Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik"

Transkript

1 Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar på korta avstånd upp till två kilometer. Inom analysområdet finns en väl utbyggd struktur av gångbanor längs med gatorna vilket skapar goda möjligheter för fotgängare att röra sig separerat från biltrafiken. Gångbanorna är normalt smalare än vad dagens utformningskrav anger, vilket medför problem för två barnvagnar att mötas. I regel finns det däremot gångbanor på båda sidor av gatorna. För fotgängare är gena, trygga gångvägar med god standard och minimal lutningsförändring önskvärda. Därtill är alternativa stråk attraktiva ur ett fotgängarperspektiv för att uppnå variation, liv och rörelse på gatorna. Inom analysområdet finns utbyggda stråk för gående till de lokala målpunkterna, exempelvis skolor och tunnelbaneuppgångar. Gångvägsnätet är generellt väl sammankopplat men stråken brister delvis i orienterbarhet vilket gör flera målpunkter svårtillgängliga, framförallt för besökare. I analysområdets rand mot Nackareservatet och Hammarbyskogen är gatunätet uppbyggt med återvändsgator. Analysområdets kuperade terräng medför många gånger begränsningar med få alternativa tillgänglighetsanpassade färdvägar för gående. Sammanbindande gångvägar och stigar genom grönområden är sällan tillgänglighetsanpassade. I grönområden och parker finns såväl anlagda gångvägar som upptrampade stigar. Vid Nytorps Gärde erbjuds ett väl utbyggt system av gångvägar för rekreativ promenad och gena förbindelser mot bland annat Kärrtorps IP och Johanneshov. Cykeltrafik inklusive mopedtrafik Det finns ett utbyggt nät av cykelbanor inom analysområdet, vilket i huvudsak löper längs med analysområdets huvudgator och genom parkmark. Normalt kan cykelbanor även trafikeras av moped klass II men undantag finns med lokala begränsningar där mopedtrafik är förbjuden på delsträckor. På absoluta merparten av analysområdets gator hänvisas cyklister och mopedister till att färdas på körbana i blandtrafik med övrig fordonstrafik. På Olaus Magnus väg finns det markerade cykelfält längs en kortare sträcka. Cyklister prioriteras endast i låg utsträckning i relation till övrig fordonstrafik i analysområdets korsningsutformningar. De utbyggda cykelbanorna inom analysområdet håller en varierande kvalitet. Huvudstråket för cyklister saknar viktiga länkar och brister delvis i kontinuitet. Gångoch cykelbanorna vilka löper genom parkmark inom analysområdet erbjuder högre kvalitet med sammanbundna stråk. Gångbana och cykelfält på Olaus Magnus väg Tunnelbanans sträckning går inom analysområdet ovan jord vilket delvis skapar en barriär för cyklister. Vid flertalet passager saknas för cyklister välanpassade passagepunkter och kopplingar tvärs tunnelbanan. Stråken vid Sofielundsvägen och Malmövägen är goda undantag. Nätet av cykelbanor sammanlänkar några av de viktigare målpunkterna inom analysområdet. Vid Markuskyrkan leder en gång- och cykelbana ut till Nackareservatet. Till och från analysområdet är det annars bristfälliga kopplingar till angränsande områden väster- och norrut. I väster utgör Nynäsvägen en barriär med få passager, vilka därtill erbjuder mindre god standard för cykeltrafik. Förutom cykelbanan längs Hammarbybacken erbjuder stråket i Ulricehamnsvägens förlängning den enda kopplingen för cyklister norrut mot Hammarby sjöstad. I Stockholms stads cykelplan har stadens cykelvägnät inventerats och klassificerats. I cykelplanen redovisas behov av förlängningar och sammanlänkningar av befintliga cykelbanor längs analysområdets huvudstråk. Genomförandet av sådana åtgärder skulle framförallt innebära förbättrade kopplingar i nordsydlig riktning. Parallellt med Nynäsvägen och Hammarbyvägen, i analysområdets ytterkant löper i cykelplanen utpekade pendlingsstråk. Stråken håller god kvalitet men har med hänsyn till de stora flödena av cyklister ytterligare behov av att breddas för att uppnå önskvärd standard. På nästa sida redovisas analysområdets gång- och cykelvägar vilka är baserade på underlag från Stockholms stads cykelkarta, LVDB och NVDB (lokala- och nationella vägdatabasen) samt kompletterande inventering. 58

2 Tillgänglighet Tillgänglighet är möjligheten för individer att nå någonting önskvärt. Det vill säga möjligheten för människor att nå och få tillgång till önskvärda målpunkter. Exempelvis arbete, utbildning och kultur. Tillgänglighetsbegreppet är komplext och baseras på förhållandet mellan en individs funktionella kapacitet och de krav och möjligheter som miljön erbjuder. Utredningsområdet har ett strategiskt mycket gott läge i förhållande till Stockholms innerstad. Tillgängligheten till och från analysområdet är generellt god men begränsas av barriärer mellan området och dess omgivning i flera riktningar. Nynäsvägen har endast ett fåtal passagepunkter och utgör därför ett funktionellt men även mentalt hinder vid resor västerut. Gullmarsplan är en viktig knutpunkt och entré till området, vars tillgänglighet begränsas förutom av den relativt kuperade miljön, av ett hårt trafikerat gatunät. Den mest markanta höjdskillnaden finns i områdets norra delar med en högrygg som sträcker sig fram där Hammarbyhöjden möter Hammarby sjöstad. Hammarbyskogen korsas på ett funktionellt sett endast av gång- och cykelvägen som löper norrut i Ulricehamnsvägens förlängning. Nackareservatet är en ovärderlig naturtillgång men en barriär för förbindelser österut. Reservatet erbjuder ett flertal stråk för oskyddade trafikanter, vilket medför en överlag god tillgänglighet till friluftsområdet trots delvis otydliga entréer. Hammarbyhöjden och Björkhagen korsas diagonalt och separeras delvis av att tunnelbanan går genom området. Planskilda passager finns över och under tunnelbanan med cirka 250 meters mellanrum vilket medför att dess barriärverkan mildras. På kartan på nästa sida visas höjdskillnader som är överbyggda med hjälp av trappa samt var planskilda gångpassager finns. 60 Gångstråken skapar generellt ett gent och finmaskigt nät genom området för personer utan funktionshinder. Möjligheten att nå målpunkter inom de olika stadsdelarna tillgodoses i relativt hög grad även om den administrativa gränsen mellan stadsdelar delvis kan urskiljas i området. För gångtrafikanter är ofta gångstråkens utformning och upplevelsen av det offentliga rummet lika viktig som det faktiska avståndet. Individer med rörelsehinder begränsas dock av längre förflyttningar och nivåskillnader. Områdets topografi har i stora delar bevarats vid exploatering, varför dagens tillgänglighetskrav på lutning av gångbanor inte alltid uppfylls. Merparten av områdets övergångsställen är tillgänglighetsanpassade. Längs flera stråk saknas dock bänkar på eftersträvnadsvärda avstånd där äldre och personer med rörelsenedsättning kan sätta sig och vila. För att bryta ner de topografiska skillnaderna är det viktigt att tydliga stråk binder samman stadsdelarna med varandra och dess närområde, något som i dagsläget i hög grad saknas. Planskild passage under Björkhagens tunnelbanestation. VGA-analys För att visa på analysområdets tillgänglighetspotential har en VGA-analys (Visibility Graph Analysis) genomförts. Baserat på fotgängarens synfält vid varje enskild plats beräknas gångstråkets tillgänglighet i systemet. I praktiken innebär det att öppna ytor och raka stråk är mer tillgängliga än ytor som är omgivna av exempelvis byggnader eller tät skog. Analysen tar hänsyn till nivåskillnader inom analysområdet. Resultatet hjälper oss att förstå hur människor som inte är bekanta med platsen kan förväntas röra sig inom analysområdet. Analysen visar hur små förändringar av exempelvis stråkriktningar eller byggnaders utformning kan påverka människors rörelsemönster. Den tematiska kartan på nästa sida visar resultatet av analysen. Färgskalan i kartan går från röd (ytor med potentiellt hög tillgänglighet) till blå (ytor som är isolerade och/eller mindre tillgängliga). I analysen framträder en hierarki bland gångstråken inom analysområdet där primära och sekundära stråk går att urskilja. Olaus Magnus väg, Finn Malmgrens väg och Garagevägen är primära gångstråk vilket den röda färgen vittnar om. Dessa gångstråk erbjuder en hög grad av tillgänglighet till det övergripande vägnätet för fotgängare, de är visuellt väl sammankopplade och är lätta att följa. Nytorps Gärde har i analysen hög potential för att vara en tillgänglig plats då gärdet är väl sammankopplat med det övergripande vägnätet för fotgängare samt erbjuder direkta och bekväma rutter mellan bostadsområdena. Platser med branta lutningar så som grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad är mindre tillgängliga platser, vilket framgår i analysen.

3 Kollektivtrafik Tunnelbana Analysområdet kollektivtrafikförsörjs huvudsakligen via tunnelbanelinjerna 17 (Åkeshov Skarpnäck) och 18 (Alvik Farsta strand) som ingår i tunnelbanans gröna linje. Tunnelbanan trafikerar de fyra tunnelbanestationerna Skärmarbrink, Blåsut, Hammarbyhöjden och Björkhagen, vilka är lokaliserade inom analysområdet. Tunnelbanelinjerna möts i Skärmarbrink som är lokaliserad en station från Gullmarsplan vilken är söderorts knutpunkt för kollektivtrafik. Här ansluter linje 19 (Hässelby strand Hagsätra). Vid Gullmarsplan kan även byte ske till buss samt tvärbanan mellan Sickla udde och Alvik. Trafikförvaltningen (SL) har inga riktvärden för vad som accepteras som rimligt gångavstånd till stationer vid planering av nya bostads- och arbetsplatsområden. I figuren på nästa sida redovisas gångavstånd på 500 samt 700 meter från de tunnelbane- och tvärbanestationer som är lokaliserade inom eller i anslutning till analysområdet. Som jämförelse definierar Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) områden inom meter från en station som områden med hög regional tillgänglighet. Majoriteten av bebyggelsen inom analysområdet är lokaliserad inom ett gångavstånd på 700 meter från en tunnelbanestation. En mindre mängd bostäder i anslutning till Nytorps Gärde samt bostäder angränsande till Nackareservatet har ett något längre avstånd. Bostäder inom analysområdet har generellt god eller mycket god tillgänglighet till tunnelbanan. Befintlig bebyggelse inom analysområdet har ett längre avstånd än 500 meter till en tvärbanestation. Under år 2011 genomfördes en trafikräkning över antalet på- och avstigande på tunnelbanestationerna. Inom analysområdet nyttjas tunnelbanestationen Skärmarbrink mest. Antalet påstigande uppgick till per dygn och antalet avstigande till per dygn, se figuren på nästa sida. Den gröna linjen är den hårdast belastade tunnelbanelinjen i Stockholm. Linjen har 30 avgångar per timme i maxtimmen vilket är linjens maxkapacitet. Det genomsnittliga ståplatsutnyttjandet är 68 % i maxtimmen. Detta beror bland annat på en ojämn fördelning av resenärer mellan avgångarna vilket fördröjer på- och avstigandet och försenar tågen. Innan tunnelbanenätet kan utvidgas kommer större krav att ställas på avlastande busstrafik. Busstrafik Inom analysområdet trafikerar totalt åtta busslinjer. Busslinjerna utgörs av tre lokallinjer, två närtrafiklinjer och tre nattlinjer. Inom analysområdet finns ingen matning till tunnelbanan med buss. Lokallinjerna går genom analysområdets sydvästra del. Busstrafikens huvudsakliga uppgift inom analysområdet är att komplettera tunnelbanetrafiken i de relationer som tunnelbanan inte erbjuder konkurrenskraftig trafik. Närheten till Gullmarsplan medför att de radiella resorna till regioncentrum på ett acceptabelt sätt kompletteras med tvärgående förbindelser. Närtrafikens busslinjer går som en krans kring Björkhagen, Hammarbyhöjden och Nytorps Gärde och trafikerar majoriteten av busshållplatserna inom analysområdet. Nattlinjerna trafikerar sammanlagt nio busshållplatser inom analysområdet vilka är lokaliserade längs huvudgatorna. Bussförbindelser med nattlinjerna finns i nordlig samt sydlig riktning. Trafikförvaltningen har tagit fram riktvärden gällande turtäthet för lokallinjer under vardagar. Endast busslinje 163 som går mellan Sätra industri Kärrtorp uppnår framtagna riklinjer gällande turtäthet inom analysområdet. Totalt finns 11 busshållplatser inom analysområdet varav endast busshållplatserna vid hållplats Blåsut är tillgänglighetsanpassade enligt Trafikförvaltningens standard. Tillgänglighetsanpassad busshållplats i Blåsut 62

4 Biltrafik Analysområdet avgränsas av Nynäsvägen i väst. Vägen som löper i områdets utkant, är en huvudtillfart till regioncentrum söderifrån och påverkar i hög utsträckning analysområdet genom dess bredd och höga flöden. Det övergripande statliga vägnätet består av Södra Länken, en biltunnel som förbinder de södra närförorterna med varandra i öst-västlig riktning i analysområdets norra del. Då vägen löper under mark medför den ingen ytlig påverkan annat än dess tillfarter och teknikutrymmen så som avgastorn. Analysområdets gatunät ansluter i huvudsak till Nynäsvägen och Södra länken via tre huvudgator. Trafiken inom området fördelas runt Nytorps Gärde. Boende från Björkhagen hänvisas till Finn Malmgrens väg eller genom Kärrtorp för vidare färd ut i vägnätet. Från Hammarbyhöjden är kopplingen via Sofielundsvägen eller Olaus Magnus väg. Den senare binder samman analysområdet vidare mot Hammarby Sjöstad. Analysområdets geografiska läge medför att genomfartstrafik endast förekommer i mindre omfattning. Antalet förbindelser mellan stadsdelarna är få vilket styr trafiken till huvudgatunätet. Gatunätet är samtidigt känsligt för störningar och kan samla onödigt höga flöden på enskilda länkar som exempelvis Finn Malmgrens väg. Inom analysområdet finns inga betydande kapacitetsproblem för den lokala trafiken. Höga flöden på Hammarbyvägen medför dock tidvisa begränsningar i korsningen mellan Olaus Magnus väg och Hammarbyvägen. Huvudgatunät Huvudgatunätet har en uppsamlande funktion från lokalgatunätet och binder samman området med dess närområden. Hastighetsbegränsningen på huvudgatunätet är 50 km/h. På delsträckor genom Hammarbyhöjdens och Björkhagens centrum samt på Garagevägen är hastigheten begränsad till 30 km/h vid skolor och förskolor. Hammarbyvägen har höga flöden och är barriärskapande mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden. Vägen är sekundärväg för transporter med farligt gods samt omledningsväg när Södra Länken stängs. Lokalgatunät Analysområdet består till största del av lokalgatunät invid vilket merparten av fastigheterna och dess tillfarter är lokaliserade. Lokalgatorna i området håller normalt en begränsad körbanebredd. I huvudsak tillåts enkelsidig parkering. Parkerade fordon längs med gatorna gör att två bilar kan ha svårt att mötas. Trafiken på lokalgatunätet genereras till största del av de boende i området. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har inom lokalgatunätet prioriterats på bekostnad av biltrafikens framkomlighet då högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Antalet fysiska hastighetsdämpande åtgärder inom området är dock begränsade till ett fåtal platser. Södra Länken Nynäsvägen Karta över analysområdet och den övergripande trafikstrukturen. Fordonstrafikens huvudstråk vidare ut i vägnätet. 64 Finn Malmgrens väg är en huvudgata inom Hammarbyhöjden. Trafikflödeskarta. De gröna områdena och de blå steckade linjerna redovisar gator med tillåtna hastighet om 30 km/h.

5 Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet är två helt olika begrepp. Trygghet är en känsla eller subjektiv upplevelse som påverkar människor, som exempelvis rör sig i den offentliga miljön, medans säkerhet bedöms utifrån konkreta fakta och fysiska åtgärder. Gångtunnlar, öde parker och stråk är exempel på platser som kan upplevas otrygga. Mindre god belysning och skymmande växtlighet men även brister i själva stadsplanestrukturen och husens placering påverkar trygghetskänslan. Glesa områden med få människor i rörelse upplevs normalt mer otrygga än den centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten. Ett parkstråk kan uppskattas på dagen, men undvikas kvällstid. Trygghetsvandringar Sedan 10 år tillbaka har trygghetsvandringar genomförts av varierande kontinuitet inom analysområdet. Överlag upplevs området som tryggt. Kontinuerlig röjning av vegetation och stärkt belysning inom området har medfört att inga betydande otrygghetsfrågor nu förekommer. Synpunkter förekommer kringgångstråket från Hammarby bollplan mot teletornet och ned till Hammarby fabriksväg, vilket delvis upplevs otryggt. På Nytorps gärde förekommer det ofta att hundägare låter sina hundar springa lösa, vilket skapar otrygghet för vissa. En faktor som bidrar till otrygghet är nedskräpning och stökighet vid matcher på Söderstadion. Områdesanalysens utredningsområde gränsar till Gullmarsplan, vilken nattetid upplevs som en otrygg plats. Misshandel och överfall förekommer. I området kring Gullmarsplan har stadsdelsförvaltningen ett förebyggande arbete i samverkan med polis och SL för ett tryggare område. Trafiksäkerhet I enlighet med Nollvisionen är stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Mellan åren har sammanlagt 243 personskadeolyckor inrapporterats inom analysområdet. Olyckorna utgörs framförallt av fallolyckor (fotgängare) och singelolyckor med cykel. Gång- och cykelbanorna saknar generellt separering vilket ökar risken för olyckor mellan trafikslagen. Hastigheten på vägnätet är den största påverkande faktorn för oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som är särskilt utsatta i trafikrummet och ska därför prioriteras. För äldre medför undermålig beläggning, höga kantstenar, ojämnheter och bristande underhåll ökad risk att snubbla och falla. För många är ett lugnt trafiktempo och tydlig utformning av en förutsättning för förflyttningar och trafiksäkerhet. Gångstråket från Hammarby fabriksväg är ett exempel på en sträcka som kan uppfattas som otrygg, men där trygghetsåtgärder regelbundet utförs. Barn och trafiksäkerhet Utemiljön används av barn och unga inte bara som transportsträcka utan även för lek. För att uppmuntra fysiska aktiviteter bör de få tillgång till det offentliga rummet. God rörelsefrihet kan uppnås genom ett attraktivt och säkert gångoch cykelvägnät. Gångbanor ansluter till samtliga förskolor och skolor i analysområdet. Brister finns i cykelvägnätet. Barn och unga rör sig inte enbart kring förskolor/skolor utan även kring bostaden och andra målpunkter. Det ställer krav på att hela gatunätet kan erbjuda en trafiksäker miljö. Barn kan ha problem att läsa av trafiksituationer korrekt och studier har visat att barn inte klarar av komplicerade trafikmiljöer förrän de är mellan 11 och 12 år. Ungas rörelsefrihet begränsas ofta av deras föräldrars uppfattning om faran som de exponeras för i trafikmiljön. Barn och ungas frihet att på egen hand ta sig till målpunkter så som skola och fritidsverksamhet har minskat under de senaste 20 åren. Inom analysområdet är det vanligt att barn och unga skjutsas till skolor och förskolor med bil, möjligen delvis beroende av skolornas lokalisering. Enligt de transportpolitiska målen bör barn i skolåldern ha möjlighet att förflytta sig utan att vara beroende av att deras föräldrar ska skjutsa eller följa dem. Trafikkontoret har genomfört en inventering av trafiksäkerheten kring 100 skolor i kommunen. Trafiksäkerheten kring Björkhagens skola och Hammarbyskolan har lyfts fram som bristfällig. Att åtgärda trafikmiljön kring Björkhagens skola är högt prioriterat. Analysområdets läge medför att barn och unga i främst områdets västra del utses för luftföroreningar och partiklar. Barn som bor inom 500 meter från en tungt trafikerad väg får försämrad lungkapacitet jämfört med barn som bor på längre avstånd. 65

6 Parkering Bilparkering Allmän parkering för bilar inom analysområdet tillgodoses främst genom avgiftsfri kantstensparkering på gatumark. Därtill finns ett fåtal större parkeringsytor, bland annat vid Kärrtorps IP. I områdets västra del vid Blåsut är en stor del av gatuparkeringen reglerad som boendeparkering reserverad för de boende i delområdet. Detta på grund av områdets närhet till Globen och omkringliggande arenor. Inom analysområdet är den övervägande andelen av bostäderna från talet. Dessa fastigheter har vanligtvis högst en handfull parkeringsplatser styck och kan därmed inte tillgodose parkering i den omfattning som efterfrågas. Boende hänvisas därmed i hög grad till den allmänna parkeringen på gatumark. Bristen på parkering och angöringsytor kring äldre bebyggelse medför att på- och avstigning samt lastning och lossning många gånger sker på gatumark eller på gångbanan. När så sker tvingas fotgängare tidvis ut i körbanan med försämrad tillgänglighet och trafiksäkerhet som följd. Vid bygglov säkerställs att erforderliga ytor för parkering kan tillgodoses inom respektive fastighet. Modernare bostadstillägg som uppförts de senaste decennierna har i stor utsträckning löst parkeringsbehovet med garage och ofta kompletterande markparkering inom fastigheten. Inom analysområdet finns ett flertal allmänna parkeringsytor där uppställning av fordon tillåts avgiftsfritt i sju dygn. Dessa parkeringar har hög efterfrågan och därmed hög beläggning. Antalet större enskilda parkeringsanläggningar i området är få. I Björkhagens centrum finns ett större garage som drivs av Stockholm Parkering. Boende i närheten av garaget medges förtur vid uthyrning av parkeringsplatserna. I garaget finns två stycken bilar tillhörandes en bilpool. Genom en bilpool delar många personer på en eller flera bilar. De fasta kostanderna för bilen delas också av medlemmarna. Bilpool finns även inom Hammarbyhöjden. Cykelparkering Cykelparkeringar finns i huvudsak vid tunnelbanestationerna, de lokala centrumen och andra större målpunkter. Beläggningen på cykelparkeringarna är generellt hög. Majoriteten av cykelparkeringarna saknar låsbara cykelställ. Cykelparkering sker därmed många gånger där det finns möjlighet att låsa fast cykeln i fasta föremål så som till exempel räcken och lyktstolpar. Detta kan ibland innebära att fotgängares framkomlighet försämras. Bra cykelparkeringar ska erbjuda möjlighet att låsa fast ramen, god belysning och gärna vara väderskyddade. Säkra och tillgängliga parkeringsplatser uppmuntrar till ökad cykling och kan vara avgörande i valet av transportmedel. Möjligheten att genomföra kombinationsresa med kollektivtrafik ökar om en attraktiv parkeringsmiljö erbjuds för cyklister. Då parkering på gatumark är avgiftsfri är motivet för att upplåta en enskild plats lågt. Parkering på gatumark inom analysområdet har en beläggning kring eller över 80 %. Vid så höga beläggningstal uppfattas parkeringarna många gånger som fullbelagda och medför söktrafik i området. Parkeringsplatser med lägre beläggning finns i mer perifera lägen, exempelvis längs Garagevägen. 66 Parkering längs med Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden. Hög beläggning och felparkerade bilar medför att de gående hänvisas ut i körbanan. Överbelagd cykelparkering vid Björkhagens tunnelbanestation.

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30

Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval. Erik Stigell 2012-11-30 Var cyklar Stockholmspendlaren? En studie av pendlingscyklisters ruttval Erik Stigell 2012-11-30 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 6 2. Litteraturstudie om cyklisters ruttval...

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer