RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting"

Transkript

1 RAPPORT 2000:3 Konsumenterna och IT Problem och kunskapsbehov Av Clas Thorén Clas Thorén Consulting

2 Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Uppdraget och dess genomförande 6 3. Konsumentens problem idag Vad konsumerar IT-konsumenten? Spridning Scenario Problembild Särdrag och trender inom IT Informationssamhällets aktörer Konsumentens kommande problem och kunskapsbehov 33 Bilaga 1: ANEC s konsumentkrav på informations- och 41 Kommunikationsteknologi

3 1 Sammanfattning IT är idag, och blir än mer i framtiden, ett vanligt och naturligt inslag i människors vardag. Konsumenterna kommer att erbjudas ett brett utbud av förströelse, information, tjänster och varor som bygger på eller utnyttjar IT. Utbudet kommer med all sannolikhet att bli allt större, med ett stort tillskott av helt nya varor och tjänster. Många kommer att vara mobila, dvs. vi kommer att kunna använda dem varhelst och närhelst vi vill. Telefonen, datorn och TV:n, som idag är skilda apparater, kommer att växa samman och vi kommer så småningom att kunna utnyttja en och samma tjänst på samma sätt oavsett vilken slags apparat vi använder och oavsett om tjänsten kommer till oss via telefonnätet, mobiltelefonnätet eller kabel-tv. Den IT-marknad som konsumenten skall orientera sig i kommer att kännetecknas bland annat av: = Data, tele, media och hemelektronik smälter samman (konvergerar), dels genom att en och samma tjänst kan sändas på flera sätt till hemmen, dels genom att dator, TV:n och telefonen växer samman. = Stor komplexitet och snabb teknisk utveckling med produkter som finns på marknaden under kort tid och där det är svårt att bedöma om och hur de passar för den egna situationen. = Förändringar i leverantörsstrukturen genom att leverantörer går in på varandras områden. Nya konkurrenssituationer uppstår. = Ökat inslag av tjänster och paket med varor och tjänster, där kunden tecknar ett abonnemang med inslag av både fasta och rörliga kostnader. = Individanpassade tjänster, där användarprofilen är lagrad på ett s k smart kort som, när det sätts i datorn eller mobiltelefonen, gör att användargränssnittet anpassar sig efter användarens preferenser. = Utbyggnad av bredbandsförbindelser. Inom tre år bedöms 75% av landets hyreslägenheter ha tillgång till bredbandsanslutning i hemmet. = En kraftigt utökad flora av mobila apparater och tjänster. I denna föränderliga, växande och därmed svåröverskådliga IT-värld ställs då konsumenterna inför en rad olika problem: = Att göra klart för sig själv vilka behov man egentligen har, att lära känna sig själv som IT-användare. = Att välja vilket nät som skall användas för vilken tjänst. Många hushåll kommer att ha tre vägguttag, genom vilka IT-tjänster kan distribueras: telefonnätet, TV-uttaget och bredbandsuttaget. Till detta kommer mobiltelefonnätet och senare eventuellt också elnätet. Konsumenten måste analysera olika alternativ med hänsyn till de egna behoven och plånbokens tjocklek. = Att undvika att bli låst till en viss leverantör under en längre tid. = Att ta ställning till hur de mobila alternativen passar in. = Att välja leverantör av en viss tjänst. Konsumenten kommer att ställas inför val som liknar de som nu görs på el- och teleområdena. = Att välja fabrikat och modell på datorn, telefonen, skrivaren, CD-brännaren etc. på en marknad där modellerna, kapaciteten och priserna ändras snabbt. = Att vara uppmärksam på säkerhetsaspekter, integritetshot, miljövänlighet och hälsorisker. 5

4 2 Uppdraget och dess genomförande Konsumentverket har uppdragit åt Clas Thorén Consulting att utreda konsumenternas problem och kunskapsbehov på IT-området. Med IT avses i denna rapport varor och tjänster inom tre marknadssegment som smälter samman alltmer: datorer och dess programvaror, telekommunikationsprodukter samt hemelektronik såsom TV, video m.m. Utredningen har koncentrerats till konsumentens problem och behov i själva köpsituationen, när konsumenten skall anskaffa en vara eller tjänst inom IT-området. Rena konsumenträttsliga frågor har berörts endast i undantagsfall, eftersom dessa behandlats i en särskild utredning (SOU 1999:106). Inte heller har elektronisk handel berörts. Elektronisk handel är en av många IT-tillämpningar, och de problem som uppstår är i huvudsak av konsumenträttslig natur. Utredningen har genomförts i flera steg: 1. Som ett första steg har utredaren sökt skaffa sig en bild av de problem som konsumenten möter i dagsläget. Genom intervjuer med några IT-företag, några konsumentvägledare och företrädare för Konsumentverket har en problembild vuxit fram. 2. Det andra steget har bestått i att identifiera de särdrag och utvecklingstendenser inom IT-området som kan ha betydelse för konsumenterna framöver. En sådan framtidsbild är dock osäker med tanke på den hastighet med vilken både den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen sker. Bakgrundsmaterial för detta utredningssteg har varit fackpress (Computer Sweden, Datateknik, DN Hemteknik m.fl.) samt ett stort antal webbplatser. 3. I ett tredje steg har utredaren sökt identifiera de problem som konsumenten kommer att möta med hänsyn till den bedömda kommande utvecklingen. Även här har fackpress och webbplatser utgjort bakgrundsmaterial. För åsikter och slutsatser i denna rapport svarar utredaren, Clas Thorén. 6

5 3 Konsumentens problem idag 3.1 Vad konsumerar IT-konsumenten? Informationsteknik, IT, beskrivs och indelas ofta i tekniska termer, sedda ur ITbranschens synvinkel. Branschen diskuterar operativsystem, databashanterare, olika standarder etc. Fackpressen vimlar av förkortningar: WAP, EPOC, GPRS, TCP/IP etc. I denna rapport görs ett försök att se IT ur konsumentens synvinkel. För denna rapports syfte har IT-världen delats in i = tillämpningar, dvs. det som konsumenten använder IT till, = distributionen, dvs. de kommunikationsnätverk genom vilka konsumenten sänder data till och mottar data från omvärlden, = terminalerna, dvs. de apparater, med vilka konsumenten utför tillämpningarna och kommunicerar med omvärlden Tillämpningar När man skall analysera IT-området ligger det nära till hands att utgå från apparaterna, dvs. datorn, TV:n, mobiltelefonerna etc. Men det intressanta är tillämpningarna, dvs. vad man använder produkterna till. Man köper inte en mobiltelefon för att beundra dess tekniska skönhet utan för att kommunicera med andra människor. I detta avsnitt studeras vad det är för slags IT-tillämpningar som konsumenten konsumerar. Innehåll En central del av informationssamhället är det som tillhandahålls och presenteras för användaren, gratis eller mot betalning. Med en översättning av engelskans content brukar detta kallas innehåll. Innehållet kan vara förströelse såsom en videofilm, en fotbollsmatch sänd genom en digital-tv-kanal, ett TV-underhållningsprogram eller ett dataspel. Det kan köpas i form av t.ex. en CD-skiva, en DVD-skiva, eller en videokassett. Det kan också sändas över nätet direkt till konsumentens mottagarutrustning, förutsatt att nätet har tillräcklig överföringskapacitet. Innehållet kan också bestå av information, t.ex. = ett erbjudande från ett företag om köp av böcker, kläder, resor etc. = artiklar ur ett tidningsarkiv = kommunens information om det lokala näringslivet = nyheter från en tidning eller etermedium. Innehållet kan tillhandahållas i en form som är lika för alla, t.ex. i form av en webbplats. Det kan också vara individanpassat. I den elektroniska konsumenthandeln förekommer skräddarsydda erbjudanden, baserade på registrering av den enskilde konsumentens köpmönster på Internet. Kommunikation En minst lika vanlig och viktig IT-tillämpning är kommunikation av meddelanden mellan användare (enskilda individer, företag, myndigheter m.fl.). Kommunikationen kan ske via fast telefoni, mobiltelefoni, telefax, videokonferens, elektronisk post etc. Användning av standardtillämpningar En vanlig användning är naturligtvis textbehandling, kalkyl och andra standardtillämpningar. Det skulle kunna ses som exempel på egenproduktion av innehåll 7

6 i form av ljud, bild och text. Hit hör också inspelning av musik och produktion av CDskivor, fotomontage, videosekvenser m.m. Här står den kraftfulla multimediadatorn i centrum omgiven av en flora av apparater såsom digitalkamera, CD-brännare, scanner, digital videokamera etc. Konsumtion av tjänster Det blir allt vanligare att personlig service ersätts av IT-baserade tjänster. Drivkraften från tjänsteleverantörens sida är vanligen att spara personalkostnader. Genom Internetbanken får kunden själv sköta det som kassapersonalen i bankkontoret annars gör. När vi beställer tågbiljetter över Internet får vi själva ta reda på tågtider, var man skall byta, priser, rabattmöjligheter etc. I den elektroniska handeln får vi själva leta i produktregistret och sätta ihop vår beställning. Fördelarna med alla dessa IT-baserade tjänster är att vi får en bättre överblick över utbudet samt att vi kan uträtta vårt ärende hemifrån och vid den tidpunkt som passar oss. Inom några år kommer vi dessutom att kunna uträtta många ärenden genom mobiltelefonen, dvs. uträtta dem var vi än befinner oss. Styrning och övervakning Ett område som förväntas växa i omfattning och betydelse är styrning och övervakning av maskinell utrustning i hemmet samt kommunikation mellan olika apparater. Man talar om smarta hus, det intelligenta hemmet och liknande. Det innefattar bl a funktioner som sedan flera år redan finns på marknaden och som i många fall inte ses som IT-produkter utan som tillhörande byggbranschen, såsom = omgivningskontroll, t.ex. automatisk öppning och stängning av fönster och dörrar, = energistyrning, t.ex. automatisk sänkning av nattemperaturen och styrning av ljus och värme, = säkerhetsutrustning, t.ex. inbrottslarm och brandlarm, = mottagning och inspelning av TV-program. Det nya är att det intelligenta hemmet består av en mängd komponenter som är integrerade och sammankopplade med varandra via någon form av nät och centraldator och som kan kommunicera med varandra. När inbrottslarmet går, sänds ett meddelande till mobiltelefonen. När kylskåpet går sönder, ringer man till sin vitvaruleverantör som kopplar upp sig och ställer diagnos. Det intelligenta hemmet har ännu inte fått något kommersiellt genomslag. Det kanske kommer om fem år. Gemensamma standarder, bredbandsanslutning till hemmen, lokal infrastruktur i hemmen samt lokala entreprenörer som kan sätta ihop alla komponenter är viktiga förutsättningar. Många branscher berörs: fastighetsbolag, telekomföretag, datortillverkare, elektronikföretag, programvaruföretag, säkerhetsföretag m.fl Distribution Kommunikation mellan användare och distribution av innehåll förutsätter någon form av fysisk infrastruktur som kan transportera innehåll, information och meddelanden. Det finns många olika alternativ idag, och flera är på väg. En del består av ledningar (koaxialkabel, koppartråd, fiberoptik), andra är radiobaserade trådlösa förbindelser. Man talar idag mycket om bredband. Med bredband menas vanligen en infrastruktur som kan vara trådbunden eller trådlös och som kännetecknas av hög överföringskapacitet, ca 2 Mbit/sekund. Många bostadsföretag inför nu eller planerar att införa bredbandsnät i fastigheterna och att dessa skall klara av olika slag av trafik: telefoni, snabb Internet, TV samt styr- och reglertjänster. Nätet kan bestå av olika kabeltyper: en typ för den del av 8

7 nätet som leder fram till fastigheten, en som leder till bostaden och en tredje i själva bostaden. Man kan vara permanent uppkopplad; taxan är varken tids- eller volymberoende. I det följande beskrivs kortfattat några olika infrastrukturer. Uppringd anslutning till det fasta telefonnätet, via modem Detta är den idag vanligaste anslutningsformen för privatpersoner. Fördelen är att praktiskt taget alla hushåll har telefonjack i bostaden. Nackdelen är den låga överföringskapaciteten och en lång uppkopplingstid. Det finns numera många leverantörer att välja på, dock med svårgenomträngliga prisbilder, där dock den fasta kostnaden genomgående är låg och den rörliga baserad på uppkopplad tid. ISDN ISDN är en digital överföringsteknik som använder det vanliga telefonnätet. Uppkopplingstiden är snabb och överföringskapaciteten högre än för modemförbindelse. Den fasta kostnaden är högre och varierar inom landet. ADSL ADSL räknas till bredbandsteknikerna, dvs. den har en överföringskapacitet på 2-3 Mbit/sek till användaren. Den använder telefonnätet, men man måste bo inom tre kilometer från närmaste telestation. ADSL har hittills endast förekommit i försöksverksamheter. Till skillnad från många andra bredbandstekniker ger ADSL en individuell anslutning. Man påverkas alltså inte av att andra är uppkopplade samtidigt. Kabel-TV Ett kabeltevenät kan användas för att transportera data. Det behövs dock ett särskilt modem, och kabelmodemen är än så länge ganska dyra. Kabeltevenätet är ett delat medium - man delar kapaciteten med andra användare inom samma hus eller kvarter - men leverantören brukar garantera en viss kapacitet till varje anslutet hushåll. Kabeltevenätet är ett bredbandsnät. Tillgången är begränsad utanför tätorter. Man kan vara permanent uppkopplad; taxan är varken tids- eller volymberoende. Fiberoptik De flesta kommunala nät är uppbyggda med optiska fiberkablar. En fiberkabel omfattar ett antal optiska fibrer och har en hög överföringskapacitet. Optiska fibrer är i dagsläget för dyrt för att ansluta till enskilda fastigheter. Ethernet Ethernet är samma teknik som används för lokala datanät. Det är en beprövad teknik, en standard, som funnits sedan 1980-talet och finns med hastigheter på 10, 100 och 1000 Mbit/sek i båda riktningarna. Ethernet är lämpligt för fastighetsnät och i lägenheter, men lämpar sig sämre för större nät, såsom stadsnät. Elnätet Elnätet har en överföringskapacitet på ca 1 Mbit/sek. Någon kommersiellt nät är ännu inte i drift för dataöverföring, tekniken är inte färdigutvecklad utan befinner sig på forskningsstadiet. GSM GSM är dagens mest spridda mobiltelefonsystem med hög täckningsgrad i Sverige. Kapaciteten för dataöverföring är låg (9600 bit/sek) vilket är för lågt för t.ex. att surfa på 9

8 webben. Det pågår dock utveckling för att i olika steg öka kapaciteten. Nästa steg heter GPRS och medger, förutom högre överföringskapacitet, att man är permanent uppkopplad. För varje steg krävs utökning av infrastrukturen (master, basstationer) och också en ny telefon hos användaren. UMTS UMTS är en teknik för mobil kommunikation som skall medge att dagens Internettjänster kan användas mobilt. Det kräver en betydligt högre överföringskapacitet än vad GSM och dess utvecklingssteg kan erbjuda. Också UMTS kräver nya master och basstationer och kommer åtminstone till en början att finnas endast i storstäder. Det krävs en ny telefon eller motsvarande mottagarapparat. Marksänd digital TV Teracom planerar och bygger ut för att ett rikstäckande markbundet nät för digital TV skall stå klart De första sändningarna av digital TV inleddes våren 1999 och har fått ett mycket svagt genomslag, delvis beroende på att marknaden inte på ett bra sätt kunnat tillhandahålla den utrustning (set top box) som behövs för att kunna ta emot programmen på en vanlig TV. Försöksverksamhet pågår för Internettjänster. Eftersom det inte går att sända tillbaka via TV-nätet måste en annan kompletterande teknik användas för interaktiva tjänster. Det kan vara en fast eller mobil telefon. Den stora fördelen med marksänd TV som medium är att den når överallt. Det behövs endast en antenn, däremot inget kablage fram till antennen. Satellit Överföring via satellit har en lägre kapacitet än t.ex. kabel-tv och räknas inte till bredbandsteknikerna. Liksom för marksänd TV täcks hela landet, man behöver en antenn (parabol) och som returkanal används telefonen Terminaler Med terminal menas här den apparat, med vars hjälp man kommunicerar, tar emot och sänder information och utnyttjar tillhandahållna tjänster. Det kan vara en = telefon = persondator, stationär eller bärbar = informationskiosk / självbetjäningsterminal = handhållen dator = analog eller digital TV-apparat = mobiltelefon Telefonen Praktiskt taget varje svenskt hushåll har telefon, ansluten till det fasta telefonnätet. Den används nu inte bara för samtal mellan människor utan också för IT-baserad självbetjäning, t.ex. bankärenden, beställning av RSV:s blanketter och broschyrer m.m. På företagen förekommer ofta datorstödd telefoni för dialog med kunder, där data om kunden presenteras på säljarens bildskärm i samma ögonblick som samtalet kopplas upp. Efter avregleringen av telekomområdet kan varje abonnent göra sitt eget val av telefonapparat, förutsatt att telefonen uppfyller vissa tekniska krav. Persondatorn Den stationära persondatorn av idag är en väl standardiserad, kraftfull och driftsäker men svårskött produkt. Genom personalköpen har en stor spridning skett. När 10

9 äganderätten kan gå över till den anställde, vilket nu börjar ske successivt, står han/hon inför problemet att uppgradera den befintliga eller skaffa en ny modern utrustning. Många har då vant sig vid att ha en hemmadator, och den kan ha blivit ett naturligt och oumbärligt redskap i hemmet. Också den bärbara datorn är väl standardiserad men har genom sitt högre pris inte samma spridning i hemmen som den stationära. Om några år kan den möjligen komma att fasas ut från marknaden genom introduktion av nya, kraftfulla handhållna terminaler som är en hybrid mellan dator och mobiltelefon. Informationskiosker / självbetjäningsterminaler Den är en fristående anläggning som anskaffas av ett säljföretag och installeras i butiker eller i publik miljö för att vara en kanal för information, marknadsföring eller försäljning. Kunden skaffar sig någon form av information eller utnyttjar en tjänst. Det görs i en dialog, som i sin enklaste form innebär att kunden väljer ett av flera möjliga alternativ, som visas på en bildskärm. Den typiska självbetjäningsterminalen består av en persondator och en pekskärm inbyggda i ett chassi. Persondatorns kapacitet bestäms av de prestandakrav som tillämpningen ställer. Programvaran och applikationen är normalt lagrad lokalt i terminalens dator. Terminalen är då låst till denna applikation. Helt andra möjligheter öppnar sig med teknik som medger att programvaran kan laddas ner vid behov från nätet. Då kan terminalen hantera många olika applikationer. Självbetjäningsterminalerna har inte fått det allmänna genomslag som många väntat sig. Den används för specifika tillämpningar: bankomater, SJ:s biljettförsäljning, automatisk check-in på flygplatser, hos vissa myndigheter (RSV, AMS), på kommunens medborgarkontor etc. Någon allmän plats för försäljning av varor och tjänster över webben har den dock inte blivit. Det ställer höga krav på driftsäkerhet och miljötålighet, risken för vandalisering är stor etc. Handhållna datorer På marknaden förekommer små handhållna datorer, med en engelsk term ofta kallade PDA, Personal Digital Assistant. De innehåller enkla program för kalender, kalkylering, ordbehandling m.m., alltså sådana tillämpningar som ingår i Windows. Man använder en speciell penna för inmatning och manövrering. TV-apparaten TV-apparaten är till sin natur en mottagare. Med digitalteknik kan TV:n fås att användas på samma sätt som persondatorns bildskärm. Det förutsätter en s k set top box, en apparatur som tar emot digitala signaler och anpassar den till TV:ns analoga teknik. Konsumenterna har hittills varit mycket avvaktande till digital-tv. Mobiltelefonen Idag anses halva Sveriges befolkning ha en mobiltelefon, vanligen av GSM-typ. Det analoga NMT-nätet kommer att fasas ut. GSM-telefonen medger telefoni samt sändning och mottagning av korta meddelanden. Den kan också kopplas till en dator och tjänstgöra som kanal för Internet-tjänster. En ny typ av mobiltelefon, WAP-telefonen, är på väg ut på marknaden. Den är avsedd för mobila Internettillämpningar, men är på grund av sin begränsade storlek inte avsedd 11

10 för, och inte heller konstruerad för, att ta emot stora grafiska dokument. WAP är namnet på en teknik som skalar ner en webbsida till ett för en liten bildskärm lämpligt format. 3.2 Spridning SCB utförde i maj 1998 på uppdrag av Statskontoret en intervju av drygt 6000 svenskar om deras PC-innehav och Internetanvändning. Den redovisas i Statskontorets rapport 1999:40, Informationstjänster i fokus. Ur denna är följande uppgifter om användning av informations- och kommunikationstjänster i bostaden hämtade. Tabellen anger hur många procent av alla män och kvinnor respektive Internetanslutna som använder en viss tillämpning. De intervjuade tillhör åldersgruppen år. Användning i bostaden Kvinnor Kvinnor Män Män Alla anslutna alla anslutna Använder e-post Följer frågor via Internet Hämtar dokument m.m Kontaktar offentlig institution Utnyttjar databaser, infotjänster Använder banktjänster Beställer varor och tjänster Spelar spel Andra tjänster, nöjen, underhållning Av rapporten framgår att det är stor skillnad mellan åldersgrupper. Gruppen år har högre användningsprocent för samtliga områden utom banktjänster. Det framgår också att PC-innehavet och Internetanslutningen är större i tätorter. Stockholms, Göteborgs och Västerbottens län ligger högst (Västerbotten p g a Umeå universitet) och Jämtlands län lägst. Man måste vara klar över att datorer och Internet än så länge långt ifrån är var mans egendom och inte har den stora spridning som man kan tro när man läser dags- och fackpress. Det framgår också av SCB:s siffror. I ICA-kuriren nr redovisas en SIFO-undersökning från december 1999, där 1037 personer tillfrågats om de känner sig delaktiga i informationssamhället. 45% svarar nej, inte alls, 20% svarar ja, lite, 20% ja, till stor del, och 15% ja, helt och fullt. Nio av tio pensionärer svarar nej, inte alls. Det påpekas också att var fjärde löntagare har aldrig använt en dator. 3.3 Scenario IT-produkter och IT-tjänster är inga stapelvaror. De är komplicerade varor med prestanda och funktionalitet som inte syns utanpå utan som är inbyggda i mikrochips och annan elektronik. Modellbytena kommer tätt och med utökade prestanda och med vanligtvis sjunkande pris. För att göra ett rationellt och väl avvägt köp måste konsumenten vara välinformerad. Detta avsnitt är ett försök att beskriva hur en rationell konsument kan tänkas gå till väga för att köpa en ny IT-produkt, i detta fall en digital videokamera. 12

11 Det är ett exempel på ett köp från en enda tillverkare. Det är, trots att det är en lång process, ett relativt enkelt fall. När köpet involverar produkter och tjänster från flera leverantörer, blir det genast besvärligare, om man inte kan köpa ett paket. Inom något år blir det möjligt att köpa tjänsten mobilt Internet. Den som inte vill köpa en paketlösning får kombinera ihop en WAP-telefon (t.ex. Ericsson), en Internetoperatör (t.ex. Algonet) och en teleoperatör (t.ex. Tele2). Exemplet illustrerar innebörden av begreppet köparkompetens. Förberedelser Det första steget är att jag ser ett behov eller att det föds en tanke hos mig att skaffa en viss produkt eller tjänst. Jag kan ha fått impulsen genom bekanta, genom att ha sett något på TV eller sett en annons i tidningen. IT-produkter är oftast ganska dyra. De skall också användas aktivt under en längre period. De finns i många olika varianter med olika prestanda och i olika prisnivåer. Det är alltså rimligt och sannolikt att jag inte gör ett impulsköp utan vill fatta ett beslut på någorlunda rationella grunder. Jag vill göra någon form av marknadsundersökning för att se på vilken pris- och prestandanivå jag vill lägga mig och vad jag får för pengarna. Troligen finns det ett stort antal fabrikat och modeller att botanisera i. Jag har inte tid att djuploda i alla, utan måste skaffa mig några enkla kriterier för att få ner mängden alternativ till ett hanterligt antal, säg 3-5. Priset är givetvis ett av kriterierna. Antag att jag planerar att köpa en digital videokamera, som ger mycket bättre bild än den som jag har nu. Min första fråga är vad finns på marknaden? Information om detta kan jag få från = produktblad och broschyrer som jag hämtar i butiker där produkten säljs. Där får jag veta tekniska prestanda och priser. Butikerna hittar jag i telefonkatalogens gula sidor. = fackpressen eller kvällspressen, som då och då publicerar tester av olika produktgrupper. Om jag har tillgång till en dator med Internet, kan jag gå in på någon facktidnings hemsida och söka i deras artikelarkiv. = konsumentvägledaren eller Råd & Rön. Min andra fråga är vad ska man tänka på när man köper en digital videokamera?. Det innebär frågor såsom: = är den tung att hålla i, så att det blir rörelseoskärpa? = kan man använda vanliga videoband eller fordras någon särskild kvalitet? = vad kostar batterierna? = kan man föra över filmen till datorn? Vad måste jag komplettera den med? = kan man spela upp banden på min TV från 1992? = måste jag köpa någon annan apparat också, för att ha någon nytta av kameran? Jag kan få svar i butiken, men jag vill nog gärna ha svaren bekräftade från något opartiskt håll. Det kan vara artiklar i fackpressen eller i Råd & Rön. Efter denna undersökning bör jag ha tillräckligt underlag för att kunna avgöra att jag har nytta och glädje av en digital videokamera, och jag bör också ha hittat de enkla kriterier däribland ett högsta acceptabelt pris - som jag behöver för att identifiera vilka modeller jag vill titta närmare på. Produktval Efter att jag nu kommit fram till att jag skall skaffa en digital videokamera, måste jag bestämma vilket fabrikat och vilken modell jag ska köpa och av vilket företag (återförsäljare) jag skall köpa den. Med hjälp av produktbladen och prisuppgifterna från 13

12 butikerna får jag beslutsunderlag om pris/prestandaförhållanden. Men jag kan ha anledning att väga in många andra faktorer i valet: = användarvänlighet; måste provas praktiskt = tillgänglighet; måste man ha stora och starka händer? kan den användas av en som är vänsterhänt? är bruksanvisningen begriplig? = hälsa och säkerhet; innehåller den allergiframkallande ämnen? = miljövänlighet; innehåller den bromerade flamskyddsmedel? = etik; använder tillverkaren barn i fabriken? Användarvänlighet och tillgänglighet kan jag prova själv utifrån mina egna egenskaper och förutsättningar, men om jag av någon anledning vill sälja eller överlåta den efter en kort tids användning är det ju bra om den är användbar och tillgänglig för gemene man i allmänhet. För hälsa, miljö och etik skulle jag i första hand vilja ha certifieringar från opartiska instanser, i andra hand intyg eller deklarationer från tillverkaren. Beställning När jag bestämt mig för fabrikat, modell och butik gör jag min beställning. Här måste jag kontrollera att allt finns med och att det inte tillkommer några extrakostnader. Om jag beställer över Internet så ingår i detta steg avstämning mot orderbekräftelsen. Betalning Betalning sker kontant, med kort eller, vid större belopp, med postväxel. IT-produkter finns inte alltid i lager, utan tillverkas mot order. Det innebär att betalning inte sker vid beställningstillfället utan vid leveransen. Leveransmottagande och installation När jag har mottagit videokameran, måste jag göra en leveranskontroll. Jag måste kontrollera att den innehåller det som jag beställt och betalat för - själva kameran, kablage, band, väska, garantisedel, bruksanvisning etc. Därefter vidtar att med hjälp av bruksanvisningen montera ihop utrustningen och att göra olika inställningar såsom att ställa klockan, välja språk m.m. IT-produkter är komplicerade och kan vålla stora problem när man skall få igång apparaturen. Man fastnar i menyer och dialoger därför att man inte förstår innebörden och konsekvenserna av olika val som skall göras. Om man exempelvis vill avbryta en sekvens och får alternativen JA, NEJ och AVBRYT, är det lätt hänt att man svarar AVBRYT i stället för JA. Bruksanvisningen kan vara otydlig, ofullständig eller svårbegriplig. Ofta vet man inte hur mycket våld som skall tillgripas när man skall öppna en lucka eller vrida på något. Förstör man något så gäller inte garantin. Om jag får problem så vänder jag mig i första hand till butiken där jag köpte produkten. Troligen blir jag hänvisad till tillverkaren, som i bästa fall har en kundtjänst i Sverige, men jag kan råka ut för att behöva ringa till tillverkarens kundtjänst för Europa, som kan ligga i t.ex. Irland eller Holland. Kan jag inte få rättelse eller hjälp, kan jag söka stöd hos konsumentvägledaren eller, i fall av tvist, hos Allmänna Reklamationsnämnden. 3.4 Problembild Som framgår av exemplet ovan, är köpet av en IT-produkt en törnbeströdd stig. För att ge en bild av vilka problem konsumenterna faktiskt stöter på, har intervjuer genomförts 14

13 med företrädare för säljföretag, med några konsumentvägledare samt med företrädare för Konsumentverket Som branschen ser det Det är svårt att få en samlad bild över vilka problem och frågor konsumenten ställer till säljaren i köpsituationen. Det skulle kräva besök och intervjuer i ett stort antal butiker. Ett företag som säljer datorer enbart genom telefon och Internet uppger att ca en tredjedel av dem som ringer och ställer frågor är noviser (däribland pensionärer!). Resten är kunniga konsumenter som har specifika detaljfrågor. En stor del av privatkonsumenternas datoranskaffningar på senare tid har p g a personalköpen gått genom företagsförsäljningens kanaler. När det gäller t.ex. mobiltelefoner är det sannolikt att konsumenterna tar hjälp av vänner och bekanta och deras erfarenheter. På hemelektroniksidan kan man föreställa sig en liknande situation som det ovannämnda datorföretaget upplever: i stort sett är kunderna antingen noviser eller kunniga och intresserade av produktområdet och ställer kompletterande och kontrollerande frågor. Intervjuer med några företags kundstödsfunktioner visar att kundens problem efter köpet kan indelas i tre grupper: = Igångsättningsproblem. Det kanske inte handlar så mycket om att montera ihop produkten, det är snarare fråga om problem med inställningar av olika slag. Det kan vara hur man laddar kontantkortet i mobiltelefonen, hur man ställer in kanaler på videon, hur man ställer in datorns modem m.m. En av de större radio/tv-kedjorna uppger att 95% av förfrågningarna gäller starthjälp, varav 75% är datorfrågor och resten video, DVD etc. = Internet. Också här är det fråga om igångsättningsproblem med inställningar av modem, lösenord, användar-id, konto etc. Många frågor som kommer till datasupporten gäller Internet. = Användning av vanliga applikationer av typ Word. Här är det fråga ett stort antal detaljfrågor av varierande karaktär. Man kan spåra några typiska orsaker till konsumenternas problem: = Svårigheter att lokalisera problemet. Exempelvis händer det att konsumenten förlägger ett problem till mobiltelefonen när det i själva verket har med abonnemanget att göra eller tvärtom. Man kanske letar efter en funktionalitet i manualen till mobiltelefonen, när svaret finns i manualen till abonnemanget. För personalköpen av PC kommer många frågor som har att göra med svårigheter att avgöra om problemet ligger i datorn, programmet eller i Internetabonnemanget. Ett särskild komplikation är att Internetabonnemanget inte ingår i personalköpet, varför den anvisade supportorganisationen egentligen inte har skyldighet att hjälpa till med Internetfrågor. = Man börjar inte på sidan 1 i bruksanvisningen. Konsumenten tror att han känner till viktiga elementa, men där står viktiga upplysningar. Manualerna är ofta svåra att läsa, svåra att hitta i och har ett besvärligt tekniskt språk. I de flesta fallen visar det sig att svaret på kundens fråga finns i manualen. = Svårigheter att förstå engelsk text. = Komponenter som inte vill samverka med varandra. Ett exempel är att man installerar en CD-skiva med ett gratisspel som man fått med någon tidning. Spelet kanske inte passar med datorns grafikkort. 15

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III

Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel. - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Nyttan med bredband Sammanställning av goda exempel - för Bredbandsforum Arbetsgrupp III Juni 2011 www.a-focus.se Nyttan med Bredband, - Goda Exempel, 2011 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt

Läs mer

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv P E R A N D E R S S O N, J O H A N J I L B O R N, C H R I S T I A

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Vägen, resan och mobilen

Vägen, resan och mobilen Vägen, resan och mobilen Scenario med frågor för vägtra k Krister Spolander Vinnova Rapport VR 2001:25 TITEL (svensk): Vägen, resan och mobilen Scenario med frågor för vägtrafik TITLE (english): The Road,

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer