SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

2 God tillväxt, men negativ ränta och hög arbetslöshet vad kan och bör finanspolitiken göra i dagens makroekonomiska läge?

3 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM MAGDALENA ANDERSSON

4 SÅ VAR STÅR EKONOMIN IDAG? 4 7,8 % 0,1 % -0,25 % +2,5 % Hög arbetslöshet Ingen inflation Negativa räntor men relativt god tillväxt NOT: Inflation (2014M5-2015M5), Arbetslöshet (trend ), reporänta (sedan ), Tillväxt (2014Q1-2015Q1) KÄLLA: Riksbanken, SCB, Finansdepartementet

5 LÅNGSAM ÅTERHÄMTNING BÅDE FÖR SVERIGE OCH EUROOMRÅDET BNP i Sverige Index 2000Q1= God tillväxt Nolltillväxt BNP i euroområdet Index 2000Q1= God tillväxt Nolltillväxt 5 Not: HP-trend till 2008Q2 Källa: Ecowin, egna beräkningar

6 LÅG NOMINELL RÄNTA OCH NEGATIVA REALRÄNTOR 6 Nominella räntor Reporänta och styrränta, procent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Sverige Euroområdet Realräntor Real reporänta och styrränta 1, procent 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Sverige Euroområdet 1 Deflaterade med KPI och HKIP Källa: ECB, Riksbanken, Finansdepartementet

7 VAD ÄR DET SOM PÅGÅR? Långsamt tillbaka till old normal? Något slags new normal? Created by factor[e] design initiative from the Noun Project

8 LÅNGSAMT TILLBAKA TILL OLD NORMAL? Skuldöverhäng (de-leveraging) Åtstramning har försenat återhämtningen Persistens

9 NEW NORMAL? Lägre potentiell tillväxt p.g.a. demografiska förändringar ökade inkomstskillnader lägre utbildningspotential lägre teknologisk utvecklingstakt? Omvänd kausalitet kring finanskrisen?

10 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM HARRY FLAM

11 HARRY FLAM 1. Penningpolitik 2. Finanspolitik 3. Arbetsmarknadspolitik 4. Investeringspolitik

12 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM ROBERT BOIJE, SACO

13 Frågeställningar Långvarigt hög arbetslöshet och lägre inflation än målet: 1. Är penningpolitiken välavvägd? 2. Vad bör finanspolitiken göra i detta läge? 3. Är det fel på ramverket med inflationsmål och överskottsmål?

14 Är penningpolitiken välavvägd? Den expansiva penningpolitiken är logisk sett enbart till inflationsmålet - Inflationen varaktigt under målet - De femåriga inflationsförväntningarna ligger under målet - Undvika deflation Men

15 Är penningpolitiken välavvägd? Oklart hur negativa räntor påverkar förväntningarna! Lämpligt att motverka global prispress med låg inhemsk ränta? och att försvaga kronan i ett läge då vi redan har stora överskott i utrikeshandeln?

16 Är penningpolitiken välavvägd? Jakt på avkastning ökar risktagandet på de finansiella marknaderna Risk för dåliga investeringar i näringslivet Bidrar till ännu högre bostadspriser Ökar hushållens redan riskabelt höga skulder Ökar risken för en bubbla på aktiemarknaden Viktigt att väga dessa risker mot risken för deflation

17 Vad bör finanspolitiken göra? Värna förtroendet för de offentliga finanserna Avråder från LO:s underskottskur för att kickstarta ekonomin Vi har inte för låg efterfrågan i Sverige Inte heller för låga offentliga investeringar - Använd befintlig budget bättre

18 Vad bör finanspolitiken göra? Större delen av arbetslösheten är strukturell Faktisk arbetslöshet 2015: 7,7 %. Varav strukturell (enl. KI): 6,4 % Därför viktigare med strukturella än breda efterfrågestimulerande finanspolitiska åtgärder - Rikta åtgärderna mot unga utan gymnasieexamen, personer med utländsk bakgrund, äldre och funktionsnedsatta

19 Penningpolitiska ramverket Inflationsmålet bör ej kompletteras med ett arbetslöshetsmål - Svårt att nå två mål med bara ett verktyg - Öppnar upp för otydlighet och målkonflikter Överdriven kritik om att Riksbanken orsakat kraftigt ökad arbetslöshet - Flyttar fokus från nödvändiga strukturåtgärder Riksbanken måste dock förbättra sina inflationsprognoser

20 Finanspolitiska ramverket Ersätt överskottsmålet med ett balansmål - Det demografiska motivet inte giltigt längre - Gynnsam relativ offentlig-finansiell ställning - Har redan implicit balansmål i staten - Underskott i pensionssystemet de närmaste åren kräver annars stora överskott i statens sparande - Ej välavvägt med dagens höga arbetslöshet

21 Finanspolitiska ramverket Finanspolitiken måste ta större ansvar för den finansiella stabiliteten Obekväma beslut kräver samarbete över blockgränsen

22 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM ROBERT BERGQVIST

23 Världen och Sverige i okänt ekonomiskt & politiskt universum Robert Bergqvist Almedalen 1 juli 2015

24 Globalt: Vad är det nya tillväxtnormala? BNP-nivå. Index 100 = Kv IT-krasch Lehmankollapsen Globalisering + Kina Penningpolitik & skuldberg Euro & Supercykel 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

25 Globalt: Stora krafter färgar ekonomiska, finansiella & politiska landskap för lång tid framöver Ekonomiska obalanser Systemexperiment Demografiska utmaningar Otestad politik Nya politiska infrastrukturer Nya affärs-modelle r 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

26 Globalt: Finansiell och real ekonomi glider isär Avtagande nytta med [mer] expansiv penningpolitik?? Ekonomiska cykeln Överskottskapacitet Strukturell inbromsning Bristande framtidstro Finansiella cykeln Stigande tillgångspriser Växande rekordskulder Nya finansiella risker Hur utformar vi politiken?? 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

27 Sverige: Det knakar i den svenska modellen Sunda/stabila statsfinanser Finansiell stabilitet Riksbank Regering & riksdag Inflation 2% Förutsägbarhet God konkurrenskraft Arbets-markn ads-parterna 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

28 Globalt: Generella slutsatser om offentliga finanser Centralbanker/låga räntor signalsystemet ur funktion Finanspolitiskt manöverutrymme viktigt i 0-räntemiljö Eurozonen: Skuld & räntor % av BNP Δ Skuldnivå Räntor Var går smärtgränsen? Undanträngningseffekter små, sämre förutsägbarhet kring ekonomisk-politiska spelregler Spara eller satsa? Låna så länge räntan är lägre än förväntad BNP-tillväxt 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

29 Slutsatser om svensk ekonomi & politik AB Sverige: Stark balansräkning God tillväxt, låg inflation men hög arbetslöshet Pressad & stressad Riksbank Löne- och lånetillväxt Pressad & stressad regering Kastar av sig fiskal tvångströja Nyckeltal BNP Arb.lösh KPIF Bytesbal.* Fin.spar* Off. skuld* Procent. *=procent av BNP Skuld/räntenivåer = utrymme att investera i integration, utbild-ning, infrastruktur, byggande för långsiktigt högre tillväxt 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

30 01/07/2015 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium - Almedalen

31 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM KAROLINA EKHOLM

32 POLICYIMPLIKATIONER Långsamt tillbaka till old normal? Stimulera övergångsperioden Created by factor[e] design initiative from the Noun Project Något slags new normal? Värna hållbarhet och förebygg nya kriser

33 PRODUKTIVITETSTILLVÄXTEN I DE AVANCERADE EKONOMIERNA HAR FÖRSVAGATS ÖVER TID Produktivitet i G7-länderna (BNP per arbetad timma) Genomsnittlig förändring i procent 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2,9 2,5 2,3 1,2 2, ,4 1,6 1,7 0,6 0,6 G7 G7 Sverige Sverige Källa: OECD

34 FÖRSVAGAD DEMOGRAFI Andel av befolkningen i arbetsför ålder Procent år 70 Prognos Sverige USA Euroområdet Japan 50 Källa: Finansdepartementet

35 INGEN ENTYDIG TREND I DEN PRIVATA SKULDUTVECKLINGEN Hushållens skulder Procent av BNP Företagens skulder Procent av BNP Källa: ECB, OECD

36 PERSISTENS DELFÖRKLARING TILL ALLT HÖGRE PROGNOSER FÖR JÄMVIKTSARBETSLÖSHETEN Arbetslöshet, Sverige Procent av arbetskraften 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Källa: Finansdepartementet Bedömd jämviktsarbetslöshet för 2015 VÅP15 BP15 BP14 BP13 Kontinuerlig upprevidering av jämviktsarbetslösheten Viss nedrevidering av effekter av tidigare reformer Ändrad sammansättning av arbetskraften Lång tid av arbetslöshet över jämvikt medför utslagning (persistens) -> uppreviderad jämviktsarbetslöshet

37 SLUTSATS Det finns tecken som pekar både mot New normal och Old normal Vi dras fortfarande med (övergående) sviter från krisen men det finns en risk för mer modest långsiktig tillväxt framöver

38 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM MAGDALENA ANDERSSON

39 Måste stimulera när de penningpolitiska instrumenten försvagats Måste värna hållbarhet och förebygga nya kriser Utan att strypa återhämtningen! Utan att äventyra de offentliga finanserna och förtroendet!

40 Från 2007 till 2014 försämrades det finansiella sparandet relativt kraftigt Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Sverige Miljarder kronor 150,0 100,0 50, ,0-50,0-100, Källa: Statistiska centralbyrån, egna beräkningar

41 EN VÄL AVVÄGD FINANSPOLITIK MELLAN SKYLLA OCH KARYBDIS Minska underskotten steg för steg för att åter komma i linje med ramverken, men utan snabba tillväxthämmande åtstramningar Lägre amorteringstakt på offentlig skuld genom balansmål Största möjliga stimulans per krona, genom att rikta stimulanser effektivare (balanced budget multiplier) Dämpa tillväxttakten i hushållens skuldsättning (& fastighetspriser) Genomför strukturellt riktiga reformer för att vidga flaskhalsar så att företag kan nyttja det låga ränteläget till investeringar i realekonomin (t.ex. genom utbildning och matchningsåtgärder, ökat bostadsbyggande, förbättrad infrastruktur, samverkan) Rikta insatser mot utsatta grupper för att minska risken för utslagning

42 SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer