NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015"

Transkript

1 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,3 Mkr (-27,1 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,08 kr) per aktie. Periodens totalresultat uppgick till -31,9 Mkr (-32,8 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,10 kr) per aktie. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015). Då Nordic Mines beslutat att tillsvidare stoppa produktionen vid Laivagruvan har ingen malm anrikats under perioden. Eva Kaijser utsågs av styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ( Nordic Mines, Bolaget eller Koncernen ) till ny vd för Koncernen. Se vidare avsnittet Ny vd för Nordic Mines. Styrelsen i Nordic Mines har beslutat att tillsvidare avvakta med produktionsstart av Laivagruvan. Bolaget arbetar dock fortsatt med att förbereda för en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. Se vidare avsnitten Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan samt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Nordic Mines avhöll årsstämma för Bolaget den 30 juni På årsstämman valdes till styrelse för Nordic Mines Lennart Schönning (ordförande), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (vice ordförande), Krister Söderholm, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Se vidare avsnittet Årsstämma. Januari - juni 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (61,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -54,7 Mkr (-62,8 Mkr). Periodens resultat efter skatt uppgick till -60,5 Mkr (-63,6 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,19 kr) per aktie. Periodens totalresultat uppgick till -63,0 Mkr (-69,9 Mkr), motsvarande -0,01 kr (-0,20 kr) per aktie. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,7 Mkr (57,9 Mkr, 31 mars 2015). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 403,8 Mkr (435,7 Mkr, 31 mars 2015). Väsentliga händelser efter periodens utgång I syfte att uppnå ytterligare flexibilitet inför en framtida återstart av Laivagruvan samt att på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar har Nordic Mines vidtagit ett antal åtgärder. En principöverenskommelse har träffats med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan. Nordic Mines Oy har meddelat att man kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar i syfte att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan. Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Se vidare avsnittet Förändringar vid Laivagruvan. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se vidare Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

2 Verksamhet vid Laivagruvan under andra kvartalet 2015 Redan i mars 2014 inledde Nordic Mines s.k. samarbetsförhandlingar med representanter för de anställda vid Laivagruvan i syfte att nå ytterligare kostnadsbesparingar. Förhandlingarna resulterade i permitteringar av anställda vid gruva och verk och ett produktionsstopp infördes tillsvidare. Produktionsstoppet, som initialt gällde till dess extern finansiering för att återstarta verksamheten säkerställts, har ännu inte hävts. Fram till produktionsstoppet hade Bolaget fortsatt att anrika malm från ett tidigare upparbetat malmlager. Till följd av produktionsstoppet har ingen malm anrikats under andra kvartalet Per den 30 juni 2015 hade Nordic Mines 66 anställda i Sverige (4) och Finland (62). Av dessa har det större flertalet permitterats i samband med de samarbetsförhandlingarna som beskrivs ovan. Per den 30 juni 2015 har inga olycksfall skett vid Laivagruvan under de senaste 497 dagarna. Nordic Mines avvaktar med produktionsstart av Laivagruvan Nordic Mines övergripande mål är att återta driften av Laivagruvan vid en tidpunkt där främst externa faktorer, framförallt i form av guldpris och valutakurser, ger förutsättningar för en lönsam gruvdrift. Efter avslutade rekonstruktioner för Koncernens bolag har ett intensivt planeringsarbete avseende återtagande av drift pågått. SRK Consulting UK Ltd ( SRK ) har, som tidigare meddelats, tillsammans med Nordic Mines under vintern 2014/2015 tagit fram en åtgärdsplan för att återta Laivagruvan i drift. Åtgärdsplanen baseras på en av SRK framtagen mineralreserv, per den 1 januari 2015, om 9,4 miljoner ton med en guldhalt om 1,2 gram per ton. I samband med förberedelser inför uppstart har Nordic Mines tagit fram en detaljerad brytplan för de första 18 veckornas brytning, baserad på ytterligare borrhålsdata. Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen föranledde emellertid ytterligare genomgång av mineralreserven i sin helhet. Sammantaget görs nu bedömningen att det därför krävs ett högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säkerställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan. Genomgången av mineralreserven indikerade även att ett mindre borrprogram är önskvärt för en optimal gruvplan och en detaljerad brytplan. Styrelsen har därför, med hänsyn till rådande osäkerhet, beslutat att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan. Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan Bolaget arbetar fortsatt med att ta fram en finansieringslösning som vid rätt förutsättningar möjliggör en återstart av Laivagruvan med tillräckligt god lönsamhet. En sådan finansieringslösning kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis nyemission och/eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners, förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor och andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines väsentligen bryter mot det gällande projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Se vidare Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I kallelsen till Bolagets årsstämma som hölls i Uppsala den 30 juni 2015 sökte styrelsen skapa handlingsutrymme i det fortsatta arbetet med att säkerställa en för Bolaget optimal finansieringslösning. Kallelsen inkluderade därför bland annat förslag till beslut om en företrädesemission och en riktad nyemission. När styrelsen beslutade att avvakta med produktionsstart vid Laivagruvan har Bolaget i dagsläget inte sökt ytterligare kapital från Bolagets aktieägare eller externa investerare genom de i kallelsen till årsstämman tidigare föreslagna nyemissionerna utan istället återkallades de till årsstämman föreslagna emissionsförslagen. Bolaget avser att under året kalla till extra bolagsstämma för det fall situationen förändras och en ny finansiering sker i form av en nyemission. I arbetet med att förbereda en optimal finansieringslösning har Nordic Mines engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt & Capital Advisory såsom finansiella rådgivare. Förändringar vid Laivagruvan I syfte att erhålla ytterligare flexibilitet inför en framtida gruvstart av Laivagruvan samt att för på kort sikt nå ytterligare kostnadsbesparingar vidtar Nordic Mines ett antal åtgärder: Principöverenskommelse med den lokala gruventreprenören Ab Tallqvist Infra Oy om framtida entreprenaddrift av Laivagruvan Nordic Mines Oy har meddelat att man kommer att bjuda in till s.k. samarbetsförhandlingar med mål att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar i närtid vid Laivagruvan i Finland Nuvarande General manager Tom Söderman har, på egen begäran, valt att sluta sin tjänst från och med årsskiftet 2015/2016. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

3 Principöverenskommelsen med Ab Tallqvist Infra Oy innebär att den lokala gruventreprenören blir en strategisk partner till Nordic Mines och tar ett betydligt större ansvar för driften av Laivagruvan jämfört med tidigare. Det ger även Nordic Mines en ökad flexibilitet kring återstarten av Laivagruvan vad avser framförallt bemanning av gruvan. Det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy har även för avsikt att bjuda in representanter för de anställda till samarbetsförhandlingar i enlighet med gällande finsk lag. Detta görs i syfte att genom ytterligare kostnadsbesparingar i närtid förlänga tiden för arbetet med att hitta en finansieringslösning för Bolaget och Laivagruvan. Ny vd för Nordic Mines Styrelsen i Nordic Mines utsåg under kvartalet Eva Kaijser till ny vd för Koncernen. Eva har mer än 17 års erfarenhet från gruvindustrin, varav 11 år från Bolidenkoncernen i olika ledande befattningar och i koncernledningen. Eva har därefter även varit CFO för Northland Resources. Närmast kommer Eva från en verksamhet som fristående rådgivare inom gruvindustrin. Eva Kaijser tillträdde som vd för Nordic Mines den 4 maj Resultat andra kvartalet 2015 Försäljningsintäkterna uppgick till följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr) under andra kvartalet Produktionskostnaderna uppgick till 9,5 Mkr (19,5 Mkr) under andra kvartalet Även om ingen produktion har skett under kvartalet har Bolaget behållit en viss organisation kring Laivagruvan för bland annat underhållsarbete samt planering och förberedelser för att återta Laivagruvan i drift. Även konsultkostnader för att uppdatera Bolagets åtgärdsplan för Laivagruvan ingår i denna post. Gruva och verk har även en del fasta kostnader för att exempelvis balansera vattennivåerna inom gruvområdet som kvarstår även när produktionen står still. Av- och nedskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr (8,1 Mkr) under andra kvartalet Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 9,7 Mkr (12,3 Mkr). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader består huvudsakligen av valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till -28,4 Mkr (-26,0 Mkr). Finansnetto uppgick till -2,9 Mkr ( -9,6 Mkr) och bestod huvudsakligen av ackumulerade räntor. Bolagets inkomstskatt för perioden påverkar resultat med 0,0 Mkr (8,4 Mkr). Periodens resultat uppgick till -31,3 Mkr (-27,1). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för andra kvartalet 2015 uppgick till -15,9 Mkr (-23,5 Mkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1,0 Mkr (9,4 Mkr) under samma period. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 40,7 Mkr, jämfört med 57,9 Mkr per den 31 mars Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 403,8 Mkr, jämfört med 435,7 Mkr per den 31 mars Soliditeten uppgick till 67,0 procent, jämfört med 68,7 procent per den 31 mars Nettoskulden uppgick till 86,6 Mkr, jämfört med 70,4 Mkr per den 31 mars Investeringar Då Bolaget för närvarande inte bedriver någon gruvverksamhet vid Laivagruvan har endast mindre investeringar genomförts. Investeringarna under kvartalet uppgick netto till 0,3 Mkr jämfört med 0,8 Mkr under motsvarande kvartal Segmentrapportering Koncernen har från och med januari 2013 frångått segmentsindelning då det endast funnits en produktiv gruva i Finland inom Koncernen och då prospekteringsarbetet för närvarande endast sker i administrativ omfattning till följd av kostnadsbesparingar. Koncernens resultat och balansräkningar följs upp och värderas därefter. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

4 Medarbetare Medelantalet anställda var 67 personer (84 personer) under andra kvartalet Av dessa var merparten permitterade. Se vidare avsnittet Verksamhet vid Laivagruvan under andra kvartalet Antalet anställda den 30 juni 2015 var 66 personer (84 personer). Inga olycksfall har rapporterats under perioden. Prospektering Till följd av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines i princip med prospektering i början av Totalt aktiverade prospekteringsutgifter per den 31 mars 2015 uppgick till 63,4 Mkr. Mineraltillgång och mineralreserv, 1 januari 2015, framtagen av SRK Consulting UK Ltd Den 26 februari 2015 presenterade Nordic Mines en uppdaterad mineralreserv motsvarande fem års guldproduktion. Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015 uppgår till ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineralreserven motsvarar omkring kg ( troy ounce). Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laivagruvan är framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget SRK. Beräkningen följer den nu gällande JORC koden ( JORC Code 2012 ). Nordic Mines redovisning av Bolagets mineraltillgång och mineralreserv följer Fennoscandian Review Board s (FRB) regelverk för publik informationsgivning. Under andra kvartalet 2015, i samband med förberedelser inför uppstart, har Nordic Mines tagit fram en detaljerad brytplan för de första 18 veckornas brytning, baserad på ytterligare borrhålsdata. Negativa avvikelser i den detaljerade brytplanen föranledde ytterligare genomgång av mineralreserven i sin helhet. Sammantaget görs nu bedömningen att det krävs ett högre guldpris, jämfört med tidigare gjorda antaganden, för att säkerställa en tillräckligt god lönsamhet för att återstarta Laivagruvan. Laiva mineraltillgång (1 januari 2015) Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz) Känd Indikerad , Känd + indikerad , Antagen , Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om per troy ounce (USD per troy ounce) Mineraltillgången redovisas inklusive nedan redovisad mineralreserv Laiva mineralreserv (1 januari 2015) Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guld innehåll (kg) Guld innehåll (tr.oz) Bevisad Sannolik , Bevisad + sannolik , Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om per troy ounce (USD per troy ounce) För definitioner se avsnittet för Definitioner enligt SveMin. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

5 Guldmarknaden och guldpriset Enligt LBMA (London Bullion Market Association) gold fixing noterades guldpriset per tr oz vid kvartalets början till USD respektive EUR och vid kvartalets slut till USD respektive EUR. EUR/ tr oz USD/ tr oz Guld, USD Guld, EUR 0 Nordic Mines aktie Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Aktien har kortnamnet NOMI och ISIN-koden SE Aktieägare Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka De tio största aktieägarna i Bolaget framgår av tabellen nedan. Aktieägare per 30 juni 2015 Antal aktier Innehav % GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY ,8% J P MORGON CLEARING CORP, W ,6% FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION ,2% ROBUR FÖRSÄKRING ,2% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,8% HANDELSBANKEN LIV ,6% MIKAEL UNLIMITED AB ,8% CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C ,7% PROPERTY DYNAMICS AB ,6% NORDEA BANK FINLAND ABP ,6% ÖVRIGA ,1% Totalt ,0% Källa: Euroclear Aktiekapital och optioner Per den 30 juni 2015 uppgick aktiekapitalet till ,44 kr fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 7,25 öre. Därtill tillkommer även bland annat de av Nordic Mines emitterade teckningsoptionerna riktade till Bolagets långivare. Det egna kapitalet uppgick till 403,8 Mkr per den 30 juni 2015, jämfört med 433,2 Mkr per den 31 mars Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att bolag inte kan försäkra sig mot dem. Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

6 produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. Koncernen exponeras även för en mängd finansiella risker. Dessa risker är främst kreditrisk, likviditetsrisk, guldprisrisk, valutarisk och ränterisk. Styrelsen och företagsledningen försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall motverka de risker som uppräknas. Se även utförligt riskavsnitt i årsredovisningen för 2014, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida Ackordsplan och avtal med banker avseende projektfinansieringslån En förutsättning för ett lyckat genomförande av den fastställda ackordsplanen för Bolagets finska dotterbolag Nordic Mines Oy, är att den uppgörelse som träffades med det bankkonsortium, med vilket ett projektfinansieringsavtal har ingåtts, kan uppfyllas. Uppgörelsen innebar att flera ändringar gjordes i projektfinansieringsavtalet och att nya möjligheter för bankkonsortiet att säga upp avtalet infördes. Dessa innebär bland annat följande. Uppstartsplaner ska ha levererats i utkastform den 1 november 2014 och slutlig version ska ha levererats den 1 december En uppdatering av den finansiella modellen ska ha gjorts senast den 15 december 2014 vilken ska godkännas av bankkonsortiet. Om inte uppstartsplanerna levereras eller den uppdaterade finansiella modellen levereras och godkänns i tid föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. För att säkerställa korrektheten och minimera risken i arbetet med uppstartsplanerna och där tillhörande finansiell modell förde Nordic Mines diskussioner med bankkonsortiet om att erhålla mer tid för detta arbete. Förlängning begärdes från den 1 respektive 15 december 2014 till och med januari Bolaget levererade under januari månad en indikativ uppdaterad åtgärdsplan och finansiell modell till Bolagets långivare för deras godkännande. Bolagets långivare har i dagsläget inte godkänt åtgärdsplanen. Vidare innebar uppgörelsen med bankkonsortiet att de befintliga finansiella kovenanterna ersattes med fem olika operationella tester. Dessa operationella tester innebär att Nordic Mines Oy på olika punkter måste uppnå en viss andel av budgeterad eller prognostiserad nivå för att uppfylla kraven under projektfinansieringsavtalet. De operationella testerna ska mätas varje månad fören rullande tremånadersperiod som slutar vid utgången av en månad. Den första mättidpunkten var enligt projektfinansieringsavtalet per den 30 april 2015 då de operationella testerna skulle mätas för perioden 1 februari 30 april Då produktionen inte har återstartats enligt uppstartsplanen har Bolaget ännu inte påbörjat några mätningar. Ytterligare arbete måste utföras innan de budgeterade och prognostiserade nivåerna kan fastställas och godkännas av bankkonsortiet. Bolaget vet därför i nuläget inte vilka nivåer de operationella testerna ska mätas mot. Bolaget vet inte heller om det kommer att få tillräckligt med utrymme för att klara svängningar i produktionen eller oförutsedda händelser särskilt i uppstartsfasen. Om de operationella testerna inte uppfylls föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. Om Nordic Mines Oy inte har tillräckligt med medel för att genomföra de investeringar som följer av den finansiella modellen föreligger en uppsägningsgrund under projektfinansieringsavtalet. Bland ytterligare tillkommande uppsägningsgrunder märks de som tar sikte på det fall att bolagen i Koncernen inte fullgör sina betalningsskyldigheter under ackordsplanerna. Bolagets långivare har till Bolaget framfört ståndpunkten att Koncernen på ett antal punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal och har till Bolaget den 10 augusti 2015 skriftligen begärt ett förtydligande från Bolagets sida avseende Bolagets finansiering. Bolaget för med anledning härav diskussioner med Bolagets långivare. Om Nordic Mines Oy väsentligen bryter mot projektfinansieringsavtalet har bankkonsortiet rätt att ansöka om att den finska ackordsplanen ska förfalla. Om Bolaget eller Nordic Mines Oy bryter mot ackordsplanerna eller om uppgörelsen med bankkonsortiet inte kan uppfyllas innebär det en risk för att den finska ackordsplanen eller uppgörelsen med bankkonsortiet misslyckas, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Ifall den finska ackordsplanen eller uppgörelsen med bankkonsortiet förfaller återgår de relevanta borgenärernas fordringar på Nordic Mines Oy, inklusive de fordringar som bankkonsortiet och övriga bolag i Koncernen eftergivit enligt ackordsplanen, till fullt belopp och i händelse av konkurs kommer samtliga aktieägare att förlora hela sitt tidigare insatta aktiekapital. Likviditetsrisk Bolaget ansökte om rekonstruktion den 8 juli 2013 på grund av otillräcklig likviditet. Genom avslutandet av rekonstruktionen och genomförd företrädesemission har Bolaget en finansiellt starkare ställning än tidigare. Bolaget har dock även fortsatt begränsade ekonomiska resurser. Vidare befinner sig Nordic Mines nu i ett skede där en återstart av Laivagruvan planeras och medel för utgifter täcks för närvarande inte av internt genererade intäkter. Bolagets tillväxt bedöms fortsatt vara beroende av extern Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

7 finansiering. Det är i dagsläget inte säkert att ytterligare finansiering kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Instabilitet hos finansiella institutioner kan påverka Bolagets förmåga att genomföra nyemission eller erhålla lånefinansiering i framtiden. Störningar i kapital- och kreditmarknaden på grund av osäkerhet, förändrad eller ökad reglering av finansiella institutioner, minskade alternativ eller misslyckande för betydande finansiella institutioner kan negativt påverka Bolagets tillgång till externt kapital. Guldprisrisk Försäljningen påbörjades under januari 2012 och har bestått väsentligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset kan få en omedelbar negativ inverkan på Koncernens resultat framgent och även en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att återstarta Laivagruvan. Valutarisk Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och Koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR, så har det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK, så har det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna. Ränterisker Räntor påverkar Koncernens resultat och kassaflöde negativt. Samtliga räntor har både en årlig fast räntemarginal samt en rörlig del som följer Euribor. Om Euribor räntan höjs, ökar räntekostnaderna för Bolaget. Genomsnittsräntan för det ursprungliga MEUR 53,0 projektlånet har varit cirka 4 procent. Genomsnittsräntan för det tillkommande kreditramarna om MEUR 7,5 respektive MEUR 6,0 har varit cirka 10 procent. Bankkonsortiet har fakturerat Bolaget ytterligare 2 procentenheter på lånen på grund av rekonstruktion och likviditetsbrist. Räntorna har under Bolagets rekonstruktion inte betalats, men redovisats som upplupna kostnader. Genom ackordsuppgörelsen med Bolagets finska dotterbolag och ändringarna i låneavtalet med Bolagets långivare är den fasta räntemarginalen 8 procent. Medarbetare Nordic Mines har idag en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. En begränsad förväntad livstid och hitintills svag lönsamhet för Laivagruvan kan resultera i att möjligheten att rekrytera nyckelpersoner vid en återstart av gruvan är begränsad. Fortlevnadsprincip Nordic Mines avslutade Koncernens rekonstruktionsprocesser för moderbolaget och dess dotterbolag under tredje kvartalet Alltsedan dess har Nordic Mines arbetat och planerat för en återstart av Laivagruvan. En återstart av gruvan förutsätter godkännande från Bolagets långivare vilket ännu inte har givits. En återstart av gruvan förutsätter även att Bolaget har tillräckligt med likviditet för att klara en återstart vilket kommer att kräva ytterligare extern finansiering, se vidare avsnitt Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Det finns inga garantier att Nordic Mines erhåller godkännande från Bolagets långivare för en återstart av verksamheten. Inte heller finns det några garantier att Nordic Mines vid tidpunkten för beslut om återstart innehar tillräcklig likviditet för att finansiera en återstart av Laivagruvan. I en situation där Koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av Koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på koncernbolag och andelar i dotterbolag. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU anvisade International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, k ompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för år Det har inte trätt i kraft några nya IFRS tillägg eller regler som påverkar Koncernen. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

8 Årsstämma Den 30 juni 2015 avhöll Nordic Mines ordinarie årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen utom vad avsåg ärendet under punkt 15 på den i kallelsen föreslagna dagordningen, vilket återkallades av styrelsen den 25 juni Se vidare avsnittet Strategi och finansiering för Nordic Mines och Laivagruvan. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för Bolaget och Koncernen, att bevilja avgående styrelse och vd ansvarsfrihet samt att till styrelse välja Lennart Schönning (ordförande, omval), Ulla-Britt Fräjdin- Hellqvist (vice ordförande, nyval), Krister Söderholm (omval), Tord Cederlund (nyval) och Manfred Lindvall (nyval). För mer information kring den valda styrelsen se Bolagets hemsida Årsstämman beslutade vidare om minskning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust samt en sammanläggning (omvänd split) av aktier 1:100, innebärande att 100 ak tier läggs samman till en aktie. Åtgärderna är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar nödvändiga överenskommelser. När detta har skett kommer vidare information kring nedsättning av aktiekapital och sammanläggning meddelas genom pressmeddelande. De fullständiga stämmobesluten och villkoren för dessa framgår av i kallelsen intaget förslag. Kommande informationstillfällen Finansiell rapport för tredje kvartalet november 2015 Bokslutskommuniké för februari 2016 Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i Koncernen står inför. Rapporten för januari juni 2015 har ej granskats av Bolagets revisorer. Uppsala den 12 augusti 2015 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Styrelseordförande Krister Söderholm Styrelseledamot Manfred Lindvall Styrelseledamot Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Vice styrelseordförande Tord Cederlund Styrelseledamot Eva Kaijser Verkställande direktör Notera Informationen är sådan som Nordic Mines ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti kl För ytterligare information, vänligen kontakta: Eva Kaijser, CEO, tel: Jonatan Forsberg, CFO, tel: Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

9 Definitioner enligt SveMin En mineraltillgång (Mineral Resource) är en koncentration av ekonomiskt intressanta förekomster av material i eller på jordskorpan i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning. Läge, kvantitet, halt, kontinuitet och andra geologiska karaktäristika av en mineraltillgång är kända, uppskattade eller tolkade utifrån specifika geologiska fakta, provtagning och kunskap. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineraltillgång in i kategorierna antagen mineraltillgång, indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång. En antagen mineraltillgång (Inferred Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med en låg nivå av säkerhet. Den indikeras av geologi, provtagning och förväntad men inte verifierad kontinuitet i geologi och/eller halt. Den är baserad på information vunnen genomprospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationen är begränsad eller av osäker kvalitet och tillförlitlighet. En indikerad mineraltillgång (Indicated Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med rimlig nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnengenomprospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempel hällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är dock för glesa eller olämpligt fördelade för att säkerställa kontinuitet i geologi och/eller halt. En känd mineraltillgång (Measured Mineral Resource) är den del av en mineraltillgång för vilken tonnage, täthet av förekomster, form, fysiska karaktäristika, halt och mineralinnehåll kan uppskattas med hög nivå av säkerhet. Den är baserad på information vunnen genom detaljerad och tillförlitlig prospektering, provtagning och testning utförd enligt lämplig teknik från till exempelhällar och blottningar, diken, gropar, bearbetningar och borrhål. Informationspunkterna är tillräckligt täta för att påvisa kontinuitet i geologi och/eller halt. En mineralreserv (Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd eller indikerad mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning(engelska: diluting materials ) och malmförluster (engelska: losses), som kan uppstå när materialet bryts. Lämpliga värderingar och studier har gjorts och modifierats med hänsyn till realistiskt antagna brytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. Beroende av ökad geologisk säkerhet delas mineralreserver in i kategorierna sannolik mineralreserv och bevisad mineralreserv. För att använda benämningen mineralreserv förväntas att studier genomförts till åtminstone nivån Pre- Feasibility, inklusive en gruvplan som är tekniskt lämplig och ekonomiskt möjlig. En sannolik mineralreserv (Probable Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en indikerad och under vissa omständigheter en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergs-inblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility nivå hargenomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning rimligen kan motiveras. En bevisad mineralreserv (Proven Mineral Reserve) är den ekonomiskt utvinnbara delen av en känd mineraltillgång. Den inkluderar gråbergsinblandning och malmförluster när materialet bryts. Studier till åtminstone Pre-Feasibility nivå har genomförts och modifierats med hänsyn tillbrytnings-, metallurgiska, ekonomiska, marknads-, legala, miljö-, sociala och politiska faktorer. Dessa värderingar visar vid tiden för rapportering att utvinning är motiverad. Nordic Mines Delårsrapport januari juni (19)

10 Koncernens totalresultat Kv2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav produktionskostnader varav avskrivningar och nedskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat netto efter skatt för perioden Summa totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,01-0,08-0,01-0,19 0,07 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01-0,08-0,01-0,19 0,07 Totalresultat per aktie före utspädning, kr -0,01-0,10-0,01-0,20 0,06 Totalresultat per aktie efter utspädning, kr -0,01-0,10-0,01-0,20 0,06 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

11 Koncernens totalresultat, kvartalsvis Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor varav produktionskostnader varav avskrivningar och nedskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat netto efter skatt för perioden Summa totalresultat för perioden Periodens resultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: moderbolagets aktieägare Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,08 0,16-0,01-0,01-0,01 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,08 0,16-0,01-0,01-0,01 Totalresultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,10 0,15-0,01-0,01-0,01 Totalresultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,10 0,15-0,01-0,01-0,01 Övrig information Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv Genomsättning, Anrikad malm (ton) Guldhalt gram per ton 0,6 N/A N/A N/A N/A N/A Tillgänglighet/Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 87% N/A N/A N/A N/A N/A Guldutbyte i verket (%) 79% N/A N/A N/A N/A N/A Guldproduktion (kg) Guldproduktion (tr oz) Guld sålt/levererat (kg) Guld sålt/levererat (tr oz) Cash cost (USD/oz) N/A N/A N/A N/A Kostnad per anrikat malmton (EUR) 21 N/A N/A N/A N/A N/A Kostnad per anrikat malmton (SEK) 184 N/A N/A N/A N/A N/A Skadefrekvens LTIFR, inklusive entreprenörer (olyckor per en miljon arbetstimmar) USD/SEK, genomsnitt 6,46 6,60 6,95 7,42 8,32 8,42 EUR/SEK, genomsnitt 8,86 9,05 9,20 9,27 9,38 9,30 EUR/SEK, sista betalkurs 8,94 9,18 9,20 9,47 9,33 9,22 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

12 Koncernens finansiella ställning 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Upplåning Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förändring i koncernens eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående saldo per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa eget kapital per 30 juni Ingående saldo per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Summa eget kapital per 30 juni Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

13 Koncernens kassaflöde Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Avsättningar Övrigt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Återbetalning/Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering och upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Koncernens kassaflöde, kvartalsvis Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Avsättningar Övrigt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Återbetalning/Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering och upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

14 Koncernens nyckeltal Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Investering i anläggningar, Tkr EBITDA, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Avkastning på totalt kapital, % Neg Neg Neg Neg 40 Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg 27 Eget kapital, Tkr Balansomslutning, Tkr Nettoskuld, Tkr Soliditet, % 67,0 19,4 67,0 19,4 69,2 Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,07 0,47 0,07 0,47 0,09 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental Antal aktier efter utspädning i genomsnitt, tusental Kassaflöde per aktie, kr 0,00-0,04-0,01-0,06 0,01 Koncernens kvartalsvisa nyckeltal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv Investering i anläggningar, Tkr EBITDA, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Avkastning på totalt kapital, % Neg Neg 53 Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital, % Neg Neg 46 Neg Neg Neg Eget kapital, Tkr Balansomslutning, Tkr Nettoskuld, Tkr Soliditet, % 23,2 19,4 70,9 69,2 68,7 67,0 Medelantal anställda Antal anställda vid periodens utgång Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 0,56 0,47 0,10 0,09 0,08 0,07 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental Antal aktier efter utspädning i genomsnitt, tusental Kassaflöde per aktie, kr -0,02-0,04 0,02-0,01 0,00 0,00 Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

15 Moderbolagets resultaträkning Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Resultat per aktie före utspädning, kr 0,00 0,00 0,00-0,01-0,09 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,00 0,00 0,00-0,01-0,09 Moderbolagets balansräkning 30 jun 30 jun Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

16 Moderbolagets förändring av eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans per 30 juni Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Omräkningsdifferens Utgående balans per 30 juni Moderbolagets kassaflödesanalyser Kv 2 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid perioden slut Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

17 Not 1 Försäljningsintäkter Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Försäljning guld Försäljning silver Guldprissäkring Summa försäljningsintäkter Not 2 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Belopp i Tkr Valutakursvinster (icke-realiserade) Valutakursförluster (icke-realiserade) Ackordsvinst Summa övriga rörelseintäker och övriga rörelsekostnader Not 3 Reserver i koncernen 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Säkringar Ingående balans Kassaflödessäkringar: - Verkligt värde, vinst/förlust under kvartalet Skatt på verkligt värde, vinst/förlust under kvartalet Summa säkringar Utgående balans Omräkningar Ingående balans Valutakursdifferenser: - Koncernen Summa omräkningar Utgående balans Summa reserver Not 4 Immateriella anläggningstillgångar 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Ingående balans Anskaffningar Nedskrivning Valutakursdifferenser Utgående balans Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

18 Not 5 Materiella anläggningstillgångar 30 jun 2015 Maskiner Summa Byggn, mark Gruv- och Produktions- materiella Belopp i Tkr och markanl. tillgångar inventarier anläggning anl. tillg. Ingående balans Anskaffningar Utrangeringar 0 Valutakursdifferenser Av- och nedskrivningar Utgående balans Not 6 Varulager och pågående arbete 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Bruten malm på lager Förbrukningsmaterial Pågående arbeten Dore tackor Summa varulager och pågående arbete Not 7 Upplåning I samband med det finska saneringsprogrammet omförhandlades koncernens lån. Saneringsprogrammet innebär att lånen uppgår till 12,5 MEUR eller 115 MSEK. De ursprungliga låneavtalen och de ursprungliga lånebeloppen exklusive amorteringar (53 MEUR) är fortsatt grunden för relationen till bankkonsortiet. I samband med saneringsprogrammet har bankkonsortiet därför lämnat en waiver på mellanskillnaden mellan de ursprunliga beloppen och de belopp som saneringsprogrammet innebär. Waivern är i huvudsak baserad på att koncernen följer villkoren i saneringsprogrammet, varför lånen per rapporteringsdatumet redovisas till 12,5 MEUR eller 115 MSEK samt ränta med 965 TEUR eller 9 MSEK. I samband med koncernens finansiella utmaningar och den påföljande rekonstruktionen har Nordic Mines AB infriat en garanti gentemot bankkonsortiet. Bankkonsortiet har erhållit ett skuldebrev om 53,5 MSEK. Skuldebrevet kan enbart användas för kvittning mot aktier. Samtidigt har konsortiet erhållit teckningsoptioner motsvarande 12% av kapitalet eller aktier. Teckningsoptionerna löper till Då skuldebrevet enbart kan användas till kvittning vid teckning av aktier och förutom vid särskilda villkor inte bedöms ge upphov till en framtida utbetalning, har skuldebrevet tillförts eget kapital i koncernredovisningen. För att möjliggöra framtida kvittning har skuldebrevet redovisats med fullt belopp i moderbolagets redovisning. Framtida betalningsplikt kan enbart uppstå om Nordic Mines AB vägrar kvittning mot aktier. Styrelsens bedömning är att detta förhållande inte föreligger per rapporteringsdagen. I moderbolaget har infriandet av garantin redovisats som en investering i Nordic Mines OY via Nordic Mines Marknad AB. Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

19 Not 8 Ställda säkerheter Belopp i Tkr 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun För egna skulder och avsättningar Spärrade bankmedel, Deposition Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland Spärrade bankmedel, Bergstaten Inteckningar i arrenderätt (MEUR 700) Företagsinteckningar (MEUR 730) Fastighetsinteckningar (MEUR 730) Summa ställda säkerheter En väsentlig del av den projektfinansiering som ingicks i mars 2011 är att den mark kring Laiva, de fastigheter och maskiner som ägs av bolaget är pantsatt till förmån för projektfinansiärerna. Värdet sattes av den finska Lantmäteriet till ett värde av 730 miljoner euro. Det bokförda värdet är väsentligt lägre på de korresponderande tillgångarna och uppgår per 30 juni 2015 till 438 Mkr (motsvarande cirka 47 miljoner euro) Not 9 Ansvarsförbindelser 31 mar 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun Belopp i Tkr Garantiförbindelse Tallqvist AB (MEUR 1) Garantiförbindelse Atlas Copco AB (max belopp) Garantiförbindelse Nordea Oy (MEUR 1,1) Summa ansvarsförbindelser Nordic Mines Delårsrapport januari-juni (19)

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (51,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet 2014 Intäkter uppgick till följd av produktionsstopp vid Laivagruvan netto endast till 1,3 Mkr (74,4 Mkr). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Första kvartalet 2013 Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 85,4 Mkr (22,6 Mkr), inklusive en negativ påverkan av guldprissäkring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Första kvartalet 2017

NORDIC MINES AB (publ) Första kvartalet 2017 NORDIC MINES AB (publ) Första kvartalet 2017 Första kvartalet 2017 Intäkterna uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr)

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer