Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik"

Transkript

1 Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar på korta avstånd upp till två kilometer. Inom analysområdet finns en väl utbyggd struktur av gångbanor längs med gatorna vilket skapar goda möjligheter för fotgängare att röra sig separerat från biltrafiken. Gångbanorna är normalt smalare än vad dagens utformningskrav anger, vilket medför problem för två barnvagnar att mötas. I regel finns det däremot gångbanor på båda sidor av gatorna. För fotgängare är gena, trygga gångvägar med god standard och minimal lutningsförändring önskvärda. Därtill är alternativa stråk attraktiva ur ett fotgängarperspektiv för att uppnå variation, liv och rörelse på gatorna. Inom analysområdet finns utbyggda stråk för gående till de lokala målpunkterna, exempelvis skolor och tunnelbaneuppgångar. Gångvägsnätet är generellt väl sammankopplat men stråken brister delvis i orienterbarhet vilket gör flera målpunkter svårtillgängliga, framförallt för besökare. I analysområdets rand mot Nackareservatet och Hammarbyskogen är gatunätet uppbyggt med återvändsgator. Analysområdets kuperade terräng medför många gånger begränsningar med få alternativa tillgänglighetsanpassade färdvägar för gående. Sammanbindande gångvägar och stigar genom grönområden är sällan tillgänglighetsanpassade. I grönområden och parker finns såväl anlagda gångvägar som upptrampade stigar. Vid Nytorps Gärde erbjuds ett väl utbyggt system av gångvägar för rekreativ promenad och gena förbindelser mot bland annat Kärrtorps IP och Johanneshov. Cykeltrafik inklusive mopedtrafik Det finns ett utbyggt nät av cykelbanor inom analysområdet, vilket i huvudsak löper längs med analysområdets huvudgator och genom parkmark. Normalt kan cykelbanor även trafikeras av moped klass II men undantag finns med lokala begränsningar där mopedtrafik är förbjuden på delsträckor. På absoluta merparten av analysområdets gator hänvisas cyklister och mopedister till att färdas på körbana i blandtrafik med övrig fordonstrafik. På Olaus Magnus väg finns det markerade cykelfält längs en kortare sträcka. Cyklister prioriteras endast i låg utsträckning i relation till övrig fordonstrafik i analysområdets korsningsutformningar. De utbyggda cykelbanorna inom analysområdet håller en varierande kvalitet. Huvudstråket för cyklister saknar viktiga länkar och brister delvis i kontinuitet. Gångoch cykelbanorna vilka löper genom parkmark inom analysområdet erbjuder högre kvalitet med sammanbundna stråk. Gångbana och cykelfält på Olaus Magnus väg Tunnelbanans sträckning går inom analysområdet ovan jord vilket delvis skapar en barriär för cyklister. Vid flertalet passager saknas för cyklister välanpassade passagepunkter och kopplingar tvärs tunnelbanan. Stråken vid Sofielundsvägen och Malmövägen är goda undantag. Nätet av cykelbanor sammanlänkar några av de viktigare målpunkterna inom analysområdet. Vid Markuskyrkan leder en gång- och cykelbana ut till Nackareservatet. Till och från analysområdet är det annars bristfälliga kopplingar till angränsande områden väster- och norrut. I väster utgör Nynäsvägen en barriär med få passager, vilka därtill erbjuder mindre god standard för cykeltrafik. Förutom cykelbanan längs Hammarbybacken erbjuder stråket i Ulricehamnsvägens förlängning den enda kopplingen för cyklister norrut mot Hammarby sjöstad. I Stockholms stads cykelplan har stadens cykelvägnät inventerats och klassificerats. I cykelplanen redovisas behov av förlängningar och sammanlänkningar av befintliga cykelbanor längs analysområdets huvudstråk. Genomförandet av sådana åtgärder skulle framförallt innebära förbättrade kopplingar i nordsydlig riktning. Parallellt med Nynäsvägen och Hammarbyvägen, i analysområdets ytterkant löper i cykelplanen utpekade pendlingsstråk. Stråken håller god kvalitet men har med hänsyn till de stora flödena av cyklister ytterligare behov av att breddas för att uppnå önskvärd standard. På nästa sida redovisas analysområdets gång- och cykelvägar vilka är baserade på underlag från Stockholms stads cykelkarta, LVDB och NVDB (lokala- och nationella vägdatabasen) samt kompletterande inventering. 58

2 Tillgänglighet Tillgänglighet är möjligheten för individer att nå någonting önskvärt. Det vill säga möjligheten för människor att nå och få tillgång till önskvärda målpunkter. Exempelvis arbete, utbildning och kultur. Tillgänglighetsbegreppet är komplext och baseras på förhållandet mellan en individs funktionella kapacitet och de krav och möjligheter som miljön erbjuder. Utredningsområdet har ett strategiskt mycket gott läge i förhållande till Stockholms innerstad. Tillgängligheten till och från analysområdet är generellt god men begränsas av barriärer mellan området och dess omgivning i flera riktningar. Nynäsvägen har endast ett fåtal passagepunkter och utgör därför ett funktionellt men även mentalt hinder vid resor västerut. Gullmarsplan är en viktig knutpunkt och entré till området, vars tillgänglighet begränsas förutom av den relativt kuperade miljön, av ett hårt trafikerat gatunät. Den mest markanta höjdskillnaden finns i områdets norra delar med en högrygg som sträcker sig fram där Hammarbyhöjden möter Hammarby sjöstad. Hammarbyskogen korsas på ett funktionellt sett endast av gång- och cykelvägen som löper norrut i Ulricehamnsvägens förlängning. Nackareservatet är en ovärderlig naturtillgång men en barriär för förbindelser österut. Reservatet erbjuder ett flertal stråk för oskyddade trafikanter, vilket medför en överlag god tillgänglighet till friluftsområdet trots delvis otydliga entréer. Hammarbyhöjden och Björkhagen korsas diagonalt och separeras delvis av att tunnelbanan går genom området. Planskilda passager finns över och under tunnelbanan med cirka 250 meters mellanrum vilket medför att dess barriärverkan mildras. På kartan på nästa sida visas höjdskillnader som är överbyggda med hjälp av trappa samt var planskilda gångpassager finns. 60 Gångstråken skapar generellt ett gent och finmaskigt nät genom området för personer utan funktionshinder. Möjligheten att nå målpunkter inom de olika stadsdelarna tillgodoses i relativt hög grad även om den administrativa gränsen mellan stadsdelar delvis kan urskiljas i området. För gångtrafikanter är ofta gångstråkens utformning och upplevelsen av det offentliga rummet lika viktig som det faktiska avståndet. Individer med rörelsehinder begränsas dock av längre förflyttningar och nivåskillnader. Områdets topografi har i stora delar bevarats vid exploatering, varför dagens tillgänglighetskrav på lutning av gångbanor inte alltid uppfylls. Merparten av områdets övergångsställen är tillgänglighetsanpassade. Längs flera stråk saknas dock bänkar på eftersträvnadsvärda avstånd där äldre och personer med rörelsenedsättning kan sätta sig och vila. För att bryta ner de topografiska skillnaderna är det viktigt att tydliga stråk binder samman stadsdelarna med varandra och dess närområde, något som i dagsläget i hög grad saknas. Planskild passage under Björkhagens tunnelbanestation. VGA-analys För att visa på analysområdets tillgänglighetspotential har en VGA-analys (Visibility Graph Analysis) genomförts. Baserat på fotgängarens synfält vid varje enskild plats beräknas gångstråkets tillgänglighet i systemet. I praktiken innebär det att öppna ytor och raka stråk är mer tillgängliga än ytor som är omgivna av exempelvis byggnader eller tät skog. Analysen tar hänsyn till nivåskillnader inom analysområdet. Resultatet hjälper oss att förstå hur människor som inte är bekanta med platsen kan förväntas röra sig inom analysområdet. Analysen visar hur små förändringar av exempelvis stråkriktningar eller byggnaders utformning kan påverka människors rörelsemönster. Den tematiska kartan på nästa sida visar resultatet av analysen. Färgskalan i kartan går från röd (ytor med potentiellt hög tillgänglighet) till blå (ytor som är isolerade och/eller mindre tillgängliga). I analysen framträder en hierarki bland gångstråken inom analysområdet där primära och sekundära stråk går att urskilja. Olaus Magnus väg, Finn Malmgrens väg och Garagevägen är primära gångstråk vilket den röda färgen vittnar om. Dessa gångstråk erbjuder en hög grad av tillgänglighet till det övergripande vägnätet för fotgängare, de är visuellt väl sammankopplade och är lätta att följa. Nytorps Gärde har i analysen hög potential för att vara en tillgänglig plats då gärdet är väl sammankopplat med det övergripande vägnätet för fotgängare samt erbjuder direkta och bekväma rutter mellan bostadsområdena. Platser med branta lutningar så som grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad är mindre tillgängliga platser, vilket framgår i analysen.

3 Kollektivtrafik Tunnelbana Analysområdet kollektivtrafikförsörjs huvudsakligen via tunnelbanelinjerna 17 (Åkeshov Skarpnäck) och 18 (Alvik Farsta strand) som ingår i tunnelbanans gröna linje. Tunnelbanan trafikerar de fyra tunnelbanestationerna Skärmarbrink, Blåsut, Hammarbyhöjden och Björkhagen, vilka är lokaliserade inom analysområdet. Tunnelbanelinjerna möts i Skärmarbrink som är lokaliserad en station från Gullmarsplan vilken är söderorts knutpunkt för kollektivtrafik. Här ansluter linje 19 (Hässelby strand Hagsätra). Vid Gullmarsplan kan även byte ske till buss samt tvärbanan mellan Sickla udde och Alvik. Trafikförvaltningen (SL) har inga riktvärden för vad som accepteras som rimligt gångavstånd till stationer vid planering av nya bostads- och arbetsplatsområden. I figuren på nästa sida redovisas gångavstånd på 500 samt 700 meter från de tunnelbane- och tvärbanestationer som är lokaliserade inom eller i anslutning till analysområdet. Som jämförelse definierar Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) områden inom meter från en station som områden med hög regional tillgänglighet. Majoriteten av bebyggelsen inom analysområdet är lokaliserad inom ett gångavstånd på 700 meter från en tunnelbanestation. En mindre mängd bostäder i anslutning till Nytorps Gärde samt bostäder angränsande till Nackareservatet har ett något längre avstånd. Bostäder inom analysområdet har generellt god eller mycket god tillgänglighet till tunnelbanan. Befintlig bebyggelse inom analysområdet har ett längre avstånd än 500 meter till en tvärbanestation. Under år 2011 genomfördes en trafikräkning över antalet på- och avstigande på tunnelbanestationerna. Inom analysområdet nyttjas tunnelbanestationen Skärmarbrink mest. Antalet påstigande uppgick till per dygn och antalet avstigande till per dygn, se figuren på nästa sida. Den gröna linjen är den hårdast belastade tunnelbanelinjen i Stockholm. Linjen har 30 avgångar per timme i maxtimmen vilket är linjens maxkapacitet. Det genomsnittliga ståplatsutnyttjandet är 68 % i maxtimmen. Detta beror bland annat på en ojämn fördelning av resenärer mellan avgångarna vilket fördröjer på- och avstigandet och försenar tågen. Innan tunnelbanenätet kan utvidgas kommer större krav att ställas på avlastande busstrafik. Busstrafik Inom analysområdet trafikerar totalt åtta busslinjer. Busslinjerna utgörs av tre lokallinjer, två närtrafiklinjer och tre nattlinjer. Inom analysområdet finns ingen matning till tunnelbanan med buss. Lokallinjerna går genom analysområdets sydvästra del. Busstrafikens huvudsakliga uppgift inom analysområdet är att komplettera tunnelbanetrafiken i de relationer som tunnelbanan inte erbjuder konkurrenskraftig trafik. Närheten till Gullmarsplan medför att de radiella resorna till regioncentrum på ett acceptabelt sätt kompletteras med tvärgående förbindelser. Närtrafikens busslinjer går som en krans kring Björkhagen, Hammarbyhöjden och Nytorps Gärde och trafikerar majoriteten av busshållplatserna inom analysområdet. Nattlinjerna trafikerar sammanlagt nio busshållplatser inom analysområdet vilka är lokaliserade längs huvudgatorna. Bussförbindelser med nattlinjerna finns i nordlig samt sydlig riktning. Trafikförvaltningen har tagit fram riktvärden gällande turtäthet för lokallinjer under vardagar. Endast busslinje 163 som går mellan Sätra industri Kärrtorp uppnår framtagna riklinjer gällande turtäthet inom analysområdet. Totalt finns 11 busshållplatser inom analysområdet varav endast busshållplatserna vid hållplats Blåsut är tillgänglighetsanpassade enligt Trafikförvaltningens standard. Tillgänglighetsanpassad busshållplats i Blåsut 62

4 Biltrafik Analysområdet avgränsas av Nynäsvägen i väst. Vägen som löper i områdets utkant, är en huvudtillfart till regioncentrum söderifrån och påverkar i hög utsträckning analysområdet genom dess bredd och höga flöden. Det övergripande statliga vägnätet består av Södra Länken, en biltunnel som förbinder de södra närförorterna med varandra i öst-västlig riktning i analysområdets norra del. Då vägen löper under mark medför den ingen ytlig påverkan annat än dess tillfarter och teknikutrymmen så som avgastorn. Analysområdets gatunät ansluter i huvudsak till Nynäsvägen och Södra länken via tre huvudgator. Trafiken inom området fördelas runt Nytorps Gärde. Boende från Björkhagen hänvisas till Finn Malmgrens väg eller genom Kärrtorp för vidare färd ut i vägnätet. Från Hammarbyhöjden är kopplingen via Sofielundsvägen eller Olaus Magnus väg. Den senare binder samman analysområdet vidare mot Hammarby Sjöstad. Analysområdets geografiska läge medför att genomfartstrafik endast förekommer i mindre omfattning. Antalet förbindelser mellan stadsdelarna är få vilket styr trafiken till huvudgatunätet. Gatunätet är samtidigt känsligt för störningar och kan samla onödigt höga flöden på enskilda länkar som exempelvis Finn Malmgrens väg. Inom analysområdet finns inga betydande kapacitetsproblem för den lokala trafiken. Höga flöden på Hammarbyvägen medför dock tidvisa begränsningar i korsningen mellan Olaus Magnus väg och Hammarbyvägen. Huvudgatunät Huvudgatunätet har en uppsamlande funktion från lokalgatunätet och binder samman området med dess närområden. Hastighetsbegränsningen på huvudgatunätet är 50 km/h. På delsträckor genom Hammarbyhöjdens och Björkhagens centrum samt på Garagevägen är hastigheten begränsad till 30 km/h vid skolor och förskolor. Hammarbyvägen har höga flöden och är barriärskapande mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden. Vägen är sekundärväg för transporter med farligt gods samt omledningsväg när Södra Länken stängs. Lokalgatunät Analysområdet består till största del av lokalgatunät invid vilket merparten av fastigheterna och dess tillfarter är lokaliserade. Lokalgatorna i området håller normalt en begränsad körbanebredd. I huvudsak tillåts enkelsidig parkering. Parkerade fordon längs med gatorna gör att två bilar kan ha svårt att mötas. Trafiken på lokalgatunätet genereras till största del av de boende i området. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har inom lokalgatunätet prioriterats på bekostnad av biltrafikens framkomlighet då högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Antalet fysiska hastighetsdämpande åtgärder inom området är dock begränsade till ett fåtal platser. Södra Länken Nynäsvägen Karta över analysområdet och den övergripande trafikstrukturen. Fordonstrafikens huvudstråk vidare ut i vägnätet. 64 Finn Malmgrens väg är en huvudgata inom Hammarbyhöjden. Trafikflödeskarta. De gröna områdena och de blå steckade linjerna redovisar gator med tillåtna hastighet om 30 km/h.

5 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet är två helt olika begrepp. Trygghet är en känsla eller subjektiv upplevelse som påverkar människor, som exempelvis rör sig i den offentliga miljön, medans säkerhet bedöms utifrån konkreta fakta och fysiska åtgärder. Gångtunnlar, öde parker och stråk är exempel på platser som kan upplevas otrygga. Mindre god belysning och skymmande växtlighet men även brister i själva stadsplanestrukturen och husens placering påverkar trygghetskänslan. Glesa områden med få människor i rörelse upplevs normalt mer otrygga än den centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten. Ett parkstråk kan uppskattas på dagen, men undvikas kvällstid. Trygghetsvandringar Sedan 10 år tillbaka har trygghetsvandringar genomförts av varierande kontinuitet inom analysområdet. Överlag upplevs området som tryggt. Kontinuerlig röjning av vegetation och stärkt belysning inom området har medfört att inga betydande otrygghetsfrågor nu förekommer. Synpunkter förekommer kringgångstråket från Hammarby bollplan mot teletornet och ned till Hammarby fabriksväg, vilket delvis upplevs otryggt. På Nytorps gärde förekommer det ofta att hundägare låter sina hundar springa lösa, vilket skapar otrygghet för vissa. En faktor som bidrar till otrygghet är nedskräpning och stökighet vid matcher på Söderstadion. Områdesanalysens utredningsområde gränsar till Gullmarsplan, vilken nattetid upplevs som en otrygg plats. Misshandel och överfall förekommer. I området kring Gullmarsplan har stadsdelsförvaltningen ett förebyggande arbete i samverkan med polis och SL för ett tryggare område. Trafiksäkerhet I enlighet med Nollvisionen är stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Mellan åren har sammanlagt 243 personskadeolyckor inrapporterats inom analysområdet. Olyckorna utgörs framförallt av fallolyckor (fotgängare) och singelolyckor med cykel. Gång- och cykelbanorna saknar generellt separering vilket ökar risken för olyckor mellan trafikslagen. Hastigheten på vägnätet är den största påverkande faktorn för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som är särskilt utsatta i trafikrummet och ska därför prioriteras. För äldre medför undermålig beläggning, höga kantstenar, ojämnheter och bristande underhåll ökad risk att snubbla och falla. För många är ett lugnt trafiktempo och tydlig utformning av en förutsättning för förflyttningar och trafiksäkerhet. Gångstråket från Hammarby fabriksväg är ett exempel på en sträcka som kan uppfattas som otrygg, men där trygghetsåtgärder regelbundet utförs. Barn och trafiksäkerhet Utemiljön används av barn och unga inte bara som transportsträcka utan även för lek. För att uppmuntra fysiska aktiviteter bör de få tillgång till det offentliga rummet. God rörelsefrihet kan uppnås genom ett attraktivt och säkert gångoch cykelvägnät. Gångbanor ansluter till samtliga förskolor och skolor i analysområdet. Brister finns i cykelvägnätet. Barn och unga rör sig inte enbart kring förskolor/skolor utan även kring bostaden och andra målpunkter. Det ställer krav på att hela gatunätet kan erbjuda en trafiksäker miljö. Barn kan ha problem att läsa av trafiksituationer korrekt och studier har visat att barn inte klarar av komplicerade trafikmiljöer förrän de är mellan 11 och 12 år. Ungas rörelsefrihet begränsas ofta av deras föräldrars uppfattning om faran som de exponeras för i trafikmiljön. Barn och ungas frihet att på egen hand ta sig till målpunkter så som skola och fritidsverksamhet har minskat under de senaste 20 åren. Inom analysområdet är det vanligt att barn och unga skjutsas till skolor och förskolor med bil, möjligen delvis beroende av skolornas lokalisering. Enligt de transportpolitiska målen bör barn i skolåldern ha möjlighet att förflytta sig utan att vara beroende av att deras föräldrar ska skjutsa eller följa dem. Trafikkontoret har genomfört en inventering av trafiksäkerheten kring 100 skolor i kommunen. Trafiksäkerheten kring Björkhagens skola och Hammarbyskolan har lyfts fram som bristfällig. Att åtgärda trafikmiljön kring Björkhagens skola är högt prioriterat. Analysområdets läge medför att barn och unga i främst områdets västra del utses för luftföroreningar och partiklar. Barn som bor inom 500 meter från en tungt trafikerad väg får försämrad lungkapacitet jämfört med barn som bor på längre avstånd. 65

6 Parkering Bilparkering Allmän parkering för bilar inom analysområdet tillgodoses främst genom avgiftsfri kantstensparkering på gatumark. Därtill finns ett fåtal större parkeringsytor, bland annat vid Kärrtorps IP. I områdets västra del vid Blåsut är en stor del av gatuparkeringen reglerad som boendeparkering reserverad för de boende i delområdet. Detta på grund av områdets närhet till Globen och omkringliggande arenor. Inom analysområdet är den övervägande andelen av bostäderna från talet. Dessa fastigheter har vanligtvis högst en handfull parkeringsplatser styck och kan därmed inte tillgodose parkering i den omfattning som efterfrågas. Boende hänvisas därmed i hög grad till den allmänna parkeringen på gatumark. Bristen på parkering och angöringsytor kring äldre bebyggelse medför att på- och avstigning samt lastning och lossning många gånger sker på gatumark eller på gångbanan. När så sker tvingas fotgängare tidvis ut i körbanan med försämrad tillgänglighet och trafiksäkerhet som följd. Vid bygglov säkerställs att erforderliga ytor för parkering kan tillgodoses inom respektive fastighet. Modernare bostadstillägg som uppförts de senaste decennierna har i stor utsträckning löst parkeringsbehovet med garage och ofta kompletterande markparkering inom fastigheten. Inom analysområdet finns ett flertal allmänna parkeringsytor där uppställning av fordon tillåts avgiftsfritt i sju dygn. Dessa parkeringar har hög efterfrågan och därmed hög beläggning. Antalet större enskilda parkeringsanläggningar i området är få. I Björkhagens centrum finns ett större garage som drivs av Stockholm Parkering. Boende i närheten av garaget medges förtur vid uthyrning av parkeringsplatserna. I garaget finns två stycken bilar tillhörandes en bilpool. Genom en bilpool delar många personer på en eller flera bilar. De fasta kostanderna för bilen delas också av medlemmarna. Bilpool finns även inom Hammarbyhöjden. Cykelparkering Cykelparkeringar finns i huvudsak vid tunnelbanestationerna, de lokala centrumen och andra större målpunkter. Beläggningen på cykelparkeringarna är generellt hög. Majoriteten av cykelparkeringarna saknar låsbara cykelställ. Cykelparkering sker därmed många gånger där det finns möjlighet att låsa fast cykeln i fasta föremål så som till exempel räcken och lyktstolpar. Detta kan ibland innebära att fotgängares framkomlighet försämras. Bra cykelparkeringar ska erbjuda möjlighet att låsa fast ramen, god belysning och gärna vara väderskyddade. Säkra och tillgängliga parkeringsplatser uppmuntrar till ökad cykling och kan vara avgörande i valet av transportmedel. Möjligheten att genomföra kombinationsresa med kollektivtrafik ökar om en attraktiv parkeringsmiljö erbjuds för cyklister. Då parkering på gatumark är avgiftsfri är motivet för att upplåta en enskild plats lågt. Parkering på gatumark inom analysområdet har en beläggning kring eller över 80 %. Vid så höga beläggningstal uppfattas parkeringarna många gånger som fullbelagda och medför söktrafik i området. Parkeringsplatser med lägre beläggning finns i mer perifera lägen, exempelvis längs Garagevägen. 66 Parkering längs med Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden. Hög beläggning och felparkerade bilar medför att de gående hänvisas ut i körbanan. Överbelagd cykelparkering vid Björkhagens tunnelbanestation.

Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen

Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen Mot Sickla Gång- och cykelvägar Mot Slussen Gångbana Gång- och cykelbana Cykelfält Gångväg/Stig Utpekade cykelstråk i Stockholms stads cykelplan Pendlingsstråk Huvudstråk Mot Nackareservatet Befintlig

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM - Traik Hammarbyhöjden - Björkhagen

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM - Traik Hammarbyhöjden - Björkhagen PM - Traik Hammarbyhöjden - Björkhagen INLEDNING Medverkande PM TRAFIK Hammarbyhöjden - Björkhagen 2014-05-06, ver 2 Beställare: Pierre Savard, Exploateringskontoret Birgitta Nylander, Exploateringskontoret

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELPARKERING 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 5.1 MÅL För gång- och cykeltrafiken har följande mål formulerats för trafikplanearbetet: Att upprätta ett sammanhängande, gent, attraktivt och säkert cykelnät som täcker in viktiga

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH

Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Vilken väg väljer pendlingscyklisten? Erik Stigell Dr i Idrott GIH Bakgrund & Syfte Cyklisternas färdväg har stor betydelse för hur cykelresan uppfattas bra eller dålig kvalitet Trafiksäkerheten varierar

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen

PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen PM Gång- och cykelstråk Näset - Norra Kungsvägen 2015-04-10 Medverkande Beställare: Lidingö stad Kontaktperson: Fredrik Meurman Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Per Francke Handläggare: Mikael Pihlsgård

Läs mer

Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen

Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen Tillvarata och utveckla socialt liv Utveckla gröna promenader Tillgängliggör bergskanten i Hammarbyskogen Utveckling av park- och naturmiljöer Utvecklade parkentréer Stärk centrumfunktionerna längs strategiska

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN

TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN TRAFIK-PM TRAFIKUTREDNING NORGES HUS, HASSELUDDEN RAPPORT 2016-01-18 Uppdrag 267022, Trafikutredning Norges hus Titel på rapport: Trafikutredning Norges hus, Hasseludden Status: Rapport Datum: 2016-01-18

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k

F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 1(13) F ö r s k o l a v i d O x e l v ä g e n P M T r a f i k 2016-07-11 2(13) Beställare Henrik Löfvenborg NCC Sverige AB Uppdragsledare Sabine Saracco Structor Mark Stockholm AB Granskare Ellen Fredholm

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Skolgårdar - trafiksäkerhet

Skolgårdar - trafiksäkerhet GODA EXEMPEL Skolgårdar - trafiksäkerhet Bakgrund SISAB vill uppmärksamma och lägga fokus på att skapa trafiksäkra skolgårdar. Enligt läroplanen LGR 11 är trafikämnet ett kunskapsområde som ska integreras

Läs mer

2014-12-04 Oskar Malmberg Krister Isaksson

2014-12-04 Oskar Malmberg Krister Isaksson Oskar Malmberg Krister Isaksson Norra Sigtuna Stad - Analys av gatustruktur Bakgrund Strategisk Arkitektur har uppdragit åt Sweco att utföra en översyn av föreslagen gatustruktur för Norra Sigtuna Stad

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering Tjänsteutlåtande Dnr T2016-02298 Dnr E2016-025988 Sida 1 (7) 2016-06-30 Handläggare Trafikkontoret Cecilia Sjödin Trafikplanering Telefon: 08-508 262 40 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Exploateringsnämnden

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn Gångstråket används frekvent av fotgängare mellan parkeringsplatsen och centrumhandeln. Rådhuset har flera gången fått fönstren krossade.gångstråket upplevs som mörkt och otryggt. Platsen nyttjas som toalett.

Läs mer

Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden

Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden Solna stad Trafik PM för Program för detaljplan Norra delen av Hagastaden Stockholm 2015-08-28 Trafik PM för Norra delen av Hagastaden Datum 2015-08-28 Uppdragsnummer 1320008221 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut Dnr Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Katarina Kjellberg 08-508 261 63 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Läs mer

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme 51 Johanneshov Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar Studieområdet är den plats där Hammarbys nuvarande arena, Söderstadion, är lokaliserad. Det vill säga strax söder om Södermalm, intill

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled Birgitta Nylander Miljö och teknik Telefon: 08-508 265 46 birgitta.nylander@stockholm.se TRAFIK- Underlag till detaljplan för område vid Västerled Karta 1: Promemorians geografiska avgränsning (rött) och

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Bakgrundsdel Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Cykelplan Trollhättan 2013 Cykelplan Trollhättan 2013, bakgrundsdel, har upprättats av en projektgrupp bestående av Andreas Emanuelsson, Utredningsingenjör

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer