Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder"

Transkript

1 Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige Europeiska unionens strukturfonder

2

3 förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraften för regioner, individer och företag. Under programperioden betonas ännu mer än tidigare långsiktighet och strategiskt tänkande. Samverkan uppmuntras, både mellan regioner och mellan myndigheter, organisationer och företag. Strukturfonderna handlar om strategiska investeringar för framtiden för fler och bättre jobb. Under medverkar Sverige i 22 strukturfondsprogram; åtta regionala strukturfondsprogram och 13 territoriella samarbetsprogram som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därtill kommer Europeiska socialfondens program. Drygt åtta miljarder kronor i EU-pengar kanaliseras genom de åtta regionala strukturfondsprogrammen, sex miljarder kronor genom socialfondsprogrammet och drygt 10 miljarder kronor i EU-pengar genom de territoriella samarbetsprogrammen. I de territoriella samarbetsprogrammen är det flera länder som deltar och delar på pengarna. I alla program krävs nationell offentlig medfinansiering. I regel uppgår medfinansieringen till ungefär lika mycket som EU-pengarna. EU:s strukturfonder är ett av Europeiska unionens främsta verktyg för att förverkliga ambitionerna i Lissabonstrategin. Enligt strategin ska Europa bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi med hållbar tillväxt, god miljö och social sammanhållning. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är en plattform för arbetet med EU:s strukturfonder i Sverige. Syftet med den här broschyren är att ge en översikt över vilka strukturfondsprogram som berör Sverige och i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. För den som behöver fördjupad information, för att exempelvis söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

4 Nutek Stockholm 2008 Infonr Text: Maria Evertsson Illustration: Maimi Parik Produktion: Ordförrådet Tryck: Danagårds Grafiska 2

5 innehåll regional konkurrenskraft och sysselsättning 4 Regionala strukturfondsprogram Övre Norrland 6 Mellersta Norrland 8 Norra Mellansverige 10 Östra Mellansverige 12 Stockholm 14 Småland och Öarna 16 Västsverige 18 Skåne-Blekinge 20 Europeiska socialfondens program 22 europeiskt Territoriellt samarbete 24 Gränsregionala program Öresund Kattegat-Skagerrak 28 Sverige-Norge 30 Botnia-Atlantica 32 Nord/Kolarctic 34 Central Baltic/Mellersta Östersjön 36 South Baltic/Södra Östersjön 38 Transnationella samarbetsprogram Östersjöprogrammet 40 Norra Periferin 42 Nordsjöprogrammet 44 Interregionala program Interreg IVC 46 URBACT II 48 ESPON INTERACT II 49 EU, strukturfonderna och Sverige 50 3

6 Regional konkurrenskraft och sysselsättning 4

7 Regionala strukturfondsprogram Europeiska socialfondens program Sverige är indelat i åtta regioner som alla arbetar med regional konkurrenskraft och sysselsättning. I varje region finns ett regionalt strukturfondsprogram som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska socialfondens program finns i varje region men är gemensamt för hela landet. 5

8 åtta regionala strukturfondsprogram Övre Norrland Det övergripande målet för programmet Övre Norrland är att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 2,2 miljarder kronor i Övre Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Norrbottens och Västerbottens län. Insatsområden Innovation och förnyelse Regionen har en rad tillväxtområden som ska utvecklas med stöd från programmet. Dessa tillväxtområden är: Test- och övningsverksamhet, säkerhet och sårbarhet Kreativa näringar, upplevelser och turism Energi och miljöteknik Basindustrin teknik- och tjänsteutveckling Informations- och kommunikationsteknik samt tjänsteverksamhet Bioteknik Innovationer och förnyelse behövs för att utveckla regionen. Det handlar om entreprenörskap och nyföretagande, innovativa miljöer, internationellt samarbete och regional attraktivitet. Tillgänglighet Ett hållbart transportsystem för människor, varor och tjänster är av största betydelse för regionens utveckling. Det gäller också tillgången till IT. 6

9 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 7

10 åtta regionala strukturfondsprogram Mellersta Norrland Programmets övergripande mål är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Det ska ske genom insatser för förnyelse i näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,6 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Mellersta Norrland. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jämtlands och Västernorrlands län. Insatsområden Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling För att förbättra konkurrenskraften i regionens näringliv behövs satsningar på innovation. Miljö och turism utgör särskilda profilområden. Det handlar om åtgärder inom: Kunskapsdriven näringslivsutveckling, forskning och utveckling Internationalisering och internationell handel Turism och upplevelsenäringar Entreprenörskap och nyföretagande Kapitalförsörjning för företag Insatser för ett ökat utbud inom energi- och miljöområdet Tillgänglighet och attraktivitet Projekt inom bland annat transport, logistik och IT ska bidra till att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Det handlar också om att sprida information om regionen och att utveckla miljön. 8

11 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 9

12 åtta regionala strukturfondsprogram Norra Mellansverige Programmet i Norra Mellansverige ska utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmets övergripande mål är att medverka till fler nya företag, fler arbetstillfällen och en ökad förvärvsfrekvens för både kvinnor och män. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,75 miljarder kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Norra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Insatsområden Näringslivsutveckling Insatsområdet omfattar satsningar på innovativa miljöer och entreprenörskap. Programmet ger stöd till forskning, utveckling och innovationer och till att skapa innovativa miljöer och kluster. Det handlar till exempel om teknik- och affärsutveckling i samverkan mellan universitet/högskola/forskningsinstitut och små och medelstora företag. För att skapa fler företag och arbetstillfällen i regionen behövs satsningar på såväl befintligt näringsliv som på nyföretagande. Stöd ges till exempel till insatser för att främja kvinnors och invandrares företagande och åtgärder för att främja avknoppning från både företag och verksamheter inom offentlig sektor. Tillgänglighet Tillgången till effektiva transporter och IT är avgörande för regionens möjligheter att utvecklas. Programmen kan till exempel stödja utveckling av kollektivtrafik för att underlätta pendling till arbete, studier, service och affärer. 10

13 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 11

14 åtta regionala strukturfondsprogram Östra Mellansverige Programmet ska bidra till att göra Östra Mellansverige till en region med ett dynamiskt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv där det finns en positiv attityd till företagande. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 730 miljoner kronor på långsiktigt hållbar tillväxt i Östra Mellansverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Insatsområden Innovativa miljöer Programmet ska stärka innovationsförmågan i befintliga företag, stimulera framväxt av nya företag samt attrahera kompetens, kapital och företag till regionen, också från utlandet. Insatsområdet ska stärka etablerade och nya innovativa miljöer. Insatserna ska genom att utveckla infrastrukturen för innovationer och kompetensförsörjning, bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultat samt bidra till utveckling av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap De insatser som programmet stödjer ska bidra till att det skapas fler nya livskraftiga företag och fler växande företag som tillsammans stärker regionens nationella och internationella konkurrenskraft. Tillgänglighet Programmet ska medverka till att åstadkomma en samordnad kollektivtrafik med bland annat enhetliga och gemensamma system för färdbevis, taxor och trafikinformation. Programmet ska också medverka till att säkerställa tillgången till en funktionell, robust och framtidssäker IT-infrastruktur för näringslivet. 12

15 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 13

16 åtta regionala strukturfondsprogram Stockholm Det övergripande målet för programmet i Stockholm är att, med småföretagen i fokus, bidra till att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 338 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Stockholms län. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Stockholms län. Insatsområden Storstadens innovativa miljöer Programmet kan ge stöd till kunskapsutveckling i små och medelstora företag med fokus på små och medelstora företag i samverkan. Det ska också främja internationell konkurrenskraft genom satsningar på konkurrenskraftiga kluster och innovationssystem samt integration och mångfald med fokus på att motverka diskriminering. Företagsutveckling Programmet stödjer entreprenörskap och ökat nyföretagande samt kapitalförsörjning med fokus på att öka tillgången på såddkapital. Tillgänglighet Projekt för att förbättra tillgängligheten och öka förutsättningarna för regionförstoring kan få stöd inom programmet. Det handlar till exempel om att skapa planberedskap genom ökad samverkan mellan olika aktörer. 14

17 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 15

18 åtta regionala strukturfondsprogram Småland och Öarna Programmet syftar till att ta tillvara regionens resurser och öka förmågan till förändring och anpassning för att möta framtiden. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 607 miljoner kronor i programmet Småland och Öarna. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Insatsområden Innovation och förnyelse Insatsområdet syftar till att bidra till konkurrenskraftiga företag i tillväxt på en internationell marknad. Det ska också ge användbara verktyg för att stimulera framväxten av ett bra entreprenörsklimat i hela regionen. Det kan handla om omvärldsanalyser, internationalisering, teknik- och affärsförnyelse, att utveckla nätverk och miljödriven affärsutveckling. Det kan också handla om att skapa användbara verktyg för att stimulera entreprenörsklimatet i hela programområdet, stimulera IT-användningen i små företag och effektivisera energianvändningen. Tillgänglighet Insatsområdet har till syfte att stärka den regionala konkurrenskraften och bidra till regionförstoring genom en väl utbyggd och tillförlitlig infrastruktur med minsta tänkbara miljöbelastning samt lika villkor för kvinnor och män. Det handlar till exempel om planering och projektering för större kommunikationssatsningar och nya lösningar för person- och godstrafik. Det handlar också om åtgärder för att stimulera användningen av IT-kommunikation och utveckla nya tjänster med stöd av IT. Utveckling av lärmiljöer ingår också i programmet, till exempel satsningar som innebär samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv. 16

19 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 17

20 åtta regionala strukturfondsprogram Västsverige Programmet i Västsverige ska bidra till att skapa fler och växande företag som i sin tur leder till nya jobb. Dessutom ska investeringar göras för att öka attraktionskraften i utsatta stadsdelar. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden 572 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Västsverige. Till det kommer nationell offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Västra Götalands och Hallands län. Insatsområden Entreprenörskap och innovativt företagande Satsningar på entreprenörskap och innovativt företagande syftar till att få fram fler affärsidéer, fler företag och fler växande företag. En viktig utmaning är till exempel att inspirera och underlätta för fler kvinnor att starta företag. En annan utmaning är att ta tillvara den starka tradition av entreprenörskap som finns inom vissa invandrargrupper. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer I Västsverige finns en rad strategiska tillväxtområden: biomedicin och hälsa fordon och transport upplevelser papper/tryck/media livsmedel textil, petrokemi, IT miljö/energi och trä den marina och den maritima sektorn. 18

21 För att utveckla dessa näringar behövs ett samspel mellan näringsliv, samhälle och universitet och högskola. Målgrupp för denna typ av insatser är därför företag i nätverk inom prioriterade tillväxtområden. Hållbar stadsutveckling Göteborgs utsatta stadsdelar är i behov av investeringar och lokalt utvecklingsarbete som skapar nya företag och nya arbetstillfällen. De stadsdelar som främst berörs av programmet är: Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen. Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 19

22 åtta regionala strukturfondsprogram Skåne-Blekinge Programmet ska bidra till ökad regional konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden över 600 miljoner kronor på regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne och Blekinge. Till det kommer nationell, offentlig medfinansiering. Berörda geografiska områden Skåne och Blekinge län. Insatsområden Innovation och förnyelse Programmet stödjer insatser för entreprenörskap, ökat nyföretagande, företagsutveckling och en fortsatt utveckling av regionens kluster och innovationssystem. Det handlar till exempel om att utveckla rådgivning för företag och samverkan mellan näringslivet, universitet och högskola och samhällets olika aktörer. Tillgänglighet Tillgängligheten i regionen är central när det gäller att att utveckla regionen socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Programmet kan stödja projekt inom såväl effektiva transporter som inom IT. Särskilda storstadsinsatser Särskilda insatser kan göras inom programmet för att utveckla storstaden som tillväxtmotor. Insatserna syftar till att främja tillväxt och konkurrenskraft samt minska den sociala utslagningen. Det kan till exempel handla om att skapa kreativa miljöer som stimulerar idéutveckling och entreprenörskap. 20

23 Information och ansökan E-post till programkontoret: För allmänna frågor om EU:s regionala strukturfondsprogram, kontakta: Regionalfondslinjen: (vardagar 9 12, 13 15) E-post: 21

24 europeiska socialfondens program Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden stödjer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Europeiska socialfonden cirka 6,2 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i svenska offentliga medel. Privata, offentliga och ideella verksamheter kan söka stöd. 70 procent av pengarna ska gå till projekt som vänder sig till kvinnor och män som står utanför arbetslivet och 30 procent till projekt för kompetensutveckling av personer som redan har jobb. Visionen för Europeiska socialfonden i Sverige är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla. De projekt som socialfonden stödjer ska inte vara ordinarie verksamhet eller utvidgning av sådan, utan de ska utveckla och tillföra mervärde och kunna leda till strategisk påverkan. Åtta regioner åtta regionala planer Programmet för socialfonden i Sverige är gemensamt för hela landet. Som komplettering till det nationella programmet har varje region sin egen regionala plan som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar. Varje region, som sammanfaller med de regionala strukturfondsprogrammen, beslutar också om när utlysningar ska ske och vilken inriktning de ska ha. Insatsområden Kompetensförsörjning Deltagarna i projekten är sysselsatta, det vill säga anställda eller företagare inom privat, offentlig eller ideell verksamhet. Projekten ska: underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas 22

25 Ökat arbetskraftsutbud Deltagarna i projekten har varit borta från arbetslivet länge eller har av olika skäl inte kommit in alls. Projekten ska underlätta: för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet Information och ansökan Informationsservice och telefonväxel:

26 Territoriellt samarbete 24

27 Gränsregionala samarbetsprogram Transnationella samarbetsprogram Interregionala samarbetsprogram/nätverk 25

28 Europeiskt territoriellt samarbete De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet och högskolor, företag med flera att utveckla samarbete med motsvarande aktörer i andra EU-länder. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske tvärs över hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt. I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något gränsregionalt program. Men samtliga län berörs exempelvis av Östersjöprogrammet och Interreg IVC. Under programperioden finns cirka 10 miljarder kronor i EU-pengar i de program som Sverige medverkar i. Den här programperioden läggs större vikt än tidigare vid resultat och uppföljning av de territoriella samarbetsprogrammen. Samspelet mellan insatser som görs regionalt och nationellt och insatser som finansieras av de europeiska territoriella samarbetsprogrammen betonas också mer än förut. Nutek har i uppdrag att koordinera lärandet kring de territoriella samarbetsprogrammen i Sverige tillsammans med Sida, Sveriges Kommuner och Landsting och Boverket. Syftet med det så kallade lärandeuppdraget är att stärka det lokala och regionala utvecklingsarbetet genom att följa upp resultat och sprida erfarenheter av de insatser som genomförs inom ramen för de gränsregionala, transnationella och interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i. I lärandeuppdraget lyfts intressanta erfarenheter och lärdomar fram och presenteras för en bredare målgrupp, dels via webbsidan dels på konferenser och seminarier. Mer information om de europeiska territoriella samarbetsprogrammen och lärandeuppdraget finns på 26

29 Gränsregionala samarbetsprogram I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Transnationella samarbetsprogram I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder. Interregionala samarbetsprogram/nätverk De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser. 27

30 gränsregionala samarbetsprogram Öresund-Kattegat-Skagerrak Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmets övergripande vision är att göra Öresund-Kattegat-Skagerrak till en attraktiv och konkurrenskraftig region som kännetecknas av ett kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 111 miljoner euro (cirka en miljard kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre samverkande länderna. Berörda geografiska områden Öresund: Skåne län i Sverige och Själland med öarna samt Bornholm i Danmark. Kattegat-Skagerrak: Region Halland och Västra Götalandsregionen i Sverige, Region Nordjylland, delar av region Midtjylland i Danmark samt Oslo kommun och sju fylkeskommuner i Norge (Östfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder). Det finns också möjligheter att genomföra projekt som omfattar både Öresundsregionen och Kattegat-Skagerrakregionen. Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Örebro län, Värmlands län samt i Norge Hedmarks fylke, Opplands fylke och Rogalands fylke kan också medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Främja hållbar ekonomisk tillväxt Huvudsakligt fokus i projekten ska ligga på tillväxtfrämjande insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt högre utbildning. Tillväxtnäringar, kluster och miljö är teman som kan stödjas i programmet. 28

31 Binda samman regionen Att binda samman regionen handlar om att utveckla samarbete mellan organisationer och institutioner. Större samarbetsprojekt inom miljö, planering, transport och infrastruktur kan också få stöd, till exempel projekt för att skapa ökad tillgänglighet till transporter och IT för människor på landsbygden. Främja vardagsintegration Programmet kan stödja konkreta lösningar som underlättar kontakter över gränsen för människor, företag och organisationer. Insatserna ska syfta till att göra det enkelt att bo, studera, arbeta och ta del av kultur, natur, sport och föreningsliv i hela regionen. Information och ansökan Programsekretariatet i Köpenhamn: E-post: Programsekretariatet i Kungsbacka: E-post: Nuteks programkontor i Malmö är förvaltande myndighet för programmet. 29

32 gränsregionala samarbetsprogram Sverige-Norge Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet stödjer projekt som syftar till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 37,2 miljoner euro (cirka 335 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de två medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nordens Gröna Bälte Jämtlands län i Sverige, Nord- och Sör-Tröndelag fylkeskommuner i Norge. Västernorrlands län kan delta i viss omfattning. Inre Skandinavien Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, kommunerna Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trögstad, Marker, Römskog, Aremark, Hoböl och Spydeberg i Östfolds fylke, kommunerna Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullemsaker, Nes, Skedsom, Lörenskog, Nittedal, Raelingen, Fet, Sörum och Aurskog- Höland i Akershus fylke. Gävleborgs och Örebro län i Sverige och Oppland samt Oslo kommun i Norge kan delta i viss omfattning. Gränslöst Samarbete Fyrbodalsområdet i Västra Götalands län i Sverige (kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed). I Norge ingår kommunerna Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler och Rakkestad i Östfolds fylke samt kommunerna Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård och Enebakk i Akershus fylke. Oslo kommun kan delta i viss omfattning. 30

33 Prioriterade insatsområden Ekonomisk tillväxt Programmet stödjer projekt för olika former av utbyte mellan länderna som genererar ekonomisk tillväxt. Det gäller bland annat samarbete kring frågor som arbetsmarknad, studier, handel, entreprenörskap, innovationer och kluster. Attraktiv livsmiljö Programmet ska ge stöd till projekt som medverkar till att bredda utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för alla, men med särskild tyngdpunkt på ungdomar. Det finns också möjligheter att få stöd för satsningar på samhällsservice och förbättrad folkhälsa samt projekt som handlar om natur. Information och ansökan Delområdessekretariat Nordens Gröna Bälte Länsstyrelsen Jämtlands län Tel: Delområdessekretariat Inre Skandinavien Länsstyrelsen Värmlands län Tel: Delområdessekretariat Gränslöst samarbete Västra Götalandsregionen Regionens hus Tel: Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande myndighet för programmet. 31

34 gränsregionala samarbetsprogram Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Norge och Finland. Målet för Botnia-Atlantica är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan i regionen för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 30,5 miljoner euro (cirka 274 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Mellersta Österbotten, Österbotten och Satakunta i Finland. Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. Dessutom kan Södra Österbotten i Finland och de delar av Gävelborgs län som inte utgörs av Nordanstig medverka i viss omfattning. Prioriterade insatsområden Strukturer för samverkan Programmet kan ge stöd till projekt som utvecklar kommunikationerna mellan länderna. Det kan också handla om natur- och kulturmiljöer samt kulturutbyte. Miljö, kommunikationer och sammanhållning är tre teman i programmet. Tillväxt genom samverkan Programmet syftar till att stärka tillväxten i regionen genom olika former av samverkan. Kompetens, näringsliv och samhälle är tre teman inom programmet. 32

35 Information och ansökan Programsekretariat Länsstyrelsen i Västerbotten E-post: Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet för programmet. 33

36 gränsregionala samarbetsprogram Nord Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Programmet syftar till att utveckla hela regionens näringingsliv, funktionalitet och identitet. I Nord ingår delprogrammet Sápmi, som är ett samiskt delprogram för gränslös utveckling. Under perioden satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 33 miljoner euro (cirka 297 miljoner kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre medverkande länderna. Berörda geografiska områden Nord: Norrbottens län, Skellefteå, Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i Västerbottens län i Sverige. Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. De norska fylkene Nordland, Troms och Finnmark. Sápmi: Delprogrammet Sápmi omfattar, förutom ovan nämnda områden, Västerbottens län, Jämtlands län samt Idre samebys område i Dalarnas län i Sverige. Nord- Sörtröndelags fylken och Elgå Reinbetesdistrikt i Hedmarks fylkeskommun i Norge. Prioriterade insatsområden Utveckling av näringslivet Programmet kan stödja gränsöverskridande insatser för att utveckla näringsglivet. Det handlar bland annat om gränsöverskridande affärsrådgivning, branschspecifik kompetensutveckling och insatser för att göra ungdomar mer delaktiga i samhället. Forskning, utveckling och utbildning Programmet kan ge stöd till att bygga strategiska allianser och plattformar för forskningssamarbete. Det gäller också utbyte mellan forskare, lärare och studenter liksom utveckling av olika former av virtuellt lärande. Dessutom ingår här nya metoder och arbetssätt för entreprenörskap i skolan. 34

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avropsförfrågan från ramavtal 2008-12-16 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Dnr: 8541 2008 6108 Ramavtalets Dnr: 8521-2007-1416/K Anna Ullsten FM Interreg

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Sydsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden: 1. Innovation och förnyelse Att bidra till fler och växande företag, ökad sysselsättning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

RAPPORT NR 14, perioden 2010-01-01 2010-12-31 Foto omslag: Berörande Berättelser av Paula de Hollanda. Paula de Hollanda var en av testpiloterna i

RAPPORT NR 14, perioden 2010-01-01 2010-12-31 Foto omslag: Berörande Berättelser av Paula de Hollanda. Paula de Hollanda var en av testpiloterna i REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2010 RAPPORT NR 14, perioden 2010-01-01 2010-12-31 Foto omslag: Berörande Berättelser av Paula de Hollanda. Paula de Hollanda var en av

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

PERIODEN 2012-01-01 2012-12-31 Foto omslag: Ljusstake av Mariann Grønnerud. Foto: Bodil Andersson

PERIODEN 2012-01-01 2012-12-31 Foto omslag: Ljusstake av Mariann Grønnerud. Foto: Bodil Andersson REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2012 PERIODEN 2012-01-01 2012-12-31 Foto omslag: Ljusstake av Mariann Grønnerud. Foto: Bodil Andersson INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad är

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:92

Regeringens proposition 2006/07:92 Regeringens proposition 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande

Territoriellt samarbete. Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande Territoriellt samarbete Fem exempel på kunskaps- och nätverksbyggande 2 Foto: Nicklas Liljegren, Sjöfartsverket Vi i Sverige har sedan starten varit mycket aktiva och i stor utsträckning tagit tillvara

Läs mer

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU: S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2014 Statens kulturråd 2015 Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer