Perioden januari juni Perioden april juni Koncernchefens kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perioden januari juni 2009. Perioden april juni 2009. Koncernchefens kommentarer"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari juni 2009

2 (Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges) Perioden januari juni 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till (3 270). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -289 (77). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -223 (54). Perioden april juni 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till (1 672). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -103 (65). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -83 (47). Lennart Pihl utsedd till ny tillförordnad VD för Green Cargo AB den 6 juli Beslutade åtgärder för effektivisering och kostnadsbesparingar löper enligt plan. Nytt 5-årigt avtal med Outokumpu Stainless där nya lösningar ger hög frekvens och flexibilitet för framtida volymökningar. Green Cargo tecknar 3-års avtal med Volvo Logistics om transporter mellan Sverige och Belgien. Green Cargo växer ytterligare inom tredjepartslogistik genom nya avtal med bland annat spritimportören Berntson Brands AB och Nestlé Sverige AB. Koncernchefens kommentarer Finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen fortsätter att tynga Green Cargos kunder och därmed våra transportvolymer och intäkter. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -103 (65) för det andra kvartalet och för halvåret till -289 (77). Volymerna har stabiliserats på en låg nivå, cirka 30 procent under motsvarande period föregående år och våra kunder inom olika branscher ser ingen förestående uppgång. Koncernens kassaflöde har förbättrats och är för perioden januari juni 126 (-173). Green Cargo genomför de åtgärder som behövs. Vinterns och vårens varslade övertalighet om 400 tjänster har förhandlats och successivt gått över i reella personalminskningar och kostnadsminskningar om 300 miljoner kronor på årsbasis. Under andra kvartalet inleddes nästa steg i kostnadsminskningen i projekten Rätt stöd och Rätt produktion, som tillsammans med tidigare åtgärder ska leda till en total minskning av kostnadsmassan med 600. Vi har en beredskap att ta fram ytterligare kostnadsminskningar om detta krävs. Omvärldskontrollen och den täta avstämningen av orderläget hos våra största kunder, sätter spelplanen för oss. De kostnadsminskningar som genomförts under våren har skett samtidigt som Green Cargo uppnått de högsta nyckeltalen någonsin vad gäller trafiksäkerhet och punktlighet. Här ligger själva kärnan till en realistisk optimism när det gäller Green Cargos framtida möjligheter. Vi genomför de kostnadsminskningar och effektiviseringar som krävs av oss men det ska inte påverka våra kunder 2(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

3 negativt. Godstågens punktlighet till kund är nu över 96 procent som rullande 12-månadersvärde och nådde 97 procent under ett par månader i andra kvartalet. Vi når våra höga trafiksäkerhetsmål i både tåg- och lastbilsverksamheten. Myndigheters och lagstiftningens krav när det gäller trafiksäkerheten är inte vår ambitionsnivå, vi har satt målet mycket högre än så. För våra medarbetares, kunders och samhällets skull. Trots konjunkturnedgång och allmän osäkerhet, så tecknar Green Cargo flera nya eller utökade affärer. Vår kvalitet, vårt nätverk och företags och konsumenters intresse för miljöanpassade lösningar är en stark kombination när vi möter marknaden. Under perioden har vi kommit överens med Outokumpu Stainless om ett 5-årsavtal och med Volvo Logistics om ett 3-årigt ramavtal. Bland avtal med andra kunder kan nämnas avtal med Svenska Shell, Nestlé Sverige AB och Berntsson Brands. De två sistnämnda genererade av vår växande tredjepartslogistik men som också innehåller transporter och där vår bredd som logistikföretag kan möta kunders önskan om helhetslösningar och ökad andel järnvägstransport. Green Cargo-koncernens investeringar det första halvåret uppgick till 509 (246). Vi har säkrat finansieringsbehoven och klarar att göra de investeringar vi behöver för dagens och morgondagens verksamhet. Det handlar främst om investeringar i lok, vagnar, IT-system och lokaler. Icke kritiska investeringar har vi flyttat fram i tiden. Som ny tillförordnad VD för Green Cargo är min uppgift i första hand att säkra att pågående program för kostnadssänkningar och effektivisering genomförs utan tempoförluster och utan brister i den kvalitet vi utlovat våra kunder. Det samförstånd och den beslutsamhet jag mött i Green Cargo sedan jag tog över VD-ansvaret, ger mig en stark tilltro till att vi ska komma igenom lågkonjunkturen som ett starkt logistikföretag med en ökad effektivitet i hela verksamheten. Lennart Pihl Nyckeltal 3(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

4 Omvärld och marknad OMVÄRLD Efter den dramatiska konjunkturnedgången under hösten och vintern har läget i ekonomin stabiliserats på en mycket låg nivå både i Sverige och internationellt. Med kraftigt reducerad produktion och svag efterfrågan inom basnäringen, tillverkningsindustrin och en stor del av byggindustrin väntas negativ tillväxt under 2009 och osäkerheten om när vändningen kommer är stor. Med efterfrågan på låga nivåer ser några branscher enstaka tecken på ljusning men samtidigt varnas för att uppgången kommer att dröja. Enligt bland andra Riksbanken och Svensk Näringsliv väntas en generell återhämtning komma först under andra halvan av Ett reellt hot utgörs av arbetslösheten som spås öka även under nästa år vilket kan dämpa konsumtionen som, förutom personbilar, inte drabbats allvarligt ännu. En utdragen lågkonjunktur med låg sysselsättning kan enligt bedömare medföra ökad protektionism med negativa effekter på den internationella handeln. Om detta kommer att få någon större effekt på transportflödena är dock för tidigt att säga. De omfattande stimulanspaket som lagts fram i börjar nu få effekt i form av stabilisering av den amerikanska ekonomin och i Kina har satsningarna på bland annat infrastruktur redan vänt den ekonomiska utvecklingen. Detta bör ge en viss återhämtning av efterfrågan på bland annat stål och vissa industriprodukter. Men bilden är splittrad och i Japan och Västeuropa är läget fortsatt dystert. På finansmarknaderna är situationen liknande men det finns nu tecken på ökat förtroende. Den stora osäkerheten avser nu omfattningen av kreditförluster i lågkonjunkturens spår och vilken effekt de kommer att få på stabiliteten i banksystemet. Räntenivåerna har på internationell nivå planat ut, men i Sverige sänkte Riksbanken räntan så sent som i juni. Sänkningen skedde tillsammans med unikt lånepaket med fast ränta till kreditinstituten med målet att skapa förtroende för en fortsatt låg ränta och stimulera investeringar. Med minskade ränteutgifter för hushållen bör detta också ge positiva effekter på konsumtionen. MARKNAD Transportvolymerna inom järnvägsverksamheten fortsatte under andra kvartalet att ligga cirka 30 procent lägre än Nedgången verkar nu ha avstannat och volymerna stabiliserats på en mycket låg nivå. Detta är en direkt konsekvens av hur våra största kunder inom basindustrin och tillhörande råvaruproduktion påverkats av lågkonjunkturen. Följaktligen har den största minskningen jämfört med föregående år skett för bransch stål som svarar för nästan hälften av den totala nedgången. Inom de flesta branscher råder sedan tidigare negativa konfidensindikatorer och de lägsta nivåerna märks för stål- och verkstadsindustri. Inom bransch Stål har stora neddragningar skett i produktionen men fortfarande produceras för mycket i förhållande till efterfrågan. Långa produktionsstopp genomförs under sommaren för att minska lagren och fortsatt svag utveckling väntas under resten av året. Konfidensindikatorn för bransch Auto/Verkstad är också kraftigt negativ. Tillverkningen av framför allt lastbilar har begränsats och volymerna förutses vara låga inom överskådlig tid. För övriga verkstadsindustrin är situationen liknande och de lägsta förväntningarna finns nu inom byggbranschen. 4(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

5 Skogsindustrin har sedan länge negativa konfidensindikatorer men vissa tecken på uppgång kan märkas för några segment. Den svaga svenska kronan bidrar positivt liksom låga marknadspriser. Det är dock osäkert om uppgången blir varaktig. Inom kemisegmentet är konfidensindikatorerna fortsatt negativa med undantag för petroleumindustrin. Efterfrågan på insatsvaror till stål- och skogsindustrin påverkar branschen negativt. Bransch Handel utgör för närvarande enda undantaget och visar nu stigande konfidensindikatorer. Den högsta nivån noteras för livsmedelshandeln men även sällanköpshandeln har återhämtat sig starkt. Efterfrågan för tredjepartslogistiken påverkas inte i lika stor grad av lågkonjunkturen men viss avmattning märks inom Vitvaror men även för Konfektion. Segmenten Sprit & Vin samt Byggvaror fortsätter att utvecklas starkt och inte heller Dagligvaror har hittills påverkats negativt. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet. Green Cargos verksamhet är exponerad för ett flertal risker, vilka bland annat kännetecknas av att produktionen till sin karaktär är kapitalintensiv, att konkurrensen på marknaden blir starkare och att vår internationella affär är beroende av fungerande samarbete med andra logistikföretag. Green Cargos bedömning och hantering av risker ingår som en integrerad del i vår verksamhet där Måltavlan utgör ett verktyg för att bedöma risker och motverka dessa inom respektive målområde. Finanskrisen och lågkonjunkturen utgör en betydande osäkerhetsfaktor även för Green Cargo. Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till aktiviteten inom basnäringarna och verkstadsindustrin vilka nu upplever en kraftig efterfrågeminskning. Detta får i sin tur stora konsekvenser i form av lägre efterfrågan på flertalet av våra marknader. Sedan slutet av 2008 genomför Green Cargo omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten till det rådande läget och för att förbättra effektiviteten inom alla delar av koncernen. Oron på finansmarknaden medför också ökade finansiella risker i form av svängningar på ränte- och valutamarknaderna. Moderbolagets finansfunktion agerar i enlighet med fastställd finanspolicy som fastslår ramar för ränterisker och valutaexponering samt anger tillåtna motparter och limiter för att nå en rimlig finansiell riskexponering. De investeringar som sker under 2009 och 2010 beslutades under 2006 och 2007 och medför ett omfattande finansieringsbehov som sammanfaller med den ekonomiska oron. Frågan har därför högsta prioritet för Green Cargo och finansiering av de stora planerade investeringarna har säkrats. Investeringar som ej bedöms som kritiska har också flyttats framåt i tiden. En mer omfattande beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Green Cargos verksamhet samt hur dessa hanteras återfinns i årsredovisningen för 2008 på sidorna VÅRA AFFÄRER Samtidigt som volymerna i befintliga transportavtal minskat betydligt har lågkonjunkturen inte nämnvärt minskat intresset för transportlösningar med låg miljöpåverkan. Den höga punktligheten tillsammans med ett unikt nätverk gör oss till en attraktiv partner när kunder inom nya segment väljer transportlösningar. Investeringen i DB Schenker Rail Scandinavia, produktionsbolaget som ägs tillsammans med Deutsche Bahn, har också gett en betydande kvalitetshöjning för kontinenttrafiken. Detta utnyttjas 5(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

6 bland annat av Volvo Logistics som tecknat ett 3-årigt avtal avseende transporter mellan Volvos produktionsenheter i Sverige och Belgien. Sammanlagt 7 enheter knyts samman i ett system som omfattar transport i blandade godståg och helt egna tåg för Volvo Logistics. En rad åtgärder genomförs också för att effektivisera produktionen i befintliga upplägg för att minska kostnader utan att våra kunder och goda kvalitet påverkas. Samtidigt ger nya lösningar en flexibilitet som också innebär fördelar för kunden. Ett tydligt exempel är det nya 5-årsavtal som tecknats med Outokumpu Stainless för transporter av stålkoncernens basvolymer till Göteborgs Hamn. Där kopplas systemet ihop med fartygstransporter till England och kontinenten. Avtalet beräknas omsätta cirka 400 miljoner kronor och innebär att man övergår från egna heltåg till fast kapacitet i ordinarie tåg. En lösning som är kostnadseffektiv men ger både hög frekvens och flexibilitet vid volymförändringar. Den positiva utvecklingen inom tredjepartslogistiken fortsätter. Tack vare kostnadseffektiva logistiklösningar med klassledande kvalitet expanderar verksamheten både med befintliga och nya kunder. Vårt logistikcenter i Helsingborg hanterar sen tidigare kaffe för Nestlé Sverige AB som nu gett Green Cargo förtroendet att också ta över varugrupperna konfektyr och dagligvaror. Uppdraget innebär att sysselsättningen på Green Cargos Logistikcenter Syd utökas med cirka 10 arbetstillfällen. Avtalet utgör också en del av ett långsiktigt samarbete mellan bolagen för att utveckla logistiken och med hjälp av järnvägen minska miljöpåverkan. Green Cargos miljöprestanda var också en av de avgörande faktorerna när spritimportören Berntson Brands AB blev den sjätte aktören i branschen som valde Green Cargo för sin logistik. Det nya avtalet omfattar transporter från tillverkare, lagerhantering och distribution till Systembolagets butiker. Frakterna från Berntsons leverantörer går huvudsakligen med tåg medan distributionen sker med en kombinerad intermodal lösning med tåg och lastbil. Båda dessa affärer visar styrkan i vårt erbjudande genom unik samverkan mellan järnväg, lastbil och tredjepartslogistik. Nu fokuserar vi ytterligare att öka samarbetet mellan våra verksamheter för att skapa en effektivare produktion och mer attraktiva kundlösningar. Med utgångspunkt från bevisad kvalitet och punktlighet fortsätter vi därför att utveckla det intermodala erbjudandet och transportlösningar i kombination med tredjepartslogistik. 6(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

7 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Miljarder Bruttotonkm Delårsrapport januari juni 2009 Resultatanalys KONCERNEN Koncernens rörelseintäkter under första halvåret 2009 uppgick till (3 277) vilket är en minskning med 12 procent jämfört med Transportvolymerna minskade med nästan 30 procent men tack vare fasta kundåtaganden, en positiv effekt av högre euro-kurs och tillfälligt högre volymer inför semesterperioden har omsättningen inte påverkats i motsvarande grad. Rörelseresultatet för perioden försämrades till -268 (90), till stor del beroende på lägre omsättning. Samtidigt har prishöjningar på el och diesel samt underhåll bidragit till att driftskostnader inte minskat i samma takt. Periodens resultat inkluderar också engångsposter i form av reserveringar för pensionslösningar, övertalighet och avgångsvederlag med totalt -75. Rörelseresultatet belastas också med negativa effekter av valutakursförändringar med -25 (0). Bland dotterföretagen har NTR påverkats mest av lågkonjunkturen och rörelseintäkterna minskade med 25 procent jämfört med Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1(4). Övriga dotterföretag lyckades dock öka intäkterna något jämfört med föregående år. TGOJ Trafik försämrade ändå sitt rörelseresultat till -7 (15) på grund av högre kostnader, främst för underhåll och personal. I resultatet ingår också en reservering med 10 för kostnader i samband med en allvarlig urspårning. Rörelseresultatet för övriga dotterföretag exklusive KB Sveterm uppgick sammanlagt till 2 (2). Koncernens resultatandel från intresseföretag var under första halvåret -35 (-1). Resultatet för CargoNet försämrades betydligt jämfört med 2008 på grund av lägre transportvolymer. Green Cargos andel av resultatet uppgick till -35 (1). Det danska produktionsbolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S visar ett positivt resultat för perioden och andelen uppgick till 1 (-2). Resultatandelen för Railtrans OY och SeaRail OY uppgick sammanlagt till 1 (0). Koncernens finansnetto för perioden uppgick till -21 (-13). Minskningen av kortfristiga placeringar och övriga likvida medel medförde tillsammans med en lägre räntenivå att ränteintäkterna minskade med 7. Den låga upplåningsräntan innebar också att koncernens räntekostnader endast ökade i mindre grad trots en betydande ökning av räntebärande skulder i samband med genomförda investeringar. Resultatet från marknadsvärdeförändringar har ackumulerat varit positiva och uppgick liksom föregående år till 2. GREEN CARGO AB (MODERBOLAGET) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Bruttotonkm (last + tom) Bruttotonkilometer är tågets totala vikt multiplicerat med producerad Intäkter Moderbolagets intäkter under första halvåret var (2 828) vilket var 11 procent lägre jämfört med Nedgången beror nästan uteslutande på att 2009 inletts med historiskt sett mycket låga transportvolymer i järnvägsverksamheten. 1,0 0,0 7(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges. Kvartal

8 Rails volymer minskade under perioden med 29 procent jämfört med föregående år. Den största volymnedgången märks för branscherna Stål samt Auto och Verkstad som påverkats mest av konjunkturnedgången. Sammanlagt minskade intäkterna endast med 15 procent jämfört med första halvåret 2008, främst tack vare fasta kundåtaganden, positiv effekt av valutakursförändringar och en tillfällig volymuppgång i slutet av perioden. Logistics intäkter för de första 6 månaderna var 11 procent högre än samma period föregående år. Ökningen har främst skett inom segmenten Dagligvaror, Sprit & Vin samt Byggmarknad. Inom konfektionslogistiken har tillväxten avstannat på grund av lägre volymer och förlust av ett större kunduppdrag. Roads intäkter under första halvåret minskade var 8 procent lägre än 2008 huvudsakligen på grund av låga transportvolymer. Nedgången märks både inom Spedition och åkeriverksamheten och kan delvis förklaras med minskade forslingsuppdrag för järnvägen. Kostnader Moderbolagets totala rörelsekostnader för perioden januari juni minskade med 28 mot föregående år. Lägre volymer har också påverkat driftskostnaderna som svarar för huvuddelen av minskningen. Personalkostnaderna har istället ökat på grund av reserveringar för trygghetslösningar, övertalighet och avgångsvederlag vilka sammanlagt belastat resultatet med -75. Kostnaderna inom Rail har totalt sett minskat något jämfört med Reserveringar för bland annat övertalighet innebar en betydande ökning av personalkostnaderna mot föregående år. Kraftiga prishöjningar medförde att även underhållskostnader ökade något. Övriga driftskostnader minskade till följd av volymnedgången. Logistics kostnader ökade under första halvåret men inte i samma takt som intäkterna. Orsaken är främst hög produktivitet och att tillväxten kunnat hanteras med befintlig kapacitet. Ökningen jämfört med 2008 avser främst frakter och personalkostnader. Även för Road har kostnaderna minskat vilket delvis är en effekt av lägre volymer. Det är främst kostnaderna för forsling som påverkats medan kostnader för bland annat underhåll och personal inte har anpassats i samma takt. Övriga gemensamma kostnader belastas av kostnader för avgångsvederlag med -8 och rörelserelaterade kursförluster uppgående till -25 (0) men är trots det lägre än föregående år. Minskningen förklaras främst av pågående åtgärdsprogram som reducerat kostnader för bland annat IT-utveckling och marknadsföring. Finansnettot i moderbolaget förbättrades med 2 jämfört med föregående år främst tack vare utdelning från NTR AB med 14. Trots sjunkande räntor försämrades räntenettot till följd av ökad upplåning och en minskning av kortfristiga placeringar och övriga likvida medel. 8(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

9 Perioden april juni 2009 Koncernens intäkter under andra kvartalet minskade med 14 procent jämfört med 2008 och rörelseresultatet uppgick till -103 (65). Periodens utfall följer samma trend som det ackumulerade resultatet med en kraftig volymminskning som inte påverkat intäkterna fullt ut tack vare fasta kundåtaganden och valutaeffekter. En tillfällig volymökning noterades i slutet av kvartalet då flera större kunder förbereder produktionsuppehåll under semesterperioden. Driftskostnaderna minskade också till följd av låga volymer. Även kostnader för IT och övriga externa kostnader var lägre än föregående år tack vare genomförda besparingsåtgärder. Personalkostnaderna steg något på grund av reserveringar och rörelserelaterade kursförluster påverkade resultatet för kvartalet med -9 (3). Moderbolagets intäkter uppgick till (1 438) vilket var 10 procent lägre än under andra kvartalet Liksom för koncernen minskade främst volymrelaterade driftskostnader medan personalkostnader var högre än föregående år. De rörelserelaterade kursförluster som påverkar koncernen märks också i moderbolaget och rörelseresultatet för perioden försämrades till -80 (44). NTRs rörelseintäkter under andra kvartalet minskade med 26 procent och rörelseresultatet uppgick till 0 (4). Övriga dotterföretag visar endast mindre intäktsförändringar. För TGOJ ökade både driftskostnaderna och kostnader för personal jämfört med 2008 och resultatet försämrades till -3 (10). Resultatandelar från intresseföretag uppgick till -19 (3) varav en negativ utveckling för CargoNet svarar för -20. Green Cargos andel i resultatet för DB Schenker Rail Scandinavia A/S var 2 (-2). Finansnettot under kvartalet försämrades något mellan åren och uppgick till -4 (-1). Koncernens räntenetto försämrades på grund av lägre ränteintäkter och ökad upplåning. Detta motverkades till stor del av positiva effekter från marknadsvärdeförändringar och omvärdering av finansiella skulder. Säkerhet, punktlighet och miljö Trafiksäkerhetsindex för Rail uppgick ackumulerat till 94,5 vilket innebär att vi för första gången nått vårt högt satta mål inom detta viktiga område. Föregående års utfall var 92,2. Under det senaste året har det långsiktiga säkerhetsarbetet utökats med en rad åtgärder som nu gett resultat. Inga allvarligare olyckor har inträffat i järnvägstrafiken under perioden. Roads trafiksäkerhetsindex blev 94,7 vilket var i nivå med målet på 94,5. Utfallet för samma period föregående år var 95,3. Vid utgången av första halvåret nådde utfallet för punktlighet till kund inom Rail hela 96 procent jämfört med målet på 95 procent. Detta är ett resultat av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete samtidigt som lägre transportvolymer innebär minskad trängsel på spåren vilket minskar effekterna av mindre störningar. Utfallet visar också att effektiviseringarna inom produktionen kunnat genomföras utan negativa effekter på vårt viktigaste kvalitetsmått. Inom målområde miljö nåddes inte målen under perioden. Dieselförbrukningen inom både Rail och Road översteg målet som gäller för 2009 liksom även elförbrukningen inom Logistics. För Rail är det bland annat de lägre volymerna som påverkar utfallet. Arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan har oförändrat hög prioritet i alla delar av företaget. De investeringar i byggnader och 9(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

10 transportfordon som pågår ska även ge effekt i form av bland annat högre energieffektivitet, lägre förbrukning och mindre buller. Koncernförändringar I januari 2009 förvärvade moderbolaget Green Cargo AB 50 procent av aktierna i Railtrans OY Ltd från dotterföretaget NTR AB. Bolaget har tidigare redovisats som intresseföretag i underkoncernen NTR och Green Cargo. Efter förvärvet ingår bolaget endast i Green Cargo koncernen. Köpeskillingen uppgick till 14 och transaktionen har inte påverkat koncernens resultat eller balansräkning. Bolaget ska per den 1 augusti 2009 fusioneras med intresseföretaget SeaRail OY där Green Cargo sedan tidigare äger 50 procent. Resterande andelar i båda dessa bolag ägs av det finska godstransportföretaget VR Cargo OY. Viktiga händelser efter periodens utgång Inga viktigare händelser som påverkar verksamheten har inträffat efter periodens utgång. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar för första halvåret var 509 (246). Av periodens investeringar svarar Green Cargo AB för 435 bestående av främst nya ellok och järnvägsvagnar, lokmodernisering samt logistikfastigheter. Hallsbergs Terminal har under januari-juni investerat 54 varav huvuddelen avser en ny logistikfastighet. Investeringarna för TGOJ uppgick till 18 och avser huvudsakligen fastigheter. Moderbolaget har under första kvartalet investerat 14 i förvärv av aktier i Railtrans OY Ltd från NTR AB. Förvärvet avser 50 procent av andelarna och har skett till koncernmässigt värde. Bolagets värde i koncernen har därmed inte påverkats. Värdet av beställda investeringar som inte levererats vid periodens slut uppgår till Av detta utgör lokmoderninsering 885, investering i nya lok 235 samt nya vagnar 154. Resterande del avser huvudsakligen logistikterminaler till ett värde av 55. I samband med förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S har bolagets ägare avtalat om att tillskjuta kapital genom apportemission av lok vilken delvis genomfördes under Resterande del av apporten beräknas ske under andra halvåret 2009 då de 3 loken levereras. Värdet av tillgångarna uppgår till 120 och huvuddelen av detta har förskottsbetalats vid utgången av perioden. Finansiering Koncernens räntebärande skulder uppgick vid kvartalets utgång till varav avsåg finansiella leasingkontrakt och 796 lånefinansiering. Resterande 42 utgörs av övriga kortfristiga räntebärande skulder. Leasingkontrakten förfaller under perioden , och skuldportföljen inklusive lån har en genomsnittlig löptid på drygt 9 år. Skulderna, inklusive räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på cirka ett år med en genomsnittlig upplåningsränta på 2,13 procent. 10(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

11 Under första halvåret har ny leasingskuld tillkommit med 497 vid investeringar i nya lok, godsvagnar och en logistikfastighet i Norrköping. Investeringen i ny logistikfastighet i Hallsberg har externfinansierats genom upptagande av nya lån. Amortering av befintliga leasingskulder har skett med 38 och lån har amorterats med 29. Räntebärande skulder har ökat med 508 samtidigt som räntebärande tillgångar har ökat med totalt 30, vilket sammantaget innebär en ökning av räntebärande nettoskuld med 478. Green Cargo AB har en outnyttjad rörelsekredit i Nordea Bank på (17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

12 Resultaträkningar i sammandrag 12(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

13 Balansräkningar i sammandrag 13(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

14 Förändring i eget kapital 14(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

15 Kassaflödesanalyser i sammandrag 1 Likvida medel avser kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en löptid på tre månader eller mindre vid anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel förfogar koncernen över likviditetsreserver i form av realiserbara kortfristiga placeringar med andra löptider. Värdet av dessa var vid periodens utgång 328 (568). Koncernens kassaflöde under första halvåret var positivt och uppgick till 126 (-173). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital var förvisso negativt men uppvägdes av att finansieringslösningar som täcker vårt investeringsbehov nu är på plats. Det minskar belastningen på likviditeten och har genererat ett inflöde från fordringar avseende förskott som betalats tidigare. Förändringar i rörelsekapitalet bidrog med sammanlagt 213 (219) vilket till lika delar består av minskade kortfristiga fordringar och ökade kortfristiga skulder. De pågående investeringarna i transportmedel och byggnader belastade periodens kassaflöde med -161 (-88), vilket delvis motverkades genom avyttring av kortfristiga placeringar. För samma period 2008 medförde förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia ett utflöde med Huvuddelen av investeringarna leasingfinansieras och kassaflödet från nyupptagna lån har därför minskat till 111 jämfört 277 föregående år då lån togs upp för förvärv av verksamheter. Ökningen av lån och leasingskulder har medfört att det negativa kassaflödet från amorteringar ökade till -67 (-44). 15(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

16 Noter 16(17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

17 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Green Cargo tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU, i sin koncernredovisning. Moderbolaget tillämpar RFR 2.1 i sin redovisning. Redovisningsprinciperna kan i sin helhet läsas i bolagets årsredovisning för Inga förändringar av redovisningsprinciperna har skett under Solna den 30 juli 2009 Lennart Pihl Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande delårsrapporter avseende år 2009 är planerade att presenteras på enligt följande: Kvartal 3: 30 oktober 2009 Kvartal 4: 29 januari 2010 Har du frågor gällande Green Cargos delårsrapport, var vänlig kontakta: Lennart Pihl, vd, tel Gunnar Andersson, ekonomidirektör, tel Mats Hollander, informationschef, tel Adress: Box SOLNA Tel vx (17) Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges.

Perioden januari september 2009. Perioden juli september 2009. Koncernchefens kommentarer

Perioden januari september 2009. Perioden juli september 2009. Koncernchefens kommentarer DELÅRSRAPPORT januari september 2009 Perioden januari september 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 332 MSEK (4 856 MSEK). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Perioden januari december 2009. Perioden oktober december 2009. Koncernchefens kommentarer

Perioden januari december 2009. Perioden oktober december 2009. Koncernchefens kommentarer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009 Perioden januari december 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 5 889 MSEK (6 392 MSEK). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Perioden januari mars 2009. Koncernchefens kommentarer

Perioden januari mars 2009. Koncernchefens kommentarer DELÅRSRAPPORT januari mars 2009 Perioden januari mars 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 426 (1 598). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -186 (12). Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Perioden januari mars Koncernchefens kommentarer

Perioden januari mars Koncernchefens kommentarer DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Perioden januari mars 2010 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 478 MSEK (1 426). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -100 MSEK (-186).

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2006 Green Cargo AB 556119-6436

Delårsrapport januari mars 2006 Green Cargo AB 556119-6436 DELÅRSRAPPORT januari mars 2006 Perioden januari mars 2006 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 464 (1 470). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 55 (22). Koncernens

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2010

Delårsrapport Januari Juni 2010 Delårsrapport Januari Juni 2010 Januari Juni 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15,3 (23,4) mkr Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (1,6) mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (1,7) mkr Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2015 Perioden oktober december 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 980 MSEK (1 015) Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-81) Koncernens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer