Integrering av en yrkespolicy i vidareutbildning. Mihai Jigau (utg.) VIDAREUTBILDNING I RUMÄNIEN och YRKESINTEGRATIONSPOLITIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrering av en yrkespolicy i vidareutbildning. Mihai Jigau (utg.) VIDAREUTBILDNING I RUMÄNIEN och YRKESINTEGRATIONSPOLITIK"

Transkript

1 RUMÄNIEN Mihai Jigau (utg.) VIDAREUTBILDNING I RUMÄNIEN och YRKESINTEGRATIONSPOLITIK 1 Allmänna ramar för vidareutbildning Perioden efter 1989 medförde i Rumänien inte bara förändringar i de ekonomiska, sociala och politiska sfärerna, men även inom vårt intresseområde, genom skiftet av lagsystem. En ny konstitution antogs 1991 tillsammans med en lag om utbildning och 1993 infördes en lag om godkännande av institutioner för högre utbildning. Lag nr gäller dock fortfarande. Där åläggs statliga företag och myndigheter att ordna vidareutbildning som varar livet ut års lag anger att vidare yrkesutbildning för anställda kan organiseras inom företag, centrala enheter, ministerier, andra centrala verk inom den statliga administrationen, centra för vidareutbildning, forsknings- och designinstitut, skolor och andra institutioner genom: utbildning på arbetsplatsen under direkt chefskontroll; kurser som ordnas i enheten, utanför enheten och i centra för vidareutbildning för anställda; individuella vidareutbildningsprogram med punktkontroller av inhämtad kunskap; praktik och specialisering i respektive enhet eller i andra enheter inom- och utomlands; betyg, efter att ha blivit anställd, från en utbildningsenhet inklusive forskarutbildning; filosofie doktorsgrad. Efter 1989 är lagen fortfarande i kraft och det finns inga planer på att ersätta den med en ny med särkilt fokus på, eller referens till, vidare yrkesutbildning. Därför regleras vidare yrkesutbildning i lagar som reglerar närliggande områden (praktik, arbetsmarknad, det sociala området): socialförsäkring, skydd för utsatta, yrkesintegrering av folk som gått ut skolan, samt av arbetslösa, och vuxenutbildning (i allmänhet). I frånvaron av en lag om utbildning och vidareutbildning har några lagliga åtgärder tagits för att närma sig dessa frågor med socialt skydd och arbetsmarknadsåtgärder som utgångspunkt. Sedan början 90-talet har förordningar skapats för socialt skydd, återanpassning av arbetslösa i arbetsmarknaden, upprättandet av centra för yrkesutbildning och omskolning, social och yrkesmässig integrering av handikappade (inklusive nya skyddade arbeten), individuella kontrakt med arbetslöshetsskydd vid kollektiva avskedanden (t.ex. inom gruvindustrin) etc. Samtidigt togs åtgärder för att uppmuntra företag att anställa arbetslösa, nyutexaminerade och handikappade. Ett lagförslag om en policy för underpriviligierade följde, som skulle gynna regioner med ekonomiska och sociala problem samt ge skattelättnader åt företag som gör nyinvesteringar i berörda områden (förslaget debatteras just nu i parlamentet). En analys av lagen angående vidare yrkesutbildning anger två typer av utbildningsorganisatörer i Rumänien: statliga organisatörer, såsom: utbildningsinstitut under Utbildningsdepartementet; utbildnings-, vidareutbildnings- och omskolningscentra för arbetslösa organiserade av Arbetsmarknads- och socialdepartementet i 14 av 41 län; övriga träningscentra knutna till andra departement och aktivitetsområden; privata organisatörer: arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, stiftelser, ideella föreningar, företag, samt Handels- och industrikammaren. Särskilda målgrupper är: ungdomar som gått ut skola och universitet; långtidsarbetslösa;

2 kvinnor; handikappade. Faktorer som missgynnar vidare yrkesutbildning: Endast _ av de arbetslösa deltog i utbildnings- eller omskolningskurser Närvarofrekvensen för arbetslösa i vidare yrkesutbildning är mycket låg Avhoppsfrekvensen är hög Majoriteten deltog på rekommendation av Arbetsförmedlingen (ej på eget initiativ) Bara 26,7 procent av deltagarna lyckades hitta jobb, även i program organiserade av företag inga riktiga arbetstillfällen. Sammanfattningsvis begränsas utvecklingen av vidare yrkesutbildning i Rumänien av följande: avsaknaden av genomtänkta politiska riktlinjer för vidare yrkesutbildning de program som sätts upp och åtgärder som tas sker som en reaktion i kristider och gäller bara svaga grupper; avsaknaden av en lagstiftning för enbart vidare yrkesutbildning; de lagar som gäller livslångt lärande försäkras enbart av antingen normativa åtgärder inom andra områden (t.ex. grundutbildning) eller skilda förordningar med tonvikt på speciella situationer (arbetslöshet, skyddsåtgärder för handikappade, yrkesintegrering av folk som gått ut skola eller universitet); företags, speciellt små och mellanstora, oförmåga att investera i människor och deras kunnande; statliga företags och ekonomiska aktörers bräckliga situation i samband med den långsamma privatiseringsgraden bidrar till att vidare yrkesutbildning inte tas med i beräkningen; bristen på kvalificerade utbildningsaktörer som är väl förberedda för den hårda alleuropeiska konkurrensen och för områden med intensiv ekonomiska aktivitet; bristen på passande institutionella strukturer anpassade till att möta de verkliga behoven i en föränderlig ekonomi; frånvaron av ett system som kan utvärdera och godkänna utbildningsorganisatörer; otillräcklig samordning mellan vidare yrkesutbildning och grundutbildning, speciellt på yrkesskolenivå; avsaknaden av samhällsanda och lokala aktörer som skulle kunna uppmuntra vidare yrkesutbildning på lokal nivå; tonvikten lagd uteslutande på den professionella dimensionen av vidare yrkesutbildning utan hänsyn till medborgaren och den sociala dimensionen; i länder stadda i förvandling är lokal kultur, aktivt deltagande och politisk socialisering aspekter som icke kan förbises i program för vidare yrkesutbildning; dessutom är ekonomisk demokrati och politisk demokrati huvudsakligen oskiljbara. 2 Nya lagförslag angående vidare yrkesutbildning under debatt i det rumänska parlamentets specialiserade kommissioner: Lagen om livslångt lärande förelagt parlamentet 1996 före de allmänna valen i november samma år; förslaget samfällt framställt av kulturdepartementet, ungdomsdepartementet, arbetsmarknads- och socialdepartementet samt handels- och Industrikammaren; Lagen om utveckling av prioriterade områden: denna lag avser att ge skattelättnader i underpriviligierade områden; förelagt parlamentet i början av 1998; Lagen om vidare yrkesutbildning i utbildningsinstitutioner detta lagförslag framställdes till utbildningsdepartementet i juli 1998: det analyseras för närvarande i de övriga departementen. I andan av dessa lagförslag ses vidare yrkesutbildning i ett bredare perspektiv, nämligen det om livslångt lärande där yrkes-, kultur- och medborgardimensionerna integreras i enhetliga program, institutioner och enhetlig policy. Detta breda nätverk för vidare yrkesutbildning skulle involvera: Institutioner med grundutbildning, i första hand VET-skolor (speciellt skolor som pilotprojekt i Phare Vet-programmet) och universitet; både lagen om utbildning och existerande resurser (kvalificerad personal, program och modern utrustning, möjligheten att ge diplom och betyg erkända av allmänna och privata institutioner) utgör argument för att upprätta institutioner för grundläggande vidare yrkesutbildning. Enligt studien Utveckling av permanent utbildning i Rumänien (Bukarest, Nationella rådet för finansiering av högre utbildning, 1998) har de flesta rumänska universitet redan program för vidare yrkesutbildning. Några av dem har till och med upprättat centra för vidare yrkesutbildning som EUROHOT (Byggnadstekniska unitowards a framework in open flexible learning

3 versitetets center) i Bukarest, Centret för livslångt lärande (CEEC) vid Bukarests polytekniska universitet, samt Centret för vidare yrkesutbildning vid det Medicinska universitetet i Cluj. Folkuniversitet, landsortsuniversitet, skolor för föräldrar, kulturstiftelser och andra organisatörer inom vuxenutbildning; än så länge har dessa utvecklats spontant eftersom de har lagt tonvikten på fritidsstudier; lagförslaget föreslår att de förvandlas till institutioner för vidare yrkesutbildning liknande de skandinaviska; Centra för vidare yrkesutbildning organiserade i ett vidare perspektiv på en aktiv policygrund; dessa centra kan byggas upp inom vilket företag som helst i den offentliga så väl som i den privata sektorn, samt i föreningssektorn; centra för vidare yrkesutbildning skulle inte enbart begränsas till gruppen arbetslösa som nu är fallet. I Rumänien anses centra för vidare utbildning inte längre som en angelägenhet för endast välfärdsstaten. Gradvis blir den privata sektorn och föreningssektorn alltmer inblandad i vidare yrkesutbildning allteftersom privatiseringen och den ekonomiska omstruktureringen tilltar. På lokal nivå är sociala partnerskap de mest aktiva nätverken. I de flesta fall leder uppkomna utbildningsbehov till spontana erbjudanden genom nya strukturer (institutioner, organisationer, program) eller genom anpassning av redan existerande strukturer. Oftast är sociala partner direkt involverade i vidare yrkesutbildning på lokal nivå. Ett intressant på lokal utveckling är Handels- och Industrikammarens nätverk. Den omfattar: Handelsregistrets läns och rikskontor; Rumänska affärsskolan (aktiv i 26 av de 41 länen i Rumänien); Handels- och Industrikammaren knuten till liknande europeiska kamrar. 3 På nationell nivå är fortfarande vidare yrkesutbildning sämre organiserad och har inte en tydlig profil. För att lösa detta problem byggs nu Nationella arbets- och utbildningsrådet upp under kontroll av en styrelse under flera departement (olika offentliga institutioner) samt arbetsgivarrepresentanter och större fackföreningar. Rådet kommer att verka från och med början av 1999 och skall: ge en institutionell grund till en social dialog inom arbetsliv och utbildning; införa en nationell arbetsmarknads- och yrkesutbildningspolitik. Med hänseende till dess engagemang i vidare yrkesutbildning skall rådet också ge service åt intresserade personer, speciellt: yrkesrådgivning åt arbetslösa; omskolning av personal i företag som genomgår omstrukturering för att undvika avskedanden och arbetslöshet. Det är beaktansvärt att det Nationella arbetsmarknads- och utbildningsrådet har riktat in sig på sociala partners engagemang på både lokal och nationell nivå. En annan struktur med intresse för vidare yrkesutbildning är det Nationella rådet för vuxenutbildning. Lagförslaget om denna struktur debatteras för närvarande i det rumänska parlamentet. Märk att rådet ska vara en trepartsstruktur (regering, arbetsgivare och fackförbund). Enligt lagförslaget skall rådet ansvara för att: förbereda förslag till ändrad lagstiftning inom yrkesutbildning; utarbeta studier om och analyser av yrkesutbildning; godkänna standardkriterier på vilka yrkesutbildningsprogram ska baseras; skapa en dialog med myndigheterna (på central och lokal nivå) och i samhället om yrkesutbildningsfrågor; godkänna utbildningsorganisatörers verksamhetsmetodik (definiera kriterier för godkännande och certifiering); bidra till en storskalig av yrkesstandard utvecklad av Styrelsen för yrkesstandard och utvärdering (COSA). Arbetsmarknadsåtgärder och yrkesintegrationspolitik Aktiva arbetsmarknadsåtgärder anses av arbetsmarknads- och socialdepartementet bestå av yrkesutbildning, informations- och förmedlingsservice, lån till låg ränta åt företag som skapar arbeten och som anställer ett visst antal arbetslösa. Arbetare vars individuella arbetskontrakt upphört p.g.a. massuppsägningar kan också dra nytta av skattelättnader (om de är egna företagare), yrkesrådgivning, yrkesklubbar, starta-eget-stöd, kurser i företagande, allmänna arbetsåtgärder, etc. Tyvärr har regertowards a framework in open flexible learning

4 ingen ännu inte visat sig effektiv vad beträffa arbetsmarknadsåtgärder och därför behövs en översyn av organisation och genomförandemekanismer. Det Nationella arbets- och utbildningsrådet har som trepartsstyrd allmän institution följande mål: institutionalisering av den samhälleliga dialogen, genomförande av arbetsmarknadsåtgärder, yrkesutbildning och socialt skyddsnät för arbetslösa. Rådet ska administrera Arbetslöshetskassan, som sköter den huvudsakliga finansieringen av aktiva och passiva åtgärder nämnda ovan; detta vid sidan av annan finansiering från utländska givare (framförallt EU och Världsbanken). Aktiva åtgärder förverkligas främst genom yrkesutbildningsprogram (skolning, omskolning, vidareutbildning eller andra kurser för arbetslösa och arbetstagare), information, rådgivning och förmedling, samt andra insatser som syftar till nya jobb: ekonomiskt stöd, skattelättnader, sänkta arbetsgivaravgifter, bonussystem, lägre räntor på lån etc. Andra satsningar gäller omskolning och återanpassning till arbetsmarknaden av människor som blivit arbetslösa pga. omstruktureringen av olönsamma statsföretag. Passiva arbetsmarknadsåtgärder omfattar arbetslöshetsersättning och stöd, hjälpåtgärder för att komma in på arbetsmarknaden (liknande det arbetslöshetsstöd som ges åt studenter och gymnasister med examina och studerande som gått yrkesutbildning eller som lärlingar), samt kompensation vid massuppsägningar. Mottagare av yrkesintegrationsstöd, som en sorts socialhjälp, är: gymnasister och högskolestuderande som inte lyckats få jobb 60 dagar efter examen; unga rekryter utan yrkeserfarenheter som inte fått jobb 30 dagar efter utryckning från militärtjänsten; utexaminerade från specialskolor för funktionshindrade som är arbetslösa. 4 Unga som inte lyckas få arbete under tiden de får yrkesintegrationsstöd får i fortsättningen ekonomiskt stöd. Mottagare av arbetslöshetsersättning, ekonomiskt stöd, samt deltagare i program som syftar till inträde på arbetsmarknaden kan gå på yrkeskurser, omskolning, vidareutbildning eller andra yrkesutbildningar finansierade av arbetslöshetskassan. Så länge man är mottagare av nämnda stöd och går på kurs kan man också få barnbidrag och gratis sjukvård för sig och sin familj, etc. Arbetsmarknadsreglerna anger att en viss del av A-kassans medel kan användas till att ge lån med låg ränta åt nya eller redan existerande små och medelstora företag inom produktion, service och turistsektorn, samt till företag som ordnar arbete åt arbetslösa. Sålunda skapades nya jobb 1996 av vilka 50 procent gick till arbetslösa. Dessutom uppmuntras företag att anställa nyutexaminerade på gymnasie- och högskolenivå genom att stödja deras löner via A-kassan. Dessa regler gäller också handikappade nyutexaminerade vars arbetslöshetsersättningsperiod omfattar 18 månader i stället för de vanliga 12 månaderna. Över unga har kunnat dra nytta av dessa stöd under de senaste åren. Reglerna skapar även incentiv för företag som anställer nyutexaminerade inklusive handikappade. Yrkesutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Skolning, omskolning och vidareutbildning eller andra program ges åt unga som arbetar eller är arbetslösa. År 1997 gick personer ut yrkesutbildning, i slutet av 1998 var denna siffra Dessa siffror är otillräckliga om man tar de snabba ekonomiska förändringarna (inklusive yrkesutbudet), speciellt på den rumänska marknaden, med i beräkningarna. Marknaden genomgår nu en omstrukturerings- och omställningsperiod för att anpassa sig till de utvecklade ländernas ekonomier. Under denna period gavs i huvudsak utbildning i följande yrken: dataoperatör, revisor, bilmekaniker, textilarbetare, kock, hårfrisör etc. År 1997 var 40,4 procent av (om)skolningskurserna för arbetslösa och utav dessa blev endast 13,3 procent anställda (1998, fram till 30 september, var denna siffra 10,9 procent). Detta pekar på utbildningsprogrammens låga effektivitet som beror på bristen på kommunikation mellan arbetsmarknadens behov och kursutbudet. Åren 1991 till 1997 lades alltmer tonvikt på aktiva i stället för passiva åtgärder uppmärksammades arbetslöshetens högriskgrupper: unga, kvinnor, handikappade, folk med låg eller smal utbildning, eller personer med yrkesutbildning för vilken det inte finns behov av på arbetsmarknaden. Därför har Arbetsmarknads- och socialdepartementet föreslagit nya regler för arbetsmarknadsåtgärder: minskning av bidraget till A-kassan från 5 procent till 3,5 procent till arbetsskapande företag; slopande av A-kasseavgifter för firmor som anställer unga, ensamma småbarnsföräldrar och långtidsarbetslösa, förutsatt att dessa utgör minst 10 procent av arbetsstyrkan;

5 slopande av A-kasseavgifter för arbetsgivare som anställer nyutexaminerade inom ett år efter deras examen. utbetalning av 27 månaders A-kasseersättning åt jordägande arbetslösa på villkor att de flyttar ut på landet; finansiering av utbildning åt arbetslösa utanför A-kassesystemet; finansiering av ytterligare ett utbildnings- eller omskolningsprogram för utförsäkrade arbetslösa förutsatt att de har en chans till arbete. Regeringsprogrammet för kommer att betona utvecklingen av lagar och institutioner som befrämjar en aktiv arbetsmarknadspolitik där en större roll ges åt utbildning. Därför har en lag antagits om det Nationella rådet för yrkesutbildning (ANOFP), vars syfte är att på nationell nivå organisera och samordna arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsaktiviteter såväl som ett skyddsnät för arbetslösa. Rådet har avdelningskontor i alla län inklusive Bukarest. 5 ANOFP:s målsättning med början 1999 är följande: institutionalisering av den samhälleliga dialogen angående yrkesutbildning; yrkesutbildningsstrategier; införande av ett socialt skyddsnät åt arbetslösa. ANOFP:s huvudansvar är att: ge arbetsmarknadsservice; ge och finansiera yrkesutbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov; ge yrkesrådgivning åt arbetslösa samt fungera som mellanhand mellan arbetslösa och arbetsgivare; administrera A-kassans budget. Genom att involvera sociala partner i A-kassans administration kommer åtgärderna att bättre motsvara de mångfaldiga behoven på arbetsmarknaden, samt de behov gemene man har. Förutom trepartsdimensionen består nydaningen också av att detta råd ges möjligheten att ge service via kontrakt åt allmänna och privata lokala organisatörer som kan ta mer specialiserade åtgärder enligt marknadens behov. I detta sammanhang måste också lagen om Nationella styrelsen för yrkesutbildning för vuxna nämnas. Styrelsen är en administrativ myndighet med rådgivande roll för att befrämja yrkesutbildningspolitik och strategier för vuxna, vars organisation är baserat på ett trepartssystem (representanter från de centrala delarna av den offentliga sektorn, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar). CNFPA har följande uppdrag: att lägga fram normativa riktlinjer för yrkesutbildning och att föreslå projekt; att utarbeta yrkesutbildningsstudier och analyser; att detaljgranska förslag till standardkriterier för utarbetande av yrkesutbildningsprogram; att detaljgranska rekommendationer till metodik, kriterier för godkännande av yrkesutbildningsorganisatörer; att befrämja internationell standard skapad av Styrelsen för yrkesstandard och utvärdering. Födelsetalet har sjunkit alltmer under de senaste åren p.g.a. förändringar i familjepolitiken där födelsebefrämjande tvångslagar avskaffats och abortpolitiken liberaliserats. Omvandlingen till marknadsekonomi har också haft inverkan på demografin. Om de nuvarande födelse- och dödstalen består kommer befolkningen att sjunka 2 procent om ungefär tio år; den unga befolkningen mellan år kommer att minska och den vuxna och äldre delen av befolkningen att öka. Detta kommer att återverka på den yrkesverksamma delen av befolkningen och dess andel av den totala befolkningen, något som kommer att ge de yrkesverksamma försörjningsproblem. Den ekonomiska beroendegraden har ökat från 1,12 till 1,39 år Det bör också nämnas här att fler människor har pensionerats än anställts sedan början av Det bör noteras att minskningen av den yrkesverksamma delen av befolkningen inte enbart kan ses som ett demografiskt fenomen, nämligen en allt mer åldrande befolkning, utan även som en minskning av ekonomisk absorberingskapacitet. Åren 1990 till 1996 sjönk den yrkesverksamma befolkningen tillika med siffran anställda från 75,1 procent 1990 till 62,8 procent Den yrkesverksamma befolkningens struktur visar att 2 3 av dem har gymnasie- eller högskolekompetens. Detta indikerar att Rumänien har en högkvalificerad arbetsstyrka. Om man tar ålderskriteriet i beaktande har 90,3 procent av åldersgruppen år den högsta utbildningen (fack- och högskoleutbildning) och 72 procent av gruppen år.

6 Efter 1990 har arbetsstyrkan genomgått en rad strukturella förändringar. Angående arbetsmarknadsdynamik enligt ekonomisk sektor kan följande konstateras: Procenttalet aktiva inom jordbruket har ökat Processen har förstärkts av ett ökande antal kvinnor och äldre i denna sektor, vilket kan förklaras av jordfördelning och hög arbetslöshet i tätorterna. Sedan 1997 har den jordbrukande befolkningen minskat något, men är alltjämt hög. Inom industri och byggnad har de yrkesverksamma sjunkit från 43 procent 1990 till en tredjedel pga. den ekonomiska nedgången, omstruktureringen och massavskedandena. Procenttalet inom servicesektorn har haft tillväxt men är ännu begränsad; en tredjedel av de yrkesverksamma 1998 fanns i denna sektor. Inom handelssektorn sker den snabbaste utvecklingen och arbetsstyrkan ökar proportionellt. 6 Slutsatser 1. Det är svårt att göra en uppföljning av anställningsprocessen vad gäller unga nyutexaminerade. Å ena sidan har inte skolorna något bestämt ansvar för att övervaka situationen för de studenter som gått ut skolan (i en snar framtid ska dock skolor under universitetsnivå börja en utvärderings- och självutvärderingsprocess; ett kriterium är skolornas externa effektivitet). Å andra sidan har generaldirektoraten för arbetsmarknad och social välfärd på länsnivå samt arbetsförmedlingarna bara uppgifter om antalet bidragstagare; de som tar del i passiva och aktiva åtgärder. Dessa åtgärder innefattar arbetslöshetsunderstöd, stödbidrag och lönebidrag åt anställda i olika företag. I princip skulle man kunna anta att de övriga nyutexaminerade har fått jobb, men detta stämmer inte med verkligheten: Några har tillfälliga arbeten fast de får arbetslöshetsunderstöd (de jobbar svart, eller utan arbetskort eller kontrakt under en begränsad tid); Andra fortsätter med högre studier och en del gör militärtjänst; Några dröjer med att anmäla sig till arbetsförmedlingarna fast de inte har fått något jobb; Slutligen finns det ett antal som inte kan utnyttja bidragen antingen för att de inte fyllt 18 eller för att de inte tagit sina slutbetyg. 2. Det är dock ett obestridbart faktum att arbetslösheten bland nyutexaminerade från yrkesskolor är ett kroniskt fenomen. Det tycks bli värre och har svåra återverkningar på den ekonomiska och sociala utvecklingen, på vidareutbildningen av människors kunskaper och på efterfrågan på och motivation för vidareutbildning. 3. Det konstanta trycket från de nyutexaminerade som ska in på arbetsmarknaden för första gången på balansen mellan utbud av och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft går tillbaka långt i tiden (redan före 1990) och har olika förklaringar: Systemskiftet från ett system med obligatorisk distribution av nyutbildade något som inte fungerade bra till en fri marknad med anpassning till dess behov och förutsättningar, utbud och efterfrågan. Eftersom grundförutsättningarna för att systemet ska fungera lyser med sin frånvaro har det rubbats och klyftorna har ökat, och nya har dykt upp. År efter år hittar % av nyutbildade inget jobb som passar deras kvalifikationer; under hårdast tryck är de med gymnasiala studier följt av nyutexaminerade från yrkesskolor. Nationalekonomins fortsatta nedgång i samband med sociala, kulturella, moraliska och utbildningsmässiga kriser har resulterat i en minskad efterfrågan på arbetsmarknaden. Minskningen av arbeten har koncentrerats inom vissa sektorer, huvudsakligen inom tillverkningsindustrin, och i vissa yrkeskategorier och geografiska områden. Måttlig kapacitet, ofta på nedåtgående, att skapa och bibehålla arbeten bland små och mellanstora företag i den privata sektorn, som långt ifrån har kompenserat arbetsbortfallen i den statliga sektorn. Den bräckliga förbindelsen mellan en förutsägbar utveckling på arbetsmarknaden och (yrkes)utbildningsväsendet under nämnda period, och möjligen med undantag för högre utbildning, har mer eller mindre fungerat på ärvda strukturer. Effekterna av skolreformen (stödd av Phare-VET RO 9405-programmet) kommer bättre att kunna överblickas de närmsta åren. Under nuvarande förhållanden motsvarar i allt mindre grad utbudet från skolor och yrkesskolor marknadens krav vilket gör det svårt för nyutexaminerade att finna arbete. Minskad yrkesrörlighet; fortfarande finns det svagheter ssystemet som man inte har tillräcklig kontroll över. Utbildningsnivån bland nyutexaminerade vad beträffar praktisk är bristfällig.

7 Denna brist blir ännu tydligare om företagen inte kan eller vill investera ytterligare för att integrera folk med examina och uppnå positiva resultat. Mentalitet och attityder som inte passar arbetsmarknaden hos: företag, utbildade, sociala partner och ibland till och med utbildningsorganisatörer och arbetsförmedlingar. Dessa attityder omfattar: konservatism i yrkeskategoriernas sammansättning; motstånd mot att anställa unga människor; för stort gap mellan skola/universitet och företag (ekonomisk och social miljö); vägran att ta jobb, speciellt i den privata sektorn, p.g.a. lönenivå, arbets- och sociala förhållanden etc.; klyftan mellan arbetsmarknadens efterfrågan och vad utbildningssystemet erbjuder med betoning på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till den dynamiska utvecklingen av arbetsmarknaden etc. 4. Ovannämnda faktorer leder till arbetslöshet bland unga utbildade, t.o.m. till långtidsarbetslöshet och uteslutning. Tyvärr utgör ej ännu långtidsarbetslösa och unga arbetslösa en prioriterad grupp i Rumänien när det gäller vidare yrkesutbildning. Det finns inga specialprogram för dessa människor och det finns heller ingen möjlighet för dem att få statligt understöd för yrkesutbildning när deras ersättningsperiod tagit slut pga. bristfällig anpassning av lagarna. För unga personer medför detta tydligt negativa effekter, alvarligare än för andra åldersgrupper eftersom de: minskar motivationen och därmed möjligheten att få jobb; verkar demoraliserande och skapar känslor av utanförskap; leder till bristande arbetslivserfarenheter och bristande disciplin att kunna utföra systematiskt arbete; ökar risken för missanpassning även om lediga arbeten dyker upp I Rumänien har man ännu inte ägnat sig systematiskt åt, på alla nivåer med alla faktorer inberäknade, hur nyutbildade snabbt och effektivt ska integreras i arbetsmarknaden. Vidare är studier av denna fråga ännu få och av sent datum. Troligen kommer fler studier i framtiden att spela en viktigare roll och bli en viktig mekanism i anpassningen av ekonomiska och sociala behov av utbildning till utvecklingen av arbetsmarknaden. Lista på förkortningar: ANOPF Nationella rådet för yrkesutbildning CNFPA Nationella styrelsen för yrkesutbildning för vuxna

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer