Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder"

Transkript

1 Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

2

3 förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften för regioner, individer och företag. Under programperioden betonas ännu mer än tidigare långsiktighet och strategiskt tänkande. Samverkan uppmuntras, både mellan regioner och mellan myndigheter, organisationer och företag. Strukturfonderna handlar om strategiska investeringar för framtiden för fler och bättre jobb. Under medverkar Sverige i 22 strukturfondsprogram; åtta regionala strukturfondsprogram och 13 territoriella samarbetsprogram som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill kommer Europeiska socialfondens program. Drygt åtta miljarder kronor i EU-pengar kanaliseras genom de åtta regionala strukturfondsprogrammen, sex miljarder kronor genom socialfondsprogrammet och drygt 10 miljarder kronor i EU-pengar genom de territoriella samarbetsprogrammen. I de territoriella samarbetsprogrammen är det flera länder som deltar och delar på pengarna. I alla program krävs nationell offentlig medfinansiering. I regel uppgår medfinansieringen till ungefär lika mycket som EU-pengarna. EU:s strukturfonder är ett av Europeiska unionens främsta verktyg för att förverkliga ambitionerna i Lissabonstrategin. Enligt strategin ska Europa bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi med hållbar tillväxt, god miljö och social sammanhållning. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är en plattform för arbetet med EU:s strukturfonder i Sverige. Syftet med den här broschyren är att ge en översikt över vilka strukturfondsprogram som berör Sverige och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. För den som behöver fördjupad information, för att exempelvis söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

4 Nutek Stockholm 2008 Infonr Text: Maria Evertsson Illustration: Maimi Parik Produktion: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska 2

5 innehåll regional konkurrenskraft och sysselsättning 4 Regionala strukturfondsprogram Övre Norrland 6 Mellersta Norrland 8 Norra Mellansverige 10 Östra Mellansverige 12 Stockholm 14 Småland och Öarna 16 Västsverige 18 Skåne-Blekinge 20 Europeiska socialfondens program 22 europeiskt Territoriellt samarbete 24 Gränsregionala program Öresund Kattegat-Skagerrak 28 Sverige-Norge 30 Botnia-Atlantica 32 Nord/Kolarctic 34 Central Baltic/Mellersta Östersjön 36 South Baltic/Södra Östersjön 38 Transnationella samarbetsprogram Östersjöprogrammet 40 Norra Periferin 42 Nordsjöprogrammet 44 Interregionala program Interreg IVC 46 URBACT II 48 ESPON INTERACT II 49 EU, strukturfonderna och Sverige 50 3

6 Regional konkurrenskraft och sysselsättning 4

7 Regionala strukturfondsprogram Europeiska socialfondens program Sverige är indelat i åtta regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. I varje region finns ett regionalt strukturfondsprogram som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska socialfondens program finns i varje region men är gemensamt för hela landet. 5

8 åtta regionala strukturfondsprogram Övre Norrland Det övergripande målet för programmet Övre Norrland är att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 2,2 miljarder kronor i Övre Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Norrbottens och Västerbottens län. Insatsområden Innovation och förnyelse Regionen har en rad tillväxtområden som ska utvecklas med stöd från programmet. Dessa tillväxtområden är: Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet Kreativa näringar, upplevelser och turism Energi och miljöteknik Basindustrin teknik- och tjänsteutveckling Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet Bioteknik Innovationer och förnyelse behövs för att utveckla regionen. Det handlar om entreprenörskap och nyföretagande, innovativa miljöer, internationellt samarbete och regional attraktivitet. Tillgänglighet Ett hållbart transportsystem för människor, varor och tjänster är av största betydelse för regionens utveckling. Det gäller också tillgången till IT. 6

9 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 7

10 åtta regionala strukturfondsprogram Mellersta Norrland Programmets övergripande mål är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Det ska ske genom insatser för förnyelse i näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,6 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Mellersta Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jämtlands och Västernorrlands län. Insatsområden Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling För att förbättra konkurrenskraften i regionens näringliv behövs satsningar på innovation. Miljö och turism utgör särskilda profilområden. Det handlar om åtgärder inom: Kunskapsdriven näringslivsutveckling, forskning och utveckling Internationalisering och internationell handel Turism och upplevelsenäringar Entreprenörskap och nyföretagande Kapitalförsörjning för företag Insatser för ett ökat utbud inom energi- och miljöområdet Tillgänglighet och attraktivitet Projekt inom bland annat transport, logistik och IT ska bidra till att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Det handlar också om att sprida information om regionen och att utveckla miljön. 8

11 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 9

12 åtta regionala strukturfondsprogram Norra Mellansverige Programmet i Norra Mellansverige ska utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmets övergripande mål är att medverka till fler nya företag, fler arbetstillfällen och en ökad förvärvsfrekvens för både kvinnor och män. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,75 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Norra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Insatsområden Näringslivsutveckling Insatsområdet omfattar satsningar på innovativa miljöer och entreprenörskap. Programmet ger stöd till forskning, utveckling och innovationer och till att skapa innovativa miljöer och kluster. Det handlar till exempel om teknik- och affärsutveckling i samverkan mellan universitet/högskola/forskningsinstitut och små och medelstora företag. För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Stöd ges till exempel till insatser för att främja kvinnors och invandrares företagande och åtgärder för att främja avknoppning från både företag och verksamheter inom offentlig sektor. Tillgänglighet Tillgången till effektiva transporter och IT är avgörande för regionens möjligheter att utvecklas. Programmen kan till exempel stödja utveckling av kollektivtrafik för att underlätta pendling till arbete, studier, service och affärer. 10

13 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 11

14 åtta regionala strukturfondsprogram Östra Mellansverige Programmet ska bidra till att göra Östra Mellansverige till en region med ett dynamiskt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv där det finns en positiv attityd till företagande. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 730 miljoner kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Östra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Insatsområden Innovativa miljöer Programmet ska stärka innovationsförmågan i befintliga företag, stimulera framväxt av nya företag samt attrahera kompetens, kapital och företag till regionen, också från utlandet. Insatsområdet ska stärka etablerade och nya innovativa miljöer. Insatserna ska genom att utveckla infrastrukturen för innovationer och kompetensförsörjning, bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultat samt bidra till utveckling av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap De insatser som programmet stödjer ska bidra till att det skapas fler nya livskraftiga företag och fler växande företag som tillsammans stärker regionens nationella och internationella konkurrenskraft. Tillgänglighet Programmet ska medverka till att åstadkomma en samordnad kollektivtrafik med bland annat enhetliga och gemensamma system för färdbevis, taxor och trafikinformation. Programmet ska också medverka till att säkerställa tillgången till en funktionell, robust och framtidssäker IT-infrastruktur för näringslivet. 12

15 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 13

16 åtta regionala strukturfondsprogram Stockholm Det övergripande målet för programmet i Stockholm är att, med småföretagen i fokus, bidra till att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 338 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Stockholms län. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Stockholms län. Insatsområden Storstadens innovativa miljöer Programmet kan ge stöd till kunskapsutveckling i små och medelstora företag med fokus på små och medelstora företag i samverkan. Det ska också främja internationell konkurrenskraft genom satsningar på konkurrenskraftiga kluster och innovationssystem samt integration och mångfald med fokus på att motverka diskriminering. Företagsutveckling Programmet stödjer entreprenörskap och ökat nyföretagande samt kapitalförsörjning med fokus på att öka tillgången på såddkapital. Tillgänglighet Projekt för att förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring kan få stöd inom programmet. Det handlar till exempel om att skapa planberedskap genom ökad samverkan mellan olika aktörer. 14

17 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 15

18 åtta regionala strukturfondsprogram Småland och Öarna Programmet syftar till att ta tillvara regionens resurser och öka förmågan till förändring och anpassning för att möta framtiden. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 607 miljoner kronor i programmet Småland och Öarna. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Insatsområden Innovation och förnyelse Insatsområdet syftar till att bidra till konkurrenskraftiga företag i tillväxt på en internationell marknad. Det ska också ge användbara verktyg för att stimulera framväxten av ett bra entreprenörsklimat i hela regionen. Det kan handla om omvärldsanalyser, internationalisering, teknik- och affärsförnyelse, att utveckla nätverk och miljödriven affärsutveckling. Det kan också handla om att skapa användbara verktyg för att stimulera entreprenörsklimatet i hela programområdet, stimulera IT-användningen i små företag och effektivisera energianvändningen. Tillgänglighet Insatsområdet har till syfte att stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till regionförstoring genom en väl utbyggd och tillförlitlig infrastruktur med minsta tänkbara miljöbelastning samt lika villkor för kvinnor och män. Det handlar till exempel om planering och projektering för större kommunikationssatsningar och nya lösningar för person- och godstrafik. Det handlar också om åtgärder för att stimulera användningen av IT-kommunikation och utveckla nya tjänster med stöd av IT. Utveckling av lärmiljöer ingår också i programmet, till exempel satsningar som innebär samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv. 16

19 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 17

20 åtta regionala strukturfondsprogram Västsverige Programmet i Västsverige ska bidra till att skapa fler och växande företag som i sin tur leder till nya jobb. Dessutom ska investeringar göras för att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 572 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Västsverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Västra Götalands och Hallands län. Insatsområden Entreprenörskap och innovativt företagande Satsningar på entreprenörskap och innovativt företagande syftar till att få fram fler affärsidéer, fler företag och fler växande företag. En viktig utmaning är till exempel att inspirera och underlätta för fler kvinnor att starta företag. En annan utmaning är att ta tillvara den starka tradition av entreprenörskap som finns inom vissa invandrargrupper. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer I Västsverige finns en rad strategiska tillväxtområden: biomedicin och hälsa fordon och transport upplevelser papper/tryck/media livsmedel textil, petrokemi, IT miljö/energi och trä den marina och den maritima sektorn. 18

21 För att utveckla dessa näringar behövs ett samspel mellan näringsliv, samhälle och universitet och högskola. Målgrupp för denna typ av insatser är därför företag i nätverk inom prioriterade tillväxtområden. Hållbar stadsutveckling Göteborgs utsatta stadsdelar är i behov av investeringar och lokalt utvecklingsarbete som skapar nya företag och nya arbetstillfällen. De stadsdelar som främst berörs av programmet är: Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen. Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 19

22 åtta regionala strukturfondsprogram Skåne-Blekinge Programmet ska bidra till ökad regional konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden över 600 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne och Blekinge. Till det kommer nationell, offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Skåne och Blekinge län. Insatsområden Innovation och förnyelse Programmet stödjer insatser för entreprenörskap, ökat nyföretagande, företagsutveckling och en fortsatt utveckling av regionens kluster och innovationssystem. Det handlar till exempel om att utveckla rådgivning för företag och samverkan mellan näringslivet, universitet och högskola och samhällets olika aktörer. Tillgänglighet Tillgängligheten i regionen är central när det gäller att att utveckla regionen socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Programmet kan stödja projekt inom såväl effektiva transporter som inom IT. Särskilda storstadsinsatser Särskilda insatser kan göras inom programmet för att utveckla storstaden som tillväxtmotor. Insatserna syftar till att främja tillväxt och konkurrenskraft samt minska den sociala utslagningen. Det kan till exempel handla om att skapa kreativa miljöer som stimulerar idéutveckling och entreprenörskap. 20

23 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 21

24 europeiska socialfondens program Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Europeiska socialfonden cirka 6,2 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i svenska offentliga medel. Privata, offentliga och ideella verksamheter kan söka stöd. 70 procent av pengarna ska gå till projekt som vänder sig till kvinnor och män som står utanför arbetslivet och 30 procent till projekt för kompetensutveckling av personer som redan har jobb. Visionen för Europeiska socialfonden i Sverige är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla. De projekt som socialfonden stödjer ska inte vara ordinarie verksamhet eller utvidgning av sådan, utan de ska utveckla och tillföra mervärde och kunna leda till strategisk påverkan. Åtta regioner åtta regionala planer Programmet för socialfonden i Sverige är gemensamt för hela landet. Som komplettering till det nationella programmet har varje region sin egen regionala plan som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar. Varje region, som sammanfaller med de regionala strukturfondsprogrammen, beslutar också om när utlysningar ska ske och vilken inriktning de ska ha. Insatsområden Kompetensförsörjning Deltagarna i projekten är sysselsatta, det vill säga anställda eller företagare inom privat, offentlig eller ideell verksamhet. Projekten ska: underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas 22

25 Ökat arbetskraftsutbud Deltagarna i projekten har varit borta från arbetslivet länge eller har av olika skäl inte kommit in alls. Projekten ska underlätta: för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet Information och ansökan Informationsservice och telefonväxel:

26 Territoriellt samarbete 24

27 Gränsregionala samarbetsprogram Transnationella samarbetsprogram Interregionala samarbetsprogram/nätverk 25

28 Europeiskt territoriellt samarbete De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet och högskolor, företag med flera att utveckla samarbete med motsvarande aktörer i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske tvärs över hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt. I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något gränsregionalt program. Men samtliga län berörs exempelvis av Östersjöprogrammet och Interreg IVC. Under programperioden finns cirka 10 miljarder kronor i EU-pengar i de program som Sverige medverkar i. Den här programperioden läggs större vikt än tidigare vid resultat och uppföljning av de territoriella samarbetsprogrammen. Samspelet mellan insatser som görs regionalt och nationellt och insatser som finansieras av de europeiska territoriella samarbetsprogrammen betonas också mer än förut. Nutek har i uppdrag att koordinera lärandet kring de territoriella samarbetsprogrammen i Sverige tillsammans med Sida, Sveriges Kommuner och Landsting och Boverket. Syftet med det så kallade lärandeuppdraget är att stärka det lokala och regionala utvecklingsarbetet genom att följa upp resultat och sprida erfarenheter av de insatser som genomförs inom ramen för de gränsregionala, transnationella och interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i. I lärandeuppdraget lyfts intressanta erfarenheter och lärdomar fram och presenteras för en bredare målgrupp, dels via webbsidan dels på konferenser och seminarier. Mer information om de europeiska territoriella samarbetsprogrammen och lärandeuppdraget finns på 26

29 Gränsregionala samarbetsprogram I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Transnationella samarbetsprogram I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder. Interregionala samarbetsprogram/nätverk De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser. 27

30 gränsregionala samarbetsprogram Öresund-Kattegat-Skagerrak Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmets övergripande vision är att göra Öresund-Kattegat-Skagerrak till en attraktiv och konkurrenskraftig region som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 111 miljoner euro (cirka en miljard kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre samverkande länderna. Berörda geografiska områden Öresund: Skåne län i Sverige och Själland med öarna samt Bornholm i Danmark. Kattegat-Skagerrak: Region Halland och Västra Götalandsregionen i Sverige, Region Nordjylland, delar av region Midtjylland i Danmark samt Oslo kommun och sju fylkeskommuner i Norge (Östfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder). Det finns också möjligheter att genomföra projekt som omfattar både Öresundsregionen och Kattegat-Skagerrakregionen. Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Örebro län, Värmlands län samt i Norge Hedmarks fylke, Opplands fylke och Rogalands fylke kan också medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Främja hållbar ekonomisk tillväxt Huvudsakligt fokus i projekten ska ligga på tillväxtfrämjande insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt högre utbildning. Tillväxtnäringar, kluster och miljö är teman som kan stödjas i programmet. 28

31 Binda samman regionen Att binda samman regionen handlar om att utveckla samarbete mellan organisationer och institutioner. Större samarbetsprojekt inom miljö, planering, transport och infrastruktur kan också få stöd, till exempel projekt för att skapa ökad tillgänglighet till transporter och IT för människor på landsbygden. Främja vardagsintegration Programmet kan stödja konkreta lösningar som underlättar kontakter över gränsen för människor, företag och organisationer. Insatserna ska syfta till att göra det enkelt att bo, studera, arbeta och ta del av kultur, natur, sport och föreningsliv i hela regionen. Information och ansökan Programsekretariatet i Köpenhamn: E-post: Programsekretariatet i Kungsbacka: E-post: Nuteks programkontor i Malmö är förvaltande myndighet för programmet. 29

32 gränsregionala samarbetsprogram Sverige-Norge Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet stödjer projekt som syftar till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 37,2 miljoner euro (cirka 335 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de två medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nordens Gröna Bälte Jämtlands län i Sverige, Nord- och Sör-Tröndelag fylkeskommuner i Norge. Västernorrlands län kan delta i viss omfattning. Inre Skandinavien Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trögstad, Marker, Römskog, Aremark, Hoböl och Spydeberg i Östfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullemsaker, Nes, Skedsom, Lörenskog, Nittedal, Raelingen, Fet, Sörum och Aurskog- Höland i Akershus fylke. Gävleborgs och Örebro län i Sverige och Oppland samt Oslo kommun i Norge kan delta i viss omfattning. Gränslöst Samarbete Fyrbodalsområdet i Västra Götalands län i Sverige (kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed). I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Östfolds fylke samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. Oslo kommun kan delta i viss omfattning. 30

33 Prioriterade insatsområden Ekonomisk tillväxt Programmet stödjer projekt för olika former av utbyte mellan länderna som genererar ekonomisk tillväxt. Det gäller bland annat samarbete kring frågor som arbetsmarknad, studier, handel, entreprenörskap, innovationer och kluster. Attraktiv livsmiljö Programmet ska ge stöd till projekt som medverkar till att bredda utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för alla, men med särskild tyngdpunkt på ungdomar. Det finns också möjligheter att få stöd för satsningar på samhällsservice och förbättrad folkhälsa samt projekt som handlar om natur. Information och ansökan Delområdessekretariat Nordens Gröna Bälte Länsstyrelsen Jämtlands län Tel: Delområdessekretariat Inre Skandinavien Länsstyrelsen Värmlands län Tel: Delområdessekretariat Gränslöst samarbete Västra Götalandsregionen Regionens hus Tel: Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande myndighet för programmet. 31

34 gränsregionala samarbetsprogram Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Målet för Botnia-Atlantica är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan i regionen för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 30,5 miljoner euro (cirka 274 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Mellersta Österbotten, Österbotten och Satakunta i Finland. Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. Dessutom kan Södra Österbotten i Finland och de delar av Gävelborgs län som inte utgörs av Nordanstig medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Strukturer för samverkan Programmet kan ge stöd till projekt som utvecklar kommunikationerna mellan länderna. Det kan också handla om natur- och kulturmiljöer samt kulturutbyte. Miljö, kommunikationer och sammanhållning är tre teman i programmet. Tillväxt genom samverkan Programmet syftar till att stärka tillväxten i regionen genom olika former av samverkan. Kompetens, näringsliv och samhälle är tre teman inom programmet. 32

35 Information och ansökan Programsekretariat Länsstyrelsen i Västerbotten E-post: Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet för programmet. 33

36 gränsregionala samarbetsprogram Nord Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Programmet syftar till att utveckla hela regionens näringingsliv, funktionalitet och identitet. I Nord ingår delprogrammet Sápmi, som är ett samiskt delprogram för gränslös utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 33 miljoner euro (cirka 297 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nord: Norrbottens län, Skellefteå, Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i Västerbottens län i Sverige. Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. De norska fylkene Nordland, Troms och Finnmark. Sápmi: Delprogrammet Sápmi omfattar, förutom ovan nämnda områden, Västerbottens län, Jämtlands län samt Idre samebys område i Dalarnas län i Sverige. Nord- Sörtröndelags fylken och Elgå Reinbetesdistrikt i Hedmarks fylkeskommun i Norge. Prioriterade insatsområden Utveckling av näringslivet Programmet kan stödja gränsöverskridande insatser för att utveckla näringsglivet. Det handlar bland annat om gränsöverskridande affärsrådgivning, branschspecifik kompetensutveckling och insatser för att göra ungdomar mer delaktiga i samhället. Forskning, utveckling och utbildning Programmet kan ge stöd till att bygga strategiska allianser och plattformar för forskningssamarbete. Det gäller också utbyte mellan forskare, lärare och studenter liksom utveckling av olika former av virtuellt lärande. Dessutom ingår här nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap i skolan. 34

Utveckla Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013

Utveckla Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften för

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Utveckla Sverige. EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014 2020

Utveckla Sverige. EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014 2020 2014 2020 Utveckla Sverige EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige 2014 2020 Tillväxtverket Upplaga: 3 000 ex, därefter tryck vid behov Produktion: Ordförrådet Stockholm, oktober 2015 Tryck: DanagårdLitho

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

EU:s fonder och program 2014 2020 EN SNABBGUIDE FÖR KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

EU:s fonder och program 2014 2020 EN SNABBGUIDE FÖR KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER EU:s fonder och program 2014 2020 EN SNABBGUIDE FÖR KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER EU:s fonder och program 2014 2020 EN SNABBGUIDE FÖR KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Upplysningar om innehållet: Louise

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp?

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Strategiska partnerskap Internationella projekt Programfokus Gränsöverskridande samarbete (Programnivå) Transnationellt samarbete (Program- och projektnivå)

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Näringslivsutveckling Syfte utveckla innovativa miljöer främja entreprenörskap

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Din guide till EU-stöd i Kalmar län. EU-stöd

Din guide till EU-stöd i Kalmar län. EU-stöd Din guide till EU-stöd i Kalmar län EU-stöd Programperioden 2007 2013 EU:s målsättning är att 2010 vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi med full sysselsättning och hållbar utveckling, samt en

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden: 1. Innovation och förnyelse Att bidra till fler och växande företag, ökad sysselsättning

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 2 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08010/RTS N2016/07825/KLS(delvis) Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:3 och 1:3 (2015)

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer