nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression."

Transkript

1 Kunskapsakuten/ Var tjugonde svensk lider av depression just nu. E nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. science photo library n o i s s e depr Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! alla texter: Fredrik Hedlund, layout: Pär ek. Materialet får ej kopieras och distribueras. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj / 1

2 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront obalans i hjärnan Med depression menas oftast det som läkarna kallar den egentliga depressionsepisoden. Sjukdomen finns tillsammans med flera andra tillstånd som går under samlingsbegreppen förstämningsepisoder och förstämningssyndrom. Där finns också melankoli, mani, hypomani, dystymi och bipolärt syndrom. Den allvarligaste konsekvensen av sjukdomen är en ökad dödlighet, i första hand orsakad av självmord, men deprimerade patienter har även en överdödlighet i andra sjukdomar. Att behandla depressionen är alltså en fråga om liv och död. MAO-hämmare LL Selektiva serotoninåterupptagshämmare. Hämmar det transportprotein som normalt drar tillbaka serotonin in i cellen. Moklobemid hämmar det nedbrytande enzymet MAO-A. MAO-A bryter ned noradrenalin MAO-A bryter ned serotonin n ali ren rad No CE ERV SSRI PR ES YN AP TIS KN KN nin oto Ser S PTI NA ESY PR Personer med depression tros ha för låga nivåer av serotonin och noradrenalin i synapsklyftan. Det leder till att receptorerna i nästa nervcell inte aktiveras som de ska och nervsignalerna i hjärnan störs. Exakt varför det leder till depression vet man inte. Dagens behandlingar går ut på att antingen öka mängden serotonin och noradrenalin, eller förstärka dess effekt. Men behandlingarna fungerar bara på procent av patienterna. ER VC EL L I BILD. Att hjälpa nervsignalerna vidare Bupropion Omvandlas till tre aktiva metaboliter som troligtvis hämmar återupptaget av noradrenalin och dopamin. Reboxetin SNRI Serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare hämmar d de transportörer som annars för tillbaka noradrenalin och serotonin in i cellen. Ökar på så sätt koncentrationen av ämnena i synapsen. Serotonintransportör Agomelatin Tricykliska Den antidepressiva effekten tros bero på blockad av serotoninreceptorn HT2C och stimulans av melatoninreceptorerna MT1 och MT2. Hämmar återupptaget av noradrenalin och serotonin. Är en selektiv noradrenalinåterupptagshämmare. Noradrenalintransportör Mianserin och mirtazapin Verkar på två sätt. På den presynaptiska sidan bidrar de till en ökad frisättning av noradrenalin och serotonin. På den postsynaptiska sidan blockerar de vissa specifika serotoninreceptorer som annars har en hämmande effekt på nervsignalen. Noradrenalinalinreceptorer Serotoninreceptorer Nervsignal POSTSYNAPTISK NERVCELL SVENSKA GRAFIKBYRÅN 2 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj LmV.

3 depression variation. Depression i olika skeden i livet Hos gamla Depression hos äldre blir ofta kronisk och kan leda till nedsatt funktionsförmåga och påverka sociala aktiviteter. Det finns både en slentrianmässig överförskrivning och en underdiagnostisering av depression hos äldre. Förstahandsval är SSRI och mirtazapin. Äldre är känsliga för TCA som kan orsaka konfusion, men måste ett TCA användas har nortriptylin den bästa biverkningsprofilen för äldre. Behandling av personer över 75 år har mycket dåligt vetenskapligt underlag. Hos barn och ungdomar Mellan fem och sex procent av tonåringarna lider av egentlig depression. Behandling med läkemedel är omdiskuterat på grund av en ökad risk för självskadebeteenden och självmordstankar och -försök. Däremot ökar inte läkemedelsbehandling risken för fullbordade självmord, enligt de studier som finns. Endast fluoxetin är Läkemedel. Fem kategorier Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI 1 SSRI är den i särklass vanligaste gruppen depressionsläkemedel. Även om mekanismen är densamma för alla SSRI-preparat är de inte utbytbara med varandra på grund av farmakokinetiska skillnader. Halveringstiden skiljer sig till exempel markant där fluoxetin har mellan en och fyra dagars halveringstid och dess aktiva metabolit norfluoxetin hela 7 15 dagar medan de andra har halveringstider på mellan en och två dagar. Medlen metaboliseras i levern och flera av dem hämmar olika cytokrom P450-enzym vilket gör dem interaktionsbenägna. Substanser: Citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin. Serotonin- noradrena- 2 linåterupptagshäm- mare, SNRI Venlafaxin har visats ha en likartad effekt som tricykliskt antidepressiva, TCA, vid egentlig depression och bättre vid svårbehandlade depressioner, liksom bättre effekt än de flesta SSRI:s. Substansen ger färre biverkningar än TCA, men fler än SSRI. Allvarligare vid överdosering än SSRI. Duloxetin har svagare effektdokumentation än venlafaxin och har både visats vara bättre och sämre än SSRI. På samma sätt är säkerhetsdokumentationen varierande. Substanser: Venlafaxin, duloxetin 3 Tricykliska antidepressiva, TCA Är ofta effektivare än SSRImedel, men svårare att kontrollera och har fler biverkningar. Används därför främst vid depressioner som inte svarar på SSRI. Substanser: Klomipramin, amitriptylin, nortriptylin, maprotilin. MAO-hämmare, MOAI 4 Monoaminoxidashämmare används allt mindre på grund av allvarliga biverkningar och livshotande interaktioner. Den enda godkända i Sverige är moklobemid. Övriga substanser 5 Mianserin har en antidepressiv effekt liknande TCA, men utan antikolinerga eller hjärt-toxiska effekter. Mianserin metaboliseras via CYP2D6 och bör inte kombineras med kinidin eller neuroleptika. Kan framkalla benmärgsdepression, oftare hos äldre. Mirtazapin verkar snabbare än SSRI och har få biverkningar, där dåsighet och viktuppgång godkänt för behandling av barn och ungdomar i Sverige och då i kombination med psykoterapeutisk behandling. Vid somatisk sjukdom Depression är vanligt hos patienter med MS, Parkinson och cancer, liksom efter stroke och hjärtinfarkt. Depressionen har en negativ inverkan på rehabilitering och överlevnad. Vid val av läkemedel bör riktlinjerna för behandling av depression hos gamla följas. är de vanligaste. Mirtazapin kan påverkas av läkemedel som inducerar CYP3A4, liksom nikotin varför rökare kan behöva en högre dos. Både Mianserin och Mirtazapin kan förstärka den CNS-deprimerande effekten av alkohol, patienterna bör därför undvika alkohol under behandlingen. Bupropion, först godkänt som Zyban för rökavvänjning, men nu också mot depression som Voxra. Trots annan mekanism likartad effektprofil som många andra antidepressiva. Jämförbar biverkningsprofil med SSRI, men utan sexuell dysfunktion dock med mer huvudvärk och muntorrhet. Högre doser kan utlösa epileptiska anfall. Reboxetin, hade sämst effekt av tolv antidepressiva läkemedel som 2009 jämfördes i en stor meta-analys omfattande över patienter. Har dock visat bättre effekt vid behandling av melankoli och mycket svår depression. Anses ha biverkningar i motsvarande mängd som SSRI, men med en annan profil. Agomelatin, godkändes 2009 inom EU. Visade snabbare effekttillslag än paroxetin i en studie. Generellt bättre biverkningsprofil än andra antidepressiva. Andra behandlingar Kognitiv beteendeterapi, KBT, lyftes fram ordentligt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Riktlinjerna säger att KBT bör användas före läkemedel vid medelsvåra depressioner utan tecken på melankoli. Elektrokonvulsiv behandling, ECT, rekommenderas i riktlinjerna vid svåra depressionstillstånd där snabb effekt är nödvändig och vid samtidiga melankoliska eller psykotiska drag. Närmare 90 procent av patienterna svarar på behandlingen som orsakar kortare minnesstörningar som ibland kan vara bestående. Läkemedel kan utlösa depression Flera läkemedel kan utlösa eller förvärra depressionssymtom som till exempel: betablockerare, kortikosteroider, L-dopa, interferon, meflokin (Lariam), vareniklin (Champix), isotrentinoin (Roaccutan, licens). Utsättning och byte Vid utsättning av antidepressiv behandling bör dosminskning ske under några veckor för att undvika yrsel, svettningar, irritabilitet, trötthet, sömnsvårigheter och illamående. Om symtom ändå uppstår och upplevs obehagliga bör nedtrappningen backas och göras långsammare. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj / 3

4 Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront LmV ställde sex frågor till Göran Isacsson, docent och överläkare vid den affektiva mottagningen, psykiatri Sydväst i Stockholm.»Det är viktigt att få patienten helt frisk«vad är den största utmaningen vid behandling av depression? Att få patienten helt frisk, det vill säga depressionen ska vara 100 procent borta. Det är inte bra för prognosen om det blir halvdant. Väldigt många patienter blir helt bra på första insatta antidepressivum, men många andra svarar bara partiellt. Och då får man inte ge sig som läkare utan fortsätt modifiera behandlingen tills patienten blivit helt bra. Det är inte bra för hjärnan med depression. Varför fungerar inte läkemedlen för alla patienter? Det som vi kallar egentlig depression som det definieras enligt DSM-IV är troligen en ganska heterogen grupp, med flera olika varianter. Det är sannolikt en viktig anledning till att behandlingen inte hjälper alla. Hur ser du på Socialstyrelsens»Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010«som kom förra året och som jämställer kognitiv beteendeterapi, KBT, och läkemedel vid lindriga till medelsvåra depressioner? Det preliminära förslaget föreslog ju KBT som nummer ett vid lindriga till medelsvåra depressioner och det fick ju en KBT är ett komplement till läkemedel anser Göran Isacsson, docent och överläkare. väldig kritik och modifierades sedan. Men de slutliga riktlinjerna är en kompromiss, tycker jag, eftersom dokumentationen för KBT är mycket svag, rent av tveksam i vissa stycken. Inget läkemedel skulle godkännas på en så svag dokumentation. Psykiater ser inte negativt på KBT, men det är framför allt ett komplement till läkemedelsbehandling, anser jag. Vad är din uppfattning i frågan om behandling med antidepressiva läkemedel och risk för självmord? Nettoeffekten av antidepressiva läkemedel är utan tvekan en mycket starkt självmordsförebyggande effekt. Antalet självmord har minskat med cirka 25 procent jämfört med nivån runt 1990, då SSRI introducerades. Sedan kan man ju inte utesluta att enskilda individer reagerar paradoxalt på olika sätt. Men det är väldigt märkligt att FDA och EMA har gått ut med varningar som gör att vissa patienter inte törs ta dessa medel. Det ökar risken för självmord, något man också har sett bland ungdomar i USA. Menar du att antidepressiva läkemedel också minskar risken för självmord hos ungdomar? Det har ju varit en mycket kontroversiell fråga. Ja, det gör de. Det vill jag hävda. Anledningen till att det har blivit en så stor kontrovers kan vara att det är svårare att diagnostisera depressionssjukdomar hos ungdomar. Vissa kan ha bipolär sjukdom som debuterar med depression och då vet man ju inte att de är bipolära förrän de har haft sin första mani. Och vid bipolär sjukdom ska man absolut inte ge antidepressiva läkemedel om man inte har en stämningsstabiliserare först, som litium, eftersom de annars kan ge en switch till manisk fas. Och ibland sker den switchen bara delvis så att de blir uppjagade medan nedstämdheten kvarstår. Det kan tänkas vara en potentiellt farlig situation. En nyligen publicerad randomiserad studie av Ellen Frank vid universitetet i Pittsburg, USA, visar att förekomsten av självmordstankar faktiskt är högre vid behandling med psykoterapi än vid behandling med SSRI. Vad är din tolkning av det resultatet? Det stödjer ju min och de flesta psykiatrers hypotes att det är sjukdomen som ger upphov till självmordstankarna och att man därför måste behandla sjukdomen för att få bort dessa. Fredrik hedlund Pipeline: Sju nya antidepressiva angreppssätt på gång. Kombinerad serotonineffekt Vilazodon, fas III/prereg, är en kombinerad SSRI och 5-HT1aagonist. Nyligen godkänd i USA. LU AA 21004, fas III, är en kombinerad SSRI plus 5-HT3-antagonism och 5-HT1a-agonism. Nikotinreceptorblockerare TC-5214, fas III, en icke-kompetitiv nikotinreceptorblockerare. Nikotinreceptorerna antas vara överstimulerade av acetylkolin vid depression. Enligt en teori kan en blockerare fixa balansen. Selektiv noradrenalinåterupptagshämmare, NERI Edivoxetin (LY ), fas III. Samma mekanism som redan godkända reboxetin. 4 /Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj LmV.

5 depression Det behövs nya antidepressiva mekanismer TEST. Fyra frågor om depression 1 2 Vilka läkemedel är förstahandsval för äldre med depression? Varför är inte alla SSRI utbytbara mot varandra trots samma mekanism? Alltför många patienter får en otillräcklig effekt av dagens mediciner. Men det finns få helt nya mekanismer i pipeline, det mesta är modifieringar av gamla principer. Dagens antidepressiva behandlingar har inte tillräckligt god effekt. Endast mellan 50 och 60 procent av patienterna svarar bra på den först insatta antidepressiva behandlingen. De övriga måste prova sig fram bland de olika läkemedlen som finns för att hitta en hjälp. Därför behövs det nya antidepressiva läkemedel, menar Hans Ågren, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset Östra i Göteborg. Vi behöver läkemedel som dels fungerar på ett djupare sätt i depressionsprocessen, och som dels kan användas utan bekymmer för långtidsbehandling för att nå målet en fullständig remission, säger han. Men för att vara ett så stort indikationsområde finns det förvånansvärt få nya antidepressiva substanser i pipeline. Det beror på att depression är ett svårt område, något som har gjort att industrin har blivit försiktiga. Industrin uppfattar neuroforskning som ett högriskområde, menar Hans Ågren. De har inte vågat satsa de pengar som krävs för att utveckla nya principer eftersom det finns flera exempel på mycket kostsamma utvecklingsprojekt som har stupat på målsnöret, säger han. En hel del av kandidaterna som ligger längst fram är därför modifieringar av redan existerande läkemedel och principer som vilazodon och LU AA som hämmar återupptaget av serotonin, precis som SSRI:s, men som dessutom utövar olika typer av receptorpåverkan postsynaptiskt. För att inte tala om edivoxetin som är en selektiv noradrenalinåterupptagshämmare, precis som reboxetin. En av få nya substanser i pipeline som faktiskt har en helt ny verkningsmekanism är TC som är utvecklat av amerikanska Targacept. Substansen blockerar nikotinreceptorer som antas vara överstimulerade av acetylkolin vid depression. Astrazeneca har licensierat in substansen och håller i det mesta kring utvecklingen i fas III och kommer att vara de som marknadsför produkten om den godkänns. Beräknad ansökan till myndigheter är 2012 i USA och 2015 i EU. Det här är klart spännande, säger Hans Ågren. Astrazeneca har också börjat marknadsföra quetiapin XR (Seroquel Depot) sedan det 2010 blev godkänt som tilläggs- 3 4 Ge exempel på tre läkemedel som kan utlösa depression. Hur verkar MAO-hämmare? Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten! Du hittar dem även på behandling av patienter med egentlig depression som inte svarar på antidepressiv behandling. Quetiapin är både en dopaminantagonist och hämmar återupptaget av noradrenalin. De har visat mycket övertygande effekt mot depressionen vid bipolär sjukdom och nu börjar en del resultat på unipolär depression komma, säger Hans Ågren. Ett annat spännande spår startades 2006 av forskaren Husseini Manji, då vid amerikanska National Institute of Mental Health, som kunde visa att det gamla narkosmedlet ketamin kan häva svårbehandlade depressioner på under en timme. Tyvärr avtar effekten redan efter några dagar så det är inget perfekt medel. Ketamin är en NMDA-antagonist och nu pågår ett intensivt arbete att ta fram och testa andra NMDAantagonister, minst fyra finns i fas II. Och det finns andra ljusglimtar vid horisonten. För trots att de flesta läkemedelsföretag har dragit öronen åt sig när det gäller depressionsforskning så gör amerikanska Johnsson & Johnsson tvärtom. De rekryterade 2008 Husseini Manji som forskningschef och satsar nu stort på neuroforskning, bland annat genom påverkan av postsynaptisk signalering. fredrik hedlund Trippelåterupptagshämmare, TRI EB-1010, i fas II/III, kallas ibland för bredspektrum-antidepressiva eftersom de påverkar alla tre serotonin, noradrenalin och dopamin. Många substanser har dock lagts ned hittills. NMDA-antagonister Intresset för NMDA-antagonister har ökat sedan det visats att ketamin har effekt mot depression. Här finns; AZD6765, traxoprodil (CP ), EVT 101 och riluzol, alla i fas II. Dopamin-agonist OPC 34712, fas II, japanska Otsukas efterföljare av aripiprazol, som nobbades i EU mot depression, är en partiell agonist av dopamin som nu testas som tilläggsbehandling till annan depressionsbehandling. Selektiv 5-HT7 receptor-antagonist JNJ , fas II, påverkar REM-sömnen hos människa, men den antidepressiva effekten har hittills inte överträffat placebo. LmV. Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden maj / 5

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Sammanfattning Ungefär 5 % av Sveriges befolkning lider av depression. Kännetecken på sjukdomen är bland annat nedstämdhet, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor,

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Ångestsyndrom debuterar ofta tidigt och hälften av de som insjuknar gör det före elva års ålder. Nästan var fjärde person drabbas någon gång under livet. Men trots att det finns hjälp är

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet

Farmakologins ABC. Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Farmakologins ABC Farmakodynamik Vad läkemedlet gör med kroppen Farmakokinetik Vad kroppen gör med läkemedlet Linda Halldner Henriksson PhD, ST-läkare Linda.Halldner@ki.se disposition Farmakokinetik absorption

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping

Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Irina Härnborg, ST-läkare Guldvingens

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Depression. Helena Eriksson. Handledare Annica Claesson

Depression. Helena Eriksson. Handledare Annica Claesson Depression V i m m e r b y f o l k h ö g s k o l a A d m i n i s t r a t i o n i v å r d e n V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 Helena Eriksson Handledare Annica Claesson Sammanfattning Anledningen till den

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre - Behandlingsrekommendation Inledning Den 27-28 januari 2004 hölls en workshop om läkemedelsbehandling av unipolär depression (återkommande depressionsperioder

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER ORION CORPORATION DATUM: 25.2.2016, VERSION 2 VI.2 Delområden

Läs mer

SBU Behanding av depression hos äldre 2015:

SBU Behanding av depression hos äldre 2015: Pollev.com/orebro Svår depression hos äldre Axel Nordenskjöld Överläkare Affektiva mottagningen, Örebro Medicine Doktor, Örebro Universitet Bitr. registerhållare, Kvalitetsregister ECT SBU Behanding av

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Kod-ID: Tentamen

Kod-ID: Tentamen Kod-ID: Enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism Sektionen farmakologi Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Program: Apotekarprogrammet Kurs: Farmakoterapi 7,5 p Tid: 5 timmar Godkända

Läs mer

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04 SBU -- depression Behandling SBU slutsats Målsättningen med depressions behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga

Läs mer

SFBUP:s Riktlinje för depression

SFBUP:s Riktlinje för depression SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI SFBUP:s Riktlinje för depression Remissversion1 enbart farmakadelen Arbetsgrupp: prof em Anne Liis von Knorring, Uppsala;psykolog Maria Zetterqvist, Linköping;öl

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika till äldre Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika Antal skåningar 75 år och äldre med utköp av neuroleptika

Läs mer

N06 Antidepressiva medel

N06 Antidepressiva medel deformer. Preparatet är starkt tillvänjande och den terapeutiska bredden är smal. Användningen av bensodiazepiner som sömnmedel bör kraftigt begränsas. Flunitrazepam* har pga sin snabba effekt, kick-effekt,

Läs mer

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar Förstämningssyndrom Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar ü Är en grupp av psykiska störningar som utmärks av en ändring i det dominerande stämningsläget som varar under en viss period ü Det förändrade

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Behandling av depression

Behandling av depression Behandling av depression Våra rekommendationer Terapigrupp Psykiatri Pouya Movahed Diagnos ställs med hjälp av: Diagnos Klinisk bedömning och Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV eller V Ett av dessa två

Läs mer

2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar

2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar Behandling av affektiva sjukdomar Begrepp: Förstämningssyndrom: Affektiva syndrom / sjukdomar Affekt: Känsloyttring (övergående) Förhöjt stämningsläge: Eufori Sänkt stämningsläge: Dysfori Affektiv sjukdom:

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Psykiatri Förstämningssyndrom Depression citalopram* sertralin* fluoxetin* mirtazapin* venlafaxin* KBT/Kognitiv psykoterapi kan ha minst lika god effekt som läkemedel.

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker. Farmakologi Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 17 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 18 november 2016 Tid: 3 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal

Läs mer

Lars Rönnbäck, professor i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Rönnbäck, professor i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Symtom vid hjärntrötthet eller mental trötthet är bl.a. koncentrationssvårigheter, stresskänslighet, sömnsvårigheter, försämrad förmåga att komma igång och ta initiativ Lars Rönnbäck, professor i neurologi

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p)

1. Beskriv vad som karakteriserar elimineringen av ett läkemedel vid 1:a ordningens kinetik. (Rita gärna) (2 p) SVARSMALL REST-Tentamen DSM1.3 Farmakologi 2010-11-09 Antal frågor 13 Maxpoäng =36, Godkänd = 24 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Initiering, underhållsbehandling och utsättning

Initiering, underhållsbehandling och utsättning Initiering, underhållsbehandling och utsättning Klassiska ångeststörningar, vilket SSRI? 1. Fluoxetin 10 40 mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos

Läs mer

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Behandlingsrekommendation Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd med förhöjd risk för

Läs mer

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö BIPOLÄR SJUKDOM Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? Psykisk sjukdom med episoder/skov Förändringar i sinnesstämning och aktivitetsnivå Förhöjd, nedstämd

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Antidepressiva läkemedels effekt på frakturrisk, hjärt-kärlsystemet och sjukdomsprognos

Antidepressiva läkemedels effekt på frakturrisk, hjärt-kärlsystemet och sjukdomsprognos Examensarbete Antidepressiva läkemedels effekt på frakturrisk, hjärt-kärlsystemet och sjukdomsprognos Författare: Johanna Hildingsson Handledare: Sven Tågerud Examinator: Marie Ekstam Ljusegren Termin:

Läs mer

Bakom masken lurar paniken

Bakom masken lurar paniken Bakom masken lurar paniken Paniksyndrom Information till patienter och anhöriga Människor med paniksyndrom döljer ofta en stark rädsla för nya panikattacker, för att vara allvarligt sjuka, hålla på att

Läs mer

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D Äldrepsykiatri KJELL FINNERMAN CHEFSÖVERLÄKARE VÄSTMANLAND Detta har jag tänkt att prata om. Demens och Depression och möjligheter till differentiering Olika grundtyper av depression och behandling med

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2010-04-12 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Initiativärende BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att läkemedlet Cymbalta från

Läs mer

Antidepressiva - Hur gör man?

Antidepressiva - Hur gör man? Antidepressiva - Hur gör man? Mussie Msghina, docent överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Studierektor för specialistläkarna Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak:

Seminarium. 1.Ångest. 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser. Orsak: [Psykiatri Seminarium STUDIEOMRÅDE 4] Seminarium 1. Ångest 2. Utmattning 3. Depression 4. Bipolär sjukdom 5. Psykoser 1.Ångest Orsak: Något obehagligt som hänt eller som man oroar sig för. En gammal rädsla

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum 6 7 februari 2013 i Örebro. Hans Ågren. professor emeritus i psykiatri

Mellansvenskt läkemedelsforum 6 7 februari 2013 i Örebro. Hans Ågren. professor emeritus i psykiatri Mellansvenskt läkemedelsforum 6 7 februari 2013 i Örebro Hans Ågren professor emeritus i psykiatri WHO: Ten leading causes of burden of disease, World, 2004 and 2030 Det finns inga objektiva tester för

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DULOXETINE RATIOPHARM Datum: 30.6.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen Duloxetine ratiopharm 30 mg och 60 mg hårda enterokapslar

Läs mer

Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------- GAMMAL ÖVNINGSTENTA (HT 01) NB: Kommande tenta kommer att omfatta 75 p (inte 100!) och vissa områden har föreslästs av andra föreläsare än tidigare! 1 1. (2p) Trots att ett lågt ph gynnar membranpassagen

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

alzheimer Kunskapsakuten/

alzheimer Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten/ När antalet äldre i samhället blir fler ökar även antalet som drabbas av Alzheimers sjukdom. Men än så länge finns inga läkemedel som botar eller påverkar sjukdomsförloppet. Forskarna börjar

Läs mer

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Jämförelse av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Ann-Sophie Jakobson Examensarbete

Läs mer

Problematiken med Utsättning av Selektiva Serotoninåterupptagshämmare

Problematiken med Utsättning av Selektiva Serotoninåterupptagshämmare Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Problematiken med Utsättning av Selektiva Serotoninåterupptagshämmare Rozhan Nawzad Ali Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012:F18 Problematiken med

Läs mer

LIKAMEDEL. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER. Information om depression och den hjälp du kan få.

LIKAMEDEL. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER. Information om depression och den hjälp du kan få. När livet har gått i moln. FRÅGA EFTER LIKAMEDEL Läkemedelsrådet i Region Skåne Box 1, 221 00 Lund. Tel 046-15 30 00. Fax 046-12 79 49. E-post: lakemedelsradet@skane.se www.skane.se/lakemedelsradet Information

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

Smärtläkemedel gamla och nya

Smärtläkemedel gamla och nya Smärtläkemedel gamla och nya Kristina Seling Distriktsläkare, Läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen Ordförande i Läkemedelskommittén Ca 40 % av befolkningen har långvarig eller återkommande

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför?

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför? Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1. (2p) Vigabatrin är en GABA-transaminashämmare med bevisad antiepileptisk effekt. Trots detta används den mycket sällan varför? Ge dessutom exempel på två

Läs mer

BPH. Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

BPH. Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ De flesta män drabbas av godartad prostataförstoring, BPH. Långt ifrån alla får problem och behöver därför ingen behandling. För de andra forskas det bland annat på ett nytt specifikt läkemedel

Läs mer

ADHD Barn och ungdom atomoxetin Se Bakgrundsmetylfenidat materialet. Campral medel disulfiram Antabus naltrexon

ADHD Barn och ungdom atomoxetin Se Bakgrundsmetylfenidat materialet. Campral medel disulfiram Antabus naltrexon Psykiatri PSYKIATRI ADHD atomoxetin Se Bakgrundsmetylfenidat materialet Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral medel disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott folsyra

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka. Inledning. 1038 Psykiatri Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom, den mest kostsamma sjukdomen i

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns?

Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns? Psykisk ohälsa hos vuxna vad är det och vilken hjälp finns? Annika Brar Psykiater, Habiliteringsläkare Habilitering & Hjälpmedel, SLSO annika.brar@sll.se Psykiatriska sjukdomar/problem hos personer med

Läs mer

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade)

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) Bilaga 2 DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) (Hämtade ur Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer för förstämningssjukdomar) [59]. Egentlig depressionsepisod A. Minst fem

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Anafranil 10 mg dragerade tabletter Anafranil 25 mg dragerade tabletter Anafranil Retard 75 mg depottabletter klomipraminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer