Perioden januari juni Perioden april juni Koncernchefens kommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perioden januari juni 2009. Perioden april juni 2009. Koncernchefens kommentarer"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari juni 2009

2 (Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges) Perioden januari juni 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till (3 270). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -289 (77). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -223 (54). Perioden april juni 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till (1 672). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -103 (65). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -83 (47). Lennart Pihl utsedd till ny tillförordnad VD för Green Cargo AB den 6 juli Beslutade åtgärder för effektivisering och kostnadsbesparingar löper enligt plan. Nytt 5-årigt avtal med Outokumpu Stainless där nya lösningar ger hög frekvens och flexibilitet för framtida volymökningar. Green Cargo tecknar 3-års avtal med Volvo Logistics om transporter mellan Sverige och Belgien. Green Cargo växer ytterligare inom tredjepartslogistik genom nya avtal med bland annat spritimportören Berntson Brands AB och Nestlé Sverige AB. Koncernchefens kommentarer Finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen fortsätter att tynga Green Cargos kunder och därmed våra transportvolymer och intäkter. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -103 (65) för det andra kvartalet och för halvåret till -289 (77). Volymerna har stabiliserats på en låg nivå, cirka 30 procent under motsvarande period föregående år och våra kunder inom olika branscher ser ingen förestående uppgång. Koncernens kassaflöde har förbättrats och är för perioden januari juni 126 (-173). Green Cargo genomför de åtgärder som behövs. Vinterns och vårens varslade övertalighet om 400 tjänster har förhandlats och successivt gått över i reella personalminskningar och kostnadsminskningar om 300 miljoner kronor på årsbasis. Under andra kvartalet inleddes nästa steg i kostnadsminskningen i projekten Rätt stöd och Rätt produktion, som tillsammans med tidigare åtgärder ska leda till en total minskning av kostnadsmassan med 600. Vi har en beredskap att ta fram ytterligare kostnadsminskningar om detta krävs. Omvärldskontrollen och den täta avstämningen av orderläget hos våra största kunder, sätter spelplanen för oss. De kostnadsminskningar som genomförts under våren har skett samtidigt som Green Cargo uppnått de högsta nyckeltalen någonsin vad gäller trafiksäkerhet och punktlighet. Här ligger själva kärnan till en realistisk optimism när det gäller Green Cargos framtida möjligheter. Vi genomför de kostnadsminskningar och effektiviseringar som krävs av oss men det ska inte påverka våra kunder 2(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

3 negativt. Godstågens punktlighet till kund är nu över 96 procent som rullande 12-månadersvärde och nådde 97 procent under ett par månader i andra kvartalet. Vi når våra höga trafiksäkerhetsmål i både tåg- och lastbilsverksamheten. Myndigheters och lagstiftningens krav när det gäller trafiksäkerheten är inte vår ambitionsnivå, vi har satt målet mycket högre än så. För våra medarbetares, kunders och samhällets skull. Trots konjunkturnedgång och allmän osäkerhet, så tecknar Green Cargo flera nya eller utökade affärer. Vår kvalitet, vårt nätverk och företags och konsumenters intresse för miljöanpassade lösningar är en stark kombination när vi möter marknaden. Under perioden har vi kommit överens med Outokumpu Stainless om ett 5-årsavtal och med Volvo Logistics om ett 3-årigt ramavtal. Bland avtal med andra kunder kan nämnas avtal med Svenska Shell, Nestlé Sverige AB och Berntsson Brands. De två sistnämnda genererade av vår växande tredjepartslogistik men som också innehåller transporter och där vår bredd som logistikföretag kan möta kunders önskan om helhetslösningar och ökad andel järnvägstransport. Green Cargo-koncernens investeringar det första halvåret uppgick till 509 (246). Vi har säkrat finansieringsbehoven och klarar att göra de investeringar vi behöver för dagens och morgondagens verksamhet. Det handlar främst om investeringar i lok, vagnar, IT-system och lokaler. Icke kritiska investeringar har vi flyttat fram i tiden. Som ny tillförordnad VD för Green Cargo är min uppgift i första hand att säkra att pågående program för kostnadssänkningar och effektivisering genomförs utan tempoförluster och utan brister i den kvalitet vi utlovat våra kunder. Det samförstånd och den beslutsamhet jag mött i Green Cargo sedan jag tog över VD-ansvaret, ger mig en stark tilltro till att vi ska komma igenom lågkonjunkturen som ett starkt logistikföretag med en ökad effektivitet i hela verksamheten. Lennart Pihl Nyckeltal 3(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

4 Omvärld och marknad OMVÄRLD Efter den dramatiska konjunkturnedgången under hösten och vintern har läget i ekonomin stabiliserats på en mycket låg nivå både i Sverige och internationellt. Med kraftigt reducerad produktion och svag efterfrågan inom basnäringen, tillverkningsindustrin och en stor del av byggindustrin väntas negativ tillväxt under 2009 och osäkerheten om när vändningen kommer är stor. Med efterfrågan på låga nivåer ser några branscher enstaka tecken på ljusning men samtidigt varnas för att uppgången kommer att dröja. Enligt bland andra Riksbanken och Svensk Näringsliv väntas en generell återhämtning komma först under andra halvan av Ett reellt hot utgörs av arbetslösheten som spås öka även under nästa år vilket kan dämpa konsumtionen som, förutom personbilar, inte drabbats allvarligt ännu. En utdragen lågkonjunktur med låg sysselsättning kan enligt bedömare medföra ökad protektionism med negativa effekter på den internationella handeln. Om detta kommer att få någon större effekt på transportflödena är dock för tidigt att säga. De omfattande stimulanspaket som lagts fram i börjar nu få effekt i form av stabilisering av den amerikanska ekonomin och i Kina har satsningarna på bland annat infrastruktur redan vänt den ekonomiska utvecklingen. Detta bör ge en viss återhämtning av efterfrågan på bland annat stål och vissa industriprodukter. Men bilden är splittrad och i Japan och Västeuropa är läget fortsatt dystert. På finansmarknaderna är situationen liknande men det finns nu tecken på ökat förtroende. Den stora osäkerheten avser nu omfattningen av kreditförluster i lågkonjunkturens spår och vilken effekt de kommer att få på stabiliteten i banksystemet. Räntenivåerna har på internationell nivå planat ut, men i Sverige sänkte Riksbanken räntan så sent som i juni. Sänkningen skedde tillsammans med unikt lånepaket med fast ränta till kreditinstituten med målet att skapa förtroende för en fortsatt låg ränta och stimulera investeringar. Med minskade ränteutgifter för hushållen bör detta också ge positiva effekter på konsumtionen. MARKNAD Transportvolymerna inom järnvägsverksamheten fortsatte under andra kvartalet att ligga cirka 30 procent lägre än Nedgången verkar nu ha avstannat och volymerna stabiliserats på en mycket låg nivå. Detta är en direkt konsekvens av hur våra största kunder inom basindustrin och tillhörande råvaruproduktion påverkats av lågkonjunkturen. Följaktligen har den största minskningen jämfört med föregående år skett för bransch stål som svarar för nästan hälften av den totala nedgången. Inom de flesta branscher råder sedan tidigare negativa konfidensindikatorer och de lägsta nivåerna märks för stål- och verkstadsindustri. Inom bransch Stål har stora neddragningar skett i produktionen men fortfarande produceras för mycket i förhållande till efterfrågan. Långa produktionsstopp genomförs under sommaren för att minska lagren och fortsatt svag utveckling väntas under resten av året. Konfidensindikatorn för bransch Auto/Verkstad är också kraftigt negativ. Tillverkningen av framför allt lastbilar har begränsats och volymerna förutses vara låga inom överskådlig tid. För övriga verkstadsindustrin är situationen liknande och de lägsta förväntningarna finns nu inom byggbranschen. 4(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

5 Skogsindustrin har sedan länge negativa konfidensindikatorer men vissa tecken på uppgång kan märkas för några segment. Den svaga svenska kronan bidrar positivt liksom låga marknadspriser. Det är dock osäkert om uppgången blir varaktig. Inom kemisegmentet är konfidensindikatorerna fortsatt negativa med undantag för petroleumindustrin. Efterfrågan på insatsvaror till stål- och skogsindustrin påverkar branschen negativt. Bransch Handel utgör för närvarande enda undantaget och visar nu stigande konfidensindikatorer. Den högsta nivån noteras för livsmedelshandeln men även sällanköpshandeln har återhämtat sig starkt. Efterfrågan för tredjepartslogistiken påverkas inte i lika stor grad av lågkonjunkturen men viss avmattning märks inom Vitvaror men även för Konfektion. Segmenten Sprit & Vin samt Byggvaror fortsätter att utvecklas starkt och inte heller Dagligvaror har hittills påverkats negativt. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet. Green Cargos verksamhet är exponerad för ett flertal risker, vilka bland annat kännetecknas av att produktionen till sin karaktär är kapitalintensiv, att konkurrensen på marknaden blir starkare och att vår internationella affär är beroende av fungerande samarbete med andra logistikföretag. Green Cargos bedömning och hantering av risker ingår som en integrerad del i vår verksamhet där Måltavlan utgör ett verktyg för att bedöma risker och motverka dessa inom respektive målområde. Finanskrisen och lågkonjunkturen utgör en betydande osäkerhetsfaktor även för Green Cargo. Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till aktiviteten inom basnäringarna och verkstadsindustrin vilka nu upplever en kraftig efterfrågeminskning. Detta får i sin tur stora konsekvenser i form av lägre efterfrågan på flertalet av våra marknader. Sedan slutet av 2008 genomför Green Cargo omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten till det rådande läget och för att förbättra effektiviteten inom alla delar av koncernen. Oron på finansmarknaden medför också ökade finansiella risker i form av svängningar på ränte- och valutamarknaderna. Moderbolagets finansfunktion agerar i enlighet med fastställd finanspolicy som fastslår ramar för ränterisker och valutaexponering samt anger tillåtna motparter och limiter för att nå en rimlig finansiell riskexponering. De investeringar som sker under 2009 och 2010 beslutades under 2006 och 2007 och medför ett omfattande finansieringsbehov som sammanfaller med den ekonomiska oron. Frågan har därför högsta prioritet för Green Cargo och finansiering av de stora planerade investeringarna har säkrats. Investeringar som ej bedöms som kritiska har också flyttats framåt i tiden. En mer omfattande beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Green Cargos verksamhet samt hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen för 2008 på sidorna VÅRA AFFÄRER Samtidigt som volymerna i befintliga transportavtal minskat betydligt har lågkonjunkturen inte nämnvärt minskat intresset för transportlösningar med låg miljöpåverkan. Den höga punktligheten tillsammans med ett unikt nätverk gör oss till en attraktiv partner när kunder inom nya segment väljer transportlösningar. Investeringen i DB Schenker Rail Scandinavia, produktionsbolaget som ägs tillsammans med Deutsche Bahn, har också gett en betydande kvalitetshöjning för kontinenttrafiken. Detta utnyttjas 5(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

6 bland annat av Volvo Logistics som tecknat ett 3-årigt avtal avseende transporter mellan Volvos produktionsenheter i Sverige och Belgien. Sammanlagt 7 enheter knyts samman i ett system som omfattar transport i blandade godståg och helt egna tåg för Volvo Logistics. En rad åtgärder genomförs också för att effektivisera produktionen i befintliga upplägg för att minska kostnader utan att våra kunder och goda kvalitet påverkas. Samtidigt ger nya lösningar en flexibilitet som också innebär fördelar för kunden. Ett tydligt exempel är det nya 5-årsavtal som tecknats med Outokumpu Stainless för transporter av stålkoncernens basvolymer till Göteborgs Hamn. Där kopplas systemet ihop med fartygstransporter till England och kontinenten. Avtalet beräknas omsätta cirka 400 miljoner kronor och innebär att man övergår från egna heltåg till fast kapacitet i ordinarie tåg. En lösning som är kostnadseffektiv men ger både hög frekvens och flexibilitet vid volymförändringar. Den positiva utvecklingen inom tredjepartslogistiken fortsätter. Tack vare kostnadseffektiva logistiklösningar med klassledande kvalitet expanderar verksamheten både med befintliga och nya kunder. Vårt logistikcenter i Helsingborg hanterar sen tidigare kaffe för Nestlé Sverige AB som nu gett Green Cargo förtroendet att också ta över varugrupperna konfektyr och dagligvaror. Uppdraget innebär att sysselsättningen på Green Cargos Logistikcenter Syd utökas med cirka 10 arbetstillfällen. Avtalet utgör också en del av ett långsiktigt samarbete mellan bolagen för att utveckla logistiken och med hjälp av järnvägen minska miljöpåverkan. Green Cargos miljöprestanda var också en av de avgörande faktorerna när spritimportören Berntson Brands AB blev den sjätte aktören i branschen som valde Green Cargo för sin logistik. Det nya avtalet omfattar transporter från tillverkare, lagerhantering och distribution till Systembolagets butiker. Frakterna från Berntsons leverantörer går huvudsakligen med tåg medan distributionen sker med en kombinerad intermodal lösning med tåg och lastbil. Båda dessa affärer visar styrkan i vårt erbjudande genom unik samverkan mellan järnväg, lastbil och tredjepartslogistik. Nu fokuserar vi ytterligare att öka samarbetet mellan våra verksamheter för att skapa en effektivare produktion och mer attraktiva kundlösningar. Med utgångspunkt från bevisad kvalitet och punktlighet fortsätter vi därför att utveckla det intermodala erbjudandet och transportlösningar i kombination med tredjepartslogistik. 6(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

7 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Miljarder Bruttotonkm Delårsrapport januari juni 2009 Resultatanalys KONCERNEN Koncernens rörelseintäkter under första halvåret 2009 uppgick till (3 277) vilket är en minskning med 12 procent jämfört med Transportvolymerna minskade med nästan 30 procent men tack vare fasta kundåtaganden, en positiv effekt av högre euro-kurs och tillfälligt högre volymer inför semesterperioden har omsättningen inte påverkats i motsvarande grad. Rörelseresultatet för perioden försämrades till -268 (90), till stor del beroende på lägre omsättning. Samtidigt har prishöjningar på el och diesel samt underhåll bidragit till att driftskostnader inte minskat i samma takt. Periodens resultat inkluderar också engångsposter i form av reserveringar för pensionslösningar, övertalighet och avgångsvederlag med totalt -75. Rörelseresultatet belastas också med negativa effekter av valutakursförändringar med -25 (0). Bland dotterföretagen har NTR påverkats mest av lågkonjunkturen och rörelseintäkterna minskade med 25 procent jämfört med Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1(4). Övriga dotterföretag lyckades dock öka intäkterna något jämfört med föregående år. TGOJ Trafik försämrade ändå sitt rörelseresultat till -7 (15) på grund av högre kostnader, främst för underhåll och personal. I resultatet ingår också en reservering med 10 för kostnader i samband med en allvarlig urspårning. Rörelseresultatet för övriga dotterföretag exklusive KB Sveterm uppgick sammanlagt till 2 (2). Koncernens resultatandel från intresseföretag var under första halvåret -35 (-1). Resultatet för CargoNet försämrades betydligt jämfört med 2008 på grund av lägre transportvolymer. Green Cargos andel av resultatet uppgick till -35 (1). Det danska produktionsbolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S visar ett positivt resultat för perioden och andelen uppgick till 1 (-2). Resultatandelen för Railtrans OY och SeaRail OY uppgick sammanlagt till 1 (0). Koncernens finansnetto för perioden uppgick till -21 (-13). Minskningen av kortfristiga placeringar och övriga likvida medel medförde tillsammans med en lägre räntenivå att ränteintäkterna minskade med 7. Den låga upplåningsräntan innebar också att koncernens räntekostnader endast ökade i mindre grad trots en betydande ökning av räntebärande skulder i samband med genomförda investeringar. Resultatet från marknadsvärdeförändringar har ackumulerat varit positiva och uppgick liksom föregående år till 2. GREEN CARGO AB (MODERBOLAGET) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Bruttotonkm (last + tom) Bruttotonkilometer är tågets totala vikt multiplicerat med producerad Intäkter Moderbolagets intäkter under första halvåret var (2 828) vilket var 11 procent lägre jämfört med Nedgången beror nästan uteslutande på att 2009 inletts med historiskt sett mycket låga transportvolymer i järnvägsverksamheten. 1,0 0,0 7(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges. Kvartal

8 Rails volymer minskade under perioden med 29 procent jämfört med föregående år. Den största volymnedgången märks för branscherna Stål samt Auto och Verkstad som påverkats mest av konjunkturnedgången. Sammanlagt minskade intäkterna endast med 15 procent jämfört med första halvåret 2008, främst tack vare fasta kundåtaganden, positiv effekt av valutakursförändringar och en tillfällig volymuppgång i slutet av perioden. Logistics intäkter för de första 6 månaderna var 11 procent högre än samma period föregående år. Ökningen har främst skett inom segmenten Dagligvaror, Sprit & Vin samt Byggmarknad. Inom konfektionslogistiken har tillväxten avstannat på grund av lägre volymer och förlust av ett större kunduppdrag. Roads intäkter under första halvåret minskade var 8 procent lägre än 2008 huvudsakligen på grund av låga transportvolymer. Nedgången märks både inom Spedition och åkeriverksamheten och kan delvis förklaras med minskade forslingsuppdrag för järnvägen. Kostnader Moderbolagets totala rörelsekostnader för perioden januari juni minskade med 28 mot föregående år. Lägre volymer har också påverkat driftskostnaderna som svarar för huvuddelen av minskningen. Personalkostnaderna har istället ökat på grund av reserveringar för trygghetslösningar, övertalighet och avgångsvederlag vilka sammanlagt belastat resultatet med -75. Kostnaderna inom Rail har totalt sett minskat något jämfört med Reserveringar för bland annat övertalighet innebar en betydande ökning av personalkostnaderna mot föregående år. Kraftiga prishöjningar medförde att även underhållskostnader ökade något. Övriga driftskostnader minskade till följd av volymnedgången. Logistics kostnader ökade under första halvåret men inte i samma takt som intäkterna. Orsaken är främst hög produktivitet och att tillväxten kunnat hanteras med befintlig kapacitet. Ökningen jämfört med 2008 avser främst frakter och personalkostnader. Även för Road har kostnaderna minskat vilket delvis är en effekt av lägre volymer. Det är främst kostnaderna för forsling som påverkats medan kostnader för bland annat underhåll och personal inte har anpassats i samma takt. Övriga gemensamma kostnader belastas av kostnader för avgångsvederlag med -8 och rörelserelaterade kursförluster uppgående till -25 (0) men är trots det lägre än föregående år. Minskningen förklaras främst av pågående åtgärdsprogram som reducerat kostnader för bland annat IT-utveckling och marknadsföring. Finansnettot i moderbolaget förbättrades med 2 jämfört med föregående år främst tack vare utdelning från NTR AB med 14. Trots sjunkande räntor försämrades räntenettot till följd av ökad upplåning och en minskning av kortfristiga placeringar och övriga likvida medel. 8(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

9 Perioden april juni 2009 Koncernens intäkter under andra kvartalet minskade med 14 procent jämfört med 2008 och rörelseresultatet uppgick till -103 (65). Periodens utfall följer samma trend som det ackumulerade resultatet med en kraftig volymminskning som inte påverkat intäkterna fullt ut tack vare fasta kundåtaganden och valutaeffekter. En tillfällig volymökning noterades i slutet av kvartalet då flera större kunder förbereder produktionsuppehåll under semesterperioden. Driftskostnaderna minskade också till följd av låga volymer. Även kostnader för IT och övriga externa kostnader var lägre än föregående år tack vare genomförda besparingsåtgärder. Personalkostnaderna steg något på grund av reserveringar och rörelserelaterade kursförluster påverkade resultatet för kvartalet med -9 (3). Moderbolagets intäkter uppgick till (1 438) vilket var 10 procent lägre än under andra kvartalet Liksom för koncernen minskade främst volymrelaterade driftskostnader medan personalkostnader var högre än föregående år. De rörelserelaterade kursförluster som påverkar koncernen märks också i moderbolaget och rörelseresultatet för perioden försämrades till -80 (44). NTRs rörelseintäkter under andra kvartalet minskade med 26 procent och rörelseresultatet uppgick till 0 (4). Övriga dotterföretag visar endast mindre intäktsförändringar. För TGOJ ökade både driftskostnaderna och kostnader för personal jämfört med 2008 och resultatet försämrades till -3 (10). Resultatandelar från intresseföretag uppgick till -19 (3) varav en negativ utveckling för CargoNet svarar för -20. Green Cargos andel i resultatet för DB Schenker Rail Scandinavia A/S var 2 (-2). Finansnettot under kvartalet försämrades något mellan åren och uppgick till -4 (-1). Koncernens räntenetto försämrades på grund av lägre ränteintäkter och ökad upplåning. Detta motverkades till stor del av positiva effekter från marknadsvärdeförändringar och omvärdering av finansiella skulder. Säkerhet, punktlighet och miljö Trafiksäkerhetsindex för Rail uppgick ackumulerat till 94,5 vilket innebär att vi för första gången nått vårt högt satta mål inom detta viktiga område. Föregående års utfall var 92,2. Under det senaste året har det långsiktiga säkerhetsarbetet utökats med en rad åtgärder som nu gett resultat. Inga allvarligare olyckor har inträffat i järnvägstrafiken under perioden. Roads trafiksäkerhetsindex blev 94,7 vilket var i nivå med målet på 94,5. Utfallet för samma period föregående år var 95,3. Vid utgången av första halvåret nådde utfallet för punktlighet till kund inom Rail hela 96 procent jämfört med målet på 95 procent. Detta är ett resultat av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete samtidigt som lägre transportvolymer innebär minskad trängsel på spåren vilket minskar effekterna av mindre störningar. Utfallet visar också att effektiviseringarna inom produktionen kunnat genomföras utan negativa effekter på vårt viktigaste kvalitetsmått. Inom målområde miljö nåddes inte målen under perioden. Dieselförbrukningen inom både Rail och Road översteg målet som gäller för 2009 liksom även elförbrukningen inom Logistics. För Rail är det bland annat de lägre volymerna som påverkar utfallet. Arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan har oförändrat hög prioritet i alla delar av företaget. De investeringar i byggnader och 9(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

10 transportfordon som pågår ska även ge effekt i form av bland annat högre energieffektivitet, lägre förbrukning och mindre buller. Koncernförändringar I januari 2009 förvärvade moderbolaget Green Cargo AB 50 procent av aktierna i Railtrans OY Ltd från dotterföretaget NTR AB. Bolaget har tidigare redovisats som intresseföretag i underkoncernen NTR och Green Cargo. Efter förvärvet ingår bolaget endast i Green Cargo koncernen. Köpeskillingen uppgick till 14 och transaktionen har inte påverkat koncernens resultat eller balansräkning. Bolaget ska per den 1 augusti 2009 fusioneras med intresseföretaget SeaRail OY där Green Cargo sedan tidigare äger 50 procent. Resterande andelar i båda dessa bolag ägs av det finska godstransportföretaget VR Cargo OY. Viktiga händelser efter periodens utgång Inga viktigare händelser som påverkar verksamheten har inträffat efter periodens utgång. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar för första halvåret var 509 (246). Av periodens investeringar svarar Green Cargo AB för 435 bestående av främst nya ellok och järnvägsvagnar, lokmodernisering samt logistikfastigheter. Hallsbergs Terminal har under januari-juni investerat 54 varav huvuddelen avser en ny logistikfastighet. Investeringarna för TGOJ uppgick till 18 och avser huvudsakligen fastigheter. Moderbolaget har under första kvartalet investerat 14 i förvärv av aktier i Railtrans OY Ltd från NTR AB. Förvärvet avser 50 procent av andelarna och har skett till koncernmässigt värde. Bolagets värde i koncernen har därmed inte påverkats. Värdet av beställda investeringar som inte levererats vid periodens slut uppgår till Av detta utgör lokmoderninsering 885, investering i nya lok 235 samt nya vagnar 154. Resterande del avser huvudsakligen logistikterminaler till ett värde av 55. I samband med förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S har bolagets ägare avtalat om att tillskjuta kapital genom apportemission av lok vilken delvis genomfördes under Resterande del av apporten beräknas ske under andra halvåret 2009 då de 3 loken levereras. Värdet av tillgångarna uppgår till 120 och huvuddelen av detta har förskottsbetalats vid utgången av perioden. Finansiering Koncernens räntebärande skulder uppgick vid kvartalets utgång till varav avsåg finansiella leasingkontrakt och 796 lånefinansiering. Resterande 42 utgörs av övriga kortfristiga räntebärande skulder. Leasingkontrakten förfaller under perioden , och skuldportföljen inklusive lån har en genomsnittlig löptid på drygt 9 år. Skulderna, inklusive räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på cirka ett år med en genomsnittlig upplåningsränta på 2,13 procent. 10(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

11 Under första halvåret har ny leasingskuld tillkommit med 497 vid investeringar i nya lok, godsvagnar och en logistikfastighet i Norrköping. Investeringen i ny logistikfastighet i Hallsberg har externfinansierats genom upptagande av nya lån. Amortering av befintliga leasingskulder har skett med 38 och lån har amorterats med 29. Räntebärande skulder har ökat med 508 samtidigt som räntebärande tillgångar har ökat med totalt 30, vilket sammantaget innebär en ökning av räntebärande nettoskuld med 478. Green Cargo AB har en outnyttjad rörelsekredit i Nordea Bank på (17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

12 Resultaträkningar i sammandrag 12(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

13 Balansräkningar i sammandrag 13(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

14 Förändring i eget kapital 14(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

15 Kassaflödesanalyser i sammandrag 1 Likvida medel avser kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en löptid på tre månader eller mindre vid anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel förfogar koncernen över likviditetsreserver i form av realiserbara kortfristiga placeringar med andra löptider. Värdet av dessa var vid periodens utgång 328 (568). Koncernens kassaflöde under första halvåret var positivt och uppgick till 126 (-173). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital var förvisso negativt men uppvägdes av att finansieringslösningar som täcker vårt investeringsbehov nu är på plats. Det minskar belastningen på likviditeten och har genererat ett inflöde från fordringar avseende förskott som betalats tidigare. Förändringar i rörelsekapitalet bidrog med sammanlagt 213 (219) vilket till lika delar består av minskade kortfristiga fordringar och ökade kortfristiga skulder. De pågående investeringarna i transportmedel och byggnader belastade periodens kassaflöde med -161 (-88), vilket delvis motverkades genom avyttring av kortfristiga placeringar. För samma period 2008 medförde förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia ett utflöde med Huvuddelen av investeringarna leasingfinansieras och kassaflödet från nyupptagna lån har därför minskat till 111 jämfört 277 föregående år då lån togs upp för förvärv av verksamheter. Ökningen av lån och leasingskulder har medfört att det negativa kassaflödet från amorteringar ökade till -67 (-44). 15(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

16 Noter 16(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

17 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Green Cargo tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU, i sin koncernredovisning. Moderbolaget tillämpar RFR 2.1 i sin redovisning. Redovisningsprinciperna kan i sin helhet läsas i bolagets årsredovisning för Inga förändringar av redovisningsprinciperna har skett under Solna den 30 juli 2009 Lennart Pihl Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande delårsrapporter avseende år 2009 är planerade att presenteras på enligt följande: Kvartal 3: 30 oktober 2009 Kvartal 4: 29 januari 2010 Har du frågor gällande Green Cargos delårsrapport, var vänlig kontakta: Lennart Pihl, vd, tel Gunnar Andersson, ekonomidirektör, tel Mats Hollander, informationschef, tel Adress: Box SOLNA Tel vx (17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer