Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondaccelerator Aktiv Ränta 4"

Transkript

1 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets

2 Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den framstående ränteförvaltaren PIMCO, där det investerade beloppet delas upp i två delar för att skapa en exponering med attraktiv avkastningsprofil. Du erbjuds teckna Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är en alternativ investeringsprodukt där exponeringen utgörs av ett index med direkt exponering mot fem fonder, från den framstående ränteförvaltaren PIMCO. Det investerade beloppet delas till skillnad från tradition ella strukturerade produkter upp i två olika delar där den större delen av kapitalet (90 procent) placeras i en certifikatsdel som följer indexet 1:1, jämförbart med en direktplacering i en fond. Den mindre delen av kapitalet (10 procent) placeras i en optionsdel med en ökad deltagande grad mot index om indikativt 180 procent. Produktinformation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år Teckningskurs av avkastningsgrundande 100% belopp (AB) Deltagandegrad (direktplacering) 90% (dvs. 100% applicerat på 90% av AB) Deltagandegrad (option) Indikativt 180% (lägst 150%) Total exponering mot tillväxt Indikativt 270% (lägst 240%) (90% direktplacering + indikativt 180% option) Kapitalskydd av AB vid 0% ordinarie återbetalningsdag Underliggande tillgång RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% Placeringens konstruktion ämnar på så sätt att ge en fondlik exponering med chans till högre avkastning än en direktinvestering. Effekten av plac ering ens konstruktion blir att investeraren erhåller en exponering med tilltalande avkastningsprofil mot ett attraktivt tillgångsslag där exponeringen mot eventuell tillväxt är indikativt 270 procent. Vid eventuell negativ utveckling utbetalas ett belopp motsvarande 90 procent av avkastningsgrundande belopp multiplicerat med underliggande indexutveckling. Det innebär alltså att vid negativ utveckling för index så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande index i och med att optionsdelen ej ger avkastning. Delar av eller hela investerade beloppet kan således förloras. Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker grundat år RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 30 miljoner kunder. För mer information om RBS se RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 2

3 Produktinformation Playing good defense will not only protect your portfolio, but can be the springboard for dependable profits. - Bill Gross, PIMCO Marknadskommentar De senaste årens skakiga utveckling på världens aktiemarknader har fått många investerare att söka sig till tillgångar med lägre risknivå såsom ränte- och obligationsplaceringar. En trend som förstärkts ytterligare av en olöst skuldkris i Europa och USA och en förväntat lägre tillväxttakt i den globala ekonomin de närmaste åren. Det har bland annat gjort att sparande i företagsobligationer har ökat kraftigt. Många investerare väljer nu att låna ut pengar till företag som behöver finansiering istället för att köpa aktier. Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 avser därför att genom ett index ge exponering mot de aktivt förvaltade fonderna från PIMCO, som är exponerade mot räntemarknaden och vars investeringsmodell bygger på: 1. Hög grad av diversifiering 2. Långsiktig investeringshorisont 3. Möjlighet att växla mellan makrodriven och bolagsdriven förvaltning För vem passar placeringen? Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 kan passa en investerare som söker en fondlik exponering samtidigt som de har en tro på underliggande index och därigenom är villiga att ta på sig högre risk än vid en vanlig fondinvestering för att erhålla en högre avkastningspotential genom en ökad deltagandegrad mot de underliggande fonderna i index. Placeringen passar inte för en investerare som tror att underliggande index kommer utvecklas neutralt eller svagt negativt. Varför investera? Genom placeringen delas det investerade beloppet upp i två delar där den större delen (90 procent) placeras med direkt följsamhet till underliggande index. Den mindre delen av investeringsbeloppet (10 procent), tillväxtdelen, placeras till högre risk kopplat till underliggande index. På så sätt uppnås en fördelning där 90 procent av kapitalet likt en direktinvestering i en fond, följer utvecklingen i det underliggande indexet 1:1 och utgör själva basen för investeringen. På toppen av detta läggs sedan tillväxtdelen på, från vilket investeraren erhåller en deltagandegrad om indikativt 180 procent. Fördelar med att investera? Genom fördelningen av investerat belopp i två delar kopplat till de underliggande tillgångarna uppnås en attraktiv relation mellan risk och möjlighet. Investeraren får genom att ta en ökad risk på det investerade kapitalet, en möjlighet att ta del av större avkastningspotential från det underliggande indexet än som annars hade varit fallet vid en direktinvestering mot samma fondkorg. Dessutom ger även placeringen tillgång till de underliggande fonderna på ett smidigt sätt då merparten av dessa endast finns tillgängliga för institutioner, och de som riktas mot privatpersoner har ett minimumbelopp för investeringar mellan fem tusen dollar och tio miljoner dollar. Fonderna som vanligtvis är denominerade i dollar är genom indexet valutasäkrade. PIMCO PIMCO är världens största obligationsinvesterare och förvaltar investeringar på totalt mer än miljarder dollar på uppdrag av ett stort antal kunder, inklusive miljontals pensionssparare, offentliga och privata försäkringsbolag, utbildningsinstitutioner, centralbanker, stiftelser och fonder, mm. William H. Gross som är en av grundarna till bolaget, hanterar själv fonden PIMCO Total Return som är världens i särklass största obligationsfond med tillgångar på över 240 miljarder dollar. William Bill Gross utsågs av Morningstar till årtiondets fondförvaltare 2010 för sina framgångar som investerare och medgrundare till PIMCO. 3

4 Tillgångar i placeringen Exponering mot ett index bestående av fem räntefonder med följande målvikter: 30% PIMCO Global High Yield Bond Fund (USD) Morningstar Rating Investerar minst 2/3 av sina tillgångar i en diversifierad portfölj av högränte obligationer med kreditvärdighet lägre än BBB (S&P) med maximalt 20 procent av tillgångarna i obligationer med kreditvärdighet lägre än B. Bloomberg: PGHYBFI ID <Equity> Minsta direktinvestering: USD Förvaltade tillgångar: 5,1 miljarder USD Portföljförvaltare: Andrew Jessop Underliggande industrier (% av marknadsvärdet) Hälsovård 7,4 % Media 5,3 % Trådlös kommunikation 4,9 % Undersökning och utvinning 4,3 % Banker 3,9 % Förpackning 3,9 % Spel 3,8 % Konsument finans 3,7 % 30% PIMCO Emerging Markets Bond Fund (USD) Morningstar Rating Investerar främst i räntebärande värdepapper emitterade i tillväxtländer eller länder ekonomiskt knutna till tillväxtmarknader. Bloomberg: PIMEMBA ID <Equity> Minsta direktinvestering: USD Förvaltade tillgångar: 5,9 miljarder USD Portföljförvaltare: Michael A. Gomez Underliggande landsfördelning (% av duration) Mexico 19,7 % Ryssland 15,6 % Brasilien 12,3 % Venezuela 6,9 % Indonesien 6,2 % Filippinerna 5,0 % Colombia 3,3 % Sydafrika 3,2 % 20% PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (USD) Morningstar Rating Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i en diversifierad portfölj av räntebärande värdepapper från investment grade-företag. Bloomberg: PGIGCEA ID <Equity> Minsta direktinvestering: USD Förvaltade tillgångar: 20,0 miljarder USD Portföljförvaltare: Mark R. Kiesel Underliggande industrier (% av marknadsvärdet) Banker 13,9 % Förmedling och övriga finansiella 11,4 % Undersökning och utvinning 5,1 % Pipelines 4,6 % Konsument finans 3,8 % Oljeindustri 3,4 % Elbolag 3,4 % Metal- och gruvindustri 2,9 % Källa: PIMCO / Bloomberg, januari

5 10% PIMCO Emerging Local Bond Fund (USD) Morningstar Rating Fonden erbjuder exponering mot tillväxtmarknaders höga räntenivå och investerar minst 80 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument denominerade i valutor tillhörande länder med värdepappersmarknader i utvecklingsfas. Bloomberg: PIMELBE ID <Equity> Minsta direktinvestering: USD Förvaltade tillgångar: 5,1 miljarder USD Portföljförvaltare: Michael A. Gomez Underliggande landsfördelning (% av duration) Mexico 20,2 % Sydafrika 18,9 % Brasilien 13,9 % Indonesien 13,4 % Malaysia 7,0 % Thailand 4,5 % Peru 4,0 % Turkiet 3,4 % 10% PIMCO Total Return Bond Fund (USD) Morningstar Rating Fonden investerar primärt i amerikanska stats-, bostadssamt företagsobligationer och ränteinstrument med medel/ lång löptid och rating mellan B till Aaa (S&P). Bloomberg: PIMMRAA ID <Equity> Minsta direktinvestering: USD Förvaltade tillgångar: 29,5 miljarder USD Portföljförvaltare: William H. Gross Underliggande landsfördelning (% av duration) USA 89,5 % Kanada 5,2 % Mexiko 2,1 % Storbritannien 1,5 % EU 0,8 % Italien 0,7 % Nederländerna 0,3 % Brasilien 0,2 % Källa: PIMCO / Bloomberg, januari 2013 Faktisk historisk och simulerad historisk indexdata*/** Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% Diagrammet ovan visar den historiskt simulerade utvecklingen för RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% under perioden 16 januari april 2012 och den faktiska historiska utvecklingen under perioden 11 april januari Perioden utgör hela den period som det finns tillgänglig data för. Källa: RBS/Bloomberg. Dynamisk marknadsexponering Med dynamisk marknadsexponering minskar stegvis exponeringen mot underliggande index vid en noterad hög marknadsrisk och tvärtom ökar exponeringen stegvis, upp till maximalt 150 procent, vid en noterad låg marknadsrisk. Det här innebär att avvikelser kommer förekomma jämfört med marknadsutvecklingen. Varje dag kommer indexet att mäta den 21-dagars realiserade volatiliteten och fastställa exponeringen för nästkommande dag. Den dynamiska marknadsexponeringen har en målvolatilitet om 6 procent. När marknadsexponeringen är över 100 procent så erläggs ränta för det överallokerade kapitalet, och tvärtom när marknadsexponeringen är under 100 procent så erhålles ränta på det underexponerade kapitalet. 5

6 Så fungerar Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Vad är en Fondaccelerator? Traditionellt så konstrueras många struk turerade placeringar med fullt kapitalskydd. Det görs genom att placera merparten av kapitalet i en s.k nollkupongare som växer med en viss ränta och återbetalar 100 procent av startkapitalet på slutdagen. Utöver det placeras en mindre del av kapitalet i en option som kan knytas till i princip vilken tillgång som helst, t ex ett aktieindex. Optionen har en kraftig hävstång och ger placeringen dess tillväxtpotential. Aktuell räntenivå avgör hur mycket kapital som kan användas till optionsdelen. Nuvarande klimat med låga räntenivåer ger dyrare nollkupongsobligationer och därmed mindre kapital att köpa option för i en fullt kapitalskyddad placering. Det kan därför för en del placerare vara intressant att byta obligationsdelen med fullt kapitalskydd till en alternativ placering, utan kapitalskydd, relaterad till ett räntefondsindex för att skapa möjlighet till en potentiellt högre ränteavkastning vid positiv utveckling för underliggande index. Scenario Direktplacering (DP)*** Följer underliggande utveckling 1:1 Certifikatdel 90 Startdag 1 Direktplacering (DP) Scenario Fondaccelerator*** Extra hävstång på uppsidan Slutdag Scenario Option*** Indikativt 180% extra hävstång på tillväxten?? Option 10 Startdag 1 Option Slutdag I ett positivt scenario kan då mer än 100 procent av nominella beloppet återbetalas på den ordinarie återbetalningsdagen plus ytterligare avkastning från optionsdelen. Skulle däremot underliggande index utvecklas negativt, eller mindre än 0,87 procent per år (4,44 procent totalt), så kommer återbetalningen bli lägre än placerat belopp. Vid oförändrad eller negativ utveckling utbetalar optionen inget, utan placeringens återbetalning beräknas då baserat på det direktplacerade belop pet som uppgår till 90 procent. Skulle däremot index ha tappat 10 procent blir återbetalningsbeloppet 10 procent mindre baserat på 90 procent allokerat, det vill säga 81 procent (dvs. 90% x (100% 10%)). Placeringen saknar kapitalskydd. Det innebär alltså att vid negativ utveckling för index så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska Startdag 1 Option med hävstång Direktplacering (DP) Direktplacering i räntefondsindex Option nedgången för underliggande index i och med att optionsdelen ej ger avkastning. Om kursfallet blir tillräckligt stort så kan hela kapitalet i teorin förloras om underliggande index faller 100 procent.?? Slutdag Totalt återbetalningsbelopp: Tillväxt i direktplaceringen (som kan bli både högre än och lägre än 100% av investeringsbeloppet) + 180% extra hävstång på den eventuella tillväxten över startnivån. 6

7 Så beräknas avkastningen Hur avkastningen beräknas Avkastningen för Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 beror på två faktorer: Avkastning Fondaccelerator Aktiv Ränta 4*** Produktavkastning Uvecklingen för det underliggande indexet Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan indexets startkurs och slutkurs. För Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 gäller att om det underliggande indexet eventuellt skulle fallit under dess startkurs på slutdagen utbetalas ett belopp i SEK motsvarande 90 procent av avkastningsgrundande belopp multiplicerat med underliggande indexutveckling, således om indexutvecklingen är minus 10 procent pa slutdagen, utbetalas SEK per certifikat, vilket är lägre än investerat belopp medräknat courtage. Det innebär alltså att vid negativ utveckling för index så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande index. Delar av eller hela investerade beloppet kan således förloras. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% Slutvärde fondkorg Certifikatavkastning vid förfall Referensinvestering i fond Figuren ovan visar schematiskt avkastningsprofilen för Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 i förhållande till en referensinvestering direkt i underliggande. Se avsnitt Hur beräknas avkastningen för utförligare information. Källa: RBS/Bloomberg. Deltagandegrad Slutligen multipliceras eventuell positiv utveckling för underliggande index med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 180 procent. Marknadsvärdet Prisutvecklingen för en obligationsfond beror på ett flertal faktorer, där ibland prisförändringar i underliggande värdepapper på grund av effekter relaterade till utbud och efterfrågan. Om priset på obligationerna ändras, upp eller ned, så ändrar den prisförändringen indirekt obligationens yield (den diskonteringsränta som ger dagens obligationspris). Om istället yielden ändras, av olika orsaker, ändras också obligations priserna. Det är ett tvåvägsförhållande där om yielden sjunker så ökar generellt obligationspriserna och fonden ökar i värde. Dock kan fonden fortfarande stiga i värde allt annat lika på grund av att värdet på obligationerna växer med en ränta som är relativt hög då fonderna tenderar att placera i obligationer med relativt långa löptider. Räkneexempel, ej kapitalskyddad placering*** Investeringsbelopp¹ Arbetande kapital: DP Arbetande kapital: Option Årlig utveckling i underliggande Utbetalning DP Utbetalning Option Total utbetalning Total tillväxt i underliggande Årlig avkastning 1 SEK SEK SEK ,00% SEK SEK SEK ,05% 20,10% SEK SEK SEK ,00% SEK SEK SEK ,82% 12,19% SEK SEK SEK ,44% SEK SEK SEK ,41% 1,52% SEK SEK SEK ,87% 2 SEK SEK SEK ,44% 0,00% SEK SEK SEK ,00% SEK SEK 0 SEK ,00% -2,47% SEK SEK SEK ,00% SEK SEK 0 SEK ,61% -4,42% SEK SEK SEK ,00% SEK SEK 0 SEK ,46% -6,37% SEK SEK SEK ,00% SEK SEK 0 SEK ,61% -8,32% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Fondaccelerator Aktiv Ränta 4. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. 7

8 Viktig information Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen samt villkor och produktbeskriving i sammandrag. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Avkastningen på certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det avkastningsgrundande beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på avkastningsgrundande. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. De regelbaserade investeringsstrategierna för respektive index har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att upp visa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. För att investeraren ska få en avkastning på aktuell produkt som motsvarar investerat belopp inklusive courtage krävs en avkastning på 2 procent för aktuell produkt vilket motsvarar en underliggande utveckling om 4,44 procent. En investering i de strukturerade produkterna kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Specifika risker avseende finansiering Vid förekommande finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan öka förlusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. Investerare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahands marknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I förekommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission för detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markeradmed ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräk ningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en 8

9 garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, er bjud andet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Ersättningar och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,3% per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Utöver detta tillkommer en prestationsbaserad distributionsavgift vars kostnad är inkluderad i arvodet ovan. Den prestationsbaserade distributionsavgiften utgår bara vid positiv utveckling och är konstruerad så att den inte påverkar utvecklingen för det underliggande indexet i placeringen. Den prestationsbaserade distributionsavgiften uppgår till 10 procent utav den positiva utvecklingen sedan start. Skulle utvecklingen vara +5 procent för år 1 blir således ersättningen 0,5 procent för år 1. Totalt kan den prestationsbaserade avgiften betalas ut vid 5 tillfällen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av RBS i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5% per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Utöver detta tillkommer att föremedlaren erhåller hälften av den prestationsbaserade distributionsavgiften, som beskrivs i avsnittet ovan. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Exempel vid ett investerat belopp på SEK (dvs 10 obligationer) i Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 med 5 års löptid: Courtage: 2% = SEK (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,3% x 5 år = SEK (inkluderat i investerat belopp) Totalt: SEK SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. 9

10 Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel , Fax Vad är Fondaccelerator Aktiv Ränta 4? Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är strukturerade produkter (certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i maj Certifikaten tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst ett certifikat. Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd, dvs. delar av eller hela det investerade beloppet kan förloras. Certifikaten emitteras till kursen 100 procent, dvs. SEK per certifikat (minsta investering SEK ). Underliggande exponering Avkastningen på Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är indirekt kopplad till utvecklingen för en korg bestående av fem PIMCO fonder inriktade mot olika typer av obligationer, bland annat obligationer från tillväxtmarknader, Högränteobligationer, dvs. obligationer utan höga kreditvärdighetsbetyg, och så kallade Investment Grade-obligationer, dvs. obligationer med höga kredit värdighetsbetyg. Kopplingen uppnås genom investeringsstrategin för indexet RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6 procent. Investeringsstrategin Investeringsstrategin kan sägas bestå av en fondkorg och en räntekomponent. Investeringsstrategin allokerar på daglig basis viktningen mellan dessa båda komponenter utifrån fondkorgens realiserade volatilitet och dess utveckling under den senaste tiden inför den aktuella beräkningsdagen. Investeringstrategins utveckling belastas på daglig basis av en syntetisk utdelningsfaktor om 1,95 procent uttryckt på årsbasis vilket minskar värdet på underliggande med motsvarande belopp. Vidare påverkas strategin av en diskretionär kostnadskomponent som kan tillkomma t.ex. i form av handelskostnader för att erhålla exponering mot underliggande samt kostnader för hedging. Investeringsstrategin beräknas på daglig basis och inverkar därmed på indexets värde, vilket publiceras på daglig basis. Fondkorgens realiserade volatilitet beräknas fram utifrån mätning av volatiliteten för fondkorgen under en period om de 21 före gående handelsdagarna. Den högsta volatilitetsnoteringen under de föregående fem handelsdagarna läggs sedan till grund för viktningen av fondkorgen. Viktningen är 100 procent om tidigare realiserad volatilitet var mellan 5,75 procent och under 6 procent uttryckt på årsbasis. Fondkorgens viktning kan reduceras stegvis ner till noll om volatiliteten ökar (noll viktning uppstår om tidigare realiserad volatilitet var 30,41 procent eller högre) och om volatiliteten sjunker ökar fondkorgens viktning upp till maximalt 150 procent (hävstångseffekten om 150 procent viktning uppstår om tidigare realiserad volatilitet var lägre än 4 procent). Genom viktningen minskar således exponeringen mot fondkorgen efter en tid med högre volatilitet och omvänt stiger exponeringen efter en tid med lägre volatilitet. Viktningen syftar till att minska inverkan av en negativ trend i tider av hög volatilitet och omvänt till att förstärka inverkan av en positiv trend i tider av låg volatilitet. Fondkorgen Den underliggande fondkorgen består av följande fonder med följande målvikter: 1) 10% PIMCO Emerging Local Bond Fund (Bloomberg: PIMELBE ID <Equity>) 2) 20% PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (Bloomberg: PGIGCEA ID <Equity>) 3) 30% PIMCO Global High Yield Bond Fund (Bloomberg: PGHYBFI ID <Equity>) 4) 30% PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Bloomberg: PIMEMBA ID <Equity>) 5) 10% PIMCO Total Return Bond Fund (Bloomberg: PIMMRAA ID <Equity>) Fondkorgen är viktad och balanseras åter till målvikter i mars, juni, september och december varje år. Om det förekommer utdelningar i de underliggande fonderna återinvesteras dessa efter avdrag för skatt och alla därtill hörande kostnader. För mer information om de fem underliggande fonderna i fondkorgen, vänligen se Räntekomponenten Räntekomponenten är antingen positiv eller negativ. Vid en positiv viktning för räntekomponenten motsvarar denna räntesatsen USD overnight rate (Bloomberg: US00O/N index). Om fondkorgen motsvarar mindre än 100 procent av investeringsstrategins viktning utgör räntekomponentens viktning mellanskillnaden, t.ex. om fondkorgens viktning är 64 procent så är räntekomponentens viktning 36 procent. Räntekomponenten kan som mest ha 100 procent positiv viktning och syftar till att neutralisera kostnadskomponenten i den utsträckning som denna viktning består. När allokeringen till fondkorgen överstiger 100 procent (antingen 125 procent eller 150 procent) uppstår ett negativt värde för räntekomponenten och räntekomponenten motsvarar då räntesatsen USD overnight rate ökad med 125 baspunkter (uttryckt på årsbasis). I detta scenario belastar istället räntekomponenten investeringsstrategins utveckling för att därigenom återspegla finansieringskostnaden för de extra 25 eller 50 procenten i fond korgsexponeringen. För att investeringsstrategin i dess helhet ska utvecklas positivt krävs att fondkorgens positiva utveckling överstiger räntekomponenten efter beaktande av räntekomponentens neutraliserande eller negativa inverkan. För mer information om USD overnight rate, se Hur beräknas avkastningen? Investeringsstrategin återspeglar den dynamiska investeringsstrategin som beskrivs ovan. Utvecklingen för Investeringsstrategin beräknas sedan som den procentuella skillnaden mellan Investeringsstrategins slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 3 maj 2013). 10

11 Om investeringsstrategin har utvecklats positiv på slutdagen jämfört med startdagen kommer investerare att erhålla ett belopp som beräknas som 90 procent av det avkastningsgrundande beloppet multiplicerat med investeringsstrategins procentuella nivå på slutdagen relativt nivån på startdagen plus investeringsstrategins positiva utveckling mellan startdag och slutdag multiplicerat med indikativ 180 procent (lägst 150 procent) av det avkastningsgrundande beloppet. Om däremot investeringsstrategin har utvecklats negativt kommer investerare enbart erhålla ett belopp som beräknas som 90 procent av avkastningsgrundande belopp multiplicerat med investeringsstrategins procentuella nivå på slutdagen relativt nivån på startdagen. Det innebär att om underliggande index har gått ner 40 procent så kommer investerare erhålla kronor per certifikat (dvs. 90%*(100%-40%) = 54 procent av det avkastningsgrundande beloppet). Det innebär alltså att vid negativ utveckling för index så kommer förlusten bli större i placeringen än den faktiska nedgången för underliggande index. Delar av eller hela det investerare beloppet riskerar således att förloras. Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar, nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Deltagandegrad Deltagandegraden är 90 procent för direktplaceringen (dvs. 100 procent applicerat på 90 procent av avkastningsgrundande belopp) och indikativt 180 procent (lägst 150 procent) för optionsdelen och fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 18 april Index disclaimer Although the Index sponsor ( Sponsor ) will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the Index from sources which the Sponsor considers reliable, the Sponsor will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein. The Sponsor is under no obligation to advise any person of any error in the Index (but may do so in its sole and absolute discretion). References to any underlying assets are included only to describe each underlying asset upon which the Index is based. The Index is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the sponsor of any underlying asset. Any information in this document with respect to the Index is based on publicly available information and neither the Sponsor nor the Index calculation agent make any representation or warranty as to the accuracy or completeness of such information. of the Index or accuracy or completeness of the information contained in this document. The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates shall have no liability to any person for any delays, omissions or interruptions in delivery of any information relating to the Index. The Royal Bank of Scotland plc shall have no liability to any person in respect of any determination, amendment, modification, adjustment or termination in respect of the Index. The Royal Bank of Scotland plc makes no warranty or representation, express or implied in connection with the Index or the purposes for which it is used, and shall not have liability for any losses or expenses incurred in connection with the Index, this document or any instrument linked to the Index. Neither the Sponsor nor any of its affiliates accept legal liability to any person in connection with (i) this document and (ii) its publication and dissemination of the Index. Index disclaimer 2 Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates ( RBS ) will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% and its constituents ( Index ) from sources which RBS considers reliable, RBS will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein. RBS is under no obligation to advise any person of any error in the Index. RBS makes no express or implied representations or warranties concerning (i) the accuracy or completeness of this description, (ii) whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose of the Index or this description. RBS accepts no legal liability to any person in connection with (i) this description and (ii) its publication and dissemination of the Index. References to the underlying index and the underlying index provider are included only to describe one component of the calculation of the Index and not to indicate any sponsorship, endorsement, sale or promotion by the underlying index provider of the underlying index or products linked to it. The Index provider is independent from and not a partner, group company or agent of RBS. Nothing in this disclaimer will: (i) exclude or restrict any obligation RBS may have to any recipient of this description, nor any liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial Services and Markets Act 2000, or the regulatory regime thereunder; or (ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any duty or liability RBS may have to any recipient of this description. RBS owns intellectual property rights in the Index and in this description, which has been supplied by RBS. Any use of any such intellectual property rights must be with the consent of RBS. References to underlying indices and underlying index providers are included only to describe the components upon which the structured products are based and not to indicate any association between The Royal Bank of Scotland plc and underlying index providers. The structured products are not in any way sponsored, endorsed or promoted by underlying index providers. The Sponsor and its affiliates make no express or implied representations or warranties concerning (i) the quality, accuracy, or completeness of the information contained in this document, (ii) whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose 11

12 Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 5 april 2013 Sista likviddag 12 april 2013 Index startdag 3 maj 2013 Emissionsdag 3 3 maj 2013 Index slutdag 3 maj 2018 Ordinarie återbetalningsdag 17 maj 2018 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Nordic Derivatives Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A (per den 25 januari 2013) Valuta SEK Avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta investeringsbelopp SEK (10 certifikat) Teckningskurs av AB 100% Courtage 2% Deltagandegrad (direktplacering) 90% (dvs. 100% applicerat på 90% av AB) Deltagandegrad (option) indikativt 180% (lägst 150%) Total exponering mot tillväxt Indikativt 270% (lägst 240%) (90% direktplacering + indikativt 180% option) Kapitalskydd av AB vid ordinarie 0% återbetalningsdag Underliggande tillgång RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr erbjuds i enlighet med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar The Royal Bank of Scotland plc.samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk rbsbank.se/markets

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer