Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V), Kent Folkesson (C), Pär Johnson (FP) och Tommy Larsson (KD). Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lisebritt Karlsson (S) ersätter Morten Ryan (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) ersätter Göran Larsson (MP) och Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M). Hilda Hendeberg (S), Cristina kvist (V), Frida Nilsson (C), Annika Samulesson Björk (KD) och Karlolof Fernow (FP). Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, förvaltningschef Ulf Karlsson 226, ekonom Anna Teodorsson 226, ekonomichef Anna Cederqvist 226, kvalitetsstrateg Carolina Esping 227, räddningschef Fredrik Linusson 228, förvaltningschef Kristina Lundgren 232, projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist 232 och controller Maarit Engblom 233. Övriga Justering Justerande Plats och tid Förste vice ordförande i utbildningsnämnden Sofia Hellberg (S) 226 och andre vice ordförande i utbildningsnämnden Johan Lindén (M) 226. Tommy Larsson (KD) Kommunstyrelens verksamheter Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Tommy Larsson (KD) Utdragsbestyrkande

2 Sidan 2(30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sidan 3(30) Innehållsförteckning 226 Information från utbildningsnämnden Information om kommunkompassen Information om larmcentral Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för Information om Hamnstaden Strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Handelsstrategi för Lidköping Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Motion om folkomröstning om kommunens avtal med Migrationsverket Anmälan av delegationsbeslut KS 17 december Anmälningar KS 17 december Deltagande i förrättningar 30

4 Sidan 4(30) 226 Information från utbildningsnämnden Kommunstyrelsen godkänner informationen från utbilningsnämnden om ett prognostiserat överskott om ca 8 mnkr 2014 för utbildningsnämnden. Förvaltningschef Ulf Karlsson och ekonom Anna Teodorsson informerar om att utbildningsnämnden beräknar ett överskott för 2014 om ca 8 mnkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter gentemot budget (ca 5 mnkr) samt minskade personalkostnader jämfört med budget om ca 3 mnkr. Orsaken till intäkternas överskott beror på att de interkommunala intäkterna har ökat med 7 %. I budgeten fanns ingen ökning beräknad. Utbildningsförvaltningens förslag är nu att betala tillbaka den del av överskottet på de interkommunala intäkter som uppgår till en 3-procentig ökning, vilket motsvarar 2,1 mnkr. Beslutet fattas av förvaltningschef Ulf Karlsson. Efter återbetalning sker blir överskottet ca 5,9 mnkr för helåret Nämnden avser att återkomma i samband med bokslutet kring resultatöverföringen av resterande överskott.

5 Sidan 5(30) 227 KS 2014/429 Information om kommunkompassen Informationen anmäls i protokollet. Kvalitetsstrateg Carolina Esping informerar om kommunkompassen, som är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta och genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Utvärderarna hämtar information från intervjuer, officiella dokument samt kommunens hemsida. Utvärderingen görs utifrån åtta huvudområden och resultaten sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Kvalitetsstrategen redogör för resultatet från Lidköpings kommuns deltagande i kommunkompassen. Vid förra mätningen hade Lidköpings kommun 483 poäng och vid årets mätning 549 poäng (utav 800 möjliga).

6 Sidan 6(30) 228 Information om larmcentral KOMMUNSYRTELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Räddningschef Fredrik Linusson informerar om att räddningstjänsten kommer att ansöka om utredningsstöd för att utveckla ledningscentral för Räddningstjänsten Västra Skaraborg RVS (Lidköping, Grästorp, Vara, Essunga) på brandstationen i Lidköping samt utreda förutsättningarna för att låta räddningscentralen bli en kommunal larmcentral för Lidköpings kommun med grannkommuner. Stödet söks hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Förutsättningarna för att få stödet är att ledningscentralen byggs in i brandstationen. Staten finansierar 100% av byggnationen och 50% av tekniken. Anledningen till att räddningstjänsten utreder är vikten att modernisera ledningscentralen för att kunna leda stora och små räddningsinsatser på ett effektivt sätt. Fördelarna med en larmcentral är många, bland annat den lokala anknytningen, högre servicegrad till kommuninvånarna, förbättring av lednings- och alarmeringstjänsten, möjlighet att få hjälp av en annan ledningscentral och ett effektivt operativt organ vid krisledning. Vid sammankoppling av larmcentral med kommunen kan man ta emot driftlarm, trygghetslarm, brandlarm, men också samla larm från mer halvakuta ärenden t ex Ofelia och samutnyttja resurser. Experter inom Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (webbaserad informationssystem) finns också naturligt i larmcentralen. Bemanningen av larmcentralen ska vara minst två personer 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Räddningsnämndens ledamöter från de andra kommunerna i RVS är positiva till en larmcentral.

7 Sidan 7(30) 229 IS 2014/82 Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en investering på maximalt 9000tkr under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december att godkänna en investering på maximalt 9 miljoner kronor under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Investeringen innebär ingen kostnadsökning för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden fattar beslut när och om det uppstår behov av avvikelser från planlösningen som då kan innebära en hyresökning. Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 26 november 2014, 211, att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden, har förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg en föredragning om ärendet på barn- och skolnämndens sammanträde den 3 december 2014, varefter han presenterar barn- och skolnämndens beslut i ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott. I samband med en besiktning på grund av lukt inomhus i Månesköldsskolans paviljong hittades stora brister i lokalens grund och bärande delar. Barn & skola är tillfälligt förflyttade till provisoriska ytor genom skolledningens försorg. Stort behov finns av dessa ca 400kvm vid Månesköldskolan. Det finns två alternativ till lösning, att renovera eller att bygga nytt. Nybyggnad är det alternativ som rekommenderas för hållbarhet och därmed en långsiktigt bra ekonomi i fastigheten. Intern Service/Fastighet bör ta en stor del av de ökade kapitalkostnaderna då detta kan anses som en ytterligare reinvestering. BSN Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan KSAU Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Tjänsteskrivelse-Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Rapport - Utredning Paviljongen Månesköldskolan H-2014 Beslutet ska skickas till Intern Service Barn & skola

8 Sidan 8(30) 230 IS 2014/33 Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschef för Intern Service i uppdrag att teckna ett hyresavtal med föreningen stadsnära lantgård. Det fulla ansvaret för fastighet Råda 5:1 Brädegården och i ordningsställande av denna för avsedd verksamhet ska avtalas över till hyresgästen. Föreningen uppmanas att söka medel från kommunen och från externa bidragsgivare för iordningsställande av lantgården. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreningen står för hela investeringen utan investeringsmedel från Intern Service, som annars hade påverkat hyran. Hyresavtalet får tecknas för längre tid än fem år. Kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta investeringsmedel om 770 tkr för nödvändiga investeringar vid Råda 5:1 Brädegården gällande bland annat elsäkerhet, brandsäkerhet, anpassning till funktionsnedsatta och kommunalt VA. Efter offert från ramavtalsentreprenörer hamnade kostnaden på tkr. När detta redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott fick Intern Service i uppdrag att tillsammans med föreningen undersöka alternativa lösningar beträffande nödvändiga investeringar för att komma ner i kostnad. Flera alternativa lösningar har värderats. De flesta åtgärder går inte att lösa billigare för att uppfylla kraven för bygglov. Av återstående förslag som tyvärr har liten budgetpåverkan, ses huvudelen inte som lämpliga för att hålla tidsplanen, det vill säga att ha verksamheten igång sommaren För att finansiera lantgårdsprojektet föreslås följande: Tillskjutna beslutade investeringsmedel från KF år tkr hyrespåverkande) En budgetväxling från budget år 2014 för landsbygdsutveckling 300 tkr (till underhåll) En budgetväxling från budget år 2015 för landsbygdsutveckling 200 tkr (till underhåll) Budgetmedel från Intern Service budget för underhåll år 2015 ca 450 tkr

9 Sidan 9(30) 230 forts. Detta ger en finansiering där kommunen genomför nödvändiga åtgärder för att kunna använda lantgården för ändamålet stadsnära lantgård med start av verksamheten sommaren Åtgärderna medför konsekvenser i form av reduceringar i planerad landsbygdsutveckling och i planerat underhåll. Underhållsplaneringen för 2015 får ändras vilket kan påverka kundnöjdheten för Intern Service och viktiga värdebehållande åtgärder kan få utgå i planeringen. Intern Service fick uppdraget att se på möjligheten att via avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Enligt jurist på Sveriges kommuner och landsting är det möjligt att i avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Därmed skulle hela ansvaret för ordningsställande, inklusive kostnader övergå till hyresgästen. För att föreningen skall kunna få vissa bidrag för finansiering krävs troligen en längre avtalstid för dem som hyresgäst än de 5 år som idag är beslutade av kommunfullmäktige för att kunna avtala bort besittningsrätten. KSAU Finansiering av stadsnära lantgård Råda 5:1 Brädegården Tjänsteskrivelse Finansiering stadsnära lantgård Beslutet ska skickas till Intern Service Ekonomichefen Hållbar utveckling

10 Sidan 10(30) 231 IS 2014/86 Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för 2015 Kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegeringen anmäls till protokollet. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande om ärendet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. I den mån delegationen avser förvaltningschef får vederbörande skriftligen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom förvaltningen. Annan vidaredelegering är inte tillåten. Vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. KSAU Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service Tjänsteskrivelse - Delegationer på Intern Service 2015 Beslutet ska skickas till Förvaltningschef Torbjörn Friberg Intern Service

11 Sidan 11(30) 232 Information om Hamnstaden Informationen anmäls i protokollet. Projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist och förvaltningschef Kristina Lundgren informerar om de planerade arbetsinsatserna i Hamnstaden, bland annat om delprojekten, entreprenadsåtgärder, planerade och pågående upphandlingsprocesser och markmiljöåtgärder.

12 Sidan 12(30) 233 KS 2014/426 Strategisk plan och budget i detalj kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen antar strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutaden den 16/6 om strategisk plan o budget för kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern service. Kommunstyrelsen tilldelades följande budgeterad nettokostnad, inklusive justeringar med anledning av löneökningar tkr tkr tkr Budgeten 2015 är fördelad enligt den nya organisationen: KS övergripande: tkr KSV Stab: tkr Kansli och överförmynderi: tkr Kommunikation och IT: tkr Hållbar samhällsutveckling: tkr KSAU Strategisk plan och budget i detalj för KS verksamheter Tjänsteskrivelse SPB i detalj Reviderad Detaljbudget KSV Reviderad KSV exkl IS SPB Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Controller Maarit Engblom

13 Sidan 13(30) 234 KS 2014/431 Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar justeras med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar sänkt internränta. Det innebär att internräntan ligger kvar på 2,5%. Nämndernas budgetramar reduceras med de belopp som framgår av tabellen under ärendebeskrivning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) föreslår att internräntan revideras för 2015 med anledning av att Riksbanken har presenterat en bedömning med en långvarigt låg ränta och låg inflation. Att då göra en kraftig höjning av internräntan är inte rimligt enligt SKL som därför rekommenderar att internräntan sätts till 2,5% för 2015, cirkulär 14:42. SKL:s förslag innebär att internräntan blir densamma 2015 som Nämndernas ramar föreslås därför bli reducerade med det belopp som tillskjutits för den planerade höjningen av internräntan. Eftersom Riksbankens bedömning är en långvarigt låg ränta och låg inflation föreslår kommunstyrelsens stab ekonomi, att ändringen i nämndernas budgetramar görs även för 2016 och KSAU Ändrad internränta justering av nämndernas ramar Tjänsteskrivelse - Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Beslutet ska skickas till Samtliga förvaltningsekonomer Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Controller Maarit Engblom

14 Sidan 14(30) 235 KS 2011/376 Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Kommunstyrelsen anser tilläggsyrkandet vara besvarat enligt svaren i tjänsteskrivelsen. Inom Skaraborgs kommunalförbund har styrelsen diskuterat möjligheterna kring att säkerställa leverans på friskt färskvatten vid eventuella störningar. Skaraborg har goda fårutsättningar att klara detta med sin närhet till Sveriges största sjöar och som nu levererar vatten till området. Den framtida möjligheten kan vara att utöka ledningsnätet och möjliggöra leverans från respektive sjö till hela ledningsnätet. I KS 2012/205: Kent Folkesson (C) yrkar också på följande tillägg: Kommunfullmäktige uppdrag till kommunens sårbarhetsstrateg att utifrån ett helhetsperspektiv utreda vattenförsörjningsfrågan i hela kommen och se över hur vi vid olika scenarion kan få vatten på alternativa vägar från våra två stora sjöar i regionen. Utredningen ska vara klar i december Lidköpings kommun väcker vattenfrågan som en resursfråga i Skaraborgs kommunalförbund för att få ett helhetsgrepp över hela Skaraborgsregionen. Frågan om vattenförsörjning omfattas av det arbete som pågår i Lidköpings kommun med att genomföra åtgärderna i Vattendirektivet. Åtgärderna består av att ta fram: - Vattenöversikt - Vattenstrategi - Vattenplan En del i arbetet är att skapa ett vattenskyddsområde i Kinneviken. Vattenskyddsområdet i Kinneviken är ett unikt och framsynt kommungemensamt projekt mellan Lidköping och Götene. - att kunna skapa ett vattenskyddsområde i en större sjö är unikt - ärendet har varit uppe i TSN men beslut är ännu inte fattat Utredning pågår av möjligheterna att lyfta vattenförsörjningsfrågan till en gemensam fråga för regionen med Länsstyrelsen som samordnare/huvudman.

15 Sidan 15(30) 235 forts. KSAU Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Tjänsteskrivelse Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Beslutet ska skickas till Kent Folkesson (C) Chef Miljö & Hälsa Johan Stern Chef Samhällsbyggnad och Teknisk Service Kristina Lundgren VA-chef Pernilla Bratt Hållbarhetsstrateg Monika Andersson

16 Sidan 16(30) 236 KS 2014/425 Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen KOMMUNSTYRELESNS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr ur budget för landsbygdsutveckling för 2015 som medfinansiering till projektet "Centrumutveckling på landsbygden". Projektet genomförs enligt pre-bid metoden och aktuella orter är Tun, Järpås och Vinninga. Beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen beslutar att godkänna projektet och avsätta medel för detta. I arbetet med handlingsplan för landsbygdsutveckling och i möten med olika grupper och lokala råd på landsbygden har framförts önskemål om att göra tätorterna på landsbygden mer attraktiva t ex genom att skapa mötesplatser och rusta upp de centrum som finns. De orter som framfört sådana önskemål är Tun, Järpås och Vinninga. Ett av målen för Lidköping till år 2030 är erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. I Tillväxt Lidköping AB pågår ett arbete med att ta fram en handelsstrategi för Lidköping. I detta arbete ingår även utveckling av handeln på landsbygden. Det är även som en del i detta arbete som detta projekt tagits fram. I Lidköpings kommun finns fyra orter som ännu har kvar en lanthandel/servicebutik. Alla dessa mål och prioriterade områden har sammanfogats i en projektansökan till Västra Götalandsregionen för att starta ett pre-bid projekt för centrumutveckling i några utvalda tätorter på landsbygden. Inom Västra Götalandsregionens program "Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland " är ett av de prioriterade områdena för 2014 att initiera minst 2 pre-bid projekt. BIDmodellen är en metod för att skapa en bred samverkan mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor utifrån lokala förutsättningar vilket ger möjlighet till lokal service- och platsutveckling.

17 Sidan 17(30) 236 forts. Målet med projektet är att arbeta fram en centrumutvecklingsplan för de tätorter i kommunen som tidigare anmält intresse. Centrumutvecklingsplanen skall vara väl förankrad hos invånarna samt hos fastighetsägare och handlare och övriga näringsidkare i centrum på de olika orterna. Arbetet skall ha bedrivits enligt en "pre-bid-modell" med stöd av Västra Götalandsregionen. Arbetet startas i tätorten Tun vars livsmedelsaffär riskerar att läggas ner under 2015 om inget görs. Övriga orter som visat intresse är Järpås och Vinninga och de följer efter Tun i arbetet med att ta fram centrumutvecklingsplaner enligt pre-bid modellen. När centrumutvecklingsplanerna är framtagna kan de användas som underlag för att söka externa bidrag för att åtgärda de prioriterade åtgärderna på varje ort. Erfarenheterna i projektet kommer att förmedlas till Götene och Mariestads kommuner genom Biosfårsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle vars syfte är att vara att modellområde för hållbar utveckling. KSAU Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Tjänsteskrivelse Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre- BID modellen Till VG-region ansökan Centrumutveckling på landsbygden - pre BID Beslutet ska skickas till Hållbarhetsstrateg Monika Andersson Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

18 Sidan 18(30) 237 KS 2014/137 Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lidköpings kommun blir delägare i bolaget Netwest med en andel motsvarande låg nivå, vilket innebär kr årligen under fyra år eller sammanlagt kr. Västra Götalandsregionen föreslår bildandet av ett regionalt marknadsbolag Netwest AB. Uppdraget är att fungera som säljbolag för stadsnäten i regionen och sälja bredbands-anslutningar. Syftet är att - Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland - Främja konkurrensen på fiberinfrastrukturnivå i Västra Götaland - Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv - Ge ökade intäkter i befintliga fibernät - Minska kostnaderna för och öka kvaliteten i befintliga fibernät Bolaget ska ägas gemensamt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet. Bakgrunden är att stadsnäten var för sig inte utgör realistiska alternativ för större kunder vid upphandling av bredbandskapacitet på nationell och regional nivå då dessa vill ha endast en förhandlings- och avtalspart. Stadsnäten går därigenom miste om möjliga affärer och intäkter. Säljbolaget ska vara ett aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av Västra Götalands Regionen. Resterande 66 % fördelas mellan ägare i form av kommuner och stadsnät. Finansieringsbehovet uppskattas till 6 miljoner kronor för att finansiera de första fyra åren. Därefter skall verksamheten finansieras genom administrativt påslag på de affärer som bolaget genererar. Kommunerna kan välja mellan tre olika nivåer sitt engagemang: Låg kr (60000 kr per år i fyra år) Medel kr ( per år i fyra år) Hög kr ( per år i fyra år) VGR uppmanar stora och medelstora kommuner att ta beslut om att gå in på medel eller hög nivå. Bolagsordning och ägardirektiv kommer att tas fram när beslut om bolagets bildande har fattats. Det förefaller nu klart att bolaget kommer att bildas då Västra Götalandsregionen tillsammans med flera kommuner har beslutat tacka ja till erbjudandet.

19 Sidan 19(30) 237 forts. KSAU Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Tjänsteskrivelse Regionala bredbandsbolaget Netwest Förfrågan om att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest Beslutet ska skickas till Västra Götalandsregionen Chef för Lidköpings Bredband Thomas Björkstål Kommundirektör Jan Fransson

20 Sidan 20(30) 238 KS 2014/314 Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande som nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad Kommunens revisorer har den 19 september 2014 inkommit med en skrivelse. I skrivelsen pekar revisorerna på avsaknaden av en samlad och ajourhållen redovisning av kommunens styrdokument. Revisorerna uttrycker vidare att detta är en allvarlig brist. En samlad redovisning av kommunens styrdokument är ett viktigt hjälpmedel för alla förtroendevalda, tjänstmän och allmänhet för att få en överblick över det som styr kommunens samlade förvaltning. Av 3 kap. 30 kommunallagen (1991:900) framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vidare framgår att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen. I samma paragraf framgår att undantag från dessa regler gäller om det är särskilt reglerat att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller föreskrifterna på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till var och en. Mot denna bakgrund föreslår kommunjuristen att kommunstyrelsen ska besluta om att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande nivå som

21 Sidan 21(30) nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad För arbetsgruppen och projektet med att arbeta fram en samlad redovisning av kommunens styrdokument föreslås följande tidsplan gälla. * Sammanställningen över kommunens samtliga styrdokument ska vara klar under januari månad * Kartläggningen över vilka styrdokument som ska upphävas ska vara klar under januari månad * Arbetet med att ta fram en struktur där samtliga styrdokument finns samlade och redovisade ska vara klar under februari månad * Beslut av arbetsgruppen om hur och var respektive styrdokument ska göras tillgängligt för tjänstemän, politiker och medborgare ska vara klart under mars månad * Implementeringen av samtliga gällande styrdokument i vald databas ska vara klar och tillgänglig för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän under maj månad KSAU Svar på revisorernas skrivelse ang styrdokument Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas skrivelse angående styrdokument Styrdokument- behov av en samlad redovisning Beslutet ska skickad till Ordförande i revisionen Per Gunnar Lindahl Vice ordförande i revisionen Urban Sandgren Sekreterare i revisionen Hans Axelsson

22 Sidan 22(30) 239 KS 2014/370 Handelsstrategi för Lidköping Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och till rådet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2014, 275, att föreslå kommunstyrelen att skicka handelsstrategi för Lidköping på remiss, då ärendet inte har varit föremål för prövning i berörda nämnder och råd. Vd för Tillväxt Lidköping Peter M Larsson redogör för handelsstrategi för Lidköping på det gemensamma mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 december 2014, 272. KSAU Handelsstrategi för Lidköping Utkast till handelsstrategi för Lidköping (nr 3) Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Rådet för funktionshindersfrågor Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

23 Sidan 23(30) 240 KS 2014/408 Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Kommundirektör Jan Fransson informerar om hur samarbetet fortskrider med V6 kommunerna (Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp) om gemensam avloppsreningsverksamhet. KSAU Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Avsiktförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Kommunstyrelsen i Skara Kommunstyrelsen i Vara Kommunstyrelsen i Götene Kommunstyrelsen i Essunga Kommunstyrelsen i Grästorp

24 Sidan 24(30) 241 KS 2014/297 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva det beslut kommunfullmäktige fattade den 24 november i ärende KS 2014/297 angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november om att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktiges beslut enligt ovan upphävas. KSAU Upphävande av KF beslut 24 nov angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KF Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

25 Sidan 25(30) 242 KS 2014/464 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Lidköpings kommun. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges i ärende KS 2014/297 föreslagits att upphäva beslutet enligt ovan. Kommundirektören beslutade den 7 maj 2014 om en ny organisation för Kommunledningskontoret och Servicekontoret. Beslutet om den nya organisationen verkställdes den 9 september Organisationsförändringen består främst i att Kommunledningskontoret och Servicekontoret har slagits ihop och bildat en gemensam förvaltning som framöver ska heta Kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter består i sin tur av en stab och tre enheter, Hållbar samhällsutveckling, Kansli och Kommunikation och IT. Till dessa enheter har tre nya enhetschefer rekryterats. Till Kommunstyrelsens verksamheter hör även Intern Service, som även tidigare varit en förvaltning under kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund behöver kommunstyrelsen delegationsordning revideras och kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till reviderad delegationsordning. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att upphäva sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. KSAU Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter Beslutet ska skickas till Kommunjurist Karin Grunselius

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen

Kallelse/föredragningslista Kommunstyrelsen Tid: kl. 09:00-12:30 Plats: Nicolairummet, stadshuset Övrigt: Ordförande Kjell Hedvall (S) Ledamöter Kajsa Ezelius (S), vice ordförande Gustav Edvinsson (S) Claes-Göran Borg (V) Göran Larsson (MP) Bertil

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 09:00-11:30 Ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sidan 1(35) 2014-11-05. Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe.

Sidan 1(35) 2014-11-05. Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe. KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-05 Sidan 1(35) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-12:00 Ajournering kl 09:30-10:00 inför beslut Detaljtaxa Vatten-Avlopp 2015, i samband med kaffe. Beslutande Ledamöter

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (13) 2013-08-28 Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-10-27 1(13) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer