Lokal Utvecklingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal Utvecklingsplan"

Transkript

1 Lokal Utvecklingsplan Knutby-bygden Uppsala kommun, Uppsala län April 2009 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har redan påbörjats!

2 Lokal Utvecklingsplan Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med att Knutby i Samverkan inbjöd till ett öppet möte den 20 januari Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan; Vad vill du utveckla i Knutby-bygden? Processarbetet ledde fram till att det bildades två olika arbetsgrupper som därefter arbetade vidare med sex olika utvecklingsområden: Service Infrastruktur Trafiksäkerhet Ungdomsverksamhet Samverkan Föreningsliv Dessa arbetsgrupper arbetade därefter vidare med ovanstående arbetsområden. Det gemensamma materialet har därefter sammanställts. Sammanställningen justerades och kompletterades vid uppföljningsträff genomförd den 1 april 2009, samt har därefter redigerats av en mindre grupp deltagare. Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som beskriver Knutby-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder. Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett levande material och kan därför uppdateras i takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning. 2

3 Vår bygdeprofil Knutby är en kommundel i östra Uppland och ligger cirka 40 km öster om Uppsala. Knutby är en mycket gammal kulturbygd. Här har människor bott och levt sedan järnåldern. Knutby idag är resultatet och fortsättningen av en mycket lång historia som startade redan under forntiden. De första permanenta boplatsern i bygden var vid Skedängen och sedan vid Gränsta. I Knutby finns vårdcentral, vårdboende, förskolor, grundskola till och med årskurs 6, idrottsanläggning, fotbollsplaner, friluftsbad i Hosjön, brandstation, dagligvarubutik med postservice, bankservice samt apotekstjänst och systembolagsombud, bensinpump, restauranger, en av Upplands äldsta folkparker, golfbana, fiskecamping, samt olika serviceföretag såsom gym, frisörer, massörer och fotvård. Även Upplandsleden passerar via Vällnora naturreservat och vallonbruket Bennebol. I Knutby finns en tornlös tvåskeppskyrka från 1200-talet med rika kalkmålningar från talet och ett äldre lager bevarat under. Sakristian och vapenhuset byggdes till under medeltiden, medan strävpelaren i öster uppfördes Klockstapeln uppfördes Kyrkan har kallats Roslagens katedral och anses störst och ståtligast bland kyrkorna i denna del av Uppland. 3

4 Vår bygdehistoria Sedan 1971 ingår Knutby i Uppsala kommun. Tidigare ( ) var Knutby centrum för en storkommun tillsammans med Bladåker, Faringe och Edsbro. Från 1952 och framåt tillkom ny skola, ålderdomshem, läkarmottagning, flerfamiljshus med bank- och affärslokaler, nytt kommunalhus med tandläkare, kommunalkontor, sjukkassa, polis- och arrestlokal, bibliotek och brandstation. Längre tillbaka Enligt karta från 1641 bestod nuvarande platsen för Knutby centrum endast av kyrkan med klockstapel, prästgård och klockarbostad. Nuvarande kyrka är Upplands mest bemålade och byggdes på 1200-talet. På samma plats fanns tidigare en träkyrka. Bogårdsmur och stigluckor uppfördes på 1400-talet och en ny klockstapel Lärarbostad byggdes på 1820-talet och kyrkskolan 1871 (nuvarande Knutby Krog). Knutby järnvägsstation tillkom 1884 då banan Uppsala-Faringe-Rimbo byggdes. Alldeles intill stationen byggdes 1885 ett hotell med sex resanderum, två matsalar och på övervåningen en tingssal. Nära stationen, vid gamla landsvägen mot Almunge, fanns ett mejeri, postkontor och Ladbergs affär. Mitt emot mejeriet fanns Grindkrogen. Den upphörde dock sedan hotellet byggts. Telefonen kom till Knutby då järnvägen blev klar och telefonväxeln fanns där från Sedan fram till 1936 fanns telefonväxeln i Ladbergs affär. Knutby Marknad hölls tredje torsdagen i november varje år i Hemålahagen, men upphörde 1916 efter ett slagsmål mellan rallare och andra ortsbor. Troligen hade bebyggelse av större omfattning kommit till stånd vid stationsområdet om inte markens ägare (ett fideikommiss) vägrat sälja tomter. I stället kom Knutby att expandera i kyrktrakten Redan 1888 hade klockare Berglund byggt en affär vid Kyrkbacken, mellan lärarbostad och nuvarande församlingshem. På och 30-talet uppfördes församlingshem, bilverkstad och fjärdingsmannens hus. Då ny landsväg byggdes genom byn 1936 flyttade Ladbergs affär och telefonväxeln till nytt hus vid nya vägen. Postkontoret flyttade till nybyggt hus vid Gränsta. Utvecklingen i Knutby gick snabbt och en ny, större affär blev klar Då övertog kommunen det gamla affärshuset vid Kyrkbacken och inrättade där läkarmottagning, kommunalkontor, polisexpedition och bostad till läkare och kommunalkamrer. Affärshus från 1888 vid Kyrkbacken, använt som kommunalhus talet. 4

5 Knutby järnvägshotell och -station. Foto omkring år 1905 Slaget vid Knutby Svenska Unionspartiets uppror mot konung Karl Knutsson. Trupper ledda av bl a Erik Karlsson Vasa och med hjälp av danska soldater drog fram över Funbo och Almunge mot Knutby för att där möta kung Karl Knutsson och hans uppbåd av bönder från Roslagen under ledning av Claes Olaffson. Efter hårda strider någon km väster om kyrkan tvingades bönderna retirera och gömde sig bakom bogårdsmuren vid kyrkan och gav senare upp. Somliga tror att en del av slaget stod vid Skogshall, sydväst om Knutby. Då man byggde järnvägen genom Knutby hämtade man grus vid Skogshall och då hittade man rester av skelettdelar, sporrar och betsel. Istid och forntid. Överallt i Knutbytrakten kan vi se spår av den stora nedisningen. För år sedan låg ett 3 km tjockt istäcke och tryckte ned marken långt under den gamla nivån år f.kr hade isen smält och området låg då ca 100 m under vattenytan. Vartefter landet höjde sig breddades den torrlagda markytan och växter och djur började vandra in och därmed skapades förutsättningar för människor att få föda och bosättning. De första torde omkr f.kr ha slagit sig ned här, men först från yngre stenåldern f.kr har man funnit talrika lämningar efter boplatser. Området var i slutet av stenåldern ett skärgårdshav. Vid tiden för Kristi födelse var området i stort ett fastland. Under järnåldern var Olandsån ett vattenstråk som med sjöar och åar i Knutby och Almungebygden var förbunden med både den centrala delen av Uppland och Bottenhavet. Fornlämningar i form av resta stenar, gravfält eller fornborg finns bl a vid Gränsta, Hemåla, Grundsta, Skäringby, Rickeby, Ösby, Ellsta, Svärdens, Björkö, Kumla, Tarv, Åsby, Vällnora, St. Tallen, Skedängen, Långgärd, Opptorp, samt runstenen i Burvik och fornlämningarna i Sotter. Referenser. Rekommenderad läsning Bygden som steg ur havet En bok utgiven av Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförbund. Landskapsutveckling i Knutby socken En uppsats av Mats Lindh. Om jordbruk och befolkningsstruktur från forntid till nutid 5

6 Byar Inom Knutby-bygden finns, förutom Knutby, 15 byar: Bennebol Bladåker Burvik Faringe Gränsta Knutby station Källingby Rickeby Skäringby Solvalla Sotter Söderby Vällnora Åsby Ösby Rustkammaren från herrgården Burvik, finns på Gammelgården 6

7 Sevärdheter/upplevelser Kyrkan/klockstapeln Bennebols Bruk Upplandsleden Pansaruddens naturreservat Fornborgen, Vällnora Bruket, Vällnora Bautastenarna, Gränsta Skedängen - beteslandskap vid Knutby prästgård Runsten, Burvik Bit av runsten, Gränsta Bit av runsten från Burvik, i kyrkan Gammelgården (Hembygdsgård) Korsnäsgården Rikt fågelliv vid Hosjön och Sottern Hosjöbadet Fyrväpplingens Sportfiske och camping Knutby Folkets Park Äta middag eller fika i Knutby Krog (gamla skolan) Burviks golfbana 7

8 Företagande Jordbruk och skogsbruk 20 Tillverkning 5 Byggnads 13 Handel 8 Transport 3 Hotell och restaurang 3 Företagstjänster 13 Övriga 16 Summa 81 Föreningsliv Burviks Golfklubb Föreningen Knutby Folkets Park Knutbygården Knutby-Faringe-Bladåker Hembygdsförbund Knutby Hem och Skola Förening Knutby i samverkan Knutby Idrottsförening Knutby Kulturförening Lions Knutby/Almunge avd. PRO Ridskolor Ringar på Vattnet (driver föräldrakooperativet Kråkskogen - daghem) Röda Korset Sotterns Vänner SPF Studieförbundet Vuxenskolan Svenska kyrkan 8

9 En SWOT-analys visar på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att skapa en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv. Styrkor Känd bygd Många småföretag Golfbana Folkpark Affär Pendlingsavstånd till Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Arlanda och kusten Roslagens natur Många föreningar Thuns (varuhus vid Faringe station) Skola Vårdcentral Busskommunikation Knutby - Uppsala Brandstation Bensinpump Äldreboende Föräldradrivet dagis Dagis Stort föreningsliv Ridskolor 9

10 Svagheter Hård trafik Usel busskommunikation med ytterområdena runt Knutby Dyra bussbiljetter Långa resvägar Ingen belysning vid Prästgårdsvägen Inga gångvägar till ytterområdena Få tomter i Knutby Bostadsbrist Utspritt boende Ingen ungdomsgård Bristande engagemang Lågt politiskt arbete i föreningsform, få representanter i kommun och landsting Kommunens Översiktsplan beträffande bostäder anger felaktiga prognoser Möjligheter Intresset för Knutby i media Kändisskap Korsnäsgården Tomter i Burvik Mark att bygga på Bygga för ungdomar som vill stanna och bygga för gamla som vill flytta från sina hus men vill bo kvar i bygden Nära Norrtälje, Stockholm, Uppsala, Arlanda och kusten Utveckla företagsverksamheten (industrihotell) Bilda kommundelsnämnd 10

11 Hot Knutby ligger för långt borta från Uppsala och de som bestämmer Politikernas ovilja att satsa på landsbygden utanför Uppsala Nedläggning av vårdcentralen Nedläggning av brandstationen Nedskärningar inom skola och omsorg Dålig nybyggnation, svårt att bo kvar i bygden både som ung och gammal 11

12 Översiktsplan (Urval av text ur gällande översiktplan. Hela översiktplanen återfinns bland annat på Uppsala kommuns hemsida; En ny översiktsplan ska göras till år 2010 och visa på utvecklingen fram till Arbetet sker i två steg. Målet med revideringen är att få fram en ny översiktsplan år Planen ska vara en revidering och sammanbakning av Översiktsplan för Uppsala kommun 2006, Översiktsplan för Uppsala stad 2002 samt Trafikplan (Nedanstående text är utdrag ur avsnitt som behandlar Knutby-området) Förutsättningar och tendenser Bebyggelsestruktur, tidigare planer samt pågående planarbete och utbyggnad Stora delar av Knutby bebyggdes med småhus på 1960-och 1970-talen. Det har varit mycket liten efterfrågan på nya bostäder i Knutby de senaste åren. I stället har cirka hundra permanent-/fritidshus tillkommit runt golfanläggningen i Burvik. I Gränsta, sydväst om Knutby, ligger en stor samling småhus med enskilda avlopp. Naturvård, friluftsliv och kulturmiljö Vid Knutby prästgård finns ett mycket väl bevarat betes och odlingslandskap som utgör ett av kommunens största, sammanhängande, ännu betade hagmarksområden. Området är av riksintresse för naturvården och avses även skyddas inom EU:s nätverk Natura Knutby har relativt gott om promenadmark och närströvmark. Kring Ellsta gård norr om samhället breder ett småbrutet landskap av barrdominerade skogspartier ut sig mellan Olandsån och landsvägen mot Bladåker. Aspbladsmossen som avvattnas genom Herrgårdsdammen är en av kommunens mest intressanta glupar. Olandsåns dalstråk ingår i ett i naturvårdsinventeringen utpekat odlingslandskap med särskilda landskapsvärden. På Hosjöns långsidor i söder och norr finns ett bitvis välbevarat odlingslandskap med strandbeten och ädellöv. Sjön är en av länets främsta fågelsjöar. Hosjön med omgivningar är också ett kärnområde ur rekreationssynpunkt. Vid Åsbyudden finns en kommunal badplats. Området fungerar främst som promenadmark med vackra utflyktsmål, men det finns även större strövskogspartier. Området skulle få ännu bättre funktion för friluftslivet i Knutby om det åstadkoms fler stigsammanbindningar. 12

13 Kulturmiljö Knutbybygden har varit kontinuerligt bebyggd åtminstone sedan äldre järnåldern. Gravfält från järnåldern finns invid samtliga byar i området. Den fornborg som ligger på de så kallade Öbackarna invid Olandsån är troligen från yngre järnåldern. Den medeltida kyrkan är av speciellt intresse. Området närmast kyrkan utgjorde förr liksom idag centrum i bygden. Den centrala slättbygden präglas i hög grad av att bebyggelsen i huvudsak utgörs av gamla byar och ensamgårdar i sina gamla forntida backlägen. Planeringsprinciper/riktlinjer Knutby har goda fysiska förutsättningar för en utbyggnad men avståndet till Uppsala bidrar till att efterfrågan på nya bostäder är låg. Styckebyggande på planlagd mark och i byar inom ortens omland är på kort sikt vad som kan ses som en rimlig utveckling. Beredskap bör hållas för ett tillskott av cirka 150 bostäder i själva orten under planperioden. Mark för verksamheter och service såsom handel, kontor och industri samt förskolor, skolor och vårdboende med mera kan ordnas i de föreslagna bebyggelseområdena. Kommunal service och verksamheter som inte är miljöfarliga kan ligga intill bostäder. Markerna kring Hosjön görs mer tillgängliga för friluftslivet. Omlandet Bebyggelsetillskott i omlandet bör prövas positivt främst i lägen som ligger så till i vägsystemet att Knutby måste passeras för vidare färd mot de viktigare arbetsplatskoncentrationerna. På så sätt kan tillskotten förväntas i högre grad bidra med serviceunderlag för orten. Ingrepp som försvårar fortsatt hävd och djurhållning ska undvikas. Burvik är ett fritidshusområde med golfbana, beläget några km öster om Knutby. Här finns även en hel del åretruntboende. Eftersom området har eget reningsverk, kan området växa ytterligare. Utveckling av Burvik stöder servicen i Knutby samhälle. 13

14 Vår vision inför framtiden För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat sex områden: Vi vill bevara och utveckla servicen för att säkerställa bygdens överlevnad Vi vill utveckla infrastrukturen i bygden Vi vill utveckla trafiksäkerheten i bygden Vi vill utveckla ungdomsverksamheten Vi vill utveckla samverkan i bygden Vi vill utveckla föreningslivet i bygden Visionen i korthet Service Bevara husläkarmottagningen Bevara brandstationen Företagshotell Hyreslägenheter Infrastruktur Allmänna kommunikationer Bredband - förstärka mobilsändare samt ökad hastighet 14

15 Trafiksäkerhet Ny väg till Uppsala Förbättrat vägunderhåll Rondell eller annan hastighetsdämpande åtgärd vid ICA Ungdomsverksamhet Vuxna på byn Ungdomsverksamhet kvällstid Ökad samverkan med Polis och sociala myndigheter Samverkan Samarbete mellan byarna i bygden Arbetsgrupp som samlar bygdens intressen gentemot kommun och län Föreningsliv Marknadsföring av bygdens föreningar Arbetsgrupper för Gammelgårdens underhåll 15

16 Kontakter Micael Rydstedt

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Sigtuna kommuns landsbygd

Sigtuna kommuns landsbygd Sigtuna kommuns landsbygd I ord, bilder och siffror Del 2 av Sigtuna kommuns landsbygdsprogram Sigtuna kommuns landsbygd Innehåll 1 Beskrivning av landsbygden 5 Befolkningen demografi, boende och sysselsättning...

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE 2O4O N RRTÄLJE Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011 (Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013) HALLSTAVIK

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort KULTURHISTORISK ÖVERSIKT, DELOMRÅDE 1 Antagen i kommunfullmäktige 2013-xx-xx 2014-02-26 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2013 www.regionmuseet.se Dnr:

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz

Ekonomi till tusen i Trönö. att sätta värde på lokal utveckling. Ulla Herlitz Ekonomi till tusen i Trönö att sätta värde på lokal utveckling Ulla Herlitz Ekonomi till tusen att sätta värde på lokal utveckling har tillkommit med ekonomiskt stöd från Nutek, Glesbygdsverket, Sveriges

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer