Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Elving Andersson. Florence Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Jan-Olof Andersson alternativt Nora Åkare Beräknad tid: måndagen den 28 oktober, kl Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen SN/2013:149 SN/2013: Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort SN/2013: Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg SN/2013: Remiss från kommunstyrelsen om förändrad förvaltningsorganisation 7. Återrapportering av översyn av måltidsverksamheten inom socialtjänsten (Handlingar kommer senare) SN/2013:249 SN/2013: Socialnämndens flerårsplan Investeringar SN/2013:95 9. Ombyggnation/förändring av gruppbostäderna på Tant Bruns väg 98 och Inventering av utnyttjande av lokaler och medarbetarresurser inom daglig verksamhet SN/2013:263 SN/2013:264

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 11. Utvecklad metod och organisation inom daglig verksamhet SN/2013: Sammanträdesdagar 2014 för socialnämnden och arbetsutskottet 13. Ansökan från Mortens krog AB om serveringstillstånd enligt alkohollagen vid Mortens krog, Kungsgatan 17, Uddevalla (Handlingar återfinns under sekretessdelen) SN/2013:252 SN/2013: Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 15. Socialnämndens månadsmått september 2013 SN/2013: Information från familjerätten om handläggning av adoptioner 17. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:5 18. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 19. Information från förvaltningen 20. Socialnämndens ärendebalanslista oktober Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 (SN/2013:149) Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige gett uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade socialnämnden avslutats. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:149 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 Sammanfattning I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens rapport Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från kommunfullmäktige i strategisk plan och förklara dessa som avslutade:

5 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013: Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till Socialtjänstens ledningsgrupp Socialtjänstens utredare

6 Avrapportering av uppdrag från 1 (2) strategisk plan och andra styrdokument Dnr: Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument, 2013 I kommunens strategiska plan har kommunfullmäktige givit uppdrag till nämnderna för genomförande. Under andra tertialet 2013 har tre uppdrag tilldelade Socialnämnden avslutats. Uppdrag: - Socialnämnden ska aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att aktivt arbeta för en förbättrad integration. Uppdraget har fullföljts då en familjecentral med deltagande av öppna förskolan, barnhälsovård, barnmorskemottagning samt socialtjänst med särskilt fokus på invandraföräldrar och integration har öppnats på Dalaberg. Familjecentralen har etablerat sig som en aktiv mötesplats för alla boende på Dalaberg och erbjuder en levande integration. - Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att stödja familjer genom förebyggande verksamhet. Uppdraget har fullföljts då socialtjänstens arbete med att aktivt stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov har implementerats i verksamheterna. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet prioriteras med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. Arbetet med att stödja familjer genom förebyggande verksamhetens öppna förskolor har väsentligt reducerats pga. en kraftig nedskärning av resurser. Två förskolärare har blivit uppsagda vilket inneburit färre tillfällen med öppna grupper för småbarnsföräldrar. Verksamheten på Familjecentralen har prioriterats och nedskärningen har enbart drabbats de båda övriga öppna förskolorna. Familjecentralen på Dalaberg har ett stort och ökande antal besök framförallt av invandrare. Samarbetet sker löpande med vårdcentralen och BVC samt med MVC och delvis även med tandvården. Många familjer som besöker centralen har komplexa behov och befinner sig i en livssituation som kan påverka barnens framtida hälsa. Av den anledningen har socialsekreterartjänsten trots minskad total budget, på familjecentralen förstärkts med 25 %. Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

7 Avrapportering av uppdrag från strategisk plan och andra styrdokument (2) Dnr: Kommunen har under flera år arbetat för att utveckla det generella stödet till föräldrar bl.a. så har man deltagit i ett projektet Föräldrastöd i samverkan och kommunledningen har tydligt angett detta i ovanstående mål. Trots detta så har socialnämnden beslutat om att kraftigt minska det generella föräldrastödet genom att minska budgeten för öppna förskolan med 1 mkr. Ur ett genusperspektiv drabbar denna besparing i högre grad kvinnor eftersom flertalet av besökarna till öppna förskolan är mammor med barn. - Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag. Socialnämnden fick 2011 från kommunfullmäktige i uppdrag att förbättra näringslivsklimatet för framförallt småföretag. Uppdraget har fullföljts utifrån socialnämndens ansvarsområde. Lagen om valfrihet (LOV) är infört. Tillsynsenheten på förebyggandeavdelningen deltar regelbundet i "En-dörr-in" gruppen. Projektet imedtech för att öka kreativiteten i verksamheterna i syfte att stödja produktutveckling har haft en fantastisk utveckling i verksamheterna och kan komma att generera nya uppfinningar, företag och arbete. Med vänlig hälsning Socialtjänsten Camilla Karlsson Utredare

8 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen (SN/2013:245) Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Återrapportering till Socialstyrelsen för bidragsår 2012 och 2013 föreligger för nämndens kännedom. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Återrapportering för bidragsår 2012 och Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna informationen om återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen. Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:245 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av stadsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Sammanfattning Uddevalla kommun har 2012 och 2013 erhållit medel för att stödja utvecklingen i värdegrundarbetet inom äldreomsorgen, totalt kr. Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i att viss utvald personal fått specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor. De äldre kommer därför att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Blankett - återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen om återrapporteting för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser att stödja utvecklingen i värdegrundaarbetet inom äldreomsorgen. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare

10 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:245 Expediera till Camilla Karlsson Jana Persson-Edgren Eva Andresson Jan-Erik Samuelsson Bo Lundgren

11 ji Socialstyrelsen Dnr /2012 1(7) Aterrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Rapporten ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 oktober 2013 E-posta rapporten som bifogad W ord-dokument till Sänd samtidigt en underskriven rapport till Socialstyrelsen, Regler och tillstånd, statsbidrag, l Stockholm. Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten för återrapportering Spara blanketten i din dator - namnge filen med kommunens namn, återrapportering (till exempel ("kommunens namn - återrapportering värdegrundsarbetet 2013 "). Fyll i blanketten i de gråmarkerade fälten - använd musen eller tabtangenten för att gå till nästa fålt. Spara den ifyllda blanketten. 1. Ansvarig kommun Kommunens namn Organisationsnummer Uddevalla kommun Postadress till kommunen Varvsvägen l Uddevalla Kontaktperson Camilla Karlsson Kontaktpersonens befattning Utredare E-postadress till kontaktperson Telefon till kontaktperson Beviljade statsbidrag 2 1 Ange beviljade medel för de två ansöknin~ somgangarna. Har kommunen sökt och beviljats medel i Har kommunen sökt och beviljats medel i omgång 1? (sista ansökningsdatum 16 augusti omgång 2? (sista ansökningsdatum 17 januari 2012) 2013) 1:8] Ja ange belopp D Nej 1:8] Ja ange belopp D Nej Beviljades kommunen ytterligare medel ur så kallade "återstående medel" efter att fördelningen för 2012 var gjord? 1:8] Ja ange belopp D Nej Totalt beviljade medel Plussa ihop alla mottagna medel, omgång 1, omgång 2 och eventuellt mottagna s.k. "återstående medel"

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 2(7) 2.2 Ansökningsomgång 1. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2? 1Z1 Ja ange belopp D Nej OJa D Nej ange belopp 2.3 Ansökningsomgång 2. Ange beviljade medel per område: användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare, och användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor.. Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 1? Har kommunen sökt och beviljats medel för användningsområde 2?!Z! Ja ange belopp D Nej O Ja D Nej ange belopp 3. Enskilda utförare Ange om enskilda utförare har tagit del av satsningen. IZI Ja D Nej, ange orsak D Enskild utförare saknas i kommunens äldreomsorg Om ja, beskriv i vilken omfattning enskilda utförare har tagit del av satsningen? Uddevalla kommun har sedan 2009 konkurrensutsatt några äldreboende och 201 O infört LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Med hänsyn tagen till att socialnämnden är huvudman så anses det vara av stor vikt att våra privata utförare med personal erbjuds samma möjligheter som personalen i egen regi. De enskilda utförarna har således varit med på utbildningar och givits information fortlöpande. 4. Aterrapportering av användningsområde 1 - utbilda personal till värdegrundsledare 4.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för personal med särskilt ansvar för värdegrundsfrå_gor?!z! Ja D Nej

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 3(7) 4.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 1, vilka ur personalen som fått u tb"ld l mng. sam t d e t an t a l personer som h ar u tb"ld l a t s fil 1 var.. d egrun d s l e d are. Ange inom vilka områden Ange i vilken form utbildning Personalkategori som Antal utbildning har anordnats har anordnats deltagit i utbildningen personer satsning på utbildning får Workshops, salutogent Hemtj änst- och särskilt Ca250 personal med särskilt medarbetarskap. boendepersonal, ansvar får Reflektions/värdegreunds- enhetschefer inom värdegrundsfrågor handledarutbildning med äldreomsorgen, utbildning och handledning huvudansvarig till och får värdegrundsledare reflektionshandledare. biståndshandläggare och Värdegrundutbildning 7,5 p avdelningschef 4.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l ~Ja O Nej 4.4 Om ja, ange i vilken omfattning personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% [8] 51-99% D 1oo% D Inte alls

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 4(7) 5. Aterrapportering av användningsområde 2 - utbildning för att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar 5.1. Avsåg ansökan en satsning på utbildning för att vidareutveckla en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor? OJa [g! Nej 5.2. Ange de aktiviteter som har ingått i användningsområde 2, vilka ur personalen som fått utbildning samt det antal personer som har utbildats till att vidareutveckla funktion för mer sammanhållet socialt ansvar. Ange inom vilka områden Ange i vilken form Personalkategori som deltagit i Antal personer utbildninq har anordnats utbildning har anordnats utbildninqen 5.3 Har medlen använts till vikarietäckning för personal som deltagit i utbildningarna? l OJa O Nej 5.4. Ange i vilken omfattning har den personal som deltagit i utbildningarna ersatts av vikarier. Frånvarotid från ordinarie arbete D o-5o% D 51-99% D 10o% D Inte alls

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 5(7) 6. Kommunens fortsatta värdegrundsarbete inom äldreomsorgen 6.1. Har statsbidraget varit ett stöd i arbetet med den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen? l ~Ja ~Nej 6.2. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Genom att ge viss utvald personal specifik kompetens, utbildning och lärdom om att leda reflektionssamtal i personalgrupper, med fokus på värdegrundsfrågor, kommer de äldre att ges ökade förutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande trots behov av stöd och omsorg Om nej, ange orsak Planerar kommunen att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen? l ~Ja D Nej 6.5. Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt. Uddevalla kommun ser inte värdegrundarbetet som ett projekt med start och slut utan ett arbete som ständigt behöver fortgå ute i verksamheterna. Genom att fortsätta stötta/utbilda våra värdegrundsledare kommer implementeringen av värdegrundsarbetet fortgå och utvecklas så att de de äldre ges ökade föutsättningar till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande Om nej, ange orsak. 7. Övrig information

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8. Ekonomi Ekonomisk redovisning är uppdelad per användningsområde (1 och 2) Ekonomi, användningsområde 1 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: O Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? rgj Ja D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostn ader för persqnijl som utbildats Resor Lokalhyra o Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning o Summa förbrukade medel l

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr (7) 8.2. Ekonomi, användningsområde 2 Eventuellt icke förbrukade medel per den 31 december 2013: Avser kommunen att förbruka resterande beviljade medel till den 31 december 2013? OJa D Nej Om nej, ange den summa som kommunen beräknar ska återbetalas den 31 december 2013: Lönekostnader Totalt Vikariekostnader för personr~l som utbildats Resor Lokalhyra Köpta tjänster, material Kost och logi Utrustning ~ Summa förbrukade medel 9. Försäkranlunderskrift Behörig företrädaren för kommunen intygar härmed att uppgifterna som lämnats i denna återrapportering är riktiga och att redovisningen har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enli het med beslutad dele ationsordnin Ort och datum Uddevalla Befattning Socialnämndens ordfårande

18 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort (SN/2013:262) Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort. Socialtjänsten har tagit fram förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort. Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (1) Dnr SN/2013:262 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Sammanfattning I anvisningarna inför arbetet med verksamhetsplan har socialnämnden och övriga nämnder beretts möjlighet att ge förslag till nya målnivåer fram till 2016 i kommunfullmäktiges styrkort I bilagda dokument framgår förslag till revideringar av mål för kommunfullmäktiges styrkort Beslutsunderlag Socialtjänststens tjänsteskrivelse Förslag till revidering av mått i kommunfullmäktiges styrkort Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige revideringar av mått i kommunfullmäktiges styrkort enligt socialtjänstens förslag. Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till

20 Bilaga 1 till anvisning verksamhetsplan Nämndens bedömning av målnivåer i kommunfullmäktiges styrkort Här ges förslag på: ändrad målnivå i befintligt mått (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) och en kommentar När det gäller målet om brukarnöjdhet anger nämnden sin prognos för att nå de egna satta målen för brukarnöjdet. Måttet angående brukarnöjdhet på kommunfullmäktiges styrkort mäter hur många brukarundersökningar totalt, som når sitt satta nämndsmål om brukarnöjdhet. Det är därför mycket viktigt att varje nämnd noggrant ser över sina egna målnivåer i förhållande till budget. Förslagen ska vara inne senast 15 nov. Nämnd: Socialnämnden Kommentar: Med anledning av socialtjänstens prognostiserade budgetunderskott så föreslås måtten 2016 vara på samma nivå som för 2014 och Förändrad målnivå i kommunfullmäktiges mått Måttets namn och kommentar till förslag på ändring Förslag mål 2014 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Förslag mål 2015 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas) Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Frisknärvaro 40,54 40,54 40,54 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 6,82 6,82 6,82 Förslag mål 2016 (antingen siffra eller om målet ska sänkas eller höjas)

21 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg (SN/2013:250) Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modellen med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidsanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbeta. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas. Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1 (5) Dnr SN/2013:250 Handläggare Administrativ chef Jan-Erik Samuelsson Telefon Ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg Sammanfattning Socialnämnden har uttryckt önskemål om att skapa fler heltider och att öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell som kan användas för att ge personalen denna möjlighet. I oktober 2011 startade ett projekt, vars syfte var att erbjuda tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg att öka sin sysselsättningsgrad. Modell med ökad sysselsättningsgrad ger ingen garanti för heltidanställning. Personalen avgör själva vilka ytterligare arbetstillfällen utöver sitt grundschema man önskar arbete. Anställningen gäller för ett kalenderår i taget och bokningarna administreras av Resursteamet. I augusti 2013 arbetade 105 personer från de olika verksamheterna inom vård och omsorg, ökad sysselsättningsgrad. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Kostnaderna för den tillsvidareanställda personalen kommer till viss del att öka, men detta kompenseras av den minskade kostnader för timavlönade vikarier, introduktion och övertid. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut att modellen med ökad sysselsättningsgrad permanentas

23 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2 (5) Dnr SN/2013:250 Ärendebeskrivning Bakgrund Socialnämnden har som mål att tillskapa fler heltider och öka sysselsättningsgraden för den som så önskar. Projektledarens uppdrag har därför varit att arbeta fram förslag till en modell där personal ges denna möjlighet. Inom vård och omsorg i Uddevalla kommuns regi arbetar ca 1200 personer varav ca 51 % arbetar deltid. Framtida rekrytering av utbildad vårdpersonal kommer att bli en stor utmaning för kommunerna. Aktuella frågeställningar är bl.a.: Hur ska vi klara den framtida personalförsörjningen? Kan vi genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad behålla befintlig personal? Kan vi höja attraktionskraften och locka till oss utbildad personal? Kan vi upprätthålla en god kvalité i verksamheten med en budget i balans? Införandet av ökad sysselsättningsgrad ska ge den anställde trygghet, men också en möjlighet att själv kunna välja hur mycket man vill arbeta. Personalförsörjningen på kort sikt ska underlättas genom att behålla befintlig personal och på lång sikt genom att underlätta rekrytering av ny personal. Personalen kan vara mera delaktig i planeringen av sin arbetstid och antalet tillfälliga anställningar ska minska. De olika arbetstidsmodeller som finns i kommuner, landsting och privat verksamhet bygger oftast på personalens möjligheter att kunna påverka sin arbetstid. Detta upplevs av många som mycket positivt. När personal pratar om flexibilitet så är det just friheten att få välja arbetstider efter egna behov som lyfts fram. De pekar på möjligheten att få familjeliv, privatliv och arbetsliv att fungera bättre. I de flesta modeller regleras tjänstgöringstimmarna i en tidbank. Tid som understiger/överstiger antalet tjänstgöringstimmar samlas i plus- och minustid och regleras i den individuella flex eller timbanken. Uddevalla modellen ökad sysselsättning Deltidsanställda som har en tillsvidareanställning inom vård och omsorg ansöker om ökad sysselsättning. Varje månad kallas 10 personer till information och planering inför den nya

24 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3 (5) Dnr SN/2013:250 anställningen som gäller för ett kalenderår i taget. Personalen får information om avtalet och vad som skiljer sig från deras ordinarie anställning. Storleken på den utökade sysselsättningsgraden avgörs utefter vilka förutsättningar som grundschemat ger att arbeta mer samt hur flexibel man själv är vad gäller utökade arbetsplatser och verksamheter. Resursteamet matchar de önskade arbetsdagarna med behovet av vikarier från verksamheterna. Deltagarna får sedan sina bokningar via sms och kan också välja att se sina bokningar i datorn. Modell för ökad sysselsättningsgrad Info om modellen Välja arbetsdagar Nytt schema Ny anställning Välja arbetsplatser UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Deltagare i projektet Den 1 oktober 2011 anställdes 10 personer i en försöksgrupp. Deras anställning varade till och med den 31 december Samtliga personer är kvar i projektet. Under erbjöds ytterligare 10 personer per månad att utöka sin sysselsättningsgrad, undantaget sommar-månaderna. Det är i nuläget 105 personer som arbetar med ökad sysselsättning från de olika verksamheterna inom vård och omsorg. Den tid som deltagarna arbetar motsvarar i nuläget 22 heltidstjänster. Deltagarna ersätter tid som förut till största delen bemannades av timavlönad personal. Antalet heltider/deltider i projektet Av de 105 personerna som nu är aktiva arbetar: Sysselsättningsgrad Antal personer Procentuell fördelning Heltid 39 37% 90-99% 41 39% 80-89% 21 20% 75-79% 4 4%

25 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 4 (5) Dnr SN/2013:250 I projektet arbetar 8 män och 97 kvinnor. Nöjdhet bland deltagarna När personalen medverkat i projektet i tre månader gjordes under år mätningar av hur nöjd personalen som arbetar ökad sysselsättningsgrad var avseende informationen, inflytandet, tryggheten, bemötandet, projektets utformning och helheten. Svarsfrekvensen på de 55 mätningarna är 83 %. Med undantag för tre svar är alla som har deltagit i undersökningen nöjda eller mycket nöjda med projektet. Under tiden hösten 2011 t o m augusti 2013 har 18 personer av olika anledningar avslutat sin anställning. En handfull blev våren 2013 uppsagda på grund av arbetsbrist, andra har fått ökad sysselsättningsgrad på sin egen enhet. Resursteamets roll. Inom Socialförvaltningen i Uddevalla kommun finns Resursteamet, vars uppgift är att: rekrytera korttidsvikarier till verksamheterna boka vikarier på vakanta arbetspass. administrera den arbetstid då personer med ökad sysselsättningsgrad önskar arbete tillsätta vikarier med företrädesrätt enligt Lagen om anställningsskydd administrera arbetstider för övertalig personal som för tillfället inte har någon placering Två av samordnarna på Resursteamet arbetar tillsammans med projektledaren med ökad sysselsättningsgrad, övertalig personal och LAS företräde. I genomsnitt bokar Resursteamet 150 vikarier/dag En förutsättning för att lyckas med modellen med ökad sysselsättning är att: Verksamheterna lämnar alla vakanser till Resursteamet, så att rätt personal kan bokas Rätt personal/kompetens bokas tillbaka i verksamheterna enligt turordningslistan Administrationen av ökad sysselsättningsgrad består av 1.0 tj Projektledare/Enhetschef samt befintliga samordnare på Resursteamet.

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg 1 Förslag till uppdragsplan Integrering av Vård och Omsorg 01.2 Förslag till uppdragsplan integrering Vård och omsorg Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012.

Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Så här använder du den elektroniska blanketten 1. Spara blanketten i din dator. Döp den exempelvis till

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0312- 4.0 DNR ÄN 0111-273/2012 SID 1 (5) 2012-09-13 Handläggare:

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV VALLENTUNA KOMMUN Socia I näm ndens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 20t4-04-15 10 (14) 9s7 Ansökan om st mula nsbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN 2OI4.089) Beslut

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 3 Juni 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Omorganisation kommunikation 2 KS

Omorganisation kommunikation 2 KS Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-12-06 DNR KS 2016.400 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

KS 8 13 JUNI Riktlinjer för arbetstid i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 8 13 JUNI Riktlinjer för arbetstid i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 8 13 JUNI 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Persson Lars-Sture Lind Anna Datum 2012-05-25 Diarienummer KSN-2012-0726 Kommunstyrelsen Riktlinjer för arbetstid i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem

157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-08 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/179 157 Justering av Maxtaxa inom förskola och fritidshem Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ARBOGA KOMMUN. Ksau 8 Dnr 73/ Utvärdering av projekt ArbogaTid. Blad 13 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-2524 Blad 13 Ksau 8 Dnr 73/2015-035 Utvärdering av projekt ArbogaTid Det har under en längre tid funnits en uttalad politisk

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer