Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

3 Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring 23,4 % Motor 32,7 % Skador Skadeprocent 74,0 % INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Sammandrag, eget kapital 12 Kassaflödesanalys 12 Resultatanalys 13 Noter 14 Styrelsemedlemmar 26 Revisionsberättelse 27 Styrelse och revisorer 28 Fullmäktige 29 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Gävleborg 30 Ord & uttryck 32 BOLAGS- STÄMMA Länsförsäkringar Gävleborg är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 3 maj, kl i Teknikparken i Gävle.

4 VD-kommentAr Nöjda kunder, fortsatt tillväxt inom bank och ökat antal helkunder men ett svagt finansiellt resultat Marknadens mest nöjda kunder Vad är bättre än att ha nöjda kunder? Länsförsäkringar blev under 2011 åter den bank som har de mest nöjda privat- och bolånekunderna för sjunde året av åtta möjliga, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utsågs samtidigt till Fastighetsförmedlaren med de mest nöjda kunderna. Inom sakförsäkring blev vi god tvåa. Det ger oss en utmaning att gripa tag i och kanske har vi varit för passiva med att berätta allt bra vi gör inom sakförsäkring, inte minst på skadeområdet. Lokal skadereglering är det som är Länsförsäkringars adelsmärke, det område där vi verkligen är på vår hemmaplan. Populär bank Oron i världen, den avmattade konjunkturen och bolånetaket har gjort att hela utlåningsmarknaden bromsat under året. Länsförsäkringsgruppen har ca fyra procent av bankmarknaden, men tar som helhet en betydligt högre andel av såväl utlåning som inlåning. Detta är naturligt och roligt för oss som har tillväxtambitioner. Totala volymtillväxten inom bank var 14 procent för Länsförsäkringar Gävleborg och inlåningen har ökat under året, vilket bidrar till en bättre balans mellan ut- och inlåning. Lönsamheten i vår bankverksamhet har förbättrats men vi har fortfarande en bit kvar till ett positivt rörelseresultat. Vi ser fram emot fortsatt god tillväxt inom bankverksamheten, inte minst inom den nyare verksamhetsgrenen Företag Bank. Bankrörelsen kräver investeringar i form av medarbetare och vi växer sakta inom detta mer riskfyllda område. Tidningen Privata Affärer utsåg vår bankverksamhet till Årets bank i slutet av 2011, en prestigefylld titel som ytterligare stärker oss på resan mot vår vision att vara gävleborgarnas naturliga handelsplats inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Omvälvande år i världen som påverkat oss i Gävleborg 2011 var ett omvälvande år i världen, såväl skademässigt som politiskt och finansiellt. Även hos oss i Gävleborg märkte vi av den finansiella turbulensen, och inte minst syns det i vårt finansiella resultat. Vi drabbades också av stormen Dagmar dagarna efter jul. Det är vår historiskt största skada, mätt i antalet skador. Summerat får vi dock bedöma årets utfall i försäkringsrörelsen som relativt gott. Vi uppnår ett positivt försäkringstekniskt resultat, men eftersom avkastningen på bolagets placeringstillgångar blev minus 2,8 procent slutar dock det totala resultatet på minus. Vår företagsaffär har utvecklats försiktigt positivt. Vi har haft en fortsatt stark utveckling av antalet helkunder och vi fick ett genombrott gällande fondsparaffären. Vi har också sänkt våra driftskostnader. Våra utmaningar under året har främst varit den ökade konkurrensen i privatförsäkringsaffären samt skadeutvecklingen inom lantbrukssegmentet. Ett starkt varumärke som ger förväntningar om framtiden Det var med mycket inspiration och stora förväntningar jag tillträdde rollen som VD för Länsförsäkringar Gävleborg i maj Våra förutsättningar att växa inom bank och försäkring är mycket goda. Vi har ett starkt varumärke med en unik lokal plattform, vi har duktiga och engagerade medarbetare och konkurrenskraftiga erbjudanden. Samtidigt har vi många och starka konkurrenter och en oro i världen som består. Därför vill vi ytterligare tydligliggöra och vässa vårt erbjudande. Det ska vara en genuint positiv upplevelse att möta Länsförsäkringar Gävleborg i såväl ett rådgivnings- som skademöte, eller via vårt engagemang i det lokala samhället. Vi ska fortsätta vår resa och har gemensamt arbetat fram en tydlig strategi med siktet inställt på Målet är att nå eller överträffa kundernas förväntningar, öka antalet helkunder samt säkerställa ett stabilt finansiellt resultat via en effektiv och affärsmässig organisation.,, Inspirationen och förväntningarna är om möjligt än större idag, knappt ett år senare! Tua 4 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg (orgnr ) avger härmed årsredovisning för Verksamhet Länsförsäkringar Gävleborg är ett kundägt bolag med verksamhet i Gävleborgs län. Verksamheten omfattar sak- och livförsäkring, bank- och fondtjänster samt fastighetsförmedling. Liv-, bank- och fondverksamheten bedrivs enligt avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. Fastighetsförmedling bedrivs under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och upplåts på franchisebasis till fastighetsmäklare. Bolaget är även delaktigt i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen. Organisation och struktur Länsförsäkringar Gävleborg ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv, Agria samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Länsförsäkringar Gävleborg är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringskunder. Dessa har inflytande över verksamheten genom att 40 fullmäktigeledamöter företräder dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av åtta ledamöter. Därutöver ingår vd och två personal-representanter. Styrelsen och bolagsledningen har sitt säte i länet. Översiktligt om årets resultat Årets utfall i försäkringsrörelsen uppnår ett positivt försäkringstekniskt resultat, 25,2 (31,1) Mkr. Det totala resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -33,5 (34,2) Mkr. Väsentliga händelser under året År 2011 kom att präglas av nytänkande och förändringsarbete. Under ledning av vår nya VD har en ny strategisk plattform utarbetats och en ny organisation och ett nytt arbetssätt kommer att införas under de kommande åren. Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. I samband med detta har Länsförsäkringsgruppen tillskjutit kapital i form av en nyemission i Länsförsäkringar AB. Vi har under året delat ut 19 miljoner kronor i återbäring till alla våra försäkringskunder, baserat på 2010 års resultat. Alla försäkringskunder med en gällande försäkring per årsskiftet fick fem procent av sina inbetalda premier i återbäring. I samband med denna utbetalning genomfördes en rad marknadsföringsåtgärder. Vi lanserade ett nytt rabattsystem, Helkund, där kunder som samlar sina åtaganden hos oss får upp till 20 procents rabatt på sina försäkringspremier. Detta ersätter Länsbonus, som var vårt tidigare rabattsystem. Vi arbetar vidare med förberedelserna inför det kommande Solvens II-regelverket som ska börja gälla år Solvens II innebär att försäkringsbranschen ska införa en europeisk standard för intern kontroll och styrning. Stormen Dagmar drabbade oss med stor kraft under årets sista dagar, något som kommenteras vidare under rubriken Skador nedan. Väsentliga händelser efter verksamhetsåret Den nya strategiska plattform som utarbetades under 2011 kommer att fullt ut införas i verksamheten under Denna innebär genomarbetade enhetsplaner för alla delar av vår organisation och uppdragskontrakt för varje medarbetare. Syftet är att alla medarbetare ska känna stor delaktighet i arbetet att uppnå vår vision Under året kommer vår nya organisation att kunna verka med full kraft och därigenom kommer vår ställning på marknaden att förstärkas. Stort fokus kommer att läggas på försäljningsinsatser där en ny marknadsstategi kommer att införas, som även innebär nyrekrytering av en marknadschef och -kommunikatör. Banken fortsätter att öka i betydelse för vår verksamhet och kommer att förstärkas ytterligare genom att en ny bankchef rekryteras. Vårt arbete, för att i framtiden bli det bästa och främsta bankalternativet för våra kunder, pågår med stor uthållighet. Information om händelser inom Länsförsäkringsgruppen finns i slutet av årsredovisningen. Risker och exponering Bolagets försäkringsrörelse innehåller ett väl balanserat bestånd, vilket vårt resultat för de senaste åren bekräftar. Riskerna begränsas genom vår återförsäkringslösning inom länsförsäkringsgruppen. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Vi arbetar kontinuerligt med genomgångar av vårt bestånd för att reducera stora risker. länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

6 RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan. Premieinkomst (Mkr) Direkt försäkring: Hem, villa, fritidshus 111,0 103,0 Företag, kommun, lantbruk 103,3 100,7 Motorfordon 104,2 102,0 Trafik 90,6 91,6 Olycksfall 11,3 11,7 Mottagen återförsäkring 23,0 23,6 Summa egen affär 443,4 432,6 Personal Under 2011 har Länsförsäkringar Gävleborg fortsatt arbetet med att vidareutveckla organisationen. Ett omfattande strategiarbete har genomförts och en ny organisation formas. Kompetensutveckling kommer att vara ett långsiktigt prioriterat område och rekrytering av ett antal nyckelbefattningar i den nya organisationen påbörjades i slutet av året. En genomförd medarbetarundersökning visade på en hög trivsel på arbetsplatsen och den positiva frisknärvaron har bibehållits även under Ett fortsatt arbete med vår värdegrund kommer att prioriteras. Nya HR-system och processtöd till chefer i deras ledarroller har delvis införts och kommer att slutföras under kommande år. Förmedlad försäkring: Livförsäkring 211,9 215,8 Agria 41,5 38,4 Summa egen och förmedlad affär 696,8 686,8 Bank - inlåning 1 379, ,9 Bank - utlåning 4 280, ,8 Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till 1 181,1 (1 170,3) Mkr fördelat enligt placeringsstrukturen nedan. Avkastningen under 2011 blev - 2,8 procent. Fonder (Marknadsvärde) 118,5 103,1 Marknadsandelar i % Direkt försäkring: Hem 26,2 28,6 Villahem 38,0 40,1 Fritidshus 40,8 43,3 Företag* 23,4 25,6 Motor, privat 30,0 30,5 Motor, företag 32,7 33,9 *Ny beräkningsmetod för marknadstäckning medför att marknadstäckningen i absoluta tal ligger på en annan nivå än tidigare. Detta beror på att SCB har genomfört förändringar gällande definitionen av aktiva företag och att beräkningen av marknadstäckning därmed fick anpassas utifrån den förändringen. Marknad Inom privatmarknad har vi minskat vårt bestånd mätt i antal inom alla objekt, utom olycksfall, under Antal nyteckningar minskade något och tillsammans med något fler annullationer bidrog det till ett större nettotapp än under år Inom företagsmarknad gav nyteckningspremierna, tillsammans med mindre annullationer, en större nettoökning än föregående år. Företagsmotor påbörjade under året en konvertering till systemet Sally, vilket påverkat beståndsstatistiken på motor. Bankens tillväxttakt är fortsatt stark. För utlåning har takten minskat något de sista åren främst till följd av räntetakregleringen, och högre ränteläge samt en allmän avmattning på bostadsmarknaden. Dock har vi haft en fin utveckling gällande inlåning. Den inlämnade försäljningen inom Företag Liv överträffade budget och nådde nästan upp till samma nivå som 2010, trots personalförändringar och säljstopp av traditionell livförsäkring. Skador Skadekostnaderna under 2011 såg under stora delar av året riktigt bra ut och låg under budgeterad skadekostnad. Under hösten drabbades vi av ett antal bränder inom lantbruk om ca 15 Mkr. Trots en gynnsam inledning på vintern slog stormen Dagmar till med full kraft den 26 december och orsakade ca 1000 skador till ett belopp mellan Mkr. Allt över vårt självbehåll på 10 Mkr kommer dock att belasta vår återförsäkringsaffär och på så vis drabbas inte vårt resultat fullt ut. Skadeprocenten ligger på 74 procent (69 procent) av den på året belöpande premieintäkten. Vi har även förstärkt vår okända skadereserv inom olycksfallsaffären, då denna affär präglas av långa avvecklingstider och stor osäkerhet. Placeringsstruktur (mkr) Aktieindexobligationer 688,0 821,6 Aktier / förlagslån 28,0 0,9 Aktier i Länsförsäkringar AB 463,6 346,3 Fastigheter 1,5 1,5 Summa plac. tillgångar 1 181, ,3 Resultat Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr). Det tekniska resultatet i sakförsäkringsrörelsen är tkr ( tkr). Årets resultat efter dispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr). Förslag till behandling av resultat Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel. Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat med tkr samt årets förlust på tkr eller tillsammans tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets underskott jämte ansamlad vinst tkr balanseras i ny räkning. 6 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

7 ,, Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Privata Affärers motivering Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, enligt Svenskt Kvalitetsindex Tidningen Privata Affärer har också utnämnt oss till Årets Bank. Vi har även de mest nöjda kunderna bland bolånekunder och de nöjdaste företagarna vad gäller tjänstepension. Våra sakkunder på privatsidan värderar oss som god tvåa av alla försäkringsbolag i Sverige. Dessa utmärkelser är något vi är oerhört stolta över, och vi tackar alla våra kunder för förtroendet de ger oss. länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

8 Femårsöversikt Resultat Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Driftskostnader f e r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring Återbäring Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Återstående kapitalavkastning Resultat förmedlad affär Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar, verkligt värde Premieinkomst f.e.r Försäkringstekniska avsättningar f.e.r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatt Obeskattade reserver Konsolideringskapital Konsolideringsgrad 169 % 182 % 177 % 167 % 203 % Soliditet 109 % 123 % 121 % 114 % 146 % Kapitalbas Solvensmarginal NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r. 74 % 69 % 71 % 65 % 66 % Driftskostnadsprocent f.e.r. 24 % 26 % 26 % 26 % 24 % Totalkostnadsprocent f.e.r. 98 % 95 % 97 % 91 % 90 % Kapitalförvaltning Direktavkastning 0,2 % 0,3 % 0,6 % 2,0 % 2,3 % Totalavkastning -2,8 % 2,5 % 4,8 % -10,5 % 13,3 % 8 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

9 Resultaträkning Tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premier Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader 6, 10, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Finansrörelsen Kapitalavkastning, intäkter Förändring orealiserade vinster/ förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Förmedlad affär Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat förmedlad affär Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar Resultat före skatt Skatt på årets resultat 11, Årets resultat länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

10 ,,Lokal skadereglering är vårt adelsmärke, det område där vi verkligen är på vår hemmaplan. Hamnen, Hudiksvall Balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförs andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

11 Balansräkning Tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 18 Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Överavskrivningar Säkerhetsreserv Utjämningsfond Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för skatter 11, Avsättning för pensioner Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda panter För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar Ansvarsförbindelser Ansvarighet för 80 procent av konstaterade kreditförluster avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets ersättning för förmedlade bankprodukter länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

12 Sammandrag, eget kapital Sammandrag avseende förändringar i bolagets eget kapital Tkr Bundet kapitel Reservfond Fritt kapital Balanserade vinstmedel (disp fond) Årets resultat Totalt kapital Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Kassaflödesanalys Direkt metod Den löpande verksamheten Premieinbetalningar Premieutbetalningar till återförsäkrare Skadeutbetalningar Skadeinbetalningar från återförsäkrare Inbetalningar avseende provisioner och garantier Driftsutgifter Betald skatt Utbetalning av återbäring, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av: - aktier och andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper Lämnade/ återbet likvidtillskott Avyttring av: - aktier och andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper intresse-/dotterföretag, netto likvidpåverkan 0 95 Räntor, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

13 Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker Tkr Totalt 2011 Sjuk- och olycksfall Hem och villa Företag/ lantbruk/ fastighet Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring svenska risker Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkt f.e.r. (not 1) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. (not 2) Driftskostnader f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS Belopp i tkr NOT 1 Premieintäkt f.e.r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT 2 Försäkringsersättningar f.e.r Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r aa) Före avgiven återförsäkring bb) Återförsäkrares andel länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

14 ,,Det skall vara en genuint positiv upplevelse att möta oss i såväl rådgivnings- och skadeärenden, eller via vårt engagemang i samhället. Noter till resultat- och balansräkning NOT 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2008:26, med tillhörande ändringsföreskrifter. Enligt inspektionens allmänna råd tillämpas så kallad lagbegränsad IFRS. Med lagbegränsad IFRS avses en tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder samt tillhörande tolkningsmeddelanden som antagits av Europeiska kommissionen, med de avvikelser från tilllämpningen som Finansinspektionen angivit. Dessa avvikelser innebär bland annat att RFR 2 om redovisning för juridiska personer har tillämpats. Redovisningsprinciper Försäkringsavtal redovisas enligt principerna i IFRS 4, där det ges en definition av vad som i redovisningen betraktas som försäkringsavtal. Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 39, vilket innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i enlighet med kategorierna av finansiella instrument i IAS 39. Resultaträkningen Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat. Premieinkomst/premieintäkt Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet inträtt, det vill säga när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till premiereserv i balansräkningen. Beräkning av avsättning till premiereserv sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Kapitalavkastning Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Som räntesats tillämpas medelvärdet för 90-dagars statsskuldväxlar under året. Det innebär att en räntesats på 1,65 procent har tillämpats på övrig sakaffär. För trafik- och olycksfallsaffären har medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer över åren använts, vilket innebär 3,25 procent. 14 länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning 2011

15 Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för inträffade skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skadekostnaden. Driftskostnader Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas funktionsuppdelade som anskaffnings-, skadereglerings- och administrationskostnader. Driftskostnader för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens försäkringsersättningar. Under icketekniskt resultat redovisas kapitalavkastningens driftskostnader under "Kapitalavkastningen", kostnader och gemensam livförsäkringsaffär, gemensam bank- och fondtjänster, Agria och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling redovisas under "Förmedlad affär". Återförsäkring Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kapitalförvaltningens resultat Kapitalförvaltningens resultat redovisas under icketekniskt resultat. Den omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ). Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen. Ersättning till anställda En redogörelse för Länsförsäkringar Gävleborgs ersättningar till anställda redovisas som en bilaga till årsredovisningen och finns publicerad på vår hemsida lfgavleborg.se under fliken Om oss. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättning efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Leasing Bolagets leasingavtal avser hyror av kontorslokaler, företagsbilar, telefonväxel samt datainventarier. Dessa klassificeras i årsredovisningen som operationell. Kostnader redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Balansräkningen Andra finaniella placeringstillgångar Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Gävleborg utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar på basis av verkligt värde. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat mot nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsaren. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde utgörs i balansräkningen av aktier och obligationer. Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris samt kostnader direkt hänförliga till tillgången. Vinst och förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och tillgångens redovisade värde. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Kassa och bank Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker. Förutbetalda anskaffningskostnader Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal, som provisioner, marknadsföringskostnader, löner och omkostnader för säljpersonal. Anskaffningskostnaderna avskrivs på 12 månader. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under länsförsäkringar gävleborgs årsredovisning

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer