Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Sabina Johansson (S), Bo Eliasson (V), Kent Folkesson (C), Pär Johnson (FP) och Tommy Larsson (KD). Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lisebritt Karlsson (S) ersätter Morten Ryan (S), Anna Kelemen Ejstes (MP) ersätter Göran Larsson (MP) och Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M). Hilda Hendeberg (S), Cristina kvist (V), Frida Nilsson (C), Annika Samulesson Björk (KD) och Karlolof Fernow (FP). Kommundirektör Jan Fransson, kommunsekreterare Linda Mattila, förvaltningschef Ulf Karlsson 226, ekonom Anna Teodorsson 226, ekonomichef Anna Cederqvist 226, kvalitetsstrateg Carolina Esping 227, räddningschef Fredrik Linusson 228, förvaltningschef Kristina Lundgren 232, projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist 232 och controller Maarit Engblom 233. Övriga Justering Justerande Plats och tid Förste vice ordförande i utbildningsnämnden Sofia Hellberg (S) 226 och andre vice ordförande i utbildningsnämnden Johan Lindén (M) 226. Tommy Larsson (KD) Kommunstyrelens verksamheter Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Mattila Kjell Hedvall (S) Tommy Larsson (KD) Utdragsbestyrkande

2 Sidan 2(30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor Organ Kommunstyrelsen Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunstyrelsens verksamheter, staben Linda Mattila

3 Sidan 3(30) Innehållsförteckning 226 Information från utbildningsnämnden Information om kommunkompassen Information om larmcentral Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för Information om Hamnstaden Strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Handelsstrategi för Lidköping Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Motion om folkomröstning om kommunens avtal med Migrationsverket Anmälan av delegationsbeslut KS 17 december Anmälningar KS 17 december Deltagande i förrättningar 30

4 Sidan 4(30) 226 Information från utbildningsnämnden Kommunstyrelsen godkänner informationen från utbilningsnämnden om ett prognostiserat överskott om ca 8 mnkr 2014 för utbildningsnämnden. Förvaltningschef Ulf Karlsson och ekonom Anna Teodorsson informerar om att utbildningsnämnden beräknar ett överskott för 2014 om ca 8 mnkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter gentemot budget (ca 5 mnkr) samt minskade personalkostnader jämfört med budget om ca 3 mnkr. Orsaken till intäkternas överskott beror på att de interkommunala intäkterna har ökat med 7 %. I budgeten fanns ingen ökning beräknad. Utbildningsförvaltningens förslag är nu att betala tillbaka den del av överskottet på de interkommunala intäkter som uppgår till en 3-procentig ökning, vilket motsvarar 2,1 mnkr. Beslutet fattas av förvaltningschef Ulf Karlsson. Efter återbetalning sker blir överskottet ca 5,9 mnkr för helåret Nämnden avser att återkomma i samband med bokslutet kring resultatöverföringen av resterande överskott.

5 Sidan 5(30) 227 KS 2014/429 Information om kommunkompassen Informationen anmäls i protokollet. Kvalitetsstrateg Carolina Esping informerar om kommunkompassen, som är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta och genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Utvärderarna hämtar information från intervjuer, officiella dokument samt kommunens hemsida. Utvärderingen görs utifrån åtta huvudområden och resultaten sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Kvalitetsstrategen redogör för resultatet från Lidköpings kommuns deltagande i kommunkompassen. Vid förra mätningen hade Lidköpings kommun 483 poäng och vid årets mätning 549 poäng (utav 800 möjliga).

6 Sidan 6(30) 228 Information om larmcentral KOMMUNSYRTELSENS BESLUT Informationen anmäls i protokollet. Räddningschef Fredrik Linusson informerar om att räddningstjänsten kommer att ansöka om utredningsstöd för att utveckla ledningscentral för Räddningstjänsten Västra Skaraborg RVS (Lidköping, Grästorp, Vara, Essunga) på brandstationen i Lidköping samt utreda förutsättningarna för att låta räddningscentralen bli en kommunal larmcentral för Lidköpings kommun med grannkommuner. Stödet söks hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Förutsättningarna för att få stödet är att ledningscentralen byggs in i brandstationen. Staten finansierar 100% av byggnationen och 50% av tekniken. Anledningen till att räddningstjänsten utreder är vikten att modernisera ledningscentralen för att kunna leda stora och små räddningsinsatser på ett effektivt sätt. Fördelarna med en larmcentral är många, bland annat den lokala anknytningen, högre servicegrad till kommuninvånarna, förbättring av lednings- och alarmeringstjänsten, möjlighet att få hjälp av en annan ledningscentral och ett effektivt operativt organ vid krisledning. Vid sammankoppling av larmcentral med kommunen kan man ta emot driftlarm, trygghetslarm, brandlarm, men också samla larm från mer halvakuta ärenden t ex Ofelia och samutnyttja resurser. Experter inom Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (webbaserad informationssystem) finns också naturligt i larmcentralen. Bemanningen av larmcentralen ska vara minst två personer 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Räddningsnämndens ledamöter från de andra kommunerna i RVS är positiva till en larmcentral.

7 Sidan 7(30) 229 IS 2014/82 Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en investering på maximalt 9000tkr under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december att godkänna en investering på maximalt 9 miljoner kronor under 2015 för ny skollokal vid Månesköldskolan. Investeringen innebär ingen kostnadsökning för barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden fattar beslut när och om det uppstår behov av avvikelser från planlösningen som då kan innebära en hyresökning. Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 26 november 2014, 211, att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden, har förvaltningschef för Intern Service Torbjörn Friberg en föredragning om ärendet på barn- och skolnämndens sammanträde den 3 december 2014, varefter han presenterar barn- och skolnämndens beslut i ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott. I samband med en besiktning på grund av lukt inomhus i Månesköldsskolans paviljong hittades stora brister i lokalens grund och bärande delar. Barn & skola är tillfälligt förflyttade till provisoriska ytor genom skolledningens försorg. Stort behov finns av dessa ca 400kvm vid Månesköldskolan. Det finns två alternativ till lösning, att renovera eller att bygga nytt. Nybyggnad är det alternativ som rekommenderas för hållbarhet och därmed en långsiktigt bra ekonomi i fastigheten. Intern Service/Fastighet bör ta en stor del av de ökade kapitalkostnaderna då detta kan anses som en ytterligare reinvestering. BSN Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan KSAU Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Tjänsteskrivelse-Byggnation av ersättare för paviljong vid Månesköldskolan Rapport - Utredning Paviljongen Månesköldskolan H-2014 Beslutet ska skickas till Intern Service Barn & skola

8 Sidan 8(30) 230 IS 2014/33 Finansiering stadsnära lantgård, Råda 5:1 Brädegården Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningschef för Intern Service i uppdrag att teckna ett hyresavtal med föreningen stadsnära lantgård. Det fulla ansvaret för fastighet Råda 5:1 Brädegården och i ordningsställande av denna för avsedd verksamhet ska avtalas över till hyresgästen. Föreningen uppmanas att söka medel från kommunen och från externa bidragsgivare för iordningsställande av lantgården. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreningen står för hela investeringen utan investeringsmedel från Intern Service, som annars hade påverkat hyran. Hyresavtalet får tecknas för längre tid än fem år. Kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta investeringsmedel om 770 tkr för nödvändiga investeringar vid Råda 5:1 Brädegården gällande bland annat elsäkerhet, brandsäkerhet, anpassning till funktionsnedsatta och kommunalt VA. Efter offert från ramavtalsentreprenörer hamnade kostnaden på tkr. När detta redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott fick Intern Service i uppdrag att tillsammans med föreningen undersöka alternativa lösningar beträffande nödvändiga investeringar för att komma ner i kostnad. Flera alternativa lösningar har värderats. De flesta åtgärder går inte att lösa billigare för att uppfylla kraven för bygglov. Av återstående förslag som tyvärr har liten budgetpåverkan, ses huvudelen inte som lämpliga för att hålla tidsplanen, det vill säga att ha verksamheten igång sommaren För att finansiera lantgårdsprojektet föreslås följande: Tillskjutna beslutade investeringsmedel från KF år tkr hyrespåverkande) En budgetväxling från budget år 2014 för landsbygdsutveckling 300 tkr (till underhåll) En budgetväxling från budget år 2015 för landsbygdsutveckling 200 tkr (till underhåll) Budgetmedel från Intern Service budget för underhåll år 2015 ca 450 tkr

9 Sidan 9(30) 230 forts. Detta ger en finansiering där kommunen genomför nödvändiga åtgärder för att kunna använda lantgården för ändamålet stadsnära lantgård med start av verksamheten sommaren Åtgärderna medför konsekvenser i form av reduceringar i planerad landsbygdsutveckling och i planerat underhåll. Underhållsplaneringen för 2015 får ändras vilket kan påverka kundnöjdheten för Intern Service och viktiga värdebehållande åtgärder kan få utgå i planeringen. Intern Service fick uppdraget att se på möjligheten att via avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Enligt jurist på Sveriges kommuner och landsting är det möjligt att i avtal överföra ansvaret för lantgården till hyresgästen. Därmed skulle hela ansvaret för ordningsställande, inklusive kostnader övergå till hyresgästen. För att föreningen skall kunna få vissa bidrag för finansiering krävs troligen en längre avtalstid för dem som hyresgäst än de 5 år som idag är beslutade av kommunfullmäktige för att kunna avtala bort besittningsrätten. KSAU Finansiering av stadsnära lantgård Råda 5:1 Brädegården Tjänsteskrivelse Finansiering stadsnära lantgård Beslutet ska skickas till Intern Service Ekonomichefen Hållbar utveckling

10 Sidan 10(30) 231 IS 2014/86 Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service för 2015 Kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegeringen anmäls till protokollet. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt enligt följande om ärendet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. I den mån delegationen avser förvaltningschef får vederbörande skriftligen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom förvaltningen. Annan vidaredelegering är inte tillåten. Vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. KSAU Vidaredelegeringar från förvaltningschefen på Intern Service Tjänsteskrivelse - Delegationer på Intern Service 2015 Beslutet ska skickas till Förvaltningschef Torbjörn Friberg Intern Service

11 Sidan 11(30) 232 Information om Hamnstaden Informationen anmäls i protokollet. Projektledare för Hamnstaden Leif Blomqvist och förvaltningschef Kristina Lundgren informerar om de planerade arbetsinsatserna i Hamnstaden, bland annat om delprojekten, entreprenadsåtgärder, planerade och pågående upphandlingsprocesser och markmiljöåtgärder.

12 Sidan 12(30) 233 KS 2014/426 Strategisk plan och budget i detalj kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen antar strategisk plan och budget i detalj för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutaden den 16/6 om strategisk plan o budget för kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern service. Kommunstyrelsen tilldelades följande budgeterad nettokostnad, inklusive justeringar med anledning av löneökningar tkr tkr tkr Budgeten 2015 är fördelad enligt den nya organisationen: KS övergripande: tkr KSV Stab: tkr Kansli och överförmynderi: tkr Kommunikation och IT: tkr Hållbar samhällsutveckling: tkr KSAU Strategisk plan och budget i detalj för KS verksamheter Tjänsteskrivelse SPB i detalj Reviderad Detaljbudget KSV Reviderad KSV exkl IS SPB Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Ekonomichef Anna Cederqvist Controller Maarit Engblom

13 Sidan 13(30) 234 KS 2014/431 Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetramar justeras med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar sänkt internränta. Det innebär att internräntan ligger kvar på 2,5%. Nämndernas budgetramar reduceras med de belopp som framgår av tabellen under ärendebeskrivning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) föreslår att internräntan revideras för 2015 med anledning av att Riksbanken har presenterat en bedömning med en långvarigt låg ränta och låg inflation. Att då göra en kraftig höjning av internräntan är inte rimligt enligt SKL som därför rekommenderar att internräntan sätts till 2,5% för 2015, cirkulär 14:42. SKL:s förslag innebär att internräntan blir densamma 2015 som Nämndernas ramar föreslås därför bli reducerade med det belopp som tillskjutits för den planerade höjningen av internräntan. Eftersom Riksbankens bedömning är en långvarigt låg ränta och låg inflation föreslår kommunstyrelsens stab ekonomi, att ändringen i nämndernas budgetramar görs även för 2016 och KSAU Ändrad internränta justering av nämndernas ramar Tjänsteskrivelse - Ändrad internränta, justering av nämndernas ramar Beslutet ska skickas till Samtliga förvaltningsekonomer Ekonomichef Anna Cederqvist Ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson Controller Maarit Engblom

14 Sidan 14(30) 235 KS 2011/376 Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Kommunstyrelsen anser tilläggsyrkandet vara besvarat enligt svaren i tjänsteskrivelsen. Inom Skaraborgs kommunalförbund har styrelsen diskuterat möjligheterna kring att säkerställa leverans på friskt färskvatten vid eventuella störningar. Skaraborg har goda fårutsättningar att klara detta med sin närhet till Sveriges största sjöar och som nu levererar vatten till området. Den framtida möjligheten kan vara att utöka ledningsnätet och möjliggöra leverans från respektive sjö till hela ledningsnätet. I KS 2012/205: Kent Folkesson (C) yrkar också på följande tillägg: Kommunfullmäktige uppdrag till kommunens sårbarhetsstrateg att utifrån ett helhetsperspektiv utreda vattenförsörjningsfrågan i hela kommen och se över hur vi vid olika scenarion kan få vatten på alternativa vägar från våra två stora sjöar i regionen. Utredningen ska vara klar i december Lidköpings kommun väcker vattenfrågan som en resursfråga i Skaraborgs kommunalförbund för att få ett helhetsgrepp över hela Skaraborgsregionen. Frågan om vattenförsörjning omfattas av det arbete som pågår i Lidköpings kommun med att genomföra åtgärderna i Vattendirektivet. Åtgärderna består av att ta fram: - Vattenöversikt - Vattenstrategi - Vattenplan En del i arbetet är att skapa ett vattenskyddsområde i Kinneviken. Vattenskyddsområdet i Kinneviken är ett unikt och framsynt kommungemensamt projekt mellan Lidköping och Götene. - att kunna skapa ett vattenskyddsområde i en större sjö är unikt - ärendet har varit uppe i TSN men beslut är ännu inte fattat Utredning pågår av möjligheterna att lyfta vattenförsörjningsfrågan till en gemensam fråga för regionen med Länsstyrelsen som samordnare/huvudman.

15 Sidan 15(30) 235 forts. KSAU Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan KS 2012/205 Tjänsteskrivelse Svar på yrkande om vattenförsörjningsplan Beslutet ska skickas till Kent Folkesson (C) Chef Miljö & Hälsa Johan Stern Chef Samhällsbyggnad och Teknisk Service Kristina Lundgren VA-chef Pernilla Bratt Hållbarhetsstrateg Monika Andersson

16 Sidan 16(30) 236 KS 2014/425 Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen KOMMUNSTYRELESNS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr ur budget för landsbygdsutveckling för 2015 som medfinansiering till projektet "Centrumutveckling på landsbygden". Projektet genomförs enligt pre-bid metoden och aktuella orter är Tun, Järpås och Vinninga. Beslutet gäller under förutsättning att Västra Götalandsregionen beslutar att godkänna projektet och avsätta medel för detta. I arbetet med handlingsplan för landsbygdsutveckling och i möten med olika grupper och lokala råd på landsbygden har framförts önskemål om att göra tätorterna på landsbygden mer attraktiva t ex genom att skapa mötesplatser och rusta upp de centrum som finns. De orter som framfört sådana önskemål är Tun, Järpås och Vinninga. Ett av målen för Lidköping till år 2030 är erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. I Tillväxt Lidköping AB pågår ett arbete med att ta fram en handelsstrategi för Lidköping. I detta arbete ingår även utveckling av handeln på landsbygden. Det är även som en del i detta arbete som detta projekt tagits fram. I Lidköpings kommun finns fyra orter som ännu har kvar en lanthandel/servicebutik. Alla dessa mål och prioriterade områden har sammanfogats i en projektansökan till Västra Götalandsregionen för att starta ett pre-bid projekt för centrumutveckling i några utvalda tätorter på landsbygden. Inom Västra Götalandsregionens program "Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland " är ett av de prioriterade områdena för 2014 att initiera minst 2 pre-bid projekt. BIDmodellen är en metod för att skapa en bred samverkan mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor utifrån lokala förutsättningar vilket ger möjlighet till lokal service- och platsutveckling.

17 Sidan 17(30) 236 forts. Målet med projektet är att arbeta fram en centrumutvecklingsplan för de tätorter i kommunen som tidigare anmält intresse. Centrumutvecklingsplanen skall vara väl förankrad hos invånarna samt hos fastighetsägare och handlare och övriga näringsidkare i centrum på de olika orterna. Arbetet skall ha bedrivits enligt en "pre-bid-modell" med stöd av Västra Götalandsregionen. Arbetet startas i tätorten Tun vars livsmedelsaffär riskerar att läggas ner under 2015 om inget görs. Övriga orter som visat intresse är Järpås och Vinninga och de följer efter Tun i arbetet med att ta fram centrumutvecklingsplaner enligt pre-bid modellen. När centrumutvecklingsplanerna är framtagna kan de användas som underlag för att söka externa bidrag för att åtgärda de prioriterade åtgärderna på varje ort. Erfarenheterna i projektet kommer att förmedlas till Götene och Mariestads kommuner genom Biosfårsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle vars syfte är att vara att modellområde för hållbar utveckling. KSAU Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre-bid modellen Tjänsteskrivelse Projekt för centrumutveckling på landsbygden enligt pre- BID modellen Till VG-region ansökan Centrumutveckling på landsbygden - pre BID Beslutet ska skickas till Hållbarhetsstrateg Monika Andersson Chef för hållbar samhällsutveckling Elin Liljebäck Nilsson Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

18 Sidan 18(30) 237 KS 2014/137 Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lidköpings kommun blir delägare i bolaget Netwest med en andel motsvarande låg nivå, vilket innebär kr årligen under fyra år eller sammanlagt kr. Västra Götalandsregionen föreslår bildandet av ett regionalt marknadsbolag Netwest AB. Uppdraget är att fungera som säljbolag för stadsnäten i regionen och sälja bredbands-anslutningar. Syftet är att - Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland - Främja konkurrensen på fiberinfrastrukturnivå i Västra Götaland - Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv - Ge ökade intäkter i befintliga fibernät - Minska kostnaderna för och öka kvaliteten i befintliga fibernät Bolaget ska ägas gemensamt av Västra Götalandsregionen och stadsnät/kommuner i länet. Bakgrunden är att stadsnäten var för sig inte utgör realistiska alternativ för större kunder vid upphandling av bredbandskapacitet på nationell och regional nivå då dessa vill ha endast en förhandlings- och avtalspart. Stadsnäten går därigenom miste om möjliga affärer och intäkter. Säljbolaget ska vara ett aktiebolag där 34 % av aktierna tecknas av Västra Götalands Regionen. Resterande 66 % fördelas mellan ägare i form av kommuner och stadsnät. Finansieringsbehovet uppskattas till 6 miljoner kronor för att finansiera de första fyra åren. Därefter skall verksamheten finansieras genom administrativt påslag på de affärer som bolaget genererar. Kommunerna kan välja mellan tre olika nivåer sitt engagemang: Låg kr (60000 kr per år i fyra år) Medel kr ( per år i fyra år) Hög kr ( per år i fyra år) VGR uppmanar stora och medelstora kommuner att ta beslut om att gå in på medel eller hög nivå. Bolagsordning och ägardirektiv kommer att tas fram när beslut om bolagets bildande har fattats. Det förefaller nu klart att bolaget kommer att bildas då Västra Götalandsregionen tillsammans med flera kommuner har beslutat tacka ja till erbjudandet.

19 Sidan 19(30) 237 forts. KSAU Medlemskap i det regionala bredbandsbolaget Netwest Tjänsteskrivelse Regionala bredbandsbolaget Netwest Förfrågan om att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest Beslutet ska skickas till Västra Götalandsregionen Chef för Lidköpings Bredband Thomas Björkstål Kommundirektör Jan Fransson

20 Sidan 20(30) 238 KS 2014/314 Svar på revisorernas skrivelse ang. styrdokument behov av en samlad redovisning Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande som nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad Kommunens revisorer har den 19 september 2014 inkommit med en skrivelse. I skrivelsen pekar revisorerna på avsaknaden av en samlad och ajourhållen redovisning av kommunens styrdokument. Revisorerna uttrycker vidare att detta är en allvarlig brist. En samlad redovisning av kommunens styrdokument är ett viktigt hjälpmedel för alla förtroendevalda, tjänstmän och allmänhet för att få en överblick över det som styr kommunens samlade förvaltning. Av 3 kap. 30 kommunallagen (1991:900) framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vidare framgår att gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen. I samma paragraf framgår att undantag från dessa regler gäller om det är särskilt reglerat att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller föreskrifterna på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut till var och en. Mot denna bakgrund föreslår kommunjuristen att kommunstyrelsen ska besluta om att utse en arbetsgrupp bestående av kommunjuristen Karin Grunselius, kommunarkivarien Elin Edgren, kvalitetsstrategen Carolina Esping och kommunikatören Christer Erngren. Arbetsgruppen får i uppdrag att så snart som möjligt arbeta fram ett system för en samlad och ajourhållen redovisning av samtliga styrdokument på såväl övergripande nivå som

21 Sidan 21(30) nämndsnivå. Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt uppdrag och redovisa resultatet av sitt arbete senast under maj månad För arbetsgruppen och projektet med att arbeta fram en samlad redovisning av kommunens styrdokument föreslås följande tidsplan gälla. * Sammanställningen över kommunens samtliga styrdokument ska vara klar under januari månad * Kartläggningen över vilka styrdokument som ska upphävas ska vara klar under januari månad * Arbetet med att ta fram en struktur där samtliga styrdokument finns samlade och redovisade ska vara klar under februari månad * Beslut av arbetsgruppen om hur och var respektive styrdokument ska göras tillgängligt för tjänstemän, politiker och medborgare ska vara klart under mars månad * Implementeringen av samtliga gällande styrdokument i vald databas ska vara klar och tillgänglig för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän under maj månad KSAU Svar på revisorernas skrivelse ang styrdokument Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas skrivelse angående styrdokument Styrdokument- behov av en samlad redovisning Beslutet ska skickad till Ordförande i revisionen Per Gunnar Lindahl Vice ordförande i revisionen Urban Sandgren Sekreterare i revisionen Hans Axelsson

22 Sidan 22(30) 239 KS 2014/370 Handelsstrategi för Lidköping Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och till rådet för funktionshindersfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2014, 275, att föreslå kommunstyrelen att skicka handelsstrategi för Lidköping på remiss, då ärendet inte har varit föremål för prövning i berörda nämnder och råd. Vd för Tillväxt Lidköping Peter M Larsson redogör för handelsstrategi för Lidköping på det gemensamma mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 december 2014, 272. KSAU Handelsstrategi för Lidköping Utkast till handelsstrategi för Lidköping (nr 3) Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Rådet för funktionshindersfrågor Vd för Tillväxt Lidköping AB Peter M Larsson

23 Sidan 23(30) 240 KS 2014/408 Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Kommundirektör Jan Fransson informerar om hur samarbetet fortskrider med V6 kommunerna (Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp) om gemensam avloppsreningsverksamhet. KSAU Samarbete V6 kommuner om gemensamt avloppsreningsverk Avsiktförklaring kring gemensam avloppsreningsverksamhet. Beslutet ska skickas till Kommundirektör Jan Fransson Kommunstyrelsen i Skara Kommunstyrelsen i Vara Kommunstyrelsen i Götene Kommunstyrelsen i Essunga Kommunstyrelsen i Grästorp

24 Sidan 24(30) 241 KS 2014/297 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva det beslut kommunfullmäktige fattade den 24 november i ärende KS 2014/297 angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november om att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktiges beslut enligt ovan upphävas. KSAU Upphävande av KF beslut 24 nov angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 24 november angående revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KF Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

25 Sidan 25(30) 242 KS 2014/464 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Lidköpings kommun. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att anta förslag till reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun i ärende KS 2014/297. Mot bakgrund av att antagande av ny delegationsordning inte är en fråga som ska hanteras och beslutas av kommunfullmäktige utan rätteligen av kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges i ärende KS 2014/297 föreslagits att upphäva beslutet enligt ovan. Kommundirektören beslutade den 7 maj 2014 om en ny organisation för Kommunledningskontoret och Servicekontoret. Beslutet om den nya organisationen verkställdes den 9 september Organisationsförändringen består främst i att Kommunledningskontoret och Servicekontoret har slagits ihop och bildat en gemensam förvaltning som framöver ska heta Kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter består i sin tur av en stab och tre enheter, Hållbar samhällsutveckling, Kansli och Kommunikation och IT. Till dessa enheter har tre nya enhetschefer rekryterats. Till Kommunstyrelsens verksamheter hör även Intern Service, som även tidigare varit en förvaltning under kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund behöver kommunstyrelsen delegationsordning revideras och kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till reviderad delegationsordning. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att upphäva sitt tidigare beslut om att anta reviderad delegationsordning fattat den 24 november i ärende KS 2014/297 och att detta beslut vinner laga kraft. KSAU Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter Beslutet ska skickas till Kommunjurist Karin Grunselius

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer