Fem år med nollräntor and counting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år med nollräntor and counting"

Transkript

1 Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella marknaderna. Det har även stöttat konjunkturen och gett bränsle åt börser och andra tillgångar. Men efter fem år med gigantiska stimulanser börjar USA röra sig allt närmare en nedtrappning av sina obligationsköp. ECB står samtidigt redo att öka sina stimulanser, medan Riksbanken är klämd däremellan. Fortsatt mycket låg inflation har dock ökat sannolikheten för att även Riksbanken sänker reporäntan ytterligare. Är förenklade investerings beslut för enkla? Hur vi kommer fram till våra investeringsbeslut är en fråga som har engagerat forskare under de senast decennierna. Insikten att människor inte är mekaniska maskiner utan just människor går som en röd tråd genom det som kommit att kallas behavioural finance, eller sparandepsykologi på svenska. En viktig del av teoribygget rör förenklade beslutsregler. ndias modellportföljer. Den starka börsuppgången under fjärde kvartalet har lett till att risken på de finansiella marknaderna, mätt som standardavvikelse, har minskat något. Samtidigt har värderingarna på aktiemarknaderna ökat främst inom kategorierna globala aktier och till viss del även svenska aktier. Det medför minskad andel globala och svenska aktier i ndias modellportföljer. Samtidigt ökas andelen tillväxmarknadsaktier rejält. Börsutveckling 1 november 2 december i svenska kronor Nordamerika 2,4% Sverige 2,3% Europa 1,7% Ryssland 5,5% Asien Japan 2,6% 1,0% Afrika 2,3% Sydamerika 5,4% Australien 4,7% Världen 2,0% Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/världsdel inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Fem år med nollräntor and counting För fem år sedan inleddes dagens ultralätta penningpolitik med nollräntor och extraordinära åtgärder. I USA börjar det bli dags för Fed att trappa ned sina obligationsköp medan ECB står reda att öka sina stimulanser. Riksbanken är klämd däremellan. Fortsatt mycket låg inflation har dock ökat sannolikheten för att även Riksbanken sänker reporäntan ytterligare. Det är nu ganska exakt fem år sedan som världens centralbanker inledde dagens extremt expansiva penningpolitik genom att drastiskt sänka styrräntorna. Fed var först ut med att sänka styrräntan till nära noll i december 2008 och de andra stora centralbankerna följde strax efter. Finanskrisen härjade för fullt och det var framför allt centralbankerna som var snabba att agera. Och man gjorde det kraftfullt och med nya, ovanliga metoder det som i folkmun har kallats för att dra igång sedelpressarna. Syftet var dels att bringa stabilitet igen i det finansiella systemet och dels att stimulera den ekonomiska tillväxten som befann sig i fritt fall. Då var det nog få som räknade med att styrräntorna skulle ligga kvar nära noll fem år senare och att ytterligare stimulanser fortfarande behövs och diskuteras. Vad har då hänt under dessa fem år och hur står det till egentligen? Centralbankernas strategi att ösa ut likviditet har förmodligen starkt bidragit till att hindra en kollaps av de finansiella marknadernas funktionssätt. Förtroendet på de finansiella marknaderna har återvänt och det med råge. Kombinationen av mycket låga räntor, överskottslikviditet och bättre riskaptit har lett till fallande riskpremier på de finansiella marknaderna. Med andra ord; riskfyllda tillgångar som aktier och kreditobligationer har gått mycket starkt. Under hösten har vi fortsatt att se nya börsrekord framför allt i USA. Och ränteskillnaderna mellan företagsoch statsobligationer är nu nästan lika låga som de var innan krisen. Den okonventionella penningpolitiken har inte lett till varuinflation som många tidigare (felaktigt) befarat. Snarare har vi fått en tillgångsinflation dvs. stora prisökningar på olika typer av tillgångsslag. Ingen vanlig konjunkturcykel Samtidigt har läget för världskonjunkturen börjat repa sig. Men det är inte en vanlig konjunkturcykel vi har upplevt de senaste åren. Återhämtningen i den globala ekonomin har varit långsammare och mer utdragen jämfört med tidigare konjunkturvändningar. Det finns fortfarande mycket lediga resurser i form av hög arbetslöshet och ledig kapacitet i industrin. Det bidrar till att det globala inflationstrycket generellt sett är lågt. Samtidigt finns behov av att dra ned skulderna bland både stater och banker framför allt i euroområdet vilket både hämmar tillväxten och ger deflationistiska tendenser. När det gäller att stimulera tillväxten har penningpolitiken därmed inte varit lika lyckosam under den här femårsperioden. De strukturella trenderna och underliggande problemen slår in en kil som gör att penningpolitiken inte är lika effektiv. Återhämtningen i den globala ekonomin har varit långsammare och mer utdragen jämfört med tidigare konjunkturvändningar. För att repararera skadorna efter finans- och skuldkriserna behövs snarare politiska lösningar och reformer något som tyvärr lyst med sin frånvaro på båda sidorna om Atlanten. Politikerna har inte visat den handlingskraft som skulle behövas. Och när centralbankerna kör den penningpolitiska gasen i botten tar det också paradoxalt nog bort den politiska pressen att agera. På så sätt är centralbankerna både starka och svaga. De är starka för att de har förmågan att agera både snabbt och kraftfullt, men svaga för att de penningpolitiska verktyg som finns till förfogande inte biter på de underliggande strukturella problemen. Amerikansk tillväxt tuffar på Trots en segdragen konjunkturåterhämtning har stämningsläget och konjunkturindikatorer stärkts under 2013 och har vi även sett att tillväxten gradvis återvänder. Återhämtningen är dock olika stark i olika regioner. I USA fortsätter tillväxten att gå från klarhet till klarhet. Under hösten har aktiviteten fortsatt att expandera på relativt bred 2

3 front. Varken budgetbråket tidigare i höstas eller den relativt snabba uppgång i obligationsräntor som vi såg under andra kvartalet i år verkar ha satt krokben för återhämtningen. Det politiska debaclet var däremot sannolikt en viktig orsak till att Fed inte började trappa ned sina obligationsköp tidigare i höstas. I takt med att vi fått bevis på att konjunkturen får allt bättre fäste är det också rimligt att Fed börjar sin nedtrappning. Det sker troligen under första kvartalet nästa år. Det kommer att inledas i små steg och kombineras med löften om att hålla styrräntan låg länge. Fed har använt arbetslösheten som en viktig indikator för när räntan kan tänkas höjas igen. Ett sätt att signalera att räntan fortsätter att ligga kvar nära noll är att Fed sänker sin tröskelnivå för arbetslösheten från 6,5 procent till 6 procent. Ytterligare knuff behövs i euroområdet Även i euroområdet har tillväxten börjat repa sig. Recessionen är bruten, men återhämtningen sker från en låg nivå. BNP är fortfarande en bra bit under de nivåer som rådde innan krisen. Bräcklig tillväxt och deflationistiska tendenser fick ECB att sänka styrräntan ytterligare till 0,25 procent i november och signalera att den ska ligga kvar där under en lång period. Det var något vi räknat med skulle komma innan årsskiftet. Men det kommer sannolikt att behövas ytterligare stimulanser för att knuffa igång den europeiska kontinenten. ECB har diskuterat möjligheten att sänka inlåningsräntan så att den blir negativ. Det betyder att bankerna måste betala för att parkera sina pengar hos ECB. Förhoppingen är att en negativ ränta gör så att bankerna lånar ut pengar i högre utsträckning. Metoden är dock kontroversiell. Negativa räntor är något som centralbanker generellt sett tycker är läskig materia som kan störa marknadens funktionssätt. Då tror jag att det är mer troligt att ECB lånar ut en ny omgång av stora lån till bankerna med mycket 117,5 115,0 Real BNP, Index 2005 = 100 lång löptid och till låg ränta. För att stimulansen ska bli mer träffsäker är det också troligt att ECB försöker rikta åtgärderna så det kommer små och medelstora företag till godo. Det är de som har svårigheter att hitta finansiering och dessutom får betala dyrt för lånen. Kanske kan ECB inspireras av Storbritanniens centralbank som framgångsrikt har haft riktade låneprogram i sin repertoar av extraordinära åtgärder. Riksbankens dilemma I Sverige är inflationstrycket fortsatt mycket lågt och KPIinflationen fortsätter att harva runt nollstrecket. De globala deflationistiska tendenserna påverkar även Sverige. Hittills har hushållens långsiktiga inflationsförväntningar varit förankrade kring 2 procent, men de börjar glida nedåt och det är något som oroar en centralbank. Det har gjort att sannolikheten för att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare i vinter är stor. Samtidigt har konjunktursignalerna under hösten varit spretiga. Sammantaget har BNP-tillväxten i Sverige som helhet varit svagare i år än i exempelvis Tyskland och USA. Men till skillnad från många andra länder är BNP på en betydligt högre nivå än innan krisen bröt ut. Under hösten har också mönstret med en tudelad ekonomisk aktivitet förstärkts. Industrin har fortsatt att gå svagt medan hushållen är köpstarka och utgör den viktigaste drivmotorn för ekonomin. De flesta framåtblickande indikatorer som exempelvis Konjunkturinstitutets barometer har dessutom stigit oväntat mycket under hösten och pekar mot bättre tillväxt framöver. Normalt sett är det här inte ett läge då ytterligare penningpolitisk stimulans behövs. Dessutom visar tillväxten i hushållskrediter tendenser på att stiga igen och bostadspriserna har accelererat under hösten. Det trendbrott som Riksbanken efterlyser i skuldsättningen har inte materialiserats tvärtom riskerar det öka. Riksbanken står inför tuffa avvägningar och det finns ingen enkel handlingsregel som likt ett trollspö löser problematiken. De stora strukturella trenderna som påverkar både inflation och skuldsättning ligger bortom Riksbankens kontroll oavsett om räntan förändras med 0,25 procentenheter eller ej. 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100, Sverige USA Euroområdet Source: Reuters EcoWin Heidi Elmér Chefekonom 3

4 PLACERA Är förenklade investeringsbeslut för enkla? De senaste tjugo-trettio åren har forskare börjat intressera sig för hur vi kommer fram till våra investeringsbeslut. Insikten att människor inte är mekaniska maskiner utan just människor går som en röd tråd genom det som kommit att kallas behavioural finance, eller sparandepsykologi på svenska. En viktig del av teoribygget rör förenklade beslutsregler. Här tänkte jag titta närmare på hur dessa förekommer vid investerings- och sparbeslut. Göra något eller sitta still i båten? Det första beslutet rör själva aktiviteten, valet att göra något alls. Bedövande många studier har kommit till liknande (och rätt skrämmande) resultat: vi väljer ofta att inte göra något alls. Det kan gälla nya val, eller att se över gamla, redan genomförda val i båda fallen tycks vi gilla status quo, det vill säga att inte agera. För sparande har det här rätt konkreta konsekvenser. Utformandet av en icke-väljar-fond blir oerhört viktigt just därför att vi vet att många kommer att hamna i den. Inte nödvändigtvis därför att den är bra, utan snarare för att det är där du hamnar om du inte gör något alls. Och gör du ett inledande val blir detta oerhört viktigt just därför att du med stor sannolikhet inte kommer att ompröva det och byta fond. Sprida risker men hur? Andra beslutet där förenklingar kan förekomma rör hur du sätter samman din sparportfölj. Om du skall sätta samman en sparportfölj för, säg, ditt premiepensionssparande finns enorma möjligheter att kombinera olika fonder. Vi tänker oss att du kommit till insikten att valet mellan aktiefonder och räntefonder känns viktigt att ta itu med först. Du vet vad du borde göra. Du borde hitta rätt risknivå; du borde fundera över förväntad avkastning, risktal och korrelationer för alla inblandade fonder; och du borde kalkylera den optimala portföljen. Inte förvånande att du tillgriper förenklade beslutsregler som till exempel tumregeln att ha en aktieandel motsvarande 100 minus din ålder. Som en parentes är det inte bara lekmän som diversifierar på ett naivt sätt ( jo, det heter så, har inget att göra med att investeraren är lättlurad ). Harry Markowitz, fadern till modern portföljteori fick frågan vad han skulle gjort i motsvarande fall och svarade något i stil med att jo, han hade också förstått vad han borde göra, han borde uppskattat och räknat, men istället delade han 50/50 mellan aktier och räntor. Att även nobelpristagare i den här bemärkelsen är naiva kan väl ge ett visst mått av ödmjukhet inför uppgiften? Viljan att vara lagom Antag att vi går vidare i beslutsfattandet. Vi har beslutat oss för att välja, vi har tagit oss an fördelningen och står nu inför valet av den enskilda fonden. Här finns det ju mängder av information kan tyckas: data om historisk avkastning, information om standardavvikelser och förvaltarstil finns det verkligen utrymme för förenklade beslutsregler även på den här nivån? Visst finns det det, är svaret. En förenkling som visat sig gälla i en mängd olika Finns det verkligen utrymme för förenklade beslutsregler även på den här nivån? Visst finns det det, är svaret. sammanhang är att alltid välja mittenalternativet. Vi tycks sky det extrema, även vad gäller investeringsbeslut. Konkret innebär tendensen att välja mittenalternativet att själva urvalet kommer att styra ditt val. Blir du presenterad ett gäng aktiefonder kan en global aktiefond synas vara ett riktigt lågriskalternativ. I ett mer blandat urval, där även räntefonder förekommer, ses samma globalfond som bra mycket mer riskfylld. Mitten är helt enkelt ett relativt begrepp som självklart påverkas av sammanhanget. Något att kanske se upp med när du bygger din egen portfölj. Välkända alternativ funkar bäst Nästa förenkling går under benämningen igenkänningsregeln. Innehållet är enkelt: människor verkar tycka att det alternativ vi känner igen i någon mening är bättre, snabbare, större ja, hur de olika alternativen nu skall utvärderas. I vår fondvärld översätts det faktum att vi känner igen fond 4

5 bolaget, och kanske hört talas om fonden tidigare, till en förväntan om en bättre avkastning. Inte för att vi vet något alls om fonden, dess innehåll eller historik utan bara för att vi känner igen namnet. Flocken bestämmer Den sista förenklingen avseende just val av den enskilda fonden är rätt välkänd. Det handlar om flockbeteende. Vi tycks använda det sätt på vilket alla andra beter sig som en slags, mycket förenklad, beslutsregel. Vi kopierar, helt enkelt. Finansiellt flockbeteende kan leda till bubblor på både aktie- och fastighetsmarknader, och kan även vara betydelsefullt för ditt investeringsbeslut. Bra eller dåligt med förenklingar? I praktiskt taget alla beslut vi fattar finns någon form av förenkling inblandad. Jag har försökt visa att de här förenklingarna smyger sig in även i investeringsbeslutet. Detta är inget att förvånas över. Att fatta beslut om fondval är något som många upplever som svårt och trist vilket i sin tur kan innebära att man känner sig oförmögen att fatta beslut på grundval av kunskap och heller inte har lust att lägga ned tid på att informera sig. Ett lysande läge för förenklingar att ta över beslutsfattandet med andra ord. En angränsande och stor fråga är om det här är bra eller dåligt? Man kan väl sammanfatta den akademiska debatten de senaste åren med att det beror på. Om förenklingen innebär ett bättre eller sämre beslut än ett mer analytiskt tillvägagångssätt beror helt enkelt på vilket beslut individen annars skulle fattat. I fallet med den okunnige, ointresserade är risken stor att det inte blivit något beslut alls och i det perspektivet är kanske det förenklade beslutet att föredra. Kanske, funderar jag, kan man se ovanstående lista inte som en lista över saker och fenomen att undvika, utan saker att vara uppmärksam på. Vet man att det uppenbara läget för många är att inte göra något alls då kanske den insikten kan leda till att man i alla fall överväger att göra ett fondval. Och vet man att följa- John- beteende är vanligt bland investerare kan man kanske ha det i bakhuvudet när man lyssnar på, ofta rätt självsäkra, bedömare bland kollegorna. Det kan väl också vara en avslutande uppmaning till oss som arbetar med finansiella tjänster att fundera lite mer över hur finansiella beslut faktiskt fattas. Varken vi eller våra kunder är sparmaskiner, utan agerar på basis av bland annat känslor, igenkänning och ren kopiering. Jeanette Hauff Sparekonom 5

6 ndias modellportföljer uppdateringar fjärde kvartalet 2013 ndia erbjuder fem modellportföljer för sparare som vill sköta sina fondtransaktioner på egen hand, men som vill få råd kring portföljsammansättning och val av fonder. Varje modellportfölj har en förutbestämd risknivå som motsvaras av risknivåerna i ndias fem lafonder där modellportfölj 1 har lägst risk och modellportfölj 5 har högst risk. Om portföljerna En viktig egenskap hos ndias modellportföljer är att risk nivån i respektive portfölj (mätt som standardavvikelse) är konstant. Det innebär att vi utgår från respektive portföljs risknivå och därefter väljer en så optimal sammansättning av tillgångsslag som möjligt inom den givna risken. Detta skiljer sig från andra upplägg där man väljer en fastställd fördelning mellan t.ex aktier och räntor eller en förutbestämd geografisk spridning. Den främsta fördelen med ndias modellportföljer är därför att du alltid vet vilken risk du har i portföljen, oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. Alla finansiella investeringar är förknippade med en viss risknivå. Och denna risknivå kan ändras över tid. T.ex kan risknivån på aktiemarknaden både öka och minska under perioder. För att modellportföljernas risknivå ska hållas konstant uppdaterar vi modellportföljerna kvartalsvis och gör justeringar i fördelningen mellan tillgångsslagen när risknivån på de finansiella marknaderna ändras. I samband med de kvartalsvisa uppdateringarna byter vi ibland även ut vissa av de fonder som ingår i portföljförslagen. Detta kan ske på grund av att ndias fondanalytiker gör bedömningen att en annan fond än någon av dem som ingår i portföljförslagen har bättre förutsättningar att skapa avkastning framöver. Fondförändringar kan även ske på grund av att konjunkturläget eller marknadsrörelser gör att vi vill ändra fördelningen mellan stora och små bolag, mellan tillväxt- och värdebolag eller ändra den geografiska exponeringen något. När vi byter ut fonder i modellportföljerna handlar det oftast om att en fond byts ut mot ett snarlikt alternativ, t.ex att en bred Sverigefond byts mot en småbolagsfond. En Sverigefond kommer t.ex aldrig att bytas mot en Europafond. Fjärde kvartalet 2013: Ökad andel tillväxtmarknader i portfölj 1-3 Den starka börsuppgången under fjärde kvartalet har lett till att risken på de finansiella marknaderna, mätt som standardavvikelse, har minskat något. Samtidigt har värderingarna på aktiemarknaderna ökat främst inom kategorierna globala aktier och till viss del även svenska aktier. Eftersom målsättningen är att behålla konstant risknivå i portföljerna och ta hänsyn till aktuell värdering, minskar vi därför på innehaven i globala aktier och drar även ned andelen svenska aktier något. Det leder samtidigt till att vi ökar andelen tillväxmarknadsaktier rejält. Dessa förändringar berör modellportföljerna 1, 2, och 3 där andelen globala aktier minskas med 7-10 procentenheter och andelen svenska aktier minskas med 0,2- procent, och andelen tillväxtmarknadsaktier ökas med motsvarande mängd. Inom kategorierna räntor och alternativa placeringar har endast mindre viktjusteringar gjorts. I modellportföljerna 4 och 5 har inga större viktförändringar skett. Fondbyten fjärde kvartalet 2013 Carnegie World Wide byts mot ndia Global Exponering Inom kategorin globala aktier byter vi ut Carnegie World Wide, som funnits med i portföljerna under hela detta år, mot den nystartade indexnära fonden ndia Global Exponering. Den nya fonden förvaltas passivt och investerar på börserna i Nordamerika, Västeuropa och Japan. Den utgör därmed ett passande alternativ till ndia Världen som förvaltas aktivt och även placerar på tillväxtländernas börser. Innehavet i globala aktier fördelas lika mellan de 6

7 båda fonderna. Bytet från Carnegie WorldWide till ndia Global Exponering innebär även att förvaltningsavgiften minskar från 0 till 0 procent. Förändringen gäller samtliga portföljer. JPMorgan Systematic Alpha läggs till i portfölj 1 och 2 Inom kategorin alternativa investeringar lägger vi till den nya fonden JPMorgan Systematic Alpha. Detta är en fond som utnyttjar ett flertal alternativa strategier med målsättningen att skapa positiv avkastning som har lågt samband med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden, och detta till låg risk. JPMorgan Systematic Alpha bidrar till ökad riskspridning i portföljerna och kompletterar övriga alternativa tillgångsslag väl. I och med förändringen viktas Catella Hedge ned, men behålls fortfarande som det största innehavet inom kategorin. Denna förändring gäller endast modellportfölj 1 och 2 BlackRock Global Absolute Return Bond viktas upp Ränteinvesteringar har varit svåra under 2013, och bedöms vara så ytterligare ett tag. Vi väljer därför att vikta upp innehavet i BlackRock Global Absolute Return Bond och samtidigt minska innehavet i ndia Penningmarknadsfond. BlackRock Global Absolute Return Bond passar det aktuella marknadsklimatet väl då den har större flexibilitet än ndia Penningmarknadsfond, och kan investera i alla obligationstyper och ränteinstrument globalt. Denna flexibilitet gör att fonden kan skapa avkastning även vid stora rörelser på räntemarknaden. Denna förändring gäller endast modellportfölj 1 och 2. BlackRock India byts mot Schroder China Opportunities Vår övervikt på den indiska aktiemarknaden genom Black Rock India i portfölj 3-5 har utvecklats väl. Vi väljer nu att byta detta innehav mot Schroder China Opportunities då vi ser positivt på den kinesiska aktiemarknaden på kort sikt. Ledningen i Kina har nyligen offentliggjort sin strategiska inriktning för kommande år. Marknaden har tolkat detta positivt, vilket har gett bränsle åt börsen. Vi tror att den positiva synen på kinesiska aktier kommer hålla i sig ytterligare ett tag, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för den kinesiska börsen relativt andra tillväxtmarknadsbörser. Vi byter därför vårt innehav i BlackRock India mot Schroder China Opportunities som är vårt förstahandsval i kategorin. Denna förändring gäller endast modellportfölj 3-5. East Capital Ryssland byts mot Prosperity Russia Vi behåller vår positiva syn på den ryska aktiemarknaden, främst tack vare låga värderingar och det faktum att vi tror på en försiktig återhämtning för världsekonomin, vilket brukar gynna ryska aktier. Vi väljer dock att byta ut East Capital Ryssland mot Prosperity Russia som har en imponerande avkastningshistorik. Denna fond har tidigare främst riktat sig till institutionella investerare, men ndia kan nu som enda aktör i Sverige erbjuda den till våra sparkunder. Denna förändring gäller endast modellportfölj 4-5. ndia Småbolag Sverige byts mot Carnegie Swedish Small Cap För att bibehålla risknivån i modellportfölj 4 och 5 byts ndia Småbolag Sverige ut mot Carnegie Swedish Small Cap, vars risk är något högre. Carnegie Swedish Small Cap har betydligt färre innehav och har tydligare inriktning på små tillväxtbolag. Denna förändring gäller endast modellportfölj 4-5. Anthony Mickelson Johan Lundqvist 7

8 Modellportfölj 1:5 Risken i portföljen är låg och passar investerare med en försiktig attityd till risk. Tillgångsslag Fond Svenska Aktier Lannebo Sverige Flexibel Globala Aktier ndia Världen ndia Global Exponering Alternativa placeringar Catella Hedge JPMorgan Systematic Alpha Lynx Dynamic Räntor/Alt. placeringar BlackRock Absolute Return Bond Räntor ndia Penningmarknad Tillväxtmarknader Acadian Emerging Markets *+ rörlig förvaltningsavgift Fördelning 4P** Avgift 8 % 4 % 4 % 10 % 7% 3 % 33 % 24 % 7 % 100 % 1,0* * 1,0 * ** 4P är ndias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation. Modellportfölj 2:5 Risken i portföljen är förhållandevis låg och passar investerare med en försiktig till neutral attityd till risk. Tillgångsslag Fond Svenska Aktier Lannebo Sverige Flexibel ndia Småbolag Sverige Globala Aktier ndia Världen ndia Global Exponering Alternativa placeringar Catella Hedge JPMorgan Systematic Alpha Lynx Dynamic Räntor/Alt. placeringar BlackRock Absolute Return Bond Räntor ndia Penningmarknad Tillväxtmarknader Acadian Emerging Markets *+ rörlig förvaltningsavgift Fördelning 4P** Avgift 13 % 3 % 9 % 8 % 10 % 7 % 3 % 18 % 13 % 16 % 100 % 1,0* * 1,0 * ** 4P är ndias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation. Modellportfölj 3:5 Risken i portföljen är genomsnittlig och passar investerare med en neutral attityd till risk. Tillgångsslag Fond Svenska Aktier Lannebo Sverige Flexibel ndia Småbolag Sverige Globala Aktier ndia Världen ndia Global Exponering Alternativa placeringar Catella Hedge Lynx Dynamic Räntor/Alt. placeringar BlackRock Absolute Return Bond Old Mutual Emerging Markets Debt Tillväxtmarknader Acadian Emerging Markets Schroder China Opportunities *+ rörlig förvaltningsavgift Fördelning 4P** Avgift 18 % 6 % 13 % 12 % 16 % 4 % 5 % 2 % 20 % 4 % 100 % 1,0* * 1,0 * ** 4P är ndias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation. Modellportfölj 4:5 Risken i portföljen är förhållandevis hög och passar investerare som är villiga att ta lite högre risk. Portföljen passar för en längre sparhorisont. Tillgångsslag Fond Svenska Aktier Lannebo Sverige Flexibel Carnegie Swedish Small Cap Globala Aktier ndia Världen ndia Global Exponering Alternativa placeringar Catella Hedge Lynx Dynamic Räntor Old Mutual Emerging Markets Debt Tillväxtmarknader Acadian Emerging Markets Schroder China Opportunities Prosperity Russia *+ rörlig förvaltningsavgift Fördelning 4P** Avgift 25 % 7 % 16 % 15 % 2 % 2 % 2 % 23 % 5 % 3 % 100 % 1,0* * * 2,5 ** 4P är ndias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation. Modellportfölj 5:5 Risken i portföljen är hög och passar investerare som vill ha hög risk i sparandet. Portföljen passar för en längre sparhorisont. Tillgångsslag Fond Svenska Aktier Lannebo Sverige Flexibel Carnegie Swedish Small Cap Globala Aktier ndia Världen ndia Global Exponering Alternativa placeringar Catella Hedge Räntor Old Mutual Emerging Markets Debt Tillväxtmarknader Acadian Emerging Markets Schroder China Opportunities Prosperity Russia *+ rörlig förvaltningsavgift Fördelning 4P** Avgift 23 % 9 % 16 % 15 % 2 % 3 % 22 % 6 % 4 % 100 % 1,0* * 2,5 ** 4P är ndias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation. 8

9 Ny fond förbättrar riskspridningen i din portfölj JPMorgan Systematic Alpha är en ny fond på ndias plattform som tillhör kategorin alternativa fonder. Fondens mål är att skapa jämn och stabil avkastning till förhållandevis låg risk. I den här artikeln förklarar vi hur fonden fungerar och hur du kan använda den i din portfölj. Målsättningen med JPMorgan Systematic Alpha är att skapa positiv avkastning som har lågt samband med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden, och detta till låg risk. I förvaltningen används ett flertal alternativa strategier som på olika sätt utnyttjar marknadslägen på de finansiella marknaderna. Dessa strategier återfinns vanligtvis i breda hedgefondportföljer, och kan till exempel gå ut på att utnyttja olika finansiella statistiska samband eller agera på beteendemönster kopplade till finansiella händelser. Eftersom fondens strategier inte styrs av rådande trender på de finansiella marknaderna kan den förbättra riskspridningen i de flesta sparportföljer. Hur sker förvaltningen? De strategier som förvaltarna använder sig av bygger till stor del på att utnyttja tillfällen på marknaderna då prissättningen på aktier eller andra värdepapper avviker från tidigare etablerade mönster eller påverkas av olika finansiella händelser. Ett exempel är när prisskillnaden mellan två aktier som vanligtvis brukar vara stor har minskat, och förvaltarnas modeller indikerar att skillnaden ska öka igen. För att dra nytta av ett sådant läge är den vanliga lösningen att investera i den aktie som man tror ska stiga i värde. Det innebär dock att man måste ta både aktie- och marknadsrisk, vilket betyder att den totala risken kan bli hög. Men genom att använda finansiella derivat, kan förvaltarna minimera aktieoch marknadsrisken, och endast exponera sig mot prisskillnaden mellan de två aktierna. På så sätt kan de utnyttja intressanta tillfällen på marknaderna till en begränsad risk. Ett annat exempel på hur en del av förvaltningen bedrivs är när det läggs ett bud på ett företag. Om ett bolags aktie handlas till omkring 100 kronor och budet uppgår till 120 kronor per aktie, kommer aktiekursen att stiga till nära 120 kronor direkt när budet offentliggörs. För det mesta stiger dock inte kursen fullt upp till 120 kronor omedelbart det finns ju trots allt en risk att budet inte blir av. Även här kommer förvaltarna, med hjälp av derivat, att minimera aktie- och marknadsrisk för att enbart investera i mellanskillnaden mellan aktuell kurs och budkurs. Olika användningsområden Exemplen ovan visar på själva kärnan i förvaltningen att minimera de vanligaste risker som förknippas med traditionella investeringar och isolera specifika faktorer som har potential att skapa avkastning. Genom att inkludera en fond som denna i sparandet blir portföljens avkastning därmed inte lika beroende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Det betyder att även om börserna sjunker och obligationsavkastningen utvecklas svagt, kan JPMorgan Systematic Alpha fortfarande ge positivt bidrag till portföljen eftersom avkastningen till största del bygger på andra faktorer. Fonden kan även användas som ett komplement till ränteplaceringar. Räntefonder har en given plats i många sparares portföljer, men ger till följd av dagens låga marknadsräntor låg avkastning. Det skapar behov av alternativ till traditionella räntefonder. JPMorgan Systematic Alpha är förvisso mycket olik en räntefond då avkastningen bestäms av helt andra faktorer. Men däremot är risknivån jämförbar med en långräntefond. Fonden kan därför användas både som ett komplement, och i viss mån alternativ, till traditionella ränteplaceringar. Hur stor andel av portföljen som bör placeras i fonden beror på vilken risknivå man vill ha i sparandet. Om avsikten är att öka riskspridningen i en aktieportfölj, men samtidigt behålla en hög risk, kan omkring en tiondel vara ett bra riktmärke. Om syftet istället är att sätta ihop en lågriskportfölj kan en större del av portföljen placeras i fonden. För att uppnå god riskspridning bör man dock aldrig placera för stor del av portföljvärdet i en enskild fond. I en lågriskportfölj kan det därför vara rimligt att fördela upp till en femtedel av kapitalet till JPMorgan Systematic Alpha, och komplettera med andra lågriskplaceringar. Även om syftet med JPMorgan Systematic Alpha är att skapa jämn och stabil avkastning är det viktigt att förstå att fonden kan utvecklas negativt i perioder. Investeringshorisonten bör vara 3-5 år. Hans Forssman Johan Lundqvist 9

10 Marknadsnoteringar Aktieindex MSCI TR (utveckling i svenska kronor) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 1,95% 22,02% 20,78% 132,18% Norden 1,87% 22,50% 21,26% 94,51% Europa 0% 22,85% 25,87% 60,14% USA 2,59% 28,30% 46,43% 86,28% Japan 2,89% 30,03% 16,16% 29,05% Brasilien -8,97% -9,96% -34,87% 45,82% Ryssland -4,51% -1,14% -16,43% 109,71% Indien -1% -6,66% -27,01% 66,86% Kina 6,40% 13,51% -0,22% 66,48% Världsindex 8% 25% 27,01% 72,02% Tillväxtmarknader -0,57% 1,89% -6,90% 83,14% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 6,55 0,68% -1,18% -5,13% -19,72% EURSEK 8,88 0,98% 2,57% -2,64% -14,47% GBPSEK 10,72 3,23% 0,37% -0,50% -11,89% EURUSD 1,36 0,30% 3,80% 2,63% 6,55% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 93,8-0,85% 5,31% 6,61% 99,79% Olja (Brent Crude, 1st future) 11 4,91% 8% 22,89% 145,27% Guld (Spot) 1219,8-7,20% -28,92% -11,94% 55,91% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken 1,00 0,0-25,0 0,0-275,0 ECB 0,25-25,0-50,0-75,0-300,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0-75,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år 0,94-7,4 20,0-68,3-105,6 USA 2 år 0,29-3,5-25,4-60,0 Tyskland 2 år 0, ,5-198,6 Sverige 10 år 2,31 1,9 78,9-76,4-39,9 USA 10 år 2,80 19,2 117,4-19,3 12,3 Tyskland 10 år 1,74 6,7 33,5-107,5-13 Statsobligationsräntor, 10 år 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Tyskland USA Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på ndias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att ndia distribuerar information om förändringen. ndia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än ndia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. ndia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från ndias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer