd noggrant ser över sina egna målnivåer i förhållande till budget. Förslagen ska vara inne senast 15 nov. Nämnd: Socialnämnden Kommentar: Med anledning av socialtjänstens prognostiserade budgetunderskott så föreslås måtten 2016 vara på samma nivå som för 2014 och Förändrad målnivå i kommunfullmäktiges mått Måttets namn och kommentar till förslag på ändring Förslag mål 2014 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Förslag mål 2015 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Frisknärvaro 40,54 40,54 40,54 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 6,82 6,82 6,82 Förslag mål 2016 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas)

21 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg (SN/2013:250) Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modellen med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidsanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbeta. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas. Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1 (5) Dnr SN/2013:250 Handläggare Administrativ chef Jan-Erik Samuelsson Telefon Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modell med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbete. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg, ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av den minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas

23 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2 (5) Dnr SN/2013:250 Ärendebeskrivning Bakgrund Socialnämnden har som mål att tillskapa fler heltider och öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Projektledarens uppdrag har därför varit att arbeta fram förslag till en modell där personal ges denna möjlighet. Inom vård och omsorg i Uddevalla kommuns regi arbetar ca 1200 personer varav ca 51 % arbetar deltid. Framtida rekrytering av utbildad vårdpersonal kommer att bli en stor utmaning för kommunerna. Aktuella frågeställningar är bl.a.: Hur ska vi klara den framtida personalförsörjningen? Kan vi genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad behålla befintlig personal? Kan vi höja attraktionskraften och locka till oss utbildad personal? Kan vi upprätthålla en god kvalité i verksamheten med en budget i balans? Införandet av ökad sysselsättningsgrad ska ge den anställde trygghet, men också en möjlighet att själv kunna välja hur mycket man vill arbeta. Personalförsörjningen på kort sikt ska underlättas genom att behålla befintlig personal och på lång sikt genom att underlätta rekrytering av ny personal. Personalen kan vara mera delaktig i planeringen av sin arbetstid och antalet tillfälliga anställningar ska minska. De olika arbetstidsmodeller som finns i kommuner, landsting och privat verksamhet bygger oftast på personalens möjligheter att kunna påverka sin arbetstid. Detta upplevs av många som mycket positivt. När personal pratar om flexibilitet så är det just friheten att få välja arbetstider efter egna behov som lyfts fram. De pekar på möjligheten att få familjeliv, privatliv och arbetsliv att fungera bättre. I de flesta modeller regleras tjänstgöringstimmarna i en tidbank. Tid som understiger/överstiger antalet tjänstgöringstimmar samlas i plus- och minustid och regleras i den individuella flex eller timbanken. Uddevalla modellen ökad sysselsättning Deltidsanställda som har en tillsvidareanställning inom vård och omsorg ansöker om ökad sysselsättning. Varje månad kallas 10 personer till information och planering inför den nya

24 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3 (5) Dnr SN/2013:250 anställningen som gäller för ett kalenderår i taget. Personalen får information om avtalet och vad som skiljer sig från deras ordinarie anställning. Storleken på den utökade sysselsättningsgraden avgörs utefter vilka förutsättningar som grundschemat ger att arbeta mer samt hur flexibel man själv är vad gäller utökade arbetsplatser och verksamheter. Resursteamet matchar de önskade arbetsdagarna med behovet av vikarier från verksamheterna. Deltagarna får sedan sina bokningar via sms och kan också välja att se sina bokningar i datorn. Modell för ökad sysselsättningsgrad Info om modellen Välja arbetsdagar Nytt schema Ny anställning Välja arbetsplatser UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Deltagare i projektet Den 1 oktober 2011 anställdes 10 personer i en försöksgrupp. Deras anställning varade till och med den 31 december Samtliga personer är kvar i projektet. Under erbjöds ytterligare 10 personer per månad att utöka sin sysselsättningsgrad, undantaget sommar-månaderna. Det är i nuläget 105 personer som arbetar med ökad sysselsättning från de olika verksamheterna inom vård och omsorg. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Deltagarna ersätter tid som förut till största delen bemannades av timavlönad personal. Antalet heltider/deltider i projektet Av de 105 personerna som nu är aktiva arbetar: Sysselsättningsgrad Antal personer Procentuell fördelning Heltid 39 37% 90-99% 41 39% 80-89% 21 20% 75-79% 4 4%

25 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 4 (5) Dnr SN/2013:250 I projektet arbetar 8 män och 97 kvinnor. Nöjdhet bland deltagarna När personalen medverkat i projektet i tre månader gjordes under år mätningar av hur nöjd personalen som arbetar ökad sysselsättningsgrad var avseende informationen, inflytandet, tryggheten, bemötandet, projektets utformning och helheten. Svarsfrekvensen på de 55 mätningarna är 83 %. Med undantag för tre svar är alla som har deltagit i undersökningen nöjda eller mycket nöjda med projektet. Under tiden hösten 2011 t o m augusti 2013 har 18 personer av olika anledningar avslutat sin anställning. En handfull blev våren 2013 uppsagda på grund av arbetsbrist, andra har fått ökad sysselsättningsgrad på sin egen enhet. Resursteamets roll. Inom Socialförvaltningen i Uddevalla kommun finns Resursteamet, vars uppgift är att: rekrytera korttidsvikarier till verksamheterna boka vikarier på vakanta arbetspass. administrera den arbetstid då personer med ökad sysselsättningsgrad önskar arbete tillsätta vikarier med företrädesrätt enligt Lagen om anställningsskydd administrera arbetstider för övertalig personal som för tillfället inte har någon placering Två av samordnarna på Resursteamet arbetar tillsammans med projektledaren med ökad sysselsättningsgrad, övertalig personal och LAS företräde. I genomsnitt bokar Resursteamet 150 vikarier/dag En förutsättning för att lyckas med modellen med ökad sysselsättning är att: Verksamheterna lämnar alla vakanser till Resursteamet, så att rätt personal kan bokas Rätt personal/kompetens bokas tillbaka i verksamheterna enligt turordningslistan Administrationen av ökad sysselsättningsgrad består av 1.0 tj Projektledare/Enhetschef samt befintliga samordnare på Resursteamet.

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer