Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Elving Andersson. Florence Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Jan-Olof Andersson alternativt Nora Åkare Beräknad tid: måndagen den 28 oktober, kl Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen SN/2013:149 SN/2013: Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort SN/2013: Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg SN/2013: Remiss från kommunstyrelsen om förändrad förvaltningsorganisation 7. Återrapportering av översyn av måltidsverksamheten inom socialtjänsten (Handlingar kommer senare) SN/2013:249 SN/2013: Socialnämndens flerårsplan Investeringar SN/2013:95 9. Ombyggnation/förändring av gruppbostäderna på Tant Bruns väg 98 och Inventering av utnyttjande av lokaler och medarbetarresurser inom daglig verksamhet SN/2013:263 SN/2013:264

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Utvecklad metod och organisation inom daglig verksamhet SN/2013: Sammanträdesdagar 2014 för socialnämnden och arbetsutskottet 13. Ansökan från Mortens krog AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen vid Mortens krog, Kungsgatan 17, Uddevalla (Handlingar återfinns under sekretessdelen) SN/2013:252 SN/2013: Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 15. Socialnämndens månadsmått september 2013 SN/2013: Information från familjerätten om handläggning av adoptioner 17. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:5 18. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 19. Information från förvaltningen 20. Socialnämndens ärendebalanslista oktober Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 (SN/2013:149) Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige gett uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade socialnämnden avslutats. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:149 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från kommunfullmäktige i strategisk plan och förklara dessa som avslutade:

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013: Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till Socialtjänstens ledningsgrupp Socialtjänstens utredare

6 Avrapportering av uppdrag från 1 (2) strategisk plan och andra styrdokument Dnr: Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att aktivt arbeta för en förbättrad integration. Uppdraget har fullföljts då en familjecentral med deltagande av öppna förskolan, barnhälsovård, barnmorskemottagning samt socialtjänst med särskilt fokus på invandraföräldrar och integration har öppnats på Dalaberg. Familjecentralen har etablerat sig som en aktiv mötesplats för alla boende på Dalaberg och erbjuder en levande integration. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att stödja familjer genom förebyggande verksamhet. Uppdraget har fullföljts då socialtjänstens arbete med att aktivt stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov har implementerats i verksamheterna. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet prioriteras med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. Arbetet med att stödja familjer genom förebyggande verksamhetens öppna förskolor har väsentligt reducerats pga. en kraftig nedskärning av resurser. Två förskolärare har blivit uppsagda vilket inneburit färre tillfällen med öppna grupper för småbarnsföräldrar. Verksamheten på Familjecentralen har prioriterats och nedskärningen har enbart drabbats de båda övriga öppna förskolorna. Familjecentralen på Dalaberg har ett stort och ökande antal besök framförallt av invandrare. Samarbetet sker löpande med vårdcentralen och BVC samt med MVC och delvis även med tandvården. Många familjer som besöker centralen har komplexa behov och befinner sig i en livssituation som kan påverka barnens framtida hälsa. Av den anledningen har socialsekreterartjänsten trots minskad total budget, på familjecentralen förstärkts med 25 %. Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

7 Avrapportering av uppdrag från strategisk plan och andra styrdokument (2) Dnr: Kommunen har under flera år arbetat för att utveckla det generella stödet till föräldrar bl.a. så har man deltagit i ett projektet Föräldrastöd i samverkan och kommunledningen har tydligt angett detta i ovanstående mål. Trots detta så har socialnämnden beslutat om att kraftigt minska det generella föräldrastödet genom att minska budgeten för öppna förskolan med 1 mkr. Ur ett genusperspektiv drabbar denna besparing i högre grad kvinnor eftersom flertalet av besökarna till öppna förskolan är mammor med barn. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att förbättra näringslivsklimatet för framförallt småföretag. Uppdraget har fullföljts utifrån socialnämndens ansvarsområde. Lagen om valfrihet (LOV) är infört. Tillsynsenheten på förebyggandeavdelningen deltar regelbundet i "En-dörr-in" gruppen. Projektet imedtech för att öka kreativiteten i verksamheterna i syfte att stödja produktutveckling har haft en fantastisk utveckling i verksamheterna och kan komma att generera nya uppfinningar, företag och arbete. Med vänlig hälsning Socialtjänsten Camilla Karlsson Utredare

8 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen (SN/2013:245) Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Återrapportering till Socialstyrelsen för bidragsår 2012 och 2013 föreligger för nämndens kännedom. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Återrapportering för bidragsår 2012 och Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna informationen om återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen. Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:245 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av stadsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Blankett - återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om återrapporteting för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundaarbetet inom äldreomsorgen. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare

10 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:245 Expediera till Camilla Karlsson Jana Persson-Edgren Eva Andresson Jan-Erik Samuelsson Bo Lundgren

11 ji Socialstyrelsen Dnr /2012 1(7) Aterrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Rapporten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 oktober 2013 E-posta rapporten som bifogad W ord-dokument till Sänd samtidigt en underskriven rapport till Socialstyrelsen, Regler och tillstånd, statsbidrag, l Stockholm. Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten för återrapportering Spara blanketten i din dator - namnge filen med kommunens namn, återrapportering (till exempel ("kommunens namn - återrapportering värdegrundsarbetet 2013 "). Fyll i blanketten i de gråmarkerade fälten - använd musen eller tabtangenten för att gå till nästa fålt. Spara den ifyllda blanketten. 1. Ansvarig kommun Kommunens namn Organisationsnummer Uddevalla kommun Postadress till kommunen Varvsvägen l Uddevalla Kontaktperson Camilla Karlsson Kontaktpersonens befattning Utredare E-postadress till kontaktperson Telefon till kontaktperson Beviljade statsbidrag 2 1 Ange beviljade medel för de två ansöknin~ somgangarna. Har kommunen sökt och beviljats medel i Har kommunen sökt och beviljats medel i omgång 1? (sista ansökningsdatum 16 augusti omgång 2? (sista ansökningsdatum 17 januari 2012) 2013) 1:8] Ja ange belopp D Nej 1:8] Ja ange belopp D Nej Beviljades kommunen ytterligare medel ur så kallade "återstående medel" efter att fördelningen för 2012 var gjord? 1:8] Ja ange belopp D Nej Totalt beviljade medel Plussa ihop alla mottagna medel, omgång 1, omgång 2 och eventuellt mottagna s.k. "återstående medel"

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 2(7) 2.2 Ansökningsomgång 1. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2? 1Z1 Ja ange belopp D Nej OJa D Nej ange belopp 2.3 Ansökningsomgång 2. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor.. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2?!Z! Ja ange belopp D Nej O Ja D Nej ange belopp 3. Enskilda utförare Ange om enskilda utförare har tagit del av satsningen. IZI Ja D Nej, ange orsak D Enskild utförare saknas i kommunens äldreomsorg Om ja, beskriv i vilken omfattning enskilda utförare har tagit del av satsningen? Uddevalla kommun har sedan 2009 konkurrensutsatt några äldreboende och 201 O infört LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Med hänsyn tagen till att socialnämnden är huvudman så anses det vara av stor vikt att våra privata utförare med personal erbjuds samma möjligheter som personalen i egen regi. De enskilda utförarna har således varit med på utbildningar och givits information fortlöpande. 4. Aterrapportering av användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare 4.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för personal med särskilt ansvar för värdegrundsfrå_gor?!z! Ja D Nej

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 3(7) 4.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 1, vilka ur personalen som fått u tb"ld l mng. sam t d e t an t a l personer som h ar u tb"ld l a t s fil 1 var.. d egrun d s l e d are. Ange inom vilka områden Ange i vilken form utbildning Personalkategori som Antal utbildning har anordnats har anordnats deltagit i utbildningen personer satsning på utbildning får Workshops, salutogent Hemtj änst- och särskilt Ca250 personal med särskilt medarbetarskap. boendepersonal, ansvar får Reflektions/värdegreunds- enhetschefer inom värdegrundsfrågor handledarutbildning med äldreomsorgen, utbildning och handledning huvudansvarig till och får värdegrundsledare reflektionshandledare. biståndshandläggare och Värdegrundutbildning 7,5 p avdelningschef 4.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l ~Ja O Nej 4.4 Om ja, ange i vilken omfattning personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% [8] 51-99% D 1oo% D Inte alls

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 4(7) 5. Aterrapportering av användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar 5.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för att vidareutveckla en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor? OJa [g! Nej 5.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 2, vilka ur personalen som fått utbildning samt det antal personer som har utbildats till att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar. Ange inom vilka områden Ange i vilken form Personalkategori som deltagit i Antal personer utbildninq har anordnats utbildning har anordnats utbildninqen 5.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l OJa O Nej 5.4. Ange i vilken omfattning har den personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% D 51-99% D 10o% D Inte alls

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 5(7) 6. Kommunens fortsatta värdegrundsarbete inom äldreomsorgen 6.1. Har statsbidraget varit ett stöd i arbetet med den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen? l ~Ja ~Nej 6.2. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Genom att ge viss utvald personal specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor, kommer de äldre att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg Om nej, ange orsak Planerar kommunen att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen? l ~Ja D Nej 6.5. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Uddevalla kommun ser inte värdegrundarbetet som ett projekt med start och slut utan ett arbete som ständigt behöver fortgå ute i verksamheterna. Genom att fortsätta stötta/utbilda våra värdegrundsledare kommer implementeringen av värdegrundsarbetet fortgå och utvecklas så att de de äldre ges ökade föutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Om nej, ange orsak. 7. Övrig information

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8. Ekonomi Ekonomisk redovisning är uppdelad per användningsområde (1 och 2) Ekonomi, användningsområde 1 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: O Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? rgj Ja D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostn ader för persqnijl som utbildats Resor Lokalhyra o Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning o Summa förbrukade medel l

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8.2. Ekonomi, användningsområde 2 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? OJa D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostnader för personr~l som utbildats Resor Lokalhyra Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning ~ Summa förbrukade medel 9. Försäkranlunderskrift Behörig företrädaren för kommunen intygar härmed att uppgifterna som lämnats i denna återrapportering är riktiga och att redovisningen har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enli het med beslutad dele ationsordnin Ort och datum Uddevalla Befattning Socialnämndens ordfårande

18 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort (SN/2013:262) Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort. Socialtjänsten har tagit fram förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort. Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (1) Dnr SN/2013:262 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort I bilagda dokument framgår förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till

20 Bilaga 1 till anvisning verksamhetsplan Nämndens bedömning av målnivåer i kommunfullmäktiges styrkort Här ges förslag på: ändrad målnivå i befintligt mått (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) och en kommentar När det gäller målet om brukarnöjdhet anger nämnden sin prognos för att nå de egna satta målen för brukarnöjdet. Måttet angående brukarnöjdhet på kommunfullmäktiges styrkort mäter hur många brukarundersökningar totalt, som når sitt satta nämndsmål om brukarnöjdhet. Det är därför mycket viktigt att varje nämnd noggrant ser över sina egna målnivåer i förhållande till budget. Förslagen ska vara inne senast 15 nov. Nämnd: Socialnämnden Kommentar: Med anledning av socialtjänstens prognostiserade budgetunderskott så föreslås måtten 2016 vara på samma nivå som för 2014 och Förändrad målnivå i kommunfullmäktiges mått Måttets namn och kommentar till förslag på ändring Förslag mål 2014 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Förslag mål 2015 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Frisknärvaro 40,54 40,54 40,54 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 6,82 6,82 6,82 Förslag mål 2016 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas)

21 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg (SN/2013:250) Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modellen med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidsanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbeta. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas. Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1 (5) Dnr SN/2013:250 Handläggare Administrativ chef Jan-Erik Samuelsson Telefon Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modell med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbete. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg, ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av den minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas

23 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2 (5) Dnr SN/2013:250 Ärendebeskrivning Bakgrund Socialnämnden har som mål att tillskapa fler heltider och öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Projektledarens uppdrag har därför varit att arbeta fram förslag till en modell där personal ges denna möjlighet. Inom vård och omsorg i Uddevalla kommuns regi arbetar ca 1200 personer varav ca 51 % arbetar deltid. Framtida rekrytering av utbildad vårdpersonal kommer att bli en stor utmaning för kommunerna. Aktuella frågeställningar är bl.a.: Hur ska vi klara den framtida personalförsörjningen? Kan vi genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad behålla befintlig personal? Kan vi höja attraktionskraften och locka till oss utbildad personal? Kan vi upprätthålla en god kvalité i verksamheten med en budget i balans? Införandet av ökad sysselsättningsgrad ska ge den anställde trygghet, men också en möjlighet att själv kunna välja hur mycket man vill arbeta. Personalförsörjningen på kort sikt ska underlättas genom att behålla befintlig personal och på lång sikt genom att underlätta rekrytering av ny personal. Personalen kan vara mera delaktig i planeringen av sin arbetstid och antalet tillfälliga anställningar ska minska. De olika arbetstidsmodeller som finns i kommuner, landsting och privat verksamhet bygger oftast på personalens möjligheter att kunna påverka sin arbetstid. Detta upplevs av många som mycket positivt. När personal pratar om flexibilitet så är det just friheten att få välja arbetstider efter egna behov som lyfts fram. De pekar på möjligheten att få familjeliv, privatliv och arbetsliv att fungera bättre. I de flesta modeller regleras tjänstgöringstimmarna i en tidbank. Tid som understiger/överstiger antalet tjänstgöringstimmar samlas i plus- och minustid och regleras i den individuella flex eller timbanken. Uddevalla modellen ökad sysselsättning Deltidsanställda som har en tillsvidareanställning inom vård och omsorg ansöker om ökad sysselsättning. Varje månad kallas 10 personer till information och planering inför den nya

24 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3 (5) Dnr SN/2013:250 anställningen som gäller för ett kalenderår i taget. Personalen får information om avtalet och vad som skiljer sig från deras ordinarie anställning. Storleken på den utökade sysselsättningsgraden avgörs utefter vilka förutsättningar som grundschemat ger att arbeta mer samt hur flexibel man själv är vad gäller utökade arbetsplatser och verksamheter. Resursteamet matchar de önskade arbetsdagarna med behovet av vikarier från verksamheterna. Deltagarna får sedan sina bokningar via sms och kan också välja att se sina bokningar i datorn. Modell för ökad sysselsättningsgrad Info om modellen Välja arbetsdagar Nytt schema Ny anställning Välja arbetsplatser UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Deltagare i projektet Den 1 oktober 2011 anställdes 10 personer i en försöksgrupp. Deras anställning varade till och med den 31 december Samtliga personer är kvar i projektet. Under erbjöds ytterligare 10 personer per månad att utöka sin sysselsättningsgrad, undantaget sommar-månaderna. Det är i nuläget 105 personer som arbetar med ökad sysselsättning från de olika verksamheterna inom vård och omsorg. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Deltagarna ersätter tid som förut till största delen bemannades av timavlönad personal. Antalet heltider/deltider i projektet Av de 105 personerna som nu är aktiva arbetar: Sysselsättningsgrad Antal personer Procentuell fördelning Heltid 39 37% 90-99% 41 39% 80-89% 21 20% 75-79% 4 4%

25 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 4 (5) Dnr SN/2013:250 I projektet arbetar 8 män och 97 kvinnor. Nöjdhet bland deltagarna När personalen medverkat i projektet i tre månader gjordes under år mätningar av hur nöjd personalen som arbetar ökad sysselsättningsgrad var avseende informationen, inflytandet, tryggheten, bemötandet, projektets utformning och helheten. Svarsfrekvensen på de 55 mätningarna är 83 %. Med undantag för tre svar är alla som har deltagit i undersökningen nöjda eller mycket nöjda med projektet. Under tiden hösten 2011 t o m augusti 2013 har 18 personer av olika anledningar avslutat sin anställning. En handfull blev våren 2013 uppsagda på grund av arbetsbrist, andra har fått ökad sysselsättningsgrad på sin egen enhet. Resursteamets roll. Inom Socialförvaltningen i Uddevalla kommun finns Resursteamet, vars uppgift är att: rekrytera korttidsvikarier till verksamheterna boka vikarier på vakanta arbetspass. administrera den arbetstid då personer med ökad sysselsättningsgrad önskar arbete tillsätta vikarier med företrädesrätt enligt Lagen om anställningsskydd administrera arbetstider för övertalig personal som för tillfället inte har någon placering Två av samordnarna på Resursteamet arbetar tillsammans med projektledaren med ökad sysselsättningsgrad, övertalig personal och LAS företräde. I genomsnitt bokar Resursteamet 150 vikarier/dag En förutsättning för att lyckas med modellen med ökad sysselsättning är att: Verksamheterna lämnar alla vakanser till Resursteamet, så att rätt personal kan bokas Rätt personal/kompetens bokas tillbaka i verksamheterna enligt turordningslistan Administrationen av ökad sysselsättningsgrad består av 1.0 tj Projektledare/Enhetschef samt befintliga samordnare på Resursteamet.

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00.

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Vuxennämnden 2000-05-16 1 Plats och tid Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kristensen Sven

Läs mer