Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder"

Transkript

1 Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

2

3 förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften för regioner, individer och företag. Under programperioden betonas ännu mer än tidigare långsiktighet och strategiskt tänkande. Samverkan uppmuntras, både mellan regioner och mellan myndigheter, organisationer och företag. Strukturfonderna handlar om strategiska investeringar för framtiden för fler och bättre jobb. Under medverkar Sverige i 22 strukturfondsprogram; åtta regionala strukturfondsprogram och 13 territoriella samarbetsprogram som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill kommer Europeiska socialfondens program. Drygt åtta miljarder kronor i EU-pengar kanaliseras genom de åtta regionala strukturfondsprogrammen, sex miljarder kronor genom socialfondsprogrammet och drygt 10 miljarder kronor i EU-pengar genom de territoriella samarbetsprogrammen. I de territoriella samarbetsprogrammen är det flera länder som deltar och delar på pengarna. I alla program krävs nationell offentlig medfinansiering. I regel uppgår medfinansieringen till ungefär lika mycket som EU-pengarna. EU:s strukturfonder är ett av Europeiska unionens främsta verktyg för att förverkliga ambitionerna i Lissabonstrategin. Enligt strategin ska Europa bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi med hållbar tillväxt, god miljö och social sammanhållning. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är en plattform för arbetet med EU:s strukturfonder i Sverige. Syftet med den här broschyren är att ge en översikt över vilka strukturfondsprogram som berör Sverige och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. För den som behöver fördjupad information, för att exempelvis söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

4 Nutek Stockholm 2008 Infonr Text: Maria Evertsson Illustration: Maimi Parik Produktion: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska 2

5 innehåll regional konkurrenskraft och sysselsättning 4 Regionala strukturfondsprogram Övre Norrland 6 Mellersta Norrland 8 Norra Mellansverige 10 Östra Mellansverige 12 Stockholm 14 Småland och Öarna 16 Västsverige 18 Skåne-Blekinge 20 Europeiska socialfondens program 22 europeiskt Territoriellt samarbete 24 Gränsregionala program Öresund Kattegat-Skagerrak 28 Sverige-Norge 30 Botnia-Atlantica 32 Nord/Kolarctic 34 Central Baltic/Mellersta Östersjön 36 South Baltic/Södra Östersjön 38 Transnationella samarbetsprogram Östersjöprogrammet 40 Norra Periferin 42 Nordsjöprogrammet 44 Interregionala program Interreg IVC 46 URBACT II 48 ESPON INTERACT II 49 EU, strukturfonderna och Sverige 50 3

6 Regional konkurrenskraft och sysselsättning 4

7 Regionala strukturfondsprogram Europeiska socialfondens program Sverige är indelat i åtta regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. I varje region finns ett regionalt strukturfondsprogram som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska socialfondens program finns i varje region men är gemensamt för hela landet. 5

8 åtta regionala strukturfondsprogram Övre Norrland Det övergripande målet för programmet Övre Norrland är att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 2,2 miljarder kronor i Övre Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Norrbottens och Västerbottens län. Insatsområden Innovation och förnyelse Regionen har en rad tillväxtområden som ska utvecklas med stöd från programmet. Dessa tillväxtområden är: Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet Kreativa näringar, upplevelser och turism Energi och miljöteknik Basindustrin teknik- och tjänsteutveckling Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet Bioteknik Innovationer och förnyelse behövs för att utveckla regionen. Det handlar om entreprenörskap och nyföretagande, innovativa miljöer, internationellt samarbete och regional attraktivitet. Tillgänglighet Ett hållbart transportsystem för människor, varor och tjänster är av största betydelse för regionens utveckling. Det gäller också tillgången till IT. 6

9 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 7

10 åtta regionala strukturfondsprogram Mellersta Norrland Programmets övergripande mål är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Det ska ske genom insatser för förnyelse i näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,6 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Mellersta Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jämtlands och Västernorrlands län. Insatsområden Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling För att förbättra konkurrenskraften i regionens näringliv behövs satsningar på innovation. Miljö och turism utgör särskilda profilområden. Det handlar om åtgärder inom: Kunskapsdriven näringslivsutveckling, forskning och utveckling Internationalisering och internationell handel Turism och upplevelsenäringar Entreprenörskap och nyföretagande Kapitalförsörjning för företag Insatser för ett ökat utbud inom energi- och miljöområdet Tillgänglighet och attraktivitet Projekt inom bland annat transport, logistik och IT ska bidra till att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Det handlar också om att sprida information om regionen och att utveckla miljön. 8

11 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 9

12 åtta regionala strukturfondsprogram Norra Mellansverige Programmet i Norra Mellansverige ska utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmets övergripande mål är att medverka till fler nya företag, fler arbetstillfällen och en ökad förvärvsfrekvens för både kvinnor och män. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,75 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Norra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Insatsområden Näringslivsutveckling Insatsområdet omfattar satsningar på innovativa miljöer och entreprenörskap. Programmet ger stöd till forskning, utveckling och innovationer och till att skapa innovativa miljöer och kluster. Det handlar till exempel om teknik- och affärsutveckling i samverkan mellan universitet/högskola/forskningsinstitut och små och medelstora företag. För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Stöd ges till exempel till insatser för att främja kvinnors och invandrares företagande och åtgärder för att främja avknoppning från både företag och verksamheter inom offentlig sektor. Tillgänglighet Tillgången till effektiva transporter och IT är avgörande för regionens möjligheter att utvecklas. Programmen kan till exempel stödja utveckling av kollektivtrafik för att underlätta pendling till arbete, studier, service och affärer. 10

13 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 11

14 åtta regionala strukturfondsprogram Östra Mellansverige Programmet ska bidra till att göra Östra Mellansverige till en region med ett dynamiskt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv där det finns en positiv attityd till företagande. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 730 miljoner kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Östra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Insatsområden Innovativa miljöer Programmet ska stärka innovationsförmågan i befintliga företag, stimulera framväxt av nya företag samt attrahera kompetens, kapital och företag till regionen, också från utlandet. Insatsområdet ska stärka etablerade och nya innovativa miljöer. Insatserna ska genom att utveckla infrastrukturen för innovationer och kompetensförsörjning, bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultat samt bidra till utveckling av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap De insatser som programmet stödjer ska bidra till att det skapas fler nya livskraftiga företag och fler växande företag som tillsammans stärker regionens nationella och internationella konkurrenskraft. Tillgänglighet Programmet ska medverka till att åstadkomma en samordnad kollektivtrafik med bland annat enhetliga och gemensamma system för färdbevis, taxor och trafikinformation. Programmet ska också medverka till att säkerställa tillgången till en funktionell, robust och framtidssäker IT-infrastruktur för näringslivet. 12

15 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 13

16 åtta regionala strukturfondsprogram Stockholm Det övergripande målet för programmet i Stockholm är att, med småföretagen i fokus, bidra till att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 338 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Stockholms län. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Stockholms län. Insatsområden Storstadens innovativa miljöer Programmet kan ge stöd till kunskapsutveckling i små och medelstora företag med fokus på små och medelstora företag i samverkan. Det ska också främja internationell konkurrenskraft genom satsningar på konkurrenskraftiga kluster och innovationssystem samt integration och mångfald med fokus på att motverka diskriminering. Företagsutveckling Programmet stödjer entreprenörskap och ökat nyföretagande samt kapitalförsörjning med fokus på att öka tillgången på såddkapital. Tillgänglighet Projekt för att förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring kan få stöd inom programmet. Det handlar till exempel om att skapa planberedskap genom ökad samverkan mellan olika aktörer. 14

17 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 15

18 åtta regionala strukturfondsprogram Småland och Öarna Programmet syftar till att ta tillvara regionens resurser och öka förmågan till förändring och anpassning för att möta framtiden. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 607 miljoner kronor i programmet Småland och Öarna. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Insatsområden Innovation och förnyelse Insatsområdet syftar till att bidra till konkurrenskraftiga företag i tillväxt på en internationell marknad. Det ska också ge användbara verktyg för att stimulera framväxten av ett bra entreprenörsklimat i hela regionen. Det kan handla om omvärldsanalyser, internationalisering, teknik- och affärsförnyelse, att utveckla nätverk och miljödriven affärsutveckling. Det kan också handla om att skapa användbara verktyg för att stimulera entreprenörsklimatet i hela programområdet, stimulera IT-användningen i små företag och effektivisera energianvändningen. Tillgänglighet Insatsområdet har till syfte att stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till regionförstoring genom en väl utbyggd och tillförlitlig infrastruktur med minsta tänkbara miljöbelastning samt lika villkor för kvinnor och män. Det handlar till exempel om planering och projektering för större kommunikationssatsningar och nya lösningar för person- och godstrafik. Det handlar också om åtgärder för att stimulera användningen av IT-kommunikation och utveckla nya tjänster med stöd av IT. Utveckling av lärmiljöer ingår också i programmet, till exempel satsningar som innebär samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv. 16

19 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 17

20 åtta regionala strukturfondsprogram Västsverige Programmet i Västsverige ska bidra till att skapa fler och växande företag som i sin tur leder till nya jobb. Dessutom ska investeringar göras för att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 572 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Västsverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Västra Götalands och Hallands län. Insatsområden Entreprenörskap och innovativt företagande Satsningar på entreprenörskap och innovativt företagande syftar till att få fram fler affärsidéer, fler företag och fler växande företag. En viktig utmaning är till exempel att inspirera och underlätta för fler kvinnor att starta företag. En annan utmaning är att ta tillvara den starka tradition av entreprenörskap som finns inom vissa invandrargrupper. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer I Västsverige finns en rad strategiska tillväxtområden: biomedicin och hälsa fordon och transport upplevelser papper/tryck/media livsmedel textil, petrokemi, IT miljö/energi och trä den marina och den maritima sektorn. 18

21 För att utveckla dessa näringar behövs ett samspel mellan näringsliv, samhälle och universitet och högskola. Målgrupp för denna typ av insatser är därför företag i nätverk inom prioriterade tillväxtområden. Hållbar stadsutveckling Göteborgs utsatta stadsdelar är i behov av investeringar och lokalt utvecklingsarbete som skapar nya företag och nya arbetstillfällen. De stadsdelar som främst berörs av programmet är: Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen. Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 19

22 åtta regionala strukturfondsprogram Skåne-Blekinge Programmet ska bidra till ökad regional konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden över 600 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne och Blekinge. Till det kommer nationell, offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Skåne och Blekinge län. Insatsområden Innovation och förnyelse Programmet stödjer insatser för entreprenörskap, ökat nyföretagande, företagsutveckling och en fortsatt utveckling av regionens kluster och innovationssystem. Det handlar till exempel om att utveckla rådgivning för företag och samverkan mellan näringslivet, universitet och högskola och samhällets olika aktörer. Tillgänglighet Tillgängligheten i regionen är central när det gäller att att utveckla regionen socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Programmet kan stödja projekt inom såväl effektiva transporter som inom IT. Särskilda storstadsinsatser Särskilda insatser kan göras inom programmet för att utveckla storstaden som tillväxtmotor. Insatserna syftar till att främja tillväxt och konkurrenskraft samt minska den sociala utslagningen. Det kan till exempel handla om att skapa kreativa miljöer som stimulerar idéutveckling och entreprenörskap. 20

23 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 21

24 europeiska socialfondens program Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Europeiska socialfonden cirka 6,2 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i svenska offentliga medel. Privata, offentliga och ideella verksamheter kan söka stöd. 70 procent av pengarna ska gå till projekt som vänder sig till kvinnor och män som står utanför arbetslivet och 30 procent till projekt för kompetensutveckling av personer som redan har jobb. Visionen för Europeiska socialfonden i Sverige är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla. De projekt som socialfonden stödjer ska inte vara ordinarie verksamhet eller utvidgning av sådan, utan de ska utveckla och tillföra mervärde och kunna leda till strategisk påverkan. Åtta regioner åtta regionala planer Programmet för socialfonden i Sverige är gemensamt för hela landet. Som komplettering till det nationella programmet har varje region sin egen regionala plan som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar. Varje region, som sammanfaller med de regionala strukturfondsprogrammen, beslutar också om när utlysningar ska ske och vilken inriktning de ska ha. Insatsområden Kompetensförsörjning Deltagarna i projekten är sysselsatta, det vill säga anställda eller företagare inom privat, offentlig eller ideell verksamhet. Projekten ska: underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas 22

25 Ökat arbetskraftsutbud Deltagarna i projekten har varit borta från arbetslivet länge eller har av olika skäl inte kommit in alls. Projekten ska underlätta: för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet Information och ansökan Informationsservice och telefonväxel:

26 Territoriellt samarbete 24

27 Gränsregionala samarbetsprogram Transnationella samarbetsprogram Interregionala samarbetsprogram/nätverk 25

28 Europeiskt territoriellt samarbete De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet och högskolor, företag med flera att utveckla samarbete med motsvarande aktörer i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske tvärs över hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt. I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något gränsregionalt program. Men samtliga län berörs exempelvis av Östersjöprogrammet och Interreg IVC. Under programperioden finns cirka 10 miljarder kronor i EU-pengar i de program som Sverige medverkar i. Den här programperioden läggs större vikt än tidigare vid resultat och uppföljning av de territoriella samarbetsprogrammen. Samspelet mellan insatser som görs regionalt och nationellt och insatser som finansieras av de europeiska territoriella samarbetsprogrammen betonas också mer än förut. Nutek har i uppdrag att koordinera lärandet kring de territoriella samarbetsprogrammen i Sverige tillsammans med Sida, Sveriges Kommuner och Landsting och Boverket. Syftet med det så kallade lärandeuppdraget är att stärka det lokala och regionala utvecklingsarbetet genom att följa upp resultat och sprida erfarenheter av de insatser som genomförs inom ramen för de gränsregionala, transnationella och interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i. I lärandeuppdraget lyfts intressanta erfarenheter och lärdomar fram och presenteras för en bredare målgrupp, dels via webbsidan dels på konferenser och seminarier. Mer information om de europeiska territoriella samarbetsprogrammen och lärandeuppdraget finns på 26

29 Gränsregionala samarbetsprogram I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Transnationella samarbetsprogram I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder. Interregionala samarbetsprogram/nätverk De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser. 27

30 gränsregionala samarbetsprogram Öresund-Kattegat-Skagerrak Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmets övergripande vision är att göra Öresund-Kattegat-Skagerrak till en attraktiv och konkurrenskraftig region som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 111 miljoner euro (cirka en miljard kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre samverkande länderna. Berörda geografiska områden Öresund: Skåne län i Sverige och Själland med öarna samt Bornholm i Danmark. Kattegat-Skagerrak: Region Halland och Västra Götalandsregionen i Sverige, Region Nordjylland, delar av region Midtjylland i Danmark samt Oslo kommun och sju fylkeskommuner i Norge (Östfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder). Det finns också möjligheter att genomföra projekt som omfattar både Öresundsregionen och Kattegat-Skagerrakregionen. Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Örebro län, Värmlands län samt i Norge Hedmarks fylke, Opplands fylke och Rogalands fylke kan också medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Främja hållbar ekonomisk tillväxt Huvudsakligt fokus i projekten ska ligga på tillväxtfrämjande insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt högre utbildning. Tillväxtnäringar, kluster och miljö är teman som kan stödjas i programmet. 28

31 Binda samman regionen Att binda samman regionen handlar om att utveckla samarbete mellan organisationer och institutioner. Större samarbetsprojekt inom miljö, planering, transport och infrastruktur kan också få stöd, till exempel projekt för att skapa ökad tillgänglighet till transporter och IT för människor på landsbygden. Främja vardagsintegration Programmet kan stödja konkreta lösningar som underlättar kontakter över gränsen för människor, företag och organisationer. Insatserna ska syfta till att göra det enkelt att bo, studera, arbeta och ta del av kultur, natur, sport och föreningsliv i hela regionen. Information och ansökan Programsekretariatet i Köpenhamn: E-post: Programsekretariatet i Kungsbacka: E-post: Nuteks programkontor i Malmö är förvaltande myndighet för programmet. 29

32 gränsregionala samarbetsprogram Sverige-Norge Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet stödjer projekt som syftar till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 37,2 miljoner euro (cirka 335 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de två medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nordens Gröna Bälte Jämtlands län i Sverige, Nord- och Sör-Tröndelag fylkeskommuner i Norge. Västernorrlands län kan delta i viss omfattning. Inre Skandinavien Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trögstad, Marker, Römskog, Aremark, Hoböl och Spydeberg i Östfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullemsaker, Nes, Skedsom, Lörenskog, Nittedal, Raelingen, Fet, Sörum och Aurskog- Höland i Akershus fylke. Gävleborgs och Örebro län i Sverige och Oppland samt Oslo kommun i Norge kan delta i viss omfattning. Gränslöst Samarbete Fyrbodalsområdet i Västra Götalands län i Sverige (kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed). I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Östfolds fylke samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. Oslo kommun kan delta i viss omfattning. 30

33 Prioriterade insatsområden Ekonomisk tillväxt Programmet stödjer projekt för olika former av utbyte mellan länderna som genererar ekonomisk tillväxt. Det gäller bland annat samarbete kring frågor som arbetsmarknad, studier, handel, entreprenörskap, innovationer och kluster. Attraktiv livsmiljö Programmet ska ge stöd till projekt som medverkar till att bredda utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för alla, men med särskild tyngdpunkt på ungdomar. Det finns också möjligheter att få stöd för satsningar på samhällsservice och förbättrad folkhälsa samt projekt som handlar om natur. Information och ansökan Delområdessekretariat Nordens Gröna Bälte Länsstyrelsen Jämtlands län Tel: Delområdessekretariat Inre Skandinavien Länsstyrelsen Värmlands län Tel: Delområdessekretariat Gränslöst samarbete Västra Götalandsregionen Regionens hus Tel: Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande myndighet för programmet. 31

34 gränsregionala samarbetsprogram Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Målet för Botnia-Atlantica är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan i regionen för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 30,5 miljoner euro (cirka 274 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Mellersta Österbotten, Österbotten och Satakunta i Finland. Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. Dessutom kan Södra Österbotten i Finland och de delar av Gävelborgs län som inte utgörs av Nordanstig medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Strukturer för samverkan Programmet kan ge stöd till projekt som utvecklar kommunikationerna mellan länderna. Det kan också handla om natur- och kulturmiljöer samt kulturutbyte. Miljö, kommunikationer och sammanhållning är tre teman i programmet. Tillväxt genom samverkan Programmet syftar till att stärka tillväxten i regionen genom olika former av samverkan. Kompetens, näringsliv och samhälle är tre teman inom programmet. 32

35 Information och ansökan Programsekretariat Länsstyrelsen i Västerbotten E-post: Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet för programmet. 33

36 gränsregionala samarbetsprogram Nord Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Programmet syftar till att utveckla hela regionens näringingsliv, funktionalitet och identitet. I Nord ingår delprogrammet Sápmi, som är ett samiskt delprogram för gränslös utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 33 miljoner euro (cirka 297 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nord: Norrbottens län, Skellefteå, Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i Västerbottens län i Sverige. Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. De norska fylkene Nordland, Troms och Finnmark. Sápmi: Delprogrammet Sápmi omfattar, förutom ovan nämnda områden, Västerbottens län, Jämtlands län samt Idre samebys område i Dalarnas län i Sverige. Nord- Sörtröndelags fylken och Elgå Reinbetesdistrikt i Hedmarks fylkeskommun i Norge. Prioriterade insatsområden Utveckling av näringslivet Programmet kan stödja gränsöverskridande insatser för att utveckla näringsglivet. Det handlar bland annat om gränsöverskridande affärsrådgivning, branschspecifik kompetensutveckling och insatser för att göra ungdomar mer delaktiga i samhället. Forskning, utveckling och utbildning Programmet kan ge stöd till att bygga strategiska allianser och plattformar för forskningssamarbete. Det gäller också utbyte mellan forskare, lärare och studenter liksom utveckling av olika former av virtuellt lärande. Dessutom ingår här nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap i skolan. 34

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 har en ambition att ge uttryck för alla aktörers samlade viljeinriktning för utvecklingen av Skåne

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer