Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik"

Transkript

1 Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar på korta avstånd upp till två kilometer. Inom analysområdet finns en väl utbyggd struktur av gångbanor längs med gatorna vilket skapar goda möjligheter för fotgängare att röra sig separerat från biltrafiken. Gångbanorna är normalt smalare än vad dagens utformningskrav anger, vilket medför problem för två barnvagnar att mötas. I regel finns det däremot gångbanor på båda sidor av gatorna. För fotgängare är gena, trygga gångvägar med god standard och minimal lutningsförändring önskvärda. Därtill är alternativa stråk attraktiva ur ett fotgängarperspektiv för att uppnå variation, liv och rörelse på gatorna. Inom analysområdet finns utbyggda stråk för gående till de lokala målpunkterna, exempelvis skolor och tunnelbaneuppgångar. Gångvägsnätet är generellt väl sammankopplat men stråken brister delvis i orienterbarhet vilket gör flera målpunkter svårtillgängliga, framförallt för besökare. I analysområdets rand mot Nackareservatet och Hammarbyskogen är gatunätet uppbyggt med återvändsgator. Analysområdets kuperade terräng medför många gånger begränsningar med få alternativa tillgänglighetsanpassade färdvägar för gående. Sammanbindande gångvägar och stigar genom grönområden är sällan tillgänglighetsanpassade. I grönområden och parker finns såväl anlagda gångvägar som upptrampade stigar. Vid Nytorps Gärde erbjuds ett väl utbyggt system av gångvägar för rekreativ promenad och gena förbindelser mot bland annat Kärrtorps IP och Johanneshov. Cykeltrafik inklusive mopedtrafik Det finns ett utbyggt nät av cykelbanor inom analysområdet, vilket i huvudsak löper längs med analysområdets huvudgator och genom parkmark. Normalt kan cykelbanor även trafikeras av moped klass II men undantag finns med lokala begränsningar där mopedtrafik är förbjuden på delsträckor. På absoluta merparten av analysområdets gator hänvisas cyklister och mopedister till att färdas på körbana i blandtrafik med övrig fordonstrafik. På Olaus Magnus väg finns det markerade cykelfält längs en kortare sträcka. Cyklister prioriteras endast i låg utsträckning i relation till övrig fordonstrafik i analysområdets korsningsutformningar. De utbyggda cykelbanorna inom analysområdet håller en varierande kvalitet. Huvudstråket för cyklister saknar viktiga länkar och brister delvis i kontinuitet. Gångoch cykelbanorna vilka löper genom parkmark inom analysområdet erbjuder högre kvalitet med sammanbundna stråk. Gångbana och cykelfält på Olaus Magnus väg Tunnelbanans sträckning går inom analysområdet ovan jord vilket delvis skapar en barriär för cyklister. Vid flertalet passager saknas för cyklister välanpassade passagepunkter och kopplingar tvärs tunnelbanan. Stråken vid Sofielundsvägen och Malmövägen är goda undantag. Nätet av cykelbanor sammanlänkar några av de viktigare målpunkterna inom analysområdet. Vid Markuskyrkan leder en gång- och cykelbana ut till Nackareservatet. Till och från analysområdet är det annars bristfälliga kopplingar till angränsande områden väster- och norrut. I väster utgör Nynäsvägen en barriär med få passager, vilka därtill erbjuder mindre god standard för cykeltrafik. Förutom cykelbanan längs Hammarbybacken erbjuder stråket i Ulricehamnsvägens förlängning den enda kopplingen för cyklister norrut mot Hammarby sjöstad. I Stockholms stads cykelplan har stadens cykelvägnät inventerats och klassificerats. I cykelplanen redovisas behov av förlängningar och sammanlänkningar av befintliga cykelbanor längs analysområdets huvudstråk. Genomförandet av sådana åtgärder skulle framförallt innebära förbättrade kopplingar i nordsydlig riktning. Parallellt med Nynäsvägen och Hammarbyvägen, i analysområdets ytterkant löper i cykelplanen utpekade pendlingsstråk. Stråken håller god kvalitet men har med hänsyn till de stora flödena av cyklister ytterligare behov av att breddas för att uppnå önskvärd standard. På nästa sida redovisas analysområdets gång- och cykelvägar vilka är baserade på underlag från Stockholms stads cykelkarta, LVDB och NVDB (lokala- och nationella vägdatabasen) samt kompletterande inventering. 58

2 Tillgänglighet Tillgänglighet är möjligheten för individer att nå någonting önskvärt. Det vill säga möjligheten för människor att nå och få tillgång till önskvärda målpunkter. Exempelvis arbete, utbildning och kultur. Tillgänglighetsbegreppet är komplext och baseras på förhållandet mellan en individs funktionella kapacitet och de krav och möjligheter som miljön erbjuder. Utredningsområdet har ett strategiskt mycket gott läge i förhållande till Stockholms innerstad. Tillgängligheten till och från analysområdet är generellt god men begränsas av barriärer mellan området och dess omgivning i flera riktningar. Nynäsvägen har endast ett fåtal passagepunkter och utgör därför ett funktionellt men även mentalt hinder vid resor västerut. Gullmarsplan är en viktig knutpunkt och entré till området, vars tillgänglighet begränsas förutom av den relativt kuperade miljön, av ett hårt trafikerat gatunät. Den mest markanta höjdskillnaden finns i områdets norra delar med en högrygg som sträcker sig fram där Hammarbyhöjden möter Hammarby sjöstad. Hammarbyskogen korsas på ett funktionellt sett endast av gång- och cykelvägen som löper norrut i Ulricehamnsvägens förlängning. Nackareservatet är en ovärderlig naturtillgång men en barriär för förbindelser österut. Reservatet erbjuder ett flertal stråk för oskyddade trafikanter, vilket medför en överlag god tillgänglighet till friluftsområdet trots delvis otydliga entréer. Hammarbyhöjden och Björkhagen korsas diagonalt och separeras delvis av att tunnelbanan går genom området. Planskilda passager finns över och under tunnelbanan med cirka 250 meters mellanrum vilket medför att dess barriärverkan mildras. På kartan på nästa sida visas höjdskillnader som är överbyggda med hjälp av trappa samt var planskilda gångpassager finns. 60 Gångstråken skapar generellt ett gent och finmaskigt nät genom området för personer utan funktionshinder. Möjligheten att nå målpunkter inom de olika stadsdelarna tillgodoses i relativt hög grad även om den administrativa gränsen mellan stadsdelar delvis kan urskiljas i området. För gångtrafikanter är ofta gångstråkens utformning och upplevelsen av det offentliga rummet lika viktig som det faktiska avståndet. Individer med rörelsehinder begränsas dock av längre förflyttningar och nivåskillnader. Områdets topografi har i stora delar bevarats vid exploatering, varför dagens tillgänglighetskrav på lutning av gångbanor inte alltid uppfylls. Merparten av områdets övergångsställen är tillgänglighetsanpassade. Längs flera stråk saknas dock bänkar på eftersträvnadsvärda avstånd där äldre och personer med rörelsenedsättning kan sätta sig och vila. För att bryta ner de topografiska skillnaderna är det viktigt att tydliga stråk binder samman stadsdelarna med varandra och dess närområde, något som i dagsläget i hög grad saknas. Planskild passage under Björkhagens tunnelbanestation. VGA-analys För att visa på analysområdets tillgänglighetspotential har en VGA-analys (Visibility Graph Analysis) genomförts. Baserat på fotgängarens synfält vid varje enskild plats beräknas gångstråkets tillgänglighet i systemet. I praktiken innebär det att öppna ytor och raka stråk är mer tillgängliga än ytor som är omgivna av exempelvis byggnader eller tät skog. Analysen tar hänsyn till nivåskillnader inom analysområdet. Resultatet hjälper oss att förstå hur människor som inte är bekanta med platsen kan förväntas röra sig inom analysområdet. Analysen visar hur små förändringar av exempelvis stråkriktningar eller byggnaders utformning kan påverka människors rörelsemönster. Den tematiska kartan på nästa sida visar resultatet av analysen. Färgskalan i kartan går från röd (ytor med potentiellt hög tillgänglighet) till blå (ytor som är isolerade och/eller mindre tillgängliga). I analysen framträder en hierarki bland gångstråken inom analysområdet där primära och sekundära stråk går att urskilja. Olaus Magnus väg, Finn Malmgrens väg och Garagevägen är primära gångstråk vilket den röda färgen vittnar om. Dessa gångstråk erbjuder en hög grad av tillgänglighet till det övergripande vägnätet för fotgängare, de är visuellt väl sammankopplade och är lätta att följa. Nytorps Gärde har i analysen hög potential för att vara en tillgänglig plats då gärdet är väl sammankopplat med det övergripande vägnätet för fotgängare samt erbjuder direkta och bekväma rutter mellan bostadsområdena. Platser med branta lutningar så som grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad är mindre tillgängliga platser, vilket framgår i analysen.

3 Kollektivtrafik Tunnelbana Analysområdet kollektivtrafikförsörjs huvudsakligen via tunnelbanelinjerna 17 (Åkeshov Skarpnäck) och 18 (Alvik Farsta strand) som ingår i tunnelbanans gröna linje. Tunnelbanan trafikerar de fyra tunnelbanestationerna Skärmarbrink, Blåsut, Hammarbyhöjden och Björkhagen, vilka är lokaliserade inom analysområdet. Tunnelbanelinjerna möts i Skärmarbrink som är lokaliserad en station från Gullmarsplan vilken är söderorts knutpunkt för kollektivtrafik. Här ansluter linje 19 (Hässelby strand Hagsätra). Vid Gullmarsplan kan även byte ske till buss samt tvärbanan mellan Sickla udde och Alvik. Trafikförvaltningen (SL) har inga riktvärden för vad som accepteras som rimligt gångavstånd till stationer vid planering av nya bostads- och arbetsplatsområden. I figuren på nästa sida redovisas gångavstånd på 500 samt 700 meter från de tunnelbane- och tvärbanestationer som är lokaliserade inom eller i anslutning till analysområdet. Som jämförelse definierar Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) områden inom meter från en station som områden med hög regional tillgänglighet. Majoriteten av bebyggelsen inom analysområdet är lokaliserad inom ett gångavstånd på 700 meter från en tunnelbanestation. En mindre mängd bostäder i anslutning till Nytorps Gärde samt bostäder angränsande till Nackareservatet har ett något längre avstånd. Bostäder inom analysområdet har generellt god eller mycket god tillgänglighet till tunnelbanan. Befintlig bebyggelse inom analysområdet har ett längre avstånd än 500 meter till en tvärbanestation. Under år 2011 genomfördes en trafikräkning över antalet på- och avstigande på tunnelbanestationerna. Inom analysområdet nyttjas tunnelbanestationen Skärmarbrink mest. Antalet påstigande uppgick till per dygn och antalet avstigande till per dygn, se figuren på nästa sida. Den gröna linjen är den hårdast belastade tunnelbanelinjen i Stockholm. Linjen har 30 avgångar per timme i maxtimmen vilket är linjens maxkapacitet. Det genomsnittliga ståplatsutnyttjandet är 68 % i maxtimmen. Detta beror bland annat på en ojämn fördelning av resenärer mellan avgångarna vilket fördröjer på- och avstigandet och försenar tågen. Innan tunnelbanenätet kan utvidgas kommer större krav att ställas på avlastande busstrafik. Busstrafik Inom analysområdet trafikerar totalt åtta busslinjer. Busslinjerna utgörs av tre lokallinjer, två närtrafiklinjer och tre nattlinjer. Inom analysområdet finns ingen matning till tunnelbanan med buss. Lokallinjerna går genom analysområdets sydvästra del. Busstrafikens huvudsakliga uppgift inom analysområdet är att komplettera tunnelbanetrafiken i de relationer som tunnelbanan inte erbjuder konkurrenskraftig trafik. Närheten till Gullmarsplan medför att de radiella resorna till regioncentrum på ett acceptabelt sätt kompletteras med tvärgående förbindelser. Närtrafikens busslinjer går som en krans kring Björkhagen, Hammarbyhöjden och Nytorps Gärde och trafikerar majoriteten av busshållplatserna inom analysområdet. Nattlinjerna trafikerar sammanlagt nio busshållplatser inom analysområdet vilka är lokaliserade längs huvudgatorna. Bussförbindelser med nattlinjerna finns i nordlig samt sydlig riktning. Trafikförvaltningen har tagit fram riktvärden gällande turtäthet för lokallinjer under vardagar. Endast busslinje 163 som går mellan Sätra industri Kärrtorp uppnår framtagna riklinjer gällande turtäthet inom analysområdet. Totalt finns 11 busshållplatser inom analysområdet varav endast busshållplatserna vid hållplats Blåsut är tillgänglighetsanpassade enligt Trafikförvaltningens standard. Tillgänglighetsanpassad busshållplats i Blåsut 62

4 Biltrafik Analysområdet avgränsas av Nynäsvägen i väst. Vägen som löper i områdets utkant, är en huvudtillfart till regioncentrum söderifrån och påverkar i hög utsträckning analysområdet genom dess bredd och höga flöden. Det övergripande statliga vägnätet består av Södra Länken, en biltunnel som förbinder de södra närförorterna med varandra i öst-västlig riktning i analysområdets norra del. Då vägen löper under mark medför den ingen ytlig påverkan annat än dess tillfarter och teknikutrymmen så som avgastorn. Analysområdets gatunät ansluter i huvudsak till Nynäsvägen och Södra länken via tre huvudgator. Trafiken inom området fördelas runt Nytorps Gärde. Boende från Björkhagen hänvisas till Finn Malmgrens väg eller genom Kärrtorp för vidare färd ut i vägnätet. Från Hammarbyhöjden är kopplingen via Sofielundsvägen eller Olaus Magnus väg. Den senare binder samman analysområdet vidare mot Hammarby Sjöstad. Analysområdets geografiska läge medför att genomfartstrafik endast förekommer i mindre omfattning. Antalet förbindelser mellan stadsdelarna är få vilket styr trafiken till huvudgatunätet. Gatunätet är samtidigt känsligt för störningar och kan samla onödigt höga flöden på enskilda länkar som exempelvis Finn Malmgrens väg. Inom analysområdet finns inga betydande kapacitetsproblem för den lokala trafiken. Höga flöden på Hammarbyvägen medför dock tidvisa begränsningar i korsningen mellan Olaus Magnus väg och Hammarbyvägen. Huvudgatunät Huvudgatunätet har en uppsamlande funktion från lokalgatunätet och binder samman området med dess närområden. Hastighetsbegränsningen på huvudgatunätet är 50 km/h. På delsträckor genom Hammarbyhöjdens och Björkhagens centrum samt på Garagevägen är hastigheten begränsad till 30 km/h vid skolor och förskolor. Hammarbyvägen har höga flöden och är barriärskapande mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden. Vägen är sekundärväg för transporter med farligt gods samt omledningsväg när Södra Länken stängs. Lokalgatunät Analysområdet består till största del av lokalgatunät invid vilket merparten av fastigheterna och dess tillfarter är lokaliserade. Lokalgatorna i området håller normalt en begränsad körbanebredd. I huvudsak tillåts enkelsidig parkering. Parkerade fordon längs med gatorna gör att två bilar kan ha svårt att mötas. Trafiken på lokalgatunätet genereras till största del av de boende i området. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har inom lokalgatunätet prioriterats på bekostnad av biltrafikens framkomlighet då högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Antalet fysiska hastighetsdämpande åtgärder inom området är dock begränsade till ett fåtal platser. Södra Länken Nynäsvägen Karta över analysområdet och den övergripande trafikstrukturen. Fordonstrafikens huvudstråk vidare ut i vägnätet. 64 Finn Malmgrens väg är en huvudgata inom Hammarbyhöjden. Trafikflödeskarta. De gröna områdena och de blå steckade linjerna redovisar gator med tillåtna hastighet om 30 km/h.

5 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet är två helt olika begrepp. Trygghet är en känsla eller subjektiv upplevelse som påverkar människor, som exempelvis rör sig i den offentliga miljön, medans säkerhet bedöms utifrån konkreta fakta och fysiska åtgärder. Gångtunnlar, öde parker och stråk är exempel på platser som kan upplevas otrygga. Mindre god belysning och skymmande växtlighet men även brister i själva stadsplanestrukturen och husens placering påverkar trygghetskänslan. Glesa områden med få människor i rörelse upplevs normalt mer otrygga än den centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten. Ett parkstråk kan uppskattas på dagen, men undvikas kvällstid. Trygghetsvandringar Sedan 10 år tillbaka har trygghetsvandringar genomförts av varierande kontinuitet inom analysområdet. Överlag upplevs området som tryggt. Kontinuerlig röjning av vegetation och stärkt belysning inom området har medfört att inga betydande otrygghetsfrågor nu förekommer. Synpunkter förekommer kringgångstråket från Hammarby bollplan mot teletornet och ned till Hammarby fabriksväg, vilket delvis upplevs otryggt. På Nytorps gärde förekommer det ofta att hundägare låter sina hundar springa lösa, vilket skapar otrygghet för vissa. En faktor som bidrar till otrygghet är nedskräpning och stökighet vid matcher på Söderstadion. Områdesanalysens utredningsområde gränsar till Gullmarsplan, vilken nattetid upplevs som en otrygg plats. Misshandel och överfall förekommer. I området kring Gullmarsplan har stadsdelsförvaltningen ett förebyggande arbete i samverkan med polis och SL för ett tryggare område. Trafiksäkerhet I enlighet med Nollvisionen är stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Mellan åren har sammanlagt 243 personskadeolyckor inrapporterats inom analysområdet. Olyckorna utgörs framförallt av fallolyckor (fotgängare) och singelolyckor med cykel. Gång- och cykelbanorna saknar generellt separering vilket ökar risken för olyckor mellan trafikslagen. Hastigheten på vägnätet är den största påverkande faktorn för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som är särskilt utsatta i trafikrummet och ska därför prioriteras. För äldre medför undermålig beläggning, höga kantstenar, ojämnheter och bristande underhåll ökad risk att snubbla och falla. För många är ett lugnt trafiktempo och tydlig utformning av en förutsättning för förflyttningar och trafiksäkerhet. Gångstråket från Hammarby fabriksväg är ett exempel på en sträcka som kan uppfattas som otrygg, men där trygghetsåtgärder regelbundet utförs. Barn och trafiksäkerhet Utemiljön används av barn och unga inte bara som transportsträcka utan även för lek. För att uppmuntra fysiska aktiviteter bör de få tillgång till det offentliga rummet. God rörelsefrihet kan uppnås genom ett attraktivt och säkert gångoch cykelvägnät. Gångbanor ansluter till samtliga förskolor och skolor i analysområdet. Brister finns i cykelvägnätet. Barn och unga rör sig inte enbart kring förskolor/skolor utan även kring bostaden och andra målpunkter. Det ställer krav på att hela gatunätet kan erbjuda en trafiksäker miljö. Barn kan ha problem att läsa av trafiksituationer korrekt och studier har visat att barn inte klarar av komplicerade trafikmiljöer förrän de är mellan 11 och 12 år. Ungas rörelsefrihet begränsas ofta av deras föräldrars uppfattning om faran som de exponeras för i trafikmiljön. Barn och ungas frihet att på egen hand ta sig till målpunkter så som skola och fritidsverksamhet har minskat under de senaste 20 åren. Inom analysområdet är det vanligt att barn och unga skjutsas till skolor och förskolor med bil, möjligen delvis beroende av skolornas lokalisering. Enligt de transportpolitiska målen bör barn i skolåldern ha möjlighet att förflytta sig utan att vara beroende av att deras föräldrar ska skjutsa eller följa dem. Trafikkontoret har genomfört en inventering av trafiksäkerheten kring 100 skolor i kommunen. Trafiksäkerheten kring Björkhagens skola och Hammarbyskolan har lyfts fram som bristfällig. Att åtgärda trafikmiljön kring Björkhagens skola är högt prioriterat. Analysområdets läge medför att barn och unga i främst områdets västra del utses för luftföroreningar och partiklar. Barn som bor inom 500 meter från en tungt trafikerad väg får försämrad lungkapacitet jämfört med barn som bor på längre avstånd. 65

6 Parkering Bilparkering Allmän parkering för bilar inom analysområdet tillgodoses främst genom avgiftsfri kantstensparkering på gatumark. Därtill finns ett fåtal större parkeringsytor, bland annat vid Kärrtorps IP. I områdets västra del vid Blåsut är en stor del av gatuparkeringen reglerad som boendeparkering reserverad för de boende i delområdet. Detta på grund av områdets närhet till Globen och omkringliggande arenor. Inom analysområdet är den övervägande andelen av bostäderna från talet. Dessa fastigheter har vanligtvis högst en handfull parkeringsplatser styck och kan därmed inte tillgodose parkering i den omfattning som efterfrågas. Boende hänvisas därmed i hög grad till den allmänna parkeringen på gatumark. Bristen på parkering och angöringsytor kring äldre bebyggelse medför att på- och avstigning samt lastning och lossning många gånger sker på gatumark eller på gångbanan. När så sker tvingas fotgängare tidvis ut i körbanan med försämrad tillgänglighet och trafiksäkerhet som följd. Vid bygglov säkerställs att erforderliga ytor för parkering kan tillgodoses inom respektive fastighet. Modernare bostadstillägg som uppförts de senaste decennierna har i stor utsträckning löst parkeringsbehovet med garage och ofta kompletterande markparkering inom fastigheten. Inom analysområdet finns ett flertal allmänna parkeringsytor där uppställning av fordon tillåts avgiftsfritt i sju dygn. Dessa parkeringar har hög efterfrågan och därmed hög beläggning. Antalet större enskilda parkeringsanläggningar i området är få. I Björkhagens centrum finns ett större garage som drivs av Stockholm Parkering. Boende i närheten av garaget medges förtur vid uthyrning av parkeringsplatserna. I garaget finns två stycken bilar tillhörandes en bilpool. Genom en bilpool delar många personer på en eller flera bilar. De fasta kostanderna för bilen delas också av medlemmarna. Bilpool finns även inom Hammarbyhöjden. Cykelparkering Cykelparkeringar finns i huvudsak vid tunnelbanestationerna, de lokala centrumen och andra större målpunkter. Beläggningen på cykelparkeringarna är generellt hög. Majoriteten av cykelparkeringarna saknar låsbara cykelställ. Cykelparkering sker därmed många gånger där det finns möjlighet att låsa fast cykeln i fasta föremål så som till exempel räcken och lyktstolpar. Detta kan ibland innebära att fotgängares framkomlighet försämras. Bra cykelparkeringar ska erbjuda möjlighet att låsa fast ramen, god belysning och gärna vara väderskyddade. Säkra och tillgängliga parkeringsplatser uppmuntrar till ökad cykling och kan vara avgörande i valet av transportmedel. Möjligheten att genomföra kombinationsresa med kollektivtrafik ökar om en attraktiv parkeringsmiljö erbjuds för cyklister. Då parkering på gatumark är avgiftsfri är motivet för att upplåta en enskild plats lågt. Parkering på gatumark inom analysområdet har en beläggning kring eller över 80 %. Vid så höga beläggningstal uppfattas parkeringarna många gånger som fullbelagda och medför söktrafik i området. Parkeringsplatser med lägre beläggning finns i mer perifera lägen, exempelvis längs Garagevägen. 66 Parkering längs med Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden. Hög beläggning och felparkerade bilar medför att de gående hänvisas ut i körbanan. Överbelagd cykelparkering vid Björkhagens tunnelbanestation.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Mars 2004 GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Tillgänglighetsplan. för Skarpnäcks stadsdelsområde

Mars 2004 GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET. Tillgänglighetsplan. för Skarpnäcks stadsdelsområde Mars 2004 GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Tillgänglighetsplan för Skarpnäcks stadsdelsområde Förord Tillgänglighetsprojektet på gatu- och fastighetskontoret har sedan år 1999 arbetat med att göra förbättringar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Flödesanalys Handenområdet UTKAST

Flödesanalys Handenområdet UTKAST Flödesanalys Handenområdet UTKAST Titel: Flödesanalys Handenområdet Datum: Februari 2013 Beställare: Karin Norlander, Haninge kommun Konsulter: Sverker Hanson, Jenny Carlsson, Louise Westin, Sweco Underkonsulter:

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Cykelparkera vid tunnelbanan

Cykelparkera vid tunnelbanan Cykelparkera vid tunnelbanan En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid tunnelbanestationer Malin Ingemarson SEPTEMBER 2009 Genomförande Samtliga tunnelbanestationer utanför Stockholms innerstad

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

PM Trafik och parkering fo r Ha gerna s station, Ta by kommun

PM Trafik och parkering fo r Ha gerna s station, Ta by kommun 2014-10-24 PM Trafik och parkering fo r Ha gerna s station, Ta by kommun Beställare: Magnus Nissar, Täby kommun Konsult: ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare: Sanna Eveby Trafikutredare: Lars-Erik Andersson,

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Uppdragsnr: 10028086 1 (13) TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I SALEMS KOMMUN 30-ZONER Mall: WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola

TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola TRAFIKUTREDNING Stenungsunds Montessoriskola/förskola Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Sweco Infrastructure AB Org.nr 556507-0868

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand LS 1102-0283 Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Titel: Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Datum: 2011-09-30 Författare: Louise Gustafsson, Uppdragsansvarig,

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun

Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontoret Förord För att garantera kvalitén vid ny- och ombyggnader av gång- och cykelbanor behövs en policy för att

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

CYKELPLAN För VALLENTUNA KOMMUN. Cykelplan. Vallentuna kommun. Samrådshandling Februari 2014 FÖRHANDSKOPIAI2010 05 03

CYKELPLAN För VALLENTUNA KOMMUN. Cykelplan. Vallentuna kommun. Samrådshandling Februari 2014 FÖRHANDSKOPIAI2010 05 03 CYKELPLAN För VALLENTUNA KOMMUN Cykelplan Vallentuna kommun Samrådshandling Februari 2014 1 FÖRHANDSKOPIAI2010 05 03 CYKELPLAN för VALLENTUNA KOMMUN Medverkande Denna cykelplan är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Fagerängen 2012 H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET 1 Innehåll Arrangör... 2 Deltagare... 2 Sammanfattning... 2 Sträckan som vandrades... 3 Synpunkter som kom fram

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun

Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan för Gnesta kommun 2014-06-16 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer