Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V), Kent Folkesson (C), Pär Johnson (FP) och Tommy Larsson (KD). Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lisebritt Karlsson (S) ersätter Morten Ryan (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) ersätter Göran Larsson (MP) och Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M). Hilda Hendeberg (S), Cristina kvist (V), Frida Nilsson (C), Annika Samulesson Björk (KD) och Karlolof Fernow (FP). Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, förvaltningschef Ulf Karlsson 226, ekonom Anna Teodorsson 226, ekonomichef Anna Cederqvist 226, kvalitetsstrateg Carolina Esping 227, räddningschef Fredrik Linusson 228, förvaltningschef Kristina Lundgren 232, projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist 232 och controller Maarit Engblom 233. Övriga Justering Justerande Plats och tid Förste vice ordförande i utbildningsnämnden Sofia Hellberg (S) 226 och andre vice ordförande i utbildningsnämnden Johan Lindén (M) 226. Tommy Larsson (KD) Kommunstyrelens verksamheter Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Tommy Larsson (KD) Utdragsbestyrkande

2 Sidan 2(30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sidan 3(30) Innehållsförteckning 226 Information från utbildningsnämnden Information om kommunkompassen Information om larmcentral Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för Information om Hamnstaden Strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Handelsstrategi för Lidköping Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Motion om folkomröstning om kommunens avtal med Migrationsverket Anmälan av delegationsbeslut KS 17 december Anmälningar KS 17 december Deltagande i förrättningar 30

4 Sidan 4(30) 226 Information från utbildningsnämnden Kommunstyrelsen godkänner informationen från utbilningsnämnden om ett prognostiserat överskott om ca 8 mnkr 2014 för utbildningsnämnden. Förvaltningschef Ulf Karlsson och ekonom Anna Teodorsson informerar om att utbildningsnämnden beräknar ett överskott för 2014 om ca 8 mnkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter gentemot budget (ca 5 mnkr) samt minskade personalkostnader jämfört med budget om ca 3 mnkr. Orsaken till intäkternas överskott beror på att de interkommunala intäkterna har ökat med 7 %. I budgeten fanns ingen ökning beräknad. Utbildningsförvaltningens förslag är nu att betala tillbaka den del av överskottet på de interkommunala intäkter som uppgår till en 3-procentig ökning, vilket motsvarar 2,1 mnkr. Beslutet fattas av förvaltningschef Ulf Karlsson. Efter återbetalning sker blir överskottet ca 5,9 mnkr för helåret Nämnden avser att återkomma i samband med bokslutet kring resultatöverföringen av resterande överskott.

5 Sidan 5(30) 227 KS 2014/429 Information om kommunkompassen Informationen anmäls i protokollet. Kvalitetsstrateg Carolina Esping informerar om kommunkompassen, som är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta och genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Utvärderarna hämtar information från intervjuer, officiella dokument samt kommunens hemsida. Utvärderingen görs utifrån åtta huvudområden och resultaten sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Kvalitetsstrategen redogör för resultatet från Lidköpings kommuns deltagande i kommunkompassen. Vid förra mätningen hade Lidköpings kommun 483 poäng och vid årets mätning 549 poäng (utav 800 möjliga).

6 Sidan 6(30) 228 Information om larmcentral KOMMUNSYRTELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Räddningschef Fredrik Linusson informerar om att räddningstjänsten kommer att ansöka om utredningsstöd för att utveckla ledningscentral för Räddningstjänsten Västra Skaraborg RVS (Lidköping, Grästorp, Vara, Essunga) på brandstationen i Lidköping samt utreda förutsättningarna för att låta räddningscentralen bli en kommunal larmcentral för Lidköpings kommun med grannkommuner. Stödet söks hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Förutsättningarna för att få stödet är att ledningscentralen byggs in i brandstationen. Staten finansierar 100% av byggnationen och 50% av tekniken. Anledningen till att räddningstjänsten utreder är vikten att modernisera ledningscentralen för att kunna leda stora och små räddningsinsatser på ett effektivt sätt. Fördelarna med en larmcentral är många, bland annat den lokala anknytningen, högre servicegrad till kommuninvånarna, förbättring av lednings- och alarmeringstjänsten, möjlighet att få hjälp av en annan ledningscentral och ett effektivt operativt organ vid krisledning. Vid sammankoppling av larmcentral med kommunen kan man ta emot driftlarm, trygghetslarm, brandlarm, men också samla larm från mer halvakuta ärenden t ex Ofelia och samutnyttja resurser. Experter inom Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (webbaserad informationssystem) finns också naturligt i larmcentralen. Bemanningen av larmcentralen ska vara minst två personer 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Räddningsnämndens ledamöter från de andra kommunerna i RVS är positiva till en larmcentral.

7 Sidan 7(30) 229 IS 2014/82 Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en investering på maximalt 9000tkr under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december att godkänna en investering på maximalt 9 miljoner kronor under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Investeringen innebär ingen kostnadsökning för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden fattar beslut när och om det uppstår behov av avvikelser från planlösningen som då kan innebära en hyresökning. Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 26 november 2014, 211, att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden, har förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg en föredragning om ärendet på barn- och skolnämndens sammanträde den 3 december 2014, varefter han presenterar barn- och skolnämndens beslut i ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott. I samband med en besiktning på grund av lukt inomhus i Månesköldsskolans paviljong hittades stora brister i lokalens grund och bärande delar. Barn & skola är tillfälligt förflyttade till provisoriska ytor genom skolledningens försorg. Stort behov finns av dessa ca 400kvm vid Månesköldskolan. Det finns två alternativ till lösning, att renovera eller att bygga nytt. Nybyggnad är det alternativ som rekommenderas för hållbarhet och därmed en långsiktigt bra ekonomi i fastigheten. Intern Service/Fastighet bör ta en stor del av de ökade kapitalkostnaderna då detta kan anses som en ytterligare reinvestering. BSN Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan KSAU Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Tjänsteskrivelse-Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Rapport - Utredning Paviljongen Månesköldskolan H-2014 Beslutet ska skickas till Intern Service Barn & skola

8 Sidan 8(30) 230 IS 2014/33 Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschef för Intern Service i uppdrag att teckna ett hyresavtal med föreningen stadsnära lantgård. Det fulla ansvaret för fastighet Råda 5:1 Brädegården och i ordningsställande av denna för avsedd verksamhet ska avtalas över till hyresgästen. Föreningen uppmanas att söka medel från kommunen och från externa bidragsgivare för iordningsställande av lantgården. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreningen står för hela investeringen utan investeringsmedel från Intern Service, som annars hade påverkat hyran. Hyresavtalet får tecknas för längre tid än fem år. Kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta investeringsmedel om 770 tkr för nödvändiga investeringar vid Råda 5:1 Brädegården gällande bland annat elsäkerhet, brandsäkerhet, anpassning till funktionsnedsatta och kommunalt VA. Efter offert från ramavtalsentreprenörer hamnade kostnaden på tkr. När detta redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott fick Intern Service i uppdrag att tillsammans med föreningen undersöka alternativa lösningar beträffande nödvändiga investeringar för att komma ner i kostnad. Flera alternativa lösningar har värderats. De flesta åtgärder går inte att lösa billigare för att uppfylla kraven för bygglov. Av återstående förslag som tyvärr har liten budgetpåverkan, ses huvudelen inte som lämpliga för att hålla tidsplanen, det vill säga att ha verksamheten igång sommaren För att finansiera lantgårdsprojektet föreslås följande: Tillskjutna beslutade investeringsmedel från KF år tkr hyrespåverkande) En budgetväxling från budget år 2014 för landsbygdsutveckling 300 tkr (till underhåll) En budgetväxling från budget år 2015 för landsbygdsutveckling 200 tkr (till underhåll) Budgetmedel från Intern Service budget för underhåll år 2015 ca 450 tkr

9 Sidan 9(30) 230 forts. Detta ger en finansiering där kommunen genomför nödvändiga åtgärder för att kunna använda lantgården för ändamålet stadsnära lantgård med start av verksamheten sommaren Åtgärderna medför konsekvenser i form av reduceringar i planerad landsbygdsutveckling och i planerat underhåll. Underhållsplaneringen för 2015 får ändras vilket kan påverka kundnöjdheten för Intern Service och viktiga värdebehållande åtgärder kan få utgå i planeringen. Intern Service fick uppdraget att se på möjligheten att via avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Enligt jurist på Sveriges kommuner och landsting är det möjligt att i avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Därmed skulle hela ansvaret för ordningsställande, inklusive kostnader övergå till hyresgästen. För att föreningen skall kunna få vissa bidrag för finansiering krävs troligen en längre avtalstid för dem som hyresgäst än de 5 år som idag är beslutade av kommunfullmäktige för att kunna avtala bort besittningsrätten. KSAU Finansiering av stadsnära lantgård Råda 5:1 Brädegården Tjänsteskrivelse Finansiering stadsnära lantgård Beslutet ska skickas till Intern Service Ekonomichefen Hållbar utveckling

10 Sidan 10(30) 231 IS 2014/86 Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för 2015 Kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegeringen anmäls till protokollet. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande om ärendet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. I den mån delegationen avser förvaltningschef får vederbörande skriftligen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom förvaltningen. Annan vidaredelegering är inte tillåten. Vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. KSAU Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service Tjänsteskrivelse - Delegationer på Intern Service 2015 Beslutet ska skickas till Förvaltningschef Torbjörn Friberg Intern Service

11 Sidan 11(30) 232 Information om Hamnstaden Informationen anmäls i protokollet. Projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist och förvaltningschef Kristina Lundgren informerar om de planerade arbetsinsatserna i Hamnstaden, bland annat om delprojekten, entreprenadsåtgärder, planerade och pågående upphandlingsprocesser och markmiljöåtgärder.

12 Sidan 12(30) 233 KS 2014/426 Strategisk plan och budget i detalj kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen antar strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutaden den 16/6 om strategisk plan o budget för kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern service. Kommunstyrelsen tilldelades följande budgeterad nettokostnad, inklusive justeringar med anledning av löneökningar tkr tkr tkr Budgeten 2015 är fördelad enligt den nya organisationen: KS övergripande: tkr KSV Stab: tkr Kansli och överförmynderi: tkr Kommunikation och IT: tkr Hållbar samhällsutveckling: tkr KSAU Strategisk plan och budget i detalj för KS verksamheter Tjänsteskrivelse SPB i detalj Reviderad Detaljbudget KSV Reviderad KSV exkl IS SPB Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Controller Maarit Engblom

13 Sidan 13(30) 234 KS 2014/431 Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar justeras med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar sänkt internränta. Det innebär att internräntan ligger kvar på 2,5%. Nämndernas budgetramar reduceras med de belopp som framgår av tabellen under ärendebeskrivning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) föreslår att internräntan revideras för 2015 med anledning av att Riksbanken har presenterat en bedömning med en långvarigt låg ränta och låg inflation. Att då göra en kraftig höjning av internräntan är inte rimligt enligt SKL som därför rekommenderar att internräntan sätts till 2,5% för 2015, cirkulär 14:42. SKL:s förslag innebär att internräntan blir densamma 2015 som Nämndernas ramar föreslås därför bli reducerade med det belopp som tillskjutits för den planerade höjningen av internräntan. Eftersom Riksbankens bedömning är en långvarigt låg ränta och låg inflation föreslår kommunstyrelsens stab ekonomi, att ändringen i nämndernas budgetramar görs även för 2016 och KSAU Ändrad internränta justering av nämndernas ramar Tjänsteskrivelse - Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Beslutet ska skickas till Samtliga förvaltningsekonomer Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Controller Maarit Engblom

14 Sidan 14(30) 235 KS 2011/376 Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Kommunstyrelsen anser tilläggsyrkandet vara besvarat enligt svaren i tjänsteskrivelsen. Inom Skaraborgs kommunalförbund har styrelsen diskuterat möjligheterna kring att säkerställa leverans på friskt färskvatten vid eventuella störningar. Skaraborg har goda fårutsättningar att klara detta med sin närhet till Sveriges största sjöar och som nu levererar vatten till området. Den framtida möjligheten kan vara att utöka ledningsnätet och möjliggöra leverans från respektive sjö till hela ledningsnätet. I KS 2012/205: Kent Folkesson (C) yrkar också på följande tillägg: Kommunfullmäktige uppdrag till kommunens sårbarhetsstrateg att utifrån ett helhetsperspektiv utreda vattenförsörjningsfrågan i hela kommen och se över hur vi vid olika scenarion kan få vatten på alternativa vägar från våra två stora sjöar i regionen. Utredningen ska vara klar i december Lidköpings kommun väcker vattenfrågan som en resursfråga i Skaraborgs kommunalförbund för att få ett helhetsgrepp över hela Skaraborgsregionen. Frågan om vattenförsörjning omfattas av det arbete som pågår i Lidköpings kommun med att genomföra åtgärderna i Vattendirektivet. Åtgärderna består av att ta fram: - Vattenöversikt - Vattenstrategi - Vattenplan En del i arbetet är att skapa ett vattenskyddsområde i Kinneviken. Vattenskyddsområdet i Kinneviken är ett unikt och framsynt kommungemensamt projekt mellan Lidköping och Götene. - att kunna skapa ett vattenskyddsområde i en större sjö är unikt - ärendet har varit uppe i TSN men beslut är ännu inte fattat Utredning pågår av möjligheterna att lyfta vattenförsörjningsfrågan till en gemensam fråga för regionen med Länsstyrelsen som samordnare/huvudman.

15 Sidan 15(30) 235 forts. KSAU Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Tjänsteskrivelse Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Beslutet ska skickas till Kent Folkesson (C) Chef Miljö & Hälsa Johan Stern Chef Samhällsbyggnad och Teknisk Service Kristina Lundgren VA-chef Pernilla Bratt Hållbarhetsstrateg Monika Andersson

16 Sidan 16(30) 236 KS 2014/425 Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen KOMMUNSTYRELESNS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr ur budget för landsbygdsutveckling för 2015 som medfinansiering till projektet "Centrumutveckling på landsbygden". Projektet genomförs enligt pre-bid metoden och aktuella orter är Tun, Järpås och Vinninga. Beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen beslutar att godkänna projektet och avsätta medel för detta. I arbetet med handlingsplan för landsbygdsutveckling och i möten med olika grupper och lokala råd på landsbygden har framförts önskemål om att göra tätorterna på landsbygden mer attraktiva t ex genom att skapa mötesplatser och rusta upp de centrum som finns. De orter som framfört sådana önskemål är Tun, Järpås och Vinninga. Ett av målen för Lidköping till år 2030 är erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. I Tillväxt Lidköping AB pågår ett arbete med att ta fram en handelsstrategi för Lidköping. I detta arbete ingår även utveckling av handeln på landsbygden. Det är även som en del i detta arbete som detta projekt tagits fram. I Lidköpings kommun finns fyra orter som ännu har kvar en lanthandel/servicebutik. Alla dessa mål och prioriterade områden har sammanfogats i en projektansökan till Västra Götalandsregionen för att starta ett pre-bid projekt för centrumutveckling i några utvalda tätorter på landsbygden. Inom Västra Götalandsregionens program "Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland " är ett av de prioriterade områdena för 2014 att initiera minst 2 pre-bid projekt. BIDmodellen är en metod för att skapa en bred samverkan mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor utifrån lokala förutsättningar vilket ger möjlighet till lokal service- och platsutveckling.

17 Sidan 17(30) 236 forts. Målet med projektet är att arbeta fram en centrumutvecklingsplan för de tätorter i kommunen som tidigare anmält intresse. Centrumutvecklingsplanen skall vara väl förankrad hos invånarna samt hos fastighetsägare och handlare och övriga näringsidkare i centrum på de olika orterna. Arbetet skall ha bedrivits enligt en "pre-bid-modell" med stöd av Västra Götalandsregionen. Arbetet startas i tätorten Tun vars livsmedelsaffär riskerar att läggas ner under 2015 om inget görs. Övriga orter som visat intresse är Järpås och Vinninga och de följer efter Tun i arbetet med att ta fram centrumutvecklingsplaner enligt pre-bid modellen. När centrumutvecklingsplanerna är framtagna kan de användas som underlag för att söka externa bidrag för att åtgärda de prioriterade åtgärderna på varje ort. Erfarenheterna i projektet kommer att förmedlas till Götene och Mariestads kommuner genom Biosfårsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle vars syfte är att vara att modellområde för hållbar utveckling. KSAU Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Tjänsteskrivelse Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre- BID modellen Till VG-region ansökan Centrumutveckling på landsbygden - pre BID Beslutet ska skickas till Hållbarhetsstrateg Monika Andersson Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

18 Sidan 18(30) 237 KS 2014/137 Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lidköpings kommun blir delägare i bolaget Netwest med en andel motsvarande låg nivå, vilket innebär kr årligen under fyra år eller sammanlagt kr. Västra Götalandsregionen föreslår bildandet av ett regionalt marknadsbolag Netwest AB. Uppdraget är att fungera som säljbolag för stadsnäten i regionen och sälja bredbands-anslutningar. Syftet är att - Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland - Främja konkurrensen på fiberinfrastrukturnivå i Västra Götaland - Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv - Ge ökade intäkter i befintliga fibernät - Minska kostnaderna för och öka kvaliteten i befintliga fibernät Bolaget ska ägas gemensamt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet. Bakgrunden är att stadsnäten var för sig inte utgör realistiska alternativ för större kunder vid upphandling av bredbandskapacitet på nationell och regional nivå då dessa vill ha endast en förhandlings- och avtalspart. Stadsnäten går därigenom miste om möjliga affärer och intäkter. Säljbolaget ska vara ett aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av Västra Götalands Regionen. Resterande 66 % fördelas mellan ägare i form av kommuner och stadsnät. Finansieringsbehovet uppskattas till 6 miljoner kronor för att finansiera de första fyra åren. Därefter skall verksamheten finansieras genom administrativt påslag på de affärer som bolaget genererar. Kommunerna kan välja mellan tre olika nivåer sitt engagemang: Låg kr (60000 kr per år i fyra år) Medel kr ( per år i fyra år) Hög kr ( per år i fyra år) VGR uppmanar stora och medelstora kommuner att ta beslut om att gå in på medel eller hög nivå. Bolagsordning och ägardirektiv kommer att tas fram när beslut om bolagets bildande har fattats. Det förefaller nu klart att bolaget kommer att bildas då Västra Götalandsregionen tillsammans med flera kommuner har beslutat tacka ja till erbjudandet.

19 Sidan 19(30) 237 forts. KSAU Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Tjänsteskrivelse Regionala bredbandsbolaget Netwest Förfrågan om att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest Beslutet ska skickas till Västra Götalandsregionen Chef för Lidköpings Bredband Thomas Björkstål Kommundirektör Jan Fransson

20 Sidan 20(30) 238 KS 2014/314 Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande som nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad Kommunens revisorer har den 19 september 2014 inkommit med en skrivelse. I skrivelsen pekar revisorerna på avsaknaden av en samlad och ajourhållen redovisning av kommunens styrdokument. Revisorerna uttrycker vidare att detta är en allvarlig brist. En samlad redovisning av kommunens styrdokument är ett viktigt hjälpmedel för alla förtroendevalda, tjänstmän och allmänhet för att få en överblick över det som styr kommunens samlade förvaltning. Av 3 kap. 30 kommunallagen (1991:900) framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vidare framgår att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen. I samma paragraf framgår att undantag från dessa regler gäller om det är särskilt reglerat att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller föreskrifterna på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till var och en. Mot denna bakgrund föreslår kommunjuristen att kommunstyrelsen ska besluta om att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande nivå som

21 Sidan 21(30) nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad För arbetsgruppen och projektet med att arbeta fram en samlad redovisning av kommunens styrdokument föreslås följande tidsplan gälla. * Sammanställningen över kommunens samtliga styrdokument ska vara klar under januari månad * Kartläggningen över vilka styrdokument som ska upphävas ska vara klar under januari månad * Arbetet med att ta fram en struktur där samtliga styrdokument finns samlade och redovisade ska vara klar under februari månad * Beslut av arbetsgruppen om hur och var respektive styrdokument ska göras tillgängligt för tjänstemän, politiker och medborgare ska vara klart under mars månad * Implementeringen av samtliga gällande styrdokument i vald databas ska vara klar och tillgänglig för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän under maj månad KSAU Svar på revisorernas skrivelse ang styrdokument Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas skrivelse angående styrdokument Styrdokument- behov av en samlad redovisning Beslutet ska skickad till Ordförande i revisionen Per Gunnar Lindahl Vice ordförande i revisionen Urban Sandgren Sekreterare i revisionen Hans Axelsson

22 Sidan 22(30) 239 KS 2014/370 Handelsstrategi för Lidköping Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och till rådet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2014, 275, att föreslå kommunstyrelen att skicka handelsstrategi för Lidköping på remiss, då ärendet inte har varit föremål för prövning i berörda nämnder och råd. Vd för Tillväxt Lidköping Peter M Larsson redogör för handelsstrategi för Lidköping på det gemensamma mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 december 2014, 272. KSAU Handelsstrategi för Lidköping Utkast till handelsstrategi för Lidköping (nr 3) Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Rådet för funktionshindersfrågor Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

23 Sidan 23(30) 240 KS 2014/408 Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Kommundirektör Jan Fransson informerar om hur samarbetet fortskrider med V6 kommunerna (Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp) om gemensam avloppsreningsverksamhet. KSAU Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Avsiktförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Kommunstyrelsen i Skara Kommunstyrelsen i Vara Kommunstyrelsen i Götene Kommunstyrelsen i Essunga Kommunstyrelsen i Grästorp

24 Sidan 24(30) 241 KS 2014/297 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva det beslut kommunfullmäktige fattade den 24 november i ärende KS 2014/297 angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november om att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktiges beslut enligt ovan upphävas. KSAU Upphävande av KF beslut 24 nov angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KF Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

25 Sidan 25(30) 242 KS 2014/464 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Lidköpings kommun. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges i ärende KS 2014/297 föreslagits att upphäva beslutet enligt ovan. Kommundirektören beslutade den 7 maj 2014 om en ny organisation för Kommunledningskontoret och Servicekontoret. Beslutet om den nya organisationen verkställdes den 9 september Organisationsförändringen består främst i att Kommunledningskontoret och Servicekontoret har slagits ihop och bildat en gemensam förvaltning som framöver ska heta Kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter består i sin tur av en stab och tre enheter, Hållbar samhällsutveckling, Kansli och Kommunikation och IT. Till dessa enheter har tre nya enhetschefer rekryterats. Till Kommunstyrelsens verksamheter hör även Intern Service, som även tidigare varit en förvaltning under kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund behöver kommunstyrelsen delegationsordning revideras och kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till reviderad delegationsordning. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att upphäva sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. KSAU Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter Beslutet ska skickas till Kommunjurist Karin Grunselius

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer