Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blankettanvisningar för undervisningsbranschen"

Transkript

1 Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter om avlöning på månadsnivå...3 Uppgifter om avlöning på årsnivå...4 Anvisningar för leverans av uppgifter i maskinläsbar form...5 Postbeskrivning för undervisningspersonal inom den privata sektorn Yrkeskoder för undervisningsbranscen Undervisningspersonal... 6 Fackliga vuxenutbildningscentraler... 6 Trafiklärare... 6 Yrkesbenämningar för andra än undervisningspersonal... 6 Kontorspersonal Allmänna anvisningar om användningen av statistiknomenklaturen för kontorspersonal...7 Statistiknomenklatur för kontorspersonal...7 Inköp, försäljning och marknadsföring... 7 Redovisningsuppgifter... 8 ADB... 8 Personaladministration... 9 Kontorsuppgifter i småföretag... 9 Allmän administration... 9 Materialförvaltning Praktisering på kontor Städare på kontor, i butik och lager Statistikcentralen STATISTIKCENTRALEN 1 Tfn (09) Fax. (09)

2 Allmänna blankettanvisningar Förfrågan gäller Tjänstemän och arbetstagare med anställningsförhållande vid Ert företag i oktober 2004 oberoende av arbetstidens längd. Förfrågan omfattar inte de löntagargrupper vars avlöning avviker från allman praxis: personer som är anställda på basis av ägar- eller släktskapsförhållande, personer som tjänstgör utomlands, löntagare vars anställningsförhållande inletts eller upphörts under statistikperioden, löntagare som är föräldralediga, permitterade eller sjuklediga och som inte alls haft löneinkomster i oktober Det finns tre olika blanketter På blanketten över undervisnings- och utbildningsarbete uppges löntagare inom egentlig undervisningsverksamhet, dvs. lektorer, lärare och timlärare samt undervisningspersonal med totalarbetstid. På blanketten över månadsavlönade uppges övriga anställda med månadslön som inte utför undervisningsarbete. På blanketten över timavlönade uppges löntagare som inte utför undervisningsarbete och vilkas inkomster definieras enligt arbetskollektivavtalen för timavlönade. Hur uppgifterna lämnas: Företagets löneuppgifter kan lämnas på pappersblankett, elektronisk Excel-blankett eller som sekvensfil. OBS! Vi uppmanar företagen att, i mån av möjlighet, lämna uppgifterna som en sekventiell fil eller Excelblankett i stället för på pappersblankett och datalista. På sidan 5 finns anvisningar för leverans av uppgifter i maskinläsbar form och postbeskrivning. Anteckna namnet på den person som fyller i blanketten och hans/hennes telefonnummer i den nedre högra marginalen med tanke på eventuella senare förfrågningar. Med tanke på eventuella oklarheter är det skäl för företaget att ta en kopia av de uppgifter som levereras. I frågor som gäller uppgiftsinnehållet kan Ni kontakta följande personer: Satu Sitkiä tfn (09) Pekka Tamminen tfn (09) Eeva-Liisa Petäjä tfn (09) Pirkko Wiik tfn (09) E-post: Uppgifterna skall återsändas i det bifogade kuvertet senast Frågeblanketten finns också i maskinläsbart format (Excel 5,0) och den kan beställas av personerna ovan. Anvisningarna och klassificeringarna för förfrågan finns på Internet under adressen: 2

3 Anvisningar för de olika uppgifterna Uppgifter om företaget: Uppgifter om företagets namn och adresser har på förhand fyllts i på blanketten. Vi ber Er kontrollera och vid behov korrigera de förhandsifyllda uppgifterna. Ni får ytterligare en separat bilaga med företagets arbetsställen. Uppgifterna om företaget och dess arbetsställen bygger på Statistikcentralens företagsregister. Uppgifter om löntagarna Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Personbeteckning Personbeteckningen uppges med 11 tecken inklusive skiljetecken, dvs.ddmmåå-xxxx. Med hjälp av personbeteckningen definieras löntagarens ålder och kön och kompletteras uppgifterna på basis av administrativa register (t.ex. uppgiften om examen plockas ur Statistikcentralens examensregister). Arbetsförhållandets art 1 = fast anställd arbetsavtal som är i kraft tillsvidare 2 = visstidsanställd tidsbundet arbetsavtal 3 = praktikant 4 = med läroavtal 5 = med annat avtal t.ex. person med nedsatt arbetsförmåga, person med skyddad arbetsplats MÄRK! Koderna 1, 2 används bara om en person inte hör till grupperna 3, 4, 5. Indelningen i fast anställd och visstidsanställd tillämpas bara för "normala" arbetsförhållanden. Anställd i företaget fr.o.m. år Det år det senaste anställningsförhållandet vid företaget inletts. Yrkesbenämning Yrkesuppgiften skall anges så exakt som möjligt. Yrkeskod Här antecknas den yrkeskod enligt den bifogade nomenklaturen, som motsvarar löntagarens yrkesuppgift. Om yrkesbenämning inte finns i kodförteckningen uppges det i klarspråk. Observera vid uppgifter om arbetstid Arbetstiden antecknas i timmar med två decimaler, inte minuter (t.ex. 36 timmar 15 min antecknas 36,25). Undervisningsskyldighetskolumn A1 fylls i för de lärare vars undervisnings- skyldighetstimmar ligger till grund för löneutbetalning. För den undervisningspersonal som tillämpar total arbetstid ifylls veckoarbetstidskolumnen A2 (deras eventuella undervisningsskyldighetstimmar antecknas inte). Kolumn A1 Undervisningsskyldighet Som lärarens arbetstid antecknas det antal timmar i veckan som ligger till grund för löneutbetalning. Antalet timmar omfattar förutom timmarna inom undervisningsskyldigheten också alla klassövertimmar samt förberedelse-, utvecklings- och planeringsuppgifter utanför klassen som ersätts separat. Kolumn A2 Veckoarbetstid Kolumnen ifylls bara för personer som tillämpar total arbetstid. För rektorer, biträdande rektorer o.dyl. lärare antecknas veckoarbetstid som motsvarar ifrågavarande kontorsarbetstidalternativ. Uppgifter om avlöning på månadsnivå Att beakta då förtjänstuppgifterna uppges Löntagarnas månadslön (kolumn 6) och lönetillägg (kolumnerna 7, 8, 9, 10) uppges så att lönerna motsvarar lönen för en hel månad. För en löntagare som t.ex. varit ledig utan lön en del av månaden eller på semester uppges den lön som motsvarar hela arbetsmånaden. Kolumn 6 Månadslön Här uppges den personliga penniglön som betalats för löntagarens ordinarie arbetstid. I månadslönen inkluderas grundlön, årsförhöjningar som bestäms som löneklasser, årsbundna tillägg samt alla sådana behörighetstillägg, som bestäms som löneklasser. Dessutom antecknas dyrorts-, fjärrorts- och skärgårdstillägg samt personliga tillägg också här. 3

4 Kolumn 7 Kolumn 8 Kolumn 9 Kolumn 10 Separata ersättningar I den här kolumnen antecknas alla tillägg som förtjänats under oktober månad utom de tillägg som antecknats i kolumn 6, dvs. entydiga tillägg i euro som inte är fastställda som löneklasser och dessutom ersättningar som lärare med totalarbetstid får för kvälls-, natt- och veckoslutsundervisning. T.ex. lönetillägg, totalt i euro och sent, som betalats för tilläggsuppgifter. Övertimarvode I den här kolumnen antecknas månadsmedeltalet av övertimarvode som betalats i oktober och arvode för tilläggsarbete för lärare med totalarbetstid. (Om den fastställda arbetstiden för lärare med totalarbetstid överskrids, är det frågan om tilläggsarbete). Penningvärdet av naturaförmåner I den här kolumnen antecknas provisioner, motivationstillägg, tantiem o.d. samt beskattningsvärdet av förskottsskattepliktiga naturaförmåner i medeltal per månad. (Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2004) Exempel: Förskottsskattevärdet av kostförmån 4,60 / måltid Den andel arbetstagaren betalar -3,00 Värde / måltid som läggs till penninglönen =1,60 Antalet måltider / månad 22x1,60 Belopp som läggs till penninglönen / månad 35,20 (det belopp som skall antecknas i kolumnen) Om inget vederlag uppbärs för naturaförmånerna, uppges förskottsskattevärdet av naturaförmånerna. Övriga skattepliktiga ersättning Beloppet av provisioner och motivationstillägg uppges i medeltal per månad oberoende av om den betalas varje månad eller mera sällan. Om beloppet av dylika poster varierar betyligt månatligen, räknas månadsmedeltalet. Här också antecknas övriga tillägg såsom beredskaps- och utryckningsersättning o.d. som betalats i oktober, för en månads period. Resultat- och vinstpremie uppges i kolumn 12. Uppgifter om avlöning på årsnivå Kolumn 11 Kolumn 12 Semesterpenning i året (tid. semesterpremie) Här antecknas den semesterpenning som enligt arbetskollektivavtalet betalats eller skall betalas under året samt även annan tillfällig ersättning eller engångsersättning. Resultatpremie och vinstutdelning på årsnivå Här uppges övriga löneposter av engångsnatur som betalats under året och som inte ingår i de löneposter som antecknats ovan. Dylika löneposter är bl.a. resultatpremie vinstfördelning Om beloppet av dylika löneposter inte kan beräknas för år 2004, uppges de löneposterna som betalats under de föregående 12 månaderna. Löneposter av engångsnatur, som betalas då anställningsförhållande upphör (lön för uppsägningstid, semesterersättning), uppges emellertid inte här. 4

5 Anvisningar för leverans av uppgifter i maskinläsbar form Vi uppmanar företagen att, i mån av möjlighet, leverera uppgifterna i maskinläsbar form i stället för på blankett och datalista. I datatekniska frågor kan ni kontakta Eeva-Liisa Petäjä, tfn (09) eller Pekka Tamminen, tfn (09) Leveranssätt Uppgifterna kan levereras på diskett som en sekvensfil (ASCII). Posten skall vara fast, omfatta 143 tecken och följa postbeskrivningen. Tekniska krav diskett: 3,5 DOS -diskett ASCII sekventiell fil Mottagaradress Uppgifterna levereras i bifogade svarskuvert. Leveransen skall innehålla följande uppgifter Namnet på den som levererar uppgifterna och returadress samt ansvarspersonens namn och telefonnummer Uppgifter om materialet (bl.a. antalet poster) Diskettens och filens namn Postbeskrivning för undervisningspersonal inom den privata sektorn 2004 Kod Benämning Position Längd Form MÄRK! TVUO Statistikår N = 2004 YNUM Företagsnummer, från blanketten N Förnollor, givet företagsnummer OYRTUN FO-nummer (tid. AS-signum) C Rak vänstermarginal TMPTUN Arbetsställessignum N Rak vänstermarginal RNO Radnummer N Förnollor HTUN Personbeteckning C DDMMÅÅ-XXXX TSLAJ Anställningsförhållandets art C (Tillåtna1,2,3,4,5, bl) TYVU Anställd i företaget sedan år C År (ÅÅÅÅ) AMNI Yrkesbenämning i klarspråk C Rak vänstermarginal AMMA Yrkeskod C Rak vänstermarginal OPVE Undervisningsskyldighet N T.ex. 16h15min = 1625 VKTA Ordinarie veckoarbetstid N T.ex. 37h30min = 3750 KPALK Månadslön N Euro, cent (xxxxxxx) ERILK Separatersättning N Euro, cent (xxxxxxx) YLIP Övertimarvode N Euro, cent (xxxxxxx) LED Penningvärdet av naturaförmåner N Euro, cent (xxxxxxx) VAROPALK Övriga skattepliktiga ersättningar N Euro, cent (xxxxxxx) VLOMRA Semesterpenning, engångsersättningar N Euro (xxxxxx) VTULOSP Resultatpremie, vinstutdelning N Euro (xxxxxx) C = alfanumerisk N = numerisk BL = tomt fält 5

6 Yrkeskoder för undervisningsbranschen Undervisningspersonal B0664 Ackompanjatör B0650 Rektor B0653 Avdelningsdirektör B0661 Speciallärare B0652 Biträdande rektor B0706 Studieinstruktör B0659 Klasslärare B0667 Timlärare i bisyssla B0665 Laboratorieingenjör B0657 Timlärare i huvudsyssla B0656 Lektor B0655 Yngre lektor B0660 Lektor (yrkesmässiga ämnen) B0654 Äldre lektor B0658 Lärare B0651 Ämneslärare B0663 Lärare i allmänna ämnen B0662 Överlärare Fackliga vuxenutbildningscentraler B0703 Avdelningsdirektör B0701 Lärare (veckoarbetstid 38 1/4 t. per vecka) B0707 Biträdande rektor B0711 Rektor B0702 Deltidslärare Trafiklärare B år av erfarenhet B0724 Minst 9 år av erfarenhet B0722 Minst 3 år av erfarenhet B0725 Minst 12 år av erfarenhet B0723 Minst 6 år av erfarenhet B0726 Minst 15 år av erfarenhet Yrkesbenämningar för andra än undervisningspersonal B0943 Disponent B0950 Serviceman B0941 Gårdskarl, fastighetsskötare B0710 Simövervakare B0609 Idrottsledare, fritidsinstruktör B0708 Skolgångsbiträde, specialassistent B0905 Kokerska, bagare B0705 Skolkurator B0709 Kurssekreterare B0704 Skolpsykolog B0916 Köks- och kafébiträde B0290 Städare B0315 Lagerförvaltare B0964 Tvätteriarbete B0903 Receptionist B0977 Värdinna 6

7 Kontorspersonal Allmänna anvisningar om användningen av yrkeskoder för kontorspersonal Nomenklaturen gäller alla tjänstemän, också personer i ledande ställning. Nomenklaturen omfattar åtta huvudgrupper: Inköp, försäljning och marknadsföring Redovisning ADB Personaladministration Kontorsuppgifter i småföretag Allmän förvaltning Materialförvaltning Praktisering på kontor Alla ovannämnda grupper har indelats i tre olika nivåer enligt de krav som uppgiften ställer. Nivåindelningen är följande: Prestationsuppgifter Inom dessa nivåer finns det därtill en eller flera olika benämningar med definitioner. Befattningens kravnivå avgör i vilken huvudgrupp en person placeras. Varje ovannämnda huvudgrupp är en självständig helhet, de olika nivåerna är inte jämförbara med nivåerna i andra huvudgrupper. Placering av "experter" Trots att nivåerna (ledande uppgifter, förmans- och prestationsuppgifter) följer linjeorganisationen bör personer som inte har något direkt förmansansvar (s.k. experter) placeras på en nivå som motsvarar befattningens krav. Då antalet benämningar minskar och då benämningarna ofta är "omfattande" är man tvungen att sammanslå flera arbetsuppgifter inom samma företag inom en yrkesbenämning. Då nomenklaturen är uppställd enligt arbetsuppgifternas kravnivå och innehåll är de "titlar" som används vid de enskilda företagen inte de som avgör yrkesbenämningen. Utbildning, lön eller tjänstgöringstid i branschen är inte heller avgörande. Definitionen är närmast avsedd som riktgivande. Yrkeskoder för kontorspersonal B2300 Verkställande direktör. Total ansvarighet för planering och finansiering i företag. Obs! Företagsägare omfattas inte av statistiken. Inköp, försäljning och marknadsföring B2301 Inköp och försäljning. Totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av funktionen eller funktionerna. B2302 Marknadsföring och reklam. Totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av funktionen eller funktionerna. B2305 Inköp. Personen svarar för bestämt delområde inom inköpsverksamheten. B2306 Försäljning. Personen svarar för ett bestämt delområde inom försäljningsverksamheten. B2307 Marknadsföring och reklam. Ansvar för bestämt delområde inom marknadsföring, marknadsundersökning eller reklam. 7

8 Prestationsuppgifter B2310 Inköp. Inköp av varor för försäljning, inköpsförfrågningar och mottagande av anbud. Personen kan också verka som inköpsbiträde. B2311 Partiförsäljning. Partiförsäljning till återförsäljare och storkonsumenter samt eventuella instruktions- och säljfrämjande uppgifter. B2312 Försäljning på fältet. Försäljning genom kundbesök. Till uppgifterna kan höra instruktions- och säljfrämjande arbete. B2313 Mottagning av beställningar. Rutinmässig mottagning av beställningar från kunder. B2314 Marknadsföring. Rutinmässiga marknadsföringsuppgifter. B2315 Reklam. Uppgifter i anslutning till företagets reklamverksamhet. Personen kan delta i planering av reklamkampanjer, välja reklammaterial och - medel, upprätthålla kontakter med reklambyråer, fungera som reklamtecknare eller - textare osv. B2316 Dekoration. Framsättning av varor t.ex. i skyltfönster och på utställningar, ofta i samarbete med reklammän och personer som demonstrerar produkterna. Redovisningsuppgifter B2335 Totalansvarighet för planering, verkställande och uppföljning av funktionen eller funktionerna. B2337 Ansvariga förmansuppgifter inom företagets bokföring, kassaskötsel och/eller intern redovisning. Till denna grupp hör även personer på förmansnivå som ansvarar för utvecklande och planering av redovisningssystemen. Prestationsuppgifter B2340 Bokföring. Hithörande uppgifter förekommer bl.a. på företagsbokföringens olika områden. B2341 Reskontra. Skötsel av företagets kund - eller leverantörsreskontra eller härtill anslutna uppgifter. B2342 Kassaskötsel. Kassaskötsel och kassabokföring. Till denna benämning räknas även huvudkassör. B2343 Intern redovisning. T.ex. resultatgranskning genom uppgörande av jämförelser mellan budgeterade och förverkligade belopp samt sammandrag, specifikationer och förhandskalkyler. B2344 Fakturering. Personen uppgör och utskriver räkningar t.ex. med användning av faktureringsmaskin och utför i samband härmed erforderliga uträkningar; för eventuellt även faktureringsjournal. B2345 Prissättning. Prissättning av de produkter som skall säljas. B2346 Kundkredit och indrivningsuppgifter. B2350 Biträdande redovisningsuppgifter. Till denna benämning räknas bokförare som enbart rutinmässigt inför bokföringsposter på maskin eller för hand och utför till dessa eventuellt anslutna avstämningar. Andra uppgifter som kan räknas som biträdande redovisningsuppgifter är bl.a. sortering av verifikat, rutinmässiga räkneoperationer och avstämningar samt biträdande kassaskötsel. ADB B2365 Uppgifterna förutsätter totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av databehandlingen. B2367 Planering. Utvecklande av arbetsmetoder för databehandlingssystem och planering av automatisk databehandling. B2368 Användning. Användning av dator och program. Arbetsmetoder. B2369 Service. Service av datorer o.d. 8

9 Prestationsuppgifter B2370 Systemplanering. Till uppgifterna hör bl.a. utvecklande av databehandlingssystem och planeringsmetoder. B2371 Dataplanering. Till uppgifterna hör planering och/eller testning av datasystem samt utvecklande av de arbetsmetoder som används. B2372 Planering av användningen. Planering av användning och belastning av dataanläggningar samt utvecklande av arbetsmetoderna vid användningen. B2373 Programmering. Uppgörande av program. Till uppgiften kan även höra dataplanering samt testning och införande av systemet. B2374 Operering. Till uppgiften hör förberedelse, utförande och övervakning av datakörningar. B2375 Biträdande uppgifter. Till dessa uppgifter hör bl.a. dataskrivning, för- och efterbehandling samt andra biträdande uppgifter i samband med planering och användning. B2376 Service. Service av datorer o.d. B2377 Datakontakt/stödperson. Till dessa uppgifter hör bl.a. rådgivning i användningen av färdiga databehandlingssystem. Personaladministration B2385 Totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av personaladministrationen. B2387 Personaluppgifter. Bl.a. arbetskrafts- och löneärenden samt uppgifter i anslutning till personalservice. B2388 Utbildning. Uppgiftsområdet omfattar förutom utbildningsuppgifter även planerings- och koordineringsarbete. B2395 Läkaruppgifter. Personen fungerar antingen som personalläkare eller som expert i medicinska frågor. Prestationsuppgifter B2396 Personaluppgifter. Löneadministration och löneräkning eller olika uppgifter i samband med personalservice. B2397 Hälsovård. Personen tar hand om patienter på mottagningen och ger råd och anvisningar samt gör eventuella hembesök och en första undersökning av patienten. B2398 Utbildning. Till dessa uppgifter hör bl.a. undervisning (utbildare). Kontorsuppgifter i småföretag B2401 I denna grupp placeras bara sådana funktioner som förekommer i småföretag. Som småföretag räknas företag med vanligen 1-2 personer anställda för kontorsarbete. Dessa har till följd av att företaget är litet ett så mångsidigt kontorsarbete att de inte kan hänföras till någon annan benämning. Allmän administration B2410 Totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av allmän administration. B2415 Allmän administration. Denna omfattar olika förmansuppgifter som inte klassificerats till andra grupper. B2416 Kontorsbetjäning. Denna grupp omfattar bl.a. övervaktmästare samt postnings-, maskinskrivnings- och övriga motsvarande förmansarbeten. B2417 Juridiska frågor. Personen sköter företagets samtliga juridiska frågor eller de juridiska frågorna inom ett visst delområde. B2418 Forskning och planering. 9

10 Prestationsuppgifter B2423 Informatiker/informationstjänst B2424 Forskning och planering B2425 Information och redaktionellt arbete. Informatiker, informationsredaktör, redaktionssekreterare. B2426 Översättningsarbete, tolkning och korrespondens B2428 Sekreterare. Sekreteraruppgifter för företagets ledning eller olika avdelningar. B2429 Textbehandling B2430 Skötsel av telefonväxel. Skötsel av telefonväxel samt eventuellt kundbetjäning, intern information mm. B2431 Postning, duplicering och kopiering. Sköter en eller flera av de uppgifter som nämnts i benämningen. B2432 Vaktmästare. Vägleder bl.a. gäster, delar ut post och förmedlar information. B2433 Bud. Uppgifter som bud inom och/eller utanför företaget. B2434 Kortregister, arkiv och bibliotek. Skötsel av ett eller flera register eller arkivering. Uppgör eventuellt också bokförteckningar och sköter utlåning av böcker samt cirkulering av tidskrifter. Materialförvaltning B2501 Uppgiften förutsätter totalansvarighet för planering, genomförande och uppföljning av funktionen eller funktionerna. B2502 Personen ansvarar för bestämt delområde inom materialförvaltningen. Till denna benämning räknas dock inte lager och transportförmän eller personer som ordnar körningar. För dessa har uppgjorts en skild nomenklatur. Prestationsuppgifter B2503 Lager- och transportkontorister. Uppgifterna omfattar bl.a. lagerbokföring, skötsel av kortregister samt uppgörande av rapporter. Praktisering på kontor B2601 Kontorspraktik. När en person inleder sin verksamhet inom kontorsbranschen arbetar han ett år som praktikant. En person som börjar inom kontorsbranschen förutsätts fullgöra sin praktikanttid bara en gång. Städare på kontor, i butik och lager B0290 Städerska B0926 Städarbetsledare 10

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING FÖR HARMONISERING AV BESKATTNINGEN FÖR BESKATTNINGEN 2013 Dnr 164/200/2013 Skatteförvaltningen 2 (77) INNEHÅLL 1 HARMONISERINGSANVISNINGENS BINDANDE KARAKTÄR... 5 2 BESKATTNING

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer