NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015"

Transkript

1 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,3 Mkr (-27,1 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,08 kr) per aktie. Periodens totalresultat uppgick till -31,9 Mkr (-32,8 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,10 kr) per aktie. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015). Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden. Eva Kaijser utsågs av styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ( Nordic Mines, Bolaget eller Koncernen ) till ny vd för Koncernen. Se vidare avsnittet Ny vd för Nordic Mines. Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att tillsvidare avvakta med produktionsstart av Laivagruvan. Bolaget arbetar dock fortsatt med att förbereda för en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. Se vidare avsnitten Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan samt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Nordic Mines avhöll årsstämma för Bolaget den 30 juni På årsstämman valdes till styrelse för Nordic Mines Lennart Schönning (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordförande), Krister Söderholm, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Se vidare avsnittet Årsstämma. Januari - juni 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (61,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -54,7 Mkr (-62,8 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,5 Mkr (-63,6 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,19 kr) per aktie. Periodens totalresultat uppgick till -63,0 Mkr (-69,9 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,20 kr) per aktie. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015). Väsentliga händelser efter periodens utgång I syfte att uppnå ytterligare flexibilitet inför en framtida återstart av Laivagruvan samt att på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar har Nordic Mines vidtagit ett antal åtgärder. En principöverenskommelse har träffats med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan. Nordic Mines Oy har meddelat att man kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan. Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Se vidare avsnittet Förändringar vid Laivagruvan. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se vidare Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

2 Verksamhet vid Laivagruvan under andra kvartalet 2015 Redan i mars 2014 inledde Nordic Mines s.k. samarbetsförhandlingar med representanter för de anställda vid Laivagruvan i syfte att nå ytterligare kostnadsbesparingar. Förhandlingarna resulterade i permitteringar av anställda vid gruva och verk och ett produktionsstopp infördes tillsvidare. Produktionsstoppet, som initialt gällde till dess extern finansiering för att återstarta verksamheten säkerställts, har ännu inte hävts. Fram till produktionsstoppet hade Bolaget fortsatt att anrika malm från ett tidigare upparbetat malmlager. Till följd av produktionsstoppet har ingen malm anrikats under andra kvartalet Per den 30 juni 2015 hade Nordic Mines 66 anställda i Sverige (4) och Finland (62). Av dessa har det större flertalet permitterats i samband med de samarbetsförhandlingarna som beskrivs ovan. Per den 30 juni 2015 har inga olycksfall skett vid Laivagruvan under de senaste 497 dagarna. Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan Nordic Mines övergripande mål är att återta driften av Laivagruvan vid en tidpunkt där främst externa faktorer, framförallt i form av guldpris och valutakurser, ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift. Efter avslutade rekonstruktioner för Koncernens bolag har ett intensivt planeringsarbete avseende återtagande av drift pågått. SRK Consulting UK Ltd ( SRK ) har, som tidigare meddelats, tillsammans med Nordic Mines under vintern 2014/2015 tagit fram en åtgärdsplan för att återta Laivagruvan i drift. Åtgärdsplanen baseras på en av SRK framtagen mineralreserv, per den 1 januari 2015, om 9,4 miljoner ton med en guldhalt om 1,2 gram per ton. I samband med förberedelser inför uppstart har Nordic Mines tagit fram en detaljerad brytplan för de första 18 veckornas brytning, baserad på ytterligare borrhålsdata. Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen föranledde emellertid ytterligare genomgång av mineralreserven i sin helhet. Sammantaget görs nu bedömningen att det därför krävs ett högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säkerställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan. Genomgången av mineralreserven indikerade även att ett mindre borrprogram är önskvärt för en optimal gruvplan och en detaljerad brytplan. Styrelsen har därför, med hänsyn till rådande osäkerhet, beslutat att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan. Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan Bolaget arbetar fortsatt med att ta fram en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. En sådan finansieringslösning kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis nyemission och/eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners, förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor och andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se vidare Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I kallelsen till Bolagets årsstämma som hölls i Uppsala den 30 juni 2015 sökte styrelsen skapa handlingsutrymme i det fortsatta arbetet med att säkerställa en för Bolaget optimal finansieringslösning. Kallelsen inkluderade därför bland annat förslag till beslut om en företrädesemission och en riktad nyemission. När styrelsen beslutade att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan har Bolaget i dagsläget inte sökt ytterligare kapital från Bolagets aktieägare eller externa investerare genom de i kallelsen till årsstämman tidigare föreslagna nyemissionerna utan istället återkallades de till årsstämman föreslagna emissionsförslagen. Bolaget avser att under året kalla till extra bolagsstämma för det fall situationen förändras och en ny finansiering sker i form av en nyemission. I arbetet med att förbereda en optimal finansieringslösning har Nordic Mines engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare. Förändringar vid Laivagruvan I syfte att erhålla ytterligare flexibilitet inför en framtida gruvstart av Laivagruvan samt att för på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar vidtar Nordic Mines ett antal åtgärder: Principöverenskommelse med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan Nordic Mines Oy har meddelat att man kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar med mål att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan i Finland Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

3 Principöverenskommelsen med Ab Tallqvist Infra Oy innebär att den lokala gruventreprenören blir en strategisk partner till Nordic Mines och tar ett betydligt större ansvar för driften av Laivagruvan jämfört med tidigare. Det ger även Nordic Mines en ökad flexibilitet kring återstarten av Laivagruvan vad avser framförallt bemanning av gruvan. Det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy har även för avsikt att bjuda in representanter för de anställda till samarbetsförhandlingar i enlighet med gällande finsk lag. Detta görs i syfte att genom ytterligare kostnadsbesparingar i närtid förlänga tiden för arbetet med att hitta en finansieringslösning för Bolaget och Laivagruvan. Ny vd för Nordic Mines Styrelsen i Nordic Mines utsåg under kvartalet Eva Kaijser till ny vd för Koncernen. Eva har mer än 17 års erfarenhet från gruvindustrin, varav 11 år från Bolidenkoncernen i olika ledande befattningar och i koncernledningen. Eva har därefter även varit CFO för Northland Resources. Närmast kommer Eva från en verksamhet som fristående rådgivare inom gruvindustrin. Eva Kaijser tillträdde som vd för Nordic Mines den 4 maj Resultat andra kvartalet 2015 Försäljningsintäkterna uppgick till följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr) under andra kvartalet Produktionskostnaderna uppgick till 9,5 Mkr (19,5 Mkr) under andra kvartalet Även om ingen produktion har skett under kvartalet har Bolaget behållit en viss organisation kring Laivagruvan för bland annat underhållsarbete samt planering och förberedelser för att återta Laivagruvan i drift. Även konsultkostnader för att uppdatera Bolagets åtgärdsplan för Laivagruvan ingår i denna post. Gruva och verk har även en del fasta kostnader för att exempelvis balansera vattennivåerna inom gruvområdet som kvarstår även när produktionen står still. Av- och nedskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr (8,1 Mkr) under andra kvartalet Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 9,7 Mkr (12,3 Mkr). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader består huvudsakligen av valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr). Finansnetto uppgick till -2,9 Mkr ( -9,6 Mkr) och bestod huvudsakligen av ackumulerade räntor. Bolagets inkomstskatt för perioden påverkar resultat med 0,0 Mkr (8,4 Mkr). Periodens resultat uppgick till -31,3 Mkr (-27,1). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för andra kvartalet 2015 uppgick till -15,9 Mkr (-23,5 Mkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1,0 Mkr (9,4 Mkr) under samma period. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 40,7 Mkr, jämfört med 57,9 Mkr per den 31 mars Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 403,8 Mkr, jämfört med 435,7 Mkr per den 31 mars Soliditeten uppgick till 67,0 procent, jämfört med 68,7 procent per den 31 mars Nettoskulden uppgick till 86,6 Mkr, jämfört med 70,4 Mkr per den 31 mars Investeringar Då Bolaget för närvarande inte bedriver någon gruvverksamhet vid Laivagruvan har endast mindre investeringar genomförts. Investeringarna under kvartalet uppgick netto till 0,3 Mkr jämfört med 0,8 Mkr under motsvarande kvartal Segmentrapportering Koncernen har från och med januari 2013 frångått segmentsindelning då det endast funnits en produktiv gruva i Finland inom Koncernen och då prospekteringsarbetet för närvarande endast sker i administrativ omfattning till följd av kostnadsbesparingar. Koncernens resultat och balansräkningar följs upp och värderas därefter. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

4 Medarbetare Medelantalet anställda var 67 personer (84 personer) under andra kvartalet Av dessa var merparten permitterade. Se vidare avsnittet Verksamhet vid Laivagruvan under andra kvartalet Antalet anställda den 30 juni 2015 var 66 personer (84 personer). Inga olycksfall har rapporterats under perioden. Prospektering Till följd av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines i princip med prospektering i början av Totalt aktiverade prospekteringsutgifter per den 31 mars 2015 uppgick till 63,4 Mkr. Mineraltillgång och mineralreserv, 1 januari 2015, framtagen av SRK Consulting UK Ltd Den 26 februari 2015 presenterade Nordic Mines en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion. Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineralreserven motsvarar omkring kg ( troy ounce). Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laivagruvan är framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget SRK. Beräkningen följer den nu gällande JORC koden ( JORC Code 2012 ). Nordic Mines redovisning av Bolagets mineraltillgång och mineralreserv följer Fennoscandian Review Board s (FRB) regelverk för publik informationsgivning. Under andra kvartalet 2015, i samband med förberedelser inför uppstart, har Nordic Mines tagit fram en detaljerad brytplan för de första 18 veckornas brytning, baserad på ytterligare borrhålsdata. Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen föranledde ytterligare genomgång av mineralreserven i sin helhet. Sammantaget görs nu bedömningen att det krävs ett högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säkerställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan. Laiva mineraltillgång (1 januari 2015) Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz) Känd Indikerad , Känd + indikerad , Antagen , Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om per troy ounce (USD per troy ounce) Mineraltillgången redovisas inklusive nedan redovisad mineralreserv Laiva mineralreserv (1 januari 2015) Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz) Bevisad Sannolik , Bevisad + sannolik , Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om per troy ounce (USD per troy ounce) För definitioner se avsnittet för Definitioner enligt SveMin. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

5 Guldmarknaden och guldpriset Enligt LBMA (London Bullion Market Association) gold fixing noterades guldpriset per tr oz vid kvartalets början till USD respektive EUR och vid kvartalets slut till USD respektive EUR. EUR/ tr oz USD/ tr oz Guld, USD Guld, EUR 0 Nordic Mines aktie Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Aktien har kortnamnet NOMI och ISIN-koden SE Aktieägare Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka De tio största aktieägarna i Bolaget framgår av tabellen nedan. Aktieägare per 30 juni 2015 Antal aktier Innehav % GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY ,8% J P MORGON CLEARING CORP, W ,6% FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION ,2% ROBUR FÖRSÄKRING ,2% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,8% HANDELSBANKEN LIV ,6% MIKAEL UNLIMITED AB ,8% CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C ,7% PROPERTY DYNAMICS AB ,6% NORDEA BANK FINLAND ABP ,6% ÖVRIGA ,1% Totalt ,0% Källa: Euroclear Aktiekapital och optioner Per den 30 juni 2015 uppgick aktiekapitalet till ,44 kr fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 7,25 öre. Därtill tillkommer även bland annat de av Nordic Mines emitterade teckningsoptionerna riktade till Bolagets långivare. Det egna kapitalet uppgick till 403,8 Mkr per den 30 juni 2015, jämfört med 433,2 Mkr per den 31 mars Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att bolag inte kan försäkra sig mot dem. Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

6 produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. Koncernen exponeras även för en mängd finansiella risker. Dessa risker är främst kreditrisk, likviditetsrisk, guldprisrisk, valutarisk och ränterisk. Styrelsen och företagsledningen försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall motverka de risker som uppräknas. Se även utförligt riskavsnitt i årsredovisningen för 2014, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida Ackordsplan och avtal med banker avseende projektfinansieringslån En förutsättning för ett lyckat genomförande av den fastställda ackordsplanen för Bolagets finska dotterbolag Nordic Mines Oy, är att den uppgörelse som träffades med det bankkonsortium, med vilket ett projektfinansieringsavtal har ingåtts, kan uppfyllas. Uppgörelsen innebar att flera ändringar gjordes i projektfinansieringsavtalet och att nya möjligheter för bankkonsortiet att säga upp avtalet infördes. Dessa innebär bland annat följande. Uppstartsplaner ska ha levererats i utkastform den 1 november 2014 och slutlig version ska ha levererats den 1 december En uppdatering av den finansiella modellen ska ha gjorts senast den 15 december 2014 vilken ska godkännas av bankkonsortiet. Om inte uppstartsplanerna levereras eller den uppdaterade finansiella modellen levereras och godkänns i tid föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. För att säkerställa korrektheten och minimera risken i arbetet med uppstartsplanerna och där tillhörande finansiell modell förde Nordic Mines diskussioner med bankkonsortiet om att erhålla mer tid för detta arbete. Förlängning begärdes från den 1 respektive 15 december 2014 till och med januari Bolaget levererade under januari månad en indikativ uppdaterad åtgärdsplan och finansiell modell till Bolagets långivare för deras godkännande. Bolagets långivare har i dagsläget inte godkänt åtgärdsplanen. Vidare innebar uppgörelsen med bankkonsortiet att de befintliga finansiella kovenanterna ersattes med fem olika operationella tester. Dessa operationella tester innebär att Nordic Mines Oy på olika punkter måste uppnå en viss andel av budgeterad eller prognostiserad nivå för att uppfylla kraven under projektfinansieringsavtalet. De operationella testerna ska mätas varje månad fören rullande tremånadersperiod som slutar vid utgången av en månad. Den första mättidpunkten var enligt projektfinansieringsavtalet per den 30 april 2015 då de operationella testerna skulle mätas för perioden 1 februari 30 april Då produktionen inte har återstartats enligt uppstartsplanen har Bolaget ännu inte påbörjat några mätningar. Ytterligare arbete måste utföras innan de budgeterade och prognostiserade nivåerna kan fastställas och godkännas av bankkonsortiet. Bolaget vet därför i nuläget inte vilka nivåer de operationella testerna ska mätas mot. Bolaget vet inte heller om det kommer att få tillräckligt med utrymme för att klara svängningar i produktionen eller oförutsedda händelser särskilt i uppstartsfasen. Om de operationella testerna inte uppfylls föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. Om Nordic Mines Oy inte har tillräckligt med medel för att genomföra de investeringar som följer av den finansiella modellen föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. Bland ytterligare tillkommande uppsägningsgrunder märks de som tar sikte på det fall att bolagen i Koncernen inte fullgör sina betalningsskyldigheter under ackordsplanerna. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines Oy väsentligen bryter mot projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Om Bolaget eller Nordic Mines Oy bryter mot ackordsplanerna eller om uppgörelsen med bankkonsortiet inte kan uppfyllas innebär det en risk för att den finska ackordsplanen eller uppgörelsen med bankkonsortiet misslyckas, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Ifall den finska ackordsplanen eller uppgörelsen med bankkonsortiet förfaller återgår de relevanta borgenärernas fordringar på Nordic Mines Oy, inklusive de fordringar som bankkonsortiet och övriga bolag i Koncernen eftergivit enligt ackordsplanen, till fullt belopp och i händelse av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare insatta aktiekapital. Likviditetsrisk Bolaget ansökte om rekonstruktion den 8 juli 2013 på grund av otillräcklig likviditet. Genom avslutandet av rekonstruktionen och genomförd företrädesemission har Bolaget en finansiellt starkare ställning än tidigare. Bolaget har dock även fortsatt begränsade ekonomiska resurser. Vidare befinner sig Nordic Mines nu i ett skede där en återstart av Laivagruvan planeras och medel för utgifter täcks för närvarande inte av internt genererade intäkter. Bolagets tillväxt bedöms fortsatt vara beroende av extern Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

7 finansiering. Det är i dagsläget inte säkert att ytterligare finansiering kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Instabilitet hos finansiella institutioner kan påverka Bolagets förmåga att genomföra nyemission eller erhålla lånefinansiering i framtiden. Störningar i kapital- och kreditmarknaden på grund av osäkerhet, förändrad eller ökad reglering av finansiella institutioner, minskade alternativ eller misslyckande för betydande finansiella institutioner kan negativt påverka Bolagets tillgång till externt kapital. Guldprisrisk Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsentligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset kan få en omedelbar negativ inverkan på Koncernens resultat framgent och även en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att återstarta Laivagruvan. Valutarisk Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och Koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR, så har det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK, så har det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna. Ränterisker Räntor påverkar Koncernens resultat och kassaflöde negativt. Samtliga räntor har både en årlig fast räntemarginal samt en rörlig del som följer Euribor. Om Euribor räntan höjs, ökar räntekostnaderna för Bolaget. Genomsnittsräntan för det ursprungliga MEUR 53,0 projektlånet har varit cirka 4 procent. Genomsnittsräntan för det tillkommande kreditramarna om MEUR 7,5 respektive MEUR 6,0 har varit cirka 10 procent. Bankkonsortiet har fakturerat Bolaget ytterligare 2 procentenheter på lånen på grund av rekonstruktion och likviditetsbrist. Räntorna har under Bolagets rekonstruktion inte betalats, men redovisats som upplupna kostnader. Genom ackordsuppgörelsen med Bolagets finska dotterbolag och ändringarna i låneavtalet med Bolagets långivare är den fasta räntemarginalen 8 procent. Medarbetare Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad livstid och hitintills svag lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten att rekrytera nyckelpersoner vid en återstart av gruvan är begränsad. Fortlevnadsprincip Nordic Mines avslutade Koncernens rekonstruktionsprocesser för moderbolaget och dess dotterbolag under tredje kvartalet Alltsedan dess har Nordic Mines arbetat och planerat för en återstart av Laivagruvan. En återstart av gruvan förutsätter godkännande från Bolagets långivare vilket ännu inte har givits. En återstart av gruvan förutsätter även att Bolaget har tillräckligt med likviditet för att klara en återstart vilket kommer att kräva ytterligare extern finansiering, se vidare avsnitt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Det finns inga garantier att Nordic Mines erhåller godkännande från Bolagets långivare för en återstart av verksamheten. Inte heller finns det några garantier att Nordic Mines vid tidpunkten för beslut om återstart innehar tillräcklig likviditet för att finansiera en återstart av Laivagruvan. I en situation där Koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av Koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på koncernbolag och andelar i dotterbolag. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, k ompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för år Det har inte trätt i kraft några nya IFRS tillägg eller regler som påverkar Koncernen. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

8 Årsstämma Den 30 juni 2015 avhöll Nordic Mines ordinarie årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen utom vad avsåg ärendet under punkt 15 på den i kallelsen föreslagna dagordningen, vilket återkallades av styrelsen den 25 juni Se vidare avsnittet Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för Bolaget och Koncernen, att bevilja avgående styrelse och vd ansvarsfrihet samt att till styrelse välja Lennart Schönning (ordförande, omval), Ulla-Britt Fräjdin- Hellqvist (vice ordförande, nyval), Krister Söderholm (omval), Tord Cederlund (nyval) och Manfred Lindvall (nyval). För mer information kring den valda styrelsen se Bolagets hemsida Årsstämman beslutade vidare om minskning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust samt en sammanläggning (omvänd split) av aktier 1:100, innebärande att 100 ak tier läggs samman till en aktie. Åtgärderna är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar nödvändiga överenskommelser. När detta har skett kommer vidare information kring nedsättning av aktiekapital och sammanläggning meddelas genom pressmeddelande. De fullständiga stämmobesluten och villkoren för dessa framgår av i kallelsen intaget förslag. Kommande informationstillfällen Finansiell rapport för tredje kvartalet november 2015 Bokslutskommuniké för februari 2016 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför. Rapporten för januari juni 2015 har ej granskats av Bolagets revisorer. Uppsala den 12 augusti 2015 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Styrelseordförande Krister Söderholm Styrelseledamot Manfred Lindvall Styrelseledamot Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Vice styrelseordförande Tord Cederlund Styrelseledamot Eva Kaijser Verkställande direktör Notera Informationen är sådan som Nordic Mines ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti kl För ytterligare information, vänligen kontakta: Eva Kaijser, CEO, tel: Jonatan Forsberg, CFO, tel: Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

9 Definitioner enligt SveMin En mineraltillgång (Mineral Resource) är en koncentration av ekonomiskt intressanta förekomster av material i eller på jordskorpan i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning. Läge, kvantitet, halt, kontinuitet och andra geologiska karaktäristika av en mineraltillgång är kända, uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska fakta, provtagning och kunskap. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång. En antagen mineraltillgång (Inferred Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med en låg nivå av säkerhet. Den indikeras av geologi, provtagning och förväntad men inte verifierad kontinuitet i geologi och/eller halt. Den är baserad på information vunnen genomprospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationen är begränsad eller av osäker kvalitet och tillförlitlighet. En indikerad mineraltillgång (Indicated Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med rimlig nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnengenomprospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är dock för glesa eller olämpligt fördelade för att säkerställa kontinuitet i geologi och/eller halt. En känd mineraltillgång (Measured Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med hög nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnen genom detaljerad och tillförlitlig prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempelhällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är tillräckligt täta för att påvisa kontinuitet i geologi och/eller halt. En mineralreserv (Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd eller indikerad mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning(engelska: diluting materials ) och malmförluster (engelska: losses), som kan uppstå när materialet bryts. Lämpliga värderingar och studier har gjorts och modifierats med hänsyn till realistiskt antagna brytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineralreserver in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv. För att använda benämningen mineralreserv förväntas att studier genomförts till åtminstone nivån Pre- Feasibility, inklusive en gruvplan som är tekniskt lämplig och ekonomiskt möjlig. En sannolik mineralreserv (Probable Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en indikerad och under vissa omständigheter en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergs-inblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility nivå hargenomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. En bevisad mineralreserv (Proven Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility nivå har genomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning är motiverad. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

10 Koncernens totalresultat Kv2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav produktionskostnader varav avskrivningar och nedskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat netto efter skatt för perioden Summa totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,01-0,08-0,01-0,19 0,07 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01-0,08-0,01-0,19 0,07 Totalresultat per aktie före utspädning, kr -0,01-0,10-0,01-0,20 0,06 Totalresultat per aktie efter utspädning, kr -0,01-0,10-0,01-0,20 0,06 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

11 Koncernens totalresultat, kvartalsvis Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav produktionskostnader varav avskrivningar och nedskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat netto efter skatt för perioden Summa totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,08 0,16-0,01-0,01-0,01 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,08 0,16-0,01-0,01-0,01 Totalresultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,10 0,15-0,01-0,01-0,01 Totalresultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,10 0,15-0,01-0,01-0,01 Övrig information Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv Genomsättning, Anrikad malm (ton) Guldhalt gram per ton 0,6 N/A N/A N/A N/A N/A Tillgänglighet/Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 87% N/A N/A N/A N/A N/A Guldutbyte i verket (%) 79% N/A N/A N/A N/A N/A Guldproduktion (kg) Guldproduktion (tr oz) Guld sålt/levererat (kg) Guld sålt/levererat (tr oz) Cash cost (USD/oz) N/A N/A N/A N/A Kostnad per anrikat malmton (EUR) 21 N/A N/A N/A N/A N/A Kostnad per anrikat malmton (SEK) 184 N/A N/A N/A N/A N/A Skadefrekvens LTIFR, inklusive entreprenörer (olyckor per en miljon arbetstimmar) USD/SEK, genomsnitt 6,46 6,60 6,95 7,42 8,32 8,42 EUR/SEK, genomsnitt 8,86 9,05 9,20 9,27 9,38 9,30 EUR/SEK, sista betalkurs 8,94 9,18 9,20 9,47 9,33 9,22 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

12 Koncernens finansiella ställning 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Upplåning Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förändring i koncernens eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående saldo per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa eget kapital per 30 juni Ingående saldo per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa eget kapital per 30 juni Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

13 Koncernens kassaflöde Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Avsättningar Övrigt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Återbetalning/Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering och upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Koncernens kassaflöde, kvartalsvis Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Avsättningar Övrigt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Återbetalning/Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering och upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

14 Koncernens nyckeltal Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Investering i anläggningar, Tkr EBITDA, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Avkastning på totalt kapital, % Neg Neg Neg Neg 40 Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg 27 Eget kapital, Tkr Balansomslutning, Tkr Nettoskuld, Tkr Soliditet, % 67,0 19,4 67,0 19,4 69,2 Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,07 0,47 0,07 0,47 0,09 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental Antal aktier efter utspädning i genomsnitt, tusental Kassaflöde per aktie, kr 0,00-0,04-0,01-0,06 0,01 Koncernens kvartalsvisa nyckeltal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv Investering i anläggningar, Tkr EBITDA, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Avkastning på totalt kapital, % Neg Neg 53 Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital, % Neg Neg 46 Neg Neg Neg Eget kapital, Tkr Balansomslutning, Tkr Nettoskuld, Tkr Soliditet, % 23,2 19,4 70,9 69,2 68,7 67,0 Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,56 0,47 0,10 0,09 0,08 0,07 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental Antal aktier efter utspädning i genomsnitt, tusental Kassaflöde per aktie, kr -0,02-0,04 0,02-0,01 0,00 0,00 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

15 Moderbolagets resultaträkning Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Resultat per aktie före utspädning, kr 0,00 0,00 0,00-0,01-0,09 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,00 0,00 0,00-0,01-0,09 Moderbolagets balansräkning 30 jun 30 jun Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

16 Moderbolagets förändring av eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans per 30 juni Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans per 30 juni Moderbolagets kassaflödesanalyser Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

17 Not 1 Försäljningsintäkter Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Försäljning guld Försäljning silver Guldprissäkring Summa försäljningsintäkter Not 2 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Valutakursvinster (icke-realiserade) Valutakursförluster (icke-realiserade) Ackordsvinst Summa övriga rörelseintäker och övriga rörelsekostnader Not 3 Reserver i koncernen 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Säkringar Ingående balans Kassaflödessäkringar: - Verkligt värde, vinst/förlust under kvartalet Skatt på verkligt värde, vinst/förlust under kvartalet Summa säkringar Utgående balans Omräkningar Ingående balans Valutakursdifferenser: - Koncernen Summa omräkningar Utgående balans Summa reserver Not 4 Immateriella anläggningstillgångar 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Ingående balans Anskaffningar Nedskrivning Valutakursdifferenser Utgående balans Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

18 Not 5 Materiella anläggningstillgångar 30 jun 2015 Maskiner Summa Byggn, mark Gruv- och Produktions- materiella Belopp i Tkr och markanl. tillgångar inventarier anläggning anl. tillg. Ingående balans Anskaffningar Utrangeringar 0 Valutakursdifferenser Av- och nedskrivningar Utgående balans Not 6 Varulager och pågående arbete 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Bruten malm på lager Förbrukningsmaterial Pågående arbeten Dore tackor Summa varulager och pågående arbete Not 7 Upplåning I samband med det finska saneringsprogrammet omförhandlades koncernens lån. Saneringsprogrammet innebär att lånen uppgår till 12,5 MEUR eller 115 MSEK. De ursprungliga låneavtalen och de ursprungliga lånebeloppen exklusive amorteringar (53 MEUR) är fortsatt grunden för relationen till bankkonsortiet. I samband med saneringsprogrammet har bankkonsortiet därför lämnat en waiver på mellanskillnaden mellan de ursprunliga beloppen och de belopp som saneringsprogrammet innebär. Waivern är i huvudsak baserad på att koncernen följer villkoren i saneringsprogrammet, varför lånen per rapporteringsdatumet redovisas till 12,5 MEUR eller 115 MSEK samt ränta med 965 TEUR eller 9 MSEK. I samband med koncernens finansiella utmaningar och den påföljande rekonstruktionen har Nordic Mines AB infriat en garanti gentemot bankkonsortiet. Bankkonsortiet har erhållit ett skuldebrev om 53,5 MSEK. Skuldebrevet kan enbart användas för kvittning mot aktier. Samtidigt har konsortiet erhållit teckningsoptioner motsvarande 12% av kapitalet eller aktier. Teckningsoptionerna löper till Då skuldebrevet enbart kan användas till kvittning vid teckning av aktier och förutom vid särskilda villkor inte bedöms ge upphov till en framtida utbetalning, har skuldebrevet tillförts eget kapital i koncernredovisningen. För att möjliggöra framtida kvittning har skuldebrevet redovisats med fullt belopp i moderbolagets redovisning. Framtida betalningsplikt kan enbart uppstå om Nordic Mines AB vägrar kvittning mot aktier. Styrelsens bedömning är att detta förhållande inte föreligger per rapporteringsdagen. I moderbolaget har infriandet av garantin redovisats som en investering i Nordic Mines OY via Nordic Mines Marknad AB. Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

19 Not 8 Ställda säkerheter Belopp i Tkr 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun För egna skulder och avsättningar Spärrade bankmedel, Deposition Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland Spärrade bankmedel, Bergstaten Inteckningar i arrenderätt (MEUR 700) Företagsinteckningar (MEUR 730) Fastighetsinteckningar (MEUR 730) Summa ställda säkerheter En väsentlig del av den projektfinansiering som ingicks i mars 2011 är att den mark kring Laiva, de fastigheter och maskiner som ägs av bolaget är pantsatt till förmån för projektfinansiärerna. Värdet sattes av den finska Lantmäteriet till ett värde av 730 miljoner euro. Det bokförda värdet är väsentligt lägre på de korresponderande tillgångarna och uppgår per 30 juni 2015 till 438 Mkr (motsvarande cirka 47 miljoner euro) Not 9 Ansvarsförbindelser 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Garantiförbindelse Tallqvist AB (MEUR 1) Garantiförbindelse Atlas Copco AB (max belopp) Garantiförbindelse Nordea Oy (MEUR 1,1) Summa ansvarsförbindelser Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer